Stáří jako aktivní část života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stáří jako aktivní část života"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Daniela Horáková Stáří jako aktivní část života Cestou aktivizace seniorů k lepšímu zvládání jejich dnešních problémů Katedra: Vedoucí práce: Sociální pedagogiky PhDr. Vladimír Mašát Rok: 2011

2 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Stáří jako aktivní část života zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. datum: jméno a vlastnoruční podpis Daniela Horáková Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neuţívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Jméno autora: Instituce: Daniela Horáková Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Studijní obor: Název práce: Vedoucí práce: Počet stran: Sociální pedagogika a teologie Stáří jako aktivní část ţivota PhDr. Vladimír Mašát 52 včetně příloh Počet příloh: 5 Počet titulů použité literatury: 22 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: Senior, psychika seniora, vztahy sociální a zdravotní problémy, aktivita, kvalitní ţivot ve stáří, nezisková organizace Elpida Tato práce si klade za cíl popsat nejvýznamnější problémy postihující v dnešní době české seniory a následně poukázat na moţná řešení pomocí začleňování různých aktivit do jejich ţivota. Snaţí se vnést více světla do otázek týkajících se sociálních a zdravotních vlivů spojených se stářím a ovlivňujících významným způsobem psychiku samotných seniorů. Jsou zde popsány veškeré aktivity a sluţby, které nabízí nezisková organizace Elpida. Skutečnost, ţe aktivita zlepšuje a zkvalitňuje ţivot seniorů je zde doloţena i za pomocí výzkumů. Celkově v práci vyplívá řada výzev pro zamyšlení se nad postavením našich starších spoluobčanů, a to nejen z důvodu zvětšujícího se podílu, který v rámci populace zaujímají, ale také díky nelepšícím se mezigeneračním vztahům.

4 Annotation Author s name: School: Daniela Horáková Higher professional school of Social Pedagogy and Theology Jabok Program: Title: Consultant: Number of pages: Social Pedagogy and Theology Old age as an aktive part of life PhDr. Vladimír Mašát 52 including attachments Number of attachments: 5 Number of title of literature: 22 Year: 2011 Key words: Senior, senior psyche, relations, social and health problelms, activity, quality of life in old age, Elpida profit organization The aim of this work is to describe the most important problems which affect Czech seniors nowadays and, subsequently, emphasize possible solutions based on incorporation of various activities into their lives. It tries to discuss questions related to social and medici effects connected with aging, which seriously influence the mental condition of seniors. It describes all activities and services offered by Elpida, a nonprofit organization. The fact that activities improve the life of seniors is also documented by various researches. In general, the work presents many challenges connected with contemplation about the position of the elderly, not only with respect to their increasing share in the population but also considering the relationship between generations which is not improving at all.

5 Úvod O stáří Vývoj pohledu na stáří Barevný podzim života Jak vnější sociální vlivy působí na seniory Stárnutí populace Role bulvárních médií Mezigenerační konflikty Technický pokrok jako příčina izolace seniorů Jak zdravotní změny působí na psychiku seniorů Tělesné změny Fyziologické změny a jejich následky Psychické změny Psychika a spiritualita Význam aktivizace seniorů při řešení nastíněných problémů Praktická východiska pro řešení stárnutí populace v ČR Neziskové organizace Ekonomická aktivita Sociální vlivy Média Aktivizace seniorů a související činnosti neziskové organizace Elpida Charakteristika neziskové organizace Elpida Cíle Elpidy Principy a zásady činnosti Funkce organizace Zařízení interiéru. 28 5

6 6.2 Jak se vypořádat s technickým pokrokem Počítačové kurzy v Elpidě Začínáme s počítačem a internetem Opakující základní kurz Notebook Práce s počítačem pro pokročilé Poradny Individuální poradna S námi nezabloudíte Počítačová poradna Sociálně-zdravotní poradna Sociálně-právní poradna Sociální terapie Linka seniorů v Elpidě Spiritualita a senioři Aktivity seniorů bez zaměření na sportovní činnost Tréninky paměti Výtvarné dílny Tvořivé pátky Dílna "Nikdo není nešikovný" Cyklus povídání o Praze Kurzy jazyků Pohybová aktivita jako klíč ke zlepšení fyzického a psychického zdraví seniorů str Kondiční cvičení Tanec pro radost Hi-kung - věčné mládí těla i mysli Polední Jóga Cestování Závěr Seznam použité literatury Přílohy

