Sít GSM. Semestrální práce z Komunikaních systém a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sít GSM. Semestrální práce z Komunikaních systém a služeb"

Transkript

1 Sít GSM Semestrální práce z Komunikaních systém a služeb Téma: 1 - Principy penosu, další rozvoj zejména datových technologií HSCSD, GPRS (jejich teoretická i praktická omezení v R - vetn kvantifikace, požadavky na provozovatele i uživatele). Rozvoj služeb a jejich klasifikace - koncepní, celosvtov i v R. Ceníky poskytovatel služeb v R - zhodnocení a srovnání. Autor: Jií Kacerovský Hl. spec.: IT Informaní technologie Ved. spec.: OPO Obchodní podnikání Datum: listopad 2002 Kurz: IT_420 1

2 Obsah 1. Úvod do problematiky GSM sít Historie celulární sítí Technologie GSM Mobilní stanice MS Subsystém základnových stanic BSS Síový a pepojovací subsystém NSS Operaní subsystém OSS Datové služby CSD Circuit Switch Data HSCSD High Speed Circuit Switch Data GPRS General Packet Radio Service EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution (EGPRS & ECSD) Messaging služby SMS Short Messaging Service EMS Enhanced Messaging Service MMS Multimedia Messaging Service Aplikaní služby SIM Application Toolkit WAP Wireless Application Protocol MExE Mobile Station Application Execution Environment GSM sít v eské Republice Historie GSM v R Datové služby operátor GSM v R Mobilní telefony GSM na trhu R Projekt GPRS>>Oveno na lidech Závr Slovníek pojm Literatura Pílohy Ceník datových služeb GSM v R Eurotel T-Mobile Oskar Pehled mobilních telefon GSM na trhu R Zajímavé lánky Wireless World Forum: MMS The Big Picture report Wireless World Forum: Mobile Youth 2002 report Bezdrátové sít SSR

3 1. Úvod do problematiky Oblast informaních a komunikaních technologií zaznamenala v posledním desetiletí doslova revoluní vývoj. Bezdrátové digitální sít byly na zaátku 90. let minulého století na úplném zaátku. Vysoké ceny a nízký komfort použití limitovaly jejich širší uplatnní. Dnešní sít 3G poskytují uživatelm služby, které na zaátku 90. let patily do sféry sci-fi. Vývoj v sítích GSM je hlavním katalizátorem úspchu mobilních služeb. Celosvtov ovládají sít standardu GSM pes 60% trhu bezdrátové komunikace. Díky digitálnímu penosu (z ásti i paketovému penosu) velmi blízce spolupracují s ostatními digitálními komunikaními prostedími, pedevším poítaovými sítmi. Úspch GSM se dále odvíjí od dobrých technických možností sít i telefonních pístroj, celosvtové použitelnosti (roamingu), cenové pijatelnosti služeb a v neposlední ad i propojení s Internetem (služba SMS, mobilní apod). Tyto výhody jsou více zetelné pi porovnání s ostatními typy sítí. eská populace se obecn projevuje k nových technologiím velmi vstícn. GSM se již od zaátku tší velké pízni eských uživatel. V celosvtovém mítku ve využívání sítí GSM se eská Republika nachází na elních místech, a už se to týká cen služeb nebo zavedených technologií. Vzhledem k dosud jen ásten liberalizovanému trhu pevných sítí, je úspch GSM v R o to vtší. Navíc dává zákazníkovi výhodu mobilní komunikace. Tato práce je vnována sítím GSM z hlediska její technologie a nabízených služeb. V první ásti je vyložen princip fungování GSM, základní funkce. To umožní lepší pochopení možností služeb sítí GSM a jejich pípadná omezení (mohou se lišit i podle zpsob implementace). Hlavní draz je kladen na datové služby GSM. Podrobné pehledy dalších služeb poskytovaných v sítích GSM je možno vyhledat na [ETSI] nebo [MobilS]. V rámci datových služeb jsou rozebírány zejména služby CSD/HSCSD a GPRS, vetn jejich rozšížení EDGE. Zvláštní pozornost je vnována messagingovým službám (SMS, EMS, MMS), které se nacházejí na pomezí datových a aplikaních služeb sítí GSM. Zasílání zpráv je jednou z nejastji využívaných služeb GSM. ást zahrnující aplikaní služby GSM ukazuje, jakým zpsobem lze datové služby využívat k bžné práci. V kapitole vnované eské republice jsou uvedeny všechny podmínky konkrétního eského trhu, které byly v technologické ásti pro pehlednost vynechány. Jedná se o služby poskytované operátory, mobilní pístroje dostupné na trhu apod. V rámci této kapitoly jsou shrnuty i zkušenosti, získané bhem mé uasti na projektu GPRS>>Oveno na lidech, realizovaného v síti Oskar. Závr práce je vnován možnostem využití datových služeb GSM v praxi, hodnocení datové komunikace ve svtovém i místním kontextu. Nastínní možností sítí 3G a porovnání výhod i nevýhod datových penosových služeb. V píloze jsou uvedeny ceníky datových služeb operátor v R a nkteré typu mobilních telefon schopných využívat tyto služby. Mezi pílohy jsem zaadil dvojici anglických lánk z Wireless World Forum vnovaných vyhlídkám služby MMS a fenoménu využívání GSM mezi mládeží. Na samotném konci studie je zaazen zajímavý lánek o historii bezdrátových sítí v SSR. 3

4 2. GSM sít 2.1 Historie celulárních sítí Bezdrátové komunikaní sít již existují pomrn dlouho dobu. První komerní mobilní sítí byla nizozemská sí Openbaar Landelijk Net (OLN) provozovaná od roku V dob své nejvtší slávy mla 2600 uživatel. Telefonovat se však dalo jen pes spojovatelky, hovor byl simplexní (jen jeden mohl hovoit v danou chvíli) a sí nemla nic spoleného s celulární architekturou. Dalo by se dnes íci, že šlo o vysílaky napojené na telefonní sí pomocí pepínání kabel. Na zaátku šedesátých let vdci v Bell Labs zaali pracovat na systému, který by odstranil vtšinu nevýhod stávajících mobilních sítí. Vznikl systém celulární sít, kdy je území rozdleno do mnoha malých bunk, které jsou obsluhovány základnovými stanicemi. Dostupné frekvence byly definovány mezi jednotlivé buky tak, že bylo možno použít stejnou frekvenci vícekrát, pouze muselo být dodrženo pravidlo minimální vzdálenosti bunk. Dnes tato myšlenka vypadá samozejm, ale tehdy šlo o zásadní a technicky velmi náronou záležitost. Principy byly známy. Jejich uplatnní však bylo podmínno vývojem mikroproceso na zaátku 70. let, které již byly schopny celulární sí ídit a obsluhovat. Na podzim roku 1981 byla v Evrop spuštna první analogová celulární sí švédského operátora Televerket (dnešní Telia). Jednalo se o sí 1. generace. Vycházela ze skandinávského standardu NMT (Nordic Mobile Telepohone, pásmo 450 MHz). První celulární sí v Americe byla spuštna až v roce 1983, postavena na standardu AMPS (Advanced Mobile Phone System, pásmo 800 MHz). Sít založené na NMT se bhem 80. let rozšiily po celé Evrop (Nizozemí, Belgie, Rakousko). Ostatní státy se snaží o vývoj vlastního standardu (Velká Británie ETACS; Francie Radiocom2000 od Matry; Nmecko Net C od Siemense; Itálie RTMS od Italtelu). Jednotlivé systémy byly však navzájem nekompatibilní, dokonce i implementace NMT se rzní podle požadavk národních operátor. Vývoj systému GSM zaal v roce 1982, kdy Evropský telekomunikaní úad CEPT (Conference of European Posts and Telegraphs) vytvoil výzkumnou skupinu Groupe Spécial Mobile (GSM). Skupina GSM dostala za úkol teoreticky zrealizovat návrh panevropského digitálního komunikaního systému na celulární bázi v kmitotovém pásmu 900 MHz. Evropská komise (EC) vydala naízení pro lenské státy k rezervování frekvencí v pásmu 900 MHz pro provozování mezinárodního roamingu. Hlavními požadavky byly nízká cena uživatelských zaízení, kvalitní penos ei, mezinárodní roaming a otevenost ke stávajícím i budoucím komunikaním standardm. Brzo se ukázalo, že splnní výše uvedených kritérií nelze stavt na analogových principech a tak nejvtší vliv na definici GSM standardu ml práv na zaátku 80. let definovaný standard pro digitální penosy po telefonní síti ISDN. Pro GSM byla pijata digitální struktura založená na TDMA technologii radiového penosu. V záí 1987 se k výzkumné skupin GSM pipojilo konsorcium 13 operátor a pvodní francouzský název byl zmnn na Global System for Mobile Communication, zkratka zstala. Roku 1989 pešel vývoj systému GSM na European Telecommunication Standard Institute (ETSI), kterému zstal tento úkol do souasnosti. Vývoj v této oblasti pinesl své výsledky. O rok pozdji byla zveejnna první specifikace služeb GSM, tzv. Phase 1. Specifikace zahrnovala služby pesmrování hovoru, hlasové schránky, blokování hovor, pidržení a zámnu hovor atd. První sí GSM Radiolinja AB byla spuštna do provozu v lednu roku 1992 ve Finsku. V prosinci stejného roku bylo v provozu již 12 mobilních sítí GSM (sít 2. generace). V roce 1995 byla schválena a uvolnna specifikace GSM Phase 2, která definovala rozšíené služby typu tarifikace hovor dle impuls, identifikace volajícího, konferenní hovory, kódování EFR/HR atd. Byla pln integrována další, tzv. duální, frekvence 1800 MHz (Digital Celular System DCS1800). V témže roce byla spuštna první sí GSM v USA pod názvem PSC1900 (využívá duální frekvenci 900/1900 MHz). Od roku 1996 vývoj akceleroval. Každý rok ETSI uvoluje dodatené standardy pro služby GSM pod souhrným názvem GSM Phase 2+, které zahrnují nejnovjší možnosti sítí GSM. Podle údaj svtové Asociace GSM bylo v roce 2001 celosvtov v provozu 500 milion mobilních telefon GSM (Evropa 300 mil., ína 82 mil., USA 10 mil.). Píjmy odvtví GSM inily v roce miliard amerických dolar. Celkov je na svt 750 milion uživalet mobilních telefon (všech systém) a každou sekundu si mobil poídí další ti lidé. 4

