Stáří jako aktivní část života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stáří jako aktivní část života"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Daniela Horáková Stáří jako aktivní část života Cestou aktivizace seniorů k lepšímu zvládání jejich dnešních problémů Katedra: Vedoucí práce: Sociální pedagogiky PhDr. Vladimír Mašát Rok: 2011

2 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Stáří jako aktivní část života zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. datum: jméno a vlastnoruční podpis Daniela Horáková Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neuţívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Jméno autora: Instituce: Daniela Horáková Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Studijní obor: Název práce: Vedoucí práce: Počet stran: Sociální pedagogika a teologie Stáří jako aktivní část ţivota PhDr. Vladimír Mašát 52 včetně příloh Počet příloh: 5 Počet titulů použité literatury: 22 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: Senior, psychika seniora, vztahy sociální a zdravotní problémy, aktivita, kvalitní ţivot ve stáří, nezisková organizace Elpida Tato práce si klade za cíl popsat nejvýznamnější problémy postihující v dnešní době české seniory a následně poukázat na moţná řešení pomocí začleňování různých aktivit do jejich ţivota. Snaţí se vnést více světla do otázek týkajících se sociálních a zdravotních vlivů spojených se stářím a ovlivňujících významným způsobem psychiku samotných seniorů. Jsou zde popsány veškeré aktivity a sluţby, které nabízí nezisková organizace Elpida. Skutečnost, ţe aktivita zlepšuje a zkvalitňuje ţivot seniorů je zde doloţena i za pomocí výzkumů. Celkově v práci vyplívá řada výzev pro zamyšlení se nad postavením našich starších spoluobčanů, a to nejen z důvodu zvětšujícího se podílu, který v rámci populace zaujímají, ale také díky nelepšícím se mezigeneračním vztahům.

4 Annotation Author s name: School: Daniela Horáková Higher professional school of Social Pedagogy and Theology Jabok Program: Title: Consultant: Number of pages: Social Pedagogy and Theology Old age as an aktive part of life PhDr. Vladimír Mašát 52 including attachments Number of attachments: 5 Number of title of literature: 22 Year: 2011 Key words: Senior, senior psyche, relations, social and health problelms, activity, quality of life in old age, Elpida profit organization The aim of this work is to describe the most important problems which affect Czech seniors nowadays and, subsequently, emphasize possible solutions based on incorporation of various activities into their lives. It tries to discuss questions related to social and medici effects connected with aging, which seriously influence the mental condition of seniors. It describes all activities and services offered by Elpida, a nonprofit organization. The fact that activities improve the life of seniors is also documented by various researches. In general, the work presents many challenges connected with contemplation about the position of the elderly, not only with respect to their increasing share in the population but also considering the relationship between generations which is not improving at all.

5 Úvod O stáří Vývoj pohledu na stáří Barevný podzim života Jak vnější sociální vlivy působí na seniory Stárnutí populace Role bulvárních médií Mezigenerační konflikty Technický pokrok jako příčina izolace seniorů Jak zdravotní změny působí na psychiku seniorů Tělesné změny Fyziologické změny a jejich následky Psychické změny Psychika a spiritualita Význam aktivizace seniorů při řešení nastíněných problémů Praktická východiska pro řešení stárnutí populace v ČR Neziskové organizace Ekonomická aktivita Sociální vlivy Média Aktivizace seniorů a související činnosti neziskové organizace Elpida Charakteristika neziskové organizace Elpida Cíle Elpidy Principy a zásady činnosti Funkce organizace Zařízení interiéru. 28 5

6 6.2 Jak se vypořádat s technickým pokrokem Počítačové kurzy v Elpidě Začínáme s počítačem a internetem Opakující základní kurz Notebook Práce s počítačem pro pokročilé Poradny Individuální poradna S námi nezabloudíte Počítačová poradna Sociálně-zdravotní poradna Sociálně-právní poradna Sociální terapie Linka seniorů v Elpidě Spiritualita a senioři Aktivity seniorů bez zaměření na sportovní činnost Tréninky paměti Výtvarné dílny Tvořivé pátky Dílna "Nikdo není nešikovný" Cyklus povídání o Praze Kurzy jazyků Pohybová aktivita jako klíč ke zlepšení fyzického a psychického zdraví seniorů str Kondiční cvičení Tanec pro radost Hi-kung - věčné mládí těla i mysli Polední Jóga Cestování Závěr Seznam použité literatury Přílohy