7 Úvod Zájem o vše co je nebo co alespoň můţe být produktivní a to zejména v ekonomickém slova smyslu, prostupuje celou naší dnešní společností. Můţe to být dáno zejména trţním prostředím, které hraje významnou roli také v České republice. Vítězí zde většinou to, co má šanci být v jakémkoli ohledu perspektivní, coţ lidé po šedesátce pro valnou část populace zrovna nejsou. Navíc v naší zemi zaujímají stále více prostoru tendence a vlivy, produkované zejména médii. Ty mluví spíše ve prospěch konzumního způsobu ţivota, ale moţná uţ méně dbají, byť i z pochopitelných důvodů, na budování mezilidských vztahů. Populace stárne! Věta, která na nás v poslední době útočí ze všech stran. Dnes u nás ţije půl milionu lidí starších 65 let. V roce 2050 jich uţ má být kolem tří miliónů. Téma, které se téměř kaţdodenně objevuje na stránkách všech deníků. Problematiku řeší ekonomové, sociologové, politologové i lékaři. Všichni si kladou hypotetickou otázku: Jak bude vypadat naše společnost za 30 let, jaké budou její priority, kam se posune? Budeme dostatečně připraveni na to, ţe jedna třetina obyvatel republiky bude v postproduktivním věku? Z čeho se budou vyplácet důchody? Kde budou senioři bydlet? Kdo se o ně bude starat? Jaké budou jejich aktivity? Skutečnost, ţe kaţdý z nás zestárne, se stává nepříliš populární, a tak je jaksi odsunována do pozadí. Lidé se dívají na stáří a vše co je sním spojováno vesměs negativně. Zbytkem společnosti jsou většinou senioři vnímáni spíše jako přítěţ. Tato skutečnost nemálo působí na psychiku kaţdého starého člověka obzvláště pak moţná toho, který ztratil bliţší kontakt s mladší generací. Ta je v hojné míře ovlivňována skrze média někdy i dosti zásadně. Trendem nové doby se stává snaha všemoţně aktivizovat seniory a připomínat jim, ţe kaţdá fáze ţivota, včetně stáří, má svůj půvab. Motivovat je k tomu, aby si splnili sny a uskutečnili to, na co dosud nezbýval čas. Neustále připomínat, ţe být ve vyšším věku neznamená vzdát se sportu, studia nebo společenských aktivit. Je třeba je podporovat a pomáhat jim pochopit vše nové, co nás díky technickým vymoţenostem posledních let obklopuje. 7

8 Cílem práce je pojmenovat jedny z nejhlavnějších problémů dnešních seniorů. Dále zejména upozornit na některé aktivity mající pozitivní vliv na psychiku a kvalitu ţivota seniorů. Které z aktivit to mohou být, budu demonstrovat na příkladu neziskové organizace Elpida. Zamyslet se nad potřebami těch starších z nás, je díky vysoké míře odcizení a sobeckosti v dnešním světě stále naléhavější. Tato skutečnost spolu s mou vlastní pozitivní zkušeností, kterou jsem získala s touto cílovou skupinou na střední škole, přispěla k mému rozhodnutí zabývat se tímto tématem. V první části této práce se budu zabývat především sociálními a zdravotními vlivy, které se dnes seniorů velmi úzce dotýkají a ovlivňují jejich ţivoty. V druhé části se pak pokusím upozornit na některé moţnosti trávení volného času. Tím míním především zvolení vhodné aktivity, která podpoří vitalitu nebo zlepší ţivot seniora. Moţnosti, které se v tomto směru nabízejí, či mohou nabízet, uvedu na příkladu organizace Elpida, sídlící na Praze 4, kde jsem mohla realizovat svou blokovou praxi v rámci studia na Vyšší odborné škole JABOK v roce

9 1 O stáří Stáří je velmi obecný pojem, který můţe být vnímán různými způsoby. Ve vědeckém kontextu se stářím zabývá věda zvaná gerontologie. Název je odvozen ze sloţeniny řeckého slova gerón, čili starý člověk a logos, čili nauka. Základní otázkou, kterou bychom si mohli poloţit je: Kdy vlastně opravdové stáří začíná? Dle měřítek daných společností je odpověď vcelku jasná: Při odchodu do důchodu. Obecně vzato, se ale stárnutí dá povaţovat za celoţivotní jev. V průběhu ţivota na nás působí mnoho nejrůznějších vlivů. Některé více, některé méně. Jsou to především existenční podmínky, ve kterých se nacházíme, ţivotní styl, ale také nemoci, ať uţ dědičné nebo získané během ţivota. To vše můţe určit chvíli, ve které se naše tělo nebo mysl vzepře naší vůli. Uţ jen proto, jakým tempem se mění ţivotní podmínky, je velmi obtíţné tento okamţik obecně určit. 1.1 Vývoj pohledu na stáří Jak se píše v knize Souvislosti stáří, například ve středověku, se věk u člověka po vstupu do dospělosti vůbec nekategorizoval a nehrál ani v nejmenším tak významnou roli, jako například společenské postavení. Většina tehdejších lidí tak neměla ponětí o tom, kolik jim je přesně let. 1 Pravděpodobně také z tohoto důvodu byly věkové hranice či rozdíly mezi lidmi méně patrné. Dnešní vyspělost medicíny, mír ve většině zemí světa a sniţující se podíl oblastí trpících chudobou, tvoří souhrn okolností, které vedou k tomu, ţe se doţíváme stále vyššího věku. Chvíle, kdy se člověk dostává do důchodového věku je začátkem ţivotní etapy, kterou kupříkladu Zdeněk Kalvach v knize Úvod do gerontologie a geriatrie nazývá tzv. sociálním stářím, jenţ nemusí být nutně spojeno se stářím biologickým. Sociální stáří je charakteristické právě odchodem do starobního důchodu, změnami v sociálních rolích a v ţivotním standardu v závislosti na měnících se příjmech. 1 Nodl. Souvislosti stáří, s. 7 9