5 2.2 Technologie GSM Kapitola se zabývá základními principy fungování sítí GSM. Vysvtluje cestu signálu pijímaného mikrofonem z vašich úst až do jeho reprodukce pijemci, zejména zpracování signálu v telefonech, penosové možnosti bunk a ídící zázemí takové sít. Celulární sí GSM se skládá z tchto ástí [Ericsson]: 1) mobilní stanice MS (Mobile Station) konené zaízení GSM (telefon, stacionární pístroj, autotelefon) 2) subsystém základnových stanic BSS (Base Station Subsystem) pímo komunikuje s mobilní stanicí prostednictvm radiového rozhraní 3) síový a pepojovací subsystém NSS (Network and Switching Subsystem) má funkce síové ústedny, pepojuje hovory v rámci sít i do ostatních sítí a vykonává další funkce vyplývající z GSM 4) operaní subsystém OSS (Operation Subsystem) zabezpeuje provoz a údržbu obou výše uvedených subsystém (NSS a BSS) Specifikace GSM standardu jsou uvedeny v dokumentech ETSI [ETSI]. Základem je standard GSM Phase 1, definovaný v roce Následovaný GSM Phase 2 v roce 1995, který základní funkce rozšíil o dnes již nepostradatelné služby jako SMS nebo identifikace volajícího. Pozdjší úpravy byly vydány jako GSM Phase 2+, které tvoí tzv. GSM Phase 2 Release 96, Realease 97 a Release 99. Zde jsou definovány služby jako CAMEL, WAP, HSCSD nebo GPRS. GSM služeb je definováno nkolik typ [MobilS]: 1) Telematické služby nejastji používanou službou je telefonní hovor 2) Nadstavbové služby (bearer service) transportní služby, jejichž využití je podmínno doplkovým zaízením nebo softwarem sít (nap. surfování po Internetu) 3) Doplkové služby (supplementary services) funkce sít, na které musí být telefon vybaven, nap. pijetí ekajícího hovoru 4) Služby SIM karty/telefonu SIM karta nejenom ukládá informace o uživateli mobilního telefonu, ale poskytuje i vlastní služby (aplikace), software telefonu nabízí další aplikaní služby Datové služby zahrnuté v této práci spadají do kategorie nadstavbových služeb (nap. HSCSD nebo GPRS). Aplikaní služby typu WAP apod. jsou další vrstvou nad datovými službami, zprostedkovávané softwarem konkrétních mobilních telefon Mobilní stanice MS Uživatel komunikuje se sítí GSM pomocí mobilní stanice. Tím se dle specifikace GSM rozumí nejen vlastní mobilní pijíma/vysíla = mobilní telefon, ale i modul SIM. SIM karta umožuje unikátní identifikaci uživatele v rámci celé sít GSM. Mobilní stanici lze používat jen tehdy, je-li aktivována vložením SIM karty (výjimkou jsou tísová volání 112). SIM karta unikátn identifikuje uživatele v síti GSM operátora. Pi jejím použití se vždy provede kontrola v databázi operátora s daty o vás uloženými (kontrola IMEI, by mla zamezit odcizení vašeho telefonu). Ve srovnání s nedávnou minulostí nabízejí dnešní mobilní telefony adu funkcí, o kterých by se nám v polovin 90. let minulého století ani nesnilo. Hlavními vylepšeními jsou miniaturizace zaízení, snižování spoteby energie (delší životnost baterie), komformní ovládání (složitý software). Základ zpracování signálu v mobilním telefonu GSM však zstává stále stejný jako u prvních telefon. Spoívá v kódování zdroje, kodování kanálu, prokládání, šifrování a moduci. Nov nabízené služby však zasahují i do tohoto tradiního schématu (zejména služby datové). 5

6 Schema zpracování signálu v mobilní stanici GSM zdroj: [MobilP] Kódování zdroje provádí kodér zdroje, který pevádí spojitý analogový signál na nespojitý digitální a na íslicové stran dochází k odstranní nadbytených dat (kmitot), které jsou obsaženy ve zvuku ale nejsou nezbytné k optovnému porozumní. Dvodem je snížení datového toku na minimum. Používá se k tomu metoda parametrická (penášejí se jen parametry signálu místo pímého kódování samotného signálu.) Základním principem je rozdlení vstupního spojitého signálu na 20 ms úseky a následné kódování pomoví LPC a LTP fitru. Výsledný signál se skládá z 188 bit nesoucího informaci samotného hovoru a 72 bit nesoucí informaci o filtrech. Dohromady tvoí tzv. hovorové rámce o délce 260 bit, kterých se do jedná sekundy vejde 50, odtud tedy bitová rychlost 13 kbps (platí pro tzv. Fullrate (FR) a Enhanced Fullrate (EFR), u Halfrate (HR) je rychlost po zakódování poloviní). U datového penosu není kodér zdroje využíván. Aby se pedešlo nežádoucím vlivm pi penosu signálu (rušení, rozptyl, lom, dopplerv efekt apod.), používá se tzv. kódování kanálu, které do ásti hovorového rámce pidá dodatené bity. Ty jsou potom v dekodéru kanálu pijímae použity k odstranní nebo snížení výskytu chyb. Tmto informacím se íká blokové konvoluní kódy, rozdlují 260 bitu hovorového rámce do 3 tíd podle významu pro zpracování signálu (50 bit nejvýznamnjších, 132 mén a 78 bit nejmén významných). Konvoluním kódováním je tedy vstupní signál o rychlosti 13 kbps (hovorový rámec 260 bit/20 ms), zvtšen a urychlen na velikost 22,8 kbps (kódové bloky 456 bit / 20 ms) Po zvtšení signálu dochází k jeho prokládání (interleaving). Tím je ješt více zvýšena odolnost signálu proti shlukm chyb. Na vstup picházejí každých 20 ms kódové bloky o velikosti 456 bit, které jsou následn rozdleny do 8 skupin, každá o velikosti 57 bit. Ty jsou potom prokládány se 4 posledními skupinami pedchozího kódového bloku a 4 prvními následujícího bloku. Tímto proložením se zabrauje vzniku shluku chybových bit. Dv sousední proložené skupiny o 57 bitech tvoí tzv. burst o délce 114 bit. Burst je doplnn ješt tréninkovou sekvencí o délce 26 bit dále okrajovými a ochrannými bity, a to vše dohromady tvoí známý normal burst neboli timeslot o délce trvání cca ms (pesn 15/26 ms). Osm timeslot tvoí TDMA rámec, 26 TDMA rámc tvoí multirámec. [viz. též kap ] Schema rozdlení multirámce, TDMA rámce a timeslotu zdroj: [MobilP] 6

