Metodická příručka logopedického nácviku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka logopedického nácviku"

Transkript

1 Metodická příručka logopedického nácviku autor: Mgr. Dana Stoulilová

2 OBSAH ÚVOD... 4 METODICKÝ MATERIÁL PRO NÁPRAVU ROTACISMU... 4 SKUPINA Č. 1 - R SE VYSKYTUJE VE SKUPINĚ PO SOUHLÁSCE NA ZAČÁTKU SLOV... 5 SKUPINA Č. 2 - R SE VYSKYTUJE VE SKUPINĚ UVNITŘ A NA KONCI SLOV PO SOUHLÁSCE SKUPINA Č. 3 - R SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 4 - R NA KONCI SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 5 - R MEZI DVĚMA SAMOHLÁSKAMI SKUPINA Č. 7 - SLOVA S DVĚMA R METODICKÝ MATERIÁL PRO NÁPRAVU ROTACISMU BOHEMICUS SKUPINA Č. 1 - Ř SE VYSKYTUJE VE SKUPINĚ PO SOUHLÁSCE NA ZAČÁTKU SLOV SKUPINA Č. 2 - Ř SE VYSKYTUJE VE SKUPINĚ PO SOUHLÁSCE UVNITŘ SLOVA SKUPINA Č. 3 - Ř SE VYSKYTUJE UVNITŘ A NA KONCI SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 4 - Ř SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOV MEZI DVĚMA SAMOHLÁSKAMI SKUPINA Č. 5 - Ř SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOV SKUPINA Č. 6 SLOVA S DVĚMA Ř METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - Č SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - Č SE VYSKYTUJE NA KONCI SLOVA SKUPINA Č. 3 - Č SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 4 - Č SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PŘED SAMOHLÁSKOU SKUPINA Č. 5 - SLOVA S DVĚMA Č METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - Š SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - Š SE VYSKYTUJE NA KONCI SLOVA SKUPINA Č. 3 - Š SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA SKUPINA Č. 4 - SLOVA SE DVĚMA Š METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - Ţ SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - Ţ SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA SKUPINA Č. 3 - SLOVA S DVĚMA Ţ METODICKÝ MATERIÁL PRO DIFERENCIACI SYKAVEK TUPÝCH (ZADNÍCH) DIFERENCIACE Č Š, Š Č DIFERENCIACE Ţ Č, Č Ţ DIFERENCIACE Ţ Š, Š Ţ DIFERENCIACE Č Š Ţ METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - C SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - C SE VYSKYTUJE NA KONCI SLOVA SKUPINA Č. 3 - C SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 4 - C SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PŘED SAMOHLÁSKOU METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - S SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - S SE VYSKYTUJE NA KONCI SLOVA SKUPINA Č. 3 - S SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 4 - S SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA PŘED SAMOHLÁSKOU

3 METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ SIGMATISMU SKUPINA Č. 1 - Z SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - Z SE VYSKYTUJE UVNITŘ SLOVA SKUPINA Č. 3 - SLOVA S DVĚMA Z METODICKÝ MATERIÁL PRO DIFERENCIACI SYKAVEK OSTRÝCH (PŘEDNÍCH) DIFERENCIACE C S, S C DIFERENCIACE S Z, Z S DIFERENCIACE C Z, Z C DIFERENCIACE C S Z METODICKÝ MATERIÁL PRO DIFERENCIACI SYKAVEK TUPÝCH A OSTRÝCH DIFERENCIACE C Č, Č C DIFERENCIACE S Š, Š S DIFERENCIACE Z Ţ, Z Ţ DIFERENCIACE Z Č, Č Z DIFERENCIACE C S Z Č Š Ţ METODICKÝ MATERIÁL K NÁPRAVĚ LAMBDACISMU SKUPINA Č. 1 - L SE VYSKYTUJE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 2 - L SE VYSKYTUJE NA KONCI SLOVA PO SAMOHLÁSCE SKUPINA Č. 3 - L SE VYSKYTUJE PO SOUHLÁSCE NA ZAČÁTKU SLOVA SKUPINA Č. 4 - L SE VYSKYTUJE PO SOUHLÁSCE UVNITŘ SLOVA SKUPINA Č. 5 - L SE VYSKYTUJE MEZI DVĚMA SAMOHLÁSKAMI SKUPINA Č. 6 - SLOVA S DVĚMA L POUŢITÁ LITERATURA: PŘÍLOHA Č. 1 - KARTA ŢÁKA

4 Úvod Metodická příručka logopedického nácviku je vytvářena pro naše školní účely, a proto obsahuje jen ty problémy, s kterými se při své práci setkáváme nejčastěji a je moţno je v praxi ověřit. Nejfrekventovanější komunikační poruchou je v našem případě rotacismus, rotacismus bohemicus, sigmatismus, lambdacismus. Pro logopedickou nápravu je vytvořen předběţný sled říkanek a básniček, různých pořekadel, které jsou čerpány z uvedené literatury, ale původ některých ani není znám, nebo jsou lidového charakteru. Některé jsou upravené nebo autorské (vlastní). Důleţitější neţ zdroj a obsah je jejich řazení. Byl vytvářen průběţně při nácviku tak, jak si situace vyţadovala, podle toho jak dětem vyhovovaly, jak je zvládaly a jak se osvědčily. Řazení je uzpůsobeno, aby vyhovovalo metodickému postupu a pokud moţno neobsahovaly jiné prvky nebo spojení právě procvičovaného jevu, aby byly dodrţeny určité zákonitosti, které dítěti nápravu usnadní a urychlí. Zásady jsou uvedeny podrobně u kaţdé části věnované jednotlivým poruchám (rotacismus, rotacismus bohemicus, sigmatismus, lambdacismus) a zároveň obsahují postřehy, zkušenosti a jejich ověření. Jsou jen ověřeným doporučením, protoţe nácvik stejně musí být stanoven individuálně u kaţdého ţáka, podle stupně jeho poruchy a vzhledem k jeho schopnostem. Pro záznamy byla vytvořena karta ţáka, která byla průběţně doplňována a dotvářena. Její obsah bude slouţit jako podklad pro zpracování závěrů, jeţ budou vyuţity pro konečnou formu metodické příručky.(viz příloha č. 1) Metodický materiál pro nápravu rotacismu Obsah je určen pro nácvik po vyvozovací fázi, kde jsou nejčastěji pouţívána onomatopoa. Nácvik je prováděn substituční metodou pomocí souhlásky d. Někdy si ţák můţe pomáhat vibrační masáţí spodiny ústní. Je třeba zjistit, která skupina je pro nácvik u kaţdého dítěte nejjednodušší a nemusí se přesně pořadí dodrţet např. některým dětem se lépe začíná sk. č. 2, tedy R po souhlásce na konci slova. Některé skupiny se mohou vynechat, protoţe je ţák zvládá, nebo se k některým ani nedostane a začne správnou výslovnost pouţívat. Je to práce skutečně individuálního charakteru. Materiál je rozdělen do několika skupin, které zajišťují doporučovaný didaktický postup při nápravě takto: R se vyskytuje 1. ve skupině po souhlásce na začátku slov 2. ve skupině uvnitř a na konci slov po souhlásce 3. uvnitř slova po samohlásce 4. na konci slova po samohlásce 5. uvnitř slov mezi dvěma samohláskami 6. na začátku slov 7. slova s dvěma R 4

