a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích:"

Transkript

1 Příloha k účetní závěrce Annex to the Financial Statement 3.12 Závazky neuvedené v rozvaze a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích: KAU ,00 Kč KAU ,00 Kč ZDR ,00 Kč ZDR ,57 Kč ZDR ,31 Kč ZDR ,02 Kč ZDR ,14 Kč ZDR ,44 Kč AKN ,00 Kč ZDR ,60 Kč ZDR ,62 Kč PL ,00 Kč PL ,00 Kč KAU ,00 Kč ZDR ,00 Kč VAD ,00 Kč VAD ,00 Kč VAD ,00 Kč KAU ,00 Kč CELKEM ,70 Kč 3.12 Liabilities Not Entered in the Balance Sheet a) The corporation does not record any passive litigation in the off-balance sheet. b) The Corporation keeps operational record on banking guarantees KAU ,00 CZK KAU ,00 CZK ZDR ,00 CZK ZDR ,57 CZK ZDR ,31 CZK ZDR ,02 CZK ZDR ,14 CZK ZDR ,44 CZK AKN ,00 CZK ZDR ,60 CZK ZDR ,62 CZK PL ,00 CZK PL ,00 CZK KAU ,00 CZK ZDR ,00 CZK VAD ,00 CZK VAD ,00 CZK VAD ,00 CZK KAU ,00 CZK TOTAL ,70 CZK Jedná se o záruky za kvalitní provedení stavebně-montážních prací a dále o záruky kryjící závazky dceřiné společnosti Vasutvillamosító Kft., zajišťující její provozní financování. These are the guarantees relating to quality performance of construction and assembly work, and also guarantees covering liabilities of the subsidiary, Vasutvillamosító Kft., providing for its operating financing. Informace o celkových nákladech na audit a daňové poradenství: Náklady roku 2012 zahrnují ,- Kč za konsolidovaný a statutární audit společnosti a ,- Kč za daňové poradenství. Information about the total cost of audit and tax advices: The costs related to 2012 include the sum of CZK paid for a consolidated and statutory audit of the company, and CZK for tax advices. 4. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za 1 12 / 2012 viz příloha Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události. V Praze dne CASH-FLOW OVERVIEW IN 1 12 / 2012 see appendix No events of significance occurred between the balance sheet date and the financial statements date. In Prague on 12 March 2013 ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s. 51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012

2

3 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce Independent Auditor s Report To The Financial Statement ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012 určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Elektrizace železnic Praha a. s., IČ: , sídlem nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, tj. rozvahy k rozvahovému dni , výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za účetní období od do a přílohy k této účetní závěrce, včetně popisu použitých podstatných účetních metod a dalších vysvětlujících informací. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán výše uvedené společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. INDEPENDENT AUDITOR S REPORT TO THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR 2012 intended for the shareholders and statutory body of company Elektrizace železnic Praha a.s. We have conducted an audit of the enclosed financial statements of Elektrizace železnic Praha a.s., Company Registration No. (IČ): , a company with its registered office at nám. Hrdinů 1693/4a, Prague 4, i.e., the balance sheet as at the balancing day of 31 December 2012, the profit and loss account and cashflow statement in the period from 1 January 2012 to 31 December 2012, and the annexes to the financial statements, including a description of the main accounting method used and other explanatory information. The company s core business is building construction, modification, and removal. Responsibility of the statutory body of the accounting entity for the financial statements The above company s statutory body is responsible for compiling and providing a true view of the financial statements in compliance with Czech accounting principles. This responsibility includes the implementation of internal controls that it deems necessary to ensure that the financial statements are compiled in such a way that they do not contain significant (material) inaccuracies caused by fraud or error. Responsibility of the auditor Our task is to issue a statement on these financial statements based on our audit. We conducted the audit in compliance with the Act on Auditors, International Standards on Auditing, and related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. In compliance with these regulations, we are obliged to adhere to ethical standards and to plan and conduct the audit in a way that provides reasonable certainty that the financial statements do not contain substantial (material) inaccuracies. The audit makes use of auditing procedures aimed at obtaining evidence supporting the amounts and facts stated in the financial statements. The selection of auditing procedures is at the auditor s discretion and depends on an assessment of the risk that the financial statements contain substantial (material) inaccuracies caused by fraud or error. When assessing these risks, the auditor shall take into account internal controls that are relevant for the compilation of financial statements providing a true and fair view. The aim of this assessment is to propose suitable auditing procedures and not to express an opinion on the effectiveness of the internal controls. The audit also includes an assessment of the appropriateness of the accounting methods used, the soundness of the accounting estimates made by the management, and an evaluation of the entire presentation of the financial statements. ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s. 53 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012

