Návrh crowdfundingového systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh crowdfundingového systému"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Návrh crowdfundingového systému Diplomová práce Yaroslav Solokha Duben 2013

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh crowdfundingového systému Diplomová práce Autor: Bc. Yaroslav Solokha informační technologie a management Vedoucí práce Ing. Lukáš Herout Praha Duben 2013

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, Yaroslav Solokha

4 Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Lukášovi Heroutu za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

5 Anotace Tato diplomová práce se věnuje realizaci, integraci a vytvoření návrhu crowdfundingového systému, nástroji, které se pouţívají k chodu a plynulému fungování. Cílem je analýza, zhodnocení a popis stávajících systémů, porovnání a zjištění silných a slabých stránek. Pro zjištění této problematiky je k dispozici dotazník, který nám zodpovídá řadu otázek, které jsou v dnešní době aktuální. Klíčová slova Sociální sítě, crowdfunding, Symfony, KickStarter, IndieGoGo platební systémy. Annotation This graduation thesis is going to show the realization, integration and creation of a design of crowd-funding system, which is applied to run and operate this particular system with efficiency. The main goal of this project is to analyze, rate and describe present systems, including comparisons, determining strengths and weaknesses. To find out the questions, it is true that here is a questionnaire, which helps us to figure out those answers. Key words Social networks, crowdfunding, Symfony, KickStarter, IndieGoGo, payment systems.

6 Obsah 1 Úvod Crowdfunding Historie Koncepční modely crowdfundingu The threshold pledge model ( všechno, nebo nic ) Koncept mikroinvestic a mikropůjček Investiční model Veřejná sbírka Proces crowdfundingu Situace v cizině Kickstarter IndieGoGo Situace v Česku Fondomat Dárcovská SMS Platby Výhody a nevýhody platebních systémů Integrace PayPal do crowdfundingového systému Nastavení modulu symfony2-paypal-ipn Poplatky Integrace plateb pomocí platebních karet Vracení peněz PaymentReturn Podmínky pouţívaní platebního systému PaySec Dotazník Otázky a cíl dotazníku Výsledek Bezpečnost crowdfundingových systémů Zabezpečení při platbách Zabezpečení Symfony

7 3 Popis systému Popis právních podmínek Darovací smlouva Podmínky pro platební systémy Žádoucí systém Výhody, které bude mít systém Vývojářské nástroje Struktura DB Popis modulů Modul autorizace uţivatelů Modul pro přidaní nových projektů Backend Modul pro hodnocení Ekonomické vyhodnocení Závěr Literatura Seznam příloh

8 1 Úvod Diplomová práce se zabývá výzkumem, analýzou, návrhem, vývojem a zavedením crowdfundingového systému na trh. Téma bylo zvoleno z několika důvodů. Zaprvé, v dnešní době jsou takové systémy aktuální a jejich populárnost roste kaţdý rok. Zadruhé, se budou v rámci diplomové práce rozebírat moţnosti realizace plateb v takových systémech, včetně vrácení plateb. Zatřetí, bude v rámci práce popsáno zavedení systému na trh. Uvedené skutečnosti výrazně ovlivnily výběr tématu diplomové práce. V teoretické části práce bude popsán samotný vznik a historie crowdfundingu a následné první začátky vyuţití crowdfundingových systémů na internetu. Práce popisuje samotnou historii různých systémů, jejich vznik a sluţby, které svým uţivatelům jednotlivé systémy nabízejí. Diplomová práce popíše jednotlivé způsoby pouţívaní crowdfundingových systémů od minulosti aţ po současné systémy v zahraničí a tuzemsku. V praktické části se práce zabývá samotnými výhodami a nevýhodami vyuţití crowdfundingových systémů a následnými potenciálními hrozbami, se kterými se můţe uţivatel potýkat. Práce popisuje implementaci platebních systémů, databázovou strukturu a realizaci základních modulů pro fungování. Cílem diplomové práce je vytvoření koncepce pro zavedení crowdfundingového systému na trh, kde budou pouţité teoretické i praktické znalosti, získané během studia na BIVŠ. 7

9 2 Crowdfunding Pojem crowdfunding pochází z anglických slov, které znamenají crowd - masa, dav lidí a funding - financování, dotování. Vyjadřuje kolektivní spolupráci lidí, kteří kumulují své dostupné zdroje nebo finanční prostředky, většinou na síti internet a podporují úsilí, které bylo započato jinými lidmi nebo organizacemi. Crowdfunding je vyuţíván pro různé účely: - podpora umělců - dobročinnost - politické kampaně - financování nových podniků - vývoj nebo financování nových produktů - vědecký výzkum - podpora startupů - občanský ţurnalismus - úlevy po katastrofách Můţe přitom existovat ve dvou základních variantách první je zaloţena na čistě altruistickém modelu dárců, kteří za své finanční příspěvky nezískají nic, nepočítaje dobrý pocit. Druhou variantou, propracovanější verzí je, ţe za dary v různé výši získává dárce různé bonusy od toho, ţe se po něm pojmenuje postava ve filmu či hře, aţ třeba po poděkování v titulcích na konci klipu. Druhá varianta je často mnohem výnosnější, protoţe řada lidí se touţí stát slavnými či jinak důleţitými. Významná je také moţnost touto formou pracovat s reklamou náklady jsou často relativně nízké a moţný přínos zajímavý. 1 1 Crowdfunding jako cesta k realizaci projektů. [online] [cit ]. Dostupné z: 8

10 2.1 Historie V této části se práce zaměří na hlavní historické událostí, které byly financovány pomocí crowdfundingových systémů a budou probrány některé příklady úspěšných projektů. V současné době s rostoucím významem internetových sociálních systémů, vlivem a uţíváním sociálních médií, vývojem nových bezpečných elektronických bankovních systémů dochází k rychlému rozvoji sluţeb jako crowdfunding. Sdílení a rozšiřování informací se stalo finančně méně náročným, elektronické platební systémy jiţ umoţňují dary a příspěvky převádět bezhotovostním stykem na účty neziskových organizací. To jsou klíčové aspekty, které výrazně ovlivňují moţnosti vývoje crowdfundingových systémů. Aktivity v oblasti crowdfundingu historicky vycházejí z povahy dobročinných a sponzorských aktivit. Crowdfundingové aktivity byly jiţ od jejich vzniků spojené převáţně s kulturní sférou, a to především s oblastmi hudby a filmu. Některé koncerty Mozarta a Beethovena jíţ v století byly financovány pomocí finančních prostředků, které byly shromáţděny lidmi, kteří měli rádi jejich výtvory 2. Socha Svobody v Americe byla vystavěná a potom i zrekonstruována díky veřejným sbírkám Američanů a Francouzů 3. První zdokumentovaná veřejná sbírka na podporu divadla stála také za vznikem Národního divadla v polovině 19 století. První veřejné provolání k zahájení sbírek v České republice bylo vydáno Sborem pro zřízení českého národního divadla v Praze jiţ v dubnu Národní sbírka ale nebyla hlavním zdrojem financování stavby Národního divadla, dostatek prostředků poskytl stát. Národní divadlo pak bylo slavnostně otevřené premiérou Libuše od Bedřicha Smetany 11. června Při dokončovacích pracech však v důsledku poţáru došlo dne 12. srpna 1881 k zničení značné části divadelní budovy. Po této nešťastné události, která byla celonárodně vnímaná jako velké neštěstí, byla zahájená další veřejná sbírka tentokrát na opravu divadla. Za pouhých 47 dní se tehdy podařilo vysbírat neuvěřitelných milión zlatých. Národní divadlo pak bylo znovuotevřeno Nadace Wikimedia Foundation hlásí naplnění rozpočtu potřebného k podpoře otevřené internetové encyklopedie Wikipedia a jejích sesterských projektů. V jiţ tradiční veřejné sbírce finančních prostředků (za 2011 rok) se tentokrát vybralo 16 milionů dolarů, coţ je největší suma vybraná během rekordně krátké doby. Wikipedia letos slaví deset let existence 2 MALIK, Om. Kickstarted: my conversation with Kickstarter founder Perry Chen. [online] [cit ]. Dostupné z: 3 Socha Svobody. [online] [cit ]. Dostupné z: 4 BENEŠOVÁ Zdeňka, Taťána SOUČKOVÁ a Dana FLÍDROVÁ. Stavovské divadlo. Historie a současnost. Praha: Národní divadlo, ISBN

