PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ"

Transkript

1 PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ OSTRAVA 2005

2 Název: Podnikové finance Autor: Ing. Kamila Beňová Vydání: první, 2005 Počet stran: 129 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Kamila Beňová Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 Úvod 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Úloha podnikových financí Základní finanční cíle podniku Základní účetní výkazy Majetková a finanční struktura podniku Získávání zdrojů krátkodobého financování Získávání zdrojů dlouhodobého financování Finanční rozhodování podniku Investiční rozhodování Finanční a kapitálové plánování Finanční analýza Oceňování podniku Informační systémy pro finanční řízení Mezinárodní společnosti, fůze, akvizice Řešení úloh, přílohy Literatura

4 2

5 Úvod 3 ÚVOD Podnikové finance tvoří jednu se součástí řízení podniku. Cílem finančního řízení je dosažení plynulého chodu všech podnikových procesů s důrazem na jejich rentabilitu a likviditu (platební schopnost). Cílem studia předmětu podnikové finance je zejména pochopení těchto základních okruhů ve vazbě na další předměty (účetnictví, manažerské účetnictví, kalkulace, controlling) : zdroje financování a jejich získávání, finanční plánování a rozhodování, finanční a majetková struktura podniku, finanční analýza. Kvalifikované finanční rozhodování je podmíněno dostatečnými kvalitními informacemi, které jsou finanční povahy, ale mnoho mimofinančních informací má v konečném důsledku vliv na finanční stav podniku. Podmínkou správného finančního řízení je pochopení všech souvislostí řízení podniku. Podnikové finance vycházejí zejména z informací finančních - tedy z účetních informací. Pro správné finanční řízení a rozhodování má prvořadý význam pochopení účetního systému a účetních výkazů. Tyto účetní informace jsou pak analyzovány a slouží jako podklad při finančním řízení a rozhodování. Pochopitelně, že sestavení účetního systému, analytické členění a celková metodika účetnictví je také ovlivněna potřebami finančního řízení. Pochopení účetních principů, sestavených účetních výkazů a schopnost jejich analýzy je základem Podnikových financí. Podnikové finance na první pohled úzce souvisejí s účetnictvím. Je to dáno tím, že pracují s finančními informacemi, které jsou obsahem finančního účetnictví. Je to však jen část informací, které jsou pro finanční řízení potřebné. Je mnoho mimo účetních informací a procesů, které v konečném rozhodování mají finanční dopad. Podnikové finance jsou součástí řízení, velmi úzce souvisejí a podnikem a jeho procesy. Správné řízení podniku vyžaduje rovnováhu mezi podnikovou strategií, procesy, technologií a organizací. Na podnikové finance lze nahlížet jako na oblast podniku, která je řízena v souladu s podnikovou vizí a strategií, její procesy navazují na ostatní procesy v podniku, stejně tak jako organizace a technologie. Předmět je určen studentům druhého ročníku a je mu věnován jeden semestr. Podnikové finance nemohou existovat jako izolovaná disciplína, neboť úzce navazují na účetnictví, kalkulace a náklady, controlling, daně a další předměty. Základem podnikání je dosažení zisku. Avšak orientace jen na tento cíl se ukázala často nesprávná. Likvidita a platební schopnost je neméně důležitou součástí podnikového řízení. Mnohé podniky dosahující solidního zisku se dostaly na pokraj finančního bankrotu. Analyzovat finanční zdraví podniku a predikovat finanční krize je základním pilířem podnikových financí.

6 4 Podnikové finance Studijní opora je stručným shrnutím základních informací a principů řízení podnikových financí, obsahuje řešené příklady a úkoly k samostatnému vypracování. Cílem tohoto studijního materiálu je, aby s ním mohl pracovat i začátečník, který se dosud s pojmy podnikových financí nesetkal. Podle pokynů v opoře si pak student může dohledat potřebná témata nebo je prohloubit studiem i v jiných literárních zdrojích, které jsou v opoře uvedeny. Tento studijní materiál vychází z právních předpisů platných pro rok V příloze jsou uvedeny finanční výkazy (v povinném rozsahu) v souladu s předpisy pro rok Přeji všem studentům mnoho úspěchů! autorka

