KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BÍLÁ KNIHA. o integraci trhů EU s hypotečními úvěry. (předložená Komisí) {SEK(2007) 1683} {SEK(2007) 1684}

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BÍLÁ KNIHA. o integraci trhů EU s hypotečními úvěry. (předložená Komisí) {SEK(2007) 1683} {SEK(2007) 1684}"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) 807 v konečném znění BÍLÁ KNIHA o integraci trhů EU s hypotečními úvěry (předložená Komisí) {SEK(2007) 1683} {SEK(2007) 1684} CS CS

2 BÍLÁ KNIHA o integraci trhů EU s hypotečními úvěry (Text s významem pro EHP) 1. ÚVOD Hypoteční úvěr je pro většinu evropských občanů největší finanční investicí v životě. Objem neuhrazených zůstatků hypotečních úvěrů na bydlení představuje téměř 47% HDP EU, a tím se trhy s hypotečními úvěry stávají významnou součástí evropského hospodářství 1. Proto má integrace trhů EU s hypotečními úvěry prioritní význam pro efektivnější fungování finančního systému EU na velkoobchodní i maloobchodní úrovni, ale i pro hospodářství EU jako takové. Komise, vědoma si rozhodujícího významu trhů s hypotečními úvěry, zahájila rozsáhlý průzkum fungování těchto trhů a úrovně jejich integrace. Tato bílá kniha shrnuje závěry uvedeného průzkumu a předkládá vyvážený balík opatření ke zlepšení efektivnosti a konkurenceschopnosti trhů EU s hypotékami na bydlení 2. Tato opatření byla navržena v plném souladu se zásadami zlepšení právní úpravy po rozsáhlých konzultacích se všemi zúčastněnými stranami a na základě přiměřeného posouzení dopadů 3. Komise rovněž tam, kde to bylo možné a vhodné, náležitě přihlédla ke zkušenostem, které je již možné vyvodit z nedávných událostí na finančních trzích. Tato bílá kniha však není reakcí na současné finanční otřesy způsobené problémy na americkém trhu s rizikovými hypotékami pro méně bonitní klienty (tzv. 'sub-prime market'). Dané otřesy mají širší souvislosti, kterými se zevrubněji zabývala Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) na svém zasedání dne 9. října Směry politiky představené v této bílé knize budou dále rozvíjeny v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami. Před přijetím Komisí budou jednotlivě podrobeny posouzení dopadů, včetně kvantitativní analýzy nákladů a přínosů. Na tuto bílou knihu je třeba nahlížet v kontextu sdělení Komise o jednotném trhu pro Evropu ve 21. století 4, které upozornilo na možné přínosy větší integrace trhů s maloobchodními finančními službami pro evropské hospodářství HYPOSTAT 2005: A review of Europe's Mortgage and Housing Markets (Přehled evropských hypotečních trhů a trhů s bydlením, Evropská hypoteční federace), European Mortgage Federation, listopad 2006, s Průzkum se zabývá půjčkami zajištěnými hypotékou nebo jiným srovnatelným zajištěním a půjčkami na koupi nemovitosti. Další informace viz posouzení dopadů. KOM(2007) 724, a SEK(2007) 1520, Viz také KOM(2005) 629, ; KOM(2007) 33, ; SEK(2007) 106, ; a KOM(2007) 226, CS 2 CS

