Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Mateřské školy Hovorčovice, okres Praha - východ na školní rok Mateřská škola Hovorčovice je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace, IČ: Zřizovatel školy: Obec Hovorčovice. Zdroj vzdělávacího cíle: Naše mateřská škola poskytuje vzdělávání podle 33 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (včetně souvisejících novel). Sestavila: Mgr. Jana Hirková, Bc. Ivana Hubená Aktualizace: srpen/2015 Obsah : 1. Úvod 2. Oblast výchovně vzdělávací 3. Oblast personální 4. Oblast spolupráce 5. Oblast evaluace 6. Závěr 1. Úvod Život v naší mateřské škole je uspořádán tak, aby měl určitý řád, nezbytnou míru organizovanosti a pořádku. Umožňujeme postupné přivykání dětí na nové prostředí (spolu s rodiči) a na nové nároky. Láskyplně přijímáme každé dítě takové jaké je, vycházíme z jeho možností, schopností a nadání. Rozvíjíme prosociální chování ve vztahu k druhému. Věnujeme se poznávání dětské individuality. Vytváříme citové vazby mezi učitelkou a dítětem, dětmi navzájem, podporujeme dětská přátelství. Děti neponecháváme jim samotným, ale zůstáváme s nimi a mezi nimi, všímáme si jich a aktivně jim napomáháme k úspěchu, v jejich snažení, hrách a činnostech. Podporujeme aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dětí. Respektujeme individuální pracovní tempo dětí. Co nejvíce využíváme pochvalu, povzbuzení, a to i za snahu a vůli. Podporujeme nebojácnost v komunikaci a řešení problémů s vrstevníky i dospělými. K tomu jsme v každé třídě pro děti připravili stolečky přátelství, které budou jejich schopnost řešení konfliktů upevňovat. Umožňujeme prostor pro spontánní hry dětí, dokončení započaté činnosti. Využíváme skupinovou i individuální práci s dětmi. Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny, je vyloučena manipulace s dětmi. Respektujeme osobnost každého dítěte, současně odmítáme vyhovovat zálibám dítěte, které mu zjevně neprospívají. Respektujeme názory rodiny na Strana 1

2 výchovu dětí, odlišné názory tolerujeme, nesouhlasíme pouze v případě, že mohou škodit dítěti, pak se je snažíme citlivě ovlivňovat. Na prvním místě je u nás především zájem dítěte. 2. Oblast výchovně vzdělávací 2.1. Popis vzdělávacího programu V souladu se školským zákonem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) stanovuje cíle předškolního vzdělávání, povinný obsah vzdělávání i podmínky, za nichž má vzdělávání probíhat. RVP PV jako pedagogický dokument poskytuje celkový rámec, a je tedy závazný jako celek, ze kterého vychází náš školní vzdělávací program. Zařazujeme činnosti vedoucí k získávání kompetencí v oblasti: sebeobslužných návyků, grafomotorických dovedností, upevňování koordinačně pohybových dovedností, rozvíjení řečových aktivit a správného vyjadřování, rozvíjení základních výtvarných dovedností, orientace v prostoru a v nejbližším okolí, osvojování hygienických návyků, upevňování mezilidských vztahů, získávání kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí, upevňování poznatků o společenském životě, získávání kladného vztahu k rodině, kamarádům i ostatním lidem, rozvíjení elementárních poznatků v oblasti matematických představ, rozvoji tělesné zdatnosti, aj. Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuální adaptační režim po dohodě s rodiči, aby dítě přechod z rodinného prostředí prožilo pozvolně a nenásilně. Díky každodennímu styku s dítětem i jeho rodiči může naše škola diagnostikovat i různé odlišnosti v dětském vývoji, tato skutečnost se týká zejména dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem, které to vyžadují (dětem s nerovnoměrným vývojem, dětem se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním), může naše předškolní vzdělávání, na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje dítěte i jeho dalších rozvojových možností, poskytnout včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšit jejich životní i vzdělávací šance. Metoda celodenního pozorování dítěte je tou nejkvalitnější metodou, jak je možné nerovnoměrnosti ve vývoji u dětí odhalit. Pokud k takové situaci v naší škole dojde, pak neprodleně kontaktujeme rodiče a doporučíme jim návštěvu u odborníka, abychom mohli pro určené dítě zpracovat individuální výchovně-vzdělávací plán Cíle vzdělávání Do vzdělávacího programu zařazujeme výchovně vzdělávací projekty a integrované bloky, které vycházejí z RVP PV. Inspiraci hledáme v přírodě, v dětském vidění okolního světa a v událostech, které nás obklopují. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, na prožitkovém učení. Podporujeme zdravý životní styl dětí, klademe důraz na zdravotně preventivní pohybové aktivity, na každodenní dostatečně dlouhý pobyt venku; samozřejmě s přihlédnutím na aktuální kvalitu ovzduší, zařazovány jsou i relaxační a harmonizační cvičení. Děti jsou seznamovány s přírodou a prostředím, ve kterém žijí a jehož jsme součástí, učí se jak tuto přírodu chránit a zkvalitňovat. Vzhledem ke stavu sociální Strana 2