10 Následným jevem u osob důchodového věku, můţe být společenská diskriminace, pocit osamělosti a další nepříznivé faktory. 2 Biologickým stářím je v zásadě myšleno jiţ zmíněné sniţování tělesného potenciálu člověka. Těmito změnami se budu hlouběji zabývat v části, Jak zdravotní změny působí na psychiku seniorů. Například v knize Manuálek sociální gerontologie Helena Haškovcová poukazuje na to, ţe v některých obdobích ţivota člověk stárne rychleji neţ v jiných. Ve snaze strukturalizovat období lidského ţivota se Světová zdravotnická organizace shodla na základní klasifikaci vyššího věku, který je podle ní rozdělen do čtyř věkových fází. První fáze začíná ve 45 letech a trvá do 59 let. Ta je označována jako střední či zralý věk. Druhou fází je vyšší věk, nebo-li rané stáří, kam patří lidé od 60 do 74 let a doba mezi 75 aţ 89 rokem člověka je podle této klasifikace věk stařecký nebo-li vlastní stáří. Osoby starší 90 let pak vstupují do tzv. dlouhověkosti Barevný podzim ţivota Je velmi mnoho přístupů ke stáří. Dalo by se ale říci, ţe existují dva základní. Tím prvním obecným lidským pohledem je ten, který obsahuje spíše myšlenky na negativní, špatné věci spojené s vysokým věkem. Tím druhým je naopak pohled z pozitivnějšího úhlu, který můţe charakterizovat přísloví Stará jabloň neplodí stará jablka. Doktor Guillet píše, ţe stáří můţe přinášet i kladné stránky např. moudrost, shovívavost, humor, tichost, schopnost vidět věci a lidi do hloubky, nacházet smysl ţivota a smrti. 4 Lidé ale mají z větší části tendenci, dívat se spíše na to špatné. Dobré často přehlíţejí či nevnímají a ve stáří tím víc. Bolesti a strasti s ním spojené se často stávají jakýmsi styčným bodem jejich ţivotů a zájmů. Je velká škoda, ţe si mnoho z nich nedokáţou uţít podzim ţivota ve všech jeho barvách. 2 Kalvach. Úvod do gerontologie a geriatrie, s. 18,20 3 Haškovcová. Manuálek sociální gerontologie, s Thareauová, Pichaud. Soužití se staršími lidmi, s

11 2 Jak vnější sociální vlivy působí na seniory Nejdříve musíme objasnit, co rozumíme pojmem sociálními vlivy. Jsou tím myšleny vlivy společenské, které působí na kaţdého z nás. Někoho ovlivňují více, někoho méně. Jejich původcem je v našich podmínkách zejména společnost, stát a organizace, které stát podporuje, či přímo zřizuje. Činitelů působících negativně na psychiku seniorů lze nalézt celou řadu, mohli bychom se ale zaměřit na tři skutečnosti, které působí na psychiku právě starších lidí největší měrou. 2.1 Stárnutí populace Stárnutí populace je fakt, který primárně vyvolává reakce státu. Ten, ve snaze vyrovnat se se zvýšenou ekonomickou zátěţí v sociální a zdravotní oblasti, vyvíjí tlak na společnost jako celek a sekundárně tak působí na seniory a jejich vědomí. Zřejmě je netřeba dodávat, ţe právě v dnešní době se tak děje, v ne zrovna pozitivním duchu. Příčinou stárnutí populace je v ČR nízká porodnost, ale především pak právě skutečnost, ţe se lidé doţívají ve srovnání s minulostí stále vyššího věku. Jak Helena Haškovcová poukazuje, světoví odborníci se shodují, ţe lidský věk se bude stále prodluţovat. Nyní odhadují, ţe nejvyšší věková hranice, které se budou v budoucnu doţívat, se bude pohybovat kolem 120 aţ 125 lety. Zatím nejstarším člověkem z doloţených případů byla Francouzska Jeanne Louis Calmentová, která zemřela ve 122. roce svého ţivota. V roce 1940 byl například průměrný věk v České republice 50let. Nyní je průměrný věk u ţen 78,1 let a u muţů 71,5 let. 5 Podle demografické prognózy zpracované Českým statistickým úřadem se počet občanů ve věku 85 a více let zvýší z asi v roce 2006 na přibliţně v roce V knize Stárnutí, věk a diskriminace-nové souvislosti autorka v kapitole s názvem Demografická panika popisuje, jak naše společnost k tomuto problému přistupuje. Z jejich výzkumů vyplývá, ţe téměř polovina Čechů, přesněji 46% vnímá zvyšování 5 Haškovsová. Manuálek sociální gerontologie, s. 11,12 6 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Kvalita života ve stáří [online]. Praha, 2008 [cit. 15. Června 2011]. s. 11, Dostupný z www: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/5045/starnuti_cz_web.pdf>. 11

