Znalecký posudek č. 715/60/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 715/60/13"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 715/60/13 ve věci zjištění ceny v místě a čase obvyklé akcií emitenta VOKD, a.s. v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách zpracovala Zpracovatel: Adresa zpracovatele: Zadavatel: Ostravská znalecká a.s. Poděbradova 2738/16, Ostrava Moravská Ostrava Patria Finance, a.s. Adresa zadavatele: Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ IČ zadavatele: Předmět ocenění: Účel zpracování: 32 kusů kmenových listinných akcií na jméno emitovaných společností VOKD, a.s. pro účely veřejné dražby nedobrovolné v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Datum ocenění: Datum vyhotovení: Počet příloh: 13 Počet stránek posudku: 54 Počet výtisků: 3 (dva předány zadavateli) Výtisk číslo: 1

2 Obsah Obsah... 2 Obecné předpoklady a omezující podmínky pro odhad tržní hodnoty ÚVOD PŘEDMĚT A ÚČEL OCENĚNÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTER PODNIKU DATUM OCENĚNÍ, SPECIFICKÝ PŘEDPOKLAD OCENĚNÍ ZÁKLAD HODNOTY PODKLADY ZÍSKANÉ PRO OCENĚNÍ POTENCIÁL PODNIKU STRATEGICKÁ ANALÝZA Vyhlídky ekonomiky Vyhlídky odvětví Analýza vnějšího potenciálu Vymezení relevantního trhu společnosti a odhad jeho velikosti Analýza atraktivity trhu Analýza konkurenčního postavení podniku Současná konkurence Možnost vstupu nové konkurence Odběratelé Postavení dodavatelů Analýza vnitřního potenciálu a konkurenční síly podniku kvalita služeb úroveň produkce cenová úroveň intenzita reklamy a image firmy lokalizace kvalita managementu a výkonného personálu investice Odhad vývoje výkonů podniku v plánovaném období FINANČNÍ ANALÝZA Vertikální a horizontální analýza aktiv a pasiv za léta 2007 až Vertikální a horizontální analýza výsledovky za léta 2007 až Analýza poměrových ukazatelů Posouzení struktury aktiv

3 Posouzení struktury pasiv Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatel čistého pracovního kapitálu Ukazatele rentability Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty Vyhodnocení finanční analýzy IDENTIFIKACE NEPROVOZNÍHO MAJETKU, MIMOBILANČNÍCH ZÁVAZKŮ DÍLČÍ ZÁVĚR VOLBA METODY OCENĚNÍ METODY OCENĚNÍ Majetkové ocenění Tržní metody Výnosové ocenění VOLBA METODY OCENĚNÍ FINANČNÍ PLÁN PROVOZNÍ ČÁSTI PODNIKU GENERÁTORY HODNOTY Výnosy Provozní zisková marže Výkonová spotřeba Osobní náklady Ostatní provozní a finanční náklady a výnosy Dílčí závěr vývoj provozní ziskové marže Pracovní kapitál Dlouhodobé cizí zdroje Investiční činnost FINANČNÍ ANALÝZA PLÁNU VÝNOSOVÉ OCENĚNÍ PODNIKU Diskontní sazba Ocenění podniku metodou DCF equity, včetně neprovozního majetku OCENĚNÍ NEPROVOZNÍHO MAJETKU A ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI SHRNUTÍ OCENĚNÍ PODNIKU METODOU DCF EQUITY MAJETKOVÉ OCENĚNÍ PODNIKU KONEČNÉ ZJIŠTĚNÍ HODNOTY AKCIÍ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVÝCH OCENĚNÍ

4 7.2. ODVOZENÍ HODNOTY AKCIÍ Z HODNOTY PODNIKU Faktory mající vliv na hodnotu akcií Diskonty za sníženou obchodovatelnost a menšinový podíl Konečné zjištění hodnoty akcií, resp. 10% akciového podílu ZÁVĚR Oprávnění Přílohy

5 Obecné předpoklady a omezující podmínky pro odhad tržní hodnoty Tento odhad byl zpracován v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní záležitosti, včetně právního předpokladu vlastnického práva. Předpokládá se v návaznosti na podklady a informace objednatele ocenění, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž prodejné zpeněžitelné a že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebnosti nebo břemen zadlužení, kromě uvedených objednatelem ocenění. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá nebo část posudku, jsou věrohodné, ale nebyly ověřovány ve všech případech. Nebylo dáno žádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. Zpracovatel nebere žádnou zodpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události a podmínky, které se vyskytnou následně po tomto datu. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi platnými aplikovatelnými zákony a předpisy v České republice. Předpokládá se, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, osvědčení o údržbě, souhlasu povolení nebo jiná legislativní a nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv úřadu nebo soukromé osoby nebo organizace pro jakoukoliv potřebu a použití, z nichž vychází odhad založený v této zprávě. Stanovená hodnota je dána aktuálními podmínkami trhu k datu ocenění a reflektuje finanční situaci podniku k datu tohoto odhadu. Ocenění je zpracováno pouze k vymezenému účelu. 5

6 1. Úvod 1.1. Předmět a účel ocenění Předmětem posudku je zjištění ceny obvyklé v místě a čase zastavených 32 kusů kmenových listinných akcií na jméno společnosti VOKD, a.s., IČ: , se sídlem Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, Ostrava (dále také společnost nebo podnik ), každá o jmenovité hodnotě 1 milion Kč, série A, s pořadovými čísly 0226 až 0257 (dále také pouze akcie ). Akcie společnosti VOKD, a.s. budou předmětem veřejné dražby nedobrovolné. Účelem posudku je zjištění ceny v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Akcie ve společnosti VOKD, a.s. nejsou obchodovatelnými cennými papíry na veřejných trzích. Jejich hodnotu tedy nelze odvozovat na základě ceny dosahované na burze cenných papírů. Tržní hodnota předmětných akcií bude tedy zjišťována na základě odhadu tržní hodnoty celého podniku společnosti VOKD, a.s. (viz metodologie posudku) Základní údaje a charakter podniku Úplný výpis z obchodního rejstříku společnosti je uveden v příloze č. 1. Datum zápisu: 1. ledna 1994 Spisová značka: B 595 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: VOKD, a.s. Sídlo: Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, Ostrava Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: vyhledávání ložisek vyhrazených nerostů 6

7 otvírka a příprava výhradních ložisek zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v bodech předchozích zvláštní zásahy do zemské kůry zajišťování a likvidace starých důlních děl rekonstrukční důlní práce inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3 práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v par. 2 a v par. 3, písm. a) až g) zák. 61/88 Sb. veškeré práce prováděné hornickým způsobem na povrchu, zejména hloubení šachtic, jam, ražení štol, tunelů, protlačování, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu do 500 m3 (vyhl. ČBÚ č. 26/89 Sb. ve znění vyhl. č. 340/92 Sb.) stavební činnost v zahraničí zahraničně obchodní činnost a zahraničně obchodní služby provádění trhacích a ohňostrojových prací 7

8 výroba a rozvod tepla rozvod elektřiny provádění staveb, jejich změn a odstraňování podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřičských činností výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zámečnictví, nástrojářství vodoinstalatérství, topenářství opravy silničních vozidel montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Společnost VOKD, a.s. je především regionální stavební společností se specializací na komplexní pozemní, podzemní a důlní stavitelství v Moravskoslezském kraji. Kromě toho společnost vlastní s ohledem na rozsah bilanční sumy a hodnotu vlastního kapitálu významné finanční investice v podobě účastí v jiných společnostech. Struktura majetku a závazků společnosti je uvedena v příloze č. 2, kde je uvedena rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti VOKD, a.s. k

9 1.3. Datum ocenění, specifický předpoklad ocenění Datum ocenění bylo s ohledem na účel ocenění a datum zpracování znaleckého posudku stanoveno na den Ke zpracování posudku byly k dispozici pouze dokumenty z veřejných zdrojů, tj. dokumenty znázorňující hospodaření podniku (případně jeho dceřiných společností) do konce roku 2012 a v případě některých finančních investic pouze do roku Průběh roku 2013 lze odvozovat pouze z dostupných tiskových zpráv věnujících se samotnému oceňovanému podniku nebo veřejných informací ohledně vývoje ekonomiky, odvětví, případně relevantního trhu. Ocenění bude tedy založeno pouze na těchto dostupných dokumentech a informacích k datu proveden odhadu. Toto objektivní omezení vyvolává zvýšené riziko volatility zjištěných hodnot k datu ocenění. Znalecký ústav však nebyl schopen s ohledem na neposkytnutí součinnosti ze strany oceňovaného podniku tento nedostatek eliminovat Základ hodnoty V této práci bude zjišťována cena obvyklá v místě a čase, resp. hodnota tržní, a to ve smyslu průměrného očekávání trhu (investorů, věřitelů, obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran) ohledně budoucích výnosů podniku. Mezinárodní oceňovací standardy (IVS) definují tržní hodnotu takto: Tržní hodnota je odhadovaná částka, za kterou by byl majetek směněn k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci nezávislých subjektů, po řádném marketingu, přičemž strany transakce jednaly informovaně, opatrně a bez nátlaku. Předpokladem, který není explicitně uveden v definici tržní hodnoty, ale který z této definice plyne, je předpoklad nejlepšího možného užití (highest and best use), který je definován coby nejpravděpodobnější využití majetku, jež je fyzicky možné, řádně odůvodněné, právně přípustné, finančně dosažitelné a které vede k nejvyšší hodnotě oceňovaného majetku. 9

10 1.5. Podklady získané pro ocenění Při zpracování posudku byly využity tyto podklady a zdroje: účetní závěrky společnosti VOKD, a.s. za období let 2007 až 2012, stanovy společnosti VOKD, a.s., účetní závěrky společnosti Zelené terasy, a.s., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, účetní závěrky společnosti TAMOGA, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, účetní závěrky společnosti Slezský kámen a.s., Josefa Hory 679, Jeseník, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, účetní závěrky společnosti Bílý kříž, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, účetní závěrky společnosti HOTEL Adamantiono, a.s., Pozlovice 337, Luhačovice, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, účetní závěrky společnosti VOKD Development, a.s., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, účetní závěrky společnosti CCG IT SERVICES s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2010, 2011, výroční zprávy společnosti UNIBON spořitelní a úvěrové družstvo, Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, výroční zprávy společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, internetové stránky: ČNB, ČSÚ, Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, týden.cz, Společnost VOKD, a.s. byla vyzvána, aby poskytla ke zpracování posudku podrobnější a aktuálnější informace ohledně vlastního hospodaření i hospodaření svých dceřiných společností. Na žádost o součinnost však společnost VOKD, a.s. nereagovala. 10