11 a i z úspěchu veřejné sbírky je patrné, ţe o sympatizanty nouzi nemá. Více neţ 500 tisíc příspěvků obdrţela nadace Wikimedia Foundation a téměř 130 tisíc příspěvků pak její lokální pobočky roztroušené po světě. Průměrná výše daru tentokrát činila zhruba 22 dolarů 5. Scott Wilson z chicagského studia Minimal v roce 2012 dostal milionový nápad: spojit hudební přehrávač ipod nano od Applu s designovým páskem na hodinky. Prototyp prvních hodinek s dotykovým displejem spatřil světlo světa na začátku prosince. Wilson tušil, jaký poklad má v ruce. I proto svou myšlenku představil na webové sluţbě Kickstarter, která umoţňuje spolufinancovat podobné kreativní projekty kaţdému, komu se líbí. Do financování nápadu se tak zapojí desítky, stovky nebo tisíce lidí, velikost příspěvku je jen na nich. Nejde přitom o sbírku, autor kaţdého projektu specifikuje, co za svoje peníze přispěvatelé dostanou. Třeba v případě hodinek autoři slibují od nehynoucí vděčnosti (za dolar) přes zmíněný pásek (25 aţ 50 dolarů) po stylovou večírkovou soupravu pásků, na kterou se designér podepsal laserem (500 dolarů). Kaţdý autor si zároveň stanoví cenu svého projektu, tedy částku, kterou chce na realizaci vybrat. Pokud se během dvou měsíců částka nasbírá, peníze jsou jeho a musí se pustit do práce. Kdyţ se ale nenashromáţdí celá částka, nedostane nic a slíbené příspěvky se mecenášům vrátí. Je to risk. Odhadnout atraktivitu vlastního nápadu není snadné. Studio Minimal odhadlo vstupní investici na 15 tisíc dolarů. Bylo očekáváno, ţe se vybere suma lehce přesahující tuto hranici, takţe se budou moci pomalu pustit do výroby, ale dostali téměř milion dolarů. Jenom přes crowdfundingový systém Kickstarter si pásek objednalo více neţ 13 tisíc lidí 6. S rostoucí populárností internetu a plateb, které probíhají online, se crowdfunding začal pouţívat i na internetu, coţ mělo obrovský vliv na různé dobročinné a charitativní aktivity. První crowdfundingové směry, které začaly probíhat na internetu, byly spojené převáţně s oblastmi hudby a filmu. Pomocí vlivu sociálních sítí se účely crowdfundingových aktivit rychle zvětšily a v dnešní době se mohou týkat jakýchkoliv směrů. 5 Wikipedia od veřejnosti vybrala 16 milionů dolarů. [online] [cit ]. Dostupné z: 6 Máte dobrý nápad, ale scházejí vám na něj finance? Řekněte si o ně na webu. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 10

12 Úspěch crowdfundingového projektu závisí: - na částce, která je poţadovaná - na atraktivností projektu - na ratingu systému - na moţných způsobech plateb - na nabídce atraktivních bonusů - na poskytnuté informace ohledně projektu - na motivování pro uţivatelé Tabulka 1 Statistika Kickstarter 2013 Kategorie Počet projektů Celkem vybráno peněz (miliony dolarů) Úspěšné projekty (miliony dolarů) Neúspěšné projekty (miliony dolarů) Rating úspěšných projektů Film a videa 23, ,23 91,30 16,69 39,44 Hudba 20,071 66,86 59,50 5,49 54,1 Publikace 10,020 24,15 19,58 3,79 31,06 Umění 7,971 20,01 16,85 2,66 48,2 Hry 4,380 97,30 85,12 7,92 33,78 Divadlo 4,157 13,49 12,03 1,22 64,02 Design 3,415 69,23 60,38 6,86 38,19 Jídlo 3,078 16,87 13,28 2,80 39,26 Móda 2,809 9,68 7,62 1,45 27,26 Fotografie 2,798 6,78 5,48 1,06 36,72 Komiksy 2,246 12,97 11,48 0,95 46,23 Technologie 1,866 43,89 34,94 3,70 33,43 Tanec 1,186 3,44 3,16 0,23 70,14 Celkem 87, ,9 420,72 54,82 43,22 Zdroj: 11

13 Tabulka 2 Statistika Kickstarter 2012 Kategorie Počet projektů Celkem vybráno peněz (miliony dolarů) Úspěšné projekty (miliony dolarů) Neúspěšné projekty (miliony dolarů) Rating úspěšných projektů Film a videa 17,844 72,00 58,91 9,89 39,62 Hudba 14,533 44,55 39,51 3,50 54,18 Publikace 6,444 13,41 10,36 2,10 31,86 Umění 5,576 12,95 10,89 1,51 48,22 Divadlo 3,156 8,99 7,95 0,73 63,81 Hry 2,302 31,05 26,53 1,79 33,83 Design 2,063 39,11 33,05 2,92 35,47 Fotografie 2,048 4,56 3,70 0,65 38,30 Jídlo 1,856 8,40 6,37 1,37 40,83 Móda 1,572 3,60 2,67 0,55 27,29 Komiksy 1,438 6,40 5,69 0,44 45,49 Technologie 1,211 14,40 11,60 1,37 28,80 Tanec 0,880 2,23 1,98 0,15 69,00 Celkem 60, ,65 219,21 26,97 42,82 Zdroj: Projekty, které na Kickstarteru získávají finanční podporu, zůstávají ve 100% vlastnictví svých původních majitelů. Většina crowdfundingových systémů nemá podíl na zisku od úspěšně financovaných projektů. 7 Prozatím šlo převáţně o podnikatelské projekty a charitu, nová společnost Fundrise ale tuto metodu chce pouţívat i pro financování nemovitostí. 8 Z tabulky 1 a tabulky 2 je vidět statistika různých kategorii za roky 2012 a Směry, které jsou nejpopulárnější i v dnešně době jsou film a videa a hudba. Z tabulek je zřejmé, ţe směr "Hry" nabývá velkou populárnost a shromaţďuje nejvíce finančních prostředků ve srovnání s počtem projektů. Taky je vidět, ţe ve srovnání s rokem 2012, v roce 2013 kaţdá kategorie zvětšila počet projektů a shromáţděných finančních prostředků, coţ znamená, ţe 7 Crowdfunding trend pro rok 2013, který se vyplatí sledovat. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 8 Online crowdfunding jiţ v USA míří i do nemovitostí. [online] [cit ]. Dostupné z: 12

14 sbírat peníze pomocí crowdfundingu je moţné na cokoliv a perspektivu na budoucnost má jakákoliv oblast. Absolutní rekord v objemu vybraných prostředků drţí hodinky (cca 10 milionů dolarů), které mají displej z elektronického papíru a umí si vyměňovat informace s mobilním telefonem. Hodinky za 115 dolarů si na Kickstarteru přeobjednalo 66 tisíc lidí, dalších asi 20 tisíc lidí uţ si hodinky objednalo za standardní cenu 150 dolarů. Na trh by se hodinky měly dostat v roce Portál uvádí: Crowdfunding v roce 2012 neměl daleko k tomu, aby se objem vybraných prostředků zdvojnásobil. Zatímco růst v roce 2011 činil 64 procent, v roce 2012 to bylo uţ 81 procent, globálně tedy zrychloval. Nejpomaleji přitom loni rostla Evropa, meziročním tempem pouze o 65 procent, následovaly Spojené státy, které objem více neţ zdvojnásobily (105 procent), a zbytek světa rostl o 125 procent. Vzhledem k malému počátečnímu mnoţství prostředků ovšem ani rychlé tempo růstu ostatních částí světa nemohlo objem prostředků v USA a Evropě ani vzdáleně vyrovnat. Massolution očekává, ţe crowdfunding bude dále růst a především i nadále zrychlovat tempo růstu. Společnost na letošní rok odhaduje nárůst na 5,1 miliardy dolarů (meziroční růst asi 89 procent) a také to, ţe jiţ zmíněný equity crowdfunding začne ve Spojených státech získávat na důleţitosti. To by měl umoţnit takzvaný JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act), zákon, který má v USA umoţnit podílové investice od neprofesionálních investorů z řad veřejnosti. Massolution vychází v údajích o loňském crowdfundingu z dat od 308 specializovaných crowdfundingových platforem z celého světa. Studie započítávala všechny druhy crowdfundingu, tedy ty zaloţené na darech, na odměnách pro vkladatele, půjčkový crowdfunding a také equity crowdfunding, model, v němţ veřejnost získává výměnou za vloţené prostředky podíl na projektu tak, jak je to běţné při klasických podílových investicích v obchodním světě Kickstarter: Finanční fenomén, který geekům plní sny a vynálezcům kapsy. [online] [cit ]. Dostupné z: 10 LAUSCHMANN, Jindřich. Crowdfunding rostl v roce 2012 o 81 procent, zafinancoval 2,7 miliardy dolarů. In: [cit ]. Dostupné z: miliardy-dolaru 13

