PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ"

Transkript

1 PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ OSTRAVA 2005

2 Název: Podnikové finance Autor: Ing. Kamila Beňová Vydání: první, 2005 Počet stran: 129 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Kamila Beňová Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 Úvod 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Úloha podnikových financí Základní finanční cíle podniku Základní účetní výkazy Majetková a finanční struktura podniku Získávání zdrojů krátkodobého financování Získávání zdrojů dlouhodobého financování Finanční rozhodování podniku Investiční rozhodování Finanční a kapitálové plánování Finanční analýza Oceňování podniku Informační systémy pro finanční řízení Mezinárodní společnosti, fůze, akvizice Řešení úloh, přílohy Literatura

4 2

5 Úvod 3 ÚVOD Podnikové finance tvoří jednu se součástí řízení podniku. Cílem finančního řízení je dosažení plynulého chodu všech podnikových procesů s důrazem na jejich rentabilitu a likviditu (platební schopnost). Cílem studia předmětu podnikové finance je zejména pochopení těchto základních okruhů ve vazbě na další předměty (účetnictví, manažerské účetnictví, kalkulace, controlling) : zdroje financování a jejich získávání, finanční plánování a rozhodování, finanční a majetková struktura podniku, finanční analýza. Kvalifikované finanční rozhodování je podmíněno dostatečnými kvalitními informacemi, které jsou finanční povahy, ale mnoho mimofinančních informací má v konečném důsledku vliv na finanční stav podniku. Podmínkou správného finančního řízení je pochopení všech souvislostí řízení podniku. Podnikové finance vycházejí zejména z informací finančních - tedy z účetních informací. Pro správné finanční řízení a rozhodování má prvořadý význam pochopení účetního systému a účetních výkazů. Tyto účetní informace jsou pak analyzovány a slouží jako podklad při finančním řízení a rozhodování. Pochopitelně, že sestavení účetního systému, analytické členění a celková metodika účetnictví je také ovlivněna potřebami finančního řízení. Pochopení účetních principů, sestavených účetních výkazů a schopnost jejich analýzy je základem Podnikových financí. Podnikové finance na první pohled úzce souvisejí s účetnictvím. Je to dáno tím, že pracují s finančními informacemi, které jsou obsahem finančního účetnictví. Je to však jen část informací, které jsou pro finanční řízení potřebné. Je mnoho mimo účetních informací a procesů, které v konečném rozhodování mají finanční dopad. Podnikové finance jsou součástí řízení, velmi úzce souvisejí a podnikem a jeho procesy. Správné řízení podniku vyžaduje rovnováhu mezi podnikovou strategií, procesy, technologií a organizací. Na podnikové finance lze nahlížet jako na oblast podniku, která je řízena v souladu s podnikovou vizí a strategií, její procesy navazují na ostatní procesy v podniku, stejně tak jako organizace a technologie. Předmět je určen studentům druhého ročníku a je mu věnován jeden semestr. Podnikové finance nemohou existovat jako izolovaná disciplína, neboť úzce navazují na účetnictví, kalkulace a náklady, controlling, daně a další předměty. Základem podnikání je dosažení zisku. Avšak orientace jen na tento cíl se ukázala často nesprávná. Likvidita a platební schopnost je neméně důležitou součástí podnikového řízení. Mnohé podniky dosahující solidního zisku se dostaly na pokraj finančního bankrotu. Analyzovat finanční zdraví podniku a predikovat finanční krize je základním pilířem podnikových financí.