7 K šifrování pro ochranu dat ped nežádoucím odposlechem je použito proudové šifrování. Po autentizaci mobilní stanice v síti, je vypoten na stran mobilního telefonu a sit GSM tajný klí o délce 64 bit. Tento klí a íslo TDMA (Time Division Multiple Access) rámce o délce 22 bit jsou vstupy pro algoritmus A5, který generuje pseudonáhodnou posloupnost. Na tuto posloupnost a 114 bitové bursty je použita operace XOR, ímž dojde k zašifrování penášených dat. A5 je velmi rychlý, musí totiž stihnout vyrobit bhem trvání TDMA rámce (4,615 ms) 228 bit posloupnosti (klíe), protože oba smry penosu jsou šifrovány a dešifrovány jiným heslem. Pozn: Byly zjištny útoky na algoritmus A5, které dokázaly že A5 je prolomitelný. Hlavním nedostatkem A5 je délka klíe. Slabiny má i samotný A5. Je-li k dispozici potebné technické vybavení dá se váš hovor rozšifrovat. Po zašifrování se signál dále již jen namoduluje na nosnou vlnu. Pro GSM byla zvolena tzv. modulace GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Jedná se o dvoustavovou modulaci, jejíž principem je klíování frekvenním zdvihem (posuvem), tedy zmní-li se vstupní signál z 0 na 1 dojde k posunutí (zdvihu) kmitotu nosné vlny. Potom již signál putuje po nosné vln prostorem k pijímai BTS. V GSM jsou nosné vlny od sebe vzdáleny 200 khz a na jednu se vejde celkem 8 hovor asov za sebou (8 timeslot) poskládaných v TDMA rámci Subsystém základnových stanic BSS Systém sít GSM je typicky tvoen šestihrannými bukami o velikosti cca 1-3 km v prmru, v oblastech s nízkou intenzitou provozu však lze užívat buky až do velikosti 35 km (bude vysvtleno pozdji). V centrech velkých mst jsou budovány mikrobuky o rozmrech metr. Díky uspoádání bunk do tzv. plástve medu, lze vystait pouze s temi rznými typy bunk (temi rznými frekvencemi), které spolu navzájem nesousedí. Takto lze pokrýt libovoln velké území. Moduly sít GSM obsahují vtšinou devt bunk, které jsou vybavené vlastní základnovou stanicí BTS (Base Transceiver Station), tzv. struktura 9x1. Dále je astá konfigurace 3x3, nap. na dálnicích (jedna BTS obsluhuje ti buky za pomoci tí smrových antén). Základnové stanice BSS se povtšinou skládají ze 3 až 5 BTS. Druhou složkou stanice BSS je základnová ídící jednotka BSC (Base Station Controler), která dohlíží a ídí provoz radiových stanic BTS. Jejími dležitými úkoly je pidlování a uvolování radiových kanál pro komunikaci BTS s mobilní stanicí (telefonem) a také handover (pedávání kanál a hovoru mezi bukami pi pekroení jejich hranice). Handover by ml být zajišt plynule až do rychlosti 200 km/hod (nap. v aut). Protože komprese v TDMA rámci má základ v asové úspoe (vtsnání 8 hovor na jednu nosnou vlnu), je nutné, aby každý z timeslot byl vysílán ve správném okamžiku. Kdyby kolidoval s ostatními, zniil by celý TDMA rámec. V okamžiku, kdy je po mobilní stanici vyžadováno aby navázala spojení, vyšle mobilní stanice synchronizaní etzec (S-burst). BTS zachytí tento signál a zjistí k jaké asové prodlev došlo. Pomocí toho spoítá tzv. time-advance (asovou prodlevu). Prodleva udává, jakou dráhu musí vykonat signál na cest k BTS. Specifikace rámce TDMA požaduje, aby signál mohl urazit dráhu k BTS a zpt za 0,577 ms. Díky zpracování signálu dochází k dalším ztrátám asu a na cestu zbyde jen 0,233 ms. Signál mže tedy urazit dráhu maximáln metr. Tím je také dán maximální polomr dosahu BTS na 35 km. Pokud se nalézáte mimo tento polomr, je pro vás BTS nedostupná, i když je teba signál velmi dobrý. Synchronizaní etzec odeslaný BTS zpt udává pidlení slotu v rámci TDMA na dané nosné vln. Time-advance je jedna z podmínek pro lokalizaci hovoru v síti GSM, pi níž je možné urit polohu mobilní stanice s pesností až na nkolik metr. Jak bylo eeno [kap ] mobilní stanice posílá data základnové stanici v rámci jednoho timeslotu, který má pro sebe v danou chvíli vyhrazen. Dosud popisovaná struktura rámc a slot se týká tzv. dopravních kanál (TCH, Traffic Channels), které slouží primárn k penosu hovor (resp. dat) a pracují s multirámci o velikosti 26 TDMA rámc. Krom toho existují v sítích GSM ješt tzv. signalizaní/ídící kanály (CCH - Control Channels), sloužící pedevším k ídícím úelm a jsou definovány pomocí multirámc a velikosti 51 TDMA rámc. Tyto kanály mohou být využity i pro penos dat. Dnes jsou využívány k penosu SMS zpráv a též datových tok USSD. 7

8 2.2.3 Síový a pepojovací subsystém NSS V podstat je tento systém mozkem sít GSM. NSS ídí komunikaci mezi mobilními uživateli sít a mezi uživateli jiných telekomunikaních sítí. Z jedné strany je napojen na stanice BSS a z druhé strany pak na všechny dostupné externí sít. Funkce pepojování zajišuje mobilní pepojovací ústedna MSC (Mobile Switching Centre). Pepojování mezi vnitní sítí a vnjším svtm funguje pes bránu GMSC (Gateway MSC) na kterou je napojena i ústedna SMSC [viz. kap ]. GMSC a MSC je nkdy souástí jednoho logického celku. MSC bývá obvykle dimenzována tak, aby zvládla zajistit provoz v daném mst nebo na ásti dálnice apod. MSC usteden a jejich registru mže být v síti GSM nkolik desítek. Dalšími souástmi NSS jsou identifikaní báze HLR, VLR, AUC a EIR. Schema sít GSM a jejich ásti (BSS, NSS, OSS) zdroj: [Ericsson] domovský lokaní registr HLR (Home Location Register) Databáze uchovávající dležité informace o všech uživatelích spadajících do oblasti HLR. Informace o službách na které má uživatel nárok, je vždy kontrolována pi aktivaci služby nebo když o využití služby uživatel požádá (typicky vedení neplati apod.). Každý uživatel je registrován jen v jediném HLR, aby se pedešlo k nežádoucí redundanci dat. Ustedny MSC mohou pistupovat do registr ostatních MSC usteden. centrum autentinosti AUC (Authenticity Center) Zabezpeuje ochranu proti zneužití systému GSM. AuC je také pistupný z ostatních MSC. navštvnický lokaní registr VLR (Visitor Location Register) Souástí každé ustedny MSC. Jsou zde uloženy aktuální informace o mobilních uživatelích, kteí se práv pohybují v oblasti spravované píslušnou MSC. V okamžiku, kdy uživatel opustí dannou oblast, jsou tato data zrušena. Data ve VLR nejsou nikdy mnna, pouze jsou vyžádána z domovského HLR uživatele. registr mobilních stanic EIR (Equipment Identity Register) Zaznamenávají se zde výhradn data, která se týkají mobilních stanic. Každá oprávnná mobilní stanice je zde registrována pod svým IMEI kódem. Teoreticky a technicky je tedy možné, aby z ukradeného telefonu nebylo možno v rámci celé sít GSM telefonovat, díky zapsání IMEI ukradeného telefonu na black-list pod EIR. 8

9 2.2.4 Operaní subsystém OSS OOS se skládá z nkolika ástí, které se vztahují zejména k infrastruktue a ízení sítí GSM. Tyto složky zahrnují i administrativní oddlení operátora. Jedná se o: provozní a servisní centrum OMC (Operations and Maintenance Centre) ídí provoz a provádí údržbu technického zázemí ostatních subsystém sít GSM. centrum managementu síte NMC (Network Management Centre) Podílí se na správ mobilních stanic. Tyto stanice monitoruje, zjišuje porouchané atd. administrativní centrum ADC (Administrative Centre) Podílí se na správ a managementu uživatel sít GSM. Sleduje registrace, tarifování atd. 2.3 Datové služby Sít GSM už ze své podstaty digitální celulární sít penášejí pouze data. Jelikož se ve vtšin pípad jedná o zdigitalizovaný lidský hlas, rozdlují se, pro lepší pochopení širokou veejností, služby sít GSM na hlasové, datové a jiné. Z uritého pohledu se dlení penos na hlas, data a video zdá nesmyslné, protože se vždy jedná o data (o datové penosy). V síti GSM se vždy penáší proud zdigitalizovaných dat a síti je jedno, zda jde o hlas i video. Za datové penosy budeme tedy považovat v tomto smyslu jen penášená poítaová data. V sítích GSM jsou datové služby (stejn jako hlasové služby) realizovány na principu pepojování okruh. Pi komunikaci je koncovým uživatelm po celou dobu vyhrazen vlastní kanál pro penos signálu (pro telefonní hovor nebo pro posílání dat). V sítích 2.5G, oznaované nkdy jako GSM+, které v sob zahrnují technologii GPRS (General Packet Radio Service), jsou již penosy dat umožnny i technologii pepojování paket. Jedná se o technologii podobnou penášení paket v poítaových sítích Internetu (Ethernet). Pozn: Analogové telefonní sít fungují na principu pepojování okruh. Sít 3G (UMTS) jsou již založeny výhradn na principu pepojování paket. Pepojování okruh se historicky váže ješt k analogové historii komunikaních sítí. Datové služby sítí GSM se odvíjejí od fyzického omezení technologie, která jsou vysvtlena pozdji [kap ]. Krom penosu dat ve vlastní síti je NSS subsystém GSM vybaven bránami do externích sítí, kam je teba daná data smrovat. Mohou nastat dva pípady. U digitální sít (nap. pipojení poskytovatele Internetu pes digitální linku ISDN) staí pro zajištní další komunikace aktivní smrova. Pokud se jedná o analogovou sí (nap. telefonní linka s modemem), musí být ješt zajištna modulace na analogový signál CSD Circuit Switch Data Jak jsme si uvedli v kap. 2.2, je jednotkou penosu v sítích GSM jeden timeslot, pedstavující práv jeden probíhající hovor nebo penos dat. Osm timeslot tvoí jeden TDMA rámec a 26 TDMA rámc v TCH (dopravním kanále) se skládá do multirámce trvajícího 120 ms. Osm je také maximální poet souasných hovor na jedné nosné vln. istá kapacita jednoho timeslotu je 33,8 kbps, ovšem z nho si režie sít GSM odkrojí 11 kbps a na užitená data poté zbývá 22,8 kbps. Telefonní hovor je kódován na velikost toku 13 kbps a zbytek do 22,8 kbps zabírají ežijní informace (nap. korekce chyb apod.) Základní datový penos v sítích GSM je realizován pes CSD pepojovaný okruh. Do použitelné velikosti jednoho timeslotu (22,8 kbps) se vejde 9,6 kbps užitených dat, kde 13,2 kbps spadá opt na režijní informace (algoritmy kódování, korekce chyb atd.) Pi datové komunikaci je tedy veden hovor z mobilní stanice, v kterém je penášeno 9,6 kbps dat do MSC, odkud datový tok podle urení smuje na jinou MS nebo na bránu do další externí sít. Omezení rychlosti na 9,6 kbps je závažným nedostatkem datových služeb GSM. Existuje ješt možnost donutit sí penášet data cestou CSD na rychlosti 14,4 kbps. Spoívá ve zmenšení režijních informací v rámci slotu na 8,4 kbps (díky lepšímu kódování a potlaení korekce chyb), že na užitená data zstane již 14,4 kbps. Toto ešení vyžaduje i zmnu software jak na stran MS tak na stran BTS. Další možnou nevýhodou je to, že penosy 14,4 jsou více závislé na kvalit signálu a vzdálenosti od BTS. Klasické CSD by mlo být garantováným penosem dat v celé síti. Dokud funguje telefonní hovor, mlo by fungovat i datové spojení CSD. 9