7 Úvod Zájem o vše co je nebo co alespoň můţe být produktivní a to zejména v ekonomickém slova smyslu, prostupuje celou naší dnešní společností. Můţe to být dáno zejména trţním prostředím, které hraje významnou roli také v České republice. Vítězí zde většinou to, co má šanci být v jakémkoli ohledu perspektivní, coţ lidé po šedesátce pro valnou část populace zrovna nejsou. Navíc v naší zemi zaujímají stále více prostoru tendence a vlivy, produkované zejména médii. Ty mluví spíše ve prospěch konzumního způsobu ţivota, ale moţná uţ méně dbají, byť i z pochopitelných důvodů, na budování mezilidských vztahů. Populace stárne! Věta, která na nás v poslední době útočí ze všech stran. Dnes u nás ţije půl milionu lidí starších 65 let. V roce 2050 jich uţ má být kolem tří miliónů. Téma, které se téměř kaţdodenně objevuje na stránkách všech deníků. Problematiku řeší ekonomové, sociologové, politologové i lékaři. Všichni si kladou hypotetickou otázku: Jak bude vypadat naše společnost za 30 let, jaké budou její priority, kam se posune? Budeme dostatečně připraveni na to, ţe jedna třetina obyvatel republiky bude v postproduktivním věku? Z čeho se budou vyplácet důchody? Kde budou senioři bydlet? Kdo se o ně bude starat? Jaké budou jejich aktivity? Skutečnost, ţe kaţdý z nás zestárne, se stává nepříliš populární, a tak je jaksi odsunována do pozadí. Lidé se dívají na stáří a vše co je sním spojováno vesměs negativně. Zbytkem společnosti jsou většinou senioři vnímáni spíše jako přítěţ. Tato skutečnost nemálo působí na psychiku kaţdého starého člověka obzvláště pak moţná toho, který ztratil bliţší kontakt s mladší generací. Ta je v hojné míře ovlivňována skrze média někdy i dosti zásadně. Trendem nové doby se stává snaha všemoţně aktivizovat seniory a připomínat jim, ţe kaţdá fáze ţivota, včetně stáří, má svůj půvab. Motivovat je k tomu, aby si splnili sny a uskutečnili to, na co dosud nezbýval čas. Neustále připomínat, ţe být ve vyšším věku neznamená vzdát se sportu, studia nebo společenských aktivit. Je třeba je podporovat a pomáhat jim pochopit vše nové, co nás díky technickým vymoţenostem posledních let obklopuje. 7

8 Cílem práce je pojmenovat jedny z nejhlavnějších problémů dnešních seniorů. Dále zejména upozornit na některé aktivity mající pozitivní vliv na psychiku a kvalitu ţivota seniorů. Které z aktivit to mohou být, budu demonstrovat na příkladu neziskové organizace Elpida. Zamyslet se nad potřebami těch starších z nás, je díky vysoké míře odcizení a sobeckosti v dnešním světě stále naléhavější. Tato skutečnost spolu s mou vlastní pozitivní zkušeností, kterou jsem získala s touto cílovou skupinou na střední škole, přispěla k mému rozhodnutí zabývat se tímto tématem. V první části této práce se budu zabývat především sociálními a zdravotními vlivy, které se dnes seniorů velmi úzce dotýkají a ovlivňují jejich ţivoty. V druhé části se pak pokusím upozornit na některé moţnosti trávení volného času. Tím míním především zvolení vhodné aktivity, která podpoří vitalitu nebo zlepší ţivot seniora. Moţnosti, které se v tomto směru nabízejí, či mohou nabízet, uvedu na příkladu organizace Elpida, sídlící na Praze 4, kde jsem mohla realizovat svou blokovou praxi v rámci studia na Vyšší odborné škole JABOK v roce

9 1 O stáří Stáří je velmi obecný pojem, který můţe být vnímán různými způsoby. Ve vědeckém kontextu se stářím zabývá věda zvaná gerontologie. Název je odvozen ze sloţeniny řeckého slova gerón, čili starý člověk a logos, čili nauka. Základní otázkou, kterou bychom si mohli poloţit je: Kdy vlastně opravdové stáří začíná? Dle měřítek daných společností je odpověď vcelku jasná: Při odchodu do důchodu. Obecně vzato, se ale stárnutí dá povaţovat za celoţivotní jev. V průběhu ţivota na nás působí mnoho nejrůznějších vlivů. Některé více, některé méně. Jsou to především existenční podmínky, ve kterých se nacházíme, ţivotní styl, ale také nemoci, ať uţ dědičné nebo získané během ţivota. To vše můţe určit chvíli, ve které se naše tělo nebo mysl vzepře naší vůli. Uţ jen proto, jakým tempem se mění ţivotní podmínky, je velmi obtíţné tento okamţik obecně určit. 1.1 Vývoj pohledu na stáří Jak se píše v knize Souvislosti stáří, například ve středověku, se věk u člověka po vstupu do dospělosti vůbec nekategorizoval a nehrál ani v nejmenším tak významnou roli, jako například společenské postavení. Většina tehdejších lidí tak neměla ponětí o tom, kolik jim je přesně let. 1 Pravděpodobně také z tohoto důvodu byly věkové hranice či rozdíly mezi lidmi méně patrné. Dnešní vyspělost medicíny, mír ve většině zemí světa a sniţující se podíl oblastí trpících chudobou, tvoří souhrn okolností, které vedou k tomu, ţe se doţíváme stále vyššího věku. Chvíle, kdy se člověk dostává do důchodového věku je začátkem ţivotní etapy, kterou kupříkladu Zdeněk Kalvach v knize Úvod do gerontologie a geriatrie nazývá tzv. sociálním stářím, jenţ nemusí být nutně spojeno se stářím biologickým. Sociální stáří je charakteristické právě odchodem do starobního důchodu, změnami v sociálních rolích a v ţivotním standardu v závislosti na měnících se příjmech. 1 Nodl. Souvislosti stáří, s. 7 9