6 4 Podnikové finance Studijní opora je stručným shrnutím základních informací a principů řízení podnikových financí, obsahuje řešené příklady a úkoly k samostatnému vypracování. Cílem tohoto studijního materiálu je, aby s ním mohl pracovat i začátečník, který se dosud s pojmy podnikových financí nesetkal. Podle pokynů v opoře si pak student může dohledat potřebná témata nebo je prohloubit studiem i v jiných literárních zdrojích, které jsou v opoře uvedeny. Tento studijní materiál vychází z právních předpisů platných pro rok V příloze jsou uvedeny finanční výkazy (v povinném rozsahu) v souladu s předpisy pro rok Přeji všem studentům mnoho úspěchů! autorka

7 Úvod 5 Po prostudování textu budete znát: Finanč ní cíle podniku a zajiště ní jejich naplň ování; Majetkovou a finanční strukturu podniku; Dlouhodobá a oběžná aktiva; Pasiva vlastní a cizí kapitál, přiměřený pracovní kapitál; Krátkodobé zdroje financování; zvláštní formy financování leasing, faktoring, dotace; Dlouhodobé zdroje financování; Základní metody pro posuzování investičních záměrů; (Čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento; náklady příležitostí); Strukturu a obsah finančního plánu; Podstatu finanční analýzy, metody, ukazatele, rozbor ukazatelů; Cíle a ekonomické předpoklady fúze. Po prostudování textu budete schopni: Charakterizovat podstatu podnikových financí; Nalézat slabá místa ve financování podniku; Stanovit cíle finančního řízení; Stanovit zdroje financování podniku; Definovat skladbu majetku a kapitálu; Stanovit pracovní kapitál. Navrhovat výši a skladbu oběžných aktiv; Nalézat zdroje financování majetku; Sestavit finanční plán; Implementovat externí vlivy do plánu; Zpracovat finanční analýzu a komentovat výsledky; Předpovídat finanční tíseň.

8 6 Podnikové finance Prostudováním textu získáte: Znalosti základních pojmů podnikových financí. Přehled o ekonomickém a právním kontextu podnikových financí. Prohloubení znalostí o chodu a fungování firmy se zaměřením na procesy financování. Základní znalosti o procesu řízení a optimalizaci finančních zdrojů. Znalosti interních a externích zdrojů financování podniku. Schopnosti analyzovat současný stav firmy a identifikovat příležitosti pro zlepšení finančního řízení a zvýšení hospodářského výsledku. Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

9 Úloha podnikových financí 7 1. Ú LOHA PODNIKOVÝCH FINANCÍ V této kapitole se dozvíte: Základní pojmy podnikových financí; Ekonomický a právní kontext podnikových financí. Budete schopni: Charakterizovat podstatu podnikových financí; Nalézat slabá místa ve financování podniku. Klíčová slova této kapitoly: podnikové finance podniková strategie procesy organizace technologie potřebné zdroje produktivní využívání výsledek hospodaření rozdělení umístění plánování kontrola zdanění enterprise (corporate) finance business strategy processes organisation technology required resources efficient usage business result distribution alocation planning control taxation Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodina (teorie + řešení úloh)

10 8 Podnikové finance Podnikové finance jsou jednou z podpůrných oblastí podniku. Úzce souvisejí se všemi ostatními oblastmi podniku. Souvislost spočívá zejména ve vzniku nákladů, výnosů, investic a peněžních toků v jednotlivých oblastech podniku při jeho fungování. Podnikové finance jsou zároveň soustavou peněžních vztahů, do nichž podnik vstupuje při získávání finančních zdrojů, při jejich alokování a vázání v jednotlivých složkách majetku, při produktivním využívání majetku a při rozdělování dosažených výsledků. Administrativa podniku bývá organizačně spojována s podnikovými financemi. Důvodem je především zákonem stanovená závazná nutnost dokladování všech událostí podnikových financí pro účely daňového výkaznictví. Hlavním cílem podnikových financí je monitorování a řízení finanční situace podniku tak, aby bylo zajištěno plynulé fungování podniku spojené se ziskem a růstem hodnoty podniku. Podnikové finance zabezpečují zejména: Naplnění účetních a daňových povinností podniku, stanovených zákonem. Naplnění požadavků na správu bankovních účtů a platebních závazků (řízení likvidity). Řízení a přípravu finančních výkazů a jejich načasování. o o o Řízení a příprava výkazů o výnosech a hrubé marži. Řízení a příprava rozvahy, výsledovky (výkaz zisku a ztráty) a výkazu cash flow. Řízení a výkaznictví podnikového kapitálu, oceňování a stanovení hodnoty majetku. Kontrolu a úpravy finančního modelu a prognózování. Tvorbu a aktualizaci finančního plánu podniku. Tvorbu a aktualizaci podnikového rozpočtu s aktuálními a očekávaných požadavky na rozpočet. Řízení účetní a finanční dokumentace a administrativy. Investiční analýzu a rozhodování. Správu podnikových smluv z nichž vyplývají majetkové a finanční vztahy. Definování klíčových ukazatelů výkonnosti (Kritical Performance Indicators) a jejich použití při monitorování finančního řízení.

