Nová sbírka pohádek a povídek - Marie Halseband. Nová sbírka. Nezaazené pohádky a povídky. pro malé a velké od Marie Halseband. München 1935.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová sbírka pohádek a povídek - Marie Halseband. Nová sbírka. Nezaazené pohádky a povídky. pro malé a velké od Marie Halseband. München 1935."

Transkript

1 Nová sbírka Nezaazené pohádky a povídky pro malé a velké od Marie Halseband München 1935 Obsah: - 1 -

2 Obsah: Nová sbírka... 1 Úvod... 3 Kapka krve Luciferovy... 4 Sousedé... 8 Hadí korunka...12 Jak vznikla slune$nice...17 Kytice...21 Dík...24 Ztroskotaná lo)...26 Pomsta...29 Cesta k nebeské brán/...32 Obraz Krist1v...35 Sestra Agatha...38 Svaté ruce...40 Lidský duch...42 Velký mozek, malý mozek a slune$ní plete:...44 T<i hradby...48 Výstavba...49 Nový <ád...52 Tíha k<í=e...55 Bratr Bonifác...58 Koší$ek na šití...61 Nápis na hrobce...65 Nezp1sobná dívenka...68 P<íb/h o Abdrushinovi...72 Strá=ci zahrady...74 Na stráni...79 T<i sourozenci...84 Dv/ rozmluvy...87 Starý ková<...90 Svatá noc...93 Rej sk<ítk Princezna Sn/hurka s ledovým srdcem Prázdniny na horách Úzká lavi$ka Ani$$in zá=itek D/tský doktor Mali a zví<átka Krej$í Janek Konec *** - 2 -

3 Úvod Paní Marie Halseband napsala mnoho velmi krásných a pou$ných p<íb/h1 pohádek a povídek, které byly vydány kni=n/ ve velké souborné sbírce pod názvem Ich klopfe an! - Já zaukám! - Pohádky pro malé a velké v nakladatelství Der Ruf G.m.b.H. v München V jednom z dalších p<íb/h1 Kapka krve Luciferovy, nevíme ji= p<esn/ pro$ - mo=ná zám/rn/ $i jen v zápalu spisovatelského nadšení, popustila uzdu své fantazie a pon/kud se odchýlila od Zákon1 stvo<ení p<inesených nám Synem Ilov/- ka v díle Ve Sv%tle Pravdy Poselství Grálu od Abdrushina. Snad práv/ to bylo i p<í$inou roztr=ky s Abdrushinem a jejího odchodu ze Svaté Hory. Tuto povídku však p<esto, spolu s n/kterými dalšími novými, pak vydala ve své pon/kud zkrácené soukromé sbírce se stejným názvem, ale ji= v jiném vydavatelství - Olien. Jada dalších, a$ docela p/kných p<íb/h1, se ji= nedostala mezi $tená<e Poselství Grálu a z1stala zcela zapomenuta. Proto je zve<ej:ujeme alespo: dodate$n/ v této nové sbírce neza<azených pohádek a povídek od paní Marie Halseband. Pro úplnost za<azujeme zde hned úvodem i výše zmín/ný p<íb/h Kapka krve Luciferovy, pova=ujme jej však jen za pouhou alegorii jednání temných lidských duch1 zasa=ených onou ošklivou nákazou virem zlého cht/ní z Luciferovy kapky krve. Nedejme se zmást, sk<ítkové a ostatní bytostní v=dy v/rn/ slou=í Stvo<iteli a nikdy se nemohou odchýlit od Bo=í V1le. Zlá krev však tehdy zachvátila mnoho lidí v sousední zemi, u nás i po celém sv/t/, p<esto=e vyslanec ze Sv/tlých Výšin byl p<ímo mezi námi; nepoznali jej a neslyšeli jeho Slova - necht/li znát Zákony našeho Stvo<itele... *** - 3 -

4 Kapka krve Luciferovy Marie Halseband Jednou se Lucifer pokoušel proniknout do jasného zá<ícího Sv/tla a= k nebi, ale b/lostný archand/l, který stojí p<ed branou ráje, srazil ho dol1 svým ohnivým me$em. Poran/ný Lucifer, sk<ípaje vztekem zuby, let/l zp/t do temnot. Jeho veliká, $erná <íza zahalila na okam=ik slunce i Zem jako temný mrak. Z jeho ramene kanuly temné kapky krve a padaly na velkou lesní louku, kde z nich ihned vyr1staly $ervené muchom1rky. Víte, takové podobné t/m, co mají na $ervených hlavi$kách bílé te$ky, jsou velice hezké, ale jsou jedovaté. Avšak tyto muchom1rky byly obzvlášt/ jedovaté, proto=e vyrostly ze zlé krve Lucifera. Na pohled byly však tak krásné, =e ten, kdo by je uvid/l, z1stal by nad nimi stát s obdivem. A jedna z t/ch kapek zla dopadla i na malého trpaslí$ka, který práv/ pospíchal z lesa, a zasáhla ho p<ímo do srdce. "Au...," zana<íkal bolestn/ a chytil se za srdí$ko. Pojednou se mu zdálo, =e louka u= není tak krásná a tak p/kn/ zelená, =e slunce nesvítí tak jasn/, a =e je všechno n/jak temn/jší a oškliv/jší. A= do této doby byl trpaslí$ek takovým malým, dobrým chasní$kem, který piln/ pracoval a byl laskavý ke všem obyvatel1m lesa. A na to všechno naráz zapomn/l a naplnila ho divoká zloba. Nyní m/l jenom jedno p<ání - ubli- =ovat! Nenávid/l všechno kolem sebe... "Ty," povídá mu šedivý zajíc, který a= dosud m/l v trpaslí$kovi dobrého kamaráda a pr1vodce. "Kdepak jsou polo=eny lé$ky, abych do nich p<i své ranní procházce neupadl?" Trpaslí$ek se škodolib/ zasmál a <ekl: - 4 -

5 "Jen si utíkej, kudy chceš, dnes nejsou =ádné nalí$eny." Brzy na to se ozval bolestný výk<ik zajíce, který uvízl zadním b/hem v nalí$eném oku. Zlý trpaslí$ek samou radostí nad zajícovým utrpením ud/lal p<emet a rozhlí=el se, co by m/l dále natropit. Tu uvid/l na strom/ hnízdo stehlíka, kde vyzp/vovala paní stehlíková, =e zah<ívá vají$ka. "Hoj," volal na ni záludn/, "posp/š si, na rohu lesa t/ $eká tv1j mu=." Paní stehlíková, která znala trpaslí$ka jako dobrou bytost, pod/kovala a odlétla. Hupky, hupky - a ji= byl trpaslí$ek na strom/ a rychle vyhazoval vají$ka z hnízde$ka. "Qe se nestydíš," volal na n/ho sk<ítek stromu, ale v odpov/) mu spadlo poslední vají$ko p<ímo na hlavu. Chechtaje se, slézal zlomyslný kazisv/t dol1. Nyní se však dozv/d/l celý les, =e se z trpaslí$ka stal zlý mu=í$ek, proto=e paní stehlíková na n/ho všem =alovala. I kdy= nikdo nev/d/l, pro$ to trpaslí$ek ud/lal, nikdo u= o n/m necht/l nic slyšet. Všichni se vzájemn/ p<ed ním varovali a všechna zví<átka p<ed ním utíkala. Všichni se ho tedy stranili, a to m/lo za následek, =e se stal ješt/ horším. Vymýšlel si stále nové a horší špatnosti, kterými by p<ekvapil. Jednou slyšel v lese smích a radostné hlasy lidí. Rychle zamí<il k cest/ a vyryl v zemi u cesty pod velkým ko<enem díru. Pak se spokojen/ usadil za kapradinu a vy$kával. Za chvíli p<icházeli lidé a hned ten první stoupl nohou do díry pod ko<enem a klesl k zemi. Noha opuchla ošklivým výronem. "Cha, cha, cha, cha, cha - cha," smál se zlý mu=í$ek. "Promi:te," pravil sk<ítek stromu, "to ud/lal zlý trpaslí$ek." Ran/ný však nerozum/l. Ostatní p<átelé mu pomohli a vedli jej opatrn/ a zara=en/ z lesa dom1. A tak zakrátko zpozorovali i lidé, =e v lese není n/co v po<ádku. Stále tam docházelo k úraz1m a k nep<íjemným pád1m. V/tve zachytávaly lidi, šlehaly je do obli$eje i do o$í, trny se nenadále zapichovaly do jejich šat1 i rukou a bolestiv/ zra:ovaly nohy, docházelo i k potrhání od/vu a mnoho jiných nehod je tam potkávalo. A zlý mu=í$ek se jen smál. Jednoho dne p<išlo do lesa mali$ké d/v$átko. M/lo v ruce koší$ek a hned se pustilo do sbírání $ervených jahod, které vábiv/ lákaly na vyslun/né pasece. Kde se vzal, tu se vzal - p<iblí=il se k ní zlý mu=í$ek a hned si za$al vymýšlet, jak by d/v$átko vyd/sil. Nejd<íve zapletl jeho copánky do ostru=inového trní. Malé d/v$átko je však bez ná<ku trp/liv/ vyprostilo a ovázalo si copánky kolem hlavi$ky, aby vlasy nevisely voln/ dol1. "Te) p<ivolám hada, ten d/v$átko jist/ vyd/sí," uva=oval zlý mu=í$ek. Ne=li se však pohnul, aby provedl, co zamýšlel, uvid/l stát za d/v$átkem sv/tlou postavu, která mu varovn/ hrozila prstem. N/co takového jej dosud nepotkalo. Polekal se, zarazil, celý zkoprn/l. Sv/tlá postava pohladila hlavi$ku malého d/v$átka a zmizela... D/v$átko ji= dávno odešlo z lesa s plným koší$kem vonících, sla)ou$kých jah1dek, a trpaslí$ek stále ješt/ sed/l na tém=e míst/ a - podpíraje si hlavu rukama, p<emýšlel o tom, co d/lá. N/co se mu nezdálo, cosi se v n/m probouzelo. Nev/d/l však, co to je