10 Následným jevem u osob důchodového věku, můţe být společenská diskriminace, pocit osamělosti a další nepříznivé faktory. 2 Biologickým stářím je v zásadě myšleno jiţ zmíněné sniţování tělesného potenciálu člověka. Těmito změnami se budu hlouběji zabývat v části, Jak zdravotní změny působí na psychiku seniorů. Například v knize Manuálek sociální gerontologie Helena Haškovcová poukazuje na to, ţe v některých obdobích ţivota člověk stárne rychleji neţ v jiných. Ve snaze strukturalizovat období lidského ţivota se Světová zdravotnická organizace shodla na základní klasifikaci vyššího věku, který je podle ní rozdělen do čtyř věkových fází. První fáze začíná ve 45 letech a trvá do 59 let. Ta je označována jako střední či zralý věk. Druhou fází je vyšší věk, nebo-li rané stáří, kam patří lidé od 60 do 74 let a doba mezi 75 aţ 89 rokem člověka je podle této klasifikace věk stařecký nebo-li vlastní stáří. Osoby starší 90 let pak vstupují do tzv. dlouhověkosti Barevný podzim ţivota Je velmi mnoho přístupů ke stáří. Dalo by se ale říci, ţe existují dva základní. Tím prvním obecným lidským pohledem je ten, který obsahuje spíše myšlenky na negativní, špatné věci spojené s vysokým věkem. Tím druhým je naopak pohled z pozitivnějšího úhlu, který můţe charakterizovat přísloví Stará jabloň neplodí stará jablka. Doktor Guillet píše, ţe stáří můţe přinášet i kladné stránky např. moudrost, shovívavost, humor, tichost, schopnost vidět věci a lidi do hloubky, nacházet smysl ţivota a smrti. 4 Lidé ale mají z větší části tendenci, dívat se spíše na to špatné. Dobré často přehlíţejí či nevnímají a ve stáří tím víc. Bolesti a strasti s ním spojené se často stávají jakýmsi styčným bodem jejich ţivotů a zájmů. Je velká škoda, ţe si mnoho z nich nedokáţou uţít podzim ţivota ve všech jeho barvách. 2 Kalvach. Úvod do gerontologie a geriatrie, s. 18,20 3 Haškovcová. Manuálek sociální gerontologie, s Thareauová, Pichaud. Soužití se staršími lidmi, s

11 2 Jak vnější sociální vlivy působí na seniory Nejdříve musíme objasnit, co rozumíme pojmem sociálními vlivy. Jsou tím myšleny vlivy společenské, které působí na kaţdého z nás. Někoho ovlivňují více, někoho méně. Jejich původcem je v našich podmínkách zejména společnost, stát a organizace, které stát podporuje, či přímo zřizuje. Činitelů působících negativně na psychiku seniorů lze nalézt celou řadu, mohli bychom se ale zaměřit na tři skutečnosti, které působí na psychiku právě starších lidí největší měrou. 2.1 Stárnutí populace Stárnutí populace je fakt, který primárně vyvolává reakce státu. Ten, ve snaze vyrovnat se se zvýšenou ekonomickou zátěţí v sociální a zdravotní oblasti, vyvíjí tlak na společnost jako celek a sekundárně tak působí na seniory a jejich vědomí. Zřejmě je netřeba dodávat, ţe právě v dnešní době se tak děje, v ne zrovna pozitivním duchu. Příčinou stárnutí populace je v ČR nízká porodnost, ale především pak právě skutečnost, ţe se lidé doţívají ve srovnání s minulostí stále vyššího věku. Jak Helena Haškovcová poukazuje, světoví odborníci se shodují, ţe lidský věk se bude stále prodluţovat. Nyní odhadují, ţe nejvyšší věková hranice, které se budou v budoucnu doţívat, se bude pohybovat kolem 120 aţ 125 lety. Zatím nejstarším člověkem z doloţených případů byla Francouzska Jeanne Louis Calmentová, která zemřela ve 122. roce svého ţivota. V roce 1940 byl například průměrný věk v České republice 50let. Nyní je průměrný věk u ţen 78,1 let a u muţů 71,5 let. 5 Podle demografické prognózy zpracované Českým statistickým úřadem se počet občanů ve věku 85 a více let zvýší z asi v roce 2006 na přibliţně v roce V knize Stárnutí, věk a diskriminace-nové souvislosti autorka v kapitole s názvem Demografická panika popisuje, jak naše společnost k tomuto problému přistupuje. Z jejich výzkumů vyplývá, ţe téměř polovina Čechů, přesněji 46% vnímá zvyšování 5 Haškovsová. Manuálek sociální gerontologie, s. 11,12 6 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Kvalita života ve stáří [online]. Praha, 2008 [cit. 15. Června 2011]. s. 11, Dostupný z www: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/5045/starnuti_cz_web.pdf>. 11

