TECHNOLOGIE VÝROBY A NÁVRH PŘEPOUŠTĚCÍCH KANÁLŮ VE VÁLCI MALOOBJEMOVÉHO MOTOCYKLU SVOČ 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGIE VÝROBY A NÁVRH PŘEPOUŠTĚCÍCH KANÁLŮ VE VÁLCI MALOOBJEMOVÉHO MOTOCYKLU SVOČ 2013"

Transkript

1 TECHNOLOGIE VÝROBY A NÁVRH PŘEPOUŠTĚCÍCH KANÁLŮ VE VÁLCI MALOOBJEMOVÉHO MOTOCYKLU SVOČ 2013 Milan Daňa Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá úpravou válce motocyklu Jawa 50 Pionýr, který se v současné době dostal do podvědomí široké veřejnosti především tím, že se na těchto motocyklech začali opět jezdit závody. Na začátku této práce bylo zapotřebí zmapovat současný stav válce a přepouštěcích kanálů a poté vytvořit 3D model válce. Následně se práce zabývá konstrukčním návrhem přepouštěcích kanálů v hliníkové části válce. Z návrhů jsou vybrány nejvhodnější, které budou vyrobeny. Poté se práce ubírá směrem digitalizace již vyrobených přepouštěcích kanálů, které se používají pro závodní účely. Pro zjištění složení materiálu válce a jeho vlastností, které je potřeba znát pro samotné obrábění, je nutné udělat materiálový výbrus. Závěr práce je věnován tvorbě konstrukčních variant upínacího přípravku. Cílem této práce je zvýšení výkonových parametrů výše uvedeného typu motocyklu, aby byl konkurence schopný při závodech. KLÍČOVÁ SLOVA Jawa 50 Pionýr, válec, přepouštěcí kanály, vratné vyplachování, modelování, digitalizace, upínací přípravek ÚVOD Před více než 45 lety se začal vyrábět maloobjemový motocykl Jawa 50 Pionýr v Povážských strojírnách na Slovensku. Původní motocykl byl zkonstruován pro běžné a každodenní použíti, především aby byl dostupný pro širokou veřejnost. V letech, kdy byly pionýři na svém vrcholu, jezdily se na těchto strojích závody do 50ccm, jak v terénu, tak i na silnici. Asi po 10 ti letech byly tyto stroje pro závody už neatraktivní a překonaly je novější motocykly. Nyní se opět skoro po 25 ti letech obnovila tradice závodů na těchto strojích. To bylo podnětem pro tuto práci. Výkon, kterým disponuje válec tohoto dvoutaktního motocyklu, byl změřen na motorové brzdě 3,5 koňské síly. Tento výkon byl pro běžný provoz naprosto dostačující, ale pro závody to bylo velice málo. Proto nastala otázka: jak nejefektivněji a nejjednodušeji zvednout výkon? Každý, kdo se pohybuje v tomto odvětví, tak ví, že na výkon má vliv především motorový válec a výfuk. Proto se tato práce bude zabývat úpravou motorového válce. Zaměří se pouze přepouštěcími kanály, protože ostatní kanály ve válci (sací a výfukový) nejsou tak náročné na složitost výroby, souměrnost a dodržení geometrické přesnosti. 1

2 PŘEPOUŠTĚCÍ KANÁLY Obr. 1 Jawa 50 Pionýr typ 23 Mustang [W1] Přepouštěcí kanály slouží k vedení a správnému nasměrování čerstvé směsi z klikové skříně do pracovního prostoru válce. Tvar, rozmístění a velikost přepouštěcích kanálů má zásadní vliv na vyplachování, které je pro každý dvoudobý motor naprosto klíčový, což se odráží ve výkonu. Při správné úpravě přepouštěcích kanálů a tím zlepšení vyplachování lze dosáhnout velkého nárůstu výkonu. U dvoudobých motorů se používá tří základních druhů vyplachování válce, které jsou příčné, vratné a souproudé [1],[4] Vratné vyplachování se používá u většiny dvoudobých motorů, protože je konstrukčně poměrně jednoduché a především nejúčinnější způsob vyplachování, který byl do dnešní doby vynalezen. Název vratné vyplachování je odvozeno od pohybu směsi v pracovním prostoru válce. Zjednodušený princip: Z přepouštěcích kanálů vstupuje čerstvá směs do pracovního prostoru pod správným úhlem, která je následně stlačena pístem a po zapálení směsi a expanzi plynů odchází pryč z pracovního prostoru válce do výfukového systému. Princip vratného vyplachování je evidentní z obrázku 2. Obr. 2 Princip vratného vyplachování [3] Tvar a velikost přepouštěcích kanálů od svého vynalezení prošel mnoha úpravami a změnami. Nejprve byly úpravy díky vývoji možností obrábění, ale v poslední době především kvůli rozvoji výpočetní techniky a programů, které slouží pro simulaci proudění. Tyto programy jsou velmi nákladné a vytvoření simulace proudění směsi v přepouštěcích kanálech je velice složité a je třeba znát mnoho konstant, které jsou pro proudění klíčové. 2