10 Obsazování timeslot datovou službou CSD Zdroj: [MTN] HSCSD High Speed Circuit Switch Data Jedním z možných ešení zvtšení penosové rychlosti v sítích GSM je HSCSD. Technologie vychází z pepojování okruh, klasického penosu CSD, ale pro komunikaci dokáže využívat více timeslot najednou. Jak jsme si ekli [kap ], velikost dat v jednom timeslotu je 9,6 kbps (maximáln 14,4 kbps). Další podmínkou využívání datových hovor, kterou jsme si ješt neuvedli je to, že timesloty jsou v komunikaci jednosmrné. Pro obousmrnou komunikaci (vetn klasické CSD) musí být využity minimáln 2 sloty. Jeden pro uplink, druhý pro downlink. Služba HSCSD (po implementaci do sít GSM a MS) dokáže využít více slot souasn, tím dokáže zvyšovat rychlost datového penosu. Komunikace potom probíhá po vytvoeném vyhrazeném kanálu (který zahrnuje více slot). Je definováno nkolik tíd HSCSD, podle toho kolik timeslot souasn dokáží využít. Maximem je tída 18, která dokáže pro uplink využít všech 8 slot jednoho TDMA rámce a dalších 8 slot druhého rámce pro downlink. Tato možnost je však v praxi utopií, protože pidavné sloty pro datovou komunikaci HSCSD jsou pidlovány BTS podle aktuální zatíženosti sít. Jakmile se jednou sloty pro HSCSD spojení vyhradí, zabírají místo normálním/ostatním hovorm. Díky tomu nelze vždy využít maximální možnou rychlost, kterou technologie HSCSD dovoluje. Nás zajímá nejvíce rozšíená tída 6, která umožuje použít až 4 sloty najednou. Existuje varianta symetrická (2 sloty pro downlink, 2 sloty pro uplink) a asymetrická (3 sloty pro downlink, 1 slot pro uplink). První možnost umožuje rychlost 28,8 kbps v obou smrech (2 x 14,4 kbps). Druhá dokáže penášet data ve smru k uživateli rychlostí až 43,2 kbps (3 x 14,4 kbps) a 14,4 kbps ve smru od uživatele. Asymetrické použití je typické i pro analogové modemy 57,6 kbps, které v JTS dosahují této rychlosti pouze za ideálních podmínek a to pouze smrem k uživateli (downlink), pro uplink je maximum 33,6 kbps. Zajímavostí je zpoplaování služby HSCSD, kdy uživatel platí za každý slot, který pi komunikaci použil. Pokud se mu podaí spojit maximální rychlosti 4 slot (3+1), utuje mu operátor poplatky jako kdyby souasn 4x telefonoval, protože obsadil sloty jen pro sebe a nikdo jiný je nemže v tu chvíli pro komunikaci využívat. Obsazování timeslot datovou službou HSCSD Zdroj: [MTN] 10

11 2.3.3 GPRS General Packet Radio Service Dalším ešením datových penos v sítích GSM je technologie GPRS. Jejím zavedením jsou sít GSM pojmenovávány jako sít 2,5 generace, což napovídá o tom, že GPRS se svým pojetí blíží sítím 3G (UMTS). Nkdy je sí s možnostmi GPRS oznaována též jako GSM/GPRS. Sít GSM/GPRS mají sloužit jako základ, tzv. core network, pro stavbu sítí UMTS Technologie GPRS pracuje na principu pepojování paket. Tato základní myšlenka pináší mnoho výhod a možností pro datové penosy v sítích GSM. Pepojování paket jako takové je dvrn známé z poítaových sítí, vzlášt Internet s protokolem TCP/IP je typickým píkladem. Pi datovém penosu nejsou nikomu vyhrazovány zvláštní timesloty. Data jsou rozdlena na pakety, které mají ureny svého píjemce a na své cest k nmu se pohybují nezávisle. Co timeslot to jeden GPRS paket. Nkdy se GPRS technologie oznauje též jako IP over GSM. GPRS pracuje na principu nespojovaného penosu, tzn. mezi odesilatelem a píjemcem není vytváeno stálé spojení. Penosové kapacity jsou tak využívány maximáln efektivn tmi, kteí potebují data penášet a nejsou blokována tmi, kteí zrovna nic penášet nepotebují. To je zásadní odlišnost od klasického CSD (nebo HSCSD), pi kterém jsou sloty pi spojení pro uživatele vyhrazeny vždy, i když v uritém okamžiku nekomunikuje. Existuje ješt varianta GPRS se spojovaným penosem, ale jedná se spíše o logické vymezení cesty mezi odesilatelem a píjemcem než o vytvoení stálého spojení (nap. pi použítí GPRS pro komunikaci se sítí X.25). Posílání GPRS paket ve volných timeslotech TDMA rámce Zdroj: [MTN] Další výhodou je zpoplatování datové komunikace GPRS, kdy se neplatí za dobu spojení, ale za objem penesených dat. Rozdílem oproti CSD/HSCSD je pipojování k síti. U klasických CSD penos je vždy nutné vytoit íslo píjemce (modemu), zatímco GPRS telefon je po zapnutí (po provedení tzv. GPRS attach operace) okamžit pipojen do sít GPRS/Internetu a kdykoli mže posílat pakety dat, aniž by se njak zvlášt pipojoval. Pirovnáme-li GPRS telefon k terminálu v IP síti, chová se stejn. Je stále pipojený k Internetu a má i svou IP adresu (vtšinou vnitní adresu sít operátora). GPRS sí GSM je jen jednou ze subsítí Internetu. Z toho vyplývá jedno omezení GPRS technologie pro datové penosy. Nelze se spojit s modemem (nap. do vnitní podnikové sít), lze pouze komunikovat pes sí Internet (nap. VPN pístup do podnikové sít). Pro používání technologie GPRS v síti GSM je poteba úpravy stávajících MS, subsystému BSS i subsystému NSS. Existující uzlové body BTS se upraví tak, aby umožnily smrování paketových dat mezi mobilní stanicí a uzlem penosové brány (jedná se o nové protokoly a funkce pro alokaci slot a kanál). BSC musí být vybaveno novým hardwarem ve form PCU (Packet Control Unit) a novým rozhraním pro komunikaci s SGSN. Pidlování priorit mezi okruhov a paketov pepojovaných spoj zstává na stran BSC. V NSS jsou implementovány dva nové uzly pro práci s paketovými daty SGSN a GGSN [Agilent]. Ostatní uzly zstavají prakticky stejné. V registru HLR jsou navíc evidovány informace o používaných službách GPRS a tarifikaní informace. Mezi MSC a SGSN je nutné dodat speciální rozhraní ke koordinaci signalizace, aby bylo možno pracovat jak s okruhov, tak paketov orientovanými daty. 11

