ODKAZ 20 Slovo a jeho tvary PhDr. Eva Hájková, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODKAZ 20 Slovo a jeho tvary PhDr. Eva Hájková, CSc."

Transkript

1 ODKAZ 20 Slovo a jeho tvary PhDr. Eva Hájková, CSc. [Příspěvek byl poskytnut z osobního elektronického archivu autorky.] Při probírání ohebných slovních druhů v gramatice českého jazyka často narážíme na problém identifikace jiných tvarů téhož slova, resp. přiřazování jiných tvarů téhož slova ke tvaru základnímu. Nebylo by vhodné tuto skutečnost přejít a spokojit se s konstatováním, že se zmíněný problém vyřeší sám v souvislosti s tím, jak žáci budou pronikat do tvaroslovného systému. Otázkou totiž zůstane, jak žáci právě do tohoto systému pronikají. Tradiční přístup vede přes poučení o způsobech ohýbání slov, přes přehledy skloňování a časování, které žáci zvládají zpravidla pamětně, aby si pak skoro jako dodatečně uvědomili, že ty do sloupečků seřazené tvary slov vlastně znají a v řeči používají. Hledejme proto postupy jiné, které budou vycházet z manipulace s jazykovým materiálem a povedou k zobecnění o tvaroslovném systému, kdy se tedy z poučení o systému nebude vycházet, ale postupně se k němu bude směřovat. Při všem respektování pedagogicko-psychologických zásad procesu učení totiž nehodláme rezignovat na jazykový systém, neboť uvědomělé pronikání do systému a poznávání jeho struktury napomáhá rozvoji logického uvažování dítěte. Již ve starších osnovách pro základní školu obsahovalo učivo 2. ročníku požadavek rozlišování jiného tvaru téhož slova a slova příbuzného při odůvodňování pravopisu souhlásek na konci a uvnitř slov podléhajících neutralizaci znělosti a spodobě, a to i přes to, že dosud nebylo probráno učivo o kořenu slova, a tudíž se příbuznost slov vlastně nevysvětlovala a žáci pracovali v podstatě intuitivně. (Vzhledem k tomu je též vhodnější současný didaktický postup, kdy mluvíme v této souvislosti při odůvodňování pravopisu pouze o slovu, kterým si pomůžeme.) Avšak i po probrání učiva o kořenu slova žáci často chybují v rozlišování tvarů různých slov, kdy často směšují tvary slov příbuzných (např. považují za tvary téhož slova případy typu stůl stolek, jedna jednička, kreslit nakreslit apod.), nebo nedovedou najít základní tvar slova k slovním tvarům v textu to je nejčastější především u zájmen. Důvodem těchto chyb je převažující žákův akcent na sémantickou souvislost daných slov a nedocenění formální stránky slova, resp. dosud nedostatečné seznámení s tvaroslovným systémem, což je zcela zákonité, neboť s poznáním tohoto systému se ve 3. ročníku teprve začíná. Podobné chyby se též vyskytují ve větší míře i v dalších ročnících tehdy, pokud se gramatické učivo exponuje tradičním naukovým způsobem a podcení se přípravná fáze manipulace s jazykovým jevem. Důsledkem pak může být mimo jiné např. nezvládnutí slovnědruhové klasifikace žáci selhávají především v případech homonymie tvarové, znejistí a často