7 Úvod 5 Po prostudování textu budete znát: Finanč ní cíle podniku a zajiště ní jejich naplň ování; Majetkovou a finanční strukturu podniku; Dlouhodobá a oběžná aktiva; Pasiva vlastní a cizí kapitál, přiměřený pracovní kapitál; Krátkodobé zdroje financování; zvláštní formy financování leasing, faktoring, dotace; Dlouhodobé zdroje financování; Základní metody pro posuzování investičních záměrů; (Čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento; náklady příležitostí); Strukturu a obsah finančního plánu; Podstatu finanční analýzy, metody, ukazatele, rozbor ukazatelů; Cíle a ekonomické předpoklady fúze. Po prostudování textu budete schopni: Charakterizovat podstatu podnikových financí; Nalézat slabá místa ve financování podniku; Stanovit cíle finančního řízení; Stanovit zdroje financování podniku; Definovat skladbu majetku a kapitálu; Stanovit pracovní kapitál. Navrhovat výši a skladbu oběžných aktiv; Nalézat zdroje financování majetku; Sestavit finanční plán; Implementovat externí vlivy do plánu; Zpracovat finanční analýzu a komentovat výsledky; Předpovídat finanční tíseň.

8 6 Podnikové finance Prostudováním textu získáte: Znalosti základních pojmů podnikových financí. Přehled o ekonomickém a právním kontextu podnikových financí. Prohloubení znalostí o chodu a fungování firmy se zaměřením na procesy financování. Základní znalosti o procesu řízení a optimalizaci finančních zdrojů. Znalosti interních a externích zdrojů financování podniku. Schopnosti analyzovat současný stav firmy a identifikovat příležitosti pro zlepšení finančního řízení a zvýšení hospodářského výsledku. Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

9 Úloha podnikových financí 7 1. Ú LOHA PODNIKOVÝCH FINANCÍ V této kapitole se dozvíte: Základní pojmy podnikových financí; Ekonomický a právní kontext podnikových financí. Budete schopni: Charakterizovat podstatu podnikových financí; Nalézat slabá místa ve financování podniku. Klíčová slova této kapitoly: podnikové finance podniková strategie procesy organizace technologie potřebné zdroje produktivní využívání výsledek hospodaření rozdělení umístění plánování kontrola zdanění enterprise (corporate) finance business strategy processes organisation technology required resources efficient usage business result distribution alocation planning control taxation Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodina (teorie + řešení úloh)

10 8 Podnikové finance Podnikové finance jsou jednou z podpůrných oblastí podniku. Úzce souvisejí se všemi ostatními oblastmi podniku. Souvislost spočívá zejména ve vzniku nákladů, výnosů, investic a peněžních toků v jednotlivých oblastech podniku při jeho fungování. Podnikové finance jsou zároveň soustavou peněžních vztahů, do nichž podnik vstupuje při získávání finančních zdrojů, při jejich alokování a vázání v jednotlivých složkách majetku, při produktivním využívání majetku a při rozdělování dosažených výsledků. Administrativa podniku bývá organizačně spojována s podnikovými financemi. Důvodem je především zákonem stanovená závazná nutnost dokladování všech událostí podnikových financí pro účely daňového výkaznictví. Hlavním cílem podnikových financí je monitorování a řízení finanční situace podniku tak, aby bylo zajištěno plynulé fungování podniku spojené se ziskem a růstem hodnoty podniku. Podnikové finance zabezpečují zejména: Naplnění účetních a daňových povinností podniku, stanovených zákonem. Naplnění požadavků na správu bankovních účtů a platebních závazků (řízení likvidity). Řízení a přípravu finančních výkazů a jejich načasování. o o o Řízení a příprava výkazů o výnosech a hrubé marži. Řízení a příprava rozvahy, výsledovky (výkaz zisku a ztráty) a výkazu cash flow. Řízení a výkaznictví podnikového kapitálu, oceňování a stanovení hodnoty majetku. Kontrolu a úpravy finančního modelu a prognózování. Tvorbu a aktualizaci finančního plánu podniku. Tvorbu a aktualizaci podnikového rozpočtu s aktuálními a očekávaných požadavky na rozpočet. Řízení účetní a finanční dokumentace a administrativy. Investiční analýzu a rozhodování. Správu podnikových smluv z nichž vyplývají majetkové a finanční vztahy. Definování klíčových ukazatelů výkonnosti (Kritical Performance Indicators) a jejich použití při monitorování finančního řízení.

