Sít GSM. Semestrální práce z Komunikaních systém a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sít GSM. Semestrální práce z Komunikaních systém a služeb"

Transkript

1 Sít GSM Semestrální práce z Komunikaních systém a služeb Téma: 1 - Principy penosu, další rozvoj zejména datových technologií HSCSD, GPRS (jejich teoretická i praktická omezení v R - vetn kvantifikace, požadavky na provozovatele i uživatele). Rozvoj služeb a jejich klasifikace - koncepní, celosvtov i v R. Ceníky poskytovatel služeb v R - zhodnocení a srovnání. Autor: Jií Kacerovský Hl. spec.: IT Informaní technologie Ved. spec.: OPO Obchodní podnikání Datum: listopad 2002 Kurz: IT_420 1

2 Obsah 1. Úvod do problematiky GSM sít Historie celulární sítí Technologie GSM Mobilní stanice MS Subsystém základnových stanic BSS Síový a pepojovací subsystém NSS Operaní subsystém OSS Datové služby CSD Circuit Switch Data HSCSD High Speed Circuit Switch Data GPRS General Packet Radio Service EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution (EGPRS & ECSD) Messaging služby SMS Short Messaging Service EMS Enhanced Messaging Service MMS Multimedia Messaging Service Aplikaní služby SIM Application Toolkit WAP Wireless Application Protocol MExE Mobile Station Application Execution Environment GSM sít v eské Republice Historie GSM v R Datové služby operátor GSM v R Mobilní telefony GSM na trhu R Projekt GPRS>>Oveno na lidech Závr Slovníek pojm Literatura Pílohy Ceník datových služeb GSM v R Eurotel T-Mobile Oskar Pehled mobilních telefon GSM na trhu R Zajímavé lánky Wireless World Forum: MMS The Big Picture report Wireless World Forum: Mobile Youth 2002 report Bezdrátové sít SSR

3 1. Úvod do problematiky Oblast informaních a komunikaních technologií zaznamenala v posledním desetiletí doslova revoluní vývoj. Bezdrátové digitální sít byly na zaátku 90. let minulého století na úplném zaátku. Vysoké ceny a nízký komfort použití limitovaly jejich širší uplatnní. Dnešní sít 3G poskytují uživatelm služby, které na zaátku 90. let patily do sféry sci-fi. Vývoj v sítích GSM je hlavním katalizátorem úspchu mobilních služeb. Celosvtov ovládají sít standardu GSM pes 60% trhu bezdrátové komunikace. Díky digitálnímu penosu (z ásti i paketovému penosu) velmi blízce spolupracují s ostatními digitálními komunikaními prostedími, pedevším poítaovými sítmi. Úspch GSM se dále odvíjí od dobrých technických možností sít i telefonních pístroj, celosvtové použitelnosti (roamingu), cenové pijatelnosti služeb a v neposlední ad i propojení s Internetem (služba SMS, mobilní apod). Tyto výhody jsou více zetelné pi porovnání s ostatními typy sítí. eská populace se obecn projevuje k nových technologiím velmi vstícn. GSM se již od zaátku tší velké pízni eských uživatel. V celosvtovém mítku ve využívání sítí GSM se eská Republika nachází na elních místech, a už se to týká cen služeb nebo zavedených technologií. Vzhledem k dosud jen ásten liberalizovanému trhu pevných sítí, je úspch GSM v R o to vtší. Navíc dává zákazníkovi výhodu mobilní komunikace. Tato práce je vnována sítím GSM z hlediska její technologie a nabízených služeb. V první ásti je vyložen princip fungování GSM, základní funkce. To umožní lepší pochopení možností služeb sítí GSM a jejich pípadná omezení (mohou se lišit i podle zpsob implementace). Hlavní draz je kladen na datové služby GSM. Podrobné pehledy dalších služeb poskytovaných v sítích GSM je možno vyhledat na [ETSI] nebo [MobilS]. V rámci datových služeb jsou rozebírány zejména služby CSD/HSCSD a GPRS, vetn jejich rozšížení EDGE. Zvláštní pozornost je vnována messagingovým službám (SMS, EMS, MMS), které se nacházejí na pomezí datových a aplikaních služeb sítí GSM. Zasílání zpráv je jednou z nejastji využívaných služeb GSM. ást zahrnující aplikaní služby GSM ukazuje, jakým zpsobem lze datové služby využívat k bžné práci. V kapitole vnované eské republice jsou uvedeny všechny podmínky konkrétního eského trhu, které byly v technologické ásti pro pehlednost vynechány. Jedná se o služby poskytované operátory, mobilní pístroje dostupné na trhu apod. V rámci této kapitoly jsou shrnuty i zkušenosti, získané bhem mé uasti na projektu GPRS>>Oveno na lidech, realizovaného v síti Oskar. Závr práce je vnován možnostem využití datových služeb GSM v praxi, hodnocení datové komunikace ve svtovém i místním kontextu. Nastínní možností sítí 3G a porovnání výhod i nevýhod datových penosových služeb. V píloze jsou uvedeny ceníky datových služeb operátor v R a nkteré typu mobilních telefon schopných využívat tyto služby. Mezi pílohy jsem zaadil dvojici anglických lánk z Wireless World Forum vnovaných vyhlídkám služby MMS a fenoménu využívání GSM mezi mládeží. Na samotném konci studie je zaazen zajímavý lánek o historii bezdrátových sítí v SSR. 3

4 2. GSM sít 2.1 Historie celulárních sítí Bezdrátové komunikaní sít již existují pomrn dlouho dobu. První komerní mobilní sítí byla nizozemská sí Openbaar Landelijk Net (OLN) provozovaná od roku V dob své nejvtší slávy mla 2600 uživatel. Telefonovat se však dalo jen pes spojovatelky, hovor byl simplexní (jen jeden mohl hovoit v danou chvíli) a sí nemla nic spoleného s celulární architekturou. Dalo by se dnes íci, že šlo o vysílaky napojené na telefonní sí pomocí pepínání kabel. Na zaátku šedesátých let vdci v Bell Labs zaali pracovat na systému, který by odstranil vtšinu nevýhod stávajících mobilních sítí. Vznikl systém celulární sít, kdy je území rozdleno do mnoha malých bunk, které jsou obsluhovány základnovými stanicemi. Dostupné frekvence byly definovány mezi jednotlivé buky tak, že bylo možno použít stejnou frekvenci vícekrát, pouze muselo být dodrženo pravidlo minimální vzdálenosti bunk. Dnes tato myšlenka vypadá samozejm, ale tehdy šlo o zásadní a technicky velmi náronou záležitost. Principy byly známy. Jejich uplatnní však bylo podmínno vývojem mikroproceso na zaátku 70. let, které již byly schopny celulární sí ídit a obsluhovat. Na podzim roku 1981 byla v Evrop spuštna první analogová celulární sí švédského operátora Televerket (dnešní Telia). Jednalo se o sí 1. generace. Vycházela ze skandinávského standardu NMT (Nordic Mobile Telepohone, pásmo 450 MHz). První celulární sí v Americe byla spuštna až v roce 1983, postavena na standardu AMPS (Advanced Mobile Phone System, pásmo 800 MHz). Sít založené na NMT se bhem 80. let rozšiily po celé Evrop (Nizozemí, Belgie, Rakousko). Ostatní státy se snaží o vývoj vlastního standardu (Velká Británie ETACS; Francie Radiocom2000 od Matry; Nmecko Net C od Siemense; Itálie RTMS od Italtelu). Jednotlivé systémy byly však navzájem nekompatibilní, dokonce i implementace NMT se rzní podle požadavk národních operátor. Vývoj systému GSM zaal v roce 1982, kdy Evropský telekomunikaní úad CEPT (Conference of European Posts and Telegraphs) vytvoil výzkumnou skupinu Groupe Spécial Mobile (GSM). Skupina GSM dostala za úkol teoreticky zrealizovat návrh panevropského digitálního komunikaního systému na celulární bázi v kmitotovém pásmu 900 MHz. Evropská komise (EC) vydala naízení pro lenské státy k rezervování frekvencí v pásmu 900 MHz pro provozování mezinárodního roamingu. Hlavními požadavky byly nízká cena uživatelských zaízení, kvalitní penos ei, mezinárodní roaming a otevenost ke stávajícím i budoucím komunikaním standardm. Brzo se ukázalo, že splnní výše uvedených kritérií nelze stavt na analogových principech a tak nejvtší vliv na definici GSM standardu ml práv na zaátku 80. let definovaný standard pro digitální penosy po telefonní síti ISDN. Pro GSM byla pijata digitální struktura založená na TDMA technologii radiového penosu. V záí 1987 se k výzkumné skupin GSM pipojilo konsorcium 13 operátor a pvodní francouzský název byl zmnn na Global System for Mobile Communication, zkratka zstala. Roku 1989 pešel vývoj systému GSM na European Telecommunication Standard Institute (ETSI), kterému zstal tento úkol do souasnosti. Vývoj v této oblasti pinesl své výsledky. O rok pozdji byla zveejnna první specifikace služeb GSM, tzv. Phase 1. Specifikace zahrnovala služby pesmrování hovoru, hlasové schránky, blokování hovor, pidržení a zámnu hovor atd. První sí GSM Radiolinja AB byla spuštna do provozu v lednu roku 1992 ve Finsku. V prosinci stejného roku bylo v provozu již 12 mobilních sítí GSM (sít 2. generace). V roce 1995 byla schválena a uvolnna specifikace GSM Phase 2, která definovala rozšíené služby typu tarifikace hovor dle impuls, identifikace volajícího, konferenní hovory, kódování EFR/HR atd. Byla pln integrována další, tzv. duální, frekvence 1800 MHz (Digital Celular System DCS1800). V témže roce byla spuštna první sí GSM v USA pod názvem PSC1900 (využívá duální frekvenci 900/1900 MHz). Od roku 1996 vývoj akceleroval. Každý rok ETSI uvoluje dodatené standardy pro služby GSM pod souhrným názvem GSM Phase 2+, které zahrnují nejnovjší možnosti sítí GSM. Podle údaj svtové Asociace GSM bylo v roce 2001 celosvtov v provozu 500 milion mobilních telefon GSM (Evropa 300 mil., ína 82 mil., USA 10 mil.). Píjmy odvtví GSM inily v roce miliard amerických dolar. Celkov je na svt 750 milion uživalet mobilních telefon (všech systém) a každou sekundu si mobil poídí další ti lidé. 4