3 vyspělosti dětí a vyspělosti jejich řečového vývoje v současné době, věnujeme zvýšenou pozornost celkovému komunikačnímu a řečovému projevu dítěte, kterou zaměřujeme na počátku ke zvládání komunikace jako takové a později i na artikulaci, hlasitost, plynulost, tempo řeči a správnou výslovnost všech hlásek. Celé vzdělávání bude probíhat v souladu s našimi etickými pravidly, jež jsou základem zdravého sociálního cítění. Naše etická pravidla: budu jednat s druhými tak, jak bych chtěl, aby oni jednali se mnou formuji své vlastní názory, ale také naslouchám druhým budu pomáhat druhým, zvláště mladším dětem ve skupině naučím se přijímat přání a potřeby ostatních dětí společně můžeme řešit problémy rychleji naučím se přijímat kritiku nenechám ostatní lidi cítit se osaměle. 2.3 Formy a obsah vzdělávání Vzdělávání se uskutečňuje během celodenního pobytu dětí v mateřské škole, při všech činnostech a aktivitách, kterých se děti účastní. Činnosti jsou rozděleny na dopolední a odpolední. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných vzdělávacích témat (s jednotlivými podtématy), které na sebe úzce navazují. Hlavním zájmem a úsilím je to, aby byly děti vzdělávány neformálně a hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. V návaznosti RVP PV je vytvářen individuální Třídní vzdělávací program (dále jen TVP), jehož prostřednictvím realizujeme vzdělávání v jednotlivých třídách školy a který je dle potřeb tříd aktualizován. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní. Při pozorování dětských dovedností se soustředíme na to: jak dítě koordinuje pohyby a polohy těla, jak dokáže pohyby napodobovat jak umí zacházet s běžnými předměty, jak zvládá sebeobsluhu jakou má slovní zásobu, jak vyslovuje, zda mluví gramaticky správně, jak se dovede vyjadřovat a komunikovat jak se dokáže soustředit a zda je schopno postupovat podle instrukcí zda si dokáže cíleně zapamatovat a učit se něčemu jak zvládá základní předčíselné i číselné představy, časoprostorové a matematické pojmy jak řeší jednoduché problémy, úkoly a situace jak rozvinutá je jeho fantazie a představivost zda je všímavé k okolí, citlivé a ohleduplné do jaké míry je samostatné a sebevědomé zda a jak dokáže odlišovat hru od soustředěné práce jak se umí ovládat a přizpůsobovat jak je společenské, jak umí komunikovat a spolupracovat co všechno ví o světě, o zdraví a bezpečí, o životním prostředí a jak se chová. Strana 3