6 Tu náhle vysko$il, za$al b/hat zu<iv/ po lese, nará=el hlavou do strom1 a k<i- $el tak, =e všechno =ivé p<ed ním prchalo. Takové zd/šení vyvolával. Tak dorazil a= k malému lesnímu jezírku, ve kterém =ily rusalky. Zlý mu=í$ek je ji= mnohokráte vyd/sil, kdy= si s nimi hrával svým, pon/kud drsným zp1sobem. A jak se k jezírku blí=il, napadla ho nová zlomyslnost. Rychle upletl z rákosí v/nec a polo=il se na b<ehu. Do v/nce vlo=il pavu$inovou sís a pak tiše $íhal. Netrvalo dlouho a na hladinu se vyno<ily rusal$í d/ti, které plavaly o závod sem i tam, a hrály si na honi$ku. Náhle hodil zlý mu=í$ek do vody v/nec se sítí a chytil do ní malou rusalku. Za bázlivého k<iku ostatních rusal$ích d/tí vytáhl lapenou ko<ist na b<eh a pravil: "Te) se m1=eš, dívenko, po libosti nadýchat také trochu pozemského vzduchu, a= se budeš dusit!" (ony toti= rusalky mohou =ít jen ve vod/). Kdy= provedl tento ošklivý kousek, jakoby jej to p<estalo bavit. V1bec necítil pot/šení z toho, co ud/lal a vzpomn/l si na sv/tlou postavu, je= mu v lese varovn/ hrozila. Naše rusalka se na b<ehu v síti rozplakala, a= celá vysílením umdlévala. Její matka se vyno<ila z vody, b/dovala a spínala své ruce. Zlý mu=í$ek se tomu všemu smál..., ale co te)? Smích mu p1sobil bolest! Za- $al dupat nohama a k<i$el a nadával na všechny rusalky, i mamince lapeného dít/te nadával - a to ho ješt/ víc bolelo. Pojednou se objevila u malé rusalky, je= se unaven/ kr$ila v síti, jemná zá<e. Sv/tlá postava tu byla op/t. Pohladila lehce hlavinku rusalky, která pod ú$inkem jejího dotyku ihned o=ila. Pak pohrozila sv/tlá postava mu=í$kovi a chystala se odejít. "Zastav se," zarazil ji mu=í$ek, "z1sta: zde. To všechno jsi zavinila ty. Tys mi vzala m1j klid i moje pot/šení z mých kousk1! Kdo jsi?" Postava p<istoupila blí=e k n/mu a pravila: "P<emýšlej a pak budeš brzo osvobozen!" A na to zmizela. Mu=í$ek chytil malou rusalku a hodil ji zp/t do vody. "Jen si plav, te) pot<ebuji klid, kdy= mám p<emýšlet," pravil a hled/l, jak mali$ká plave ke své matce. A pojednou cítil, =e ud/lal n/co lepšího, n/co radostn/jšího ne= dosud a m/l z toho podv/dom/ radost. Zvedl se a p<emýšleje o této radosti, krá$el nyní lesní cestou. A tu stoupl p<ímo do díry pod ko<enem stromu, kterou onehdy zde vyhrabal. Rychle díru zahrnul zemí. "Musím p<ece p<emýšlet, a v tom by mi p<eká=el ná- <ek, kdyby do díry zase n/kdo spadl," povídal sám sob/. Pak odstranil také dv/ oka, která tam byla nalí$ena na zajíce a o nich= dob<e v/d/l, proto=e je sám p<edtím nakladl. A podivno, $ím více odstra:oval nástrahy, které p<edtím pracn/ ud/lal, tím pocisoval stále v/tší uspokojení. Zdálo se mu, =e slunce ješt/ nikdy tak krásn/ nesvítilo jako práv/ te), a zví<átka v lese ho pojednou u= neobcházela v dalekých kruzích. Cítil se tím pot/šen. Posadil se na ko<en stromu a op/t se pohrou=il do p<emýšlení. Tu poznal, =e se nemusí nechat unést zlem, =e je lepší ší<it dobro... Lesem op/t krá$elo ono malé d/v$átko s copánky. Neslo koší$ek, tentokrát napln/ný bylinami, a usedlo na ko<en vedle trpaslí$ka, kterého ovšem nevid/lo. V nedaleké vesni$ce za$alo práv/ vyzván/t ve$erní klekání. "Milý Bo=e," <eklo d/v$átko do zvuku zvonu a sepjalo své ru$ky, "prosím t/, dej, aby tyto krásné byliny pomohly mému nemocnému tatí$kovi, aby se op/t uzdravil." - 6 -

7 Za chvíli, šsastn/ se usmívajíc, posíleno d1v/rou v Bo=í pomoc, odcházelo lesní cestou a= k okraji lesa, kde stál tichý d1m, jeho= $ervená st<echa prosvítala mezi zelení strom1. "Kdo je B1h?" pronesl trpaslí$ek udiven/. Tu op/t uvid/l sv/tlou postavu, která byla nyní mnohem jasn/jší a krásn/jší ne= d<íve. Usmála se na n/ho a pravila: "Te) to zase budeš v/d/t, p<ekonal jsi v sob/ zlé." P<i t/chto slovech sáhla trpaslí$kovi na srdce, kde byla zaschlá kapi$ka jedovaté, zlé krve. Trpaslí$kovi se náhle zdálo, jakoby tato sv/tlá, pomáhající bytost z n/ho s:ala t/=ké b<ím/. Les byl zase tak nádherný, plný barev a v1ní, zví<átka op/t tak milá, ptáci zpívali jásavé melodie, hmyz bzu$el v korunách strom1 i na lukách, ryby sebou vesele pleskaly v jeze<e, zkrátka sv/t byl pro trpaslí$ka plný krás, jako nikdy p<edtím a trpaslí$ek byl šsasten. Náhle zase v/d/l, kdo je B1h, a jeho malé srdce p<ekypovalo láskou a vd/$ností. --- A= p1jdete n/kdy nap<í$ lesem na procházku a najdete p<itom báje$né h<íbky, kozáky, k<emená$e, klouzky, bedly a jiné jedlé houby, nebo sla)ou$ké jahody, maliny $i ostru=iny, $i uvidíte ty nejkrásn/jší kv/ty a budete se také ze všeho toho radovat, pak si bu)te jisti, =e za n/kterým stromem sedí náš spokojený trpaslí$ek a mne si radostí ruce. To on vás p<ivedl práv/ sem a vedl vaše o$i tak, aby jim nic neuniklo! On toti= te) není nikdy dost spokojen se svojí pílí a chce ud/lat ješt/ mnohem víc radosti a mnohem víc dobrých $in1. Neví ješt/ dodnes, =e to byla kapi$ka zlé, jedovaté krve Lucifera, která ho na $as u$inila zlým, ale ví, =e jeho prací je d/lat dobro a slou=it....ooooo

