Zbrojím, zbrojí, zbrojíme!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zbrojím, zbrojí, zbrojíme!"

Transkript

1 Ti tûná verze: ISSN , online verze: ISSN dobrovolná cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 28/ãerven 2005 Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Dívka podávající informace o vystaven ch zbraních Jeden z v stavních stánkû V tomto ãísle najdete: Aktuální téma Zbrojím, zbrojí, zbrojíme..... str. 1+2 ProtestFest 2oo5: Happening NESEHNUTÍ str. 2 Dárcovská SMS pro NESEHNUTÍ... str. 4 ProtestFest 2oo str. 7 Na vlastní kûïi Stopem s celou rodinou str. 11 Rok 2005 je opût rokem, kdy se do Brna sjeli v robci a obchodníci se zbranûmi z celého svûta. Jejich cílem byl dal í roãník zbrojního veletrhu IDET, kter si eufemisticky fiíká veletrh obranné a bezpeãnostní techniky (aãkoliv zatím nikdo nevysvûtlil, koho a jak chrání v minulosti vystavované protipûchotní miny ãi stfiely schopné prostfielit v echny druhy "neprûstfieln ch" skel ãi ochrann ch vest). Leto ní roãník byl nejvût ím veletrhem svého druhu v Evropû. V mnohém se podobal sv m pfiedchûdcûm - opût zde vystavovaly zbrojafiské firmy podílející se na poru ování lidsk ch práv, firmy podporující rûzné diktatury ãi vojenské junty, firmy profitující z dodávek zbraní do ohnisek ozbrojen ch konfliktû. Vojen tí zástupci desítek zemí svûta v uniformách si na IDETu ãile vybírali a domlouvali objednávky. Stejnû jako v letech minul ch, se ve vitrínách a v stavních místnostech bl skaly nale tûné rakety, náboje, tanky, granáty, samopaly ad. K tomu pohledné dívky rozdávaly propagaãní pfiedmûty na vystavené Kampanû Jídlo místo zbraní na PF 2oo5.... str. 7 Semináfie poãtvrté str. 8+9 Boj o práva uprchlíkû str Na e ãinnost âu-mu-lang-ma - Matka zemû.... str. 3 Den Zemû se vrátil str. 3 Mlã - nevyzradí! str. 4 Obrázky z Guinejské republiky... str. 6 Místní skupiny Boskovice naposledy str. 6 Pochod mûstem Objednejte si ALARM! Chcete-li, aby vám vá zpravodaj chodil pravidelnû kaïdé dva mûsíce, máte dvû moïnosti. Po lete na brnûnskou adresu NESEHNUTÍ sedmnáctikorunovou známku (poãet známek = poãet ãísel Alarmu) nebo nám napi te na adresu kde si mûïete objednat jeho pravidelné zasílání v elektronické verzi. ALARM si mûïete také prohlédnout na na ich internetov ch stránkách:

2 Aktuální téma Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! (pokraãování) zbranû ãi názornû pfiedvádûly, jak s vybranou zbraní pfiesnû zasáhnout cíl. Jistou novinkou, ãi spí e dovedením do dokonalosti bylo zapojení v poãetní techniky do zbrojní prezentace. U vût iny v stavních stánkû jste si mohli sednout k ovladaãi zbranû a pak jen stfiílet, bombardovat, vyhazovat do povûtfií domy, vesnice i lidi, ktefií se vám míhali na obrazovce. Válku a zabíjení veletrh IDET pfiedstavil jako vcelku zábavnou hru pro malé i velké (pfiedev ím muïe). Novinkou veletrhu byl i urãit nov druh otevfienosti. Zatímco v minul ch letech se organizátofii veletrhu bránili nafiãení NESEHNUTÍ ze spolupráce s diktátorsk mi ãi vojensk mi reïimy, letos pfiímo na sv ch internetov ch stránkách jako svoji chloubu zvefiejnili spolupráci s tzv. ekonomicky zajímav mi zemûmi jako napfi. Jemen, AlÏírsko, âína, Indonésie, TádÏikistán, Kongo ad. (mj. u v ech jmenovan ch jde o zemû, kde jsou vyuïívaní tzv. dût tí vojáci). Pofiádání IDETu vyvolalo leto ní rok neb vale silnou reakci ze strany protestního hnutí. Vedle obvykl ch akcí a infomateriálû NESEHNUTÍ se v Brnû konal celot denní festival ProtestFest 2oo5, kter byl pofiádán s podtitulem proti válce a zbrojení. O jeho prûbûhu víc v ãlánku Kataríny Potfajové na stranû ã. 7 v tomto ãísle ALARMu. Svou tro kou do antimilitaristického ml na tak pfiispûlo i NESEHNU- TÍ organizací nûkolika akcí (napfi. divácky i mediálnû úspû ného happeningu zbrojní hypermarket, informaãním stánkem v ulicích mûsta, ãi úãastí na hlavní akci festivalu tzv. streetfestu). NESEHNUTÍ také Ïiv m vstupem z místa konání veletrhu pro ProtestFest 2oo5: Happening NESEHNUTÍ âeskou televizi vysvûtlovalo své hlavní argumenty proti IDETu, na e názory a stanoviska publikovala i dal í média. Je ale bohuïel pravdou, Ïe fiada médií dala pfied informováním o argumentech proti veletrhu IDET, prostor oãekávanému pochodu neonacistû Brnem a hystericky Ïivila obavy z masov ch násiln ch konfliktû mezi nacisty, jejich odpûrci a policií, které mají zachvátit celé Brno. Îe k nim nakonec takfika nedo lo (nacisté bûhem svého prûvodu za dohledu policie surovû ztloukli tfii studenty a jeden neonacista skonãil je tû pfied zahájením nacistického pochodu v nemocnici s úrazem hlavy po napadení neznám m pachatelem), netfieba dodávat. OpusÈme ale májové Brno a podívejme se na dal í novinky z antimilitaristické kampanû NESEHNUTÍ. Tou nejnovûj í je v voz star ch zbraní, kter plánuje uskuteãnit ãeská vláda. Poté, co prostfiednictvím americké firmy General Dynamics vyvezla tun munice do Afghánistánu, a to pfiesto, Ïe je dûvodná obava, Ïe munice mûïe b t vzhledem k nestabilní situaci v této zemi zneuïita pro poru ování lidsk ch práv a oslabí celkovou bezpeãnost v zemi, rozhodla se nyní ãeská vláda zbavit se starého (ale funkãního) vojenského rotu v vozem do Iráku. Staré ruãní palné zbranû, pancéfiovky a tanky chtûjí do neklidného Iráku dodat také Estonsko, Maìarsko a Rumunsko. V pfiípadû âeské republiky by mûlo jít o zásilku samopalû a 50 kulometû pro potfieby iráckého ministerstva kultury! Ministr kultury a ãlen Komunistické strany Iráku Mufid Al Jazairi odûvodnil svoji Ïádost ochranou historick ch památek. Ve stejnou dobu, kdy ãeská vláda domlouvala dodávku ãesk ch zbraní iráck m státním ozbrojen m sloïkám, vydala prestiïní lidskoprávní organizace Human Rights Watch zprávu (najdete ji na mapující stav lidsk ch práv v Iráku. V sledky v zkumû této organizace potvrzují dfiívûj í zji tûní Amnesty International i Mezinárodního ãerveného kfiíïe, Ïe tyto sloïky se stále dopou tûjí systematického muãení iráck ch vûzàû, pfii kterém jsou ãasto nevinní lidé násilím pfiinuceni doznat se ke spolupráci s teroristy. Jen na okraj snad lze zmínit, Ïe na v cviku iráck ch policistû se podílí i vojen tí policisté z âeské republiky. Na celém chystaném v vozu je úsmûvné (máte-li ov em smysl pro ãern humor), Ïe v momentû, kdyï jde o to, jak se levnû zbavit star ch zbraní a munice, ani tûm nejzatvrzelej ím antikomunistûm nevadí dodávky zbraní domlouvat s vládním pfiedstavitelem komunistické strany, kter napfi. pod dojmem úãasti na stranickém sjezdu na adresu ãeského protûj ku KSâM fiekl, Ïe: Demokratické tradice ãesk ch komunistû tu byly jednoznaãnû potvrzeny. V tradicích reálnû-socialistického âeskoslovenska, které pod rou kou rozvojové pomoci kolilo teroristy a dodávalo zbranû a munici v emoïn ch ozbrojen m skupinám ve svûtû, nov ãesk stát vyváïí zbranû pod nálepkou ochrany historick ch památek. A pak se fiíká, nevstoupí dvakrát do téïe fieky... Milan tefanec Happening NESEHNUTÍ nazvan Zbrojní hypermarket zahájil program ProtestFestu 2oo5 t dne aktivit proti válce a zbrojení. Na brnûnském námûstí Svobody vyrostl prodejní stánek teleshoppingu, ze kterého aktivista NESEHNUTÍ zval k neobvyklému nákupu. Neprodávaly se v ak pfiípravky na hubnutí, lak na auto ani multifunkãní mixéry, ale zbranû. Moderátorská dvojice Gábi a Horst nabízela a pfiímo na místû pfiedvádûla ná lapné miny, granáty a samopaly. Za potlesku divákû byla minou zabita sousedka Heidi, granátem zlikvidována divaãka GertrÛda a v závûru prezentace zboïí do lo i k pfiestfielce mezi aktéry obãanské války ze Srí Lanky. Nûkteré pfiihlíïející kvalita, efektivita a akãní ceny nabízen ch zbraní zaujaly natolik, Ïe se rozhodli na místû si je zakoupit. Smyslem parodie teleshoppingového prodeje maket min, granátû, protitankov ch stfiel a kulometû bylo ukázat, jak absurdní je prezentovat obchod se zbranûmi jako nabídku bûïného zboïí jak ãiní vystavovatelé na zbrojním veletrhu IDET (blíïe k IDETu viz ãlánek Milana tefance v tomto ãísle Alarmu). I pfies humornou formu protestu nebylo cílem problematiku obchodu se zbranûmi zesmû Àovat. Cílem bylo naopak upozornit na to, Ïe NESEHNUTÍm karikované praktiky mají svûj pfiedobraz v realitû. Tak Ministerstvo obrany âr stejnû jako Ministerstvo vnitra âr prodává ze sv ch skladû zbranû, které nezfiídka konãí v zemích poru ujících lidská práva a v oblastech, kde zufií ozbrojené konflikty. Dûje se tak bez jakékoliv vefiejné ãi parlamentní kontroly. V dûsledku toho konãí ãeské zbranû napfiíklad v Demokratické republice Kongo (kde probíhá obãanská válka, poãet obûtí je odhadován na 3,5 mil.), v totalitní âínû a Vietnamu nebo v Kolumbii (zde dochází k masivnímu poru ování lidsk ch práv ze strany státních nebo polovojensk ch jednotek). Takové zemû jsou ekonomicky zajímav mi zákazníky i pro pofiadatele a vystavovatele zbrojního veletrhu IDET. Organizátofii veletrhu sami na sv ch internetov ch stránkách oznaãují za ekonomicky zajímavé zemû" napfiíklad Vietnam, âínu, Namíbii (známou sv mi reexporty do válãícího Konga) nebo autokratickou Saudskou Arábii. Právû veletrhy zbraní jako je IDET, jsou místem, kde se uzavírají kontrakty, jejichï dûsledkem jsou miliony nevinn ch obûtí. Zvlá È paradoxnû pak pûsobí, kdyï se tento veletrh jak uvádûli jeho organizátofii letos konal v duchu oslav konce 2. svûtové války. Katarína Potfajová 2 Alarm ã.28

