VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MONTE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MONTE"

Transkript

1 VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MONTE Název zařízení: Mateřská škola a základní škola MONTE Sídlo: Matrosovova 833/14 IČ: Dokument: Vnitřní Zpracoval: Schválil: Platnost: Od Účinnost: Od Aktualizace: Účinnost změn: od Statutární zástupce soukromé Mateřské školy MONTE, se sídlem Matrosovova 833/14, Ostrava Hulváky, , s IČ: , vydává na základě ustanovení 123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a 6 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb. ve znění vyhl. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání tuto směrnici: Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole MONTE (dále jen úplata ) a podmínky splatnosti úplaty. Čl. 2 Plátce Plátcem je zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Čl. 3 Úhrada Úhrada školného je rozdělena do těchto následujících, samostatných položek: 1) školné poplatek za vzdělávání dítěte v mateřské škole a účast dítěte na docházce do mateřské školy 2) stravné poplatek za stravu (celodenní nebo polodenní) 1 a pitný režim v mateřské škole 3) přesčasy poplatek za pobyt dítěte ve škole nad rámec uzavřené smlouvy se zákonným zástupcem nebo po ukončení provozu školy 2. 1 Aktualizace znění textu (M. Švrčková) 2 Aktualizace znění textu (M. Švrčková)

2 Výše úhrady je stanovena v příloze č. 1 tohoto vnitřního předpisu a je vždy platná v jejím posledním znění a na období v příloze č. 1 určeném. Provoz školy je stanoven v příloze č. 2 tohoto vnitřního předpisu, viz Provozní řád mateřské školy MONTE a je vždy platný v jeho posledním znění a na období v příloze č. 2 určeném. Čl. 4 Splatnost úhrady Úhradu je možno platit bezhotovostně na účet zřizovatele č.: / nebo hotově do pokladny školy do rukou asistentky ředitele školy/účetní, a to pod přidělenými variabilními symboly. Variabilní symboly jsou stanoveny následovně: - Vzhledem k zahájení provozu mateřské školy je k za variabilní symbol považována část rodného čísla dítěte. - Od a v následujících dalších letech bude variabilní symbol dítěti přidělen na základě stanoveného čísla dle účetních podmínek. Stanovený variabilní symbol platí také pro úhradu přesčasů nebo nedoplatků aj. 4.1 Školné Školné je splatné nejpozději k 25. dni předešlého měsíce 4. Školné je splatné i v případě, že dítě (např. z důvodu nemoci) školu nenavštěvuje celý měsíc. Školné je nevratné. Školné za první měsíc je splatné i v případě nenastoupení dítěte po řádném přihlášení. V případě neuhrazení školného v řádném termínu, a to k 25. dni daného měsíce, na následující měsíc a po řádném písemném upozornění vedení školy od tohoto data, může škola žádat za škody způsobené neuhrazením školného sankci, a to až do výše 0,5% denně z dlužné částky školného Stravné Stravné se platí zálohově a je splatné ve stejných termínech jako školné. Stravné je možno odhlásit v případě nepřítomnosti dítěte a to předešlý den nejpozději do 12:30 hod. První den nepřítomnosti je možné si stravu vyzvednout. Neodhlášená strava při neomluvení dítěte je účtována, jako když dítě chodí do školy. Vyúčtování za stravné bude na základě řádné docházky prováděno měsíčně inkasní platbou. 4.4 Přesčasy Za přesčasy jsou považovány hodiny, které dítě tráví v mateřské škole nad rámec smluveného pobytu, jež hradí rodič na základě uzavřené Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu. Výše přesčasu je vypočítávána vždy individuálně. 6 V případě, že si zákonní zástupci nevyzvednou dítě do konce provozní doby mateřské 3 Aktualizace znění textu - změna čísla účtu k (M. Švrčková) 4 Aktualizace znění textu (M. Švrčková) 5 Aktualizace znění textu je v souladu se Smlouvou o poskytování předškol. vzdělávání (M. Švrčková) 6 Aktualizace znění textu (M. Švrčková)

3 školy, bude jim účtována hodinová sazba dle výše aktuálního školného daného školního roku stanoveného zřizovatelem školy fa MONTE VZDĚLÁVÁCÍ INSTITUT, s.r.o. 7 Čl. 5 Práva a povinnosti plátce Plátce je povinen platit výši úplaty dle čl. 3 bod 1) 4) uvedené v příloze č. 1, přesně tak, jak je stanoveno zřizovatelem v tomto vnitřním předpisu o úplatě. Školné je plátce povinen platit vždy a řádně, nejpozději k 25. daného měsíce na předcházející měsíc a dále pak jeden měsíc po odhlášení ze školní docházky (viz Smlouva o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu). O ukončení docházky dítěte ve škole je plátce dle podmínek školního řádu povinen informovat ředitele školy nebo jeho zástupce nejpozději 1 měsíc před ukončením pravidelné docházky. Plátce neplatí úplatu v době letního uzavření provozu (maximálně 2 měsíce), o kterém bude předem informován. V případě omezení provozu školy po dobu nezbytně nutnou nebo uzavření provozu školy během školního roku, které nepřekročí 6 pracovních dnů v měsíci (např. vánoční nebo velikonoční prázdniny), je plátce rovněž povinen platit výši úplaty v plné výši. 7 Aktualizace znění textu (M. Švrčková)