4 Obvyklý denní program naší mateřské školy: 1) ranní setkání dětí ve svých třídách, spontánní hry dětí, které se uplatňují při příchodu dětí a v odpoledních hodinách, též s možností využití prostoru k individuální péči či k práci s dětmi v malé skupině 2) společné přivítání dne, kamarádů v ranním kruhu - sluníčku 3) prolínání herních činností s částečně řízenými tělovýchovnými aktivitami 4) hygiena a svačina 5) dopolední, didakticky zaměřené činnosti dle témat v TVP, jazykové chvilky s propojením na naše etická pravidla, na závěr opět setkání v hodnotícím kruhu zhodnocení, jak a co se nám povedlo či nepovedlo 6) hygiena, převlékání a příprava na pobyt venku s herními činnostmi na zahradě, v přírodě (pohybové aktivity jsou zařazovány během celého dne) 7) příprava na oběd, oběd 8) odpočinek, spánek - dle individuálních potřeb dítěte, zařazování relaxačních a dechových cvičení, klidových činností dětí s individuální logopedickou péčí a s individuální prací dle plánů pro děti s odkladem školní docházky (dětem s nižší potřebou spánku bude nabízen náhradní program) 9) hygiena, svačina odpolední činnosti dle zájmu dětí, společenské hry, dle počasí pobyt venku, prostor pro individuální práci s dětmi. Všechny činnosti jsou přizpůsobeny okolnostem a potřebám dětí. Obsah vzdělávání Obsah vzdělávání je dán Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je rozdělen do pěti oblastí: biologická - Dítě a jeho tělo psychologická - Dítě a jeho psychika interpersonální - Dítě a ten druhý sociálně-kulturní - Dítě a společnost environmentální - Dítě a svět Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení. Školní vzdělávací program je dokumentem, který se stále vyvíjí a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, se stálým sebevzděláváním pedagogů, a který vychází z poznatků autoevaluace MŠ. Strana 4

5 Organizace vzdělávání Děti jsou rozdělovány do tříd podle věku. Na tomto rozdělení je postaven celý program školy, zejména třídní vzdělávací programy. Vzdělávací nabídka tříd je přizpůsobena věku a možnostem dětí. Toto uspořádání se nám při práci s dětmi nejvíce osvědčilo a za daných podmínek (25 dětí ve třídách) umožňuje dát dětem co nejvíce. Zařazování do tříd je ovlivňováno věkovým složením dětí daného školního roku. Pokud to umožňují podmínky, snažíme se kolektiv dětí, které jsou na sebe zvyklé z předešlého školního roku, nedělit. Výjimku u nás tvoří třída Medvídků, která je svou kapacitou určena pro celkem 13 dětí, do této třídy proto zařazujeme děti, které vyžadují zvýšenou individuální péči, aby se na další stupeň vzdělávání mohli dostatečně kvalitně připravit. Název: Poznáváme se sluníčkem Motto: Se sluníčkem krok za krokem projdeme s úsměvem každým rokem Školní vzdělávací program je tvořen čtyřmi integrovanými bloky, které na sebe navazují a probíhají současně s koloběhem ročního období. Celý program je koncipován a zaměřen na všestranný rozvoj dítěte v prostředí, ve kterém se pohybuje a to formou společného putování. Každý integrovaný blok obsahuje tři tematické celky s nabídkou témat, která tvoří obsah tematického celku, jež vždy reflektuje všech pět oblastí RVP PV. Tematické celky a nabídnutá témata nejsou pevně dána, je možné je přesouvat mezi jednotlivými integrovanými bloky, tím vzdělávací obsah ŠVP nabízí větší flexibilitu pro plánování a kreativní činnost pedagogů, dále také vytváří prostor pro reagování na potřeby a podněty dětí. Tematické celky jsou provázeny činnostmi vázanými na projekt Žijeme s knihou. Četba pohádek je každodenní součástí třídních programů. Děti se tak dostávají na cestu, která jim otvírá bránu do světa fantazie. Pohádky mají nezastupitelnost v dětském vývoji a mají jedinečný význam. U dětí uspokojují jejich estetické cítění a obohacují jejich citový život. Je nezbytné v dětech pěstovat lásku ke čtení, vyprávění a naslouchání. Dítě tak překračuje hranici všednosti a vstupuje do světa literatury. Vzdělávací obsah ŠVP je konkrétně rozpracován v Třídních vzdělávacích programech. Podzimní putování Charakteristika: Záměrem tohoto integrovaného bloku je především vytvořit podmínky a prostředí, které dětem usnadní nejen nástup do nové mateřské školy, nové třídy, ale také pomůže vytvářet nové vztahy a kamarádství. Integrovaný blok nabízí dítěti seznamování s jeho bližším i širším okolím a objevovat ho tak v přirozených přírodních a životních podmínkách. V tomto integrovaném bloku bude započat projekt Zdravé zoubky a projekt Žijeme s knihou. Tematické celky s nabídkou témat: Kudy vedou cestičky Já kdo jsem Moje školka Strana 5

