Návrh crowdfundingového systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh crowdfundingového systému"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Návrh crowdfundingového systému Diplomová práce Yaroslav Solokha Duben 2013

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh crowdfundingového systému Diplomová práce Autor: Bc. Yaroslav Solokha informační technologie a management Vedoucí práce Ing. Lukáš Herout Praha Duben 2013

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, Yaroslav Solokha

4 Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Lukášovi Heroutu za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

5 Anotace Tato diplomová práce se věnuje realizaci, integraci a vytvoření návrhu crowdfundingového systému, nástroji, které se pouţívají k chodu a plynulému fungování. Cílem je analýza, zhodnocení a popis stávajících systémů, porovnání a zjištění silných a slabých stránek. Pro zjištění této problematiky je k dispozici dotazník, který nám zodpovídá řadu otázek, které jsou v dnešní době aktuální. Klíčová slova Sociální sítě, crowdfunding, Symfony, KickStarter, IndieGoGo platební systémy. Annotation This graduation thesis is going to show the realization, integration and creation of a design of crowd-funding system, which is applied to run and operate this particular system with efficiency. The main goal of this project is to analyze, rate and describe present systems, including comparisons, determining strengths and weaknesses. To find out the questions, it is true that here is a questionnaire, which helps us to figure out those answers. Key words Social networks, crowdfunding, Symfony, KickStarter, IndieGoGo, payment systems.

6 Obsah 1 Úvod Crowdfunding Historie Koncepční modely crowdfundingu The threshold pledge model ( všechno, nebo nic ) Koncept mikroinvestic a mikropůjček Investiční model Veřejná sbírka Proces crowdfundingu Situace v cizině Kickstarter IndieGoGo Situace v Česku Fondomat Dárcovská SMS Platby Výhody a nevýhody platebních systémů Integrace PayPal do crowdfundingového systému Nastavení modulu symfony2-paypal-ipn Poplatky Integrace plateb pomocí platebních karet Vracení peněz PaymentReturn Podmínky pouţívaní platebního systému PaySec Dotazník Otázky a cíl dotazníku Výsledek Bezpečnost crowdfundingových systémů Zabezpečení při platbách Zabezpečení Symfony

7 3 Popis systému Popis právních podmínek Darovací smlouva Podmínky pro platební systémy Žádoucí systém Výhody, které bude mít systém Vývojářské nástroje Struktura DB Popis modulů Modul autorizace uţivatelů Modul pro přidaní nových projektů Backend Modul pro hodnocení Ekonomické vyhodnocení Závěr Literatura Seznam příloh

8 1 Úvod Diplomová práce se zabývá výzkumem, analýzou, návrhem, vývojem a zavedením crowdfundingového systému na trh. Téma bylo zvoleno z několika důvodů. Zaprvé, v dnešní době jsou takové systémy aktuální a jejich populárnost roste kaţdý rok. Zadruhé, se budou v rámci diplomové práce rozebírat moţnosti realizace plateb v takových systémech, včetně vrácení plateb. Zatřetí, bude v rámci práce popsáno zavedení systému na trh. Uvedené skutečnosti výrazně ovlivnily výběr tématu diplomové práce. V teoretické části práce bude popsán samotný vznik a historie crowdfundingu a následné první začátky vyuţití crowdfundingových systémů na internetu. Práce popisuje samotnou historii různých systémů, jejich vznik a sluţby, které svým uţivatelům jednotlivé systémy nabízejí. Diplomová práce popíše jednotlivé způsoby pouţívaní crowdfundingových systémů od minulosti aţ po současné systémy v zahraničí a tuzemsku. V praktické části se práce zabývá samotnými výhodami a nevýhodami vyuţití crowdfundingových systémů a následnými potenciálními hrozbami, se kterými se můţe uţivatel potýkat. Práce popisuje implementaci platebních systémů, databázovou strukturu a realizaci základních modulů pro fungování. Cílem diplomové práce je vytvoření koncepce pro zavedení crowdfundingového systému na trh, kde budou pouţité teoretické i praktické znalosti, získané během studia na BIVŠ. 7

9 2 Crowdfunding Pojem crowdfunding pochází z anglických slov, které znamenají crowd - masa, dav lidí a funding - financování, dotování. Vyjadřuje kolektivní spolupráci lidí, kteří kumulují své dostupné zdroje nebo finanční prostředky, většinou na síti internet a podporují úsilí, které bylo započato jinými lidmi nebo organizacemi. Crowdfunding je vyuţíván pro různé účely: - podpora umělců - dobročinnost - politické kampaně - financování nových podniků - vývoj nebo financování nových produktů - vědecký výzkum - podpora startupů - občanský ţurnalismus - úlevy po katastrofách Můţe přitom existovat ve dvou základních variantách první je zaloţena na čistě altruistickém modelu dárců, kteří za své finanční příspěvky nezískají nic, nepočítaje dobrý pocit. Druhou variantou, propracovanější verzí je, ţe za dary v různé výši získává dárce různé bonusy od toho, ţe se po něm pojmenuje postava ve filmu či hře, aţ třeba po poděkování v titulcích na konci klipu. Druhá varianta je často mnohem výnosnější, protoţe řada lidí se touţí stát slavnými či jinak důleţitými. Významná je také moţnost touto formou pracovat s reklamou náklady jsou často relativně nízké a moţný přínos zajímavý. 1 1 Crowdfunding jako cesta k realizaci projektů. [online] [cit ]. Dostupné z: 8

10 2.1 Historie V této části se práce zaměří na hlavní historické událostí, které byly financovány pomocí crowdfundingových systémů a budou probrány některé příklady úspěšných projektů. V současné době s rostoucím významem internetových sociálních systémů, vlivem a uţíváním sociálních médií, vývojem nových bezpečných elektronických bankovních systémů dochází k rychlému rozvoji sluţeb jako crowdfunding. Sdílení a rozšiřování informací se stalo finančně méně náročným, elektronické platební systémy jiţ umoţňují dary a příspěvky převádět bezhotovostním stykem na účty neziskových organizací. To jsou klíčové aspekty, které výrazně ovlivňují moţnosti vývoje crowdfundingových systémů. Aktivity v oblasti crowdfundingu historicky vycházejí z povahy dobročinných a sponzorských aktivit. Crowdfundingové aktivity byly jiţ od jejich vzniků spojené převáţně s kulturní sférou, a to především s oblastmi hudby a filmu. Některé koncerty Mozarta a Beethovena jíţ v století byly financovány pomocí finančních prostředků, které byly shromáţděny lidmi, kteří měli rádi jejich výtvory 2. Socha Svobody v Americe byla vystavěná a potom i zrekonstruována díky veřejným sbírkám Američanů a Francouzů 3. První zdokumentovaná veřejná sbírka na podporu divadla stála také za vznikem Národního divadla v polovině 19 století. První veřejné provolání k zahájení sbírek v České republice bylo vydáno Sborem pro zřízení českého národního divadla v Praze jiţ v dubnu Národní sbírka ale nebyla hlavním zdrojem financování stavby Národního divadla, dostatek prostředků poskytl stát. Národní divadlo pak bylo slavnostně otevřené premiérou Libuše od Bedřicha Smetany 11. června Při dokončovacích pracech však v důsledku poţáru došlo dne 12. srpna 1881 k zničení značné části divadelní budovy. Po této nešťastné události, která byla celonárodně vnímaná jako velké neštěstí, byla zahájená další veřejná sbírka tentokrát na opravu divadla. Za pouhých 47 dní se tehdy podařilo vysbírat neuvěřitelných milión zlatých. Národní divadlo pak bylo znovuotevřeno Nadace Wikimedia Foundation hlásí naplnění rozpočtu potřebného k podpoře otevřené internetové encyklopedie Wikipedia a jejích sesterských projektů. V jiţ tradiční veřejné sbírce finančních prostředků (za 2011 rok) se tentokrát vybralo 16 milionů dolarů, coţ je největší suma vybraná během rekordně krátké doby. Wikipedia letos slaví deset let existence 2 MALIK, Om. Kickstarted: my conversation with Kickstarter founder Perry Chen. [online] [cit ]. Dostupné z: 3 Socha Svobody. [online] [cit ]. Dostupné z: 4 BENEŠOVÁ Zdeňka, Taťána SOUČKOVÁ a Dana FLÍDROVÁ. Stavovské divadlo. Historie a současnost. Praha: Národní divadlo, ISBN

