Metodická příručka logopedického nácviku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka logopedického nácviku"

Transkript

1 Metodická příručka logopedického nácviku autor: Mgr. Dana Stoulilová

2 OBSAH ÚVOD... 4 METODICKÝ MATERIÁL PRO NÁPRAVU ROTACISMU... 4 SKUPINA Č. 1 - R SE VYSKYTUJE VE SKUPINĚ PO SOUHLÁSCE NA ZAČÁTKU SLOV... 5 SKUPINA Č. 2 - R SE VYSKYTUJE VE SKUPINĚ UVNITŘ A NA KONCI SLOV PO SOUHLÁSCE SKUPINA Č. 3 - R SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 4 - R NA KONCI SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 5 - R MEZI DVĚMA SAMOHLÁSKAMI SKUPINA Č. 7 - SLOVA S DVĚMA R METODICKÝ MATERIÁL PRO NÁPRAVU ROTACISMU BOHEMICUS SKUPINA Č. 1 - Ř SE VYSKYTUJE VE SKUPINĚ PO SOUHLÁSCE NA ZAČÁTKU SLOV SKUPINA Č. 2 - Ř SE VYSKYTUJE VE SKUPINĚ PO SOUHLÁSCE UVNITŘ SLOVA SKUPINA Č. 3 - Ř SE VYSKYTUJE UVNITŘ A NA KONCI SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 4 - Ř SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOV MEZI DVĚMA SAMOHLÁSKAMI SKUPINA Č. 5 - Ř SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOV SKUPINA Č. 6 SLOVA S DVĚMA Ř METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - Č SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - Č SE VYSKYTUJE NA KONCI SLOVA SKUPINA Č. 3 - Č SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 4 - Č SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PŘED SAMOHLÁSKOU SKUPINA Č. 5 - SLOVA S DVĚMA Č METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - Š SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - Š SE VYSKYTUJE NA KONCI SLOVA SKUPINA Č. 3 - Š SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA SKUPINA Č. 4 - SLOVA SE DVĚMA Š METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - Ţ SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - Ţ SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA SKUPINA Č. 3 - SLOVA S DVĚMA Ţ METODICKÝ MATERIÁL PRO DIFERENCIACI SYKAVEK TUPÝCH (ZADNÍCH) DIFERENCIACE Č Š, Š Č DIFERENCIACE Ţ Č, Č Ţ DIFERENCIACE Ţ Š, Š Ţ DIFERENCIACE Č Š Ţ METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - C SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - C SE VYSKYTUJE NA KONCI SLOVA SKUPINA Č. 3 - C SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 4 - C SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PŘED SAMOHLÁSKOU METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - S SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - S SE VYSKYTUJE NA KONCI SLOVA SKUPINA Č. 3 - S SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 4 - S SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PŘED SAMOHLÁSKOU

3 METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - Z SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - Z SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA SKUPINA Č. 3 - SLOVA S DVĚMA Z METODICKÝ MATERIÁL PRO DIFERENCIACI SYKAVEK OSTRÝCH (PŘEDNÍCH) DIFERENCIACE C S, S C DIFERENCIACE S Z, Z S DIFERENCIACE C Z, Z C DIFERENCIACE C S Z METODICKÝ MATERIÁL PRO DIFERENCIACI SYKAVEK TUPÝCH A OSTRÝCH DIFERENCIACE C Č, Č C DIFERENCIACE S Š, Š S DIFERENCIACE Z Ţ, Z Ţ DIFERENCIACE Z Č, Č Z DIFERENCIACE C S Z Č Š Ţ METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ LAMBDACISMU SKUPINA Č. 1 - L SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - L SE VYSKYTUJE NA KONCI SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 3 - L SE VYSKYTUJE PO SOUHLÁSCE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 4 - L SE VYSKYTUJE PO SOUHLÁSCE UVNITŘ SLOVA SKUPINA Č. 5 - L SE VYSKYTUJE MEZI DVĚMA SAMOHLÁSKAMI SKUPINA Č. 6 - SLOVA S DVĚMA L POUŢITÁ LITERATURA: PŘÍLOHA Č. 1 - KARTA ŢÁKA

4 Úvod Metodická příručka logopedického nácviku je vytvářena pro naše školní účely, a proto obsahuje jen ty problémy, s kterými se při své práci setkáváme nejčastěji a je moţno je v praxi ověřit. Nejfrekventovanější komunikační poruchou je v našem případě rotacismus, rotacismus bohemicus, sigmatismus, lambdacismus. Pro logopedickou nápravu je vytvořen předběţný sled říkanek a básniček, různých pořekadel, které jsou čerpány z uvedené literatury, ale původ některých ani není znám, nebo jsou lidového charakteru. Některé jsou upravené nebo autorské (vlastní). Důleţitější neţ zdroj a obsah je jejich řazení. Byl vytvářen průběţně při nácviku tak, jak si situace vyţadovala, podle toho jak dětem vyhovovaly, jak je zvládaly a jak se osvědčily. Řazení je uzpůsobeno, aby vyhovovalo metodickému postupu a pokud moţno neobsahovaly jiné prvky nebo spojení právě procvičovaného jevu, aby byly dodrţeny určité zákonitosti, které dítěti nápravu usnadní a urychlí. Zásady jsou uvedeny podrobně u kaţdé části věnované jednotlivým poruchám (rotacismus, rotacismus bohemicus, sigmatismus, lambdacismus) a zároveň obsahují postřehy, zkušenosti a jejich ověření. Jsou jen ověřeným doporučením, protoţe nácvik stejně musí být stanoven individuálně u kaţdého ţáka, podle stupně jeho poruchy a vzhledem k jeho schopnostem. Pro záznamy byla vytvořena karta ţáka, která byla průběţně doplňována a dotvářena. Její obsah bude slouţit jako podklad pro zpracování závěrů, jeţ budou vyuţity pro konečnou formu metodické příručky.(viz příloha č. 1) Metodický materiál pro nápravu rotacismu Obsah je určen pro nácvik po vyvozovací fázi, kde jsou nejčastěji pouţívána onomatopoa. Nácvik je prováděn substituční metodou pomocí souhlásky d. Někdy si ţák můţe pomáhat vibrační masáţí spodiny ústní. Je třeba zjistit, která skupina je pro nácvik u kaţdého dítěte nejjednodušší a nemusí se přesně pořadí dodrţet např. některým dětem se lépe začíná sk. č. 2, tedy R po souhlásce na konci slova. Některé skupiny se mohou vynechat, protoţe je ţák zvládá, nebo se k některým ani nedostane a začne správnou výslovnost pouţívat. Je to práce skutečně individuálního charakteru. Materiál je rozdělen do několika skupin, které zajišťují doporučovaný didaktický postup při nápravě takto: R se vyskytuje 1. ve skupině po souhlásce na začátku slov 2. ve skupině uvnitř a na konci slov po souhlásce 3. uvnitř slova po samohlásce 4. na konci slova po samohlásce 5. uvnitř slov mezi dvěma samohláskami 6. na začátku slov 7. slova s dvěma R 4