11 Úloha podnikových financí 9 Podnikové finance ve vnitřním kontextu podnikové strategie, procesů, organizace a technologie Procesy Strategie Technologie Organizace Podniková vize určuje směr, kterým se podnik chce dále vyvíjet. Strategie stanovuje pravidla, za jakých chce podnik vizi naplňovat. Podnikové procesy jako navzájem provázané činnosti probíhající v podniku v ideálním případě respektují strategická pravidla a jsou jimi řízeny. Organizace lidských zdrojů, ale i technologie také v ideálním případě respektují strategické principy. Na podnikové finance lze nahlížet jako na oblast podniku, která je řízena v souladu s podnikovou vizí a strategií, její procesy navazují na ostatní procesy v podniku, stejně tak jako organizace a technologie. Znamená to pak, že změna ve strategii podniku, v procesech, organizaci a nebo technologii se projeví v podnikových financích jako např. změna tvorby cen výrobků a služeb, změna skladby dodavatelů a odběratelů, změna způsobu stanovení mzdy zaměstnanců, změna způsobu vnitropodnikového účtování, investice do nové technologie a její implementace apod. Naplňování strategie, tj. průběh procesů, fungování organizace a technologie se do podnikových financí promítají jako operativa a případy, které vyžadují posouzení z finančního hlediska a analýzu, na jejímž základě je učiněno rozhodnutí. Uskutečnění vnitropodnikové a nebo dodavatelsko-odběratelské aktivity se projeví ve financích jako účetní případ spojený s jedním nebo více účetními doklady. Podnikové finance jsou v podniku sice reprezentovány jako podpůrná oblast, nicméně charakter této podpory, kterou finanční manažeři poskytují obchodníkům a technologům podniku, je natolik klíčový a rozhodující, že zajišťuje finančním manažerům výsadní postavení v podniku. Finanční manažer obvykle prosazuje v podniku finanční disciplínu skládající se z vnitropodnikových předpisů a nařízení usměrňujících nakládání s podnikovým majetkem tak, aby nedocházelo k plýtvání a růstu výdajů. V podnicích, kde je role finančních manažerů odsunuta do pozadí, může docházet k tomu, že jsou přijímána rozhodnutí, která se sice z obchodního nebo technologického hlediska jeví jako jediná správná, avšak mají negativní finanční dopad a způsobují finanční ztrátu.