12 počtu seniorů jako špatný proces. 7 Existuje řada příčin stojících na počátku těchto negativních sociálně-společenských faktorů. Ty z části vystihuje Jan Keler ve sborníku Autonomie ve stáří: V řadě zemí platí dnešní mladí lidé na penzijní zajištění nejvíce v celé historii. Zároveň v těchto zemích pobírají dnešní penzisté nejvyšší důchody všech dob, i kdyţ sami kdysi přispívali na důchodu výrazně méně, neţ kolik platí dnešní mladí. Mladí plátci jejich důchodů přitom vědí, ţe většina z nich bude ve stáří pobírat výrazně menší důchod, neţ je obvyklé dnes. To je jednou z příčin desolidarizace ze strany mladých. 8 V tomto smyslu se nabízí myšlenka na začarovaný kruh, ve kterém se společnost ocitá. Rozčílení mladých, ve chvíli, kdy slyší, o nespokojenosti penzistů s výší důchodových dávek, by se mohlo zdát opodstatněné. Vyvolává však jen další nelibou reakci právě u seniorů. Problém je ale v tom, ţe jedním z největších původců zkreslování a zhoršování celé situace jsou média. Pro ně je z hlediska zajímavosti přitaţlivější senior ztěţující si, neţ senior spokojený. 2.2 Role bulvárních medií O podílu viny medií na rozostřování obrazu starších lidí v očích společnosti by šlo jistě s úspěchem diskutovat. Zcela zřetelný je ale způsob, jakým především bulvární tisk a televizní programy čas od času nerozváţně nadhodnocují celý problém se zvyšováním průměrného věku populace v České republice. V lidech tak média vyvolávají větší obavy neţ by bylo vhodné a přiměřené vzhledem ke skutečné situaci. Například v Českém tisku se uţ v roce 2003 a 2004 objevovaly titulky typu: Státu chybí peníze na penze ; ČR v roce 2050: Důchodci pomřou hlady? ; Vymíráme, varuje vládu statistika ; Stárnutí sníží životní úroveň všech ; Důchodcům loni vzrostly příjmy více než ostatním, nebo Čtvrtina mladých považuje staré za přítěž 9 7 Vidovicová. Stárnutí, věk a diskriminace-nové souvislosti, s 34 8 Keller. Mezigenerační solidarita a krize systémů pojištění, s 41 9 Vidovicová. (pořadí odpovídá pořadí v textu): Lidové noviny 15. X. 2003; Blesk 9. I. 2004; Právo 9. I. 2004; Hospodářské noviny 29.VII. 2004; Lidové noviny 30. V. 2003; Právo 13. XII , s

13 Tyto výroky beze sporu způsobují morální paniku a dávají stárnutí do souvislosti s jakýmsi rizikem, coţ není v souladu s mnoţstvím mezinárodních dokumentů, spojujících stárnutí s rozvojem humanity a úspěchem lidstva. Jedním z nich je např. Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí r V článku Staří versus mladí na internetovém portálu, Pečuj doma, byl například zmíněn výzkum Lucie Vidovicové. Ten ukázal, ţe celkem 38% lidí u nás si myslí, ţe senioři mají mnohem vyšší plat neţ mladí, i přes to, ţe statistiky dokazují opačnou skutečnost. Tuto milnou představu u mladých lidí podporují jak plakáty levicových stran slibujících třinácté důchody rozesmátým seniorům, tak i těch pravicových speciálně těch, kterým vyhovuje televizní spot s Klárou Issovou a Jiřím Mádlem Přemluv bábu, přemluv dědka. Ten v podstatě dělá ze seniorů volících levici idioty, kteří nevědí, co činí. 11 Dosáhnout toho, aby senioři nebyli v médiích prezentováni v tom horším světle, je mnohdy dost obtíţné. Média mohou být nebezpečnou zbraní, která je často vyuţívána velmi nerozváţně. Lidé se proti ní jen stěţí mohou úspěšně bránit a především rozlišovat a oddělovat podstatné a pravdivé od nepodstatného, zavádějícího, či dokonce nepravdivého. Touha po senzaci a něčem šokujícím je zde vládnoucím faktorem. Lidé ovlivněni medii přestávají mít pomalu, ale jistě, vlastní náhled na věc. To, jaký druh zpráv média přitahuje, dokládá i článek Mediální realita na internetovém portálu Škola medií v etických souvislostech. Jsou to především události, ve kterých se objevuje dost negativních a konfliktních prvků. Takový druh zprávy by se dal charakterizovat známým rčením, které říká: špatná zpráva (událost) je dobrá zpráva (mediální výstup). Média uţ ze své podstaty informují spíše o věcech, které jsou špatně a měly by být jinak, neţ o věcech, které jsou dobře. 12 Dalším kritériem je, aby událost byla dramatická a vzbuzovala emoce. Tento článek také o mediích říká, ţe filtrují. Zkrátka vybírají, co nám nabídnou a co ne. Do zpráv se zdaleka nedostanou všechny události. Ty, které se zvolí, jsou pečlivě zpracovány, vylepšeny nebo dokonce od počátku nahrány a vymyšleny tak, aby přitáhly 10 Vidovicová. Stárnutí, věk a diskriminace-nové souvislosti, s PETRÁŠOVÁ, Lenka. Stáří versus mládí [online]. Praha : attavena.cz, c2005 [ cit. 1. Května 2011]. s 1-5. Dostupný z www: 12 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PUBLICISTIKY. Škola medíí v etických souvislostech článek. Mediální realita [online]. Praha [cit. 10. Června 2011]. Dostupný z www: 13

