R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice"

Transkript

1 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu mladých bigbítových kapel KobylaFest si našlo cestu bezmála 140 zájemcù pøedevším z øad mládeže. náctiletých zaèínajících hudebníkù, úèastníci si pochvalovali nejen program, ale i zázemí, které letos posílil i stánek s obèerstvením. Vzhledem k tomu, že jsme poprvé zvolili jiný systém hodnocení kapel a bylo nutné si na sociálních sítích sehnat dostatek fanouškù, byl na každou kapelu plný sál divákù a odrazilo se to i na hlasování divákù, kteøí tak dopomohli k ocenìní svých oblíbených skupin. O pøestávkách si diváci vyrábìli placky, u vstupu byla instalována výstava prací dìtí našich kroužkù právì na motiv Sto zvíøat. Kroužek Filmová Osmièka v prùbìhu festivalu natáèel rozhovory s jednotlivými kapelami i s diváky a kroužek Digitální fotografie zajistil fotodokumentaci.. Jednalo se tedy o rekordní úèast za všechny pøedchozí roèníky. Letošním patronem byla skupina Sto zvíøat. Pøestože odøekla jedna kapela a program se zúžil na ètyøi muzikantské formace -1-

2 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA PROSINEC 2014 P R O CZOA MS YE Š D L EÌ N Í AZ AP JRÍOM APVOÉBHAOV E N Í LO Po zahradì Spirály poletovali brouèci V páteèní podveèer se dìti a žáci opìt po delší odmlce sešli k Listování. Tentokrát opìt v hojném poètu k listování knížkou Jana Karafiáta - Brouèci. Strašidla vyrazila na Strašidláckou stezku S dìtmi jsme si nejprve pøedstavili spisovatele, zaøadili v toku èasu, povídali jsme si o knize a rùzných jejích vydáních. Dìti ponìkud pøekvapil rok prvního vydání, dále jsme porovnávali pohádkový pøíbìh Brouèkù s faktickými údaji o svìtluškách. Seznámili jsme se také s rùznými zpracováními tohoto pøíbìhu: knižní, audio i filmové s loutkami Jiøího Trnky. Zahráli jsme si nìkolik her a nejspokojenìjší byly dìti pøi výrobì lampièky - nezbytné souèásti brouèkù. Tu jsme vyrábìli ze sklenìných lahvièek, polepovali krepovým papírem, a když si pro dìti pøišli rodièe, všem na cestu domù mohli malí brouèci posvítit. Letošní Strašidlácká stezka se nekonala ve Spirále, jako tomu bylo vloni, ale v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, což mìlo své kouzlo. Strašidla a duchové plnili celkem sedm úkolù, jejichž stanovištì museli podle mapy a svìtélek najít. Úkoly všichni hravì zvládli a tak v cíli obdrželi osvìdèení a mohli se obèerstvit u nedalekého vlkodlaka. Ti nejodvážnìjší se v cíli vypravili jen sami se svými lampióny k tajemné èarodìjnici, která jim pùjèila kouzelnou kouli a obdarovala je sladkostmi. Krásnou a tajemnou atmosféru jsme si všichni moc užili i díky opravdu nebývalé návštìvnosti strašidýlek a duchù. -2-

3 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA PROSINEC Døevìné Vánoce Vyrobte si pro sebe nebo jako dárek døevìné vánoèní dekorace. Pøihlášení nutné do Èas: 15:00-18:00 hod. Cena: 70 Kè Místo: Dolákova Informace: Richard Kresta, Všeználek cestovatel - Švédsko Zábavné odpoledne pro pøedškolní dìti plné veselého povídání, her, písnièek a kvízù s cestovní tématikou. Tentokrát se zastavíme ve Švédsku. Èas: 15:30-17:30 hod. Cena: 30 Kè Místo: Dolákova Informace: Jana Vanìèkov?, Listování - Kubula a Kuba Kubikula C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E.. Pøíbìh medvìdáøe a medvìda a pøedevším strašidla Barbuchy ze všech stran - ètení, dramatika, výtvarka. Èas: 15:00-17:00 hod. Cena: 50 Kè Místo: Pøemyšlenská Informace: Alena Rýgrová, Vánoèní koncert Tradièní Vánoèní koncert, kde jako každý rok vystoupí klienti našich hudebních kroužkù. Èas: 17:00-19:00 hod. Cena: ZDARMA Místo: Pøemyšlenská Informace: Jana Vanìèkov?, - 3 -

4 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA PROSINEC 2014 N A P S A L I O N Á S: N A Š E P R A H A 8-4-

5 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA PROSINEC 2014 N A P S A L I O N Á S: O S M I È K A N A P S A L I O N Á S: X B - 1 Recenze povídky jedné z úèastnic kroužku Tvùrèí psaní, Michaely Portychové (publikována ve sborníku Prokleté knihovny)...a když už píšu o tíživé atmosféøe, pak nelze nezmínit povídku Povstaòte z popela od Michaely Portychové. Pøíbìh sledující život dívky, kterou zajímají více knihy než lidé, mì na první pøeètení sice pøíliš nezaujal, pøesto se na nìj pro jeho mrazivost zapomíná jen tìžko; hlavnì tìm, kteøí stejnì jako podivná dívka z povídky preferují spoleènost knižní pøed tou lidskou. recenzentka: Markéta Gajdošová zdroj: -5-