5 Skupina č. 1 - R se vyskytuje ve skupině po souhlásce na začátku slov Zde se osvědčilo začínat spojením pomocné hlásky D se souhláskami předními alveolárními (T, D) a podle místa artikulace postupovat od bilabiálních hlásek do zadu, čímţ je zajištěna fixace správného místa tvoření a je eliminován vznik hrdelního zvuku R. Zároveň respektuje vývoj artikulace a je pro postup přirozenější. Proto můţe být skupina d) a e) přehozena v důvodu nedokončené diferenciace sykavek, která je ve vývojové řadě artikulace na stejné úrovni jako hláska R. Při respektování těchto zásad se nám nabízí postupovat dle tohoto sledu spojení hlásek: a) přední alveolární - TR, DR b) obouretné BR, PR, MR c) retozubné VR, FR d) měkopatrové, hrtanové KR, GR, CHR, HR e) sykavky (řadíme dle toho, jak je ţák nejlépe zvládá) Sk. 1a TR Trombón toubí tramtatata, trouba troubí tramtatá. Troubí spolu na trávníku, trénují si na muziku. Já mám v levé noze trn a trn a trnaveček. Já mám v levé noze trnaveček trn. Trpaslíček trnky trhá, trhání mu dlouho trvá. Trhá trnky v trní v lese, do trhu pak trnky nese. Trpaslík má trápení, ţe trápí ho tréma. Aţ se trochu osmělí, tréma trochu povolí. Trnky, trnky, trpké chudé, kdo vás trnky, trhat bude? DR Drozdíku, hni sebou, dravec je nad tebou. Má drápy, chytí tě, jsi drobný, drtí tě. Drůbeţ hned utíká, dravec chyt drozdíka. Drapák drápe drápem a já drápu drátem. Drapák drápe drn a já drápu trn. Malý dráček drobky drobí, táta drak se něj zlobí. Budeš drobit ještě víc? Druhý den ti nedám nic. Máš se drţet drţadla, abys na zem nespadla. Ty má drndo, malinká drţ se pevně tatínka. 5

6 Sk. 1b BR Brouček cucá brčkem brusinkový čaj. Bráška kope míčkem, broskvičku si daj. Malý brouček v trávě brečí, Broučková ho jísti učí. Dává broučku do pusinky, broskve, trnky a brusinky. Prach a broky, táta broukne a na broučka trochu houkne. Broučkovi se brada klepe, brečí, ale uţ jí lépe. PR Malý Broček brečí v trávě, protoţe Brok praví právě, ţe mu brýle nesluší, kdyţ je nosí za uši. Proč ten brekot, praví brouček, doběhni si na palouček, brejlovec tě naučí nosit brejle bez uší. V prádelně je průvan, u prádelny práh, na prahu je proutek, na proutku je prach. Já mám prsten pravý, je v něm drahokam. A já si ten prsten na dva prsty dám. Začaly nám prázdniny, honem z Prahy pryč. Voní první maliny, voda, slunce, míč. Brácha volá na brášku: Brouk si brouká jen trošku, brnká, brouká, brum, brum, brum, brumlání je plný dům. Bráška bruslí na ledě, brzdit se mu nevede. Brusle jedou, brácha brzdí, trochu brzdí aţ je u zdi. Brouček v trávě tiše brouká, máma hledá svého brouka. Brouček brouká, také bručí, trápí mámu a pak brečí. Na louce v kamení, vodička pramení. Pramínek šumí stále, k potoku proudí dále. V tom malém zákoutí na lávce u proutí pradlena s prádlem stála a prádlo v proudu prala. Prosím, pane prodavač, prodejte mi vysavač. Prosím paní prodavačku, ať mi prodá prima pračku. Pračka prima pracuje, proud vody v ní tancuje. Praní prádla nebudem se bát, pračka bude sama prát. Proč ten Prokop hubuje, kdyţ ta prkna hobluje? Něco právě prásklo, první prkno prasklo. Pročpak venku tolik prší? Prokopovi zmokly uši! Je promoklý na kůţi, právě stojí v kaluţi. 6

7 MR Uţ je tu zas mrzutý mráz. Šedivý mrak, mračí se tak. Mravenečci, schovejte se, uţ je zimní čas. Uţ nám mrazík zimu nese, bude brzy mráz. Mráček v mrazu skotačil, kalhoty si promočil. Mrštně pral je, aţ z něj lilo, Neuschly mu. Mrholilo. Mám panenku mrkačku, mrká na mě po očku. Mrká, mručí, nechce spát, mrzutá je. Co jí dát? Sk. 1c VR Na vratech vrána, ve vratech brána. Na vrátkách vranka, ve vrátkách branka. FR Franta frká frky, frk, holub vrká vrky, vrk. Ty, Franto, frkni, ty, holoubku, vrkni! Franta Frýba z Frýdku Místku, to je velký bubeník. Také frká na frkačku, bude z něho hudebník. Pane vrchní, platím, vroucí kávu vrátím. Nestihnu ji pít, musím na vlak jít. Uţ si vrní z kopečka, vrzají mu kolečka. Slyším jeho vrnění, vracení nic nezmění. Děti běţí na skluzavku, Franta frčí první. Za ním frčí Apolenka, honem, Franto, uhni! Na pouti jsou k dostání frkačky a autíčka. Fronta frontu vystojí s ním i jeho babička. Babička to tuší: Franta frká do frkačky, aţ ji bolí uši. Sk. 1d KR Krouţí, krouţí pták, kráky, kráky, krák. Krouţí, krouţí u krmítka, krmení tam dala Jitka. Kráky, kráky, krák, jaký je to pták? Krouţí, krouţí pták, kráky, kráky, krák. Krouţí, krouţí u krmítka, krmení tam dala Jitka. Kráky, kráky, krák, jaký je to pták? 7

8 U krbu je krásně teplo, já tu píšu krátké básně. Krásný dopis babičce, všechno schovám v krabičce. Krotká kráva kroutí hlavou, krokodýli v proudu plavou! Krtek volá na králíka: Vidím krajtu, krahulíka. Krocan kráčí, krůta běţí, v krmítku tam jídlo leţí. V krmítku je krupek dost, kromě krup i psovi kost. GR Za jeden groš koupím si koš. Vyhodím gramofon, nevydal ani tón. Vypni ten svůj gramofon! Slyšíš? Zvoní telefon! Ukliď uţ tu desku, jdeme na grotesku. CHR Chrudoš se chlubí, ţe má pěkné zuby. Chroupá s nima chrupy, chrup, chrání v puse kaţdý zub. Prase chrní, chrochtá, chrupe, něco chrastí, prase dupe. Chrastil děda, prase kouká, chvíli chrochtá, potom chroupá. Chroupal chroustík mokré listí, dostal chrapot, nemoh jísti. Chrčel, chraptěl, byly deště, chroustík dostal kašel ještě. HR Hravý hrošík hraje si, kdyţ je pěkné počasí. Hraje si, kdyţ prší, hroch má kůţi hroší. Krista trhá trávu, bude krmit krávu. Krmit bude králíka, krupky mu dá do mlíka. Krtek leze zpod hlíny. A co vidí z krtiny? Krtinců je plná louka, na to krtek krátce kouká. Krte, krte, krtečku, děláš mnoho kopečků. Pro krtince na trávníčku není místo pro kytičku. Za sto grošů právě koupil Gríša koně grošáka. Grošák u něj dlouho nebyl, teď má Gríša hnědáka. Gratuluji k svátku, moje milá Evičko. Dám ti na památku granátové jablíčko. Chroust tu bručí, chroust tu brouká. Listí chroustá, lupen chroupá. Volá paní chroustová, polévka je hotová. Chrouste, chrouste, na stůl noste! Polévka je chrpová. Vráno, vráno, poleť k nám, já ti něco nachystám. Trochu hrachu, trochu krup, vráno, vráno, chrupy, chrup. 8