3 âu-mu-lang-ma - Matka zemû je tibetsky naz vána zemû, která byla roku 1950 obsazena ãínskou armádou a stala se nedobrovolnû souãástí âíny. Rétorika mluvãího Velvyslanectví âínské lidové republiky v âr hovofií o mírovému osvobození Tibetu. SvÛj nesouhlas s tímto mírov m "osvobozením" vyjádfiili TibeÈané 10. bfiezna roku 1959 lidov m povstáním ve Lhase, jehoï cílem bylo zmûnit nenásilnou formou pomûry v zemi. Povstání bylo krutû potlaãeno a skonãilo smrtí více jak (!) TibeÈanÛ. Sedm dní nato uprchl duchovní i politick vûdce Tibetu 14. dalajláma do indické Dharamsaly, kde dodnes sídlí s tibetskou exilovou vládou a odtud nenásilnou formou bojuje za práva Tibetu. JiÏ 46. v roãí povstání TibeÈanÛ jsme si v mûsíci bfieznu pfiipomnûli sérií akcí o Tibetu a tibetské kultufie jako pfiipomínku tûm, ktefií zemfieli bûhem povstání za svobodu a lidská práva. Souãástí byl i dopis v em mûstsk m ãástem mûsta Brna, Magistrátu i zastupitelstvu Jihomoravského kraje se Ïádostí, aby byla vyvû ena tibetská vlajka jako tich symbol solidarity se zemí, kde jsou témûfi padesát let potlaãovány jakékoliv snahy o národní svébytnost. Vlajka v ak zavlála, stejnû jako minul rok, pouze na budovû krajského zastupitelstva a ve ãtyfiech mûstsk ch ãástech: Brno-Bohunice, Brno-Komín, Brno-sever a Brno-stfied, Ïádn dal í nováãek nepfiibyl. Sérii akcí NESEHNUTÍ, v rámci nichï byly distribuovány i ãetné informaãní materiály, zahájila vernisáï v stavy fotografií MUDr. Dalibora Leblocha (Galerie Mal Tibet) z klá tera Diskit v indickém Ladaku. V stava byla k shlédnutí po cel mûsíc bfiezen v Café Steiner. Souãástí vernisáïe byla i beseda s Elenou Háblovou o organizaci SdruÏení pro Tibet, tibetská reprodukovaná hudba a ochutnávka tibetského jídla a ãaje. Do besedy o Tibetu, a hlavnû o spolupráci na opravû klá tera Diskit, se zapojila i dal í ãlenka sdruïení, Jana Juraãková. Nedaleko - v Pomalém Baru - byla k vidûní (taktéï po cel mûsíc bfiezen) fotografická v stava NESEHNUTÍ Svobodu pro Tibet. Fotografie ªubomíra Sklenky (obãanské sdruïení Lungta) byly doplnûny základními informacemi o Tibetu, jeho obyvatelstvu a kultufie. Pfiipravili jsme i dvû besedy, které se tû ily velkému zájmu iroké vefiejnosti. První se uskuteãnila v polovinû mûsíce s tibetologem Mgr. Danielem Berounsk m. Tématem bylo historické pozadí a souãasná situace v Tibetu. Promítání diapozitivû z buddhistick ch klá - terû v severní Indii, doplnûné zajímav m, témûfi tfiíhodinov m, povídáním RNDr. Josefa Nahodila, jste mohli shlédnout na konci mûsíce bfiezna. V echny akce se uskuteãnily díky ochotû v ech pfiedná ejících, za coï jim patfií velk dík, stejnû jako Fakultû sociálních studií, která nám ochotnû poskytla své prostory pro besedy a dále Café Steiner a Pomalému Baru, kde se uskuteãnily v stavy. Petra Orsáková Na e ãinnost Ochutnávka tibetského ãaje se solí a máslem VernisáÏ v stavy v Café Steiner Den Zemû se vrátil na hrad Vevefií Infostánek Nesehnutí nedaleko brány hradu Vevefií JiÏ tradiãnû se NESEHNUTÍ pfiidalo k organizacím, které pfiipravili jihomoravsk Den Zemû. Stejnû jako pfied dvûma lety i tentokrát se Den Zemû uskuteãnil na hradû Vevefií (po jednoletém exilu v centru Brna) a bylo znát, Ïe tato atraktivní lokalita pfiilákala spoustu lidí z jihomoravské metropole, ale i z jin ch mûst. Téma leto ního roãníku znûlo "Zdrav ãlovûk - zdravá planeta". Vytvofiilo tak platformu pro prezentaci spousty ekologick ch, sociálních i lidskprávních nevládních organizací, stejnû jako pro fiemesla ãi umûní. Pro dûti byla pfiipravena opût soutûï ve formû úkolû u jednotliv ch stánkû. JiÏ nûkolik dní pfied samotnou akcí ( ) se zaãalo stûhovat, nosit, skládat, stavût a instalovat. Do fyzicky nároãn ch pfiíprav se zapojila i skupinka aktivistû a aktivistek okolo NESEHNUTÍ, jenï se nenechali zahanbit a stateãnû vláãeli stovky Ïidlí, stolû a spousty dal ího potfiebného vybavení. KdyÏ bylo v e hotovo mohli jsme koneãnû postavit i vlastní infostánek a nainstalovat starou známou, ale pfiesto aktuální a podnûtnou v stavu o hypermarketech. A jak akce probûhla? Bylo hezké poãasí, u stánkû se zastavovalo velké mnoïství lidí a stejn byl i zájem o v stavy (vãetnû na í), o vystoupení umûlcû a v tvory fiemeslníkû. Nevím, co vedlo k náv tûvû mûstské a krajské politické pfiedáky, ale vûfiím, Ïe náv tûvníci a náv tûvnice Dne Zemû z fiad obãanû poznali ãinnost nevládních organizací a alespoà na jeden den zapfiem leli o dûleïitosti ohleduplného chování k Zemi - fieãeno slovy poezie - svojí matce. Jirka KoÏelouh Zpravodaj pro sympatizanty a sympatizantky NESEHNUTÍ. Je zasílán zdarma v em, kdo nám doruãí 17 Kã známku. Sazba: studioport.cz Kontakt: NESEHNUTÍ Brno Údolní Brno tel./fax: Alarm ã.28 3

4 Kampanû Mlã - nevyzradí! Tak pfiesnû toto heslo, které na zaãátku devadesát ch let zdobilo vchod do vojensk ch kasáren ve mûstû Buãovice, by si mohla nad svûj vchod vyvûsit i fiada brnûnsk ch úfiadû. Jako by stfieïily kódy k odpálení jadern ch hlavic, chrání úfiednictvo stavebních úfiadû projektové dokumentace na v stavbu dal ích super a hypermarketû pfied zvídav mi obãany a jejich sdruïeními. A tak vinou tohoto postupu úfiadû se roztáãí zdlouhav kolotoã, ve kterém se toãí obãané domáhající se sv ch zákonn ch práv a chtûjí vûdût, proã a jak jimi placení úfiedníci rozhodují o mûstû, ve kterém Ïijí, kolotoãáfii-úfiedníci pak v echny jejich Ïádosti, pfiipomínky, námûty a stíïnosti zamítají, nevyfiizují ãi odkládají a mezi tím na místech parkû rostou parkovi tû, místo stromû ra í supermarkety. Modelov m pfiíkladem je jiï v pfiedchozích ãíslech ALARMu popsan souboj obãanû a ekologick ch iniciativ se stavebním úfiadem v Brnû - Îidenicích. Ten dláïdí cestiãku v stavbû dal ího supermarketu (znaãky Kaufland) a to i za cenu poru ování celého spektra zákonû a mezinárodních dohod, které zaruãují vefiejnosti úãast v rozhodovacích procesech. Místní úfiad nejenïe pfied zástupci obãanû a ekoiniciativ tají ve keré dokumenty k plánované v stavbû, neodpovídá na Ïádosti obãanû o poskytování informací a volá mûstskou policii na nespokojené úãastníky územního fiízení, ale navíc bez jakéhokoliv povolení nechal pokácet 141 stromû, aby na jejich místû mohl vyrûst supermarket. Postup úfiadu je o to zajímavûj í, Ïe v dobû, kdy v dané lokalitû rostlo onûch 141 stromû, odmítnul úãast ekologick ch sdruïení v územním fiízení s odûvodnûním, Ïe na daném místû není Ïádná pfiíroda, kterou by bylo moïné chránit Jediná snaha úfiadu o komunikaci s obãany se objevila aï po kritickém ãlánku v místním tisku, na kter reagoval starosta mûstské ãásti Îidenice svoláním setkání s ekologick mi iniciativami. Na nûm pak pfiítomn m pfiedloïil pfiedem sepsan dopis, ve kterém mûli zástupci ekoiniciativ podepsat, Ïe se v ím, co úfiad udûlal, souhlasí a byli o tom pfiedem informováni. Kocourkov tí radní jistû jen v tichosti závidûli Ïidenickému starostovi, jak má "fi trón". Souboj úfiedních lejster, odvolání, dovolání ad. vedeme také s mûstskou ãástí Brno-stfied, jejíï stavební úfiad se rozhodl odsouhlasit v jiï nyní rûzn mi hypermarkety a benzínov mi stanicemi pfiesycen ch ulicích VídeÀská a Her pická dal í nákupní centrum, tentokráte Hobby market. Îe nepovaïoval za nutné o této skuteãnosti informovat ekologické organizace (jak mu ukládá zákon), snad ani netfieba dodávat. Vzhledem k tom, Ïe se NESEHNU- TÍ podafiilo prokázat, Ïe v stavba daného objektu v lokalitû je v rozporu s Územním plánem mûsta Brna, Ïe na území stavby se jiï nyní nachází staré ekologické zátûïe, Ïe není dostateãnû zaji tûna ochrana zelenû, ani fie ena doprava, dotlaãili jsme sérii právních podání stavební úfiad k tomu, Ïe zahájil fiízení o obnovení jiï ukonãeného územního fiízení a NESEHNUTÍ by se stalo právoplatn m úãastníkem. Na v sledek si zatím musíme poãkat. V blízkosti plánovaného Hobby marketu mûlo pfied nûkolika lety stát také obchodnû-zábavní centrum PLAZA s hypermarketem, multikinem ad. Díky aktivní úãasti ve správních fiízeních i kampani NESEHNUTÍ byl tento projekt, ohroïující blízk biokoridor fieky Svratky, topolovou alej i dopravu v okolí, zastaven. Daná lokalita po asi tfiech letech úspû ného zarûstání trávou a náletov mi dfievinami ale padla do oka dal ímu investorovi. Ten chce na plo e m2 postavit soubor jedenácti v kov ch budov, z nichï dvû budou mít 14 a 16 podlaïí, s názvem Office Park. Souãástí projektu je i v stavba parkovi tû pro bezmála automobilû. Dokumentace poãítá s vytvofiením aï m 2 kanceláfisk ch ploch. NESEHNUTÍ k projektu zpracovalo odborné stanovisko, které v souladu se zákonem o posuzování vlivû na Ïivotní prostfiedí pfiedloïilo Krajského úfiadu Jihomoravského kraje. V tomto nesouhlasném stanovisku varuje pfied negativními dopady na pfiírodu i obyvatele, které by realizace projektu pfiinesla. Hlavním problémem je enormní zv ení automobilové dopravy na pfiilehl ch komunikacích, které jiï v souãasné dobû patfií mezi nejzatíïenûj í v Brnû. Doprava vyvolaná tímto komplexem by v raznû zhor ila Ïivot okolo bydlících obãanû, studentû blízk ch kol a pacientû nemocnice. Autofii projektu sami pfiiznávají, Ïe dojde k dal- ímu zv ení koncentrace kodlivin a to pfiesto, Ïe jiï nyní jsou v tûchto místech dlouhodobû pfiekraãovány zákonné limity hluku a zneãi tûní ovzdu í. V blízkosti zam leného Office Parku se nachází dvû lokální biocentra, v znamn krajinn prvek a regionální biokoridor, kter by byl stavbou negativnû ovlivnûn (podle dokumentace má b t zlikvidována vegetace na bfiezích fieky Svratky). Stejnû tak hrozí likvidace dal ích stromû a vegetace v daném území. Navíc v stavba dvou nejvy ích budov komplexu by v raznû naru ila krajinn ráz mûstské krajiny a zniãila v hled na dominantu Brna - Petrov. Pfiesto, jako je jiï v Brnû tradicí, opomnûl stavební úfiad pfiíslu né mûstské ãásti informovat NESEHNUTÍ o zahájení územního fiízení. Na na e nesouhlasné stanovisko a medializaci celého projektu zatím zareagoval investor stavby, kter vyjádfiil zájem se s NESEHNUTÍm setkat a probrat jednotlivé body projektu. NESEHNUTÍ si pro moïnou schûzku pfiipravilo nûkolik zásadních bodû, o kter ch chce s holandsk m investorem diskutovat. Jestli se setkání uskuteãní a jak bude v sledek této diskuse, vás budeme informovat v dal ím vydání ALARMu. Milan tefanec Dárcovská SMS pro NESEHNUTÍ NESEHNUTÍ se stalo jednou z více neï 50 neziskov ch organizací, která byla vybrána do projektu dárcovská SMS (DMS). Jeho cílem je nabídnout nadacím a dal ím neziskov m organizacím moïnost získávat pfiíspûvky od jednotlivcû prostfiednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato sluïba probíhá na nekomerãním principu. DMS je jednoduch zpûsob, jak m mûïe kaïd drïitel mobilního telefonu nebo pevné linky podpofiit men í finanãní ãástkou neziskovou organizaci podle svého v bûru. Aktivity NESEHNUTÍ, které povaïují za uïiteãné, tak mûïou podpofiit i lidé, ktefií nemají moïnost poskytovat velké sponzorské dary. Mezi aktivitami, které mohou dárci tímto zpûsobem podpofiit, je napfiíklad práce NESEHNUTÍ na pomoc uprchlíkûm. Finanãní pfiíspûvky z DMS tak budou vyuïity kupfiíkladu pfii organizování volnoãasov ch aktivit pro uprchlíky nebo na aktivity zamûfiené na pfiekonávání stereotypû vûãi uprchlíkûm a zasazující se o respektování jejich lidsk ch práv. Pfiíspûvky z dárcovské SMS budou také pouïity na ãinnost skupiny Jídlo místo zbraní. Tato skupina jiï více neï 4 roky pomáhá sociálnû slab m spoluobãanûm. Pravidelnû jim rozdává vegetariánské a veganské jídlo, organizuje kulturní aktivity a snaïí se pfiispût k jejich zapojení do spoleãnosti. Pfii své ãinnosti upozoràuje také na aspekty ochrany práv zvífiat a Ïivotního prostfiedí. Projekt DMS je zamûfien také na podporu NESE- HNUTÍ v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí. NESEHNUTÍ poskytuje bezplatné ekologické poradenství obãanûm, provozuje knihovnu s ekologickou literaturou, vytvofiilo a udrïuje nauãnou stezku, organizuje vefiejné besedy a vydává iroké spektrum informaãních materiálû zamûfien ch na ochranu pfiírody. V znamnou ãinností NESEHNU- TÍ, kterou je moïné také podpofiit prostfiednictvím DMS, jsou projekty na ochranu lidsk ch práv. Souãástí problematiky lidsk ch práv jsou také práva Ïen. NESEHNUTÍ se zamûfiuje na problémy, se kter mi se Ïeny setkávají v kaïdodenním Ïivotû (napfi. nerovné pfiíleïitosti, násilí na Ïenách). Lidská práva jsou poru ována také v dûsledku v vozû zbraní z âeské republiky. Ty se realizují bez moïnosti vefiejné kontroly a ãasto do zemí, kde probíhají ozbrojené konflikty, ãi vládnou nedemokratické reïimy. NESEHNUTÍ se zamûfiuje na monitoring tûchto exportû, snaïí se pfiimût zodpovûdné státní instituce k jejich zastavení. Podpora prostfiednictvím DMS od jednotliv ch obãanû má pro NESEHNUTÍ i dal í v znam neï pouze finanãní. Ukazuje na to, Ïe ãinnost NESE- HNUTÍ je smysluplná, motivuje aktivistky a aktivisty k dal í ãinnosti. V pfiípadû, Ïe se rozhodnete NESEHNUTÍ tímto zpûsobem podpofiit a pomoci tak uprchlíkûm, sociálnû slab m obãanûm, ãi pfiispût na ochranu Ïivotního prostfiedí, po - lete SMS s textem DMS NESEHNUTI na ãíslo Jedna DMS podpofií aktivity NESE- HNUTÍ ãástkou 27,- Kã. Katarína Potfajová 4 Alarm ã.28

