PLAGIÁTORSTVÍ A JAK MU PŘEDEJÍT (ZPŮSOBY CITACÍ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLAGIÁTORSTVÍ A JAK MU PŘEDEJÍT (ZPŮSOBY CITACÍ)"

Transkript

1 1 Autor: Robert Zbíral PLAGIÁTORSTVÍ A JAK MU PŘEDEJÍT (ZPŮSOBY CITACÍ) Hned zpočátku je nutné prodiskutovat záležitost, která je při psaní práce vědeckého charakteru (a ostatně i jakékoliv jiné) nejdůležitější, totiž plagiátorství. Samozřejmě je to trochu nepříjemné téma, ale s rostoucím množstvím informací dostupných především na internetu se stává čím dál více aktuální. Definice Plagiátorství je každý případ, kdy se osoba vědomě, ať už přímo či nepřímo, za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci někoho jiného s cílem prohlašovat ji za svoji vlastní. (Parafrázováno z Indiana University Bulletin) Jak se vyhnout plagiátorství? 1 Z předchozích odstavců by mohlo vyplývat, že při psaní prací by měl pisatel používat jen své vlastní myšlenky. Tak tomu ovšem není, v naprosté většině případů to ani není možné. Základním způsobem, jak se vyhnout obvinění z plagiátorství je uvést zdroj, pokud jste použili následující skutečnosti: myšlenky, teorie, či názory jiné osoby, fakta, statistiky, grafy, diagramy (jinak řečeno jakékoliv informace), které nejsou obecně známé, přímé citace či parafrázovaní psaného či mluveného projevu jiné osoby. Jak správně uvést zdroj? Obecně existují dvě možnosti jak použít nevlastní zdroje ve vaší práci. Jedná se o přímou citaci a nepřímou. Situaci vysvětlí nejlépe následující příklady. Originální znění textu, který chcete použít 1 Častou obranou jsou ospravedlňování typu: Nevěděl jsem, že to není povoleno, Zapomněl jsem, že je to citace, Ztratil jsem zdroj, Přidal jsem několik vlastních slov, Použil jsem jen pár slov/vět z mnoha atd. Podobné omluvy samozřejmě není možné přijmout

2 2 Všechna tři memoranda prosazovala celkový společný trh a akceptovala odvětvové akce v jaderné energii a dopravě. Chybělo memorandum francouzské, a právě postoj Francie byl nejméně určitý. Mělo-li jaderné společenství určitou přitažlivost, pak celkový společný trh byl vzhledem k francouzským strukturám a mentalitě považován za hazard. Ale Francie, která nechala ztroskotat myšlenku EOS, dlužila svým sousedům kompenzaci. Předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci. 2 a) přímá citace Pokud použijeme cokoliv ze zdroje slovo od slova, jedná se o přímou citaci. V tomto případě je povinností pisatele tuto skutečnost uvést, což se děje pomocí vložení přímo citovaného textu do uvozovek ( XY ). Nejlepším příkladem je samotný původní text. Pokud se jedná o delší názor (např. nad 50 slov) někoho jiného (nejlépe ve formě přímé řeči), je dobré oddělit celý úsek od ostatního textu ve formě zvláštního odstavce. Pokud původní text jen lehce upravíme např. spojením vět či výměnou jednoho slova, jedná se stále o přímou citaci a nelze ji vydávat za nepřímou! Příklad jak použít přímou citaci: Přístup Francie ke společnému trhu byl nejasný, ale země cítila, že tentokrát nemůže zůstat mimo. Edgar Faure, předseda vlády, deklaroval: Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci. 3 Příklad jak nepoužít přímou citaci: Francie dlužila svým sousedům kompenzaci a tak předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. 4 b) nepřímá citace Někdy je vhodné převzít z původního zdroje pouze některé údaje (např. statistiky) a dosadit je do vlastní myšlenky, popř. použít informaci ve vámi upravené podobě. V tomto případě se jedná o nepřímou citaci a je nutné si uvědomit, že i když nepoužijete předlohu slovo od slova, je stále vaší povinností uvést zdroj oné informace. Opět je důležité zdůraznit, že pro 2 Gerbet, Pierre, Budování Evropy. Praha, Karolinum, s Gerbet, Pierre, Budování Evropy. Praha, Karolinum, s Gerbet, Pierre, Budování Evropy. Praha, Karolinum, s. 129.

