Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. G1315 0-1"

Transkript

1 G1315

2 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění patří výrobci GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reprodukce, přenášení, šíření, nebo uložení části či celého tohoto dokumentu bez předchozího souhlasu GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. je zakázáno. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. G

3 Bezpečnostní prohlášení Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečném a správném používání přístroje. Přečtěte si, prosím, tyto informace před tím, než začnete zařízení používat. Používejte pouze originální nebo výrobcem schválené příslušenství, baterie a nabíječky. Používáním neoriginálního příslušenství lze porušit záruční podmínky. Nevyndávejte baterii z telefonu, pokud jej zrovna dobíjíte. Vyhněte se používání telefonu v blízkosti elektromagnetických zdrojů, jako jsou TV, rádia a mikrovlnné trouby. Během bouřky odpojte nabíječku ze zásuvky, lze tak předejít možnému úrazu elektrickým proudem či požáru. Nevystavujte telefon nebo i jen jeho baterii přímému slunečnímu záření. Telefon neskladujte v prostředích o vyšší teplotě jak 60ºC nebo 140ºF. K čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, ani čistící prostředky. Pokud máte mokré ruce a telefon zrovna nabíjíte, rozhodně na něj nešahejte. Mohl by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zničení telefonu. BEZEPČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ BATERIE Používejte pouze schválenou baterii. Udržujte baterii suchou, mimo dosah kapalin a kovových předmětů, protože to může způsobit zkrat. Nepoužívejte poškozené nebo zdeformované baterie. Pokud baterie vydává zápach, přestaňte ji používat. Udržujte baterii mimo dosah batolat a malých dětí. pokud z baterie uniká tekutina: Nedovolte, aby tekutina přišla do styku s Vaší pokožkou, očima nebo oděvem. Pokud již došlo k potřísnění, opláchněte postižené místo čistou vodou a bezprostředně vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte baterii mimo dosah ohně, protože to může vést k její explozi. Nepokoušejte se sami otevřít ani nijak jinak baterii opravit. Nevhazujte baterii do ohně ani do vody. Recyklujte nebo zlikvidujte použité baterie dle místních předpisů. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU A PROVOZU V NEBEZPEČNÝCH OBLASTECH Vypněte telefon v oblastech s nebezpečím výbuchu, nebo v místech s výskytem hořlavin, jako jsou čerpací stanice, sklady paliva, a chemické závody. Jiskry v těchto oblastech mohou způsobit výbuch nebo požár a vést tak ke zranění, případně až smrti. Během řízení nedržte telefon v ruce a netelefonujte s ním. Použijte Hands Free zařízení. BEPEČNOST V LETADLE Na palubě letadla telefon nepoužívejte. Signál telefonní sítě může způsobit ovlivnění navigačního systému letadla. Jako bezpečnostní opatření je v mnoha zemích používání telefonů na palubě letadel protizákonné. G

4 Copyright Všechna práva vyhrazena. Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Použití této značky je podmíněno oprávněním Google. Bluetooth a Bluetooth logo jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Java, JME a všechny další značky se základem Java logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky vlastněné společností are Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. SAR Informace TENTO MOBILNÍ PŘÍSTROJ SPLŇUJE PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ SE RÁ DIOVÝ M VLNÁ M. Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem. Je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce nebo SAR. Limit SAR je dle směrnic ICNIRP 2 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je navržen tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato úroveň se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od retranslační stanice. Nejvyšší hodnota SAR podle směrnic ICNIRP je pro použití přístroje u ucha 0,839 W / kg. Použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny asociací Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) na adrese WEEE oznámení WEEE logo na výrobku či krabici znázorňuje, že tento produkt nesmí být likvidován či vyhozen společně s Vaším domovním odpadem. Veškerou Vaši elektroniku či elektrický odpad můžete snadno nechat zneškodnit, pokud jej přinesete do sběrny pro recyklaci a likvidaci nebezpečného odpadu. Tříděný sběr a správná recyklace elektroniky a elektrického odpadu napomáhá zachovávání přírodních zdrojů. Navíc správná recyklace elektroniky a elektrického odpadu zabezpečí bezpečnost lidského zdraví a životního prostředí při její likvidaci. Více informací o likvidaci elektroniky a elektrických zařízení, recyklaci a sběrných místech získáte na Vašem městském či obecním úřadě. RoHS shoda Tento produkt je ve shodě se směrnicí 2002/95/EC Evropského Parlamentu a Rady Evropského společenství ze dne 27 ledna 2003, o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektronice a elektrických zařízeních (RoHS) a jeho doplňcích. Shoda se Směrnicí Evropské Unie Zařízení je v souladu s RF Požadavky expozice 1999/519/ES, doporučení rady ze dne 12. července 1999 o omezení expozice veřejnosti elektromagnetickými poli (0 300 GHz). Toto zařízení splňuje následující shody G

5 norem: EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN /2, EN 50360, EN62311, EN , a EN Změny nebo modifikace tohoto produktu nejsou povoleny výrobcem, mohou způsobit ztrátu souladu s EMC a znemožnit provoz výrobku. Tento produkt prokázal shodu EMC za podmínek, které zahrnovaly použití vyhovujících periférií a stíněných kabelů mezi komponenty systému. Je důležité používání vyhovujících periférií a stíněných kabelů mezi komponenty systému pro snížení možnosti rušení příjmu rádií, televize a dalších elektronických zařízení. My, tímto prohlašujeme, že tato GSM mobilní,wi-fi, Bluetooth rádio jednotka, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Informace o právu duševního vlastnictví Právo na všechny technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení jsou majetkem příslušných vlastníků: Tento produkt je na platformě Android založené na Linuxu, který může být rozšířen o různé SW aplikace založená na Java-Scriptu. Google, logo Google, Android, logo Android, Gmail,YouTube jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc. Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED log, a Wi -Fi logo jsou registrované ochranné známky Wireless Fidelity aliance. Java, JME a všechny ostatní Java-založené známky jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. microsd je ochranná známka společnosti SD Card Association. G

6 Všeobecné informace Tato kapitola obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správnosti použití. Dříve než začnete zařízení používat, pečlivě si prosím tyto informace přečtěte. Neznalost následujících poučení může vést k porušení záručních ustanovení či dokonce zákona. Dříve než začnete zařízení používat, ujistěte se, že jste plně nabili jeho baterii. Během nabíjení NIKDY baterii ze zařízení nevyndávejte. Dříve než do zařízení vložíte SIM kartu, ujistěte se, že je vypnuté. NIKDY zařízení sami nedemontujte. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Během pobytu ve veřejných zařízeních používejte zařízení v souladu s místními nařízeními. V některých zemích je protizákonné nahrávat rozhovory. Dříve než začnete nahrávat, si vždy vyžádejte souhlas zúčastěných. Chraňte Váš sluch tím, že dříve než si nasadíte náhlavní sadu nebo použijete jiné zvukové zařízení, ztlumíte hlasitost. Abyste se vyhnuli poškození dotykové obrazovky a zařízení, NIKDY je nevystavujte nadměrnému tlaku, a vždy dříve než se posadíte, vyndejte zařízení z kapes Vašich kalhot. Pro kontakt s dotykovou obrazovkou je výhradně doporučeno dotykové pero případně Vaše prsty. Na prasknutí dotykové obrazovky vlivem nesprávného používání se nevztahuje záruka. Pokud zařízení používáte po delší dobu, jako je telefonování, brouzdání online, nebo nabíjení baterie, může se zahřát. Ve většině případů, je toto chování normální. Obraťte se na servisní středisko či na oprávněného technika v následujících případech: 1. Zařízení bylo poškozeno. 2. Pokud postupujte podle instrukcí a zařízení nepracuje správně. 3. Zařízení bylo vystaveno vlivu vody. 4. Pokud bylo zařízení polito tekutinou nebo na něj spadl předmět. Do slotů a otvorů na zařízení nestrkejte žádné předměty, které do nich nepatří. Toto zařízení nesmí být umisťováno poblíž zdrojů tepla jako je trouba, radiátor a další zařízení produkující teplo. Ve Vašem zařízení může zkondenzovat vlhkost, pokud jej přemístíte mezi prostředími s velmi rozdílnou teplotou a vlhkostí. Abyste se vyhnuli poškození zařízení, dříve než zařízení použijete, počkejte, než se vlhkost odpaří. Abyste se vyhnuli poškození zařízení, neodkládejte je na nepevné podložky a jiná nebezpečná místa. Dříve než začnete čistit Vaše zařízení, vypněte jej prosím. Na čištění dotykové obrazovky použijte vlhkou utěrku, nikoliv však vodu, tekuté, či aerosolové čističe. G

7 Obsah Autorská práva Bezpečnostní prohlášení Všeobecné informace Kapitola 1 Začínáme Váš telefon Instalace/vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Zamčení / Odemčení Stavová LED Vstupní nastavení Použití sluchátek Nastavení hlasitosti Kontakty Obrazovka Domů Kapitola 2 Telefon & Zadávání Telefonní hovory Používání klávesnice na displeji Kapitola 3 y & Zprávy Vytvoření a odeslání textové zprávy Multimediální zprávy Hlasová zpráva ové účty Používání u Kapitola 4 Používání Internetu Připojení k Internetu Režimy Bluetooth Kapitola 5 Multimediální aplikace Fotky a Videa Prohlížení fotek a videí Přehrávání hudby Kapitola 6 Programy Prohlížeč G

8 6.2 Kalkulačka Kalendář Gmail Mapy Latitude Místa Navigace Vyhledávání Google Vyhledávání hlasem Talk YouTube Market Počasí Zprávy a počasí Lidé Nejlepší volba FM Rádio Záznam zvuku Správce souborů Android Manager USB Manager Instalace USB ovladače Kapitola 7 Správa vašeho telefonu Nastavení telefonu Správa základních nastavení Ochrana vašeho telefonu Resetování telefonu Specifikace G

9 1.1 Váš telefon Tato část vám představí vybavení telefonu. Č. Položky Funkce 1 Konektor pro sluchátka 2 Vypínač Použijte k připojení sluchátek jako hands-free sady nebo k poslechu hudby. Stiskněte a podržte několik sekund pro zapnutí/vypnutí telefonu. 1. Začínáme Stiskněte pro uvedení telefonu do úsporného režimu/ probuzení (zapnutí displeje). 3 Sluchátko Zdroj hlasu a hudby. 4 Obrazovka Obrazovka displeje. 5 LED Zobrazení stavu napájení. Jiné upozornění. (nová zpráva /zmeškaný hovor / nový ). 6 Při přiložení telefonu k uchu Senzor v průběhu hovoru se displej přiblížení automaticky vypne. 7 Světelný senzor 8 Domů 9 Nabídka 10 Hledat Automaticky upravuje intenzitu podsvětlení displeje podle okolního prostředí. Návrat na obr. Domů. Podržte k zobrazení posledně použitých aplikací. Stiskněte k zobrazení nabídky možností. Vyhledá vlastnosti v telefonu, nebo vás připojí k internetu. 11 Návrat Návrat na předchozí stránku. 12 Mikrofon Mikrofon. 13 Zdířka pro poutko 14 Micro USB port Slouží k uchycení poutka. Připojí telefon pomocí USB kabelu k PC jako modem / USB paměť. Připojením USB kabelu a nabíječky můžete telefon nabít. G

10 Č. Položky Funkce 15 Hlasitost Stiskem horního a dolního tlačítka upravíte hlasitost telefonu. Ú plným ztlumením hlasitosti telefonu můžete také nastavit režim vibrací. Zde vložte vaši paměťovou 16 Micro SD Slot Micro SD kartu. V režimu 17 Spoušť fotoaparátu/kamery fotoaparátu stiskněte pro nahrání videa nebo pořízení fotografie. Č. Položky Funkce 18 Reproduktor Zdroj hlasu a hudby. 19 Přisvětlovací Pomáhá při focení za dioda špatných světel. podmínek MPix fotoaparát 21 Zadní kryt Fotoaparát na zadní straně telefonu umožňuje vytvářet 5MPix fotografie a videa ve vysoké kvalitě. Pro instalaci SIM karty a baterie je nutné sejmout zadní kryt telefonu. POZNÁ MKA: Baterie se může nabíjet i v čase připojení telefonu k PC. G

