Nová sbírka pohádek a povídek - Marie Halseband. Nová sbírka. Nezaazené pohádky a povídky. pro malé a velké od Marie Halseband. München 1935.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová sbírka pohádek a povídek - Marie Halseband. Nová sbírka. Nezaazené pohádky a povídky. pro malé a velké od Marie Halseband. München 1935."

Transkript

1 Nová sbírka Nezaazené pohádky a povídky pro malé a velké od Marie Halseband München 1935 Obsah: - 1 -

2 Obsah: Nová sbírka... 1 Úvod... 3 Kapka krve Luciferovy... 4 Sousedé... 8 Hadí korunka...12 Jak vznikla slune$nice...17 Kytice...21 Dík...24 Ztroskotaná lo)...26 Pomsta...29 Cesta k nebeské brán/...32 Obraz Krist1v...35 Sestra Agatha...38 Svaté ruce...40 Lidský duch...42 Velký mozek, malý mozek a slune$ní plete:...44 T<i hradby...48 Výstavba...49 Nový <ád...52 Tíha k<í=e...55 Bratr Bonifác...58 Koší$ek na šití...61 Nápis na hrobce...65 Nezp1sobná dívenka...68 P<íb/h o Abdrushinovi...72 Strá=ci zahrady...74 Na stráni...79 T<i sourozenci...84 Dv/ rozmluvy...87 Starý ková<...90 Svatá noc...93 Rej sk<ítk Princezna Sn/hurka s ledovým srdcem Prázdniny na horách Úzká lavi$ka Ani$$in zá=itek D/tský doktor Mali a zví<átka Krej$í Janek Konec *** - 2 -

3 Úvod Paní Marie Halseband napsala mnoho velmi krásných a pou$ných p<íb/h1 pohádek a povídek, které byly vydány kni=n/ ve velké souborné sbírce pod názvem Ich klopfe an! - Já zaukám! - Pohádky pro malé a velké v nakladatelství Der Ruf G.m.b.H. v München V jednom z dalších p<íb/h1 Kapka krve Luciferovy, nevíme ji= p<esn/ pro$ - mo=ná zám/rn/ $i jen v zápalu spisovatelského nadšení, popustila uzdu své fantazie a pon/kud se odchýlila od Zákon1 stvo<ení p<inesených nám Synem Ilov/- ka v díle Ve Sv%tle Pravdy Poselství Grálu od Abdrushina. Snad práv/ to bylo i p<í$inou roztr=ky s Abdrushinem a jejího odchodu ze Svaté Hory. Tuto povídku však p<esto, spolu s n/kterými dalšími novými, pak vydala ve své pon/kud zkrácené soukromé sbírce se stejným názvem, ale ji= v jiném vydavatelství - Olien. Jada dalších, a$ docela p/kných p<íb/h1, se ji= nedostala mezi $tená<e Poselství Grálu a z1stala zcela zapomenuta. Proto je zve<ej:ujeme alespo: dodate$n/ v této nové sbírce neza<azených pohádek a povídek od paní Marie Halseband. Pro úplnost za<azujeme zde hned úvodem i výše zmín/ný p<íb/h Kapka krve Luciferovy, pova=ujme jej však jen za pouhou alegorii jednání temných lidských duch1 zasa=ených onou ošklivou nákazou virem zlého cht/ní z Luciferovy kapky krve. Nedejme se zmást, sk<ítkové a ostatní bytostní v=dy v/rn/ slou=í Stvo<iteli a nikdy se nemohou odchýlit od Bo=í V1le. Zlá krev však tehdy zachvátila mnoho lidí v sousední zemi, u nás i po celém sv/t/, p<esto=e vyslanec ze Sv/tlých Výšin byl p<ímo mezi námi; nepoznali jej a neslyšeli jeho Slova - necht/li znát Zákony našeho Stvo<itele... *** - 3 -

4 Kapka krve Luciferovy Marie Halseband Jednou se Lucifer pokoušel proniknout do jasného zá<ícího Sv/tla a= k nebi, ale b/lostný archand/l, který stojí p<ed branou ráje, srazil ho dol1 svým ohnivým me$em. Poran/ný Lucifer, sk<ípaje vztekem zuby, let/l zp/t do temnot. Jeho veliká, $erná <íza zahalila na okam=ik slunce i Zem jako temný mrak. Z jeho ramene kanuly temné kapky krve a padaly na velkou lesní louku, kde z nich ihned vyr1staly $ervené muchom1rky. Víte, takové podobné t/m, co mají na $ervených hlavi$kách bílé te$ky, jsou velice hezké, ale jsou jedovaté. Avšak tyto muchom1rky byly obzvlášt/ jedovaté, proto=e vyrostly ze zlé krve Lucifera. Na pohled byly však tak krásné, =e ten, kdo by je uvid/l, z1stal by nad nimi stát s obdivem. A jedna z t/ch kapek zla dopadla i na malého trpaslí$ka, který práv/ pospíchal z lesa, a zasáhla ho p<ímo do srdce. "Au...," zana<íkal bolestn/ a chytil se za srdí$ko. Pojednou se mu zdálo, =e louka u= není tak krásná a tak p/kn/ zelená, =e slunce nesvítí tak jasn/, a =e je všechno n/jak temn/jší a oškliv/jší. A= do této doby byl trpaslí$ek takovým malým, dobrým chasní$kem, který piln/ pracoval a byl laskavý ke všem obyvatel1m lesa. A na to všechno naráz zapomn/l a naplnila ho divoká zloba. Nyní m/l jenom jedno p<ání - ubli- =ovat! Nenávid/l všechno kolem sebe... "Ty," povídá mu šedivý zajíc, který a= dosud m/l v trpaslí$kovi dobrého kamaráda a pr1vodce. "Kdepak jsou polo=eny lé$ky, abych do nich p<i své ranní procházce neupadl?" Trpaslí$ek se škodolib/ zasmál a <ekl: - 4 -

5 "Jen si utíkej, kudy chceš, dnes nejsou =ádné nalí$eny." Brzy na to se ozval bolestný výk<ik zajíce, který uvízl zadním b/hem v nalí$eném oku. Zlý trpaslí$ek samou radostí nad zajícovým utrpením ud/lal p<emet a rozhlí=el se, co by m/l dále natropit. Tu uvid/l na strom/ hnízdo stehlíka, kde vyzp/vovala paní stehlíková, =e zah<ívá vají$ka. "Hoj," volal na ni záludn/, "posp/š si, na rohu lesa t/ $eká tv1j mu=." Paní stehlíková, která znala trpaslí$ka jako dobrou bytost, pod/kovala a odlétla. Hupky, hupky - a ji= byl trpaslí$ek na strom/ a rychle vyhazoval vají$ka z hnízde$ka. "Qe se nestydíš," volal na n/ho sk<ítek stromu, ale v odpov/) mu spadlo poslední vají$ko p<ímo na hlavu. Chechtaje se, slézal zlomyslný kazisv/t dol1. Nyní se však dozv/d/l celý les, =e se z trpaslí$ka stal zlý mu=í$ek, proto=e paní stehlíková na n/ho všem =alovala. I kdy= nikdo nev/d/l, pro$ to trpaslí$ek ud/lal, nikdo u= o n/m necht/l nic slyšet. Všichni se vzájemn/ p<ed ním varovali a všechna zví<átka p<ed ním utíkala. Všichni se ho tedy stranili, a to m/lo za následek, =e se stal ješt/ horším. Vymýšlel si stále nové a horší špatnosti, kterými by p<ekvapil. Jednou slyšel v lese smích a radostné hlasy lidí. Rychle zamí<il k cest/ a vyryl v zemi u cesty pod velkým ko<enem díru. Pak se spokojen/ usadil za kapradinu a vy$kával. Za chvíli p<icházeli lidé a hned ten první stoupl nohou do díry pod ko<enem a klesl k zemi. Noha opuchla ošklivým výronem. "Cha, cha, cha, cha, cha - cha," smál se zlý mu=í$ek. "Promi:te," pravil sk<ítek stromu, "to ud/lal zlý trpaslí$ek." Ran/ný však nerozum/l. Ostatní p<átelé mu pomohli a vedli jej opatrn/ a zara=en/ z lesa dom1. A tak zakrátko zpozorovali i lidé, =e v lese není n/co v po<ádku. Stále tam docházelo k úraz1m a k nep<íjemným pád1m. V/tve zachytávaly lidi, šlehaly je do obli$eje i do o$í, trny se nenadále zapichovaly do jejich šat1 i rukou a bolestiv/ zra:ovaly nohy, docházelo i k potrhání od/vu a mnoho jiných nehod je tam potkávalo. A zlý mu=í$ek se jen smál. Jednoho dne p<išlo do lesa mali$ké d/v$átko. M/lo v ruce koší$ek a hned se pustilo do sbírání $ervených jahod, které vábiv/ lákaly na vyslun/né pasece. Kde se vzal, tu se vzal - p<iblí=il se k ní zlý mu=í$ek a hned si za$al vymýšlet, jak by d/v$átko vyd/sil. Nejd<íve zapletl jeho copánky do ostru=inového trní. Malé d/v$átko je však bez ná<ku trp/liv/ vyprostilo a ovázalo si copánky kolem hlavi$ky, aby vlasy nevisely voln/ dol1. "Te) p<ivolám hada, ten d/v$átko jist/ vyd/sí," uva=oval zlý mu=í$ek. Ne=li se však pohnul, aby provedl, co zamýšlel, uvid/l stát za d/v$átkem sv/tlou postavu, která mu varovn/ hrozila prstem. N/co takového jej dosud nepotkalo. Polekal se, zarazil, celý zkoprn/l. Sv/tlá postava pohladila hlavi$ku malého d/v$átka a zmizela... D/v$átko ji= dávno odešlo z lesa s plným koší$kem vonících, sla)ou$kých jah1dek, a trpaslí$ek stále ješt/ sed/l na tém=e míst/ a - podpíraje si hlavu rukama, p<emýšlel o tom, co d/lá. N/co se mu nezdálo, cosi se v n/m probouzelo. Nev/d/l však, co to je