8 Sousedé Byli sousedy a chodili spolu ka=dodenn/ do mate<ské školky, vzdálené od jejich domova jen n/kolik minut. A$ byl Pet<ík starší ne= Eliška, byla dív$inka p<ec hlavou všech jejich podnik1. BylS Pet<ík úzkostlivý a plá$ a smích byly u n/ho v jednom pytlí$ku. Pet<ík1v otec byl tím $asto rozmrzelý a mínil, =e z Pet<íka nebude nikdy <ádný chlapec, z1stane-li takový rozplakaný, ale Elišce byla tato úzkostlivá mysl kamarádova vhod, proto=e jí mohla vyu=ít, aby Pet<íka u$inila poddajným pro všechna svá p<ání. A Eliška m/la mnoho p<ání, a co= bylo horšího, jí bylo všechno vhod, aby došla cíle. Proto i Eliška lhala bez rozmyšlení a studu. Stále v/d/la n/jakou novou p<íhodu, aby Pet<íka vystrašila. Kdy= ji pak dosp/lí lidé dohnali k zodpovídání, tvá<ila se Eliška velmi udiven/ a tvrdila s nevinnou tvá<i$kou, =e nijak necht/la Pet<íka postrašit. Cesta do mate<ské školky vedla kolem t<í náro- =í. A$ d/ti chodily te) ji= po léta kolem t<í náro=í stejnou cestou a Pet<ík by šel ji= brzo do školy, z1- stávala cesta v=dy tajupln/ strašidelnou Eliš$iným vypráv/ním. "Hú!" zvolala v=dy tiše, kdy= zahýbali kolem prvního rohu a táhla p<ítele zpátky. "Fuksa!" Fuksa je velký k1: obchodník1v a Eliška m/la vlastn/ práv/ tolik strachu p<ed zví<etem jako její kamarád, ale nedala to najevo. Pet<ík1v obli$ej se ihned protáhl a dolní ret se mu pová=liv/ stáhl. "Nedívej se tam! Prob/hneme rychle kolem!" volala Eliška a oba prob/hli kolem rohu. Pet<ík odvracel bázliv/ obli$ej, co= bylo Elišce vhod, nebos ve dvo<e nebyl v1bec =ádný k1:. Ale to nebylo Pet<íkovi t<eba v/d/t. "Tiše!" <ekla Eliška, kdy= se blí=ili k druhému rohu dom1. Ierný mu= nás nesmí slyšet

9 Po špi$kách plí=ili se kolem vchodu do hlubokého sklepa, kde le=ely pytle uhlí a zaznívaly hrubé hlasy. Pet<ík si vzdychl zhluboka, kdy= byla i tato p<eká=ka šsastn/ p<ekonána. Nyní p<išlo velké, nezastav/né prostranství. Zdobily je nízké k<oviny a n/kolik stromk1. Pet<íkovi p<ipadal tento kus cesty zvlášt/ daleký. Eliška bloudila bystrýma o$kama kolem a vymýšlela nové p<íb/hy. "V$era mi p<inesla babi$ka táákovýhle kus $okolády!" pravila, ukazujíc rukama pravd/ nepodobnou velikost. Tak veliký ani není! <ekl Pet<ík rozhorlen/. Dodal pak rozvá=n/: "P<inesla jsi mi kousek?" To nem/la Eliška nijak na mysli a <ekla proto vyhýbav/: "N/co škrábe za kamenem. Jist/ had!" Had byl vrchol hr1zy pro d/ti. Nevid/ly sice dosud nikdy =ádného krom/ ve své obrázkové knize, ale takový obrovský plaz musel být to nejhr1zn/jší na sv/t/. Pet- <ík se zdráhal jít dále a dal se do plá$e. "Nebudeš-li tiše," <ekla Eliška, "kousne t/!" Chopila chlapce za ruku a táhla ho dál. Pet<ík utíkal kolem kamene, strhuje dívku s sebou. Ale Eliška p<i tom zakopla a upadla. Te) byl plá$ dvojhlasný, nebos jak dívka vypadala! Šati$ky zablácené, všete$ný nosík zkrvavený. S plá$em obešli poslední roh, p<ed kterým $íhávala jinak t<etí p<eká=ka na jejich cest/, velký pes, a dorazili kone$n/ do zahrádky p<ed domem, kde byla mate<ská školka. "Jak to vypadáš?" pozdravila sestra Hilda dívku. Pet<ík mne porazil! zn/la rychlá odpov/) Eliš$ina. V Pet<íkovi to vzbudilo nevoli. T/=ké slzy mu stékaly po $ervených tvá<ích. "Ale to p<ec není pravda!" vzlykal. "Malý uplakan$e!" <ekla sestra Hilda sp/šn/ a chopila ho za ruku. "Vím, =e jsi to neud/lal úmysln/." Ne= mohl Pet<ík <íci, =e to opravdu neud/lal, postavila ho ji= sestra vedle Jeníka, jeho spolu=áka, se kterým denn/ chodil spole$n/ na procházku. Ale podnikavý duch Eliš$in se dávno ješt/ neztišil. Postrkovala a štípala menší d/ti a vnášela trvalý neklid do <ad. Kone$n/ zasáhla sestra a postavila pevnou rukou d/v$e vedle sebe. Pojednou bylo z Elišky nejzp1sobn/jší d/v$átko, jaké jen si lze pomyslet. Taková byla lhavá Eliška! Ale brzo m/l velký den v Pet<íkov/ =ivot/ p<ivodit pronikavou zm/nu. Jeho brat<í$ek Bed<ich m/l jít poprvé do mate<ské školky. Pet<ík m/l zcela sám vést mali$kého, nebos Eliška byla nemocná. "Dej na n/j pozor, m1j velký chlap$e," <ekla matka na rozlou$enou a dala ka=dému s sebou na cestu jablí$ko. Pet<ík byl hrdý, =e má opatrovat brat<í$ka. Dodalo mu to zcela nové odvahy. Všechno šlo dob<e. Qádná Fuksa nestála ve dvo<e, z otev<eného uhelného sklepa zn/lo veselé hvízdání a i t<etí roh se šsastn/ p<ekonal, nebos starý pes le=el na slunci, vrt/l ocasem a nehýbal se. 0 louce net<eba ani mluvit, ta byla krásná, jak jen m1=e být na ja<e holá plocha, z ní= všude vyhlí=ejí sedmikrásky. Dosud nikdy nebyla cesta tak krátká, p<íjemná a veselá pro Pet<íka jako dnes, a s usm/vavými tvá<emi vešli brat<i do mate<ské školky