11 Úloha podnikových financí 9 Podnikové finance ve vnitřním kontextu podnikové strategie, procesů, organizace a technologie Procesy Strategie Technologie Organizace Podniková vize určuje směr, kterým se podnik chce dále vyvíjet. Strategie stanovuje pravidla, za jakých chce podnik vizi naplňovat. Podnikové procesy jako navzájem provázané činnosti probíhající v podniku v ideálním případě respektují strategická pravidla a jsou jimi řízeny. Organizace lidských zdrojů, ale i technologie také v ideálním případě respektují strategické principy. Na podnikové finance lze nahlížet jako na oblast podniku, která je řízena v souladu s podnikovou vizí a strategií, její procesy navazují na ostatní procesy v podniku, stejně tak jako organizace a technologie. Znamená to pak, že změna ve strategii podniku, v procesech, organizaci a nebo technologii se projeví v podnikových financích jako např. změna tvorby cen výrobků a služeb, změna skladby dodavatelů a odběratelů, změna způsobu stanovení mzdy zaměstnanců, změna způsobu vnitropodnikového účtování, investice do nové technologie a její implementace apod. Naplňování strategie, tj. průběh procesů, fungování organizace a technologie se do podnikových financí promítají jako operativa a případy, které vyžadují posouzení z finančního hlediska a analýzu, na jejímž základě je učiněno rozhodnutí. Uskutečnění vnitropodnikové a nebo dodavatelsko-odběratelské aktivity se projeví ve financích jako účetní případ spojený s jedním nebo více účetními doklady. Podnikové finance jsou v podniku sice reprezentovány jako podpůrná oblast, nicméně charakter této podpory, kterou finanční manažeři poskytují obchodníkům a technologům podniku, je natolik klíčový a rozhodující, že zajišťuje finančním manažerům výsadní postavení v podniku. Finanční manažer obvykle prosazuje v podniku finanční disciplínu skládající se z vnitropodnikových předpisů a nařízení usměrňujících nakládání s podnikovým majetkem tak, aby nedocházelo k plýtvání a růstu výdajů. V podnicích, kde je role finančních manažerů odsunuta do pozadí, může docházet k tomu, že jsou přijímána rozhodnutí, která se sice z obchodního nebo technologického hlediska jeví jako jediná správná, avšak mají negativní finanční dopad a způsobují finanční ztrátu.