3 3 kvalifikování části textu jako nepřímé citace musí dojít ke skutečné transformaci původní předlohy, nestačí jen kosmetické změny! Příklad jak použít nepřímou citaci: Přístup Francie ke společnému trhu byl nejasný, ale země cítila, že tentokrát nemůže zůstat mimo. Ačkoliv předseda vlády Edgar Faure nesouhlasil s principem supranacionality, byl ochoten v tomto směru ustoupit a přesunout některé pravomoci na nadnárodní instituce. 5 Příklad jak nepoužít nepřímou citaci: Přístup Francie ke společnému trhu byl nejasný, ale země cítila, že tentokrát nemůže zůstat mimo. Ačkoliv předseda vlády Edgar Faure nesouhlasil s principem supranacionality, byl ochoten v tomto směru ustoupit a přesunout některé pravomoci na nadnárodní instituce. (všimněte si chybějící poznámky pod čarou) c) obecně známá informace U těchto skutečností není nutné uvádět zdroje, uvědomte si ale, že čtenář nemusí být natolik zběhlý v problematice, kterou popisujete a tak i něco co vám může připadat jako obecně známé nemusí mít stejný charakter pro čtenáře. Pokud se obecně známá informace nepodává neutrálně-informačním tónem, je vhodné uvést zdroj. Nezapomeňte také, že pokud přejímáte text slovo od slova, tak musíte i v tomto případě použít přímou citaci. Příklady obecně známých informací: Vladimír Špidla odstoupil v roce 2004 z funkce premiéra ČR a chystá se vykonávat funkci evropského komisaře. Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů. Špatné použití tohoto pravidla: To, že odstoupivší premiér V. Špidla dostal trafiku evropského komisaře, je nutné chápat jako podraz na pana Teličku, kterého Špidla půl roku předtím do Bruselu prosadil. (zde se jedná o expresivně laděné sdělení) Voleb do Evropského parlamentu se v ČR v Karlovarském kraji zúčastnilo 25% oprávněných voličů. (jde již o konkrétní údaj) Kolik přímých a nepřímých citací je možno použít? 5 Gerbet, Pierre, Budování Evropy. Praha, Karolinum, s. 129.

4 4 Neexistuje jednotná směrnice kolik citací by měla mít dobrá vědecká práce. Obecně lze říci, že množství citací není omezeno, ačkoliv v empiricky založeném textu by jich mělo být víc než v teoreticky směřované práci (ani to ale není pravidlo). Co je však nezbytné kontrolovat je poměr přímých citací. Vědecká práce vysoké úrovně (článek v odborném časopise, kniha, ale např. i diplomová práce) by neměla překročit limit 10% přímých citací na celkovém objemu textu, v případě seminární práce je však možné zvýšit tento poměr na 30-40% (v našem případě tedy maximálně 1500 slov). Je ale důležité zdůraznit, že těchto 40% by nemělo rozhodně být z jednoho zdroje nebo ve formě jedné dlouhé přímé citace. Pokud v práci přímo citujete více jak 800 slov (celkem) z jednoho zdroje či je některá přímá citace delší než 400 slov (nebo použijete graf či diagram), je dle akademických zvyklostí slušné kontaktovat majitele copyrightu a požádat o svolení. Abychom debatu o přímých citací ukončili, snažte se je používat za následujících podmínek: skvěle podporují vaše tvrzení, uvádějí něco nového a zajímavého a není zde způsob jak byste to řekli lépe, k vyjádření přímé řeči jiné osoby, navíc pokud je toto expresivní či výrazově nezvyklé, obsah a formulace přímé citace je výjimečná, v ostatních případech raději parafrázujte (nepřímá citace), nebo ještě lépe využijte získané informace ve vlastním textu (také nepřímá citace). STRUKTURA PRÁCE 6 Seminární práce (o diplomové ani nemluvě) by měla dodržovat zde uvedenou formální úpravu a obsahovou strukturu. Ačkoliv se to u prací menšího charakteru může zdát jako nadbytečné, je možno to brát jako průpravu na do budoucnosti, například pro psaní diplomové práce či vědeckou činnost. a) Titulní list Seminární práce musí obsahovat tyto údaje (shora dolů): celý název školy, fakulty (popř. katedry, na PF není nutné): jméno autora, název práce, případný podnázev, označení (např. seminární práce), název předmětu, dole: jméno vedoucího práce včetně správně a aktuálně uvedených akademických a vědeckých titulů (jen u diplomové práce); místo a rok (viz vzor na konci tohoto dokumentu). Na druhé stránce je především u diplomové práce obvyklé uvádět čestné prohlášení, které je umístěno v dolní části (viz vzor na konci tohoto dokumentu). Není ale na škodu, když toto 6 Založeno na materiálu Základní instrukce pro správné psaní písemných prací, používaného na KPES FF UP, s Děkuji Jiřímu Lachovi za svolení ho využít.