11 2. Potenciál podniku 2.1. Strategická analýza Vyhlídky ekonomiky Jako zdroj makroekonomických ukazatelů byly využity analýzy ČNB, ČSÚ, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a především Ministerstva financí ČR. Níže uvedená analýza nastíní pouze hlavní proměnné. Ocenění bude z uvedených analýz v jednotlivých částech práce vycházet, a proto budou níže uvedeny pouze základní informace. V 1. čtvrtletí 2013 došlo podle aktuálních dat ČSÚ k výraznému mezičtvrtletnímu propadu HDP o 1,3 %, což představovalo již 6. mezičtvrtletní pokles v řadě. Zveřejněná data je však možno považovat za všeobecně velmi negativní překvapení. Třebaže hloubka tohoto poklesu byla zčásti ovlivněna jednorázovými faktory (předzásobením cigaretovými kolky ve 4. čtvrtletí 2012 či nepříznivým počasím), je zřejmé, že se ekonomika nenachází v dobré kondici. Ačkoliv MF ČR počítá s pozvolným oživováním ekonomické aktivity ve 2. polovině roku, měl by se HDP v průměru za celý letošní rok snížit o 1,5 %, a to zejména kvůli hlubokému propadu v 1. čtvrtletí. V oblasti užití by hlavním faktorem poklesu měla být tvorba hrubého fixního kapitálu. Pro rok 2014 již počítáme s mírným růstem ekonomiky o 0,8 %. Navzdory zvýšení obou sazeb DPH o 1 p.b. k 1. lednu 2013 by letos průměrná míra inflace měla dosáhnout pouze 1,6 %, v roce 2014 by se růst spotřebitelských cen mohl dále zpomalit na 1,4 %. V obou letech by se přitom meziroční inflace měla pohybovat v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB. Zaměstnanost, která se v loňském roce zvýšila o 0,4 %, by letos mohla dále vzrůst o 0,5 %. Tento do jisté míry paradoxní vývoj je důsledkem rozšiřování kratších úvazků a snižování počtu odpracovaných hodin na pracovníka. Pro rok 2014 již MF ČR počítá s poklesem zaměstnanosti o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti by z loňských 7,0 % měla vzrůst na 7,5 % a k 11

12 jejímu nepatrnému meziročnímu zvýšení by mohlo dojít i v roce Růst objemu mezd a platů by v tomto roce mohl dosáhnout 0,7 %, v roce 2014 pak 2,1 %. V obou letech by tak tempo růstu mezd a platů mělo předstihnout dynamiku nominálního HDP. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by mohl stagnovat na úrovni mírně přesahující 2 %, a měl by tedy zůstat na udržitelné úrovni. Rizika predikce jsou mírně vychýlena směrem dolů. Vedle dalšího vývoje krize v eurozóně představuje riziko také nízká úroveň důvěry v české ekonomice. Ta u spotřebitelů vede k opatrnému chování a zvyšování míry úspor pro případ dalšího zhoršení ekonomické situace. Obdobně je tomu i u mnoha segmentů podnikatelského sektoru, které z tohoto důvodu odkládají některá investiční rozhodnutí. Tento faktor je pravděpodobně nejvýznamnější příčinou zaostávání dynamiky české ekonomiky za sousedními zeměmi. Níže uvedená tabulka je souhrnem červencové makroekonomické analýzy MF ČR Vyhlídky odvětví Společnost realizuje své výnosy především ve stavební výrobě, a to v pozemním stavitelství a stavitelství spojeném především s činností černouhelných dolů společnosti OKD, a.s. 12

13 V roce 2012 klesla stavební produkce meziročně o 6,5 %. Stavební úřady vydaly o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 6,3 %. Celková hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku meziročně klesla o 18,4 %. V roce 2012 bylo zahájeno o 13,4 % bytů méně než v roce 2011, dokončeno bylo o 3,0 % bytů více. Jedním z důvodů nepříznivé situace ve stavebnictví je stále slabá poptávka v důsledku pokračujícího opatrného přístupu soukromých investorů v kombinaci s omezenými možnostmi státního rozpočtu. Produkce pozemního stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 3,4 % a inženýrské stavitelství kleslo o 13,6 %. Stavební produkce klesla v roce 2012 ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 17,0 %. Stavebnictví tak meziročně klesalo již čtvrtým rokem. V posledních dvou letech bylo pod úrovní let 2007 a 2008, kdy bylo na svém vrcholu, ale také pod úrovní roku 2005 (v roce 2012 o 5,8 %). 140 Trend indexu stavební produkce průměr roku 2005= v % Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství Celkem Stavební produkce v červnu 2013 klesla meziročně o 11,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 16,4 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 7,6 %. Bylo zahájeno meziročně o 13,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 37,7 % bytů méně. 13

14 Počet vydaných stavebních povolení se v červnu 2013 meziročně snížil o 16,4 %, stavební úřady jich vydaly Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 vzrostla o 7,6 %. Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 8,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 14,8 % a činila 32,6 mld. Kč, na pozemním stavitelství 17,0 mld. Kč (pokles o 16,9 %) a na inženýrském stavitelství 15,6 mld. Kč (pokles o 12,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 2. čtvrtletí 2013 činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 6,6 % nižší. Ke konci 2. čtvrtletí 2013 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 11,4 tisíc zakázek (pokles o 11,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 134,7 mld. Kč (pokles o 14,4 %). Rovněž analyzujeme-li současnou situaci v oblasti důlního stavitelství je možno mluvit o hluboké krizi. Ta je spojena s poklesem cen uhlí na světových trzích majícím vliv na rentabilitu společnosti OKD, a.s., resp. rentabilitu jejich jednotlivých těžebních lokalit. Již v době zpracování posudku je zřejmé (pokud nezasáhne stát subvenčním programem), že do konce roku 2014 dojde k uzavření dolu Paskov, což sebou zřejmě nese již v současné době značný pokles příležitostí pro oceňovaný podnik, když lze předpokládat, že ve zmíněném dole nebude nadále požadavek na další práce prováděné společností. Z veřejných informací lze rovněž usuzovat, že společnost OKD, a.s. přehodnotila některé investiční záměry ohledně budoucí těžby na ostatních dolech v Karviné. V souvislosti s tímto ze srpnových tiskových informací plyne, že společnost VOKD, a.s. k 31. červenci 2013 propustila celkem 97 kmenových zaměstnanců společnosti, z toho 59 bylo propuštěno pro nadbytečnost. Důvodem propouštění je vypovězení smluv na investiční ražby ze strany společnosti OKD, a.s., kvůli čemuž VOKD, a.s. ztratila od svého dlouholetého partnera řadu zakázek. Z tiskových informací plyne, že podzemní divize VOKD, a.s. měla donedávna dohromady 393 kmenových zaměstnanců a kvůli krizi tak přišla o zaměstnání pětina z nich. 14

15 S ohledem na předpoklady vývoje ekonomiky a informace o nízké připravenosti staveb v ČR nelze ve střednědobém horizontu předpokládat zásadní růst odvětví, ale spíše stagnaci trhu a tlak na snížení cen. V dlouhodobém horizontu by však měl relevantní trh společnosti dosahovat růstu. Zjištěné závěry se projeví v odhadu vývoje trhu v budoucnosti v rámci zjišťování schopnosti společnosti realizovat určitou výši tržeb a rentability Analýza vnějšího potenciálu Vymezení relevantního trhu společnosti a odhad jeho velikosti Následující tabulka uvádí vypočtené hodnoty podílu společnosti na stavební výrobě podniků s více jak 20 zaměstnanci v Moravskoslezském kraji (zdroj dat: ČSÚ) Stavebnictví v MS kraji v mil. Kč Tržní podíl VOKD 3,74% 4,18% 4,74% 3,51% 4,17% 5,78% Společnost je ve svém regionu poměrně významnou společností, avšak v žádném případě dominantní. Zajímavé je zjištění, že při zásadním poklesu stavební produkce v posledních letech, byl podnik schopen zvyšovat svůj tržní podíl Analýza atraktivity trhu Růst trhu: V krátkém období roku 2013 lze očekávat pokles trhu, ve střednědobém jeho stagnaci. Dlouhodobě lze očekávat růst s tím, jak bude docházet k růstu ekonomiky. Velikost trhu: Trh je značně rozsáhlý a umožňuje existenci řady subjektů využívajících úspor z rozsahu. Rentabilita: Rentabilita v odvětví je podprůměrná. V mimokrizovém období průměrná. Citlivost trhu na konjunkturu: Odvětví je vysoce cyklické a je tak velice citlivé na výkyvy hospodářského cyklu. 15

16 Analýza konkurenčního postavení podniku Současná konkurence Společnost je konfrontována s celou řadou konkurenčních subjektů a musí proto zachovávat tržní rozsah sjednaných cen Možnost vstupu nové konkurence V odvětví není vstup nové konkurence ničím významným omezen Odběratelé S ohledem na informace uvedené ve výročních zprávách, je zřejmé, že společnost v běžném stavební výrobě má celou řadu odběratelů. Problematický je fakt, že se z logiky věci nejedná o stálé klienty, ale o ty, u nichž společnost vždy prošla výběrovým řízením. V důlní výrobě je hlavním odběratelem společnost OKD, a.s., což vyvolává rizika spojené s cykličností vývoje tohoto odběratele v posledních letech Postavení dodavatelů Společnost působí na plně konkurenčním trhu, kde má značnou volnost při výběru jednotlivých dodavatelů Analýza vnitřního potenciálu a konkurenční síly podniku Následující analýza je vytvořena na základě získaných informací v samotném oceňovaném podniku a na základě veřejně dostupných informací. kvalita služeb Společnost je vnímána jako kvalitní dodavatel. Dle vlastního sdělení společnosti je tato držitelem certifikátů, vydaných nezávislými organizacemi, které potvrzují soulad zavedených 16

17 a udržovaných systémů se všemi požadavky příslušných norem nebo kvalifikačních požadavků. úroveň produkce S ohledem na tradici a úspěšnost společnosti v posledních letech lze předpokládat, že tato je v běžné stavební úrovni minimálně srovnatelná s konkurencí a ve výrobě důlní vysoce převyšuje specializaci jiných subjektů na trhu. cenová úroveň Společnost musela zřejmě s vývojem trhu začít získávat zakázky menšího rozsahu, a to stejně jako její konkurence. intenzita reklamy a image firmy Společnost má ve svém regionu image tradiční stavební firmy bez výrazných negativních konotací. lokalizace Lokalizace společnosti je v regionu výhodná, když se nachází uprostřed hustě zabydleného a industrializovaného území. kvalita managementu a výkonného personálu Management společnosti nejsme schopni podrobně analyzovat, avšak lze s ohledem na zvýšení tržního podílu v posledních letech předpokládat, že je v odvětví znalý. V září 2013 však odešel ze společnosti její výkonný ředitel, což samotná společnost označila za významnou změnu. Společnost má poměrně velký počet zaměstnanců a lze s ohledem na její tradici předpokládat, že se jedná u dlouhodobých o zaměstnance zkušené. 17