11 1.2 Instalace/vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty 2. Konečkem prstu přejděte k výřezu na horní straně zadního krytu. Sejmutí zadního krytu 1. Natočte telefon v dlani jeho zadní stranou k vám. 3. Přiložte dlaň k zadnímu krytu. Pak zatáhněte prstem za výřez a sejměte kryt. G

12 SIM karta Karta SIM obsahuje vaše tel. číslo, paměť a detaily síťových služeb. Vložení karty SIM Při vkládání SIM karty se ujistěte, že jsou pozlacené kontakty na spodní straně a výřez karty směřuje k baterii. Telefon obsahuje 2 sloty pro karty SIM. Horní je pro SIM kartu 2, spodní pro SIM kartu 1. Instalace baterie Při vkládání baterie se ujistěte, že jsou kontakty baterie srovnané s kontakty ve slotu na baterii v telefonu. Vyjmutí baterie Konečkem prstu zvedněte baterii a vyjměte ji. Vyjmutí SIM karty 1. Vyjměte baterii. 2. Prstem vytáhněte SIM kartu ze slotu. Baterie Telefon se dodává včetně dobíjecí baterie. Životnost baterie se mění v závislosti na síti, použitých aplikacích a připojení využívaných v telefonu. POZNÁ MKA: Abyste zajistili výdrž baterie a vyhnuli se riziku vzniku požáru: Používejte pouze originální baterii navrženou pro tento telefon. Neskladujte baterii v prostorách s teplotou nižší než -10ºC nebo vyšší než 45ºC G

13 Osazení zadního krytu 1. Zasuňte háček na spodní straně krytu do otvoru v telefonu. 2. Pomocí palců přitlačte střední část krytu. 3. Pak dotlačte vrchní část krytu, dokud neuslyšíte jemné kliknutí. G

14 Paměťová karta Pro ukládání fotografií, videa a jiných dat, budete potřebovat paměťovou kartu. Pro vaši bezpečnost nevyjímejte baterii z telefonu v průběhu nabíjení. Instalace paměťové karty 1. Vložte paměťovou kartu kontakty směrem dolů. 2. Zatlačte kartu do slotu, dokud neuslyšíte kliknutí. 1.4 Zapnutí a vypnutí telefonu Po vložení SIM karty a nabití baterie jste připraveni k zapnutí telefonu. Vyjmutí pam. karty 1. Pro bezpečné vyjmutí přejděte Nabídka > Nastavení > Karta SD a paměti > Odpojit kartu SD. 2. Zatlačte pam. kartu pro vysunutí ze slotu. 1.3 Nabíjení baterie Při prvním vybalení telefonu, je baterie nabita jen částečně. Dobijte baterii na plnou hodnotu. 1. Připojte USB kabel k napájecímu adaptéru a pak zapojte druhý konec kabelu k telefonu. 2. Zapojte napájecí adaptér do el. sítě. POZNÁ MKA: Baterii je možné dobíjet i v průběhu připojení zařízení k PC. Zapnutí telefonu Stiskněte a přidržte vypínač, až pocítíte krátké vibrace. Vypnutí telefonu 1. Stiskněte a přidržte vypínač několik sekund. 2. Po zobrazení nabídky zvolte Vypnout. 3. Pak zvolte OK pro potvrzení. Uvedení telefonu do režimu spánku Krátkým stiskem vypínače uvedete telefon do režimu spánku. Tím se vypne displej. Opětovným stiskem se displej znovu aktivuje. 1.5 Zamčení / Odemčení Při probouzení telefonu je potřeba odemknout displej. Přesuňte ikonu zámku na displeji k odemčení zařízení. Přesuňte ikonu reproduktoru na displeji pro deaktivaci/aktivaci zvuků telefonu. G

15 1.6 Stavová LED Typy Svítí červeně Svítí zeleně Bliká červeně Bliká zeleně Popis Nabíjení baterie. Baterie je nabitá. Slabá baterie. Upozornění ( Nová zpráva / zmeškaný hovor / nová pošta) nastavení "OK" a přejít dále. 2. Pokračovat můžete klepnutím na Android robota. V tomto kroku je možné také vykonat nouzový hovor volbou "Tísňové vytáčení", nebo zvolit jazyk zařízení "Změnit jazyk". 3. Klepněte Přeskočit k vynechání výukového kroku, nebo klepněte na Začít a naučte se, jak používat váš telefon. 4. Klepněte na Začít a nastavte parametry telefonu. Pak zvolte Další. 5. Na obrazovce nastavení účtu Google můžete zvolit vytvořit k vytvoření nového účtu, nebo zvolte Přihlásit se" pro přihlášení do již existujícího účtu, nebo zvolte "Přeskočit" a účet Google můžete nakonfigurovat později. 6. Na obrazovce Použití polohy Google, můžete povolit, nebo zakázat službě pro určování polohy shromažďovat anonymní data o poloze. Můžete i povolit, nebo zakázat použití funkce Moje poloha pro výsledky vyhledávání a další služby Google. Pak zvolte Další pro ukončení vstupního nastavení zařízení. POZNÁ MKA: Některé aplikace a funkce, vyžadující připojení k internetu, například služby lokace a automatické synchronizace vašeho online účtu, můžou být zpoplatněny vašim dodavatelem služby. Internet můžete aktivovat/deaktivovat později. 1.7 Vstupní nastavení Nejdříve vložte kartu SIM. Při prvním spuštění telefonu, nebo po jeho resetování, je potřeba vykonat následující nastavení: 1. Na obrazovce mobilní sítě, povolte nebo zakažte síť ve vašem zařízení. Pokud ji povolíte, může se vám účtovat poplatek. Můžete změnit jazyk zařízení, nebo potvrdit 1.8 Použití sluchátek Pro hands-free konverzaci, nebo poslech hudby použijte dodané sluchátka. Zapojte je do otvoru pro 3,5mm jack konektor. G

16 POZNÁ MKA: Při používání sluchátek je snížená schopnost slyšet okolní zvuky. Nepoužívejte sluchátka s nastavením hlasitosti na maximum, aby nedošlo k poškození sluchu. Následující instrukce náleží pouze originální sadě sluchátek, dodané od výrobce s vaším telefonem: Typy Stiskněte tlačítko na sadě sluchátek Stiskněte a přidržte tlačítko na sadě sluchátek Popis Pokud přijímáte hovor, stiskněte tlačítko pro příjem. Pokud probíhá hovor, stiskněte tlačítko pro podržení hovoru, stiskněte znovu pro pokračování. V režimu přehrávání hudby / videa, stiskněte tlačítko pro spuštění přehrávání, stiskněte znovu pro zastavení / pokračování videa/hudby. V průběhu hovoru stiskněte a podržte tlačítko pro ukončení hovoru. Stisknutím a přidržením odmítnete příchozí hovor. V režimu přehrávání hudby, stiskněte a přidržte pro návrat na playlist. Pokud využíváte jiné funkce, stiskněte a přidržte tlačítko pro spuštění přehrávače hudby. 1.9 Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti vyzvánění, multimédií a upozornění 1. Přejděte na Nabídka > Nastavení > Zvuk > Hlasitost. 2. Posouváním voličů změníte hlasitost. Udělejte následující: a. Posunem voliče vlevo snížíte hlasitost, posunem vpravo zvýšíte hlasitost. Potvrzením "OK" uložíte nastavení. b. Přejděte na Nabídka > Nastavení > Zvuk > Tichý režim - ztlumíte všechny zvuky kromě médií a budíků. POZNÁ MKA: Pokud je telefon v Tichém režimu, všechny zvuky jsou vypnuty, kromě multimédií a budíku Kontakty Kontakty obsahují seznam tel. čísel a jmen, ových adres a dalších informací. Všechny tyto informace jsou uloženy v paměti telefonu. Přidání kontaktu 1. Stiskněte ikonu kontaktů. 2. Stiskněte Nabídka > Nový kontakt, objeví se okno k vyplnění pro nový kontakt. 3. Klepněte na každé políčko a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadované informace. POZNÁ MKA: Pro přidání obrázku klepněte na pole obrázku, pak vyberte fotografii z galerie, nebo vyfoťte vestavěným fotoaparátem. 4. Pro uložení klepněte na Hotovo. Hledání kontaktu V okně kontaktů, vyhledejte následujícími způsoby: Nabídka > Hledat. Zadejte několik prvních znaků kontaktu, který hledáte. Seznam vyfiltruje G

17 dostupné položky. Zvolte písmeno z lišty pro zobrazení kontaktů začínajících daným znakem. Například, pokud chcete najít kontakty začínající písmenem M, klepněte na písmeno M. Stiskem ikony vrátíte na kompletní seznam kontaktů. se Pokud chcete kontakty seřadit, přejděte na Nabídka > Možnosti zobrazení a zvolte požadovaný parametr. Správa účtů 1. Přejděte na Kontakty. 2. Klepněte na Nabídka > Účty. 3. Můžete označit Data na pozadí, kdy můžou aplikace odesílat a přijímat data kdykoliv. 4. Můžete označit Automatická synchronizace pro automatickou synchronizaci dat aplikací. Import / Export kontaktů Export kontaktů do telefonu 1. Přejděte na Kontakty. 2. Zvolte Nabídka > Importovat/Exportovat > Sim Manager. 3. Zvolte Nabídka > Exportovat do telefonu. Vyberte kontakty, které chcete, nebo zvolte G

18 Vybrat vše. Pak potvrďte Exportovat. Import kontaktů na SIM kartu. 1. Přejděte na kontakty. 2. Zvolte Nabídka > Importovat/Exportovat > Sim Manager. 3. Zvolte Nabídka > Importovat do SIM. Můžete zvolit SIM1 nebo SIM2 (pokud je SIM2 vložena.) Pak potvrďte OK. 4. Zvolte požadované kontakty, nebo zvolte Vybrat vše. Pak stiskněte Importovat. Import kontaktů z SD karty 1. Přejděte na kontakty. 2. Zvolte Nabídka > Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD. Zálohování kontaktů Export kontaktů na SD kartu 1. Přejděte na kontakty. 2. Zvolte Nabídka > Importovat/Exportovat > Exportovat na kartu SD. 3. Potvrďte tlačítkem OK. Oblíbené kontakty Nejčastěji používané kontakty můžete přidat do seznamu oblíbených. To vám umožní jejich rychlé a jednoduché vyhledání. Přidat k oblíbeným 1. Přejděte na Kontakty. 2. Klepněte a přidržte požadovaný kontakt. 3. Na objevené nabídce zvolte možnost Přidat k oblíbeným položkám. 4. Pokud klepnete na kontakt, uvidíte vedle něj zlatou hvězdu, což označuje zařazení do seznamu oblíbených. 2. Přepněte se na kartu oblíbené. 3. Klepněte a přidržte požadovaný kontakt pro zobrazení nabídky. 4. Zvolte Odebrat z oblíbených položek. Správce SIM Správce SIM je aplikace pro správu SIM karty. Pokud v telefonu nemáte uložené žádné kontakty, můžete je exportovat z karty SIM do telefonu. 1. Klepněte na Ikonu aplikací > Správce SIM. 2. Klepněte a podržte vybraný kontakt, než se objeví nabídka. Zvolte požadovanou operaci Obrazovka Domů Na obrazovce Domů lze snadno přistupovat k běžným funkcím a prohlížet si oznámení o zmeškaných hovorech, příchozích zprávách, stavu baterie a datových připojení. Obrazovku Doma lze tažením zleva doprava či naopak přepínat na její další stránky. Ikony umístěné v dolní části obrazovky Domů mají následující funkce: Ikona Popis Klepnutím zobrazíte seznam aplikací Klepnutím a přidržením zobrazíte všech 5 stránek najednou. Klepněte ke spuštění telefonu. Klepněte k vyvolání seznamu hovorů. Odstranit ze seznamu oblíbených 1. Přejděte na Kontakty. G