11 a i z úspěchu veřejné sbírky je patrné, ţe o sympatizanty nouzi nemá. Více neţ 500 tisíc příspěvků obdrţela nadace Wikimedia Foundation a téměř 130 tisíc příspěvků pak její lokální pobočky roztroušené po světě. Průměrná výše daru tentokrát činila zhruba 22 dolarů 5. Scott Wilson z chicagského studia Minimal v roce 2012 dostal milionový nápad: spojit hudební přehrávač ipod nano od Applu s designovým páskem na hodinky. Prototyp prvních hodinek s dotykovým displejem spatřil světlo světa na začátku prosince. Wilson tušil, jaký poklad má v ruce. I proto svou myšlenku představil na webové sluţbě Kickstarter, která umoţňuje spolufinancovat podobné kreativní projekty kaţdému, komu se líbí. Do financování nápadu se tak zapojí desítky, stovky nebo tisíce lidí, velikost příspěvku je jen na nich. Nejde přitom o sbírku, autor kaţdého projektu specifikuje, co za svoje peníze přispěvatelé dostanou. Třeba v případě hodinek autoři slibují od nehynoucí vděčnosti (za dolar) přes zmíněný pásek (25 aţ 50 dolarů) po stylovou večírkovou soupravu pásků, na kterou se designér podepsal laserem (500 dolarů). Kaţdý autor si zároveň stanoví cenu svého projektu, tedy částku, kterou chce na realizaci vybrat. Pokud se během dvou měsíců částka nasbírá, peníze jsou jeho a musí se pustit do práce. Kdyţ se ale nenashromáţdí celá částka, nedostane nic a slíbené příspěvky se mecenášům vrátí. Je to risk. Odhadnout atraktivitu vlastního nápadu není snadné. Studio Minimal odhadlo vstupní investici na 15 tisíc dolarů. Bylo očekáváno, ţe se vybere suma lehce přesahující tuto hranici, takţe se budou moci pomalu pustit do výroby, ale dostali téměř milion dolarů. Jenom přes crowdfundingový systém Kickstarter si pásek objednalo více neţ 13 tisíc lidí 6. S rostoucí populárností internetu a plateb, které probíhají online, se crowdfunding začal pouţívat i na internetu, coţ mělo obrovský vliv na různé dobročinné a charitativní aktivity. První crowdfundingové směry, které začaly probíhat na internetu, byly spojené převáţně s oblastmi hudby a filmu. Pomocí vlivu sociálních sítí se účely crowdfundingových aktivit rychle zvětšily a v dnešní době se mohou týkat jakýchkoliv směrů. 5 Wikipedia od veřejnosti vybrala 16 milionů dolarů. [online] [cit ]. Dostupné z: 6 Máte dobrý nápad, ale scházejí vám na něj finance? Řekněte si o ně na webu. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 10

12 Úspěch crowdfundingového projektu závisí: - na částce, která je poţadovaná - na atraktivností projektu - na ratingu systému - na moţných způsobech plateb - na nabídce atraktivních bonusů - na poskytnuté informace ohledně projektu - na motivování pro uţivatelé Tabulka 1 Statistika Kickstarter 2013 Kategorie Počet projektů Celkem vybráno peněz (miliony dolarů) Úspěšné projekty (miliony dolarů) Neúspěšné projekty (miliony dolarů) Rating úspěšných projektů Film a videa 23, ,23 91,30 16,69 39,44 Hudba 20,071 66,86 59,50 5,49 54,1 Publikace 10,020 24,15 19,58 3,79 31,06 Umění 7,971 20,01 16,85 2,66 48,2 Hry 4,380 97,30 85,12 7,92 33,78 Divadlo 4,157 13,49 12,03 1,22 64,02 Design 3,415 69,23 60,38 6,86 38,19 Jídlo 3,078 16,87 13,28 2,80 39,26 Móda 2,809 9,68 7,62 1,45 27,26 Fotografie 2,798 6,78 5,48 1,06 36,72 Komiksy 2,246 12,97 11,48 0,95 46,23 Technologie 1,866 43,89 34,94 3,70 33,43 Tanec 1,186 3,44 3,16 0,23 70,14 Celkem 87, ,9 420,72 54,82 43,22 Zdroj: 11

13 Tabulka 2 Statistika Kickstarter 2012 Kategorie Počet projektů Celkem vybráno peněz (miliony dolarů) Úspěšné projekty (miliony dolarů) Neúspěšné projekty (miliony dolarů) Rating úspěšných projektů Film a videa 17,844 72,00 58,91 9,89 39,62 Hudba 14,533 44,55 39,51 3,50 54,18 Publikace 6,444 13,41 10,36 2,10 31,86 Umění 5,576 12,95 10,89 1,51 48,22 Divadlo 3,156 8,99 7,95 0,73 63,81 Hry 2,302 31,05 26,53 1,79 33,83 Design 2,063 39,11 33,05 2,92 35,47 Fotografie 2,048 4,56 3,70 0,65 38,30 Jídlo 1,856 8,40 6,37 1,37 40,83 Móda 1,572 3,60 2,67 0,55 27,29 Komiksy 1,438 6,40 5,69 0,44 45,49 Technologie 1,211 14,40 11,60 1,37 28,80 Tanec 0,880 2,23 1,98 0,15 69,00 Celkem 60, ,65 219,21 26,97 42,82 Zdroj: Projekty, které na Kickstarteru získávají finanční podporu, zůstávají ve 100% vlastnictví svých původních majitelů. Většina crowdfundingových systémů nemá podíl na zisku od úspěšně financovaných projektů. 7 Prozatím šlo převáţně o podnikatelské projekty a charitu, nová společnost Fundrise ale tuto metodu chce pouţívat i pro financování nemovitostí. 8 Z tabulky 1 a tabulky 2 je vidět statistika různých kategorii za roky 2012 a Směry, které jsou nejpopulárnější i v dnešně době jsou film a videa a hudba. Z tabulek je zřejmé, ţe směr "Hry" nabývá velkou populárnost a shromaţďuje nejvíce finančních prostředků ve srovnání s počtem projektů. Taky je vidět, ţe ve srovnání s rokem 2012, v roce 2013 kaţdá kategorie zvětšila počet projektů a shromáţděných finančních prostředků, coţ znamená, ţe 7 Crowdfunding trend pro rok 2013, který se vyplatí sledovat. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 8 Online crowdfunding jiţ v USA míří i do nemovitostí. [online] [cit ]. Dostupné z: 12

14 sbírat peníze pomocí crowdfundingu je moţné na cokoliv a perspektivu na budoucnost má jakákoliv oblast. Absolutní rekord v objemu vybraných prostředků drţí hodinky (cca 10 milionů dolarů), které mají displej z elektronického papíru a umí si vyměňovat informace s mobilním telefonem. Hodinky za 115 dolarů si na Kickstarteru přeobjednalo 66 tisíc lidí, dalších asi 20 tisíc lidí uţ si hodinky objednalo za standardní cenu 150 dolarů. Na trh by se hodinky měly dostat v roce Portál uvádí: Crowdfunding v roce 2012 neměl daleko k tomu, aby se objem vybraných prostředků zdvojnásobil. Zatímco růst v roce 2011 činil 64 procent, v roce 2012 to bylo uţ 81 procent, globálně tedy zrychloval. Nejpomaleji přitom loni rostla Evropa, meziročním tempem pouze o 65 procent, následovaly Spojené státy, které objem více neţ zdvojnásobily (105 procent), a zbytek světa rostl o 125 procent. Vzhledem k malému počátečnímu mnoţství prostředků ovšem ani rychlé tempo růstu ostatních částí světa nemohlo objem prostředků v USA a Evropě ani vzdáleně vyrovnat. Massolution očekává, ţe crowdfunding bude dále růst a především i nadále zrychlovat tempo růstu. Společnost na letošní rok odhaduje nárůst na 5,1 miliardy dolarů (meziroční růst asi 89 procent) a také to, ţe jiţ zmíněný equity crowdfunding začne ve Spojených státech získávat na důleţitosti. To by měl umoţnit takzvaný JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act), zákon, který má v USA umoţnit podílové investice od neprofesionálních investorů z řad veřejnosti. Massolution vychází v údajích o loňském crowdfundingu z dat od 308 specializovaných crowdfundingových platforem z celého světa. Studie započítávala všechny druhy crowdfundingu, tedy ty zaloţené na darech, na odměnách pro vkladatele, půjčkový crowdfunding a také equity crowdfunding, model, v němţ veřejnost získává výměnou za vloţené prostředky podíl na projektu tak, jak je to běţné při klasických podílových investicích v obchodním světě Kickstarter: Finanční fenomén, který geekům plní sny a vynálezcům kapsy. [online] [cit ]. Dostupné z: 10 LAUSCHMANN, Jindřich. Crowdfunding rostl v roce 2012 o 81 procent, zafinancoval 2,7 miliardy dolarů. In: [cit ]. Dostupné z: miliardy-dolaru 13