5 5 prohlášení je i v seminární práci a student si jeho prostřednictvím uvědomí, že je třeba při koncipování písemných prací dodržovat také jisté výše uvedené etické normy. b) Obsah Je v něm uvedeno členění práce na jednotlivé části s číselným označením, včetně podkapitol. Kapitoly i podkapitoly jsou označeny římskými číslicemi v desetinné podobě. Pro přehlednost doporučuji, aby podkapitoly dosahovaly maximálně do hloubky třetí úrovně (tedy ), další dělení již atomizuje text (pro seminární práci našeho rozsahu lze i dvě úrovně považovat za maximum). V moderních textových editorech je obsah možno generovat automaticky, pokud pro názvy jednotlivých kapitol a podkapitol použijete tzv. styly (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.). Vřele doporučuji se tomuto způsobu naučit (viz vzor na konci tohoto dokumentu). c) Úvod Úvod nelze považovat za formální záležitost, jakousi bezúčelnou vycpávku jenž má čtenáře rychle převést do vlastního výkladu. Slouží k tomu, aby si autor (ale i čtenář) uvědomil základní metodologické postupy a kroky při koncipování práce a hledal širší souvislosti tématu, o němž píše. Proto je třeba úvodu věnovat mimořádnou pozornost co se týče obsahu i rozsahu. V úvodu by měly být obsaženy mimo jiné i tyto náležitosti: vymezení cíle a tématu práce, zdůvodnění výběru tématu; autorovo východisko (věcné, teoretické a metodologické), časové a obsahové vymezení (popřípadě také geografické), zhodnocení dosavadního zpracování tématu, charakteristiku použitých pramenů a literatury, jejich zhodnocení, zdůvodnění použité metody, vysvětlení členění práce, vlastní pohled na výsledky práce, problémy, úspěchy, nedostatky a rezervy, případné poděkování osobám, které si myslíte, že si to zaslouží. d) Vlastní text Je členěn na kapitoly a podkapitoly, dále na odstavce. Ty by měly být délkou mezi 5-15 řádky, nezapomeňte ale na logiku textu. Celý text zarovnávejte do bloku (justified), čísla stránek umístěte nejlépe nahoru uprostřed. Kapitoly první úrovně začínají na nové straně. Je vhodné držet se následujících doporučení (jedná se pouze o výběr): číslovky do 10 vypisujeme slovy, poté používáme číslice,