9 Na písku si děti hrají, mnoho krásných hraček mají. Hrabou, hrabou, hrady staví, hrabání je hrozně baví. Prst, prst a prst Kdyţ se dají dohromady, je jich plná hrst. Hrabej hroudy, chystej půdu, mám hrst hrachu, sázet budu. Hrstka hrášku není nic, v létě bude hrachu víc. Sk. 1e ČR Črtám, črtám, črty, črt, cení na mne zuby chrt. Črtám sem a črtám tam kresleného chrta mám. ŠR Šrouby, šroubky, šroubečky šroubuji si domečky. Šroubováček mám, šroubuji si sám. Slyším šramot, poslouchej, v dílně někdo je. Šramotí tam, podívej, šroubek šroubuje. ŢR Ţralok není hravý, je to ţralok ţravý. Ţrádlo musí ţráti stále, objeví se nenadále. Je to velký ţrout, proto ani hnout. CR Voda crčí, crčí na plech, jen tu vodu crčet nech. Ať se dolů k trávě valí, crčí koupel pro ţíţaly. Šel tudy Šrek, to jsem se lek. Co z toho mám? Na noze šrám. Ţravý ţralok ţral a ţral, ţraločatům ţrádlo bral. Ţrát ho bude sám, kdyţ uţ jim ho vzal. 9

10 SR Našel mladý srnec v lese prázdný hrnec. Šel s ním krůček po krůčku od paseky k potůčku. Teď tam učí srnku, jak se pije z hrnku. Voda crčí po kameni, jdou pít srnky i jeleni. Statný srnec vodu srká, cvrček v trávě k tomu cvrká. Srazila se váţka, byla z toho sráţka. Srazila se se srnou, má postavu sraţenou. ZR Zrána svítí sluníčko, zrno zraje maličko. Zraje, zraje pomaloučku, zrní dá a potom moučku. U srubu mám višeň, sedí na ní sršeň, srká s paní sršňovou sladkou šťávu višňovou. Sraz mají pak jako vloni všichni sršni na jabloni. To bude zas velká švanda, srší vtipem sršeň Standa. Obláčky se srazily, louku deštěm polily. Aţ vysvitne sluníčko, potěší nám srdíčko. Chválí srnka svého synka, ţe ten malý srneček, doběhl aţ do lesíka na zelený kopeček. Zrovinka dnes zrzavý pes zranil si nos, štípnul ho kos. Letí sršeň se sršní, srší, srší, nad hrušní. Zrádné srší sršení, zrychlí srdce bušení. Skupina č. 2 - R se vyskytuje ve skupině uvnitř a na konci slov po souhlásce Nácvik můţe začínat touto skupinou, některým dětem tento sled vyhovuje. Zejména v případě, ţe skupina souhlásek obsahující r se vyskytuje na konci slova. Proto je i v této skupině vhodné začínat spojením pomocné hlásky D se souhláskami předními alveolárními (T, D) a podle místa artikulace postupovat do zadu. Tím je zajištěna fixace správného místa tvoření patologického R. Sk. 2a TR Zítra s naším Petrem nepojedem metrem. Povezem se tramvají ze Stromovky do Tróji. Trhám, trhám ostruţiny, uţ si dělám laskominy. Trhám, trhám jablíčko, upeč štrůdl, babičko. 10

11 Švadlena mě potrápila, povídá si strašák. Módní trendy netrefila, nejsem ţádný fešák. Hastrmane, hastrmane, šatičky máš potrhané. Za pět pestrých pentliček ušiju ti klobouček. Hastrmane, hastrmane, tričko máš tak potrhané. I kabát máš potrhán, to jsi pěkný hastrman. U Strakonic ztratil strýc jako nic pět jitrnic. Strejda ztratil jitrnice, nadává na Strakonice. Zatrub nám trubači na trubku svoji! Kmotr kos na trávě ztrápeně stojí. Vítr fouká, vítr vane, větrovku si vezmi, Dane. Pod větrovku obleč svetr, na tramp půjde s tebou Petr. Co se trápíš, strašáku, ty máš jenom strašit, hlídat pole od ptáků, Všechny straky plašit. Petra půjde na procházku, uţ má Broka na provázku. Na procházce jsou i děti, Petra s Brokem uţ k nim letí. Kdyţ jsem trhal petrklíče, ztratil jsem tam v trávě klíče. Vítr byl, já pátral chvíli, aţ se v trávě objevily. Strašák straší pod strání, strach tam ptákům nahání. Straší, straší, tělem kývá, strašně smutný v zimě bývá. Kmotr kos trápí se, truchlí a pláče. Zatrub mu trubači, ať trochu skáče. Trnky, trnky, trnečky, hrnky, hrnky, hrnečky. Mrkev, mrkev, mrkvička je pro bratra králíčka. Jmenuji se Petr, sundavám si svetr. Oblékám si tričko, trenky, natahuji podkolenky. Ještě tretry obuji, kotrmelce trénuji. Potom Petru zavolat: Půjdeš se mnou trénovat? Petra ani trochu nechce. Co trénují? Kotrmelce. Trápí, trápí, babičku, ţe ztratila truhličku. Trápí se náš strýček, ztratil se mu klíček. Na stráni se pase Stračka, Stračku hlídá naše Kačka. Dvě strašlivá strašidla pečou v troubě povidla. Trubte, trubte na poplach, strašidýlka mají strach. Aby se jim povedla ta trnková povidla. Malinkatý trpaslíček, našel v trní kapesníček. Utrţený knoflíček, našel v trní Janíček. Petrţelku zelenou našel kmotr s Helenou. Na trávníčku stromek stojí, pod stromkem se strýc kos strojí. Co to troubí? Kos se plaší, 11

12 Stračko, Stračko, pojď dolů, stráň je strmá, jdem domů. DR Paní drobná v drdůlku, hází drobky z kastrůlku. Drobí, drobí, drobí, Pan drobný se zlobí. Draku, ty jsi váţně drak? Hudry, hudry, je to tak. A máš zuby dračí? Mám dva, to mi stačí. Ondra stále mudruje, zda se Hana pudruje. Napudruj se, Haničko, uţ hudruje maličko. Drápala se vydra z vody, vydrápla se na dva schody, na druhém se drţela, pozdravila, zmizela. ţe na stromě strašně straší. Troubí, troubí na stromečku, paní straka na trubičku. Andrea tu hudruje, na Ondru jen hubuje. Nadrápal zas cvičení, nevydrţí v učení. Modrý slon hadrový, není drahý Ondrovi. Ondro, půjč ho Jindrovi, modrý slon to nepoví. Malý dráček drobky drobí, táta drak se na něj zlobí. Nadrobíš-li ještě víc, podruhé ti nadám nic. Drnky, drnky, takhle drnká moje teta na basu. Drnky, drnky zadrnkala, já jí basu ponesu. Drnčí autíčko, drncá maličko. S plnou nádrţí, dlouho vydrţí. Sk. 2b BR V Brně bydlí obr, zuby má jak bobr. Jeho ţenu obryni naleznete v kuchyni. Na bradě má bradavici, k obědu jí brokolici. Malý brouček brouká si, brumlá, zpívá ne lesy. Brouzdá cestou necestou, spěchá za svou nevěstou. U dobroučké brusinky dají si dvě pusinky. Teď u brusu kolo vrčí, u brusu se brácha točí. S broušením se namáhá, dobrý strýc mu pomáhá. Kde dobrou noc dají lišky, kde nekvetou pampelišky, bydlí brumla Brumlíček, chlupatý má koţíšek. Jeho bráška méďa brtník brečí ve svém brlohu. Polámal si totiţ kotník, nebreč, já ti pomohu. 12