18 investice Nejsme schopni podrobně analyzovat investice, resp. jejich strukturu a vliv na další vývoj společnosti v minulém období. Lze však předpokládat, že společnost by měla být dostatečně zainvestována dlouhodobým majetkem. Dílčí závěr analýzy vnitřního potenciálu a konkurenční síly podniku Následující tabulka uvádí vyhodnocení jednotlivých výše uvedených faktorů charakterizujících potenciál a konkurenční sílu oceňovaného podniku. Každý faktor má svou váhu dle jeho významnosti ovlivňující konkurenceschopnost podniku. Výsledkem je získání ohodnocení v procentech (100% znamená ideální stav), jež hodnotí postavení oceňovaného podniku vůči konkurenci. Tabulka: Vyhodnocení potenciálu podniku Kritérium Váha Bodové hodnocení kritéria Body Váha atraktivity Negativní Průměr Pozitivní 1 Kvalita služeb Body 4 x 4 16 Přímé faktory Nepřímé faktory 2 Úroveň produkce 3 Cenová úroveň 4 Intenzita reklamy 5 Lokalizace firmy 4 x x x x Image firmy 3 x Kvalita managementu 3 x Výkonný personál 12 Majetek a investice 13 Finanční situace 3 x x x 2 4 Celkem

19 Maximální počet bodů: 168 Dosažený počet bodů: 105 Hodnocení: 63% Odhad vývoje výkonů podniku v plánovaném období Výsledek analýzy konkurenčního postavení podniku naznačuje, že společnost by nemusela být schopna v dlouhodobém období na rostoucím trhu při současném zachování, resp. nutnosti zvýšení rentability, udržet své tržní pozice. Konečné zjištění vývoje objemu výkonů společnosti bude provedeno v kapitole věnované sestavení finančního plánu pro ocenění Finanční analýza V následujících kapitolách budou analyzovány jednotlivé faktory mající vliv na finanční stabilitu a výkonnost oceňovaného podniku. Kompletní historické rozvahy v netto hodnotách a výkazy zisků a ztrát za období let 2007 až 2012 jsou uvedeny v příloze č Vertikální a horizontální analýza aktiv a pasiv za léta 2007 až 2012 Tabulka: Absolutní hodnoty aktiv AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vl. kapitál B. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva I. Zásoby II. Dlouhodobé pohledávky III. Krátkodobé pohledávky IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva

20 Vertikální analýza aktiv, jež je znázorněna v následující tabulce podává obraz, jak se přesouval majetek v podniku ve sledovaném období. Ve sledovaném období lze sledovat mírné snižování podílu oběžných aktiv na úkor aktiv stálých. V rámci stálých aktiv docházelo k výraznému poklesu podílu dlouhodobého hmotného majetku. Společnost hmotný majetek odprodávala, a to v míře převyšující investice. Naopak značně vzrostl podíl dlouhodobého finančního majetku, a to především v majetkových podílech do dceřiných společnosti. V současné době jsou majetkové účasti největší a poměrně zásadní položkou aktiv (i v souvislosti s jinými poznatky), když hodnota těchto aktiv v účetním ocenění převyšuje hodnotu vlastního kapitálu společnosti. Je nutno upozornit, že ocenění největších finančních investic není provedeno ekvivalencí, ale je založeno na v účetní závěrce podniku za rok 2012 zmíněných znaleckých posudcích. Ocenění ekvivalencí, tj. na základě účetního ocenění by bylo mnohem nižší. Tento poznatek může do určité míry vyvolávat nejistotu ohledně budoucí hodnoty finančních investic. Dlouhodobé pohledávky jsou spojeny především s pozastávkami a odloženou daní. Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny především obchodními pohledávkami a také významnou hodnotou jiných pohledávek. Tyto tvoří cca 18 % bilanční sumy, což je velice významný objem. K této položce aktiv jsme však nenalezli v účetní závěrce nebo jiném dokumentu jakýkoli komentář a lze tedy pouze předpokládat s ohledem na obvyklý charakter aktiv vykazovaných v této části rozvahy, že se zřejmě jedná o krátkodobé půjčky nebo jiné pohledávky, jež nemají přímé spojení s běžnými provozními aktivitami společnosti. Aktiva společnosti s ohledem na výše zmíněné dvě zásadní položky (finanční investice a jiné pohledávky) neodpovídají struktuře aktiv běžné stavební společnosti. To, že společnost má zásadní hodnoty bilanční sumy ve finančních investicích nebo částečně neprovozních aktivech, není ještě nijak neobvyklé. V tomto případě (viz další text) však společnost kryje tento majetek do určité míry běžnými obchodními krátkodobými závazky, což již tak úplně standardní není a lze konstatovat, že to vyvolává rizika ohledně schopnosti podniku dlouhodobě profinancovat všechny aktivity. 20

21 Tabulka: Vertikální analýza aktiv (poměr jednotlivých složek aktiv k aktivům celkovým) AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný vl. kapitál 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% B. Stálá aktiva 36,8% 47,7% 45,6% 48,9% 44,0% 44,5% I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,8% 0,4% II. Dlouhodobý hmotný majetek 20,2% 16,4% 14,7% 13,9% 12,8% 11,3% III. Dlouhodobý finanční majetek 16,4% 31,2% 30,7% 34,8% 30,5% 32,8% C. Oběžná aktiva 62,3% 51,2% 53,2% 49,5% 54,2% 53,4% I. Zásoby 1,9% 2,2% 1,2% 2,0% 1,7% 0,4% II. Dlouhodobé pohledávky 3,8% 4,2% 3,1% 6,3% 4,0% 5,0% III. Krátkodobé pohledávky 53,3% 42,8% 48,4% 35,5% 46,3% 44,9% IV. Finanční majetek 3,4% 2,1% 0,5% 5,7% 2,1% 3,1% D. Ostatní aktiva 0,9% 1,0% 1,2% 1,7% 1,8% 2,1% Tabulka: Absolutní hodnoty pasiv PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál II. Kapitálové fondy III. Fondy ze zisku IV. HV minulých let V. HV běžného období (+/-) B. Cizí zdroje I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasíva Vertikální analýza pasiv, jež je znázorněna v následující tabulce, podává obraz změn ve zdrojích financování podniku ve sledovaném období. Z tabulky je zřejmé, že podnik postupně využívá k financování svých aktivit stále větší podíl cizích zdrojů. Úročené cizí zdroje se podílejí na financování podniku přitom stále méně. Zásadním způsobem však vzrostl především podíl obchodních závazků. Ty s ohledem na rozsah a strukturu aktiv pravděpodobně kryjí i část neprovozních aktiv (finanční investice, jiné pohledávky). Dlouhodobé závazky jsou spojeny s pozastávkami a přijatými úročenými půjčkami na financování aktiv. 21

22 Tabulka: Vertikální analýza pasiv PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% A. Vlastní kapitál 36,5% 36,1% 36,2% 41,1% 28,0% 28,0% I. Základní kapitál 31,4% 28,7% 29,0% 30,6% 29,8% 28,4% II. Kapitálové fondy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% III. Fondy ze zisku 0,9% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% IV. HV minulých let 1,4% 3,7% 5,0% 6,3% 8,9% -3,0% V. HV běžného období (+/-) 2,8% 2,7% 1,1% 3,0% -12,1% 1,2% B. Cizí zdroje 63,5% 63,8% 63,7% 58,5% 71,3% 71,0% I. Rezervy 6,7% 9,7% 10,0% 6,4% 9,1% 7,7% II. Dlouhodobé závazky 3,8% 3,4% 3,1% 3,9% 4,6% 8,6% III. Krátkodobé závazky 34,8% 35,2% 32,9% 32,6% 44,0% 45,0% IV. Bankovní úvěry a výpomoci 18,2% 15,5% 17,8% 15,7% 13,5% 9,7% C. Ostatní pasíva 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,7% 1,0% Horizontální analýza ukazuje na mírné kolísání bilanční sumy. Hlavní trendy byly popsány ve vertikální analýze. Společnost částečně rozprodávala dlouhodobý majetek a jeho výše tak v minulých letech klesala. Finanční dlouhodobé investice naopak vzrostly, přestože společnost s poklesem jejich hodnoty musela přistoupit k tvorbě značných opravných položek (především k podílu ve společnosti Slezský kámen). Tabulka: Horizontální analýza aktiv (meziroční pohyby v %) AKTIVA CELKEM 9% -1% -5% 3% 5% A. Pohledávky za upsaný vl. kapitál 0% 0% 0% 0% 0% B. Stálá aktiva 42% -5% 2% -7% 6% I. Dlouhodobý nehmotný majetek -48% 109% -54% 610% -48% II. Dlouhodobý hmotný majetek -11% -11% -10% -6% -7% III. Dlouhodobý finanční majetek 108% -3% 8% -10% 13% C. Oběžná aktiva -10% 3% -12% 12% 3% I. Zásoby 32% -49% 63% -12% -76% II. Dlouhodobé pohledávky 20% -26% 92% -34% 30% III. Krátkodobé pohledávky -12% 12% -31% 34% 2% IV. Finanční majetek -34% -77% 1035% -62% 53% D. Ostatní aktiva 27% 13% 33% 13% 20% Na straně pasiv lze zaznamenat pokles vlastního kapitálu. V roce 2009 společnost vyplatila dividendy. Hlavní pokles vlastního kapitálu nastal v roce 2011 s realizací značné ztráty z titulu přecenění finanční investice. Celková suma pasiv tak vzrostla díky růstu cizích zdrojů, a to především na straně obchodních závazků. 22

23 Tabulka: Horizontální analýza pasiv PASIVA CELKEM 9% -1% -5% 3% 5% A. Vlastní kapitál 8% -1% 8% -30% 5% I. Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 0% II. Kapitálové fondy 0% 0% 0% 0% 0% III. Fondy ze zisku 16% 14% 5% 12% 0% IV. HV minulých let 197% 32% 21% 45% -135% V. HV běžného období (+/-) 3% -59% 154% -514% -111% B. Cizí zdroje 10% -1% -13% 25% 4% I. Rezervy 58% 2% -39% 48% -12% II. Dlouhodobé závazky -3% -10% 20% 22% 96% III. Krátkodobé závazky 10% -7% -6% 39% 7% IV. Bankovní úvěry a výpomoci -7% 13% -16% -12% -24% C. Ostatní pasíva 353% -35% 278% 110% 45% Vertikální a horizontální analýza výsledovky za léta 2007 až 2012 Tabulka: Absolutní hodnoty tvorby hospodářského výsledku I. Tržby za prodej zboží A. Náklady na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého majetku III. Tržby z prodeje majetku a mat F. Zůstatková cena majetku a mat H. Zúčtování opr. položek a rezerv VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady * HV z finančních operací S. Daň z příjmů za běžnou činnost *** HV za účetní období