10 "Vida! Kone$n/ u= neplá$eš!" chválila sestra Hilda a vzala nová$ka k sob/. "Tak je to správné! Musí-li n/kdo dávat pozor na bratra, musí také ukázat, =e je mu=. A mu=ové neplá$ou!" dodala sestra. "To <íká také tatínek!" mínil Pet<ík a celý jeho obli$ej zazá<il. V té dob/ le=ela Eliška nemocna: U její postýlky sed/la ošklivá babice a hled/la ledov/ studenýma o$ima na dít/ v hore$ce. "Zítra jsou tvé narozeniny!" <ekla sta<ena. "Bude ti šest let, lhavá Eliško! "Tak se nejmenuji!" zvolala Eliška s nevolí, ale sta<ena pokr$ila jen posm/šn/ rameny. "Jsi lhavá Eliška!" opakovala. "Tady se podívej! Ierný )áblík, kterého dr=ím v náru$í, vznikl z tvých l=í. Malý šeredný netvor se šklebil na Elišku a vyplazoval na ni krvav/ rudý jazyk. Ano! kývala sta<ena pro sebe. "Tak to chodí s nehodnými d/tmi! Te) p1jdeš s námi do temného domu, ve kterém se procházejí l=i a navzájem se po=írají." Sta<ena natáhla suchou rukou po Elišce a také malý netvor sahal svými pavou$ími prsty po dít/ti. S hr1zou cht/la Eliška uhnout, ale =elezné ruce ji dr=ely pevn/. Potom stála v temném dom/. Bylo tu hr1zn/ a studen/. D1m m/l nes$etné rohy a kouty a ze všech vyskakovala n/jaká le=. Smály se, kdy= vid/ly, =e se Eliška d/sí. Štípaly ji cestou bolestn/ do rukou a obli$eje. Tak jsi štípala d/ti," mluvila sta<ena lhostejn/, jdouc vedle Elišky. Jaké to tu p<ec byly hrozné formy l=í! Tu vyskakovali za rohem obrovští kon/ s planoucíma o$ima a nozdrami, porazili Elišku a šlapali po ní. Z $erných sklep1 natahovali $erní mu=i nes$etné $erné ruce po ní a sk<ehotali chraptivými hlasy: Sem s prolhaným dít/tem!" P<es cestu le=eli tlustí zelení hadi a zatarasili cestu. Kdy= pod/šená Eliška cht/la p<es n/ sp/chat dále, padala p<es slizká klubka. A hadi sy$eli: Tak klopýtají prolhané d/ti p<es vlastní l=i!" Zu<iv/ št/kající psi ch:apali po Elišce. S k<ikem chytala se sta<eny a volala: "Vezmi mne zas s sebou! Nechci také ji= zcela jist/ nikdy lhát!" Jako odpov/) zn/l ze všech stran hlu$ný smích, l=i se svíjely rozkoší. "Nepustíme t/ odtud, lhavá Eliško!" <valy. "Tebou a tob/ podobnými =ijeme p<ec!" "Prosím, stará paní," volala op/t dívka. "Chci také být s Pet<íkem za dobré!" Co mi dáš, ptala se babice, "kdy= t/ op/t dovedu dom1?" Všechny svoje dárky k narozeninám, které zítra dostanu! zvolalo d/v$e. "Nechci! Co mi dáš?" ptala se sta<ena dále. Své nové šaty a ko=ešinovou $apku!" <ekla Eliška. Nechci! Eliška nabízela jí všechno p/kné, co m/la. Nic nebylo sta<en/ vhod, jásav/ obklopovaly ji l=i a smích byl stále divo$ejší. Co tedy chceš? zeptala se kone$n/ Eliška s plá$em. "Tvé srdce!" zvolala sta<ena rychle. "To ti nemohu dát," <ekla Eliška, "matinka <íká, =e mé srdce pat<í Pánu Bohu!" Srdce prolhaného dít/te ne!" vyk<ikla sta<ena a sahala po levém boku dít/te. Maminko! zvolala dívka poslední silou. "Eliško, jsem u tebe!" <ekl v tom okam=iku vlídný hlas mat$in. Ach, to bylo krásné! Byla tu mat$ina dobrá ruka, byl tu milý, sv/tlý pokoj a Eliška se zajíkala s hore$n/ rozpálenými tvá<emi:

11 Sta<ena l=í cht/la mi vzít mé srdce, ale to p<ec pat<í Bohu!" Sta<ena l=í m1=e vzít tvé srdce, jen kdy= jsi lhala," <ekla matka a Eliška se dala do ho<kého plá$e. "Maminko, nechci ji= nikdy lhát! Jen kdy= smím ponechat své srdce Pánu Bohu! O n/kolik dní pozd/ji sm/l Pet<ík navštívit p<ítelkyni. P<išel tak vesele a jist/, =e se Eliška p<ece zase musela zlobit nad jeho neobvyklou samostatností. "Co d/lá Fuksa?" ptala se trochu záludn/. "V$era jsem jí donesl chleba," zn/la p<ekvapující odpov/). "A $erný mu=?" Ten zpívá, hvízdá a sm/je se, kdy= jdeme kolem! "A had?" "Ach, zde =ádných není, <íkala sestra Hilda," zvolal Pet<ík. "A velký pes je také milý, hraje si s námi, Bed<íšek smí dokonce na n/m jezdit." To bylo p<íliš mnoho najednou. Eliška byla zni$ena. Ale ješt/ pokusila se nabýt starého vlivu nad kamarádem. P<íští týden p<ijdu do školy! pravila. Ale jen do dív$í, zvolal Pet<ík. "Ale já jdu do školy, kde se ze mne stane mu= jako m1j tatínek!" Prudce ví<ilo to v Eliš$in/ hlavi$ce. Nejsi tedy ji= uplakanec!" vybuchla kone$n/. "Ach, kde=!" mínil Pet<ík s mu=n/ vá=nou tvá<í. "Ale já také u= nejsem lhavá Eliška!" zvolala prudce. "To je nutno teprve ukázat, Eliško," <ekla matka, která práv/ vešla. "Ale chceme ti všichni pomáhat, abys z1stala v/rna svému p<edsevzetí a v=dy si je p<ipamatovala, kdybys m/la znovu <íci n/co l=ivého. Eliška skryla hlavu v mat$in/ náru$í. "Ty jsi p<ec ta nejlepší!" zašeptala. Pak <ekla tiše, aby to jen matka mohla slyšet: "Myslíš, =e te) Pánb1h bude spokojen s mým srdcem?"...ooooo

12 Hadí korunka Byla jednou jedna princezna, štíhlého, krásného tílka, ztepilá, jemná, jak se práv/ na princeznu sluší. Její ru$ky byly štíhlé, bílé, malé a n/=né a no=ky p1- vabné, ale její krásné tílko zakon$ovala hlava s tak nep/kným obli$ejem, =e se v zámku nenašel nikdo, kdo byl s to chvíli do n/ho pohlí=et. I samotnému králi, jejímu otci, p<eb/hla v=dy po zádech husí k1=e, kdy= vstoupil do jejího pokoje - a$ ji jinak velice miloval jako své jediné dít/. Z ošklivého obli$eje se dívala ta nejkrásn/jší hn/- dá o$ka a v prsou princezny bilo p<edobré srdce, ochotné kdykoliv pomoci. O tom nejlépe v/d/ly její komorné, které to však pova=ovaly za samoz<ejmé, kdy= jim princezna prokazovala tolik p<ív/tivosti. Mezi sebou <íkávali: "Je-li n/jaká princezna nehezká, pak je tou nejzbyte$n/jší v/cí na sv/t/." Podobné úvahy vycisovala princezna p<i všech p<íle=itostech. Ubohá proplakala mnohdy celou noc a ráno vstávala s o$ima zarudlýma plá$em, a nakonec se necht/la ani na královském dvo<e ukázat. A došloli k tomu, tedy m/la v=dy obli$ej zahalený závojem, aby se lidé ned/sili. Pouze malé krásné o$i z1staly nezakryty. Bydlela v malém hezou$kém dome$ku na konci zámeckého parku, kde bývala v/tšinou sama, samotinká. Hrávala si tam se svými psíky nebo s krotkými srnami a jelínky. Malí ope<enci d1v/rn/ zobali z její n/=né ru$ky a sedali jí na ramena, co= princeznu nadmíru bavilo a t/šilo. Proto=e král, její otec, byl nezm/rn/ bohat, objevovali se ze všech kout1 zem/ stále noví a noví nápadníci, aby se ucházeli o její ruku. Mnozí nápadníci se brzy vrátili do svých domov1, kdy= zhlédli bohatou princeznu. T/ch, kte<í z1stali, d/sila se princezna natolik, =e král se jí neodvá=il nutit ke s:atku. A tak se to stále opakovalo. Jednoho dne zaslechla princezna, která byla ve svém malém domku, ukrytém ve stromoví, veselý zp/v. Zv/dav/ nakukovala v/tvemi a spat<ila mladého, statného mu=e na koni v do