4 Čl. 6 Snížení a prominutí úplaty 6.1 Statutární zástupce školy může povolit snížení úplaty ve všech bodech čl. 3 u dětí těchto zákonných zástupců: a. u zaměstnanců školy MATEŘSKÉ ŠKOLY MONTE; b. u členů ve vedení Nájemce prostor školy, tj. vedení VŠ UNINOVA, o.p.s. se sídlem Wuchtlerova 523/5, Praha 6 a jejich místí pobočky se sídlem na ulici ; c. u členů ve vedení (případně i zaměstnanců) AKADEMICKÉ ALIANCE, a. s., se sídlem Michálkovická 1810/181, Ostrava-Slezská Ostrava, a všech jejich dceřinek 8 ; d. u členů Rady školské právnické osoby Mateřské školy a základní školy MONTE 9. Snížení úhrady může být pouze na základě rozhodnutí statutárního zástupce školy až do výše 95%. Snížením úhrady se míní náklady na školné, nikoliv na stravné nebo přesčasy. Podmínkou takového snížení úhrady je řádné zapsání dítěte ke každodenní celodenní nebo polodenní docházce jednotlivých tříd mateřské školy MONTE. 6.2 Statutární zástupce školy může povolit sourozeneckou slevu na školném pro druhé a další dítě 10 téhož zákonného zástupce, a to do výše dvoudenního školného a pro třetí dítě téhož zákonného zástupce do výše jednodenního školného (viz příloha č. 1). Tato sleva ze školného je možná pouze pro děti, které jsou řádně přihlášeny ke každodenní celodenní docházce. O tuto slevu musí rodič písemně požádat při přijetí dítěte do MŠ. 6.3 Úhrada se neplatí v případě letního uzavření provozu školy, pokud tento trvá nejméně celý měsíc maximálně však 2 měsíce. V případě omezení provozu po dobu nezbytně nutnou nebo přerušení provozu nepřevyšující 6 pracovních dní je úplata splatná v plné výši. Čl. 7 Závěrečná ustanovení Tento vnitřní předpis je vypracován na dobu určitou do doby jeho zrušení nebo nahrazení. Všechny přílohy jsou nedílnou součástí tohoto vnitřního předpisu. Veškeré změny musí být učiněny písemnou formou. Pokud budou měněny pouze části nebo přílohy tohoto vnitřního předpisu, má se za to, že jeho ostatní části jsou platné v jeho dosavadním znění. Tento vnitřní předpis vstupuje v platnost dnem V Ostravě Schválila: ředitelka školy Aktualizace byly provedeny , tímto dnem nabývá také jejich účinnost. 8 Aktualizace znění textu (M. Švrčková) 9 Aktualizace znění textu (M. Švrčková) 10 Aktualizace znění textu (M. Švrčková)

5 Příloha č. 1 k vnitřnímu předpisu o úplatách za předškolní vzdělávání Výše úplaty platná k ) ŠKOLNÉ: školné je vypočítáno na 1 dítě (výše školného se liší dle třídy, kterou dítě navštěvuje) školné je vypočítáno v návaznosti na státní dotace školy školné je vypočítáno tak, aby byly pokryty provozní a mzdové náklady mateřské školy školné je stanoveno na měsíční platbu školné nezahrnuje stravování dětí Ceník platný pro školní rok 2015/2016: Maximální počet dětí v jedné třídě Druh třídy Celodenní školné v Kč / 1 dítě Polodenní školné v Kč / 1 dítě 20 BENJAMÍNEK Kč Kč 22 MONTE Kč Kč 2) STRAVNÉ ZAHRNUJE: Ranní a dopolední svačinku Oběd Odpolední svačinku Pitný režim Výše stravného pro 3 6 leté dítě 1 den: Ranní svačinka, nápoj Oběd, nápoj Odpolední svačinka, nápoj Celkem 10 Kč 25 Kč 10 Kč 45 Kč Výše stravného pro 7 leté dítě 1 den: Ranní svačinka, nápoj Oběd, nápoj Odpolední svačinka, nápoj Celkem Džit Přesčasy: 60,-- Kč/ hodinu (dle aktuální Smlouvy). 12 Kč 24 Kč 12 Kč 48 Kč V Ostravě dne Schválila: ředitelka školy 11 Aktualizace znění textu (M. Švrčková)

Smlouva o školní docházce

Smlouva o školní docházce Smlouva o školní docházce uzavřená ve smyslu ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon Smluvní strany Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. Studentská 312/65, 360

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Vizovice, okres Zlín Palackého nám. 888 763 12 Vizovice Směrnice č. 5 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : 1. Úvodní ustanovení 2. Plátci

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ SMĚRNICE č. B-2 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Mateřská

Více

6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova

6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova Mateřská škola Opletalova 6.15. směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Opletalova Účinnost směrnice od 1.9.2013 do nabytí platnosti nové směrnice 6.15. směrnice

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace Okružní 962/13, 67401 Třebíč, tel. 568853045, IČO 709 40 223 Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Třebíč, ul. Okružní,

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila:

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Směrnice č. 1 Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Markova

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ . ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.5.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15.5.2014 Směrnice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY č. j. 461/2014 V souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2015/16 Vypracoval:Mgr. Aneta Burešová Zástupkyně ředitele školy Schválil:Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský ředitelškoly Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti

Více

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠNer.: 34/13 Školní rok 2013/2014 Vypracovala : Bc. Miroslava

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Plátci Čl. 3 Základní částka úplaty

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více