5 Skupina č. 1 - R se vyskytuje ve skupině po souhlásce na začátku slov Zde se osvědčilo začínat spojením pomocné hlásky D se souhláskami předními alveolárními (T, D) a podle místa artikulace postupovat od bilabiálních hlásek do zadu, čímţ je zajištěna fixace správného místa tvoření a je eliminován vznik hrdelního zvuku R. Zároveň respektuje vývoj artikulace a je pro postup přirozenější. Proto můţe být skupina d) a e) přehozena v důvodu nedokončené diferenciace sykavek, která je ve vývojové řadě artikulace na stejné úrovni jako hláska R. Při respektování těchto zásad se nám nabízí postupovat dle tohoto sledu spojení hlásek: a) přední alveolární - TR, DR b) obouretné BR, PR, MR c) retozubné VR, FR d) měkopatrové, hrtanové KR, GR, CHR, HR e) sykavky (řadíme dle toho, jak je ţák nejlépe zvládá) Sk. 1a TR Trombón toubí tramtatata, trouba troubí tramtatá. Troubí spolu na trávníku, trénují si na muziku. Já mám v levé noze trn a trn a trnaveček. Já mám v levé noze trnaveček trn. Trpaslíček trnky trhá, trhání mu dlouho trvá. Trhá trnky v trní v lese, do trhu pak trnky nese. Trpaslík má trápení, ţe trápí ho tréma. Aţ se trochu osmělí, tréma trochu povolí. Trnky, trnky, trpké chudé, kdo vás trnky, trhat bude? DR Drozdíku, hni sebou, dravec je nad tebou. Má drápy, chytí tě, jsi drobný, drtí tě. Drůbeţ hned utíká, dravec chyt drozdíka. Drapák drápe drápem a já drápu drátem. Drapák drápe drn a já drápu trn. Malý dráček drobky drobí, táta drak se něj zlobí. Budeš drobit ještě víc? Druhý den ti nedám nic. Máš se drţet drţadla, abys na zem nespadla. Ty má drndo, malinká drţ se pevně tatínka. 5

6 Sk. 1b BR Brouček cucá brčkem brusinkový čaj. Bráška kope míčkem, broskvičku si daj. Malý brouček v trávě brečí, Broučková ho jísti učí. Dává broučku do pusinky, broskve, trnky a brusinky. Prach a broky, táta broukne a na broučka trochu houkne. Broučkovi se brada klepe, brečí, ale uţ jí lépe. PR Malý Broček brečí v trávě, protoţe Brok praví právě, ţe mu brýle nesluší, kdyţ je nosí za uši. Proč ten brekot, praví brouček, doběhni si na palouček, brejlovec tě naučí nosit brejle bez uší. V prádelně je průvan, u prádelny práh, na prahu je proutek, na proutku je prach. Já mám prsten pravý, je v něm drahokam. A já si ten prsten na dva prsty dám. Začaly nám prázdniny, honem z Prahy pryč. Voní první maliny, voda, slunce, míč. Brácha volá na brášku: Brouk si brouká jen trošku, brnká, brouká, brum, brum, brum, brumlání je plný dům. Bráška bruslí na ledě, brzdit se mu nevede. Brusle jedou, brácha brzdí, trochu brzdí aţ je u zdi. Brouček v trávě tiše brouká, máma hledá svého brouka. Brouček brouká, také bručí, trápí mámu a pak brečí. Na louce v kamení, vodička pramení. Pramínek šumí stále, k potoku proudí dále. V tom malém zákoutí na lávce u proutí pradlena s prádlem stála a prádlo v proudu prala. Prosím, pane prodavač, prodejte mi vysavač. Prosím paní prodavačku, ať mi prodá prima pračku. Pračka prima pracuje, proud vody v ní tancuje. Praní prádla nebudem se bát, pračka bude sama prát. Proč ten Prokop hubuje, kdyţ ta prkna hobluje? Něco právě prásklo, první prkno prasklo. Pročpak venku tolik prší? Prokopovi zmokly uši! Je promoklý na kůţi, právě stojí v kaluţi. 6

