Nová sbírka pohádek a povídek - Marie Halseband. Nová sbírka. Nezaazené pohádky a povídky. pro malé a velké od Marie Halseband. München 1935.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová sbírka pohádek a povídek - Marie Halseband. Nová sbírka. Nezaazené pohádky a povídky. pro malé a velké od Marie Halseband. München 1935."

Transkript

1 Nová sbírka Nezaazené pohádky a povídky pro malé a velké od Marie Halseband München 1935 Obsah: - 1 -

2 Obsah: Nová sbírka... 1 Úvod... 3 Kapka krve Luciferovy... 4 Sousedé... 8 Hadí korunka...12 Jak vznikla slune$nice...17 Kytice...21 Dík...24 Ztroskotaná lo)...26 Pomsta...29 Cesta k nebeské brán/...32 Obraz Krist1v...35 Sestra Agatha...38 Svaté ruce...40 Lidský duch...42 Velký mozek, malý mozek a slune$ní plete:...44 T<i hradby...48 Výstavba...49 Nový <ád...52 Tíha k<í=e...55 Bratr Bonifác...58 Koší$ek na šití...61 Nápis na hrobce...65 Nezp1sobná dívenka...68 P<íb/h o Abdrushinovi...72 Strá=ci zahrady...74 Na stráni...79 T<i sourozenci...84 Dv/ rozmluvy...87 Starý ková<...90 Svatá noc...93 Rej sk<ítk Princezna Sn/hurka s ledovým srdcem Prázdniny na horách Úzká lavi$ka Ani$$in zá=itek D/tský doktor Mali a zví<átka Krej$í Janek Konec *** - 2 -

3 Úvod Paní Marie Halseband napsala mnoho velmi krásných a pou$ných p<íb/h1 pohádek a povídek, které byly vydány kni=n/ ve velké souborné sbírce pod názvem Ich klopfe an! - Já zaukám! - Pohádky pro malé a velké v nakladatelství Der Ruf G.m.b.H. v München V jednom z dalších p<íb/h1 Kapka krve Luciferovy, nevíme ji= p<esn/ pro$ - mo=ná zám/rn/ $i jen v zápalu spisovatelského nadšení, popustila uzdu své fantazie a pon/kud se odchýlila od Zákon1 stvo<ení p<inesených nám Synem Ilov/- ka v díle Ve Sv%tle Pravdy Poselství Grálu od Abdrushina. Snad práv/ to bylo i p<í$inou roztr=ky s Abdrushinem a jejího odchodu ze Svaté Hory. Tuto povídku však p<esto, spolu s n/kterými dalšími novými, pak vydala ve své pon/kud zkrácené soukromé sbírce se stejným názvem, ale ji= v jiném vydavatelství - Olien. Jada dalších, a$ docela p/kných p<íb/h1, se ji= nedostala mezi $tená<e Poselství Grálu a z1stala zcela zapomenuta. Proto je zve<ej:ujeme alespo: dodate$n/ v této nové sbírce neza<azených pohádek a povídek od paní Marie Halseband. Pro úplnost za<azujeme zde hned úvodem i výše zmín/ný p<íb/h Kapka krve Luciferovy, pova=ujme jej však jen za pouhou alegorii jednání temných lidských duch1 zasa=ených onou ošklivou nákazou virem zlého cht/ní z Luciferovy kapky krve. Nedejme se zmást, sk<ítkové a ostatní bytostní v=dy v/rn/ slou=í Stvo<iteli a nikdy se nemohou odchýlit od Bo=í V1le. Zlá krev však tehdy zachvátila mnoho lidí v sousední zemi, u nás i po celém sv/t/, p<esto=e vyslanec ze Sv/tlých Výšin byl p<ímo mezi námi; nepoznali jej a neslyšeli jeho Slova - necht/li znát Zákony našeho Stvo<itele... *** - 3 -

4 Kapka krve Luciferovy Marie Halseband Jednou se Lucifer pokoušel proniknout do jasného zá<ícího Sv/tla a= k nebi, ale b/lostný archand/l, který stojí p<ed branou ráje, srazil ho dol1 svým ohnivým me$em. Poran/ný Lucifer, sk<ípaje vztekem zuby, let/l zp/t do temnot. Jeho veliká, $erná <íza zahalila na okam=ik slunce i Zem jako temný mrak. Z jeho ramene kanuly temné kapky krve a padaly na velkou lesní louku, kde z nich ihned vyr1staly $ervené muchom1rky. Víte, takové podobné t/m, co mají na $ervených hlavi$kách bílé te$ky, jsou velice hezké, ale jsou jedovaté. Avšak tyto muchom1rky byly obzvlášt/ jedovaté, proto=e vyrostly ze zlé krve Lucifera. Na pohled byly však tak krásné, =e ten, kdo by je uvid/l, z1stal by nad nimi stát s obdivem. A jedna z t/ch kapek zla dopadla i na malého trpaslí$ka, který práv/ pospíchal z lesa, a zasáhla ho p<ímo do srdce. "Au...," zana<íkal bolestn/ a chytil se za srdí$ko. Pojednou se mu zdálo, =e louka u= není tak krásná a tak p/kn/ zelená, =e slunce nesvítí tak jasn/, a =e je všechno n/jak temn/jší a oškliv/jší. A= do této doby byl trpaslí$ek takovým malým, dobrým chasní$kem, který piln/ pracoval a byl laskavý ke všem obyvatel1m lesa. A na to všechno naráz zapomn/l a naplnila ho divoká zloba. Nyní m/l jenom jedno p<ání - ubli- =ovat! Nenávid/l všechno kolem sebe... "Ty," povídá mu šedivý zajíc, který a= dosud m/l v trpaslí$kovi dobrého kamaráda a pr1vodce. "Kdepak jsou polo=eny lé$ky, abych do nich p<i své ranní procházce neupadl?" Trpaslí$ek se škodolib/ zasmál a <ekl: - 4 -

5 "Jen si utíkej, kudy chceš, dnes nejsou =ádné nalí$eny." Brzy na to se ozval bolestný výk<ik zajíce, který uvízl zadním b/hem v nalí$eném oku. Zlý trpaslí$ek samou radostí nad zajícovým utrpením ud/lal p<emet a rozhlí=el se, co by m/l dále natropit. Tu uvid/l na strom/ hnízdo stehlíka, kde vyzp/vovala paní stehlíková, =e zah<ívá vají$ka. "Hoj," volal na ni záludn/, "posp/š si, na rohu lesa t/ $eká tv1j mu=." Paní stehlíková, která znala trpaslí$ka jako dobrou bytost, pod/kovala a odlétla. Hupky, hupky - a ji= byl trpaslí$ek na strom/ a rychle vyhazoval vají$ka z hnízde$ka. "Qe se nestydíš," volal na n/ho sk<ítek stromu, ale v odpov/) mu spadlo poslední vají$ko p<ímo na hlavu. Chechtaje se, slézal zlomyslný kazisv/t dol1. Nyní se však dozv/d/l celý les, =e se z trpaslí$ka stal zlý mu=í$ek, proto=e paní stehlíková na n/ho všem =alovala. I kdy= nikdo nev/d/l, pro$ to trpaslí$ek ud/lal, nikdo u= o n/m necht/l nic slyšet. Všichni se vzájemn/ p<ed ním varovali a všechna zví<átka p<ed ním utíkala. Všichni se ho tedy stranili, a to m/lo za následek, =e se stal ješt/ horším. Vymýšlel si stále nové a horší špatnosti, kterými by p<ekvapil. Jednou slyšel v lese smích a radostné hlasy lidí. Rychle zamí<il k cest/ a vyryl v zemi u cesty pod velkým ko<enem díru. Pak se spokojen/ usadil za kapradinu a vy$kával. Za chvíli p<icházeli lidé a hned ten první stoupl nohou do díry pod ko<enem a klesl k zemi. Noha opuchla ošklivým výronem. "Cha, cha, cha, cha, cha - cha," smál se zlý mu=í$ek. "Promi:te," pravil sk<ítek stromu, "to ud/lal zlý trpaslí$ek." Ran/ný však nerozum/l. Ostatní p<átelé mu pomohli a vedli jej opatrn/ a zara=en/ z lesa dom1. A tak zakrátko zpozorovali i lidé, =e v lese není n/co v po<ádku. Stále tam docházelo k úraz1m a k nep<íjemným pád1m. V/tve zachytávaly lidi, šlehaly je do obli$eje i do o$í, trny se nenadále zapichovaly do jejich šat1 i rukou a bolestiv/ zra:ovaly nohy, docházelo i k potrhání od/vu a mnoho jiných nehod je tam potkávalo. A zlý mu=í$ek se jen smál. Jednoho dne p<išlo do lesa mali$ké d/v$átko. M/lo v ruce koší$ek a hned se pustilo do sbírání $ervených jahod, které vábiv/ lákaly na vyslun/né pasece. Kde se vzal, tu se vzal - p<iblí=il se k ní zlý mu=í$ek a hned si za$al vymýšlet, jak by d/v$átko vyd/sil. Nejd<íve zapletl jeho copánky do ostru=inového trní. Malé d/v$átko je však bez ná<ku trp/liv/ vyprostilo a ovázalo si copánky kolem hlavi$ky, aby vlasy nevisely voln/ dol1. "Te) p<ivolám hada, ten d/v$átko jist/ vyd/sí," uva=oval zlý mu=í$ek. Ne=li se však pohnul, aby provedl, co zamýšlel, uvid/l stát za d/v$átkem sv/tlou postavu, která mu varovn/ hrozila prstem. N/co takového jej dosud nepotkalo. Polekal se, zarazil, celý zkoprn/l. Sv/tlá postava pohladila hlavi$ku malého d/v$átka a zmizela... D/v$átko ji= dávno odešlo z lesa s plným koší$kem vonících, sla)ou$kých jah1dek, a trpaslí$ek stále ješt/ sed/l na tém=e míst/ a - podpíraje si hlavu rukama, p<emýšlel o tom, co d/lá. N/co se mu nezdálo, cosi se v n/m probouzelo. Nev/d/l však, co to je