6 6 osobnosti při prvním uvedení v textu vypisujeme i s plným křestním jménem, podobně u zkratek při prvním použití uveďte do závorky plně znění (nepoužívejte zkratky v případě, že ji nevyužijete v textu alespoň pětkrát; obecně známé zkratky jsou výjimkou- např. USA), buďte konzistentní- vše stejné v textu musí být sjednoceno (transkripce cizích slov a jmen, označení dokumentů či institucí atd.). e) Závěr Je mu nutné věnovat stejnou, ne li větší pozornost jako úvodu, má být vyvrcholením a zakončením celého vašeho snažení (více viz. text níže). f) Poznámkový aparát Pro poznámkový aparát používáme systém poznámek pod čarou (footnotes). Ty slouží jak k uvedení odkazů na použitý zdroj (přímá i nepřímá citace), tak i k bližšímu vysvětlení skutečností z hlavního textu (z cvičných důvodů musí být v pracích oba typy), aby ten nebyl příliš složitý a komplikovaný. Je ovšem nutné užívání vysvětlujících poznámek pod čarou nepřehánět, aby nevytvářely druhé pásmo výkladu. V textových editorech je vkládání poznámek pod čarou automatické (doporučuji si nadefinovat vlastní klávesovou zkratku, např. ve Wordu pro příkaz VlozitPoznPodCarouIhned).

7 7 JAK NEJLÉPE NAVRHNOUT A NAPSAT ANALYTICKO-EMPIRICKOU SEMINÁRNÍ PRÁCI? 7 Následujících 10 bodů vám snad poskytne vodítka jak psát seminární práce nejen v rámci předmětů Instituce EU a Dějiny evropské integrace. Žádné z níže uvedených doporučeních není vytesané do kamene, ale doufám že vám pomohou organizovat výzkum a psaní takovým způsobem, aby výsledkem byla přesvědčivá seminární práce (a získané kolokvium či zápočet). 1. Cílem téměř každé práce je vysvětlit určitý jev, událost, tedy proč se něco stalo či nestalo určitým způsobem. Hned zpočátku je nutné si uvědomit, co vysvětlujete a proč je to zvláštní nebo důležité. Ujistěte se, že čtenář již na začátku vaší práce ví o čem práce je a co vysvětluje. Dobrým způsobem jak toho docílit je položit otázku(y). 2. Zamyslete se nad všemi skutečnostmi, které vyplývají z toho co vysvětlujete. Pokud vaše prvotní otázka obsahuje termín který je nejasný či není všeobecně známý, definujte jej. V některých případech i zdánlivě jednoduchý problém může mít několik dimenzí. Vaše otázka například může znít: Proč byl Václav Klaus zvolen prezidentem, ačkoliv původně jeho šance byly minimální? K zodpovězení této otázky je možno rozlišovat mezi situací v parlamentu, uvnitř jednotlivých politických stran, pozicí dalších kandidátů, postojem médií a veřejnosti atd. V seminární práci se můžete věnovat pouze jednomu z těchto aspektů nebo libovolné kombinaci, ale musíte v tom mít jasno. V závislosti na vaší volbě může dojít i k přehodnocení základního empirického předpokladu (např. byly šance Klause skutečně minimální?). Měli byste identifikovat nejdůležitější dimenze toho co vysvětlujete a objasnit proč jste se rozhodli na ně soustředit. 3. V mnoha případech budete chtít navrhnout vaši vlastní teorii k objasnění skutečnosti, kterou vysvětlujete (abychom byli přesní, v tuto chvíli budete mít pouze hypotézu, tedy zatím nedokázané abstraktní vysvětlení). Vaše teorie může mít několik stupňů. Může být složitější, ale neměla by být tak komplikovaná aby připomínala košatý strom. Dá se říci, že pokud nejste schopní vyjádřit podstatu teorie v jedné či dvou větách, něco je špatně. 7 Napsali Tim Büthe (Stanford University) a Peter Hall (Harvard University). Přeložil a volně upravil Robert Zbíral, na jehož hlavu padají všechny chyby a nepřesnosti.