5 2.2 Technologie GSM Kapitola se zabývá základními principy fungování sítí GSM. Vysvtluje cestu signálu pijímaného mikrofonem z vašich úst až do jeho reprodukce pijemci, zejména zpracování signálu v telefonech, penosové možnosti bunk a ídící zázemí takové sít. Celulární sí GSM se skládá z tchto ástí [Ericsson]: 1) mobilní stanice MS (Mobile Station) konené zaízení GSM (telefon, stacionární pístroj, autotelefon) 2) subsystém základnových stanic BSS (Base Station Subsystem) pímo komunikuje s mobilní stanicí prostednictvm radiového rozhraní 3) síový a pepojovací subsystém NSS (Network and Switching Subsystem) má funkce síové ústedny, pepojuje hovory v rámci sít i do ostatních sítí a vykonává další funkce vyplývající z GSM 4) operaní subsystém OSS (Operation Subsystem) zabezpeuje provoz a údržbu obou výše uvedených subsystém (NSS a BSS) Specifikace GSM standardu jsou uvedeny v dokumentech ETSI [ETSI]. Základem je standard GSM Phase 1, definovaný v roce Následovaný GSM Phase 2 v roce 1995, který základní funkce rozšíil o dnes již nepostradatelné služby jako SMS nebo identifikace volajícího. Pozdjší úpravy byly vydány jako GSM Phase 2+, které tvoí tzv. GSM Phase 2 Release 96, Realease 97 a Release 99. Zde jsou definovány služby jako CAMEL, WAP, HSCSD nebo GPRS. GSM služeb je definováno nkolik typ [MobilS]: 1) Telematické služby nejastji používanou službou je telefonní hovor 2) Nadstavbové služby (bearer service) transportní služby, jejichž využití je podmínno doplkovým zaízením nebo softwarem sít (nap. surfování po Internetu) 3) Doplkové služby (supplementary services) funkce sít, na které musí být telefon vybaven, nap. pijetí ekajícího hovoru 4) Služby SIM karty/telefonu SIM karta nejenom ukládá informace o uživateli mobilního telefonu, ale poskytuje i vlastní služby (aplikace), software telefonu nabízí další aplikaní služby Datové služby zahrnuté v této práci spadají do kategorie nadstavbových služeb (nap. HSCSD nebo GPRS). Aplikaní služby typu WAP apod. jsou další vrstvou nad datovými službami, zprostedkovávané softwarem konkrétních mobilních telefon Mobilní stanice MS Uživatel komunikuje se sítí GSM pomocí mobilní stanice. Tím se dle specifikace GSM rozumí nejen vlastní mobilní pijíma/vysíla = mobilní telefon, ale i modul SIM. SIM karta umožuje unikátní identifikaci uživatele v rámci celé sít GSM. Mobilní stanici lze používat jen tehdy, je-li aktivována vložením SIM karty (výjimkou jsou tísová volání 112). SIM karta unikátn identifikuje uživatele v síti GSM operátora. Pi jejím použití se vždy provede kontrola v databázi operátora s daty o vás uloženými (kontrola IMEI, by mla zamezit odcizení vašeho telefonu). Ve srovnání s nedávnou minulostí nabízejí dnešní mobilní telefony adu funkcí, o kterých by se nám v polovin 90. let minulého století ani nesnilo. Hlavními vylepšeními jsou miniaturizace zaízení, snižování spoteby energie (delší životnost baterie), komformní ovládání (složitý software). Základ zpracování signálu v mobilním telefonu GSM však zstává stále stejný jako u prvních telefon. Spoívá v kódování zdroje, kodování kanálu, prokládání, šifrování a moduci. Nov nabízené služby však zasahují i do tohoto tradiního schématu (zejména služby datové). 5

6 Schema zpracování signálu v mobilní stanici GSM zdroj: [MobilP] Kódování zdroje provádí kodér zdroje, který pevádí spojitý analogový signál na nespojitý digitální a na íslicové stran dochází k odstranní nadbytených dat (kmitot), které jsou obsaženy ve zvuku ale nejsou nezbytné k optovnému porozumní. Dvodem je snížení datového toku na minimum. Používá se k tomu metoda parametrická (penášejí se jen parametry signálu místo pímého kódování samotného signálu.) Základním principem je rozdlení vstupního spojitého signálu na 20 ms úseky a následné kódování pomoví LPC a LTP fitru. Výsledný signál se skládá z 188 bit nesoucího informaci samotného hovoru a 72 bit nesoucí informaci o filtrech. Dohromady tvoí tzv. hovorové rámce o délce 260 bit, kterých se do jedná sekundy vejde 50, odtud tedy bitová rychlost 13 kbps (platí pro tzv. Fullrate (FR) a Enhanced Fullrate (EFR), u Halfrate (HR) je rychlost po zakódování poloviní). U datového penosu není kodér zdroje využíván. Aby se pedešlo nežádoucím vlivm pi penosu signálu (rušení, rozptyl, lom, dopplerv efekt apod.), používá se tzv. kódování kanálu, které do ásti hovorového rámce pidá dodatené bity. Ty jsou potom v dekodéru kanálu pijímae použity k odstranní nebo snížení výskytu chyb. Tmto informacím se íká blokové konvoluní kódy, rozdlují 260 bitu hovorového rámce do 3 tíd podle významu pro zpracování signálu (50 bit nejvýznamnjších, 132 mén a 78 bit nejmén významných). Konvoluním kódováním je tedy vstupní signál o rychlosti 13 kbps (hovorový rámec 260 bit/20 ms), zvtšen a urychlen na velikost 22,8 kbps (kódové bloky 456 bit / 20 ms) Po zvtšení signálu dochází k jeho prokládání (interleaving). Tím je ješt více zvýšena odolnost signálu proti shlukm chyb. Na vstup picházejí každých 20 ms kódové bloky o velikosti 456 bit, které jsou následn rozdleny do 8 skupin, každá o velikosti 57 bit. Ty jsou potom prokládány se 4 posledními skupinami pedchozího kódového bloku a 4 prvními následujícího bloku. Tímto proložením se zabrauje vzniku shluku chybových bit. Dv sousední proložené skupiny o 57 bitech tvoí tzv. burst o délce 114 bit. Burst je doplnn ješt tréninkovou sekvencí o délce 26 bit dále okrajovými a ochrannými bity, a to vše dohromady tvoí známý normal burst neboli timeslot o délce trvání cca ms (pesn 15/26 ms). Osm timeslot tvoí TDMA rámec, 26 TDMA rámc tvoí multirámec. [viz. též kap ] Schema rozdlení multirámce, TDMA rámce a timeslotu zdroj: [MobilP] 6

7 K šifrování pro ochranu dat ped nežádoucím odposlechem je použito proudové šifrování. Po autentizaci mobilní stanice v síti, je vypoten na stran mobilního telefonu a sit GSM tajný klí o délce 64 bit. Tento klí a íslo TDMA (Time Division Multiple Access) rámce o délce 22 bit jsou vstupy pro algoritmus A5, který generuje pseudonáhodnou posloupnost. Na tuto posloupnost a 114 bitové bursty je použita operace XOR, ímž dojde k zašifrování penášených dat. A5 je velmi rychlý, musí totiž stihnout vyrobit bhem trvání TDMA rámce (4,615 ms) 228 bit posloupnosti (klíe), protože oba smry penosu jsou šifrovány a dešifrovány jiným heslem. Pozn: Byly zjištny útoky na algoritmus A5, které dokázaly že A5 je prolomitelný. Hlavním nedostatkem A5 je délka klíe. Slabiny má i samotný A5. Je-li k dispozici potebné technické vybavení dá se váš hovor rozšifrovat. Po zašifrování se signál dále již jen namoduluje na nosnou vlnu. Pro GSM byla zvolena tzv. modulace GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Jedná se o dvoustavovou modulaci, jejíž principem je klíování frekvenním zdvihem (posuvem), tedy zmní-li se vstupní signál z 0 na 1 dojde k posunutí (zdvihu) kmitotu nosné vlny. Potom již signál putuje po nosné vln prostorem k pijímai BTS. V GSM jsou nosné vlny od sebe vzdáleny 200 khz a na jednu se vejde celkem 8 hovor asov za sebou (8 timeslot) poskládaných v TDMA rámci Subsystém základnových stanic BSS Systém sít GSM je typicky tvoen šestihrannými bukami o velikosti cca 1-3 km v prmru, v oblastech s nízkou intenzitou provozu však lze užívat buky až do velikosti 35 km (bude vysvtleno pozdji). V centrech velkých mst jsou budovány mikrobuky o rozmrech metr. Díky uspoádání bunk do tzv. plástve medu, lze vystait pouze s temi rznými typy bunk (temi rznými frekvencemi), které spolu navzájem nesousedí. Takto lze pokrýt libovoln velké území. Moduly sít GSM obsahují vtšinou devt bunk, které jsou vybavené vlastní základnovou stanicí BTS (Base Transceiver Station), tzv. struktura 9x1. Dále je astá konfigurace 3x3, nap. na dálnicích (jedna BTS obsluhuje ti buky za pomoci tí smrových antén). Základnové stanice BSS se povtšinou skládají ze 3 až 5 BTS. Druhou složkou stanice BSS je základnová ídící jednotka BSC (Base Station Controler), která dohlíží a ídí provoz radiových stanic BTS. Jejími dležitými úkoly je pidlování a uvolování radiových kanál pro komunikaci BTS s mobilní stanicí (telefonem) a také handover (pedávání kanál a hovoru mezi bukami pi pekroení jejich hranice). Handover by ml být zajišt plynule až do rychlosti 200 km/hod (nap. v aut). Protože komprese v TDMA rámci má základ v asové úspoe (vtsnání 8 hovor na jednu nosnou vlnu), je nutné, aby každý z timeslot byl vysílán ve správném okamžiku. Kdyby kolidoval s ostatními, zniil by celý TDMA rámec. V okamžiku, kdy je po mobilní stanici vyžadováno aby navázala spojení, vyšle mobilní stanice synchronizaní etzec (S-burst). BTS zachytí tento signál a zjistí k jaké asové prodlev došlo. Pomocí toho spoítá tzv. time-advance (asovou prodlevu). Prodleva udává, jakou dráhu musí vykonat signál na cest k BTS. Specifikace rámce TDMA požaduje, aby signál mohl urazit dráhu k BTS a zpt za 0,577 ms. Díky zpracování signálu dochází k dalším ztrátám asu a na cestu zbyde jen 0,233 ms. Signál mže tedy urazit dráhu maximáln metr. Tím je také dán maximální polomr dosahu BTS na 35 km. Pokud se nalézáte mimo tento polomr, je pro vás BTS nedostupná, i když je teba signál velmi dobrý. Synchronizaní etzec odeslaný BTS zpt udává pidlení slotu v rámci TDMA na dané nosné vln. Time-advance je jedna z podmínek pro lokalizaci hovoru v síti GSM, pi níž je možné urit polohu mobilní stanice s pesností až na nkolik metr. Jak bylo eeno [kap ] mobilní stanice posílá data základnové stanici v rámci jednoho timeslotu, který má pro sebe v danou chvíli vyhrazen. Dosud popisovaná struktura rámc a slot se týká tzv. dopravních kanál (TCH, Traffic Channels), které slouží primárn k penosu hovor (resp. dat) a pracují s multirámci o velikosti 26 TDMA rámc. Krom toho existují v sítích GSM ješt tzv. signalizaní/ídící kanály (CCH - Control Channels), sloužící pedevším k ídícím úelm a jsou definovány pomocí multirámc a velikosti 51 TDMA rámc. Tyto kanály mohou být využity i pro penos dat. Dnes jsou využívány k penosu SMS zpráv a též datových tok USSD. 7