14 naši pozornost a odpoutaly nás od jiných zpráv či událostí. Třeba právě od těch, které nesplňují poţadavky na senzaci a jsou příliš všední a nezajímavé. 13 Pokud se mediální zpráva týká tématu, jako je stáří a senioři, často je zapomínáno na to, ţe nadsazené vyhrocování a umělé přiostřování skutečnosti se v tomto případě dotýká obzvlášť zranitelné skupiny a citlivého tématu. Následkem výše zmíněného konání médií nemusí být jen podvědomá nenávist mladších vůči starším, ale je jasné, ţe se tyto informace z medií dostanou k očím a uším právě seniorů. Není třeba dodávat, co se můţe přibliţně odehrávat v hlavě člověka, který zjistí, ţe jej čtvrtina mladé generace povaţuje za přítěţ. U slabších jedinců je nejspíše následkem smutek, pocit marnosti a nadbytečnosti, u těch silnějších moţná rozčílení a zlost, u někoho moţná jedno přecházející v druhé. 2.3 Mezigenerační konflikty Je třeba si ale uvědomit, ţe problém mezigeneračních konfliktů není tak zcela produktem naší doby. Můţeme slýchávat, ţe staří lidé byli dříve více uctíváni a více se jim naslouchalo. Historické prameny však naznačují, ţe ne vţdy tomu tak nutně muselo být a ţe za úplně ideální se ani dříve vztahy mladých a starých nepokládaly. Například jedno středověké vyprávění dokládá, ţe jestliţe souţití více generací bylo tradicí, neznamenalo to ještě, ţe bylo vše v nejlepším pořádku: 14 Jeden venkovan nadále nemohl snést v chalupě přítomnost svého starého otce, který uţ nebyl schopen udrţet čistotu. Rozhodl se tedy, ţe ho odloţí do starobince. Poţádal nejmladšího syna, aby z chléva přinesl pro dědu přikrývku. Dítě však přišlo pouze s polovinou přikrývky. Proč? zeptal se ho otec. Nechal jsem si druhou polovinu do budoucna, aţ dojde k tomu, kdy tě zase já vyţenu z domu. Ponaučení zní, ţe venkovan prozřel a starého otce si nechal u sebe. 15 Kdyţ se na věc podíváme z jiného úhlu a důkladněji, napětí mezi generacemi, které vnímáme na první pohled, můţe být navíc do jisté míry nadhodnoceno. To z části 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PUBLICISTIKY. Škola medíí v etických souvislostech článek. Mediální realita [online]. Praha [cit. 10. Června 2011]. Dostupný z www: 14 Thareauová, Pichaud. Soužití se staršími lidmi, s Thareauová, Pichaud. Soužití se staršími lidmi, cit. podle B. Veysseta. Dépendance et vieillissement, L. Harmattan Závislost a stárnutí s

15 dokládá i výzkum, který jsem měla moţnost vyhodnocovat u společnosti Elpida v rámci kampaně Mluvme o stáří v roce Jejím cílem bylo: Vymezit se proti diskriminaci seniorů, připomenout hodnoty, které s sebou stáří přináší, probudit zájem o téma stáří a podnítit mladé lidi k mezigenerační diskuzi. 16 V něm bylo zjištěno, ţe v mezigenerační diskuzi se k obsahu kampaně ( jak lidé vnímají vše, co je spojeno se stářím ) přispívající vyjadřují ve větším měřítku kladně. Je pravda, ţe tomu tak mohlo být z části i proto, ţe lidé, kteří se zapojovali do diskuze, byli právě tou skupinou občanů, které problematika mezigeneračních neshod do jisté míry tíţí a se seniory mají spíše pozitivní zkušenosti. Proto měli i větší zájem se tímto prostřednictvím k tématu vyjádřit, neţ ti, kteří vnímali celé téma kampaně neutrálně či negativně. I kdyţ i názory těchto se zde v menším poměru objevovaly. Na všeobecnou otázku, která ze stran nese největší vinu za mezigenerační konflikty, lidé nejčastěji zmiňovali, ţe odpovědnost za tyto problémy nese vláda popřípadě i minulé vlády totalitní a média. O dost méně přikládali vinu mladým a ve velmi malém měřítku seniorům. Opačné výsledky však dokládá výzkum, který byl realizován u dětí ve dvou praţských základních školách, kde byla pokládána dětem ve věku 7 aţ 10 let otázka: Co si představíte, kdyţ se řekne senior nebo důchodce? Odpovědi byly typu: "Čtou nám v televizi pohádky," říká Barča, 8 let. Protivnej dědek s holí, co se mu ráno smějem v tramvaji, napsal Jirka, osm let. Hnusný starý babky, co se kaţdou sobotu hádají a strkají v obchodě u regálu s masem, myslí si zase o rok starší Regína Nenávidím je!!! Jsou hnusní a smrdí! napsal stejně starý Kryštof. Ostatní odpovědi byly podobné. Ani jedno dítě nenapsalo, ţe důchodce je jejich babička nebo dědeček. A ani jedno si o důchodcích nemyslí nic pozitivního. 17 Kdyţ vezmeme v úvahu, ţe děti všeobecně reagují bezprostředně (bez podstatného vlivu rozumových pochodů) na vše co vidí, slyší a vnímají ve svém okolí, nabízí se otázka, zda na zanechání takovýchto dojmů na nejmladší generaci nenesou zodpovědnost nějakým dílem právě samotní senioři. Moţná 16 DOSEDĚLOVÁ, Martina a kol. Výroční zpráva 2009 [online]. Praha : Elpida, 2009 [cit ]. Dostupný z www: 17 PETRÁŠOVÁ, Lenka. Stáří versus mládí [online]. Praha : attavena.cz, c2005 [ cit. 1. Května 2011]. s 1-5. Dostupný z www: 15