6 Tu náhle vysko$il, za$al b/hat zu<iv/ po lese, nará=el hlavou do strom1 a k<i- $el tak, =e všechno =ivé p<ed ním prchalo. Takové zd/šení vyvolával. Tak dorazil a= k malému lesnímu jezírku, ve kterém =ily rusalky. Zlý mu=í$ek je ji= mnohokráte vyd/sil, kdy= si s nimi hrával svým, pon/kud drsným zp1sobem. A jak se k jezírku blí=il, napadla ho nová zlomyslnost. Rychle upletl z rákosí v/nec a polo=il se na b<ehu. Do v/nce vlo=il pavu$inovou sís a pak tiše $íhal. Netrvalo dlouho a na hladinu se vyno<ily rusal$í d/ti, které plavaly o závod sem i tam, a hrály si na honi$ku. Náhle hodil zlý mu=í$ek do vody v/nec se sítí a chytil do ní malou rusalku. Za bázlivého k<iku ostatních rusal$ích d/tí vytáhl lapenou ko<ist na b<eh a pravil: "Te) se m1=eš, dívenko, po libosti nadýchat také trochu pozemského vzduchu, a= se budeš dusit!" (ony toti= rusalky mohou =ít jen ve vod/). Kdy= provedl tento ošklivý kousek, jakoby jej to p<estalo bavit. V1bec necítil pot/šení z toho, co ud/lal a vzpomn/l si na sv/tlou postavu, je= mu v lese varovn/ hrozila. Naše rusalka se na b<ehu v síti rozplakala, a= celá vysílením umdlévala. Její matka se vyno<ila z vody, b/dovala a spínala své ruce. Zlý mu=í$ek se tomu všemu smál..., ale co te)? Smích mu p1sobil bolest! Za- $al dupat nohama a k<i$el a nadával na všechny rusalky, i mamince lapeného dít/te nadával - a to ho ješt/ víc bolelo. Pojednou se objevila u malé rusalky, je= se unaven/ kr$ila v síti, jemná zá<e. Sv/tlá postava tu byla op/t. Pohladila lehce hlavinku rusalky, která pod ú$inkem jejího dotyku ihned o=ila. Pak pohrozila sv/tlá postava mu=í$kovi a chystala se odejít. "Zastav se," zarazil ji mu=í$ek, "z1sta: zde. To všechno jsi zavinila ty. Tys mi vzala m1j klid i moje pot/šení z mých kousk1! Kdo jsi?" Postava p<istoupila blí=e k n/mu a pravila: "P<emýšlej a pak budeš brzo osvobozen!" A na to zmizela. Mu=í$ek chytil malou rusalku a hodil ji zp/t do vody. "Jen si plav, te) pot<ebuji klid, kdy= mám p<emýšlet," pravil a hled/l, jak mali$ká plave ke své matce. A pojednou cítil, =e ud/lal n/co lepšího, n/co radostn/jšího ne= dosud a m/l z toho podv/dom/ radost. Zvedl se a p<emýšleje o této radosti, krá$el nyní lesní cestou. A tu stoupl p<ímo do díry pod ko<enem stromu, kterou onehdy zde vyhrabal. Rychle díru zahrnul zemí. "Musím p<ece p<emýšlet, a v tom by mi p<eká=el ná- <ek, kdyby do díry zase n/kdo spadl," povídal sám sob/. Pak odstranil také dv/ oka, která tam byla nalí$ena na zajíce a o nich= dob<e v/d/l, proto=e je sám p<edtím nakladl. A podivno, $ím více odstra:oval nástrahy, které p<edtím pracn/ ud/lal, tím pocisoval stále v/tší uspokojení. Zdálo se mu, =e slunce ješt/ nikdy tak krásn/ nesvítilo jako práv/ te), a zví<átka v lese ho pojednou u= neobcházela v dalekých kruzích. Cítil se tím pot/šen. Posadil se na ko<en stromu a op/t se pohrou=il do p<emýšlení. Tu poznal, =e se nemusí nechat unést zlem, =e je lepší ší<it dobro... Lesem op/t krá$elo ono malé d/v$átko s copánky. Neslo koší$ek, tentokrát napln/ný bylinami, a usedlo na ko<en vedle trpaslí$ka, kterého ovšem nevid/lo. V nedaleké vesni$ce za$alo práv/ vyzván/t ve$erní klekání. "Milý Bo=e," <eklo d/v$átko do zvuku zvonu a sepjalo své ru$ky, "prosím t/, dej, aby tyto krásné byliny pomohly mému nemocnému tatí$kovi, aby se op/t uzdravil." - 6 -

7 Za chvíli, šsastn/ se usmívajíc, posíleno d1v/rou v Bo=í pomoc, odcházelo lesní cestou a= k okraji lesa, kde stál tichý d1m, jeho= $ervená st<echa prosvítala mezi zelení strom1. "Kdo je B1h?" pronesl trpaslí$ek udiven/. Tu op/t uvid/l sv/tlou postavu, která byla nyní mnohem jasn/jší a krásn/jší ne= d<íve. Usmála se na n/ho a pravila: "Te) to zase budeš v/d/t, p<ekonal jsi v sob/ zlé." P<i t/chto slovech sáhla trpaslí$kovi na srdce, kde byla zaschlá kapi$ka jedovaté, zlé krve. Trpaslí$kovi se náhle zdálo, jakoby tato sv/tlá, pomáhající bytost z n/ho s:ala t/=ké b<ím/. Les byl zase tak nádherný, plný barev a v1ní, zví<átka op/t tak milá, ptáci zpívali jásavé melodie, hmyz bzu$el v korunách strom1 i na lukách, ryby sebou vesele pleskaly v jeze<e, zkrátka sv/t byl pro trpaslí$ka plný krás, jako nikdy p<edtím a trpaslí$ek byl šsasten. Náhle zase v/d/l, kdo je B1h, a jeho malé srdce p<ekypovalo láskou a vd/$ností. --- A= p1jdete n/kdy nap<í$ lesem na procházku a najdete p<itom báje$né h<íbky, kozáky, k<emená$e, klouzky, bedly a jiné jedlé houby, nebo sla)ou$ké jahody, maliny $i ostru=iny, $i uvidíte ty nejkrásn/jší kv/ty a budete se také ze všeho toho radovat, pak si bu)te jisti, =e za n/kterým stromem sedí náš spokojený trpaslí$ek a mne si radostí ruce. To on vás p<ivedl práv/ sem a vedl vaše o$i tak, aby jim nic neuniklo! On toti= te) není nikdy dost spokojen se svojí pílí a chce ud/lat ješt/ mnohem víc radosti a mnohem víc dobrých $in1. Neví ješt/ dodnes, =e to byla kapi$ka zlé, jedovaté krve Lucifera, která ho na $as u$inila zlým, ale ví, =e jeho prací je d/lat dobro a slou=it....ooooo