13 PR Na co zebra doma má pruhovaná pyţama? Aby ani během spaní neztratila pruhování. Na to zebra doma má pruhovaná pyţama. Proč prská prskavka, proč voní voňavka, proč prodavač prodává, proč nám máma nadává, proč má kapr šupiny, proč jsou v létě prázdniny? Proč, proč, proč? Pro slepičí kvoč! MR Mravenečku, mravenečku, bude mráz. Zmrzneš, zmrzneš v mraveništi, zmrzneš zas. Za soumraku humr vypůjčí si hamr. Praští s ním o kovadlinu, pak si dojde na zmrzlinu. Uţ je tu zas, mrzutý mráz. Šedivý mrak, nemrač se tak! Vyprávěla pradlena, jak je prádlem zmoţena. Prala prádlo bez pračky, bez valchy a ţdímačky. Plave kapr v kapradí, pranic mu to nevadí. Tenhle mrštný kapr propluje i kopr. Vyprodali papriky, broskve, kopr i fíky. Na koprovku kopr nemáš, proto bude dneska guláš. Trnky, brnky, máme hrnky, trnky, brnky na krku. Trnky, brnky, stojí srnky, trnky, brnky, u smrku. Mráček mrká mrk, mrk, mrk, na veliký lesní smrk. Smrček volá smrku, smrku, uţ jdu spát, je po soumraku. Zamračený zajíček vzal si mrkve kousíček. A kdyţ mrkev ochutnal, nemračil se, ale smál. Sk. 2c VR Vrní, vrní kolovrátek, zítra bude velký svátek. Potom bude ještě větší, naše Vráťa stále brečí. Cvrček cvrká, cvrky, cvrk, na pasece mezi smrky. Cvrky, cvrky, cvrliká, já jsem takhle veliký. Na vrbě vrabci cvrlikali, na vršíčku se strkali. Zavrčel pes u vrátek: cvrkejte aţ na svátek! Povídal havran vráně: koupím ti na zimu sáně. Pojedem z vršku a nazpátek, jen při tom nevrazit do vrátek. 13

14 Povídal havránek vráně: koupím ti na zimu sáně. pojedem z vršku a nazpátek, jen cestou nevrazit do vrátek. Nevrč, nevrč u vrat, Bročku, nevraţivě na tu kočku! Nevrť ani ocasem, nevrátí se nikdy sem! FR Franta frká - frky, frk. Holub vrká - vrky, vrk. Ty, Franto, nefrkej! Ty, holoubku, zavrkej! Vrká holub na vrabčáka: vrků, vrků, vrabečku, u Havránků vylíhlo se pět havraních chlapečků. Navrhni výlet, kam jet, kde bydlet. Nejlépe snad do Vrchlabí, kde si Vráťa chatu staví. Nebo lépe na Vranov, kde má Vráťa bungalov? Franto, pojď sem, ale fofrem! Já se táhnu s těţkým kufrem. Čí ten kufr asi je? Tety Frýdy z Francie. Sk. 2d. ČR Kreslím, črtám v náčrtníku. Je tu srnec, srnka. Srnec srká u krmelce, srnka srká z hrnka. ZR Z ruky mi vypadlo kouzelné zrcadlo. Tak půjdu z rybníka, vylovit vodníka. V zázračném lese bzučely vosy, ţe vodník udělá zrcadlo z rosy. SR Dozrává hrách na zahrádce, uţ jsou zralá zrnka. Srazím srpem hrášek krátce, zrnko v hrnku cvrnká. ŢR Velký ţralok lidoţravý, hned z rána je rozeţraný. Hravě sráţí rybám hlavy, ţral by, ţral, jen to ho baví. Dívala se do zrcadla zrovna zrána naše Madla. Po zrcadle bloudí zrak, co je to tam za zázrak? Jablíčko je zralé, ale trochu malé. Dozrálo dnes z rána, klofla do něj vrána. 14

15 Sk. 2e KR Dáme koním obroku, zpívají si do kroku. Pokrčí se trošičku, cukr dáme na lţičku. Nakresli maminku s krásnými vlasy. Nakresli maminku královnu krásy. Já mám v krabici cukr a krupici, já mám v krabici ukrytou sůl. Já mám v krabici kroupy a pšenici, já mám v krabici království půl. Nakresli výkres s kravičkou, jak se tam krmí travičkou. Na krku krávy zvoneček, co koupil v krámě dědeček. Nakresli u krávy telátko, dostaneš za výkres cukrátko. Koupil jsem v krámě cukroví, krom toho koláč makový. Pro Kristu malé cukrátko, koláč jí nakrájím zakrátko. Kristýnko, vstávej venku svítá, kohout kokrhá, den uţ vítá. Kristýnko, pojď honem ven, začíná tam krásný den. Nakreslím pohádku o krutém králi, co se ho v království všichni moc báli. Nakreslím pohádku o krásné panně, kreslím je Kájovi, těší se na ně. Veliký krkavec doletěl na kopec. Na kraji lesíka uviděl králíka. Ukrojil mu krajíc, ukradl ho zajíc. GR Zeptal se mě negr, kde tu bydlí tygr. Je to velká legrace, tygra dali do klece. Tygr s paní tygrovou legraci má zas novou. Tygr hraje kopanou, tygrová je za bránou. Bagr staví silnici, tygr volá na lvici: Kdyţ tě nesní tygr, tak tě sejme bagr. CHR Záchrana nám nestačí, vichr na nás útočí. Ochrání nás machr, co zaţene vichr. Zachrastilo něco v chlívě, zachrochtalo prase líně. Zachrochtalo, schruplo asi u chrápání zachrochtá si. 15

16 Chroupal chrostík mokré listí, dostal chrapot, nemoh jísti. Chrčel, chraptěl, byly deště, chroustík dostal kašel ještě. Sychravý pak vichr zavál, chroustík spadl, nohu zlámal. Nic uţ chrousta nezachrání, bude chromý do skonání. HR Malý hravý hrošík, snědl hrušek košík. Teď si hraje v ohradě, v zoologické zahradě. Na zahradě za domkem, je hromada hraček. Hraju si tam s balonkem, zpívá mi tam ptáček. Kaţdé ráno malý krtek hrabe velkou krtinu. Hrabe, hrabe, vyhrabuje, ničí celou krajinu. Na zahradě pod hruškou, bráška si hrál s Petruškou. pohrála si s hračkamihrochem, tygrem, kačkami. Teď spí tvrdě na zahradě, hračky jsou tam na hromadě. Hromy blesky, hromy blesky, venku hrůza, doma hezky. Vypijeme z hrnku mléko, zahrajeme divadélko. To o panu hraběti, hravě zvládnem zpaměti. Snědl jsem sto chrupek, teď mě bolí pupek. Chrupky ve mně chrastí, maţu pupek mastí. Ani mast to nezachrání, chrupky, mějte slitování! Hrdlička v kleci cukruje, krocánek na ni hudruje. Uţ, hrdličko, necukruj ty, krocánku, nehudruj! Ohromný hroch v ohradě, v zoologické zahradě hrabal, hrabal celý den, podhrabal se právě ven. Hrabali a hryzali dva hraboši na poli. Závodili pospolu, kdo dohryţe k topolu. Není hrad jako hrad, v Praze máme Vyšehrad. Nejsou hrady jako hrady, v Praze máme Vinohrady. Hrůza hrůz, zlatý vůz hrušky vezl, nedovezl. Uvízl na hroudě u hradu v zahradě. Klidně si vem, z hrušek je dţem. Prst, prst a prst Kdyţ se dají dohromady, je jich plná hrst. Skupina č. 3 - R se vyskytuje uvnitř slova po samohlásce Dorka si dá perníček, dá si také párky. Kdyţ si koupí trochu méně, Můţe koupit dárky. Mléko koupíš v mlékárně, léky zase v lékárně. Pro perník jdi do pekárny, kočár najdeš v hračkárně. 16