2 i ztrácejí zájem proniknout do systému jazyka, což mívá pak důsledky zpětně i v aktivním užívání jazyka, zvl. ve funkčním využívání jazykových prostředků. Jedním z vhodných způsobů přípravy učiva z tvarosloví zaměřený právě na problematiku slova a jeho tvarů je využití cvičení typu Co do řady/skupiny nepatří. Jde o velmi vděčný typ cvičení s úspěchem užívaný při procvičování řady jevů, při kterém žák pozoruje, porovnává a třídí nabízený materiál. Postavíme-li takové cvičení jako problémové, je cílem, aby žák našel a zargumentoval třídicí kritérium sám. V našem případě tedy musíme vybrat takový jazykový materiál, aby právě oním třídicím kritériem mohla být příslušnost (nebo nepříslušnost) uvedených slovních tvarů k danému slovu. Jako vhodné se jeví začínat s takovými úkoly u substantiv, jejichž slovnědruhová identifikace nečiní žákům zpravidla větší problémy. Pokud žáci dosud se cvičením tohoto typu nepracovali, uvedeme nejprve skupinu slov, jejíž jeden člen bude výrazně sémanticky odlišný, aby žáci na názoru pochopili princip třídění. (Uvedeme např. řadu rybář, rybářem, rybáři, kolo. V dalším kroku necháme vyřadit slovo, které má alespoň určitou významovou souvislost s ostatními členy skupiny, např. rybář, rybářem, rybáři, udice a nakonec přejdeme ke skupině slov příbuzných, což nám pomůže obrátit žákovu pozornost více k formálním rozdílům mezi slovy.) Abychom spolehlivě žáky přivedli právě ke kritériu příslušnosti tvarů slov k danému slovu, musíme vyloučit další možná třídicí kritéria, která by vybraný jazykový materiál mohl nabídnout. Např. ze skupiny slov ryba, rybka, rybkou, rybku, rybko, rybce žáci vyřadí slovo ryba, protože nepatří ke slovu rybka, zatímco všechny další tvary ano. Kdybychom neuvedli v dané skupině tvar rybce, vyřadili by žáci stejně slovo ryba, měli by však k tomu kromě dřívějšího ještě další důvod, a to absenci písmene k ve slově. Kdybychom naopak ve skupině uvedli ještě tvar rybky, mohli by už žáci vedle slova ryba vyřadit právě i tento tvar rybky, protože by ho mohli chápat jako 1. pád množného čísla, a tudíž by důvodem k vyřazení mohlo být i označované množství. Vrátíme-li se k původní skupině slov, musíme ovšem připustit, že žáci mohou vyřadit tvar ryba nejen pro to, co potřebujeme a co jsme už uvedli, ale také z důvodů sémantických, když si uvědomí, že ryba může být větší než rybka. Nijak bychom si v tomto případě nepomohli, kdybychom do původní skupiny slov místo slova ryba zařadili slovo rybička. Velikost bychom sice možná zachovali, žáci by však vyřadili slovo rybička s největší pravděpodobností především vzhledem k slabičnosti jako jediné trojslabičné slovo mezi ostatními dvojslabičnými. Najít a uspořádat vhodný jazykový materiál pro náš účel je tedy velmi obtížné, zvláště pro začátek práce, pro vyvození požadovaného kritéria. Proto je vhodné nabídnout žákům na začátku hned dvě až tři řady slov najednou s tím, že hledané třídicí kritérium platí pro všechny řady současně. Tím eliminujeme 2

3 další možná třídicí kritéria fungující vždy jen v jedné řadě. Použijeme-li např. výše uvedené řady, dostaneme tento materiál: ryba, rybka, rybkou, rybku, rybko, rybce ryba, rybka, rybkou, rybku, rybko, rybky rybička, rybka, rybkou, rybku, rybky, rybce Snadno pak žákům dokážeme, že žádné z předchozích sémantických i formálních třídicích kritérií neplatí pro všechny tři řady současně, kromě kritéria vzájemné příslušnosti slova a jeho tvarů. Neznamená to však, že by ostatní třídicí kritéria platná v jednotlivých řadách byla chybná, nebo že bychom nesměli nikdy použít předchozí řady samostatně. S podobnými řadami budeme pracovat jistě s úspěchem později, když už žáci naše nové třídicí kritérium vezmou na vědomí, a znovu budeme náležitě kladně hodnotit, pokud si dítě uvědomí, že nějaké zadání má více řešení. Dalším vhodným typem cvičení je třeba úkol Kolik různých slov je ve skupině? Vyjdeme-li z materiálu předchozího cvičení, např. z řady a), nebude jistě problém konstatovat, že v řadě je slovo ryba v tomto jednom tvaru a dále slovo rybka, které je zde v pěti různých tvarech. (Obdobně jako u předchozího typu cvičení samozřejmě můžeme vyjít od skupiny slov zcela odlišných tvarově i sémanticky, aby si žáci uvědomili podstatu konfrontace a třídění jazykového materiálu.) Didakticky vhodné je však zadat typově jinou skupinu slov. Žákům nabídneme např. skupinu velkého, velikým, velkému, veliký, velikého a zjistíme, že jsou v ní vlastně pouze dvě různá slova, a to slovo velký (ve dvou tvarech velkého a velkému) a slovo veliký (v třech tvarech velikého, velikým a základním tvaru veliký). Na takové řadě hned můžeme ukázat, že může existovat pouze formální rozdíl mezi slovy, aniž by nutně musel být provázen i rozdílem sémantickým, a hned žáky vyzveme, aby uvedli podobné dvojice slov. Žáci tak zjistí, že takových případů mnoho není a že často i malá změna formy slova souvisí i se změnou jeho významu. Toto zjištění je pro žáky velmi cenné; nejcennější je vlastně poznání, že i forma slova i jeho význam mají stejnou důležitost. Tato fáze práce je nezbytná především pro manipulaci se slovesy, neboť především zde dochází nejčastěji k zanedbání vztahu obsahu a formy slova. O žákovské tendenci považovat chybně např. sloveso s předponou a bez předpony za dva různé tvary téhož slova jsme se zmínili již výše. (Problematika tvarů sloves je natolik specifická, že si vyžádá zvláštní pozornosti. Navrhovanými cvičeními totiž nepřipravujeme pouze poznání tvarové soustavy českého slovesa, ale předjímáme i výklady o slovesném vidu a sémantickou klasifikaci sloves na slovesa trvací, fázová atd.) 3