15 2.2 Koncepční modely crowdfundingu Je několik modelů, které se vzájemně kříţí a nejrůznějšími způsoby odlišují, pomocí kterých se crowdfunding v současné době vyvíjí a shromaţďuje finanční prostředky. Ty se liší podle toho, co za svou investici získává dárce The threshold pledge model ( všechno, nebo nic ) Autor projektu předem stanoví částku, kterou potřebuje pro uskutečnění svého záměru. Pokud projekt v daném termínu částky dosáhne, peníze obdrţí na svůj účet. Pokud ne, peníze se vrací zpět dárcům. Je proto velmi důleţité, svůj projekt propagovat a upozorňovat na nový způsob financování. Tvůrce je tak motivován k tomu, aby za peníze dárcům nabízel nějaký druh odměny tričko s potiskem, výtisk knihy nebo pozvánku na koncert. 11 Je to jeden z nejpopulárnějších modelů, pouţívají ho největší crowdfundingové systémy: Kickstarter, IndieGoGo, Quirky, atd Koncept mikroinvestic a mikropůjček Koncept mikrofinancování znamená financování prostřednictvím nekomerčních institucí (nadace, občanské společnosti), které poskytují malé úvěry ţadatelům, kteří nemají moţnost obdrţet finanční prostředky jinými způsoby. Ručení obvykle probíhá formou kolektivního ručení, kdy např. několik podnikatelů udělá skupinu, která ručí za splacení úvěrů všech svých členů. Jedná se obvykle o půjčky na komerčním základě a pokud chce skupina získávat další úvěry, musí mít za sebou pozitivní historii. Výhodou mikrofinančních půjček oproti běţné charitě je, ţe učí ţadatele o půjčky jak se postavit na vlastní nohy a nikoliv být závislý na zahraniční pomoci. Crowdfundingové systémy, které pouţívají tento model: Smava20, Kiva. Na webových stránkách je vidět popis, jak fungují podobné systémy: Například prostřednictvím projektu Kiva je moţné někomu z Afriky pomoci rozjet obchůdek nebo prádelnu. Například někdo půjčí na nějaký projekt 25 dolarů a pokud se najde víc podobných dobrodinců, z malých částek se poskládá celková suma potřebná k tomu, aby podnikatel mohl nastartovat svůj byznys a později půjčku splatil. V tomto a dalších podobných případech jde o půjčky bezúročné a jejich poskytovatelé do nich jdou s vůlí pomoci, ne vydělat Crowdfunding aneb kolektivní peněţenka. pyrtupyr.blogspot.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Mikroinvestice: kdyţ Kickstarter je málo a akcelerátor příliš. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 14

16 2.2.3 Investiční model Tento model je nelegální ve většině zemi světa i v České republice. Princip investičního modelu znamená, ţe kdo přispěl na projekt v budoucnu má nějakou část podílu na celém projektu. Důvodem, ţe model není legální, jsou staré regulace a zákony, kvůli kterým je investiční model z právního hlediska veřejná nabídka akcií. O veřejnou nabídku akcií se jedná v případech: - nabídka akcií je dostupná široké veřejnosti - nabídka akcií je adresována neomezenému počtu osob - objem všech nabízených akcií přesahuje EUR - není určená částka, kterou můţe získat investor - místo a doba akcií musí trvat více neţ 2 týdny - je nutné definovat způsob tvoření rezervního fondu - je nutné definovat podmínky výkonu hlasovacího práva - je nutná definice emisního kursu 13 Crowdfundingové systémy, které pouţívají tento model: SellaBand21, Bandstocks22. Podle modelu se liší co je moţné získat od úspěšného projektu: - dar (znamená, ţe při této metodě investor nezískává nic, jeho motivace je pouze hodnotová; nejčastěji metodu vyuţívají charity a jiné veřejně prospěšné organizace) - odměna (znamená, ţe investor získává jako protihodnotu slib zboţí či sluţeb, které budou v rámci projektu, na který přispěl, vytvářeny; jde vlastně o jakousi předobjednávku) - půjčka (znamená, ţe investor má po uplynutí času dostat zpět vloţenou jistinu spolu s úrokem) - podíl (znamená, ţe investor se stává podílníkem projektu, jeho spolumajitelem s podílem odpovídajícím vloţeným prostředkům) Veřejná nabídka akcií a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 14 LAUSCHMANN, Jindřich. Co můţe Evropě přinést crowdfunding a co stojí v cestě. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 15

17 2.3 Veřejná sbírka Veřejnou sbírkou podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách získávání a shromaţďování dobrovolných peněţních prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo ţivotního prostředí, atp. Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba. Veřejnou sbírkou jsou také tzv. dárcovské SMS (DMS). Veřejnou sbírkou podle tohoto zákona však není shromaţďování finančních prostředků, které konají organizace mezi svými členy za účelem dosaţení prostředků k plnění svých úkolů. Veřejnou sbírkou není ani shromaţďování finančních prostředků církvemi a náboţenskými společnostmi k církevním a náboţenským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboţenských úkonů, bohosluţeb a obřadů. 15 Dárce podporuje činnost organizace bez ohledu na další moţné výhody pro sebe. Kaţdý výše vyjmenovaný příjemce daru, pokud přijatý dar nepodléhá dani z příjmu, by měl podat přiznání k darovací dani, a to i tehdy, jestliţe je od darovací daně osvobozen. Veřejné sbírky lze realizovat několika způsoby: - shromaţďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky finančních prostředků - prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení a jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliţe je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek - pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků - prodejem předmětů, jestliţe je zahrnut peněţní příspěvek zahrnut v jejich ceně - pronájmem telefonní linky, určené ke shromaţďování příspěvku z telefonního účtu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky - jiným způsobem, neţ jsou výše uvedené (o způsobu rozhodne a posoudí ho krajský úřad z hlediska transparentnosti získávání příspěvků do sbírky a zabezpečení jejich vyuţití) 15 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů ISSN

18 Některé crowdfundingové systémy vyţadují, aby měla nezisková organizace státem registrovanou veřejnou sbírku. Crowdfundingové systémy KickStarter a IndieGoGo pouţívají způsob veřejných sbírek pro shromaţďovaní finančních prostředků. Pro kaţdou sbírku právnická osoba, která sbírku koná, musí mít zřízený speciální bankovní účet a vést o něm oddělené účetnictví. Některá omezení pro osoby, které konají veřejnou sbírku: - na úhradu nákladů spojených s konanou sbírkou můţe nezisková organizace pouţít část financí z hrubého výtěţku sbírky, maximálně však do výše 5 % z hrubého výtěţku - čistý výtěţek sbírky musí právnická osoba (a ten v jehoţ prospěch byla sbírka konána) pouţít výhradně ke stanovenému účelu - kontrolu a dozor nad konáním sbírek provádí příslušný úřad - právní kontrola - při sbírkách, které se konají déle neţ 1 rok se kaţdoročně provádí průběţné vyúčtování, nesplnění této povinnosti je správním deliktem postiţitelným pokutou aţ do výše Kč - nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je nezisková organizace povinna předloţit příslušnému orgánu celkové vyúčtování sbírky a s konečným vyúčtováním je pak ve lhůtě 1 měsíce po schválení vyúčtování příslušným orgánem povinna seznámit i veřejnost - pokud v té době nebyl čistý výtěţek sbírky plně vyuţit, stanoví příslušný úřad termín konečného vyúčtování sbírky. - jestli ve stanoveném termínu není čistý výtěţek plně vyuţit, je příslušný úřad oprávněn rozhodnout o převedení nevyuţitého výtěţku do rozpočtu kraje a rozhodnout v souladu se zákonem o účelu, pro nějţ bude vyuţit - povinnost prokázat příslušnému úřadu, zda a jakým způsobem byl výtěţek vyuţit má i ten, komu byl poskytnut čistý výtěţek ze sbírky nebo jeho část Zákon č. 552/1991 Sb., o statní kontrole. In: Sbírka zákonů ISSN

19 2.4 Proces crowdfundingu Proces je definován jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy (podle ISO 9001:2000), popisuje postupné zaměřené děje, které se stávají při pouţití crowdfundingových systémů 17. Všechny činnosti, které probíhají mají podobu procesů a vykonají se posloupně, t.j. podle vlastních instrukcí, které byly nadefinovány nebo naprogramovány. Obrázek 1 Proces crowdfundingu Uživatel nebo organizace Crowdfundingový systém Poskytovatelé Vytvoření projektu Zpětná vazba Zahájení sběru finančních prostředků nápad cíl plusy a mínusy podmínky CS datům skončení Vývoj projektu Vrácení peněz Neúspěch Konec sběru finančních prostředků Úspěch Podepsaní smlouvy Obdržení peněz Splnění závazků Zdroj: vlastní zpracování 17 ISO 9001:2000. Norma Internacionál ISO 9001:2000. Ţeneva: International Organization for Standardization,

20 Na obrázku 1 je vidět zobrazení procesu, který probíhá během vytvoření projektu, sběru finančních prostředků a jiných situací, které se mohou stát během pouţívaní crowdfundingového systému. Podle poţadavků normy ISO 9001:2000 bude muset kaţdá organizace sledovat definovaná pravidla procesů 18 : - procesní přístup (při vývoji, zlepšování, atd.) - identifikace procesů - určení jejich vzájemného působení - určení kritérií a metod pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů - zajištění dostupnosti zdrojů a informací pro podporu funkce procesů - monitorování, měření a analýza procesů - neustálé zlepšování procesů Obrázek 2 Vstup a výstup pro dárce Zdroj: vlastní zpracování 18 ISO 9001:2000. Norma Internacionál ISO 9001:2000. Ţeneva: International Organization for Standardization,