6 Tu náhle vysko$il, za$al b/hat zu<iv/ po lese, nará=el hlavou do strom1 a k<i- $el tak, =e všechno =ivé p<ed ním prchalo. Takové zd/šení vyvolával. Tak dorazil a= k malému lesnímu jezírku, ve kterém =ily rusalky. Zlý mu=í$ek je ji= mnohokráte vyd/sil, kdy= si s nimi hrával svým, pon/kud drsným zp1sobem. A jak se k jezírku blí=il, napadla ho nová zlomyslnost. Rychle upletl z rákosí v/nec a polo=il se na b<ehu. Do v/nce vlo=il pavu$inovou sís a pak tiše $íhal. Netrvalo dlouho a na hladinu se vyno<ily rusal$í d/ti, které plavaly o závod sem i tam, a hrály si na honi$ku. Náhle hodil zlý mu=í$ek do vody v/nec se sítí a chytil do ní malou rusalku. Za bázlivého k<iku ostatních rusal$ích d/tí vytáhl lapenou ko<ist na b<eh a pravil: "Te) se m1=eš, dívenko, po libosti nadýchat také trochu pozemského vzduchu, a= se budeš dusit!" (ony toti= rusalky mohou =ít jen ve vod/). Kdy= provedl tento ošklivý kousek, jakoby jej to p<estalo bavit. V1bec necítil pot/šení z toho, co ud/lal a vzpomn/l si na sv/tlou postavu, je= mu v lese varovn/ hrozila. Naše rusalka se na b<ehu v síti rozplakala, a= celá vysílením umdlévala. Její matka se vyno<ila z vody, b/dovala a spínala své ruce. Zlý mu=í$ek se tomu všemu smál..., ale co te)? Smích mu p1sobil bolest! Za- $al dupat nohama a k<i$el a nadával na všechny rusalky, i mamince lapeného dít/te nadával - a to ho ješt/ víc bolelo. Pojednou se objevila u malé rusalky, je= se unaven/ kr$ila v síti, jemná zá<e. Sv/tlá postava tu byla op/t. Pohladila lehce hlavinku rusalky, která pod ú$inkem jejího dotyku ihned o=ila. Pak pohrozila sv/tlá postava mu=í$kovi a chystala se odejít. "Zastav se," zarazil ji mu=í$ek, "z1sta: zde. To všechno jsi zavinila ty. Tys mi vzala m1j klid i moje pot/šení z mých kousk1! Kdo jsi?" Postava p<istoupila blí=e k n/mu a pravila: "P<emýšlej a pak budeš brzo osvobozen!" A na to zmizela. Mu=í$ek chytil malou rusalku a hodil ji zp/t do vody. "Jen si plav, te) pot<ebuji klid, kdy= mám p<emýšlet," pravil a hled/l, jak mali$ká plave ke své matce. A pojednou cítil, =e ud/lal n/co lepšího, n/co radostn/jšího ne= dosud a m/l z toho podv/dom/ radost. Zvedl se a p<emýšleje o této radosti, krá$el nyní lesní cestou. A tu stoupl p<ímo do díry pod ko<enem stromu, kterou onehdy zde vyhrabal. Rychle díru zahrnul zemí. "Musím p<ece p<emýšlet, a v tom by mi p<eká=el ná- <ek, kdyby do díry zase n/kdo spadl," povídal sám sob/. Pak odstranil také dv/ oka, která tam byla nalí$ena na zajíce a o nich= dob<e v/d/l, proto=e je sám p<edtím nakladl. A podivno, $ím více odstra:oval nástrahy, které p<edtím pracn/ ud/lal, tím pocisoval stále v/tší uspokojení. Zdálo se mu, =e slunce ješt/ nikdy tak krásn/ nesvítilo jako práv/ te), a zví<átka v lese ho pojednou u= neobcházela v dalekých kruzích. Cítil se tím pot/šen. Posadil se na ko<en stromu a op/t se pohrou=il do p<emýšlení. Tu poznal, =e se nemusí nechat unést zlem, =e je lepší ší<it dobro... Lesem op/t krá$elo ono malé d/v$átko s copánky. Neslo koší$ek, tentokrát napln/ný bylinami, a usedlo na ko<en vedle trpaslí$ka, kterého ovšem nevid/lo. V nedaleké vesni$ce za$alo práv/ vyzván/t ve$erní klekání. "Milý Bo=e," <eklo d/v$átko do zvuku zvonu a sepjalo své ru$ky, "prosím t/, dej, aby tyto krásné byliny pomohly mému nemocnému tatí$kovi, aby se op/t uzdravil." - 6 -

7 Za chvíli, šsastn/ se usmívajíc, posíleno d1v/rou v Bo=í pomoc, odcházelo lesní cestou a= k okraji lesa, kde stál tichý d1m, jeho= $ervená st<echa prosvítala mezi zelení strom1. "Kdo je B1h?" pronesl trpaslí$ek udiven/. Tu op/t uvid/l sv/tlou postavu, která byla nyní mnohem jasn/jší a krásn/jší ne= d<íve. Usmála se na n/ho a pravila: "Te) to zase budeš v/d/t, p<ekonal jsi v sob/ zlé." P<i t/chto slovech sáhla trpaslí$kovi na srdce, kde byla zaschlá kapi$ka jedovaté, zlé krve. Trpaslí$kovi se náhle zdálo, jakoby tato sv/tlá, pomáhající bytost z n/ho s:ala t/=ké b<ím/. Les byl zase tak nádherný, plný barev a v1ní, zví<átka op/t tak milá, ptáci zpívali jásavé melodie, hmyz bzu$el v korunách strom1 i na lukách, ryby sebou vesele pleskaly v jeze<e, zkrátka sv/t byl pro trpaslí$ka plný krás, jako nikdy p<edtím a trpaslí$ek byl šsasten. Náhle zase v/d/l, kdo je B1h, a jeho malé srdce p<ekypovalo láskou a vd/$ností. --- A= p1jdete n/kdy nap<í$ lesem na procházku a najdete p<itom báje$né h<íbky, kozáky, k<emená$e, klouzky, bedly a jiné jedlé houby, nebo sla)ou$ké jahody, maliny $i ostru=iny, $i uvidíte ty nejkrásn/jší kv/ty a budete se také ze všeho toho radovat, pak si bu)te jisti, =e za n/kterým stromem sedí náš spokojený trpaslí$ek a mne si radostí ruce. To on vás p<ivedl práv/ sem a vedl vaše o$i tak, aby jim nic neuniklo! On toti= te) není nikdy dost spokojen se svojí pílí a chce ud/lat ješt/ mnohem víc radosti a mnohem víc dobrých $in1. Neví ješt/ dodnes, =e to byla kapi$ka zlé, jedovaté krve Lucifera, která ho na $as u$inila zlým, ale ví, =e jeho prací je d/lat dobro a slou=it....ooooo