19 Základní obrazovka Domů: Hlavní funkce. Obrazovka Domů - Nastavení: odkazy k nastavením. Ikona Funkce Zapne/vypne Wi-Fi. Zapne/vypne Bluetooth. Zapne/vypne GPS. Zapne/vypne dat. synchronizaci Klepněte pro nastavení jasu. Klepněte pro přepnutí dat mezi SIM1 a SIM2. G

20 Obrazovka Domů - Multimedia: Nastavení. Obrazovka Domů - definovaná uživatelem: Zde můžete přidat zkratky, widgety... Jak pracovat s obrazovkou Domů Klepnutí: Klepnutím na ikonu na obrazovce spustíte danou aplikaci. Stlačení a přidržení: Stlačením a přidržením ikony na obrazovce aplikací ji přidáte na obrazovku Domů. Táhnutí: Mezi jednotlivými stránkami obrazovky Domů se posouváte jejím tažením zleva doprava nebo naopak. Přetažení: Po stisku a přidržení ikony na obrazovce Domů lze změnit její umístění případně ji lze zahodit. G

21 Ikony stavové lišty Na stavové liště jsou ikony určující různé druhy informací. Klepněte na stavovou lištu a roztáhnutím směrem dolů zobrazíte oznámení nebo systémové informace: Typ Ikona Popis Hlasitost Baterie Sítě Zvuk vypnut. Vibrace zapnuty. Sluchátka připojena. Sluchátka s mikrofonem připojena. Reproduk. zapnut. Baterie je plná. Baterie dochází Baterie je prázdná. Baterie se nabíjí. Žádný signál sítě / Chybí SIM karta. Max. síla signálu. Méně políček znázorňuje nižší úroveň signálu. Režim v letadle. Probíhá hovor. Hovor přidržen. Wi-Fi připojeno. Připojení Notifikace Wi-Fi síť je dostupná. GPRS probíhá. EDGE probíhá. 3G probíhá. HSDPA probíhá. Přenosný hotspot. USB tethering aktivní. GPS zapnuto. Telefon připojen k PC přes USB konektor. Nová textová zpráva. Nový . Budíček. Oznámení události. Zmeškaný hovor. USB ladění připojeno. PC SYNC režim. Všeobecné oznámení. FM rádio v provozu Přehrávání písně. G

22 Stahování aplikace Ikony zástupců Klepnutím na ikonu zástupce aktivuje související funkci. Klepnutím a přidržením ikony zástupce ji můžete přemístit. Přidat Zástupce Ujistěte se, že máte dostatek prostoru k přidání zástupců. 1. Na obrazovce Domů, klepněte na Nabídku > Přidat > Zástupce. 2. Klepnutím na Aplikace zobrazíte seznam aplikací. 3. Klepnutím na zvolenou aplikaci přidáte jejího zástupce na obrazovku Domů. Smazat Zástupce 1. Klepnutím a přidržením zvolené ikony zástupce dojde k jejímu zvětšení a na spodku obrazovky Domů se objeví koš. 2. Přetažením ikony zástupce na koš dojde ke smazání. Používání Widget-ů Na obrazovku Domů můžete libovolně přidávat a upravovat Widgety. Přidat widget Ujistěte se, že máte dostatek prostoru k přidání Widgetů. 1. Na obrazovce Domů, klepněte na Nabídka > Přidat > Widgety. 2. Zobrazí se seznam dostupných widgetů. Klepnutím na zvolený se bude zobrazovat na obrazovce Domů. Smazat widget 1. Klepnutím a přidržením zvolené ikony widgetu dojde k jejímu zvětšení a na spodku obrazovky Domů se objeví koš. 2. Přetažením ikony widgetu na koš dojde ke smazání. Nastavení pozadí Pozadí obrazovky Domů můžete změnit. Použít můžete předvolené tapety, nebo libovolný obrázek z galerie obrázků. Nastavení pozadí z obrázku 1. Na obrazovce Domů, klepněte na Nabídka > Tapeta. 2. Klepněte na Fotografie a potom Galerie. 3. Zobrazí se náhled všech obrázků, klepněte na obrázek, který chcete nastavit jako tapetu. 4. Prsty vyberte výřez obrázku. 5. Klepnutím na Uložit se výřez obrázku nastaví jako tapeta obrazovky Domů. Vyberte pozadí z Živých tapet nebo z Tapet 1. Na obrazovce Domů, klepněte na Nabídka > Tapeta. 2. Klepněte na Živé tapety nebo na Tapety. 3. Zobrazí se všechny systémové tapety. Klepnutím na požadovanou se zobrazí náhled. 4. Klepněte na Nastavit tapetu pro potvrzení volby. Složky Na obrazovku Domů je možné také přidávat/mazat složky. Ujistěte se, že máte dostatek prostoru k přidání složek. 1. Na obrazovce Domů, klepněte na Nabídka >Přidat > Složky. 2. Klepnutím vyberte požadovanou složku, která se bude zobrazovat na obrazovce Domů. 3. Klepnutím a přidržením zvolené složky dojde k jejímu zvětšení a na spodku obrazovky Domů se objeví koš. Přetažením složky na koš dojde ke smazání. G

23 Klepněte na ikonu Aplikace > Telefon. 2.1 Telefonní hovory 2. Funkce telefonu & Zadávání Uskutečnění hovorů Volat z obrazovky Telefon 1. Otevřete obrazovku Telefon. 2. Vytočte telefonní číslo na klávesnici. POZNÁ MKA: Ke smazání nesprávné číslice stiskněte. Stiskněte a přidržte pro smazání celého čísla. 3. Hovor pak uskutečníte stiskem nebo zobrazení mezinárodního kódu Zvolte kód země, kód oblasti a telefonní číslo. 4. Hovor pak uskutečníte stiskem nebo, čím zvolíte použití karty SIM1 nebo SIM2 (Pokud je karta SIM2 vložena). Přijímání hovorů V případě příchozích hovorů: Telefon vyzvání pokud je určitá hlasitost nastavena. Na displeji je zobrazeno upozornění., čím zvolíte použití karty SIM1 nebo SIM2 (Pokud je karta SIM2 vložena). Uskutečnit hovor ze seznamu kontaktů 1. Klepněte na ikonu aplikací > Kontakty. 2. Zvolte kontakt. 3. Zvolte Volat mobil, volat do práce, nebo volat domů. Pokud je vložena i SIM2, můžete zvolit ze které SIM karty chcete hovor uskutečnit (SIM1 nebo SIM2. Tísňové volání zadejte mezinárodní číslo tísňové linky 112 a zvolte nebo. Pokud je vaše zařízení uzamknuté, před uskutečněním tísňového volání musíte zařízení odemknout. Uskutečnit mezinárodní volání 1. Otevřete obrazovku Telefon. 2. Stlačte a přidržte klávesu 0, dokud nedojde k Přijmout nebo odmítnout příchozí hovor Přetažením zeleného sluchátka doprava hovor přijmete. Přetažením červeného sluchátka doleva hovor odmítnete. Přidržet hovor Pokud během hovoru máte další příchozí hovor, klepněte na Menu > Přidržet pro přidržení právě probíhajícího hovoru. K původnímu hovoru se navrátíte, když znovu klepnete na Menu > Přidržet. Přepnout mezi hovory Pokud během hovoru máte další příchozí hovor, klepněte na Menu > Přidržet aktuální hovor a odpovědět, tím původní hovor přidržíte. Klepnutím na Menu > Přepnout se lze mezi hovory přepínat. Uskutečnit konferenční hovor 1. Během probíhajícího hovoru klepněte na Menu > Přidat hovor, a potom zvolte nebo G

24 vytočte druhé číslo, které si přejte volat a stiskněte nebo, čím zvolíte použití karty SIM1 nebo SIM2 (Pokud je karta SIM2 vložena). 2. Jakmile druhé volané číslo odpoví, klepněte na Menu > Spojit a tím zahájíte konferenční hovor. 3. Pokud vám někdo volá během probíhajícího hovoru, můžete znovu zvolit Menu > Spojit a tím zahájíte konferenční hovor. POZNÁ MKA: Konferenční hovor je služba sítě. Zkontrolujte dostupnost této funkce u vašeho poskytovatele sítě. Použití dalších funkcí během hovoru Klepněte na Menu > Hlasitě pro aktivování reproduktoru, a potom znovu na Menu > Hlasitě pro deaktivaci reproduktoru. Klepněte na Menu > Ztlumit pro vypnutí mikrofonu. Klepněte znovu na Menu > Ztlumit pro zapnutí mikrofonu. Ukončení hovoru Hovor lze ukončit klepnutím na Menu > Ukončit. 2.2 Používání klávesnice na displeji Na displeji se zobrazí na stojato klávesnice pokaždé, když aplikace vyžadují vložení textu, jako například psaní zprávy či ů. Aktivuje se přednastavená metoda zadávání dat. Používání klávesnice na displeji Používejte klávesy na displeji stejně jako děláte na klávesnici vašeho počítače. Klepnutím na klávesu vložíte znak. Nastavení metody zadávání dat Váš telefon nabízí několik metod zadávání znaků, ze kterých můžete vybrat jednu výchozí. 1. Klepněte na textové pole a přidržte jej. 2. Z nabídky vyberte požadovanou metodu. Základní nastavení Zvolte Nastavení > Jazyk a klávesnice. 1. Vyberte jazyk. 2. Nastavení textu: Metoda zadávání abecedy: Metoda zadávání abecedy Guobi Zvuk při stisku klávesy: Zapnout/Vypnout. Při stisku klávesy vibrovat: Zapnout/Vypnout. Typy klávesnic: QWERTY nebo numerická klávesnice. Automatické zadávání mezer po anglických slovech: Zapnout/Vypnout. Vyberte jazyky: Zvolte jazyk pro metodu zadávání Guobi. O aplikaci: Metoda zadávání znaků Guobi. Nastavení klávesnice Android Při stisku klávesy vibrovat: pokaždé, když stlačíte na displeji klávesu, telefon zavibruje. Zvuk při stisku klávesy: pokaždé, když stlačíte na displeji klávesu, telefon přehraje zvuk. Velká písmena automaticky: První písmeno na začátku věty bude vždy velké. Hlasový vstup: Volba zobrazení ikony hlasového vstupu na klávesnic hlavní / symbolů / žádné. Vstupní jazyky: Volba jazyku klávesnice. Rychlé opravy: Opraví běžné chyby při vkládání. Zobrazit návrhy: Během psaní zobrazuje navržená slova. Automatické dokončování: Stisknutím mezerníku nebo interpunkčního znaménka se automaticky vloží zvýrazněné slovo. G

25 Uživatelský slovník: Klepněte na Menu > Přidat a přidejte do slovníků vlastní slovo. Během psaní je můžete využívat. Klepnutím a přidržením slova ve slovníku jej lze editovat nebo smazat. Použití metody zadávání Guobi Přepne na kapitálky. Aktivuje Smart English metodu volby. Aktivace metody zadávání Guobi. Posun do dalšího textového pole. Použití klávesnice Android Tlačítkem přepínáte velké a malé znaky. Pro vyvolání numerické klávesnice a symbolů klepněte na. Ikony Funkce Zapne metodu ručního psaní. Přepne metodu zadávání. Stiskem a přidržením zobrazíte jazyky zvolené v nastavení. Přepne na numerickou klávesnici. Přepne na klávesnici symbolů. G