16 se také na tomto negativním pohledu u některých dětí odráţí sníţená míra kontaktu s jejich vlastními prarodiči. Výsledky podobných průzkumů jsou zde zmíněny proto, ţe je velmi důleţité zabývat se vtahy mezi generacemi. Jedině tak můţeme nalézt prostor a prostředky pro nalezení cesty, kterou by se měla společnost vydat. Pokud lidstvo jakýmkoliv způsobem a jakýmikoliv nástroji podnítí posílení vazeb mezi generacemi, jedná se bezpochyby o správnou věc. Pozitivní myšlení a chuť do ţivota můţe mít u starších lidí několik důvodů, z nichţ kvalitní mezilidské a tedy i mezigenerační vtahy patří k nejvýznamnějším. Měli bychom si tedy poloţit otázku, proč mladá generace vnímá seniory tak negativně. Kdyţ pomineme fakt stárnutí populace, vliv médií či jiných externích činitelů, zůstane nám bezprostřední dojem, kteří senioři u mladých lidí vzbuzují. Co lze v tomto směru vylepšit? Inspiraci bychom mohli nalézt v západních zemích, kde je obraz seniora poněkud odlišný. Je viděn jako aktivní sloţka společnosti, dbající o sebe zanechávající dojem spokojenosti, jenţ plyne s aktivitou naplněného období ţivota. O této skutečnosti se můţeme přesvědčit z několika krátkých článků, přidaných v příloze. Renáta Sedláková, kolegyně jiţ výše citované Lucie Vidovicové, na stránce věnované této problematice říká: O seniorech se nemluví, v Česku není zaţitá představa aktivních seniorů a toho, ţe i stáří můţe být atraktivní. 18 Cestou k této změně by mohlo být právě vedení seniorů k větší aktivitě a jejich bezprostřednější začleňování do společenského ţivota se vším, co k němu patří. Budování kvalitního vztahu mezi seniory a mladší, moderní částí společnosti je bezesporu důleţitým bodem všech snah o zlepšení situace nejen v otázce mezigeneračních konfliktů v České republice. 2.4 Technický pokrok jako příčina izolace seniorů Nejpodstatnějším pilířem všech vztahů je komunikace. Ta se dnes odehrává z velké části právě pomocí technických vynálezů, jako je telefon, dnes uţ ve 18 PETRÁŠOVÁ, Lenka. Stáří versus mládí [online]. Praha : attavena.cz, c2005 [ cit. 1. Května 2011]. s 1-5. Dostupný z www: 16

17 většině mobilní, nebo internet. Stojí za zamyšlení, jak silné pouto se vytvářelo mezi staršími lidmi a jejich vnoučaty v případech, kdy čerpat jakoukoli radu bylo moţné pouze z knih, či hlavně právě od osob z řad prarodičů. Jelikoţ dnes tuto funkci plní v tak velké míře internet, nelze se divit, ţe jsme svědky oslabených pout, a to nejen mezi rodinnými příslušníky. Proč by se měla babička s dědečkem cítit důleţitou součástí rodiny či celé společnosti, kdyţ o moudrost získanou jejich věkem je jen pramalý zájem? Pocit smutku a bezmoci cítí senioři také ve chvíli, kdy například kvůli technice nemohou komunikovat s někým, koho mají rádi, často právě se svou nejbliţší rodinou. Tím vznikají další a další bariéry v komunikaci se seniory, které, jak se píše na portálu souvisí se změnami sociálními, fyzickými a psychickými. Patří mezi ně bariéry interní a externí. Interní zahrnují nemoţnost komunikace například z důvodů obavy z neúspěchu, strachu, úzkosti, xenofobie, nepřipravenosti nebo i nemoci. Externí bariérami je myšleno vnější prostředí a to například vizuální rozptylování, komunikační zahlcení apod. 19 Dnešní svět je pohlcen technologiemi, mezi které patří i ty komunikační. Mezi lidmi je stále ještě hluboce zakořeněna představa, ţe starší lidé si s novými technologiemi nedokáţou poradit a ţe technologická změna pro ně představuje spíše hrozbu neţ úlevu. Teprve v poslední době se moderní informační technologie, které mají význam pro budoucnost stárnutí, staly zajímavým výzkumným objektem. Bylo zjištěno, ţe technologie mohou přispět k úspěšnému stárnutí budoucích generací. 20 Také a zejména proto je třeba v seniorech systematicky odbourávat myšlenky jako: Internet je jen pro mladé. Internet je pro seniora příliš sloţitý a obtíţně pochopitelný. Internet obsahuje informace, které seniorům nejsou k ničemu uţitečné. Internet je drahý špás, který si senior nemůţe finančně dovolit ATTAVENA. Senioři a IT. [online]. Attavena.cz, c5005 [cit ]. Dostupný z: Attavena.cz/www/download/publikace/seniori it.pdf. 20 VÁCLAVEK, Petr. Senioři v současnosti, Co dělají senioři na internetu? Budete se divit. [online]. Lemonade Prague, c2009 [cit ]. Dostupný z: <http://petrvaclavek.typepad.com/lemonade/2009/12/co-d%c4%9blaj%c3%ad-senio%c5%99i-nainternetu-budete-p%c5%99ekvapeni.html. 21 ZVONAŘ, M. Senioři v současnosti, Moderní způsob komunikace více či méně přátel? [online]. Dvorek.eu. [cit ]. Dostupný z: <http://www.dvorek.eu/dwn/1572/14250cs_cz_reserse17.pdf>. 17