17 Čertíku, Bertíku, Co to neseš v pytlíku? Čertíku, Bertíku, Co to v pytli máš? Co v něm ukrýváš? Vánoční dárky nadělil Jeţíšek. Auta, kočárky, Martince koţíšek. Čertík, čert a čertice čertili se velice čermáček jim v pekle sebral červotoče z police. Horké párky prodáváme, hranolky s tatarkou máme. Kupujte si horké párky, máme také drobné dárky. Franta Král karty hrál. Hrál a hrál a trochu vyhrál, hrál a hrál a trochu prohrál. Hrál jak drak a prohrál frak. Jirka dostal morčátko kulaté jak prasátko. Morče chrupe mrkev, kůrky, zrní, trávu i brambůrky. Pak po dobré potravě, spinká tiše na trávě. Strouhá Petra na struhadle, strouhá mrkev malé Madle. Nastrouhá i pro Zorku, ta si hraje na dvorku. Párky dáme do udírny. Jé, to bude dobrota! Pozorně je ohlídáme, Porce trochu ochutnáme neţ tu bude sobota. Čert, čertík, čertice mají černé palice. A červené kudrliny, setkají se u zmrzliny. Daj si velkou porci, jsou to černí borci. Soused Martin Urban má na hlavě turban, jeho ţena Jarmila od června se nemyla. Horké párky, Mirce dárky, pardubický perník, u nás v parku na jarmarku koupil dneska Jeník. U hradu je stará brána, sedí na ní černá vrána. Vrána kráká kráky krák, letí k hradu černý mrak. Mrak usedá na bránu, je to hejno havranů. Mirka, Martin, Marta to je dobrá parta. Patří mezi borce, jedí velké porce. Kdyţ si koupí polárku, porcují ji na dvorku. Skupina č. 4 - R na konci slova po samohlásce Dal mi car pěkný dar. Jeden Nor dal mi vor. Pěkný tvar má ten dar. Nastartuji motor, navštívíme Tábor. Benzín koupím za dolar, navštívíme pivovar. Pohár piva vypijem, jako sbor si zapějem. 17

18 Šla Kristýna do komůrky, odkrojila z chleba kůrky. Krájela je do hrnku, dala k nim pár brambůrků. Dalibor má vor, vlez mu na něj škvor. A veliký komár, co sed na můj pohár, letí na javor. Kocour Mour a pejsek Azor dej si ně dobrý pozor. Cizí nesmí skrz dvůr jít, Azor začne hrozně výt. Kámen, nůţky, papír, netopýr či tapír, kanár nebo výr, chleba nebo sýr. Pozor, pozor, pejsek Azor dělá pozor. Ať je únor, nebo máj hlídá dvůr a hlídá stáj. Černý kocour se tu míhá, na zahradě tiše číhá. Sýkorky a vrabci, leťte! Černý kocour běţí, hleďte. Skupina č. 5 - R mezi dvěma samohláskami Plave kapr v kapradí, pranic mu to nevadí. Líně plave, líně pije, je to kapr z Tramtárie. Barunka je parádnice, má ve vlasech korálky. Náramky a náušnice, bere si i do školky. Má barevné punčocháče, oranţové šatičky, Barunka je parádnice jako všechny holčičky. Parádivá parádnice, parádí se u radnice. Parádí se parádně, sluší jí to náramně. Povídala pračka, prát je pro mě hračka. Elektrický motor mám, motor vrčí pere sám Kocour brečí u vrátek, poranil se o drátek. Proč si kocour hrál, packou drátek bral? Byla Bára jako pára, darovala nám kanára. Karel Jíra, kýho výra, daroval nám netopýra. Náš beránek Eda kamarády hledá. Kamarádi, kde jste který? Uţ vás hledám od úterý! Zabloudil jsem zvečera do obory za šera. Vtom beránci: bé, bé, bé, uţ jsme, Edo, u tebe. Beránku, berane, rohy máš odrané. Prchal jsi ze dvora, prchal jsi, berane. Stráţník stojí na stáţi, Azor na něj doráţí. Petr hrozí na Azora, ţe je Azor nepozora. Čáry, máry, barvy laky, budou jezdit bílé vlaky. Čáry máry, barvičky, uţ je zebra z lavičky. 18

19 To je horko, Jirka praví, zmrzlina to asi spraví. Potom hurá k vodě ven, je opravdu parný den. Prohlíţí si kaţdý kout pestrý datel strakapoud, pestroţlutě vybarvený, černý, bílý i červený. Kůru stromů proklepává, larvy v děrách vyšťourává. Mezi stromy poletuje a ocasem kormidluje chytrá straka pozorná, chechtavá a hovorná. Straka je darebák praví, obratný a někdy hravý. Za vysokou horou, borovými lesy ţije starý čaroděj, má čarovné kapsy. Dá do kapsy párátko, vyčaruje lízátko. Dá do kapsy parůţky, vyčaruje tvarůţky. Dá do kapsy konvalinku, vyčaruje mandarinku. Traktor frk, frk na silnici spěchá frk, frk k oranici. Bude frk, frk orati, bez koní a opratí. Čimčaruje vrabeček, neposedný chlapeček. Čimčarara, čim, čim, čim, pracovat se neučím. Všude vlezu, všude vletím, od kocoura pryč odletím. Já mám káru, jen na páru. Kde je pára, tam je kára. Tramvaj brouká: vrou, vrou, vrou, doprava je pro mě hrou. Dobré jitro, beru Petru, Frantu, Jirku jedem k metru. Koroptev učí dětičky, jak sbírat v brázdě červíčky. Hrabou, hrabou koroptvičky, vystrkují ven hlavičky. Skupina č. 6 - R na začátku slova Rak leze z rákosí na večer za rosy. Kroutí si vousy, klepeta brousí. Jenda Benda, bubeník, nosil ryby na rybník. Ryby se mu splašily, do rybníka skočily. Růţová růţička ráno rozkvétá, Růţence babička vlásky rozplétá. Leze ráček, leze rak, Ráno, ráno, raníčko, pošlu mámě psaníčko. Co v něm bude psáno? Mami, dobré ráno! Veverka, čiperka ráda jí jadérka. Veverko, čiperko, daruj mi jadérko. Roman, Radka, Reneta mají doma štěňata, roztomilé rafíky, dva radostné ratlíky. Ráno rozhlas hlásí 19