24 Následující tabulka uvádí v procentech podíly jednotlivých nákladů a výnosů na celkových výnosech podniku v daném období. Tabulka: Vertikální analýza výsledovky I. Tržby za prodej zboží 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 1,1% A. Náklady na prodané zboží 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,0% + Obchodní marže 6,7% 16,1% 6,3% 7,9% 3,0% 6,8% II. Výkony 97% 100% 100% 100% 97% 99% B. Výkonová spotřeba 72,7% 80,4% 74,9% 69,1% 67,7% 71,2% Spotřeba materiálu a energie 20,4% 13,5% 12,1% 14,4% 19,1% 18,2% Služby 52,2% 66,8% 62,8% 54,6% 48,6% 53,0% + Přidaná hodnota 24,6% 19,6% 25,1% 30,9% 29,7% 27,8% C. Osobní náklady 23,1% 20,6% 21,1% 30,3% 27,2% 23,0% D. Daně a poplatky 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% E. Odpisy dlouhodobého majetku 1,8% 1,4% 1,5% 1,3% 1,6% 1,4% III. Tržby z prodeje majetku a mat. 3,8% 8,0% 1,9% 0,1% 7,2% 0,5% F. Zůstatková cena majetku a mat. 2,4% 2,6% 0,3% 0,0% 2,8% 0,3% H. Zúčtování opr. položek a rezerv -0,7% 1,9% 0,9% -2,5% 1,6% 1,3% VI. Ostatní provozní výnosy 7,2% 8,7% 7,4% 1,7% 3,5% 2,7% I. Ostatní provozní náklady 7,3% 8,4% 8,4% 1,8% 4,5% 4,1% * Provozní výsledek hospodaření 1,4% 1,4% 2,0% 1,6% 2,6% 0,5% XIV. Výnosové úroky 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% P. Nákladové úroky 0,5% 0,7% 0,6% 0,7% 0,5% 0,6% XV. Ostatní finanční výnosy 2,9% 0,5% 0,3% 0,1% 0,0% 1,0% Q. Ostatní finanční náklady 3,3% 0,6% 0,4% 0,4% 0,1% 0,2% * HV z finančních operací 1,7% 1,1% -0,5% 1,4% -11,3% 0,5% S. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,8% 0,5% 0,6% 0,2% 1,0% 0,2% *** HV za účetní období 2,2% 1,9% 0,8% 2,8% -9,7% 0,9% Výnosy podnik tvoří v současné době především z činností již diskutovaných v analýze potenciálu podniku, tj. ze stavební povrchové a důlní výroby. Následující tabulka uvádí procentní podíly výnosů v rozdělení na důlní a nedůlní činnost. Výnosy v % Ostatní výroba 66% 59% 61% 55% 50% 58% Důlní výroba 34% 41% 39% 45% 50% 42% Podíl výkonové spotřeby na výnosech v minulých letech poměrně značně kolísal. I když nejsme schopni podrobně analyzovat důvody kolísání, jeden pravděpodobný významný aspekt lze odvodit i z veřejně dostupných zdrojů. Společnost pravděpodobně čelí menší konkurenci v důlních činnostech a z toho může pramenit předpoklad o vyšších dosahovaných maržích z této činnosti. Těmto závěrům odpovídá rovněž srovnání výše uvedené tabulky 24

25 rozdělení výnosů a dosahovaného podílu přidané hodnoty na výnosech, kdy v období let 2010 a 2011, kdy společnost dosahovala na jedné straně nejnižších výnosů, dosahovala největšího podílu přidané hodnoty na výnosech. V tomto období byl totiž největší podíl důlní výroby. S ohledem na předpoklad poklesu výnosů z důlní činnosti lze očekávat, že hodnoty výkonové spotřeby roku 2012 nejsou v nejbližším období udržitelné. Podíl osobních nákladů na výnosech významným způsobem kolísal. Tyto náklady jsou samozřejmě do značné míry fixní (s poklesem výroby lze snížit v první řadě externí dodávky) a tak s poklesem výnosů musí dojít k poklesu mezd. Následující tabulka uvádí základní charakteristiky mající vliv na výši osobních nákladů a jejich srovnání s mzdovou úrovní v ekonomice (v tis. Kč). Z tabulky je zřejmé že podnikové mzdy značným způsobem převyšují průměr mezd v ekonomice a s ohledem na poměrně nízké mzdy ve stavebnictví je tento rozdíl ve srovnání s oborem ještě markantnější. Hlavním důvodem je struktura činností, kdy důlní profese jsou bezesporu více ohodnoceny. Minulé období Ø roční mzda v ČR Meziroční tempo růstu - 7,8% 3,4% 2,2% 2,4% 2,7% Ø stav zaměstnanců Průměrná mzda Meziroční tempo růstu - 17,9% 10,7% 0,6% 9,8% 0,8% Průměrné tempo růstu - 5,3% Poměr mzda podnik / ČR 115% 125% 134% 132% 142% 139% Odpisy podniku tvoří minimální podíl na výnosech. U největších společností v oboru se tyto pohybovaly v minulých letech (před zásadním poklesem výnosů v roce 2012) v intervalu 1 % až 2,5 % výnosů (Skanska, Strabag, Eurovia). Kolísavost podílu odpisů u společnosti v posledních letech je až na jeden rok minimální. Na hospodářské výsledky měly v posledních letech vliv vytvářené rezervy na rizika a ztráty z podnikání, na opravy a také opravné položky k zásobám a pohledávkám. Finanční výsledek hospodaření je ovlivňován především platbami nákladových úroků, bankovních poplatků apod. Společnost realizuje i poměrně významný objem výnosových úroků. Zřejmě se jedná o úroky z pohledávek účtovaných v položce jiné krátkodobé pohledávky, když jiné bilanční položky nejsou natolik významné, aby z nich bylo možno 25

26 generovat takovéto významné hodnoty úroků. Zásadně byl finanční výsledek ovlivněn tvorbou opravné položky k finančním investicím, především v roce 2011 s titulu snížení hodnoty podílu ve společnosti Slezský kámen a.s. Na základě takto se vyvíjejících parametrů podnik dosahuje značně kolísavé výše podílu zisku na realizovaných výnosech. Nestabilita je odrazem jednak jednorázových faktorů a také turbulentním vývojem trhu v posledních letech. Pozitivně lze vnímat, že podnik vykazuje poměrně stabilní hodnotu daně z příjmů fyzických osob. Tabulka: Horizontální analýza výsledovky I. Tržby za prodej zboží -100% 663% -73% 28020% -53% A. Náklady na prodané zboží -100% 752% -74% 29522% -55% + Obchodní marže -100% 200% -67% 10440% 7% II. Výkony 21% -1% -28% 17% 17% B. Výkonová spotřeba 30% -8% -34% 18% 21% Spotřeba materiálu a energie -22% -12% -14% 59% 9% Služby 51% -7% -37% 7% 26% + Přidaná hodnota -6% 27% -11% 16% 7% C. Osobní náklady 5% 1% 4% 8% -3% D. Daně a poplatky -20% 29% -61% 14% 156% E. Odpisy dlouhodobého majetku -12% 9% -40% 48% 5% III. Tržby z prodeje majetku a mat. 149% -76% -96% 7193% -92% F. Zůstatková cena majetku a mat. 27% -89% -97% 24945% -86% H. Zúčtování opr. položek a rezerv -434% -52% -296% -177% -3% VI. Ostatní provozní výnosy 43% -17% -84% 157% -14% I. Ostatní provozní náklady 36% -1% -84% 199% 4% * Provozní výsledek hospodaření 21% 41% -41% 94% -78% XIV. Výnosové úroky 7% -8% -10% 19% 6% P. Nákladové úroky 65% -9% -17% -11% 29% XV. Ostatní finanční výnosy -80% -37% -73% -95% 23005% Q. Ostatní finanční náklady -80% -22% -41% -60% 75% * HV z finančních operací -25% -151% -284% -1070% -106% S. Daň z příjmů za běžnou činnost -25% 15% -78% 532% -82% *** HV za účetní období 3% -59% 154% -514% -111% Výnosy z důlní činnosti mezi léty 2007 a 2012 rostly značným tempem. Částečně to je způsobeno výchozí základnou roku 2007, jež je s ohledem na další roky poměrně nízká. S ohledem na útlum dolu Paskov a jiná úsporná opatření ve společnosti OKD, a.s. lze předpokládat, že dojde k zásadnímu poklesu důlních výnosů v roce 2013 s přímým dopadem do rentability podniku. Tento předpoklad je potvrzen zveřejněnými informacemi o 26

27 propuštění 97 kmenových zaměstnanců a přeřazení části dalších z důlní divize na jiná pracoviště společnosti. Pozemní výroba rostla ve sledovaném období průměrným tempem cca 1 % ročně s výrazným propadem v roce Jak již bylo řečeno, společnost tak šla proti trendu výrazného poklesu stavebních prací v regionu i celé ČR. Společnost tedy zvýšila svůj tržní podíl, je však otázkou nakolik byly tyto zakázky rentabilní a jak bude společnost schopna udržet své postavení v dalších letech Analýza poměrových ukazatelů Posouzení struktury aktiv Krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji vyjadřuje pravidlo shody mezi dobou vázanosti kapitálu ve složkách majetku a dobou jeho splatnosti, tzv. zlaté pravidlo bilancování. Stálá aktiva by měly být zcela pokryty dlouhodobými zdroji a z velké části i vlastním kapitálem. Údaje jsou v %. Krytí stálých aktiv: dlouhodobými zdroji 127% 94% 92% 93% 74% 82% vlastním kapitálem 99% 76% 79% 84% 64% 63% Tyto ukazatele naznačují, že podnik nekryje dlouhodobý majetek dlouhodobými zdroji. Situace již byla popsána ve vertikální analýze bilance. Společnost má značné finanční investice a ty jsou kryty částečně krátkodobými závazky Posouzení struktury pasiv Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu vyjadřuje, jaký je poměr vlastního kapitálu a úročených cizích zdrojů ve společnosti. Roste exponenciálně a mezní hodnota se blíží nekonečnu. Zvyšovat podíl cizího kapitálu má smysl, pokud je rentabilita vlastního kapitálu vyšší než rentabilita celkových aktiv (pozitivní efekt tzv. finanční páky viz dále) a pokud se neohrozí solventnost a likvidita firmy. Literatura uvádí doporučené hodnoty tohoto ukazatele v intervalu od 20% do 60%. 27

28 Ukazatele zadluženosti Zadluženost vlastního kapitálu 60% 53% 59% 50% 68% 66% Podíl vlastního kapitálu na celkovém 36% 36% 36% 41% 28% 28% Tyto ukazatele nenaznačují zásadní zhoršení finanční situace podniku, když podíl úročených závazků klesá a je nahrazován neúročenými závazky z obchodního styku Ukazatele likvidity Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky, kdy základní vztah poměřuje, čím je možno platit a co je nutné zaplatit. Podle toho jakou míru jistoty požadujeme po tomto ukazateli, jsou dosazovány do čitatele zlomku majetkové složky s různou mírou likvidnosti, čímž získáváme různé stupně likvidity. Ve jmenovateli jsou zahrnuté krátkodobé závazky. Ukazatele likvidity Okamžitá likvidita 0,07 0,05 0,01 0,12 0,04 0,06 Pohotová likvidita 1,22 0,99 1,02 0,87 0,84 0,88 Běžná likvidita 1,34 1,13 1,11 1,04 0,94 0,98 Ukazatele okamžité a pohotové likvidity dosahují průměrných hodnot v podstatě neustálé. Ukazatele likvidity běžné se zásadním způsobem zhoršily s větším využitím obchodních závazků v rámci financování dlouhodobých aktiv Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity doby obratu jednotlivých složek oběžného majetku hodnotí schopnost firmy využívat vložených prostředků, tj. rychlost obratu jednotlivých složek majetku, resp. vázanost kapitálu v určitých formách aktiv. Byly aplikovány zejména ukazatele, které měří dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán. Jednotlivé ukazatele jsou vypočteny jako podíl daného aktiva (čitatel) a průměrných denních celkových tržeb v případě pohledávek z obchodního styku a průměrných denních nákladů na materiál a energie (u obchodních závazků i z nákladů na prodané zboží a služeb) v případě závazků z obchodního styku, materiálu a nedokončené výroby (jmenovatel). 28