12 SGSN Serving GPRS Support Node Umožuje smrování paket, vetn správy handoveru, ovování a šifrování smrem od a ke všem uživatelm GPRS, kteí se nacházejí v oblasti dosahu SGSN. Uživatel mže být obsluhován jakoukoli SGSN v síti GSM/GPRS. GGSN Gateway GPRS Support Node Pedstavuje bránu k externím sítím, provádí zabezpeení (firewall) a funkci evidenci út, stejn tak jako dynamickou alokaci IP adres pro mobilní stanici (DHCP). Z pohledu externích IP sítí je GGSN hostitel vlastnící všechny IP adresy všech uživatel v síti GSM. Schema sítí GSM/GPRS Zdroj: [Aligent] Aby mohla mobilní stanice komunikovat pomocí GPRS, musí se nejdíve zaregistrovat u SGSN, tomu se íká GPRS attach. Stane se tak vtšinou pi zapnutí telefonu nebo spuštní mikrobrowseru. Celkov mobilní stanice získá pi operaci attach tzv. PDP kontext (Packet Data Protocol Context), jež definuje základní informace o stanici, domluvené kvalit služby a rychlosti penosu. GPRS definuje ti tídy spolehlivosti/kvality penosu (tzv. QoS Quality of Service), od které se odvíjí rychlost paket a také jejich chybovost [viz. Peterka01] Po provedení attach se stanice stává viditelnou pro datovou komunikaci v rámci sít GSM/GPRS (využitelné již nap. pro službu MMS). Pokud chce komunikovat s externí sítí, musí získat adresu do této sít. V našem pípad je tou sítí Internet, MS má již pidlenu IP adresu vnitní sít operátora. Pro každý attach je uživateli pidlana jiná dynamická IP adresa. Tímto krokem se mobilní stanice stává plnohodnotným uzlem sít Internet. Jaké rychlosti penosu nám tedy umožní paketové GPRS? Z technologie GSM vyplývá již známé omezení užitené velikosti jednoho timeslotu na 22,8 kbps. GPRS definuje 4 tídy, které oznauje jako coding scheme. Podle zvolené tídy je GPRS schopno zakódovat užitená data do prostoru 22,8 kbps v tchto velikostech: tída CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 rychlost 9,05 kbps 13,4 kbps 15,6 kbps 21,4 kbps v praxi <6,7 kbps <10 kbps <12 kbps <16,7 kbps Zdroj: [Peterka02] GPRS dokáže najednou využít až všech 8 slot TDMA rámce, pokud bychom brali v úvahu kódování dat podle CS-4, dostáváme se k teoretické rychlosti 171,2 kbps (8 x 21,4 kbps). Zvolení coding scheme se odvíjí od kvality signálu v míst komunikace, CS-4 lze použít pouze za ideálních podmínek. V praxi se uvádí reálná rychlost GPRS od 0 kbps až po 115,2 kbps (odpovídá rychlosti pi použití CS-2). Nula se uvádí proto, že GPRS negarantuje rychlost spojení. Paketový penos se odvíjí od dostupných volných timeslot. Pokud nelze žádný timeslot využít, žádná data se v tu chvíli nemohou penášet. To ásten vyplývá z priority pidlování timeslot. Nejvyšší prioritu mají bžné hlasové hovory, potom následující klasické datové penosy pomoci CSD/HSCSD a až potom picházejí na adu pakety GPRS. Technologie GPRS má tedy opt jasná omezení vycházející z GSM a jeho timeslot. Využití všech 8 slot pro datové pakety je dnes známé pouze ze specifikace GPRS. V praxi lze dnes využít maximáln 4 sloty z jednoho TDMA rámce (dnes vtšinou asymetricky dleném na principu 3+1 [viz. kap ]). Hlavním problémem pro dosáhnutí ješt vtších rychlostí je modulace signálu pomocí GMSK [kap ], kterou eší technologie EDGE. 12

13 2.3.4 EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution (EGPRS & ECSD) Dalším krokem k zvyšování rychlostí datových penos v sítích GSM je technologie EDGE. Pokud se GSM/GPRS oznauje za sít 2,5 generace, sít GSM s implementací EDGE by se dali oznait ze sít 2,75 generace. Specifikace EDGE byli standardizovány v GSM Phase 2+, do dnešní doby se však nenašel žádný operátor, který by tuto technologii nabídnul ve své síti. EDGE má totiž své výhody i úskalí. Operátoi možná ekají až na sít 3G, nicmén podle przkum [Nokia] má trh s bezdrátovými datovými penosy rst ron o 100% a v roce 2005 tvoit celou 1/3 provozu s sítích GSM. Technologie EDGE není alternativou k GPRS nebo HSCSD. Její použití zvyšuje samotnou kapacitu sít GSM na pozadí souasného zachování odstupu nosných vln (200 khz) a TDMA pístupu. Tím se zvyšuje i penosovou rychlost jak technologie GPRS tak CSD/HSCSD. Ústedním prvkem EDGE je nová technologie radiového rozhraní, kdy je použit jiný druh modulace. Ten umožuje až trojnásobn vyšší kapacitu timeslotu. EDGE používá nový druh modulace oznaovaný zkratkou 8-PSK (osmistavová fázová modulace 8 Phase Shift Keying), která nebude nahrazovat dosavadní dvoustavovou modulaci GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), ale bude s ní soubžn fungovat. 8-PSK tedy poskytuje vyšší datové rychlosti, ale na rozdíl od GMSK je využitelná na menší vzdálenost od BTS a také je závislá na kvalit signálu. Rozdíl mezi modulací GMSK a 8-PSK Zdroj: [EricssonEDGE] Díky nové modulaci EDGE mohou datové rychlosti v jednom timeslotu dosahovat rychlosti pes 50 kbps (bez režijních informací sít). Pro implementaci EDGE do sítí GSM/GPRS je zapotebí provést upgrade nejen subsystému BSS, ale samozejm i mobilní stanice. Všechny ostatní prvky jsou již využívány technologii GPRS i HSCSD. BTS budou vybaveny novými EDGE pijímai (EDGE TRX), které umožní použití nové modulace 8-PSK. BSC bude vybaveno nových softwarem pro zpracování modulace. Dále pibude nový adaptivní multirychlostní kodek AMR (Adaptive Multirate Codec), který zvýší hlasovou kapacitu sít. EDGE TRX budou pak schopny penášet více hovor v jednom timeslotu! Naopak pi jednom hovoru v jednom timeslotu bude možný penos kvalitnjšího zvuku (kodek o kvalit až 32 kbps). Z tohoto dvodu je EDGE technologie zajímavá i pro kapacitní ešení stávajících GSM sítí, kdy se kapacita zvyšuje pouze pidáváním nových BTS. Použitím EDGE pichází na adu nové služby využívající novou modulaci. Prvním je ECSD (Enhanced CSD), které pracuje na stejných principech jako CSD/HSCSD. ECSD bude schopna v jednom timeslotu penášet data rychlostí až 38,4 kbps. Pi nízké chybovosti (BER) bude možné podporovat v reálném ase služby o rychlosti 64 kbps už pi pidlení dvou slot (2 x 32 kbps) [Nokia]. Druhým je EGPRS (Enhanced GPRS), který funguje na totožném principu jako GPRS. Propustnost dat, vetn režijních bit, bude u služby EGPRS až 400 kbps (na jeden TDMA rámec). U EGPRS se podle coding scheme uvádá teoretická velikost timeslotu až 50 kbps. Technologie EDGE je bohužel však asi poslední slovo sítí GSM v rychlých datových penosech, založených na TDMA rámci s osmi timesloty. 13

14 2.4 Messaging služby Služby zasílání zpráv se staly fenoménem sítí GSM. Ješt v roce 1999 byla ve dvanácti nejvysplejších evropských zemích odeslána dohromady pouhá miliarda SMS msín, zatímco na konci roku 2001 se poet SMS pohybujících se mezi obyvateli Evropy za 30 dn blíží patnáctinásobku. Podle odhadu GSM Association mají v prosinci 2002 evropské sít GSM penést pes 62 miliard SMS. eští uživatelé rozeslali denn v roce 2001 ve všech tech sítích GSM v R pes 8 milion zpráv (uživatel poslal v prmru 40 zpráv msín, celosvtový prmr je 35 zpráv). [MobilSMS]. Pedevším mezi mladými uživateli je služba zasílání zpráv velmi oblíbená a iní nezanedbatelnou ást pijmu mobilních operátor. Její úspch spoívá v jednoduchosti použití, nízké cen a možném kouzlu této offline komunikace. Na rozdíl od bežného hovoru nevyžaduje od uživatele okamžitou interakci a dává mu prostor na pemýšlení apod. Do budoucna vidí odborníci a operátoi hlavní roli messaging služeb pedevším jako mobilního u a instant messaging službách (typu ICQ), využitelných pímo mobilním telefonem v síti GSM. Zkušenosti z Korea a Japonska, zemích které již implementovali své sít 3G do bžného komerního provozu, hovoí o tom, že uživatelé ve velké míe dávají stále pednost textové komunikaci ped multimediálními možnostmi sítí 3G. Využívání multimediálních služeb 3G je pro vtšinu lidí stále drahá zaležitost a navíc textová zpráva i mobilní potebu komunikace uživatele stále dostaten uspokoje. Uživatel ji dává pednost ped ostatními druhy (krom hlasového hovoru). [MobilKOREA] SMS Short Messaging Service Služba krátkých textových zpráv (textovek, SMS) je jak nadstavbová služba GSM [kap. 2.2], tak zárove penosový mechanizmus v síti GSM. SMS se v neem podobá GPRS, s tím rozdílem, že místo paket se mezi uživateli posílají SMS zprávy. SMS zprávy jsou penášeny pomocí nespojovaného protokolu SMPP a rámci datagramu PDU (Packet Data Unit). Penos je uskuteován pomocí signalizaních kanál sít GSM (podrobný popis protokolu a komunikace GSM viz. [MobilPDU]). Díky využívání signalizaních kanál neomezují SMS kapacitu dopravních kanál. V podstat se jedná o druh datové služby. Ústední ástí fungování služby SMS je tzv. SMS centrum operátora (SMSC). Skládá se z rozhraní GWMS a ústedny SMSC. Ta se stará o pijímání a odesílání textových zpráv na jednotlivé mobilní stanice. Posílání SMS zpráv se skládá ze dvou innosti. Mobile Originating (MO) je penos SMS zprávy z mobilní stanice do SMSC a Mobile Terminating je doruení SMS zprávy z SMSC na mobilní stanici. SMSC se zárove stará o uchovávání zpráv, které nemohli být v daném ase dorueny (slouží jako buffer zpráv, než mohou být dorueny). Pehled messaging služeb v sítích GSM Zdroj: [EricssonMMS] 14

