Schneider-Kreuznach Objektivy Xenon FF-Prime Made to match the needs of today s digital.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schneider-Kreuznach Objektivy Xenon FF-Prime Made to match the needs of today s digital."

Transkript

1 Schneider-Kreuznach Objektivy FF-Prime Made to match the needs of today s digital. FULL FRAME NÍZKÁ VÁHA 4K

2 Schneider-Kreuznach FF-Primes FF-Primes Pracují pro vás, a jsou vaše cíle jakékoliv Filmaøùm se koneènì dostávají do rukou profesionální pevné objektivy, zkonstruované v nìmecké firmì Schneider Kreuznach. Zcela nová koncepce objektivù je postavená na zelené louce na základì posledních požadavkù a technologií napøíè filmaøským svìtem. Navíc dostupné za velmi pøátelskou cenu. Na rozdíl od jiných výrobcù se nejedná o fotografické objektivy ve filmaøském tìle, ale o vynikající filmaøské objektivy s jedineènou možností použít je i na fullframe zrcadlovky. Právì vèas, v okamžiku masového nástupu kinematografie snímané full frame zrcadlovkami a kamerami s 4K rozlišením, Schneider Kreuznach FF-Primes nabízejí vykreslení plného formátu full frame a optický design šitý na míru 4K senzorùm. Uživatelé vítají jejich uniformitu, velikost, hmotnost, optickou konstrukci a konzistentní výsledky napøíè celou øadou objektivù. Díky jedineènému výmìnnému bajonetu, objektivy FF-Primes pracují krásnì s rùznými filmaøskými kamerami, HDSLR, ale i novými kamerami, které právì pøicházejí na trh. V dnešním, rychle se mìnícím svìtì, si žádný profesionál nemùže dovolit zaostávat se svojí optickou výbavou. Právì proto jsou objektivy FF-Primes navrženy tak, aby provázely filmaøe od prvních projektù do daleké budoucnosti. Pracují stejnì dokonale s kamerami RED Dragon, Canon C100/C300/C500, Arri Alexa, Black Magic, Sony F5/F55, Sony FS700, ale i s digitálními zrcadlovkami. Tyto kompaktní objektivy pøizpùsobené rozlišení 4K vykreslí kruh o prùmìru 43,3 mm, jsou použitelné i pro Canon 5D Mk III nebo Nikon D810. Zaèínající filmaø si poøídí objektivy ke své digitální zrcadlovce, pak již mùže mìnit jen tìla kamer, ale objektivy má stále ty nejlepší Schneider Kreuznach FF-Primes. Rodina objektivù Schneider FF-Primes zahrnuje 18 mm T2,4, 25 mm T2,1, 35 mm T2,1, 50 mm T2,1, 75 mm T2,1, 100 mm T2,1 a 135 mm T2,1. Objektivy vyrobené v Nìmecku dosahují maximální optické kvality a jsou konstruované pro každodenní nároènou práci. Vyrobeny v Nìmecku, používány po celém svìtì Více než 100 let se Schneider Kreuznach ubírá cestou nejvyšší optické kvality s pomocí nejlepší dostupné technologii a moderním inovacím, a to jak u produktù pro kinematografii, tak i fotografii, filmovou projekci a další speciální aplikace. Objektivy vyrobené v Schneider Kreuznach se vždy vyznaèovaly precizním zpracováním a robustní konstrukcí. Tolerance pøi výrobì jsou zcela minimalizované. Firma Schneider Kreuznach musela vyvinout vlastní pøesný mìøící systém, aby mohla mít výrobu zcela pod kontrolou. Schneider Kreuznach se pyšní mnoha ocenìními za technický pøínos vèetnì nìkolika cen Filmové akademie Oscar a ceny Emmy. Dnes pokraèuje ve slavných tradicích uvedením objektivù FF-Primes, které s napìtím oèekávali tvùrci po celém svìtì.