26 Pomocí Zpráv lze přistupovat k textovým a MMS zprávám. Pomocí aplikace lze posílat a přijímat zprávy prostřednictvím vašich internetových ových účtů. 3.1 Vytvoření a odeslání textové zprávy Váš telefon nabízí několik možností jak napsat a odeslat novou textovou zprávu. Na obrazovce zpráv 1. Stiskněte ikonu aplikací > SMS a MMS. 2. Klepněte na Nová zpráva. 3. Do pole Do vložte telefonní číslo příjemce. 4. Do pole Sem zadejte zprávu napište text vaší zprávy. 5. Klepnutím na Odeslat zprávu odešlete. Je možné zvolit SIM1 nebo SIM2 (je-li SIM2 vložena). 3. y & Zprávy 6. Klepnutím na Odeslat zprávu odešlete. Je možné zvolit SIM1 nebo SIM2 (je-li SIM2 vložena). POZNÁ MKA: Pokud opustíte psaní zprávy před jejím odesláním, bude tato zpráva automaticky uložena jako koncept. Přijímání a správa zpráv Pokud přijímáte a odesíláte zprávy z/na určitý kontakt, jsou tyto zprávy shromážděny do jednoho vlákna, které vypadá jako konverzace. Odpovědění textové zprávy 1. Stiskněte ikonu aplikací > SMS a MMS. 2. Klepněte na kontakt, který vám napsal. 3. Klepněte do pole Sem zadejte zprávu a napište vaši zprávu. 4. Zprávu odešlete klepnutím na Odeslat. Je možné zvolit SIM1 nebo SIM2 (je-li SIM2 vložena). Na obrazovce Kontakty 1. Stiskněte ikonu aplikací > Kontakty. 2. Klepnutím na kontakt zobrazíte informace. 3. Klepněte na ikonu. 4. Napište zprávu. 5. Klepnutím na Odeslat zprávu odešlete. Je možné zvolit SIM1 nebo SIM2 (je-li SIM2 vložena). Na obrazovce Hovory 1. Přejděte na Kontakty. 2. Klepnutím na záložku Hovory, zobrazíte historii hovorů. 3. Klepněte na jeden hovor ze seznamu. 4. Klepněte na Odeslat textovou zprávu. 5. Napište zprávu. Předání textové zprávy 1. Stiskněte ikonu aplikací > SMS a MMS. 2. Klepněte na kontakt, který vám napsal, zobrazí se tak vlákno konverzace. 3. Klepněte na zprávu a přidržte ji, zobrazí se možnosti zprávy. 4. Klepněte na Předat dál. 5. Do pole Do vyplňte číslo příjemce. 6. Klepnutím na Odeslat zprávu odešlete. Je možné zvolit SIM1 nebo SIM2 (je-li SIM2 vložena). Smazání všech zpráv 1. Stiskněte ikonu aplikací> SMS a MMS. 2. Stiskněte Nabídka > Smazat vlákna. 3. Stiskněte Smazat pro smazání všech zpráv. G

27 Smazání textové zprávy 1. Stiskněte ikonu aplikací> SMS a MMS. 2. Klepněte na kontakt, který vám napsal. 3. Klepněte na zprávu a přidržte ji, zobrazí se možnosti zprávy. 4. Vyberte Smazat. Kopírování textové zprávy Pomocí této funkce lze zkopírovat text zprávy do nové zprávy. 1. Stiskněte ikonu aplikací > SMS a MMS. 2. Klepněte na kontakt, který vám napsal. 3. Klepněte na zprávu a přidržte ji, zobrazí se možnosti zprávy. 4. Zvolte Kopírovat text zprávy. 5. Jděte na Nová zpráva. 6. Klepněte a přidržte pole Sem zadejte zprávu. 7. Objeví se okno Úpravy, vybrání Vložit vložíte text do nové zprávy. 8. Klepnutím na Odeslat zprávu odešlete. Je možné zvolit SIM1 nebo SIM2 (je-li SIM2 vložena). 3.2 Multimediální zprávy Multimediální zpráva MMS může obsahovat text, obrázek, audio nebo video soubor. Vytvoření a poslání zprávy MMS Váš telefon nabízí několik možností jak napsat a odeslat novou MMS zprávu. Na obrazovce zpráv 1. Stiskněte ikonu aplikací > SMS a MMS. 2. Klepněte na Nová zpráva. 3. Klepněte na Menu > Přidat předmět. Zpráva se převede na multimediální zprávu. 4. Do pole Do vložte telefonní číslo příjemce. 5. Vložte předmět. 6. Obrázek nebo video soubor vložíte klepnutím na Menu > připojit přílohu. 7. Do pole Sem zadejte zprávu napište text vaší zprávy. 8. Klepnutím na Odeslat zprávu odešlete. Na obrazovce Kontakty 1. Stiskněte ikonu aplikací> Kontakty. 2. Vyberte kontakt. 3. Stiskněte ikonu zpráv. Otevře se oko zprávy. 4. Klepněte na Menu > Přidat předmět. Zpráva se převede na multimediální zprávu. 5. Vložte předmět. 6. Obrázek nebo video soubor vložíte klepnutím na Menu > připojit přílohu. 7. Do pole Sem zadejte zprávu napište text vaší zprávy. 8. Klepnutím na Odeslat zprávu odešlete. Na obrazovce Hovory 1. Stiskněte ikonu aplikací> Kontakty > Hovory. 2. Vyberte hovor ze seznamu. 3. Klepněte na Odeslat textovou zprávu. 4. Klepněte na Menu > Přidat předmět. Zpráva se převede na multimediální zprávu. 5. Vložte předmět. 6. Obrázek nebo video soubor vložíte klepnutím na Menu > připojit přílohu. 7. Do pole Sem zadejte zprávu napište text vaší zprávy. 8. Klepnutím na Odeslat zprávu odešlete. 3.3 Hlasová zpráva Váš telefon umožňuje posílání hlasových zpráv. Vytvoření hlasové zprávy 1. Stiskněte ikonu aplikací> SMS a MMS. 2. Klepněte na Nová zpráva. 3. Klepněte na Menu > Připojit přílohu > Nahrát G

28 zvuk. 4. Stiskem spustíte nahrávání. 5. Stiskem zastavíte nahrávání. 6. Stiskem přehrajete vaši nahrávku. 7. Klepněte na Použít tento záznam nebo na Zrušit a vrátíte se tak na obrazovku psaní zprávy. 8. Klepnutím na Přehrát si znovu můžete poslechnout pořízený záznam, můžete jej změnit klepnutím na Nahradit, nebo jej lze také smazat klepnutím na Odstranit. 9. Do pole Do vložte telefonní číslo příjemce. 10. Do pole Sem zadejte zprávu napište text vaší zprávy. 11. Klepnutím na Odeslat zprávu odešlete ové účty Váš telefon umí stejně jako váš počítač posílat a přijímat y. Nastavení internetového ového účtu 1. Stiskněte ikonu aplikací> Vložte vaši ovou adresu a heslo, a potom na Další. 3. Telefon obdrží nastavení u automaticky. Pokud je nastavení u předvoleno, zobrazí průvodce nastavením u zprávu o úspěšném dokončení. Pokud není nastavení pro nalezeno, dojde k automatickému spuštění ručního průvodce. Dle instrukcí dokončete nastavení. 4. Vložte název účtu a vaše jméno, a potom klepněte na Hotovo. POZNÁ MKA: Jméno uvedené v názvu účtu je zobrazováno na obrazovce . Otevření u Pro zobrazení ů přejděte na ikonu aplikací > . Volba účtu 1. Stiskněte ikonu aplikací> Klepněte na Menu > Účty pro zobrazení všech ových účtů. Pokud na začátku nastavíte dva a více ových účtů, když stisknete ikonu aplikací > , zobrazí se seznam účtů. 3. Klepněte na ový účet, který chcete použít. Upravit nastavení u 1. Na stránce se seznamem účtů, vyberte jeden ový účet. 2. Klepněte na Menu > Nastavení účtu pro úpravu nastavení vašich ových účtů. 3.5 Používání u Napsání a odeslání u 1. Stiskněte ikonu aplikací> , a potom zvolte ový účet. 2. Klepněte na Menu > Vytvořit. 3. Do pole Do vyplňte příjemce. 4. Vložte předmět. 5. Napište Klepnutím na Odeslat pošlete. Poslání u z Kontaktů Na kontakt s uloženou ovou adresou lze poslat z obrazovky Kontakty. 1. Stiskněte ikonu aplikací> Kontakty. 2. Otevřete kontakt klepnutím na jeho jméno. 3. Klepněte na domů. V menu klepněte na Vložte předmět a napište mail. 5. Klepnutím na Odeslat pošlete. G

29 Přidávání příloh do ových zpráv Dříve než odešlete vaši zprávu, klepněte na Menu > Připojit a vyberte typ přílohy, kterou chcete přidat. Přijímání ů y jsou do vaší schránky přijímány automaticky pokaždé, když se váš telefon připojí k bezdrátové síti. Čtení a odpovídání ů Ve schránce se zobrazují hlavičky ů. Když otevřete , zobrazí se pouze část zprávy, pokud se nejedná pouze o krátkou zprávu. Pokud je zpráva delší, musíte ji stáhnout, abyste ji zobrazili celou. Odpovídání a předávání ů 1. Otevřete Následně proveďte jednu z možných akcí: Klepněte na Odpovědět nebo na Odpovědět všem pro odpovědění u. Klepněte na Menu > Předat. Do pole Do vyplňte příjemce. 3. Napište Klepnutím na Odeslat pošlete. Správa ových složek Mazání ů 1. Stiskněte ikonu aplikací > , a potom vyberte ový účet (pokud používáte dva a více účtů). 2. Klepnutím na schránku zobrazíte y v ní. 3. Klepnutím a přidržením u otevřete nabídku, odstraníte klepnutím na Smazat. Přepínání mezi SMS a MMS účty Prohlížíte-li seznam SMS a MMS jednoho účtu a chcete-li prohlížet seznam jiného účtu, klepněte na Menu > Účty, a potom klepněte na účet, jehož seznam požadujete zobrazit. Upravování nastavení účtu Základní nastavení jako je název účtu, frekvence kontroly ů, výchozí účet, atd. lze vždy upravit. Nastavení názvu účtu 1. Klepnutím vyberte ový účet (pokud používáte dva a více účtů). 2. Klepněte na Menu > Nastavení účtu > Název účtu pro přejmenování účtu. 3. Potvrďte změny klepnutím na OK. Nastavení frekvence kontroly ů 1. Klepnutím vyberte ový účet (pokud používáte dva a více účtů). 2. Klepněte na Menu > Nastavení účtu > Frekvence kontroly ů. Lze nastavit, aby váš telefon kontroloval automaticky nové y každých 5,10,15, 30 nebo 60 minut. Nastavení výchozího účtu 1. Klepnutím vyberte ový účet. 2. Klepněte na Menu > Nastavení účtu > Výchozí účet pro posílán ů z tohoto účtu jako výchozího. Smazání ového účtu 1. Stiskněte ikonu aplikací > Klepněte na Menu > Nastavení účtu > Smazat účet pro odstranění účtu. 3. Potvrďte změny klepnutím na OK. G