5 ZeleÀ v Brnû - jak to bude dál? Z pfiede l ch ãísel ALARMu víte, Ïe se NESE- HNUTÍ angaïuje ve stále vût ím poãtu pfiípadû ohroïení stromû, zelenû ãi lesních pozemkû v Brnû. Tyto prvky jsou pro Ïivot nás lidí ve mûstû dûleïité, jsou jedním z posledních spojení s pfiírodou a... je jich stále ménû. Pfiesto musí ãasto ustupovat stavbám, rekonstrukcím nebo dokonce parkujícím automobilûm. Pfiitom by se ve vût inû pfiípadû dal zámûr realizovat bez zásahu do dfievin, pfiípadû zmûnit tak, aby dfieviny ãi lesní pozemky nezasáhl nebo zasáhl co nejménû. Aktivisté a aktivistky nejen NESEHNUTÍ se snaïí vy etfiit drah ãas, aby se mohli pustit do prostudování alespoà ãásti z velkého poãtu zámûrû kácet stromy. V poslední dobû se NESEHNUTÍ vyjadfiovalo zejména k nûkolika zásahûm do v znamn ch krajinn ch Takto vypadá ochrana zelenû a spolupráce s obãany v Îidenicích prvkû ãi památn ch stromû v Brnû a ve vût- inû pfiípadû se sv mi námitkami uspûlo a pomohlo omezit ru ivé zásahy. Velmi dobrou práci tentokrát odvedl i Odbor Ïivotního prostfiedí Magistrátu mûsta Brna, kter nasazovat úãinné ochranné podmínky zejména v pfiípadû památn ch stromû. BohuÏel, ne v echny sloïky státní správy i samosprávy berou váïnû svoji úlohu v jim svûfiené ochranû Ïivotního prostfiedí a ãasto pouze slouïí mocn m investorûm a jejich zájmûm. Toto je dnes bûïná praxe, kdy obãané i vefiejnost mohou jen pfiihlíïet niãení zelenû za stálého vykfiikování starostû ãi starostek o tom, co v echno ten, kter investor jejich komunitû pfiinese dobrého. Za v echny lze jmenovat mûstskou ãást Brno - Slatina, kde se stavební úfiad snaïí vyfiadit ze hry o více neï stovku stromû místní obãany i ekologická sdruïení, aby mohl umístit dálniãní pfiípojku tam, kam chce investor. NESEHNUTÍ se zúãastnilo 2. ãervna ústního jednání, které potvrdilo odhodlání úfiadu i investora prosadit si svou. Podali jsme také pfiipomínky (podloïené vyjádfiením Magistrátu mûsta Brna, které Kampanû na e právo na úãastenství v tomto fiízení potvrzuje) a ãekáme, jak se úfiad zachová. Nelze také opomenout dal í brnûnskou ãást Îidenice, kde úfiad bez varování a informování obãansk ch sdruïení povolil v rozporu se zákonem skácet 140 stromû a je tû se snaïí vypadat jako obûè, kdyï na tuto skuteãnost NESEHNUTÍ a fiada místních obãanû upozoràují. DÛvodem byl pfiitom opût zámûr postavit dal í zbyteãn hypermarket, tentokrát Kauflad - o tom uï se, ale doãtete v ãlánku Milana tefance. Oba pfiípady (jak Slatinu, tak Îidenice NESEHNUTÍ bedlivû sleduje a podniká kroky ke zjednání nápravy). Není nám lhostejná ani budoucnost a prosazujeme ochranu zelenû a zbytkû pfiírody i do jednání o novém Územním plánu mûsta Brna (v souãasné dobû probíhá posuzování zadání, tedy dokumentu vytvofieného mûstem pro firmu zpracovávající nov územní plán, kter bude hotov v roce 2010). NESEHNUTÍ je ãlenem skupiny prosazující ochranu pfiírody a také skupiny prosazující do územního plánu prvky ochrany Ïivotního prostfiedí ãlovûka. O probíhajících jednáních se doãtete v dal ích ãíslech ALARMu. Dnes jen citát jako pfiedzvûst ostr ch bojû budoucích: NemÛÏeme pfiece investorovi fiíkat, jestli bude stavût tady nebo o dva kilometry jinde... - námûstek primátora mûsta Brna Ing. Radomír Joná na vefiejné prezentaci prací na novém Územním plánu mûsta Brna. Jirka KoÏelouh Vadí vám jen neãinnû pfiihlíïet niãení Ïivotního prostfiedí? Máte chuè ve svém volném ãase dûlat nûco smysluplného? Jste znechuceni/y arogancí mocn ch pfiehlíïejících zájmy lidí i pfiírody? Nestaãí vám jen si stûïovat, ale rádi/y by jste se aktivnû zapojili/y do akcí na ochranu lidsk ch práv, práv zvífiat ãi Ïivotního prostfiedí? Dobrovolnické schûzky aneb co, proã, kdy, jak, za co a kdo v NESEHNUTÍ KaÏd mûsíc, více ménû pravidelnû první úterní podveãer je vûnován tzv. dobrovolnick m informaãním schûzkám, které pofiádá NESE- HNUTÍ pro v echny stávající i potenciálnû nové dobrovolníky/dobrovolnice a pfiíznivce/pfiíznivkynû. Cílem je seznámení s tématy kampaní a jednotliv ch projektû (co a proã se fie í), plánovan mi i probûhl mi aktivitami (kdy se fie í), vnitfiní strukturou (jak se fie í), financováním (za co se fie í) a dal ími vûcmi ze zázemí NESEHNUTÍ. DÛleÏit m faktorem je téï seznamování v ech osob, které se nûjak m zpûsobem na ãinnosti v rámci jednotliv ch kampaní podílí, tak aby se utuïoval i skupinov duch, sounáleïitost a nad ení pro spoleãnou práci v rámci aktivit NESEHNUTÍ (kdo fie í). SchÛzky b vají zamûfieny na nûjaké téma - problém - dlouhodobou kampaà nebo krátkodob projekt. Nedílnou souãástí je praktická ãást, kde se probírají takové vûci jako napfi. plánování a vedení jednotliv ch projektû a kampaní, postup v komunikaci s úfiady, získávání informací, finanãních zdrojû, organizace akcí pro vefiejnost, na kolách, v uprchlick ch táborech, apod. TakÏe: seznámení s aktualitami, lidmi, kampanûmi, kontakty a zku enosti z praktického Ïivota v neziskové organizaci - témûfi vïdy na zaãátku mûsíce. Máte zájem o informace a chcete b t aktivní? Jste zváni/y! SchÛzky se konají v kanceláfii NESEHNUTÍ a obãas se zmûní i na vánoãní ãi prázdninové merendy, spoleãné v lety na filmová pfiedstavení, besedy, v stavy. Alarm ã.28 5

6 Aktuálnû NESEHNUTÍ Boskovice naposledy Poslední akci pfiipravila místní skupina NESEHNUTÍ Boskovice 7. ãervna. Tématick m veãerem Zbranû nebo lidská práva se tak zakonãila témûfi pûtiletá ãinnost této místní skupiny. Komponovan veãer zahájila vernisáï stejnojmenné v stavy, která zûstane v pfiísálí kina 14 dní. Bûhem vernisáïe seznámil desítku pfiítomn ch s kampaní Zbranû nebo lidská Obrázky z Guinejské republiky Na konci února se na základû nabídky obãanského sdruïení pro rozvojovou pomoc - pro- Contact, uskuteãnil speciální Veãer s NESEHNUTÍm o lidskoprávní i ekologické situaci v Guineji, zemi, kde tato organizace realizuje svoje projekty - zakládání nov ch kol a pfiedev ím adopce africk ch dûtí na dálku. Hosty veãera byl Benjamin Tonguino, rodil Guinejãan, student mezinárodních vztahû na univerzitû v Conakry, hlavním mûstû Guineji a spolupracovník pro-contactu, a spoluzakladatelka organizace - Rut Schreiberová, studentka mezinárodní politiky a diplomacie na V E, která Afriku nûkolikrát nav tívila. Besedu doplnil i krátk amatérsk dokumentární film o Guinejské republice. Posluchaãi a posluchaãky, jenï vyuïili jedineãnou moïnost besedovat o rozvojové pomoci z "druhé" strany se mûli anci dozvûdût více o irokém spektru otázek - Jak se dafií lidem a pfiírodû v Guineji? Co Afriku nejvíce trápí? Jaké jsou nejvût í problémy v Guineji? AIDS? Dûtská úmrtnost? Podv Ïiva? Negramotnost? Násilí na Ïenách? Moc nadnárodních firem? ZneuÏívání pfiírodních zdrojû? Proã africké dûti nechodí do kol? Jak velk m problémem je jejich zneuïívání jako levné pracovní síly? Jaká je ekologická situace v Africe? Jaké je postavení Ïen v Africe? Proã jich tolik podstupuje Ïenskou obfiízku? Nejedná se o pfiíli rûznorodé a nesluãitelné problémy? e í je rozvojová pomoc bohat ího severu? Jaká je její nejúãelnûj í forma? Jak místní lidé pomoc pfiijímají a jak ovlivàuje jejich Ïivot a Ïivotní prostfiedí? Jaké aspekty je nutno pfii rozvojové pomoci práva aktivista brnûnského NESEHNUTÍ Milan tefanec. Poté se uskuteãnila v hlavním sále kina projekce dokumentu Zbranû chud m z filmového festivalu dokumentárních filmû Jeden svût. V následné besedû pak Milan tefanec náv tûvníky veãera informoval o souãasném stavu a praktikách pfii v vozu zbraní z âeské republiky. zohledàovat? Jak funguje adopce na dálku z pohledu adoptovan ch dûtí a jak mûní Ïivot jejich africk m rodinám? Jak mûïu pomoci já? Zvlá tû poslední dvû oblasti byly aktuálními tématy, neboè pan Tonguino do âr pfiicestoval jako velvyslanec "adoptovan ch" dûtí a setkal se jak s adoptivními rodiãi tak s fiadou nov ch sponzorû, ktefií rozvojovému projektu v Guineji darovali finanãní prostfiedky. Jedním z nich bylo napfi. i Divadlo Járy Cimrmana, které u této pfiíleïitosti uspofiádalo benefiãní pfiedstavení hry "Afrika", jejíï v tûïek ani nemohl putovat nikam jinam. Více o organizaci, o rozvojov ch projektech v Guinejské republice a novû v Burkinû Faso, i o situaci v tûchto africk ch zemích na Katefiina Plesková Mapa Guinejské republiky Proã konãí NESEHNUTÍ v Boskovicích? Náv tûvníci vernisáïe Bûhem uplynul ch let jsme v Boskovicích otevfieli snad v echna témata NESEHNUTÍ. Poslední dva roky situace v místní skupinû mírnû stagnovala. Noví lidé nepfiicházeli, vlastní zázemí jsme nikdy nemûli. Ve dvou lidech, ktefií se ãinnosti vûnovali jen ve volném ãase, nebylo moïné systematicky pracovat na samostatn ch projektech, a proto jsme na i ãinnost omezili na vzdûlávací a informaãní aktivity (besedy, projekce, tématické veãery) a jednorázové akce ke konkrétním pfiíleïitostem. Vzhledem k tomu, Ïe ve kerá na e ãinnost uï od samotn ch zaãátkû fungovala pouze na dobrovolnickém principu (a moïnost zamûstnání jednoho z nás nebyla reálná - mít jednoho pracovníka a jednoho dobrovolníka by bylo pfiinejmen ím úsmûvné), jevil se dal í rozvoj skupiny jako nemoïn. Oblast získávání penûz a sledování grantov ch moïností vyïaduje systematickou práci, kterou jsme nemohli dlouhodobû zvládat. Jako lidé se totiï vyvíjíme a nutno fiíci, Ïe postupná zmûna priorit sehrála také svou roli. Urãitû by se dalo v ãinnosti NESEHNUTÍ pokraãovat - nemûli jsme a ani nemáme problém akce plánovat a uskuteãàovat - odezva v desetitisícovém mûstû byla ale velmi slabá. Spí e se nám jeví, Ïe u etfienou energii mûïeme vynaloïit na jiné projekty. To, Ïe konãí v Boskovicích ãinnost místní skupiny NESEHNUTÍ, v ak neznamená, Ïe by se nûktefií z nás nechtûli dále vûnovat podpofie aktivit NESEHNUTÍ. Vûfiíme, Ïe prostor pro obãasné besedy ãi projekce najdeme i v budoucnu. Va ek, Petra 6 Alarm ã.28