4 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce Independent Auditor s Report To The Financial Statement Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Elektrizace železnic Praha a. s. k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za účetní období od do v souladu s českými účetními předpisy. Výroční zpráva nebyla k datu vydání auditorské zprávy předložena. Dle smluvního ujednání budou údaje uvedené ve výroční zprávě ověřeny samostatně a na základě jejich ověření bude vydána samostatná auditorská zpráva. Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti Elektrizace železnic Praha a. s. k a naše zpráva ze dne obsahovala výrok bez výhrad. V Praze 25. března 2013 FINAUDIT, s.r.o. třída Svobody 645/2, Olomouc číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti KAČR 154, Ing. Jakub Šteinfeld auditor odpovědný za vypracování zprávy jménem společnosti, č. auditorského oprávnění KAČR 2014, jednatel společnosti FINAUDIT, s.r.o. We believe that the evidence obtained provides a sufficient and suitable basis for issuing our statement. Auditor s statement In our opinion, the financial statements provide a true and fair view of the assets, liabilities and financial situation of Elektrizace železnic Praha a. s. as at 31 December 2012 and of the costs, revenues, profit/loss, and cash flows for the accounting period from 1 January 2012 to 31 December 2012 in compliance with Czech accounting regulations. The annual report had not been submitted by the date of issue of the auditor s report. As contractually agreed, the data in the annual report will be examined separately and, based on this review, a separate auditor s report will be issued. We also examined the financial statements of Elektrizace železnic Praha a. s. as at 31 December 2011 and our report dated 26 March 2012 contained a statement without reservations. Prague, 25 March 2013 Elektrizace Železnic Praha a.s. Výroční zpráva 2012 / ANNUAL REPORT 2012 FINAUDIT s.r.o. třída Svobody 645/2, Olomouc CACR Certification Number 154, Ing. Jakub Šteinfeld auditor responsible for drawing up the report on behalf of the company, CACR Certification Number 2014, Executive Director, FINAUDIT s.r.o. 54

5

6 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s. O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI (pro účetní období končící 31. prosincem 2012) Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 (dále jen účetní období) ani jako ovládající, ani jako osoba ovládaná smlouvu podle 190b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ovládací smlouvu). Představenstvo společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. proto v souladu s ustanovením 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, vypracovalo pro toto účetní období zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 1. Smlouvy uzavřené mezi společností Elektrizace železnic Praha a.s. a ostatními propojenými osobami platné a účinné v účetním období ED Holding a.s. - Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 2/08-SM/NS: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění Elektrizácia železníc Kysak, a.s. - Smlouva č. 1/08-SM/NS o pronájmu nebytových prostor EŽ Kysak, organizační složce v ČR: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Smlouva č. 53/12-OZ/SOD - sortiment 10 A, žst Bratislava: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 50/12-OZ/SOD - žst. Bratislava hl.n., KRVT, VO: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 82/12-OZ/OZ/SOD - sortiment 10 C, KRTV Bratislava: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 77/12-OZ/SOD - Belúša-Púchov: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 55/12-OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 41/12-OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění REPORT ON RELATIONSHIPS BETWEEN THE RELATED PARTIES OF THE COMPANY ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. (For the accounting period ended 31 December 2012) The company Elektrizace železnic Praha a.s. did not conclude, either as the controlling person, or as the controlled person, any contract pursuant to 190b of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended (hereinafter only the contract on control ) for the accounting period from 1 January 2012 to 31 December 2012 (hereinafter only the accounting period ). Consequently, in accordance with the provisions of Section 66a, subsection 9 of Act No. 513/1991 of the Collection of Laws, the Commercial Code, as amended, the board of directors of the company Elektrizace železnic Praha a.s. (joint-stock co.) compiled a report on relations between related entities for this accounting period. 1. Contracts concluded between Elektrizace železnic Praha a.s. and other related parties valid and efficient in the 2012 financial year ( ) ED Holding a.s. - Contract No. 2/08-SM/NS on lease of commercial premises: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration. Elektrizácia železníc Kysak, a.s. - Contract No. 1/08-SM/NS on lease of commercial premises of EŽ Kysak, branch office at Czech Republic: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration. - Contract No. 53/12-OZ/SOD on sales of material, collection 10A, Bratislava railway station: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. - Contract No. 50/12-OZ/SOD, Bratislava main railway station, KRVT, VO: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. - Contract No. 82/12-OZ/SOD on sales of material, collection 10C, KRTV Bratislava: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. - Contract No. 77/12-OZ/SOD Belúša Púchov track: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