8 Sousedé Byli sousedy a chodili spolu ka=dodenn/ do mate<ské školky, vzdálené od jejich domova jen n/kolik minut. A$ byl Pet<ík starší ne= Eliška, byla dív$inka p<ec hlavou všech jejich podnik1. BylS Pet<ík úzkostlivý a plá$ a smích byly u n/ho v jednom pytlí$ku. Pet<ík1v otec byl tím $asto rozmrzelý a mínil, =e z Pet<íka nebude nikdy <ádný chlapec, z1stane-li takový rozplakaný, ale Elišce byla tato úzkostlivá mysl kamarádova vhod, proto=e jí mohla vyu=ít, aby Pet<íka u$inila poddajným pro všechna svá p<ání. A Eliška m/la mnoho p<ání, a co= bylo horšího, jí bylo všechno vhod, aby došla cíle. Proto i Eliška lhala bez rozmyšlení a studu. Stále v/d/la n/jakou novou p<íhodu, aby Pet<íka vystrašila. Kdy= ji pak dosp/lí lidé dohnali k zodpovídání, tvá<ila se Eliška velmi udiven/ a tvrdila s nevinnou tvá<i$kou, =e nijak necht/la Pet<íka postrašit. Cesta do mate<ské školky vedla kolem t<í náro- =í. A$ d/ti chodily te) ji= po léta kolem t<í náro=í stejnou cestou a Pet<ík by šel ji= brzo do školy, z1- stávala cesta v=dy tajupln/ strašidelnou Eliš$iným vypráv/ním. "Hú!" zvolala v=dy tiše, kdy= zahýbali kolem prvního rohu a táhla p<ítele zpátky. "Fuksa!" Fuksa je velký k1: obchodník1v a Eliška m/la vlastn/ práv/ tolik strachu p<ed zví<etem jako její kamarád, ale nedala to najevo. Pet<ík1v obli$ej se ihned protáhl a dolní ret se mu pová=liv/ stáhl. "Nedívej se tam! Prob/hneme rychle kolem!" volala Eliška a oba prob/hli kolem rohu. Pet<ík odvracel bázliv/ obli$ej, co= bylo Elišce vhod, nebos ve dvo<e nebyl v1bec =ádný k1:. Ale to nebylo Pet<íkovi t<eba v/d/t. "Tiše!" <ekla Eliška, kdy= se blí=ili k druhému rohu dom1. Ierný mu= nás nesmí slyšet

9 Po špi$kách plí=ili se kolem vchodu do hlubokého sklepa, kde le=ely pytle uhlí a zaznívaly hrubé hlasy. Pet<ík si vzdychl zhluboka, kdy= byla i tato p<eká=ka šsastn/ p<ekonána. Nyní p<išlo velké, nezastav/né prostranství. Zdobily je nízké k<oviny a n/kolik stromk1. Pet<íkovi p<ipadal tento kus cesty zvlášt/ daleký. Eliška bloudila bystrýma o$kama kolem a vymýšlela nové p<íb/hy. "V$era mi p<inesla babi$ka táákovýhle kus $okolády!" pravila, ukazujíc rukama pravd/ nepodobnou velikost. Tak veliký ani není! <ekl Pet<ík rozhorlen/. Dodal pak rozvá=n/: "P<inesla jsi mi kousek?" To nem/la Eliška nijak na mysli a <ekla proto vyhýbav/: "N/co škrábe za kamenem. Jist/ had!" Had byl vrchol hr1zy pro d/ti. Nevid/ly sice dosud nikdy =ádného krom/ ve své obrázkové knize, ale takový obrovský plaz musel být to nejhr1zn/jší na sv/t/. Pet- <ík se zdráhal jít dále a dal se do plá$e. "Nebudeš-li tiše," <ekla Eliška, "kousne t/!" Chopila chlapce za ruku a táhla ho dál. Pet<ík utíkal kolem kamene, strhuje dívku s sebou. Ale Eliška p<i tom zakopla a upadla. Te) byl plá$ dvojhlasný, nebos jak dívka vypadala! Šati$ky zablácené, všete$ný nosík zkrvavený. S plá$em obešli poslední roh, p<ed kterým $íhávala jinak t<etí p<eká=ka na jejich cest/, velký pes, a dorazili kone$n/ do zahrádky p<ed domem, kde byla mate<ská školka. "Jak to vypadáš?" pozdravila sestra Hilda dívku. Pet<ík mne porazil! zn/la rychlá odpov/) Eliš$ina. V Pet<íkovi to vzbudilo nevoli. T/=ké slzy mu stékaly po $ervených tvá<ích. "Ale to p<ec není pravda!" vzlykal. "Malý uplakan$e!" <ekla sestra Hilda sp/šn/ a chopila ho za ruku. "Vím, =e jsi to neud/lal úmysln/." Ne= mohl Pet<ík <íci, =e to opravdu neud/lal, postavila ho ji= sestra vedle Jeníka, jeho spolu=áka, se kterým denn/ chodil spole$n/ na procházku. Ale podnikavý duch Eliš$in se dávno ješt/ neztišil. Postrkovala a štípala menší d/ti a vnášela trvalý neklid do <ad. Kone$n/ zasáhla sestra a postavila pevnou rukou d/v$e vedle sebe. Pojednou bylo z Elišky nejzp1sobn/jší d/v$átko, jaké jen si lze pomyslet. Taková byla lhavá Eliška! Ale brzo m/l velký den v Pet<íkov/ =ivot/ p<ivodit pronikavou zm/nu. Jeho brat<í$ek Bed<ich m/l jít poprvé do mate<ské školky. Pet<ík m/l zcela sám vést mali$kého, nebos Eliška byla nemocná. "Dej na n/j pozor, m1j velký chlap$e," <ekla matka na rozlou$enou a dala ka=dému s sebou na cestu jablí$ko. Pet<ík byl hrdý, =e má opatrovat brat<í$ka. Dodalo mu to zcela nové odvahy. Všechno šlo dob<e. Qádná Fuksa nestála ve dvo<e, z otev<eného uhelného sklepa zn/lo veselé hvízdání a i t<etí roh se šsastn/ p<ekonal, nebos starý pes le=el na slunci, vrt/l ocasem a nehýbal se. 0 louce net<eba ani mluvit, ta byla krásná, jak jen m1=e být na ja<e holá plocha, z ní= všude vyhlí=ejí sedmikrásky. Dosud nikdy nebyla cesta tak krátká, p<íjemná a veselá pro Pet<íka jako dnes, a s usm/vavými tvá<emi vešli brat<i do mate<ské školky