6 Moje vesnice/město Moje země Víme, co jíme Ovoce a zelenina Podzimní sklizeň Zdravý životní styl Lesní království Příroda na podzim Šepot stromů Zvířátka v lese Očekávané výstupy: Oblast biologická Dítě a jeho tělo zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí Oblast psychologická Dítě a jeho psychika pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná Oblast interpersonální Dítě a ten druhý přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem navazovat kontakty s dospělým uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou Oblast sociálně-kulturní Dítě a společnost uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy Oblast eviromentální Dítě a svět orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí všímat si změn a dění v nejbližším okolí Zimní putování Charakteristika: Záměrem tohoto integrovaného bloku je rozvíjení a podporování vztahu ke kulturnímu bohatství, tradicím a svátkům, jejichž součástí je pospolitost a intenzivní prožitky, ať již v kruhu rodinném či ve společenství, ve kterém se dítě pohybuje (třída, mateřská škola, obec). Cíleně se bude podporovat také vztah dítěte k sobě samému (odpovědnost za své zdraví zdravotně preventivní pohybové aktivity) a prožívání zpracování jeho pocitů. Strana 6

7 Tematické celky s nabídkou témat: Mávnutí kouzelným proutkem Mikuláš a čert Vůně skořice Zazvoním pro radost S radostí začínáme Zimní radovánky Co to studí? Žijeme pohybem Kolo, kolo mlýnský Koloběh života Co má kola, to se točí Očekávané výstupy: Oblast biologická Dítě a jeho tělo vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla zachovávat správné držení těla ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami rozlišovat co zdraví škodí a co mu prospívá Oblast psychologická Dítě a jeho psychika vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat záměrně se soustředit, udržet pozornost sledovat a vyprávět příběh, pohádku vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat postupovat a učit se podle instrukcí a pokynů podílet se na organizaci hry a činnosti uvědomovat si svoje možnosti a limity uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky Oblast interpersonální Dítě a ten druhý respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky) spolupracovat s ostatními uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je Strana 7

8 Oblast sociálně-kulturní Dítě a společnost utvořit si základní dětskou představivost o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální a instrumentální Oblast environmentální Dítě a svět vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim Jarní putování Charakteristika: Záměrem tohoto integrovaného bloku je podpora všech smyslů dítěte, jeho poznávacích a pozorovacích schopností a dovedností, upevňování pocitu sounáležitosti se vším co dítě obklopuje a co prožívá, tedy vnímání dítěte v prostředí živé a neživé přírody. Tematické celky s nabídkou témat: Příroda se probouzí Vůně jarních květin Kde se rodí mláďátka Barevný svět Kam putují kapičky Voda-oheň-země-vzduch Co mé oči vidí, co mé uši slyší Babičko vyprávěj Moje rodina Co se děje ve křoví Co se děje v trávě Očekávané výstupy: Oblast biologická Dítě a jeho tělo ovládat dechové svalstvo a sladit pohyb se zpěvem zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony mít povědomí o významu péče a čistoty a zdraví aktivního pohybu a zdravé výživy Oblast psychologická Dítě a jeho psychika domluvit se slovy porozumět slyšenému projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si pamatovat a vybavit vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) přemýšlet, uvažovat a své myšlenky i úvahy vyjádřit řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení Strana 8