12 10 Podnikové finance V praxi obvykle Finanční ředitel podniku úzce spolupracuje s Generálním ředitelem a ostatními řediteli podniku a podílí se na tvorbě strategie a plánu a všech klíčových rozhodnutích. Finanční ředitel řídí obvykle útvar nebo odbor a podléhají mu organizační jednotky zodpovědné za přípravu finančního a investičního plánu, controlling, vedení účetnictví, pokladna a správa bankovních účtů, zpracování mezd, daně, případně další. V těchto oblastech působí finanční manažeři specialisté pro danou oblast, analytici, plánovači a účetní. Informační technologie podporující funkce podnikových financí za posledních 10 let prodělaly obrovské změny, které dosud nejsou ukončeny a stále rychlým tempem pokračují. Změny směřují zejména k integraci informačních systémů jednotlivého podniku tak, aby každá událost v podniku (jako je např. výdej materiálu ze skladu, příjem dodavatelské faktury ap.) se neprodleně promítla do účetnictví a tím do všech analýz a prognóz v podniku připravovaných. Tato integrace je zvlášť důležitá pro podniky, které působí na nasyceném a rychle se měnícím trhu, kde každodenní informace o aktuálním stavu může ovlivnit dlouhodobý úspěch podniku (např. hypermarkety průběžně sledují objemy prodeje jednotlivého zboží a operativně upravují ceny, vyhlašují cenové akce, analyzují jejich výsledek a mění umístění zboží). Integrace informačních systémů už také překročila hranice jednotlivých podniků a trendem posledních let se stala mezipodniková integrace informačních systémů. Typickým příkladem jsou podniky působící v logistice jako dopravci a správci skladů. Systémy takových podniků v USA jsou integrovány se systémy dodavatelů a odběratelů do takové míry, že objednávka na dodávku zboží od zákazníka se v elektronické formě promítne do systému dopravce a skladovatele a výrobce zboží vyrábí téměř okamžitě a je zároveň zahrnuta do plánu. Rychlost, s jakou se informace dostane do systému, je podstatná pro kvalitu plánu, který prochází optimalizací z různých hledisek. Obecně lze však potvrdit, že mezipodniková integrace informačních systémů přináší úspory z odstranění manuálního vkládání dat, umožňuje snižování a optimalizaci zásob zboží (a tím prostředků v nich vázaných), snížení nákladů na dopravu a především zrychlení reakce na požadavek zákazníka a zkrácení dodacího cyklu. Do podnikových financí se takováto integrace promítá zvyšováním nároků na mimofinanční znalosti finančních manažerů a specialistů. Zvyšuje se úplnost a kvalita finančních informací o jednotlivých účetních případech. Rozsah informací může být natolik veliký, že bez systematického a logického přístupu finančního manažera a bez znalosti mimofinančních souvislostí nelze informace správným způsobem analyzovat a využít k rozhodování. Finanční manažeři se podílejí na implementacích nových informačních systémů, kde spolupracují se specialisty na informační technologie. Hlavním úkolem finančního manažera se čím dál tím více stává sledování obchodně technických událostí v podniku a analyzování jejich možného finančního dopadu. Obchodně technické události v podniku mohou přinášet nutnost zavedení nových finančních analýz v podniku. Tyto potřeby by měl finanční manažer včas identifikovat a zajistit takové úpravy informačních systémů, které by to umožnily.

13 Úloha podnikových financí 11 Podnikové finance ve vnějším kontextu: rozpočtové, úvěrové pojišťovací a realizační vztahy - Rozpočtový vztah znamená jednostranný nenávratný přesun majetku v peněžní formě. Příkladem je placení daní, poskytnutí dotace apod. - Obsahem úvěrového vztahu je také přesun majetku, zpravidla v peněžní formě, ale s podmínkou návratnosti. Příkladem je poskytnutí úvěru bankou a jeho splacení po uplynutí dohodnuté lhůty. - Pojišťovací vztah je charakteristický přesunem peněžního majetku do společného pojistného fondu. Zpětný pohyb je tu podmíněn vznikem pojistné události a bývá neekvivalentní (pojištěný může z pojistného fondu získat více nebo méně, než do něj sám vložil. Závisí to zejména na výši škody, která mu při pojistné události vznikla a na podmínkách pojistné smlouvy). - Realizační peněžní vztah označuje vztah vznikající při koupi a prodeji zboží nebo služby s podmínkou promptního placení (za hotové, převodem, zálohově apod.) Úkol k textu. Popište základní úlohy a funkce podnikových financí Úkol k zamyšlení. Jaké jsou vazby mezi strategií, technologií, organizací a procesy v podniku? Část pro zájemce. Neuvážená změna v celkové strategii, organizační struktuře podniku, změna technologie může vyvolat problémy ve finanční oblasti. Proto je nutné vycházet při finančním řízení nejen z účetních informací, ale pojímat finanční toky v celkovém kontextu všech činností podniku.

14 12 Podnikové finance Shrnutí kapitoly. V každém podniku lze z manažerského pohledu rozlišovat tyto oblasti: * Vize a strategie. * Technologie. * Procesy. * Organizace. Všechny tyto oblasti spolu souvisejí a měly by být v rovnováze v odpovídající velikosti a zaměření podniku. Existuje-li nerovnováha, projeví se to dříve nebo později jako slabá stránka podniku s možným finančním dopadem na podnik. Čas jsou peníze Vydržte!!! Začne to být zajímavější!!