7 ProtestFest 2005 Ve dnech probûhl v Brnû jiï po druhé festival alternativní kultury a aktivismu ProtestFest 2oo5. Letos nesl podtitul "proti válce a zbrojení". Festival se konal v dobû, kdy na brnûnském v stavi ti probíhal 8. roãník zbrojafiského veletrhu IDET Hudba, divadla, happeningy, pfiedná ky, v stavy a informaãní aktivity rámcovaly prûbûh ProtestFestu 2oo5, kter tak poskytl prostor pro irokou kálu hnutí, iniciativ i jednotlivcû k vyjádfiení jejich nesouhlasu s militarizací spoleãnosti a s IDETem jako jedním z jejich symbolû. ProtestFest 2oo5. ProtestFest byl organizován neformální skupinou lidí, ktefií se angaïují v oblasti alternativní kultury a nejrûznûj ích podobách aktivismu. ProtestFest 2oo5 otevfiel v pátek happening NESEHNUTÍ na námûstí Svobody nazvan Zbrojní hypermarket. V pátek veãer zaãala téï v celovíkendová hudební produkce nûkolika soundsystémû a DJ s nazvaná âarodky proti IDETu v parku v Pisárkách. Hlavním bodem programu t dne aktivit proti válce a zbrojení byl streetfest na Moravském námûstí v Brnû (sobota ). V rámci streetfestu se prostfiednictvím informaãních stánkû prezentovaly alternativní, ekologické, lidskoprávní a antiautoritáfiské organizace a iniciativy. Pfii tom bylo moïno zdarma vyslechnout koncert hudebních uskupení ve stylu ska, reggae, hip-hop ãi hardcore - na Moravském námûstí vystoupily kapely Sultan Soliman, Vertigo, Swazaarm, Jolly Joker & the Plastic Beatles of the Universe. Atmosféru festivalu v centru Brna dotváfiely soundsystémy, veganské obãerstvení, grafitti, v stavy, happeningy, dûtsk koutek. Prostory parku dávaly moïnost také náv tûvníkûm festivalu, aby si vymysleli a realizovali ãinnost, která je baví. My lenka antimilitarismu byla speciálnû podtrïena zvukovou performancí a projevem organizátorû k souvislostem konání festivalu. V tomto projevu se proto zdûraznila nejen hlavní my lenka festivalu, která spoãívá v spojení alternativní kultury a protestního hnutí. Projev upozornil na nebezpeãí rostoucí militarizaci svûta a vyjádfiil jasné odmítnutí nejen zbrojení obecnû, ale taky zbrojafisk m firmám, které se prezentovaly na veletrhu IDET. StreetFest provázelo nádherné poãasí a to nepochybnû pfiispûlo k tomu, Ïe se na Moravském námûstí v tuto sobotu se lo na 2000 lidí. Akce pokraãovala za zvukû soundsystémû (jeden z nich byl pfievleãen za tank) ulicemi mûsta aï do parku v Pisárkách, kde se náv tûvníci streetfestu pfiipojili k âarodkám proti IDETu. Pochod byl zakonãen afterparty. V pondûlí podpofiili my lenku antimilitarismu studenti a studentky brnûnsk ch umûleck ch kol a oborû (FAVU, PdF, U ). Prostfiednictvím v stav fotografií a obrazû, happeningû, instalací, projekcí ãi zvukov ch performancí vytvofiili na Moravském námûstí prostor pro vyjádfiení názorû a alternativ, pro tvofiivost, solidaritu a komunikaci. V den zahájení zbrojního veletrhu zbraní IDET (úter 3. 5.) byl na Malinovského námûstí po cel den instalován informaãní stánek, kde se mohli obãané a náv tûvníci Brna seznámit s názory, argumenty a informaãními materiály proti válkám, militarizaci i veletrhu zbraní. Stfieda mûla b t vûnována dûtem. Pfiipraveno bylo vystoupení dûtské romské taneãní skupiny Merci a loutkového divadla Wagofon, hry, workshopy, informaãní materiály o problematice zneuïívání dûtí a Ïen ve válkách. Happening Dûti proti válce ale znemoïnilo poãasí, proto se vystoupení taneãní skupiny pfiesunulo na ãtvrtek. Ve stejn den, kdy byl oficiálnû ukonãen IDET (ãtvrtek 5. 5.), probûhla v parku pod Janáãkov m divadlem akce skupiny Jídlo místo zbraní. Její souãástí bylo kromû tradiãního rozdávání teplého veganského jídla bezdomovcûm, také divadelní vystoupení hereckého souboru JeÏek & âíïek, tvofieného bezdomovci z Prahy (více k JMZ viz níïe). ProtestFest 2oo5 byl ukonãen koncertem v klubu Favál v Brnû-Pisárkách. Kromû ãesk ch kapel (jako napfi. brnûnská ZemûÏluã) zde vystoupila také slovenská Davová psychóza ãi chorvatská Analena. Aktuálnû Co k festivalu dodat. Cílem bylo pfiedev ím ukázat, Ïe nejsme lhostejní k problematice zbrojení, Ïe války se odehrávají daleko jenom zdánlivû. Veletrhy jako je IDET nám jasnû ukazují, Ïe války nejsou jenom záleïitostí nám vzdálen ch bojujících stran. Jsou záleïitostí zbrojafisk ch firem, které ãasto vyzbrojují obû strany konfliktu, jsou záleïitostí politikû, ktefií podpisování kontraktû se zbranûmi oficiálnû za tièují. ProtestFest 2oo5 svûj cíl splnil: podafiilo se mu díky propojení alternativní kultury a aktivismu fiíct NE válkám a zbrojení, fiíct NE veletrhu IDET. Nakonec snad jen jiï ponûkud ohraná písniãka o úloze policie a médií. V nedûli se v Brnû konal pochod neonacistû. Policie mûla proto o dûvod víc nasadit je tû více policistû (zvlá È doprovod tûïkoodûncû pfii pochodu, ve kterém lidé tanãili a bavili se byl celkem vtipn ). Média informovala obecnû o víkendu jako o sletu extrémistû jak levicov ch tak pravicov ch, o hrozících potyãkách a fyzick ch stfietech a doporuãovala lidem opustit na víkend Brno. Díky tûmto informacím napfiíklad na streetfestu kvûli obavám z útoku neonacistû nevystoupila dûtská romská divadelní skupina Predal Sávore. KaÏdopádnû v rámci ProtestFestu k Ïádn m podobn m potyãkám nedo lo a organizátorûm se vût inou podafiilo získat v médiích prostor na vysvûtlení nesrovnalostí. Není tfieba pfiipomínat, Ïe to ale vyïadovalo mnoho práce, ãasu, telefonátû navíc, co ve chvíli, kdy organizujete t denní akci, není zrovna to nejlep í. Katarína Potfajová Jídlo místo zbraní na ProtestFestu 2005 V rámci t dne aktivit proti válce a zbrojení ProtestFest 2oo5 se ve ãtvrtek 5. kvûtna konala v centru Brna akce skupinky Jídlo místo zbraní. Aktivisté a aktivistky pro tuto pfiíleïitost pfiipravili asi 150 porcí tûstovin se zeleninou. Souãástí happeningu bylo i vystoupení dûtského romského taneãního souboru Merci a bezdomovecké divadelní skupiny JeÏek a âíïek z Prahy. Toto divadlo vzniklo jako divadlo pro lidi bez pfiístfie í, pûvodnû klientû street paper Nov Prostor. Postupem ãasu si do divadla na la cestu bezmála stovka lidí, ktefií se ocitli v tísnivé situaci. Spontánnû zaãali pfiicházet nejen lidé z ulice, ale i studenti, umûlci, sociální pracovníci. Divadelní skupina organizovala v minulosti i benefiãní vystoupení pro lidi z oblastí postiïen ch povodnûmi. Kromû podpory my lenky antimilitarismu byl happening také pfiipomínkou 25. v roãí vzniku Food Not Bombs. Food Not Bombs (Jídlo místo zbraní) je pûvodní název neformálního antiautoritáfiského seskupení, které bylo v roce 1980 zaloïeno v Bostonu. V souãasné dobû se pod tímto názvem po celém svûtû angaïuje asi 200 samostatn ch skupin. KaÏdá z tûchto skupin pfiipravuje pravidelnû teplá veganská nebo vegetariánská jídla, jeï rozdává potfiebn m. V Brnû pûsobí skupinka Jídlo místo zbraní - sloïená z dobrovolníkû a dobrovolnic - od fiíjna 2001 a do dne ního dne rozdala jiï tisíce porcí jídla. Cílem kampaní Food Not Bombs není "jenom" rozdávat jídlo, ale zároveà upozoràovat na pfiíãiny negativních jevû ve spoleãnosti. Rozdávání jídla je tak zároveà protestem proti niãení pfiírody, válkám a zbrojení, chudobû, sociální nespravedlnosti, ãi zneuïívání zvífiat. Úãast skupinky Jídlo místo zbraní na ProtestFestu 2oo5 tedy vypl vá nejen z názvu, ale také z filosofie této aktivity: pfiipomíná, Ïe se vydává pfiíli mnoho penûz na zbrojení a války a pfiitom se zapomíná na pomoc konkrétním lidem, ktefií se ocitli v sociální tísni. Katarína Potfajová Alarm ã.28 7

8 Kampanû Semináfie poãtvrté Celkem pût sobot leto ního jara naplnil v pofiadí uï ãtvrt roãník cyklu vzdûlávacích semináfiû "Îenská práva jsou lidská práva", kter je od jejího poãátku jednou z hlavních souãástí stejnojmenné kampanû NESEHNUTÍ. Za dobu konání cyklu se obsahová náplà celodenních semináfiû vyprofilovala tak, aby co nejlépe dosáhla cíle poskytnout ucelen pfiehled a souhrn základních informací o problematice Ïensk ch práv, genderov ch studií, rovnosti Ïen a muïû, feminismu obecnû. Úvod: gender a feminismus, násilí na Ïenách, matefiství a rodina, rovné pfiíleïitosti Ïen a muïû, interdisciplinární semináfi: Îeny dnes - do tûchto tématick ch okruhû patfiily pfiedná ky 16 pfiedná ejících pro celkem 38 úãastnic a úãastníkû - uzavfiené skupiny, která absolvovala cel cyklus. Pfiedná ejícími byli odbornice a odborník, jenï se dan mi tématy dlouhodobû zab vají. Ke kaïdé pfiedná ce vyplàovali úãastnice a úãastníci dotazníky, v rámci nichï hodnotili kvalitu dané prezentace i celého semináfie - z tûchto hodnocení vychází fiada kvalitativních informací a citátû pouïit ch v následujícím textu. OBRAZ PRVNÍ Úvodní semináfi konan v bfieznu mûl za úkol seznámit s tím, co je a co chce feminismus, co znamená gender a tzv. genderová studia, jak se projevují genderové stereotypy. SocioloÏka Katefiina Nedbálková (Gender Nejvût í následky zanechal workshop o genderovû korektním jazyce centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brnû) posluchaãky a posluchaãe uvedla zejména do problematiky genderov ch studií - rozkr vání rodov ch stereotypû spojen ch s Ïivotem Ïen a muïû. Velk ohlas sklidila její úvodní historka ze Ïivota demonstrující "pfiesprstov " pohled spoleãnosti na feminismus. O tom, jak se projevují genderové stereotypy v jazyce vysvûtlila germanistka a genderová lingvistka Jana Valdrová z Jihoãeské univerzity v âesk ch Budûjovicích. Úãastnice a úãastníci semináfie pod jejím vedením rozebírali z hlediska genderové korektnosti texty, s jak mi se lze bohuïel setkat dnes a dennû na stránkách novin i ãasopisû. Velmi ãasto se pak v celkovém závûreãném hodnocení objevovala vûta typu "snaïím se mluvit gender-korektnû a nereprodukovat dál genderové stereotypy". Poslední pfiedná ející Denisa Neãasová, studentka historie na Filosofické fakultû MU, zúãastnûné zavedla do historie Ïenského hnutí - pfiedev ím do tzv. první vlny feminismu, kterou v raznû ozvlá tnila ne zcela obvyklou sondou mezi v znamné osobnosti a dûní v ãesk ch zemích. OBRAZ DRUH Druh semináfi na neradostné leã aktuální a dûleïité téma násilí na Ïenách zahájila svojí prezentací dvojice pracovnic neziskové organizace Liga lidsk ch práv - programu Poradna pro Ïeny v tísni, která poskytuje komplexní psycho-sociální i právní pomoc obûtem domácího násilí. Právniãka Hana Langhansová a psycholoïka Katefiina Kofiínková vedly úãastnice a úãastníky semináfie na cestû k prohlédnutí m tû spojen ch s vefiejn m povûdomím o problematice domácího násilí, psychick ch procesû obûtí i útoãníkû, sítû zákonû star ch, nov ch i ãerstvû navrhovan ch. Jejich prezentace byla hodnocena jako jedna z nejlep ích. Bezesporu na tom mûla zásluhu fiada odkazû na bohaté zku enosti z praxe. Ze stejného dûvodu byla pro nejvíce zúãastnûn ch nejzajímavûj í a nejpoutavûj í pfiedná kou prezentace Petry Burãíkové, národní koordinátorky ãeské sekce mezinárodní organizace zab vající se obchodem s lidmi - La Strada. Podrobn m a interaktivním rozebíráním definice obchodování s lidmi se (uï od první pfiedná ky) nejen posluchaãky a posluchaãi dozvûdûli o jednotliv ch aspektech tohoto Nejlépe hodnocená interaktivní pfiedná ka o obchodu s lidmi celosvûtového problému a proã se tak ãasto hovofií zejména o obchodu se Ïenami. Závûrem Katefiina Li ková, socioloïka z FSS MU, pfiedstavila téma znásilnûní a dostala se téï k problematice, které se v souãasnosti pfiedev ím vûnuje - pornografii. "Velice mne zaujala, na la jsem zde spoustu vûcí ze v edního Ïivota, které dûláme aniï bysme si je uvûdomovali.", tak znûlo hodnocení pfiedná - ky i následné diskuse, bûhem níï se probíralo to, co vycházelo jako hlavní poselství ze v ech tfií prezentací o rûzn ch podobách násilí na Ïenách - jasná genderová (rodová) podmínûnost vycházející z nerovného postavení Ïen a muïû ve spoleãnosti. OBRAZ T ETÍ Matefiství a rodina - tfietí tématicky zamûfien semináfi uvedla svojí pfiedná kou o rodinû a jejích promûnách od pravûku aï po dne ní dobu Hana Mafiíková pûsobící na Sociologickém ústavu Akademie vûd âr. Na ni pak mûla navázat zástupkynû âeské asociace porodních asistentek pfiedná kou o tûhotenství a porodech. BohuÏel mûla cestou automobilovou nehodu, která na tûstí dopadla dobfie, ale ochudila úãastnice a úãastníky o zajímavou prezentaci. AlespoÀ ãásteãnou náhradou se stala projekce filmového dokumentu reïisérky Olgy Sommerové "O ãem sní Ïeny". Pro své schopnosti "umí prezentovat a udrïet pozornost, schopná reagovat, vtipná" byla dle reakcí zúãastnûn ch jako nejoblíbenûj í pfiedná ející hodnocena Katefiina Nedbálková (FSS MU), která vedle prvního pfiedná ela také na tfietím semináfii - tentokrát o tématu rodiny homosexuálních partnerû. "Na tuto pfiedná ku jsem se tû ila nejvíc a skuteãnû mû nezklamala. Bylo to jasné, struãné, srozumitelné, potû ilo mû zejména velké mnoïství pfiíkladû z praxe a poznatkû ze skuteãného v zkumu. Také diskuse byla velmi zajímavá a podnûtná. Jednoznaãnû jedna z nejlep ích pfiedná ek ( ). Navíc u v ech úãastníkû bylo vidût 8 Alarm ã.28

