KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BÍLÁ KNIHA. o integraci trhů EU s hypotečními úvěry. (předložená Komisí) {SEK(2007) 1683} {SEK(2007) 1684}

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BÍLÁ KNIHA. o integraci trhů EU s hypotečními úvěry. (předložená Komisí) {SEK(2007) 1683} {SEK(2007) 1684}"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) 807 v konečném znění BÍLÁ KNIHA o integraci trhů EU s hypotečními úvěry (předložená Komisí) {SEK(2007) 1683} {SEK(2007) 1684} CS CS

2 BÍLÁ KNIHA o integraci trhů EU s hypotečními úvěry (Text s významem pro EHP) 1. ÚVOD Hypoteční úvěr je pro většinu evropských občanů největší finanční investicí v životě. Objem neuhrazených zůstatků hypotečních úvěrů na bydlení představuje téměř 47% HDP EU, a tím se trhy s hypotečními úvěry stávají významnou součástí evropského hospodářství 1. Proto má integrace trhů EU s hypotečními úvěry prioritní význam pro efektivnější fungování finančního systému EU na velkoobchodní i maloobchodní úrovni, ale i pro hospodářství EU jako takové. Komise, vědoma si rozhodujícího významu trhů s hypotečními úvěry, zahájila rozsáhlý průzkum fungování těchto trhů a úrovně jejich integrace. Tato bílá kniha shrnuje závěry uvedeného průzkumu a předkládá vyvážený balík opatření ke zlepšení efektivnosti a konkurenceschopnosti trhů EU s hypotékami na bydlení 2. Tato opatření byla navržena v plném souladu se zásadami zlepšení právní úpravy po rozsáhlých konzultacích se všemi zúčastněnými stranami a na základě přiměřeného posouzení dopadů 3. Komise rovněž tam, kde to bylo možné a vhodné, náležitě přihlédla ke zkušenostem, které je již možné vyvodit z nedávných událostí na finančních trzích. Tato bílá kniha však není reakcí na současné finanční otřesy způsobené problémy na americkém trhu s rizikovými hypotékami pro méně bonitní klienty (tzv. 'sub-prime market'). Dané otřesy mají širší souvislosti, kterými se zevrubněji zabývala Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) na svém zasedání dne 9. října Směry politiky představené v této bílé knize budou dále rozvíjeny v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami. Před přijetím Komisí budou jednotlivě podrobeny posouzení dopadů, včetně kvantitativní analýzy nákladů a přínosů. Na tuto bílou knihu je třeba nahlížet v kontextu sdělení Komise o jednotném trhu pro Evropu ve 21. století 4, které upozornilo na možné přínosy větší integrace trhů s maloobchodními finančními službami pro evropské hospodářství HYPOSTAT 2005: A review of Europe's Mortgage and Housing Markets (Přehled evropských hypotečních trhů a trhů s bydlením, Evropská hypoteční federace), European Mortgage Federation, listopad 2006, s Průzkum se zabývá půjčkami zajištěnými hypotékou nebo jiným srovnatelným zajištěním a půjčkami na koupi nemovitosti. Další informace viz posouzení dopadů. KOM(2007) 724, a SEK(2007) 1520, Viz také KOM(2005) 629, ; KOM(2007) 33, ; SEK(2007) 106, ; a KOM(2007) 226, CS 2 CS