3 2. DŮVOD PRO JEDNÁNÍ NA ÚROVNI EU Smlouva o ES tvoří základní rámec pro budování jednotného trhu a zrušení překážek pro volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Fakta však ukazují, že jednotný trh s hypotékami na bydlení zdaleka není integrován. Existují překážky, které omezují míru přeshraniční aktivity na straně nabídky i poptávky, a omezují tak hospodářskou soutěž a možnost volby na trhu. Jedna ze studií odhaduje výši potenciálních ekonomických přínosů integrace hypotečních trhů EU v příštích deseti letech na 0,7% HDP EU a 0,5% soukromé spotřeby 5. Podle této studie by uvedené přínosy mohly do roku 2015 vést ke snížení hypotečních úrokových sazeb až o 47 bazických bodů, tudíž úroky z hypotečního úvěru ve výši EUR by klesly o 470 EUR ročně 6. Jiná studie vyčíslila přínosy ve výši 0,12 0,24% ročního HDP EU 7. Tyto přínosy, jejichž odhad by se dnes mohl nepatrně lišit vzhledem k vývoji podmínek na trhu, jsou výsledkem větší efektivnosti poskytovatelů hypotečních úvěrů a dostupnosti širší nabídky produktů. Je však třeba připustit, že potenciál k integraci má svá omezení. Nelze podceňovat vliv takových faktorů, jakými jsou jazyk, vzdálenost, preference spotřebitelů nebo podnikatelské strategie poskytovatelů úvěrů. Avšak jiné faktory, které brání podnikání nebo výrazně zvyšují náklady podnikání při nabízení nebo poptávání hypotečních úvěrů v jiném členském státě EU, mohou být zohledněny ve vhodných iniciativách v rámci politik. Komise si je vědoma toho, že spotřebitelé v převážné míře uzavírají hypoteční úvěry u místních poskytovatelů a většina z nich v tom bude pravděpodobně pokračovat i v nejbližší budoucnosti. Integrace hypotečních trhů EU tedy bude v zásadě poháněna nabídkou, a to zejména v podobě různých forem podnikání v členském státě spotřebitele. 3. CÍLE Konkurenceschopných a efektivních trhů EU s hypotečními úvěry lze dosáhnout opatřeními, která umožní přeshraniční nabídku a financování hypotečních úvěrů, zvýší rozmanitost produktů, posílí důvěru spotřebitelů a podpoří mobilitu klientů Umožnění přeshraniční nabídky a financování hypotečních úvěrů Poskytovatelé finančních služeb mohou nabízet hypotéky za hranicemi několika způsoby: prostřednictvím určité formy přítomnosti na místním trhu (např. pobočky, dceřiné společnosti, fúze a akvizice); prostřednictvím kanálů přímé distribuce (např. telefonicky nebo přes internet); nebo prostřednictvím místních zprostředkovatelů (např. makléřů). Poskytovatelé finančních služeb mohou vyvíjet přeshraniční činnost i tím, že odkoupí hypoteční portfolio od poskytovatele hypoték v jiném členském státě The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets (Náklady a přínosy integrace hypotečních trhů EU), London Economics, srpen 2005, s. 5. Viz poznámka pod čarou č. 5, s. 5. Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets (Studie o finanční integraci evropských hypotečních trhů), Mercer Oliver Wyman a European Mortgage Federation (Evropská hypoteční federace), říjen 2003, s CS 3 CS

4 Existence rozdílných právních rámců a předpisů na ochranu spotřebitele, rozdrobené infrastruktury (např. úvěrové registry), jakož i nedostatek vhodné právní úpravy v některých případech (např. pro financování hypoték) vytvářejí právní a ekonomické překážky, jež omezují přeshraniční poskytování úvěrů a brání rozvoji nákladově efektivních, celoevropsky používaných strategií financování. Snahou Komise je proto odstranit nepřiměřené překážky, a snížit tak náklady na poskytování hypotečních produktů v rámci celé EU. Komise se domnívá, že různé nástroje financování hypoték se spíše vzájemně doplňují, než aby byly vzájemně nahraditelné. Cílem by mělo být umožnit, a nikoli omezit, rozvoj širší palety nástrojů financování hypoték. Využívání technik financování, které převádějí riziko hypotečních půjček z osoby původního poskytovatele hypotéky na kapitálové trhy, je výhodné z hlediska rozložení rizika a nákladů na financování. Poslední zkušenosti však dokládají, že je potřeba zajistit, aby tyto techniky nebyly používány způsobem narušujícím finanční stabilitu Zvýšení rozmanitosti produktů Ačkoli je v EU dostupná celá řada produktů, nelze o žádném domácím trhu říci, že nabízí úplnou paletu hypotečních produktů, pokud jde o charakteristiku produktů, nebo cílové vypůjčovatele. Do určité míry je to důsledek faktorů, jako jsou preference spotřebitelů nebo odlišné podnikatelské strategie poskytovatelů hypotečních úvěrů. Existují však také ekonomické a právní překážky, které zabraňují poskytovatelům hypotečních úvěrů nabízet určité produkty na určitých trzích nebo zvolit určitou strategii financování. V tomto směru jsou překážky pro rozmanitost produktů úzce spojeny s ostatními překážkami znemožňujícími přeshraniční podnikání poskytovatelů hypotečních úvěrů. Zvýšení rozmanitosti produktů bylo v několika studiích označeno za zcela nezbytné pro dosažení většiny přínosů integrace hypotečních trhů. Jedna ze studií odhaduje, že jenom odstraněním překážek dostupnosti produktů by v příštích deseti letech došlo ke zvýšení spotřeby v EU o 0,4% a HDP EU o 0,6% (ve srovnání s odhadovaným celkovým růstem spotřeby v EU o 0,5% a HDP EU o 0,7%) 8. Podle jiné studie by vyšší rozmanitost produktů vedla ke zvětšení trhu o 10%, protože by umožnila novým vypůjčovatelům přístup k hypotečním úvěrům a čtvrtině současných vypůjčovatelů nalezení vhodnějších produktů, což znamená roční přínos ve výši 0,15% až 0,30% objemu zůstatků hypoték na bydlení, neboli 0,06% až 0,12% HDP v roce Cílem Komise je zvýšit rozmanitost produktů, které by mohly uspokojit potřeby spotřebitelů, odstraněním překážek distribuce a prodeje hypotečních produktů, a to zejména nových a inovativních. Komise si je vědoma skutečnosti, že mnohá pravidla omezující nabídku určitých produktů přes hranice byla zavedena na ochranu spotřebitelů nebo udržení finanční stability. Problémy, jež se nedávno vyskytly na americkém trhu s rizikovými hypotékami, jsou užitečnou připomínkou toho, jak důležité je zbytečně neriskovat v případě těchto zásadních cílů veřejné politiky. Komise si přesto přeje prozkoumat, jak lze spojit větší rozmanitost produktů se silnější ochranou spotřebitele a přiměřenou finanční stabilitou. 8 9 Viz poznámka pod čarou č. 5, s. 6. Viz poznámka pod čarou č. 7, s. 78. CS 4 CS