15 2.2 Koncepční modely crowdfundingu Je několik modelů, které se vzájemně kříţí a nejrůznějšími způsoby odlišují, pomocí kterých se crowdfunding v současné době vyvíjí a shromaţďuje finanční prostředky. Ty se liší podle toho, co za svou investici získává dárce The threshold pledge model ( všechno, nebo nic ) Autor projektu předem stanoví částku, kterou potřebuje pro uskutečnění svého záměru. Pokud projekt v daném termínu částky dosáhne, peníze obdrţí na svůj účet. Pokud ne, peníze se vrací zpět dárcům. Je proto velmi důleţité, svůj projekt propagovat a upozorňovat na nový způsob financování. Tvůrce je tak motivován k tomu, aby za peníze dárcům nabízel nějaký druh odměny tričko s potiskem, výtisk knihy nebo pozvánku na koncert. 11 Je to jeden z nejpopulárnějších modelů, pouţívají ho největší crowdfundingové systémy: Kickstarter, IndieGoGo, Quirky, atd Koncept mikroinvestic a mikropůjček Koncept mikrofinancování znamená financování prostřednictvím nekomerčních institucí (nadace, občanské společnosti), které poskytují malé úvěry ţadatelům, kteří nemají moţnost obdrţet finanční prostředky jinými způsoby. Ručení obvykle probíhá formou kolektivního ručení, kdy např. několik podnikatelů udělá skupinu, která ručí za splacení úvěrů všech svých členů. Jedná se obvykle o půjčky na komerčním základě a pokud chce skupina získávat další úvěry, musí mít za sebou pozitivní historii. Výhodou mikrofinančních půjček oproti běţné charitě je, ţe učí ţadatele o půjčky jak se postavit na vlastní nohy a nikoliv být závislý na zahraniční pomoci. Crowdfundingové systémy, které pouţívají tento model: Smava20, Kiva. Na webových stránkách je vidět popis, jak fungují podobné systémy: Například prostřednictvím projektu Kiva je moţné někomu z Afriky pomoci rozjet obchůdek nebo prádelnu. Například někdo půjčí na nějaký projekt 25 dolarů a pokud se najde víc podobných dobrodinců, z malých částek se poskládá celková suma potřebná k tomu, aby podnikatel mohl nastartovat svůj byznys a později půjčku splatil. V tomto a dalších podobných případech jde o půjčky bezúročné a jejich poskytovatelé do nich jdou s vůlí pomoci, ne vydělat Crowdfunding aneb kolektivní peněţenka. pyrtupyr.blogspot.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Mikroinvestice: kdyţ Kickstarter je málo a akcelerátor příliš. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 14

16 2.2.3 Investiční model Tento model je nelegální ve většině zemi světa i v České republice. Princip investičního modelu znamená, ţe kdo přispěl na projekt v budoucnu má nějakou část podílu na celém projektu. Důvodem, ţe model není legální, jsou staré regulace a zákony, kvůli kterým je investiční model z právního hlediska veřejná nabídka akcií. O veřejnou nabídku akcií se jedná v případech: - nabídka akcií je dostupná široké veřejnosti - nabídka akcií je adresována neomezenému počtu osob - objem všech nabízených akcií přesahuje EUR - není určená částka, kterou můţe získat investor - místo a doba akcií musí trvat více neţ 2 týdny - je nutné definovat způsob tvoření rezervního fondu - je nutné definovat podmínky výkonu hlasovacího práva - je nutná definice emisního kursu 13 Crowdfundingové systémy, které pouţívají tento model: SellaBand21, Bandstocks22. Podle modelu se liší co je moţné získat od úspěšného projektu: - dar (znamená, ţe při této metodě investor nezískává nic, jeho motivace je pouze hodnotová; nejčastěji metodu vyuţívají charity a jiné veřejně prospěšné organizace) - odměna (znamená, ţe investor získává jako protihodnotu slib zboţí či sluţeb, které budou v rámci projektu, na který přispěl, vytvářeny; jde vlastně o jakousi předobjednávku) - půjčka (znamená, ţe investor má po uplynutí času dostat zpět vloţenou jistinu spolu s úrokem) - podíl (znamená, ţe investor se stává podílníkem projektu, jeho spolumajitelem s podílem odpovídajícím vloţeným prostředkům) Veřejná nabídka akcií a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 14 LAUSCHMANN, Jindřich. Co můţe Evropě přinést crowdfunding a co stojí v cestě. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 15

17 2.3 Veřejná sbírka Veřejnou sbírkou podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách získávání a shromaţďování dobrovolných peněţních prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo ţivotního prostředí, atp. Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba. Veřejnou sbírkou jsou také tzv. dárcovské SMS (DMS). Veřejnou sbírkou podle tohoto zákona však není shromaţďování finančních prostředků, které konají organizace mezi svými členy za účelem dosaţení prostředků k plnění svých úkolů. Veřejnou sbírkou není ani shromaţďování finančních prostředků církvemi a náboţenskými společnostmi k církevním a náboţenským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboţenských úkonů, bohosluţeb a obřadů. 15 Dárce podporuje činnost organizace bez ohledu na další moţné výhody pro sebe. Kaţdý výše vyjmenovaný příjemce daru, pokud přijatý dar nepodléhá dani z příjmu, by měl podat přiznání k darovací dani, a to i tehdy, jestliţe je od darovací daně osvobozen. Veřejné sbírky lze realizovat několika způsoby: - shromaţďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky finančních prostředků - prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení a jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliţe je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek - pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků - prodejem předmětů, jestliţe je zahrnut peněţní příspěvek zahrnut v jejich ceně - pronájmem telefonní linky, určené ke shromaţďování příspěvku z telefonního účtu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky - jiným způsobem, neţ jsou výše uvedené (o způsobu rozhodne a posoudí ho krajský úřad z hlediska transparentnosti získávání příspěvků do sbírky a zabezpečení jejich vyuţití) 15 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů ISSN

18 Některé crowdfundingové systémy vyţadují, aby měla nezisková organizace státem registrovanou veřejnou sbírku. Crowdfundingové systémy KickStarter a IndieGoGo pouţívají způsob veřejných sbírek pro shromaţďovaní finančních prostředků. Pro kaţdou sbírku právnická osoba, která sbírku koná, musí mít zřízený speciální bankovní účet a vést o něm oddělené účetnictví. Některá omezení pro osoby, které konají veřejnou sbírku: - na úhradu nákladů spojených s konanou sbírkou můţe nezisková organizace pouţít část financí z hrubého výtěţku sbírky, maximálně však do výše 5 % z hrubého výtěţku - čistý výtěţek sbírky musí právnická osoba (a ten v jehoţ prospěch byla sbírka konána) pouţít výhradně ke stanovenému účelu - kontrolu a dozor nad konáním sbírek provádí příslušný úřad - právní kontrola - při sbírkách, které se konají déle neţ 1 rok se kaţdoročně provádí průběţné vyúčtování, nesplnění této povinnosti je správním deliktem postiţitelným pokutou aţ do výše Kč - nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je nezisková organizace povinna předloţit příslušnému orgánu celkové vyúčtování sbírky a s konečným vyúčtováním je pak ve lhůtě 1 měsíce po schválení vyúčtování příslušným orgánem povinna seznámit i veřejnost - pokud v té době nebyl čistý výtěţek sbírky plně vyuţit, stanoví příslušný úřad termín konečného vyúčtování sbírky. - jestli ve stanoveném termínu není čistý výtěţek plně vyuţit, je příslušný úřad oprávněn rozhodnout o převedení nevyuţitého výtěţku do rozpočtu kraje a rozhodnout v souladu se zákonem o účelu, pro nějţ bude vyuţit - povinnost prokázat příslušnému úřadu, zda a jakým způsobem byl výtěţek vyuţit má i ten, komu byl poskytnut čistý výtěţek ze sbírky nebo jeho část Zákon č. 552/1991 Sb., o statní kontrole. In: Sbírka zákonů ISSN

19 2.4 Proces crowdfundingu Proces je definován jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy (podle ISO 9001:2000), popisuje postupné zaměřené děje, které se stávají při pouţití crowdfundingových systémů 17. Všechny činnosti, které probíhají mají podobu procesů a vykonají se posloupně, t.j. podle vlastních instrukcí, které byly nadefinovány nebo naprogramovány. Obrázek 1 Proces crowdfundingu Uživatel nebo organizace Crowdfundingový systém Poskytovatelé Vytvoření projektu Zpětná vazba Zahájení sběru finančních prostředků nápad cíl plusy a mínusy podmínky CS datům skončení Vývoj projektu Vrácení peněz Neúspěch Konec sběru finančních prostředků Úspěch Podepsaní smlouvy Obdržení peněz Splnění závazků Zdroj: vlastní zpracování 17 ISO 9001:2000. Norma Internacionál ISO 9001:2000. Ţeneva: International Organization for Standardization,