21 Portál Micro Giving uvádí důvody na vyuţití crowdfundingových systémů: - vyuţití a rozšíření vašich sítí - marketing zdarma - PR zdarma - zpětná vazba - monetizace prostředků - reklama zdarma - zjištění slabých a silných stránek - srovnání s jinými projekty - kontrola 19 Obrázek 3 Vstup a výstup pro tvůrce projektu Zdroj: vlastní zpracování Velkou roli v procesu zahájení sběru finančních prostředků sehrává příslušnost, organizace procesu, reputace, sympatie či vazba jednotlivců a skupin k dané organizaci nebo problematice, pro kterou se sbírají finanční prostředky nebo jiné finanční zdroje. Základním rozdílem, kterým se liší crowdfundingové projekty od tradičních sbírek však je, ţe aktivity spojené se sběrem peněz probíhají výhradně v prostředí internetu (pomoci webových stránek, mobilních aplikací atd.), popřípadě prostřednictvím elektronických médií reasons to crowdfund your next idea. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 20

22 Principy crowdfundingu: - získávání malých finančních prostředků od velkého počtu dárců - určený termín pro sběr finančních prostředků - určená pravidla V současné době jde relativně zajímavý způsob získávání finančních prostředků především na projekty, které jsou nějakým způsobem spojené s kreativitou. Klasickým příkladem můţe být tvorba počítačových her nebo natáčení desek se začínajícími skupinami. Nehodí se pro získávání peněz na klasické podnikatelské cíle, protoţe zde většina lidí očekává ziskovost a případný podíl z něj Crowdfunding jako cesta k realizaci projektů. [online] [cit ]. Dostupné z: 21

23 2.5 Situace v cizině Pojem crowdfunding a první systémy začaly vznikat v zahraničí. Největší crowdfundingové systémy v cizině: - Kickstarter (tento systém vznikl ve Spojených státech, je mezinárodní, vytvářet ale nové projekty mohou jenom rezidenti Spojených států nebo Velké Británie, přispívat můţe kdokoliv) - IndieGoGo (sídlo společnosti je ve Spojených státech, ale na rozdíl od Kickstarteru vytvářet nové projekty mohou rezidenti různých států, přispívat můţe kdokoliv) - Quirky (sídlo je ve Spojených státech) - RosPil (jeden z prvních crowdfundingových systémů v Ruské federaci, poskytuje své sluţby na východě) - FundedByMe (sídlo je ve Švédsku) Kickstarter Dne 28. dubna 2009 byla sluţba spuštěna. Jejími zakladateli jsou Perry Chen, Yancey Strickler a Charles Adler. 21 Platforma podporuje projekty z oblasti: - filmů - her - hudby - umění - technologické inovace - divadla - startupů - designů a dalších V roce 2012 se nejoblíbenější kategorií na Kickstarteru staly hry, na takové projekty bylo vybráno více neţ 50 milionů dolarů Kickstarter Basics: Kickstarter [online] [cit ]. Dostupné z: 22 STRICKLER, Yancey. The Year of the Game. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 22

24 Obrázek 4 KickStarter růst finančních prostředků Zdroj: itisscience.wordpress.com/2012/11/12/kickstarter-by-the-numbers Hlavní princip, který se pouţívá je všechno, nebo nic, coţ znamená, ţe autoři projektu dostanou peníze pouze ve případě úspěšného financování. Zúčastnit se crowdfundingového projektu mohou pouze rezidenti Velké Británie a Spojených států. Vytvořený projekt následně získá vlastní prezentační stránku, kde bude zveřejněn formou videa a popisu. Při vzniku projektu je povinné stanovit cílovou sumu a datum, do kterého se musí vybrat poţadované finanční prostředky. Některá pravidla systémů: - je zakázáno vytvářet projekty, které by měly financovat ţivot tvůrci projektu nebo projekty obsahující nevhodný, uráţlivý, či nepovolený obsah - sponzorem se můţe stát kdokoli, kdo přispěje alespoň na jeden projekt - příspěvky mohou být od 1 dolaru - sponzoři mohou být odměněni za své přispění poděkováním od autora, či ziskem produktu - při dosaţení prostředků je povinností tvůrce projekt realizovat a mít určitý výstup - je nutné dodrţovat smluvní podmínky Na obrázku 4 je vidět růst finančních prostředků obdrţených pomoci crowdfundingového systému KickStarter. Znamená to, ţe systém má velkou populárnost a je to vhodné místo pro začátek a vývoj vlastního produktu. 23

25 Na druhou stranu systém má několik minusů: - systém je zaměřen na americký trh - je to velký systém, proto některé projekty nemohou obdrţet dostatečnou pozornost ze strany veřejnosti - nepodporuje vytvoření projektů v jiných zemích kromě Spojených států V roce 2012 Kickstarter přijal nová pravidla, aby byla více spravedlivá ke svým příznivcům. Tvůrci se nyní budou muset více zabývat riziky a problémy" svých projektů. Půjde hlavně o to, aby byli tvůrci schopni reagovat na případné změny k horšímu, aby byli schopni tyto problémy řešit a tím pádem investoři nepřišli o svůj vklad. Podle nových pravidel budou mít příznivci daných projektů větší moţnost kontroly svých investicí. Přístup tvůrců nových projektů bude muset být více otevřený a upřímný IndieGoGo. Byla spuštěna v roce Jejími zakladateli jsou Danae Ringelmann, Slava Rubin a Eric Schell. 24 IndieGoGo je platformou, kde si lidé, kteří chtějí získat peníze na svůj projekt, mohou vytvořit svou kampaň, vyprávět svůj příběh a dostat finanční prostředky. Platforma podporuje více oblastí neţ Kickstarter. Zúčastnit se crowdfundingového projektu mohou rezidenti Evropské unie, Spojených států a některých zemí třetího světa. IndieGoGo a KickStarter vypadají dost podobně od momentu vytvoření projektu do obdrţení finančních prostředků. Velkou výhodou ale je, ţe projekty lze vytvářet i v jiných zemích kromě Spojených států, coţ nepodporuje KickStarter. 23 Kickstarter přijal nová pravidla. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 24 About Us. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 24

26 Tabulka 3 Porovnání systémů KickStarter a IndieGoGo KickStarter IndieGoGo Délka kampaně 1-60 dnů (všechno nebo nic) 1-60 dnů (všechno nebo nic) dnů (flexibilní princip financování) Platby Amazon Payments, PayPal nebo kreditní karty kreditní karty nebo PayPal Odměna systému 5 % (kdyţ projekt je úspěšný) 5 % (kdyţ projekt byl úspěšně financován) 9 % (kdyţ jde o flexibilní financování) Dodatečná odměna 3 % 3 % Zdroj: Z tabulky 3 je vidět, ţe crowdfundingové systémy KickStarter a IndieGoGo mají stejné podmínky pro vytvoření projektů. Pod dodatečnou odměnou se rozumí komise, která se platí při platbě. V případě, ţe projekt skončí neúspěšně platformy nedostávají nic. Výhodou platformy IndieGoGo je to, ţe je moţnost výběru flexibilního financování, coţ znamená obdrţení peněţních prostředků v jakémkoliv případě, samozřejmě při splnění minimálních podmínek. 25

27 Tabulka 4 Statistika systémů KickStarter a IndieGoGo KickStarter IndieGoGo Rating úspěšnosti 39% 55% Průměrná doba 30 dnů 40 dnů trvaní sběrů finančních prostředků pro úspěšné projekty Peněžní rozsah $1000-$ nejúspěšnějších projektů Průměrný příspěvek $25 $25 Zdroj: Z tabulky 4 je vidět, ţe crowdfundingový systém IndieGoGo má větší procento úspěšnosti projektů, jeden z faktorů úspěšností je to, ţe zakladatelé systému mohou podporovat nebo hledat sponzory pro zajímavé projekty. 26