5 3.3. Posílení důvěry spotřebitelů Uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru je pro každého spotřebitele závažné rozhodnutí. Komise se domnívá, že nemůže existovat efektivní trh bez spotřebitelů, kteří mají důvěru a dostatečné informace a jsou schopni vyhledat a zvolit ten nejlepší hypoteční produkt pro své potřeby bez ohledu na umístění poskytovatele hypotečního úvěru. Pro správnou volbu potřebují spotřebitelé jasné, správné, úplné a srovnatelné informace o různých hypotečních produktech. Komise považuje za zásadní, aby poskytovatelé hypotečních úvěrů poskytovali úvěry zodpovědně, a zejména důkladně posuzovali schopnost vypůjčovatelů platit splátky vzhledem k rozsahu plánované transakce. Toto posouzení mohou provádět různým způsobem, například nahlédnutím do databáze. Jestliže budou poskytovatelé hypotečních úvěrů nebo bezzásadoví úvěroví zprostředkovatelé poskytovat úvěry nezodpovědně a uzavírat hypoteční půjčky nevhodně, může to mít nepříznivý dopad na celé hospodářství, jak dokládají současné otřesy na trzích s rizikovými hypotékami. Při posilování důvěry spotřebitelů je důležité kvalitní poradenství, včetně právního poradenství. Poradenství se liší od informací, které jsou pouze popisem produktu. Komise si klade za cíl prosazovat standardy vysoce kvalitního poradenství v oblasti hypoték, zároveň si však uvědomuje, že ne všichni spotřebitelé potřebují stejnou úroveň poradenství Usnadnění mobility klientů Mobilita klientů a sklon spotřebitelů měnit poskytovatele hypotečních úvěrů mohou ovlivnit úroveň hospodářské soutěže na trhu. Komise chce usnadnit mobilitu klientů zajištěním, že spotřebitelům, kteří si přejí změnit poskytovatele hypotéky, nebude ve změně bráněno a nebudou odrazováni přítomností neodůvodněných právních nebo ekonomických překážek. Důležitou roli při usnadnění mobility klientů hraje transparentnost cen zajištěná poskytováním jasných a srovnatelných informací. Iniciativy ke zlepšení kvality a jasnosti informací podávaných před uzavřením smlouvy jsou proto nezbytné k zajištění, aby si spotřebitelé byli plně vědomi všech různých nákladů a charakteristik produktů. Samotné informace však mobilitu klientů neumožní. Praktiky typu 'vázání' produktů (např. povinnost spotřebitele při uzavírání hypotečního úvěru otevřít běžný účet nebo uzavřít pojištění se stejnou společností) zvyšují náklady na přechod k jinému poskytovateli, a tak účinně svazují spotřebitele s určitým poskytovatelem finančních služeb, a v důsledku omezují mobilitu a oslabují hospodářskou soutěž. Podobný účinek mohou mít požadavky jako povinnost spotřebitele převádět svůj příjem na běžný účet spojený s hypotečním úvěrem. Tyto praktiky mají vliv nejen na mobilitu klientů, ale také omezují soutěž na trhu co do cen a produktů (jak u produktů vázaných na hlavní produkt, tak i u hlavních produktů) a odrazují od vstupu na trh nové poskytovatele, zejména ty, kteří se specializují na vázané produkty. 4. DOSAŽENÍ CÍLŮ Komise se domnívá, že pro dosažení těchto cílů je zapotřebí dále pracovat na nejvhodnější kombinaci variant politiky. CS 5 CS