13 provodu dvou velkých ps1, jak se blí=í k paláci cestou, která vedla v blízkosti princeznina dome$ku. Pohlí=eje na st/ny dome$ku v samé zeleni, spat<il závojem zahalenou tvá< dívky a hned zvolal: Ach d/v$átko, jaké ty máš krásné o$i! P<ekrásné, opravdu nevídané." Málem se radostí rozplakala, nebos to jí dosud nikdo ne<ekl. "Kam jdeš?" tázala se ostýchav/. "Chci se o=enit s princeznou," zn/la p<ekvapující odpov/). "Je opravdu tak nehezká?" Tu se princezna odvrátila, rychle zmizela ve svém malém dome$ku a zoufale se rozplakala. V/d/la, =e tento krásný mu=, který rázem zaujal její srdce, se ihned odvrátí, jakmile spat<í její tvá<. "Pro$ jen mne B1h u$inil tak ošklivou?" pomyslela si a poprvé v =ivot/ byla ve své ho<kosti nevd/$ná v1$i Pánu. Tu ji cosi zatáhlo za šaty. Ohlédla se a spat<ila starou, nahrbenou, malou =enu. Ta po princezn/ blýskla vychytralým pohledem a lstiv/ se tázala: "Pro$ si nep<ineseš hadí korunku? Byla bys tou nejkrásn/jší princeznou!" Pla$ící d/v$e udiven/ naslouchalo, pak se pochybova$n/ tázalo: "Co= mi ji had dá?" Sta<ena se odporn/ zasmála: "Musíš mu ji vzít, a= se bude koupat. Támhle u jezírka bydlí král had1. Ka=dé poledne, kdy= slunce svítí, odkládá svou korunku ne=, vstoupí do vody, v ní= delší dobu pluje." "Ale musím hadovi za to n/co dát! Nemohu jen tak n/komu vzít n/co, kdy= mu to pat<í!" zvolala princezna. "M1=eš n/co dát za dobrou radu mn/," zaskuhrala stará. "Já u= se postarám, aby i had dostal sv1j díl." "A $eho si p<eješ?" tázala se princezna. Bylo jí p<itom t/=ko u srdce. "Tvou duši!" zašeptala sta<ena. "Pak budu mrtva!" vyk<ikla princezna. "V=dyS duši nám dal Všemohoucí a jedin/ on si ji m1=e zase vzít." "Hloupá", zasy$ela sta<ena mezi zuby."te) budeš teprve =ít, jak se pat<í. Tvoji duši taky nechci na v=dy. Chci jen ten jas, který ji obklopuje, který na m/ p1sobí tak rušiv/ a vzdaluje m/ od tvé duše. Ty u= ten jas nebudeš pot<ebovat - ty budoucí královna. Budeš krásná! To ti snad nesta$í?!" Ale princezna se zdráhala. Cosi ji p<ed sta<enou varovalo. Sta<ena se však nevzdávala a lákala ji sladkými slovy, malujíc jí ty nejkrásn/jší obrazy. Nakonec pravila: "Chceš se p<ece cizímu princi líbit! Nu=e, u=ij mé rady aspo: na zkoušku a uvidíš sama. Budeš-li chtít být zase ošklivá, m1=eš do nejbli=šího úpl:ku korunku hadovi vrátit. Tvá duše bude zase volná a získá také op/t sv1j jas." Tu se kone$n/ princezna vzdala. Následovala sta<enu k jezírku, které se skrývalo p<ed zv/davými zraky v nejvzdálen/jší $ásti zámeckého parku. Jak došli ke b<ehu, uslyšely, jak ze zámecké v/=e vyzván/jí poledne. Sta<eny tu najednou nebylo - zmizela jako stín. Milá princezna spat<ila v mírn/ roz$e<ené vodní hladin/ dva zelené hádky v rozmarném laškování. Na b<ehu le=ely dv/ zlaté korunky, které se oslniv/ t<pytily ve slune$ní zá<i. Princezny se zmocnila zlá touha. Sáhla po jedné z korunek. Jen se jí dotkla, zm/nila se v krásný t/=ký prsten, který si navlékla na prstík. Jeho

14 zlato =hnulo jako ohe: a celým princezniným útlým t/lem procházela bolest. Sp/šn/ se od jezírka vzdálila, nebos jí p<ipadalo, jako by ji n/kdo honil. Celou cestu se jí zdálo, =e se n/kdo ze strom1 i ke<1 vít/zn/, posm/šn/ a pronikav/ sm/je. Bez dechu vstoupila do svého dome$ku a ihned p<istoupila ke st<íbrnému zrcadlu. Podivno! Vid/la tvá<, která m/la tyté= tahy jako d<íve, ale neoby$ejn/ zkrášlené a p<ekrásn/ vytvá<ené. Jedin/ o$i nabyly studeného, jakoby ztuhlého vzhledu a celi$kou tu krásu tvá<e rušily. Iím déle se dívala do zrcadla, tím mén/ si byla v/doma zm/ny výrazu o$í. A $ím studen/jší se stával její pohled, tím krásn/ji zá<ila tvá< a princezna se jevila sama sob/ cizejší. Man/ ji napadlo, =e u= jednou takovou byla - ano, bylo to kdysi dávno, v minulosti, ve zlé, zlé chvíli! Ale tato myšlenka byla zapomenuta. Princezna panova$n/ zazvonila na komorné, aby ji ustrojily do slavnostního šatu. Komorné, které na nezvyklé zvon/ní p<isp/chaly, se v údivu nezmohly ani na pozdrav. Celé se t<ásly, oblékajíce prom/n/nou velitelku. Její psíci zalezli do koute$k1 a netroufali si p<iblí=it se ke své paní, nebos je n/kolikrát nemilosrdn/ kopla, =e jí p<eká=ejí. P<ekrásná a dokonale upravená vnesla se princezna do zámku, kde se jí bez <e$i všechno slu=ebnictvo klan/lo k zemi. Zámeckému komo<ímu vypadl z ruky palcát, jakmile princeznu spat<il, a vrchní dvorní dáma na ni zírala s otev<enou pusou, ba musila si sednout, jsouce ohromená p<ekvapením! Úpln/ vypadla ze své role, tak=e se potom za toto po$ínání styd/la celý =ivot. A král, kdy= spat<il zm/nu, je= se s jeho dcerou stala, pustil se do úpln/ nekrálovského tleskání a princ byl celý u=aslý! Stál u tr1nu v nádherném od/vu a $ekal na princeznu. Jak pohled/l do studených zrak1 královské dcery, nesmírn/ se mu zastesklo po krásných o$ích dívky, zast<ené závojem, ba cítil, =e po t/chto o$ích tou=í. Princezna se však ujišsovala, =e ji p<ece milovat musí, kdy= je tak krásná. A tak bylo hned stanoveno zasnoubení. Svatba m/la pak následovat co nejd<íve, nebos starý král p<ímo trnul obavou, aby snad princeznina krása nevyprchala tak náhle, jak se objevila. Pak by království ur$it/ z1stalo bez následníka. V nejbli=ších dnech m/l princ dost p<íle=itosti k tomu, aby dokonale poznal svou krásnou nev/stu. P<itom ho lekalo její ledové srdce. Zví<ata se jí vyhýbala a procházela-li parkem, tu kolem ní bylo pusto a prázdno. Jednou, kdy= se jí mihl p<es cestu malý zelený hádek, spustila princezna hrozný k<ik a =ádala, aby všechna taková hav/s byla pobita. Princ to ani trochu nechápal. Jakmile osam/l, hned k n/mu p<ibíhala zví<ata a tulila se k n/mu tak, jako d<íve k princezn/, od ní= se nechávala tak ráda hladit. Princ prohledal pe$liv/ celý zámek a kdejaký kout v zahrad/, pátraje po dívce s p<ekrásnýma o$ima a s tvá<í zahalenou závojem, ale marn/. Princezna byla nyní krásná, ale její o$i byly jako led. Její nep<ív/tivost a zloba, kterou projevovala, ka=dého p<ímo nutila, aby vzpomínal, jak dobrou, laskavou a láskyplnou druhdy bývala. Všeobecn/ se soudilo, =e její bývalá ošklivost si zasluhovala daleko víc lásky, ne= její nyn/jší krása. Ovšem, i samotná krásná princezna =ila nyní své t/=ké dny. Kudy krá$ela, kdekoliv se zastavila, všude se jí zdálo, =e vidí zelené hady, v noci, kdy= procitla, slyšela jejich sykot i jejich jemné hlásky a tiché škrábání na okna a jednou slyšela naprosto z<eteln/. "Všechnu krásu jsi princezno pobrala,