20 Radek chce lézt také tak. Ráďo, Radku, Radečku, rak tam hodí zpátečku. Petrův parník brázdí strouhu, pluje rychle proti proudu. Pak se prudce obrátí, po proudu se navrátí. Veverko, veverko, pojď dolů, čiperko. Drobná jádra máme, s radostí je dáme. Tatrmánku, tatrmane, rukávy máš rozedrané. Tatrmánek, tatrman, na cáry je rozedrán. Ráno byla sobota, Roman dostal robota. Robot mazal rohlíky, rozepínal knoflíky, rozvazoval tkaničky, rozmíchával kašičky. Ráno dostal rýmičku, fungoval jen chviličku. Po ránu Klára na klavír hrála. Má milá Kláro, aţ bude jaro, brnkej si na večer, brnkej si ráno. rady o počasí. Potom hudba rozléhá se, k ranní práci nutíme se. Růţe, růţe, růţička, nádherná je kytička. Červené rád mám, rád je natrhám. Repetivá repetalka repetala pro kanárka. Repetila láry-fáry, brebentila pro komáry. Vytáhli jsme z rybníka zrezivělý rýč, hrnec, ucho z rendlíka, jen kapr je pryč. Krákorala černá vrána, krákorala na havrana: Milý strýčku havrane, kdy uţ jaro nastane? Brzy, brzy, milá vráno, jaro bude moţná ráno. Není hezčí zpívání nad havraní krákání. Vrátil se k nám host kropenatý drozd. Brzy z jara zpíval v parku vesele jak na jarmarku. Drozde, my tě rádi máme, a rádi tě posloucháme. Skupina č. 7 - slova s dvěma R Ze vrat jedou traktory vyorávat brambory. Bude brambor hromada, vţdyť je dobrá úroda. Rarášci a raraši, rádi v rourách haraší. Nahrnou se do roury, straší černé kocoury Krocan s krůtou na dvorku mají trochu brambůrků. Po bramborech hrstku zrní krocan u ní bude první. Robert si hrál na dvorku, proháněl tam Barborku. Barborka hop uţ je pryč. Po Barborce zbyl jen míč. 20

21 Metodický materiál pro nápravu rotacismu bohemicus Obsah je určen pro nácvik po vyvozovací fázi, kde je náprava prováděna substituční metodou pomocí souhlásky R. Je třeba zjistit, která skupina je pro nácvik u kaţdého dítěte nejjednodušší a nemusí se přesně pořadí dodrţet. Některé skupiny se mohou vynechat, protoţe je ţák zvládá, nebo se k některým ani nedostane a začne správnou výslovnost pouţívat. Materiál je rozdělen do několika skupin, které zajišťují doporučovaný didaktický postup při nápravě takto: Ř se vyskytuje 1. ve skupině po souhlásce na začátku slov 2. ve skupině uvnitř a na konci slov po souhlásce 3. uvnitř a na konci slova po samohlásce 4. uvnitř slov mezi dvěma samohláskami 5. na začátku slov 6. slova s dvěma Ř Skupina č. 1 - Ř se vyskytuje ve skupině po souhlásce na začátku slov Zde se osvědčilo začínat spojením Ř se souhláskami předními alveolárními (T, D) a podle místa artikulace postupovat od bilabiálních hlásek do zadu, čímţ je zajištěna fixace správného místa tvoření. Zároveň respektuje vývoj artikulace a je pro postup přirozenější. Při respektování těchto zásad se nám nabízí postupovat dle tohoto sledu spojení hlásek: a) přední alveolární - DŘ, TŘ b) obouretné BŘ, PŘ, MŘ c) retozubné VŘ, d) měkopatrové, hrtanové KŘ, CHŘ, HŘ Sk. 1a DŘ Dříme, dříme náš Ivánek, dříme, dříme dále. Dříve dřímal jenom někdy a teď dříme stále. Dřep a vztyk, ţádný vzlyk. Dřina je ten tělocvik. Dřeme dřepy vpravo, vlevo, ten kdo dřepí, bude dřevo. 21

Na zemi je schovaná myška,

Na zemi je schovaná myška, Básnička Hanky Holíkové Na nebi letí pták, nad ním je velký mrak. Na hřišti si hrají děti, ptáček nad nimi letí. Na obloze máme sluníčko, právě vysvitlo maličko. U země je vrána, před ní velká brána. Na

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Benjamínek váš mateřský klub

Benjamínek váš mateřský klub Benjamínek váš mateřský klub Seznam našich básniček Pozdrav Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den, nohy máme na běhání, a ručičky na tleskání, dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem, ne ne ne.

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

Iveta Pončáková, Eva Chudomelová

Iveta Pončáková, Eva Chudomelová Iveta Pončáková, Eva Chudomelová Publikace vznikla díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. Autorky čítanky: Mgr. Iveta Pončáková, PaedDr. Eva Chudomelová Ilustrace: Jiří Moravec Závěrečná kompletace:

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Přivítání (kolo) Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.

Přivítání (kolo) Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem. Přivítání (kolo) Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem. Vařila myška Vařila myška k obědu vločky, (máma mi svým ukazováčkem krouţí po rozevřené dlani)

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

CO TO JE? - CHYTRÉMU NAPOVĚZ hloupého trkni!

CO TO JE? - CHYTRÉMU NAPOVĚZ hloupého trkni! CO TO JE? - CHYTRÉMU NAPOVĚZ hloupého trkni! Má to klobouček, jednu nožičku, Pěkně si sedí v mechu v lesíčku. Chodí v koruně král není, nosí ostruhy rytíř není, má šavli husar není, k ránu budívá ponocný

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Almanach žákovské a studentské poezie 2011

Almanach žákovské a studentské poezie 2011 Almanach žákovské a studentské poezie 2011 Básničky žáků 3. ročníku na téma kočka, pes Svatava Fučková Naše kočka Micinka je velmi dobrá maminka. A ta malá kočička, je zdravá a mrštná jako rybička. Micka

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku ČŠŽ Výlet za zvířátky

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku ČŠŽ Výlet za zvířátky Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku ČŠŽ Výlet za zvířátky Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motoriky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka.

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. Slova nadřazená domeček- obrázek slovo nadřazené nábytek ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. 1. Lenka s mámou nakupuje.