6 4.1. Posouzení potřeby nové právní úpravy Na základě svého přezkumu dospěla Komise k závěru, že je v první řadě třeba se zabývat následujícími otázkami: předsmluvními informacemi; roční procentní sazbou nákladů (RPSN); zodpovědným poskytováním úvěrů a předčasným splacením. Obecné posouzení dopadů připojené k této bílé knize sice navrhuje právní předpisy jako nejúčinnější variantu politiky pro dosažení stanovených cílů v některých oblastech, Komise je však toho názoru, že před konečným posouzením nejvhodnější cesty musí proběhnout další analýza a konzultace se zúčastněnými stranami. V souladu se zásadami zlepšení právní úpravy provede Komise především důkladné posouzení dopadů včetně kvantitativní analýzy nákladů a přínosů různých variant politiky pro všechny otázky, aby bylo zajištěno, že náklady nepřeváží nad očekávanými přínosy. Dokud nebude tato pečlivá studie provedena a dokud nebudou dokončeny další konzultace se zúčastněnými stranami, domnívá se Komise, že by bylo předčasné rozhodovat, zda by nezbytnou přidanou hodnotu přinesla směrnice. Předčasné splacení Komise považuje předčasné splacení za jednu z nejdůležitějších otázek v procesu integrace hypotečních trhů EU. Posouzení dopadů poukazuje na důsledky podmínek předčasného splacení ve vztahu ke všem čtyřem cílům stanoveným Komisí. Upozorňuje také na význam předčasného splacení pro rozmanitost produktů, která je ve studiích považována za jeden z rozhodujících prvků pro to, aby integrace trhů s hypotečními úvěry přinesla své ovoce. Komise je v této souvislosti přesvědčena, že úspěšné vyřešení otázky předčasného splacení by umožnilo dosáhnout všech přínosů integrovaných evropských hypotečních trhů, přičemž si je plně vědoma rozdílnosti režimů předčasného splacení v členských státech. Komise uznává, že tato otázka je politicky citlivá a nalézt vhodnou míru harmonizace je složité (jak dokládají obtíže v případě spotřebitelských úvěrů). Věří však, že společně s členskými státy a Evropským parlamentem sdílí odpovědnost za vyvinutí maximálního úsilí, aby evropské domácnosti mohly mít prospěch ze širší nabídky smluvních variant při uzavírání hypotečních půjček. Komise je proto rozhodnuta prozkoumat, především s členskými státy a Evropským parlamentem, do jaké míry by bylo možné dosáhnout konsensu o odpovídajícím evropském režimu pro předčasné splacení. Komise v roce 2008 hodlá: neprodleně prozkoumat možné varianty politiky ve vztahu k předčasnému splacení; posoudit náklady a přínosy různých variant politiky ve vztahu k předčasnému splacení (současný stav, možná smluvní podmínka nebo zákonný nárok, míra kompenzace atd.). Zlepšení kvality a srovnatelnosti informací Předběžné výsledky spotřebitelských testů provedených Komisí ukazují, že pro spotřebitele je velmi důležité získat předsmluvní informace v přehledné podobě, která jim umožní srovnávat nabídky. Dané výsledky naznačují, že informace by měly být srozumitelné, obsahovat tabulky a konkrétní příklady a být podány v jednoduchých formulacích s omezeným používáním odborného žargonu. Tyto informace by měly být poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. CS 6 CS