12 počtu seniorů jako špatný proces. 7 Existuje řada příčin stojících na počátku těchto negativních sociálně-společenských faktorů. Ty z části vystihuje Jan Keler ve sborníku Autonomie ve stáří: V řadě zemí platí dnešní mladí lidé na penzijní zajištění nejvíce v celé historii. Zároveň v těchto zemích pobírají dnešní penzisté nejvyšší důchody všech dob, i kdyţ sami kdysi přispívali na důchodu výrazně méně, neţ kolik platí dnešní mladí. Mladí plátci jejich důchodů přitom vědí, ţe většina z nich bude ve stáří pobírat výrazně menší důchod, neţ je obvyklé dnes. To je jednou z příčin desolidarizace ze strany mladých. 8 V tomto smyslu se nabízí myšlenka na začarovaný kruh, ve kterém se společnost ocitá. Rozčílení mladých, ve chvíli, kdy slyší, o nespokojenosti penzistů s výší důchodových dávek, by se mohlo zdát opodstatněné. Vyvolává však jen další nelibou reakci právě u seniorů. Problém je ale v tom, ţe jedním z největších původců zkreslování a zhoršování celé situace jsou média. Pro ně je z hlediska zajímavosti přitaţlivější senior ztěţující si, neţ senior spokojený. 2.2 Role bulvárních medií O podílu viny medií na rozostřování obrazu starších lidí v očích společnosti by šlo jistě s úspěchem diskutovat. Zcela zřetelný je ale způsob, jakým především bulvární tisk a televizní programy čas od času nerozváţně nadhodnocují celý problém se zvyšováním průměrného věku populace v České republice. V lidech tak média vyvolávají větší obavy neţ by bylo vhodné a přiměřené vzhledem ke skutečné situaci. Například v Českém tisku se uţ v roce 2003 a 2004 objevovaly titulky typu: Státu chybí peníze na penze ; ČR v roce 2050: Důchodci pomřou hlady? ; Vymíráme, varuje vládu statistika ; Stárnutí sníží životní úroveň všech ; Důchodcům loni vzrostly příjmy více než ostatním, nebo Čtvrtina mladých považuje staré za přítěž 9 7 Vidovicová. Stárnutí, věk a diskriminace-nové souvislosti, s 34 8 Keller. Mezigenerační solidarita a krize systémů pojištění, s 41 9 Vidovicová. (pořadí odpovídá pořadí v textu): Lidové noviny 15. X. 2003; Blesk 9. I. 2004; Právo 9. I. 2004; Hospodářské noviny 29.VII. 2004; Lidové noviny 30. V. 2003; Právo 13. XII , s

13 Tyto výroky beze sporu způsobují morální paniku a dávají stárnutí do souvislosti s jakýmsi rizikem, coţ není v souladu s mnoţstvím mezinárodních dokumentů, spojujících stárnutí s rozvojem humanity a úspěchem lidstva. Jedním z nich je např. Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí r V článku Staří versus mladí na internetovém portálu, Pečuj doma, byl například zmíněn výzkum Lucie Vidovicové. Ten ukázal, ţe celkem 38% lidí u nás si myslí, ţe senioři mají mnohem vyšší plat neţ mladí, i přes to, ţe statistiky dokazují opačnou skutečnost. Tuto milnou představu u mladých lidí podporují jak plakáty levicových stran slibujících třinácté důchody rozesmátým seniorům, tak i těch pravicových speciálně těch, kterým vyhovuje televizní spot s Klárou Issovou a Jiřím Mádlem Přemluv bábu, přemluv dědka. Ten v podstatě dělá ze seniorů volících levici idioty, kteří nevědí, co činí. 11 Dosáhnout toho, aby senioři nebyli v médiích prezentováni v tom horším světle, je mnohdy dost obtíţné. Média mohou být nebezpečnou zbraní, která je často vyuţívána velmi nerozváţně. Lidé se proti ní jen stěţí mohou úspěšně bránit a především rozlišovat a oddělovat podstatné a pravdivé od nepodstatného, zavádějícího, či dokonce nepravdivého. Touha po senzaci a něčem šokujícím je zde vládnoucím faktorem. Lidé ovlivněni medii přestávají mít pomalu, ale jistě, vlastní náhled na věc. To, jaký druh zpráv média přitahuje, dokládá i článek Mediální realita na internetovém portálu Škola medií v etických souvislostech. Jsou to především události, ve kterých se objevuje dost negativních a konfliktních prvků. Takový druh zprávy by se dal charakterizovat známým rčením, které říká: špatná zpráva (událost) je dobrá zpráva (mediální výstup). Média uţ ze své podstaty informují spíše o věcech, které jsou špatně a měly by být jinak, neţ o věcech, které jsou dobře. 12 Dalším kritériem je, aby událost byla dramatická a vzbuzovala emoce. Tento článek také o mediích říká, ţe filtrují. Zkrátka vybírají, co nám nabídnou a co ne. Do zpráv se zdaleka nedostanou všechny události. Ty, které se zvolí, jsou pečlivě zpracovány, vylepšeny nebo dokonce od počátku nahrány a vymyšleny tak, aby přitáhly 10 Vidovicová. Stárnutí, věk a diskriminace-nové souvislosti, s PETRÁŠOVÁ, Lenka. Stáří versus mládí [online]. Praha : attavena.cz, c2005 [ cit. 1. Května 2011]. s 1-5. Dostupný z www: 12 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PUBLICISTIKY. Škola medíí v etických souvislostech článek. Mediální realita [online]. Praha [cit. 10. Června 2011]. Dostupný z www: 13