8 Sousedé Byli sousedy a chodili spolu ka=dodenn/ do mate<ské školky, vzdálené od jejich domova jen n/kolik minut. A$ byl Pet<ík starší ne= Eliška, byla dív$inka p<ec hlavou všech jejich podnik1. BylS Pet<ík úzkostlivý a plá$ a smích byly u n/ho v jednom pytlí$ku. Pet<ík1v otec byl tím $asto rozmrzelý a mínil, =e z Pet<íka nebude nikdy <ádný chlapec, z1stane-li takový rozplakaný, ale Elišce byla tato úzkostlivá mysl kamarádova vhod, proto=e jí mohla vyu=ít, aby Pet<íka u$inila poddajným pro všechna svá p<ání. A Eliška m/la mnoho p<ání, a co= bylo horšího, jí bylo všechno vhod, aby došla cíle. Proto i Eliška lhala bez rozmyšlení a studu. Stále v/d/la n/jakou novou p<íhodu, aby Pet<íka vystrašila. Kdy= ji pak dosp/lí lidé dohnali k zodpovídání, tvá<ila se Eliška velmi udiven/ a tvrdila s nevinnou tvá<i$kou, =e nijak necht/la Pet<íka postrašit. Cesta do mate<ské školky vedla kolem t<í náro- =í. A$ d/ti chodily te) ji= po léta kolem t<í náro=í stejnou cestou a Pet<ík by šel ji= brzo do školy, z1- stávala cesta v=dy tajupln/ strašidelnou Eliš$iným vypráv/ním. "Hú!" zvolala v=dy tiše, kdy= zahýbali kolem prvního rohu a táhla p<ítele zpátky. "Fuksa!" Fuksa je velký k1: obchodník1v a Eliška m/la vlastn/ práv/ tolik strachu p<ed zví<etem jako její kamarád, ale nedala to najevo. Pet<ík1v obli$ej se ihned protáhl a dolní ret se mu pová=liv/ stáhl. "Nedívej se tam! Prob/hneme rychle kolem!" volala Eliška a oba prob/hli kolem rohu. Pet<ík odvracel bázliv/ obli$ej, co= bylo Elišce vhod, nebos ve dvo<e nebyl v1bec =ádný k1:. Ale to nebylo Pet<íkovi t<eba v/d/t. "Tiše!" <ekla Eliška, kdy= se blí=ili k druhému rohu dom1. Ierný mu= nás nesmí slyšet

9 Po špi$kách plí=ili se kolem vchodu do hlubokého sklepa, kde le=ely pytle uhlí a zaznívaly hrubé hlasy. Pet<ík si vzdychl zhluboka, kdy= byla i tato p<eká=ka šsastn/ p<ekonána. Nyní p<išlo velké, nezastav/né prostranství. Zdobily je nízké k<oviny a n/kolik stromk1. Pet<íkovi p<ipadal tento kus cesty zvlášt/ daleký. Eliška bloudila bystrýma o$kama kolem a vymýšlela nové p<íb/hy. "V$era mi p<inesla babi$ka táákovýhle kus $okolády!" pravila, ukazujíc rukama pravd/ nepodobnou velikost. Tak veliký ani není! <ekl Pet<ík rozhorlen/. Dodal pak rozvá=n/: "P<inesla jsi mi kousek?" To nem/la Eliška nijak na mysli a <ekla proto vyhýbav/: "N/co škrábe za kamenem. Jist/ had!" Had byl vrchol hr1zy pro d/ti. Nevid/ly sice dosud nikdy =ádného krom/ ve své obrázkové knize, ale takový obrovský plaz musel být to nejhr1zn/jší na sv/t/. Pet- <ík se zdráhal jít dále a dal se do plá$e. "Nebudeš-li tiše," <ekla Eliška, "kousne t/!" Chopila chlapce za ruku a táhla ho dál. Pet<ík utíkal kolem kamene, strhuje dívku s sebou. Ale Eliška p<i tom zakopla a upadla. Te) byl plá$ dvojhlasný, nebos jak dívka vypadala! Šati$ky zablácené, všete$ný nosík zkrvavený. S plá$em obešli poslední roh, p<ed kterým $íhávala jinak t<etí p<eká=ka na jejich cest/, velký pes, a dorazili kone$n/ do zahrádky p<ed domem, kde byla mate<ská školka. "Jak to vypadáš?" pozdravila sestra Hilda dívku. Pet<ík mne porazil! zn/la rychlá odpov/) Eliš$ina. V Pet<íkovi to vzbudilo nevoli. T/=ké slzy mu stékaly po $ervených tvá<ích. "Ale to p<ec není pravda!" vzlykal. "Malý uplakan$e!" <ekla sestra Hilda sp/šn/ a chopila ho za ruku. "Vím, =e jsi to neud/lal úmysln/." Ne= mohl Pet<ík <íci, =e to opravdu neud/lal, postavila ho ji= sestra vedle Jeníka, jeho spolu=áka, se kterým denn/ chodil spole$n/ na procházku. Ale podnikavý duch Eliš$in se dávno ješt/ neztišil. Postrkovala a štípala menší d/ti a vnášela trvalý neklid do <ad. Kone$n/ zasáhla sestra a postavila pevnou rukou d/v$e vedle sebe. Pojednou bylo z Elišky nejzp1sobn/jší d/v$átko, jaké jen si lze pomyslet. Taková byla lhavá Eliška! Ale brzo m/l velký den v Pet<íkov/ =ivot/ p<ivodit pronikavou zm/nu. Jeho brat<í$ek Bed<ich m/l jít poprvé do mate<ské školky. Pet<ík m/l zcela sám vést mali$kého, nebos Eliška byla nemocná. "Dej na n/j pozor, m1j velký chlap$e," <ekla matka na rozlou$enou a dala ka=dému s sebou na cestu jablí$ko. Pet<ík byl hrdý, =e má opatrovat brat<í$ka. Dodalo mu to zcela nové odvahy. Všechno šlo dob<e. Qádná Fuksa nestála ve dvo<e, z otev<eného uhelného sklepa zn/lo veselé hvízdání a i t<etí roh se šsastn/ p<ekonal, nebos starý pes le=el na slunci, vrt/l ocasem a nehýbal se. 0 louce net<eba ani mluvit, ta byla krásná, jak jen m1=e být na ja<e holá plocha, z ní= všude vyhlí=ejí sedmikrásky. Dosud nikdy nebyla cesta tak krátká, p<íjemná a veselá pro Pet<íka jako dnes, a s usm/vavými tvá<emi vešli brat<i do mate<ské školky