15 V sítích GSM mohou být využity dva zpsoby transportu SMS zpráv. Prvním je Point-to-Point, služba klasického posílání zpráv mezi mobilními stanicemi sít. Druhou je tzv. Cell Broadcast, služba hromadného rozesílání zpráv z SMSC na n-poet mobilních stanic (v rámci celé sít i jednotlivých BTS). SMS zpráva mže mít jen textovou podobu. Maximální velikost zprávy je pi použití 7-bit kódování znak abecedy 160 znak zprávy (pi 8-bit kódování znak je to 140 znak). Díky nespojovanému penosu zpráv do SMSC pomocí signalizaních kanál je daná asová prodleva mezi odesláním a doruením zprávy. Prodlevu ovlivuje vytížení signalizaních kanál a doba zpracování zprávy v SMSC. Na cestu z mobilní stanice do SMSC potebu zpráva minimáln 3 až 5 sekund. Pokud je adresát k zastižení okamžit (zpráva neeká na doruení v SMSC) je prodleva 6 až 10 sekund (2x cesta tam a zpt). Z tchto ísel vyplývá, že maximální penosová rychlost SMS (jako penosového kanálu) je cca 500 bit/s. Zajímavá je možnost zasílání SMS pomocí technologie GPRS, kdy zprávy jsou penášeny jako pakety GPRS a útování probíhá na bázi penesených dat. Operátoi tuto možnost vtšinou ve svých sítí neumožují. Z jejich strany se jedná o nevýhodnou službu, jelikož ze klasický penos SMS zprávy si útují v pepotu 10x vyšší ceny, než by uživatel zaplatil pi penosu SMS zprávy pes GPRS EMS Enhanced Messaging Service Standard EMS rozšiuje schopnosti SMS zpráv o možnost zasílat formátovaný text, obrázky, zvuky a jednoduché animace. Firma Nokia pišla již ped lety se svojí definicí SmartMessagingu, která se EMS velmi podobá, ale nikdy se SmartMessaging nestandardizoval ani mezi telefony Nokia navzájem. EMS je standard zptn kompatibilní se službou SMS, využívající její penosové mechanizmy a zázemí. Nejsou ani nutné úpravy na SMSC (pokud podporuje 8-bit kódování). EMS definuje formátování textu (ešeno podobn jako tagy u HTML), dále posílání obrázk, zvuk a animací. Penos zprávy EMS se dje pomocí SMS zpráv (paket po 160 bytech) v binární podob. Odesilatel zaplatí celkový poet penesených SMS zpráv v rámci jedné EMS. EMS je evoluní krok mezi klasickými textovými zprávami a multimediálními zprávami MMS Multimedia Messaging Service Nejnovjší událostí messagingu v sítích GSM je služba MMS. Jedná se o technologii na pomezí nadstavbové služby GSM a aplikaní služby. MMS je dalším mezníkem na cest ke konvergence sítí GSM a sítí IP. Technologie umožuje off-line penosy textu, audio a video dat. Rozšiuje tedy možnosti penosu a zachovává výhody SMS zpráv. Zásadní rozdílem je to, že zatímco SMS zprávy putují signalizaním kanálem (vlastním protokolem do SMS centra), MMS zprávy jsou penášeny datovými službami. Primárním zamení MMS je na komunikaci mezi mobilními stanicemi, zatímco SMS je dnes využívána i v komunikaci s externími sítmi. MMS technologie je jednou z možností sítí 3G, ale pomocí GPRS je realizovatelná již v sítích GSM. Implementace služby MMS do sít GSM Zdroj: [MobiXtar] 15

16 MMS zprávy jsou v sítích GSM penášeny pomocí technologie GPRS pes dopravní kanály, paketovým zpsobem (nelze využít CSD/HSCSD). Samotná komunikace MMS zpráv je založena na Internetových standardech. Penos zpráv se realizuje protokolem SMTP (Simple Mail Transfer Protokol), který se v sítích IP používá pro bžný penos . Pro multimediální data ve zpráv MMS jsou použita rozdlení MIME (zpsob opt totožný s Internetovým em). MMS zpráva si poradí s tmito základními typy informací: text, obraz (formát JPEG, GIF), zvuk (formát AMR), video (formát H.263) a nkolik dalších. Pro imlementaci služby MMS jsou poteba zmny v síti GSM na stran subsystému NSS. Jedná se o pidání uzlu MMS Relay, který zprostedkovává rozhraní pro komunikaci pomocí GPRS (vložen mezi SGSN a MSC). Dalším uzlem je MMSC (Multimedia Messaging Service Center), kde jsou pijímány, odesílány a uchovávány MMS zprávy (jako v pípad SMSC u SMS). Nakonec musí být proveden upgrade software u MSC ústedny a HLR registru pro uchovávání informací o služb MMS. Samozejm je pro využití MMS nutné vlastnit mobilní telefon tuto technologii podporující. [NokiaMMS]. Rychlost penosu MMS záleží na podmínkách pro penos GPRS [viz. kap ]. Velikost zprávy není standardn omezena. Zprávy mají vtšinou mezi 30 až 100 kb. Cena zprávy se odvíjí od její velikosti. Vytvoení a poslání MMS zprávy je shodné s poízením SMS zprávy. K základnímu textu mohu navíc pipojit obrázek i fotku (poízenou nap. do mobilu vestavným fotoaparátem), dále jednoduchý zvukový záznam apod. Samotná zpráva MMS je tedy jakási šablona, která uruje jaký text se má zobrazit, pipadn jaká multimediální data jsou pipojena a jak se mají zobrazit (podobá se ové hlavice a e- mailovým pílohám.) 2.5 Aplikaní služby Zatím byly popsány možnosti tzv. transportních datových vrstev v sítích GSM (CSD/HSCSD, GPRS, EDGE, SMS). Aplikaní služby jsou umístny v hierarchii o vrstvu výše, pro své fungování mohou využívat jakékoli datové služby z nižší vrstvy. Hlavním pínosem datových služeb je penos dat jako takových, nebude zde proto rozebrána komunikaci PC-GSM-PC, ale zamíme se na služby bez poíta jako koncových stanic. Zatímco datové služby jsou závislé na možnostech sít GSM, aplikaní služby jsou závislé pouze na možnostech mobilního telefonu. Mobilní telefony, jejich výpoetní a pamová kapacita, umožují stále propracovanjší software a tudíž stále výkonjší aplikaní služby. Aplikaní služby mají své vlastní rozhraní, protokoly a architekturu. Zprostedkovávájí komunikaci mezi mobilním uživatelem a provozovatelem obsahu/aplikace/služby. Jedná se tedy vždy o podobu jistého druhu architektury klient/server SIM Application Toolkit Nejstarší aplikaní službou pro mobilní telefony je možnost SIM Application Toolkit. SIM karty jsou pamové karty vybavené nkolika speciálními funknostmi, zajišující fungování mobilních telefon. Díky pamti na kart, existuje možnost do prázdného místa nahrát vlastní aplikaci/software. Aplikace je potom pítomná v pamti SIM karty a stává se souasní software telefonu. SIM Toolkit má jasn definované rozhraní pro komunikaci se software mobilního telefonu. Aplikace SIM Toolkit mohou být samostatné (nap. hry apod.) nebo mohou komunikovat s okolím (nejtypitjší použití). Jedná se o aplikaní službu, která má svou klientskou aplikaci pevn nahranou v pamti SIM. Ke komunikaci s okolím se nejastji používají šifrované SMS zprávy (nap. u aplikace GSM banking). Z principu mohou SIM Toolkit aplikace využívat i služeb CSD/HSCSD nebo GPRS, ale jejich vývoj je nároný a implementace velmi nepohodlná (vždy pi zmn aplikace se musí SIM karta vymnit nebo software do pamti znovu nahrát, vtšinou v autorizovaném servisním stedisku operátora.) Další nevýhodou SIM Toolkit je možnost instalace pouze jedné aplikace na kartu souasn. Nejvíce rozšíena a hojn používána je služba GSM banking, v ostatních oblastech nasazení je SIM Toolik vytlaován jinými aplikaními službami WAP Wireless Application Protocol WAP je jakýmsi zrcadlem Internetové služby WWW. Pístup k webovým serverm je realizován pomocí protokolu HTTP, informace jsou popsány v jazyce HTML a uživatel je využívá pomocí prohlížee 16