29 Ukazatele aktivity Doba obratu materiálu Doba obratu nedokončené výroby Doba obratu výrobků Doba obratu zboží Doba obratu pohledávek z obch. styku Doba obratu závazků z obch. styku Doby obratu závazků potvrzují výše uvedené závěry ohledně struktury financování. Doby obraty závazků nejsou dle našeho názoru dlouhodobě udržitelné na této úrovni a podnik bude muset změnit strukturu financování Ukazatel čistého pracovního kapitálu Ukazatel čistého pracovního kapitálu vyjadřuje hodnotu oběžného majetku, jež je financována dlouhodobým kapitálem, neboli je části dlouhodobého kapitálu vázaného v oběžném majetku. Vytváří finanční polštář, který podniku umožňuje, aby v případě, že musí splatit své krátkodobé závazky, mohl nadále pracovat, i když ve zmenšeném rozsahu. Má-li být podnik likvidní musí mít určitou výši relativně málo vázaného kapitálu, tj. právě čistého pracovního kapitálu. Snižování velikosti ČPK v poměru k celkovému oběžnému majetku tak může ohrozit solventnost podniku Čistý pracovní kapitál (ČPK) % ČPK z oběžných aktiv 27% 13% 12% 6% -4% 0% Tento ukazatel ukazuje na značné zhoršení finanční situace podniku v posledních letech. Kapitálová struktura podniku je velice nestabilní. Navíc si je potřeba uvědomit, že sledujeme data vždy ze zimního období, kdy je minimální rozpracovanost a stavební společnosti mají obvykle lepší finanční ukazatele než po zbytek roku Ukazatele rentability Ukazatele rentability poměřují zisk (ztrátu) dosažený v daném období s veličinami, které souvisí s vloženými finančními zdroji do podnikání. 29

30 Rentabilita celkových aktiv (ROA) eliminuje vliv různého stupně zadlužení, tj. nerozlišuje mezi vlastním a cizím kapitálem. Ukazatel ROA patří k nejdůležitějším finančním ukazatelům. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) poměřuje výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho akcionáři (společníci). Pozitivně se hodnotí růst ukazatele ROE. Hodnocení ROE nabývá na významu při rozhodování o dalším zvýšení podílu cizího kapitálu. Obecně se míní, že pokud ROE > ROA, pak si společnost může dovolit zvýšit podíl cizích zdrojů. Rentabilita vloženého kapitálu poměřuje výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého do podnikání bez ohledu na to, zda se jedná o vlastní nebo cizí finanční zdroje. Tento ukazatel je tedy očištěn o vliv krátkodobých závazků na rentabilitu. V čitateli zlomku je opět hospodářský výsledek za účetní období, ke kterému připočítáváme tzv. zdaněné úroky. Rentabilita tržeb hodnotí výnosnost tržeb ze zisku před zdaněním. Udává kolik je schopna společnost vyprodukovat zisku před zdaněním z jednotky tržeb. Ukazatele ziskovosti Rentabilita celkových aktiv ROA 4,6% 4,4% 2,9% 4,0% -10,1% 2,2% Rentabilita vlastního kapitálu ROE 7,8% 7,4% 3,1% 7% -43,1% 4,3% Rentabilita vloženého kapitálu 7,6% 8,1% 4,4% 8% -41,0% 6,7% Rentabilita tržeb 2,6% 2,8% 1,5% 4,0% -8,6% 1,7% Rentabilita podniku ve sledovaném období značně kolísala. Významný vliv zde měla tvorba rezerv a opravných položek, vývoj výše a struktury výnosů. S ohledem na předpokládaný vývoj výnosů a trhu v krátkodobém až střednědobém horizontu lze předpokládat pokles rentability v následujících letech Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty Ukazatel produktivity z přidané hodnoty vyjadřuje kolik korun přidané hodnoty (výkony minus výkonová spotřeba) bylo vytvořeno s pomocí jedné koruny osobních nákladů. Ukazatel produktivity Produktivita z přidané hodnoty 1,06 0,96 1,19 1,02 1,09 1,21 Produktivita z přidané hodnoty kolísala z již popsaných důvodů. 30

31 Vyhodnocení finanční analýzy Ve sledovaném období lze u podniku na základě finanční analýzy vyslovit několik hlavních závěrů: Podnik ve sledovaném období zvýšil své výnosy, a to přes značný pokles trhu. Podnik ve sledovaném období vykazoval značně kolísající rentabilitu a s ohledem na předpokládaný pokles nejrentabilnějších aktivit (důlní činnost) lze předpokládat snížení rentability celé společnosti. Podnik je k datu ocenění finančně poměrně velice nestabilní. Struktura aktiv a pasiv vyvolává obavy ohledně budoucí schopnosti podniku profinancovat svou činnost, a to jak v případě zhoršení hospodářských výsledků, tak v případě významného poklesu hodnoty finančních investic nebo jiných krátkodobých pohledávek. Graf: Vývoj tržeb, zisku a přidané hodnoty ve sledovaném období let 2007 až

32 K vyjádření celkové finanční situace společnosti lze využít tzv. Altmanův index identifikující celkovou finanční situaci podniku. Tento index dosahuje v posledních letech většinou průměrné hodnoty. Hodnoty indexu zařazují společnost ve sledovaném období do tzv. šedé zóny, kdy nelze statisticky určit budoucí vývoj podniku (interval 1,21 2,89). Hodnota indexu pod 1,2 znamená zónu bankrotu. Podniky finančně velice zdravé dosahují hodnot nad 2, Altmanův index 1,88 1,89 1,83 1,58 1,04 1, Identifikace neprovozního majetku, mimobilančních závazků Společnost vlastní celou řadu majetkových podílů, poskytuje ručení, půjčky apod. V rámci ocenění bude snahou tyto položky identifikovat a ocenit je mimo ocenění provozní (stavební) části podniku. Jako neprovozní budou považovány ve výnosovém oceňovacím modelu rovněž úročené cizí zdroje Dílčí závěr Společnost působí na trhu dlouhou dobu. Za dobu své existence si podnik vydobyl určité konkurenční postavení. Tento fakt je dán mezi jinými obchodními schopnostmi podniku, lokalizací a charakteristikami hlavních provozoven podniku, kvalifikovaným vedením a provozní vyspělostí. Odvětví, ve kterém se podnik pohybuje, se vyznačovalo v poměrně již vzdálené minulosti stabilním růstem a i v dlouhodobém horizontu lze růst předpokládat. Krize posledních let bude odeznívat až ve střednědobém horizontu. Krátkodobě hrozí podniku problémy především ztrátou důlních zakázek. Z analýzy potenciálu podniku vyplývá, že tento bude nadále schopen dosahovat určité výše výnosů. Pokles trhu způsobený současnou ekonomickou situací bude podnik obtížně zvládat, přesto je možno konstatovat, že podnik má v současné době výnosový potenciál a jeho maximální hodnotu, při které bude maximalizován užitek z jednotlivých podnikem vlastněných výrobních prostředků (ne pouze materiálních), je možno spatřovat ve fungování podniku a pokračování v současné podnikatelské činnosti. Toto konstatování se projeví ve volbě metody ocenění. 32

33 3. Volba metody ocenění Ocenění akcií společnosti VOKD, a.s. bude provedeno prostřednictvím ocenění podniku společnosti. Tento způsob ocenění vychází jednak z nemožnosti ocenění akcií prostřednictvím trhu (akcie nejsou obchodovány na trzích cenných papírů) a také z obvyklých postupů využívaných v rámci ocenění akcií (požadavky ČNB, metodologie ocenění akcií atd.) Metody ocenění V praxi se v zásadě využívá pří oceňování tří základních přístupů: Majetkové ocenění Substanční hodnota podniku je základním oceněním založeným na analýze jednotlivých složek majetku a rozumíme jí souhrn relativně samostatných ocenění jednotlivých složek podniku. Tyto složky přitom oceňujeme podle poměrně objektivních pravidel, k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude pokračovat ve své činnosti. Ve většině případů se tedy snažíme zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv snížené o patřičné opotřebení. Specifickým substančním oceněním je ocenění na bázi likvidačních hodnot, kdy je posuzována substance podniku určeného k utlumení činnosti a rozprodeji jednotlivých složek aktiv a uspokojení všech závazků. Likvidační hodnota je tak vypočtena jako rozdíl součtu všech složek aktiv a součtu všech závazků Tržní metody Tyto druhy ocenění vycházejí při zjištění hodnoty podniku z porovnání hodnoty předmětu ocenění (hodnoty podniku) s jinými subjekty na trhu. Využívá se zde dostupných informací z kapitálového trhu (tržní ocenění akcií na burze cenných papírů obdobné společnosti jakou oceňujeme) nebo se zjišťují hodnoty již realizovaných transakcí. V podmínkách nefungujícího 33

34 českého kapitálového trhu a celkově malé ekonomiky, kde je problém najít subjekty či transakce, o kterých je možno říci, že jsou srovnatelné, je využití této metody omezené Výnosové ocenění Tyto metody vycházejí z přesvědčení, že hodnota podniku je určena očekávaným užitkem plynoucím jeho majitelům (popřípadě i věřitelům). Existují tři základní metody výnosového ocenění: metoda diskontovaného peněžního toku (DCF), která odvozuje hodnotu podniku od budoucích výnosů, které se převádějí, z pohledu investora, na současnou hodnotu. Základem je tedy časová hodnota budoucích peněžních toků, metoda kapitalizovaných čistých výnosů, která je ve svém přístupu konzervativnější v porovnání s metodou DCF a vychází z řady minulých upravených hospodářských výsledků, kombinované metody, jež se snaží o kombinaci majetkového a výnosového ocenění Volba metody ocenění Metodologie ocenění vychází z účelu a předmětu ocenění. Tento posudek je vypracován za účelem zjištění tržní hodnoty akcií emitovaných společností VOKD, a.s. pro účely nedobrovolné dražby cenných papírů. Metodika ocenění předpokládá jako jednu z metod zjištění tržní hodnoty akcií, ocenění prostřednictvím ocenění podniku. Metodika posudku musí odrážet běžné postupy, jež užívají investoři na trhu při hodnocení výhodnosti jednotlivých investičních příležitostí. Mezi základní investorské přístupy v případě hodnocení příležitostí svázaných s investováním obzvlášť vhodným patří vyhodnocení na základě budoucích výnosů plynoucích z daného aktiva a rizika s tímto výnosem spojeného. Provedené analýzy a šetření naznačily na jedné straně nestabilní finanční situaci podniku, na straně druhé určitý tržní potenciál podniku, resp. jeho služeb. Podnik působí dlouhodobě na 34