9 zachytit a vyjádřit své prožitky Oblast interpersonální Dítě a ten druhý přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem respektovat potřeby jiného dítěte Oblast sociálně-kulturní Dítě a společnost začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik Oblast environmentální Dítě a svět osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Letní putování Charakteristika: Záměrem tohoto integrovaného bloku je rozšiřování oblasti vnímání a prožívání dítěte o multikulturní prostředí a zážitky. Nabídnutí dalších přirozených aktivit, které přináší nové někdy nečekané prožitky a seznamují s novými pohledy na životní děje a události. V tomto integrovaném bloku vyvrcholí projekt Žijeme s knihou a Poznáváme svět. Tematické celky s nabídkou témat: Letem světem Poznáváme ČR Poznáváme cizí země Poznáváme planetu Země Z pohádky do pohádky Rytíři a princezny Indiánské léto Znám jednu starou zahradu Jak to bylo dřív Lidé a řemesla Nebydlíme v chatrči Očekávané výstupy: Oblast biologická - Dítě a jeho tělo pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem Oblast psychologická Dítě a jeho psychika připravovat se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným prožívat radost ze zvládnutého a poznaného prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci Strana 9

10 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním Oblast interpersonální Dítě a ten druhý obracet se na dospělého o pomoc, o radu chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní osobnostní odlišnosti jsou přirozené Oblast sociálně-kulturní Dítě a společnost uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky Oblast environmentální Dítě a svět mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte pomáhat pečovat o okolní životní prostředí Dílčí projekty v naší MŠ: Projekt - Výchova ke zdraví Zdravá výživa a stravovací návyky Včasná předškolní výchova v oblasti zdravé výživy je základem pro vytvoření zdravých stravovacích návyků. Ve spolupráci s rodinou budeme dětem pomáhat zorientovat se a vyhodnotit příliv informací, který v dnešní době díky reklamě na děti neblaze působí. Budeme dbát na zdravý a pestrý jídelníček a na to, aby děti byly postupně schopné správně vyhodnotit příliv neblahých mediálních informací. Jídelníček bude sestavován podle platných norem pro stravování ve školních jídelnách MŠ. Denně děti budou dostávat čerstvou zeleninu a ovoce, několikrát v týdnu zařadíme celozrnné a tmavé pečivo, jídlo by nemělo obsahovat uzeniny, ale mělo by být bohatší na mořské ryby. Budeme dbát na dodržování pitného režimu. Děti by měly mít možnost výběru nápojů - mléko a ovocný nebo bylinkový čaj ke svačině, ovocnou šťávu nebo pitnou vodu bez příchuti bychom nabízeli v průběhu celého dne. S jógou objevíme nový svět Děti budou po celý školní rok seznamované s jógovým cvičením dle systému Hanky Luhanové Lali jóga, který nenásilným způsobem a zejména hrou učí děti poznávat své tělo a psychiku. Díky jógovým cvičením si děti osvojí správnou techniku dýchání, naučí se lepší koncentraci a seznámí se se základy relaxace. Projekt Logopedická prevence U všech dětí, u kterých zákonní zástupci projeví svůj souhlas, bude provedena depistáž (kontrolní logopedické vyšetření) klinickým logopedem. Na základě tohoto vyšetření bude klinický logoped doporučovat postup pro práci s dětmi, které budou mít logopedické obtíže. Na základě doporučení odborníka budeme ve škole s dětmi pracovat; zejména se bude jednat o práci speciálního pedagoga a asistenta logopeda, kteří budou dětem věnovat zvýšenou péči. Logopedická prevence bude prováděna kolektivně v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu, na základě našeho dokumentu: Logopedická intervence v naší MŠ. Strana 10