8 8 Jak formulovat vlastní teorii? Jeden z nejlepších způsobů jak začít je zeptat se: Jak ostatní autoři přede mnou přistoupili k vysvětlení skutečnosti, o které chci psát? Analyzujte teorie, které jsou otevřeně či skrytě obsaženy v těchto pracích. Pokud se vám některá z těchto teorií hodí pro váš záměr, použijte ji. Lepší je ale zeptat se, co by se na použitých teoriích dalo zlepšit: neobsahují bod který si myslíte že je důležitý?; vychází z faktů se kterými nesouhlasíte nebo považujete jiné hlediska za důležitější? Poté je možná čas pokusit se formulovat vlastní teorii. Nezapomeňte, že teorie použitá v jedné oblasti (např. v ústavním právu) je někdy vhodná i k vysvětlení skutečností z oblasti jiné (např. institucionální vývoj EU). 4. I případné formulování vlastní teorie neznamená její okamžité použití a tím konec vašeho snažení. Místo toho vyhledejte jiné teorie popisující tu samou skutečnost (např. v literatuře), ale se kterými nesouhlasíte. Uveďte alespoň jednu či dvě podobné teorie a objasněte je ve své práci, která tím získá na přesvědčivosti, zvláště pokud dokážete, že: a) vaše teorie odpovídá faktům b) ostatní teorie které jste zmínili neodpovídají faktům tak dobře. Jinými slovy, přistupujte ke své seminární práce nikoliv jako možnosti jak uvést a podpořit vaše vysvětlení dané skutečnosti, ale jako možnost jak zhodnotit více teorií a prokázat která z nich je přesvědčivější než ostatní. 5. V tuto chvíli se alespoň ve své mysli pokuste rozložit vaši teorii na několik podbodů. Jeden ze způsobů jak toho dosáhnout je znovu se podívat na hlavní otázku vaší práce a zeptat se: Které podotázky musím zodpovědět, abych byl schopen odpovědět na otázku hlavní? Opět docházíme k tomu, že většina skutečností má množství dimenzí. Obvykle není možné vyčerpat je všechny, ale můžete podpořit svoji práci koncentrací na několik z nich. Abychom zůstali u předchozího příkladu: Pokud si kladete otázku proč ČSSD nominovala do prvního kola prezidentských voleb Jaroslava Bureše a nikoliv Miloše Zemana, bude asi dobré odpovědět proč měl být kandidátem Zeman. Navíc, téměř každá analytická otázka (např. proč ČSSD učinila takové rozhodnutí?) v sobě zahrnuje předchozí empirickou otázku (jak politická strana činí taková rozhodnutí?). 6. Nyní již můžete začít shromažďovat důkazy potvrzující a vyvracející teorie, které máte zájem probrat. Tento krok je rozhodující. Všechna tvrzení by měla být podložena empirickými důkazy. Zeptejte se sami sebe: Co bych měl najít, pokud skutečnost, kterou vysvětluji, odpovídá mé teorii? Co bych měl najít kdyby neodpovídala? Uveďte historické a empirické důkazy kdykoliv je to možné. Zde můžete uplatnit komparativní metodu, ačkoliv to není zcela nutné. V závislosti na otázkách které si kladete může být přínosem srovnání v čase, mezi zeměmi, či např. jednotlivými institucemi. Pokud porovnáváte skutečnost, která má být podle vás vlastní vícero státům,