14 naši pozornost a odpoutaly nás od jiných zpráv či událostí. Třeba právě od těch, které nesplňují poţadavky na senzaci a jsou příliš všední a nezajímavé. 13 Pokud se mediální zpráva týká tématu, jako je stáří a senioři, často je zapomínáno na to, ţe nadsazené vyhrocování a umělé přiostřování skutečnosti se v tomto případě dotýká obzvlášť zranitelné skupiny a citlivého tématu. Následkem výše zmíněného konání médií nemusí být jen podvědomá nenávist mladších vůči starším, ale je jasné, ţe se tyto informace z medií dostanou k očím a uším právě seniorů. Není třeba dodávat, co se můţe přibliţně odehrávat v hlavě člověka, který zjistí, ţe jej čtvrtina mladé generace povaţuje za přítěţ. U slabších jedinců je nejspíše následkem smutek, pocit marnosti a nadbytečnosti, u těch silnějších moţná rozčílení a zlost, u někoho moţná jedno přecházející v druhé. 2.3 Mezigenerační konflikty Je třeba si ale uvědomit, ţe problém mezigeneračních konfliktů není tak zcela produktem naší doby. Můţeme slýchávat, ţe staří lidé byli dříve více uctíváni a více se jim naslouchalo. Historické prameny však naznačují, ţe ne vţdy tomu tak nutně muselo být a ţe za úplně ideální se ani dříve vztahy mladých a starých nepokládaly. Například jedno středověké vyprávění dokládá, ţe jestliţe souţití více generací bylo tradicí, neznamenalo to ještě, ţe bylo vše v nejlepším pořádku: 14 Jeden venkovan nadále nemohl snést v chalupě přítomnost svého starého otce, který uţ nebyl schopen udrţet čistotu. Rozhodl se tedy, ţe ho odloţí do starobince. Poţádal nejmladšího syna, aby z chléva přinesl pro dědu přikrývku. Dítě však přišlo pouze s polovinou přikrývky. Proč? zeptal se ho otec. Nechal jsem si druhou polovinu do budoucna, aţ dojde k tomu, kdy tě zase já vyţenu z domu. Ponaučení zní, ţe venkovan prozřel a starého otce si nechal u sebe. 15 Kdyţ se na věc podíváme z jiného úhlu a důkladněji, napětí mezi generacemi, které vnímáme na první pohled, můţe být navíc do jisté míry nadhodnoceno. To z části 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PUBLICISTIKY. Škola medíí v etických souvislostech článek. Mediální realita [online]. Praha [cit. 10. Června 2011]. Dostupný z www: 14 Thareauová, Pichaud. Soužití se staršími lidmi, s Thareauová, Pichaud. Soužití se staršími lidmi, cit. podle B. Veysseta. Dépendance et vieillissement, L. Harmattan Závislost a stárnutí s