10 "Vida! Kone$n/ u= neplá$eš!" chválila sestra Hilda a vzala nová$ka k sob/. "Tak je to správné! Musí-li n/kdo dávat pozor na bratra, musí také ukázat, =e je mu=. A mu=ové neplá$ou!" dodala sestra. "To <íká také tatínek!" mínil Pet<ík a celý jeho obli$ej zazá<il. V té dob/ le=ela Eliška nemocna: U její postýlky sed/la ošklivá babice a hled/la ledov/ studenýma o$ima na dít/ v hore$ce. "Zítra jsou tvé narozeniny!" <ekla sta<ena. "Bude ti šest let, lhavá Eliško! "Tak se nejmenuji!" zvolala Eliška s nevolí, ale sta<ena pokr$ila jen posm/šn/ rameny. "Jsi lhavá Eliška!" opakovala. "Tady se podívej! Ierný )áblík, kterého dr=ím v náru$í, vznikl z tvých l=í. Malý šeredný netvor se šklebil na Elišku a vyplazoval na ni krvav/ rudý jazyk. Ano! kývala sta<ena pro sebe. "Tak to chodí s nehodnými d/tmi! Te) p1jdeš s námi do temného domu, ve kterém se procházejí l=i a navzájem se po=írají." Sta<ena natáhla suchou rukou po Elišce a také malý netvor sahal svými pavou$ími prsty po dít/ti. S hr1zou cht/la Eliška uhnout, ale =elezné ruce ji dr=ely pevn/. Potom stála v temném dom/. Bylo tu hr1zn/ a studen/. D1m m/l nes$etné rohy a kouty a ze všech vyskakovala n/jaká le=. Smály se, kdy= vid/ly, =e se Eliška d/sí. Štípaly ji cestou bolestn/ do rukou a obli$eje. Tak jsi štípala d/ti," mluvila sta<ena lhostejn/, jdouc vedle Elišky. Jaké to tu p<ec byly hrozné formy l=í! Tu vyskakovali za rohem obrovští kon/ s planoucíma o$ima a nozdrami, porazili Elišku a šlapali po ní. Z $erných sklep1 natahovali $erní mu=i nes$etné $erné ruce po ní a sk<ehotali chraptivými hlasy: Sem s prolhaným dít/tem!" P<es cestu le=eli tlustí zelení hadi a zatarasili cestu. Kdy= pod/šená Eliška cht/la p<es n/ sp/chat dále, padala p<es slizká klubka. A hadi sy$eli: Tak klopýtají prolhané d/ti p<es vlastní l=i!" Zu<iv/ št/kající psi ch:apali po Elišce. S k<ikem chytala se sta<eny a volala: "Vezmi mne zas s sebou! Nechci také ji= zcela jist/ nikdy lhát!" Jako odpov/) zn/l ze všech stran hlu$ný smích, l=i se svíjely rozkoší. "Nepustíme t/ odtud, lhavá Eliško!" <valy. "Tebou a tob/ podobnými =ijeme p<ec!" "Prosím, stará paní," volala op/t dívka. "Chci také být s Pet<íkem za dobré!" Co mi dáš, ptala se babice, "kdy= t/ op/t dovedu dom1?" Všechny svoje dárky k narozeninám, které zítra dostanu! zvolalo d/v$e. "Nechci! Co mi dáš?" ptala se sta<ena dále. Své nové šaty a ko=ešinovou $apku!" <ekla Eliška. Nechci! Eliška nabízela jí všechno p/kné, co m/la. Nic nebylo sta<en/ vhod, jásav/ obklopovaly ji l=i a smích byl stále divo$ejší. Co tedy chceš? zeptala se kone$n/ Eliška s plá$em. "Tvé srdce!" zvolala sta<ena rychle. "To ti nemohu dát," <ekla Eliška, "matinka <íká, =e mé srdce pat<í Pánu Bohu!" Srdce prolhaného dít/te ne!" vyk<ikla sta<ena a sahala po levém boku dít/te. Maminko! zvolala dívka poslední silou. "Eliško, jsem u tebe!" <ekl v tom okam=iku vlídný hlas mat$in. Ach, to bylo krásné! Byla tu mat$ina dobrá ruka, byl tu milý, sv/tlý pokoj a Eliška se zajíkala s hore$n/ rozpálenými tvá<emi:

11 Sta<ena l=í cht/la mi vzít mé srdce, ale to p<ec pat<í Bohu!" Sta<ena l=í m1=e vzít tvé srdce, jen kdy= jsi lhala," <ekla matka a Eliška se dala do ho<kého plá$e. "Maminko, nechci ji= nikdy lhát! Jen kdy= smím ponechat své srdce Pánu Bohu! O n/kolik dní pozd/ji sm/l Pet<ík navštívit p<ítelkyni. P<išel tak vesele a jist/, =e se Eliška p<ece zase musela zlobit nad jeho neobvyklou samostatností. "Co d/lá Fuksa?" ptala se trochu záludn/. "V$era jsem jí donesl chleba," zn/la p<ekvapující odpov/). "A $erný mu=?" Ten zpívá, hvízdá a sm/je se, kdy= jdeme kolem! "A had?" "Ach, zde =ádných není, <íkala sestra Hilda," zvolal Pet<ík. "A velký pes je také milý, hraje si s námi, Bed<íšek smí dokonce na n/m jezdit." To bylo p<íliš mnoho najednou. Eliška byla zni$ena. Ale ješt/ pokusila se nabýt starého vlivu nad kamarádem. P<íští týden p<ijdu do školy! pravila. Ale jen do dív$í, zvolal Pet<ík. "Ale já jdu do školy, kde se ze mne stane mu= jako m1j tatínek!" Prudce ví<ilo to v Eliš$in/ hlavi$ce. Nejsi tedy ji= uplakanec!" vybuchla kone$n/. "Ach, kde=!" mínil Pet<ík s mu=n/ vá=nou tvá<í. "Ale já také u= nejsem lhavá Eliška!" zvolala prudce. "To je nutno teprve ukázat, Eliško," <ekla matka, která práv/ vešla. "Ale chceme ti všichni pomáhat, abys z1stala v/rna svému p<edsevzetí a v=dy si je p<ipamatovala, kdybys m/la znovu <íci n/co l=ivého. Eliška skryla hlavu v mat$in/ náru$í. "Ty jsi p<ec ta nejlepší!" zašeptala. Pak <ekla tiše, aby to jen matka mohla slyšet: "Myslíš, =e te) Pánb1h bude spokojen s mým srdcem?"...ooooo

12 Hadí korunka Byla jednou jedna princezna, štíhlého, krásného tílka, ztepilá, jemná, jak se práv/ na princeznu sluší. Její ru$ky byly štíhlé, bílé, malé a n/=né a no=ky p1- vabné, ale její krásné tílko zakon$ovala hlava s tak nep/kným obli$ejem, =e se v zámku nenašel nikdo, kdo byl s to chvíli do n/ho pohlí=et. I samotnému králi, jejímu otci, p<eb/hla v=dy po zádech husí k1=e, kdy= vstoupil do jejího pokoje - a$ ji jinak velice miloval jako své jediné dít/. Z ošklivého obli$eje se dívala ta nejkrásn/jší hn/- dá o$ka a v prsou princezny bilo p<edobré srdce, ochotné kdykoliv pomoci. O tom nejlépe v/d/ly její komorné, které to však pova=ovaly za samoz<ejmé, kdy= jim princezna prokazovala tolik p<ív/tivosti. Mezi sebou <íkávali: "Je-li n/jaká princezna nehezká, pak je tou nejzbyte$n/jší v/cí na sv/t/." Podobné úvahy vycisovala princezna p<i všech p<íle=itostech. Ubohá proplakala mnohdy celou noc a ráno vstávala s o$ima zarudlýma plá$em, a nakonec se necht/la ani na královském dvo<e ukázat. A došloli k tomu, tedy m/la v=dy obli$ej zahalený závojem, aby se lidé ned/sili. Pouze malé krásné o$i z1staly nezakryty. Bydlela v malém hezou$kém dome$ku na konci zámeckého parku, kde bývala v/tšinou sama, samotinká. Hrávala si tam se svými psíky nebo s krotkými srnami a jelínky. Malí ope<enci d1v/rn/ zobali z její n/=né ru$ky a sedali jí na ramena, co= princeznu nadmíru bavilo a t/šilo. Proto=e král, její otec, byl nezm/rn/ bohat, objevovali se ze všech kout1 zem/ stále noví a noví nápadníci, aby se ucházeli o její ruku. Mnozí nápadníci se brzy vrátili do svých domov1, kdy= zhlédli bohatou princeznu. T/ch, kte<í z1stali, d/sila se princezna natolik, =e král se jí neodvá=il nutit ke s:atku. A tak se to stále opakovalo. Jednoho dne zaslechla princezna, která byla ve svém malém domku, ukrytém ve stromoví, veselý zp/v. Zv/dav/ nakukovala v/tvemi a spat<ila mladého, statného mu=e na koni v do