15 Základní finanční cíle podniku 13 2.ZÁKLADNÍ FINANČ NÍ CÍLE PODNIKU A PROCES FINANČ NÍHO Ř ÍZENÍ V této kapitole se dozvíte: Finanč ní cíle podniku a zajiště ní jejich naplň ování; Podnikové potř eby: provozní náklady; Podnikové zdroje vnitř ní; Podnikové zdroje vně jší. Budete schopni: Stanovit cíle finančního řízení; Stanovit zdroje financování podniku. Klíčová slova této kapitoly: Cíl Potřeba Náklad Výdaj Výnos Zisk kumulované odpisy Investice provozní náklady Periodický Výstavba Vnitřní Vnější Riziko Fondy daň z příjmu (Evropa) DPH (Evropa) Spotřební daň (Evropa) prodejní daň (US) Pojištění Úvěr půjčit si půjčit nekomu úroková sazba Dodavatel objective requirement cost expense revenue profit cumulated depreciation investment operational cost periodical construction internal external risk funds income tax (Europe) VAT (Europe) consumption tax (Europe) sales tax (US) inssurance loan borrow lend interest rate vendor

16 14 Podnikové finance Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Základním cílem finančního řízení je dosažení plynulého chodu společnosti při dosažení zisku. Jedná se o naplnění základní podstaty podnikání dosažení zisku (rentability) a současně zajištění platební schopnosti podniku. Pro plynulý chod provozní činnosti je nutné zajistit financování technologie (stálá aktiva = dlouhodobý majetek), dále pak pořízení materiálu, ostatních služeb a mzdy pracovníků. V tomto kontextu je tedy možné rozdělit náklady na fixní a variabilní. Sledování jejich skladby a výše je součástí řízení podnikových financí. Pro zajištění plynulého chodu společnosti je potřeba zajistit zdroje pro financování všech provozních nákladů při sledování rizik zajištění minimální zásoby surovin, obnova a údržba technologie, případně výstavba nových provozů. To vše opět při zachování původní strategie (vize podniku), od které se odvíjí technologie, procesy a organizace podniku. V podmínkách tržního hospodářství mohou podniky k financování své činnosti využívat širokou škálu zdrojů. Pro přehlednost budeme zdroje financování členit z hlediska způsobu získávání podnikového kapitálu, a to na interní a externí. Interní zdroje financování Zisk. Odpisy. Zaměstnanecké fondy. Zisk patří k základním interních zdrojům a jeho výši kromě ostatních faktorů, ovlivňují především daňová a dividendová politika. Zisk je kladný rozdíl mezi dosaženými výnosy a náklady podniku. Struktura vykazování zisku je podrobně pospána v kapitole finanční výkazy. Výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty je základem pro výpočet daně účetní jednotky. Daňový základ však může být zcela odlišný od účetní zisku. Vypočtená daň bývá obvykle zaúčtována jako poslední účetní operace a snižuje dosažený účetní zisk o daňovou povinnost společnosti. Hospodářský výsledek (zisk nebo ztráta) ve schvalovacím řízení je převeden v rozvaze na pasivech viz téma finanční výkazy, rozvaha. Je tedy převeden do dalšího účetního období a po schválení valnou hromadou je rozdělen do fondů, případně určen k výplatě podílu na zisku (dividendě) společníků, členů družstva či akcionářů. Rozdělení zisku je - vyjma tvorby zákonného rezervního fondu v souladu s Obchodním zákonem plně v kompetenci statutárních orgánů účetní jednotky. Zisk podniku zvyšuje, ztráta naopak snižuje vlastní kapitál podniku. Tento vlastní kapitál je zdrojem krytí majetku aktiv, a to jak stálých, tak oběžných. Uvědomme si, že výplatou podílu na zisku dochází ke snižování vlastního kapitálu a tedy určitému finančnímu omezení pořizování obou složek aktiv (stálá a oběžná). Podnik pak musí nová aktiva majetek krýt z cizích zdrojů, ať už krátkodobých nebo dlouhodobých.