15 dokládá i výzkum, který jsem měla moţnost vyhodnocovat u společnosti Elpida v rámci kampaně Mluvme o stáří v roce Jejím cílem bylo: Vymezit se proti diskriminaci seniorů, připomenout hodnoty, které s sebou stáří přináší, probudit zájem o téma stáří a podnítit mladé lidi k mezigenerační diskuzi. 16 V něm bylo zjištěno, ţe v mezigenerační diskuzi se k obsahu kampaně ( jak lidé vnímají vše, co je spojeno se stářím ) přispívající vyjadřují ve větším měřítku kladně. Je pravda, ţe tomu tak mohlo být z části i proto, ţe lidé, kteří se zapojovali do diskuze, byli právě tou skupinou občanů, které problematika mezigeneračních neshod do jisté míry tíţí a se seniory mají spíše pozitivní zkušenosti. Proto měli i větší zájem se tímto prostřednictvím k tématu vyjádřit, neţ ti, kteří vnímali celé téma kampaně neutrálně či negativně. I kdyţ i názory těchto se zde v menším poměru objevovaly. Na všeobecnou otázku, která ze stran nese největší vinu za mezigenerační konflikty, lidé nejčastěji zmiňovali, ţe odpovědnost za tyto problémy nese vláda popřípadě i minulé vlády totalitní a média. O dost méně přikládali vinu mladým a ve velmi malém měřítku seniorům. Opačné výsledky však dokládá výzkum, který byl realizován u dětí ve dvou praţských základních školách, kde byla pokládána dětem ve věku 7 aţ 10 let otázka: Co si představíte, kdyţ se řekne senior nebo důchodce? Odpovědi byly typu: "Čtou nám v televizi pohádky," říká Barča, 8 let. Protivnej dědek s holí, co se mu ráno smějem v tramvaji, napsal Jirka, osm let. Hnusný starý babky, co se kaţdou sobotu hádají a strkají v obchodě u regálu s masem, myslí si zase o rok starší Regína Nenávidím je!!! Jsou hnusní a smrdí! napsal stejně starý Kryštof. Ostatní odpovědi byly podobné. Ani jedno dítě nenapsalo, ţe důchodce je jejich babička nebo dědeček. A ani jedno si o důchodcích nemyslí nic pozitivního. 17 Kdyţ vezmeme v úvahu, ţe děti všeobecně reagují bezprostředně (bez podstatného vlivu rozumových pochodů) na vše co vidí, slyší a vnímají ve svém okolí, nabízí se otázka, zda na zanechání takovýchto dojmů na nejmladší generaci nenesou zodpovědnost nějakým dílem právě samotní senioři. Moţná 16 DOSEDĚLOVÁ, Martina a kol. Výroční zpráva 2009 [online]. Praha : Elpida, 2009 [cit ]. Dostupný z www: 17 PETRÁŠOVÁ, Lenka. Stáří versus mládí [online]. Praha : attavena.cz, c2005 [ cit. 1. Května 2011]. s 1-5. Dostupný z www: 15

16 se také na tomto negativním pohledu u některých dětí odráţí sníţená míra kontaktu s jejich vlastními prarodiči. Výsledky podobných průzkumů jsou zde zmíněny proto, ţe je velmi důleţité zabývat se vtahy mezi generacemi. Jedině tak můţeme nalézt prostor a prostředky pro nalezení cesty, kterou by se měla společnost vydat. Pokud lidstvo jakýmkoliv způsobem a jakýmikoliv nástroji podnítí posílení vazeb mezi generacemi, jedná se bezpochyby o správnou věc. Pozitivní myšlení a chuť do ţivota můţe mít u starších lidí několik důvodů, z nichţ kvalitní mezilidské a tedy i mezigenerační vtahy patří k nejvýznamnějším. Měli bychom si tedy poloţit otázku, proč mladá generace vnímá seniory tak negativně. Kdyţ pomineme fakt stárnutí populace, vliv médií či jiných externích činitelů, zůstane nám bezprostřední dojem, kteří senioři u mladých lidí vzbuzují. Co lze v tomto směru vylepšit? Inspiraci bychom mohli nalézt v západních zemích, kde je obraz seniora poněkud odlišný. Je viděn jako aktivní sloţka společnosti, dbající o sebe zanechávající dojem spokojenosti, jenţ plyne s aktivitou naplněného období ţivota. O této skutečnosti se můţeme přesvědčit z několika krátkých článků, přidaných v příloze. Renáta Sedláková, kolegyně jiţ výše citované Lucie Vidovicové, na stránce věnované této problematice říká: O seniorech se nemluví, v Česku není zaţitá představa aktivních seniorů a toho, ţe i stáří můţe být atraktivní. 18 Cestou k této změně by mohlo být právě vedení seniorů k větší aktivitě a jejich bezprostřednější začleňování do společenského ţivota se vším, co k němu patří. Budování kvalitního vztahu mezi seniory a mladší, moderní částí společnosti je bezesporu důleţitým bodem všech snah o zlepšení situace nejen v otázce mezigeneračních konfliktů v České republice. 2.4 Technický pokrok jako příčina izolace seniorů Nejpodstatnějším pilířem všech vztahů je komunikace. Ta se dnes odehrává z velké části právě pomocí technických vynálezů, jako je telefon, dnes uţ ve 18 PETRÁŠOVÁ, Lenka. Stáří versus mládí [online]. Praha : attavena.cz, c2005 [ cit. 1. Května 2011]. s 1-5. Dostupný z www: 16