3 2. DŮVOD PRO JEDNÁNÍ NA ÚROVNI EU Smlouva o ES tvoří základní rámec pro budování jednotného trhu a zrušení překážek pro volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Fakta však ukazují, že jednotný trh s hypotékami na bydlení zdaleka není integrován. Existují překážky, které omezují míru přeshraniční aktivity na straně nabídky i poptávky, a omezují tak hospodářskou soutěž a možnost volby na trhu. Jedna ze studií odhaduje výši potenciálních ekonomických přínosů integrace hypotečních trhů EU v příštích deseti letech na 0,7% HDP EU a 0,5% soukromé spotřeby 5. Podle této studie by uvedené přínosy mohly do roku 2015 vést ke snížení hypotečních úrokových sazeb až o 47 bazických bodů, tudíž úroky z hypotečního úvěru ve výši EUR by klesly o 470 EUR ročně 6. Jiná studie vyčíslila přínosy ve výši 0,12 0,24% ročního HDP EU 7. Tyto přínosy, jejichž odhad by se dnes mohl nepatrně lišit vzhledem k vývoji podmínek na trhu, jsou výsledkem větší efektivnosti poskytovatelů hypotečních úvěrů a dostupnosti širší nabídky produktů. Je však třeba připustit, že potenciál k integraci má svá omezení. Nelze podceňovat vliv takových faktorů, jakými jsou jazyk, vzdálenost, preference spotřebitelů nebo podnikatelské strategie poskytovatelů úvěrů. Avšak jiné faktory, které brání podnikání nebo výrazně zvyšují náklady podnikání při nabízení nebo poptávání hypotečních úvěrů v jiném členském státě EU, mohou být zohledněny ve vhodných iniciativách v rámci politik. Komise si je vědoma toho, že spotřebitelé v převážné míře uzavírají hypoteční úvěry u místních poskytovatelů a většina z nich v tom bude pravděpodobně pokračovat i v nejbližší budoucnosti. Integrace hypotečních trhů EU tedy bude v zásadě poháněna nabídkou, a to zejména v podobě různých forem podnikání v členském státě spotřebitele. 3. CÍLE Konkurenceschopných a efektivních trhů EU s hypotečními úvěry lze dosáhnout opatřeními, která umožní přeshraniční nabídku a financování hypotečních úvěrů, zvýší rozmanitost produktů, posílí důvěru spotřebitelů a podpoří mobilitu klientů Umožnění přeshraniční nabídky a financování hypotečních úvěrů Poskytovatelé finančních služeb mohou nabízet hypotéky za hranicemi několika způsoby: prostřednictvím určité formy přítomnosti na místním trhu (např. pobočky, dceřiné společnosti, fúze a akvizice); prostřednictvím kanálů přímé distribuce (např. telefonicky nebo přes internet); nebo prostřednictvím místních zprostředkovatelů (např. makléřů). Poskytovatelé finančních služeb mohou vyvíjet přeshraniční činnost i tím, že odkoupí hypoteční portfolio od poskytovatele hypoték v jiném členském státě The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets (Náklady a přínosy integrace hypotečních trhů EU), London Economics, srpen 2005, s. 5. Viz poznámka pod čarou č. 5, s. 5. Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets (Studie o finanční integraci evropských hypotečních trhů), Mercer Oliver Wyman a European Mortgage Federation (Evropská hypoteční federace), říjen 2003, s CS 3 CS

4 Existence rozdílných právních rámců a předpisů na ochranu spotřebitele, rozdrobené infrastruktury (např. úvěrové registry), jakož i nedostatek vhodné právní úpravy v některých případech (např. pro financování hypoték) vytvářejí právní a ekonomické překážky, jež omezují přeshraniční poskytování úvěrů a brání rozvoji nákladově efektivních, celoevropsky používaných strategií financování. Snahou Komise je proto odstranit nepřiměřené překážky, a snížit tak náklady na poskytování hypotečních produktů v rámci celé EU. Komise se domnívá, že různé nástroje financování hypoték se spíše vzájemně doplňují, než aby byly vzájemně nahraditelné. Cílem by mělo být umožnit, a nikoli omezit, rozvoj širší palety nástrojů financování hypoték. Využívání technik financování, které převádějí riziko hypotečních půjček z osoby původního poskytovatele hypotéky na kapitálové trhy, je výhodné z hlediska rozložení rizika a nákladů na financování. Poslední zkušenosti však dokládají, že je potřeba zajistit, aby tyto techniky nebyly používány způsobem narušujícím finanční stabilitu Zvýšení rozmanitosti produktů Ačkoli je v EU dostupná celá řada produktů, nelze o žádném domácím trhu říci, že nabízí úplnou paletu hypotečních produktů, pokud jde o charakteristiku produktů, nebo cílové vypůjčovatele. Do určité míry je to důsledek faktorů, jako jsou preference spotřebitelů nebo odlišné podnikatelské strategie poskytovatelů hypotečních úvěrů. Existují však také ekonomické a právní překážky, které zabraňují poskytovatelům hypotečních úvěrů nabízet určité produkty na určitých trzích nebo zvolit určitou strategii financování. V tomto směru jsou překážky pro rozmanitost produktů úzce spojeny s ostatními překážkami znemožňujícími přeshraniční podnikání poskytovatelů hypotečních úvěrů. Zvýšení rozmanitosti produktů bylo v několika studiích označeno za zcela nezbytné pro dosažení většiny přínosů integrace hypotečních trhů. Jedna ze studií odhaduje, že jenom odstraněním překážek dostupnosti produktů by v příštích deseti letech došlo ke zvýšení spotřeby v EU o 0,4% a HDP EU o 0,6% (ve srovnání s odhadovaným celkovým růstem spotřeby v EU o 0,5% a HDP EU o 0,7%) 8. Podle jiné studie by vyšší rozmanitost produktů vedla ke zvětšení trhu o 10%, protože by umožnila novým vypůjčovatelům přístup k hypotečním úvěrům a čtvrtině současných vypůjčovatelů nalezení vhodnějších produktů, což znamená roční přínos ve výši 0,15% až 0,30% objemu zůstatků hypoték na bydlení, neboli 0,06% až 0,12% HDP v roce Cílem Komise je zvýšit rozmanitost produktů, které by mohly uspokojit potřeby spotřebitelů, odstraněním překážek distribuce a prodeje hypotečních produktů, a to zejména nových a inovativních. Komise si je vědoma skutečnosti, že mnohá pravidla omezující nabídku určitých produktů přes hranice byla zavedena na ochranu spotřebitelů nebo udržení finanční stability. Problémy, jež se nedávno vyskytly na americkém trhu s rizikovými hypotékami, jsou užitečnou připomínkou toho, jak důležité je zbytečně neriskovat v případě těchto zásadních cílů veřejné politiky. Komise si přesto přeje prozkoumat, jak lze spojit větší rozmanitost produktů se silnější ochranou spotřebitele a přiměřenou finanční stabilitou. 8 9 Viz poznámka pod čarou č. 5, s. 6. Viz poznámka pod čarou č. 7, s. 78. CS 4 CS