12 10 Podnikové finance V praxi obvykle Finanční ředitel podniku úzce spolupracuje s Generálním ředitelem a ostatními řediteli podniku a podílí se na tvorbě strategie a plánu a všech klíčových rozhodnutích. Finanční ředitel řídí obvykle útvar nebo odbor a podléhají mu organizační jednotky zodpovědné za přípravu finančního a investičního plánu, controlling, vedení účetnictví, pokladna a správa bankovních účtů, zpracování mezd, daně, případně další. V těchto oblastech působí finanční manažeři specialisté pro danou oblast, analytici, plánovači a účetní. Informační technologie podporující funkce podnikových financí za posledních 10 let prodělaly obrovské změny, které dosud nejsou ukončeny a stále rychlým tempem pokračují. Změny směřují zejména k integraci informačních systémů jednotlivého podniku tak, aby každá událost v podniku (jako je např. výdej materiálu ze skladu, příjem dodavatelské faktury ap.) se neprodleně promítla do účetnictví a tím do všech analýz a prognóz v podniku připravovaných. Tato integrace je zvlášť důležitá pro podniky, které působí na nasyceném a rychle se měnícím trhu, kde každodenní informace o aktuálním stavu může ovlivnit dlouhodobý úspěch podniku (např. hypermarkety průběžně sledují objemy prodeje jednotlivého zboží a operativně upravují ceny, vyhlašují cenové akce, analyzují jejich výsledek a mění umístění zboží). Integrace informačních systémů už také překročila hranice jednotlivých podniků a trendem posledních let se stala mezipodniková integrace informačních systémů. Typickým příkladem jsou podniky působící v logistice jako dopravci a správci skladů. Systémy takových podniků v USA jsou integrovány se systémy dodavatelů a odběratelů do takové míry, že objednávka na dodávku zboží od zákazníka se v elektronické formě promítne do systému dopravce a skladovatele a výrobce zboží vyrábí téměř okamžitě a je zároveň zahrnuta do plánu. Rychlost, s jakou se informace dostane do systému, je podstatná pro kvalitu plánu, který prochází optimalizací z různých hledisek. Obecně lze však potvrdit, že mezipodniková integrace informačních systémů přináší úspory z odstranění manuálního vkládání dat, umožňuje snižování a optimalizaci zásob zboží (a tím prostředků v nich vázaných), snížení nákladů na dopravu a především zrychlení reakce na požadavek zákazníka a zkrácení dodacího cyklu. Do podnikových financí se takováto integrace promítá zvyšováním nároků na mimofinanční znalosti finančních manažerů a specialistů. Zvyšuje se úplnost a kvalita finančních informací o jednotlivých účetních případech. Rozsah informací může být natolik veliký, že bez systematického a logického přístupu finančního manažera a bez znalosti mimofinančních souvislostí nelze informace správným způsobem analyzovat a využít k rozhodování. Finanční manažeři se podílejí na implementacích nových informačních systémů, kde spolupracují se specialisty na informační technologie. Hlavním úkolem finančního manažera se čím dál tím více stává sledování obchodně technických událostí v podniku a analyzování jejich možného finančního dopadu. Obchodně technické události v podniku mohou přinášet nutnost zavedení nových finančních analýz v podniku. Tyto potřeby by měl finanční manažer včas identifikovat a zajistit takové úpravy informačních systémů, které by to umožnily.

13 Úloha podnikových financí 11 Podnikové finance ve vnějším kontextu: rozpočtové, úvěrové pojišťovací a realizační vztahy - Rozpočtový vztah znamená jednostranný nenávratný přesun majetku v peněžní formě. Příkladem je placení daní, poskytnutí dotace apod. - Obsahem úvěrového vztahu je také přesun majetku, zpravidla v peněžní formě, ale s podmínkou návratnosti. Příkladem je poskytnutí úvěru bankou a jeho splacení po uplynutí dohodnuté lhůty. - Pojišťovací vztah je charakteristický přesunem peněžního majetku do společného pojistného fondu. Zpětný pohyb je tu podmíněn vznikem pojistné události a bývá neekvivalentní (pojištěný může z pojistného fondu získat více nebo méně, než do něj sám vložil. Závisí to zejména na výši škody, která mu při pojistné události vznikla a na podmínkách pojistné smlouvy). - Realizační peněžní vztah označuje vztah vznikající při koupi a prodeji zboží nebo služby s podmínkou promptního placení (za hotové, převodem, zálohově apod.) Úkol k textu. Popište základní úlohy a funkce podnikových financí Úkol k zamyšlení. Jaké jsou vazby mezi strategií, technologií, organizací a procesy v podniku? Část pro zájemce. Neuvážená změna v celkové strategii, organizační struktuře podniku, změna technologie může vyvolat problémy ve finanční oblasti. Proto je nutné vycházet při finančním řízení nejen z účetních informací, ale pojímat finanční toky v celkovém kontextu všech činností podniku.