7 MR Uţ je tu zas mrzutý mráz. Šedivý mrak, mračí se tak. Mravenečci, schovejte se, uţ je zimní čas. Uţ nám mrazík zimu nese, bude brzy mráz. Mráček v mrazu skotačil, kalhoty si promočil. Mrštně pral je, aţ z něj lilo, Neuschly mu. Mrholilo. Mám panenku mrkačku, mrká na mě po očku. Mrká, mručí, nechce spát, mrzutá je. Co jí dát? Sk. 1c VR Na vratech vrána, ve vratech brána. Na vrátkách vranka, ve vrátkách branka. FR Franta frká frky, frk, holub vrká vrky, vrk. Ty, Franto, frkni, ty, holoubku, vrkni! Franta Frýba z Frýdku Místku, to je velký bubeník. Také frká na frkačku, bude z něho hudebník. Pane vrchní, platím, vroucí kávu vrátím. Nestihnu ji pít, musím na vlak jít. Uţ si vrní z kopečka, vrzají mu kolečka. Slyším jeho vrnění, vracení nic nezmění. Děti běţí na skluzavku, Franta frčí první. Za ním frčí Apolenka, honem, Franto, uhni! Na pouti jsou k dostání frkačky a autíčka. Fronta frontu vystojí s ním i jeho babička. Babička to tuší: Franta frká do frkačky, aţ ji bolí uši. Sk. 1d KR Krouţí, krouţí pták, kráky, kráky, krák. Krouţí, krouţí u krmítka, krmení tam dala Jitka. Kráky, kráky, krák, jaký je to pták? Krouţí, krouţí pták, kráky, kráky, krák. Krouţí, krouţí u krmítka, krmení tam dala Jitka. Kráky, kráky, krák, jaký je to pták? 7

8 U krbu je krásně teplo, já tu píšu krátké básně. Krásný dopis babičce, všechno schovám v krabičce. Krotká kráva kroutí hlavou, krokodýli v proudu plavou! Krtek volá na králíka: Vidím krajtu, krahulíka. Krocan kráčí, krůta běţí, v krmítku tam jídlo leţí. V krmítku je krupek dost, kromě krup i psovi kost. GR Za jeden groš koupím si koš. Vyhodím gramofon, nevydal ani tón. Vypni ten svůj gramofon! Slyšíš? Zvoní telefon! Ukliď uţ tu desku, jdeme na grotesku. CHR Chrudoš se chlubí, ţe má pěkné zuby. Chroupá s nima chrupy, chrup, chrání v puse kaţdý zub. Prase chrní, chrochtá, chrupe, něco chrastí, prase dupe. Chrastil děda, prase kouká, chvíli chrochtá, potom chroupá. Chroupal chroustík mokré listí, dostal chrapot, nemoh jísti. Chrčel, chraptěl, byly deště, chroustík dostal kašel ještě. HR Hravý hrošík hraje si, kdyţ je pěkné počasí. Hraje si, kdyţ prší, hroch má kůţi hroší. Krista trhá trávu, bude krmit krávu. Krmit bude králíka, krupky mu dá do mlíka. Krtek leze zpod hlíny. A co vidí z krtiny? Krtinců je plná louka, na to krtek krátce kouká. Krte, krte, krtečku, děláš mnoho kopečků. Pro krtince na trávníčku není místo pro kytičku. Za sto grošů právě koupil Gríša koně grošáka. Grošák u něj dlouho nebyl, teď má Gríša hnědáka. Gratuluji k svátku, moje milá Evičko. Dám ti na památku granátové jablíčko. Chroust tu bručí, chroust tu brouká. Listí chroustá, lupen chroupá. Volá paní chroustová, polévka je hotová. Chrouste, chrouste, na stůl noste! Polévka je chrpová. Vráno, vráno, poleť k nám, já ti něco nachystám. Trochu hrachu, trochu krup, vráno, vráno, chrupy, chrup. 8

9 Na písku si děti hrají, mnoho krásných hraček mají. Hrabou, hrabou, hrady staví, hrabání je hrozně baví. Prst, prst a prst Kdyţ se dají dohromady, je jich plná hrst. Hrabej hroudy, chystej půdu, mám hrst hrachu, sázet budu. Hrstka hrášku není nic, v létě bude hrachu víc. Sk. 1e ČR Črtám, črtám, črty, črt, cení na mne zuby chrt. Črtám sem a črtám tam kresleného chrta mám. ŠR Šrouby, šroubky, šroubečky šroubuji si domečky. Šroubováček mám, šroubuji si sám. Slyším šramot, poslouchej, v dílně někdo je. Šramotí tam, podívej, šroubek šroubuje. ŢR Ţralok není hravý, je to ţralok ţravý. Ţrádlo musí ţráti stále, objeví se nenadále. Je to velký ţrout, proto ani hnout. CR Voda crčí, crčí na plech, jen tu vodu crčet nech. Ať se dolů k trávě valí, crčí koupel pro ţíţaly. Šel tudy Šrek, to jsem se lek. Co z toho mám? Na noze šrám. Ţravý ţralok ţral a ţral, ţraločatům ţrádlo bral. Ţrát ho bude sám, kdyţ uţ jim ho vzal. 9

10 SR Našel mladý srnec v lese prázdný hrnec. Šel s ním krůček po krůčku od paseky k potůčku. Teď tam učí srnku, jak se pije z hrnku. Voda crčí po kameni, jdou pít srnky i jeleni. Statný srnec vodu srká, cvrček v trávě k tomu cvrká. Srazila se váţka, byla z toho sráţka. Srazila se se srnou, má postavu sraţenou. ZR Zrána svítí sluníčko, zrno zraje maličko. Zraje, zraje pomaloučku, zrní dá a potom moučku. U srubu mám višeň, sedí na ní sršeň, srká s paní sršňovou sladkou šťávu višňovou. Sraz mají pak jako vloni všichni sršni na jabloni. To bude zas velká švanda, srší vtipem sršeň Standa. Obláčky se srazily, louku deštěm polily. Aţ vysvitne sluníčko, potěší nám srdíčko. Chválí srnka svého synka, ţe ten malý srneček, doběhl aţ do lesíka na zelený kopeček. Zrovinka dnes zrzavý pes zranil si nos, štípnul ho kos. Letí sršeň se sršní, srší, srší, nad hrušní. Zrádné srší sršení, zrychlí srdce bušení. Skupina č. 2 - R se vyskytuje ve skupině uvnitř a na konci slov po souhlásce Nácvik můţe začínat touto skupinou, některým dětem tento sled vyhovuje. Zejména v případě, ţe skupina souhlásek obsahující r se vyskytuje na konci slova. Proto je i v této skupině vhodné začínat spojením pomocné hlásky D se souhláskami předními alveolárními (T, D) a podle místa artikulace postupovat do zadu. Tím je zajištěna fixace správného místa tvoření patologického R. Sk. 2a TR Zítra s naším Petrem nepojedem metrem. Povezem se tramvají ze Stromovky do Tróji. Trhám, trhám ostruţiny, uţ si dělám laskominy. Trhám, trhám jablíčko, upeč štrůdl, babičko. 10