17 většině mobilní, nebo internet. Stojí za zamyšlení, jak silné pouto se vytvářelo mezi staršími lidmi a jejich vnoučaty v případech, kdy čerpat jakoukoli radu bylo moţné pouze z knih, či hlavně právě od osob z řad prarodičů. Jelikoţ dnes tuto funkci plní v tak velké míře internet, nelze se divit, ţe jsme svědky oslabených pout, a to nejen mezi rodinnými příslušníky. Proč by se měla babička s dědečkem cítit důleţitou součástí rodiny či celé společnosti, kdyţ o moudrost získanou jejich věkem je jen pramalý zájem? Pocit smutku a bezmoci cítí senioři také ve chvíli, kdy například kvůli technice nemohou komunikovat s někým, koho mají rádi, často právě se svou nejbliţší rodinou. Tím vznikají další a další bariéry v komunikaci se seniory, které, jak se píše na portálu souvisí se změnami sociálními, fyzickými a psychickými. Patří mezi ně bariéry interní a externí. Interní zahrnují nemoţnost komunikace například z důvodů obavy z neúspěchu, strachu, úzkosti, xenofobie, nepřipravenosti nebo i nemoci. Externí bariérami je myšleno vnější prostředí a to například vizuální rozptylování, komunikační zahlcení apod. 19 Dnešní svět je pohlcen technologiemi, mezi které patří i ty komunikační. Mezi lidmi je stále ještě hluboce zakořeněna představa, ţe starší lidé si s novými technologiemi nedokáţou poradit a ţe technologická změna pro ně představuje spíše hrozbu neţ úlevu. Teprve v poslední době se moderní informační technologie, které mají význam pro budoucnost stárnutí, staly zajímavým výzkumným objektem. Bylo zjištěno, ţe technologie mohou přispět k úspěšnému stárnutí budoucích generací. 20 Také a zejména proto je třeba v seniorech systematicky odbourávat myšlenky jako: Internet je jen pro mladé. Internet je pro seniora příliš sloţitý a obtíţně pochopitelný. Internet obsahuje informace, které seniorům nejsou k ničemu uţitečné. Internet je drahý špás, který si senior nemůţe finančně dovolit ATTAVENA. Senioři a IT. [online]. Attavena.cz, c5005 [cit ]. Dostupný z: Attavena.cz/www/download/publikace/seniori it.pdf. 20 VÁCLAVEK, Petr. Senioři v současnosti, Co dělají senioři na internetu? Budete se divit. [online]. Lemonade Prague, c2009 [cit ]. Dostupný z: <http://petrvaclavek.typepad.com/lemonade/2009/12/co-d%c4%9blaj%c3%ad-senio%c5%99i-nainternetu-budete-p%c5%99ekvapeni.html. 21 ZVONAŘ, M. Senioři v současnosti, Moderní způsob komunikace více či méně přátel? [online]. Dvorek.eu. [cit ]. Dostupný z: <http://www.dvorek.eu/dwn/1572/14250cs_cz_reserse17.pdf>. 17

18 Senioři mohou pociťovat do značné míry úzkost a beznaděj ve chvíli, kdy se veškeré proudy informačních záleţitostí vyřizují především prostřednictvím internetu, se kterým oni povětšinou neumí dobře, či vůbec pracovat, pokud tedy vůbec vlastní počítač. Není divu, kdyţ uváţíme, jak velkou část jejich ţivotů jim byl společníkem nanejvýš psací stroj. Jak uţ jsme zmiňovali, někdy i velká motivace seniora naučit se alespoň základy opravdu v některých případech nemusí stačit. Ale rozhodně by mělo být v našem zájmu u aktivního seniora jeho snahu podporovat a u pasivních starších lidí zájem o tento způsob trávení času probouzet, popřípadě pomáhat jim s těţkým začátkem. Toto je popsáno v kapitole Jak se vypořádat s technickým pokrokem. 3 Jak zdravotní změny působí na psychiku seniorů Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Michel De Montaigne Pokud se mluví o změnách, které sebou stáří přináší, mluví se především o změnách biologického stáří, které se vyznačuje hlavně úbytkem tělesných schopností a biologickými změnami těla. Ty jsou v naprosté většině negativního rázu. Ne kaţdý si představí pod pojmem zdraví naprosto stejnou podstatu. Často pouţívaná a výstiţná definice je podle Světové zdravotnické organizace (WHO), která zdraví definuje jako stav úplné tělesné, duševní, sociální a spirituální pohody. 22 Zdraví je důleţitou podmínkou soběstačnosti, autonomie seniorů. Zdravotní stav a stupeň soběstačnosti představují faktory, které významně determinují ţivotní způsob ve stáří a potaţmo tak i stupeň integrace seniorů do společnosti. 23 Je nutné podotknout, ţe zvyšující se počet vrásek nemusí nutně znamenat, ţe je tělo pohlcené nemocemi. Většina lidí totiţ stále vnímá stáří a nemoc, jakoby tyto dva pojmy k sobě zákonitě a neoddělitelně patřily. Nelze se pak divit, ţe člověk, který se přibliţuje 22 Šatenková, Sýkorová. Senioři a zdraví, s Šatenková, Sýkorová Senioři a zdraví, s