17 Základní finanční cíle podniku 15 Dalším vnitřním zdrojem financování jsou odpisy - nepeněžní forma nákladů. Odpisy představuji finanční ohodnocení opotřebení majetku. Jsou to náklady, které nejsou spojeny se současným odlivem finančních prostředků. Ovlivňují zisk podniku, ale podnik je neplatí. V tomto kontextu interních zdrojů podniku - je nutno si uvědomit, že finance se promítají do všech oblastí fungování firmy. Velmi velký vliv má strategie řízení podílu jednotlivých složek aktiv a pasiv. Stálá aktiva se definují jako dlouhodobý majetek, který postupně snižuje svou hodnotu odpisuje se. Již z názvu dlouhodobý je patrné, že by měl být krytý v pasivech dlouhodobými zdroji, buď vlastními vlastním kapitálem nebo cizími zdroji dlouhodobého charakteru. Krytí oběžného majetku = finance + zásoby + pohledávky, bývá často klíčovou otázkou řízení financí. Problematika finančního řízení se pak promítá do řízení samotné výrobního procesu řízení výše a obrátky zásob, sledování nákladových položek výroby, splatnost pohledávek a závazků. Zásoby jsou velmi podstatnou složkou aktiv podniku. Řízení jejich přiměřené výše a oceňování má strategický význam. Důležité je si uvědomit různý pohled na tuto problematiku v různých podnicích. Jiná bude zřejmě strategie v hypermarketových řetězcích, kde mají zásoby zcela jinou skladbu a obrátku než v podniku, který se zabývá např. stavební činností. Zásoby mohou mít tyto formy : Materiál. Zásoby vlastní výroby. Zboží. Interní zdroje financování, tedy vlastní kapitál (základní kapitál a zisk), kumulované odpisy logicky nemohou pokrýt vždy všechna aktiva. Podnik pak financuje pořízení majetku z externích zdrojů. K externím zdrojům financování patří : vklad majitele a jeho další zvyšování, dlouhodobé a střednědobé úvěry, krátkodobé úvěry, zvláštní formy financování (leasing, faktoring a forfaiting), dotace. Za externí zdroje financování pokládáme všechny zdroje, které do podniku přicházejí zvenčí od jiných subjektů, bez ohledu na to, zda jde o jiné podniky, banky, pojišťovny, individuální majitele kapitálu apod. Dlouhodobé a střednědobé úvěry Úvěry jsou všeobecně charakterizovány jako návratné peněžní vztahy, tj. vztahy, při nichž věřitel poskytuje konkrétní hodnoty k dočasnému používání dlužníkovi.

18 16 Podnikové finance Základním kritériem členění úvěrů je doba, na kterou se úvěr poskytuje. Podle toho dělíme úvěry na : - dlouhodobé, poskytované na období 4-6 let, - střednědobé, poskytované na období od 1 roku do 4-6 let, - krátkodobé, poskytované na dobu do 1 roku. Zvláštní formy financování Kromě uvedených forem financování z cizích zdrojů se v podnikové sféře užívají i další formy financování : Faktoring. Forfaiting. Leasing je velmi využívaná forma financování, kterou poskytuje leasingová společnost. Podle podmínek rozlišujeme leasing operativní a finanční. Dohoda o prodeji a zpětném pronájmu zpětný leasing. Při získávání majetku se podnik zpravidla rozhoduje mezi úvěrem a leasingem. Při rozhodování o výhodnosti obou možných alternativ je třeba brát zřetel na výdaje spojené se získáním úvěru (leasingu), možné daňové úspory apod. Dotace Přímé dotace znamenají přísun peněžních prostředků do podniku a jedná se především : Cenové příplatky zemědělci Exportní prémie Investiční dotace jejichž cílem je podporovat aktivitu investorů Jiné přímé formy dotování - účelové stanovené Nepřímé dotace znamenají snížení podnikových výdajů a hlavní formy jsou : Daňové úlevy Bezúročné půjčky Státní záruka úvěrů Bezplatné poradenství Poskytování výhodných státních objednávek