13 provodu dvou velkých ps1, jak se blí=í k paláci cestou, která vedla v blízkosti princeznina dome$ku. Pohlí=eje na st/ny dome$ku v samé zeleni, spat<il závojem zahalenou tvá< dívky a hned zvolal: Ach d/v$átko, jaké ty máš krásné o$i! P<ekrásné, opravdu nevídané." Málem se radostí rozplakala, nebos to jí dosud nikdo ne<ekl. "Kam jdeš?" tázala se ostýchav/. "Chci se o=enit s princeznou," zn/la p<ekvapující odpov/). "Je opravdu tak nehezká?" Tu se princezna odvrátila, rychle zmizela ve svém malém dome$ku a zoufale se rozplakala. V/d/la, =e tento krásný mu=, který rázem zaujal její srdce, se ihned odvrátí, jakmile spat<í její tvá<. "Pro$ jen mne B1h u$inil tak ošklivou?" pomyslela si a poprvé v =ivot/ byla ve své ho<kosti nevd/$ná v1$i Pánu. Tu ji cosi zatáhlo za šaty. Ohlédla se a spat<ila starou, nahrbenou, malou =enu. Ta po princezn/ blýskla vychytralým pohledem a lstiv/ se tázala: "Pro$ si nep<ineseš hadí korunku? Byla bys tou nejkrásn/jší princeznou!" Pla$ící d/v$e udiven/ naslouchalo, pak se pochybova$n/ tázalo: "Co= mi ji had dá?" Sta<ena se odporn/ zasmála: "Musíš mu ji vzít, a= se bude koupat. Támhle u jezírka bydlí král had1. Ka=dé poledne, kdy= slunce svítí, odkládá svou korunku ne=, vstoupí do vody, v ní= delší dobu pluje." "Ale musím hadovi za to n/co dát! Nemohu jen tak n/komu vzít n/co, kdy= mu to pat<í!" zvolala princezna. "M1=eš n/co dát za dobrou radu mn/," zaskuhrala stará. "Já u= se postarám, aby i had dostal sv1j díl." "A $eho si p<eješ?" tázala se princezna. Bylo jí p<itom t/=ko u srdce. "Tvou duši!" zašeptala sta<ena. "Pak budu mrtva!" vyk<ikla princezna. "V=dyS duši nám dal Všemohoucí a jedin/ on si ji m1=e zase vzít." "Hloupá", zasy$ela sta<ena mezi zuby."te) budeš teprve =ít, jak se pat<í. Tvoji duši taky nechci na v=dy. Chci jen ten jas, který ji obklopuje, který na m/ p1sobí tak rušiv/ a vzdaluje m/ od tvé duše. Ty u= ten jas nebudeš pot<ebovat - ty budoucí královna. Budeš krásná! To ti snad nesta$í?!" Ale princezna se zdráhala. Cosi ji p<ed sta<enou varovalo. Sta<ena se však nevzdávala a lákala ji sladkými slovy, malujíc jí ty nejkrásn/jší obrazy. Nakonec pravila: "Chceš se p<ece cizímu princi líbit! Nu=e, u=ij mé rady aspo: na zkoušku a uvidíš sama. Budeš-li chtít být zase ošklivá, m1=eš do nejbli=šího úpl:ku korunku hadovi vrátit. Tvá duše bude zase volná a získá také op/t sv1j jas." Tu se kone$n/ princezna vzdala. Následovala sta<enu k jezírku, které se skrývalo p<ed zv/davými zraky v nejvzdálen/jší $ásti zámeckého parku. Jak došli ke b<ehu, uslyšely, jak ze zámecké v/=e vyzván/jí poledne. Sta<eny tu najednou nebylo - zmizela jako stín. Milá princezna spat<ila v mírn/ roz$e<ené vodní hladin/ dva zelené hádky v rozmarném laškování. Na b<ehu le=ely dv/ zlaté korunky, které se oslniv/ t<pytily ve slune$ní zá<i. Princezny se zmocnila zlá touha. Sáhla po jedné z korunek. Jen se jí dotkla, zm/nila se v krásný t/=ký prsten, který si navlékla na prstík. Jeho

14 zlato =hnulo jako ohe: a celým princezniným útlým t/lem procházela bolest. Sp/šn/ se od jezírka vzdálila, nebos jí p<ipadalo, jako by ji n/kdo honil. Celou cestu se jí zdálo, =e se n/kdo ze strom1 i ke<1 vít/zn/, posm/šn/ a pronikav/ sm/je. Bez dechu vstoupila do svého dome$ku a ihned p<istoupila ke st<íbrnému zrcadlu. Podivno! Vid/la tvá<, která m/la tyté= tahy jako d<íve, ale neoby$ejn/ zkrášlené a p<ekrásn/ vytvá<ené. Jedin/ o$i nabyly studeného, jakoby ztuhlého vzhledu a celi$kou tu krásu tvá<e rušily. Iím déle se dívala do zrcadla, tím mén/ si byla v/doma zm/ny výrazu o$í. A $ím studen/jší se stával její pohled, tím krásn/ji zá<ila tvá< a princezna se jevila sama sob/ cizejší. Man/ ji napadlo, =e u= jednou takovou byla - ano, bylo to kdysi dávno, v minulosti, ve zlé, zlé chvíli! Ale tato myšlenka byla zapomenuta. Princezna panova$n/ zazvonila na komorné, aby ji ustrojily do slavnostního šatu. Komorné, které na nezvyklé zvon/ní p<isp/chaly, se v údivu nezmohly ani na pozdrav. Celé se t<ásly, oblékajíce prom/n/nou velitelku. Její psíci zalezli do koute$k1 a netroufali si p<iblí=it se ke své paní, nebos je n/kolikrát nemilosrdn/ kopla, =e jí p<eká=ejí. P<ekrásná a dokonale upravená vnesla se princezna do zámku, kde se jí bez <e$i všechno slu=ebnictvo klan/lo k zemi. Zámeckému komo<ímu vypadl z ruky palcát, jakmile princeznu spat<il, a vrchní dvorní dáma na ni zírala s otev<enou pusou, ba musila si sednout, jsouce ohromená p<ekvapením! Úpln/ vypadla ze své role, tak=e se potom za toto po$ínání styd/la celý =ivot. A král, kdy= spat<il zm/nu, je= se s jeho dcerou stala, pustil se do úpln/ nekrálovského tleskání a princ byl celý u=aslý! Stál u tr1nu v nádherném od/vu a $ekal na princeznu. Jak pohled/l do studených zrak1 královské dcery, nesmírn/ se mu zastesklo po krásných o$ích dívky, zast<ené závojem, ba cítil, =e po t/chto o$ích tou=í. Princezna se však ujišsovala, =e ji p<ece milovat musí, kdy= je tak krásná. A tak bylo hned stanoveno zasnoubení. Svatba m/la pak následovat co nejd<íve, nebos starý král p<ímo trnul obavou, aby snad princeznina krása nevyprchala tak náhle, jak se objevila. Pak by království ur$it/ z1stalo bez následníka. V nejbli=ších dnech m/l princ dost p<íle=itosti k tomu, aby dokonale poznal svou krásnou nev/stu. P<itom ho lekalo její ledové srdce. Zví<ata se jí vyhýbala a procházela-li parkem, tu kolem ní bylo pusto a prázdno. Jednou, kdy= se jí mihl p<es cestu malý zelený hádek, spustila princezna hrozný k<ik a =ádala, aby všechna taková hav/s byla pobita. Princ to ani trochu nechápal. Jakmile osam/l, hned k n/mu p<ibíhala zví<ata a tulila se k n/mu tak, jako d<íve k princezn/, od ní= se nechávala tak ráda hladit. Princ prohledal pe$liv/ celý zámek a kdejaký kout v zahrad/, pátraje po dívce s p<ekrásnýma o$ima a s tvá<í zahalenou závojem, ale marn/. Princezna byla nyní krásná, ale její o$i byly jako led. Její nep<ív/tivost a zloba, kterou projevovala, ka=dého p<ímo nutila, aby vzpomínal, jak dobrou, laskavou a láskyplnou druhdy bývala. Všeobecn/ se soudilo, =e její bývalá ošklivost si zasluhovala daleko víc lásky, ne= její nyn/jší krása. Ovšem, i samotná krásná princezna =ila nyní své t/=ké dny. Kudy krá$ela, kdekoliv se zastavila, všude se jí zdálo, =e vidí zelené hady, v noci, kdy= procitla, slyšela jejich sykot i jejich jemné hlásky a tiché škrábání na okna a jednou slyšela naprosto z<eteln/. "Všechnu krásu jsi princezno pobrala,