19 důchodovému věku, je díky této obecně zakořeněné představě o stáří psychicky predisponován právě pro nemoc a strasti, spíše neţ pro začátek nového, aktivního a radostí naplněného období svého ţivota. 3.1 Tělesné změny Knihou Problematika situace v péči o seniory chce autorka pomoci především zdravotnickým a sociálním pracovníkům naučit se pracovat s lidmi vyššího věku. Aby čtenáři mohli více pochopit problémy a pocity starých, zaměřila se na nejčastější potíţe, které jsou stářím doprovázeny. Nejčastěji se jedná o změny: vzhledu, úbytku svalové hmoty, termoregulace, činnosti smyslů, trávicího systému, degenerativní změny kloubů, kardiopulmonální změny, vyprazdňování a změny v sexuální aktivitě. Proces stárnutí sice zastavit nedokáţeme, ale do velké míry ho můţeme zpomalit a jeho negativní průběh utlumit. O tom, jakým způsobem lze tohoto dosáhnout budeme později demonstrovat na příkladu organizace Elpidy. 3.2 Fyziologické změny a jejich následky: Mezi fyziologické následky patří poruchy spánku. Často se stává, ţe se změnil spánkový rytmus a člověk tak přes den pospává a v noci ho trápí neklid a nespavost. Dále se objevuje trýznivý pocit nízké energie, kdy senior pociťuje nemoţnost provést činnost i přes to, ţe mu to jeho zdravotní stav dovoluje. Sníţená chuť k jídlu a pití ne-li přímo dehydratace je také jednou z moţných fyziologických změn. Často se objevuje sníţení intelektu, které se projeví při neschopnosti zvládat nové situace a například při potřebě delšího času k vybavování si vhodných slov. Následné zhoršení kvality veškeré komunikace s okolím, které můţe být navíc umocněno poruchou sluchu, bohuţel také není výjimkou. Velmi často se objevují poruchy soustředění a paměti, coţ vyvolává nepozornost a vyţadování opakování informací. S tím souvisejí také změny kognitivních funkcí. Jednou z nich je právě paměť. 24 V knize Nedovolte mozku stárnout je zveřejněn výzkum 72 profesorů z univerzity v Berkeley o úspěšném stárnutí, který dokazuje, ţe duševní zpomalení je normální 24 Venglářová. Problematické situace v péči o seniory, s

20 ale není nevyhnutelné. V tomto výzkumu vědci testovali výkon poznávacích funkcí. Do výzkumu bylo zařazeno pět skupin lidí: mladých ne-profesorů, starých ne-profesorů a profesorů mladšího, středního a staršího věku. Výsledkem bylo, ţe u ne-profesorů se projevilo zhoršení všech druhů paměti dané věkem a u mladších lidí byly zaznamenány významně lepší výsledky oproti starším. Výsledky ukazují, ţe pracovní paměť a výkonné schopnosti jsou zřejmě zasaţeny tím méně, čím více duševních činností lidé v průběhu stárnutí vyvíjejí. 25 Senioři mohou trénovat paměť mnoha způsoby a nemusí k tomu nutně potřebovat nějaký kurz. Pro některé z nich je ale těţké aby sami sebe přiměli k tomu, s něčím podobným začít. V takové situaci je pak nějaký zábavný kurz dobrou volbou. 3.3 Psychické změny Nyní se podíváme na změny psychického rázu. Do jisté míry souvisejí s tělesnými změnami, navzájem se prolínají a doplňují. Velikou hrozbou pro většinu starých lidí, je zhoršení paměti, které postihuje poměrně velké procento seniorů. Další přítěţí je pro starší občany osvojování si nových věcí. Pociťují často nedůvěřivost a sníţenou sebedůvěru vůči svojí osobě. Nezřídka je dokonce zahlcuje emoční labilita, dále to mohou být změny vnímání a také zhoršení úsudku. 4 Psychika a spiritualita Důleţitou roli v psychice starších lidí hraje spiritualita. Spiritualita je pro mnohé jedince nejzákladnější podstatou lidského ţivota. Místa, kde mohou lépe promlouvat s Bohem, nebo jen se svým nitrem vyhledávají a navštěvují po celý svůj ţivot. Spiritualita je hodnota, která přesahuje náboţenské začlenění, jeţ usiluje o inspiraci, úctu, respekt, smysl a účel, dokonce i u těch, kteří nevěří v Boha. Spirituální rozměr se pokouší o to být v harmonii s univerzem, snaţí se odpovídat na otázky 25 Allen D. Bragdon, David Gamon. Nedovolte mozku stárnout, s

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Sociální stárnutí, životní změny

Sociální stárnutí, životní změny Sociální stárnutí, životní změny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Stáří je ztráta životního programu

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, máme tu podzimní čas sklizně, čas přípravy na zimu. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely uţ od jara.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

2 / 2011. Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO CHARAKTERISTIKA STÁŘÍ. Pečovatelská služba senioři ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA

2 / 2011. Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO CHARAKTERISTIKA STÁŘÍ. Pečovatelská služba senioři ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA 2 / 2011 Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO Lidé v seniorském věku jsou tématem, na které se můţeme dívat z mnoha hledisek. Faktem je, ţe tato skupina naší populace

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více