10 "Vida! Kone$n/ u= neplá$eš!" chválila sestra Hilda a vzala nová$ka k sob/. "Tak je to správné! Musí-li n/kdo dávat pozor na bratra, musí také ukázat, =e je mu=. A mu=ové neplá$ou!" dodala sestra. "To <íká také tatínek!" mínil Pet<ík a celý jeho obli$ej zazá<il. V té dob/ le=ela Eliška nemocna: U její postýlky sed/la ošklivá babice a hled/la ledov/ studenýma o$ima na dít/ v hore$ce. "Zítra jsou tvé narozeniny!" <ekla sta<ena. "Bude ti šest let, lhavá Eliško! "Tak se nejmenuji!" zvolala Eliška s nevolí, ale sta<ena pokr$ila jen posm/šn/ rameny. "Jsi lhavá Eliška!" opakovala. "Tady se podívej! Ierný )áblík, kterého dr=ím v náru$í, vznikl z tvých l=í. Malý šeredný netvor se šklebil na Elišku a vyplazoval na ni krvav/ rudý jazyk. Ano! kývala sta<ena pro sebe. "Tak to chodí s nehodnými d/tmi! Te) p1jdeš s námi do temného domu, ve kterém se procházejí l=i a navzájem se po=írají." Sta<ena natáhla suchou rukou po Elišce a také malý netvor sahal svými pavou$ími prsty po dít/ti. S hr1zou cht/la Eliška uhnout, ale =elezné ruce ji dr=ely pevn/. Potom stála v temném dom/. Bylo tu hr1zn/ a studen/. D1m m/l nes$etné rohy a kouty a ze všech vyskakovala n/jaká le=. Smály se, kdy= vid/ly, =e se Eliška d/sí. Štípaly ji cestou bolestn/ do rukou a obli$eje. Tak jsi štípala d/ti," mluvila sta<ena lhostejn/, jdouc vedle Elišky. Jaké to tu p<ec byly hrozné formy l=í! Tu vyskakovali za rohem obrovští kon/ s planoucíma o$ima a nozdrami, porazili Elišku a šlapali po ní. Z $erných sklep1 natahovali $erní mu=i nes$etné $erné ruce po ní a sk<ehotali chraptivými hlasy: Sem s prolhaným dít/tem!" P<es cestu le=eli tlustí zelení hadi a zatarasili cestu. Kdy= pod/šená Eliška cht/la p<es n/ sp/chat dále, padala p<es slizká klubka. A hadi sy$eli: Tak klopýtají prolhané d/ti p<es vlastní l=i!" Zu<iv/ št/kající psi ch:apali po Elišce. S k<ikem chytala se sta<eny a volala: "Vezmi mne zas s sebou! Nechci také ji= zcela jist/ nikdy lhát!" Jako odpov/) zn/l ze všech stran hlu$ný smích, l=i se svíjely rozkoší. "Nepustíme t/ odtud, lhavá Eliško!" <valy. "Tebou a tob/ podobnými =ijeme p<ec!" "Prosím, stará paní," volala op/t dívka. "Chci také být s Pet<íkem za dobré!" Co mi dáš, ptala se babice, "kdy= t/ op/t dovedu dom1?" Všechny svoje dárky k narozeninám, které zítra dostanu! zvolalo d/v$e. "Nechci! Co mi dáš?" ptala se sta<ena dále. Své nové šaty a ko=ešinovou $apku!" <ekla Eliška. Nechci! Eliška nabízela jí všechno p/kné, co m/la. Nic nebylo sta<en/ vhod, jásav/ obklopovaly ji l=i a smích byl stále divo$ejší. Co tedy chceš? zeptala se kone$n/ Eliška s plá$em. "Tvé srdce!" zvolala sta<ena rychle. "To ti nemohu dát," <ekla Eliška, "matinka <íká, =e mé srdce pat<í Pánu Bohu!" Srdce prolhaného dít/te ne!" vyk<ikla sta<ena a sahala po levém boku dít/te. Maminko! zvolala dívka poslední silou. "Eliško, jsem u tebe!" <ekl v tom okam=iku vlídný hlas mat$in. Ach, to bylo krásné! Byla tu mat$ina dobrá ruka, byl tu milý, sv/tlý pokoj a Eliška se zajíkala s hore$n/ rozpálenými tvá<emi:

11 Sta<ena l=í cht/la mi vzít mé srdce, ale to p<ec pat<í Bohu!" Sta<ena l=í m1=e vzít tvé srdce, jen kdy= jsi lhala," <ekla matka a Eliška se dala do ho<kého plá$e. "Maminko, nechci ji= nikdy lhát! Jen kdy= smím ponechat své srdce Pánu Bohu! O n/kolik dní pozd/ji sm/l Pet<ík navštívit p<ítelkyni. P<išel tak vesele a jist/, =e se Eliška p<ece zase musela zlobit nad jeho neobvyklou samostatností. "Co d/lá Fuksa?" ptala se trochu záludn/. "V$era jsem jí donesl chleba," zn/la p<ekvapující odpov/). "A $erný mu=?" Ten zpívá, hvízdá a sm/je se, kdy= jdeme kolem! "A had?" "Ach, zde =ádných není, <íkala sestra Hilda," zvolal Pet<ík. "A velký pes je také milý, hraje si s námi, Bed<íšek smí dokonce na n/m jezdit." To bylo p<íliš mnoho najednou. Eliška byla zni$ena. Ale ješt/ pokusila se nabýt starého vlivu nad kamarádem. P<íští týden p<ijdu do školy! pravila. Ale jen do dív$í, zvolal Pet<ík. "Ale já jdu do školy, kde se ze mne stane mu= jako m1j tatínek!" Prudce ví<ilo to v Eliš$in/ hlavi$ce. Nejsi tedy ji= uplakanec!" vybuchla kone$n/. "Ach, kde=!" mínil Pet<ík s mu=n/ vá=nou tvá<í. "Ale já také u= nejsem lhavá Eliška!" zvolala prudce. "To je nutno teprve ukázat, Eliško," <ekla matka, která práv/ vešla. "Ale chceme ti všichni pomáhat, abys z1stala v/rna svému p<edsevzetí a v=dy si je p<ipamatovala, kdybys m/la znovu <íci n/co l=ivého. Eliška skryla hlavu v mat$in/ náru$í. "Ty jsi p<ec ta nejlepší!" zašeptala. Pak <ekla tiše, aby to jen matka mohla slyšet: "Myslíš, =e te) Pánb1h bude spokojen s mým srdcem?"...ooooo

12 Hadí korunka Byla jednou jedna princezna, štíhlého, krásného tílka, ztepilá, jemná, jak se práv/ na princeznu sluší. Její ru$ky byly štíhlé, bílé, malé a n/=né a no=ky p1- vabné, ale její krásné tílko zakon$ovala hlava s tak nep/kným obli$ejem, =e se v zámku nenašel nikdo, kdo byl s to chvíli do n/ho pohlí=et. I samotnému králi, jejímu otci, p<eb/hla v=dy po zádech husí k1=e, kdy= vstoupil do jejího pokoje - a$ ji jinak velice miloval jako své jediné dít/. Z ošklivého obli$eje se dívala ta nejkrásn/jší hn/- dá o$ka a v prsou princezny bilo p<edobré srdce, ochotné kdykoliv pomoci. O tom nejlépe v/d/ly její komorné, které to však pova=ovaly za samoz<ejmé, kdy= jim princezna prokazovala tolik p<ív/tivosti. Mezi sebou <íkávali: "Je-li n/jaká princezna nehezká, pak je tou nejzbyte$n/jší v/cí na sv/t/." Podobné úvahy vycisovala princezna p<i všech p<íle=itostech. Ubohá proplakala mnohdy celou noc a ráno vstávala s o$ima zarudlýma plá$em, a nakonec se necht/la ani na královském dvo<e ukázat. A došloli k tomu, tedy m/la v=dy obli$ej zahalený závojem, aby se lidé ned/sili. Pouze malé krásné o$i z1staly nezakryty. Bydlela v malém hezou$kém dome$ku na konci zámeckého parku, kde bývala v/tšinou sama, samotinká. Hrávala si tam se svými psíky nebo s krotkými srnami a jelínky. Malí ope<enci d1v/rn/ zobali z její n/=né ru$ky a sedali jí na ramena, co= princeznu nadmíru bavilo a t/šilo. Proto=e král, její otec, byl nezm/rn/ bohat, objevovali se ze všech kout1 zem/ stále noví a noví nápadníci, aby se ucházeli o její ruku. Mnozí nápadníci se brzy vrátili do svých domov1, kdy= zhlédli bohatou princeznu. T/ch, kte<í z1stali, d/sila se princezna natolik, =e král se jí neodvá=il nutit ke s:atku. A tak se to stále opakovalo. Jednoho dne zaslechla princezna, která byla ve svém malém domku, ukrytém ve stromoví, veselý zp/v. Zv/dav/ nakukovala v/tvemi a spat<ila mladého, statného mu=e na koni v do