5 3.3. Posílení důvěry spotřebitelů Uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru je pro každého spotřebitele závažné rozhodnutí. Komise se domnívá, že nemůže existovat efektivní trh bez spotřebitelů, kteří mají důvěru a dostatečné informace a jsou schopni vyhledat a zvolit ten nejlepší hypoteční produkt pro své potřeby bez ohledu na umístění poskytovatele hypotečního úvěru. Pro správnou volbu potřebují spotřebitelé jasné, správné, úplné a srovnatelné informace o různých hypotečních produktech. Komise považuje za zásadní, aby poskytovatelé hypotečních úvěrů poskytovali úvěry zodpovědně, a zejména důkladně posuzovali schopnost vypůjčovatelů platit splátky vzhledem k rozsahu plánované transakce. Toto posouzení mohou provádět různým způsobem, například nahlédnutím do databáze. Jestliže budou poskytovatelé hypotečních úvěrů nebo bezzásadoví úvěroví zprostředkovatelé poskytovat úvěry nezodpovědně a uzavírat hypoteční půjčky nevhodně, může to mít nepříznivý dopad na celé hospodářství, jak dokládají současné otřesy na trzích s rizikovými hypotékami. Při posilování důvěry spotřebitelů je důležité kvalitní poradenství, včetně právního poradenství. Poradenství se liší od informací, které jsou pouze popisem produktu. Komise si klade za cíl prosazovat standardy vysoce kvalitního poradenství v oblasti hypoték, zároveň si však uvědomuje, že ne všichni spotřebitelé potřebují stejnou úroveň poradenství Usnadnění mobility klientů Mobilita klientů a sklon spotřebitelů měnit poskytovatele hypotečních úvěrů mohou ovlivnit úroveň hospodářské soutěže na trhu. Komise chce usnadnit mobilitu klientů zajištěním, že spotřebitelům, kteří si přejí změnit poskytovatele hypotéky, nebude ve změně bráněno a nebudou odrazováni přítomností neodůvodněných právních nebo ekonomických překážek. Důležitou roli při usnadnění mobility klientů hraje transparentnost cen zajištěná poskytováním jasných a srovnatelných informací. Iniciativy ke zlepšení kvality a jasnosti informací podávaných před uzavřením smlouvy jsou proto nezbytné k zajištění, aby si spotřebitelé byli plně vědomi všech různých nákladů a charakteristik produktů. Samotné informace však mobilitu klientů neumožní. Praktiky typu 'vázání' produktů (např. povinnost spotřebitele při uzavírání hypotečního úvěru otevřít běžný účet nebo uzavřít pojištění se stejnou společností) zvyšují náklady na přechod k jinému poskytovateli, a tak účinně svazují spotřebitele s určitým poskytovatelem finančních služeb, a v důsledku omezují mobilitu a oslabují hospodářskou soutěž. Podobný účinek mohou mít požadavky jako povinnost spotřebitele převádět svůj příjem na běžný účet spojený s hypotečním úvěrem. Tyto praktiky mají vliv nejen na mobilitu klientů, ale také omezují soutěž na trhu co do cen a produktů (jak u produktů vázaných na hlavní produkt, tak i u hlavních produktů) a odrazují od vstupu na trh nové poskytovatele, zejména ty, kteří se specializují na vázané produkty. 4. DOSAŽENÍ CÍLŮ Komise se domnívá, že pro dosažení těchto cílů je zapotřebí dále pracovat na nejvhodnější kombinaci variant politiky. CS 5 CS