11 Projekt Dětský úsměv Děti v ČR mají 2,5 krát více zkažených zubů nežli děti ve státech, jako je Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Kvůli tomuto zjištění a zároveň prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze spolehlivě předejít správnou péčí, byl připraven a do praxe uveden projekt pro školní děti pod vedením pí MUDr. Zalmannové (www.ceskyzelenykriz.cz), jehož cílem je situaci u nás zlepšit. I my se snažíme tento projekt naší aktivitou v této oblasti podpořit, a to zdravotněpreventivními činnostmi, které zařazujeme do výchovně-vzdělávacího procesu. Projekt pro děti od 4 let Neuro-vývojová terapie Přetrvávající primární reflexy jsou opomíjeným faktorem problémů učení a chování. Včasné odhalení přetrvávajících primárních reflexů a vhodné cvičení děti zachrání před pozdějšími problémy v jejich dalším vývoji. Přednáška a diagnostika bude realizována dle zájmu ze strany rodičů, pod vedením Marji Volemanové, DiS (www.red-tulip.cz). V minulém roce byla přednáška pro rodiče velmi úspěšná a řada rodičů začala s paní Volemanovou spolupracovat. Projekt Poznáváme svět Děti budou v rámci projektu poznávat nejen svou vlast, ale také všechny světadíly na zeměkouli; budou seznámeni se základní charakteristikou, polohou, zeměmi, etnickými odlišnostmi, případně typickými zvyklostmi vybraných zemí. Seznamování se bude prolínat do všech oblastí výchovně-vzdělávacího procesu. Projektu je vymezen celý týdenní časový úsek, který vyvrcholí společnou akcí dětí a rodičů na zahradě mateřské školy Cesta kolem světa, kde jednotlivé třídy představí své zpracování projektu. Projekt Žijeme s knihou Tento projekt bude realizován během celého školního roku, v podobě činností, které pomáhají vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke knize, k získávání informací a k učení. Na konci projektu budou jednotlivými třídami navštíveny knihovny v okolí, z jejichž návštěv a celoročních činností, vzejdou výstupy, které si třídy mezi sebou vzájemně vymění prezentace projektu. Nadstandardní aktivity MŠ: Mateřská škola zajišťuje několik nadstandardních aktivit, včetně zájmových kroužků, které povedou jak pedagogické pracovnice školy, tak i externí pracovníci. Snažíme se o to, aby nám tyto aktivity nezasahovaly do výchovně vzdělávacího procesu a proto je zařazujeme do odpoledních hodin, tzn. nejdříve po 15:00 hodině. Nabízené aktivity: Společná tvořivá odpoledne s rodiči (kreativní dílny, vánoční besídka, apod.) Poznávací a relaxační výlety do přírody i za poznáním Kulturní představení, karneval, cirkus Den otevřených dveří Akce ve spolupráci se ZŠ a ostatními mateřskými školami v okolí Podpora zdraví - škola v přírodě, předplavecké kurzy, jógová cvičení Slavnostní rozloučení s předškoláky. Strana 11

12 Zájmové kroužky: 1) Metoda dobrého startu, stimulační program Maxík 2) Jóga pro děti 3) Angličtina 4) Muzicírování Nadstandardní aktivity naší školy se mohou dle zájmu rodičů a dětí a zároveň našich podmínek měnit či rušit. 3. Oblast personální - organizační struktura: Mateřská škola ředitelka Školní jídelna zástupce ředitelky účetní vedoucí ŠJ třídní učitelka školnice hlavní kuchařka učitelka uklízečka kuchařka v čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka, která zodpovídá za plnění úkolů organizace, zpracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními pedagogy škola se člení na pedagogické pracovníky, provozní pracovníky a pracovníky školní jídelny zástupkyně ředitelky vede tým pedagogů, organizuje služby, podílí se na inventarizaci, hospitacích, apod. vedoucí školní jídelny vede zaměstnance kuchyně, zodpovídá za kvalitní stravování školnice zodpovídá za úklid v budově a na zahradě a kontroluje její technický stav. Pedagogický tým: tvoří ředitelka školy, zástupkyně školy a pět pedagogů. Tři pedagogové splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č.198/2012 Sb. (novelizace zákona č.563/2004 Sb.), o pedagogických pracovnících, dva pedagogové získají odbornou kvalifikaci dálkovým studiem. Zaměření pedagogů je různorodé. Tím je zajištěna pestrost práce s dětmi ve všech oblastech. Pedagogové získávající kvalifikaci pedagogickým studiem a pedagogové, kteří jsou krátce v praxi, jsou pod dohledem ředitelky a zástupkyně MŠ. K jejich povinnostem patří důkladné zpracování denních příprav. Jsou postupně uváděny do praxe plánování a podléhají časté hospitační činnosti. V plánu je jejich další vzdělávání v rámci kvalitních kurzů. Důležitým rysem naší práce je neustálý aktivní zájem o novinky v předškolní pedagogice, tvořivost a chuť k dalšímu vzdělávání. Zvyšování kvality, týmová práce a zásady učící se organizace jsou naše priority. Cílem je dávat dětem co nejvíc, často i nad rámec běžných povinností. Tým nepedagogických pracovníků je stabilní, spolehlivý a kvalitní. Jen tvořen těmito zaměstnanci: - účetní Strana 12