35 trhu, zná jeho podmínky a dosahoval v těžkých ekonomických podmínkách růstu podílu na trhu. Kromě rizik plynoucích ze stávajících podmínek stavebního trhu je podnik navíc konfrontován se specifickou situaci v rámci omezování služeb pro společnost OKD, a.s. Dle našeho názoru jsou přesto splněny hlavní předpoklady pro konstatování, že podnik je v dnešním stavu schopen nepřetržitého trvání (going concern). Ocenění tak bude stavět na již v práci zjištěných faktech o potenciálu podniku, jež musí být promítnuty do tvorby finančního plánu, který bude následně tvořit základ pro výnosové ocenění metodou DCF equity. Hodnota neprovozního majetku podniku, resp. Salda neprovozních aktiv a cizích zdrojů, bude oceněna zvláště a bude k hodnotě provozní části přičtena. Tato zvolená metoda jako jediná umožňuje zjistit výnosovou hodnotu podniku v současné době při současném posouzení všech rizikových faktorů. Majetková substance společnosti je z převážné části úzce zaměřena na současnou podnikatelskou aktivitu a nelze předpokládat budoucí možnost změny využití této stávající substance. Přesto bude pro úplnost a porovnání zjištěna majetková hodnota podniku na bázi účetních hodnot. Podrobná metodologie ocenění DCF equity je uvedena v kapitole věnované samotnému ocenění. 35

36 4. Finanční plán provozní části podniku Jednotlivé výsledné tabulky plánu pro ocenění vytvořeného zpracovateli tohoto ocenění (rozvaha a VZZ) jsou součástí přílohy č. 4 této práce. V této práci byl vytvořen finanční plán na základě provedených analýz a šetření a tento námi zpracovaný plán bude sloužit k následnému ocenění podniku metodou DCF equity. Námi zpracovaný finanční plán pro ocenění (viz přílohy č. 4 až č. 6) je koncipován v běžných cenách na pětileté období Generátory hodnoty Výnosy Společnost se pohybuje především na lokálním trhu. V posledních letech značným způsobem zvýšila svůj tržní podíl na značně klesajícím trhu. Nelze s ohledem na analýzu potenciálu podniku předpokládat, že by tato situace v dalším období pokračovala. V ocenění budeme vycházet z modelace dvou hlavních složek výnosů důlní a povrchové stavební výroby. Následující tabulka uvádí budoucí plánované výkony společnosti využité v ocenění. Údaje jsou v tis. Kč. Minulé období Predikce Důlní výroba Roční tempo růstu - 87% -7% -17,5% 28% -1% -25,0% 1,4% 1,9% 1,1% 2,0% Průměrné tempo 12,7% -4,4% Ostatní výkony Roční tempo růstu - 6% 2% -35,5% 10% 36% -10,0% 1,4% 1,9% 1,1% 2,0% Průměrné tempo 0,9% -0,8% 36

37 V plánovaném období je uvažováno s poklesem výnosů v případě povrchové výroby v roce 2013 v úrovni předpokládaného poklesu trhu (v polovině roku 2013 byl trh meziročně cca na 86 % roku 2012), v dalších letech uvažujeme s růstem odpovídajícím předpokládané inflaci v jednotlivých letech plánu. To znamená, že předpokládáme v roce 2013 udržení tržního podílu a v dalších letech nulový reálný růst. V případě důlní výroby uvažujeme se zásadním poklesem v roce 2013, a to o 25% s ohledem na situaci kolem dolů OKD, a.s. (společnost propustila cca 25 % zaměstnanců důlní divize) a v následujících letech uvažujeme opět inflační růst. Ostatní provozní výnosy společnosti byly ponechány v úrovní dosahované v minulém období, resp. byly navázány na vývoj výkonů dle minulých poměrů Provozní zisková marže Vývoj jednotlivých nákladových a výnosových druhů majících vliv na provozní ziskovou marži (poměr rozdílu provozního zisku a neprovozních nákladů k výnosům podniku) byl plánován individuálně, a to s ohledem na minulý vývoj, ale i budoucí změny trendů Výkonová spotřeba Následující tabulka ukazuje podíly jednotlivých nákladů k výnosům v minulosti i předpokládané budoucí poměry. Tabulka: Vývoj nákladů (procentní podíly k tržbám za zboží a výkonům) Minulost Predikce Roky Spotřeba materiálu 13,5% 13,5% 12,1% 14,4% 19,7% 18,4% 18,4% 18,4% 18,4% 18,4% 18,4% Služby 66,8% 66,8% 62,8% 54,6% 49,9% 53,6% 55,2% 55,2% 54,2% 53,2% 53,2% Obchodní marže 7,1% 19,2% 6,8% 8,5% 3,0% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% V roce 2013 je uvažováno s růstem nákladovosti na této úrovni, když společnost bude konfrontována s poklesem pravděpodobně rentabilních činností v oblasti důlní výroby. Ve střednědobém horizontu by měla výkonová spotřeba klesnout s tím, jak bude docházet k růstu trhu a naplnění kapacit vedoucím k růstu marží. 37

38 Osobní náklady V plánu pro ocenění byl vývoj mezd odvozen z předpokládaného počtu zaměstnanců v budoucnu (snížení o zveřejněné propouštění ze začátku srpna tohoto roku) a předpokládané mzdové úrovně v poměru k průměrné mzdě v ČR. Do budoucna je dlouhodobě plánováno s poměrem průměrné mzdy v podniku udržujícím se na 131 % průměrné mzdy ČR (vychází z dlouhodobého průměru společnosti a zohledňuje předpoklad propuštění lépe placených důlních pracovníků a také částečné přeřazení do povrchové části s nižší mzdovou úrovní) a růst mzdových prostředků při daném požadovaném počtu pracovníků je odvozen z předpokládaného růstu průměrné mzdy v ČR (viz makroekonomické predikce MF ČR). Tabulka: Vývoj mzdových nákladů v podniku Minulé období Predikce Ø roční mzda v ČR Meziroční tempo růstu - 7,8% 3,4% 2,2% 2,4% 2,7% 0,8% 2,4% 3,0% 3,0% 3,0% Ø stav zaměstnanců Průměrná mzda Meziroční tempo růstu - 17,9% 10,7% 0,6% 9,8% 0,8% -4,9% 2,4% 3,0% 3,0% 3,0% Průměrné tempo růstu 7,7% 1,3% Poměr mzda podnik / ČR 115% 125% 134% 132% 142% 139% 131% 131% 131% 131% 131% Ostatní provozní a finanční náklady a výnosy V predikci je uvažováno s vývojem těchto proměnných v rozsahu odpovídajícím minulé výši v poměru k vývoji výkonů Dílčí závěr vývoj provozní ziskové marže Výše zmíněné veličiny (tržby a jednotlivé náklady) dovolí získat hodnoty provozní ziskové marže v jednotlivých obdobích plánu. 38

39 Tabulka: Vývoj provozní ziskové marže jako poměr k výkonům Minulé období Predikce KPZ 1,2% -0,6% 2,9% 0,4% 1,5% 3,3% 2,8% 2,6% 3,3% 3,9% 3,7% V letech 2008 až 2012 provozní zisková marže (před odpočtem odpisů a zohledněním prodeje dlouhodobého majetku) v poměru k tržbám kolísala. S poklesem výnosů v letech 2010 a 2011 se významným způsobem snížila, přestože na úrovni přidané hodnoty došlo ke zvýšení rentability. Důvodem byl hlavně fixní charakter osobních nákladů, jež v těchto letech nadále rostly. V plánovaném období uvažujeme s poklesem výkonnosti v krátkodobém horizontu a s její růstem v horizontu dlouhodobém, a to na úroveň, jež umožní společnosti dlouhodobé fungování. Tento výsledek je odrazem analýzy potenciálu podniku Pracovní kapitál Hodnoty predikovaných složek pracovního kapitálu byly odvozeny z minulého vývoje dle jejich obrátkovosti, a to u všech zásadních položek bilance. V případě jiných pohledávek, jež mají zřejmě částečně neprovozní charakter, byl přijat předpoklad, že společnost je postupně využije v rámci financování provozu (pokrytí části závazků za účelem snížení doby jejich obratu) a zvýšení kapitálové přiměřenosti. Hodnoty provozně potřebných hotovostních finančních prostředků byly kalkulovány s myšlenkou o zachování určité finanční stability. Analýza ostatních významných ukazatelů pracovního kapitálu je součástí finanční analýzy finančního plánu v dalších kapitolách. Finanční plán pro ocenění počítá s každoročním vyplácením dividend v takové výši, aby nedocházelo k omezení provozní hotovosti společnosti. Vyplácení dividend je účtováno proti nerozděleným ziskům minulých. 39

40 Dlouhodobé cizí zdroje Podnik využívá k financování svých potřeb přijaté půjčky a úvěry (v menší míře leasing). Konstrukce oceňovacího modelu bude považovat tyto úročené zdroje jako kapitál kryjící finanční investice a cizí zdroje tak nebudou mít vliv na výnosový model ocenění provozní části podniku, ale budou snižovat zjištěnou hodnotu neprovozních aktiv. Tento postup byl zvolen s ohledem na fakt, že hodnota finančních investic převyšuje hodnotu vlastního kapitálu podniku a provozní část podniku tak má zápornou hodnotu vlastního kapitálu, což může mít negativní vliv na konstrukci modelu DCF. Námi zvolený přístup závazky v celkovém ocenění zohledňuje a zároveň odpovídá struktuře financování podniku v současném období Investiční činnost Ve finančním plánu pro ocenění je na základě analýzy minulých investic uvažováno s následujícími investicemi. Údaje jsou v tis. Kč. Minulost Predikce Investice Budoucí investice odpovídají minulému průměru s inflačním zvýšením a odpovídají rovněž dlouhodobě vykazovaným odpisům Finanční analýza plánu Poměrové ukazatele a horizontální a vertikální analýza výkazů zisků a ztrát a rozvah na plánované období jsou součástí příloh č. 5 a č. 6 tohoto ocenění. Závěry, jež jdou vyčíst z analýz uvedených v tabulkových přílohách, vycházejí z predikce generátorů hodnoty (podílů na tržbách, temp růstu apod.). V plánovaném období zprvu dojde k výraznému poklesu výnosů a následně k určité reálné stagnaci (nízký nominální růst) s předpokladem o určité průměrné stabilitě v dlouhodobém období. S ohledem na zjištěné závěry ohledně rozkolísané rentability v minulých letech dochází v dlouhodobém horizontu 40