6 4.1. Posouzení potřeby nové právní úpravy Na základě svého přezkumu dospěla Komise k závěru, že je v první řadě třeba se zabývat následujícími otázkami: předsmluvními informacemi; roční procentní sazbou nákladů (RPSN); zodpovědným poskytováním úvěrů a předčasným splacením. Obecné posouzení dopadů připojené k této bílé knize sice navrhuje právní předpisy jako nejúčinnější variantu politiky pro dosažení stanovených cílů v některých oblastech, Komise je však toho názoru, že před konečným posouzením nejvhodnější cesty musí proběhnout další analýza a konzultace se zúčastněnými stranami. V souladu se zásadami zlepšení právní úpravy provede Komise především důkladné posouzení dopadů včetně kvantitativní analýzy nákladů a přínosů různých variant politiky pro všechny otázky, aby bylo zajištěno, že náklady nepřeváží nad očekávanými přínosy. Dokud nebude tato pečlivá studie provedena a dokud nebudou dokončeny další konzultace se zúčastněnými stranami, domnívá se Komise, že by bylo předčasné rozhodovat, zda by nezbytnou přidanou hodnotu přinesla směrnice. Předčasné splacení Komise považuje předčasné splacení za jednu z nejdůležitějších otázek v procesu integrace hypotečních trhů EU. Posouzení dopadů poukazuje na důsledky podmínek předčasného splacení ve vztahu ke všem čtyřem cílům stanoveným Komisí. Upozorňuje také na význam předčasného splacení pro rozmanitost produktů, která je ve studiích považována za jeden z rozhodujících prvků pro to, aby integrace trhů s hypotečními úvěry přinesla své ovoce. Komise je v této souvislosti přesvědčena, že úspěšné vyřešení otázky předčasného splacení by umožnilo dosáhnout všech přínosů integrovaných evropských hypotečních trhů, přičemž si je plně vědoma rozdílnosti režimů předčasného splacení v členských státech. Komise uznává, že tato otázka je politicky citlivá a nalézt vhodnou míru harmonizace je složité (jak dokládají obtíže v případě spotřebitelských úvěrů). Věří však, že společně s členskými státy a Evropským parlamentem sdílí odpovědnost za vyvinutí maximálního úsilí, aby evropské domácnosti mohly mít prospěch ze širší nabídky smluvních variant při uzavírání hypotečních půjček. Komise je proto rozhodnuta prozkoumat, především s členskými státy a Evropským parlamentem, do jaké míry by bylo možné dosáhnout konsensu o odpovídajícím evropském režimu pro předčasné splacení. Komise v roce 2008 hodlá: neprodleně prozkoumat možné varianty politiky ve vztahu k předčasnému splacení; posoudit náklady a přínosy různých variant politiky ve vztahu k předčasnému splacení (současný stav, možná smluvní podmínka nebo zákonný nárok, míra kompenzace atd.). Zlepšení kvality a srovnatelnosti informací Předběžné výsledky spotřebitelských testů provedených Komisí ukazují, že pro spotřebitele je velmi důležité získat předsmluvní informace v přehledné podobě, která jim umožní srovnávat nabídky. Dané výsledky naznačují, že informace by měly být srozumitelné, obsahovat tabulky a konkrétní příklady a být podány v jednoduchých formulacích s omezeným používáním odborného žargonu. Tyto informace by měly být poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. CS 6 CS