15 /es mne o korunku moji obrala... Srdce však máš chladné, ctnosti nemáš /ádné, které lásku zdobí. Zá2 duše jsi ztratila -uškodila sob%! Vrátíš-li mi korunku, budeme šastné ob%!!! Princezna si zakryla uši hedvábnými poduškami, nebos necht/la poslouchat. V=dyS necht/la být znovu tou nehezkou, škaredou dívkou! A p<ece byla nešsastná a nespokojená. PociSovala jasn/ ztrátu n/$eho $istého a krásného, co bylo d<íve v ní. N/co od ní uprchlo, n/co zá<ivého, co d<íve m/la a te) u= nemá! Iasto o tom cht/la p<emýšlet a n/kdy i usilovn/ p<emýšlela. Tu se jí jednou zdálo, =e tomu ji= za$íná rozum/t - kdy= se zrovna ohlásili kupci, kte<í p<ivezli vzácné látky a ozdobné šperky. Probuzená ješitnost a touha po t/chto v/cech ji od dalšího p<emýšlení odvedla. Tak uplynulo t<i a p1l týdne a pozít<í m/la být svatba. Všichni vzdychali nad zlými vrtochy princezny. I sám starý král jednoho ve$era plakal ho<ce do svého =lutého hedvábného šátku a <ekl nastávajícímu zeti: "Daleko krásn/jší byla, kdy= byla ošklivá." Také princ se zabýval touto otázkou a kone$n/ se rozhodl. Šel za princeznou a <ekl jí, =e si ji nem1=e vzít, proto=e stále víc tou=í po dívce s krásnýma o$ima, zahalenou závojem. "Ale ta je p<ece tak moc ošklivá", namítla princezna. "O$i jsou zrcadlem duše", odv/til princ,"má-li kdo tak krásné o$i, nem1=e být ošklivým, nebos jeho duše je dobrá." Tu projelo princeznou poznání, a= se ulekla. To bylo to, co ji trápilo, její duše ztratila jas, ztratila Sv/tlo. Ano, ztratila to, co zaprodala oné sta<en/! Její duše volala po vysvobození, ale nebyla vyslyšena pro její sobectví. "Znáš tu dívku?"otázal se princ. Princezna p<isv/d$ila. Poprosila, aby za ní princ p<išel zítra odpoledne k malému dome$ku, kde mu pak vše vysv/tlí. V noci pak le=ela princezna na l1=ku, nespala a p<emýšlela, co má u$init. Do úpl:ku zbývaly t<i dny! Lh1ta vyprší a ona bude nav=dy spojena se zlobou! A tu náhle - slyš, princezno, to jsou hadí hlásky, co k tob/ doléhají: "Jen t2i dny máš, dívko milá, bys korunku navrátila. Pak u/ pozd% bude, chtít zp%t duše jas, temno pro t% zbude ji/ po všechen 4as! Osvobo5 se proto, neváhej! To, cos vzala, zase zpátky dej! Tu si najednou princezna uv/domila, co jí vlastn/ nejvíc chyb/lo! Po více ne= t<ech týdnech našla op/t d1v/rná slova modlitby, která jí p<inesla osvícení, co má d/lat. Druhého dne, práv/ kdy= vyzván/li poledne, byla princezna na b<ehu jezírka. Ne=li tam došla, musela podstoupit boj. Cestou se jí trny v/šely na šaty, v/tve ji

16 šlehaly do tvá<e, ale ona šla vytrvale a state$n/ vp<ed. Šepotavé hlásky jí sy$ely vst<íc, =e je bláhová, chce-li se zbavit své krásy te), kdy p<ece m1=e mít ne jednoho, ale tisíce nápadník1. Jak vstoupila na b<eh, spat<ila sv1j obraz ve vod/. Byl ješt/ krásn/jší ne= d<íve, ale se studeným, zlým pohledem. To jí zabolelo nesmírn/. Bleskurychle se rozhodla, s:ala prsten, a jakmile jej polo=ila do trávy, ihned se prom/nil v korunku. V tu chvíli se z blízkého k<oví vyno<il zelený hádek a vzal si sv1j majetek... Kolem princezny zavládl úpln/ jiný, nový =ivot. Ptáci jí zpívali a slétli se k ní, srny p<ib/hly z houštiny a t<ely své krky o princeznin šat. Voda se jemn/ vlnila a z vlnek vyhlí=ely n/=né tvá<inky a vesele se na ni usmívaly. Jedna rusalka p<iplula blízko b<ehu a <ekla: "Lidské dít/! Nem1=eš trp/liv/ nést, co Pán b1h na tebe vlo=il? Ka=dý $lov/k má na zemi takové t/lo i tvá<, jak si je svým d<ív/jším bytím utvo<il. Nu=e, byla jsi n/kolik krátkých týdn1 op/t tak hezká jako kdysi, nebo tak ošklivá - <íkej si tomu jak chceš. Te) jsi zase tak ošklivá, jak jsi byla a jakou v tomto =ivot/ máš být, ale budeš p<ece krásná, budeš-li dobrá, bude-li ve tvé duši jas, budeš-li =ít v $istot/." Uslyševši tato slova, princezna ho<ce zaplakala. Bylo jí jasné, =e se vlastn/ p<ela o sv1j osud v tomto =ivot/ se zákony Bo=ími. A v slzách se rozplynul i její strnulý a zlý pohled, který nesla po celou tu dobu, kdy byla její tvá< krásná. Tu zaslechla kroky. Zmatena si zast<ela závojem tvá<, byla op/t ošklivá. P<ed ní stanul princ. "Ejhle! Tu je mé d/v$átko s krásnýma o$ima", zvolal radostn/. Princezna s:ala závoj a ukázala svoji nehezkou tvá<. Pak mu vše vypravovala. Nakonec mu podala ru$ku na rozlou$enou, domnívajíce se, =e odejde, jako všichni p<ed ním. Ale milý princ pevn/ sev<el její ru$ku, up<ímn/ jí stiskl a <ekl: "Nyní jsi teprve, princezno, tou ze všech nejkrásn/jší!" A vedl ji zp/t do zámku. Všechna zví<átka z celého parku táhla za nimi jako slavnostní pr1vod. Starý král si mnul o$i, a kdy= si nasadil brýle, aby lépe vid/l, za$al radostí tleskat. Tak byl pot/šen zm/nou své dcery. Všechny dvorní dámy a všichni mu=ové královy dru=iny se uklán/li, <kouc: "Jaká je krásná!" To pravili proto, nebos teprve nyní vid/li, jaká dobrota a $istota zá<í kolem princezny. Od tohoto dne nikdo v celé zemi nevid/l na princezn/ nic ošklivého, nebos ona cht/la být opravdu dobrým $lov/kem a vzorem všem =enám v celém království, jak se na královnu sluší. Se svým man=elem byla velmi šsastná, a její d/ti v ní m/ly tu nejkrásn/jší maminku....ooooo

17 Jak vznikla slunenice Marie Halseband Krásná slune$nice sklonila svou hlavu tak hluboko, =e nebylo mo=no zahlédnout její kulatou sametovou tvá<. Její elf se ukryl do tlustého stonku, a kdyby byl mohl plakat, byly by se mu jist/ <inuly veliké slzy po zlatohn/dých tvá<ích. Ale bytostní nedovedou plakat. Schovají se v=dy, kdy= mají starosti a objeví se zase veselí, kdy= trápení p<ejde. Pro$ byl elf této kv/tiny tak smutný? O jé, to je dlouhé povídání. Zavinila to Gád - malé d/v$átko, a stalo se to p<ed dávnými a dávnými $asy Kdy= tvo<ící v1le Pán/ vyvolala k =ivotu stvo<ení, povstal sou$asn/ s prvními prastvo<enými také nep<edstaviteln/ obrovitý prastvo<ený - Merkur. Ten ihned zformoval bytostný sv/t podle v1le Bo=í. Tak se utvá<ely bytosti zem/, vody, vzduchu a ohn/, a hned si všechny vzájemn/ pomáhaly v práci. Vyvolaly zele:, trávu a kv/tiny, ud/laly ke<e, stromy a o=ivily to vše zví<aty všeho druhu. Moud<e panoval Merkur svému panství, které spravoval ve jménu Pán/. Jeho panství se rychle rozši<ovalo a rozr1stalo tak, =e p<ekro$ilo hranice ráje. Menší bytosti let/ly ven do vesmíru a pomáhaly tam tvo<it pozd/jší stvo<ení. To si ani nedovedete p<edstavit, jací nevá=ní tovaryši se rozlétli z jasného ohn/, jaká rozpustilá spole$nost vytryskla z vodních plání a jaká bujná a rozja<ená chasa svišt/la ze vzduchu. A co všechno na pevné zemi tvo<ících se sv/t1 poskakovalo a tan$ilo, to se ne