14 12 Podnikové finance Shrnutí kapitoly. V každém podniku lze z manažerského pohledu rozlišovat tyto oblasti: * Vize a strategie. * Technologie. * Procesy. * Organizace. Všechny tyto oblasti spolu souvisejí a měly by být v rovnováze v odpovídající velikosti a zaměření podniku. Existuje-li nerovnováha, projeví se to dříve nebo později jako slabá stránka podniku s možným finančním dopadem na podnik. Čas jsou peníze Vydržte!!! Začne to být zajímavější!!

15 Základní finanční cíle podniku 13 2.ZÁKLADNÍ FINANČ NÍ CÍLE PODNIKU A PROCES FINANČ NÍHO Ř ÍZENÍ V této kapitole se dozvíte: Finanč ní cíle podniku a zajiště ní jejich naplň ování; Podnikové potř eby: provozní náklady; Podnikové zdroje vnitř ní; Podnikové zdroje vně jší. Budete schopni: Stanovit cíle finančního řízení; Stanovit zdroje financování podniku. Klíčová slova této kapitoly: Cíl Potřeba Náklad Výdaj Výnos Zisk kumulované odpisy Investice provozní náklady Periodický Výstavba Vnitřní Vnější Riziko Fondy daň z příjmu (Evropa) DPH (Evropa) Spotřební daň (Evropa) prodejní daň (US) Pojištění Úvěr půjčit si půjčit nekomu úroková sazba Dodavatel objective requirement cost expense revenue profit cumulated depreciation investment operational cost periodical construction internal external risk funds income tax (Europe) VAT (Europe) consumption tax (Europe) sales tax (US) inssurance loan borrow lend interest rate vendor

16 14 Podnikové finance Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Základním cílem finančního řízení je dosažení plynulého chodu společnosti při dosažení zisku. Jedná se o naplnění základní podstaty podnikání dosažení zisku (rentability) a současně zajištění platební schopnosti podniku. Pro plynulý chod provozní činnosti je nutné zajistit financování technologie (stálá aktiva = dlouhodobý majetek), dále pak pořízení materiálu, ostatních služeb a mzdy pracovníků. V tomto kontextu je tedy možné rozdělit náklady na fixní a variabilní. Sledování jejich skladby a výše je součástí řízení podnikových financí. Pro zajištění plynulého chodu společnosti je potřeba zajistit zdroje pro financování všech provozních nákladů při sledování rizik zajištění minimální zásoby surovin, obnova a údržba technologie, případně výstavba nových provozů. To vše opět při zachování původní strategie (vize podniku), od které se odvíjí technologie, procesy a organizace podniku. V podmínkách tržního hospodářství mohou podniky k financování své činnosti využívat širokou škálu zdrojů. Pro přehlednost budeme zdroje financování členit z hlediska způsobu získávání podnikového kapitálu, a to na interní a externí. Interní zdroje financování Zisk. Odpisy. Zaměstnanecké fondy. Zisk patří k základním interních zdrojům a jeho výši kromě ostatních faktorů, ovlivňují především daňová a dividendová politika. Zisk je kladný rozdíl mezi dosaženými výnosy a náklady podniku. Struktura vykazování zisku je podrobně pospána v kapitole finanční výkazy. Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty je základem pro výpočet daně účetní jednotky. Daňový základ však může být zcela odlišný od účetní zisku. Vypočtená daň bývá obvykle zaúčtována jako poslední účetní operace a snižuje dosažený účetní zisk o daňovou povinnost společnosti. Hospodářský výsledek (zisk nebo ztráta) ve schvalovacím řízení je převeden v rozvaze na pasivech viz téma finanční výkazy, rozvaha. Je tedy převeden do dalšího účetního období a po schválení valnou hromadou je rozdělen do fondů, případně určen k výplatě podílu na zisku (dividendě) společníků, členů družstva či akcionářů. Rozdělení zisku je - vyjma tvorby zákonného rezervního fondu v souladu s Obchodním zákonem plně v kompetenci statutárních orgánů účetní jednotky. Zisk podniku zvyšuje, ztráta naopak snižuje vlastní kapitál podniku. Tento vlastní kapitál je zdrojem krytí majetku aktiv, a to jak stálých, tak oběžných. Uvědomme si, že výplatou podílu na zisku dochází ke snižování vlastního kapitálu a tedy určitému finančnímu omezení pořizování obou složek aktiv (stálá a oběžná). Podnik pak musí nová aktiva majetek krýt z cizích zdrojů, ať už krátkodobých nebo dlouhodobých.