3 Díky takovéto náročnosti si mohou dovolit se simulacemi zabývat především velké firmy, které vyrábí závodní motocykly např. KTM, HONDA,KAVASAKI atd. SOUČASNÝ STAV VÁLCE Obr. 3 Srovnání nasměrování přepouštěcích kanálů vlivem vývoje [2] Válec se skládá ze dvou základních částí, z hliníkového tlakového odlitku tělesa válce a litinové vložky. Litinová vložka je v tělese válce nalisována, což zajištuje polohu a dostatečný přestup tepla při chodu motoru. Válec byl navržen ve dvoukanálovém provedení, pro jednoduchost výroby, následnou bezproblémovost a hlavně pro snadné nastavení motoru pro běžný provoz. V tělese válce byly vyrobeny, během produkce motocyklů, dva druhy přepouštěcích kanálů. První tvar přepouštěcího kanálu typu 05 je vidět na obrázku 5. Tento kanál je charakteristický větším zúžením a tím pádem větším stlačením směsi, ale především svým výstupkem na konci kanálu. Typ 21 má vstup přepouštěcích kanálů stejný jako typ 05, ale zúžení není tak velké a nemá výstupek a tím je vetší okno přepouštěcího kanálu ve vložce válce jak je vidět na obrázku 4. Obr. 4 Pohled na válec s vložkou Obr. 5 Tvar přepouštěcího kanálu typu 05 3

4 MODELOVÁNÍ Pro vytvoření 3D modelu válce byl zvolen počítačový program Autodesk Inventor Professional Nejprve bylo zapotřebí změřit veškeré potřebné rozměry pro přesné vymodelování válce, proto byl v halové laboratoři rozřezán starý poškozený válec. Válec byl rozřezán na 6 částí pro dostatečně jednoduché proměření, Jak je vidět na obrázku 6. Modelování tělesa válce bylo rozděleno do dvou částí a to na vymodelování samotného tělesa válce a poté vymodelování negativu přepouštěcích kanálů. Toto oddělené modelování bylo zvoleno z důvodu složitosti obou jmenovaných částí, které jsou opravdu velice tvarově rozmanité. Po vymodelování obou částí byl negativ přepouštěcích kanálů obtisknut do tělesa válce a tímto vznikl válec s tvarem přepouštěcích kanálů, jak je vidět na obrázku 7. Obr. 6 Rozřezaný Válec typu 21 Obr. 7 Válec s kanály typu 21 NÁVRH VHODNÝCH PŘEPOUŠTĚCÍCH KANÁLŮ Při návrhu vhodného tvaru přepouštěcích kanálů bylo dbáno na to, aby se přepouštěcí kanály vešli do sériového odlitku válce. Tento předpoklad je velice limitující. Při pohledu do novodobých závodních válců, bylo zřejmé, že takovéto tvary by bylo velice těžké implementovat do tohoto odlitku. Proto na návrhu vhodného tvaru přepouštěcích kanálů bylo spolupracováno s dvěma úpravci dvoutaktních motorů, kteří mají více jak 20 ti letou zkušenost s úpravami motorů. V dnešní době jezdí motory od těchto úpravců na předních pozicích v motocrossu české republiky ve třídách 85ccm a 125ccm. Byly navrženy dva vstupní tvary dvoukanálového provedení přepouštěcích kanálů, z kterých bylo zapotřebí vybrat vhodnější. 4

5 Obr. 8 Tvar vstupu kanálu 1 Obr. 9 Tvar vstupu kanálu 2 Obr. 10 Úprava tvaru Pro výběr vhodnější varianty bylo zapotřebí konzultace s odborníky. Nezávisle na sobě vybrali shodně tvar 2 a doporučili úpravy pro zlepšení: zvednutí spodního výstupního úhlu, který byl zvednut o 5 a celkový tvar byl roztažen o 1mm směrem nahoru. Jak je vidět na obrázku 10. Nyní bylo zapotřebí vymodelovat celý 3D model přepouštěcích kanálů. Kanály se mírně zužují a spodní strana kanálů se lehce zvedá směrem vzhůru cca o 1,5mm. Následné obtisknutí kanálů do tělesa válce, viz obrázek 13. Obr. 11 Kanál zvedání spodní strany Obr. 12 Výstupní zaoblení kanálu Obr. 13 Obtisknutí přepouštěcích kanálů 5