17 WWW stránek. Služba WAP funguje na podobných principech. Je založena na tí vrstevné architektue. První ástí je tzv. mikrobrowser pítomný v mobilním telefonu a pedstavující interface aplikace pro uživatele (jako WWW prohlíže). Druhou ást, prostední vrstvu, pedstavuje WAP gateway, (vlastní server s IP adresou, umístný u operátora GSM), umožující peklad WAP požadavk do dalších externích sítí (pedevším Internetu). Nejastji se jedná o pevod WAP požadavku na HTTP požadavek, který je poslán na píslušný HTTP/WAP server. Tetí ástí je tedy HTTP/WAP server, umístní v Internetu, zpracovávající požadavky a odesílající odpovdi uživateli ve formátu WML. Funkci protokolu HTTP a formátovacího jazyka HTML u WEBu nahrazuje u WAPu protokol WAP a jazyk WML. Použití WAPu je jednoduché. Poté co uživatel oteve mikrobrowser, je poslán požadavek na WAP gateway, která požadavek zpracuje a vyžádá si odpov od WAP serveru, po jejím pijetí ji odešla zpt uživateli na mobilní telefon. Penos informací mezi mikrobrowserem a WAP gateway mže být realizován nkolika datovými službami. Schema fungování služby WAP Zdroj: [WirelessWeb] První je možnost posílání WAP požadavk a odpovdí pomocí SMS zpráv, která však v praxi není podporována, pro složitou implementaci tarifikace (nevýhodné ceny). Nejrozšíenjší možností je penos dat pomocí CSD/HSCSD. Její nevýhodou však zstává vysoká cena spojení, jelikož pi používání WAPu je uživatel stále pipojen do sít a platí za každou minutu spojení (samotný WAP protokol je nespojovaný jako HTTP.) Ideální možností pro používání WAPu se tudíž jeví GPRS, kde uživatel zaplatí opravdu pouze za penesené množství dat. Je stále pipojen do sít [viz. kap ], mže kdykoli poslat požadavek na WAP stránku a nemusí se vždy znovu pipojovat MExE Mobile Station Application Execution Environment Nová služba MExE sdílí nkolik podobných rys se stále populárnjším WAPem, oba jsou navrženy pro práci v sítích GSM, ale i v nových sítích UMTS. Zatímco WAP umožuje používání script, grafiky, animací a textu, u MExE se poítá s programováním a úpravou aplikací pímo v samotném telefonu. Máte možnost si do svého telefonu nahrát uritou aplikaci od svého operátora nebo poskytovatele služby/obsahu, potom si jí pustit a dále pispsobovat svým potebám. [ETSI]. Cílem MExE je poskytnout v mobilních telefonech úplné a standardizované prostedí pro spouštní aplikací. Tímto prostedím se stalo JVM (Java Virtual Machine) z prostedí Internetu. MExE podporuje bohaté rozhraní od hlasových pokyn, pes grafické ikony až po tzv. softkeys (tlaítka pod displejem, mající v rzných položkách menu rzné funkce). MExE definuje také svj vlastní transportní protokol (na aplikaní vrstv). Použití je velmi závislé na výpoetním výkonu telefonu a možnostech jeho software. Proto se až nyní objevují telefony, které tuto službu podporují. Služba MExE je velmi sofistikovanou a složitou záležitostí. Proto je implementace jednotlivých aplikací spojena s problémy provázejícími každou novou technologii (chyby, bezpenostní problémy apod.). Nahrávání aplikací MExE do mobilního telefonu i penos dat mezi aplikací a poskytovatelem služby/obsahu je realizován datovými službami GSM. Mže jít opt o CSD/HSCSD nebo GPRS. Rozsah aplikací MExE je široký, od rzných osobních organizér, pes pístup k informaním službám a upravitelná grafická uživatelská rozhraní až po telekomunikaní služby, pro stahování u nebo urování polohy uživatele apod. Pomocí MExE urit dojde ke konvergenci možností, které nabízejí dnešní PDA a mobilní telefony. Základem systémi budoucího hybridního zaízení PDA/mobilní telefon bude práv JVM s aplikacemi MExE. 17

18 3. GSM sít v eské Republice 3.1 Historie GSM v R 12. záí spuštní první bezdrátové sít spolenosti Eurotel Praha, která pracuje dodnes na technologii NMT 450 pod oznaením Eurotel T!P 25. bezna zástupci spoleností Eurotel a Radiomobil pevzali od TÚ licenci k provozování sít GSM 1. ervence spolenost Eurotel spouští svoji sí Eurotel GSM a o msíc pozdji spolenost Radiomobil svoji sí Paegas záí 1999 duben 2000 íjen 2000 bezen 2001 únor 2002 srpen spolenost Eurotel zprovozuje službu Fast Data 14,4, která umožuje penášet data v sítích GSM rychlostí až 14,4 kbps - udlena 3. license pro provoz sítí GSM v duálním pásmu, získal ji eský Mobil - spolenost Eurotel spouští ve své síti službu HSCSD, umožující datové penosy rychlostí až 43,2 kbps - spolenost eský mobil spouští komerní provoz své duální sít Oskar - spolenost Eurotel zpístupuje službu GPRS Instant, umožující datové paketové penosy v síti GSM - spolenosti Radiomobil a Eurotel spouštjí své první BTS v duálním pásmu GSM 1800 MHz - spolenost Radiomobil spouští též svoji službu GPRS - služba GPRS spuštna i v síti Oskar - služba MMS zprovoznna v sítích Eurotel a T-Mobile 3.2 Datové služby operátor GSM v R V eské republice fungují v souasné dob ti sít GSM. Nejstarší je sí spolenosti Eurotel (dále pouze jako sí Eurotel), druhá v poadí byla uvedena do provozu sí spolenosti Radiomobil (sí T- Mobile) a posledním pírstkem na trhu byla na zaátku roku 2000 sí spolenosti eský Mobil (sí Oskar). Všechny sít jsou duální, tzn. využívají obou GSM frekvencí (900 a 1800 MHz) a jejich pokrytí zahrnuje více než 98% uzemí R. Pro využívání všech možností datových služeb musí mít uživatel danou službu aktivovanou a vlastnit mobilní telefon tuto službu podporující. Všechny sít umožují datové penosy klasickou cestou CSD [viz. kap ] o rychlosti 9,6 kbps. Jediná sí Eurotel dokáže data CSD penášet díky lepšímu kódování rychlostí 14,4 kbps. Technologii HSCSD podporuje na trhu pouze Eurotel maximální rychlostí 43,2 kbps pi použití asymetrického penosu 3+1 timeslot. Eurotel nabízí i možnost HSCSD roamingu u více než 20 svých partner. Ostatní operátoi službu HSCSD nenabízejí a ani ji nehodlají do svých sítí zavádt. Naopak datové penosy GPRS nabízejí všichni operátoi. Možnosti služby GPRS jsou u všech velmi podobné (všichni nabízejí až možnost 3+1 paket), stejn tak cenové relace jsou obdobné [viz. kap. 7.1]. Eurotel a T-Mobile navíc umožují GPRS roaming v nkolika dalších partnerských sítích. Kvalita datových služeb HSCSD a GPRS je závislá na intenzit a dostupnosti signálu. Tuto podmínku spluje nejvíce Eurotel, potom následují T-Mobile a Oskar. Další limitujícím faktorem je vytíženost sít. Nízká obsazenost timeslot umožuje využívání vyšších rychlostí. Tuto vlastnost nejlépe spluje sí Oskar, až poté T-Mobile a Eurotel. V poslední dob nejvíce propagovanou službou je novinka Eurotelu a T-Mobile MMS. Oskar tuto službu zatím nepodporujuje, ale poítá s jejím uvedením až tzv. uzraje trh. 18