11 Švadlena mě potrápila, povídá si strašák. Módní trendy netrefila, nejsem ţádný fešák. Hastrmane, hastrmane, šatičky máš potrhané. Za pět pestrých pentliček ušiju ti klobouček. Hastrmane, hastrmane, tričko máš tak potrhané. I kabát máš potrhán, to jsi pěkný hastrman. U Strakonic ztratil strýc jako nic pět jitrnic. Strejda ztratil jitrnice, nadává na Strakonice. Zatrub nám trubači na trubku svoji! Kmotr kos na trávě ztrápeně stojí. Vítr fouká, vítr vane, větrovku si vezmi, Dane. Pod větrovku obleč svetr, na tramp půjde s tebou Petr. Co se trápíš, strašáku, ty máš jenom strašit, hlídat pole od ptáků, Všechny straky plašit. Petra půjde na procházku, uţ má Broka na provázku. Na procházce jsou i děti, Petra s Brokem uţ k nim letí. Kdyţ jsem trhal petrklíče, ztratil jsem tam v trávě klíče. Vítr byl, já pátral chvíli, aţ se v trávě objevily. Strašák straší pod strání, strach tam ptákům nahání. Straší, straší, tělem kývá, strašně smutný v zimě bývá. Kmotr kos trápí se, truchlí a pláče. Zatrub mu trubači, ať trochu skáče. Trnky, trnky, trnečky, hrnky, hrnky, hrnečky. Mrkev, mrkev, mrkvička je pro bratra králíčka. Jmenuji se Petr, sundavám si svetr. Oblékám si tričko, trenky, natahuji podkolenky. Ještě tretry obuji, kotrmelce trénuji. Potom Petru zavolat: Půjdeš se mnou trénovat? Petra ani trochu nechce. Co trénují? Kotrmelce. Trápí, trápí, babičku, ţe ztratila truhličku. Trápí se náš strýček, ztratil se mu klíček. Na stráni se pase Stračka, Stračku hlídá naše Kačka. Dvě strašlivá strašidla pečou v troubě povidla. Trubte, trubte na poplach, strašidýlka mají strach. Aby se jim povedla ta trnková povidla. Malinkatý trpaslíček, našel v trní kapesníček. Utrţený knoflíček, našel v trní Janíček. Petrţelku zelenou našel kmotr s Helenou. Na trávníčku stromek stojí, pod stromkem se strýc kos strojí. Co to troubí? Kos se plaší, 11

12 Stračko, Stračko, pojď dolů, stráň je strmá, jdem domů. DR Paní drobná v drdůlku, hází drobky z kastrůlku. Drobí, drobí, drobí, Pan drobný se zlobí. Draku, ty jsi váţně drak? Hudry, hudry, je to tak. A máš zuby dračí? Mám dva, to mi stačí. Ondra stále mudruje, zda se Hana pudruje. Napudruj se, Haničko, uţ hudruje maličko. Drápala se vydra z vody, vydrápla se na dva schody, na druhém se drţela, pozdravila, zmizela. ţe na stromě strašně straší. Troubí, troubí na stromečku, paní straka na trubičku. Andrea tu hudruje, na Ondru jen hubuje. Nadrápal zas cvičení, nevydrţí v učení. Modrý slon hadrový, není drahý Ondrovi. Ondro, půjč ho Jindrovi, modrý slon to nepoví. Malý dráček drobky drobí, táta drak se na něj zlobí. Nadrobíš-li ještě víc, podruhé ti nadám nic. Drnky, drnky, takhle drnká moje teta na basu. Drnky, drnky zadrnkala, já jí basu ponesu. Drnčí autíčko, drncá maličko. S plnou nádrţí, dlouho vydrţí. Sk. 2b BR V Brně bydlí obr, zuby má jak bobr. Jeho ţenu obryni naleznete v kuchyni. Na bradě má bradavici, k obědu jí brokolici. Malý brouček brouká si, brumlá, zpívá ne lesy. Brouzdá cestou necestou, spěchá za svou nevěstou. U dobroučké brusinky dají si dvě pusinky. Teď u brusu kolo vrčí, u brusu se brácha točí. S broušením se namáhá, dobrý strýc mu pomáhá. Kde dobrou noc dají lišky, kde nekvetou pampelišky, bydlí brumla Brumlíček, chlupatý má koţíšek. Jeho bráška méďa brtník brečí ve svém brlohu. Polámal si totiţ kotník, nebreč, já ti pomohu. 12