13 - hospodářka školy a vedoucí školní jídelny - vedoucí kuchařka - kuchařka - školnice - uklizečka. Kvalitní mezilidské vztahy budování kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti považuji za jednu z priorit personální politiky školy. Korektní mezilidské vztahy se snažíme prohlubovat organizací společenských akcí (viz výše uvedené nadstandardní aktivity MŠ). S tím souvisí i budování loajality ke škole. Jasný a průhledný způsob odměňování výborné pracovní výsledky odvede zaměstnanec se správným zaujetím pro věc a s dostatečnou motivací. Ceněna je zejména práce nad rámec povinností, sebevzdělání, samostatnost, vysoká odbornost, u pedagogů kvalitní práce s problémovými žáky, práce s talenty, aplikace moderních výchovně vzdělávacích metod a v neposlední řadě osobnostní kvality každého zaměstnance. Jde o to, abychom vybudovali stabilní a tvořivý pedagogický tým, který bude mít chuť se dále rozvíjet a vzdělávat. Tento trend by se měl stát cílem pro budoucí léta, aby pedagogičtí pracovníci neustrnuli ve stereotypu. Předávání zkušeností ze seminářů a dalších vzdělávacích aktivit probíhá na průběžných pedagogických poradách. Pedagogický tým je pravidelně informován o strategických programech školy, o jejich investicích, zadaných zakázkách, apod. Ve vztahu k rodičům a zákonným zástupcům náš tým: vytváří vzájemnou důvěru mezi rodinou a školou, respektuje kontinuitu výchovy v rodině a ve škole, umožňuje rodičům/zákonným zástupcům podílet se na akcích školy i každodenních činnostech, podporuje partnerství v neformální a otevřené komunikaci, přijímá odbornou pomoc a radu. Kvalitní spolupráce s rodiči je prioritou naší práce. Otevřené dveře jsou samozřejmé. Rodiče mají možnost být s dětmi i učitelkami v co nejužším kontaktu tak, aby to bylo co nejvhodnější pro dítě. Při plánování integrovaných vzdělávacích bloků je dán prostor pro aktivní zapojení rodičů do daného probíraného tématu. Pro rodiče předškoláků letos organizujeme ve spolupráci s PPP Praha - východ přednášku na téma Školní zralost. Rovněž chceme zorganizovat s klinickým logopedem logopedickou depistáž a úzkou spolupráci s tímto odborníkem, abychom mohli v součinnosti s ním děti lépe připravit na vstup do ZŠ. Informovanost rodičů a veřejnosti je pro nás velmi důležitá. Prezentujeme program a akce naší školy v obecním zpravodaji, kde nám obec poskytla prostor pro naše pravidelné Okénko. Naše webové stránky vždy obsahují aktuální zprávy o tom, jaké akce organizujeme pro děti a v jakých termínech. Dále i fotogalerie na našem webu umožní rodičům prohlédnout si fotografie dětí v rámci různých aktivit, které škola organizuje. V kalendáři našich akcí jsou jak třídní akce, tak akce celoškolní. 4. Oblast spolupráce Zaměřujeme se na vytvoření kvalitních vztahů a konstruktivní komunikaci s jednotlivými představiteli obce, zajišťujeme propojení školy s místními organizacemi, rozšířili jsme spolupráci školy s dalšími organizacemi ze sousedních obcí. Zaměřili jsme se i na dobrovolníky z řad rodičů a obyvatel obce, na sponzory pro zkvalitňování prostředí, v němž děti tráví podstatnou část svého dne. Snažíme se eliminovat přetrvávající nezájem určité skupiny rodičů o práci školy, ale i o práci a výsledky v ní u svého dítěte. V oblasti spolupráce Strana 13