13 provodu dvou velkých ps1, jak se blí=í k paláci cestou, která vedla v blízkosti princeznina dome$ku. Pohlí=eje na st/ny dome$ku v samé zeleni, spat<il závojem zahalenou tvá< dívky a hned zvolal: Ach d/v$átko, jaké ty máš krásné o$i! P<ekrásné, opravdu nevídané." Málem se radostí rozplakala, nebos to jí dosud nikdo ne<ekl. "Kam jdeš?" tázala se ostýchav/. "Chci se o=enit s princeznou," zn/la p<ekvapující odpov/). "Je opravdu tak nehezká?" Tu se princezna odvrátila, rychle zmizela ve svém malém dome$ku a zoufale se rozplakala. V/d/la, =e tento krásný mu=, který rázem zaujal její srdce, se ihned odvrátí, jakmile spat<í její tvá<. "Pro$ jen mne B1h u$inil tak ošklivou?" pomyslela si a poprvé v =ivot/ byla ve své ho<kosti nevd/$ná v1$i Pánu. Tu ji cosi zatáhlo za šaty. Ohlédla se a spat<ila starou, nahrbenou, malou =enu. Ta po princezn/ blýskla vychytralým pohledem a lstiv/ se tázala: "Pro$ si nep<ineseš hadí korunku? Byla bys tou nejkrásn/jší princeznou!" Pla$ící d/v$e udiven/ naslouchalo, pak se pochybova$n/ tázalo: "Co= mi ji had dá?" Sta<ena se odporn/ zasmála: "Musíš mu ji vzít, a= se bude koupat. Támhle u jezírka bydlí král had1. Ka=dé poledne, kdy= slunce svítí, odkládá svou korunku ne=, vstoupí do vody, v ní= delší dobu pluje." "Ale musím hadovi za to n/co dát! Nemohu jen tak n/komu vzít n/co, kdy= mu to pat<í!" zvolala princezna. "M1=eš n/co dát za dobrou radu mn/," zaskuhrala stará. "Já u= se postarám, aby i had dostal sv1j díl." "A $eho si p<eješ?" tázala se princezna. Bylo jí p<itom t/=ko u srdce. "Tvou duši!" zašeptala sta<ena. "Pak budu mrtva!" vyk<ikla princezna. "V=dyS duši nám dal Všemohoucí a jedin/ on si ji m1=e zase vzít." "Hloupá", zasy$ela sta<ena mezi zuby."te) budeš teprve =ít, jak se pat<í. Tvoji duši taky nechci na v=dy. Chci jen ten jas, který ji obklopuje, který na m/ p1sobí tak rušiv/ a vzdaluje m/ od tvé duše. Ty u= ten jas nebudeš pot<ebovat - ty budoucí královna. Budeš krásná! To ti snad nesta$í?!" Ale princezna se zdráhala. Cosi ji p<ed sta<enou varovalo. Sta<ena se však nevzdávala a lákala ji sladkými slovy, malujíc jí ty nejkrásn/jší obrazy. Nakonec pravila: "Chceš se p<ece cizímu princi líbit! Nu=e, u=ij mé rady aspo: na zkoušku a uvidíš sama. Budeš-li chtít být zase ošklivá, m1=eš do nejbli=šího úpl:ku korunku hadovi vrátit. Tvá duše bude zase volná a získá také op/t sv1j jas." Tu se kone$n/ princezna vzdala. Následovala sta<enu k jezírku, které se skrývalo p<ed zv/davými zraky v nejvzdálen/jší $ásti zámeckého parku. Jak došli ke b<ehu, uslyšely, jak ze zámecké v/=e vyzván/jí poledne. Sta<eny tu najednou nebylo - zmizela jako stín. Milá princezna spat<ila v mírn/ roz$e<ené vodní hladin/ dva zelené hádky v rozmarném laškování. Na b<ehu le=ely dv/ zlaté korunky, které se oslniv/ t<pytily ve slune$ní zá<i. Princezny se zmocnila zlá touha. Sáhla po jedné z korunek. Jen se jí dotkla, zm/nila se v krásný t/=ký prsten, který si navlékla na prstík. Jeho

14 zlato =hnulo jako ohe: a celým princezniným útlým t/lem procházela bolest. Sp/šn/ se od jezírka vzdálila, nebos jí p<ipadalo, jako by ji n/kdo honil. Celou cestu se jí zdálo, =e se n/kdo ze strom1 i ke<1 vít/zn/, posm/šn/ a pronikav/ sm/je. Bez dechu vstoupila do svého dome$ku a ihned p<istoupila ke st<íbrnému zrcadlu. Podivno! Vid/la tvá<, která m/la tyté= tahy jako d<íve, ale neoby$ejn/ zkrášlené a p<ekrásn/ vytvá<ené. Jedin/ o$i nabyly studeného, jakoby ztuhlého vzhledu a celi$kou tu krásu tvá<e rušily. Iím déle se dívala do zrcadla, tím mén/ si byla v/doma zm/ny výrazu o$í. A $ím studen/jší se stával její pohled, tím krásn/ji zá<ila tvá< a princezna se jevila sama sob/ cizejší. Man/ ji napadlo, =e u= jednou takovou byla - ano, bylo to kdysi dávno, v minulosti, ve zlé, zlé chvíli! Ale tato myšlenka byla zapomenuta. Princezna panova$n/ zazvonila na komorné, aby ji ustrojily do slavnostního šatu. Komorné, které na nezvyklé zvon/ní p<isp/chaly, se v údivu nezmohly ani na pozdrav. Celé se t<ásly, oblékajíce prom/n/nou velitelku. Její psíci zalezli do koute$k1 a netroufali si p<iblí=it se ke své paní, nebos je n/kolikrát nemilosrdn/ kopla, =e jí p<eká=ejí. P<ekrásná a dokonale upravená vnesla se princezna do zámku, kde se jí bez <e$i všechno slu=ebnictvo klan/lo k zemi. Zámeckému komo<ímu vypadl z ruky palcát, jakmile princeznu spat<il, a vrchní dvorní dáma na ni zírala s otev<enou pusou, ba musila si sednout, jsouce ohromená p<ekvapením! Úpln/ vypadla ze své role, tak=e se potom za toto po$ínání styd/la celý =ivot. A král, kdy= spat<il zm/nu, je= se s jeho dcerou stala, pustil se do úpln/ nekrálovského tleskání a princ byl celý u=aslý! Stál u tr1nu v nádherném od/vu a $ekal na princeznu. Jak pohled/l do studených zrak1 královské dcery, nesmírn/ se mu zastesklo po krásných o$ích dívky, zast<ené závojem, ba cítil, =e po t/chto o$ích tou=í. Princezna se však ujišsovala, =e ji p<ece milovat musí, kdy= je tak krásná. A tak bylo hned stanoveno zasnoubení. Svatba m/la pak následovat co nejd<íve, nebos starý král p<ímo trnul obavou, aby snad princeznina krása nevyprchala tak náhle, jak se objevila. Pak by království ur$it/ z1stalo bez následníka. V nejbli=ších dnech m/l princ dost p<íle=itosti k tomu, aby dokonale poznal svou krásnou nev/stu. P<itom ho lekalo její ledové srdce. Zví<ata se jí vyhýbala a procházela-li parkem, tu kolem ní bylo pusto a prázdno. Jednou, kdy= se jí mihl p<es cestu malý zelený hádek, spustila princezna hrozný k<ik a =ádala, aby všechna taková hav/s byla pobita. Princ to ani trochu nechápal. Jakmile osam/l, hned k n/mu p<ibíhala zví<ata a tulila se k n/mu tak, jako d<íve k princezn/, od ní= se nechávala tak ráda hladit. Princ prohledal pe$liv/ celý zámek a kdejaký kout v zahrad/, pátraje po dívce s p<ekrásnýma o$ima a s tvá<í zahalenou závojem, ale marn/. Princezna byla nyní krásná, ale její o$i byly jako led. Její nep<ív/tivost a zloba, kterou projevovala, ka=dého p<ímo nutila, aby vzpomínal, jak dobrou, laskavou a láskyplnou druhdy bývala. Všeobecn/ se soudilo, =e její bývalá ošklivost si zasluhovala daleko víc lásky, ne= její nyn/jší krása. Ovšem, i samotná krásná princezna =ila nyní své t/=ké dny. Kudy krá$ela, kdekoliv se zastavila, všude se jí zdálo, =e vidí zelené hady, v noci, kdy= procitla, slyšela jejich sykot i jejich jemné hlásky a tiché škrábání na okna a jednou slyšela naprosto z<eteln/. "Všechnu krásu jsi princezno pobrala,