4 Jiným úkolem, který navazuje na poznání získaná např. předchozími popsanými činnostmi, je pozorování různých tvarů téhož slova a vědomé označování tvaru základního, tj. tvaru v 1. pádu jednotného čísla (pokud lze určit) u jmen nebo infinitivu u sloves. (Pro počáteční práci se základními tvary slov doporučujeme nepoužívat gramatickou terminologii a vyjít z podoby slov jak je najdeme ve slovníku.) Včasné vymezení základního tvaru je velmi potřebné již ve 3. ročníku je využijeme zvláště při výkladu gramatické kategorie jmenného rodu, povědomí o základním tvaru slova je téměř nezbytné pro slovnědruhovou identifikaci tvarů číslovek a především zájmen. Mnozí učitelé jistě potvrdí, jak objevné je pro mnohé žáky zjištění, že např. výraz námi patří ke slovu my, nebo třeba jim ke slovu oni. Pro odhalování vzájemné příslušnosti slova a jeho tvarů je vhodné nabídnout žákům pracovní listy s různými úkoly. Spojení gramatického úkolu s kresbou a činnostmi, jako je přiřazování, spojování, řazení, opisování, překreslování apod. ozvláštňuje práci, usnadňuje vnímání a zapamatování předávané informace, neboť nezůstává pouze v rovině verbální. Vlastní práce s pracovním listem pak současně i motivuje žáka k práci další. Nespornou výhodou takových pracovních listů je především možnost samostatné i skupinové práce, prostor, který žákovi poskytují k uvažování, a možnost respektovat žákovo individuální pracovní tempo. Úkoly na pracovním listu můžeme různě kombinovat s výše uvedenými cvičeními, vlastní pracovní listy můžeme použít v několika variantách s odstupňovanou obtížností. Srov. např. pracovní list III zájmena. Variantu A (Vyber slova, která patří do kytiček) můžeme zařadit již do 2. ročníku, a to ještě před téma klasifikace slovních druhů. K práci žáci nepotřebují žádnou gramatickou terminologii. Využíváme intuitivní manipulace s jazykovým materiálem a posilujeme jazykové povědomí dítěte. Opakovaným čtením různých tvarů jednoho slova na okvětních lístcích jednotlivých kytiček má žák šanci uvědomit si, že tyto tvary patří k sobě, vepsáním základního tvaru slova do středu kytičky pak vytváříme představu o centrálním, důležitém postavení základního tvaru slova mezi tvary ostatními. Poněkud obtížnější variantou tohoto doplňování je pracovní list III B, který můžeme použít též ještě ve 2. ročníku, nebo spíše ve 3. ročníku. Vzhledem k tomu, že všechny nabízené tvary lze do kytiček umístit, je obtížnost práce ještě úměrná danému věku dítěte. Opět nepožadujeme žádnou gramatickou terminologii, soustřeďujeme se výhradně na odhalení vzájemné sounáležitosti slova a jeho tvarů. Varianta III C je určena pro 3., resp. 4. ročník. Předpokládá, že žák už má povědomí o dané problematice, a cvičí základní tvar slova, který už musí žáci doplnit sami. Nejobtížnější je varianta III D, s kterou pracujeme hlavně v 5. ročníku. Procvičuje nejen vztah slova a jeho tvarů, identifikaci základního tvaru, ale 4

5 i tvorbu některých dalších tvarů zvolených slov. Obtížnost tohoto cvičení je dána především potřebou znalosti spisovných tvarů zadaných slov. V 5. ročníku můžeme s materiálem na pracovním listě pak pracovat dále, můžeme např. určovat mluvnické kategorie u jednotlivých slovních tvarů, můžeme vnitřně klasifikovat probíraný slovní druh, můžeme s vybranými slovy a jejich tvary vytvářet vyšší celky texty podle různých zadání, zaměřených třeba na tematiku nebo kompozici textu. 5

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Studijní opory (materiály) V širším slova smyslu to jsou veškeré studijní a informační zdroje, které jsou speciálně připravené a využívané v distančním vzdělávání.

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více