20 Na obrázku 1 je vidět zobrazení procesu, který probíhá během vytvoření projektu, sběru finančních prostředků a jiných situací, které se mohou stát během pouţívaní crowdfundingového systému. Podle poţadavků normy ISO 9001:2000 bude muset kaţdá organizace sledovat definovaná pravidla procesů 18 : - procesní přístup (při vývoji, zlepšování, atd.) - identifikace procesů - určení jejich vzájemného působení - určení kritérií a metod pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů - zajištění dostupnosti zdrojů a informací pro podporu funkce procesů - monitorování, měření a analýza procesů - neustálé zlepšování procesů Obrázek 2 Vstup a výstup pro dárce Zdroj: vlastní zpracování 18 ISO 9001:2000. Norma Internacionál ISO 9001:2000. Ţeneva: International Organization for Standardization,

21 Portál Micro Giving uvádí důvody na vyuţití crowdfundingových systémů: - vyuţití a rozšíření vašich sítí - marketing zdarma - PR zdarma - zpětná vazba - monetizace prostředků - reklama zdarma - zjištění slabých a silných stránek - srovnání s jinými projekty - kontrola 19 Obrázek 3 Vstup a výstup pro tvůrce projektu Zdroj: vlastní zpracování Velkou roli v procesu zahájení sběru finančních prostředků sehrává příslušnost, organizace procesu, reputace, sympatie či vazba jednotlivců a skupin k dané organizaci nebo problematice, pro kterou se sbírají finanční prostředky nebo jiné finanční zdroje. Základním rozdílem, kterým se liší crowdfundingové projekty od tradičních sbírek však je, ţe aktivity spojené se sběrem peněz probíhají výhradně v prostředí internetu (pomoci webových stránek, mobilních aplikací atd.), popřípadě prostřednictvím elektronických médií reasons to crowdfund your next idea. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 20

22 Principy crowdfundingu: - získávání malých finančních prostředků od velkého počtu dárců - určený termín pro sběr finančních prostředků - určená pravidla V současné době jde relativně zajímavý způsob získávání finančních prostředků především na projekty, které jsou nějakým způsobem spojené s kreativitou. Klasickým příkladem můţe být tvorba počítačových her nebo natáčení desek se začínajícími skupinami. Nehodí se pro získávání peněz na klasické podnikatelské cíle, protoţe zde většina lidí očekává ziskovost a případný podíl z něj Crowdfunding jako cesta k realizaci projektů. [online] [cit ]. Dostupné z: 21

23 2.5 Situace v cizině Pojem crowdfunding a první systémy začaly vznikat v zahraničí. Největší crowdfundingové systémy v cizině: - Kickstarter (tento systém vznikl ve Spojených státech, je mezinárodní, vytvářet ale nové projekty mohou jenom rezidenti Spojených států nebo Velké Británie, přispívat můţe kdokoliv) - IndieGoGo (sídlo společnosti je ve Spojených státech, ale na rozdíl od Kickstarteru vytvářet nové projekty mohou rezidenti různých států, přispívat můţe kdokoliv) - Quirky (sídlo je ve Spojených státech) - RosPil (jeden z prvních crowdfundingových systémů v Ruské federaci, poskytuje své sluţby na východě) - FundedByMe (sídlo je ve Švédsku) Kickstarter Dne 28. dubna 2009 byla sluţba spuštěna. Jejími zakladateli jsou Perry Chen, Yancey Strickler a Charles Adler. 21 Platforma podporuje projekty z oblasti: - filmů - her - hudby - umění - technologické inovace - divadla - startupů - designů a dalších V roce 2012 se nejoblíbenější kategorií na Kickstarteru staly hry, na takové projekty bylo vybráno více neţ 50 milionů dolarů Kickstarter Basics: Kickstarter [online] [cit ]. Dostupné z: 22 STRICKLER, Yancey. The Year of the Game. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 22

24 Obrázek 4 KickStarter růst finančních prostředků Zdroj: itisscience.wordpress.com/2012/11/12/kickstarter-by-the-numbers Hlavní princip, který se pouţívá je všechno, nebo nic, coţ znamená, ţe autoři projektu dostanou peníze pouze ve případě úspěšného financování. Zúčastnit se crowdfundingového projektu mohou pouze rezidenti Velké Británie a Spojených států. Vytvořený projekt následně získá vlastní prezentační stránku, kde bude zveřejněn formou videa a popisu. Při vzniku projektu je povinné stanovit cílovou sumu a datum, do kterého se musí vybrat poţadované finanční prostředky. Některá pravidla systémů: - je zakázáno vytvářet projekty, které by měly financovat ţivot tvůrci projektu nebo projekty obsahující nevhodný, uráţlivý, či nepovolený obsah - sponzorem se můţe stát kdokoli, kdo přispěje alespoň na jeden projekt - příspěvky mohou být od 1 dolaru - sponzoři mohou být odměněni za své přispění poděkováním od autora, či ziskem produktu - při dosaţení prostředků je povinností tvůrce projekt realizovat a mít určitý výstup - je nutné dodrţovat smluvní podmínky Na obrázku 4 je vidět růst finančních prostředků obdrţených pomoci crowdfundingového systému KickStarter. Znamená to, ţe systém má velkou populárnost a je to vhodné místo pro začátek a vývoj vlastního produktu. 23

25 Na druhou stranu systém má několik minusů: - systém je zaměřen na americký trh - je to velký systém, proto některé projekty nemohou obdrţet dostatečnou pozornost ze strany veřejnosti - nepodporuje vytvoření projektů v jiných zemích kromě Spojených států V roce 2012 Kickstarter přijal nová pravidla, aby byla více spravedlivá ke svým příznivcům. Tvůrci se nyní budou muset více zabývat riziky a problémy" svých projektů. Půjde hlavně o to, aby byli tvůrci schopni reagovat na případné změny k horšímu, aby byli schopni tyto problémy řešit a tím pádem investoři nepřišli o svůj vklad. Podle nových pravidel budou mít příznivci daných projektů větší moţnost kontroly svých investicí. Přístup tvůrců nových projektů bude muset být více otevřený a upřímný IndieGoGo. Byla spuštěna v roce Jejími zakladateli jsou Danae Ringelmann, Slava Rubin a Eric Schell. 24 IndieGoGo je platformou, kde si lidé, kteří chtějí získat peníze na svůj projekt, mohou vytvořit svou kampaň, vyprávět svůj příběh a dostat finanční prostředky. Platforma podporuje více oblastí neţ Kickstarter. Zúčastnit se crowdfundingového projektu mohou rezidenti Evropské unie, Spojených států a některých zemí třetího světa. IndieGoGo a KickStarter vypadají dost podobně od momentu vytvoření projektu do obdrţení finančních prostředků. Velkou výhodou ale je, ţe projekty lze vytvářet i v jiných zemích kromě Spojených států, coţ nepodporuje KickStarter. 23 Kickstarter přijal nová pravidla. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 24 About Us. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 24

26 Tabulka 3 Porovnání systémů KickStarter a IndieGoGo KickStarter IndieGoGo Délka kampaně 1-60 dnů (všechno nebo nic) 1-60 dnů (všechno nebo nic) dnů (flexibilní princip financování) Platby Amazon Payments, PayPal nebo kreditní karty kreditní karty nebo PayPal Odměna systému 5 % (kdyţ projekt je úspěšný) 5 % (kdyţ projekt byl úspěšně financován) 9 % (kdyţ jde o flexibilní financování) Dodatečná odměna 3 % 3 % Zdroj: Z tabulky 3 je vidět, ţe crowdfundingové systémy KickStarter a IndieGoGo mají stejné podmínky pro vytvoření projektů. Pod dodatečnou odměnou se rozumí komise, která se platí při platbě. V případě, ţe projekt skončí neúspěšně platformy nedostávají nic. Výhodou platformy IndieGoGo je to, ţe je moţnost výběru flexibilního financování, coţ znamená obdrţení peněţních prostředků v jakémkoliv případě, samozřejmě při splnění minimálních podmínek. 25

27 Tabulka 4 Statistika systémů KickStarter a IndieGoGo KickStarter IndieGoGo Rating úspěšnosti 39% 55% Průměrná doba 30 dnů 40 dnů trvaní sběrů finančních prostředků pro úspěšné projekty Peněžní rozsah $1000-$ nejúspěšnějších projektů Průměrný příspěvek $25 $25 Zdroj: Z tabulky 4 je vidět, ţe crowdfundingový systém IndieGoGo má větší procento úspěšnosti projektů, jeden z faktorů úspěšností je to, ţe zakladatelé systému mohou podporovat nebo hledat sponzory pro zajímavé projekty. 26