Více

VY_32_INOVACE_19_Jirka s kozou_ Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova 3. ročník

VY_32_INOVACE_19_Jirka s kozou_ Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova 3. ročník VY_32_INOVACE_19_Jirka s kozou_ Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova 3. ročník Autor: Jana Křiváčková, Základní škola Kosmonosy-Horní Stakory 54, okres Mladá Boleslav Vytvořeno v rámci v projektu

Více

pracovní listy Základní Škola Hlubočky Mariánské Údolí, okres Olomouc, příspěvková organizace Název školy: Mgr. Eva Charamzová Vypracoval(a):

pracovní listy Základní Škola Hlubočky Mariánské Údolí, okres Olomouc, příspěvková organizace Název školy: Mgr. Eva Charamzová Vypracoval(a): Název školy: Registrační číslo projektu: Označení materiálu: Vypracoval(a): Název materiálu: Předmět: Základní Škola Hlubočky Mariánské Údolí, okres Olomouc, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0739

Více

Autor Mgr. Tereza Chaloupková, www.vesela-chaloupka.cz

Autor Mgr. Tereza Chaloupková, www.vesela-chaloupka.cz Leze, leze po ţeleze, nedá pokoj, aţ tam vleze Listy mám a strom nejsem. Sedí pán na blátě v zeleném kabátě. Chodí kaţdý den ven, a přece je stále doma. Má pěknou hlavičku, jen jednu noţičku, hoví si v

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: VY_12_INOVACE_1A_Čtení _na_1.stupni Název DUM: VY_12_INOVACE_1A_23_Mášenka_a_ medvěd Vyučovací předmět:

Více

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2-

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2- REDAKČNÍ RADA Lucie Fiedlerová (9.B) str. 10 Marek First (9.A) str. 4 (obr.) Barbora Kopečková (5.A) str. 10 Vojtěch Košťál (2.A) str. 4 Sandra Levová (8.A) str. 6 Lenka Malichová (7.B) str. 7 Lucie Oličová

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček L Kamila En, ten, týny, kde jsou líny? Já líny neviděl, já viděl raka, on do potoka, já za ním házel, on bobky sázel, en, ten, tyč, madla, fidla, pryč! z Čech Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ Věta jednoduchá je uspořádaný větný celek, který vyjadřuje jednu myšlenku. Slova, která k sobě patří, tvoří dvojice slov, v této dvojici jedno slovo závisí na druhém. Takové dvojice

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

BÁSNIČKY ŠEL MEDVÍDEK DO ŠKOLKY, VZAL SI S SEBOU BAČKORKY. A ČERVENÉ JABLÍČKO, NASHLEDANOU, MATIČKO. KAMARÁD, KAMARÁD, TO JE TEN, KOHO MÁM RÁD.

BÁSNIČKY ŠEL MEDVÍDEK DO ŠKOLKY, VZAL SI S SEBOU BAČKORKY. A ČERVENÉ JABLÍČKO, NASHLEDANOU, MATIČKO. KAMARÁD, KAMARÁD, TO JE TEN, KOHO MÁM RÁD. BÁSNIČKY ŠEL MEDVÍDEK DO ŠKOLKY, VZAL SI S SEBOU BAČKORKY. A ČERVENÉ JABLÍČKO, NASHLEDANOU, MATIČKO. KAMARÁD, KAMARÁD, TO JE TEN, KOHO MÁM RÁD. POMŮŽE MI, PORADÍ, PO TVÁŘI MNE POHLADÍ, VŠICHNI JSME TU

Více

Františkova ptačí škola Stránka 1

Františkova ptačí škola Stránka 1 Františkova ptačí škola Stránka 1 2 Terezi A p. Kučera Františkova ptačí škola podle J+J Denemarkových a JK Baby Františkova ptačí škola Stránka 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan.

Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan. Hádej, který skokan má na břiše vak? Správně! Je to klokan. Klokan Vykuk má dokonce vaky dva. Jeden na břiše, druhý, červený, nosí na zádech. Do něj ukládá všechno, co najde. Ten klokan Vykuk je ale pěkný

Více

Veronika Boglisová Johana Fingerová. Markéta Žáková Pamela Heráková Dominika Žmolíková Nikola Žmolíková Tomáš Pozdíšek 7.A

Veronika Boglisová Johana Fingerová. Markéta Žáková Pamela Heráková Dominika Žmolíková Nikola Žmolíková Tomáš Pozdíšek 7.A číslo 3/ 2013 Velikonoční rozhovor Vtipné básně o zvířátkách Hádanky Okénko do historie Z deníčku zvířátek Hádanky Zajímavé soutěže A jiné Stálí členové redakční rady Noví členové redakční rady Markéta

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček říjen 2012 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby Platby stravného 16.10.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 3. 12. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 2. 12. 2012 1 AZ KVÍZ 1) AZ KVÍZ opakování vyjmenovaná slova, tvarosloví, slovní druhy Obsah

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř 1: obrý den ptáčkové, dobrý den lese. Ráno je takové překrásné, že se zpívat chce hlasitě lidem i kosům, pavouci na sítě navlékli rosu. 2: obrý den panenko, dobrý

Více

Téma : Podzimní hrátky se zvířátky

Téma : Podzimní hrátky se zvířátky Téma : Podzimní hrátky se zvířátky Kompetence : 24.10. 4.11.2016 2/6 Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími Nabídka činností : -

Více

PROTAHOVACÍ: ŠAŠEK Když se tahá za šňůru Skáče šašek nahoru Rozhazuje rukama Vyhazuje nohama Před dětmi se uklání Rolničkami vyzvání

PROTAHOVACÍ: ŠAŠEK Když se tahá za šňůru Skáče šašek nahoru Rozhazuje rukama Vyhazuje nohama Před dětmi se uklání Rolničkami vyzvání PROTAHOVACÍ: ŠAŠEK Když se tahá za šňůru Skáče šašek nahoru Rozhazuje rukama Vyhazuje nohama Před dětmi se uklání Rolničkami vyzvání JÁ MALÝ ČLOVÍČEK Já Malý človíček vám předvedu Co už všechno dovedu

Více

Nejkrásnější české pohádky

Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější české pohádky také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Vybrala a upravila Jana Eislerová Ilustrovala Edita Plicková Nejkrásnější české pohádky e-kniha Copyright Fragment, 2013

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 374 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK MIROSLAV

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK MIROSLAV MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK MIROSLAV Zvířátka jsou kolem nás Zvířátka jsou kolem nás, hádej, kdo má jaký hlas. Každá malá holčička ví, jak dělá kočička (kravička, slepička, ovečka, ) Zvířátka jsou kolem

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ 10 1. stupeň ZŠ PL-1 1. stupeň ZŠ 11 PL-2 Pes Kočka Morče Křeček Rybičky Želva Chameleon Králík Papoušek 12 1. stupeň ZŠ PL-3a Druh zvířete: Popis (věk, velikost, barva, tvar těla, dovednosti ) Potrava:

Více

HRAJEME SI. Jsme tři kamarádi. Chodíme do medvědí školy. Učíme se tam stejně, jako se učí děti. Jmenujeme se Míša, Lojzík a Filip.

HRAJEME SI. Jsme tři kamarádi. Chodíme do medvědí školy. Učíme se tam stejně, jako se učí děti. Jmenujeme se Míša, Lojzík a Filip. HRAJEME SI Jsme tři kamarádi. Chodíme do medvědí školy. Učíme se tam stejně, jako se učí děti. Jmenujeme se Míša, Lojzík a Filip. Napiš naše jména Filipovi i Lojzíkovi je tolik roků, kolik je tady čárek.

Více

Búřil. Venku sněží doma hřeje a my se u okna na zimu smějeme. Rýma kašel nás nezdolá počkáme si až jaro zavolá.