28 2.6 Situace v Česku Vznik crowdfundingových portálů nastal v České republice samozřejmě o něco později neţ v anglo-americkém světě, kde mají donátorství a filantropie svou dlouholetou tradici. Jeden z prvních elektronických crowdfundingových systémů v České republice byl portál a zároveň i platební nástroj Dárcovská SMS, který na stránce funguje od roku V roce 2009 pak téměř ve stejném období vznikly dva v současné době největší crowdfundingové portály a to Darujme.cz a Fondomat.cz. Tato doba nebyla náhodným momentem, nýbrţ souvisela se společenskou situací i praktickými moţnostmi, jako je například moţnost platby platební kartou online, kterou banky v České republice začaly běţně umoţňovat právě aţ roku Fondomat Systém byl spuštěn v Praze v roce 2011 zaloţili Joe Wakeford a Conrad Watts. Fondomat je iniciativou anglické společnosti folkdirect.com, která se specializuje na Web 2.0. Je to komunita, která si uchovává své soukromí bez aplikací třetích stran beroucích si vaše osobní údaje a bez reklam ušitých na míru vašim údajům. Zabývá se administrativou dobročinných příspěvků a financování jednotlivých projektů. Systém nabízí velký počet nových moţností svým charitativním organizacím a jednotlivcům, kteří chtějí vytěţit peníze na dobročinné účely, tvůrčí projekty a zahájení obchodní činnosti. Platforma podporuje projekty z oblasti: - filmů - hudby - divadla - her - startupů Po vytvoření projektu autoři musí přidat na svou projektovou stránku popis, příslušné video z YouTube, fotografie, případně nepeněţní odměny, je-li toto poţadováno. Svůj projekt uskuteční získáním dostatečných financí prostřednictvím propagování těchto motivačních odměn v rámci svých sociálních sítí, i mimo ně. Na rozdíl od mnoha jiných 25 Dárcovské SMS pomáhají jiţ osm let. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 27

29 crowdfundingových systémů pro získávání financí a investování si Fondomat neklade ţádné nároky na projekty či na odvedenou práci. 26 Některá pravidla systému: - kaţdý dar je projektem, ne investicí - systém můţe vyuţít kdokoliv, kdo potřebuje získat peníze na skupinový nákup, charitu, osobní projekt, narozeninový nebo svatební dar, atd. - přispěvatelům se nic nevrací - projekt můţe trvat aţ 120 dnů - dosáhne-li projekt cílové částky před jeho vypršením, systém bude i nadále přijímat příspěvky aţ do okamţiku ukončení daného časového období - Fondomat pracuje s kterýmkoliv účtem PayPal Dárcovská SMS Organizace začala fungovat v České republice od 12. dubna Cílem projektu Dárcovská SMS je nabídnout nadacím (nestátním a neziskovým organizacím) moţnost získávat příspěvky od individuálních dárců prostřednictvím mobilního telefonu nebo pevné linky formou SMS zpráv. Jednou z hlavních výhod tohoto způsobu obdrţení finanční podpory je, ţe uţivatel (dárce) můţe poskytnout svůj finanční příspěvek ihned po zaslechnutí výzvy k pomoci. Kaţdý uţivatel, kdo přispěl na nějaký projekt prostřednictvím webových stránek Dárcovské SMS má moţnost ověřit si jak bylo s prostředky naloţeno. Cena jedné odeslané DMS je vţdy 30 Kč, z níţ příjemce obdrţí 27 Kč. Principy Dárcovské SMS: - zaslání DMS probíhá pomoci SMS zprávy z mobilního telefonu - pomocí pevné linky - zasílají se se na číslo SMS je ve tvaru DMS HESLO - počet SMS je neomezený - moţnost ověřit financování projektu 26 FAQ. [online] [cit ]. Dostupné z: 27 Fórum dárců: 3 milióny DMS k jejich prvnímu výročí. In: POHLOVÁ, Simona. [online] [cit ]. Dostupné z: 28

30 Dárcovská SMS má nekomerční princip a respektuje zásadu finančních nákladu na zajištění provozu sluţby, to znamená, ţe uţivatel (dárce) pří zasílání SMS uhradí i minimální náklady, které jsou spojeny s udrţováním sluţby. 28 Postup pro nestátní nekomerční organizace: - organizace, která chce získávat finanční prostředky přes Dárcovskou SMS, se musí zaregistrovat - prokázat dokumenty dokládající její věrohodnost - organizace musí konkrétně ukázat jakým způsobem a v rámci čeho chce vyuţít získané finanční prostředky - organizace musí dodrţovat smluvní podmínky - informace ohledně vyuţíti finančních prostředků musí být veřejná - organizace musí do tří měsíců od ukončení sběru finančních prostředků zveřejnit informace na svých webových stránkách - organizace, které poskytující finanční prostředky do zahraničí musí doloţit souhlas Ministerstva zahraničních věcí - finanční zpráva projektu má být ověřena nezávislým auditorem Dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců, který v rámci projektu zajišťuje a garantuje 29 : - technické zajištění projektů - softwarové zajištění projektů - právní a daňové pokyny - organizační pokyny - komunikaci projektů - backend pro nestátní neziskové organizace - frontend pro uţivatele 28 Dárcovská SMS. [online] [cit ]. Dostupné z: 29 O sluţbě dárcovská SMS. [online] [cit ]. Dostupné z: 29

31 Tabulka 5 Dárcovská SMS v číslech Rok Počet zpráv Vybráno peněz Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2012(prosinec-duben) Kč Zdroj: Z tabulky 5 je vidět, ţe se jedná o organizaci, která poskytuje své sluţby pro velký počet lidí. V roce 2009 a 2010 organizace měla největší počet příspěvků. Je moţné také říci, ţe od roku 2010 se zmenšil počet odeslaných zpráv a proto je moţné připustit, ţe toto klesání způsobil vývoj nových českých a mezinárodních crowdfundingových systémů, které mají: - více způsobů plateb - více způsobů pro investování - modernější webové stránky Od 1. ledna 2006 vstoupil v účinnost zákon o DPH, který řeší problém odvodu DPH u dárcovských SMS, díky novému zákonu není uplatňována DPH k dárcovským SMS, coţ znamená, ţe cena jedné SMS je 30 Kč O sluţbě dárcovská SMS. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 30

32 2.7 Platby Platba je úmyslné převedení finančních prostředků jedné strany druhé straně během termínu splatnosti. Základní platby, které se pouţívají v crowdfundingových systémech: - platba platební kartou - platba bankovním převodem - PayPal - pomocí SMS - platba elektronickou peněţenkou - PaySec Obrázek 5 Statistika plateb Zdroj: Výhody elektronických platebních systémů: - nízké poplatky za převod peněz - internetové bankovnictví - rychlost převodu peněz - zabezpečení citlivých informací - snadná uţivatelská obsluha - elektronická kontrola výdajů 31

33 Na obrázku 5 je vidět, ţe v České republice, podle portálu nejvíce populárním způsobem platby při nákupu elektronických knih je platební karta. Podle teto statistiky je moţné připustit, ţe taková tendence patří i k ostatním nákupům, které probíhají na internetu. PayPal samozřejmě nabízí jednodušší a rychlejší způsob placení, ale v České republice zatím není tak rozšířen jako v zahraničí. Rychlé bankovní převody byly hitem dřívějších let, ale postupem času se jejich vyuţívání sniţovalo. Tato platební metoda má nedostatky jak ze strany uţivatelů, tak ze strany provozovatelů internetových obchodů. Pro uţivatele totiţ existují jiţ jednodušší a dostupnější metody placení. 31 V internetových obchodech se navíc ne vţdy objeví rychlá platba přes bankovní instituci, u které má zákazník svůj bankovní účet. Pro provozovatele internetových obchodů je zase sloţité a někdy i nereálné, aby pro zákazníky vytvořili rychlé platební převody u všech bankovních institucí, které tuto sluţbu nabízejí Výhody a nevýhody platebních systémů Kaţdý platební systém má svoje plusy a minusy, v současnosti neexistuje takový systém, který by splnil potřeby kaţdého zákazníka, proto si kaţdý člověk vybírá ten platební nástroj, který mu nejvíce vyhovuje. PayPal je internetový platební systém. Umoţňuje přesuny peněz mezi účty, které jsou identifikovány ovými adresami. Kaţdý účet je propojen s jednou nebo více platebními kartami. Poskytuje celkem 3 typy účtů: - osobní účet Personal account, je určen k nákupu na internetu, tento typ účtu je nejvíc omezen a poskytuje nejméně sluţeb - Premier account, je určen pro nakupování a přijímání plateb na internetových obchodech, přijímá všechny typy platebních moţností - Business account, je určen pro podnikatele, kteří obchodují pod svým obchodním jménem 31 Statistika vyuţívání platebních metod při nákupu e-obsahu. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 32

34 Výhody: - populárnost ve světě - výborná uţivatelská podpora - vysoké zabezpečení - přijímá platební a debetní karty - multi-uţivatelský přístup - různé druhy účtů - moţné dobíjet přímo z běţného účtu bez pouţití platební karty Nevýhody: - poplatky - vysoký poplatek za špatné zadání čísla účtu PaySec je český platební systém, je podobným systému PayPal, je moderním systémem nabízející rychlé a bezpečné placení za produkty a sluţby na internetu. Platby PaySec mohou pouţívat všichni zaregistrované uţivatelé, bez ohledu na to, u které banky byl vytvořen účet 32. Výhody: - rychlost plateb - kvalitní zabezpečení - lze nabíjet pomoci jakéhokoliv účtu - rychlá registrace Nevýhody: - poplatky za nabíjení - limit pro nabíjení Platební karta je nástroj určený k bezhotovostním platbám. Při platbě platební kartou je nutno vědět číslo karty, datum exspirace karty a CVC/CVV kód. Platební karty mohou být: debetní, kreditní, charge karty, úvěrové karty. 32 Tiskové zprávy. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 33