8 2.2.3 Síový a pepojovací subsystém NSS V podstat je tento systém mozkem sít GSM. NSS ídí komunikaci mezi mobilními uživateli sít a mezi uživateli jiných telekomunikaních sítí. Z jedné strany je napojen na stanice BSS a z druhé strany pak na všechny dostupné externí sít. Funkce pepojování zajišuje mobilní pepojovací ústedna MSC (Mobile Switching Centre). Pepojování mezi vnitní sítí a vnjším svtm funguje pes bránu GMSC (Gateway MSC) na kterou je napojena i ústedna SMSC [viz. kap ]. GMSC a MSC je nkdy souástí jednoho logického celku. MSC bývá obvykle dimenzována tak, aby zvládla zajistit provoz v daném mst nebo na ásti dálnice apod. MSC usteden a jejich registru mže být v síti GSM nkolik desítek. Dalšími souástmi NSS jsou identifikaní báze HLR, VLR, AUC a EIR. Schema sít GSM a jejich ásti (BSS, NSS, OSS) zdroj: [Ericsson] domovský lokaní registr HLR (Home Location Register) Databáze uchovávající dležité informace o všech uživatelích spadajících do oblasti HLR. Informace o službách na které má uživatel nárok, je vždy kontrolována pi aktivaci služby nebo když o využití služby uživatel požádá (typicky vedení neplati apod.). Každý uživatel je registrován jen v jediném HLR, aby se pedešlo k nežádoucí redundanci dat. Ustedny MSC mohou pistupovat do registr ostatních MSC usteden. centrum autentinosti AUC (Authenticity Center) Zabezpeuje ochranu proti zneužití systému GSM. AuC je také pistupný z ostatních MSC. navštvnický lokaní registr VLR (Visitor Location Register) Souástí každé ustedny MSC. Jsou zde uloženy aktuální informace o mobilních uživatelích, kteí se práv pohybují v oblasti spravované píslušnou MSC. V okamžiku, kdy uživatel opustí dannou oblast, jsou tato data zrušena. Data ve VLR nejsou nikdy mnna, pouze jsou vyžádána z domovského HLR uživatele. registr mobilních stanic EIR (Equipment Identity Register) Zaznamenávají se zde výhradn data, která se týkají mobilních stanic. Každá oprávnná mobilní stanice je zde registrována pod svým IMEI kódem. Teoreticky a technicky je tedy možné, aby z ukradeného telefonu nebylo možno v rámci celé sít GSM telefonovat, díky zapsání IMEI ukradeného telefonu na black-list pod EIR. 8

9 2.2.4 Operaní subsystém OSS OOS se skládá z nkolika ástí, které se vztahují zejména k infrastruktue a ízení sítí GSM. Tyto složky zahrnují i administrativní oddlení operátora. Jedná se o: provozní a servisní centrum OMC (Operations and Maintenance Centre) ídí provoz a provádí údržbu technického zázemí ostatních subsystém sít GSM. centrum managementu síte NMC (Network Management Centre) Podílí se na správ mobilních stanic. Tyto stanice monitoruje, zjišuje porouchané atd. administrativní centrum ADC (Administrative Centre) Podílí se na správ a managementu uživatel sít GSM. Sleduje registrace, tarifování atd. 2.3 Datové služby Sít GSM už ze své podstaty digitální celulární sít penášejí pouze data. Jelikož se ve vtšin pípad jedná o zdigitalizovaný lidský hlas, rozdlují se, pro lepší pochopení širokou veejností, služby sít GSM na hlasové, datové a jiné. Z uritého pohledu se dlení penos na hlas, data a video zdá nesmyslné, protože se vždy jedná o data (o datové penosy). V síti GSM se vždy penáší proud zdigitalizovaných dat a síti je jedno, zda jde o hlas i video. Za datové penosy budeme tedy považovat v tomto smyslu jen penášená poítaová data. V sítích GSM jsou datové služby (stejn jako hlasové služby) realizovány na principu pepojování okruh. Pi komunikaci je koncovým uživatelm po celou dobu vyhrazen vlastní kanál pro penos signálu (pro telefonní hovor nebo pro posílání dat). V sítích 2.5G, oznaované nkdy jako GSM+, které v sob zahrnují technologii GPRS (General Packet Radio Service), jsou již penosy dat umožnny i technologii pepojování paket. Jedná se o technologii podobnou penášení paket v poítaových sítích Internetu (Ethernet). Pozn: Analogové telefonní sít fungují na principu pepojování okruh. Sít 3G (UMTS) jsou již založeny výhradn na principu pepojování paket. Pepojování okruh se historicky váže ješt k analogové historii komunikaních sítí. Datové služby sítí GSM se odvíjejí od fyzického omezení technologie, která jsou vysvtlena pozdji [kap ]. Krom penosu dat ve vlastní síti je NSS subsystém GSM vybaven bránami do externích sítí, kam je teba daná data smrovat. Mohou nastat dva pípady. U digitální sít (nap. pipojení poskytovatele Internetu pes digitální linku ISDN) staí pro zajištní další komunikace aktivní smrova. Pokud se jedná o analogovou sí (nap. telefonní linka s modemem), musí být ješt zajištna modulace na analogový signál CSD Circuit Switch Data Jak jsme si uvedli v kap. 2.2, je jednotkou penosu v sítích GSM jeden timeslot, pedstavující práv jeden probíhající hovor nebo penos dat. Osm timeslot tvoí jeden TDMA rámec a 26 TDMA rámc v TCH (dopravním kanále) se skládá do multirámce trvajícího 120 ms. Osm je také maximální poet souasných hovor na jedné nosné vln. istá kapacita jednoho timeslotu je 33,8 kbps, ovšem z nho si režie sít GSM odkrojí 11 kbps a na užitená data poté zbývá 22,8 kbps. Telefonní hovor je kódován na velikost toku 13 kbps a zbytek do 22,8 kbps zabírají ežijní informace (nap. korekce chyb apod.) Základní datový penos v sítích GSM je realizován pes CSD pepojovaný okruh. Do použitelné velikosti jednoho timeslotu (22,8 kbps) se vejde 9,6 kbps užitených dat, kde 13,2 kbps spadá opt na režijní informace (algoritmy kódování, korekce chyb atd.) Pi datové komunikaci je tedy veden hovor z mobilní stanice, v kterém je penášeno 9,6 kbps dat do MSC, odkud datový tok podle urení smuje na jinou MS nebo na bránu do další externí sít. Omezení rychlosti na 9,6 kbps je závažným nedostatkem datových služeb GSM. Existuje ješt možnost donutit sí penášet data cestou CSD na rychlosti 14,4 kbps. Spoívá ve zmenšení režijních informací v rámci slotu na 8,4 kbps (díky lepšímu kódování a potlaení korekce chyb), že na užitená data zstane již 14,4 kbps. Toto ešení vyžaduje i zmnu software jak na stran MS tak na stran BTS. Další možnou nevýhodou je to, že penosy 14,4 jsou více závislé na kvalit signálu a vzdálenosti od BTS. Klasické CSD by mlo být garantováným penosem dat v celé síti. Dokud funguje telefonní hovor, mlo by fungovat i datové spojení CSD. 9