7 Přestože kodex chování pro poskytování úvěrů na bydlení 10 (dále jen 'kodex') sehrál důležitou úlohu, úroveň a kvalita informací o hypotečních úvěrech, které jsou v současné době klientům poskytovány, se mezi členskými státy stále liší. Komise se domnívá, že tento kodex je na jedné straně poněkud zastaralý a na druhé straně nebyl plně odpovídající náhradou za závazná pravidla. Dodržování kodexu není optimální 11 a chybí účinné sledování a donucovací mechanismy, což nepříznivě ovlivňuje jeho důvěryhodnost u spotřebitelů. Problémy vytvářejí také rozdíly v jeho uplatňování v různých zemích, např. ohledně toho, kdy musí být spotřebiteli předán evropský standardizovaný informační přehled 12. Sazba RPSN (roční procentní sazba nákladů) je zásadní součástí informací poskytovaných spotřebitelům. Existence odlišných metod výpočtu a cenových základů může omezovat skutečnou srovnatelnost různých produktů, zejména při jejich poskytování přes hranice, a tak uvádět spotřebitele v omyl. Harmonizace RPSN je nezbytná pro zajištění standardů vysoce kvalitních informací a skutečné srovnatelnosti různých hypotečních produktů pro spotřebitele. Komise v roce 2008 hodlá: dokončit revizi evropského standardizovaného informačního přehledu (ESIS) o úvěrech na bydlení, přičemž v nejvyšší možné míře využije pozitivních výsledků 13 dosažených skupinou odborníků sestávající z poskytovatelů úvěrů a vypůjčovatelů, kterou Komise svolala v roce 2006, a bude vycházet z počátečních výsledků spotřebitelských testů, které Komise provedla v roce 2007; otestovat tento revidovaný informační přehled v širší míře ve spolupráci se spotřebiteli ve všech členských státech; prozkoumat, do jaké míry ustanovení o RPSN obsažená v navržené směrnici o spotřebitelském úvěru mohou být rozšířena na hypoteční úvěr jako taková nebo způsobem, který zohlední specifika hypotečního úvěru; posoudit náklady a přínosy různých variant politiky European Agreement on a Voluntary Code of Conduct on Pre-contractual Information for Home Loans (Evropská dohoda o dobrovolném kodexu chování pro poskytování předsmluvních informací pro úvěry na bydlení), Viz například: European Agreement on a Voluntary Code of Conduct on Pre-contractual Information for Home Loans: Second Progress Report on Implementation in the European Union (Evropská dohoda o dobrovolném kodexu chování pro poskytování předsmluvních informací pro úvěry na bydlení: Druhá zpráva o pokroku v uplatňování v Evropské unii), European Banking Industry Committee (Evropský výbor pro bankovnictví), , která potvrdila, že ačkoli dodržování a uplatňování kodexu na některých trzích dosáhlo téměř 100%, na jiných trzích byla situace méně uspokojivá, a zpráva Monitoring the Update and Effectiveness of the Voluntary Code of Conduct on Pre-Contractual Information for Home Loans (Sledování aktualizace a účinnosti dobrovolného kodexu chování pro poskytování předsmluvních informací pro úvěry na bydlení), Institute for Financial Services (Institut finančních služeb), Mortgage Industry and Consumer Dialogue Final Report (Závěrečná zpráva dialogu mezi hypotečním odvětvím a spotřebiteli), Především pokud jde o upozorňování na rizika a půjčky v cizích měnách. CS 7 CS

8 Podporování odpovědného poskytování a získávání úvěrů Komise je přesvědčena, že by se ve prospěch všech zúčastněných stran (spotřebitelů, investorů, akcionářů úvěrových společností, atd.) od poskytovatelů a zprostředkovatelů hypoték mělo požadovat, aby před poskytnutím hypoteční půjčky odpovídajícím způsobem a všemi vhodnými prostředky posoudili úvěruschopnost vypůjčovatelů. Mělo by být rovněž zajištěno, aby poskytovatelé hypoték nebyli diskriminováni při vstupu do úvěrových registrů přes hranice a aby údaje o úvěrech obíhaly bez problémů při současném plném dodržení pravidel EU na ochranu údajů. Komise se domnívá, že poskytovatelé hypotečních úvěrů by měli spotřebiteli poskytnout úplné informace a odpovídající vysvětlení, aby se mohl informovaně rozhodnout, ale neměli by být právně nuceni poskytovat poradenství. Pokud by poskytování poradenství bylo povinné, mohlo by to mít nepříznivý dopad na ceny hypoték a omezit nabídku produktů, z nichž si mohou spotřebitelé vybírat, protože poskytovatelé hypoték by přirozeně poskytovali poradenství o vlastní paletě produktů. Poradenství by měli poskytovat na žádost spotřebitele buď nezávislí poradci, nebo poskytovatel hypotéky. Nicméně by poradenství mělo být poskytováno podle zásad vysoké kvality. V této souvislosti je klíčové, aby spotřebitelé měli přístup k objektivnímu poradenství založenému na jejich profilu a úměrnému složitosti produktů a rizikům v dané situaci. Je rovněž důležité, aby spotřebitelé poskytovali úplné a přesné informace poradci. Komise v roce 2008 hodlá: diskutovat se všemi zúčastněnými stranami o koncepci standardů kvalitního poradenství; prozkoumat, do jaké míry je možné rozšířit ustanovení o nediskriminačním přeshraničním přístupu do úvěrových registrů a o povinnosti podat vysvětlení, jež jsou obsažena v navržené směrnici o spotřebitelském úvěru, na hypoteční úvěry; hledat prostředky, jakými by bylo možné podpořit odpovědné poskytování úvěrů vzhledem ke zkušenostem z krize amerických trhů s rizikovými hypotékami; posoudit náklady a přínosy různých variant politiky. Komisi bude při přípravě odpovídajících opatření ke zlepšení přístupnosti, srovnatelnosti a úplnosti údajů o úvěrech nápomocna odborná skupina pro úvěrové historie, která bude zřízena v roce Spotřebitelům může pomoci posoudit produkty a služby nejlépe odpovídající jejich jednotlivým potřebám také lepší vzdělání ve finančnictví. Sdělení o finančním vzdělávání zveřejněné společně s touto bílou knihou nastiňuje, jak Komise podpoří poskytování kvalitního finančního vzdělávání v rámci EU. Komise se domnívá, že všechny otázky rozhodného práva ve vztahu k hypotečním smlouvám by mělo řešit nařízení 'Řím I' nedávno schválené Radou a Evropským parlamentem. Co se týče rozhodného práva pro předměty zajištění hypoték, nevidí Komise žádný důvod, proč se odchylovat od dobře zavedené zásady, podle níž se jako rozhodné právo použije právo té země, v níž se nemovitost nachází. CS 8 CS