9 Kampanû Semináfie poãtvrté (pokraãování) aktivní zájem o dané téma." ada z nich se posléze pfiiznala, Ïe mûla doposud lep í mínûní o své toleranci vûãi homosexualitû, kterou teì musela konfrontovat s nov mi poznatky. OBRAZ âtvrt âtvrt semináfi byl vûnován aktuálnímu tématu rovn ch pfiíleïitostí Ïen a muïû. SocioloÏka Lucie Jarkovská (Gender centrum FSS MU) jako první pfiedná ející uvedla posluchaãky a posluchaãe do tématu genderové socializace a rovn ch pfiíleïitostí ve vzdûlání. Velice zajímavé, ocenila bych zvlá tû mnoho názorn ch pfiíkladû z praxe. koda, Ïe nebylo více ãasu! - tolik struãné a jasné hodnocení. Na pfiedná ku navázal student psychologie Luká Sedláãek (Gender centrum FSS MU), kter hovofiil o rovn ch pfiíleïitostech v rodinû - pfiedev ím o tématu peãující otcové a probûhlém v zkumu i chystan ch projektech o aktivním otcovství. Úãastnice a úãastníci semináfie ocenili mnoïství pfiíkladû ze Ïivota (zejména ze Skandinávie) a téï, zajímavou diskusi, na které "bylo vidût, Ïe toto téma skuteãnû zaujalo". Stejnû tak dal í téma - rovné pfiíleïitosti muïû a Ïen v zamûstnání a pfiedná ející Katefiina Machovcová (Gender centrum FSS MU). Prezentaci doplnila fiada statistick ch údajû a téï praktické odkazy v rámci fie ení slaìování rodinného a pracovního Ïivota. "Dobrá diskuse a opût skvûlé pfiíklady ze Skandinávie" byly souãástí poslední "rovnoprávné" pfiedná ky o rovn ch pfiíleïitostech v politice a vefiejném Ïivotû, kterou vedla fieditelka praïsk ch Gender Studies, Alena Králíková. Zajímavou konfrontací byla téï diskuse s jednou z úãastnic semináfiû - ãlenkou novû zaloïené Ïenské strany "Rovnost ancí". OBRAZ PÁT Poslední semináfi konan v kvûtnu byl pojat interdisciplinárnû s podtitulem "Îeny dnes...". Linda Sokaãová (Gender Studies) seznámila zúãastnûné s tzv. druhou vlnou a také se souãasností feminismu ve svûtû a zejména v Evropské unii a âeské republice. O situaci v rozvojov ch zemích poutavû hovofiila Blanka Knotková (Univerzita Karlova v Praze). Za doprovodné projekce diapozitivû ze sv ch cest do Indie, Bangladé e a dal ích zemí pfiedstavila postavení Ïen v islámsk ch, hinduistick ch zemích, v Africe ad. V ichni (slovy jednoho z úãastníkû) oceàovali "barvitost v kladu a hlavnû srovnání". Bûhem, zfiejmû nejvíce nabité pfiedná ky, která musela b t doslova utnuta, do lo i na diskuse t kající se nejen aktuálního tématu Ïen v islámu, ale téï Ïenské obfiízky a v znamu Ïensk ch boïstev. Vysvûtlení podstaty, principû a cílû feministické teologie se následnû vûnovala Jana Opoãenská, doktorka teologie. Závûreãnou pfiedná ku o ekofeminismu vedla Marie Haisová z Agentury Gaia. V echny po nároãném dni (i vhodnû na závûr cyklu) na jednu vlnu v úvodu naladila spoleãnû zpívanou ekofeministickou písní "Zelení hájové". S rûzn mi pocity pak jednotlivé osoby pfiijímaly poutavou prezentaci Ïenského a muïského principu ve svûtû. FINÁLE V rámci v ech semináfiû byly distribuovány informaãní materiály (letáky, broïury, knihy) nejen NESEHNUTÍ (napfi. sborník textû ABC feminismu), ale irokého spektra organizací, takïe úãastnice a úãastníci cyklu semináfiû mûli moïnost seznámit se i s fiadou dal ích témat a fie en ch oblastí, pro které uï v nabitém programu nebyl prostor. âtvrt roãník semináfiû ubûhl jako voda, s jak mi v sledky? - získání pfiehledu ( ), moïnost diskuze a v mûny názorû, prolomení dosavadních my lenkov ch stereotypû, ( ) náhled do rûzn ch témat - inspirace k dal ímu samostatnému studiu, zlep ení vûdomostí o vlastním postavení, zdokonalení argumentace do diskuse, ífiení ( ) znalostí o dané problematice a moïnosti jejich uplatnûní v praxi, kontakty s nov mi lidmi ( ) ktefií mají zájem - tak shrnuli pfiínos semináfiû úãastnice a úãastníci semináfiû ve svém závûreãném hodnocení, které nebylo jen v ãtem kladn m, ale téï kritickou a podnûtnou zpûtnou vazbou pro pofiádání dal ích roãníkû ( vût í prostor pro diskusi, vût í rovnováha v pfiístupu: psychologie - sociologie - biologie atd., nejen pfiedná ky, ale i jiné formy interakce ). Líbila se mi atmosféra, tû ila jsem se na kaïdou dal í sobotu, ( ) doufám, Ïe budou i navazující semináfie nebo jiné akce. - I organizátorsk t m tû ilo setkávat se s lidmi, které téma nerovného postavení Ïen a muïû ve spoleãnosti zajímá a chtûjí v nûm dále objevovat a ovlivàovat jednání své i svého bliï ího ãi ir ího okolí. Na podzim 2005 plánujeme dal í sérii semináfiû - tentokráte upravenou podobu pro pedagogické a sociální pracovnice a pracovníky a pokud se podafií opût sehnat finanãní prostfiedky, tak i dal í roãník této základní fiady pro irokou vefiejnost ãi ve specializovanûj í verzi formou Nejnabitûj í pfiedná ka o Ïenách v rozvojov ch zemích tzv. navazujících semináfiû na jaro âekala jsem, Ïe feminismus je nûco jiného a budou se mi tu vnucovat názory, ale byla to nenásilná forma sdûlení informací, ostatní záleïí na mnû. PODùKOVÁNÍ za finanãní podporu: holandská nadace MamaCash a Ministerstvo práce a sociálních vûcí za bezplatn pronájem prostor: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brnû za technickou a odbornou podporu: Gender centrum FSS MU, Katedra sociologie FSS MU - obor Genderov ch studií, Centrum ekologické v chovy Lipka za spolupráci: pfiedná ející i úãastnice/ úãastníci Katefiina Plesková PS: Po prázdninách uvítáme dal í spolupracovnice a spolupracovníky kampanû Îenská práva jsou lidská práva - organizování semináfiû, pfiedná ek na kolách, vefiejn ch akcí proti násilí na Ïenách, akcí na podporu rovn ch pfiíleïitostí Ïen a muïû v zamûstnání a rodinû ad. V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na (ãi dal í kontakty NESEHNUTÍ). Alarm ã.28 9

10 Kampanû Boj o práva uprchlíkû svádí aktivisté/ky kampanû Bezpeãí pro uprchlíky v kanceláfii pfii vym lení dal ích aktivit, virtuálnû na novém webu kampanû, pfied kolními tabulemi, na pouliãních infostáncích a v t dnech pfied vydáním tohoto ALARMu také v poslanecké snûmovnû. Chce vûdût jak se jim dafií? První zajímavou zprávou je jistû spu tûní nov ch internetov ch stránek. je nejen stránkou kampanû Bezpeãí pro uprchlíky, ale také stránkou poskytující celé spektrum informací o uprchlících a zejména o moïnostech, jak jim pomoci. V úvodu najdete pozvánky na akce NESEHNUTÍ a dal ích nevládních organizací a také zajímavé aktuality v oblasti migrace. V dal ích sekcích se nalézají dûleïité právní dokumenty a informaãní materiály, informace o besedách a workshopech, texty pfiibliïující uprchlickou v stavu a ãasopis P ES - vïdy s moïností objednávky elektronick m formuláfiem. Prostfiednictvím odkazû zapojte se a podpofite nás mûïe kaïd pfiispût (aktivitou ãi finanãnû) a prospût uprchlíkûm. První vernisáï v stavy byla spojena s infostánkem na Den proti rasismu (21. bfiezna) Zmínûná v stava je jiï hotova a dostala název Uprchlíci u nás. Pomocí fotografií a textû na 7 panelech pfiibliïuje uprchlickou problematiku a popisuje zemû, odkud do âr lidé prchají. Dozvíte se tak o lidskoprávní, sociální ãi ekonomické situaci ve Vietnamu, âínû, Moldavsku, Kyrgyzstánu, Gruzii, âeãensku, Ukrajinû, Bûlorusku, Indii a Nigérii. Závûreãn panel vám pomûïe zvolit cestu, jak uprchlíkûm pomoci. V stavu si lze od NESEHNUTÍ zdarma pûjãit (pouze za zaplacení pfiípadného po tovného) - je vhodná do klubû, ãajoven, knihoven ãi kol tfieba právû ve va em okolí. V stava jiï nav tívila ekocentrum v Hodonínû, festival Pfiesahy, skautsk slet Obrok 2005 a podobnû. Uprchlíky a migraci jsme pfiiblíïili také více neï dvûma stovkám studentû a studentek bûhem besed a interaktivních workshopû v Mikulovû, Ti novû, Blansku a v Brnû. Setkali jsme se na jedné stranû s Ïáky/nûmi est ch tfiíd základní koly, ale také s dospûl mi posluchaãi/kami vy í odborné koly v Brnû. V pfiípadû Biskupského gymnázia mûli studenti/ky moïnost absolvovat workshop, besedovat a nakonec i nav tívili dûti v pobytovém stfiedisku v Zastávce a pfiipravili pro nû zajímavé hry. Ani v období, které popisuji, jsme nezapomínali na samotné uprchlíky a pfiipravili jsme pro nû fiadu zajímav ch akcí. Nyní jiï tradiãní páteãní Ïonglování v pobytov ch stfiediscích Zastávka a Zb ov bylo doplnûno víkendovou akcí spojenou s v robou rûzn ch Ïonglovacích pomûcek, které budou moci Ïongléfii a Ïonglérky vyuïít nejen pfii pravideln ch workshopech, ale také mimo nû. Úspû nou akcí doslova pro v echny vûkové kategorie ÏadatelÛ o azyl byl bfieznov v let na divadelní pfiedstavení do Janáãkova divadla v Brnû. Operu J. Offenbacha Hoffmannovy povídky zhlédlo okolo 30 Organizace uprchlického v letu do divadla byla zvládnuta bravurnû dospûl ch uprchlíkû, zatímco jejich dûti nav- tívily divadelní pfiedstavení pro malé diváky a proïily herní veãer v sále ekologické organizace Hnutí DUHA. Nesmím zapomenout ani na v let do Domu ekologické v chovy Lipka v únoru, kde oproti oãekávání spí e náctiletí a dospûlí uprchlíci absolvovali (a nutno fiíci, Ïe s nad ením) sérii ekov chovn ch her a ruãních prací (napfiíklad ruãní v robu recyklovaného papíru). Na konci kvûtna probûhla také pilotní akce hraní deskov ch her v Zastávce, kdy mûli obyvatelé moïnost zkusit si logickou deskovou hru Trans America. Akce se setkala s ohlasem dûtí, ale i nûkter ch dospûl ch ÏadatelÛ o azyl. 21. bfiezna jsme uspofiádali brnûnskou ãást celorepublikové akce Den proti rasismu. Tato akce pfiipomnûla nejen rok 1960, kdy jihoafrická policie rozstfiílela pokojnou antirasistickou demonstraci, ale také stálou pfiítomnost diskriminace a nesná enlivosti. NESEHNUTÍ zamûfiilo akci na uprchlíky a uspofiádalo infostánek ve stfiedu mûsta Brna, instalovalo v stavu Uprchlíci u nás a aktivisté a aktivistky rozdávali mezi 10 a 17 hodinou oranïové stuïky jako symboly boje proti rasismu (celkovû se k my lence tímto zpûsobem pfiipojilo více neï lidí). Ve 14 hodin byla také zahájena ochutnávka pochutin z ãeãenské kuchynû. V robky uprchlice z této válkou zmítané zemû mûly 10 Alarm ã.28