Búřil. Venku sněží doma hřeje a my se u okna na zimu smějeme. Rýma kašel nás nezdolá počkáme si až jaro zavolá. Búřil Venku sněží doma hřeje a my se u okna na zimu smějeme. Rýma kašel nás nezdolá počkáme si až jaro zavolá. U našeho krbíčku tam kde máme spoustu čajíčku. Langrová Fičí fouká fujavice, V lednu půjdu

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

K K. Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina

K K. Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina ŘÍKANKY & BÁSNIČKY K K & BÁSNIČKY Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina ŘÍKANKY & BÁSNIČKY Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

dobrý den, dobrý den, dnes si pěkně pohrajem ( ruce v pěstích na sebe, jako když se staví kostky),

dobrý den, dobrý den, dnes si pěkně pohrajem ( ruce v pěstích na sebe, jako když se staví kostky), Dobrý den Dobrý den, dobrý den (ukláníme se), ruce máme na tleskání ( ukazujeme ruce, pak jimi tleskáme) a nožičky na dupání ( dupáme) dobrý den, dobrý den, dnes si pěkně pohrajem ( ruce v pěstích na sebe,

Více

JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA. Marie Tetourová

JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA. Marie Tetourová JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA Marie Tetourová Zvědavá, všetečná a mlsná myš Mišpulka jednou, když sháněla něco na zub, zabloudila až do hájovny. Ze spíže slyšela, co si v kuchyni lidé povídají. Maminka právě četla

Více

Název : VY_32_INOVACE_14_věty jednoduché a souvětí

Název : VY_32_INOVACE_14_věty jednoduché a souvětí Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Autor: Mgr. Lenka Meierová Název : VY_32_INOVACE_14_věty jednoduché a souvětí Téma: Český jazyk 3. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1431

Více

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu.

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu. Kajsa Nebojsa Přála bych vám vidět domek, v kterém bydlela Kaj sa Ne bojsa. Byl tak maličký a tak milý, že by člověk skoro uvěřil, že je to domeček z pohádky, kde žijí trpaslíci a skřítkové. Stál v úzké

Více

Ztracený masopust pracovní list K ČÁSTI STÁLÉ EXpoZICE NÁroDopISNÉHo MuZEA - MuSAIoNu

Ztracený masopust pracovní list K ČÁSTI STÁLÉ EXpoZICE NÁroDopISNÉHo MuZEA - MuSAIoNu Ztracený masopust pracovní list K ČÁSTI STÁLÉ EXpoZICE NÁroDopISNÉHo MuZEA - MuSAIoNu Masopustní průvod v každém sále najdi a zapiš alespoň jeden exponát, který se mohl použít během masopustu. Sál příroda...

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

O ČERVENÉ KARKULCE. kam má namířeno. Jdu jenom za, je nemocná, tak jí nesu v košíčku a.

O ČERVENÉ KARKULCE. kam má namířeno. Jdu jenom za, je nemocná, tak jí nesu v košíčku a. kam má namířeno. Jdu jenom za, je nemocná, tak jí nesu v košíčku a. A bydlí daleko ta tvoje babička? olízl se mlsně. Kdepak, má hned na konci lesa, odpověděla po pravdě. na nic nečekal, skočil do a byl

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

SEZNAM BÁSNÍ URČENÝCH K ILUSTROVÁNÍ

SEZNAM BÁSNÍ URČENÝCH K ILUSTROVÁNÍ Příloha č. 1 SEZNAM BÁSNÍ URČENÝCH K ILUSTROVÁNÍ Soubor A Holič Chodil pán, chodil po louce Krokodýl, krokodýl, Kňour Hleďte pana holiče, jak se vrací pro klíče! K jeho krámu už se trousí zákazníci s plnovousy.

Více

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko.

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Přilepíme uši, ať to kočce sluší. Potom ještě očka, ať se kouká, kočka. Pak nosánek, kníry má kocourek milý. Ocáskem si zacvičí náš kocourek kočičí. Dvě kolečka

Více

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I.

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I. 1. Jméno 1 Václav Procházka jméno příjmení 1. VYBERTE JENOM JMÉNA. mapa Antonín moře Jan sprcha Jaroslav stůl Vladimír vana Blanka 1 2. JAK SE JMENUJE AUTOR TOHOTO TEXTU. Dobrý den, jmenuji se Robert Kouba,

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motorky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování se zaměřením

Více

Zasadil dědek řepu. Vyrostla řepa veliká, převeliká. Dědek chtěl řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje vytáhnout nemůže. Dědek zavolal na pomoc

Zasadil dědek řepu. Vyrostla řepa veliká, převeliká. Dědek chtěl řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje vytáhnout nemůže. Dědek zavolal na pomoc (8) Zasadil dědek řepu. Vyrostla řepa veliká, převeliká. Dědek chtěl řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje vytáhnout nemůže. Dědek zavolal na pomoc babku. Babka za dědka, dědek za řepu. Táhnou, potahují

Více

Vánoce Výlet Pendolinem Vánoční prázdniny

Vánoce Výlet Pendolinem Vánoční prázdniny Silvestr 2012 - Ondra Polcar Na Silvestra jsme se sestrou Zuzankou byli ve Všetatech u babičky a dědy.zuzka usnula brzo,ale my s bratrancem Adamem jsme se dívali na televizi a ujídali dobroty co babička

Více

Doplnění: při hodině výtvarné výchovy žáci vybarví příslušné pracovní listy, doplní je ilustracemi a jako příběh přišpendlí na nástěnku.

Doplnění: při hodině výtvarné výchovy žáci vybarví příslušné pracovní listy, doplní je ilustracemi a jako příběh přišpendlí na nástěnku. PŘÍPRAVA NA HODINU ČTENÍ Struktura hodiny: četba veršované pohádky Zvířátka a loupežníci, rozdání pracovních listů doplnění rýmů, vyhodnocení správného vyřešení, (do dvojic, trojic) rozdání papírů s úryvky

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

Minizpěvníček Písničkohraní

Minizpěvníček Písničkohraní Minizpěvníček Písničkohraní Zazpívej si Majdou a Petrem písničky z nového pořadu Písničkohraní. Hudbu k nim najdeš na webové stráncewww.decko.cz/pisnickohrani. Nové písničky, ale i zábavné scénky Tě čekají

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku R Drak Mrak

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku R Drak Mrak Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku R Drak Mrak Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, dechová cvičení, procvičování motoriky mluvidel, sluchové vnímání a fonematický

Více

Mé vysněné závody. Anička Polnická. Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji.

Mé vysněné závody. Anička Polnická. Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji. Mé vysněné závody Anička Polnická Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji. Všechno postupně vyhrávám, poslední zápas před sebou mám. Velmi

Více

Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04

Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04 Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma:Moje rodina Podtéma:rodina, členové rodiny, život v rodině, svátky, narozeniny, bydlení udržování

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Nehoří, ale za chvíli asi bude! Kde jsou děti? Chtěly se mnou jít do lesa a nikde nikdo! Maminka:

Nehoří, ale za chvíli asi bude! Kde jsou děti? Chtěly se mnou jít do lesa a nikde nikdo! Maminka: Pro děti, které se rády usmívají Jeníček a Mařenka Krátká jednoaktovka děti hrají dětem Jeníček Ježibaba a Maminka Tatínek 1. (Vyjde na scénu, sekera v ruce, chodí kolem, netrpělivý) Mordyjé, hromy a blesky,

Více

MALÝ ZAHRADNÍK PROJEKT KULIHRÁŠEK

MALÝ ZAHRADNÍK PROJEKT KULIHRÁŠEK MALÝ ZAHRADNÍK PROJEKT KULIHRÁŠEK KOMPETENCE: Kompetence k učení: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. Kompetence

Více

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli.

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli. Soubor A Gorila Protože prý gorile Ta vám, lidi, měla ránu! Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález. Když si vyšla na sluníčko, zebrám smíchem prasklo tričko, a když vlezla do houští, smáli

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací oblast Název DUMu e:mail: škola@vraclav.cz

Více