9 9 soustřeďte se na společné body, v případě porovnávání odlišností naopak na věci které nejvíce charakterizují rozdílnost. Neměli byste jen suše odrecitovat historii jednotlivých zemí, ale cíleně použít srovnání k dokázání vašeho tvrzení. 7. V tuto chvíli ještě není vhodné se vrhnout k počítači a začít psát jednotlivé body práce. Místo toho si načrtněte na papír diagram vašeho hlavního tvrzení a jeho podbodů. To vám umožní uspořádat si myšlenky dle jejich priorit. Nejlépe je rozdělit teze do jednotlivých kategorií, např. na nejdůležitější skutečnosti, ostatní důležité skutečnosti, podpůrné skutečnosti, a zajímavé vedlejší skutečnosti. Poté se zamyslete jak je chcete vyjádřit. Pravděpodobně nechcete, aby vaše práce byla jen seznamem tezí. Potřebujete organizační schéma, které naznačí jaké body uvést dříve a jaké později. V některých případech je vhodné použít chronologickou metodu, pokud však např. srovnáváte roli jednotlivých států v procesu evropské integrace, bude možná lepší diskutovat země odděleně. Toto však není vždy nejlepší způsob jak navrhnout seminární práci. Je mnohem výhodnější určit hned na začátku jak rozvinout vaše vysvětlení než později předělávat uspořádání textu. Logicky vzato, zeptejte se sami sebe které podotázky bych měl zodpovědět první a které později (nejsou odpovědi na některé podotázky závislé na odpovědi na podotázky předešlé)? Možná si budete chtít ušetřit důležitý bod vašeho tvrzení pro překvapivé rozuzlení na závěr, ale v tomto případě je nutné vést čtenáře již od počátku krok za krokem, tak aby mohl ocenit vaše odůvodnění a byl připraven na onen dech beroucí konec. Často je prospěšné rozdělit text do kapitol, někdy i podkapitol. Tímto způsobem vyjádříte jasné uspořádání myšlenek a pro čtenáře je jednoduší sledovat vaši argumentaci. Zároveň to napomůže i vám samotným. Při přípravě osnovy běžně objevíte zajímavé hlediska, kterých jste si dříve nevšimli, a naopak některé části práce se již nebudou zdát tak důležité. Možná že budete muset v tuto chvíli provést dodatečný empirický výzkum, to je ale vždy lepší než to dělat pár dní před odevzdáním. 8. Když přejdete k psaní seminární práce, přemýšlejte o ní z pohledu odstavců. Každý z nich by měl obsahovat určitou jednotku informace. Jednoduše řečeno, vyjádřete jeden bod vaší teze a vše co k němu patří v jednom odstavci. Tímto způsobem se donutíte psát jasně a bez zbytečného opakování. Na závěr si můžete práci projít a ujistit se, že neopakujete ty samé skutečnosti v různých odstavcích. Tento postup ulehčuje čtenáři držet se sledu vašich myšlenek. Pokud hrozí riziko čtenářova zabloudění, napomožte mu umístěním směrových ukazatelů přímo do textu. Jinými slovy, občasná věta vysvětlující jak vaše tvrzení v jednom odstavci souvisí s ústřední tezí, není na škodu. Čím delší je seminární práce, tím více by měla obsahovat podobných nápověd. Na druhou stranu

10 10 to ale nepřehánějte. Podobně jako na silnici je občasná dopravní značka užitečná, cesta lemovaná billboardy pouze odvádí od klidné jízdy. Pokud se nemůžete rozhodnout jak skutečnost, kterou právě popisujete, zapadá do celkového záměru práce, je to znamení, že tato skutečnost je buď stále nejasně vysvětlená nebo nedostatečně přesvědčivá a měla by být tudíž vynechána. Samozřejmě, empirický výzkum je základem pro podložení vašich argumentů. Nesnažte se ale ohromit vyučujícího uvedením každého faktu, na který jste při výzkumu narazili. Hlavním cílem seminární práce je ukázat, že umíte použít materiál k podpoření vašeho záměru. 9. I když se již blížíte k hranici zadané délky práce, nezakončete ji pouze přidáním jedné či dvou vět. Většina prací potřebuje pečlivě promyšlený závěr, který čtenáři připomene vaši základní teorii/záměr a jak jste je dokázali. Nezapomeňte, že závěr je poslední část, kterou vyučující čte před tím, než zhodnotí celé snažení. Proto se nevyplatí závěr podceňovat. Není nutné udělat stručný výtah celé práce (zvláště pokud je složitě strukturovaná), ale je dobré zopakovat hlavní body. Jak již bylo řečeno, občas se vyplatí ušetřit si zvlášť závažnou tezi až na závěr. Další možností je ospravedlnit, proč zrovna vaše teorie je vhodná pro vysvětlení skutečností, které jste uvedli. 10. Pište v jednoduchých větách. Snažte se vyhnout složitým souvětím pokud nejste obzvláště nadaní pisatelé. I velmi složité teze mohou být vyjádřeny v krátkých větách. Ujistěte se, že se nesnažíte sdělit příliš mnoho v jedné větě. V případě že ano, nebojte se ji rozdělit. Zkontrolujte každou větu ve vaší práci. Rozuměl by jí váš spolubydlící? Pokud ne, zjednodušte tuto větu. Vyhněte se slangu. Zamyslete se nad klíčovými slovy, které používáte. Jestliže se jedná o odborné výrazy, ujistěte se, že jim vy i čtenář rozumějí. Pokud by tomu nemuselo tak být, vysvětlete je v textu či poznámce pod čarou, či je nepoužívejte vůbec. Na úplný závěr si práci projděte a zkontrolujte si syntax a pravopis. To se může zdát jako detail, ale jako vysokoškolští studenti byste měli umět psát bezchybnou a krásnou češtinou a zbytečné hrubky pokazí dojem i z jinak argumentačně skvělé práce! Přeji hodně štěstí a zábavy při psaní seminární práce