18 dá slovy vylí$it. Nebylo tedy ani trochu divné, =e Merkur pot<eboval n/jaký dozor nad tou nevázanou, rozdovád/nou cháskou, aby se mu p<íliš daleko z dosahu jeho ruky a oka nerozb/hla. Dal proto bytostem ohn/ za p<edstaveného velikého planoucího obra, aby je dr=el na uzd/ a u$il je, jak mají své síly pou=ívat k prosp/chu nového sv/ta. Bytostem vod vládl d1stojný kmet, který tu bublající, šumivou mláde= u$il, aby se spojila v prameny a <eky. Jeho dlouhý, zelený vlas vlál kolem n/j a on pod ním shroma=doval kr1p/je. Tak vznikla mo<e, ve kterých bydlí on a kde svým trojzubým kopím udr=uje moud<e po<ádek. Mocné hn/dé =en/ sv/<il Merkur vládu nad bytostmi zem/. Tam bylo nejvíc t/ch malých a mali$kých, a proto pot<ebovaly matku, aby udr=ela mezi nimi po- <ádek. To nebyla mali$kost. Proto m/la obryn/ všude dosahující ruce, aby všechny ty zb1jníky mohla chytit za uši a nau$it je pravideln/ pracovat a zvyknout si na po<ádek. Nakonec dosadil Merkur silného obra nad bytostné vzduchu. Ten rozkazoval v/tr1m a vykázal místo slunci, m/síci a hv/zdám. Nade všechny tyto =ivly pak Merkur postavil, jako nejvyšší dozor, ješt/ jednoho bytostného, který se staral o to, aby se =ivot v nových sv/tech rozvíjel v zákonech nádherného prasv/tla Boha Otce. Byl to veliký úkol, který Merkur provád/l a on se radoval z toho, =e se mu dílo opravdu poda<ilo. Tak vznikla, v pr1b/hu milion1 let, pod tvo<ícíma rukama bytostných také naše Zem/. A kone$n/, po zákonitém vývoji, nadešel $as, ve kterém k ní mohly za$ít sestupovat první lidské duše, a vt/lily se do nejvýše vyvinutých t/l zví<at. Nyní si p<edstavte, =e tyto lidské duše byly velmi úzce spojeny s bytostným, nebos jejich pozemská t/la byla vzata z n/j a ony samy sestupovaly do hmotnosti skrze bytostnou <íši. Ale tyto duše byly duchovní zárodky, $isté a jasné, jak opustily sv1j domov - <íši ducha. Ony vid/ly bytostné ve vzduchu, v zemi, ve vod/ i v ohni, a plny porozum/ní s nimi spolupracovaly. Bytostní vid/li zase, jak v nich plane duchovní sv/tlo a proto lidem rádi slou=ili. Tak =il sv/t dlouho v míru a št/stí, a prospíval ve sv/tle Bo=í milosti, která na n/m spo$ívala. Ale lidem se vedlo p<íliš dob<e. Za$ali být domýšliví a zapomn/li na Boha. Cht/li m/nit Jeho svaté zákony podle svých p<edstav. To se však nelíbilo bytostným a brzy se proto dostali do rozporu s lidmi, kte<í je cht/li zotro$it. Roztrp$eni stáhli se bytostní zp/t a tak vinou lidí skon$ila krásná a radostná spolupráce ke cti a chvále Bo=í. Merkur se zachmu<il, kdy= to zpozoroval, a kdy= vid/l hn/v Boha Otce blýskat nad Zemí, pokynul vládci vod. Och, jak ten mocn/ ude<il do mo<í, a= se vzedmula, zaplavila pevninu a smetla lidi z jejího povrchu. A to byl ho<ký konec. --- V t/ch lidech, kte<í potopu p<estáli, z1stal zakotven strach ze strašlivé moci bytostných hluboko v duších. A proto=e svou víru v Boha pok<ivili, i kdy= Ho znovu hledali, povýšili bytostné na své Bohy, a to práv/ ty, jejich= sílu cítili a vid/li. Tak hluboko poklesly v té dob/ duchovní zárodky, =e vid/ly ji= jen bytostný sv/t. Nem/ly ji= ani potuchy o $istých sv/tech duchovní <íše, které byly vysoko nad bytostným sv/tem a p<esto ješt/ hluboko pod v/$nou vznešeností Bo=í. Ano, tak mén/cennými se stali lidé svou vlastní vinou. --- Tehdy =ilo na malém ostrov/ v Severním mo<i malé d/v$átko. Ostrov byl porostlý hustým, divokým lesem, v n/m= se proplétalo jen n/kolik úzkých stezek. A les vytvá<el tak hustou clonu, =e ji nikdy neprorazil slune$ní paprsek. Blízko u

19 mo<e stál d<ev/ný domek, ve kterém d/v$átko bydlelo se svou babi$kou - kn/=kou. Mimo n/ =ili v domku ješt/ dva sta<í lidé, $eledín a slu=ebná. Malá Gád si nem/la s kým hrát. Ale nevadilo jí to, proto=e znala bytostné lépe ne= mnozí z tehdejších lidí. Za to d/kovala babi$ce. Povídala si na b<ehu s rybami a ptáky, kte<í se k ní slétali, a rusalky ji nau$ily plavat, a p<inášely jí zvláštní mušle a perly z mo<ského dna. Les také p<ed ní otev<el své tajemství. Znala staré elfy strom1 i gnómy, kte<í bydleli pod kamenným kruhem kolem svatyn/. Dále, ne= k tomuto kruhu dít/ jít nesm/lo, aby nenarušilo tam dlící sv/tlo. Tak to nakázala babi$ka a Gád se jen plaše zdálky dívala na mohutný strom, jak svými obrovskými v/tvemi daleko p<esahuje kruh. Ráda by byla ono sv/tlo vid/la, ale proto=e to pro ni nebylo, hrála si na b<ehu v teplých paprscích slunce. Ve$er hu$elo mo<e a šum/l les ukolébavku, a= se jim ob/ma poda<ilo d/v$átko uspat. Ráno ji zas budil k<ik mo<ských orl1 a rack1. Ob$as zaplavil záliv jako p<íboj shluk lodí s velikými zobci na p<ídích. Pak zadun/l ostrov pod t/=kými kroky mu=1, cinkot zbraní a hlasité volání zn/lo nad ohništi a babi$ka krá$ela slavnostním krokem, sledována nejstaršími kmene. Tam u svatyn/ bylo v=dy ob/továno boh1m. Zase kotvily lod/ v zálivu ostrova, kdy= jedné noci byla Gád probuzena výk<iky a t<eskem zbraní. Babi$ka ji strhla s lo=e a chvátala s ní v zá<i ho<ících lodí k ob/- tišti. Gád byla vta=ena za kamenný kruh a musela vylézt na strom. Kdy= našla ve v/tvích p<ipravené malé lo=e a skryla se v n/m, babi$ka zmizela. Gád se chv/la, zahalená ve vyd<í ko=ešinu, kterou m/la sebou, a s obavami a hr1zou naslouchala v<av/ boje i smrtelným výk<ik1m mu=1. A= k ránu dozn/l lomoz a brzy nato plí=ili se malí hn/dí mu=i mezi stromy a prohledávali ostrov. Gád, která znala jen vysoké mu=e rudozlatých vlas1 svého kmene, se t<ásla strachem. Cizinc1m se zdálo místo, kde byla Gád ukryta, nehostinné, vzdálili se a ponechali svatyni na pokoji. Gád se pomalu uklid:ovala a hned v ní o=il smysl pro bytostné, který byl hr1- zou potla$en. Starý obrovský elf stromu jí podával =aludy a ze všech stran p<icházeli p<átelé, aby jí poradili a pomohli. Tak se dozv/d/la, =e cizinci z1stali na ostrov/ a staví si chaty, =e babi$ka a všichni ostatní zmizeli a =e bytostní stojí na strá=i kolem kamenného kruhu. Dob<e chrán/na svými p<áteli mohla nyní Gád sestoupit k prameni, který tryskal pod kameny a mohla utišit sv1j hlad jahodami i dalšími plody. Nyní by bylo mohlo d/v$átko =ít zcela dob<e, kdyby jí nechyb/lo jen jediné - slune$ní sv/tlo a teplo, které m/lo tak rádo. To jí bytostní nemohli opat<it. Musela se spokojit t/mi n/kolika paprsky, které pronikly listnatou klenbou. Zprvu stále $ekala, =e p<ijde to sv/tlo, které zde m/lo bydlit a marn/ pohledávala vysoký val kamenného kruhu, zda-li tam není ukryto. Ale ten z1stal temný a chladný. V Gád rostla stále v/tší a v/tší touha po sv/tle. Marn/ se tím trápila, a její n/=né tílko zesláblo a unavilo se. Hry bytostných ji ji= net/šily, jenom sed/la tiše a zimom<iv/ v jejich veselém houfu. Vid/li její touhu a slitovali se nad ní. Dlouho p<emýšleli a pak za$alo tajemné kut/ní. Potom pracovali všichni bytostní spole$n/ celý den a celou noc, a kdy= se Gád ráno probudila, stála v kamenném kruhu vysoká, zá<iv/ =lutá kv/tina, která se t<pytila jako slunce. "Slunce!" <ekla také Gád bla=en/ a ru$kama objala štíhlý stvol. A bytostní stálí kolem a radovali se ze zá<ících o$í dít/te. Málem by byli samou radostí p<eslechli