15 /es mne o korunku moji obrala... Srdce však máš chladné, ctnosti nemáš /ádné, které lásku zdobí. Zá2 duše jsi ztratila -uškodila sob%! Vrátíš-li mi korunku, budeme šastné ob%!!! Princezna si zakryla uši hedvábnými poduškami, nebos necht/la poslouchat. V=dyS necht/la být znovu tou nehezkou, škaredou dívkou! A p<ece byla nešsastná a nespokojená. PociSovala jasn/ ztrátu n/$eho $istého a krásného, co bylo d<íve v ní. N/co od ní uprchlo, n/co zá<ivého, co d<íve m/la a te) u= nemá! Iasto o tom cht/la p<emýšlet a n/kdy i usilovn/ p<emýšlela. Tu se jí jednou zdálo, =e tomu ji= za$íná rozum/t - kdy= se zrovna ohlásili kupci, kte<í p<ivezli vzácné látky a ozdobné šperky. Probuzená ješitnost a touha po t/chto v/cech ji od dalšího p<emýšlení odvedla. Tak uplynulo t<i a p1l týdne a pozít<í m/la být svatba. Všichni vzdychali nad zlými vrtochy princezny. I sám starý král jednoho ve$era plakal ho<ce do svého =lutého hedvábného šátku a <ekl nastávajícímu zeti: "Daleko krásn/jší byla, kdy= byla ošklivá." Také princ se zabýval touto otázkou a kone$n/ se rozhodl. Šel za princeznou a <ekl jí, =e si ji nem1=e vzít, proto=e stále víc tou=í po dívce s krásnýma o$ima, zahalenou závojem. "Ale ta je p<ece tak moc ošklivá", namítla princezna. "O$i jsou zrcadlem duše", odv/til princ,"má-li kdo tak krásné o$i, nem1=e být ošklivým, nebos jeho duše je dobrá." Tu projelo princeznou poznání, a= se ulekla. To bylo to, co ji trápilo, její duše ztratila jas, ztratila Sv/tlo. Ano, ztratila to, co zaprodala oné sta<en/! Její duše volala po vysvobození, ale nebyla vyslyšena pro její sobectví. "Znáš tu dívku?"otázal se princ. Princezna p<isv/d$ila. Poprosila, aby za ní princ p<išel zítra odpoledne k malému dome$ku, kde mu pak vše vysv/tlí. V noci pak le=ela princezna na l1=ku, nespala a p<emýšlela, co má u$init. Do úpl:ku zbývaly t<i dny! Lh1ta vyprší a ona bude nav=dy spojena se zlobou! A tu náhle - slyš, princezno, to jsou hadí hlásky, co k tob/ doléhají: "Jen t2i dny máš, dívko milá, bys korunku navrátila. Pak u/ pozd% bude, chtít zp%t duše jas, temno pro t% zbude ji/ po všechen 4as! Osvobo5 se proto, neváhej! To, cos vzala, zase zpátky dej! Tu si najednou princezna uv/domila, co jí vlastn/ nejvíc chyb/lo! Po více ne= t<ech týdnech našla op/t d1v/rná slova modlitby, která jí p<inesla osvícení, co má d/lat. Druhého dne, práv/ kdy= vyzván/li poledne, byla princezna na b<ehu jezírka. Ne=li tam došla, musela podstoupit boj. Cestou se jí trny v/šely na šaty, v/tve ji

16 šlehaly do tvá<e, ale ona šla vytrvale a state$n/ vp<ed. Šepotavé hlásky jí sy$ely vst<íc, =e je bláhová, chce-li se zbavit své krásy te), kdy p<ece m1=e mít ne jednoho, ale tisíce nápadník1. Jak vstoupila na b<eh, spat<ila sv1j obraz ve vod/. Byl ješt/ krásn/jší ne= d<íve, ale se studeným, zlým pohledem. To jí zabolelo nesmírn/. Bleskurychle se rozhodla, s:ala prsten, a jakmile jej polo=ila do trávy, ihned se prom/nil v korunku. V tu chvíli se z blízkého k<oví vyno<il zelený hádek a vzal si sv1j majetek... Kolem princezny zavládl úpln/ jiný, nový =ivot. Ptáci jí zpívali a slétli se k ní, srny p<ib/hly z houštiny a t<ely své krky o princeznin šat. Voda se jemn/ vlnila a z vlnek vyhlí=ely n/=né tvá<inky a vesele se na ni usmívaly. Jedna rusalka p<iplula blízko b<ehu a <ekla: "Lidské dít/! Nem1=eš trp/liv/ nést, co Pán b1h na tebe vlo=il? Ka=dý $lov/k má na zemi takové t/lo i tvá<, jak si je svým d<ív/jším bytím utvo<il. Nu=e, byla jsi n/kolik krátkých týdn1 op/t tak hezká jako kdysi, nebo tak ošklivá - <íkej si tomu jak chceš. Te) jsi zase tak ošklivá, jak jsi byla a jakou v tomto =ivot/ máš být, ale budeš p<ece krásná, budeš-li dobrá, bude-li ve tvé duši jas, budeš-li =ít v $istot/." Uslyševši tato slova, princezna ho<ce zaplakala. Bylo jí jasné, =e se vlastn/ p<ela o sv1j osud v tomto =ivot/ se zákony Bo=ími. A v slzách se rozplynul i její strnulý a zlý pohled, který nesla po celou tu dobu, kdy byla její tvá< krásná. Tu zaslechla kroky. Zmatena si zast<ela závojem tvá<, byla op/t ošklivá. P<ed ní stanul princ. "Ejhle! Tu je mé d/v$átko s krásnýma o$ima", zvolal radostn/. Princezna s:ala závoj a ukázala svoji nehezkou tvá<. Pak mu vše vypravovala. Nakonec mu podala ru$ku na rozlou$enou, domnívajíce se, =e odejde, jako všichni p<ed ním. Ale milý princ pevn/ sev<el její ru$ku, up<ímn/ jí stiskl a <ekl: "Nyní jsi teprve, princezno, tou ze všech nejkrásn/jší!" A vedl ji zp/t do zámku. Všechna zví<átka z celého parku táhla za nimi jako slavnostní pr1vod. Starý král si mnul o$i, a kdy= si nasadil brýle, aby lépe vid/l, za$al radostí tleskat. Tak byl pot/šen zm/nou své dcery. Všechny dvorní dámy a všichni mu=ové královy dru=iny se uklán/li, <kouc: "Jaká je krásná!" To pravili proto, nebos teprve nyní vid/li, jaká dobrota a $istota zá<í kolem princezny. Od tohoto dne nikdo v celé zemi nevid/l na princezn/ nic ošklivého, nebos ona cht/la být opravdu dobrým $lov/kem a vzorem všem =enám v celém království, jak se na královnu sluší. Se svým man=elem byla velmi šsastná, a její d/ti v ní m/ly tu nejkrásn/jší maminku....ooooo