41 k růstu rentability. Důvody a předpoklady byly popsány v jednotlivých částech posudku a shrnuty v závěru analýzy vývoje provozní ziskové marže v jednotlivých obdobích. Plánovaná struktura aktiv a pasiv odráží předpoklad ziskového hospodaření a schopnost podniku investovat jak do dlouhodobého, tak i krátkodobého majetku, resp. kapitálu. Plán tak předpokládá stabilizaci kapitálové struktury podniku v dlouhodobém horizontu. Graf: Vývoj tržeb, zisku a přidané hodnoty v celém sledovaném období 41

42 5. Výnosové ocenění podniku Diskontní sazba Diskontní sazba použitá pro zjištění současné hodnoty budoucích volných peněžních toků pro vlastníky bude vypočtena na základě vzorce užívaného pro výpočet nákladů vlastního kapitálu. Náklady na vlastní kapitál se vypočtou na základě modelu CAPM (metodologie viz odborná literatura) z tržních dat kapitálového trhu Spojených států (USA) a Evropy s převedením jejích hodnot na podmínky České republiky. Základní vzorec modelu CAPM pro výpočet nákladů vlastního kapitálu s převedením jejích hodnot na podmínky České republiky má formu: N VK = R F + beta R P + RPZ + R, kde R F bezriziková úroková sazba (dle dlouhodobých státních dluhopisů; v našem propočtu jsme použili výnosnost amerických dlouhodobých obligací ve výši 2,64 %; pramen: beta. vyjadřuje citlivost vůči různým faktorům systematického (tržního) rizika (pro obory Homebuilding a Coal dle amerického odvětvového průměru má koeficient nezadluženého beta průměrnou hodnotu 0,99; pramen: R P prémie za tržní riziko (riziková prémie kapitálového trhu USA ve výši 5,8 %; pramen: RPZ riziková prémie země (pro ČR ve výši 0,33 %; pramen: R různé hodnoty přirážek za malou společnost, společnost s nejasnou budoucností, nižší likviditu vlastnických podílů apod. (v našem případě bylo kalkulováno s prémií ve výši 6,7 % za malou tržní kapitalizaci, jež byla odhadnuta na základě údajů z vědeckých článků zabývajících se touto problematikou, viz M.Mařík a kol.: Metody oceňování podniků pro pokročilé, Ekopress 2011, str. 434) 42

43 Náklady vlastního kapitálu stanoveny na základě metody CAPM ve sledované období činí 15,4 %. Níže uvedená tabulka znázorňuje propočet nákladů vlastního kapitálu rf (výnosnost dluhopisů USA) 2,64% Beta nezadlužené 0,99 Riziková prémie kap. trhu USA 5,80% Rating České republiky A1 Riziková prémie země 0,33% Riziková přirážka za malou tržní kapitalizaci 6,7% Náklady vlastního kapitálu 15,4% Ocenění podniku metodou DCF equity, včetně neprovozního majetku Na základě sestaveného finančního plánu byly identifikovány základní složky nutné k ocenění provozní části podniku metodou DCF equity. Volný peněžní tok byl zjištěn dle následujícího vzorce: FCF t = KPV t * (1 t ) + ODP t - WC t - Investice t - úročeného dluhu kde: KPV t.korigovaný provozní výsledek t.sazba daně z příjmů ODP t odpisy WC t. změna čistého pracovního kapitálu Korigovaný provozní výsledek byl převzat z finančního plánu, ve výši výsledku hospodaření před zdaněním za jednotlivé roky. Takto koncipovaný korigovaný provozní výsledek byl upraven o daňové zatížení. V tomto případě nebyl dále jako obvykle upravován o neprovozní složky provozního výsledku, jelikož tyto nebyly v plánu identifikovány. Tabulka: Korigované provozní výsledky po dani v tis. Kč Korigovaný provozní HV po dani Daňová sazba 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 Upravená daň Korigovaný provozní HV po dani

44 Hodnoty investovaného kapitálu byly v jednotlivých letech odvozeny rovněž z finančního plánu a navazují na investiční cyklus podniku v plánovaném období. Tabulka: Investice do provozního kapitálu v tis. Kč Investovaný kapitál Dlouhodobý provozní majetek Provozní pracovní kapitál Investovaný provozní kapitál celkem Na základě výše zjištěných hodnot byla pomocí volných peněžních toků v jednotlivých letech propočtena současná hodnota podniku, a to dle vztahu: Hodnotapodnikubrutto T = t= 1 FCF (1 + WACC) t t PH + (1 + WACC) T kde: PH je pokračující hodnota 2. fáze predikce po roce 2017 tj. pro období, kdy již není zpracován detailní finanční plán, avšak měly by být zachovány základní vztahy dosažené v první fázi plánu) vypočtena Gordonovým vzorcem: FCFET+1 PH = N - g VK kde g je roční tempo růstu podniku po roce 2017 ve výši 0 %. Tento nulový růst byl stanoven na základě analýzy potenciálu podniku, resp. s ohledem na rizika dlouhodobého vývoje podniku. Tabulka: Propočet volných peněžních toků v tis. Kč Korigovaný provozní HV po dani Odpisy Úpravy o nepeněžní operace (rozp.rezerv) Investice do dlouhodobého majetku Investice do pracovního kapitálu FCFE Na základě všech výše zjištěných hodnot lze přistoupit ke zjištění hodnoty podniku. Propočet je uveden v následující tabulce. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 44

45 PH N VK 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% g - tempo růstu 0,00% FCFE netto hodnota podniku Hodnota provozní části podniku vypočtená k datu zjištěná metodou DCF equity činí tis. Kč Ocenění neprovozního majetku a závazků společnosti Následující tabulka uvádí jednotlivé neprovozní aktiva a cizí zdroje, a to včetně rekapitulace zjištěných hodnot ocenění. Údaje jsou v tis. Kč. Hodnoty podílů na vlastním kapitálu jsou vypočteny na základě účetní závěrky společnosti VOKD, a.s. za rok 2012 a obsahují údaje z účetních závěrek dceřiných společností za rok 2012, jež však nebyly do data zpracování posudku až na dvě výjimky zveřejněny ve sbírce listin. Neprovozní aktiva: účetní ocenění Vlastnický podíl hodnota podílu na VK Ocenění Zelené terasy, a.s % TAMOGA, s.r.o % 0 0 Slezský kámen, a.s ,5% Bílý kříž, s.r.o % HOTEL Adamantino, a.s % VOKD Development, a.s % CCG IT SERVICES, s.r.o % 0 0 UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo 0 11,5% 0 0 Výnosový uzavřený investiční fond, a.s % Jiný finanční majetek Zálohy na dlouhodobý fin. majetek Neprovozní cizí zdroje: Rezervy na rizika Úročené cizí zdroje Saldo neprovozních aktiv a závazků V příloze č. 7 jsou uvedeny výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti Zelené terasy, a.s., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy. Z této přílohy plyne nízká výkonnost podniku a poměrně jednoduchá struktura aktiv a pasiv. Není zřejmý 45

46 výnosový potenciál, a proto ocenění vychází z účetní hodnoty podílu VOKD na vlastním kapitálu společnosti. V příloze č. 8 jsou uvedeny výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti TAMOGA, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy. Z této přílohy plyne nízká výkonnost podniku a s ohledem na rozsah aktiv v účetním ocenění značné předlužení. Není zřejmý výnosový potenciál, a proto ocenění vychází z účetní hodnoty podílu VOKD na vlastním kapitálu společnosti. V příloze č. 9 jsou uvedeny výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti Slezský kámen a.s., Josefa Hory 679, Jeseník, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy. Z této přílohy plyne nízká výkonnost podniku v posledních letech a značný pokles hodnoty podniku v účetním ocenění. Z účetní závěrky společnosti VOKD za rok 2012 plyne, že ocenění této finanční investice v bilanci VOKD vychází ze znaleckého ocenění. Toto znalecké ocenění není blíže specifikováno a nelze tedy analyzovat jeho relevanci. V období zpracování našeho posudku byl na společnost podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ze strany některých zaměstnanců a tento návrh byl zamítnut, když společnost prokázala, že dluhy uhradila (viz insolvenční rejstřík). Návrh však potvrzuje závěry, jež lze odvodit z velice záporné výkonnosti podniku v posledních letech, a to, že podnik je pravděpodobně ve velice svízelné finanční situaci a má problém s úhradou svých splatných závazků. Výnosový potenciál z provozování podniku není zřejmý a likvidační hodnotu nejsme s ohledem na nedostatek informací schopní ověřit. S ohledem na tyto závěry odhadujeme reálnou hodnotu této finanční investice na 70 % jejího ocenění v účetnictví společnosti VOKD. V příloze č. 10 jsou uvedeny výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti Bílý kříž, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy. Z této přílohy plyne nízká výkonnost podniku a poměrně složitá struktura aktiv. Není zřejmý výnosový potenciál. S ohledem na datum období nabytí majetkového podílu v této společnosti bude ocenění této finanční investice vycházet z ocenění v účetní evidenci společnosti VOKD. 46

47 V příloze č. 11 jsou uvedeny výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti HOTEL Adamantiono, a.s., Pozlovice 337, Luhačovice, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy. Z této přílohy plyne nízká výkonnost podniku v posledních letech a z toho plynoucí pokles hodnoty podniku v účetním ocenění. Z účetní závěrky společnosti VOKD za rok 2012 plyne, že ocenění této finanční investice v bilanci VOKD vychází ze znaleckého ocenění. Toto znalecké ocenění není blíže specifikováno a nelze tedy analyzovat jeho relevanci. Výnosový potenciál z provozování podniku není zřejmý a likvidační hodnotu nejsme s ohledem na nedostatek informací schopní ověřit. S ohledem na tyto závěry odhadujeme reálnou hodnotu této finanční investice na 70 % jejího ocenění v účetnictví společnosti VOKD. V příloze č. 12 jsou uvedeny výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti VOKD Development, a.s., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy. Z této přílohy plyne nízká výkonnost podniku v posledních letech a z toho plynoucí pokles hodnoty podniku v účetním ocenění. Z účetní závěrky společnosti VOKD za rok 2012 plyne, že ocenění této finanční investice v bilanci VOKD vychází ze znaleckého ocenění nemovitého majetku této společnosti. Toto znalecké ocenění není blíže specifikováno a nelze tedy analyzovat jeho relevanci. Výnosový potenciál z provozování podniku není zřejmý a likvidační hodnotu nejsme s ohledem na nedostatek informací schopní ověřit. S ohledem na tyto závěry odhadujeme reálnou hodnotu této finanční investice na 70 % jejího ocenění v účetnictví společnosti VOKD. V příloze č. 13 jsou uvedeny výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti CCG IT SERVICES s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2010, 2011, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy. Z této přílohy plyne nízká výkonnost podniku a poměrně jednoduchá struktura aktiv a pasiv. Není zřejmý výnosový potenciál, a proto ocenění vychází z účetní hodnoty podílu VOKD na vlastním kapitálu společnosti. Společnost UNIBON spořitelní a úvěrové družstvo, Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , je v konkurzu a hodnota této finanční investice tak je nulová. Hodnota finanční investice ve společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , 47