14 se zaměřujeme na zefektivnění a pravidelnou aktualizaci webových stránek, které jsou neméně důležitým prostředkem v komunikaci s veřejností. 5. Evaluace a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu probíhajícího ve škole jsou činnosti spojené s evaluací a autoevaluací, které se zabývají hodnocením všech aspektů výchovně vzdělávacího procesu. Cílem je, aby kriteria hodnocení byla v souladu s cíli ŠVP a s vyhláškou č.15/2005 Sb. V souladu s RVP PV rozlišujeme podle kontextu: hodnocení (vlastní hodnocení) užíváme především ve vztahu k dítěti či pedagogům, evaluaci (autoevaluaci) pak ve vztahu k vzdělávacímu procesu, podmínkám, ŠVP a dalším oblastem. Evaluace a hodnocení Evaluace označuje proces vyhodnocování vzdělávacích činností, situací, podmínek i výsledků vzdělávání. Vyznačuje se tím, že probíhá systematicky, pravidelně a že se s výsledky v praxi smysluplně pracuje. Hodnocení bývá vnímáno jako méně procesuální a méně systematické; k pojmu evaluace má pak blíž pojem vyhodnocování. Pro užívání obou pojmů je důležitý kontext: hodnocení bývá častěji spojováno s činnostmi dětí či prací pedagogů, evaluace pak se vzdělávacím procesem. Autoevaluace a vlastní hodnocení Autoevaluace představuje soubor pravidelně se opakujících evaluačních aktivit zaměřených na sebehodnocení školy a hodnocení kvality vzdělávání. Je to soustavná autoregulace vlastní pedagogické práce. Vyhodnocování probíhá uvnitř školy a škola je provádí sama. Vlastní hodnocení vyjadřuje totéž. Lze užívat obou s tím, že opět je důležitý kontext, ve kterém jsou uplatněny. Hodnocení není cílem, ale prostředkem ke hledání optimálních cest ve vzdělávání dětí. Na základě výsledků všech hodnocení se rozhodneme, co budeme u nás měnit. Náš evaluační systém Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti 1) průběžná každodenní evaluace je vedena v třídní knize, ta poskytne okamžitou zpětnou vazbu 2) hodnocení jednotlivých integrovaných bloků a projektů metodickým listem 3) zhodnocení celého dlouhodobého projektu na konci školního roku Hodnocení psychického a fyzického vývoje dětí 1) mělo by proběhnout 2x ročně (v lednu a v červnu) 2) u předškolních dětí budou provedeny testy školní zralosti, a to 1x ročně před zápisem do ZŠ Hodnocení pedagogických pracovníků bude prováděno dle plánu hospitací Závěrem roku společně zhodnotíme celoroční tematický projekt. 5. Závěr Strana 14

15 Předpokladem k uskutečňování cílů našeho školního vzdělávacího programu je úzká a kvalitní spolupráce školy s rodiči/zákonnými zástupci, zřizovatelem, veřejností a stejně tak vzájemná spolupráce mezi zaměstnanci. Rádi bychom, aby se naše mateřská škola stala místem, na které se děti budou rády vracet, a to i později ve svých vzpomínkách Přílohy: Nedílná součást našeho ŠVP Školní řád MŠ, Provozní řád MŠ, Provozní řád ŠJ Strana 15

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY PROJDEME SE DO POHÁDKY 1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI ZÁŘÍ PALEČEK POZNÁVÁ KAMARÁDY KAM SE ZTRATIL PALEČEK 2. O VELIKÉ ŘEPĚ ŘÍJEN/LISTOPAD

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700 Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ Projednáno a schváleno na pedagogické poradě 28. 8. 2015. OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více