13 PR Na co zebra doma má pruhovaná pyţama? Aby ani během spaní neztratila pruhování. Na to zebra doma má pruhovaná pyţama. Proč prská prskavka, proč voní voňavka, proč prodavač prodává, proč nám máma nadává, proč má kapr šupiny, proč jsou v létě prázdniny? Proč, proč, proč? Pro slepičí kvoč! MR Mravenečku, mravenečku, bude mráz. Zmrzneš, zmrzneš v mraveništi, zmrzneš zas. Za soumraku humr vypůjčí si hamr. Praští s ním o kovadlinu, pak si dojde na zmrzlinu. Uţ je tu zas, mrzutý mráz. Šedivý mrak, nemrač se tak! Vyprávěla pradlena, jak je prádlem zmoţena. Prala prádlo bez pračky, bez valchy a ţdímačky. Plave kapr v kapradí, pranic mu to nevadí. Tenhle mrštný kapr propluje i kopr. Vyprodali papriky, broskve, kopr i fíky. Na koprovku kopr nemáš, proto bude dneska guláš. Trnky, brnky, máme hrnky, trnky, brnky na krku. Trnky, brnky, stojí srnky, trnky, brnky, u smrku. Mráček mrká mrk, mrk, mrk, na veliký lesní smrk. Smrček volá smrku, smrku, uţ jdu spát, je po soumraku. Zamračený zajíček vzal si mrkve kousíček. A kdyţ mrkev ochutnal, nemračil se, ale smál. Sk. 2c VR Vrní, vrní kolovrátek, zítra bude velký svátek. Potom bude ještě větší, naše Vráťa stále brečí. Cvrček cvrká, cvrky, cvrk, na pasece mezi smrky. Cvrky, cvrky, cvrliká, já jsem takhle veliký. Na vrbě vrabci cvrlikali, na vršíčku se strkali. Zavrčel pes u vrátek: cvrkejte aţ na svátek! Povídal havran vráně: koupím ti na zimu sáně. Pojedem z vršku a nazpátek, jen při tom nevrazit do vrátek. 13

14 Povídal havránek vráně: koupím ti na zimu sáně. pojedem z vršku a nazpátek, jen cestou nevrazit do vrátek. Nevrč, nevrč u vrat, Bročku, nevraţivě na tu kočku! Nevrť ani ocasem, nevrátí se nikdy sem! FR Franta frká - frky, frk. Holub vrká - vrky, vrk. Ty, Franto, nefrkej! Ty, holoubku, zavrkej! Vrká holub na vrabčáka: vrků, vrků, vrabečku, u Havránků vylíhlo se pět havraních chlapečků. Navrhni výlet, kam jet, kde bydlet. Nejlépe snad do Vrchlabí, kde si Vráťa chatu staví. Nebo lépe na Vranov, kde má Vráťa bungalov? Franto, pojď sem, ale fofrem! Já se táhnu s těţkým kufrem. Čí ten kufr asi je? Tety Frýdy z Francie. Sk. 2d. ČR Kreslím, črtám v náčrtníku. Je tu srnec, srnka. Srnec srká u krmelce, srnka srká z hrnka. ZR Z ruky mi vypadlo kouzelné zrcadlo. Tak půjdu z rybníka, vylovit vodníka. V zázračném lese bzučely vosy, ţe vodník udělá zrcadlo z rosy. SR Dozrává hrách na zahrádce, uţ jsou zralá zrnka. Srazím srpem hrášek krátce, zrnko v hrnku cvrnká. ŢR Velký ţralok lidoţravý, hned z rána je rozeţraný. Hravě sráţí rybám hlavy, ţral by, ţral, jen to ho baví. Dívala se do zrcadla zrovna zrána naše Madla. Po zrcadle bloudí zrak, co je to tam za zázrak? Jablíčko je zralé, ale trochu malé. Dozrálo dnes z rána, klofla do něj vrána. 14

15 Sk. 2e KR Dáme koním obroku, zpívají si do kroku. Pokrčí se trošičku, cukr dáme na lţičku. Nakresli maminku s krásnými vlasy. Nakresli maminku královnu krásy. Já mám v krabici cukr a krupici, já mám v krabici ukrytou sůl. Já mám v krabici kroupy a pšenici, já mám v krabici království půl. Nakresli výkres s kravičkou, jak se tam krmí travičkou. Na krku krávy zvoneček, co koupil v krámě dědeček. Nakresli u krávy telátko, dostaneš za výkres cukrátko. Koupil jsem v krámě cukroví, krom toho koláč makový. Pro Kristu malé cukrátko, koláč jí nakrájím zakrátko. Kristýnko, vstávej venku svítá, kohout kokrhá, den uţ vítá. Kristýnko, pojď honem ven, začíná tam krásný den. Nakreslím pohádku o krutém králi, co se ho v království všichni moc báli. Nakreslím pohádku o krásné panně, kreslím je Kájovi, těší se na ně. Veliký krkavec doletěl na kopec. Na kraji lesíka uviděl králíka. Ukrojil mu krajíc, ukradl ho zajíc. GR Zeptal se mě negr, kde tu bydlí tygr. Je to velká legrace, tygra dali do klece. Tygr s paní tygrovou legraci má zas novou. Tygr hraje kopanou, tygrová je za bránou. Bagr staví silnici, tygr volá na lvici: Kdyţ tě nesní tygr, tak tě sejme bagr. CHR Záchrana nám nestačí, vichr na nás útočí. Ochrání nás machr, co zaţene vichr. Zachrastilo něco v chlívě, zachrochtalo prase líně. Zachrochtalo, schruplo asi u chrápání zachrochtá si. 15

16 Chroupal chrostík mokré listí, dostal chrapot, nemoh jísti. Chrčel, chraptěl, byly deště, chroustík dostal kašel ještě. Sychravý pak vichr zavál, chroustík spadl, nohu zlámal. Nic uţ chrousta nezachrání, bude chromý do skonání. HR Malý hravý hrošík, snědl hrušek košík. Teď si hraje v ohradě, v zoologické zahradě. Na zahradě za domkem, je hromada hraček. Hraju si tam s balonkem, zpívá mi tam ptáček. Kaţdé ráno malý krtek hrabe velkou krtinu. Hrabe, hrabe, vyhrabuje, ničí celou krajinu. Na zahradě pod hruškou, bráška si hrál s Petruškou. pohrála si s hračkamihrochem, tygrem, kačkami. Teď spí tvrdě na zahradě, hračky jsou tam na hromadě. Hromy blesky, hromy blesky, venku hrůza, doma hezky. Vypijeme z hrnku mléko, zahrajeme divadélko. To o panu hraběti, hravě zvládnem zpaměti. Snědl jsem sto chrupek, teď mě bolí pupek. Chrupky ve mně chrastí, maţu pupek mastí. Ani mast to nezachrání, chrupky, mějte slitování! Hrdlička v kleci cukruje, krocánek na ni hudruje. Uţ, hrdličko, necukruj ty, krocánku, nehudruj! Ohromný hroch v ohradě, v zoologické zahradě hrabal, hrabal celý den, podhrabal se právě ven. Hrabali a hryzali dva hraboši na poli. Závodili pospolu, kdo dohryţe k topolu. Není hrad jako hrad, v Praze máme Vyšehrad. Nejsou hrady jako hrady, v Praze máme Vinohrady. Hrůza hrůz, zlatý vůz hrušky vezl, nedovezl. Uvízl na hroudě u hradu v zahradě. Klidně si vem, z hrušek je dţem. Prst, prst a prst Kdyţ se dají dohromady, je jich plná hrst. Skupina č. 3 - R se vyskytuje uvnitř slova po samohlásce Dorka si dá perníček, dá si také párky. Kdyţ si koupí trochu méně, Můţe koupit dárky. Mléko koupíš v mlékárně, léky zase v lékárně. Pro perník jdi do pekárny, kočár najdeš v hračkárně. 16