48 odpovídá podílu VOKD na hodnotě vlastního kapitálu této společnosti. Ostatní finanční investice (termínované vklady a záloha na další investice) jsou oceněny v jejich nominální hodnotě. Jako neprovozní cizí zdroje byly identifikovány a modelovány úročené cizí zdroje a vytvořené ostatní rezervy na krytí podnikatelských rizik. Tyto cizí zdroje, resp. rizika byly oceněny v jejich účetním ocenění. Zjištěná hodnota salda neprovozního majetku a závazků činí k datu ocenění celkem tis. Kč Shrnutí ocenění podniku metodou DCF equity Tržní hodnota provozní části podniku zjištěna metodou DCF equity k datu ocenění činila tis. Kč. Hodnota neprovozního majetku a závazků podniku k datu ocenění činila celkem tis. Kč. Hodnota podniku společnosti VOKD, a.s. zjištěná výnosovou metodou tedy k činí celkem tis. Kč. 6. Majetkové ocenění podniku Struktura majetku a závazků je uvedena v příloze č. 2, kde je uvedena rozvaha k Hodnota podniku na základě účetního ocenění aktiv a pasiv odpovídá hodnotě vlastního kapitálu. Hrubý odhad majetkové hodnoty podniku na bázi účetních hodnot tak činí k datu ocenění celkem tis. Kč. 48

49 7. Konečné zjištění hodnoty akcií 7.1. Shrnutí výsledků jednotlivých ocenění Hrubý odhad majetkové hodnoty podniku k datu ocenění činí tis. Kč. Zjištěná výnosová hodnota oceňovaného podniku k datu ocenění činí tis. Kč. Majetková hodnota je odrazem účetního ocenění majetku a závazků podniku. Výnosový model v sobě obsahuje vyhodnocení potenciálu podniku a možná rizika ohledně budoucího vývoje provozní a neprovozní části podniku. S ohledem na účel ocenění a hledání hodnoty minoritního akciového podílu odpovídá zjištěná tržní hodnota podniku společnosti VOKD, a.s. hodnotě výnosové a činí k datu celkem tis. Kč Odvození hodnoty akcií z hodnoty podniku Předmětem ocenění je 32 kusů kmenových listinných akcií na jméno emitovaných společností VOKD, a.s., což představuje 10% podíl na základním kapitálu společnosti VOKD, a.s. Jelikož akciový podíl na společnosti VOKD, a.s. není obchodován na veřejných trzích cenných papírů bylo nutno zjišťovat hodnotu akciového podílu pomocí ocenění podniku společnosti VOKD, a.s. Tato metoda navíc odpovídá běžně užívaným metodám v rámci zjišťování hodnoty cenných papírů. V této kapitole musíme zjistit, zda hodnota akciového podílu je alikvotní podílu na zjištěné hodnotě podniku společnosti VOKD, a.s. Ne vždy lze toto konstatovat, a proto musí být hodnota akciového podílu na základě analýzy relevantních skutečností z hodnoty podniku odvozena. Toto odvození se ze zjištěné hodnoty podniku provádí pomocí diskontů a prémií. 49

50 Faktory mající vliv na hodnotu akcií Metodologie ocenění akcií vyžaduje, aby bylo při zjišťování jejich hodnoty přihlíženo rovněž k obchodovatelnosti (likviditě) akcií a k velikosti akciového podílu ovlivňující schopnost majitele akcií rozhodovat o směřování společnosti. V tomto smyslu je značně omezena možnost majitele 10% akciového podílu nakládat se svým podílem, když existuje pouze omezený trh, na němž by se obchodovalo s akciemi na burze neobchodovaných firem. Navíc je oceňován pouze 10% akciový podíl na společnosti, a lze tedy konstatovat, že se jedná o minoritní podíl na společnosti Diskonty za sníženou obchodovatelnost a menšinový podíl S ohledem na velikost oceňovaného akciového podílu a ztíženou obchodovatelnost odhadujeme diskont za sníženou obchodovatelnost na 25 % a diskont za minoritní podíl rovněž ve výši 25 %. V obou případech se jedná o průměrné diskonty z hodnot publikovaných v odborné literatuře Konečné zjištění hodnoty akcií, resp. 10% akciového podílu Hodnota akciového podílu = hodnota podniku velikost akciového podílu (1 - diskont za sníženou obchodovatelnost) (1 - diskont za minoritu) Hodnota 10% podílu = tis. Kč 10 % (1-25 %) (1-25 %) = tis. Kč Hodnota 32 kusů kmenových listinných akcií na jméno emitovaných společností VOKD, a.s., představujících 10% podíl na základním kapitálu společnosti VOKD, a.s. činí k datu celkem tis. Kč. 50

51 8. Závěr Tento posudek byl vypracován za účelem zjištění ceny obvyklé v místě a čase 32 kusů kmenových listinných akcií na jméno společnosti VOKD, a.s., IČ: , se sídlem Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, Ostrava, každá o jmenovité hodnotě 1 milion Kč, série A, s pořadovými čísly 0226 až 0257, v rámci přípravy realizace veřejné dražby nedobrovolné v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Dle předložených podkladových materiálů, na základě uvedené metodiky oceňování a výše provedeného rozboru k datu ocenění, tj. k , konstatujeme, že zjištěná hodnota 32 kusů kmenových listinných akcií na jméno společnosti VOKD, a.s., činí: tis. Kč, slovy: osmmilionůdvěstěšedesáttisíckorunčeských. Tato hodnota je nezávislým pohledem zpracovatelů a odráží současný stav majetku a závazků společnosti VOKD, a.s., její výkonovou stránku, postavení na trhu a způsob řízení. Zjištěná hodnota akcií, resp. akciového podílu odpovídá podílu akcií na základním kapitálu společnosti VOKD, a.s. a ocenění podniku této společnosti metodou výnosovou na bázi DCF equity. V Ostravě dne Ing. René Urbaniec soudní znalec 51

52 Oprávnění Dne 30. března roku 2005 rozhodl ministr spravedlnosti České republiky v souladu s ustanovením 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů o zapsání společnosti Ostravská znalecká a.s. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: oceňování podniků, oceňování nemovitého majetku, oceňování movitého majetku, oceňování nehmotného majetku a majetkových práv, oceňování pohledávek a závazků, oceňování hodnoty akcií a cenných papírů, účetnictví, daně daňová problematika. Znalecký úkon je zapsán s pořadovým číslem 715/60/13 znaleckého deníku. podpis statutárního zástupce znaleckého ústavu 52

53 Přílohy 1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti VOKD, a.s. 2. Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti VOKD, a.s. k Výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku VOKD, a.s. za období let 2007 až Finanční plán podniku VOKD, a.s. ve formě výkazů zisků a ztrát a rozvah na období let 2013 až Horizontální a vertikální analýza finančního plánu podniku VOKD, a.s. 6. Poměrové ukazatele analyzující finanční plán podniku VOKD, a.s. 7. Výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti Zelené terasy, a.s., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy 8. Výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti TAMOGA, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy 9. Výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti Slezský kámen a.s., Josefa Hory 679, Jeseník, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy 10. Výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti Bílý kříž, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy 11. Výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti HOTEL Adamantiono, a.s., Pozlovice 337, Luhačovice, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy 53

54 12. Výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti VOKD Development, a.s., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy 13. Výkazy zisků a ztrát a rozvahy (v netto hodnotách) podniku společnosti CCG IT SERVICES s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava, IČ: , za období let 2010, 2011, včetně poměrových ukazatelů finanční analýzy 54

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1. Úvod 1.1 Předmět ocenění Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1.2 Objednatel posudku Vypracování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26

ZNALECKÝ POSUDEK. MGM a.s. IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26 VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.283-11/2012 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I M G M a. s. Objednatel : IČ: 469 00 063 Tovární 1200 Holešov PSČ 769 26 Účel posudku: Odhad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 VE VĚCI URČENÍ CENY

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Hutní druhovýroba reality a.s. Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Hutní druhovýroba reality a.s. Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 0405/08 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost, se sídlem Kolárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46708715, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 STANOVENÍ HODNOTY 1 PRIORITNÍ AKCIE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ OBJEDNATEL: ZNALECKÝ ÚKOL: PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. POD ŠANCEMI 444/1

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Zjištění ceny (hodnoty) akcií společnosti MATE, a.s. pro účely veřejné nedobrovolné dražby Výtisk č. 3

ZNALECKÝ POSUDEK Zjištění ceny (hodnoty) akcií společnosti MATE, a.s. pro účely veřejné nedobrovolné dražby Výtisk č. 3 ZNALECKÝ POSUDEK Zjištění ceny (hodnoty) akcií společnosti MATE, a.s. pro účely veřejné nedobrovolné dražby Výtisk č. 3 Účel znaleckého posudku: Objednatel znaleckého posudku: Zjištění ceny (hodnoty) akcií

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

Znalecký posudek č. 78/28/13

Znalecký posudek č. 78/28/13 Znalecký posudek č. 78/28/13 o stanovení tržní hodnoty souboru nevyzvednutých kmenových akcií společnosti LIGMET a.s. IČ: 451 47 493, se sídlem Lazsko 50, 262 31 Milín Zadavatel posudku: CYRRUS CORPORTE

Více

Znalecký posudek č. 1054-99/2011

Znalecký posudek č. 1054-99/2011 Znalecký posudek č. 1054-99/2011 Ocenění akcií společnosti Elektrowin a.s. Objednatel posudku : Ing. Ivan Mikeš insolvenční správce ARDO ČR domácí spotřebiče spol. s r.o. Novotného lávka 5 116 68 Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Severomoravská plynárenská, a.s. 231-26/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Severomoravská plynárenská, a.s. 231-26/2013 231-26/2013 Doložení přiměřenosti výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů, akcií, emitovaných společností Severomoravská plynárenská, a.s., v souladu s ustanovením 183i a násl. obchodního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu

Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Ocenění podílu na základním kapitálu 1 18.9.2013 2 Osnova Osnova... 3 1. Podklady... 5 1.1. Literatura... 5 1.2. Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. a dceřiné společnosti...

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Determining the value of the company on the basis of its strategic development plan. Bc.

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Determining the value of the company on the basis of its strategic development plan. Bc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Stanovení hodnoty firmy na základě jejího strategického plánu rozvoje. Determining the value of the company on the basis of its strategic

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Bakalářská práce Autor: Miroslava Valová Vedoucí práce: Ing. Jiří Lunga Kunovice, březen 2007 Prohlašuji,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07 ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07 Ocenění obchodního jmění společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. se sídlem Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ 500 03 IČ: 648 28 000 Objednatel posudku: Účel posudku: SOLID

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Zhodnocení ekonomické situace podniku. Evaluation of economic situation of company

FAKULTA EKONOMICKÁ. Zhodnocení ekonomické situace podniku. Evaluation of economic situation of company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zhodnocení ekonomické situace podniku Evaluation of economic situation of company Martina Soukupová Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více