7 Přestože kodex chování pro poskytování úvěrů na bydlení 10 (dále jen 'kodex') sehrál důležitou úlohu, úroveň a kvalita informací o hypotečních úvěrech, které jsou v současné době klientům poskytovány, se mezi členskými státy stále liší. Komise se domnívá, že tento kodex je na jedné straně poněkud zastaralý a na druhé straně nebyl plně odpovídající náhradou za závazná pravidla. Dodržování kodexu není optimální 11 a chybí účinné sledování a donucovací mechanismy, což nepříznivě ovlivňuje jeho důvěryhodnost u spotřebitelů. Problémy vytvářejí také rozdíly v jeho uplatňování v různých zemích, např. ohledně toho, kdy musí být spotřebiteli předán evropský standardizovaný informační přehled 12. Sazba RPSN (roční procentní sazba nákladů) je zásadní součástí informací poskytovaných spotřebitelům. Existence odlišných metod výpočtu a cenových základů může omezovat skutečnou srovnatelnost různých produktů, zejména při jejich poskytování přes hranice, a tak uvádět spotřebitele v omyl. Harmonizace RPSN je nezbytná pro zajištění standardů vysoce kvalitních informací a skutečné srovnatelnosti různých hypotečních produktů pro spotřebitele. Komise v roce 2008 hodlá: dokončit revizi evropského standardizovaného informačního přehledu (ESIS) o úvěrech na bydlení, přičemž v nejvyšší možné míře využije pozitivních výsledků 13 dosažených skupinou odborníků sestávající z poskytovatelů úvěrů a vypůjčovatelů, kterou Komise svolala v roce 2006, a bude vycházet z počátečních výsledků spotřebitelských testů, které Komise provedla v roce 2007; otestovat tento revidovaný informační přehled v širší míře ve spolupráci se spotřebiteli ve všech členských státech; prozkoumat, do jaké míry ustanovení o RPSN obsažená v navržené směrnici o spotřebitelském úvěru mohou být rozšířena na hypoteční úvěr jako taková nebo způsobem, který zohlední specifika hypotečního úvěru; posoudit náklady a přínosy různých variant politiky European Agreement on a Voluntary Code of Conduct on Pre-contractual Information for Home Loans (Evropská dohoda o dobrovolném kodexu chování pro poskytování předsmluvních informací pro úvěry na bydlení), Viz například: European Agreement on a Voluntary Code of Conduct on Pre-contractual Information for Home Loans: Second Progress Report on Implementation in the European Union (Evropská dohoda o dobrovolném kodexu chování pro poskytování předsmluvních informací pro úvěry na bydlení: Druhá zpráva o pokroku v uplatňování v Evropské unii), European Banking Industry Committee (Evropský výbor pro bankovnictví), , která potvrdila, že ačkoli dodržování a uplatňování kodexu na některých trzích dosáhlo téměř 100%, na jiných trzích byla situace méně uspokojivá, a zpráva Monitoring the Update and Effectiveness of the Voluntary Code of Conduct on Pre-Contractual Information for Home Loans (Sledování aktualizace a účinnosti dobrovolného kodexu chování pro poskytování předsmluvních informací pro úvěry na bydlení), Institute for Financial Services (Institut finančních služeb), Mortgage Industry and Consumer Dialogue Final Report (Závěrečná zpráva dialogu mezi hypotečním odvětvím a spotřebiteli), Především pokud jde o upozorňování na rizika a půjčky v cizích měnách. CS 7 CS

8 Podporování odpovědného poskytování a získávání úvěrů Komise je přesvědčena, že by se ve prospěch všech zúčastněných stran (spotřebitelů, investorů, akcionářů úvěrových společností, atd.) od poskytovatelů a zprostředkovatelů hypoték mělo požadovat, aby před poskytnutím hypoteční půjčky odpovídajícím způsobem a všemi vhodnými prostředky posoudili úvěruschopnost vypůjčovatelů. Mělo by být rovněž zajištěno, aby poskytovatelé hypoték nebyli diskriminováni při vstupu do úvěrových registrů přes hranice a aby údaje o úvěrech obíhaly bez problémů při současném plném dodržení pravidel EU na ochranu údajů. Komise se domnívá, že poskytovatelé hypotečních úvěrů by měli spotřebiteli poskytnout úplné informace a odpovídající vysvětlení, aby se mohl informovaně rozhodnout, ale neměli by být právně nuceni poskytovat poradenství. Pokud by poskytování poradenství bylo povinné, mohlo by to mít nepříznivý dopad na ceny hypoték a omezit nabídku produktů, z nichž si mohou spotřebitelé vybírat, protože poskytovatelé hypoték by přirozeně poskytovali poradenství o vlastní paletě produktů. Poradenství by měli poskytovat na žádost spotřebitele buď nezávislí poradci, nebo poskytovatel hypotéky. Nicméně by poradenství mělo být poskytováno podle zásad vysoké kvality. V této souvislosti je klíčové, aby spotřebitelé měli přístup k objektivnímu poradenství založenému na jejich profilu a úměrnému složitosti produktů a rizikům v dané situaci. Je rovněž důležité, aby spotřebitelé poskytovali úplné a přesné informace poradci. Komise v roce 2008 hodlá: diskutovat se všemi zúčastněnými stranami o koncepci standardů kvalitního poradenství; prozkoumat, do jaké míry je možné rozšířit ustanovení o nediskriminačním přeshraničním přístupu do úvěrových registrů a o povinnosti podat vysvětlení, jež jsou obsažena v navržené směrnici o spotřebitelském úvěru, na hypoteční úvěry; hledat prostředky, jakými by bylo možné podpořit odpovědné poskytování úvěrů vzhledem ke zkušenostem z krize amerických trhů s rizikovými hypotékami; posoudit náklady a přínosy různých variant politiky. Komisi bude při přípravě odpovídajících opatření ke zlepšení přístupnosti, srovnatelnosti a úplnosti údajů o úvěrech nápomocna odborná skupina pro úvěrové historie, která bude zřízena v roce Spotřebitelům může pomoci posoudit produkty a služby nejlépe odpovídající jejich jednotlivým potřebám také lepší vzdělání ve finančnictví. Sdělení o finančním vzdělávání zveřejněné společně s touto bílou knihou nastiňuje, jak Komise podpoří poskytování kvalitního finančního vzdělávání v rámci EU. Komise se domnívá, že všechny otázky rozhodného práva ve vztahu k hypotečním smlouvám by mělo řešit nařízení 'Řím I' nedávno schválené Radou a Evropským parlamentem. Co se týče rozhodného práva pro předměty zajištění hypoték, nevidí Komise žádný důvod, proč se odchylovat od dobře zavedené zásady, podle níž se jako rozhodné právo použije právo té země, v níž se nemovitost nachází. CS 8 CS