28 2.6 Situace v Česku Vznik crowdfundingových portálů nastal v České republice samozřejmě o něco později neţ v anglo-americkém světě, kde mají donátorství a filantropie svou dlouholetou tradici. Jeden z prvních elektronických crowdfundingových systémů v České republice byl portál a zároveň i platební nástroj Dárcovská SMS, který na stránce funguje od roku V roce 2009 pak téměř ve stejném období vznikly dva v současné době největší crowdfundingové portály a to Darujme.cz a Fondomat.cz. Tato doba nebyla náhodným momentem, nýbrţ souvisela se společenskou situací i praktickými moţnostmi, jako je například moţnost platby platební kartou online, kterou banky v České republice začaly běţně umoţňovat právě aţ roku Fondomat Systém byl spuštěn v Praze v roce 2011 zaloţili Joe Wakeford a Conrad Watts. Fondomat je iniciativou anglické společnosti folkdirect.com, která se specializuje na Web 2.0. Je to komunita, která si uchovává své soukromí bez aplikací třetích stran beroucích si vaše osobní údaje a bez reklam ušitých na míru vašim údajům. Zabývá se administrativou dobročinných příspěvků a financování jednotlivých projektů. Systém nabízí velký počet nových moţností svým charitativním organizacím a jednotlivcům, kteří chtějí vytěţit peníze na dobročinné účely, tvůrčí projekty a zahájení obchodní činnosti. Platforma podporuje projekty z oblasti: - filmů - hudby - divadla - her - startupů Po vytvoření projektu autoři musí přidat na svou projektovou stránku popis, příslušné video z YouTube, fotografie, případně nepeněţní odměny, je-li toto poţadováno. Svůj projekt uskuteční získáním dostatečných financí prostřednictvím propagování těchto motivačních odměn v rámci svých sociálních sítí, i mimo ně. Na rozdíl od mnoha jiných 25 Dárcovské SMS pomáhají jiţ osm let. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 27

29 crowdfundingových systémů pro získávání financí a investování si Fondomat neklade ţádné nároky na projekty či na odvedenou práci. 26 Některá pravidla systému: - kaţdý dar je projektem, ne investicí - systém můţe vyuţít kdokoliv, kdo potřebuje získat peníze na skupinový nákup, charitu, osobní projekt, narozeninový nebo svatební dar, atd. - přispěvatelům se nic nevrací - projekt můţe trvat aţ 120 dnů - dosáhne-li projekt cílové částky před jeho vypršením, systém bude i nadále přijímat příspěvky aţ do okamţiku ukončení daného časového období - Fondomat pracuje s kterýmkoliv účtem PayPal Dárcovská SMS Organizace začala fungovat v České republice od 12. dubna Cílem projektu Dárcovská SMS je nabídnout nadacím (nestátním a neziskovým organizacím) moţnost získávat příspěvky od individuálních dárců prostřednictvím mobilního telefonu nebo pevné linky formou SMS zpráv. Jednou z hlavních výhod tohoto způsobu obdrţení finanční podpory je, ţe uţivatel (dárce) můţe poskytnout svůj finanční příspěvek ihned po zaslechnutí výzvy k pomoci. Kaţdý uţivatel, kdo přispěl na nějaký projekt prostřednictvím webových stránek Dárcovské SMS má moţnost ověřit si jak bylo s prostředky naloţeno. Cena jedné odeslané DMS je vţdy 30 Kč, z níţ příjemce obdrţí 27 Kč. Principy Dárcovské SMS: - zaslání DMS probíhá pomoci SMS zprávy z mobilního telefonu - pomocí pevné linky - zasílají se se na číslo SMS je ve tvaru DMS HESLO - počet SMS je neomezený - moţnost ověřit financování projektu 26 FAQ. [online] [cit ]. Dostupné z: 27 Fórum dárců: 3 milióny DMS k jejich prvnímu výročí. In: POHLOVÁ, Simona. [online] [cit ]. Dostupné z: 28

30 Dárcovská SMS má nekomerční princip a respektuje zásadu finančních nákladu na zajištění provozu sluţby, to znamená, ţe uţivatel (dárce) pří zasílání SMS uhradí i minimální náklady, které jsou spojeny s udrţováním sluţby. 28 Postup pro nestátní nekomerční organizace: - organizace, která chce získávat finanční prostředky přes Dárcovskou SMS, se musí zaregistrovat - prokázat dokumenty dokládající její věrohodnost - organizace musí konkrétně ukázat jakým způsobem a v rámci čeho chce vyuţít získané finanční prostředky - organizace musí dodrţovat smluvní podmínky - informace ohledně vyuţíti finančních prostředků musí být veřejná - organizace musí do tří měsíců od ukončení sběru finančních prostředků zveřejnit informace na svých webových stránkách - organizace, které poskytující finanční prostředky do zahraničí musí doloţit souhlas Ministerstva zahraničních věcí - finanční zpráva projektu má být ověřena nezávislým auditorem Dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců, který v rámci projektu zajišťuje a garantuje 29 : - technické zajištění projektů - softwarové zajištění projektů - právní a daňové pokyny - organizační pokyny - komunikaci projektů - backend pro nestátní neziskové organizace - frontend pro uţivatele 28 Dárcovská SMS. [online] [cit ]. Dostupné z: 29 O sluţbě dárcovská SMS. [online] [cit ]. Dostupné z: 29

31 Tabulka 5 Dárcovská SMS v číslech Rok Počet zpráv Vybráno peněz Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2012(prosinec-duben) Kč Zdroj: Z tabulky 5 je vidět, ţe se jedná o organizaci, která poskytuje své sluţby pro velký počet lidí. V roce 2009 a 2010 organizace měla největší počet příspěvků. Je moţné také říci, ţe od roku 2010 se zmenšil počet odeslaných zpráv a proto je moţné připustit, ţe toto klesání způsobil vývoj nových českých a mezinárodních crowdfundingových systémů, které mají: - více způsobů plateb - více způsobů pro investování - modernější webové stránky Od 1. ledna 2006 vstoupil v účinnost zákon o DPH, který řeší problém odvodu DPH u dárcovských SMS, díky novému zákonu není uplatňována DPH k dárcovským SMS, coţ znamená, ţe cena jedné SMS je 30 Kč O sluţbě dárcovská SMS. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 30

32 2.7 Platby Platba je úmyslné převedení finančních prostředků jedné strany druhé straně během termínu splatnosti. Základní platby, které se pouţívají v crowdfundingových systémech: - platba platební kartou - platba bankovním převodem - PayPal - pomocí SMS - platba elektronickou peněţenkou - PaySec Obrázek 5 Statistika plateb Zdroj: Výhody elektronických platebních systémů: - nízké poplatky za převod peněz - internetové bankovnictví - rychlost převodu peněz - zabezpečení citlivých informací - snadná uţivatelská obsluha - elektronická kontrola výdajů 31

33 Na obrázku 5 je vidět, ţe v České republice, podle portálu nejvíce populárním způsobem platby při nákupu elektronických knih je platební karta. Podle teto statistiky je moţné připustit, ţe taková tendence patří i k ostatním nákupům, které probíhají na internetu. PayPal samozřejmě nabízí jednodušší a rychlejší způsob placení, ale v České republice zatím není tak rozšířen jako v zahraničí. Rychlé bankovní převody byly hitem dřívějších let, ale postupem času se jejich vyuţívání sniţovalo. Tato platební metoda má nedostatky jak ze strany uţivatelů, tak ze strany provozovatelů internetových obchodů. Pro uţivatele totiţ existují jiţ jednodušší a dostupnější metody placení. 31 V internetových obchodech se navíc ne vţdy objeví rychlá platba přes bankovní instituci, u které má zákazník svůj bankovní účet. Pro provozovatele internetových obchodů je zase sloţité a někdy i nereálné, aby pro zákazníky vytvořili rychlé platební převody u všech bankovních institucí, které tuto sluţbu nabízejí Výhody a nevýhody platebních systémů Kaţdý platební systém má svoje plusy a minusy, v současnosti neexistuje takový systém, který by splnil potřeby kaţdého zákazníka, proto si kaţdý člověk vybírá ten platební nástroj, který mu nejvíce vyhovuje. PayPal je internetový platební systém. Umoţňuje přesuny peněz mezi účty, které jsou identifikovány ovými adresami. Kaţdý účet je propojen s jednou nebo více platebními kartami. Poskytuje celkem 3 typy účtů: - osobní účet Personal account, je určen k nákupu na internetu, tento typ účtu je nejvíc omezen a poskytuje nejméně sluţeb - Premier account, je určen pro nakupování a přijímání plateb na internetových obchodech, přijímá všechny typy platebních moţností - Business account, je určen pro podnikatele, kteří obchodují pod svým obchodním jménem 31 Statistika vyuţívání platebních metod při nákupu e-obsahu. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 32

34 Výhody: - populárnost ve světě - výborná uţivatelská podpora - vysoké zabezpečení - přijímá platební a debetní karty - multi-uţivatelský přístup - různé druhy účtů - moţné dobíjet přímo z běţného účtu bez pouţití platební karty Nevýhody: - poplatky - vysoký poplatek za špatné zadání čísla účtu PaySec je český platební systém, je podobným systému PayPal, je moderním systémem nabízející rychlé a bezpečné placení za produkty a sluţby na internetu. Platby PaySec mohou pouţívat všichni zaregistrované uţivatelé, bez ohledu na to, u které banky byl vytvořen účet 32. Výhody: - rychlost plateb - kvalitní zabezpečení - lze nabíjet pomoci jakéhokoliv účtu - rychlá registrace Nevýhody: - poplatky za nabíjení - limit pro nabíjení Platební karta je nástroj určený k bezhotovostním platbám. Při platbě platební kartou je nutno vědět číslo karty, datum exspirace karty a CVC/CVV kód. Platební karty mohou být: debetní, kreditní, charge karty, úvěrové karty. 32 Tiskové zprávy. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 33