10 Obsazování timeslot datovou službou CSD Zdroj: [MTN] HSCSD High Speed Circuit Switch Data Jedním z možných ešení zvtšení penosové rychlosti v sítích GSM je HSCSD. Technologie vychází z pepojování okruh, klasického penosu CSD, ale pro komunikaci dokáže využívat více timeslot najednou. Jak jsme si ekli [kap ], velikost dat v jednom timeslotu je 9,6 kbps (maximáln 14,4 kbps). Další podmínkou využívání datových hovor, kterou jsme si ješt neuvedli je to, že timesloty jsou v komunikaci jednosmrné. Pro obousmrnou komunikaci (vetn klasické CSD) musí být využity minimáln 2 sloty. Jeden pro uplink, druhý pro downlink. Služba HSCSD (po implementaci do sít GSM a MS) dokáže využít více slot souasn, tím dokáže zvyšovat rychlost datového penosu. Komunikace potom probíhá po vytvoeném vyhrazeném kanálu (který zahrnuje více slot). Je definováno nkolik tíd HSCSD, podle toho kolik timeslot souasn dokáží využít. Maximem je tída 18, která dokáže pro uplink využít všech 8 slot jednoho TDMA rámce a dalších 8 slot druhého rámce pro downlink. Tato možnost je však v praxi utopií, protože pidavné sloty pro datovou komunikaci HSCSD jsou pidlovány BTS podle aktuální zatíženosti sít. Jakmile se jednou sloty pro HSCSD spojení vyhradí, zabírají místo normálním/ostatním hovorm. Díky tomu nelze vždy využít maximální možnou rychlost, kterou technologie HSCSD dovoluje. Nás zajímá nejvíce rozšíená tída 6, která umožuje použít až 4 sloty najednou. Existuje varianta symetrická (2 sloty pro downlink, 2 sloty pro uplink) a asymetrická (3 sloty pro downlink, 1 slot pro uplink). První možnost umožuje rychlost 28,8 kbps v obou smrech (2 x 14,4 kbps). Druhá dokáže penášet data ve smru k uživateli rychlostí až 43,2 kbps (3 x 14,4 kbps) a 14,4 kbps ve smru od uživatele. Asymetrické použití je typické i pro analogové modemy 57,6 kbps, které v JTS dosahují této rychlosti pouze za ideálních podmínek a to pouze smrem k uživateli (downlink), pro uplink je maximum 33,6 kbps. Zajímavostí je zpoplaování služby HSCSD, kdy uživatel platí za každý slot, který pi komunikaci použil. Pokud se mu podaí spojit maximální rychlosti 4 slot (3+1), utuje mu operátor poplatky jako kdyby souasn 4x telefonoval, protože obsadil sloty jen pro sebe a nikdo jiný je nemže v tu chvíli pro komunikaci využívat. Obsazování timeslot datovou službou HSCSD Zdroj: [MTN] 10

11 2.3.3 GPRS General Packet Radio Service Dalším ešením datových penos v sítích GSM je technologie GPRS. Jejím zavedením jsou sít GSM pojmenovávány jako sít 2,5 generace, což napovídá o tom, že GPRS se svým pojetí blíží sítím 3G (UMTS). Nkdy je sí s možnostmi GPRS oznaována též jako GSM/GPRS. Sít GSM/GPRS mají sloužit jako základ, tzv. core network, pro stavbu sítí UMTS Technologie GPRS pracuje na principu pepojování paket. Tato základní myšlenka pináší mnoho výhod a možností pro datové penosy v sítích GSM. Pepojování paket jako takové je dvrn známé z poítaových sítí, vzlášt Internet s protokolem TCP/IP je typickým píkladem. Pi datovém penosu nejsou nikomu vyhrazovány zvláštní timesloty. Data jsou rozdlena na pakety, které mají ureny svého píjemce a na své cest k nmu se pohybují nezávisle. Co timeslot to jeden GPRS paket. Nkdy se GPRS technologie oznauje též jako IP over GSM. GPRS pracuje na principu nespojovaného penosu, tzn. mezi odesilatelem a píjemcem není vytváeno stálé spojení. Penosové kapacity jsou tak využívány maximáln efektivn tmi, kteí potebují data penášet a nejsou blokována tmi, kteí zrovna nic penášet nepotebují. To je zásadní odlišnost od klasického CSD (nebo HSCSD), pi kterém jsou sloty pi spojení pro uživatele vyhrazeny vždy, i když v uritém okamžiku nekomunikuje. Existuje ješt varianta GPRS se spojovaným penosem, ale jedná se spíše o logické vymezení cesty mezi odesilatelem a píjemcem než o vytvoení stálého spojení (nap. pi použítí GPRS pro komunikaci se sítí X.25). Posílání GPRS paket ve volných timeslotech TDMA rámce Zdroj: [MTN] Další výhodou je zpoplatování datové komunikace GPRS, kdy se neplatí za dobu spojení, ale za objem penesených dat. Rozdílem oproti CSD/HSCSD je pipojování k síti. U klasických CSD penos je vždy nutné vytoit íslo píjemce (modemu), zatímco GPRS telefon je po zapnutí (po provedení tzv. GPRS attach operace) okamžit pipojen do sít GPRS/Internetu a kdykoli mže posílat pakety dat, aniž by se njak zvlášt pipojoval. Pirovnáme-li GPRS telefon k terminálu v IP síti, chová se stejn. Je stále pipojený k Internetu a má i svou IP adresu (vtšinou vnitní adresu sít operátora). GPRS sí GSM je jen jednou ze subsítí Internetu. Z toho vyplývá jedno omezení GPRS technologie pro datové penosy. Nelze se spojit s modemem (nap. do vnitní podnikové sít), lze pouze komunikovat pes sí Internet (nap. VPN pístup do podnikové sít). Pro používání technologie GPRS v síti GSM je poteba úpravy stávajících MS, subsystému BSS i subsystému NSS. Existující uzlové body BTS se upraví tak, aby umožnily smrování paketových dat mezi mobilní stanicí a uzlem penosové brány (jedná se o nové protokoly a funkce pro alokaci slot a kanál). BSC musí být vybaveno novým hardwarem ve form PCU (Packet Control Unit) a novým rozhraním pro komunikaci s SGSN. Pidlování priorit mezi okruhov a paketov pepojovaných spoj zstává na stran BSC. V NSS jsou implementovány dva nové uzly pro práci s paketovými daty SGSN a GGSN [Agilent]. Ostatní uzly zstavají prakticky stejné. V registru HLR jsou navíc evidovány informace o používaných službách GPRS a tarifikaní informace. Mezi MSC a SGSN je nutné dodat speciální rozhraní ke koordinaci signalizace, aby bylo možno pracovat jak s okruhov, tak paketov orientovanými daty. 11

12 SGSN Serving GPRS Support Node Umožuje smrování paket, vetn správy handoveru, ovování a šifrování smrem od a ke všem uživatelm GPRS, kteí se nacházejí v oblasti dosahu SGSN. Uživatel mže být obsluhován jakoukoli SGSN v síti GSM/GPRS. GGSN Gateway GPRS Support Node Pedstavuje bránu k externím sítím, provádí zabezpeení (firewall) a funkci evidenci út, stejn tak jako dynamickou alokaci IP adres pro mobilní stanici (DHCP). Z pohledu externích IP sítí je GGSN hostitel vlastnící všechny IP adresy všech uživatel v síti GSM. Schema sítí GSM/GPRS Zdroj: [Aligent] Aby mohla mobilní stanice komunikovat pomocí GPRS, musí se nejdíve zaregistrovat u SGSN, tomu se íká GPRS attach. Stane se tak vtšinou pi zapnutí telefonu nebo spuštní mikrobrowseru. Celkov mobilní stanice získá pi operaci attach tzv. PDP kontext (Packet Data Protocol Context), jež definuje základní informace o stanici, domluvené kvalit služby a rychlosti penosu. GPRS definuje ti tídy spolehlivosti/kvality penosu (tzv. QoS Quality of Service), od které se odvíjí rychlost paket a také jejich chybovost [viz. Peterka01] Po provedení attach se stanice stává viditelnou pro datovou komunikaci v rámci sít GSM/GPRS (využitelné již nap. pro službu MMS). Pokud chce komunikovat s externí sítí, musí získat adresu do této sít. V našem pípad je tou sítí Internet, MS má již pidlenu IP adresu vnitní sít operátora. Pro každý attach je uživateli pidlana jiná dynamická IP adresa. Tímto krokem se mobilní stanice stává plnohodnotným uzlem sít Internet. Jaké rychlosti penosu nám tedy umožní paketové GPRS? Z technologie GSM vyplývá již známé omezení užitené velikosti jednoho timeslotu na 22,8 kbps. GPRS definuje 4 tídy, které oznauje jako coding scheme. Podle zvolené tídy je GPRS schopno zakódovat užitená data do prostoru 22,8 kbps v tchto velikostech: tída CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 rychlost 9,05 kbps 13,4 kbps 15,6 kbps 21,4 kbps v praxi <6,7 kbps <10 kbps <12 kbps <16,7 kbps Zdroj: [Peterka02] GPRS dokáže najednou využít až všech 8 slot TDMA rámce, pokud bychom brali v úvahu kódování dat podle CS-4, dostáváme se k teoretické rychlosti 171,2 kbps (8 x 21,4 kbps). Zvolení coding scheme se odvíjí od kvality signálu v míst komunikace, CS-4 lze použít pouze za ideálních podmínek. V praxi se uvádí reálná rychlost GPRS od 0 kbps až po 115,2 kbps (odpovídá rychlosti pi použití CS-2). Nula se uvádí proto, že GPRS negarantuje rychlost spojení. Paketový penos se odvíjí od dostupných volných timeslot. Pokud nelze žádný timeslot využít, žádná data se v tu chvíli nemohou penášet. To ásten vyplývá z priority pidlování timeslot. Nejvyšší prioritu mají bžné hlasové hovory, potom následující klasické datové penosy pomoci CSD/HSCSD a až potom picházejí na adu pakety GPRS. Technologie GPRS má tedy opt jasná omezení vycházející z GSM a jeho timeslot. Využití všech 8 slot pro datové pakety je dnes známé pouze ze specifikace GPRS. V praxi lze dnes využít maximáln 4 sloty z jednoho TDMA rámce (dnes vtšinou asymetricky dleném na principu 3+1 [viz. kap ]). Hlavním problémem pro dosáhnutí ješt vtších rychlostí je modulace signálu pomocí GMSK [kap ], kterou eší technologie EDGE. 12