6 ČTYŘ KANÁLOVÉ PROVEDENÍ Pro zvýšení účinnosti vyplachování bylo navrženo čtyř kanálové provedení přepouštěcích kanálů. Tento způsob vyplachování zapříčinil zvýšení objemu přepouštěné směsi, ale především měl za následek dva oddělené proudy vstupující do pracovního prostoru válce, které mohou být nasměrovány pod jinými úhly. Tímto může být docíleno vhodnějšího vyplachování, ale vždy to tak není. Při špatném nasměrování proudů směsi může být vyplachování horší než při použití dvou kanálového provedení. Z důvodů špatně zvolené polohy svorníků válce, kdy nebyla předpokládána možnost další úpravy tohoto válce, je čtyř kanálové provedení velice omezené. Díky tomuto omezení bylo potřeba vytvořit vhodný tvar přepouštěcích kanálů, který by byl možný vytvořit do originálního odlitku. Po konzultaci s úpravci bylo doporučeno vytvořit přepouštěcí kanály bez ohledu na stávající sériové, které jsou ve válci předlity. Stávající kanály se zavaří metodou TIG a frézování kanálů bude začínat do tělesa válce bez přepouštěcích kanálů. Tento předpoklad hodně ovlivnil konstrukci kanálů. Bylo částečně použito směrování směsi z novodobých válců, které slouží pro závodní účely. Hlavní charakteristický znak novodobých válců jsou rozšiřující se přepouštěcí kanály, které jsou ve tvaru na sebe navazujících rádiusů, jak je vidět na obr. 14. Spodní úhel výstupu do pracovního prostoru válce byl konstruován nad osu válce, jak je vidět na obr. 15. Výstupní úhel, jenž je vidět na obr. 3 u pravého kanálu, je opravdu velmi důležitý, proto byl po konzultaci zvolen úhel spodního kanálu 5 a horního kanálu 12. Obr. 14 Pohled na 4K zespoda Obr. 15 Pohled na 4K zepředu Obr. 16 Pohled na 4K z boku Obr. 17 Čtyř kanálové provedení 6

7 DIGITALIZACE Digitalizace zahrnuje nasnímání prostorových souřadnic objektu, zpracování naměřených dat a jejich převod na plošnou nebo objemovou interpretaci v podobě digitálního modelu objektu, s nímž lze dále pracovat v CAD/CAM systému. Digitalizace je disciplínou z oboru reverzního inženýrství. Klasický proces výroby strojních součástí začíná konstrukcí například CAD modelu, poté následuje navržení technologie pro NC obráběcí centrum a vyrobení požadované součásti. Reverzní inženýrství (Reverse Engineering) naproti tomu zahrnuje procesy, při nichž dochází k vytvoření technické dokumentace z již vytvořeného fyzického objektu. Postup kroků je otočen vůči klasické výrobě a obrábění na NC stroji je nahrazeno digitalizací objektu. [5] Nejprve proběhlo zkušební měření, z kterého jsou naměřená data ve formě křivek, jenž můžete vidět na obrázcích 18 až 20. Na obr. 20 je vidět, jak tvar křivky může zdegenerovat při naměření jednoho špatného bodu křivky, proto bylo rozhodnuto, že výstupní data budou ve formě bodů. Body mají vetší vypovídající hodnotu. Při prokládání křivky body je možno špatně změřený bod vynechat a tím docílit vetší přesnosti změřeného tvaru. Obr. 18 Výstupní data 3D Obr. 19 Křivky 3D Obr. 20 Nedostatky křivky UPÍNACÍ PŘÍPRAVEK Při konstrukci upínacího přípravku bylo dbáno na jednoduchost výroby a snadné upínání a vyjímání válce z přípravku. Bylo přihlédnuto k tuhosti upnutí. Přípravek byl konstruován s ohledem na dostupnost polotovarů pro jeho výrobu a také cenu použitých materiálů a technologií výroby. Byly vytvořeny dvě varianty upínacího přípravku. První přípravek je konstruován s upínáním realizovaným pomocí rozpínacích kolíků. Upínací přípravek se skládá z 10 dílů: základní části, středícího čepu, čtyř rozpínacích kolíků a čtyř šroubů M4x20 se zápustnou hlavou. Základní část je realizována z válcového polotovaru, z důvodů snadnější dostupnosti materiálu. V základní části je vyvrtáno 5 otvorů, z nichž jeden slouží pro nalisování středícího čepu a zbylé jsou určeny pro rozpínací kolíky. Zajištění polohy je realizováno středícím čepem, který bude přesně broušený, podle díry válce ve která slouží pro nalisování litinové vložky. Rozpínací kolíky jsou do základní části nalisovány. V kolících je závit M4 do hloubky 25mm. Z horní strany je kolík rozříznut do hloubky 8mm. Šrouby M4x20 mají upravenou hlavu šroubu, aby šroubek prošel dírou pro svorníky ve válci. Při nasazení válce do přípravku jsou rozpínací kolíky s nedotaženými šrouby v dírách pro svorníky. Pro vyvození upínací síly je třeba šrouby utáhnout, tím se roztáhnout rozříznuté části kolíků a válec je pevně upevněn v přípravku. Přípravek bude upnut do svěráku frézky za vyfrézované drážky ve válcové základní části přípravku. Viz obrázky 21 až 23. 7