35 Výhody: - populárnost - kvalitní zabezpečení - jednoduché pouţití - elektronické bankovnictví Nevýhody: - jsou podvodníci, kteří mohou vyuţít vaši platební kartu - náklady na provoz platební karty Moneybookers je dalším platebním systémem, který je moţné vyuţít pro on-line platby na internetu nebo převody peněz mezi státy a lidmi na celém světě, systém umoţňuje bezpečné placení kartou na internetu a je oficiálně dostupný i pro uţivatele z České republiky. Společnost Moneybookers sídlí ve Velké Británii a vlastní bankovní účty v různých zemích světa, kde umoţňuje svoje sluţby za mírné poplatky 33. Výhody: - internetovou peněţenku můţe vyuţít kaţdý majitel elektronické pošty - zřízení peněţenky je zdarma - moţnost plateb za vydraţené předměty v aukcích - moţnost on-line plateb za různé zboţí a sluţby - moţnost přijímat platby od ostatních uţivatelů platebního systému Moneybookers - peníze na účet můţete zasílat z jakéhokoliv bankovního účtu - je moţné provádět finanční prostředky do ciziny - vybírat peníze ze systému Moneybookers účtu je moţné převodem na svůj bankovní účet Nevýhody: - převody mezi dvěma osobními účty za poplatek 1 % - poplatky vedené v EUR - omezené mnoţství peněz na vklad přes debetní kartu - převod peněz trvá 3 dny - poplatek za nepouţívání učtu 33 About Us. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 34

36 Ohledně bezpečnosti platebního systému portál vydelavej.cz uvádí: Platební systém Moneybookers je vytvořen s těmi samými poţadavky na bezpečnost jaké pouţívají pro své systémy banky a společnosti obchodující na kapitálových trzích - pouţívá se většina moderních zabezpečovacích technologií: přihlášení uţivatele, uţivatelské údaje a všechny finanční transakce jsou chráněny pouţitím Secure Socket Layer (SSL) - technologie se 128bitovým šifrováním, certifikované společností VeriSign. Při přihlášení musíte zadat Váš na který jste se zaregistrovali, heslo a co je důleţité - opsat do přihlašovacího formuláře náhodně vygenerovaná čísla z obrázku vedle něj. Tímto je naprosto zamezeno jakémukoli pokusu zjistit (v případě ţe útočník zná váš ) heslo Moneybookers. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 35

37 2.7.2 Integrace PayPal do crowdfundingového systému Pro přidaní moţností plateb je nutné napojit PayPal do platebního modulu crowdfundingového systému. Účet má podporovat příchozí platby. Je několik moţností plateb pomocí PayPal: - přesměrovaní na vlastní učet, je nutné se přihlásit nebo vyplnit údaje o platební kartě, po zaplacení je dárce vrácen zpět do crowdfundingového systémů - integrace PayPal Express Checkout, je jednoduchý způsob platby při kterém je dárce přesměrován na stránky PayPal, kde musí potvrdit platbu Platební systém PayPal je spojen s technologií IPN. Obrázek 6 Princip fungování technologie IPN Zdroj: vlastní zpracování 36

38 Na obrázku 6 je vidět princip fungování PayPal plateb. Pro realizaci plateb je nutné: - mít aktivní učet PayPal, který umoţnuje přijímat a odesílat platby, má název - PayPal Premiere účet - mít řadič, který bude odesílat a přijímat informace - mít definovány konstanty, které budou umoţňovat vyplňování plateb - instalovat modul symfony2-paypal-ipn Nastavení modulu symfony2-paypal-ipn Modul slouţí pro realizace plateb. Nastavení konfigurace: orderly_pay_pal_ipn: islive: false url: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr debug: %kernel.debug% paypal_id: XXX paypal_check: XXX paypal_confirm: XXX... services: paypal_im_received: class: Happy\OwnBundle\Event\PayPalListener arguments: tags: - { name: kernel.event_listener, event: paypal.ipn.receive, method: onipnreceive } V této konfiguraci jsou údaje, které jsou za potřebí pro zavádění modulu symfony2-paypalipn do crowdfundingového systému, definování metody pro odesílání a zpracovávání informací. Nastavení pro model: class HappyPayPalListener { private $om; public function construct(objectmanager $om) { $this->om = $om; } public function onipnreceive(paypalevent $event) { $ipn = $event->getipn(); } 37

39 Poplatky Cena za příjem plateb přes systém PayPal se pohybuje podle obratu, jaký se v daném měsíci uskuteční a je to vidět v dalších tabulkách. Tabulka 5 Poplatky za platby Měsíční prodej přes PayPal Cena , 3,4 % + 10, ,9 % + 10, ,7 % + 10, ,4 + 10, > ,9 % + 10, Zdroj: Tabulka 6 Převod na bankovní učet Částka Převod na bankovní účet, více neţ 3000, Cena Zdarma Převod na bankovní účet, méně neţ 3000, 30, Neúspěšný převod na bankovní účet (např. špatné číslo účtu) 200, Zdroj: Integrace plateb pomocí platebních karet V současné době banky poskytují moţnost platby přes webové stránky pomocí platebních karet. Pro provedení platby musí dárce mít aktivovanou moţnost platby přes internet. Při platbě není nutné přihlašování a vyplňování osobních údajů. Je nutné uvést číslo své platební karty, datum exspirace karty a CVC nebo CVV kód. Princip, který se pouţívá při platbě platební kartou je vidět na obrázku 7. 38

40 Obrázek 7 Průběh platby pomocí platební karty Zdroj: vlastní zpracování Na straně crowdfundingového systému pro zavadění takového druhu plateb je nutné udělat tyto věci: - předávání informací ohledně platby (uţivatelské jméno plátce, za co platí uţivatel, datum platby, suma platby, atd.) - příjem informací ohledně platby (byla platba úspěšná nebo ne, datum platby, suma platby, číslo platby, atd.) - předávání a příjem informací se uskutečňuje pomocí POST metody (zodpovědnost za zabezpečení je na straně platební sluţby) - realizace zpracování obdrţené informace (realizace dotazů do DB, změna zobrazeni webových stránek, oznámení uţivatelů pomocí ů a informací na webových stránkách, atd.) - zabezpečení uţivatelských údajů - FAQ ohledně jakýchkoliv problémů, které mohou vzniknout během provedení platby uţivatelem (dárcem) - zpětná vazba 39

41 Nastavení konfigurace pro zavádění modulu JMSPaymentCoreBundle, který umoţnuje provádět platby pomocí platebních karet: jms_payment_core: secret: SECRET_CODE auth_id: XXXXXX method: POST Nastavení pro model, která definují políčka a metody (pouţívají se při přijetí a odesílání informace, modifikace informace, atd.): <?php class Payment { */ private $paymentinstruction; unique = true) */ private $ordernumber; precision = 2) */ private $amount;... } Vracení peněz Platební brána umoţňuje realizovat on-line platby za sluţby pomocí internetového bankovnictví. On-line platby platebními bránami jsou ze strany banky garantované, coţ znamená, ţe banka garantuje odeslání peněz okamţitě poté, co ověří disponibilní zůstatek na účtu klienta. Výhody platební brány: - sníţení nákladů spojených zejména s příjmem a manipulací s hotovostí - garantovaná platba - jednoduchost a bezpečnost Platební brány obsahují implementaci těchto metod: - VerifyTransactionIsPaid je nutné pro ověření zaplacení nákupu v internetovém obchodě 40