13 2.3.4 EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution (EGPRS & ECSD) Dalším krokem k zvyšování rychlostí datových penos v sítích GSM je technologie EDGE. Pokud se GSM/GPRS oznauje za sít 2,5 generace, sít GSM s implementací EDGE by se dali oznait ze sít 2,75 generace. Specifikace EDGE byli standardizovány v GSM Phase 2+, do dnešní doby se však nenašel žádný operátor, který by tuto technologii nabídnul ve své síti. EDGE má totiž své výhody i úskalí. Operátoi možná ekají až na sít 3G, nicmén podle przkum [Nokia] má trh s bezdrátovými datovými penosy rst ron o 100% a v roce 2005 tvoit celou 1/3 provozu s sítích GSM. Technologie EDGE není alternativou k GPRS nebo HSCSD. Její použití zvyšuje samotnou kapacitu sít GSM na pozadí souasného zachování odstupu nosných vln (200 khz) a TDMA pístupu. Tím se zvyšuje i penosovou rychlost jak technologie GPRS tak CSD/HSCSD. Ústedním prvkem EDGE je nová technologie radiového rozhraní, kdy je použit jiný druh modulace. Ten umožuje až trojnásobn vyšší kapacitu timeslotu. EDGE používá nový druh modulace oznaovaný zkratkou 8-PSK (osmistavová fázová modulace 8 Phase Shift Keying), která nebude nahrazovat dosavadní dvoustavovou modulaci GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), ale bude s ní soubžn fungovat. 8-PSK tedy poskytuje vyšší datové rychlosti, ale na rozdíl od GMSK je využitelná na menší vzdálenost od BTS a také je závislá na kvalit signálu. Rozdíl mezi modulací GMSK a 8-PSK Zdroj: [EricssonEDGE] Díky nové modulaci EDGE mohou datové rychlosti v jednom timeslotu dosahovat rychlosti pes 50 kbps (bez režijních informací sít). Pro implementaci EDGE do sítí GSM/GPRS je zapotebí provést upgrade nejen subsystému BSS, ale samozejm i mobilní stanice. Všechny ostatní prvky jsou již využívány technologii GPRS i HSCSD. BTS budou vybaveny novými EDGE pijímai (EDGE TRX), které umožní použití nové modulace 8-PSK. BSC bude vybaveno nových softwarem pro zpracování modulace. Dále pibude nový adaptivní multirychlostní kodek AMR (Adaptive Multirate Codec), který zvýší hlasovou kapacitu sít. EDGE TRX budou pak schopny penášet více hovor v jednom timeslotu! Naopak pi jednom hovoru v jednom timeslotu bude možný penos kvalitnjšího zvuku (kodek o kvalit až 32 kbps). Z tohoto dvodu je EDGE technologie zajímavá i pro kapacitní ešení stávajících GSM sítí, kdy se kapacita zvyšuje pouze pidáváním nových BTS. Použitím EDGE pichází na adu nové služby využívající novou modulaci. Prvním je ECSD (Enhanced CSD), které pracuje na stejných principech jako CSD/HSCSD. ECSD bude schopna v jednom timeslotu penášet data rychlostí až 38,4 kbps. Pi nízké chybovosti (BER) bude možné podporovat v reálném ase služby o rychlosti 64 kbps už pi pidlení dvou slot (2 x 32 kbps) [Nokia]. Druhým je EGPRS (Enhanced GPRS), který funguje na totožném principu jako GPRS. Propustnost dat, vetn režijních bit, bude u služby EGPRS až 400 kbps (na jeden TDMA rámec). U EGPRS se podle coding scheme uvádá teoretická velikost timeslotu až 50 kbps. Technologie EDGE je bohužel však asi poslední slovo sítí GSM v rychlých datových penosech, založených na TDMA rámci s osmi timesloty. 13

14 2.4 Messaging služby Služby zasílání zpráv se staly fenoménem sítí GSM. Ješt v roce 1999 byla ve dvanácti nejvysplejších evropských zemích odeslána dohromady pouhá miliarda SMS msín, zatímco na konci roku 2001 se poet SMS pohybujících se mezi obyvateli Evropy za 30 dn blíží patnáctinásobku. Podle odhadu GSM Association mají v prosinci 2002 evropské sít GSM penést pes 62 miliard SMS. eští uživatelé rozeslali denn v roce 2001 ve všech tech sítích GSM v R pes 8 milion zpráv (uživatel poslal v prmru 40 zpráv msín, celosvtový prmr je 35 zpráv). [MobilSMS]. Pedevším mezi mladými uživateli je služba zasílání zpráv velmi oblíbená a iní nezanedbatelnou ást pijmu mobilních operátor. Její úspch spoívá v jednoduchosti použití, nízké cen a možném kouzlu této offline komunikace. Na rozdíl od bežného hovoru nevyžaduje od uživatele okamžitou interakci a dává mu prostor na pemýšlení apod. Do budoucna vidí odborníci a operátoi hlavní roli messaging služeb pedevším jako mobilního u a instant messaging službách (typu ICQ), využitelných pímo mobilním telefonem v síti GSM. Zkušenosti z Korea a Japonska, zemích které již implementovali své sít 3G do bžného komerního provozu, hovoí o tom, že uživatelé ve velké míe dávají stále pednost textové komunikaci ped multimediálními možnostmi sítí 3G. Využívání multimediálních služeb 3G je pro vtšinu lidí stále drahá zaležitost a navíc textová zpráva i mobilní potebu komunikace uživatele stále dostaten uspokoje. Uživatel ji dává pednost ped ostatními druhy (krom hlasového hovoru). [MobilKOREA] SMS Short Messaging Service Služba krátkých textových zpráv (textovek, SMS) je jak nadstavbová služba GSM [kap. 2.2], tak zárove penosový mechanizmus v síti GSM. SMS se v neem podobá GPRS, s tím rozdílem, že místo paket se mezi uživateli posílají SMS zprávy. SMS zprávy jsou penášeny pomocí nespojovaného protokolu SMPP a rámci datagramu PDU (Packet Data Unit). Penos je uskuteován pomocí signalizaních kanál sít GSM (podrobný popis protokolu a komunikace GSM viz. [MobilPDU]). Díky využívání signalizaních kanál neomezují SMS kapacitu dopravních kanál. V podstat se jedná o druh datové služby. Ústední ástí fungování služby SMS je tzv. SMS centrum operátora (SMSC). Skládá se z rozhraní GWMS a ústedny SMSC. Ta se stará o pijímání a odesílání textových zpráv na jednotlivé mobilní stanice. Posílání SMS zpráv se skládá ze dvou innosti. Mobile Originating (MO) je penos SMS zprávy z mobilní stanice do SMSC a Mobile Terminating je doruení SMS zprávy z SMSC na mobilní stanici. SMSC se zárove stará o uchovávání zpráv, které nemohli být v daném ase dorueny (slouží jako buffer zpráv, než mohou být dorueny). Pehled messaging služeb v sítích GSM Zdroj: [EricssonMMS] 14

15 V sítích GSM mohou být využity dva zpsoby transportu SMS zpráv. Prvním je Point-to-Point, služba klasického posílání zpráv mezi mobilními stanicemi sít. Druhou je tzv. Cell Broadcast, služba hromadného rozesílání zpráv z SMSC na n-poet mobilních stanic (v rámci celé sít i jednotlivých BTS). SMS zpráva mže mít jen textovou podobu. Maximální velikost zprávy je pi použití 7-bit kódování znak abecedy 160 znak zprávy (pi 8-bit kódování znak je to 140 znak). Díky nespojovanému penosu zpráv do SMSC pomocí signalizaních kanál je daná asová prodleva mezi odesláním a doruením zprávy. Prodlevu ovlivuje vytížení signalizaních kanál a doba zpracování zprávy v SMSC. Na cestu z mobilní stanice do SMSC potebu zpráva minimáln 3 až 5 sekund. Pokud je adresát k zastižení okamžit (zpráva neeká na doruení v SMSC) je prodleva 6 až 10 sekund (2x cesta tam a zpt). Z tchto ísel vyplývá, že maximální penosová rychlost SMS (jako penosového kanálu) je cca 500 bit/s. Zajímavá je možnost zasílání SMS pomocí technologie GPRS, kdy zprávy jsou penášeny jako pakety GPRS a útování probíhá na bázi penesených dat. Operátoi tuto možnost vtšinou ve svých sítí neumožují. Z jejich strany se jedná o nevýhodnou službu, jelikož ze klasický penos SMS zprávy si útují v pepotu 10x vyšší ceny, než by uživatel zaplatil pi penosu SMS zprávy pes GPRS EMS Enhanced Messaging Service Standard EMS rozšiuje schopnosti SMS zpráv o možnost zasílat formátovaný text, obrázky, zvuky a jednoduché animace. Firma Nokia pišla již ped lety se svojí definicí SmartMessagingu, která se EMS velmi podobá, ale nikdy se SmartMessaging nestandardizoval ani mezi telefony Nokia navzájem. EMS je standard zptn kompatibilní se službou SMS, využívající její penosové mechanizmy a zázemí. Nejsou ani nutné úpravy na SMSC (pokud podporuje 8-bit kódování). EMS definuje formátování textu (ešeno podobn jako tagy u HTML), dále posílání obrázk, zvuk a animací. Penos zprávy EMS se dje pomocí SMS zpráv (paket po 160 bytech) v binární podob. Odesilatel zaplatí celkový poet penesených SMS zpráv v rámci jedné EMS. EMS je evoluní krok mezi klasickými textovými zprávami a multimediálními zprávami MMS Multimedia Messaging Service Nejnovjší událostí messagingu v sítích GSM je služba MMS. Jedná se o technologii na pomezí nadstavbové služby GSM a aplikaní služby. MMS je dalším mezníkem na cest ke konvergence sítí GSM a sítí IP. Technologie umožuje off-line penosy textu, audio a video dat. Rozšiuje tedy možnosti penosu a zachovává výhody SMS zpráv. Zásadní rozdílem je to, že zatímco SMS zprávy putují signalizaním kanálem (vlastním protokolem do SMS centra), MMS zprávy jsou penášeny datovými službami. Primárním zamení MMS je na komunikaci mezi mobilními stanicemi, zatímco SMS je dnes využívána i v komunikaci s externími sítmi. MMS technologie je jednou z možností sítí 3G, ale pomocí GPRS je realizovatelná již v sítích GSM. Implementace služby MMS do sít GSM Zdroj: [MobiXtar] 15