20 hlasy hn/dých mu=1, kte<í p<icházeli ke svatyni. V nejvyšší $as se dostala Gád do svého úkrytu. Tentokrát p<icházeli mu=i se svým v1dcem, kterého, jak se zdálo, neskli$oval strach p<ed svatyní. Poru$il, aby starý dub druhého dne porazili. Z jeho d<eva budou dobré lod/. Jeden z mu=1 spat<il slune$nici a se surovým smíchem p<erazil uprost<ed její stonek. Brzy nato sed/la Gád dole na zemí a vzlykajíc hladila podsatou kv/tinu ve svém klín/. Pro svoji bolest ani neslyšela, =e se zvedla strašlivá bou<e a teprve, kdy= jasný blesk oslepil nebe i zemi, pozvedla o$i. Nev/d/la, =e to bylo to sv/tlo, které uctívali její soukmenovci. Ale vid/la, jak ve sv/telném paprsku sestupuje k zemi obrovitá postava a v/d/la, =e se jí dostalo pomoci. Beze strachu vzhlédla k Perunovi, který jí pokynem rozkáza1, aby ho následovala a vykro$il k mo<i. Gád ho následovala tiše, s kv/tinou v náru$í. Kolem nich vyla bou<e, stromy se s t<eskotem lámaly, blesky bily a hromové rány ot<ásaly ostrovem. Jvoucí mo<e úto$ilo na b<eh vlnami vysokými jako d1m a p<ed zraky ú=asem nehybných lidí házelo velikými lod/mi jako hra$kami a rozbíjelo je o skalní st/ny jako sko<ápky. Jen tam, kudy krá$el obrovitý bytostný a dít/, bylo ticho. Malá lo)ka le=ela na vod/ a k ní dovedl Perun d/v$átko. Hladce sklouzl $lun s dít/tem po hrotu vln, je= jej odnesly na daleké mo<e. Po dlouhé plavb/ p<iplul $lun k ostrovu, na kterém bydleli sv/tlovlasí lidé, podobní Gád. Teprve tam bytostní se $lunem p<istáli. Lidé p<ijali Gád jako zázrak s nebe. Postavili jí chatu a p<ijali ji do své obce. U nich =ila Gád, vyrostla ve sli$nou statnou pannu a stala se pak kn/=kou kmene, nebos si podr=ela spojení s bytostnými, tak jako touhu po neznámém Sv/tle. Kolem jejího domu stálo mnoho vysokých slune$nic. Vyhlí=ely jako hrdí strá=cové a svítily v pozdním lét/ nejkrásn/jším slune$ním zlatem. To je povídka o Gád - o malém d/v$átku a o slune$nici. Slune$nice si udr=ely v pam/ti tuto zv/st o svém vzniku a= do dnešní doby. Jen Gád ji zapomn/la za mnohé své =ivoty, kterými putovala po Zemi, zrovna tak, jako zapomn/la za ten dlouhý $as i na bytostné. To je také p<í$inou smutku elfa slune$nice, nebos on vid/l Gád jít okolo. Poznal ji i p<es její zm/- n/ný zevn/jšek, nebos její duše ji= zestárla a na dlouhých poutích po Zemi utr=ila mnoho ran a jizev. Ale jedno z1stalo v Gád nezm/n/né a po tom ji elf poznal - byla to touha po Sv/tle, kterou m/la v duši. Tato touha p<ivedla Gád k Ho<e, kde zá<í slunce Bo=ích paprsk1 Imanuele a její touha nalezla kone$n/ svaté Sv/tlo =ivota. Te) by se také mohlo dob<e stát, =e si jednoho dne vzpomene, =e jednou byla Gád, malé d/v$átko, pro které bytostní zformovali slune$nici, aby splnili její touhu po Sv/tle. Pak p1jde k hrdým vysokým kv/t1m, ony se skloní k ní a elfové se na ni budou usmívat - jako kdysi...ooooo

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala ONDEJ NEFF Na otázku: Jak jste se k tomuhle psaní dostal?" odpovídají autoi science fiction zpravidla rozpaitým ani nevím", i to se tak njak semlelo, bhsámví, jak vlastn". Ondej Neff je výjimkou z tohoto

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA. WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC

Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA. WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC =00 fto -CO \ý ^D WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA, DÍL IX. VÝLETY PANA BROUKA. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. 1901. VtLETY PANA

Více

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST \ Piirchased for tíie LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST ROK BÁSmKV BAS NE JAROSLAVA VRCHLICKÉHO. (1899.) V PRAZE NÁKLADEM J. O T T Y. 1 PSÁNO Ol) 1. LEDNA IX) 31.

Více

Nerudy. Jana V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA GRÉGRA A FERD. DATTLA. 1878.

Nerudy. Jana V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA GRÉGRA A FERD. DATTLA. 1878. OD Jana Nerudy. V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA GRÉGRA A FERD. DATTLA. 1878. PCr 5052 Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 1877. y ELECTENE PANI RUZENE FRICOVÉ, ROZENÉ SVAGROVSKÉ, VNUJU v jpratexíství tj:p:ím]s-:ém.

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC i^-é>o.< Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA ECHA DIL XVIII. TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT NAKLADATEL F, v PRAZE TOPI KNIHKUPEC 1905. TVRTÁ KNIHA

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 1 agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 2 Copyright Vlado Ríša, 2008 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations

Více

LflittHtMI" ^VíYfííí>'MÍÍÍ'^''íO'íííWffif^^^^ iií]iíiiuia*l^'^'í''ii'n' liiliiilltiilijiiilimiillhililtlliliiljiiillllliilli^ IW liiilllliiliilj

LflittHtMI ^VíYfííí>'MÍÍÍ'^''íO'íííWffif^^^^ iií]iíiiuia*l^'^'í''ii'n' liiliiilltiilijiiilimiillhililtlliliiljiiillllliilli^ IW liiilllliiliilj liiliiilltiilijiiilimiillhililtlliliiljiiillllliilli^ IW liiilllliiliilj LflittHtMI" ^VíYfííí>'MÍÍÍ'^''íO'íííWffif^^^^ iií]iíiiuia*l^'^'í''ii'n' trn Presented lo ihe LlBRARYí///ie UNIVERSITY OF TORONTO

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

errmann. NAKLADATEL F. TOPI V PRAZE Sebrané spisy Ignáta Herrmanna. I. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzpomínky nejstarší a drobné episody z malomstské kroniky. Vydání tvrté. K6 35' OTEC KONDELlK A ŽENICH VEJVARA.

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

íjen 2007 X. roník íslo 1

íjen 2007 X. roník íslo 1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok 2007-08. Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu.

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN

PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN agent John Francis Ková 14 PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch, 2008 Cover Art Marek Hlavatý, 2008 Design Jan Doležálek,

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Jazyk a jazyková komunikace - uební text -

Jazyk a jazyková komunikace - uební text - Jazyk a jazyková komunikace - uební text - Uební text vytvoen v rámci projektu Spolená cesta ZŠ Horní Lide ZŠ Francova Lhota ZŠ Valašská Polanka Obec Horní Lide r. 2007 Publikaci vypracovaly : Mgr. Marie

Více

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978)

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt, das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem

Více

^^r^ Ja.rN J LC2L SPISY JANA KOLIÁRA díl pevy slávy dcera 513772 9. M.SO N.ÍKLADEM KNIHKUPECTVÍ; I. L. KoBER 1862. SLÁVY DCERA LYRICKO -EPICKÁ BÁSE V PTI ZPVÍCH OD JAXA KOLLARA S PEIDAVKEM B.ás:^Í DROB^ÉJSiiCH

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

.''\/:Tcr\yy. F.CK Svatopluk ech: VZPOMÍNKY. j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. V PRAZt.

.''\/:Tcr\yy. F.CK Svatopluk ech: VZPOMÍNKY. j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. V PRAZt. lil.7) 1 í .''\/:Tcr\yy F.CK Svatopluk ech: ír VZPOMÍNKY j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZt. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. Pokraování posmrtné. - Poádá Vlád. S. Cech.

Více