9 4.2. Oceňování, katastry nemovitostí a řízení o propadnutí hypotéky ve prospěch věřitele Komise se domnívá, že členské státy by měly zlepšit efektivnost postupů nuceného prodeje a zápisů do katastrů nemovitostí. Tyto faktory zvyšují náklady podnikání poskytovatelů hypotečních úvěrů, prohlubují nejistotu investorů ohledně kvality zajištění a zvyšují náklady na refinancování, čímž klesá efektivnost pro současné poskytovatele a potenciální noví poskytovatelé jsou odrazováni od vstupu na trh. Komise bude zveřejňovat pravidelně aktualizované 'srovnávací tabulky', které budou obsahovat objektivní informace o nákladech a délce řízení při zápisech do katastrů nemovitostí a při propadnutí hypotéky ve prospěch věřitele ve všech členských státech. V roce 2008 Komise na základě řádného posouzení dopadů předloží doporučení. Toto doporučení by především: vyzývalo členské státy, aby zajistily, že řízení o propadnutí hypotéky jsou dokončována v přiměřených lhůtách a s přiměřenými náklady a že katastry nemovitostí jsou přístupné on-line; podpořilo členské státy, aby pokračovaly v projektu EULIS 14, který byl financován z programu Komise s názvem econtent; vyzývalo členské státy k tomu, aby zajistily větší transparentnost a spolehlivost katastrů nemovitostí, zejména ohledně skrytých poplatků; vyzývalo členské státy k tomu, aby usnadnily používání oceňovacích posudků ze zahraničí a podporovaly vývoj a používání spolehlivých standardů oceňování Politika v oblasti porušování právních předpisů Komise bude nadále uplatňovat důslednou politiku v souvislosti s porušováním právních předpisů. Komise v roce 2008 prošetří zejména, zda: některá vnitrostátní pravidla, která vytvářejí překážky předávání údajů o úvěrech nebo brání úvěrovým kancelářím poskytovat služby, nezakládají porušení Smlouvy, aniž by byla dotčena pravidla EU na ochranu údajů; zákaz zahrnování hypotečních úvěrů z jiných členských států EU do krycích fondů ( cover pools ) pro kryté dluhopisy, který nyní v některých členských státech existuje, není neslučitelný s volným pohybem kapitálu a svobodou poskytování služeb. 14 European Land Information Service, EULIS (Evropská pozemková informační služba) se současným počtem deseti účastníků se snaží poskytovat snadný přeshraniční přístup k informacím o vlastnictví a nárocích ve vztahu k nemovitostem prostřednictvím internetu (www.eulis.org). CS 9 CS