16 MMS zprávy jsou v sítích GSM penášeny pomocí technologie GPRS pes dopravní kanály, paketovým zpsobem (nelze využít CSD/HSCSD). Samotná komunikace MMS zpráv je založena na Internetových standardech. Penos zpráv se realizuje protokolem SMTP (Simple Mail Transfer Protokol), který se v sítích IP používá pro bžný penos . Pro multimediální data ve zpráv MMS jsou použita rozdlení MIME (zpsob opt totožný s Internetovým em). MMS zpráva si poradí s tmito základními typy informací: text, obraz (formát JPEG, GIF), zvuk (formát AMR), video (formát H.263) a nkolik dalších. Pro imlementaci služby MMS jsou poteba zmny v síti GSM na stran subsystému NSS. Jedná se o pidání uzlu MMS Relay, který zprostedkovává rozhraní pro komunikaci pomocí GPRS (vložen mezi SGSN a MSC). Dalším uzlem je MMSC (Multimedia Messaging Service Center), kde jsou pijímány, odesílány a uchovávány MMS zprávy (jako v pípad SMSC u SMS). Nakonec musí být proveden upgrade software u MSC ústedny a HLR registru pro uchovávání informací o služb MMS. Samozejm je pro využití MMS nutné vlastnit mobilní telefon tuto technologii podporující. [NokiaMMS]. Rychlost penosu MMS záleží na podmínkách pro penos GPRS [viz. kap ]. Velikost zprávy není standardn omezena. Zprávy mají vtšinou mezi 30 až 100 kb. Cena zprávy se odvíjí od její velikosti. Vytvoení a poslání MMS zprávy je shodné s poízením SMS zprávy. K základnímu textu mohu navíc pipojit obrázek i fotku (poízenou nap. do mobilu vestavným fotoaparátem), dále jednoduchý zvukový záznam apod. Samotná zpráva MMS je tedy jakási šablona, která uruje jaký text se má zobrazit, pipadn jaká multimediální data jsou pipojena a jak se mají zobrazit (podobá se ové hlavice a e- mailovým pílohám.) 2.5 Aplikaní služby Zatím byly popsány možnosti tzv. transportních datových vrstev v sítích GSM (CSD/HSCSD, GPRS, EDGE, SMS). Aplikaní služby jsou umístny v hierarchii o vrstvu výše, pro své fungování mohou využívat jakékoli datové služby z nižší vrstvy. Hlavním pínosem datových služeb je penos dat jako takových, nebude zde proto rozebrána komunikaci PC-GSM-PC, ale zamíme se na služby bez poíta jako koncových stanic. Zatímco datové služby jsou závislé na možnostech sít GSM, aplikaní služby jsou závislé pouze na možnostech mobilního telefonu. Mobilní telefony, jejich výpoetní a pamová kapacita, umožují stále propracovanjší software a tudíž stále výkonjší aplikaní služby. Aplikaní služby mají své vlastní rozhraní, protokoly a architekturu. Zprostedkovávájí komunikaci mezi mobilním uživatelem a provozovatelem obsahu/aplikace/služby. Jedná se tedy vždy o podobu jistého druhu architektury klient/server SIM Application Toolkit Nejstarší aplikaní službou pro mobilní telefony je možnost SIM Application Toolkit. SIM karty jsou pamové karty vybavené nkolika speciálními funknostmi, zajišující fungování mobilních telefon. Díky pamti na kart, existuje možnost do prázdného místa nahrát vlastní aplikaci/software. Aplikace je potom pítomná v pamti SIM karty a stává se souasní software telefonu. SIM Toolkit má jasn definované rozhraní pro komunikaci se software mobilního telefonu. Aplikace SIM Toolkit mohou být samostatné (nap. hry apod.) nebo mohou komunikovat s okolím (nejtypitjší použití). Jedná se o aplikaní službu, která má svou klientskou aplikaci pevn nahranou v pamti SIM. Ke komunikaci s okolím se nejastji používají šifrované SMS zprávy (nap. u aplikace GSM banking). Z principu mohou SIM Toolkit aplikace využívat i služeb CSD/HSCSD nebo GPRS, ale jejich vývoj je nároný a implementace velmi nepohodlná (vždy pi zmn aplikace se musí SIM karta vymnit nebo software do pamti znovu nahrát, vtšinou v autorizovaném servisním stedisku operátora.) Další nevýhodou SIM Toolkit je možnost instalace pouze jedné aplikace na kartu souasn. Nejvíce rozšíena a hojn používána je služba GSM banking, v ostatních oblastech nasazení je SIM Toolik vytlaován jinými aplikaními službami WAP Wireless Application Protocol WAP je jakýmsi zrcadlem Internetové služby WWW. Pístup k webovým serverm je realizován pomocí protokolu HTTP, informace jsou popsány v jazyce HTML a uživatel je využívá pomocí prohlížee 16

17 WWW stránek. Služba WAP funguje na podobných principech. Je založena na tí vrstevné architektue. První ástí je tzv. mikrobrowser pítomný v mobilním telefonu a pedstavující interface aplikace pro uživatele (jako WWW prohlíže). Druhou ást, prostední vrstvu, pedstavuje WAP gateway, (vlastní server s IP adresou, umístný u operátora GSM), umožující peklad WAP požadavk do dalších externích sítí (pedevším Internetu). Nejastji se jedná o pevod WAP požadavku na HTTP požadavek, který je poslán na píslušný HTTP/WAP server. Tetí ástí je tedy HTTP/WAP server, umístní v Internetu, zpracovávající požadavky a odesílající odpovdi uživateli ve formátu WML. Funkci protokolu HTTP a formátovacího jazyka HTML u WEBu nahrazuje u WAPu protokol WAP a jazyk WML. Použití WAPu je jednoduché. Poté co uživatel oteve mikrobrowser, je poslán požadavek na WAP gateway, která požadavek zpracuje a vyžádá si odpov od WAP serveru, po jejím pijetí ji odešla zpt uživateli na mobilní telefon. Penos informací mezi mikrobrowserem a WAP gateway mže být realizován nkolika datovými službami. Schema fungování služby WAP Zdroj: [WirelessWeb] První je možnost posílání WAP požadavk a odpovdí pomocí SMS zpráv, která však v praxi není podporována, pro složitou implementaci tarifikace (nevýhodné ceny). Nejrozšíenjší možností je penos dat pomocí CSD/HSCSD. Její nevýhodou však zstává vysoká cena spojení, jelikož pi používání WAPu je uživatel stále pipojen do sít a platí za každou minutu spojení (samotný WAP protokol je nespojovaný jako HTTP.) Ideální možností pro používání WAPu se tudíž jeví GPRS, kde uživatel zaplatí opravdu pouze za penesené množství dat. Je stále pipojen do sít [viz. kap ], mže kdykoli poslat požadavek na WAP stránku a nemusí se vždy znovu pipojovat MExE Mobile Station Application Execution Environment Nová služba MExE sdílí nkolik podobných rys se stále populárnjším WAPem, oba jsou navrženy pro práci v sítích GSM, ale i v nových sítích UMTS. Zatímco WAP umožuje používání script, grafiky, animací a textu, u MExE se poítá s programováním a úpravou aplikací pímo v samotném telefonu. Máte možnost si do svého telefonu nahrát uritou aplikaci od svého operátora nebo poskytovatele služby/obsahu, potom si jí pustit a dále pispsobovat svým potebám. [ETSI]. Cílem MExE je poskytnout v mobilních telefonech úplné a standardizované prostedí pro spouštní aplikací. Tímto prostedím se stalo JVM (Java Virtual Machine) z prostedí Internetu. MExE podporuje bohaté rozhraní od hlasových pokyn, pes grafické ikony až po tzv. softkeys (tlaítka pod displejem, mající v rzných položkách menu rzné funkce). MExE definuje také svj vlastní transportní protokol (na aplikaní vrstv). Použití je velmi závislé na výpoetním výkonu telefonu a možnostech jeho software. Proto se až nyní objevují telefony, které tuto službu podporují. Služba MExE je velmi sofistikovanou a složitou záležitostí. Proto je implementace jednotlivých aplikací spojena s problémy provázejícími každou novou technologii (chyby, bezpenostní problémy apod.). Nahrávání aplikací MExE do mobilního telefonu i penos dat mezi aplikací a poskytovatelem služby/obsahu je realizován datovými službami GSM. Mže jít opt o CSD/HSCSD nebo GPRS. Rozsah aplikací MExE je široký, od rzných osobních organizér, pes pístup k informaním službám a upravitelná grafická uživatelská rozhraní až po telekomunikaní služby, pro stahování u nebo urování polohy uživatele apod. Pomocí MExE urit dojde ke konvergenci možností, které nabízejí dnešní PDA a mobilní telefony. Základem systémi budoucího hybridního zaízení PDA/mobilní telefon bude práv JVM s aplikacemi MExE. 17