7 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company - Smlouva č. 20/12-OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 19/12-OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 14/12-OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 11/12-OZ/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 1/12- SM/NS o pronájmu komplexu pojízdné betonárny: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění Vasútvillamosíto Kft. - Smlouva č. 1/10-OZ/NS - pronájem sestav TV: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Smlouva č. 19/12-OZ/SUBD - MT České Budějovice Nemanice I: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela subdodávku jako protiplnění TRAMO RAIL, a.s. - Smlouva č. 95/12-OZ/SOD Demolice postradatelného TV v žst. Kuřim: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 94/12-OZ/SOD Oprava TV Brno Maloměřice - Brno Královo pole: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 81/12-OZ/SOD Výměna nosných lan trakčního vedení v žst. Brno hl.n.: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela cenu díla jako protiplnění - Smlouva č. 7/12-OZ/SUBD Oprava TV v úseku Ostrava Kunčice odbočka Odra: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela subdodávku jako protiplnění - Smlouva č. 2/12-OZ/OS o poskytování inženýrské a konzultační činnosti: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela smluvní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 3/12-SM/NS o pronájmu žel. vozu Res/94864: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Rámcová smlouva č. 46/06-OB/KS o prodeji materiálu: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela kupní cenu jako protiplnění - Smlouva č. 2/12-SM/NS o pronájmu komplexu pojízdné betonárny: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění - Contract No. 55/12-OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration. - Contract No. 41/12-OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration. - Contract No. 20/12-OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration. - Contract No. 19/12-OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration. - Contract No. 14/12-OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration. - Contract No. 11/12-OZ/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration. - Contract No. 1/12-SM/NS on rent of mobile concrete unit complex: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration. Vasútvillamosíto Kft. - Contract No. 1/10-OZ/NS on leas of OCS firguration: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration. - Contract No. 19/12-OZ/SUBD Modernisation of the České Budějovice Nemanice I track: Elektrizace železnic Praha a.s. received the sub-delivery in the form of consideration. TRAMO RAIL, a.s. - Contract No. 95/12-OZ/SOD Demolition of expendable OCS at Kuřim railway station: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. - Contract No. 94/12-OZ/SOD OCS repair at Brno Maloměřice Brno Královo pole track: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. - Contract No. 81/12-OZ/SOD Messenger wire exchange at Brno main railway station: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. - Contract No. 7/12-OZ/SUBD OCS repair at Ostrava Kunčice Odra branch line: Elektrizace železnic Praha a.s. received the sub-delivery in the form of consideration. - Contract No. 2/12-OZ/OS engineering and consultation service: Elektrizace železnic Praha a.s. received the negotiated price in the form of consideration. - Contract No. 3/12-SM/NS leas of railway carriage Res/94864: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration. ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

8 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company EŽC a.s. - Smlouva o nájmu dopravního prostředku č. 1/11-SM/NS: Elektrizace železnic Praha a.s. obdržela nájemné jako protiplnění 2. Jiné právní úkony a opatření učiněná společností Elektrizace železnic Praha a.s. v zájmu propojených osob v účetním v období Jiné právní úkony nebo opatření nebyly učiněny. V Praze dne Ing. Karel Mora předseda představenstva Ing. Radim Kotlář místopředseda představenstva - Master Contract No. 46/06-OB/KS on sales of material: Elektrizace železnic Praha a.s. received the purchase price in the form of consideration. - Contract No. 2/12-SM/NS on rent of mobile concrete unit complex: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration. EŽC a.s. - Contract No. 1/11-SM/NS on leas of means of transport: Elektrizace železnic Praha a.s. received the rental price in the form of consideration. 2. Other legal acts and measures executed by Elektrizace železnic Praha a.s. in the interest of other related parties in the 2012 financial year ( ) No other legal acts or measures were executed. In Prague, on 29 March 2013 Mr Karel Mora Chairman of the Board of Directors Mr Radim Kotlář Vice-Chairman of the Board of Directors ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

9

10 Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA určená akcionářům a statutárnímu orgánu společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., IČ: , sídlem nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za výroční zprávu Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti. Odpovědnost auditora Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. K ověřované účetní závěrce jsme dne vydali auditorskou zprávu, která obsahuje výrok bez výhrad. Tato zpráva nezávislého auditora je součástí výroční zprávy. INDEPENDENT AUDITOR S REPORT Issued to the benefit of the Shareholders and the Authorised Representative Body of the Company Elektrizace železnic Praha a.s. Auditor s Report on the Annual Report We have verified conformity of the Annual Report of the company named Elektrizace železnic Praha a.s., Company Number: , with registered office at: nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, Postal Code , as of the balance sheet date of 31 December 2012, to the Financial Statements as contained in the present Annual Report. The Company objects constitute execution of development projects, their modification, and removal. It is our duty, upon the outcome of such verification, to issue Auditor s Opinion about compliance of the Annual Report and the Financial Statements. Responsibility of the Authorised Representative Body of the accounting unit for the Annual Report The Authorised Representative Body of the above-described company shall be responsible for correctness of the Annual Report. Responsibility of the Auditor We have performed the verification pursuant to the International Audit Standards and any associated application clauses issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. According to those standards, auditors are required to plan and perform their verification work so that they can obtain reasonable certainty that the information contained in the Annual Report, which describes certain facts that have also been carried in the Financial Statements, conform in all material aspects with the relevant Financial Statements. We are convinced that the verification thus performed provides a sufficient basis for the issuance of the Auditor s Opinion. Výrok auditora Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. k ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. We issued the Auditor s Report dated 25 March 2013 in respect of the verified Financial Statements, which contains an unqualified opinion. The Independent Auditor s Report constitutes part of the Annual Report. Auditor s Opinion In our opinion, the information carried in the Annual Report issued by the company named Elektrizace železnic Praha a.s. as of 31 December 2012 conforms in all relevant aspect with the above-described Financial Statements. ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