19 Základní finanční cíle podniku 17 Úkol k textu. Zamyslete se nad zdroji financování a pokuste se aplikovat znalosti z jiných předmětů. Zásoby podniku, jejich skladba a řízení to je téma, které jste jistě probírali v několika dalších předmětech. Podnikové finance nabízejí nový pohled na zásoby aplikujte své současné znalosti. Úkol k zamyšlení. Leasing je velmi hojně používaný zdroj financování. Jaká jsou jeho pozitiva a negativa? Část pro zájemce. Poskytnutí provozní nebo investiční dotace je velmi používané téma. Provozní dotace je však z daňového hlediska výnos, který podnik musí v daném účetním období zdanit. V soulad s podmínkami poskytnutí dotace je povinen použít dotaci k účelům, které uvedl v žádosti o přiznání dotace. V případě nesplnění podmínek je povinen dotaci vrátit. Vrácení dotace je finančním výdajem, který nezřídka dostane podnik do finanční tísně. Korespondenční úkol. Leasing je oblíbený zdroj financování. Popište jeho podstatu, případně se pokuste nalézt nabídky leasingových společností a porovnejte je. Shrnutí kapitoly. Přehled zdrojů financování. Pro přehlednost budeme zdroje financování členit z hlediska způsobu získávání podnikového kapitálu, a to na interní a externí. K externím zdrojům financování patří : vklad majitele a jeho další zvyšování, dlouhodobé a střednědobé úvěry, krátkodobé úvěry, zvláštní formy financování (leasing, faktoring a forfaiting), dotace. K interním zdrojům financování patří : zisk, odpisy, ostatní interní zdroje.

20 18 Podnikové finance Otázky Popište základní zdroje financování podniku. Proč jsou odpisy považovány za interní zdroj financování? Charakterizujte zvláštní formy financování leasing, faktoring a forfaiting. Půjčit si nebo vydělat??? Častá otázka! Už znáte odpověď? Další zdroje. Vl. Němec: Řízení a ekonomika firmy, Grada Publishing, Praha 1998 R. D. Hisrich, M. P. Peters: Založení a řízení nového podniku, Victoria Publishing, Praha 1996 K. Bartošek, D. Felsbergová, P. Jaroš: Bankovnictví v České republice, Serifa, Praha 1998

21 Základní finanční výkazy ZÁKLADNÍ FINANČ NÍ VÝKAZY V této kapitole se dozvíte: podstatu a význam účetnictví; účetní výkazy; obsahové vymezení pojmů v účetních výkazech. Budete schopni: číst v účetních výkazech; nalézat vazby mezi jednotlivými položkami ve výkazech. Klíčová slova této kapitoly: Česky Rozvaha Výsledovka (Výkaz zisků a ztráty) Výkaz Cash Flow zákonem stanovený požadavek aktiva pasiva vlastní jmění pohledávky závazky periodický tržby náklady na prodej zboží finanční výnosy rezervy fondy daň z příjmu (Evropa) DPH (Evropa) spotřební daň (Evropa) prodejní daň (US) Mezinárodní účetní standardy (Evropa) Obecně uznávané účetní standardy (US) English Balance sheet (BS) Profit and loss statement (P/L Statement) Income Statement Cash Flow Report law requirement Assets liabilities equity receivables payables periodical revenues cost of goods sold financial revenues reservs funds income tax (Europe) VAT (Europe) consumption tax (Europe) sales tax (US) IAS (International Accounting Standards) GAAP (Generaly Accepted Accounting Standards) Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

22 20 Podnikové finance Podstata a význam účetnictví Úkolem účetnictví je číselné zachycení hospodářských operací. Účetnictví musí všem uživatelům poskytnout informace o ekonomické podstatě daného podniku, tedy zejména o finanční situaci, likviditě, velikosti podniku a hospodářském výsledku. Účetnictví je ucelenou soustavou záznamů v účetních jednotkách. Tyto záznamy musí být úplné, správné a průkazné. Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a závazků, o nákladech a výnosech. Legislativní rámec účetnictví: o Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění o České účetní standardy FZ 2003, kterými se stanoví postupy účtování pro podnikatele (základní přehled účetních standardů) o FZ01/2003 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro podnikatele") Ministerstvo financí ČR, dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českých účetních standardů. České účetní standardy jsou zveřejněny ve finančním zpravodaji č /2003 a na internetových stránkách MF ČR. České účetní standardy pro podnikatele: číslo název Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 008 Operace s cennými papíry a podíly 009 Deriváty 010 Zvláštní operace s pohledávkami 011 Operace s podnikem 012 Změny vlastního kapitálu 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 014 Dlouhodobý finanční majetek 015 Zásoby 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