3 Objektivy bez posunu obrazu, s minimálním dýcháním a barevnì zkorigované sety mi umožòují velmi pøíjemné zábìry. Ketch Rossi, filmaø Los Angeles/Itálie

4 FF-Primes Vlastnosti a specifikace Vysoce univerzální objektivy Objektivy, pùvodnì designované pro digitální zrcadlovky, jako ryze filmaøské objektivy, dosahují vynikajících výsledkù pøi práci v rozlišení 4K. Jsou výbornì použitelné pro tìla fotoaparátù Canon EOS 5D Mark III nebo Nikon D810. Díky zcela originální konstrukci dosahují jedineèných výsledkù se všemi digitálními kamerami. O tom, že se jedná o výjimeèné objektivy, svìdèí i skuteènost, že více než 70% objektivù se prodává s profesionálním bajonetem PL. Stejné rozmìry, váha a tìžištì Mimo zøetelný nápis, oznaèující ohniskovou vzdálenost, vypadají objektivy prakticky totožnì. Mají stejnou velikost, tvar, hmotnost a umístìní ovládacích prvkù. Pouze 135mm T2,1 je o 10 mm delší, ale jinak má všechny vlastnosti stejné. Stejné rozmìry a umístìní ovládacích prvkù velmi urychluje práci pøi použití rozlièného filmaøského pøíslušenství. Konstantní prùbìh pøeostøení Díky aplikaci množství nových optických a mechanických prvkù do konstrukce se objektivy FF-Primes zásadnì odlišují od objektivù ostatních výrobcù stavìných na bázi bìžných fotografických objektivù s ostøením šnekovým závitem. Ostøení pohánìné høídelkou je velmi plynulé, pøesné a intuitivní. Zásadnì se nemìní tìžištì objektivu, což zjednodušuje výraznì práci s nastavením protizávaží, Steadycamu nebo jiných stabilizátorù. Precizní kalibrace ostøící škály umožòuje snadné pøidání znaèek a opakování zábìrù. Pøesné a zøetelné znaèky Objektivy Schneider FF-Primes mají velké, jasnì èitelné a rozlišené popisky ostøení a clony, umístìné na obou stranách objektivu, takže jsou snadno èitelné jak kameramanem, tak zároveò i asistentem. Vzhledem k otáèení tìla pøi ostøení o 300 jsou znaèky vzdálenosti na tìle objektivu velmi pøesné. Rychlá výmìna Prstence na ovládání clony a ostøení jsou umístìny na všech objektivech na stejném místì, takže boèní nebo motorové ostøení a všechny ovládací prvky se nemusí pøestavovat s každou výmìnou objektivu. FF-Primes tak opravdu šetøí èas a pøispívají ke svobodné kreativitì. Pro uchycení filtrù a ostatního pøíslušenství slouží závit 95mm na pøední èásti objektivù, které mají prùmìr 100mm. Pouze 18mm objektiv nemá žádný závit.

5 Stejná délka každého objektivu zjednodušuje jejich výmìnu. Objektivy se skvìle doplòují s mým super širokoúhlým kompendiem Chrosziel, oboustranným studiovým rigem a boèním ostøením, stejnì jako s filtry Schneider True-Pol a ND filtry. Tomas Rist, filmaø Los Angeles / Berlin