11 Výrok auditora Auditor s Report Zpráva o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., IČ: , sídlem nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, k Hlavním předmětem podnikání společnosti je provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za zprávu o vztazích mezi propojenými osobami Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti. Odpovědnost auditora Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty, než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok auditora. Stanovisko auditora Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. k obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. V Praze dne 30. května 2013 FINAUDIT, s.r.o. třída Svobody 645/2, Olomouc číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti KAČR 154, Ing. Jakub Šteinfeld auditor odpovědný za vypracování zprávy jménem společnosti, č. auditorského oprávnění KAČR 2014, jednatel společnosti FINAUDIT s.r.o. Report on verification of the Report on Relations of Associated Entities We have verified material correctness of information contained in the Report on Relation of Associated Entities issued by Elektrizace železnic Praha a.s., Company Number: , with registered office at: nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4, Postal Code , as of 31 December The Company objects constitute execution of development projects, their modification, and removal. It is our duty, upon the outcome of such verification, to issue our opinion as regards such Report on Relations. Responsibility of the Authorised Representative Body of the accounting unit for the Report on Relations of Associated Entities The compilation of the Report on Relations shall be the responsibility of the Authorised Representative Body of the above-described company. Responsibility of the Auditor We have preformed the verification in keeping with Audit Standard No. 56 issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. That Standard requires from auditors to plan and perform verification so that they can obtain limited certainty to the effect that the Report on Relations does not contain any materially incorrect information. The verification was mainly limited to interviews with the Company staff and to analytical procedures, and selective (random) verification of the material correctness of such information. Therefore, such verification offers a lower degree of certainty than audit. We did not perform an audit; therefore we do not issue an Auditor s Opinion. Auditor s Position Based on our verification, we have not identified any information justifying any assumptions that the Report on Relations of Associated Entities issued by the company named Elektrizace železnic Praha a.s. as of 31 December 2012 contains any materially incorrect facts. Prague, 30 May 2013 FINAUDIT, s.r.o. třída Svobody 645/2, Olomouc Auditing Company Licence No. 154 Mr Jakub Šteinfeld Auditor in charge of the Auditor s Report on behalf of the Company, Auditor s Licence No. 2014, Executive Director, FINAUDIT s.r.o. Elektrizace Železnic Praha a.s. Výroční zpráva 2012 / ANNUAL REPORT

12

13 Certifikáty Certificates CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

14 Kontaktní adresy / Contact Addresses Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a Praha 4 - Nusle Česká republika / Czech Republic Tel.: Fax: Generální ředitel / Managing Director Ing. Karel Mora Tel.: Tel.: Fax: Obchodní útvar / Commercial Dpt. Tel.: Tel.: Fax: Personální útvar / Human Resources Development Dpt. Tel.: Tel.: Fax: Útvar exportu / Export Dpt. Tel.: Tel.: Fax: Grafická příprava a výroba výroční zprávy: D&S Design Prague, s.r.o.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company ZPRÁVA SPOLEČNOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI (pro účetní období končící 31. prosincem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

Publikováno èerven 2008 2. Published Juny, 2008 0

Publikováno èerven 2008 2. Published Juny, 2008 0 Publikováno èerven 2008 2 Published Juny, 2008 0 0 7 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Publikováno duben 2010 Published April, 2010

Publikováno duben 2010 Published April, 2010 Publikováno duben 2010 Published April, 2010 2 0 0 9 OBSAH CONTENT 1 OBSAH 1 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o společnosti... 13 4. Finanční výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Partner of professional drivers Partner of professional drivers 2 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva Annual report

Výroční zpráva Annual report Výroční zpráva Annual report 2009 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Zpráva o činnosti společnosti 11 Report of the

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Obsah Contents

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005

Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Letiště Ostrava, a.s. Rok 2005 byl pro letiště Ostrava Mošnov v mnoha ohledech přelomový. Ing. Lubomír Vavroš generální ředitel a předseda představenstva Letiště Ostrava,

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 2 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Příbram, duben 2006 Příbram, April 2006 Vážení partneři, Dear partners, vypracovali jsme tento materiál v podobě Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti................................................................. 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele

Více