18 3. GSM sít v eské Republice 3.1 Historie GSM v R 12. záí spuštní první bezdrátové sít spolenosti Eurotel Praha, která pracuje dodnes na technologii NMT 450 pod oznaením Eurotel T!P 25. bezna zástupci spoleností Eurotel a Radiomobil pevzali od TÚ licenci k provozování sít GSM 1. ervence spolenost Eurotel spouští svoji sí Eurotel GSM a o msíc pozdji spolenost Radiomobil svoji sí Paegas záí 1999 duben 2000 íjen 2000 bezen 2001 únor 2002 srpen spolenost Eurotel zprovozuje službu Fast Data 14,4, která umožuje penášet data v sítích GSM rychlostí až 14,4 kbps - udlena 3. license pro provoz sítí GSM v duálním pásmu, získal ji eský Mobil - spolenost Eurotel spouští ve své síti službu HSCSD, umožující datové penosy rychlostí až 43,2 kbps - spolenost eský mobil spouští komerní provoz své duální sít Oskar - spolenost Eurotel zpístupuje službu GPRS Instant, umožující datové paketové penosy v síti GSM - spolenosti Radiomobil a Eurotel spouštjí své první BTS v duálním pásmu GSM 1800 MHz - spolenost Radiomobil spouští též svoji službu GPRS - služba GPRS spuštna i v síti Oskar - služba MMS zprovoznna v sítích Eurotel a T-Mobile 3.2 Datové služby operátor GSM v R V eské republice fungují v souasné dob ti sít GSM. Nejstarší je sí spolenosti Eurotel (dále pouze jako sí Eurotel), druhá v poadí byla uvedena do provozu sí spolenosti Radiomobil (sí T- Mobile) a posledním pírstkem na trhu byla na zaátku roku 2000 sí spolenosti eský Mobil (sí Oskar). Všechny sít jsou duální, tzn. využívají obou GSM frekvencí (900 a 1800 MHz) a jejich pokrytí zahrnuje více než 98% uzemí R. Pro využívání všech možností datových služeb musí mít uživatel danou službu aktivovanou a vlastnit mobilní telefon tuto službu podporující. Všechny sít umožují datové penosy klasickou cestou CSD [viz. kap ] o rychlosti 9,6 kbps. Jediná sí Eurotel dokáže data CSD penášet díky lepšímu kódování rychlostí 14,4 kbps. Technologii HSCSD podporuje na trhu pouze Eurotel maximální rychlostí 43,2 kbps pi použití asymetrického penosu 3+1 timeslot. Eurotel nabízí i možnost HSCSD roamingu u více než 20 svých partner. Ostatní operátoi službu HSCSD nenabízejí a ani ji nehodlají do svých sítí zavádt. Naopak datové penosy GPRS nabízejí všichni operátoi. Možnosti služby GPRS jsou u všech velmi podobné (všichni nabízejí až možnost 3+1 paket), stejn tak cenové relace jsou obdobné [viz. kap. 7.1]. Eurotel a T-Mobile navíc umožují GPRS roaming v nkolika dalších partnerských sítích. Kvalita datových služeb HSCSD a GPRS je závislá na intenzit a dostupnosti signálu. Tuto podmínku spluje nejvíce Eurotel, potom následují T-Mobile a Oskar. Další limitujícím faktorem je vytíženost sít. Nízká obsazenost timeslot umožuje využívání vyšších rychlostí. Tuto vlastnost nejlépe spluje sí Oskar, až poté T-Mobile a Eurotel. V poslední dob nejvíce propagovanou službou je novinka Eurotelu a T-Mobile MMS. Oskar tuto službu zatím nepodporujuje, ale poítá s jejím uvedením až tzv. uzraje trh. 18

19 3.3 Mobilní telefony GSM na trhu R Všechny telefonní pístroje dostupné na trhu (mimo starých model a low-end výjímek) zvládají funkci klasických datových penos CSD. Pozná se to zejména díky podpoe WAP, pro jejíž využití je alespo CSD podmínkou, jelikož WAP pes SMS žádný operátor nepodporuje. Jak stoupáme do vyšších výkonnostní i cenových kategorií, umožují telefony navíc komunikaci s poítaem (pomocí seriového kabelu a nebo i pomocí IrDA portu). Telefony v manažerské kategorii již hojn obsahují podporu služby HSCSD (využitelnou pouze u Eurotelu) nebo GPRS. Ve více pípadech telefon umožuje využívání obou služeb. High-end telefony dnešního trhu obsahují navíc technologii Bluetooth pro snadnou bezdrátovou komunikaci s poítaem, dále podporují službu MMS (k tomu mají nkdy vestavný fotoaparát) a umožují stahování Java aplikací (MExE). Výbr nkolika typ od nejvtších výrobc (Nokia, Siemens, SonyEricsson, Motorola) je uveden i s pehledem datových funkcí a s orientaní cenou v píloze. [viz. kap. 7.2] 3.4 Projekt GPRS>>Oveno na lidech Od íjna roku 2001 do ledna 2002 probíhalo v síti Oskar testování provozu datové služby GPRS v rámci projektu GPRS>>Oveno na lidech. Ml jsem tu možnost se tohoto projektu úastnit, stejn jako dalších 149 IT noviná a odborník z celé R, tzv. technoid (marketingový výraz spolenosti eský Mobil). Po dobrých zkušenostech z testovacího provozu uvedl Oskar službu do komerního provozu v únoru V rámci prvního setkání všech tester na Workshopu bhem výstavy Invex 2001 byla prezentována filozofie firmy eský Mobil v oblasti datových služeb GPRS, doplnna o výklad základ této technologie. Každý úastník dostal k dispozici mobilní telefon Siemens S45 a možnost neomezeného používání služby GPRS (bez poplatku) po celou dobu projektu. Jako proti službu požadoval Oskar plnní rzných testovacích úkol: povinné datové penosy bhem týdne v ádu desítek megabyt, informace o výpadcích technologie, monitorování kvality pipojení v míst bydlišt, využívání služby WAP, testování bžných datových penos na rzné konfiguracích poíta a rzných systémech (Windows 95/NT/W2K/WXP, Linux, PocketPC, PalmOS a další). Motivací k plnní úkol byla možnost bezplatného získání telefonu Siemens S45 a další spolupráce se spoleností eský Mobil. Nejaktivnjší technoidi mohli získat i další hodnotné ceny v podob notebooku nebo PDA. Moje práce spoívala zejména v testování pipojení pomocí GPRS z kapesních poíta. Jednalo se o ipaq H3630 (s PocketPC) a Palm Vx (s PalmOS). Bhem prvních dvou týdnu se podailo optimáln vyladit konfiguraci obou PDA, aby spojení nepadalo a probíhalo vtšinou na první pokus. Je nutné dodat, že Oskar bhem projektu svou sí GPRS stále ješt dotváel. Proto z poátku docházelo k astým výpadkm. Fungování WAP a WEB prohlížee z obou platforem bylo na uspokojivé úrovní, jak stabilitou tak rychlostí. Dále mezi mé nejpoužívanjší aplikace patil ový klient a ICQ messanger. Konfigurace spojení GPRS na PC pomocí S45 zahrnuje instalaci ovladae modemu do systému a jeho nastavení jako klasického vytáeného síového spojení. Pro pipojení však není poteba uživatelské jméno ani heslo, místo telefonní ísla se zadává sekvence *99***1#. Sekvence telefonu uruje, který profil pro pipojení má tvolit (poslední íslo je íslo profilu). Navíc se zadává pouze specifický AT píkaz (nap. +CGDCONT=1, ip, internet ), který íká o jaký typ spojení se jedná. Jde o digitální spojení do Internetu. Telefon Siemens S45 s pvodním firmware FW14, umožoval pouze použití GPRS v konfiguraci 2+1 timeslot. Po upgradu na nový FW21 (pozdji FW24) dokáže penášet data až 3+1 sloty. Což umožuje rychlost downlink až 40 kbps [viz. kap ] a 13,4 kbps uplink. Bhem testování se po vtšinu asu opravdu dailo realizovat penosy rychlostí pes 30 kbps. Nyní v bžném provozu se tato hodnota pohybuje mezi kbps. Je to dáno pedevším vytížeností sít GPRS, která byla v dob projektu skoro nulová. Pro službu typu WAP, ICQ nebo je však tato rychlost stále velmi dobe použitelná. Vytíženost sít a její vliv na rychlost GPRS je vnímatelný i dnes, kdy v pozdních noních a brzkých ranních hodinách se dá dosáhnout rychlosti 2x vyšší než bhm pracovního dne. Co se týká dostupnosti GPRS v závislosti na kvalit signálu. Ve velkých mstech na 99% nemá na rychlost vliv. Osobní zkušenost z Krkonoš však hovoí, že GPRS dobe funguje i na 1/5 intenzity signálu a to pouze o rychlosti 1+1 slot. Oficiální stránky projektu jsou stále k dispozici na adrese (dnes je souástí Oskareny). 19