17 Čertíku, Bertíku, Co to neseš v pytlíku? Čertíku, Bertíku, Co to v pytli máš? Co v něm ukrýváš? Vánoční dárky nadělil Jeţíšek. Auta, kočárky, Martince koţíšek. Čertík, čert a čertice čertili se velice čermáček jim v pekle sebral červotoče z police. Horké párky prodáváme, hranolky s tatarkou máme. Kupujte si horké párky, máme také drobné dárky. Franta Král karty hrál. Hrál a hrál a trochu vyhrál, hrál a hrál a trochu prohrál. Hrál jak drak a prohrál frak. Jirka dostal morčátko kulaté jak prasátko. Morče chrupe mrkev, kůrky, zrní, trávu i brambůrky. Pak po dobré potravě, spinká tiše na trávě. Strouhá Petra na struhadle, strouhá mrkev malé Madle. Nastrouhá i pro Zorku, ta si hraje na dvorku. Párky dáme do udírny. Jé, to bude dobrota! Pozorně je ohlídáme, Porce trochu ochutnáme neţ tu bude sobota. Čert, čertík, čertice mají černé palice. A červené kudrliny, setkají se u zmrzliny. Daj si velkou porci, jsou to černí borci. Soused Martin Urban má na hlavě turban, jeho ţena Jarmila od června se nemyla. Horké párky, Mirce dárky, pardubický perník, u nás v parku na jarmarku koupil dneska Jeník. U hradu je stará brána, sedí na ní černá vrána. Vrána kráká kráky krák, letí k hradu černý mrak. Mrak usedá na bránu, je to hejno havranů. Mirka, Martin, Marta to je dobrá parta. Patří mezi borce, jedí velké porce. Kdyţ si koupí polárku, porcují ji na dvorku. Skupina č. 4 - R na konci slova po samohlásce Dal mi car pěkný dar. Jeden Nor dal mi vor. Pěkný tvar má ten dar. Nastartuji motor, navštívíme Tábor. Benzín koupím za dolar, navštívíme pivovar. Pohár piva vypijem, jako sbor si zapějem. 17

18 Šla Kristýna do komůrky, odkrojila z chleba kůrky. Krájela je do hrnku, dala k nim pár brambůrků. Dalibor má vor, vlez mu na něj škvor. A veliký komár, co sed na můj pohár, letí na javor. Kocour Mour a pejsek Azor dej si ně dobrý pozor. Cizí nesmí skrz dvůr jít, Azor začne hrozně výt. Kámen, nůţky, papír, netopýr či tapír, kanár nebo výr, chleba nebo sýr. Pozor, pozor, pejsek Azor dělá pozor. Ať je únor, nebo máj hlídá dvůr a hlídá stáj. Černý kocour se tu míhá, na zahradě tiše číhá. Sýkorky a vrabci, leťte! Černý kocour běţí, hleďte. Skupina č. 5 - R mezi dvěma samohláskami Plave kapr v kapradí, pranic mu to nevadí. Líně plave, líně pije, je to kapr z Tramtárie. Barunka je parádnice, má ve vlasech korálky. Náramky a náušnice, bere si i do školky. Má barevné punčocháče, oranţové šatičky, Barunka je parádnice jako všechny holčičky. Parádivá parádnice, parádí se u radnice. Parádí se parádně, sluší jí to náramně. Povídala pračka, prát je pro mě hračka. Elektrický motor mám, motor vrčí pere sám Kocour brečí u vrátek, poranil se o drátek. Proč si kocour hrál, packou drátek bral? Byla Bára jako pára, darovala nám kanára. Karel Jíra, kýho výra, daroval nám netopýra. Náš beránek Eda kamarády hledá. Kamarádi, kde jste který? Uţ vás hledám od úterý! Zabloudil jsem zvečera do obory za šera. Vtom beránci: bé, bé, bé, uţ jsme, Edo, u tebe. Beránku, berane, rohy máš odrané. Prchal jsi ze dvora, prchal jsi, berane. Stráţník stojí na stáţi, Azor na něj doráţí. Petr hrozí na Azora, ţe je Azor nepozora. Čáry, máry, barvy laky, budou jezdit bílé vlaky. Čáry máry, barvičky, uţ je zebra z lavičky. 18