15 /es mne o korunku moji obrala... Srdce však máš chladné, ctnosti nemáš /ádné, které lásku zdobí. Zá2 duše jsi ztratila -uškodila sob%! Vrátíš-li mi korunku, budeme šastné ob%!!! Princezna si zakryla uši hedvábnými poduškami, nebos necht/la poslouchat. V=dyS necht/la být znovu tou nehezkou, škaredou dívkou! A p<ece byla nešsastná a nespokojená. PociSovala jasn/ ztrátu n/$eho $istého a krásného, co bylo d<íve v ní. N/co od ní uprchlo, n/co zá<ivého, co d<íve m/la a te) u= nemá! Iasto o tom cht/la p<emýšlet a n/kdy i usilovn/ p<emýšlela. Tu se jí jednou zdálo, =e tomu ji= za$íná rozum/t - kdy= se zrovna ohlásili kupci, kte<í p<ivezli vzácné látky a ozdobné šperky. Probuzená ješitnost a touha po t/chto v/cech ji od dalšího p<emýšlení odvedla. Tak uplynulo t<i a p1l týdne a pozít<í m/la být svatba. Všichni vzdychali nad zlými vrtochy princezny. I sám starý král jednoho ve$era plakal ho<ce do svého =lutého hedvábného šátku a <ekl nastávajícímu zeti: "Daleko krásn/jší byla, kdy= byla ošklivá." Také princ se zabýval touto otázkou a kone$n/ se rozhodl. Šel za princeznou a <ekl jí, =e si ji nem1=e vzít, proto=e stále víc tou=í po dívce s krásnýma o$ima, zahalenou závojem. "Ale ta je p<ece tak moc ošklivá", namítla princezna. "O$i jsou zrcadlem duše", odv/til princ,"má-li kdo tak krásné o$i, nem1=e být ošklivým, nebos jeho duše je dobrá." Tu projelo princeznou poznání, a= se ulekla. To bylo to, co ji trápilo, její duše ztratila jas, ztratila Sv/tlo. Ano, ztratila to, co zaprodala oné sta<en/! Její duše volala po vysvobození, ale nebyla vyslyšena pro její sobectví. "Znáš tu dívku?"otázal se princ. Princezna p<isv/d$ila. Poprosila, aby za ní princ p<išel zítra odpoledne k malému dome$ku, kde mu pak vše vysv/tlí. V noci pak le=ela princezna na l1=ku, nespala a p<emýšlela, co má u$init. Do úpl:ku zbývaly t<i dny! Lh1ta vyprší a ona bude nav=dy spojena se zlobou! A tu náhle - slyš, princezno, to jsou hadí hlásky, co k tob/ doléhají: "Jen t2i dny máš, dívko milá, bys korunku navrátila. Pak u/ pozd% bude, chtít zp%t duše jas, temno pro t% zbude ji/ po všechen 4as! Osvobo5 se proto, neváhej! To, cos vzala, zase zpátky dej! Tu si najednou princezna uv/domila, co jí vlastn/ nejvíc chyb/lo! Po více ne= t<ech týdnech našla op/t d1v/rná slova modlitby, která jí p<inesla osvícení, co má d/lat. Druhého dne, práv/ kdy= vyzván/li poledne, byla princezna na b<ehu jezírka. Ne=li tam došla, musela podstoupit boj. Cestou se jí trny v/šely na šaty, v/tve ji

16 šlehaly do tvá<e, ale ona šla vytrvale a state$n/ vp<ed. Šepotavé hlásky jí sy$ely vst<íc, =e je bláhová, chce-li se zbavit své krásy te), kdy p<ece m1=e mít ne jednoho, ale tisíce nápadník1. Jak vstoupila na b<eh, spat<ila sv1j obraz ve vod/. Byl ješt/ krásn/jší ne= d<íve, ale se studeným, zlým pohledem. To jí zabolelo nesmírn/. Bleskurychle se rozhodla, s:ala prsten, a jakmile jej polo=ila do trávy, ihned se prom/nil v korunku. V tu chvíli se z blízkého k<oví vyno<il zelený hádek a vzal si sv1j majetek... Kolem princezny zavládl úpln/ jiný, nový =ivot. Ptáci jí zpívali a slétli se k ní, srny p<ib/hly z houštiny a t<ely své krky o princeznin šat. Voda se jemn/ vlnila a z vlnek vyhlí=ely n/=né tvá<inky a vesele se na ni usmívaly. Jedna rusalka p<iplula blízko b<ehu a <ekla: "Lidské dít/! Nem1=eš trp/liv/ nést, co Pán b1h na tebe vlo=il? Ka=dý $lov/k má na zemi takové t/lo i tvá<, jak si je svým d<ív/jším bytím utvo<il. Nu=e, byla jsi n/kolik krátkých týdn1 op/t tak hezká jako kdysi, nebo tak ošklivá - <íkej si tomu jak chceš. Te) jsi zase tak ošklivá, jak jsi byla a jakou v tomto =ivot/ máš být, ale budeš p<ece krásná, budeš-li dobrá, bude-li ve tvé duši jas, budeš-li =ít v $istot/." Uslyševši tato slova, princezna ho<ce zaplakala. Bylo jí jasné, =e se vlastn/ p<ela o sv1j osud v tomto =ivot/ se zákony Bo=ími. A v slzách se rozplynul i její strnulý a zlý pohled, který nesla po celou tu dobu, kdy byla její tvá< krásná. Tu zaslechla kroky. Zmatena si zast<ela závojem tvá<, byla op/t ošklivá. P<ed ní stanul princ. "Ejhle! Tu je mé d/v$átko s krásnýma o$ima", zvolal radostn/. Princezna s:ala závoj a ukázala svoji nehezkou tvá<. Pak mu vše vypravovala. Nakonec mu podala ru$ku na rozlou$enou, domnívajíce se, =e odejde, jako všichni p<ed ním. Ale milý princ pevn/ sev<el její ru$ku, up<ímn/ jí stiskl a <ekl: "Nyní jsi teprve, princezno, tou ze všech nejkrásn/jší!" A vedl ji zp/t do zámku. Všechna zví<átka z celého parku táhla za nimi jako slavnostní pr1vod. Starý král si mnul o$i, a kdy= si nasadil brýle, aby lépe vid/l, za$al radostí tleskat. Tak byl pot/šen zm/nou své dcery. Všechny dvorní dámy a všichni mu=ové královy dru=iny se uklán/li, <kouc: "Jaká je krásná!" To pravili proto, nebos teprve nyní vid/li, jaká dobrota a $istota zá<í kolem princezny. Od tohoto dne nikdo v celé zemi nevid/l na princezn/ nic ošklivého, nebos ona cht/la být opravdu dobrým $lov/kem a vzorem všem =enám v celém království, jak se na královnu sluší. Se svým man=elem byla velmi šsastná, a její d/ti v ní m/ly tu nejkrásn/jší maminku....ooooo

17 Jak vznikla slunenice Marie Halseband Krásná slune$nice sklonila svou hlavu tak hluboko, =e nebylo mo=no zahlédnout její kulatou sametovou tvá<. Její elf se ukryl do tlustého stonku, a kdyby byl mohl plakat, byly by se mu jist/ <inuly veliké slzy po zlatohn/dých tvá<ích. Ale bytostní nedovedou plakat. Schovají se v=dy, kdy= mají starosti a objeví se zase veselí, kdy= trápení p<ejde. Pro$ byl elf této kv/tiny tak smutný? O jé, to je dlouhé povídání. Zavinila to Gád - malé d/v$átko, a stalo se to p<ed dávnými a dávnými $asy Kdy= tvo<ící v1le Pán/ vyvolala k =ivotu stvo<ení, povstal sou$asn/ s prvními prastvo<enými také nep<edstaviteln/ obrovitý prastvo<ený - Merkur. Ten ihned zformoval bytostný sv/t podle v1le Bo=í. Tak se utvá<ely bytosti zem/, vody, vzduchu a ohn/, a hned si všechny vzájemn/ pomáhaly v práci. Vyvolaly zele:, trávu a kv/tiny, ud/laly ke<e, stromy a o=ivily to vše zví<aty všeho druhu. Moud<e panoval Merkur svému panství, které spravoval ve jménu Pán/. Jeho panství se rychle rozši<ovalo a rozr1stalo tak, =e p<ekro$ilo hranice ráje. Menší bytosti let/ly ven do vesmíru a pomáhaly tam tvo<it pozd/jší stvo<ení. To si ani nedovedete p<edstavit, jací nevá=ní tovaryši se rozlétli z jasného ohn/, jaká rozpustilá spole$nost vytryskla z vodních plání a jaká bujná a rozja<ená chasa svišt/la ze vzduchu. A co všechno na pevné zemi tvo<ících se sv/t1 poskakovalo a tan$ilo, to se ne