20 4. Závr Sít GSM, pracn vybudované v minulých letech, nás budou ješt dlouhý as doprovázet. Využívání služeb GSM bude jist s nástupem sítí 3G klesat, ale pokud se tak opravdu stane, nebude to díve než v horizontu 10 let. Jak jsme si ukázali, koncepce GSM má jist své nevýhody, ale díky technologiím GPRS a EDGE mže stále konkurovat v nabídce služeb novým sítím 3G. GSM se na 90% stane základem nov budovaných sítí 3G. Operátoi jist nebudou chtít své drahé investice vyhodit jen tak do vzduchu a budou se z nich snažit získat co nejvyšší výnosy. Služby GSM budou ješt dlouho dobu nejvíce používanou mobilní technologií, minimáln v našich zempisných šíkách. Finanní stránku musí operátoi dnes zvažovat více než v minulých letech, protože i na trhu telekomunikací se projevil dopad vystízlivní z investorské technologické horeky. Zvlášt partné zaalo být toto rozpotové omezení operátor pi dražbách licencí UMTS, které se v Evrop prodávali za velmi vysoké ceny. Vynaložené ástky však nemají s opravdovou návratností tchto investic mnoho spoleného. Nikdo dneska nedokáže vyíslit pínos ješt neexistujících sítí UMTS. Jasný je pouze velký potenciál oblasti bezdrátové komunikace, který stále eká na své využití. Sít UMTS by mli fungovat na paketovém principu (jako GPRS) a CDMA pístupové technologii k radiovým vlnám v pásmu 2 GHz. Dnes se ozývá stále více hlas, které varují ped peceováním významu UMTS. Sít 3G mají mít nástupce v sítích 4G (kolem roku 2010) a objevují se dokonce úvahy, zda by se 3G nemly radji peskoit kvli rychlému pokroku v rádiových technologiích. Nkteí eští provozovatelé sítí GSM se dokonce nechali slyšet, že o licenci sít 3G pro jejich zatím stále nejasný osud (více standardu je na papíe než na trhu konených produkt) nemají zájem a prozatím si vystaí s technologií GPRS a pozdjší implementací EDGE pro GSM. Kvli tmto úvahám a nákladným investicím do nových technologií, zamují operátoi svj marketing na inovace a pesvdování svých zákazník o nenahraditelnosti práv jejich služby. Je však ím dál tím více je zetelné, že mezi opravdovou užitnou hodnotou služeb GSM a proklamovanými reklamními slogany operátor (typu je to cool, je to sexy ) je vtší i menší mezera (viz. neúspch služby JuicePay). Velmi dobe to lze nyní sledovat na masov propagovaném využívání služby MMS (zvlášt na pedvánoním trhu) našich pedních operátor. Bude zajímavé se na úspch zavádní a používání MMS dívat s odstupem napíklad 6 nebo 9 msíc. Dnešní datové služby GSM již splují nároky na rozumné používaní aplikací sít Internet nebo služeb GSM. Nelze zatím hovoit o videokonferencích na kapesních pístrojích, ale vývoj jde nezadržiteln kupedu. Domnívám se, že do 2 až 3 let budeme moci vysokorychlostní pístupové technologie vyzkoušet i v našich sítích GSM. Trend v oblasti GSM je tedy jasný. Neustálé zvyšování kapacity penosového pásma a reálné penosové rychlosti. Dalším zajímavým trendem je vývoj mobilních terminál, který velmi konverguje k budoucí integraci dnešních PDA a mobilních telefon. První tzv. smart-phones jsou už na trhu dostupné, viz. pístroj XDA nabízený Eurotelem a T-Mobile i Nokia Vlastnosti služeb HSCSD a GPRS a jejich využití pro datové penosy (souasný stav) HSCSD GPRS - princip pepojovaných okruh - princip pepojovaných paket - spojovaný penos - nespojovaný penos - maximální použitelná rychlost 43,2/13,4 kbps (3+1), - maximální použitelná rychlost 40,2/13,4 kbps nebo symetricky 28,8/28,8 kbps (2+2) (3+1) nebo 53,6/13,4 kbps (4+1) - utování za dobu spojení - utování za objem penesených dat typické využití: typické využití: penos velkých objem dat, streamovaná data (audio, penos malých a nepravidelných objem dat ( , video), aplikace vyžadující spojovaný penos ICQ apod.), služba WAP, messagingové služby Postup zpracování práce Ml jsem tu možnost seznámit se s problematiku datových penos GSM v rámci testování rzných aplikaních služeb. Oblast GSM proto sleduji již delší dobu. Pro zpracování práce jsem proto doplnil kostru sestavenou z vlastních poznatk o konkrétní informace získané na 90% prostednictvím Internetu. Za klíové datové zdroje pro vypracování práce považuji Internetový server Mobil.cz [Mobil], dále e-archív pana Jiího Peterky (ást vnovaná GSM) [Peterka] a anglicky velmi dobe napsaný e-book spolenosti Ericsson: Understanding Telecommunications [Ericsson]. Krom toho jsou všechny specifikace týkající se sítí GSM bezplatn dostupné na webu standardizátora ETSI [ETSI]. 20

Mobilní komunikace. Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G. Petra Píšová

Mobilní komunikace. Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G. Petra Píšová Mobilní komunikace Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G Petra Píšová Mobilní síť: GSM - Globální Systém pro Mobilní komunikaci, Global System for Mobile communications - digitální buňková radiotelefonní

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Struktura sítě GSM. obr. 1.1 Buňková struktura

Struktura sítě GSM. obr. 1.1 Buňková struktura Struktura sítě GSM 1 Buňková struktura Síť GSM je jedním z celulárních (buněčných) systémů. Základní idea je taková, že obsluhovanou oblast rozdělíme na 14 šestiúhelníkových buněk, které tvoří dva svazky

Více

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled Mobilní komunikace Semestrální úloha GSM stručný přehled Jméno: Jan Melich Datum měření: 27.2.2006 1.Úvod: GSM (Global Systém for Mobile communication) - Globální Systém pro mobilní komunikaci Jedná se

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ Jiří Čermák Letní semestr 2005/2006 Struktura sítě GSM Mobilní sítě GSM byly původně vyvíjeny za účelem přenosu hlasu. Protože ale fungují na digitálním principu i

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE

Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE X32MKS - Mobilní komunikační systémy Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE Měřící skupina č. 2 Vypracovali: Tomáš Nemastil, Jan Sadílek, Jan Hlídek, Jaroslav Jureček, Putík Petr Zadání 1) Odeslání

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Vývoj GSM I. 1986 testy technologií digitálního vysílání v Paříži (TDMA a FDMA) 1987 12 zemí sepsalo memorandum o technologii GSM (MoU)

Vývoj GSM I. 1986 testy technologií digitálního vysílání v Paříži (TDMA a FDMA) 1987 12 zemí sepsalo memorandum o technologii GSM (MoU) Lekce 4 Vývoj GSM I 1982 CEPT zakládá skupinu GSM (Groupe Spécial Mobile) jejímž úkolem je navrhnout panevropský systém s následujícími kritérii: kvalitní přenos lidské řeči digitální ISDN kompatibilní

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000 37MK - Semestrální práce NMT 450 síť první generace v ČR Vypracoval: Vojtěch Šprongl Analogové systémy 1.generace První generací mobilních systémů jsou analogové radiotelefonní mobilní systémy, které využívají

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Počítačové sítě, v. 3.6

Počítačové sítě, v. 3.6 Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 10: mobilní komunikace Slide č. 1 prehistorie mobilních komunikací 1910: Lars Magnus

Více

Počítačové sítě, v. 3.3. Počítačové sítě. Lekce 10: mobilní komunikace. J. Peterka, 2008

Počítačové sítě, v. 3.3. Počítačové sítě. Lekce 10: mobilní komunikace. J. Peterka, 2008 8 Počítačové sítě, v. 3.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 10: mobilní komunikace J. Peterka, Slide č. 1 prehistorie mobilních komunikací

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ...

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... Obsah OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... 2 KOMUTANÍ DATOVÉ SÍT... 2 PAKETOVÉ DATOVÉ SÍT... 3 ISDN... 4 LOKÁLNÍ SÍT LAN... 5 ŠIROKOPÁSMOVÉ SÍT... 6 DRUŽICOVÉ DATOVÉ SÍT... 7 HODNOCENÍ KOMUNIKANÍCH SÍTÍ...

Více

Počítačové sítě I. 8. Bezdrátové sítě, GSM. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 8. Bezdrátové sítě, GSM. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 8. Bezdrátové sítě, GSM Miroslav Spousta, 2004 1 Bezdrátové sítě přenosové médium: atmosféra (vzduch) sdílené: je potřeba řídit přístup (vysílání) v rámcí IEEE 802 IEEE 802.11 (WLAN)

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

Mobilní telefon GSM Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal

Mobilní telefon GSM Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Mobilní telefon GSM Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Mobilní telefon GSM Mobilní telefon je běžnou součástí života. Rozmach a dostupnost mobilních telefonů nastal zavedením 2. generace mobilních sítí GSM (

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Jak taková poítaová sí vypadá

Jak taková poítaová sí vypadá Jak taková poítaová sí vypadá Po té, co jsme si vysvtlili dležitost poítaových sítí, mžeme konen zaít poznávat principy skryté komunikace okolo nás. Z hlediska rozsahu lze vytváet rzn rozsáhlé poítaové

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Stručně o GSM tzv. uplink tzv. downlink E-GSM (Extended-GSM) GSM-R (Railway GSM)

Stručně o GSM tzv. uplink tzv. downlink E-GSM (Extended-GSM) GSM-R (Railway GSM) Stručně o GSM Technické parametry systému GSM určeného pro provoz mobilních telefonů jsou závazně určeny souborem norem GSM, který v roce 1989 vypracoval Evropský telekomunikační standardizační úřad (ETSI,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace.

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. NavAge Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. Doc. Ing. Jií Chod, CSc., Ing.Jií Svoboda, Pavel Mach, Miroslav Šafránek Systémy GNSS a lokalizace polohy nevidomého Globální družicové naviganí

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Mobilní telefonie a její možnosti využití v oblasti IZS ČR

Mobilní telefonie a její možnosti využití v oblasti IZS ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Mobilní telefonie a její možnosti využití v oblasti IZS ČR Diplomová práce Autor: Bc. Radek Jančík Informační

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Převrat v bezpečném telefonování!

Převrat v bezpečném telefonování! Převrat v bezpečném telefonování! Nová generace oblíbeného bezpečného mobilního telefonu Enigma je nyní ještě bezpečnější, lehčí, rychlejší, tenčí a krásnější. Nástupce oblíbeného telefonu Enigma zajišťuje

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

SMS a MMS. Jaroslav Krejčí

SMS a MMS. Jaroslav Krejčí SMS a MMS Jaroslav Krejčí SMS Úvod První SMS zpráva byla poslána v prosinci roku 1992, a to z osobního počítače na mobilní telefon v britské síti Vodaphone. Byla to obyčejná, jednoduchá textová zpráva.

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík Radiové rozhraní GSM prakticky Karel Mikuláštík Kmitočty pro GSM a DCS Uplink Pásmo 900 MHz: 890.2 MHz po 200 khz až 914.8 MHz (kanály 1 až 124) Pásmo 1800 MHz: 1710.2 MHz po 200 khz až 1784.8 MHz (k 512

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více