6 Barevnì korigovaná øada objektivù Nákladné a nároèné postprodukèní barevné korekce jsou minimalizovány, pokud je obraz snímám objektivy FF- Primes. Dokonalé antireflexní vrstvy zajiš ují barevnou vìrnost. Každý objektiv je barevnì promìøen vzhledem k ostatním objektivùm v setu specialisty ve firmì Schneider Kreuznach. Patentovaná ètrnácti lamelová clona Každý objektiv Schneider FF-Primes je vybaven ètrnácti stejnými, pøesnì vybroušenými lamelami, které tvoøí pøesný kruh. Každá clona u každého objektivu Schneider FF-Primes má pøíjemný filmový bokeh, srovnatelný s tìmi nejdražšími filmovými objektivy. Zobrazení objektivù FF-Primes bych popsal jako jemné, organické, velmi pøirozené a typicky filmové. Hal Long režisér, filmaø, Henry Films Los Angeles Ideální prùchod svìtla Díky naprosté svobodì konstruktérù firmy Schneider pøi vývoji zcela nové koncepce objektivù si mohli dovolit jemnì vyvážit vlastnosti jednotlivých komponentù objektivù FF-Primes. Zvolili to nejjemnìjší sklo, na které aplikovali dokonalé antireflexní vrstvy, takže svìtlo objektivem ladnì proplouvá bez ostrých lomù na optických èlenech. K vlastnostem pravých filmaøských objektivù samozøejmì patøí minimalizované dýchání pøi pøeostøování. Vymìnitelné bajonety FF-Primes jsou dostupné s bajonety Canon EF, Nikon F a PL. Bajonety lze dokoupit vèetnì kalibraèních distanèních podložek. Jsou snadno vymìnitelné, což uvítají pùjèovny, velká studia s nìkolika systémy, ale i zaèínající filmaøi, kteøí mohou investovat do špièkových objektivù, i když zatím používají jen digitální zrcadlovku místo kamery. Robusní a spolehlivé Objektivy Schneider Kreuznach FF-Primes jsou vyrobeny pro práci. Za více než 100 let výroby objektivù Schneider plnì chápe, jaké jsou požadavky uživatelù. Mechanické vlastnosti objektivù se nemìní ani po mnoha letech intenzivního používání. Ochrana pøi transportu FF-Prime 100 mm Schneider Kreuznach nabízí pro ochranu objektivù FF- Primes speciální kufr s koleèky, vyrobený z pevného kompozitu s tvarovanou vnitøní pìnou pro ètyøi objektivy. Kufr má pogumované rukojeti pro pohodlné uchopení. Pokud upøednostòujete kompaktnìjší obal, mají objektivy také individuální pouzdra, která také dokáží ochránit objektivy pøed poškozením díky mìkkým stìnám a dnu. Jsou vyrobené z kvalitní tkaniny, zapínají se robusním zipem. FF-Prime 35 mm FF-Prime 50 mm

7 FF-Primes Pøíslušenství Bajonet Canon EF Kufr s koleèky Bajonet Nikon F Bajonet PL Pouzdro na objektivy FF-Primes Klíèové vlastnosti Nová originální koncepce filmových objektivù, nejedná se o fotografické objektivy ve filmovém tìle Vykreslí full frame snímaè zrcadlovek 24x36 Designované pro rozlišení 4K Nízká váha Pøipraveny pro použití s bìžným filmaøským pøíslušenstvím Stejné rozmìry každého objektivu Výmìnné bajonety Canon EF, Nikon F nebo PL Barevnì zkorigované Minimalizované dýchání 14-ti lamelová pøesná clona pro vynikající bokeh Výrazné symboly a znaèky na tìle objektivù Kalibrovatelná zaostøovací vzdálenost pro pøesné ostøení 95mm pøední závit, s možností použití nového šedého filtru B+W ND Vario 95mm

8 FF-Primes Technická data Objektiv Rozsah clony Zaostøovací vzdálenost Délka Pøední prùmìr Hmotnost Horizontální úhel zábìru Horizontální úhel zábìru Bajonet Celková délka Délka k pøírubì Full Frame Super 35 FF-Prime T 2.4 / 18 FF-Prime T 2.1 / 25 FF-Prime T 2.1 / 35 FF-Prime T 2.1 / 50 FF-Prime T 2.1 / 75 FF-Prime T 2.1 / 100 FF-Prime T 2.1/135 T m / 16 PL mm / mm / 4.81 T m / 12 PL mm / mm / 4.81 T m / 14 PL mm / mm / 4.81 T m / 20 PL mm / mm / 4.81 T m / 2 6 PL mm / mm / 4.81 T m / 3 3 PL mm / mm / 4.81 T m / 3 3 PL mm / mm / 5.1 EF mm / mm / 5.5 F mm / mm / mm / g / 3.1 lb mm / g / 2.7 lb mm / g / 2.6 lb mm / g / 2.6 lb mm / g / 2.6 lb mm / g / 2.6 lb mm / g / 2.6 lb Obscura Group s.r.o. / Lopeník 80 / Bøezová / Czech Republic / Jos. Schneider Optische Werke GmbH / Ringstraße 132 / D Bad Kreuznach / Germany /

