na den v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29"

Transkript

1 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, IČ zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská a.s. se sídlem ve Vsetíně, Jasenická 1106, PSČ , IČ jako jediného akcionáře za účelem přijetí rozhodnutí při výkonu působnosti ř á d n é v a l n é h r o m a d y, na den v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 Pořad jednání: 1. Zahájení. 2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva auditora, návrh na rozdělení zisku, zahajovací rozvaha společnosti včetně zprávy auditora. 4. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku. 5. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok společnost ) schvaluje dne ve Vsetíně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok V souladu s dosavadní praxí předkládá představenstvo ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku. společnost ) schvaluje dne ve Vsetíně rozhodnutí o rozdělení zisku tak, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí. V souladu s 421 odst. 2 písm. h) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku. Představenstvo proto předkládá ke schválení návrh na rozdělení zisku, který byl přezkoumaný dozorčí radou. 7. Jmenování nového člena představenstva.

2 společnost ) jmenuje dne ve Vsetíně členem představenstva společnosti Ing. Vojtěcha Ryzu. Dne byl na zasedání představenstva kooptován jako náhradní člen představenstva Ing. Vojtěch Ryza. V souladu se zákonem byl kooptován do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn člena jmenovat tj. do rozhodnutí jediného akcionáře. Představenstvo navrhuje, aby byl Ing. Vojtěch Ryza jmenovaný novým členem představenstva. 8. Schválení Zásad pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti společnost ) schvaluje dne Zásady pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Představenstvo předkládá ke schválení Zásady pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, které budou v případě jejich schválení doporučujícím podkladem pro v budoucnu uzavřené smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Tyto zásady vycházejí z dosavadní praxe společnosti. 9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva. společnost ) schvaluje dne ve Vsetíně uzavření: - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ivetou Táborskou, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Jiřím Částečkou, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Antonínem Koňaříkem, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Danielem Fojtů, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Danielem Vodákem, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Markétou Blinkovou, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Vojtěchem Ryzou, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí

3 V souladu s 59 odst. 2 zák. o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti. Představenstvo proto předkládá jedinému akcionáři ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, který zohledňuje novou právní úpravu (zákon o obchodních korporacích účinný od ). 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. společnost ) schvaluje dne ve Vsetíně uzavření: - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a RNDr. Václavem Mikuškem, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Annou Mikoškovou, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Ladislavem Denkem, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a JUDr. Stanislavem Pavelcem, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Radkem Čížem, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Petrem Dujkou, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí. V souladu s 59 odst. 2 zák. o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti. Představenstvo proto předkládá jedinému akcionáři ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, který zohledňuje novou právní úpravu (zákon o obchodních korporacích účinný od ). 11. Objasnění Projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností ze dne (dále jen Projekt ) a Zprávy představenstva společnosti dle ust. 24 zák. č. 125/2008 Sb., o vnitrostátní fúzi sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností 12. Seznámení akcionářů se Znaleckou zprávou o fúzi, Posudek/ č / Schválení Projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností ze dne Návrh usnesení valné hromady: společnost ) schvaluje Projekt vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností ze dne V souladu s 123 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a na doporučení akcionářů zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. byl po realizaci fúze schválen tento Projekt. 14. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a zahajovací rozvahy společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Řádná účetní závěrka za rok 2013 je konečnou účetní závěrkou dle ust. 124 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

4 společnost ) schvaluje dne ve Vsetíně řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 a zahajovací rozvahu společnosti. V souladu s 421 odst. 2 písm. g) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky. Představenstvo proto předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku, která byla přezkoumána dozorčí radou a zahajovací rozvahu společnosti 15. Závěr. Upozornění na práva akcionářů dle ust. 119 ( 119a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Akcionáři nástupnické společnosti se upozorňují na práva dle 119 ( 119a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen Zákon o přeměnách). Zejména upozorňují akcionáře nástupnické společnosti, že v sídle nástupnické společnosti jsou pro akcionáře ode dne vždy v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 14:00 hod. k nahlédnutí tyto dokumenty: a) projekt fúze sloučením, b) účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 roky, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná akciová společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření, c) konečné účetní závěrky zúčastněných společností ke dni předcházejícímu rozhodnému dni sloučení, včetně zpráv auditora o jejich ověření d) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti k rozhodnému dni sloučení včetně zprávy auditora o jejím ověření e) zprávy o fúzi zúčastněných společností f) znalecká zpráva o fúzi. Společnost vydá každému svému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu a bezplatně opis nebo výtah z výše uvedených písemností. Vliv vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností na dosavadní akcie akcionářů nástupnické společnosti a na základní kapitál nástupnické společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Vliv vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností na dosavadní akcie akcionářů nástupnické společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. je následující: a) Každému akcionáři Zanikající společnosti bude za 1 (jeden) kus kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 246,-Kč (dvě stě čtyřicet šest korun českých), vydán 1 (jeden kus) kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1000,-Kč (jeden tisíc korun českých) v Nástupnické společnosti, které jsou omezeně převoditelné a k platnosti převodu akcií na jméno je třeba předchozího souhlasu valné hromady společnosti postupem upraveným ve stanovách Nástupnické společnosti. b) Akcie Nástupnické společnosti potřebné pro výměnu pro akcionáře za akcie Zanikající společnosti budou získány nabytím všech akcií Nástupnické společnosti od jediného akcionáře Zanikající společnosti ve smyslu ustanovení 306 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), když Nástupnická společnost je univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti. c) V souvislosti se sloučením Zúčastněných společností podle tohoto Projektu nedochází ke štěpení, spojování, či změně podoby, druhu, jmenovité hodnoty nebo formy Původních akcií Nástupnické společnosti.

5 d) Vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností nemá vliv na základní kapitál nástupnické společnosti Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): Aktiva celkem Pasiva celkem v tom: v tom: stálá aktiva vlastní kapitál oběžná aktiva cizí zdroje ostatní aktiva 597 ostatní pasiva 3 Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Ve Vsetíně dne Bc. Iveta Táborská předsedkyně představenstva.. Jiří Částečka místopředseda představenstva Přílohy: Zpráva představenstva

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu 4. 6. 2014 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu 4. 6. 2014 v 10.00 hodin POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, IČ 48172898 zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. Znění schválené valnou hromadou dne [bude doplněno] S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX, a.s. (dále jen Stanovy ) I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBCHODNÍ

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s.

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. Představenstvo obchodní společnosti LIVEBOX, a.s., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, IČ: 262 33 657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více