17 Jak vznikla slunenice Marie Halseband Krásná slune$nice sklonila svou hlavu tak hluboko, =e nebylo mo=no zahlédnout její kulatou sametovou tvá<. Její elf se ukryl do tlustého stonku, a kdyby byl mohl plakat, byly by se mu jist/ <inuly veliké slzy po zlatohn/dých tvá<ích. Ale bytostní nedovedou plakat. Schovají se v=dy, kdy= mají starosti a objeví se zase veselí, kdy= trápení p<ejde. Pro$ byl elf této kv/tiny tak smutný? O jé, to je dlouhé povídání. Zavinila to Gád - malé d/v$átko, a stalo se to p<ed dávnými a dávnými $asy Kdy= tvo<ící v1le Pán/ vyvolala k =ivotu stvo<ení, povstal sou$asn/ s prvními prastvo<enými také nep<edstaviteln/ obrovitý prastvo<ený - Merkur. Ten ihned zformoval bytostný sv/t podle v1le Bo=í. Tak se utvá<ely bytosti zem/, vody, vzduchu a ohn/, a hned si všechny vzájemn/ pomáhaly v práci. Vyvolaly zele:, trávu a kv/tiny, ud/laly ke<e, stromy a o=ivily to vše zví<aty všeho druhu. Moud<e panoval Merkur svému panství, které spravoval ve jménu Pán/. Jeho panství se rychle rozši<ovalo a rozr1stalo tak, =e p<ekro$ilo hranice ráje. Menší bytosti let/ly ven do vesmíru a pomáhaly tam tvo<it pozd/jší stvo<ení. To si ani nedovedete p<edstavit, jací nevá=ní tovaryši se rozlétli z jasného ohn/, jaká rozpustilá spole$nost vytryskla z vodních plání a jaká bujná a rozja<ená chasa svišt/la ze vzduchu. A co všechno na pevné zemi tvo<ících se sv/t1 poskakovalo a tan$ilo, to se ne

18 dá slovy vylí$it. Nebylo tedy ani trochu divné, =e Merkur pot<eboval n/jaký dozor nad tou nevázanou, rozdovád/nou cháskou, aby se mu p<íliš daleko z dosahu jeho ruky a oka nerozb/hla. Dal proto bytostem ohn/ za p<edstaveného velikého planoucího obra, aby je dr=el na uzd/ a u$il je, jak mají své síly pou=ívat k prosp/chu nového sv/ta. Bytostem vod vládl d1stojný kmet, který tu bublající, šumivou mláde= u$il, aby se spojila v prameny a <eky. Jeho dlouhý, zelený vlas vlál kolem n/j a on pod ním shroma=doval kr1p/je. Tak vznikla mo<e, ve kterých bydlí on a kde svým trojzubým kopím udr=uje moud<e po<ádek. Mocné hn/dé =en/ sv/<il Merkur vládu nad bytostmi zem/. Tam bylo nejvíc t/ch malých a mali$kých, a proto pot<ebovaly matku, aby udr=ela mezi nimi po- <ádek. To nebyla mali$kost. Proto m/la obryn/ všude dosahující ruce, aby všechny ty zb1jníky mohla chytit za uši a nau$it je pravideln/ pracovat a zvyknout si na po<ádek. Nakonec dosadil Merkur silného obra nad bytostné vzduchu. Ten rozkazoval v/tr1m a vykázal místo slunci, m/síci a hv/zdám. Nade všechny tyto =ivly pak Merkur postavil, jako nejvyšší dozor, ješt/ jednoho bytostného, který se staral o to, aby se =ivot v nových sv/tech rozvíjel v zákonech nádherného prasv/tla Boha Otce. Byl to veliký úkol, který Merkur provád/l a on se radoval z toho, =e se mu dílo opravdu poda<ilo. Tak vznikla, v pr1b/hu milion1 let, pod tvo<ícíma rukama bytostných také naše Zem/. A kone$n/, po zákonitém vývoji, nadešel $as, ve kterém k ní mohly za$ít sestupovat první lidské duše, a vt/lily se do nejvýše vyvinutých t/l zví<at. Nyní si p<edstavte, =e tyto lidské duše byly velmi úzce spojeny s bytostným, nebos jejich pozemská t/la byla vzata z n/j a ony samy sestupovaly do hmotnosti skrze bytostnou <íši. Ale tyto duše byly duchovní zárodky, $isté a jasné, jak opustily sv1j domov - <íši ducha. Ony vid/ly bytostné ve vzduchu, v zemi, ve vod/ i v ohni, a plny porozum/ní s nimi spolupracovaly. Bytostní vid/li zase, jak v nich plane duchovní sv/tlo a proto lidem rádi slou=ili. Tak =il sv/t dlouho v míru a št/stí, a prospíval ve sv/tle Bo=í milosti, která na n/m spo$ívala. Ale lidem se vedlo p<íliš dob<e. Za$ali být domýšliví a zapomn/li na Boha. Cht/li m/nit Jeho svaté zákony podle svých p<edstav. To se však nelíbilo bytostným a brzy se proto dostali do rozporu s lidmi, kte<í je cht/li zotro$it. Roztrp$eni stáhli se bytostní zp/t a tak vinou lidí skon$ila krásná a radostná spolupráce ke cti a chvále Bo=í. Merkur se zachmu<il, kdy= to zpozoroval, a kdy= vid/l hn/v Boha Otce blýskat nad Zemí, pokynul vládci vod. Och, jak ten mocn/ ude<il do mo<í, a= se vzedmula, zaplavila pevninu a smetla lidi z jejího povrchu. A to byl ho<ký konec. --- V t/ch lidech, kte<í potopu p<estáli, z1stal zakotven strach ze strašlivé moci bytostných hluboko v duších. A proto=e svou víru v Boha pok<ivili, i kdy= Ho znovu hledali, povýšili bytostné na své Bohy, a to práv/ ty, jejich= sílu cítili a vid/li. Tak hluboko poklesly v té dob/ duchovní zárodky, =e vid/ly ji= jen bytostný sv/t. Nem/ly ji= ani potuchy o $istých sv/tech duchovní <íše, které byly vysoko nad bytostným sv/tem a p<esto ješt/ hluboko pod v/$nou vznešeností Bo=í. Ano, tak mén/cennými se stali lidé svou vlastní vinou. --- Tehdy =ilo na malém ostrov/ v Severním mo<i malé d/v$átko. Ostrov byl porostlý hustým, divokým lesem, v n/m= se proplétalo jen n/kolik úzkých stezek. A les vytvá<el tak hustou clonu, =e ji nikdy neprorazil slune$ní paprsek. Blízko u