18 Senioři mohou pociťovat do značné míry úzkost a beznaděj ve chvíli, kdy se veškeré proudy informačních záleţitostí vyřizují především prostřednictvím internetu, se kterým oni povětšinou neumí dobře, či vůbec pracovat, pokud tedy vůbec vlastní počítač. Není divu, kdyţ uváţíme, jak velkou část jejich ţivotů jim byl společníkem nanejvýš psací stroj. Jak uţ jsme zmiňovali, někdy i velká motivace seniora naučit se alespoň základy opravdu v některých případech nemusí stačit. Ale rozhodně by mělo být v našem zájmu u aktivního seniora jeho snahu podporovat a u pasivních starších lidí zájem o tento způsob trávení času probouzet, popřípadě pomáhat jim s těţkým začátkem. Toto je popsáno v kapitole Jak se vypořádat s technickým pokrokem. 3 Jak zdravotní změny působí na psychiku seniorů Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Michel De Montaigne Pokud se mluví o změnách, které sebou stáří přináší, mluví se především o změnách biologického stáří, které se vyznačuje hlavně úbytkem tělesných schopností a biologickými změnami těla. Ty jsou v naprosté většině negativního rázu. Ne kaţdý si představí pod pojmem zdraví naprosto stejnou podstatu. Často pouţívaná a výstiţná definice je podle Světové zdravotnické organizace (WHO), která zdraví definuje jako stav úplné tělesné, duševní, sociální a spirituální pohody. 22 Zdraví je důleţitou podmínkou soběstačnosti, autonomie seniorů. Zdravotní stav a stupeň soběstačnosti představují faktory, které významně determinují ţivotní způsob ve stáří a potaţmo tak i stupeň integrace seniorů do společnosti. 23 Je nutné podotknout, ţe zvyšující se počet vrásek nemusí nutně znamenat, ţe je tělo pohlcené nemocemi. Většina lidí totiţ stále vnímá stáří a nemoc, jakoby tyto dva pojmy k sobě zákonitě a neoddělitelně patřily. Nelze se pak divit, ţe člověk, který se přibliţuje 22 Šatenková, Sýkorová. Senioři a zdraví, s Šatenková, Sýkorová Senioři a zdraví, s

19 důchodovému věku, je díky této obecně zakořeněné představě o stáří psychicky predisponován právě pro nemoc a strasti, spíše neţ pro začátek nového, aktivního a radostí naplněného období svého ţivota. 3.1 Tělesné změny Knihou Problematika situace v péči o seniory chce autorka pomoci především zdravotnickým a sociálním pracovníkům naučit se pracovat s lidmi vyššího věku. Aby čtenáři mohli více pochopit problémy a pocity starých, zaměřila se na nejčastější potíţe, které jsou stářím doprovázeny. Nejčastěji se jedná o změny: vzhledu, úbytku svalové hmoty, termoregulace, činnosti smyslů, trávicího systému, degenerativní změny kloubů, kardiopulmonální změny, vyprazdňování a změny v sexuální aktivitě. Proces stárnutí sice zastavit nedokáţeme, ale do velké míry ho můţeme zpomalit a jeho negativní průběh utlumit. O tom, jakým způsobem lze tohoto dosáhnout budeme později demonstrovat na příkladu organizace Elpidy. 3.2 Fyziologické změny a jejich následky: Mezi fyziologické následky patří poruchy spánku. Často se stává, ţe se změnil spánkový rytmus a člověk tak přes den pospává a v noci ho trápí neklid a nespavost. Dále se objevuje trýznivý pocit nízké energie, kdy senior pociťuje nemoţnost provést činnost i přes to, ţe mu to jeho zdravotní stav dovoluje. Sníţená chuť k jídlu a pití ne-li přímo dehydratace je také jednou z moţných fyziologických změn. Často se objevuje sníţení intelektu, které se projeví při neschopnosti zvládat nové situace a například při potřebě delšího času k vybavování si vhodných slov. Následné zhoršení kvality veškeré komunikace s okolím, které můţe být navíc umocněno poruchou sluchu, bohuţel také není výjimkou. Velmi často se objevují poruchy soustředění a paměti, coţ vyvolává nepozornost a vyţadování opakování informací. S tím souvisejí také změny kognitivních funkcí. Jednou z nich je právě paměť. 24 V knize Nedovolte mozku stárnout je zveřejněn výzkum 72 profesorů z univerzity v Berkeley o úspěšném stárnutí, který dokazuje, ţe duševní zpomalení je normální 24 Venglářová. Problematické situace v péči o seniory, s