42 - GetStatement získání transakční historie (zaúčtovaných poloţek) k danému kontu. Vhodné pro větší e-shopy pro provádění například denní rekonciliace - PaymentReturn vrácení peněz (vratka) z transakce uskutečněné pomocí platební brány. Vhodné pro moţnost automatizovaného vracení transakcí crowdfundingovým systémem - RepeatPayment umoţní realizovat opakovanou platbu ze šablony (nyní pouze platby platební kartou; šablonou se rozumí předchozí platba stejnou kartou, která je explicitně označena jako šablona) - depositblockedtransaction umoţní zaúčtování předautorizované transakce, tj. převod částky na konto obchodníka - cancelblockedtransaction umoţní zrušit jiţ předautorizovanou transakci PaymentReturn Metoda slouţí k vrácení peněz (vratka) z transakce uskutečněné pomocí platební brány. Vracení probíhá na základě unikátního identifikátoru původní platby (MerchantOrderID) a je moţné vrátit libovolnou částku maximálně do výše původní platby. Lze vracet ze všech druhů plateb. Jak platby přijaté transakcí typu Platba z Konta na Konto, tak peníze přijaté transakcí typu Platba z běţného účtu tak platby přijaté transakcí Platba platební kartou. 36 Metoda vyţaduje šest vstupních parametrů: - username - uţivatelské jméno obchodníka, kterým se hlásí na portál PaySec - password - heslo pro MAPI. Není-li nastaveno heslo pro MAPI, pouţijte heslo spojené s uţivatelským jménem obchodníka - merchantorderid - unikátní identifikátor původní transakce obchodníka - amount - částka včetně desetinné části, nesmí přesáhnout výši původní transakce - descriptionforsource - zpráva pro odesílatele platby (obchodníka), která by měla obsahovat popis původní objednávky a charakterizovat důvod vracení peněz - descriptionfortarget - zpráva pro příjemce platby (klienta), která by měla obsahovat popis původní objednávky a charakterizovat důvod vracení peněz 35 Příručka pro pouţití. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 36 Obchodní podmínky pro poskytování sluţeb v Systému PaySec. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 41

43 Vracení peněz je důleţitá věc, kterou má obsahovat crowdfundingový systém. Pro uţivatele, který přispěl na neúspěšný projekt to znamená, ţe budou vráceny peníze. A ve případě, kdy platba byla provedená pomoci PayPal nebude zaúčtován ani jeden poplatek. Na příkladu systému PaySec je vidět, ţe vracení finančních prostředku je moţné udělat automaticky. Nastavení konfigurace: $username = 'XXX'; $password = 'XXX'; $merchantorderid = XXX; $amount = XXX; $descriptionforsource = 'Popis pro obchodnika'; $descriptionfortarget = 'Popis pro klienta'; $paysecmapi = new SoapClient("https://testmapi.paysec.cz/mapi.svc?wsdl"); $param_array = array( 'requestdata' => array( 'Header' => array( 'LoginInfo' => array( 'password' => $password, 'username' => $username ) ), 'amount' => $amount, 'merchantorderid' => $merchantorderid, 'descriptionforsource' => $descriptionforsource, 'descriptionfortarget' => $descriptionfortarget ) ); $resultobject = $paysecmapi->paymentreturn($param_array); 42

44 2.7.5 Podmínky používaní platebního systému PaySec Pouţití platební brány k přijímání plateb v systému PaySec je vázáno na vlastnictví Konta pro obchodníky a vztahují se na ně obchodní podmínky PaySec. Konto pro obchodníky si můţe zaloţit: - fyzická osoba-podnikatel - právnická osoba Identifikační formulář majitele Konta pro obchodníky je k dispozici na adrese Elektronická peněţenka PaySec je univerzální on-line platební nástroj pro platby na internetu na bázi předplaceného konta. Pomocí Konta PaySec je moţné platit u obchodníků, kteří: - podporují platbu PaySec - provádějí platby mezi konty PaySec Platební brána (uţivatelské rozhraní) je samostatná část portálu PaySec, která slouţí k realizaci jedné transakce mezi klientem (platí) a obchodníkem (přijímá platbu). Pomocí platební brány můţe nakupující pohodlně a rychle autorizovat transakci a zaplatit tak obchodníkovi. Platební brána funguje na serveru PaySec a sama o sobě nevyţaduje ţádnou instalaci. Platby jsou prováděny v reálném čase. Darovací platební tlačítko je sluţba určená pro příjem darů, kde se neexpeduje ţádné zboţí nebo sluţba. Na stránkách PaySec si nadace nebo podobná organizace vygeneruje HTML kód, který můţe umístit na své stránky a umoţní platit svým klientům. Darovací platební tlačítko po stisknutí přesměruje klienta na rozcestník platebních metod, kde si klient můţe vybrat jakým způsobem zaplatí. Sluţba (darovací) platební tlačítko není určená pro e-shopy, které expedují zboţí, protoţe zde není umoţněno ověřování transakcí unikátním číslem objednávky (parametr MerchantOrderId), ale transakce jsou označeny jednotným označením (Order) Platební metody. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 43

45 2.8 Dotazník V rámci diplomové práce byl udělán dotazník, jehoţ cílem bylo zjistit problémy, které problémy mohou očekávat uţivatele při pouţívaní crowdfundingových systémů. Obrázek 8 Dotazník Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku 8 je vidět příklad úvodní stránky dotazníku. 44

46 2.8.1 Otázky a cíl dotazníku Dotazník byl udělán pro různé kategorii lidí: - kdo měl zkušenost s pouţíváním takovýchto systémů - kdo neměl zkušenost Hlavní cíle: - získat informace o problémech při pouţívaní - získat informace o systémech, které byly pouţívány - získat informace o tom, jaké druhy plateb jsou pouţívány - získat informace o počtů vytvořených projektů - získat informace o průměrné sumě příspěvků - získat informace o změnách, které by chtěli uţivatelé vidět Dotazník byl vytvořen pomocí sluţby Google. Otázky jsou v příloze A. Průzkumu se zúčastnilo 200 lidí. Otázky se měnily v závislosti na tom, které odpovědi byly zvoleny: - měl-li uţivatel zkušenost, nebo neměl - přispíval-li na projekty, nebo nepřispíval - vytvořil-li vlastní projekty, nebo nevytvořil - měl-li úspěšné projekty, nebo neměl Výsledek Po vyhodnocení otázek bylo zjištěno následující: - při platbě 82 % lidí pouţívá platební karty - 51 % lidí pro komunikace s crowdfundingovými systémy pouţívá počítač - 75 % lidí se líbí princip crowdfundingových systémů 45

47 Jak jste se dozvěděl(a) o crowdfundingu? na internetu 63% v TV 10% od kamarádů 8% Celkem odpovědělo lidí: 180 V jakém roce jste se dozvěděl(a) o crowdfundingu? % % % Celkem odpovědělo lidí: 180 Tyto dvě otázky potvrzují, ţe lidé za posledních několik let se dozví více informací ohledně crowdfundingu. Kolikrát jste přispěl(a)? 1 72% 2 15% 3 12% Celkem odpovědělo lidí: % respondentů odpovědělo, ţe přispělo pouze jednou, coţ znamená, ţe lidé nemají praktických zkušeností s pouţíváním takovýchto systémů. Příspěvek na neúspěšný projekt: Dostal(a) jste zpátky své peníze? Ano 65% Ne 35% Celkem odpovědělo lidí: 20 46

48 Jaký byl záměr projektu? Obchod a podnikání 30% Společenské akce 19% Hudba a tanec 18% Celkem odpovědělo lidí: 20 Příspěvek na neúspěšný projekt: Jaký byl záměr projektu? Gaming 40% Film 29% Celkem odpovědělo lidí: 29 Kolik jste přispěl(a)? Kč 72% < 100Kč 17% > 500Kč 11% Celkem odpovědělo lidí: 29 Vytvoření vlastního projektu: Kolikrát jste si vytvořil(a) vlastní projekt(y) pro financování pomocí crowdfundingových systémů? 1 90% 2 10% Celkem odpovědělo lidí: 10 Měl(a) jste projekt pro financování pomocí crowdfundingových systémů, který nebyl úspěšně financován? Ne 70% Ano 40% Celkem odpovědělo lidí: 10 47

49 Jaký systém jste pouţíval(a) při vytvoření nového projektu? Kickstarter.com 50% Fondomat.cz 40% Nakopni.me 10% Celkem odpovědělo lidí: 10 Odpovědi na otázky ohledně vytvoření vlastního projektu svědčí, ţe lidé nemají zkušenosti se vlastními projekty a většina projektů nebyla úspěšná. Doplňovací otázky: Jaký způsob platby na internetu povaţujete za nejlepší? Platební kartou 82% Mikroplatební systémy 9% Hotově 5% Celkem odpovědělo lidí: 190 Kolik byste chtěl(a) průměrně přispívat na kaţdý projekt? Kč 76% > 500Kč 14% < 100Kč 10% Celkem odpovědělo lidí: 190 Co byste chtěl(a) získat od úspěšně financovaného projektu? Nějaké bonusy a slevy 41% Chtěl(a) bych být na webových stránkách 23% a sociálních sítích jako sponzor projektu Vlastní spokojenost 19% Celkem odpovědělo lidí:

50 Chtěl(a) byste pouţívat systém... Na počítači 51% V mobilu 33% Na tabletu 13% Celkem odpovědělo lidí: 190 Co byste chtěl(a) dělat, kdyţ projekt nebude úspěšně financován? Chtěl(a) bych dostat peníze zpátky 59% Chtěl(a) bych vybrat jiný projekt pro 28% financovaní Chtěl(a) bych, aby systém vybral jiný 13% projekt pro financování Celkem odpovědělo lidí: 190 Chtěl(a) byste kontrolovat financování projektu, kdyţ projekt byl úspěšně financován? Ne 60% Ano 40% Celkem odpovědělo lidí: 190 Chtěl(a) byste sdílet zajímavé projekty pomocí sociálních sítí? Ano 80% Ne 18% Celkem odpovědělo lidí: 190 Odpovědi na doplňovací otázky potvrzují, ţe lidé preferují platby pomocí platebních karet a chtějí mít nějaké slevy od úspěšných projektů. 49