9 4.2. Oceňování, katastry nemovitostí a řízení o propadnutí hypotéky ve prospěch věřitele Komise se domnívá, že členské státy by měly zlepšit efektivnost postupů nuceného prodeje a zápisů do katastrů nemovitostí. Tyto faktory zvyšují náklady podnikání poskytovatelů hypotečních úvěrů, prohlubují nejistotu investorů ohledně kvality zajištění a zvyšují náklady na refinancování, čímž klesá efektivnost pro současné poskytovatele a potenciální noví poskytovatelé jsou odrazováni od vstupu na trh. Komise bude zveřejňovat pravidelně aktualizované 'srovnávací tabulky', které budou obsahovat objektivní informace o nákladech a délce řízení při zápisech do katastrů nemovitostí a při propadnutí hypotéky ve prospěch věřitele ve všech členských státech. V roce 2008 Komise na základě řádného posouzení dopadů předloží doporučení. Toto doporučení by především: vyzývalo členské státy, aby zajistily, že řízení o propadnutí hypotéky jsou dokončována v přiměřených lhůtách a s přiměřenými náklady a že katastry nemovitostí jsou přístupné on-line; podpořilo členské státy, aby pokračovaly v projektu EULIS 14, který byl financován z programu Komise s názvem econtent; vyzývalo členské státy k tomu, aby zajistily větší transparentnost a spolehlivost katastrů nemovitostí, zejména ohledně skrytých poplatků; vyzývalo členské státy k tomu, aby usnadnily používání oceňovacích posudků ze zahraničí a podporovaly vývoj a používání spolehlivých standardů oceňování Politika v oblasti porušování právních předpisů Komise bude nadále uplatňovat důslednou politiku v souvislosti s porušováním právních předpisů. Komise v roce 2008 prošetří zejména, zda: některá vnitrostátní pravidla, která vytvářejí překážky předávání údajů o úvěrech nebo brání úvěrovým kancelářím poskytovat služby, nezakládají porušení Smlouvy, aniž by byla dotčena pravidla EU na ochranu údajů; zákaz zahrnování hypotečních úvěrů z jiných členských států EU do krycích fondů ( cover pools ) pro kryté dluhopisy, který nyní v některých členských státech existuje, není neslučitelný s volným pohybem kapitálu a svobodou poskytování služeb. 14 European Land Information Service, EULIS (Evropská pozemková informační služba) se současným počtem deseti účastníků se snaží poskytovat snadný přeshraniční přístup k informacím o vlastnictví a nárocích ve vztahu k nemovitostem prostřednictvím internetu (www.eulis.org). CS 9 CS