17 Základní finanční cíle podniku 15 Dalším vnitřním zdrojem financování jsou odpisy - nepeněžní forma nákladů. Odpisy představuji finanční ohodnocení opotřebení majetku. Jsou to náklady, které nejsou spojeny se současným odlivem finančních prostředků. Ovlivňují zisk podniku, ale podnik je neplatí. V tomto kontextu interních zdrojů podniku - je nutno si uvědomit, že finance se promítají do všech oblastí fungování firmy. Velmi velký vliv má strategie řízení podílu jednotlivých složek aktiv a pasiv. Stálá aktiva se definují jako dlouhodobý majetek, který postupně snižuje svou hodnotu odpisuje se. Již z názvu dlouhodobý je patrné, že by měl být krytý v pasivech dlouhodobými zdroji, buď vlastními vlastním kapitálem nebo cizími zdroji dlouhodobého charakteru. Krytí oběžného majetku = finance + zásoby + pohledávky, bývá často klíčovou otázkou řízení financí. Problematika finančního řízení se pak promítá do řízení samotné výrobního procesu řízení výše a obrátky zásob, sledování nákladových položek výroby, splatnost pohledávek a závazků. Zásoby jsou velmi podstatnou složkou aktiv podniku. Řízení jejich přiměřené výše a oceňování má strategický význam. Důležité je si uvědomit různý pohled na tuto problematiku v různých podnicích. Jiná bude zřejmě strategie v hypermarketových řetězcích, kde mají zásoby zcela jinou skladbu a obrátku než v podniku, který se zabývá např. stavební činností. Zásoby mohou mít tyto formy : Materiál. Zásoby vlastní výroby. Zboží. Interní zdroje financování, tedy vlastní kapitál (základní kapitál a zisk), kumulované odpisy logicky nemohou pokrýt vždy všechna aktiva. Podnik pak financuje pořízení majetku z externích zdrojů. K externím zdrojům financování patří : vklad majitele a jeho další zvyšování, dlouhodobé a střednědobé úvěry, krátkodobé úvěry, zvláštní formy financování (leasing, faktoring a forfaiting), dotace. Za externí zdroje financování pokládáme všechny zdroje, které do podniku přicházejí zvenčí od jiných subjektů, bez ohledu na to, zda jde o jiné podniky, banky, pojišťovny, individuální majitele kapitálu apod. Dlouhodobé a střednědobé úvěry Úvěry jsou všeobecně charakterizovány jako návratné peněžní vztahy, tj. vztahy, při nichž věřitel poskytuje konkrétní hodnoty k dočasnému používání dlužníkovi.

18 16 Podnikové finance Základním kritériem členění úvěrů je doba, na kterou se úvěr poskytuje. Podle toho dělíme úvěry na : - dlouhodobé, poskytované na období 4-6 let, - střednědobé, poskytované na období od 1 roku do 4-6 let, - krátkodobé, poskytované na dobu do 1 roku. Zvláštní formy financování Kromě uvedených forem financování z cizích zdrojů se v podnikové sféře užívají i další formy financování : Faktoring. Forfaiting. Leasing je velmi využívaná forma financování, kterou poskytuje leasingová společnost. Podle podmínek rozlišujeme leasing operativní a finanční. Dohoda o prodeji a zpětném pronájmu zpětný leasing. Při získávání majetku se podnik zpravidla rozhoduje mezi úvěrem a leasingem. Při rozhodování o výhodnosti obou možných alternativ je třeba brát zřetel na výdaje spojené se získáním úvěru (leasingu), možné daňové úspory apod. Dotace Přímé dotace znamenají přísun peněžních prostředků do podniku a jedná se především : Cenové příplatky zemědělci Exportní prémie Investiční dotace jejichž cílem je podporovat aktivitu investorů Jiné přímé formy dotování - účelové stanovené Nepřímé dotace znamenají snížení podnikových výdajů a hlavní formy jsou : Daňové úlevy Bezúročné půjčky Státní záruka úvěrů Bezplatné poradenství Poskytování výhodných státních objednávek