51 2.9 Bezpečnost crowdfundingových systémů Zabezpečení při platbách Komunikace s webovou sluţbou MAPI je zabezpečena pomocí protokolu HTTPS. Testovací i produkční verze pouţívá certifikáty vydané certifikační autoritou GlobalSign. Komunikace mezi elektronickým obchodem a systémem PaySec probíhá pomocí zabezpečeného kanálu. K zašifrování se pouţívají certifikáty. V okamţiku, kdy internetový obchod zahajuje komunikaci, prokazuje se server svým certifikátem. Prostředí pak samo tento certifikát porovná se svým seznamem, a pokud jej najde, komunikace pokračuje. V opačném případě komunikace selţe. SOAP zpráva při odesílání: <soap:envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlsc hema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <soap:body> <username xmlns="http://schemas.mapi.paysec.cz/2008/02">xxx</username> <password xmlns="http://schemas.mapi.paysec.cz/2008/02">xxx </password> <merchantorderid xmlns="http://schemas.mapi.paysec.cz/2008/02">xxx</merchantorderid> <amount xmlns="http://schemas.mapi.paysec.cz/2008/02">xxx</amount> </soap:body> </soap:envelope> Zabezpečení Symfony Symfony obsahuje nástroje pro zabezpečení formulářových prvků, které jsou největším bezpečnostním rizikem webových aplikací, cache pro zrychlení generování webových stránek, testovací nástroje a abstraktní vrstvu pro práci s databázemi. Symfony má jednotnou strukturu a pečlivě oddělenou zobrazovací, logickou a datovou vrstvu. Systém má unit testy, které pokrývají 100 % kódu tříd s aplikační logikou, a funkčními testy pokrývajícími kritické části webové aplikace. Spuštění testů > symfony test-unit myactionpay ## Run myactionpay.php > symfony test-unit myactionpay mynewprojekt ## Run both tests > symfony test-unit Actions/*' ## Run all tests 50

52 3 Popis systému Symfony je webový aplikační framework psaný v jazyce PHP pro vývoj webových aplikací. Je to open-source projekt, který nabízí velký počet uţitečných funkcí, přehledný a logický tok programu, MVC strukturu. Symfony má podporu pro: - správu cache - dependency injection - moţnost implementovaní pluginů - implementovaní modulů - moţnost pracovat z příkazovým řádkem - podporu pro různé jazyky - unit testy - Propel a Doctrine, ORM vrstvy - YAML, XML soubory - routování odkazů 3.1 Popis právních podmínek Darovací smlouva Poskytnutím finančního příspěvku ze strany dárce neziskové organizaci, a to ať uţ prostřednictvím crowdfundingového portálu anebo přímo prostřednictvím vlastních stránek neziskové organizace, můţe docházet ke vzniku darovacího vztahu. Darem se v tomto případě rozumí bezúplatný převod peněţních prostředků, který byl realizován na základě darovací smlouvy Podmínky pro platební systémy Provozovatel crowdfundingového systému musí: - musí mít písemnou smlouvu - musí být drţitelem povolení k provozování platebního systému 51

53 3.2 Žádoucí systém Crowdfundingový systém, má obsahovat základní podmínky pro podobné systémy, coţ znamená: - uţivatele musí mít moţnosti pro vytvoření vlastních projektů - mít moţnost přispívat na existující projekty - mít moţnost pro ohodnocení projektů - pouţívat všechny populární platební systémy - mít jednoduché uţivatelské rozhraní - mít zpětnou vazbu Z pohledu vývojáře by měl být systém: - vytvářen v moderním frameworku - být jednoduchým pro přidaní nových modulů - mít moţnosti pro změnu funkcionality Výhody, které bude mít systém Návrh systému obsahuje další výhody: - rychlá registrace - registrace pomocí populárních sociálních sítí - jednoduchost - ohodnocení projektů - rating uţivatelů - sledovaní projektů, který byl úspěšně financován - vracení peněz - moţnost automatického přispívaní na jiný projekt, kdyţ projekt nebyl úspěšně financován - moţnost sdílení projektů pomocí sociálních sítí 52

54 3.2.2 Vývojářské nástroje Crowdfundingový systém se vytváří pomocí populárního a moderního frameworku SYMFONY. Pro vývoj se pouţívá: - MySQL - Balsamiq Mockups pro designový návrh - Sluţby Google pro vytvoření dotazníku - PHPStorm jako vývojářský nástroj - webová stránka draw.io pro návrh blok-schémat - Server Apache - Verze PHP Systém Hudson pro generování DB 53

55 3.2.3 Struktura DB Základní struktura databáze je zde stručně ukázána s cílem orientování v crowdfundingovém systému a vazbách na různé elementy. Schéma DB (tabulka Pages): Pages: newname: SymfonyPage relations: Roles: class: SymfonyRole local: id_page foreign: id_role refclass: SymfonyPageRole foreignalias: Pages Parents: foreigntype: one PageRoles: newname: SymfonyPageRole relations: SymfonyPage: foreigntype: one SymfonyRole: foreigntype: one Roles: newname: SymfonyRole relations: Users: class: SymfonyPage local: id_role foreign: id_page refclass: SymfonyPageRole foreignalias: Roles Parents: class: SymfonyRole local: id_parent foreign: id Children: class: SymfonyRole local: id foreign: id_parent Queries: class: SisQuestionaireQuery local: role_id foreign: questionaire_query_id refclass: SisQuestionaireQueryRole foreignalias: Roles 54

56 Obrázek 9 Uţivatelé Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku 8 je vidět, ţe existuje několik tabulek, které slouţí pro ukládání uţivatelských dat. Existují různé role, které uţivatelé mohou mít: - běţný uţivatel - uţivatel, který můţe vytvářet projekty - moderátor - administrátor 55

57 Obrázek 10 Moduly Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku 9 je vidět struktura, která umoţňuje přidávat nové moduly, vytvářet moduly nebo stránky závislé na něčem, atd. Systém umoţňuje: - vytvářet jakýkoliv počet modulů - vytvářet moduly závislé na jiných - přidávat stránky k modulům 56

58 Obrázek 11 Stránky Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku 10 je vidět struktura, která slouţí pro: - vytvoření nových stránek - přidávaní stránek do menu - aktivace nebo deaktivace stránek - vytvoření názvu odkazů - přidaní klíčových slov do stránek - třídění odkazů - vytvoření stránek v různých jazycích 57

59 Obrázek 12 Dotazník Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku 11 je vidět struktura, která umoţňuje realizovat dotazník na webových stránkách crowdfundingového systému. Je moţné: - přidávat otázky - varianty pro odpovědi - zobrazovat nebo nezobrazovat otázky 58

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI WEBTRANSFER česky OTÁZKY a ODPOVĚDI Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI Proč vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajímavé zhodnocení půjček 0,5-3% denně bonus za registraci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod Bankovní převod a Poštovní poukázka v ČR a SR a průběhu platby verze 19 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Bankovní převod v

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ Společnost ORCA ESTATE a.s., Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ: 039 27 431 (dále provozovatel ) je provozovatelem internetových

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Technická specifikace Platební brána IBS

Technická specifikace Platební brána IBS Technická specifikace Platební brána IBS Verze 1 Strana 1 z 6 1. Obecné Platební brána je určena k platbě za zboží nebo služby nakoupené v internetovém obchodě, kdy uživatel je přesměrován na přihlašovací

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Jak Admiral.MAC funguje?

Jak Admiral.MAC funguje? Jak Admiral.MAC funguje? Účet Admiral.MAC je založen na principu zrcadlení obchodování, kdy jsou kopírovány otevírané a uzavírané pokyny, které jsou obchodované v jednom účtu (MAC-Manager, dále jen MACM)

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe 1 Stav e-commerce v České republice se zaměřením na platební metody a porovnání s Evropou 2 Nakupování

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_16 Název materiálu: PLATEBNÍ STYK Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům co znamená platební styk, jaké jsou druhy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Darování spořicích státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicích státních

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

Bezhotovostní platby a

Bezhotovostní platby a Bezhotovostní platby a omezení šedé ekonomiky Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference Budoucnost platebních karet 22. října 2014 Co je to šedá ekonomika? ez časti tátu A

Více

Podvody v bankovní praxi

Podvody v bankovní praxi Podvody v bankovní praxi Pavel Gernt Credit Fraud Manager Raiffeisenbank Obsah Hlavní rizika používání platebních karet Na co si dát pozor v transakčních podvodech Specifika úvěrových podvodů v segmentu

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více