19 mo<e stál d<ev/ný domek, ve kterém d/v$átko bydlelo se svou babi$kou - kn/=kou. Mimo n/ =ili v domku ješt/ dva sta<í lidé, $eledín a slu=ebná. Malá Gád si nem/la s kým hrát. Ale nevadilo jí to, proto=e znala bytostné lépe ne= mnozí z tehdejších lidí. Za to d/kovala babi$ce. Povídala si na b<ehu s rybami a ptáky, kte<í se k ní slétali, a rusalky ji nau$ily plavat, a p<inášely jí zvláštní mušle a perly z mo<ského dna. Les také p<ed ní otev<el své tajemství. Znala staré elfy strom1 i gnómy, kte<í bydleli pod kamenným kruhem kolem svatyn/. Dále, ne= k tomuto kruhu dít/ jít nesm/lo, aby nenarušilo tam dlící sv/tlo. Tak to nakázala babi$ka a Gád se jen plaše zdálky dívala na mohutný strom, jak svými obrovskými v/tvemi daleko p<esahuje kruh. Ráda by byla ono sv/tlo vid/la, ale proto=e to pro ni nebylo, hrála si na b<ehu v teplých paprscích slunce. Ve$er hu$elo mo<e a šum/l les ukolébavku, a= se jim ob/ma poda<ilo d/v$átko uspat. Ráno ji zas budil k<ik mo<ských orl1 a rack1. Ob$as zaplavil záliv jako p<íboj shluk lodí s velikými zobci na p<ídích. Pak zadun/l ostrov pod t/=kými kroky mu=1, cinkot zbraní a hlasité volání zn/lo nad ohništi a babi$ka krá$ela slavnostním krokem, sledována nejstaršími kmene. Tam u svatyn/ bylo v=dy ob/továno boh1m. Zase kotvily lod/ v zálivu ostrova, kdy= jedné noci byla Gád probuzena výk<iky a t<eskem zbraní. Babi$ka ji strhla s lo=e a chvátala s ní v zá<i ho<ících lodí k ob/- tišti. Gád byla vta=ena za kamenný kruh a musela vylézt na strom. Kdy= našla ve v/tvích p<ipravené malé lo=e a skryla se v n/m, babi$ka zmizela. Gád se chv/la, zahalená ve vyd<í ko=ešinu, kterou m/la sebou, a s obavami a hr1zou naslouchala v<av/ boje i smrtelným výk<ik1m mu=1. A= k ránu dozn/l lomoz a brzy nato plí=ili se malí hn/dí mu=i mezi stromy a prohledávali ostrov. Gád, která znala jen vysoké mu=e rudozlatých vlas1 svého kmene, se t<ásla strachem. Cizinc1m se zdálo místo, kde byla Gád ukryta, nehostinné, vzdálili se a ponechali svatyni na pokoji. Gád se pomalu uklid:ovala a hned v ní o=il smysl pro bytostné, který byl hr1- zou potla$en. Starý obrovský elf stromu jí podával =aludy a ze všech stran p<icházeli p<átelé, aby jí poradili a pomohli. Tak se dozv/d/la, =e cizinci z1stali na ostrov/ a staví si chaty, =e babi$ka a všichni ostatní zmizeli a =e bytostní stojí na strá=i kolem kamenného kruhu. Dob<e chrán/na svými p<áteli mohla nyní Gád sestoupit k prameni, který tryskal pod kameny a mohla utišit sv1j hlad jahodami i dalšími plody. Nyní by bylo mohlo d/v$átko =ít zcela dob<e, kdyby jí nechyb/lo jen jediné - slune$ní sv/tlo a teplo, které m/lo tak rádo. To jí bytostní nemohli opat<it. Musela se spokojit t/mi n/kolika paprsky, které pronikly listnatou klenbou. Zprvu stále $ekala, =e p<ijde to sv/tlo, které zde m/lo bydlit a marn/ pohledávala vysoký val kamenného kruhu, zda-li tam není ukryto. Ale ten z1stal temný a chladný. V Gád rostla stále v/tší a v/tší touha po sv/tle. Marn/ se tím trápila, a její n/=né tílko zesláblo a unavilo se. Hry bytostných ji ji= net/šily, jenom sed/la tiše a zimom<iv/ v jejich veselém houfu. Vid/li její touhu a slitovali se nad ní. Dlouho p<emýšleli a pak za$alo tajemné kut/ní. Potom pracovali všichni bytostní spole$n/ celý den a celou noc, a kdy= se Gád ráno probudila, stála v kamenném kruhu vysoká, zá<iv/ =lutá kv/tina, která se t<pytila jako slunce. "Slunce!" <ekla také Gád bla=en/ a ru$kama objala štíhlý stvol. A bytostní stálí kolem a radovali se ze zá<ících o$í dít/te. Málem by byli samou radostí p<eslechli

20 hlasy hn/dých mu=1, kte<í p<icházeli ke svatyni. V nejvyšší $as se dostala Gád do svého úkrytu. Tentokrát p<icházeli mu=i se svým v1dcem, kterého, jak se zdálo, neskli$oval strach p<ed svatyní. Poru$il, aby starý dub druhého dne porazili. Z jeho d<eva budou dobré lod/. Jeden z mu=1 spat<il slune$nici a se surovým smíchem p<erazil uprost<ed její stonek. Brzy nato sed/la Gád dole na zemí a vzlykajíc hladila podsatou kv/tinu ve svém klín/. Pro svoji bolest ani neslyšela, =e se zvedla strašlivá bou<e a teprve, kdy= jasný blesk oslepil nebe i zemi, pozvedla o$i. Nev/d/la, =e to bylo to sv/tlo, které uctívali její soukmenovci. Ale vid/la, jak ve sv/telném paprsku sestupuje k zemi obrovitá postava a v/d/la, =e se jí dostalo pomoci. Beze strachu vzhlédla k Perunovi, který jí pokynem rozkáza1, aby ho následovala a vykro$il k mo<i. Gád ho následovala tiše, s kv/tinou v náru$í. Kolem nich vyla bou<e, stromy se s t<eskotem lámaly, blesky bily a hromové rány ot<ásaly ostrovem. Jvoucí mo<e úto$ilo na b<eh vlnami vysokými jako d1m a p<ed zraky ú=asem nehybných lidí házelo velikými lod/mi jako hra$kami a rozbíjelo je o skalní st/ny jako sko<ápky. Jen tam, kudy krá$el obrovitý bytostný a dít/, bylo ticho. Malá lo)ka le=ela na vod/ a k ní dovedl Perun d/v$átko. Hladce sklouzl $lun s dít/tem po hrotu vln, je= jej odnesly na daleké mo<e. Po dlouhé plavb/ p<iplul $lun k ostrovu, na kterém bydleli sv/tlovlasí lidé, podobní Gád. Teprve tam bytostní se $lunem p<istáli. Lidé p<ijali Gád jako zázrak s nebe. Postavili jí chatu a p<ijali ji do své obce. U nich =ila Gád, vyrostla ve sli$nou statnou pannu a stala se pak kn/=kou kmene, nebos si podr=ela spojení s bytostnými, tak jako touhu po neznámém Sv/tle. Kolem jejího domu stálo mnoho vysokých slune$nic. Vyhlí=ely jako hrdí strá=cové a svítily v pozdním lét/ nejkrásn/jším slune$ním zlatem. To je povídka o Gád - o malém d/v$átku a o slune$nici. Slune$nice si udr=ely v pam/ti tuto zv/st o svém vzniku a= do dnešní doby. Jen Gád ji zapomn/la za mnohé své =ivoty, kterými putovala po Zemi, zrovna tak, jako zapomn/la za ten dlouhý $as i na bytostné. To je také p<í$inou smutku elfa slune$nice, nebos on vid/l Gád jít okolo. Poznal ji i p<es její zm/- n/ný zevn/jšek, nebos její duše ji= zestárla a na dlouhých poutích po Zemi utr=ila mnoho ran a jizev. Ale jedno z1stalo v Gád nezm/n/né a po tom ji elf poznal - byla to touha po Sv/tle, kterou m/la v duši. Tato touha p<ivedla Gád k Ho<e, kde zá<í slunce Bo=ích paprsk1 Imanuele a její touha nalezla kone$n/ svaté Sv/tlo =ivota. Te) by se také mohlo dob<e stát, =e si jednoho dne vzpomene, =e jednou byla Gád, malé d/v$átko, pro které bytostní zformovali slune$nici, aby splnili její touhu po Sv/tle. Pak p1jde k hrdým vysokým kv/t1m, ony se skloní k ní a elfové se na ni budou usmívat - jako kdysi...ooooo

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka Hudba z chatrče Paulo Coelho coelho2.indd 1 Argo Vánoční povídka coelho2.indd 2 Paulo Coelho coelho2.indd 3 coelho2.indd 4 Paulo Coelho Hudba z chatrče coelho2.indd 5 Argo, 2008 Copyright 2008 by Paulo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Pusinka Pohádka o malém delfínovi

Pusinka Pohádka o malém delfínovi Petra Dobrovolny www.dolphinkissis.ch Pusinka Pohádka o malém delfínovi Byl jednou jeden malý delfín. Rodiče mu říkali Pusinka, protože měl špičatější čumáček než ostatní delfíni. Když si chtěl Pusinka

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Rozluka v rockovém klubu Daniel Nosek

Rozluka v rockovém klubu Daniel Nosek Rozluka v rockovém klubu Daniel Nosek Firemní veírky zbožuji a vždycky se na n moc tším. Obzvláš ty rozlukové. U nás je nepsané pravidlo, že odcházející len z našeho oddlení, a už jsou jeho dvody k odchodu

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Zuzana Hauerlandová. Souvětí podřadné IV. shrnutí

Zuzana Hauerlandová. Souvětí podřadné IV. shrnutí Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Souvětí podřadné IV. shrnutí Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož si žáci zopakují souhrnné vědomosti

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Tvoření. s pohádkou. Lena Freyová

Tvoření. s pohádkou. Lena Freyová Tvoření s pohádkou Lena Freyová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více