30 4.1 Připojení k Internetu Váš telefon se k Internetu připojuje přes: Wi-Fi GPRS / EDGE / 3G / 3.5G POZNÁMKA: Připojení k internetu může být zpoplatněné. Připojení můžete ukončit klepnutím na ikonu aplikací > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě, odškrtněte položku Datové přenosy. Wi-Fi Vaše zařízení se může připojit k nalezené Wi-Fi síti. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě. 2. Klepnutím na Wi-Fi jej lze zapnout/vypnout. 4. Používání Internetu Připojení k Wi-Fi síti 1. Zapněte Wi-Fi. Telefon začne vyhledávat Wi-Fi sítě v okolí. 2. Ze zobrazeného seznamu dostupných sítí klepněte na zvolenou síť, a potom klepněte na Připojit. 3. Pokud vyberete nezabezpečenou síť, spojení se automaticky naváže. 4. Pro připojení se k zabezpečené síti budete vyzvání k vložení síťového klíče. Vložte síťový klíč a klepněte na Připojit. Přidání Wi-Fi sítě 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě. 2. Klepněte na Nastavení Wi-Fi. 3. Na konci seznamu sítí Wi-Fi klepněte na Přidat síť Wi-Fi. Otevře se nové okno. 4. Postupujte dle zobrazovaných instrukcí a vkládejte požadované informace, potom klepněte na Uložit pro uložení nastavení. 5. Jakmile je připojení k Wi-Fi síti navázáno, zobrazí se ve stavovém řádku tato ikona. G

31 3. Můžete aktivovat Přenosný hotspot Wi-Fi, nebo Sdílené datové připojení pomocí USB. Nastavení sítě VPN Nastavení & správa virtuální osobní sítě (VPN) 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě. 2. Zvolte Nastavení sítě VPN > Přidat síť VPN. Manuální nastavení mobilní datové sítě Dostupnost tohoto připojení si ověřte u vašeho poskytovatele mobilní sítě a vyžádejte si následující informace: Název přístupového bodu Proxy Port Uživatelské jméno Heslo Upravení nastavení Wi-Fi sítě 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě. 2. Klepněte na Nastavení Wi-Fi. 3. Klepněte na Menu > Pokročilé. POZNÁ MKA: Pokud používáte statickou IP adresu, vyplňte požadované nastavení IP. 4. V nastavení adresy IP vložte adresu IP, bránu, masku sítě a servery DNS. Klepnutím na OK nastavení uložíte. Tethering & přenosný hotspot Váš telefon můžete připojit USB kabelem k vašemu počítači a sdílet mu jeho internetové připojení. Nebo lze také sdílet mobilní datové připojení přes přenosný Wi-Fi hotspot. 1. Přejděte na Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě. 2. Vyberte Tethering a přenosný hotspot. Nastavení bezdrátového datového připojení 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě. 2. Klepněte na Mobilní sítě > SIM1/SIM2 > Možnosti GSM/UMTS > Názvy přístupových bodů. 3. Klepněte na Menu > Nový název APN. 4. Zadejte jméno připojení, APN, Proxy, Port, Uživatelské jméno, Heslo a potom klepněte na OK. 5. Nakonec přejděte na Menu > Uložit pro uložení kompletního nastavení. Ruční spuštění datového připojení Pokud nastavíte několik datových účtů, zvolte účet, který chcete použít ručně. 1. Přejděte na Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě > SIM1/SIM2 > Možnosti GSM/UMTS > Názvy přístupových bodů. 2. Zobrazí se seznam připojení. Označte připojení, které chcete používat. G

32 4.2 Režimy Bluetooth Bluetooth na vašem telefonu má tři různé režimy: Zapnuto: Bluetooth je zapnuto. Váš telefon detekuje ostatní Bluetooth zařízení, ale není pro ně sám viditelný. Viditelné: Bluetooth je zapnuto. Váš telefon je pro ostatní Bluetooth zařízení viditelný. Vypnuto: Bluetooth je vypnuto. POZNÁ MKA: Klepnutím a přidržením zobrazíte menu možností tohoto zařízení. POZNÁ MKA: Jakmile je jednou uzavřeno partnerství, při každém dalším připojování již nebude nutné vkládat heslo. Zapnutí/vypnutí Bluetooth 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě. 2. Klepněte na Nastavení Bluetooth. 3. Klepnutím zaškrtněte a spusťte Bluetooth. 4. Aby byl váš telefon viditelný pro ostatní zařízení, zaškrtněte položku Viditelné. Připojení k Bluetooth zařízení Připojení k Bluetooth zařízení se nazývá partnerství. Pro výměnu informací je nutné spárovat a vytvořit partnerství s Bluetooth zařízením. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě. 2. Klepněte na Nastavení Bluetooth. 3. Nové zařízení naleznete klepnutím na Vyhledat zařízení. 4. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit. 5. Párování začnete vložením hesla a klepnutím na OK. POZNÁ MKA: Heslo, které zadáváte do vašeho telefonu, se musí shodovat s heslem, které zadáváte do druhého Bluetooth zařízení. 6. Jakmile je Bluetooth zařízení k vašemu telefonu připojeno, můžete je používat. G

33 5.1 Fotky a Videa Váš telefon je vybaven 5.0 MPix fotoaparátem pro pořizování fotek a videí. Focení 5. Multimediální aplikace Volba režimu blesku. Nastavení přiblížení. 1. Klepněte na ikonu aplikací> Fotoaparát. Obrazovka se automaticky otočí naležato. 2. Dotiskněte tlačítko fotoaparátu, nebo dotekem ikony Nahrávání videa vyfotíte snímek. Ikona Funkce Zobrazuje poslední fotografii. Klepnutím ji zobrazíte. Nejdříve však musíte vložit SD kartu. Indikuje režim snímání. Tahem, přepínáte mezi režimem videa a focení. Dotekem fotíte. Konfigurace nastavení fotoaparátu. Zapnutí/vypnutí funkce Geo-tagg. Nastavení vyvážení bílé. Ikona Funkce Zobrazuje délku nahrávky. Zobrazuje poslední video. Klepnutím je zobrazíte. Nejdříve však musíte vložit SD kartu. G

34 Indikuje režim snímání. Tahem, přepínáte mezi režimem videa a focení Prohlížení fotky Po vyfocení fotky lze přejít k prohlížení fotky a dalším funkcím: Dotekem spustíte nahrávání. Konfigurace nastavení záznamu videa. Nastavení vyvážení bílé. Volba režimu blesku. Nastavení kvality videa. 1. Klepněte na ikonu aplikací> Videokamera. 2. Namiřte čočkou na objekt. 3. Stiskem tlačítka fotoaparátu nebo dotekem ikony spustíte nahrávání. 4. Dalším stiskem tlačítka fotoaparátu nebo dotekem ikony nahrávání zastavíte. Ikona Funkce Smazání fotky. Sdílení fotky. Klepnutím lze fotku nastavit jako ikonu kontaktu nebo jako Tapetu. G

35 Přehrávání videa Po natočení videa lze přejít k přehrávání videa a dalším funkcím: Ikona Funkce Spuštění nebo přerušení přehrávání videa. Posun vpřed nebo vzad. Tahem lze přejít vpřed/zpět. Konfigurace nastavení fotoaparátu Na obrazovce fotoaparátu nebo videokamery klepněte na ikonu pro zobrazení a upravení obecných nastavení fotoaparátu a videokamery. Režim Nastavení Možnosti Expozice +2, +1, 0, -1, -2 5M Pix, 3M Velikost Pix, 2M Pix, fotografií 1M Pix a VGA Režim fotoaparát Kvalita fotografií Barevný efekt Velmi jemná, Jemná, Běžná Žádný, Sépiový efekt, Negativ Režim kamera Režim automatické expozice Dotyk AEC Ochrana proti vytváření pásů Sytost Kontrast Ostrost Nastavení fotoaparátu Uložení pozice (GPS) Vyvážení bílé Režim blesku Zoom Barevný efekt Kvalita videa Video kódovací zařízení Průměrný snímek, Vyvážení na střed Vypnout, Zapnout 50 Hz, 60 Hz a Automaticky Úroveň 0 až Úroveň 5 Úroveň 0 až Úroveň 5 Úroveň 0 až Úroveň 5 Obnovit výchozí nastavení Zapnout, Vypnout funkci Geo-Tag. Automaticky, Zářící, Denní světlo a Zataženo Automaticky, Zapnout, a Vypnuto 4 x, 3 x, 2.3 x, 1.7 x, 1.3 x, a 1x Žádný, Sépiové barvy, Negativ VGA, CIF, QVGA a QCIF MPEG4 H263 a G

36 Audio kódovací zařízení Doba videa trvání Nastavení fotoaparátu Vyvážení bílé Režim blesku Kvalita videa 5.2 Prohlížení fotek a videí AMRNB, QCELP,EVRC a AAC 30 s (MMS), 10 min a 30 min Obnovit výchozí nastavení Automaticky, Zářící, Denní světlo, a Zataženo Zapnuto, Vypnuto Vysoká, Nízká, MMS, YouTube, vlastní Prohlížení fotek v albu 1. Klepněte na ikonu aplikací > Galerie. 2. Vyberte jednu složku obrázků a zobrazíte tak jejich náhledy. 3. Klenutím zobrazíte fotku. 4. Další/předchozí obrázek zobrazíte tahem po obrazovce zleva doprava nebo naopak. Spuštění prezentace 1. Během prohlížení obrázku stiskněte Menu > Více > Prezentace. 2. Dalším dotykem obrazovky prezentaci přerušíte. Použití obrázku jako tapety 1. Během prohlížení obrázku stiskněte Menu > Použít jako > Tapeta. 2. Tažením prstu obrázek ořízněte. 3. Uložte obrázek jako tapetu. Použití obrázku jako ikony kontaktu 1. Během prohlížení obrázku stiskněte Menu > Set as > Ikona kontaktu. 2. Vyberte kontakt pro přidání obrázku. 3. Tažením prstu obrázek ořízněte. 4. Uložte obrázek jako ikonu kontaktu. Ú prava obrázku Během prohlížení obrázek upravíte: Otočíte klepnutím na Menu > Otočit > Otočit doleva nebo Otočit doprava. Oříznout klepnutím na Menu > Oříznout. 1. Tažením prstu obrázek ořízněte. 2. Uložte obrázek. Prohlížení podrobností souboru 1. Během prohlížení obrázku stiskněte Menu > Více > Podrobnosti. 2. Zobrazí se podrobnosti obrázku. 3. Zvolte Zavřít pro návrat k obrázku. Přehrávání videa 1. Klepněte na ikonu aplikací > Galerie > vyberte video soubory. 2. Zobrazí se dostupná videa, klepněte na video, které chcete přehrát. Přehrát video z aplikace Videa 1. Klepněte na ikonu aplikací > Videa. 2. Klepněte na jedno z nabízených video souborů. 5.3 Přehrávání hudby Nejdříve musíte zkopírovat hudební sobory na kartu, abyste je mohli ve vašem telefonu přehrávat. Klepněte na ikonu aplikací > Hudba. G

37 Obrazovka Hudba Obrazovka přehrávače: Zobrazuje přehrávání a ovládací prvky. vpřed/zpět. Klepnutím zobrazíte seznam právě se přehrávající hudby. Náhodný výběr skladby. Funkce opakování. Obrazovka knihovna: Zobrazuje složky dle kategorií a dělá tak vyhledávání médií jednodušším a rychlejším. Ikona Funkce Obrázek alba nebo animace Informace o přehrávané hudbě. Přehrát předchozí skladbu. Přehrát nebo pozastavit skladbu Přehrát následující skladbu. Tahem lze přejít Právě se přehrávající hudba: Stiskni pro zobrazení právě přehrávané hudby. Uchopením ikony nalevo od skladby, lze měnit její pořadí v přehrávání. G