20 ale není nevyhnutelné. V tomto výzkumu vědci testovali výkon poznávacích funkcí. Do výzkumu bylo zařazeno pět skupin lidí: mladých ne-profesorů, starých ne-profesorů a profesorů mladšího, středního a staršího věku. Výsledkem bylo, ţe u ne-profesorů se projevilo zhoršení všech druhů paměti dané věkem a u mladších lidí byly zaznamenány významně lepší výsledky oproti starším. Výsledky ukazují, ţe pracovní paměť a výkonné schopnosti jsou zřejmě zasaţeny tím méně, čím více duševních činností lidé v průběhu stárnutí vyvíjejí. 25 Senioři mohou trénovat paměť mnoha způsoby a nemusí k tomu nutně potřebovat nějaký kurz. Pro některé z nich je ale těţké aby sami sebe přiměli k tomu, s něčím podobným začít. V takové situaci je pak nějaký zábavný kurz dobrou volbou. 3.3 Psychické změny Nyní se podíváme na změny psychického rázu. Do jisté míry souvisejí s tělesnými změnami, navzájem se prolínají a doplňují. Velikou hrozbou pro většinu starých lidí, je zhoršení paměti, které postihuje poměrně velké procento seniorů. Další přítěţí je pro starší občany osvojování si nových věcí. Pociťují často nedůvěřivost a sníţenou sebedůvěru vůči svojí osobě. Nezřídka je dokonce zahlcuje emoční labilita, dále to mohou být změny vnímání a také zhoršení úsudku. 4 Psychika a spiritualita Důleţitou roli v psychice starších lidí hraje spiritualita. Spiritualita je pro mnohé jedince nejzákladnější podstatou lidského ţivota. Místa, kde mohou lépe promlouvat s Bohem, nebo jen se svým nitrem vyhledávají a navštěvují po celý svůj ţivot. Spiritualita je hodnota, která přesahuje náboţenské začlenění, jeţ usiluje o inspiraci, úctu, respekt, smysl a účel, dokonce i u těch, kteří nevěří v Boha. Spirituální rozměr se pokouší o to být v harmonii s univerzem, snaţí se odpovídat na otázky 25 Allen D. Bragdon, David Gamon. Nedovolte mozku stárnout, s

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů jako téma budoucnosti Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D. Autor práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

Jabok - Vyšší odborná škola. sociálně pedagogická a teologická. Obraz starého člověka v literatuře

Jabok - Vyšší odborná škola. sociálně pedagogická a teologická. Obraz starého člověka v literatuře Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Marie Švadlenková Obraz starého člověka v literatuře Katedra výchov Vedoucí práce: Jana Zajícová Praha 2011 1 Prohlášení:

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY EVALUACE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŢBY PRO SENIORY REALIZOVANÉ REGIONÁLNÍM DOBROVOLNICKÝM CENTREM TOTEM, O.S. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Hana Křížová

Více

Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga Doňková Vypracovala:

Více

Stáří a jeho problémy

Stáří a jeho problémy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Stáří a jeho problémy Bakalářská práce Autor: Obor: Mariya Prodan Ekonomika a management zdravotních

Více

Domácí násilí páchané na seniorech

Domácí násilí páchané na seniorech UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Domácí násilí páchané na seniorech DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Plšková Vypracovala: Bc.

Více

Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi

Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi Představení výuky drogové prevence v Mateřské

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Formy péče o řádové sestry seniorky Společnosti dcer křesťanské lásky ve vybraných evropských provinciích. Gabriela Gorčáková Olomouc 2013

Více

Kvalita života obyvatel zařízení sociálních služeb

Kvalita života obyvatel zařízení sociálních služeb UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Kvalita života obyvatel zařízení sociálních služeb Klára Urbanová Katedra: Sociálně pedagogická Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní

Více

Vzdělávání seniorů v ČR

Vzdělávání seniorů v ČR Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením Téma práce: Sluchově postižené dítě v rodině Martina Šnejdrlová Vedoucí práce: Mgr.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně Michaela Šalplachtová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Masarykova univerzita. Analýza sociálních sluţeb se zaměřením na seniory v městě Kyjově

Masarykova univerzita. Analýza sociálních sluţeb se zaměřením na seniory v městě Kyjově Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Analýza sociálních sluţeb se zaměřením na seniory v městě Kyjově Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Gulová,

Více

Vzdělávání seniorů v oblasti nalézání smyslu života-s výzkumem uplatnění herních metod italského specialisty Duccia Demetria i jiných herních systémů

Vzdělávání seniorů v oblasti nalézání smyslu života-s výzkumem uplatnění herních metod italského specialisty Duccia Demetria i jiných herních systémů Vzdělávání seniorů v oblasti nalézání smyslu života-s výzkumem uplatnění herních metod italského specialisty Duccia Demetria i jiných herních systémů Eva Křížková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Sociální aspekty péče o seniora v domácím prostředí. Stanislava Konzbulová

Sociální aspekty péče o seniora v domácím prostředí. Stanislava Konzbulová Sociální aspekty péče o seniora v domácím prostředí Stanislava Konzbulová Bakalářská práce 2013 - ABSTRAKT Práce Sociální aspekty péče o seniora v domácím prostředí se věnuje tématu, které se stává stále

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM.

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. Autorka:

Více

DOBROVOLNICTVÍ VOLUNTEERING

DOBROVOLNICTVÍ VOLUNTEERING Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

Finanční gramotnost seniorů

Finanční gramotnost seniorů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Bakalářská práce Finanční gramotnost seniorů Vypracoval: Soňa Kocandová Vedoucí práce:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Pracovní motivace. Bakalářská práce. Alice Weisserová Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Pracovní motivace. Bakalářská práce. Alice Weisserová Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Pracovní motivace Bakalářská práce Autor: Alice Weisserová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. PhDr. Viktor Červený Praha

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Koncept duchovního posouzení podle Davida R. Hodge v českém prostředí při práci s klienty Domova pro seniory v Bruntále Marie Schreierová

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2010 Bc. Tamara Kotalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: PaeDr. Marie Vorlová Studijní obor: Pastorační

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více