11 11 Vzor č. 1: Titulní stránka seminární práce Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Karel Poborský Proč titul vždy vyhraje Sparta Praha Normativní interpretace empiricky doložené skutečnosti Seminární práce do předmětu Kopaná jako fenomén společnosti 21. století Olomouc 2004

12 12 Vzor č. 2: Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval(a) samostatně na základě uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne 30. září 2004 Podpis (Karlův autogram nemám)

13 13 Vzor č. 3: Obsah generovaný automaticky programem MS Word (omlouvám se za anglické znění, ale nic jiného než svoji diplomovou práci jsem neměl v počítači)

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář 1 Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář Cílem Diplomového semináře je poskytnout studujícím v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí

Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Absolventská práce Význam práce Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Pro školu archivace, zdroj informací pro další studenty

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP)

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) 1) Hlavní fakta..str.1 2) Sep.sks.cz..str.2 3) Téma. str.2 4) Postupy psaní BP.str.3 5) Projekt.str.4 6) Metody...str.5 7) Struktura BP. str.5 8) Formální úprava...str.7

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Několik rad pro psaní článku na Wikipedii

Několik rad pro psaní článku na Wikipedii Několik rad pro psaní článku na Wikipedii 1. Výstavba článku = jak napsat článek ve Wordu ještě předtím, než začnete přemýšlet o jeho nahrávání na Wikipedii. 2. Nahrávání na Wikipedii 3. Prameny informací

Více

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům Osnova Struktura snímku Fonty Barvy Pozadí Grafy Výslovnost a gramatika Závěr Otázky Je vhodné uravit 1.. nebo 2. snímek jako osnovu své prezentace Příklad:

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

BP/DP 2016 - úvodní seminář 5. května 2015. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

BP/DP 2016 - úvodní seminář 5. května 2015. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU BP/DP 2016 - úvodní seminář 5. května 2015 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Zadání práce Struktura práce Tipy pro psaní práce Oficiální informace k BP/DP IS.CZU.CZ DS

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní. 1) Příprava materiálů

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní. 1) Příprava materiálů 1) Příprava materiálů 2) Příprava na výkon 3) Jak psát a čeho se vyvarovat 4) Jak postupovat při psaní 1) Příprava materiálů (co s vagónem separátů) 1 1) Příprava materiálů před psaním Jaký zvolit postup

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Pravidla správné prezentace

Pravidla správné prezentace Pravidla správné prezentace SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1/34 Obsah Základní pravidla Struktura prezentace Obecné zásady Další typy a doporučení 2/34 Základní pravidla Jedna myšlenka = jeden snímek 3/34

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep.

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep. Tvorba prezentace RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Email: Zbysek.Posel@ujep.cz Obsah A. Teoretická část Zásady tvorby prezentace Přednes prezentace

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 2 Informační zdroje 3 INFORMAČNÍ ZDROJE Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT PRACOVNÍ LIST - REFERÁT Anotace Tématem pracovního listu je slohový útvar referát. Materiál slouží k výkladu, ale také je orientován na práci s konkrétním referátem. Cílem je seznámit žáka s daným útvarem

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více