18 dá slovy vylí$it. Nebylo tedy ani trochu divné, =e Merkur pot<eboval n/jaký dozor nad tou nevázanou, rozdovád/nou cháskou, aby se mu p<íliš daleko z dosahu jeho ruky a oka nerozb/hla. Dal proto bytostem ohn/ za p<edstaveného velikého planoucího obra, aby je dr=el na uzd/ a u$il je, jak mají své síly pou=ívat k prosp/chu nového sv/ta. Bytostem vod vládl d1stojný kmet, který tu bublající, šumivou mláde= u$il, aby se spojila v prameny a <eky. Jeho dlouhý, zelený vlas vlál kolem n/j a on pod ním shroma=doval kr1p/je. Tak vznikla mo<e, ve kterých bydlí on a kde svým trojzubým kopím udr=uje moud<e po<ádek. Mocné hn/dé =en/ sv/<il Merkur vládu nad bytostmi zem/. Tam bylo nejvíc t/ch malých a mali$kých, a proto pot<ebovaly matku, aby udr=ela mezi nimi po- <ádek. To nebyla mali$kost. Proto m/la obryn/ všude dosahující ruce, aby všechny ty zb1jníky mohla chytit za uši a nau$it je pravideln/ pracovat a zvyknout si na po<ádek. Nakonec dosadil Merkur silného obra nad bytostné vzduchu. Ten rozkazoval v/tr1m a vykázal místo slunci, m/síci a hv/zdám. Nade všechny tyto =ivly pak Merkur postavil, jako nejvyšší dozor, ješt/ jednoho bytostného, který se staral o to, aby se =ivot v nových sv/tech rozvíjel v zákonech nádherného prasv/tla Boha Otce. Byl to veliký úkol, který Merkur provád/l a on se radoval z toho, =e se mu dílo opravdu poda<ilo. Tak vznikla, v pr1b/hu milion1 let, pod tvo<ícíma rukama bytostných také naše Zem/. A kone$n/, po zákonitém vývoji, nadešel $as, ve kterém k ní mohly za$ít sestupovat první lidské duše, a vt/lily se do nejvýše vyvinutých t/l zví<at. Nyní si p<edstavte, =e tyto lidské duše byly velmi úzce spojeny s bytostným, nebos jejich pozemská t/la byla vzata z n/j a ony samy sestupovaly do hmotnosti skrze bytostnou <íši. Ale tyto duše byly duchovní zárodky, $isté a jasné, jak opustily sv1j domov - <íši ducha. Ony vid/ly bytostné ve vzduchu, v zemi, ve vod/ i v ohni, a plny porozum/ní s nimi spolupracovaly. Bytostní vid/li zase, jak v nich plane duchovní sv/tlo a proto lidem rádi slou=ili. Tak =il sv/t dlouho v míru a št/stí, a prospíval ve sv/tle Bo=í milosti, která na n/m spo$ívala. Ale lidem se vedlo p<íliš dob<e. Za$ali být domýšliví a zapomn/li na Boha. Cht/li m/nit Jeho svaté zákony podle svých p<edstav. To se však nelíbilo bytostným a brzy se proto dostali do rozporu s lidmi, kte<í je cht/li zotro$it. Roztrp$eni stáhli se bytostní zp/t a tak vinou lidí skon$ila krásná a radostná spolupráce ke cti a chvále Bo=í. Merkur se zachmu<il, kdy= to zpozoroval, a kdy= vid/l hn/v Boha Otce blýskat nad Zemí, pokynul vládci vod. Och, jak ten mocn/ ude<il do mo<í, a= se vzedmula, zaplavila pevninu a smetla lidi z jejího povrchu. A to byl ho<ký konec. --- V t/ch lidech, kte<í potopu p<estáli, z1stal zakotven strach ze strašlivé moci bytostných hluboko v duších. A proto=e svou víru v Boha pok<ivili, i kdy= Ho znovu hledali, povýšili bytostné na své Bohy, a to práv/ ty, jejich= sílu cítili a vid/li. Tak hluboko poklesly v té dob/ duchovní zárodky, =e vid/ly ji= jen bytostný sv/t. Nem/ly ji= ani potuchy o $istých sv/tech duchovní <íše, které byly vysoko nad bytostným sv/tem a p<esto ješt/ hluboko pod v/$nou vznešeností Bo=í. Ano, tak mén/cennými se stali lidé svou vlastní vinou. --- Tehdy =ilo na malém ostrov/ v Severním mo<i malé d/v$átko. Ostrov byl porostlý hustým, divokým lesem, v n/m= se proplétalo jen n/kolik úzkých stezek. A les vytvá<el tak hustou clonu, =e ji nikdy neprorazil slune$ní paprsek. Blízko u

19 mo<e stál d<ev/ný domek, ve kterém d/v$átko bydlelo se svou babi$kou - kn/=kou. Mimo n/ =ili v domku ješt/ dva sta<í lidé, $eledín a slu=ebná. Malá Gád si nem/la s kým hrát. Ale nevadilo jí to, proto=e znala bytostné lépe ne= mnozí z tehdejších lidí. Za to d/kovala babi$ce. Povídala si na b<ehu s rybami a ptáky, kte<í se k ní slétali, a rusalky ji nau$ily plavat, a p<inášely jí zvláštní mušle a perly z mo<ského dna. Les také p<ed ní otev<el své tajemství. Znala staré elfy strom1 i gnómy, kte<í bydleli pod kamenným kruhem kolem svatyn/. Dále, ne= k tomuto kruhu dít/ jít nesm/lo, aby nenarušilo tam dlící sv/tlo. Tak to nakázala babi$ka a Gád se jen plaše zdálky dívala na mohutný strom, jak svými obrovskými v/tvemi daleko p<esahuje kruh. Ráda by byla ono sv/tlo vid/la, ale proto=e to pro ni nebylo, hrála si na b<ehu v teplých paprscích slunce. Ve$er hu$elo mo<e a šum/l les ukolébavku, a= se jim ob/ma poda<ilo d/v$átko uspat. Ráno ji zas budil k<ik mo<ských orl1 a rack1. Ob$as zaplavil záliv jako p<íboj shluk lodí s velikými zobci na p<ídích. Pak zadun/l ostrov pod t/=kými kroky mu=1, cinkot zbraní a hlasité volání zn/lo nad ohništi a babi$ka krá$ela slavnostním krokem, sledována nejstaršími kmene. Tam u svatyn/ bylo v=dy ob/továno boh1m. Zase kotvily lod/ v zálivu ostrova, kdy= jedné noci byla Gád probuzena výk<iky a t<eskem zbraní. Babi$ka ji strhla s lo=e a chvátala s ní v zá<i ho<ících lodí k ob/- tišti. Gád byla vta=ena za kamenný kruh a musela vylézt na strom. Kdy= našla ve v/tvích p<ipravené malé lo=e a skryla se v n/m, babi$ka zmizela. Gád se chv/la, zahalená ve vyd<í ko=ešinu, kterou m/la sebou, a s obavami a hr1zou naslouchala v<av/ boje i smrtelným výk<ik1m mu=1. A= k ránu dozn/l lomoz a brzy nato plí=ili se malí hn/dí mu=i mezi stromy a prohledávali ostrov. Gád, která znala jen vysoké mu=e rudozlatých vlas1 svého kmene, se t<ásla strachem. Cizinc1m se zdálo místo, kde byla Gád ukryta, nehostinné, vzdálili se a ponechali svatyni na pokoji. Gád se pomalu uklid:ovala a hned v ní o=il smysl pro bytostné, který byl hr1- zou potla$en. Starý obrovský elf stromu jí podával =aludy a ze všech stran p<icházeli p<átelé, aby jí poradili a pomohli. Tak se dozv/d/la, =e cizinci z1stali na ostrov/ a staví si chaty, =e babi$ka a všichni ostatní zmizeli a =e bytostní stojí na strá=i kolem kamenného kruhu. Dob<e chrán/na svými p<áteli mohla nyní Gád sestoupit k prameni, který tryskal pod kameny a mohla utišit sv1j hlad jahodami i dalšími plody. Nyní by bylo mohlo d/v$átko =ít zcela dob<e, kdyby jí nechyb/lo jen jediné - slune$ní sv/tlo a teplo, které m/lo tak rádo. To jí bytostní nemohli opat<it. Musela se spokojit t/mi n/kolika paprsky, které pronikly listnatou klenbou. Zprvu stále $ekala, =e p<ijde to sv/tlo, které zde m/lo bydlit a marn/ pohledávala vysoký val kamenného kruhu, zda-li tam není ukryto. Ale ten z1stal temný a chladný. V Gád rostla stále v/tší a v/tší touha po sv/tle. Marn/ se tím trápila, a její n/=né tílko zesláblo a unavilo se. Hry bytostných ji ji= net/šily, jenom sed/la tiše a zimom<iv/ v jejich veselém houfu. Vid/li její touhu a slitovali se nad ní. Dlouho p<emýšleli a pak za$alo tajemné kut/ní. Potom pracovali všichni bytostní spole$n/ celý den a celou noc, a kdy= se Gád ráno probudila, stála v kamenném kruhu vysoká, zá<iv/ =lutá kv/tina, která se t<pytila jako slunce. "Slunce!" <ekla také Gád bla=en/ a ru$kama objala štíhlý stvol. A bytostní stálí kolem a radovali se ze zá<ících o$í dít/te. Málem by byli samou radostí p<eslechli