8 Obr. 21 roztažný kolík Obr. 22 Sestava přípravku Obr. 23 Válec v přípravku Druhý přípravek byl konstruován s jiným upínacím elementem, než bylo použito v prvním případě. Přípravek se skládá ze základní desky, kolíku 8x50mm, rozpěrného elementu, vtlačovacího kuželu a šroubu M12x40. V základní desce jsou dvě díry a vyfrézované osazení, které slouží k upnutí přípravku do čelistí svěráku frézky. První díra slouží pro nalisování středícího kolíku, který má zajistit polohu. Při využití tohoto středění je zapotřebí vyvrtat a následně vystružit část jedné díry pro svorníky na velikost 8mm z původních 6,5mm. Druhá díra průměru 30mm slouží pro nalisování upínacího elementu v kterém je průchozí díra se závitem M12 a horní část, která slouží k upínání je rozříznutá do kříže a je uvnitř vytvořen kužel. Další částí přípravku je vtlačovací kužel, který je provrtán a do kuželu je vložen šroub M12x40, který se vloží do upínacího elementu. Upínací síla je vyvozena utahováním šroubu, který vtlačuje kužel do upínacího elementu, jenž se roztahuje. Obr. 24 Rozpěrný element Obr. 25 Sestava přípravku 2 8

9 ZÁVĚR Předpoklad zvýšení výkonu u dvoukanálové verze je dvojnásobek výkonu a u čtyř -kanálového provedení je předpoklad dva a půl až trojnásobek oproti sériově vyráběnému válci. Při vhodně zvoleném tvaru a časování výfuku a celého výfukového potrubí. Po vyrobení válců a následnému vyrobení vložky válce bude výkon obou válců změřen na motorové brzdě, v laboratořích Pardubické Univerzity ve spolupráci s bc. Vojtěchem Štumrem, kde by se měl předpoklad potvrdit. Cílem této práce bylo zvýšení výkonových parametrů výše uvedeného typu motocyklu, aby byl konkurence schopný při závodech. PODĚKOVÁNÍ Mé poděkování patří především mé vedoucí Bakalářské práce inženýrce Ivaně Česákové, která mi při vypracovávání mé Bakalářské práce věnuje mnoho času. Dále bych rád poděkoval vedoucímu 3D měřícího zařízení inženýru Martinu Melicharovi a úpravcům motorů J. Štěrbovi a L. Klimešovi za velmi cenné rady při konzultacích. LITERATURA [1] SLOVÁK, Marek. Dvoudobý jednoválcový motocyklový motor s výfukovými ventily. V Brně, Dostupné z: https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/ Diplomová práce. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICK É V BRNĚ. [2] BELL, A. Two-stroke performance tuning. 2nd ed. Newbury Park, Calif., USA: Haynes North America, 1999, 271 p. ISBN [3] HAYNES. Motorcycle Basics Techbook, 2nd edition, Haynes Publishing, 224 s. ISBN X [4] OPLUŠTIL, Vít. Dvoudobé motory závodních motocyklů kategorie GP. V Brně, Dostupné z: Bakalářská práce. VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. [5] SYŘIŠTĚ, Daniel, Tomáš SKOPEČEK a Vladimír KAPINUS. Reverzní inženýrství, digitalizace a výroba forem. Reverzní inženýrství, digitalizace a výroba forem. 2004, roč. 2004, č. 12. Dostupné z: [W1] Jawa 50/23 Mustang [online] [cit ]. Dostupné z: Tento příspěvek byl podpořen formou odborné konzultace Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/ Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR). 9