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù ITALY MADE EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) 25.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) 29.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (statický zásobník) 39.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (dynamický zásobník) art.:

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) OBSAH 1. Technické

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Zdokonaleno s ohledem na vás Firmware verze 2. Vy navrhujete, Canon vyrábí

Zdokonaleno s ohledem na vás Firmware verze 2. Vy navrhujete, Canon vyrábí Zdokonaleno s ohledem na vás Firmware verze 2 Vy navrhujete, Canon vyrábí Silný přístroj pro silné snímky Pozdvihněte své fotografické umění na vyšší úroveň. 18megapixelový snímač CMOS je zárukou snímků

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Vladimír P. Polách Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 T E Č R 1. vydání Vladimír P. Polách, 2008 ISBN 978-80-244-2063-9 2 OBSAH 1 DTP, pre-press a ti jiní 5

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE... 1 NOVINKY GPG 24... 2 GPA 24... 3 GPM 20U... 4 TEORETICKÁ ÈÁST Pøesnost

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference

Více

1 Informace zákazníkùm o radiostanicích Radiostanice (lidovì,,vysílaèka ) slouží jako pohotový a nejlevnìjší komunikaèní prostøedek souèasnosti na krátké a støední vzdálenosti. Oproti mobilním telefonùm

Více

Projektory. you can. XEED WUX10 Mark II XEED SX7 XEED SX6 XEED SX80 Mark II XEED SX800 XEED X700 JASNĚJŠÍ MYŠLENÍ

Projektory. you can. XEED WUX10 Mark II XEED SX7 XEED SX6 XEED SX80 Mark II XEED SX800 XEED X700 JASNĚJŠÍ MYŠLENÍ JASNĚJŠÍ MYŠLENÍ Projektory XEED WUX10 Mark II XEED SX7 XEED SX6 XEED SX80 Mark II XEED SX800 XEED X700 you can JASNĚJŠÍ MYŠLENÍ Zanechte oslnivý dojem. Pro profesionály, kteří vědí, jak důležitá je vizuální

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY 2007-2008 PRO ŠKOLY SOFTWARE KATALOG www.terasoft.cz tel.:311 513 316 e-mail: info@terasoft.cz Pár slov úvodem

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JSEM NIKON COOLPIX ŘADA DIGITÁLNÍCH KOMPAKTNÍCH FOTOAPARÁTŮ NIKON COOLPIX PODZIM 2013

JSEM NIKON COOLPIX ŘADA DIGITÁLNÍCH KOMPAKTNÍCH FOTOAPARÁTŮ NIKON COOLPIX PODZIM 2013 JSEM NIKON COOLPIX ŘADA DIGITÁLNÍCH KOMPAKTNÍCH FOTOAPARÁTŮ NIKON COOLPIX PODZIM 2013 JSEM ÚŽASNÝ ZOOM JSEM NIKON COOLPIX S9500. Jsem s bezdrátovým připojením*. Díky 18,1 milionům a 22 u s extrémním rozsahem

Více

JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE. www.europe-nikon.com

JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE. www.europe-nikon.com JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE www.europe-nikon.com Věrné zachycení atmosféry důležitých okamžiků. JSEM DVOJÍ DŮVOD K OSLAVĚ Chcete-li získat více ze svého fotoaparátu a současně zůstat u jednoduchého

Více

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz VÝVOJ A VÝROBA Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo www.msvelektronika.cz 1. Øídící a ovládací systémy MSV elektronika s.r.o. je výrobcem a dodavatelem øídících systémù vozidel, jakož i

Více

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace OBSAH vše pro návìs upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty vše pro tahaè tachografové kotouèky rolièky

Více