35 Výhody: - populárnost - kvalitní zabezpečení - jednoduché pouţití - elektronické bankovnictví Nevýhody: - jsou podvodníci, kteří mohou vyuţít vaši platební kartu - náklady na provoz platební karty Moneybookers je dalším platebním systémem, který je moţné vyuţít pro on-line platby na internetu nebo převody peněz mezi státy a lidmi na celém světě, systém umoţňuje bezpečné placení kartou na internetu a je oficiálně dostupný i pro uţivatele z České republiky. Společnost Moneybookers sídlí ve Velké Británii a vlastní bankovní účty v různých zemích světa, kde umoţňuje svoje sluţby za mírné poplatky 33. Výhody: - internetovou peněţenku můţe vyuţít kaţdý majitel elektronické pošty - zřízení peněţenky je zdarma - moţnost plateb za vydraţené předměty v aukcích - moţnost on-line plateb za různé zboţí a sluţby - moţnost přijímat platby od ostatních uţivatelů platebního systému Moneybookers - peníze na účet můţete zasílat z jakéhokoliv bankovního účtu - je moţné provádět finanční prostředky do ciziny - vybírat peníze ze systému Moneybookers účtu je moţné převodem na svůj bankovní účet Nevýhody: - převody mezi dvěma osobními účty za poplatek 1 % - poplatky vedené v EUR - omezené mnoţství peněz na vklad přes debetní kartu - převod peněz trvá 3 dny - poplatek za nepouţívání učtu 33 About Us. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 34

36 Ohledně bezpečnosti platebního systému portál vydelavej.cz uvádí: Platební systém Moneybookers je vytvořen s těmi samými poţadavky na bezpečnost jaké pouţívají pro své systémy banky a společnosti obchodující na kapitálových trzích - pouţívá se většina moderních zabezpečovacích technologií: přihlášení uţivatele, uţivatelské údaje a všechny finanční transakce jsou chráněny pouţitím Secure Socket Layer (SSL) - technologie se 128bitovým šifrováním, certifikované společností VeriSign. Při přihlášení musíte zadat Váš na který jste se zaregistrovali, heslo a co je důleţité - opsat do přihlašovacího formuláře náhodně vygenerovaná čísla z obrázku vedle něj. Tímto je naprosto zamezeno jakémukoli pokusu zjistit (v případě ţe útočník zná váš ) heslo Moneybookers. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 35

37 2.7.2 Integrace PayPal do crowdfundingového systému Pro přidaní moţností plateb je nutné napojit PayPal do platebního modulu crowdfundingového systému. Účet má podporovat příchozí platby. Je několik moţností plateb pomocí PayPal: - přesměrovaní na vlastní učet, je nutné se přihlásit nebo vyplnit údaje o platební kartě, po zaplacení je dárce vrácen zpět do crowdfundingového systémů - integrace PayPal Express Checkout, je jednoduchý způsob platby při kterém je dárce přesměrován na stránky PayPal, kde musí potvrdit platbu Platební systém PayPal je spojen s technologií IPN. Obrázek 6 Princip fungování technologie IPN Zdroj: vlastní zpracování 36

38 Na obrázku 6 je vidět princip fungování PayPal plateb. Pro realizaci plateb je nutné: - mít aktivní učet PayPal, který umoţnuje přijímat a odesílat platby, má název - PayPal Premiere účet - mít řadič, který bude odesílat a přijímat informace - mít definovány konstanty, které budou umoţňovat vyplňování plateb - instalovat modul symfony2-paypal-ipn Nastavení modulu symfony2-paypal-ipn Modul slouţí pro realizace plateb. Nastavení konfigurace: orderly_pay_pal_ipn: islive: false url: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr debug: %kernel.debug% paypal_id: XXX paypal_check: XXX paypal_confirm: XXX... services: paypal_im_received: class: Happy\OwnBundle\Event\PayPalListener arguments: tags: - { name: kernel.event_listener, event: paypal.ipn.receive, method: onipnreceive } V této konfiguraci jsou údaje, které jsou za potřebí pro zavádění modulu symfony2-paypalipn do crowdfundingového systému, definování metody pro odesílání a zpracovávání informací. Nastavení pro model: class HappyPayPalListener { private $om; public function construct(objectmanager $om) { $this->om = $om; } public function onipnreceive(paypalevent $event) { $ipn = $event->getipn(); } 37

39 Poplatky Cena za příjem plateb přes systém PayPal se pohybuje podle obratu, jaký se v daném měsíci uskuteční a je to vidět v dalších tabulkách. Tabulka 5 Poplatky za platby Měsíční prodej přes PayPal Cena , 3,4 % + 10, ,9 % + 10, ,7 % + 10, ,4 + 10, > ,9 % + 10, Zdroj: Tabulka 6 Převod na bankovní učet Částka Převod na bankovní účet, více neţ 3000, Cena Zdarma Převod na bankovní účet, méně neţ 3000, 30, Neúspěšný převod na bankovní účet (např. špatné číslo účtu) 200, Zdroj: Integrace plateb pomocí platebních karet V současné době banky poskytují moţnost platby přes webové stránky pomocí platebních karet. Pro provedení platby musí dárce mít aktivovanou moţnost platby přes internet. Při platbě není nutné přihlašování a vyplňování osobních údajů. Je nutné uvést číslo své platební karty, datum exspirace karty a CVC nebo CVV kód. Princip, který se pouţívá při platbě platební kartou je vidět na obrázku 7. 38

40 Obrázek 7 Průběh platby pomocí platební karty Zdroj: vlastní zpracování Na straně crowdfundingového systému pro zavadění takového druhu plateb je nutné udělat tyto věci: - předávání informací ohledně platby (uţivatelské jméno plátce, za co platí uţivatel, datum platby, suma platby, atd.) - příjem informací ohledně platby (byla platba úspěšná nebo ne, datum platby, suma platby, číslo platby, atd.) - předávání a příjem informací se uskutečňuje pomocí POST metody (zodpovědnost za zabezpečení je na straně platební sluţby) - realizace zpracování obdrţené informace (realizace dotazů do DB, změna zobrazeni webových stránek, oznámení uţivatelů pomocí ů a informací na webových stránkách, atd.) - zabezpečení uţivatelských údajů - FAQ ohledně jakýchkoliv problémů, které mohou vzniknout během provedení platby uţivatelem (dárcem) - zpětná vazba 39

41 Nastavení konfigurace pro zavádění modulu JMSPaymentCoreBundle, který umoţnuje provádět platby pomocí platebních karet: jms_payment_core: secret: SECRET_CODE auth_id: XXXXXX method: POST Nastavení pro model, která definují políčka a metody (pouţívají se při přijetí a odesílání informace, modifikace informace, atd.): <?php class Payment { */ private $paymentinstruction; unique = true) */ private $ordernumber; precision = 2) */ private $amount;... } Vracení peněz Platební brána umoţňuje realizovat on-line platby za sluţby pomocí internetového bankovnictví. On-line platby platebními bránami jsou ze strany banky garantované, coţ znamená, ţe banka garantuje odeslání peněz okamţitě poté, co ověří disponibilní zůstatek na účtu klienta. Výhody platební brány: - sníţení nákladů spojených zejména s příjmem a manipulací s hotovostí - garantovaná platba - jednoduchost a bezpečnost Platební brány obsahují implementaci těchto metod: - VerifyTransactionIsPaid je nutné pro ověření zaplacení nákupu v internetovém obchodě 40

42 - GetStatement získání transakční historie (zaúčtovaných poloţek) k danému kontu. Vhodné pro větší e-shopy pro provádění například denní rekonciliace - PaymentReturn vrácení peněz (vratka) z transakce uskutečněné pomocí platební brány. Vhodné pro moţnost automatizovaného vracení transakcí crowdfundingovým systémem - RepeatPayment umoţní realizovat opakovanou platbu ze šablony (nyní pouze platby platební kartou; šablonou se rozumí předchozí platba stejnou kartou, která je explicitně označena jako šablona) - depositblockedtransaction umoţní zaúčtování předautorizované transakce, tj. převod částky na konto obchodníka - cancelblockedtransaction umoţní zrušit jiţ předautorizovanou transakci PaymentReturn Metoda slouţí k vrácení peněz (vratka) z transakce uskutečněné pomocí platební brány. Vracení probíhá na základě unikátního identifikátoru původní platby (MerchantOrderID) a je moţné vrátit libovolnou částku maximálně do výše původní platby. Lze vracet ze všech druhů plateb. Jak platby přijaté transakcí typu Platba z Konta na Konto, tak peníze přijaté transakcí typu Platba z běţného účtu tak platby přijaté transakcí Platba platební kartou. 36 Metoda vyţaduje šest vstupních parametrů: - username - uţivatelské jméno obchodníka, kterým se hlásí na portál PaySec - password - heslo pro MAPI. Není-li nastaveno heslo pro MAPI, pouţijte heslo spojené s uţivatelským jménem obchodníka - merchantorderid - unikátní identifikátor původní transakce obchodníka - amount - částka včetně desetinné části, nesmí přesáhnout výši původní transakce - descriptionforsource - zpráva pro odesílatele platby (obchodníka), která by měla obsahovat popis původní objednávky a charakterizovat důvod vracení peněz - descriptionfortarget - zpráva pro příjemce platby (klienta), která by měla obsahovat popis původní objednávky a charakterizovat důvod vracení peněz 35 Příručka pro pouţití. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 36 Obchodní podmínky pro poskytování sluţeb v Systému PaySec. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 41