11 Boj o práva uprchlíkû... (pokraãování) mezi BrÀany/kami velk úspûch a inspirovaly i jednu z náv tûvnic infostánku k v robû ãeãenského medovníku coby velikonoãního poho tûní. II. ãíslo P ESu (obsahující rozhovor s fieditelkou Správy uprchlick ch zafiízení Milu í Dohnalovou, ãlánek o Afghánistánu a krajinû, cel blok o Turkmenistánu, klasické právní okénko a mnoho dal ího) sklidilo velk úspûch a bylo v mïiku rozebráno. III. ãíslo vy lo na zaãátku ãervna a pfiineslo opût fiadu zajímav ch a aktuálních ãlánkû t kajících se zejména azylové politiky, azylového zákona a podobnû. Proto také pfiineslo rozhovor s fieditelem odboru azylové a migraãní politiky ministerstva vnitra Tomá em Hai manem a ãlánky upozoràující na nedostatky v práci stejné instituce. Pfiedstavenou zemí se tentokrát stal Vietnam, kter ãtenáfiûm pfiiblíïil nejen ãlánek, ale také rozhovor s vietnamsk m studentem Ïijícím v âr. Za pfieãtení stojí téï ãlánek o polsk ch uprchlick ch táborech od ãeské lékafiky a dobrovolnice organizace Lékafii bez hranic a téï zpráva o pochodu neonacistû d tících svoji nenávistnou ideologii i proti lidem, ktefií do âr pfiicházejí hledat útoãi tû jako uprchlíci. BohuÏel jsme také museli reagovat na dal í pokusy ãeského státu o omezení práv uprchlíkû. Restrikce pfiipravilo v novele zákona o azylu staré známé Ministerstvo vnitra âr (MV âr). Zru ení tzv. kasaãní stíïnosti (tedy tfietí ze tfií instancí v azylov ch fiízeních), zjevná neodûvodnûnost nûkter ch Ïádostí o azyl, zpfiísnûní reïimu v uprchlick ch zafiízeních - to jsou jen nûkteré z nejnovûj ích antiuprchlick ch vynálezû. NESEHNUTÍ na to reagovalo tiskovou zprávou, otevfien m dopisem poslancûm a vypracováním pfiipomínek k novele. Následovaly dvû schûzky petiãního v boru Poslanecké snûmovny Parlamentu âr (12. dubna a 24. kvûtna 2005), kde mûli moïnost uplatàovat své pfiipomínky a v hrady i zástupci/kynû nevládních organizací. Poslanci a poslankynû aï na ãestné v jimky hlasy hájící lidská práva nevysly eli a pfiipomínky nepfiijali. Jednání v plénu snûmovny budou pokraãovat a NESEHNUTÍ spolu s Amnesty International se bude dále snaïit hájit lidská práva uprchlíkû. Ohlednû azylové politiky a novely zákona se NESEHNUTÍ a dal í nevládní organizace setkaly 14. dubna s fieditelem Odboru azylové a migraãní politiky MV âr. Jirka KoÏelouh Stopem s celou rodinou eãi, Ïe cestovatelství a dobrodruïství je doménou muïû povaïuji za legraãní a ponûkud zabednûné. Svût je pln Ïen, cestovatelek. Proã ne, proboha? Hranice nevede mezi muïi a Ïenami, ale mezi tûmi, ktefií v sobû druhé pohlaví potlaãili a tûmi, ktefií se s ním srovnali. Tento citát patfií brnûnské cestovatelce a spisovatelce Milenû Holcové s níï NESEHNUTÍ Brno v rámci své kampanû Îenská práva jsou lidská práva uspofiádalo besedu u pfiíleïitosti Mezinárodního dne Ïen (8. bfiezna). Odstartovalo tak nepravideln cyklus besed s Ïenami, které si dokázali najít svou cestu a neztratit se ve svûtû a hodnotách fiízen ch muïi. Milena Holcová (*1954) procestovala stopem (sama, s pfiítelkyní, manïelem a nûkolik let i s celou rodinou zahrnující i tfii dûti) vût inu zemí severní polokoule, Venezuelu, islámské zemû vãetnû Íránu a tálibánské ãásti Afgánistánu, jihov chodní Asii a v posledních letech i v chodní Afriku. Na besedu v brnûnském knihkupectví Spolek pfii lo nûkolik desítek lidí, jimï jsou sympatické její cestovatelské zásady: co nejblíï k lidem, co nejmen í bágl, co nejvíc ãasu, co nejdál od turistû, snaha proniknout za zeì zvykû, tradic i jednotliv ch lidsk ch osudû. Milena Holcová podává o sv ch cestách psaná svûdectví, zatím napsala osm knih (napfi. Za humny nejsou lvi, Orinokem k pfiechodu, trojdílné Lidi ad.). Nepí e v ak cestopisy a nerada dûlá autorská ãtení. O to poutavûji a Ïivûji dokázala reagovat na kladené Kampanû Milena Holcová na besedû v knihkupectví Spolek... dotazy a povídat o tom jak pob vala mezi mongolsk mi pastevci, africk mi Masaji, zambijsk mi venkovany, islandsk mi farmáfii, americkou stfiední vrstvou, laponsk mi intelektuály, afghánsk mi táliby, poznala orinocké a mexické Indiány, domorodce v Laosu i venkovany na Kubû. Více informací o této Ïenû, která pfiestala b t hodná holãiãka a po tfiicítce zaãala zlobit a cestovat najdete na - informace zde uvedené jsou i podkladem tohoto ãlánku. Katefiina Plesková... kam její vyprávûní pfiilákalo opravdu spoustu lidí Alarm ã.28 11

12 Kampanû Nechcete b t lhostejní k okolnímu svûtu? Nechcete jen neãinnû pfiihlíïet niãení Ïivotního prostfiedí? Máte chuè ve svém volném ãase dûlat nûco smysluplného a zajímavého? Máte chuè zapojit se do ãinnosti NESEHNUTÍ? Nejste ale z Brna nebo blízkého okolí? Existuje fie ení. ZaloÏte ve va em mûstû MÍSTNÍ SKUPINU NESEHNUTÍ. Rádi vám poradíme a pomûïeme. Pokud vás oslovuje nûkteré z témat ãi kampaní, kter mi se NESEHNUTÍ zab vá a chtûli byste se k nám pfiipojit, budeme rádi, kontaktujete-li Katefiinu Hladi ovou na ové adrese nebo na tel.: Dotazník: Jméno a pfiíjmení: Adresa: Vûk: Vzdûlání: Zamûstnání (studium): Jak jsem se o Nesehnutí dozvûdûl/a: Jak dlouho znám Nesehnutí: Jak dlouho jsem ãtenáfiem/kou Alarmu: Jaké ãlánky mû nejvíce upoutaly: Jsem spokojen/a s frekvencí vydávání Alarmu: Jsem pravideln m/nou ãtenáfiem/kou Alarmu: ANO NE Jsem ochoten/na zaplatit cenu 5,- Kã za v tisk a pfiispût na jeho v robu: ANO NE Co bych v Alarmu zmûnil/a, popfi. pfiidal/a, ubral/a: Jak m zpûsobem se ke mû Alarm dostal/dostává: Dûkujeme za va e odpovûdi, které nám pomohou pfii dal ím vydávání Alarmu. VloÏte prosím do obálky a za lete na adresu NESEHNUTÍ. Z tisku 12 Alarm ã.28

13 V stavy a pfiedná ky NESEHNUTÍ Na e ãinnost V stavy Chtûli byste uspofiádat v stavu na téma lidsk ch práv, ekologie ãi práv zvífiat ve va em mûstû? Neváhejte a objednejte si nûkterou z v stav NESEHNUTÍ! (O v stavy si lze napsat po tou ãi em, objednat si je lze i osobnû, telefonicky a v nûkolika pfiípadech také prostfiednictvím internetov ch formuláfiû.) Uprchlíci u nás V stava se skládá z textû o zemích, ze kter ch do âr pfiicházejí uprchlíci nejãastûji. Jsou doplnûny fotografiemi z tûchto zemí, kresbami a malbami uprchlick ch dûtí Ïijících v zafiízeních pro bûïence ve Zb ovû a Zastávce u Brna. V stava pfiibliïuje dûvody proã z popsan ch zemích lidé utíkají a proã hledají ochranu právû v âr. SnaÏí se také ukázat, Ïe jde o bûïné lidi (muïe, Ïeny, dûti) postihnuté krut m ãi ne Èastn m osudem. Kresby dûtí vám budou pfiipadat jak by je malovaly dûti ze koly za rohem. V stava se skládá ze 7 panelû formátu 70 x 100 cm (orientované na v ku). K v stavû si mûïete objednat téï uprchlick zpravodaj P ES, informaãní leták Bezpeãí pro uprchlíky, besedu ãi workshop. O v stavu si lze napsat také prostfiednictvím elektronického formuláfie na webov ch stránkách Zaostfieno na hypermarkety Nová verze v stavy upozoràující na negativní dopady expanze obfiích nákupních center. Celkem 11 panelû formátu 70 x 100 cm (orientované na v ku) s fotografiemi a doprovodn mi texty. Pokud budete mít zájem, zajistíme vám jako doplnûní v stavy pfiedná ku. Dále si mûïete objednat leták Zaostfieno na hypermarkety ãi samolepky na schránku Stop reklamním materiálûm. V stavu si lze objednat také elektronicky prostfiednictvím formuláfie na stránkách Zbranû, nebo lidská práva? Série fotografií a krátk ch komentáfiû pfiibli- Ïuje následky nekontrolovaného obchodu se zbranûmi. Fotografie zobrazující utrpení rozvojov ch zemí - kam smûfiují velké zbrojní zásilky, aby podpofiily ozbrojené konflikty nebo udrïely pfii moci spfiátelené diktátory - jsou dány do kontrastu s fotografiemi zbraní ve vyle tûn ch vitrínách zbrojafisk ch veletrhû. V stava se skládá z 8 panelû formátu 70 x 100 cm (orientované na v ku). Pro zapûjãení k vystavování kontaktujte NESEHNUTÍ Brno. MÛÏete si ji objednat také elektronicky prostfiednictvím formuláfie na stránkách Za svobodu pro Tibet V stava se skládá z 15 barevn ch fotografií formátu 30 x 45 cm v lehk ch rámech a je doplnûna texty o poru ování lidsk ch práv v Tibetu a mapu Tibetu (2 panely formátu A3 a A4 navíc). Spolu s v stavou vám mûïeme poslat i nálepky a informaãní leták Svobodu Tibetu!. V distribuci pak máme téï ãasopis Tibetské listy a dle aktuálních moïností i tibetské vlajky. Proã práva zvífiat Sedm velk ch panelû (formát zhruba 80 x 110 cm) s barevn mi fotografiemi a doprovodn mi texty je vûnováno problematice t rání zvífiat na koïe inov ch farmách, pfii lovu koïe inov ch zvífiat, ve velkochovech a pfii transportu hospodáfisk ch zvífiat nebo v cirkusech. Dva panely upozoràují na krutosti na zvífiatech v pokusn ch laboratofiích. K v stavû jsou k dispozici i letáky s tématikou ochrany práv zvífiat. Pfiedná ky Ve spojitosti s nûkterou z v stav i bez nich mûïete ve va em mûstû uspofiádat vefiejnou besedu, pfiedná ku nebo workshop na kole ãi pro irokou vefiejnost. Dle domluvy mûïe b t vût ina pfiedná ek doplnûna i o projekci zajímavého filmového dokumentu. Vyberte si nûkteré z následujících témat: Zaostfieno na hypermarkety - o tom, co pfiiná í nekontrolovatelná expanze obfiích obchodních fietûzcû Militarismus není fie ení - o praktikách velk ch zbrojafisk ch koncernû a v vozech ãesk ch zbraní do nestabilních oblastí Souãasné Bûlorusko - o stavu dodrïování lidsk ch práv a aktivitách místních opoziãních a ekologick ch iniciativ Kavkaz - o zemích Kavkazu (ÁzerbajdÏán, âeãensko, Gruzie, Arménie ad.), ze kter ch do âr mífií tisíce uprchlíkû; o dûvodech této migrace, situaci v tûchto zemích i moïnostech pomoci Uprchlíci v âeské republice - o historii a souãasném stavu uprchlictví v âr s dûrazem na poru ování práv uprchlíkû ze strany ãesk ch úfiadû a moïnostech pomoci Jaké je to b t uprchlíkem? - interaktivní workshop urãen zejména studentûm(kám) Z a S pfiibliïuje pomocí záïitkov ch her problémy a situace, kter mi prochází uprchlíci Genderové stereotypy - vysvûtlení základních pojmû, souvislostí a v chodisek tzv. genderov ch studií, historie Ïenského hnutí, projevy a pfiekonávání stereotypû v kaïdodenním Ïivotû Ïen a muïû. Rovné pfiíleïitosti Ïen a muïû - úvod do problematiky nerovností na základû pohlaví, rovné pfiíleïitosti v zamûstnání, vzdûlání, rodinû i vefiejném Ïivotû, obrana proti diskriminaci. Násilí na Ïenách - základní v chodiska, seznámení s problematikou nejãastûj ích forem (domácí násilí, obchod se Ïenami, znásilnûní, Ïenská obfiízka), prevence, moïnosti obrany a pomoci. Knihovna NESEHNUTÍ lidská práva feminismus a gender studies Ïivotní prostfiedí ochrana zvífiat Po St: h, h Alarm ã.28 13