10 4.4. Navazující činnost odborné skupiny pro financování hypoték S ohledem na posilování efektivnosti trhů EU pro financování hypoték plánuje Komise pokračovat v analýze povahy, příčin a rozsahu problémů zjištěných odbornou skupinou pro financování hypoték 15 i pracovní skupinou pro sekuritizaci, jež náleží ke skupině právních poradců pro evropské finanční trhy 16. Komise přitom přihlédne k nedávnému vývoji na trzích s rizikovými hypotékami, ke složitosti a horizontální dimenzi zjištěných překážek, jakož i k širším dopadům pro všechny zúčastněné strany. Komise zejména prozkoumá: tržní zvyklosti a zásady obezřetnosti při řízení rizika nesouladu likvidity, které vyplývá například z použití krátkodobých nástrojů k financování dlouhodobých hypotečních půjček, zejména v souvislosti se schopností odolat napjatým podmínkám na trhu; podněty pro poskytovatele hypotečních úvěrů nezohledňovat riziko v rozvaze; zásady obezřetnosti a transparentnost angažovanosti bank v sekuritizačních transakcích, které jsou přímo či nepřímo spojeny s hypotečními úvěry; potřebnost dalších opatření ke zlepšení transparentnosti z pohledu koncového investora. Komise očekává, že trh přinese odpovídající a rychlou odpověď na otázky nadnesené Radou ve složení pro hospodářské a finanční věci dne 9. října 2007, především na otázky transparentnosti a oceňování komplexních finančních nástrojů. V závislosti na dalším vývoji finančních trhů by mohlo přicházet v úvahu zřízení odborné skupiny pro sekuritizaci s cílem připravit v rámci horizontální politiky vhodné řešení složitých otázek sekuritizace Další průzkum Jak bylo předznamenáno v zelené knize o maloobchodních finančních službách 17, Komise v současné době: přezkoumává úlohu neúvěrových institucí na hypotečních trzích EU a právní úpravu, jež se na ně vztahuje, aby vyhodnotila, zda jsou potřeba vhodné kroky na úrovni Společenství. Bude provedena studie a výsledky budou k dispozici v roce Komise v zásadě schvaluje, aby neúvěrovým institucím bylo umožněno podnikat v oblasti poskytování hypotečních půjček, avšak považuje za nezbytné, aby se nepolevilo v dodržování zásad odpovědného poskytování úvěrů, finanční stability a účinného dohledu Report of the Mortgage Funding Expert Group (Zpráva odborné skupiny pro financování hypoték), Legal Obstacles to cross-border securitisation in the EU (Právní překážky přeshraniční sekuritizace v EU), European Financial Markets Lawyers Group, Working Group on Securitisation, (Skupina právních poradců pro evropské finanční trhy, Pracovní skupina pro sekuritizaci), KOM(2007) 226, CS 10 CS

11 přezkoumává vnitrostátní právní rámce, za nichž jsou uváděny na trh produkty financování založeného na jištění nemovitostí, aby vyhodnotila, zda existují oprávněné důvody pro kroky na úrovni Společenství. Bude provedena studie o programech financování založeného na jištění nemovitostí a výsledky budou k dispozici v roce Komise uznává potenciální hospodářskou úlohu produktů financování založeného na jištění nemovitostí (např. 'reverzních hypoték' zvláštních úvěrů jištěných nemovitostí, které jsou splaceny převodem vlastnického práva k nemovitosti na věřitele), je si však rovněž vědoma potenciálních rizik spojených s těmito produkty. Ve svém sdělení o jednotném trhu pro Evropu ve 21. století vydaném v listopadu oznámila Komise svůj záměr prošetřit vázání produktů a další nekalé praktiky v případě úvěrů, účtů, plateb a pojištění a změřit jejich dopad na mobilitu. Cílem Komise je rozvinout horizontální iniciativu ve vztahu k nekalým obchodním praktikám v oblasti maloobchodních finančních služeb včetně hypotečních úvěrů. Omezení úrokových sazeb (např. prostřednictvím pravidel proti lichvě, limitů pro kolísání úroků, zákazu složeného úročení apod.), která platí v některých členských státech, mohou bránit přeshraničnímu poskytování některých produktů. Jejich důsledky pro rozmanitost a přeshraniční podnikání musí být pečlivě zváženy vzhledem ke skutečnosti, že mohou plnit důležitou úlohu z hlediska sociální ochrany a ochrany spotřebitele a že existují pouze v několika členských státech. V této souvislosti Komise v roce 2010 zveřejní horizontální studii s vyhodnocením dopadu takovýchto pravidel na jednotný trh ve světle jejich cílů. 5. ZÁVĚRY V této bílé knize je vymezen balík přiměřených opatření navržených za účelem posílení konkurenceschopnosti a efektivnosti hypotečních trhů EU, z nichž budou mít přínos spotřebitelé, poskytovatelé hypotečních úvěrů i investoři. Vzhledem k významu hypotečních úvěrů pro občany EU i hospodářství jako takové byl přijat přístup založený na prokázaných skutečnostech. Nedávné události na světových hypotečních trzích potvrdily vhodnost navrženého přístupu, zároveň však upozornily na oblasti, kam je potřeba orientovat další činnost. Komise se hodlá rychle spojit se všemi zúčastněnými stranami a dokončit posouzení jednotlivých variant politiky. V zájmu účinnosti musí být všechna navrhovaná opatření prokazatelně schopná vytvořit nové příležitosti pro poskytovatele hypotečních úvěrů ke vstupu na jiné trhy a zahájení přeshraničního podnikání. Mělo by být rovněž prokázáno, že umožní efektivnější proces poskytování hypoték s možností dosáhnout úspor z rozsahu a šíře nabídky, která by snížila náklady. Očekávané přínosy by měly být porovnány s možnými náklady na tato opatření. 18 KOM(2007) 724, a SEK(2007) 1520, CS 11 CS