43 Vracení peněz je důleţitá věc, kterou má obsahovat crowdfundingový systém. Pro uţivatele, který přispěl na neúspěšný projekt to znamená, ţe budou vráceny peníze. A ve případě, kdy platba byla provedená pomoci PayPal nebude zaúčtován ani jeden poplatek. Na příkladu systému PaySec je vidět, ţe vracení finančních prostředku je moţné udělat automaticky. Nastavení konfigurace: $username = 'XXX'; $password = 'XXX'; $merchantorderid = XXX; $amount = XXX; $descriptionforsource = 'Popis pro obchodnika'; $descriptionfortarget = 'Popis pro klienta'; $paysecmapi = new SoapClient("https://testmapi.paysec.cz/mapi.svc?wsdl"); $param_array = array( 'requestdata' => array( 'Header' => array( 'LoginInfo' => array( 'password' => $password, 'username' => $username ) ), 'amount' => $amount, 'merchantorderid' => $merchantorderid, 'descriptionforsource' => $descriptionforsource, 'descriptionfortarget' => $descriptionfortarget ) ); $resultobject = $paysecmapi->paymentreturn($param_array); 42

44 2.7.5 Podmínky používaní platebního systému PaySec Pouţití platební brány k přijímání plateb v systému PaySec je vázáno na vlastnictví Konta pro obchodníky a vztahují se na ně obchodní podmínky PaySec. Konto pro obchodníky si můţe zaloţit: - fyzická osoba-podnikatel - právnická osoba Identifikační formulář majitele Konta pro obchodníky je k dispozici na adrese Elektronická peněţenka PaySec je univerzální on-line platební nástroj pro platby na internetu na bázi předplaceného konta. Pomocí Konta PaySec je moţné platit u obchodníků, kteří: - podporují platbu PaySec - provádějí platby mezi konty PaySec Platební brána (uţivatelské rozhraní) je samostatná část portálu PaySec, která slouţí k realizaci jedné transakce mezi klientem (platí) a obchodníkem (přijímá platbu). Pomocí platební brány můţe nakupující pohodlně a rychle autorizovat transakci a zaplatit tak obchodníkovi. Platební brána funguje na serveru PaySec a sama o sobě nevyţaduje ţádnou instalaci. Platby jsou prováděny v reálném čase. Darovací platební tlačítko je sluţba určená pro příjem darů, kde se neexpeduje ţádné zboţí nebo sluţba. Na stránkách PaySec si nadace nebo podobná organizace vygeneruje HTML kód, který můţe umístit na své stránky a umoţní platit svým klientům. Darovací platební tlačítko po stisknutí přesměruje klienta na rozcestník platebních metod, kde si klient můţe vybrat jakým způsobem zaplatí. Sluţba (darovací) platební tlačítko není určená pro e-shopy, které expedují zboţí, protoţe zde není umoţněno ověřování transakcí unikátním číslem objednávky (parametr MerchantOrderId), ale transakce jsou označeny jednotným označením (Order) Platební metody. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 43

45 2.8 Dotazník V rámci diplomové práce byl udělán dotazník, jehoţ cílem bylo zjistit problémy, které problémy mohou očekávat uţivatele při pouţívaní crowdfundingových systémů. Obrázek 8 Dotazník Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku 8 je vidět příklad úvodní stránky dotazníku. 44

46 2.8.1 Otázky a cíl dotazníku Dotazník byl udělán pro různé kategorii lidí: - kdo měl zkušenost s pouţíváním takovýchto systémů - kdo neměl zkušenost Hlavní cíle: - získat informace o problémech při pouţívaní - získat informace o systémech, které byly pouţívány - získat informace o tom, jaké druhy plateb jsou pouţívány - získat informace o počtů vytvořených projektů - získat informace o průměrné sumě příspěvků - získat informace o změnách, které by chtěli uţivatelé vidět Dotazník byl vytvořen pomocí sluţby Google. Otázky jsou v příloze A. Průzkumu se zúčastnilo 200 lidí. Otázky se měnily v závislosti na tom, které odpovědi byly zvoleny: - měl-li uţivatel zkušenost, nebo neměl - přispíval-li na projekty, nebo nepřispíval - vytvořil-li vlastní projekty, nebo nevytvořil - měl-li úspěšné projekty, nebo neměl Výsledek Po vyhodnocení otázek bylo zjištěno následující: - při platbě 82 % lidí pouţívá platební karty - 51 % lidí pro komunikace s crowdfundingovými systémy pouţívá počítač - 75 % lidí se líbí princip crowdfundingových systémů 45

47 Jak jste se dozvěděl(a) o crowdfundingu? na internetu 63% v TV 10% od kamarádů 8% Celkem odpovědělo lidí: 180 V jakém roce jste se dozvěděl(a) o crowdfundingu? % % % Celkem odpovědělo lidí: 180 Tyto dvě otázky potvrzují, ţe lidé za posledních několik let se dozví více informací ohledně crowdfundingu. Kolikrát jste přispěl(a)? 1 72% 2 15% 3 12% Celkem odpovědělo lidí: % respondentů odpovědělo, ţe přispělo pouze jednou, coţ znamená, ţe lidé nemají praktických zkušeností s pouţíváním takovýchto systémů. Příspěvek na neúspěšný projekt: Dostal(a) jste zpátky své peníze? Ano 65% Ne 35% Celkem odpovědělo lidí: 20 46

48 Jaký byl záměr projektu? Obchod a podnikání 30% Společenské akce 19% Hudba a tanec 18% Celkem odpovědělo lidí: 20 Příspěvek na neúspěšný projekt: Jaký byl záměr projektu? Gaming 40% Film 29% Celkem odpovědělo lidí: 29 Kolik jste přispěl(a)? Kč 72% < 100Kč 17% > 500Kč 11% Celkem odpovědělo lidí: 29 Vytvoření vlastního projektu: Kolikrát jste si vytvořil(a) vlastní projekt(y) pro financování pomocí crowdfundingových systémů? 1 90% 2 10% Celkem odpovědělo lidí: 10 Měl(a) jste projekt pro financování pomocí crowdfundingových systémů, který nebyl úspěšně financován? Ne 70% Ano 40% Celkem odpovědělo lidí: 10 47

49 Jaký systém jste pouţíval(a) při vytvoření nového projektu? Kickstarter.com 50% Fondomat.cz 40% Nakopni.me 10% Celkem odpovědělo lidí: 10 Odpovědi na otázky ohledně vytvoření vlastního projektu svědčí, ţe lidé nemají zkušenosti se vlastními projekty a většina projektů nebyla úspěšná. Doplňovací otázky: Jaký způsob platby na internetu povaţujete za nejlepší? Platební kartou 82% Mikroplatební systémy 9% Hotově 5% Celkem odpovědělo lidí: 190 Kolik byste chtěl(a) průměrně přispívat na kaţdý projekt? Kč 76% > 500Kč 14% < 100Kč 10% Celkem odpovědělo lidí: 190 Co byste chtěl(a) získat od úspěšně financovaného projektu? Nějaké bonusy a slevy 41% Chtěl(a) bych být na webových stránkách 23% a sociálních sítích jako sponzor projektu Vlastní spokojenost 19% Celkem odpovědělo lidí:

50 Chtěl(a) byste pouţívat systém... Na počítači 51% V mobilu 33% Na tabletu 13% Celkem odpovědělo lidí: 190 Co byste chtěl(a) dělat, kdyţ projekt nebude úspěšně financován? Chtěl(a) bych dostat peníze zpátky 59% Chtěl(a) bych vybrat jiný projekt pro 28% financovaní Chtěl(a) bych, aby systém vybral jiný 13% projekt pro financování Celkem odpovědělo lidí: 190 Chtěl(a) byste kontrolovat financování projektu, kdyţ projekt byl úspěšně financován? Ne 60% Ano 40% Celkem odpovědělo lidí: 190 Chtěl(a) byste sdílet zajímavé projekty pomocí sociálních sítí? Ano 80% Ne 18% Celkem odpovědělo lidí: 190 Odpovědi na doplňovací otázky potvrzují, ţe lidé preferují platby pomocí platebních karet a chtějí mít nějaké slevy od úspěšných projektů. 49