14 Kampanû DISTRIBUCE NESEHNUTÍ NOVINKY * P ES uprchlick ãtvrtletník NESEHNUTÍ ã. 3/léto 2005: reportáï ze Srí Lanky, zprávy o situaci ve Vietnamu, rozhovor s fieditelem odboru azylové a migraãní politiky Ministerstva vnitra âr, rozhovor s afghánsk m uprchlíkem, ãlánky o novelizaci azylového zákona, recenze na novou knihu a mnoho dal ího zajímavého ãtení; ã. 2/jaro 2005: reportáïe z Afghánistánu, zprávy o situaci na Ukrajinû ãi v Turkmenistánu, rozhovor s fieditelkou Správy uprchlick ch zafiízení, rozhovor s turkménsk m disidentem, ãlánky o azylové politice EU i âr ad.; ã. 1/zima 2004: zajímavé ãlánky o kampani Bezpeãí pro uprchlíky, azylové politice âr (I. ãást), situaci v âeãensku, rozhovor s reïisérem Janem Hfiebejkem ad. Cena 5 Kã. * Roubalová, Günterová, Kostlán Pfiíchozí (G plus G, 2005): kniha o lidech, ktefií pfii li do âr a hledají domov. V první ãásti neobvykle pojaté individuální pfiíbûhy a proïitky uprchlíkû; v druhé ãásti pfiíbûhy o netoleranci vyprávûné lidmi, ktefií se na vlastní kûïi setkali s rasismem a xenofobií - cizinci i obãané âr. Cena 99 Kã - novinka. * J. VoÀková, M. HuÀková a kol. Domácí násilí v ãeském právu z pohledu Ïen (profem, 2004): publikace pfiedev ím pro odbornou a zainteresovanou vefiejnost, vhodná pfiíruãka studentû/ek práv a sociálnûprávních oborû; nabízí ir í pohled na problematiku z kriminologického, viktimologického a genderového hlediska; mapuje souãasn právní stav v âr vã. prvních zákondárn ch krokû a moïnosti dal ích úprav ve srovnání s jin mi státy a mezinárodními dokumenty. Cena 170 Kã novinka. * ãasopis APERIO - nezávisl rodiãovsk ãtvrtletník o. s. Aperio: ã. 1/2004: téma MUÎI OTCI - jak Ïijí a o ãem pfiem lejí (ad.); ã. 2/2004: téma ANTIKONCEPCE - mít nebo nemít dûti (ad.); ã. 3/2004: téma OTAZNÍKY NAD STRAVOU (ad.); ã. I/2005: téma SLUÎBY V PORODNIC- TVÍ - víte z ãeho vybírat? (ad.). Cena 35 Kã - novinka. * PrÛvodce porodnicemi âeské republiky (Aperio, 2004)- druhé, aktualizované vydání uceleného pfiehledu sluïeb porodnic âech, Moravy a Slezska s hodnocením; informativní texty o pfiirozeném porodu doplnûné autentick mi porodními pfiíbûhy. Cena 249 Kã - novinka. * edice kampanû proti násilí na Ïenách Amnesty International (anglicky): It's in our hands - Stop violence against women - texty analyzují pfiípady násilí v rûzn ch ãástech svûta, zdûrazàují roli státu, komunity i jednotlivcû pfii snaze násilí na Ïenách ukonãit; bohatá fotografická dokumentace (cena 50 Kã); Making rights a reality - pfiíruãka jak vést kampaà proti násilí na Ïenách (cena 25 Kã); The impact of guns on women's lifes - publikace, ve které se spojují v chodiska problematiky obchodu se zbranûmi a násilí na Ïenách; bohatá fotografická dokumentace (cena 40 Kã) - novinka. * TibeÈané z Ü-CANGU 2006 Rok ohnivého psa : kalendáfi tvofií fotografie Dalibora Leblocha ze Ïivota na tibetském venkovû. Vydala ho galerie Mal Tibet pro podporu sbírky na obnovu tibetského klá tera Diskit. Cena 180 Kã - novinka. *Joel Andreas Váleãná závislost (Intu, 2004): ilustrovan prûvodce militarismem v USA. Komiks pfiibliïuje srozumiteln m a peãlivû zdokumentovan m zpûsobem kofieny, pozadí a dûsledky militarismu USA nejen pro americké obyvatelstvo, ale i pro cel svût, a vyz vá k odporu vûãi militarismu v ude a ve v ech jeho podobách. Cena 130 Kã. * Marta Koláfiová Gender in Czech Anarchist Movement (Subverze, 2004): ãesk anarchismus i antikapitalistické hnutí bylo nûkolikrát analyzováno, ale nebyly reflektovány genderové aspekty a postavení Ïen v tomto doposud zejména jako muïsky prezentované hnutí (anglicky). Cena 25 Kã. âasopisy * MY MA GAZETA : editorial, téma, glosa, rozhovor, povídka, poezie, osobnost, recenze, reportáï, hudba, reklama, závûrem - to jsou rubriky tohoto kulturního ob Èastníku o v eliãems. V ã. 19 reportáï ze zasedání MMF/SB v Praze (cena 10 Kã - sleva!); hlavní témata ã. 20,5: Lidská práva (cena 20 Kã); ã. 21: (Eko) Feminismus a gender (cena 30 Kã); dvojãíslo 21,5-22: In-tolerance v âesku (cena 40 Kã); ã. 23: Homosexualita (cena 40 Kã). * P ES PRÁH ã. 3: âasopis pro ochranu rodiãû, dûtí a pfiírody ve mûstû - vydává Hnutí PraÏské matky, z obsahu: lokální zprávy, m ty o ãeské kole, Kdo je dula?, rady pro spotfiebitele/ky atd. Zdarma za po tovné. * TIBETSKÉ LISTY fiada 1/ /2004: jedin ãesk ti tûn ãasopis obsahující informace o Tibetu, jeho historii i souãasnosti (jazyku, kultufie, náboïenství, kaïdodenním Ïivotû). Obsahuje rozhovory se zajímav mi lidmi, ktefií se Tibetem z rûzn ch hledisek zab vají, pfieklady z jinak nedostupn ch zahraniãních materiálû, reportáïe dokumentující poru ování lidsk ch práv, cestopisné ãlánky, kurzy tibet tiny aj. âísla 1 20 zdarma za po tovné, ãísla Cena 20 Kã. * ãasopis KONEC KONCÒ ã. 2, 3, 4/2004: spoleãensk obãansk dvoumûsíãník, kter je nástupcem ãasopisu Bariéry a chce postihnout promûny doby i její hlub í souvislosti. Má irokou oblast pfiispûvovatelû/ek z oblasti kultury, vûdy, politiky, obãanské spoleãnosti aj. Pfiiná í nezávislé pohledy a úvahy, které nenajdete v bûïném tisku. Zdarma za po tovné. * TEST, ãasopis pro spotfiebitele ã. 1/2004: ãíslo vûnované (kromû jiného) sledování nebezpeãn ch alergenû v kosmetice. Zdarma za po tovné. KNIHY A BROÎURY * Peter Singer Osvobození zvífiat (Práh, 2001): kniha (poprvé v ãeském vydání) o nadvládû lidsk ch bytostí nad bytostmi ne-lidsk mi, která zpûsobuje stále mnoho bolesti a utrpení. Boj proti ní je pro autora právû tak dûleïit jako boj za kterékoli morální nebo sociální otázky minulosti. Text obsahuje informace, detailní popisy a komentáfie k tomu, co se dûje zvífiatûm v laboratofiích a na farmách. Kniha je zároveà etick m zdûvodnûním vegetariánství. Cena 195 Kã. * Charles Patterson Vûãná Treblinka (Práh, 2003): rozsáhlá publikace s podtitulem Ve vztahu ke zvífiatûm jsme v ichni nacisté, ve které autor ukazuje, Ïe krutosti páchané na bezbrann ch mimolidsk ch stvofieních jsou pfiedzvûstí zloãinû vûãi lidem sam m a Ïe zotroãení a zabíjení zvífiat je kofienem v emoïného zla a násilí otroctví, rasismu, genocid, pogromû a mnoh ch jin ch krutostí. Kniha nás nejen donutí k váïnému zamy lení nad utrpením milionû bezbrann ch tvorû, ale pfiiná í také pozoruhodnou charakteristiku nacismu. Cena 220 Kã. * Zavírání dvefií (Lungta, 1999): text vydalo Tibetské centrum pro lidská práva a demokracii v Dharamsale v roce Popisuje se v ní represe v Tibetu v letech v rámci kampanû tvrd úder. Cena 45 Kã. * Pravda o Tibetu (Lungta, 1999): text vydalo Oddûlení informací a mezinárodních vztahû tibetské exilové vlády v Dharamsale v Indii jiï v nûkolika vydáních. Poslední verze dokumentu byla publikována na podzim roku 1996 a pfiehlednû uvádí základní fakta o tibetské historii s dûrazem na nejnovûj í dûjiny druhé poloviny 20. století a zejména na ãínskou okupaci Tibetu v padesát ch letech. Cena 65 Kã. * John Yates September Commando: Cesta marnosti a zklamání (Pohoda Records, 2004): v bûr zcela nov ch a dosud nezvefiejnûn ch ukázek provokujícího umûní vrchního grafika labelu Alternative Tentacles. Publikace je vizuálním popkulturním útokem proti v em bolestem dne ního svûta. Jde o soubor asi stovky fotografií s ironizujícími hesly a komentáfii (s pfieklady do ãe tiny) trefujících se do konzumní spoleãnosti, armády, zdravotnictví apod. Cena 200 Kã. * Janet Biehl Pozvání do sociální ekologie (Subverze, 2003): dal í práce od autorky známé knihy Ekofa ismus Pouãení z nûmecké zku enosti. Publikace se snaïí o promy lenou radikální kritiku souãasn ch sociálních, politick ch a antiekologick ch trendû, o rekonstrukãní, ekologick, komunitární a etick pfiístup ke spoleãnosti. Cena 25 Kã. * Michel Chossudovsky Válka a globalizace. Pravda o 11. záfií (INTU, 2003): Bylo rozpoutání války proti terorismu skuteãnû reakcí na útoku 11. záfií? Ne lo o pouhou záminku pro realizaci dlouhodobû plánované strategie? Jaká je souvislost mezi ekonomickou globalizací a válkou? Odpovûdi na tyto a dal í otázky, jenï autor nastiàuje, pfiedstavují pohled na souãasné dûní, kter je odli n od frází vût iny politikû a médií. Cena 140 Kã. * Zpráva o monitorování prûbûhu demonstrací zpráva z projektu Obãansk ch právních hlídek Ligy lidsk ch práv bûhem demonstrací proti summitu NATO 2002 : zajímavá sonda do prûbûhu demonstrací. Zdarma za po tovné. OSTATNÍ * pohlednice Proti legalizaci policejního násilí : (plnobarevná). Cena 7 Kã. * samolepka Podporuji NESEHNUTÍ benefiãní samolepky s hodnotou 50 Kã nebo 100 Kã. * samolepka Stop reklamním materiálûm : na va i schránku. Cena 2Kã. * samolepka Svobodu Tibetu! : barevná benefiãní samolepka s tibetskou vlajkou a citovan m nápisem doplnûná o vysvûtlení symboliky vlajky. Cena 10 Kã. * videokazeta Chov zvífiat na koïe iny : Dokument obsahuje v e podstatné o otázce chovû tzv. koïe inov ch zvífiat podloïené zábûry z ãesk ch koïe inov ch farem a textem fiady studií a Zprávy Komise EU o zvífiatech chovan ch pro koïe inu. Cena 120 Kã. * videokazeta Zmafiené Ïivoty : obsáhl pohled na problematiku pokusû na zvífiatech zamûfien na jejich etickou stránku a uïiteãnost. Vedle kritiky ukazuje i jiné moïnosti jak bezpeãnû uchránit zdraví a Ïivoty lidí bez zbyteãného t rání a zabíjení zvífiat. Cena 120 Kã. * triãko Den bez aut : barva ãerná, dvoubarevn (bíloãerven ) potisk A3 vpfiedu, logo NESEHNUTÍ a Hlasu Zemû na rukávu, velikosti L, XL a XXL). Cena 150 Kã. * triãko antimilitaristické kampanû NESEHNUTÍ: Zakoupením triãka mûïete propagovat nejen aktivity na í kampanû, ale navíc ji podpofiíte i finanãnû a získáte vkusn odûv vhodn takfika pro v echny pfiíleïitosti. Triãka jsou bavlnûná s ãernobíl m potiskem vepfiedu (viz obr.) a logem NESEHNUTÍ na rukávu, velikosti S, M, L, XL, XXL, barvy ãervená, modrá, okrová. Cena 200 Kã. FEMINISTICKÁ DISTRIBUCE * ABC feminismu (NESEHNUTÍ, 2004): soubor textû, které reflektují nejv znamnûj í souãasná témata feministického hnutí (postavení Ïeny v rodinû, rovné pfiíleïitosti muïû a Ïen v zamûstnání, postoj spoleãnosti k Ïenskému tûlu a Ïenské sexualitû, domácí násilí, obchod se Ïenami, vysvûtlení problematiky genderové nerovnosti ve spoleãnosti a v jazyce, souhrnn pfiehled historie Ïenského hnutí). Autorkami textû jsou v znamné pfiedstavitelky Ïenského hnutí v âeské republice. Cena 120 Kã. 14 Alarm ã.28