38 Vytvoření (Playlistu) seznamu stop Přidání písní do existujícího nebo nového seznamu stop. 1. Klepněte na ikonu aplikací> Hudba. 2. V knihovně, vyberte a přidržte skladbu, kterou chcete přidat. Zvolte Přidat do seznamu. 3. Vyberte požadovaný seznam, nebo klepněte na Nové, pro vytvoření nového seznamu. Zadejte název seznamu a zvolte Uložit. Skladba bude automaticky přidána do nového seznamu sto. Odstranění skladby ze seznamu stop 1. Klepněte na ikonu aplikací> Hudba. 2. Ze seznamu v knihovně vyberte požadovanou skladbu, a přidržte ji. Z nabídky vyberte Smazat. 3. Potvrďte OK a skladba tím bude ze seznamu smazána. Přehrát hudbu 1. Klepněte na ikonu aplikací> Hudba. 2. V knihovně, klepnutím na skladby se otevře seznam všech skladeb v telefonu. 3. Klepnutím na píseň spustíte její přehrávání. Změna možností přehrávání Na obrazovce přehrávače klepněte na Menu. Knihovna - přejít do hudební knihovny. Náhodně všechny přehrát všechny skladby v náhodném pořadí. Přidat do seznamu stop přidat do zvoleného seznamu stop Použít jako vyzváněcí tón, nebo vyzváněcí tón2 nastavit jako vyzváněcí tón. Smazat odstranit píseň. G

39 Nainstalované programy Ikony Programy Popis Nejlepší volba Prohlížeč Kalkulačka SIM Toolkit Počasí FM rádio Gmail Kalendář Latitude Market Umožňuje používat telefon snadněji, doporučujeme a nabízíme vám nejlepší softwarovou funkčnost. Surfování po webu a stahování souborů z Internetu. Nabízí základní aritmetické funkce, jako sčítání, odčítání, a dělení. Přímé připojení a použití služeb nabízených vaším mobilním operátorem. Pohodlný způsob kontroly denní předpovědi počasí. Poslech hudby/ zpráv z FM rádia. Google webová ová služba. Vytváří a sleduje rozvrhy nebo události. Sledujte polohu vašich přátel na mapě a sdílejte s nimi tu vaši. Vyhledávání aplikací a zábavních her, které lze stáhnout a nainstalovat do 6. Programy Lidé Správce SIM Správce souborů Talk YouTube Místa Mapy Videokamera Fotoaparát Hodiny Kontakty Vyhledává ní Google vašeho telefonu. Asistent pro sloučení různých sociálních sítí a účtů vašich přátel. Přijímání a odesílání zpráv. Poskytuje snadnou zprávu a organizaci kontaktů na vaší SIM kartě. Spravuje všechny soubory. Instant messaging program Google. Online video streaming služba umožňující prohlížet, vyhledávat a nahrávat videa. Nalezne místa blízko vás. Mapová služba Google pro vyhledávání míst. Nahrává videoklipy. Pořizuje fotky. Budíček, světový čas, časovač a stopky. Obsahují jména, čísla, , a další informace. Hledejte cokoliv na internetu. G

40 Zprávy a počasí Navigace Galerie SMS MMS Hudba Telefon Nastavení Záznam zvuku Videa Voice Search a Služba Google. Pomáhá dosáhnout cíle. Zobrazení a editace fotek a videí. Posílání a přijímání všech typů zpráv jako jsou textové zprávy, a zprávy MMS. Přehrávání a správa hudebních a audio souborů ve vašem telefonu. Telefonování a přijímání hovorů. Konfigurace nastavení telefonu, nastavení bezdrátových sítí a nastavení hovorů. Nahrávání hlasových poznámek. Přehrává videa. Vyhledává informace zadané hlasem. 6.1 Prohlížeč Pomocí prohlížeče zobrazujete webové stránky. 1. Klepněte na ikonu aplikací> Prohlížeč. 2. Na horní straně obrazovky se zobrazí rámeček. Vložte URL. 3. Během prohlížení webové stránky se může zobrazit ikona. Klepnutím na ikonu lze měnit velikost zobrazení. K tomuto účelu můžete použít i vaše prsty. Nastavení domovské stránky 1. Během prohlížení webové stránky klepněte na Menu > Více > Nastavení > Nastavit domovskou stránku. 2. Vložte URL stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou. 3. Klepnutím na OK uložte nastavení. Správa záložek 1. Během prohlížení webové stránky, klepněte na Menu > Záložky. Zobrazí se záložky, nejnavštěvovanější stránky a historie. 2. Během prohlížení záložek, klepněte na Menu a přidejte poslední prohlíženou stránku do záložek. Správa webové stránky Následující tabulka zobrazuje seznam nastavení. V závislosti na funkci, některé možnosti nemusí být G

41 dostupné: Nové okno Aktualizovat Záložky Okna Konec Více Předat dál Přidat záložku Vyhledat stránce Vybrat text Informace stránce Sdílet stránku Stažené na Nastavení Obsahu stránky o Otevře webovou stránku v novém okně. Obnoví webovou stránku. Vyberte ze seznamu oblíbenou stránku, kterou chcete navštívit. Zobrazí dříve navštívené webové stránky. Uzavře web. stránku. Další nastavení. Přejde k následující webové stránce. Přidá webovou stránku do záložek. Vyhledá text na webové stránce. Označí text na webové stránce. Zobrazí informace o webové stránce. Odešle tuto webovou stránku em nebo zprávou. Zobrazí historii stahování. Konfigurace nastavení prohlížeče: Velikost textu: volba velikosti text. Výchozí přiblížení: nastavení funkcí přiblížení. Otevírat stránky v náhledu: zobrazí náhled nově otevřených stránek. Kódování textu: nastavení kódování textu. Blokovat vyskakovací okna: během procházení webových stránek blokuje vyskakovací okna. Načíst obrázky: zobrazován obrázků na webových stránkách. Automaticky přizpůsobit: přizpůsobení velikosti stránky obrazovce. Zobrazení pouze na šířku: zobrazení stránek pouze s displejem na šířku. Povolit JavaScript: povolí/zakáže JavaScript na webových stránkách. Povolit pluginy:vždy zapnuto, Na požádání, Vypnuto. Otevřít na pozadí: otevírání nových oken za aktuálním oknem. Nastavit domovskou stránku: vkládání URL a nastavení jej jako domovské stránky. Převrátit barvy: Zobrazení stránek v převrácených G

42 Nastavení ochrany osobních údajů Nastavení zabezpečení barvách. Klepněte pro nastavení ochrany os. údajů: Vymazat mezipaměť: vymazat lokálně uložený obsah a databáze. Vymazat historii: vymazat historii navigace v prohlížeči. Přijímat soubory cookie: povolit stranám ukládat a číst soubory cookie. Vymazat soubory cookie: Vymazat všechny soubory cookie prohlížeče. Zapamatovat data formuláře: zapamatovat data, která zadám do formulářů pro další použití. Vymazat data formulářů: vymazat všechna uložená data formulářů. Povolit polohu: Povolí webovým stránkám žádat o přístup k informacím o vaší poloze. Zrušit přístup k poloze: Zrušit všem webovým stránkám přístup k poloze. Zapamatovat hesla: ukládat uživatelská Upřesnit nastavení jména a hesla pro webové stránky. Vymazat hesla: Vymazat všechna uložená hesla. Zobrazit upozornění zabezpečení: zobrazit upozornění, pokud dojde k problému se zabezpečením webové stránky. Nastavit vyhledávač: Výběr vyhledávače. Nastavení webové stránky: Pokročilá nastavení konkrétních webových stránek. Obnovit výchozí: Obnovit výchozí nastavení. 6.2 Kalkulačka S kalkulačkou můžete provádět základní aritmetické operace, jako sčítání, odčítání, a dělení. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Kalkulačka. 2. V okně kalkulačky přejděte na Menu pro výběr rozšířeného panelu, nebo k vymazání historie. 6.3 Kalendář Pomocí kalendáře plánujte a nastavte zvuková upozornění schůzek, porad, a ostatních událostí. 1. Klepněte na ikonu aplikací> Kalendář. 2. Pokud nejste přihlášeni do svého účtu, vyberte účet v nabídce Přidat účet. Následujte zobrazené instrukce. Pak můžete zvolit následující: 3. Přejděte na Menu > Den, Týden, nebo Měsíc. G

43 Změníte tím náhled zobrazených událostí. 4. Klepněte na > Dnes pro přechod zpět k událostem dnešního dne. 5. Přejděte na Menu > Více pro zadání dalších možností. Zobrazení události 1. Klepněte na ikonu aplikací> Kalendář. 2. Klepněte na Menu > Agenda pro zobrazení naplánovaných událostí. Naplánování události 1. Klepněte na ikonu aplikací> Kalendář. 2. Klepněte na Menu > Více > Nová událost. 3. Vložte detaily události. 4. Zvolte data Od Do. POZNÁ MKA: Pro celodenní události zaškrtněte Celý den. 5. Pro opakování vyberte z rolety. 6. Připomenutí vyberte rovněž z rolety. 7. Po dokončení klepněte Hotovo. POZNÁ MKA: Naplánované události budou zobrazeny ve stavové liště. 6.4 Gmail Gmail je webová ová služba společnosti Google. Google Mail je konfigurován, při úvodním nastavení vašeho telefonu. V závislosti na vašem nastavení synchronizace, je Gmail na vašem telefonu automaticky synchronizován s vaším Gmail účtem na webu. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Gmail. 2. Vytvořte nebo se přihlaste k vašemu Google účtu. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nalogujte se nebo si vytvořte vaše Gmail uživatelské jméno a heslo. 3. Jakmile se nalogujete, můžete posílat a číst y přes váš Gmail účet 6.5 Mapy Mapy jsou služba společnosti Google pro vyhledávání míst. POZNÁ MKA: Služba Mapy Google vyžaduje připojení na internet. Toto připojení může být zpoplatněné. Otevření Map 1. Klepněte na ikonu aplikací > Mapy. 2. Vyberte jednu z akcí: Ověřit místo: Klepněte na ikonu informací o daném místě. Vrstvy: Klepněte na ikonu vrstvy a funkce. k ověření, vyberte různé Moje poloha: Klepněte na ikonu pro přechod zpět na moji polohu. Vyhledání místa: Klepněte na Menu > Hledat, G

44 vložte klíčové slovo pro zahájení hledání. Nastavení trasy: Klepněte na Menu > Trasa. Vložte počáteční a koncový bod, Mapy vás dovedou k cíli. Položky s hvězdičkou: Klepněte na Menu > Položky s hvězdičkou. Pomůžou vám najít místa velmi rychle. Připojit se k Latitude: Klepněte na Menu > Připojit se k Latitude a sdílejte svou polohu s přáteli a Google. Vyčištění mapy: Klepněte na Menu >Více> Vymazat Mapu. Zobrazení smluvních podmínek, ochrany osobních údajů a právních doložek: Klepněte na Menu > Více > Podmínky a osobní údaje. Zobrazení informací o Google Map: Klepněte na Menu > Více > O aplikaci. 6.6 Latitude Sledujte polohu vašich přátel na mapě a sdílejte s nimi vaši polohu. POZNÁ MKA: Pokud se připojíte k internetu, může být tato služba zpoplatněna. POZNÁ MKA: Google GPS určování pozice může vykazovat nepřesnosti, závislé na okolním prostředí a počasí. Přihlášení k Latitude 1. Klepněte na ikonu aplikací > Latitude. Nejdříve musíte aktivovat GPS. 2. Vytvořte nebo se přihlaste do vašeho Google účtu. 3. Po přihlášení, klepněte na vaše jméno a můžete změnit vaši fotku, poslat vaši polohu ostatním, nebo změnit nastavení soukromí. Přidat přátele 1. Klepněte na ikonu aplikací > Latitude. 2. Zvolte Menu > Přidat přátele, pak následujte instrukcí na obrazovce. 6.7 Místa Použijte Google mapy pro vyhledání míst blízko vaší pozice, a detailů o oblasti která je na displeji. POZNÁ MKA: Aktivace GPS a připojení k internetu může být zpoplatněné. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Místa, nebo klepněte na, pokud využíváte Google mapy. 2. Klepněte nebo zadejte místo, kde chcete hledat. 3. Výsledky hledání se zobrazí na mapě, nebo v seznamu, klepnutím můžete vybrat místo, zobrazit jeho pozici a více informací o něm. Klepnutím na hvězdu v pravém horním rohu obrazovky, můžete hvězdu přidat do mapy pro G