19 To je horko, Jirka praví, zmrzlina to asi spraví. Potom hurá k vodě ven, je opravdu parný den. Prohlíţí si kaţdý kout pestrý datel strakapoud, pestroţlutě vybarvený, černý, bílý i červený. Kůru stromů proklepává, larvy v děrách vyšťourává. Mezi stromy poletuje a ocasem kormidluje chytrá straka pozorná, chechtavá a hovorná. Straka je darebák praví, obratný a někdy hravý. Za vysokou horou, borovými lesy ţije starý čaroděj, má čarovné kapsy. Dá do kapsy párátko, vyčaruje lízátko. Dá do kapsy parůţky, vyčaruje tvarůţky. Dá do kapsy konvalinku, vyčaruje mandarinku. Traktor frk, frk na silnici spěchá frk, frk k oranici. Bude frk, frk orati, bez koní a opratí. Čimčaruje vrabeček, neposedný chlapeček. Čimčarara, čim, čim, čim, pracovat se neučím. Všude vlezu, všude vletím, od kocoura pryč odletím. Já mám káru, jen na páru. Kde je pára, tam je kára. Tramvaj brouká: vrou, vrou, vrou, doprava je pro mě hrou. Dobré jitro, beru Petru, Frantu, Jirku jedem k metru. Koroptev učí dětičky, jak sbírat v brázdě červíčky. Hrabou, hrabou koroptvičky, vystrkují ven hlavičky. Skupina č. 6 - R na začátku slova Rak leze z rákosí na večer za rosy. Kroutí si vousy, klepeta brousí. Jenda Benda, bubeník, nosil ryby na rybník. Ryby se mu splašily, do rybníka skočily. Růţová růţička ráno rozkvétá, Růţence babička vlásky rozplétá. Leze ráček, leze rak, Ráno, ráno, raníčko, pošlu mámě psaníčko. Co v něm bude psáno? Mami, dobré ráno! Veverka, čiperka ráda jí jadérka. Veverko, čiperko, daruj mi jadérko. Roman, Radka, Reneta mají doma štěňata, roztomilé rafíky, dva radostné ratlíky. Ráno rozhlas hlásí 19

20 Radek chce lézt také tak. Ráďo, Radku, Radečku, rak tam hodí zpátečku. Petrův parník brázdí strouhu, pluje rychle proti proudu. Pak se prudce obrátí, po proudu se navrátí. Veverko, veverko, pojď dolů, čiperko. Drobná jádra máme, s radostí je dáme. Tatrmánku, tatrmane, rukávy máš rozedrané. Tatrmánek, tatrman, na cáry je rozedrán. Ráno byla sobota, Roman dostal robota. Robot mazal rohlíky, rozepínal knoflíky, rozvazoval tkaničky, rozmíchával kašičky. Ráno dostal rýmičku, fungoval jen chviličku. Po ránu Klára na klavír hrála. Má milá Kláro, aţ bude jaro, brnkej si na večer, brnkej si ráno. rady o počasí. Potom hudba rozléhá se, k ranní práci nutíme se. Růţe, růţe, růţička, nádherná je kytička. Červené rád mám, rád je natrhám. Repetivá repetalka repetala pro kanárka. Repetila láry-fáry, brebentila pro komáry. Vytáhli jsme z rybníka zrezivělý rýč, hrnec, ucho z rendlíka, jen kapr je pryč. Krákorala černá vrána, krákorala na havrana: Milý strýčku havrane, kdy uţ jaro nastane? Brzy, brzy, milá vráno, jaro bude moţná ráno. Není hezčí zpívání nad havraní krákání. Vrátil se k nám host kropenatý drozd. Brzy z jara zpíval v parku vesele jak na jarmarku. Drozde, my tě rádi máme, a rádi tě posloucháme. Skupina č. 7 - slova s dvěma R Ze vrat jedou traktory vyorávat brambory. Bude brambor hromada, vţdyť je dobrá úroda. Rarášci a raraši, rádi v rourách haraší. Nahrnou se do roury, straší černé kocoury Krocan s krůtou na dvorku mají trochu brambůrků. Po bramborech hrstku zrní krocan u ní bude první. Robert si hrál na dvorku, proháněl tam Barborku. Barborka hop uţ je pryč. Po Barborce zbyl jen míč. 20

21 Metodický materiál pro nápravu rotacismu bohemicus Obsah je určen pro nácvik po vyvozovací fázi, kde je náprava prováděna substituční metodou pomocí souhlásky R. Je třeba zjistit, která skupina je pro nácvik u kaţdého dítěte nejjednodušší a nemusí se přesně pořadí dodrţet. Některé skupiny se mohou vynechat, protoţe je ţák zvládá, nebo se k některým ani nedostane a začne správnou výslovnost pouţívat. Materiál je rozdělen do několika skupin, které zajišťují doporučovaný didaktický postup při nápravě takto: Ř se vyskytuje 1. ve skupině po souhlásce na začátku slov 2. ve skupině uvnitř a na konci slov po souhlásce 3. uvnitř a na konci slova po samohlásce 4. uvnitř slov mezi dvěma samohláskami 5. na začátku slov 6. slova s dvěma Ř Skupina č. 1 - Ř se vyskytuje ve skupině po souhlásce na začátku slov Zde se osvědčilo začínat spojením Ř se souhláskami předními alveolárními (T, D) a podle místa artikulace postupovat od bilabiálních hlásek do zadu, čímţ je zajištěna fixace správného místa tvoření. Zároveň respektuje vývoj artikulace a je pro postup přirozenější. Při respektování těchto zásad se nám nabízí postupovat dle tohoto sledu spojení hlásek: a) přední alveolární - DŘ, TŘ b) obouretné BŘ, PŘ, MŘ c) retozubné VŘ, d) měkopatrové, hrtanové KŘ, CHŘ, HŘ Sk. 1a DŘ Dříme, dříme náš Ivánek, dříme, dříme dále. Dříve dřímal jenom někdy a teď dříme stále. Dřep a vztyk, ţádný vzlyk. Dřina je ten tělocvik. Dřeme dřepy vpravo, vlevo, ten kdo dřepí, bude dřevo. 21

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava 48. skautský oddíl 48. skautský oddíl Ostrava Tři kříže... 26 Už to nenapravím... 30 V bufetu... 14 Velrybářská výprava... 54 Vlčácký (hudsonský) šífy... 65 Vojanda... 24 Vzhůru bratři... 56 Zachraňte

Více

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány,

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány, AMAZONKA HOP TROP A 1. Byly krásný naše plány, # mi byla jsi můj celej svět, Hmi A čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár let. 2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká, už na "táto" slyší