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

NÁVRH ŘÍZENÍ VÝROBNÍ LINKY S KONTROLOU ROZMĚRŮ VÝROBKŮ

NÁVRH ŘÍZENÍ VÝROBNÍ LINKY S KONTROLOU ROZMĚRŮ VÝROBKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH

FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH Petr Skřivánek Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice; Dukelská

Více

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER

KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER KATALOGIZACE PRUŽNÝCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A OBRÁBĚCÍCH CENTER CLASSIFICATION OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS & MACHINING CENTERS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR JAROSLAV SELUCKÝ VEDOUCÍ

Více

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM Bc. Tomáš Januška Diplomová práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník

Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů. Jan Laník Studie možností 3D CAD systémů při konstrukci modelů Jan Laník Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním současných 3D CAD systémů a jejich možnostmi při vytváření modelů.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Diplomová práce Návrh konstrukce stavebnicového CNC zařízení pro obrábění měkkých materiálů

Více

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek.

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek. ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Cílem této práce je návrh konstrukčního řešení horizontálního pohonu unašeče skladovacího systému LLH. V úvodní části je popsána problematika skladování tyčového materiálu,

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Katedra: Zemědělské dopravní a manipulační techniky Obor: Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ověření vybraných vlastností vozidla

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ Návody do cvičení předmětu Projektování výrobních procesů Ing. Vladimíra Schindlerová

Více

VÝROBA ODLITKŮ REPLIKY RÁMU MOTOCYKLU PRAGA 500 BD

VÝROBA ODLITKŮ REPLIKY RÁMU MOTOCYKLU PRAGA 500 BD VÝROBA ODLITKŮ REPLIKY RÁMU MOTOCYKLU PRAGA 500 BD MANUFACTURING OF CASTING OF A FRAME OF PRAGA 500 BD MOTOCYCLE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Kamil VRASPÍR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR

Více

SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE

SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE 1. ÚVOD Souřadnicové měřící stroje představují jednu z nejvýznamnějších inovací v oblasti měření ve strojírenství. Konstrukce souřadnicových měřících strojů byla vynucena potřebou

Více

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ

TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU CAD/CAM SYSTÉMY V OBRÁBĚNÍ Návody do cvičení předmětu CAD/CAM systémy v obrábění Marek Sadílek Ostrava 2010 2011

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Nové vzdělávací moduly NC technologií

Nové vzdělávací moduly NC technologií Nové vzdělávací moduly NC technologií OBSAH 1. PNEUMATIKA 1.1. Výroba a rozvod vzduchu... 3 1.2. Ventily rozvaděče... 7 1.3. Pneumatické motory... 11 1.4. Prvky přístroje... 14 1.5. Schématické značky...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výkonnosti strategického plánu organizace Performance Analysis of Strategic Plan of an Organization Bc. Tereza Bejčková Plzeň 2013

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

Pavel Volný. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie

Pavel Volný. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 14 VÝVOJOVÉ TRENDY MAGNETICKÝCH UPÍNAČŮ PRO UPÍNÁNÍ FEROMAGNETICKÝCH PŘEDMĚTŮ Pavel Volný ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie 1 Úvod V rozvinuté strojírenské

Více

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Společnost MECAS ESI s.r.o. jako součást ESI Group Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala

Více

Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC

Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC Create reports of selected CAD systems with applications focused on basic computer architecture Bakalářská práce Vypracoval:

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Návrh polohovacího zařízení pro VKS. Bc. Martin Řezníček

Návrh polohovacího zařízení pro VKS. Bc. Martin Řezníček Návrh polohovacího zařízení pro VKS Bc. Martin Řezníček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Řezníček Martin. Obor: Výrobní inženýrství. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Vyšší odborné studium. 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Téma: ZÁŽEHOVÝ MOTOR VOZIDLA MAZDA RX-8

Vyšší odborné studium. 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Téma: ZÁŽEHOVÝ MOTOR VOZIDLA MAZDA RX-8 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00 Vyšší odborné studium Vzdělávací program: 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ

Více

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10 Metoda konečných prvků 2 Vážený uživateli programu Autodesk Inventor Professional, dostává se Vám do rukou publikace MKP modul Autodesk Inventor Professional. Publikace

Více