19 3.3 Mobilní telefony GSM na trhu R Všechny telefonní pístroje dostupné na trhu (mimo starých model a low-end výjímek) zvládají funkci klasických datových penos CSD. Pozná se to zejména díky podpoe WAP, pro jejíž využití je alespo CSD podmínkou, jelikož WAP pes SMS žádný operátor nepodporuje. Jak stoupáme do vyšších výkonnostní i cenových kategorií, umožují telefony navíc komunikaci s poítaem (pomocí seriového kabelu a nebo i pomocí IrDA portu). Telefony v manažerské kategorii již hojn obsahují podporu služby HSCSD (využitelnou pouze u Eurotelu) nebo GPRS. Ve více pípadech telefon umožuje využívání obou služeb. High-end telefony dnešního trhu obsahují navíc technologii Bluetooth pro snadnou bezdrátovou komunikaci s poítaem, dále podporují službu MMS (k tomu mají nkdy vestavný fotoaparát) a umožují stahování Java aplikací (MExE). Výbr nkolika typ od nejvtších výrobc (Nokia, Siemens, SonyEricsson, Motorola) je uveden i s pehledem datových funkcí a s orientaní cenou v píloze. [viz. kap. 7.2] 3.4 Projekt GPRS>>Oveno na lidech Od íjna roku 2001 do ledna 2002 probíhalo v síti Oskar testování provozu datové služby GPRS v rámci projektu GPRS>>Oveno na lidech. Ml jsem tu možnost se tohoto projektu úastnit, stejn jako dalších 149 IT noviná a odborník z celé R, tzv. technoid (marketingový výraz spolenosti eský Mobil). Po dobrých zkušenostech z testovacího provozu uvedl Oskar službu do komerního provozu v únoru V rámci prvního setkání všech tester na Workshopu bhem výstavy Invex 2001 byla prezentována filozofie firmy eský Mobil v oblasti datových služeb GPRS, doplnna o výklad základ této technologie. Každý úastník dostal k dispozici mobilní telefon Siemens S45 a možnost neomezeného používání služby GPRS (bez poplatku) po celou dobu projektu. Jako proti službu požadoval Oskar plnní rzných testovacích úkol: povinné datové penosy bhem týdne v ádu desítek megabyt, informace o výpadcích technologie, monitorování kvality pipojení v míst bydlišt, využívání služby WAP, testování bžných datových penos na rzné konfiguracích poíta a rzných systémech (Windows 95/NT/W2K/WXP, Linux, PocketPC, PalmOS a další). Motivací k plnní úkol byla možnost bezplatného získání telefonu Siemens S45 a další spolupráce se spoleností eský Mobil. Nejaktivnjší technoidi mohli získat i další hodnotné ceny v podob notebooku nebo PDA. Moje práce spoívala zejména v testování pipojení pomocí GPRS z kapesních poíta. Jednalo se o ipaq H3630 (s PocketPC) a Palm Vx (s PalmOS). Bhem prvních dvou týdnu se podailo optimáln vyladit konfiguraci obou PDA, aby spojení nepadalo a probíhalo vtšinou na první pokus. Je nutné dodat, že Oskar bhem projektu svou sí GPRS stále ješt dotváel. Proto z poátku docházelo k astým výpadkm. Fungování WAP a WEB prohlížee z obou platforem bylo na uspokojivé úrovní, jak stabilitou tak rychlostí. Dále mezi mé nejpoužívanjší aplikace patil ový klient a ICQ messanger. Konfigurace spojení GPRS na PC pomocí S45 zahrnuje instalaci ovladae modemu do systému a jeho nastavení jako klasického vytáeného síového spojení. Pro pipojení však není poteba uživatelské jméno ani heslo, místo telefonní ísla se zadává sekvence *99***1#. Sekvence telefonu uruje, který profil pro pipojení má tvolit (poslední íslo je íslo profilu). Navíc se zadává pouze specifický AT píkaz (nap. +CGDCONT=1, ip, internet ), který íká o jaký typ spojení se jedná. Jde o digitální spojení do Internetu. Telefon Siemens S45 s pvodním firmware FW14, umožoval pouze použití GPRS v konfiguraci 2+1 timeslot. Po upgradu na nový FW21 (pozdji FW24) dokáže penášet data až 3+1 sloty. Což umožuje rychlost downlink až 40 kbps [viz. kap ] a 13,4 kbps uplink. Bhem testování se po vtšinu asu opravdu dailo realizovat penosy rychlostí pes 30 kbps. Nyní v bžném provozu se tato hodnota pohybuje mezi kbps. Je to dáno pedevším vytížeností sít GPRS, která byla v dob projektu skoro nulová. Pro službu typu WAP, ICQ nebo je však tato rychlost stále velmi dobe použitelná. Vytíženost sít a její vliv na rychlost GPRS je vnímatelný i dnes, kdy v pozdních noních a brzkých ranních hodinách se dá dosáhnout rychlosti 2x vyšší než bhm pracovního dne. Co se týká dostupnosti GPRS v závislosti na kvalit signálu. Ve velkých mstech na 99% nemá na rychlost vliv. Osobní zkušenost z Krkonoš však hovoí, že GPRS dobe funguje i na 1/5 intenzity signálu a to pouze o rychlosti 1+1 slot. Oficiální stránky projektu jsou stále k dispozici na adrese (dnes je souástí Oskareny). 19

20 4. Závr Sít GSM, pracn vybudované v minulých letech, nás budou ješt dlouhý as doprovázet. Využívání služeb GSM bude jist s nástupem sítí 3G klesat, ale pokud se tak opravdu stane, nebude to díve než v horizontu 10 let. Jak jsme si ukázali, koncepce GSM má jist své nevýhody, ale díky technologiím GPRS a EDGE mže stále konkurovat v nabídce služeb novým sítím 3G. GSM se na 90% stane základem nov budovaných sítí 3G. Operátoi jist nebudou chtít své drahé investice vyhodit jen tak do vzduchu a budou se z nich snažit získat co nejvyšší výnosy. Služby GSM budou ješt dlouho dobu nejvíce používanou mobilní technologií, minimáln v našich zempisných šíkách. Finanní stránku musí operátoi dnes zvažovat více než v minulých letech, protože i na trhu telekomunikací se projevil dopad vystízlivní z investorské technologické horeky. Zvlášt partné zaalo být toto rozpotové omezení operátor pi dražbách licencí UMTS, které se v Evrop prodávali za velmi vysoké ceny. Vynaložené ástky však nemají s opravdovou návratností tchto investic mnoho spoleného. Nikdo dneska nedokáže vyíslit pínos ješt neexistujících sítí UMTS. Jasný je pouze velký potenciál oblasti bezdrátové komunikace, který stále eká na své využití. Sít UMTS by mli fungovat na paketovém principu (jako GPRS) a CDMA pístupové technologii k radiovým vlnám v pásmu 2 GHz. Dnes se ozývá stále více hlas, které varují ped peceováním významu UMTS. Sít 3G mají mít nástupce v sítích 4G (kolem roku 2010) a objevují se dokonce úvahy, zda by se 3G nemly radji peskoit kvli rychlému pokroku v rádiových technologiích. Nkteí eští provozovatelé sítí GSM se dokonce nechali slyšet, že o licenci sít 3G pro jejich zatím stále nejasný osud (více standardu je na papíe než na trhu konených produkt) nemají zájem a prozatím si vystaí s technologií GPRS a pozdjší implementací EDGE pro GSM. Kvli tmto úvahám a nákladným investicím do nových technologií, zamují operátoi svj marketing na inovace a pesvdování svých zákazník o nenahraditelnosti práv jejich služby. Je však ím dál tím více je zetelné, že mezi opravdovou užitnou hodnotou služeb GSM a proklamovanými reklamními slogany operátor (typu je to cool, je to sexy ) je vtší i menší mezera (viz. neúspch služby JuicePay). Velmi dobe to lze nyní sledovat na masov propagovaném využívání služby MMS (zvlášt na pedvánoním trhu) našich pedních operátor. Bude zajímavé se na úspch zavádní a používání MMS dívat s odstupem napíklad 6 nebo 9 msíc. Dnešní datové služby GSM již splují nároky na rozumné používaní aplikací sít Internet nebo služeb GSM. Nelze zatím hovoit o videokonferencích na kapesních pístrojích, ale vývoj jde nezadržiteln kupedu. Domnívám se, že do 2 až 3 let budeme moci vysokorychlostní pístupové technologie vyzkoušet i v našich sítích GSM. Trend v oblasti GSM je tedy jasný. Neustálé zvyšování kapacity penosového pásma a reálné penosové rychlosti. Dalším zajímavým trendem je vývoj mobilních terminál, který velmi konverguje k budoucí integraci dnešních PDA a mobilních telefon. První tzv. smart-phones jsou už na trhu dostupné, viz. pístroj XDA nabízený Eurotelem a T-Mobile i Nokia Vlastnosti služeb HSCSD a GPRS a jejich využití pro datové penosy (souasný stav) HSCSD GPRS - princip pepojovaných okruh - princip pepojovaných paket - spojovaný penos - nespojovaný penos - maximální použitelná rychlost 43,2/13,4 kbps (3+1), - maximální použitelná rychlost 40,2/13,4 kbps nebo symetricky 28,8/28,8 kbps (2+2) (3+1) nebo 53,6/13,4 kbps (4+1) - utování za dobu spojení - utování za objem penesených dat typické využití: typické využití: penos velkých objem dat, streamovaná data (audio, penos malých a nepravidelných objem dat ( , video), aplikace vyžadující spojovaný penos ICQ apod.), služba WAP, messagingové služby Postup zpracování práce Ml jsem tu možnost seznámit se s problematiku datových penos GSM v rámci testování rzných aplikaních služeb. Oblast GSM proto sleduji již delší dobu. Pro zpracování práce jsem proto doplnil kostru sestavenou z vlastních poznatk o konkrétní informace získané na 90% prostednictvím Internetu. Za klíové datové zdroje pro vypracování práce považuji Internetový server Mobil.cz [Mobil], dále e-archív pana Jiího Peterky (ást vnovaná GSM) [Peterka] a anglicky velmi dobe napsaný e-book spolenosti Ericsson: Understanding Telecommunications [Ericsson]. Krom toho jsou všechny specifikace týkající se sítí GSM bezplatn dostupné na webu standardizátora ETSI [ETSI]. 20

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda Základy mobilních sítí Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Základy mobilních sítí Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je zaměřena na představení mobilních sítí a technologií

Více

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mobilní datové sítě 3. generace Vojtěch Richter

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mobilní datové sítě 3. generace Vojtěch Richter UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Mobilní datové sítě 3. generace Vojtěch Richter Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Elektronický podpis. Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: EC_52 Kurz: IT_396

Elektronický podpis. Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: EC_52 Kurz: IT_396 Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: Kurz: IT_396 Zpracoval: Jií Horník Duben 2004 E-mail: xhorj37@vse.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Legislativa... 4 Legislativa EU... 4 Legislativa

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Výroční zpráva 4GLTE

Výroční zpráva 4GLTE Výroční zpráva 4GLTE O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Lekce 2: Taxonomie poítaových. sítí. Poítaové sít, v. 3.0. Jií Peterka, 2004

Lekce 2: Taxonomie poítaových. sítí. Poítaové sít, v. 3.0. Jií Peterka, 2004 Poítaové sít, v. 3.0 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: Taxonomie poítaových sítí Jií Peterka, 200!"#$ Co je taxonomie? taxonomie = klasifikace,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ OTAKAR ŠVÁBENSKÝ, JOSEF WEIGEL, RADOVAN MACHOTKA SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel

Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel A specifications of trends in the area of car alarm system Ludvík Písek Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Specifikace trend v oblasti elektronické

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více