15 Kampanû * PrÛvodce na cestû k rovnosti Ïen a muïû (NESEHNUTÍ, 2004): praktická broïurka pro v echny, kdo chtûjí získat pfiehled o základních tématech problematiky Ïensk ch práv. Kapitoly Genderové stereotypy, Rovné pfiíleïitosti Ïen a muïû a Násilí na Ïenách jsou v ãtem základních dat a souvislostí doplnûn m cviãné otázky, pfiíklady, citáty k zamy lení, praktické odkazy na adresy rûzn ch organizací, literaturu apod. Cena 10 Kã. * Lucie Jarkovská Rovné pfiíleïitosti dívek a chlapcû ve vzdûlání (NESEHNUTÍ, 2003): Úkolem publikace je seznámit s problematikou genderovû odli né v chovy a vzdûlávání, ukázat, kde mûïeme hledat kofieny nerovnosti mezi pohlavími a pfiedloïit podnûty, jak m zpûsobem je moïné vést v uku, aby pfiispívala k upevnûní spoleãenské rovnosti. Publikace je urãena v prvé fiadû uãitelûm/kám, ale podnûtné informace, zajímavé pfiíklady a postfiehy z na ich kol budou pfiínosné i pro dal í ãtenáfie/ky. Cena 10 Kã. * Eve Ensler Vagina monology (Pragma, 2002): exkurze do poslední neprobádané oblasti, oslava Ïenské sexuality; hra, která inspirovala dynamické hnutí V-Day, jehoï cílem je skoncovat s násilím na Ïenách. Cena 165 Kã. * Margaret Atwood Nevesta zbojníãka (Aspekt, 1998): jeden z nejslavnûj ích románû kanadské autorky, v nûmï hrají roli silné Ïeny (slovensky). Cena 50 Kã sleva! (PÛvodní cena 169 Kã - lehké po kození vzniklé zmoknutím knihy) * Jana JuráÀová Utrpenie starého kocúra (Aspekt, 2000): ironick pfiíbûh o únosu narcistického spisovatele, rodov ch stereotypech a necitlivosti vûãi násilí (slovensky). Cena 78 Kã. * Silvia Lispuchová E te (Aspekt, 2000): âo si mi to urobila, monotónne bedákal muï, ale ona ho uï nevnímala. Nedoãkavo otvorila odch lené dvere a vypadla do tmy. (slovensky). Cena 79 Kã. * Märta Tikkanen Príbeh lásky storoãia (Aspekt, 1996): zpovûì manïelky alkoholika (slovensky). Cena 70 Kã. * Jaroslava BlaÏková...Ako z gratulaãnej karty (Aspekt, 1997): necenzurované vydání kdysi problematick ch povídek slovenské autorky (slovensky). Cena 90 Kã. * MoÏnosÈ voºby. Aspekty práva a zodpovednosti (Aspekt, 2001): sborník ãlánkû na téma reprodukãní svobody v kontextu lidsk ch práv a obrazû Ïenskosti a matefiství (slovensky). Cena 150 Kã. * ãasopis P ÍMÁ CESTA : vydává Anarchofeministická skupina, ã. 5 MuÏi v patriarchátu, ã. 6 V chova a vzdûlávání, ã. 7 Anarchofeminismus v kaïdodenním Ïivotû. Cena 25 Kã. * VA E PRÁVO! (profem, 2004): tfietí ãerstvû aktualizované vydání poradenské broïurky pro Ïeny - obûti domácího násilí. Zdarma. * edice Bloody Mary: rûïov odznáãek s motivem Barbie na mu ce a nápisem Sbohem Barbie.Cena 23 Kã. * ãasopis BLOODY MARY ã. 8 (téma: Prostituce) a ã. 9 (téma: Subkultury & Patriarchát). Cena 25 Kã; ná ivky Bloody Mary (ãervené s ãern m vy ívan m nápisem). Cena 40 Kã. * triãko Tento mûsíc menstruuji : dámská triãka jsou externí souãástí stejnojmenné v stavy (více na - rûzné velikosti (S, M, L), provedení (velk bílo-ãerven nápis s motivem ãervené vloïky na hrudi nebo drobn nápis na hrudi a motiv tampónu v dolní polovinû triãka), barvy (bílá, rûïová, modrá, hnûdá, ãervená, ãerná) a tvary (ramínka ãi krátk rukáv). Cena 320 Kã. LETNÍ SLEVY: * Diáfi Slavné Ïeny stfiední Evropy na rok 2005 (profem, 2004): Diáfi kaïd den upozoràuje na v znamné Ïeny, obsahuje dvanáct vût ích portrétû a adresy neziskov ch a státních institucí souvisejících s tématem rovn ch pfiíleïitostí Ïen a muïû. Cena 50 Kã (pûvodnû 95 Kã) * edice kampanû proti muãení Amnesty International (anglicky): Stopping The Torture Trade - obsáhlá broïura o obchodu s policejní technikou zneuïívanou k muãení; Take A Step To Stamp Out Torture publikace o konkrétních kauzách muãení z celého svûta; Broken bodies, shattered minds - publikace o muãení a zneuïívání Ïen po celém svûtû; Hidden scandal, secret shame - publikace o muãení a zneuïívání dûtí po celém svûtû. BroÏurky obsahují velké mnoïství fotografií. Jednotná cena 25 Kã (pûvodnû 80 Kã). * Daniel Hevier Stra idelník (Aspekt, 1999): protistra idelná kníïka pro (ne)bojácné dûti, která uãí dûti nebát se (slovensky). Cena 60 Kã (pûvodní 77 Kã). * G. Braun, Dorothee Wolters Veºké a malé nie (Aspekt, 1998): kníïka pro dûti, která uãí, jak dát najevo, co nám je a není pfiíjemné, (slovensky). Cena 39 Kã (pûvodní 49 Kã). * M. Mebes, L. Sandrock Dotyky nie sú na rozkaz (Aspekt, 1998): omalovánka, která dûtem ukazuje, Ïe ne v echny doteky si musí nechat líbit (slovensky). Cena 20 Kã (pûvodní cena 25 Kã) * CAR BUSTERS ã. 17, 18 a 19: vizuálnû pfiitaïliv ãasopis vymítaãû aut upozoràuje ãasto i humornou formou na odvrácenou tváfi automobilismu - více na (anglicky). Zdarma ãi za dobrovoln pfiíspûvek (pûvodní benefiãní cena 35 Kã). * AMARO GENDALOS ã. 11: zajímav a velmi ãtiv ãasopis o tzv. romské problematice, kter se nevyh bá fiadû kontroverzních témat, aè uï jde o rasismus nebo o vládní politiku k romské men inû. Zdarma za po tovné (pûvodní cena 17 Kã). * SEDMÁ GENERACE ã. 6/2002: ãíslo vûnované stále aktuálnímu tématu hypermarketû, ãlánky Jak regulovat hypermarkety, Od mal ch prodejen k hypermarketûm, Vztah hypermarketû k zamûstnancûm atd. Zdarma za po tovné (pûvodní cena 29 Kã). * EXISTENCE : Anarchistická revue - teoretické ãlánky o anarchismu, ekonomické globalizaci, boji proti ní atd. Hlavní témata ã. 13: Militarismus, ã. 14: Anarchie v praxi. Zdarma za po tovné (pûvodní cena 28 Kã). * videokazeta Dalajlama v Praze - Etika pro pfií tí tisíciletí : zachycená pfiedná ka ze Sportovní haly v Praze na podzim Cena 105 Kã (pûvodní 180 Kã). * videokazeta Obchod se psy a koãkami v JiÏní Koreji : V JiÏní Koreji jsou roãnû zabity asi 2 miliony psû, odhady ut ran ch koãek se rûzní. To v e i pfies tamní zákony, které toto poãínání zakazují. Dokument pfiibliïuje pozadí tûchto krut ch praktik a ptá se po oprávnûnosti poukazování na dávné kulturní tradice. Cena 85 Kã (pûvodnû 120 Kã). * triãko Prosím zastavte testování kosmetiky na zvífiatech : barva bílá, velikost XXL, ãernoãern potisk - obrázek pokusného králíka vpfiedu, logo organizace Different Life na rukávu. Cena 105 Kã (pûvodnû 150 Kã). Uvedené ceny jsou bez po tovného! O kalkulaci pfiesné ãástky nám, prosím, napi te. Návratka (mûïete ji vyplnit i na Titul, jméno a pfiíjmení: Datum narození: Adresa: Kontaktní telefon: Studující - obor Pracující obor Zajímám se o tyto kampanû Nesehnutí: Zaostfieno na hypermarkety Zbranû, nebo lidská práva? Îenská práva jsou lidská práva Bezpeãí pro uprchlíky Jídlo místo zbraní Za záchranu Wilsonova lesa Veãery s NESEHNUTÍm Knihovna NESEHNUTÍ Dal í aktivity Mohu vám pomoci s Mohu NESEHNUTÍ vûnovat hodin t dnû Za lete mi, prosím, dal í informaãní materiály. Místo pro va e vzkazy: podpis dobrovolníka/ice (Podpisem uïivatel dává v slovn souhlas se zafiazením údajû do evidence sympatizantû/tek NESEHNUTÍ v souladu se zák. 101/2000 Sb. Zákon o ochranû osobních údajû.) Pozn.: vloïte do obálky a ode lete na adresu NESEHNUTÍ Alarm ã.28 15

16 Kampanû NEBUëTE LHOSTEJNÍ, P IDEJTE SE K NÁM! PODPO TE NÁS! VyplÀte prosím návratku dobrovolníka/dobrovolnice, sympatizanta/sympatizantky NESEHNUTÍ (v elektronické podobû také na Nezávislé sociálnû ekologické hnutí - NESEHNU- TÍ vzniklo na podzim 1997 v Brnû s cílem aktivnû napomoci fie ení problémû v oblasti lidsk ch práv a Ïivotního prostfiedí. DÛleÏitá je pro nás kaïdá pomoc - od ífiení letákû aï po práci na konkrétních kampaních. Neménû dûleïitá je i va e finanãní podpora, která nám umoïní realizaci fiady v znamn ch aktivit. Jsouli vám aktivity NESE- HNUTÍ sympatické, uvítáme vá pfiíspûvek na Transparentní úãet NESEHNUTÍ Brno veden u ebanky, ãíslo úãtu: /2400 Registrováno u MK âr pod ãíslem E SYMPATIZANT / SYMPATIZANTKA NESEHNUTÍ Titul, jméno a pfiíjmení: Datum narození: Adresa: Pfiíspûvek posílám na Transparentní úãet NESEHNUTÍ Brno ã /2400 veden u ebanky. sloïenkou ve v i kã vkladem hotovosti kã na poboãce ebanky, a.s. trval m pfiíkazem k úhradû ve v i kã mûsíãnû/ãtvrtletnû z bankovního úãtu ãíslo: jednorázov m pfiíkazem k úhradû ve v i kã z bankovního úãtu ãíslo: Va e finanãní podpora nám umoïní pokraãovat v fiadû zapoãat ch kampaní a projektû na ochranu lidsk ch práv a Ïivotního prostfiedí. V pfiípadû zaslání roãního pfiíspûvku ve v i 365 Kã (= 1 Kã dennû) a více jednorázovû, nebo 30 Kã a více mûsíãnû (90 Kã ãtvrtletnû), odpovûzte prosím na následující otázky (nehodící se krtnûte): 1) Mám zájem o zasílání zpravodaje Alarm: ANO NE 2) Mám zájem o zasílání dal ích informaãních materiálû: ANO NE 3) Mám zájem o zasílání informací o akcích: ANO NE 4) Mám zájem o zasílání tiskov ch zpráv NESEHNUTÍ: ANO NE 5) Mám zájem aktivnû se zapojit do ãinnosti NESEHNUTÍ: ANO NE Dûkujeme vám za vyplnûní a poslání této návratky, je pro nás velmi dûleïitá pro správnou identifikaci va eho pfiíspûvku (pouze z bankovního úãtu nelze rozpoznat odesilatele platby). Finanãní dary ve v i Kã a více u fyzick ch osob a Kã a v e u právnick ch osob lze odeãíst ze základu danû. Darovací smlouvu vám rádi na vyïádání za leme.... podpis sympatizanta/sympatizantky NESEHNUTÍ Podpisem dávám v slovn souhlas se zafiazením údajû do evidence sympatizantû/sympatizantek NESEHNUTÍ (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Zákon o ochranû osobních údajû). Poznámka: vloïte do obálky a po lete na adresu NESEHNUTÍ. 16 Alarm ã.28

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Loì plná uprchlíkû a uprchlic Spolu s brnûnskou Amnesty International (AI) jsme vzali 13. ãervna skupinu asi 60 obyvatelû/ek uprchlick ch zafiízení v

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP

Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP âlánky JURISPRUDENCE 4/2014 Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP TEREZA PAPOU KOVÁ1 STUDENTKA PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY Cui liberi Child Custody in the Case Law

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18 OBSAH Z NA Í âinnosti Z Valné hromady Spoleãnosti pfiátel Afriky.................. 3 Deset let Spoleãnosti pfiátel Afriky........................... 3 Zpráva o ãinnosti Spoleãnosti pfiátel Afriky v roce

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.5.2009 9:45 Stránka 1 6 L I S T Y ãerven 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC varné taneãnice ve stfiedovûk ch krojích bûhem staroãeského jarmarku pfied kostelem

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více