Více

Aby nás voda nesla. Amazonka

Aby nás voda nesla. Amazonka by nás voda nesla F 1. Mám tisíc chutí, jó, i čas vyprávět vám tu story, F mi jak vyšplouchli jsme s parťákem, co plavil s náma vory, F mi byl hamoun, prej už odmala, a že za vším viděl prachy, F nám peklo

Více

aneb Jak je těžké najít chlapa Valerie Freiová

aneb Jak je těžké najít chlapa Valerie Freiová aneb Jak je těžké najít chlapa Valerie Freiová 2011 Předmluva... Skutečnost leckdy předčí fantazii. Autorka knihy uchopila skutečné zážitky, nepřesolila je, nepřepepřila, zachovala jejich syrovost a připravila

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7 odkazy na desky a : 1. Od Yukonu k Ontariu 1991 + komplet 30 let, 2015 2. Od Kentucky k Sakramentu 1993 + komplet 30 let, 2015 3. Od Skalistých hor k Vysočině 1994 + komplet 30 let, 2015 4. Trail do Kalifornie

Více

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 I. Bůh ví, jaký osud zanesl revírníka Kořána r. 186* do Pürstlinku, leţícího půl hodiny od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin, kam před třiceti roky sotva

Více

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová 22. října 1979 stanulo před Městským soudem v Praze šest zakládajících členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Ing.Petr Uhl, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Dana Němcová a Otta

Více

JOSEF JANDA. volný způsob

JOSEF JANDA. volný způsob JOSEF JANDA volný způsob VOLNÝ ZPŮSOB JOSEF JANDA volný způsob (1978 1988) PRAHA 2014 Tato kniha vyšla za finančního přispění těchto institucí: Nadace Český literární fond VOLNÝ ZPŮSOB Copyright Josef

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Josef Prokeš Na sviňu svět

Josef Prokeš Na sviňu svět 1 Josef Prokeš Na sviňu svět (povídky ze ţivota) Příseţně prohlašuji, ţe osoby i skutečnosti uvedené v následujících příbězích jsou pravdivé. Nic jsem si nevymyslel, a ani bych si vymyslet nesvedl. Prvního

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Erich Maria Remarque Na západní frontě klid

Erich Maria Remarque Na západní frontě klid Erich Maria Remarque Na západní frontě klid Vydání z roku 1929 Tato kniha nechce být ani obžalobou ani vyznáním. Chce se pokusit vydat svědectví o generaci, která byla válkou rozibita - i když unikla jejím

Více

Rybí zpravodaj č. 12 2014

Rybí zpravodaj č. 12 2014 OBSAH: Rybí zpravodaj č. 12 2014 ŽIVOT VE ŠKOLE V PROSINCI, LEDNU A ÚNORU 2 MIMOŠKOLNÍ AKCE.. 4 STRÁNKA PRO EKOŠKOLU. 6 CO NÁS BAVÍ, CO NÁS ZAJÍMÁ - REPORTÁŽE.. 8 LITERÁRNÍ PŘÍLOHA...... 13 ZÁBAVA 17 ŽIVOT

Více

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám..

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám.. Možnost 84 Sh 1987, 1989, 2004.. přišel jsem na to sám.. 1 2 Milí přátelé, připravil jsem pro vás reedici několika intimních textů, které vznikly v druhé polovině osmdesátých let. Jsou pro mě návratem,

Více

Obsah. Místo pro Tvou písničku

Obsah. Místo pro Tvou písničku Místo pro Tvou písničku Obsah Amazonka... 4 Blues folsomské věznice... 5 Dál šíny zvoní... 6 Eman... 7 Frankie Dlouhán... 8 Hejkal... 9 Hlídač krav... 10 Hudsonský šífy... 11 Indián... 12 Jarmila... 13

Více

Karel Čapek, Josef Čapek. Ze života hmyzu

Karel Čapek, Josef Čapek. Ze života hmyzu Karel Čapek, Josef Čapek Ze života hmyzu Znění tohoto textu vychází z díla Ze života hmyzu tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1982 (ČAPEK, Karel. ; ČAPEK, Josef. Ze společné tvorby

Více

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2]

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2] Tajemné příbě hy Vítejte do světa děsivépravdy a ješ tě děsivější fikce. Vítejte do světa, kde skutečnost bere na sebe podobu iluze. Poznáte, který z následujících příběhů se skutečně stal a který si jen

Více

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své 1 Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své knížce "Okolo Molenburka teče voda čisťounká".věřím, že

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické

Více

JINÝKRAJJINÝMRAV VÁNOCE VE SVĚTĚ WORLD MUSIC RECEPTY KOMIKSY POEZIE ATD. Téma čísla: ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009

JINÝKRAJJINÝMRAV VÁNOCE VE SVĚTĚ WORLD MUSIC RECEPTY KOMIKSY POEZIE ATD. Téma čísla: ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009 ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009 Téma čísla: JINÝKRAJJINÝMRAV RECEPTY WORLD MUSIC KOMIKSY POEZIE VÁNOCE VE SVĚTĚ ATD. Šimon Mynář, 2. třída TROCHAPOEZIE Když jsem přijel do Afriky potkal jsem

Více

Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě Litoměřice. Závěrečná zpráva z kvalitativního šetření

Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě Litoměřice. Závěrečná zpráva z kvalitativního šetření Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě Litoměřice Závěrečná zpráva z kvalitativního šetření Jiří Hlaváček, prosinec 2011 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚDAJE O VÝZKUMU... 3 3. SHRNUTÍ HLAVNÍCH POZNATKŮ... 4

Více

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty ty texty texty

Více

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací.

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Přijde mi to jako velmi zajímavý nápad, je to jiná forma výuky a jsem názoru, že pro nás i jistě zajímavější než klasická výuka.

Více

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka,

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, který píše to, co zrovna cítí, i když se to mnohým lidem nelíbí. Do svých

Více

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL...

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * PŘÍŠTĚ PŮJDU RADĚJI NA NOVÝ PORG, TAM MAJ URČITĚ VÍC! 2 úvodník/tiráž kousek vpravo a dole stalo se/glosy hodně doprava je potřeba communiquer...

Více