6 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA PROSINEC 2014 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E POJEÏTE S NÁMI DO DRÁŽÏAN! Pojeïte s námi na pøedvánoèní nákupy do Drážïan, užít si vánoèní atmosféru a jedineèný pocit z tohoto krásného mìsta. Cena: 400 Kè/seniorslevenka 300 Kè Vìk: let Èas: 6:00 18:00 hod. Sraz: Metro C Kobylisy Informace a pøihlašování: Hana Králová tel.:

7 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA PROSINEC 2014 PROVOZ BÌHEM VÁNOÈNÍCH PRÁZDNIN Naše kroužky bìží poslední den ve ètvrtek 18. prosince Pak se uvidíme až 5. ledna PØEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠASTNÝ NOVÝ ROK 2015! Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mládeže v Praze 8 - Spirála Budova v ul. Pøemyšlenská, telefon a fax: , , na pracovníky: Budova v ul. Dolákova, telefon a fax: , , na pracovníky:

8 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 P Ø E M Y Š L E N S K Á so Mikulášský šachový turnaj, 9:00-14:00 hod., turnaj v rapid šachu, startovné: 50 Kè st Pøedvánoèní tvoøení pro seniory, 10:00-12:00, dopoledne plné tvoøení a výroby vánoèních dárkù, zdarma pá Vánoèní keramická dílna, 14:00 16:00 hod., tvoøení keramických dárkù, cena: 50 Kè dítì, 100 Kè dospìlý, 75 Kè Senior slevenka so Sobotní keramická dílna, 9:00 12:00 hod., tvoøení z keramické hlíny, cena: 50 Kè dítì, 100 Kè dospìlý, 75 Kè Senior slevenka so RPG sobota, 13:00 19:00 hod., hraní pro zkušené hráèe i zaèáteèníky, cena: 50 Kè/osoba. Rezervace nutná ne Listování Kubula a Kuba Kubikula, 15:00-17:00 hod., výtvarná dílna, èetba, zpìv a dramatika, cena: 50 Kè po Vánoèní koncert, 17:00 19:00 hod., prezentace èlenù hudebních kroužkù, zdarma pá Vánoèní pohádka o kapru Karlovi, 16:00 17:00 hod., pohádkové pøedstavení pro dìti od 5 let, cena: 50 Kè dítì, 100 Kè dospìlý, 75 Kè Senior slevenka D O L Á K O V A èt Mikulášská nadílka, 16:00 a 17:00 hod., nadílka s návštìvou pekla s èerty a nebeských bytostí, cena: 180 Kè vèetnì balíèku so Pøedvánoèní keramická dílna, 9:00 12:00 hod., tvoøení z keramické hlíny, cena: 50 Kè dítì, 100 Kè dospìlý, Senior slevenka 75 Kè po Písnièkové odpoledne, 14:00 16:00 hod., zábavné hudební posezení s dìtmi mladšího školního vìku se zpìvem koled, cena: 30 Kè èt Døevìné Vánoce, 15:00-18:00 hod., výroba a vyøezávání vánoèních dekorací, pro dìti od 8 let, cena: 70 Kè èt Všeználek cestovatel Švédsko, 15:30 17:30 hod., odpol. pro pøedškolní dìti, povídání, hry a písnièky, cena: 30 Kè èt Den hor, 14:00 15:30 hod., zábavné povídání pro dìti mladšího školní vìku, cena: 30 Kè. Rezervace nutná. O S T A T N Í ne Vánoèní orientaèní bìh, 12:00-15:00 hod., orientaèní bìh v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice pro rodièe s dìtmi a veøejnost, start pouze do 14:00 hod., cena: 30 Kè/mapa pá Pøedvánoèní Drážïany, 6:00-18:00 hod., jednodenní výlet s individuálním programem, cena: 400 Kè/300 Kè Senior slevenka so Dárek pro seniora, 14:00-18:00 hod., OC Krakov, výroba dárkù pro klienty z Domova pro seniory v Kobylisích, zdarma Pøejeme všem klidné Vánoce a hodnì úspìchù v roce

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

R A N Ž Á D A. Zápolili jsme v Carcassone. Listovali jsme si spolu s Pipi Dlouhou punèochou. Probìhla RPG sobota

R A N Ž Á D A. Zápolili jsme v Carcassone. Listovali jsme si spolu s Pipi Dlouhou punèochou. Probìhla RPG sobota R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2013 roèník 8, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zápolili jsme v Carcassone Sváteèní den 17. listopadu jsme tradiènì

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: bøezen 2014 roèník 8, èíso 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užii jsme si výet po Praze Vyrazii jsme za chadného poèas? na úžasný

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXIX Èíslo 6 rok 2008 cena: zdarma. FOTOSTØÍPKY ze straòanských hodù se stárkem a mládkem

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXIX Èíslo 6 rok 2008 cena: zdarma. FOTOSTØÍPKY ze straòanských hodù se stárkem a mládkem ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXIX Èíslo 6 rok 2008 cena: zdarma O víkendu 12.-14. 9. 2008 se ve Strání slavily hody. Chasou byl zvolen stárek Vašek Popelka a za mládka si vybrali Jeòu Popelku. Celkem se

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009. Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více