51 2.9 Bezpečnost crowdfundingových systémů Zabezpečení při platbách Komunikace s webovou sluţbou MAPI je zabezpečena pomocí protokolu HTTPS. Testovací i produkční verze pouţívá certifikáty vydané certifikační autoritou GlobalSign. Komunikace mezi elektronickým obchodem a systémem PaySec probíhá pomocí zabezpečeného kanálu. K zašifrování se pouţívají certifikáty. V okamţiku, kdy internetový obchod zahajuje komunikaci, prokazuje se server svým certifikátem. Prostředí pak samo tento certifikát porovná se svým seznamem, a pokud jej najde, komunikace pokračuje. V opačném případě komunikace selţe. SOAP zpráva při odesílání: <soap:envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlsc hema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <soap:body> <username xmlns="http://schemas.mapi.paysec.cz/2008/02">xxx</username> <password xmlns="http://schemas.mapi.paysec.cz/2008/02">xxx </password> <merchantorderid xmlns="http://schemas.mapi.paysec.cz/2008/02">xxx</merchantorderid> <amount xmlns="http://schemas.mapi.paysec.cz/2008/02">xxx</amount> </soap:body> </soap:envelope> Zabezpečení Symfony Symfony obsahuje nástroje pro zabezpečení formulářových prvků, které jsou největším bezpečnostním rizikem webových aplikací, cache pro zrychlení generování webových stránek, testovací nástroje a abstraktní vrstvu pro práci s databázemi. Symfony má jednotnou strukturu a pečlivě oddělenou zobrazovací, logickou a datovou vrstvu. Systém má unit testy, které pokrývají 100 % kódu tříd s aplikační logikou, a funkčními testy pokrývajícími kritické části webové aplikace. Spuštění testů > symfony test-unit myactionpay ## Run myactionpay.php > symfony test-unit myactionpay mynewprojekt ## Run both tests > symfony test-unit Actions/*' ## Run all tests 50

52 3 Popis systému Symfony je webový aplikační framework psaný v jazyce PHP pro vývoj webových aplikací. Je to open-source projekt, který nabízí velký počet uţitečných funkcí, přehledný a logický tok programu, MVC strukturu. Symfony má podporu pro: - správu cache - dependency injection - moţnost implementovaní pluginů - implementovaní modulů - moţnost pracovat z příkazovým řádkem - podporu pro různé jazyky - unit testy - Propel a Doctrine, ORM vrstvy - YAML, XML soubory - routování odkazů 3.1 Popis právních podmínek Darovací smlouva Poskytnutím finančního příspěvku ze strany dárce neziskové organizaci, a to ať uţ prostřednictvím crowdfundingového portálu anebo přímo prostřednictvím vlastních stránek neziskové organizace, můţe docházet ke vzniku darovacího vztahu. Darem se v tomto případě rozumí bezúplatný převod peněţních prostředků, který byl realizován na základě darovací smlouvy Podmínky pro platební systémy Provozovatel crowdfundingového systému musí: - musí mít písemnou smlouvu - musí být drţitelem povolení k provozování platebního systému 51

53 3.2 Žádoucí systém Crowdfundingový systém, má obsahovat základní podmínky pro podobné systémy, coţ znamená: - uţivatele musí mít moţnosti pro vytvoření vlastních projektů - mít moţnost přispívat na existující projekty - mít moţnost pro ohodnocení projektů - pouţívat všechny populární platební systémy - mít jednoduché uţivatelské rozhraní - mít zpětnou vazbu Z pohledu vývojáře by měl být systém: - vytvářen v moderním frameworku - být jednoduchým pro přidaní nových modulů - mít moţnosti pro změnu funkcionality Výhody, které bude mít systém Návrh systému obsahuje další výhody: - rychlá registrace - registrace pomocí populárních sociálních sítí - jednoduchost - ohodnocení projektů - rating uţivatelů - sledovaní projektů, který byl úspěšně financován - vracení peněz - moţnost automatického přispívaní na jiný projekt, kdyţ projekt nebyl úspěšně financován - moţnost sdílení projektů pomocí sociálních sítí 52

54 3.2.2 Vývojářské nástroje Crowdfundingový systém se vytváří pomocí populárního a moderního frameworku SYMFONY. Pro vývoj se pouţívá: - MySQL - Balsamiq Mockups pro designový návrh - Sluţby Google pro vytvoření dotazníku - PHPStorm jako vývojářský nástroj - webová stránka draw.io pro návrh blok-schémat - Server Apache - Verze PHP Systém Hudson pro generování DB 53

55 3.2.3 Struktura DB Základní struktura databáze je zde stručně ukázána s cílem orientování v crowdfundingovém systému a vazbách na různé elementy. Schéma DB (tabulka Pages): Pages: newname: SymfonyPage relations: Roles: class: SymfonyRole local: id_page foreign: id_role refclass: SymfonyPageRole foreignalias: Pages Parents: foreigntype: one PageRoles: newname: SymfonyPageRole relations: SymfonyPage: foreigntype: one SymfonyRole: foreigntype: one Roles: newname: SymfonyRole relations: Users: class: SymfonyPage local: id_role foreign: id_page refclass: SymfonyPageRole foreignalias: Roles Parents: class: SymfonyRole local: id_parent foreign: id Children: class: SymfonyRole local: id foreign: id_parent Queries: class: SisQuestionaireQuery local: role_id foreign: questionaire_query_id refclass: SisQuestionaireQueryRole foreignalias: Roles 54

56 Obrázek 9 Uţivatelé Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku 8 je vidět, ţe existuje několik tabulek, které slouţí pro ukládání uţivatelských dat. Existují různé role, které uţivatelé mohou mít: - běţný uţivatel - uţivatel, který můţe vytvářet projekty - moderátor - administrátor 55

57 Obrázek 10 Moduly Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku 9 je vidět struktura, která umoţňuje přidávat nové moduly, vytvářet moduly nebo stránky závislé na něčem, atd. Systém umoţňuje: - vytvářet jakýkoliv počet modulů - vytvářet moduly závislé na jiných - přidávat stránky k modulům 56

58 Obrázek 11 Stránky Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku 10 je vidět struktura, která slouţí pro: - vytvoření nových stránek - přidávaní stránek do menu - aktivace nebo deaktivace stránek - vytvoření názvu odkazů - přidaní klíčových slov do stránek - třídění odkazů - vytvoření stránek v různých jazycích 57

59 Obrázek 12 Dotazník Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku 11 je vidět struktura, která umoţňuje realizovat dotazník na webových stránkách crowdfundingového systému. Je moţné: - přidávat otázky - varianty pro odpovědi - zobrazovat nebo nezobrazovat otázky 58

Využití platebních systémů přes internet

Využití platebních systémů přes internet JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí

Více

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice. Petr Minks

Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice. Petr Minks Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice Petr Minks Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analyzování vybraných produktů elektronického

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ V ČR Z POHLEDU BEZPEČNOSTI REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ V ČR Z POHLEDU BEZPEČNOSTI REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ V ČR Z POHLEDU BEZPEČNOSTI REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

Platební karty a možnosti jejich využití

Platební karty a možnosti jejich využití Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty a možnosti jejich využití Diplomová práce Autor: Bc. Mariola Flachsová, DiS. finance, finanční obchody Vedoucí

Více

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit...

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit... Obsah 1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 1.1 Úvod do oblasti elektronické komerce... 1 1.2 Základní členění elektronické komerce podle subjektů... 2 1.3 Důvody pro elektronické

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí Financování malých a středních podniků Diplomová práce Autor: Bc. Kristýna Vargová studijní obor finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka,

Více

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice Veronika Pilná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zkoumá preference klientů v produktech elektronického bankovnictví.

Více

Ekonomické aspekty elektronického obchodování

Ekonomické aspekty elektronického obchodování Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Ekonomické aspekty elektronického obchodování Bakalářská práce Autor: Marek Poč Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Zháňalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Analýza marketingové komunikace

Analýza marketingové komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek,

Více

Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru

Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru Diplomová práce Autor: Bc. Petra Vojtová Finance

Více

Využívání datových schránek v praxi. Žaneta Betincová

Využívání datových schránek v praxi. Žaneta Betincová Využívání datových schránek v praxi Žaneta Betincová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této práce je nastínit problematiku vyuţívání projektu datové schránky právnickými osobami s působností v Olomouckém

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Platební karty a jejich využití

Platební karty a jejich využití Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Platební karty

Více

Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace

Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace Bakalářská práce Autor: Andrea Brucknerová Ekonomika a management zdravotních a

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Úvěrové registry. Bakalářská práce. Jakub Stehlík. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Úvěrové registry. Bakalářská práce. Jakub Stehlík. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Úvěrové registry Bakalářská práce Autor: Jakub Stehlík Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha 3/2009 1 Prohlášení:

Více

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s.

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná Marketingové komunikace v sociálních službách Bc. Eva Krvačná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, vymezuje jejich jedinečnost a význam v sociálních sluţbách.

Více