45 rychlé nalezení daného místa. Klepněte na ikonu ikonu pro návrat do mapy. Klepněte na pro navigování. Klepněte na ikonu pro vyvolání tel. čísla. Zvolte výběr jiné služby. pro 6.8 Navigace Navigace je internetový společně s GPS spojený navigační systém s hlasovou navigací. Pomáhá vám se dostat do cíle. Klepněte na ikonu aplikací> Navigace. POZNÁ MKA: Aktivace GPS a připojení k internetu může být zpoplatněné. POZNÁ MKA: V některých oblastech a regionech nemusí být služba Navigace dostupná. 6.9 Vyhledávání Google Vyhledávání informací na internetu a v telefonu. Klepněte na ikonu aplikací > Vyhledávání Google. Přidat položky k prohledání v telefonu 1. Klepněte na ikonu aplikací > Vyhledávání Google. 2. Klepněte na Menu > Nastavení vyhledávání > Položky k prohledání. Vyberte, kde chcete hledat v telefonu Vyhledávání hlasem 1. Klepněte na ikonu aplikací > Voice search. Nejdříve klepněte na Teď mluvte. Vyslovte, co chcete hledat. 2. Pak začne rozpoznávání hlasu. Pokud systém nerozezná požadované slovo, vyzve vás k namluvení znovu, nebo můžete akci zrušit. 3. Na obrazovce Hlasové vyhledávání zvolte Menu > Nastavení. Zde můžete zvolit jazyk, nastavit bezpečné vyhledávání, zobrazení Tipů apod Talk Talk instant messaging program společnosti Google. Přihlášení se k Talk 1. Klepněte na ikonu aplikací > Talk. 2. Přihlaste se nebo si založte nový Google účet. 3. Po přihlášení se k Talk, můžete udělat následující: Zobrazit seznam přátel: Menu > Všichni přátelé. Pošlete pozvání k chatu přátelům: Klepněte na Menu > Přidat přítele. Zobrazení blokovaných přátel: Klepněte na Menu > Více > Blokovaní. Pozvat přítele do vašeho chatu: Klepněte na Menu > Více > Pozvání. Konfigurace nastavení Talk: Klepněte na Menu > Nastavení. Zobrazení podmínek a ochrany soukromí: Klepněte na Menu > Nastavení > Podmínky a ochrana osobních údajů. Odhlášení: Klepněte na Menu > Odhlášení YouTube YouTube je online video streaming služba, umožňující prohlížet, vyhledávat a nahrávat videa. Použití YouTube 1. Klepněte na ikonu aplikací > YouTube. 2. Videa jsou seskupena do kategorií, klepněte na Menu > Procházet. Klepněte na požadovanou kategorii a v ní vyberte video k zhlédnutí. 3. Klepnutím na něj jej přehrajete. G

46 Nahrání vašeho videa 1. Klepněte na ikonu aplikací > YouTube. 2. Klepněte na. 3. Klepněte na pro nahrání videa. Klepnutím na nahrávání zastavte. Zadejte název videa a další informace. Nakonec klepněte na Nahrát. POZNÁ MKA: Před odesláním videa na YouTube se prosím přihlaste do vašeho YouTube nebo Google účtu Market Pomocí aplikace Android Market lze vyhledávat aplikace a zábavní hry, které lze stáhnout a nainstalovat do vašeho telefonu. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Market. 2. Přijměte po přečtení podmínky použití. Klepněte na Další a nastavte váš Google účet (přihlaste se, nebo si založte nový účet). 3. Jakmile se přihlásíte, můžete začít hledat a stahovat programy z marketu. Klepněte na Aplikace pro zobrazení seznamu dostupných aplikací, na Hry pro zobrazení seznamu dostupných her. Můžete také zobrazit seznam dříve stažených programů, klepnutím na Stažené Počasí Pohodlný způsob kontroly denní předpovědi počasí. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Počasí. 2. Pro přidání města klepněte na Menu > Přidat město. Město lze vybrat ze seznamu, nebo jej napsat do textového pole a vyhledat. Posouváním obrazovky nahoru a dolů se přepínáte mezi zadanými městy. 3. Pořadí a počet měst lze upravit klepnutím na Menu > Uspořádat. Vyberte a přidržte město, které chcete přesunout a přesuňte jej na požadovanou pozici. 4. Pro odstranění města, klepněte na Menu > Odstranit město. 5. Volbu pozadí provedete klepnutím na Menu > Pozadí. Můžete zvolit Předvolené, Mapa nebo Satelitní snímek. 6. Jednotku stupňů nastavte klepnutím na Menu > G

47 Jednotka stupňů. Zvolte Celsius nebo Fahrenheit. 7. Více informací: frekvence aktualizace, oznámení aktualizací, Demo, O aplikaci klepnutím na Menu > Více Lidé Tato aplikace umí perfektně sdružovat služby sociálních sítí přátel. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Lidé. 2. Pro pokračování klepněte na Další. 3. Po přečtení licenční smlouvy ji odsouhlaste. 4. Vložte informace o vás, které se budou objevovat na vaší stránce. Potvrďte OK. 5. Zvolte přátele z kontaktů nebo zvolte všechny, stlačte OK pro další krok. 6. Přihlaste se do vaší sociální sítě. Po přihlášení, ikony sociálních sítí změní barvy Zprávy a počasí Zprávy a počasí ukazují současné podmínky ve městě, teplotu a umožňují zobrazit/skrýt různé kategorie zpráv. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Zprávy a Počasí. Posunem obrazovek se přepínáte mezi počasím a zprávami. 2. Zvolte Menu > Aktualizovat pro aktualizaci informací. 3. Zvolte Menu > Nastavení. Můžete změnit nastavení počasí a zpráv Nejlepší volba Umožňuje používat telefon jednodušeji, doporučujeme a poskytujeme vám ty nejlepší software a funkce. Pomocí této funkce seženete snadno na požadované služby. G

48 1. Klepněte na ikonu aplikací> Nejlepší volba. 2. Klepněte na zvolenou funkci a přejdete na stahování FM rádio Můžete poslouchat hudbu nebo zpráv z FM rádia. Před použitím, prosím zapojte dodanou náhlavní sadu. 1. Klepněte na ikonu aplikací> FM rádio. 2. Volbou zobrazíte seznam stanic. 3. Volbou přepínáte výstup mezi sluchátky a reproduktorem. 4. Volbou uložíte novou stanici. 5. Volbou nebo posunem hledáte FM stanice, volbami nebo přejděte na dostupné FM stanice, nebo pomocí a jemně doladíte frekvenci rádia. 6. Volbou spustíte poslech rádia, volbou poslech rádia ukončíte Záznam zvuku Zaznamenání hlasové poznámky 1. Klepněte na ikonu aplikací > Záznam zvuku. 2. Na obrazovce záznamu zvolte a nahrajte hlasovou poznámku. Volbou nahrávání ukončíte. Volbou přehrajete záznam. 3. Volbou Požít nahrávku ji uložíte, nebo ji můžete zrušit a nahrávání ukončit. Přehrání hlasové poznámky Nahrávky se ukládají na paměťovou kartu. Přehrávají se v přehrávači hudby. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Hudba>Seznamy>Mé záznamy. 2. Zobrazí se seznam záznamů, vyberte ten, který chcete slyšet. G

49 6.20 Správce souborů Správce souborů umožňuje pracovat se soubory ve vašem zařízení a na SD kartě. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Správce souborů. 2. Klepněte na seznam složek, a potom vyberte složku, kterou chcete procházet Android Manager Můžete používat Android Manager pro synchronizaci dat ve vašem zařízení a vašem PC. Stáhněte si prosím Android Manager z oficiálních stránek GSmart. POZNÁ MKA: Podporované systémy jsou Windows XP, Windows Vista a Windows 7 (32/64 bit). Proces synchronizace 1. Připojte vaše zařízení k PC USB kabelem. 2. Zvolte režim PC synchronizace. 3. Android Manager Agent synchronizuje váš telefon automaticky. 4. Stav připojení Android Managera: : Spojení mezí PC a telefonem bylo navázáno. Soubory: umožňuje organizovat a spravovat soubory jak v PC, tak v zařízení. Sync: umožňuje synchronizovat tyto položky mezi PC a zařízením: kontakty, kalendář, fotky, videa a složky. Konflikty vyřešíte Přeskočením položky, přepsáním položky v telefonu, nebo přepsáním položky v PC. Nakonec zvolte pro synchronizaci vybraných položek mezi vašim PC a telefonem USB Manager Po připojení telefonu k PC USB kabelem, můžete zvolit 4 režimy: 1. Paměťové médium: Vložte paměťovou kartu a zvolte Datové úložiště. Takto můžete jednoduše kopírovat a přenášet soubory. 2. Synchronizace PC: Zvolte Synchronizace PC, telefon se připojí k Android manageru a můžete synchronizovat data s PC. 3. Datová karta: Touto volbou můžete použít váš telefon jako modem. 4. Pouze nabíjet: telefon budete pouze nabíjet. : Spojení mezí PC a telefonem se navazuje. : Spojení mezí PC a telefonem rozpojeno. Použití Android Managera ve vašem PC Kontakty: zálohování a organizace kontaktů. Zprávy: editace a posílán SMS zpráv. Fotky: jednoduché importování fotek mezí PC a zařízením, umožňující třídění fotek do alb. Videa: umožňuje přidávat a přehrávat video soubory. Hudba: umožňuje přidávat, upravovat, mazat a přehrávat hudební soubory. Aplikace: umožňuje spravovat stažené aplikace. G

50 6.23 Instalace USB ovladače 1. Připojte telefon k PC pomocí USB kabelu a v okně zobrazeném v PC zvolte "Otevřít složku a zobrazit soubory" 2. Spusťte "Setup.exe" ze složky USB Driver Installer ve vašem PC. 3. Zobrazí se instalační okno ovladače GSmart. Vyčkejte několik sekund na dokončení procesu instalace a pak dokončete instalaci potvrzením tlačítka Hotovo. POZNÁ MKA: Tuto instalaci podporuje pouze operační systém Windows XP Service Pack 3 a novější. G

51 7. Správa vašeho telefonu 7.1 Nastavení telefonu Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení pro zobrazení a změnu nastavení vašeho telefonu. Nastavení Dual SIM Aplikace SIM 1 SIM 2 Wireless & networks Aplikace Režim V letadle Wi-Fi Nastavení Wi-Fi Bluetooth Nastavení Bluetooth Tethering a přenosný hotspot Nastavení VPN Mobilní sítě Popis SIM 1 změna názvu. SIM 2 změna názvu. Popis Vypne všechna bezdrátová připojení Zapne/vypne Wi-Fi. Umoţňuje nastavit a spravovat přístupové body bezdrátové sítě. Zapne/vypne Bluetooth. Umoţňuje spravovat připojení, nastavit název zařízení a viditelnost. Sdílet mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím portu USB nebo jako přenosný Wi-Fi hotspot. Nastavit a spravovat sítě VPN. Aktivace/deaktivace dat, nastavení roamingu, Nastavení GSM/UMTS. Nastavení hovorů Volíte mezi SIM1 a SIM2 (Pokud je SIM2 vloţena.) Aplikace Popis Povolená tel. čísla Spravuje seznam povolených tel. čísel. Služba hlasové Ověřte u svého operátora. schránky Nastavení hlasové schránky Nastavení vaší hlasové schránky. Tóny DTMF Nastaví délku tónů DTMF. Přesměrování hovorů Nastavení přesměrování hovorů. Nastavení zobrazování vašeho čísla při odchozím Další nastavení hovoru a nastavení oznamování příchozích hovorů. Blokování Blokování hovorů příchozích/odchozích hovorů. Zvuk Aplikace Tichý režim Vypnout zavádění Vibrace Hlasitost zvuk Vyzváněcí tón telefonu (SIM1/SIM2) Tón upozornění Popis Ztlumí všechny zvuky kromě médií a budíků. Hlasitost animace zavádění bude vypnuta. Nastavení reţimu vibrací. Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu, budíku a médií. Nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí hovor. Nastavení tónu G