20 hlasy hn/dých mu=1, kte<í p<icházeli ke svatyni. V nejvyšší $as se dostala Gád do svého úkrytu. Tentokrát p<icházeli mu=i se svým v1dcem, kterého, jak se zdálo, neskli$oval strach p<ed svatyní. Poru$il, aby starý dub druhého dne porazili. Z jeho d<eva budou dobré lod/. Jeden z mu=1 spat<il slune$nici a se surovým smíchem p<erazil uprost<ed její stonek. Brzy nato sed/la Gád dole na zemí a vzlykajíc hladila podsatou kv/tinu ve svém klín/. Pro svoji bolest ani neslyšela, =e se zvedla strašlivá bou<e a teprve, kdy= jasný blesk oslepil nebe i zemi, pozvedla o$i. Nev/d/la, =e to bylo to sv/tlo, které uctívali její soukmenovci. Ale vid/la, jak ve sv/telném paprsku sestupuje k zemi obrovitá postava a v/d/la, =e se jí dostalo pomoci. Beze strachu vzhlédla k Perunovi, který jí pokynem rozkáza1, aby ho následovala a vykro$il k mo<i. Gád ho následovala tiše, s kv/tinou v náru$í. Kolem nich vyla bou<e, stromy se s t<eskotem lámaly, blesky bily a hromové rány ot<ásaly ostrovem. Jvoucí mo<e úto$ilo na b<eh vlnami vysokými jako d1m a p<ed zraky ú=asem nehybných lidí házelo velikými lod/mi jako hra$kami a rozbíjelo je o skalní st/ny jako sko<ápky. Jen tam, kudy krá$el obrovitý bytostný a dít/, bylo ticho. Malá lo)ka le=ela na vod/ a k ní dovedl Perun d/v$átko. Hladce sklouzl $lun s dít/tem po hrotu vln, je= jej odnesly na daleké mo<e. Po dlouhé plavb/ p<iplul $lun k ostrovu, na kterém bydleli sv/tlovlasí lidé, podobní Gád. Teprve tam bytostní se $lunem p<istáli. Lidé p<ijali Gád jako zázrak s nebe. Postavili jí chatu a p<ijali ji do své obce. U nich =ila Gád, vyrostla ve sli$nou statnou pannu a stala se pak kn/=kou kmene, nebos si podr=ela spojení s bytostnými, tak jako touhu po neznámém Sv/tle. Kolem jejího domu stálo mnoho vysokých slune$nic. Vyhlí=ely jako hrdí strá=cové a svítily v pozdním lét/ nejkrásn/jším slune$ním zlatem. To je povídka o Gád - o malém d/v$átku a o slune$nici. Slune$nice si udr=ely v pam/ti tuto zv/st o svém vzniku a= do dnešní doby. Jen Gád ji zapomn/la za mnohé své =ivoty, kterými putovala po Zemi, zrovna tak, jako zapomn/la za ten dlouhý $as i na bytostné. To je také p<í$inou smutku elfa slune$nice, nebos on vid/l Gád jít okolo. Poznal ji i p<es její zm/- n/ný zevn/jšek, nebos její duše ji= zestárla a na dlouhých poutích po Zemi utr=ila mnoho ran a jizev. Ale jedno z1stalo v Gád nezm/n/né a po tom ji elf poznal - byla to touha po Sv/tle, kterou m/la v duši. Tato touha p<ivedla Gád k Ho<e, kde zá<í slunce Bo=ích paprsk1 Imanuele a její touha nalezla kone$n/ svaté Sv/tlo =ivota. Te) by se také mohlo dob<e stát, =e si jednoho dne vzpomene, =e jednou byla Gád, malé d/v$átko, pro které bytostní zformovali slune$nici, aby splnili její touhu po Sv/tle. Pak p1jde k hrdým vysokým kv/t1m, ony se skloní k ní a elfové se na ni budou usmívat - jako kdysi...ooooo

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupi"ková

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupiková Tento sborník vznikl propojením fotografií a literárních prací žák! Masarykovy základní školy v Nezamyslicích. Žáci 7. ro"níku v rámci volitelného p#edm$tu informatika zachytili hledá"kem fotoaparátu podzimní

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Jaroslav Konvička. Kdysi dávno v budoucnu

Jaroslav Konvička. Kdysi dávno v budoucnu Jaroslav Konvička Kdysi dávno v budoucnu Malířův obraz Kdysi dávno v budoucnu žil ve velmi zanedbávaném domě starý a poněkud rozmrzelý malíř. Každý týden mu jeho sousedka nosila vajíčka. Jednou s sebou

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Malé epigramy a meditace

Malé epigramy a meditace ***************************** Malé epigramy a meditace Václav Dobiáš ***************************** Za vrátky mladosti byl celý širý svět. Vyšli jsme, viděli, poznali, teď vracíme se zpět. Už nechodí se

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice Tvoøivé nápady INDIÁNI Autoøi: Michala Šmikmátorová, Pavla Šmikmátorová, Mgr. Jiøí Dvoøák Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Ropucha Page 1/5 Studna byla hluboká, proto musilo být také lano na vytahování vody hodně dlouhé. Když přehazovali okov s vodou přes roubení studny, hřídel se těžce otáčela. Slunce se

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Mezi námi draky. Hynek GRADA PUBLISHING. ilustrace Zdeňka Študlarová

Mezi námi draky. Hynek GRADA PUBLISHING. ilustrace Zdeňka Študlarová Mezi námi draky Hynek Klimek ilustrace Zdeňka Študlarová GRADA PUBLISHING Hynek Klimek STRAŠIDLÁŘ Mezi námi draky Ilustrace Zdeňka Študlarová TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

Děkujeme ti za dar víry, která nám umožňuje vnímat tě jako živého a blízkého.

Děkujeme ti za dar víry, která nám umožňuje vnímat tě jako živého a blízkého. Cesta světla Úvod: Cesta světla je obrazem i naší cesty víry. Prožijme tuto chvíli v blízkosti Ježíše Zmrtvýchvstalého. Upřeme mysl na toho, který se ukazuje po své smrti apoštolům, aby uvěřili, že on

Více