19 Základní finanční cíle podniku 17 Úkol k textu. Zamyslete se nad zdroji financování a pokuste se aplikovat znalosti z jiných předmětů. Zásoby podniku, jejich skladba a řízení to je téma, které jste jistě probírali v několika dalších předmětech. Podnikové finance nabízejí nový pohled na zásoby aplikujte své současné znalosti. Úkol k zamyšlení. Leasing je velmi hojně používaný zdroj financování. Jaká jsou jeho pozitiva a negativa? Část pro zájemce. Poskytnutí provozní nebo investiční dotace je velmi používané téma. Provozní dotace je však z daňového hlediska výnos, který podnik musí v daném účetním období zdanit. V soulad s podmínkami poskytnutí dotace je povinen použít dotaci k účelům, které uvedl v žádosti o přiznání dotace. V případě nesplnění podmínek je povinen dotaci vrátit. Vrácení dotace je finančním výdajem, který nezřídka dostane podnik do finanční tísně. Korespondenční úkol. Leasing je oblíbený zdroj financování. Popište jeho podstatu, případně se pokuste nalézt nabídky leasingových společností a porovnejte je. Shrnutí kapitoly. Přehled zdrojů financování. Pro přehlednost budeme zdroje financování členit z hlediska způsobu získávání podnikového kapitálu, a to na interní a externí. K externím zdrojům financování patří : vklad majitele a jeho další zvyšování, dlouhodobé a střednědobé úvěry, krátkodobé úvěry, zvláštní formy financování (leasing, faktoring a forfaiting), dotace. K interním zdrojům financování patří : zisk, odpisy, ostatní interní zdroje.

20 18 Podnikové finance Otázky Popište základní zdroje financování podniku. Proč jsou odpisy považovány za interní zdroj financování? Charakterizujte zvláštní formy financování leasing, faktoring a forfaiting. Půjčit si nebo vydělat??? Častá otázka! Už znáte odpověď? Další zdroje. Vl. Němec: Řízení a ekonomika firmy, Grada Publishing, Praha 1998 R. D. Hisrich, M. P. Peters: Založení a řízení nového podniku, Victoria Publishing, Praha 1996 K. Bartošek, D. Felsbergová, P. Jaroš: Bankovnictví v České republice, Serifa, Praha 1998

21 Základní finanční výkazy ZÁKLADNÍ FINANČ NÍ VÝKAZY V této kapitole se dozvíte: podstatu a význam účetnictví; účetní výkazy; obsahové vymezení pojmů v účetních výkazech. Budete schopni: číst v účetních výkazech; nalézat vazby mezi jednotlivými položkami ve výkazech. Klíčová slova této kapitoly: Česky Rozvaha Výsledovka (Výkaz zisků a ztráty) Výkaz Cash Flow zákonem stanovený požadavek aktiva pasiva vlastní jmění pohledávky závazky periodický tržby náklady na prodej zboží finanční výnosy rezervy fondy daň z příjmu (Evropa) DPH (Evropa) spotřební daň (Evropa) prodejní daň (US) Mezinárodní účetní standardy (Evropa) Obecně uznávané účetní standardy (US) English Balance sheet (BS) Profit and loss statement (P/L Statement) Income Statement Cash Flow Report law requirement Assets liabilities equity receivables payables periodical revenues cost of goods sold financial revenues reservs funds income tax (Europe) VAT (Europe) consumption tax (Europe) sales tax (US) IAS (International Accounting Standards) GAAP (Generaly Accepted Accounting Standards) Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