10 4.4. Navazující činnost odborné skupiny pro financování hypoték S ohledem na posilování efektivnosti trhů EU pro financování hypoték plánuje Komise pokračovat v analýze povahy, příčin a rozsahu problémů zjištěných odbornou skupinou pro financování hypoték 15 i pracovní skupinou pro sekuritizaci, jež náleží ke skupině právních poradců pro evropské finanční trhy 16. Komise přitom přihlédne k nedávnému vývoji na trzích s rizikovými hypotékami, ke složitosti a horizontální dimenzi zjištěných překážek, jakož i k širším dopadům pro všechny zúčastněné strany. Komise zejména prozkoumá: tržní zvyklosti a zásady obezřetnosti při řízení rizika nesouladu likvidity, které vyplývá například z použití krátkodobých nástrojů k financování dlouhodobých hypotečních půjček, zejména v souvislosti se schopností odolat napjatým podmínkám na trhu; podněty pro poskytovatele hypotečních úvěrů nezohledňovat riziko v rozvaze; zásady obezřetnosti a transparentnost angažovanosti bank v sekuritizačních transakcích, které jsou přímo či nepřímo spojeny s hypotečními úvěry; potřebnost dalších opatření ke zlepšení transparentnosti z pohledu koncového investora. Komise očekává, že trh přinese odpovídající a rychlou odpověď na otázky nadnesené Radou ve složení pro hospodářské a finanční věci dne 9. října 2007, především na otázky transparentnosti a oceňování komplexních finančních nástrojů. V závislosti na dalším vývoji finančních trhů by mohlo přicházet v úvahu zřízení odborné skupiny pro sekuritizaci s cílem připravit v rámci horizontální politiky vhodné řešení složitých otázek sekuritizace Další průzkum Jak bylo předznamenáno v zelené knize o maloobchodních finančních službách 17, Komise v současné době: přezkoumává úlohu neúvěrových institucí na hypotečních trzích EU a právní úpravu, jež se na ně vztahuje, aby vyhodnotila, zda jsou potřeba vhodné kroky na úrovni Společenství. Bude provedena studie a výsledky budou k dispozici v roce Komise v zásadě schvaluje, aby neúvěrovým institucím bylo umožněno podnikat v oblasti poskytování hypotečních půjček, avšak považuje za nezbytné, aby se nepolevilo v dodržování zásad odpovědného poskytování úvěrů, finanční stability a účinného dohledu Report of the Mortgage Funding Expert Group (Zpráva odborné skupiny pro financování hypoték), Legal Obstacles to cross-border securitisation in the EU (Právní překážky přeshraniční sekuritizace v EU), European Financial Markets Lawyers Group, Working Group on Securitisation, (Skupina právních poradců pro evropské finanční trhy, Pracovní skupina pro sekuritizaci), KOM(2007) 226, CS 10 CS

11 přezkoumává vnitrostátní právní rámce, za nichž jsou uváděny na trh produkty financování založeného na jištění nemovitostí, aby vyhodnotila, zda existují oprávněné důvody pro kroky na úrovni Společenství. Bude provedena studie o programech financování založeného na jištění nemovitostí a výsledky budou k dispozici v roce Komise uznává potenciální hospodářskou úlohu produktů financování založeného na jištění nemovitostí (např. 'reverzních hypoték' zvláštních úvěrů jištěných nemovitostí, které jsou splaceny převodem vlastnického práva k nemovitosti na věřitele), je si však rovněž vědoma potenciálních rizik spojených s těmito produkty. Ve svém sdělení o jednotném trhu pro Evropu ve 21. století vydaném v listopadu oznámila Komise svůj záměr prošetřit vázání produktů a další nekalé praktiky v případě úvěrů, účtů, plateb a pojištění a změřit jejich dopad na mobilitu. Cílem Komise je rozvinout horizontální iniciativu ve vztahu k nekalým obchodním praktikám v oblasti maloobchodních finančních služeb včetně hypotečních úvěrů. Omezení úrokových sazeb (např. prostřednictvím pravidel proti lichvě, limitů pro kolísání úroků, zákazu složeného úročení apod.), která platí v některých členských státech, mohou bránit přeshraničnímu poskytování některých produktů. Jejich důsledky pro rozmanitost a přeshraniční podnikání musí být pečlivě zváženy vzhledem ke skutečnosti, že mohou plnit důležitou úlohu z hlediska sociální ochrany a ochrany spotřebitele a že existují pouze v několika členských státech. V této souvislosti Komise v roce 2010 zveřejní horizontální studii s vyhodnocením dopadu takovýchto pravidel na jednotný trh ve světle jejich cílů. 5. ZÁVĚRY V této bílé knize je vymezen balík přiměřených opatření navržených za účelem posílení konkurenceschopnosti a efektivnosti hypotečních trhů EU, z nichž budou mít přínos spotřebitelé, poskytovatelé hypotečních úvěrů i investoři. Vzhledem k významu hypotečních úvěrů pro občany EU i hospodářství jako takové byl přijat přístup založený na prokázaných skutečnostech. Nedávné události na světových hypotečních trzích potvrdily vhodnost navrženého přístupu, zároveň však upozornily na oblasti, kam je potřeba orientovat další činnost. Komise se hodlá rychle spojit se všemi zúčastněnými stranami a dokončit posouzení jednotlivých variant politiky. V zájmu účinnosti musí být všechna navrhovaná opatření prokazatelně schopná vytvořit nové příležitosti pro poskytovatele hypotečních úvěrů ke vstupu na jiné trhy a zahájení přeshraničního podnikání. Mělo by být rovněž prokázáno, že umožní efektivnější proces poskytování hypoték s možností dosáhnout úspor z rozsahu a šíře nabídky, která by snížila náklady. Očekávané přínosy by měly být porovnány s možnými náklady na tato opatření. 18 KOM(2007) 724, a SEK(2007) 1520, CS 11 CS