23 Základní finanční výkazy Zúčtovací vztahy 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 019 Náklady a výnosy 020 Konsolidace 021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 023 Přehled o peněžních tocích Základní účetní výkazy a jejich význam pro finanční řízení I. Majetek a jeho členění: Pod pojmem majetek rozumíme všechny hospodářské prostředky, které účetní jednotka při své podnikatelské činnosti užívá 1. Stálá aktiva - majetek dlouhodobé potřeby, slouží dlouhodobě, opotřebovává se postupně. Řadíme zde: Dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý finanční majetek. 2. Oběžná (provozní) aktiva Zásoby (materiálu, vlastní výroby, zboží). Pohledávky za odběrateli. Peněžní prostředky. Krátkodobý finanční majetek. II. Zdroje krytí majetku podnikatele - kapitál 1. Vlastní zdroje - podmiňuje vlastnická forma podnikatelského subjektu Základní kapitál peněžní i nepeněžní vklady vlastníků Kapitálové fondy a fondy ze zisku Zisk 2. Cizí zdroje - udává výši majetku, která byla podnikatel. subjektu svěřena na určitou dobu Závazky (krátkodobé, dlouhodobé) Úvěry a půjčky

24 22 Podnikové finance ROZVAHA (bilance) Rozvaha je přehledná sestava aktiv a pasív účetní jednotky. Na straně aktiv je vyjádřen majetek účetní jednotky, na straně pasív zdroje jeho krytí. - Rozvaha se sestavuje vždy k určitému dni. - Aktiva a pasíva se v každém okamžiku rovnají. Základní schéma rozvahy je potřebné jako východisko pro finanční rozhodování. Stav majetku, jeho skladba, stupeň opotřebení stálých aktiv, poměr stálých a oběžných aktiv, zdroje krytí tyto informace získáme z účetního výkazu ROZVAHA : Základní schéma rozvahy : Aktiva ROZVAHA k... Pasíva A. Pohledávky za upsané vlastní kapitál A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál B. Stálá aktiva II. Kapitálové fondy I. Dlouhodobý nehmotný majetek III. Fondy ze zisku II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Hospodářský výsledek z minulých let V. Hospodářský výsledek C. Oběžná aktiva běžného účetního období I. Zásoby (+,-) II. Pohledávky dlouhodobé III. Pohledávky krátkodobé IV. Peníze B. Cizí zdroje I. Rezervy II. Závazky dlouhodobé D. Ostatní aktiva III. Závazky krátkodobé - přechodné účty aktiv IV. Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva - přechodné účty pasív Výše uvedená rozvaha je pouhým schématem výkazu, který je v souladu se zákonem mnohem podrobnější (viz dále). Pro pochopení jednotlivých vazeb mezi složkami majetku (aktiva) a zdrojů krytí (pasíva) je však nutné porozumět rozvaze v rozlišení na základní čtyři kvadranty : Majetek : Stálá aktiva Oběžná aktiva Zdroje krytí : Vlastní kapitál Cizí zdroje

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční účetnictví I. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 77 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

Využití finanční páky při řízení českého podniku

Využití finanční páky při řízení českého podniku UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Katedra podnikové ekonomiky a financí Využití finanční páky při řízení českého podniku Diplomová práce Autor práce: Bc. Světla Trtíková Vedoucí práce: Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu obchodní

Více

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A

Více

Leasing versus koupě

Leasing versus koupě Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Leasing versus koupě Contract hire versus purchase Bakalářská práce Radomír Švestka Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Účetní uzávěrka a závěrka

Účetní uzávěrka a závěrka SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více