22 20 Podnikové finance Podstata a význam účetnictví Úkolem účetnictví je číselné zachycení hospodářských operací. Účetnictví musí všem uživatelům poskytnout informace o ekonomické podstatě daného podniku, tedy zejména o finanční situaci, likviditě, velikosti podniku a hospodářském výsledku. Účetnictví je ucelenou soustavou záznamů v účetních jednotkách. Tyto záznamy musí být úplné, správné a průkazné. Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a závazků, o nákladech a výnosech. Legislativní rámec účetnictví: o Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění o České účetní standardy FZ 2003, kterými se stanoví postupy účtování pro podnikatele (základní přehled účetních standardů) o FZ01/2003 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro podnikatele") Ministerstvo financí ČR, dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českých účetních standardů. České účetní standardy jsou zveřejněny ve finančním zpravodaji č /2003 a na internetových stránkách MF ČR. České účetní standardy pro podnikatele: číslo název Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 008 Operace s cennými papíry a podíly 009 Deriváty 010 Zvláštní operace s pohledávkami 011 Operace s podnikem 012 Změny vlastního kapitálu 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 014 Dlouhodobý finanční majetek 015 Zásoby 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

23 Základní finanční výkazy Zúčtovací vztahy 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 019 Náklady a výnosy 020 Konsolidace 021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 023 Přehled o peněžních tocích Základní účetní výkazy a jejich význam pro finanční řízení I. Majetek a jeho členění: Pod pojmem majetek rozumíme všechny hospodářské prostředky, které účetní jednotka při své podnikatelské činnosti užívá 1. Stálá aktiva - majetek dlouhodobé potřeby, slouží dlouhodobě, opotřebovává se postupně. Řadíme zde: Dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý finanční majetek. 2. Oběžná (provozní) aktiva Zásoby (materiálu, vlastní výroby, zboží). Pohledávky za odběrateli. Peněžní prostředky. Krátkodobý finanční majetek. II. Zdroje krytí majetku podnikatele - kapitál 1. Vlastní zdroje - podmiňuje vlastnická forma podnikatelského subjektu Základní kapitál peněžní i nepeněžní vklady vlastníků Kapitálové fondy a fondy ze zisku Zisk 2. Cizí zdroje - udává výši majetku, která byla podnikatel. subjektu svěřena na určitou dobu Závazky (krátkodobé, dlouhodobé) Úvěry a půjčky

24 22 Podnikové finance ROZVAHA (bilance) Rozvaha je přehledná sestava aktiv a pasív účetní jednotky. Na straně aktiv je vyjádřen majetek účetní jednotky, na straně pasív zdroje jeho krytí. - Rozvaha se sestavuje vždy k určitému dni. - Aktiva a pasíva se v každém okamžiku rovnají. Základní schéma rozvahy je potřebné jako východisko pro finanční rozhodování. Stav majetku, jeho skladba, stupeň opotřebení stálých aktiv, poměr stálých a oběžných aktiv, zdroje krytí tyto informace získáme z účetního výkazu ROZVAHA : Základní schéma rozvahy : Aktiva ROZVAHA k... Pasíva A. Pohledávky za upsané vlastní kapitál A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál B. Stálá aktiva II. Kapitálové fondy I. Dlouhodobý nehmotný majetek III. Fondy ze zisku II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Hospodářský výsledek z minulých let V. Hospodářský výsledek C. Oběžná aktiva běžného účetního období I. Zásoby (+,-) II. Pohledávky dlouhodobé III. Pohledávky krátkodobé IV. Peníze B. Cizí zdroje I. Rezervy II. Závazky dlouhodobé D. Ostatní aktiva III. Závazky krátkodobé - přechodné účty aktiv IV. Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva - přechodné účty pasív Výše uvedená rozvaha je pouhým schématem výkazu, který je v souladu se zákonem mnohem podrobnější (viz dále). Pro pochopení jednotlivých vazeb mezi složkami majetku (aktiva) a zdrojů krytí (pasíva) je však nutné porozumět rozvaze v rozlišení na základní čtyři kvadranty : Majetek : Stálá aktiva Oběžná aktiva Zdroje krytí : Vlastní kapitál Cizí zdroje

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A Z Á K L A D Y F I N A N C Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P Ř E D M Ě T U

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více