12 Dosavadní činnost ukazuje, že lze očekávat významné přínosy z dalších kroků v několika oblastech jmenovaných v této bílé knize. Mnoho opatření ke zlepšení efektivnosti a konkurenceschopnosti přeshraničního poskytování hypoték by jak na primárních, tak na sekundárních trzích vedlo také k vyšší rozmanitosti produktů a potenciálně k nižším cenám pro spotřebitele. Bílá kniha poukazuje na význam spolehlivých informací, zodpovědného poskytování a získávání úvěrů a vysoké kvality poradenství spotřebitelům, aby bylo zajištěno, že si koupí produkt, který nejlépe odpovídá jejich potřebám. Spotřebitelé by také měli mít přínos z úsilí o posílení mobility klientů zvýšením transparentnosti a omezením vázání produktů. Obecně lze říci, že pro investory by investice do produktů zajištěných hypotékou znamenaly nižší riziko díky větší transparentnosti trhu, větší jistotě ohledně hodnoty, kterou získají ze své investice v případě nesplnění závazku protistranou, a širší nabídce investičních příležitostí v důsledku větší rozmanitosti produktů jak na primárním, tak na sekundárním trhu. CS 12 CS

13 PŘÍLOHA Hlavní úkoly nebo činnosti oznámené v bílé knize Termín splnění Činnosti Příprava posouzení dopadů v oblasti předčasného splacení, předsmluvních informací, roční procentní míry nákladů, přístupu k úvěrovým registrům, hodnocení úvěruschopnosti a standardů poradenství a konzultace s hlavními zúčastněnými stranami na téma předčasného splacení Spotřebitelské testování revidovaného evropského standardizovaného informačního přehledu 2008 Zřízení odborné skupiny pro úvěrové historie 2008 Zveřejnění studie o úloze neúvěrových institucí na hypotečních trzích EU a právní úpravě, jež se na ně vztahuje 2008 Zveřejnění studie o produktech financování jištěných nemovitostí 2008 Možné zřízení odborné skupiny pro sekuritizaci Průzkum vyloučení hypotečních půjček z jiného členského státu EU z krycích fondů pro kryté dluhopisy a průzkum dalších aspektů fungování hypotečních trhů z hlediska volného pohybu kapitálu garantovaného Smlouvou o ES Zveřejnění studie o šetření vázání produktů a dalších nekalých praktik u úvěrů, účtů, plateb a pojištění Předložení doporučení k evidenci v katastrech nemovitostí, řízení o propadnutí hypotéky ve prospěch věřitele a oceňování nemovitostí Zveřejnění srovnávacích tabulek nákladů a délky řízení při zápisech do katastrů nemovitostí a propadnutí hypotéky ve prospěch věřitele Zveřejnění studie vyhodnocující potřebu omezení úrokových sazeb (např. pravidla proti lichvě, kolísání úroků a složenému úročení) a jejich odůvodnění ve srovnání s jejich dopadem na jednotný trh CS 13 CS

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Hospodářský a měnový výbor. pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. k provádění směrnice o spotřebitelském úvěru 2008/48/ES (2012/2037(INI))

Hospodářský a měnový výbor. pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. k provádění směrnice o spotřebitelském úvěru 2008/48/ES (2012/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Hospodářský a měnový výbor 8. 6. 2012 2012/2037(INI) STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k provádění směrnice o spotřebitelském

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2012 SWD(2012) 82 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v rámci jednotného

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.3.2011 SEK(2011) 355 v konečném znění C7-0085/11 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2007/0248(COD) 16. 5. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 Návrh stanoviska Manolis Mavrommatis (PE404.747v01-00) Návrh směrnice Evropského parlamentu

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU L 176/338 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2013 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Pracovní dokument ESC/8/2006 rev4

Pracovní dokument ESC/8/2006 rev4 CS Pracovní dokument ESC/8/2006 rev4 CS CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu, PŘEDLOHA 30.06.2006 [Institucionální čj.] Předloha SMĚRNICE KOMISE, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu

Více

BÍLÁ KNIHA Politika finančních služeb 2005 2010

BÍLÁ KNIHA Politika finančních služeb 2005 2010 EN EN EN BÍLÁ KNIHA Politika finančních služeb 2005 2010 EN 1 EN OBSAH STRUČNÝ OBSAH: ÚVOD / CÍLE / ÚSTŘEDNÍ MOTIV.....3 1. Dynamická konsolidace finančních služeb... 5 2. DOKONALEJŠÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA...

Více