52 Dotyky jsou provázeny zvuky Výběr se zvuky Zvuky uzamčení obrazovky Hmatová odezva upozornění. Zapne/vypne zvuky při doteku tlačítek. Zapne/vypne zvuk doprovázející výběr na obrazovce. Zapne/vypne zvuk při uzamykání a odemykání obrazovky. Zapne/vypne vibrace při stisku softwarových kláves a při některých událostech uţivatelského rozhraní. Zobrazení Aplikace Popis Jas Nastaví jas obrazovky. Automatické otočení Automatické otočení obrazovky obrazovky. Zobrazování animace Animace otevírání a zavírání okna. Nastavení prodlevy, Interval vypnutí po které se obrazovka obrazovky automaticky vypne. Kalibrace snímače G Kalibrace snímače G. Poloha a zabezpečení Aplikace Zaměření přes bezdrátové sítě Použít satelity GPS Nastavit zámek Popis Určení polohy v aplikacích (jako jsou mapy) pomocí bezdrátových sítí. Zatrhnutím aktivujete GPS přijímač. Zamkne obrazovku obrazovky Nastavení zámku karty SIM/RUIM Zobrazování hesel Vyberte správce zařízení Použít zabezpečená prověření Instalace z karty SD Nastavit heslo Vymazat úložiště Aplikace Aplikace Neznámé zdroje Správa aplikací Spuštěné služby Vývoj pomocí gesta, kódu, PIN nebo hesla. Uzamkne SIM kartu, mění PIN SIM karty. Zapne/vypne zobrazování zadávaného hesla. Přidá nebo odebere správce zařízení. Povolí aplikacím přístup k zabezpečeným certifikátům a dalším pověřením. Instaluje šifrované certifikáty z karty SD. Nastavení nebo změna hesla úloţiště prověření. Vymaţe veškerý obsah úloţiště pověření a resetuje heslo. Popis Povoluje instalaci aplikací, nepocházejících ze sluţby market. Umoţní spravovat a odebírat instalované aplikace. Umoţní zobrazit a ovládat aktuálně spuštěné sluţby. Umoţní nastavit moţnosti pro vývoj aplikací. G

53 Účty a synchronizace Aplikace Data na pozadí Automatická synchronizace Popis Povolit/zakázat aplikacím synchronizaci, odesílání a příjem dat. Povolit/zakázat aplikacím automaticky synchronizovat data. Ochrana osobních údajů Aplikace Popis Zálohuje moje Zálohovat moje data nastavení a další data aplikací. Automatické obnovení Obnovení továrních data Připojte se k počítači Aplikace Výchozí nastavení akcí správce USB Pokud přeinstaluji aplikaci, chci obnovit zálohovaná nastavení a další data. Vymaţe všechna data v telefonu. Popis Můţete zvolit Datové úloţiště, Synchronizace PC, Datová karta, Pouze nabíjet, Vţdy se dotázat. Karta SD a paměť telefonu Aplikace Popis Celková paměť Zobrazuje celkovou kapacitu SD karty. Dostupná paměť Zobrazuje volné místo na SD kartě. Odpojit SD kartu Odpojte SD kartu, pro Formátovat SD kartu Dostupná paměť Jazyk a klávesnice Aplikace Vyberte jazyk Metoda zadávání abecedy Guobi Klávesnice Android Uživatelský slovník Hlasový vstup a výstup Aplikace Nastavení rozpoznávání hlasu Nastavení převodu textu na řeč Usnadnění Aplikace Usnadnění Tlačítko napájení ukončuje hovor bezpečné vyjmutí. Zformátuje SD kartu. Zobrazuje volné místo v telefonu. Popis Vyberte jazyk vašeho telefonu. Nastavení modulu Metoda zadávání Guobi. Nastavení klávesnice Android & Nastavení navrhování slov. V Uţivatelském slovníku můţete přidávat, měnit a mazat vámi definovaná slova. Popis Nastavení rozpoznávání hlasu Google. Nastavení převodu textu na řeč. Popis Povolí/zakáţe usnadnění. Stisknutí tlačítka napájení během hovoru ukončí hovor místo vypnutí obrazovky. G

54 Datum a čas Aplikace Automaticky Nastavení data Volba pásma Nastavení času časového Použít 24 hodinový formát Formát data Popis Pouţití hodnot poskytované sítí. Klepnutím nastavíte datum na vašem telefonu. Klepnutím nastavíte časové pásmo vašeho telefonu. Klepnutím nastavíte čas vašeho telefonu. Nastaví hodiny do 24 hodinového formátu. Nastavení preferovaného formátu času. Info o telefonu Zobrazí verzi software, stav telefonu, vyuţití baterie, atd. 7.2 Správa základních nastavení Datum a čas Na vašem telefonu je moţné nastavit datum a čas. Nastavení data a času 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Datum a čas. 2. Pokud zatrhnete Automaticky, systém nastaví čas a datum automaticky. Čas a datum je moţné nastavit i ručně. 3. Zvolte Nastavení data. Pouţijte + nebo k nastavení správných hodnot. Pak klepněte na Nastavit pro uloţení. 4. Zvolte Volba časového pásma a vyberte vaši zónu ze seznamu. 5. Zvolte Nastavení času. Pouţitím + nebo nastavte aktuální čas. Ve 12h reţimu, můţete přepínat čas odp. a dop. Klepněte na Nastavit pro uloţení nastavení. 6. Můţete zaškrtnout Pouţít 24hodinový formát. 7. Zvolte Formát data k výběru formátu, který upřednostňujete. Nastavení budíků Na vašem telefonu lze nastavit několik budíků. Nastavte budík 1. Klepněte na ikonu aplikací > Hodiny. 2. Na obrazovce budíků klepněte na existující budík pro jeho nastavení nebo klepněte na Menu > Přidat upozornění pro zaloţení nového budíku. 3. Pouţitím + nebo nastavte čas budíku. 4. Zvolte Opakovat, pokud vyţadujete opakovaný budík. Zaškrtněte poţadované dny v týdnu. Potvrďte volbu stiskem OK. 5. Zvolte poţadovaný vyzváněcí tón. Potvrdíte tlačítkem OK. 6. Můţete aktivovat/deaktivovat vibrace. 7. Klepněte na Štítek a zadejte popis upozornění/budíku. 8. Pro uloţení nastavení klepněte na Hotovo. Aktivace budíku Klepněte na budík pro jeho aktivaci. Aktivní budík je zobrazen zelenou barvou. G

55 Nevypínání obrazovky při nabíjení telefonu 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Aplikace> Vývoj. 2. Zaškrtněte volbu Nevypínat obrazovku - Obrazovka se při nabíjení nepřepne do reţimu spánku. Změna vyzváněcího tónu příchozího hovoru 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Zvuk. 2. Vyberte v příchozích hovorech Vyzváněcí tón telefonu (SIM1) nebo (SIM2). 3. Ze seznamu vyberte vyzváněcí tón. 4. Pro dokončení klepněte na OK. Změna vyzváněcího tónu ostatních událostí 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Zvuk. 2. Vyberte v oznámení Tón upozornění. 3. Ze seznamu vyberte vyzváněcí tón. 4. Pro dokončení klepněte na OK. Interval vypnutí obrazovky při nečinnosti 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Zobrazení > Interval vypnutí obrazovky 2. Vyberte ze seznamu časů, volba se uloţí automaticky. Nastavení jasu 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Zobrazení > Jas. 2. Posunem jezdce nastavíte jas obrazovky. 3. Potvrďte nastavení klepnutím na OK. Změna orientace obrazovky 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Zobrazení. 2. Zatrhněte Automatické otočení obrazovky. 7.3 Ochrana vašeho telefonu Váš telefon můţete ochránit před zneuţitím nastavením PIN nebo vloţením hesla. Zapnutí nebo vypnutí SIM /RUIM PIN Kdyţ je PIN kód zapnutý, dříve neţ si budete moci zavolat, musíte vloţit PIN kód. 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM /RUIM. 2. Vyberte SIM/RUIM 1 nebo SIM/RUIM 2 (Pokud byla karta SIM2 vloţena.) 3. Zaškrtněte Zamknout kartu SIM/RUIM. Vloţte kón PIN a potvrďte klávesou OK. Změna kódu PIN pro kartu SIM/RUIM 1. Klepněte na ikonu aplikací > Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM /RUIM. G

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

BLADE Průvodce rychlým startem

BLADE Průvodce rychlým startem BLADE Průvodce rychlým startem Informace o bezpečnosti produktu Další informace naleznete v návodu, který je uložen na instalované kartě microsd. Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

1. Úvod. 1.1 Váš telefon Tato část představuje hardware přístroje. Č. Položka Funkce 1 Hlasitost

1. Úvod. 1.1 Váš telefon Tato část představuje hardware přístroje. Č. Položka Funkce 1 Hlasitost 1. Úvod 1.1 Váš telefon Tato část představuje hardware přístroje. Č. Položka Funkce 1 Hlasitost Stiskem nahoře nebo dole zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Úplným stisknutím tlačítka přejdete do režimu vibrací.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Obsah 1. Specifikace 2. Začínáme 3. Zapnutí přístroje 4. Možnosti a nastavení mobilního telefonu 5. Zprávy 1. Specifikace velký 2.4" barevný displej rozlišení displeje 240 x 320

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5

Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5 Uživatelská příručka mobilní telefon Anrecson V5 Upozornění Nedodržení níže uvedených pravidel a doporučení, může být nebezpečné. Přečtěte si kompletní uživatelskou příručku, před prvním použitím přístroje.

Více

Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad

Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Uživatelská příručka 1 POPIS ZAŘÍZENÍ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Tlačítka a porty Premium 8 IPS 3G Quad 1. HDMI výstup 8. Ovládání hlasitosti 2.

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení.

Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. G1315 1 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek 2 Vypínač Pouţijte soupravu hands-free pro volání nebo poslech hudby. Stiskněte a podrţte několik

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Uživatelská příručka. Joyplus DM-7G Dual SIM

Uživatelská příručka. Joyplus DM-7G Dual SIM Uživatelská příručka Joyplus DM-7G Dual SIM Uživatelská příručka Joyplus DM-7G POPIS ZAŘÍZENÍ Tlačítka a porty Joyplus DM-7G Upozornění: - Micro USB port slouží také k nabíjení zařízení. Připojte nabíjecí

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Lenovo A8-50. Uživatelská příručka V1.0. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce.

Lenovo A8-50. Uživatelská příručka V1.0. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce. Lenovo A8-50 Uživatelská příručka V1.0 Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce. Kapitola 01 Přehled zařízení Lenovo A8-50 1-1 Vzhled 1-2 Tlačítka 1-3

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10

Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10 Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10 Uživatelská příručka Joyplus DR-10 OBSAH Obsah... 2 Popis zařízení... 3 Tlačítka a porty... 3 Bezpečnostní instrukce... 4 První zapnutí... 5 Použití nabíjecího adaptéru...

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Autorská práva F280 1

Autorská práva F280 1 GSmart F280 F280 0 Autorská práva Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, vlastní

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Roma R2 GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Roma R2 GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Roma R2 GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Copyright Všechny mobilní produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. uvedené v tomto dokumentu, včetně popisovaného přístroje, příslušenství, softwaru, textu,

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více