12 Dosavadní činnost ukazuje, že lze očekávat významné přínosy z dalších kroků v několika oblastech jmenovaných v této bílé knize. Mnoho opatření ke zlepšení efektivnosti a konkurenceschopnosti přeshraničního poskytování hypoték by jak na primárních, tak na sekundárních trzích vedlo také k vyšší rozmanitosti produktů a potenciálně k nižším cenám pro spotřebitele. Bílá kniha poukazuje na význam spolehlivých informací, zodpovědného poskytování a získávání úvěrů a vysoké kvality poradenství spotřebitelům, aby bylo zajištěno, že si koupí produkt, který nejlépe odpovídá jejich potřebám. Spotřebitelé by také měli mít přínos z úsilí o posílení mobility klientů zvýšením transparentnosti a omezením vázání produktů. Obecně lze říci, že pro investory by investice do produktů zajištěných hypotékou znamenaly nižší riziko díky větší transparentnosti trhu, větší jistotě ohledně hodnoty, kterou získají ze své investice v případě nesplnění závazku protistranou, a širší nabídce investičních příležitostí v důsledku větší rozmanitosti produktů jak na primárním, tak na sekundárním trhu. CS 12 CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU P7_TA-PROV(2013)0341 Smlouvy o úvěru na bydlení ***I Pozměňovací návrh přijatý Evropským parlamentem dne 10. září 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011)0142

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 176/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES L 302/32 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 KOM(2011) 815 v konečném znění VOL. 1/5 SDĚLENÍ KOMISE Roční analýza růstu na rok 2012 ÚVOD V podzimní prognóze na období 2011 až 2013, kterou Komise zveřejnila

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

ZELENÁ KNIHA. O on-line hazardních hrách na vnitřním trhu. SEK(2011) 321 v konečném znění

ZELENÁ KNIHA. O on-line hazardních hrách na vnitřním trhu. SEK(2011) 321 v konečném znění CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2011 KOM(2011) 128 v konečném znění ZELENÁ KNIHA O on-line hazardních hrách na vnitřním trhu SEK(2011) 321 v konečném znění CS CS OBSAH ZELENÁ KNIHA O on-line

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.10.2008 KOM(2008) 614 v konečném znění 2008/0196 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008)

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Reduction of legislative barriers on consumer and mortgage loan markets

Reduction of legislative barriers on consumer and mortgage loan markets MPRA Munich Personal RePEc Archive Reduction of legislative barriers on consumer and mortgage loan markets Vodová Pavla SIlesian University, School of Business Administration in Karviná 2009 Online at

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.2.2012 COM(2012) 55 final BÍLÁ KNIHA Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} BÍLÁ KNIHA

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. července 2008 (20.08) (OR. fr) 12267/08 PI 36 UD 130 COMPET 283 IND 83 MI 275 RECH 233 EDUC 194 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.7.2012 Úřední věstník Evropské unie L 201/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44)

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44) Evropský orgán pro bankovnictví EBA BS 2011 116 v konečném znění 27. září 2011 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44) Londýn 27. září

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

SDĚLENÍ KOMISE Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování (2014/C 19/04) OBSAH. 1. Úvod... 6

SDĚLENÍ KOMISE Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování (2014/C 19/04) OBSAH. 1. Úvod... 6 C 19/4 Úřední věstník Evropské unie 22.1.2014 SDĚLENÍ KOMISE Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování (2014/C 19/04) OBSAH 1. Úvod..................................................................

Více