Služba mládeži DISTRIKT 2240 Česká republika a Slovenská republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služba mládeži DISTRIKT 2240 Česká republika a Slovenská republika"

Transkript

1 Služba mládeži DISTRIKT 2240 Česká republika a Slovenská republika PŘÍRUČKA PRO PROGRAM DLOUHODOBÉ (ROČNÍ) VÝMĚNY MLÁDEŽE (Long Term Youth Exchange Program) (verze )

2 1. ÚVOD Jedním z nejlepších programů Rotary International je práce s mládeží. V rámci distriktu 2240 je tato činnost zajišťována "Službou mládeži" (SM). SM připravuje mladé lidi na jejich budoucí úlohy prostřednictvím podpory mezinárodního porozumění, rozšiřováním celkového rozhledu, poznáváním světa, poznáváním jiných kultur a také výchovou budoucích řídících pracovníků. Naše mládež bude je a bude konfrontována s takovými úkoly a vývojem, které vyžadují mimořádnou snahu a plné nasazení osobnosti na jejich zvládnutí. Je úkolem nás, rotariánů, přinášet a zprostředkovat mládeži podněty, impulsy a ideje, vést je k vědomí zodpovědnosti, schopnosti vlastního úsudku, toleranci a mezinárodního porozumění. Rotariánská práce s mládeží je naší největší duchovní investicí do budoucnosti. Mezinárodní výměnou podporujeme vzájemné porozumění, vzájemnou toleranci a poznání rozdílů v osobních a kulturních zvláštnostech různých ras a národů. Současně si také uvědomujeme, že se nacházíme v období jistého kulturního přelomu a že jsme na nejlepší cestě stát se konzumní společností. Toto poznání nás proto všechny zavazuje pomáhat zastavit pokles duchovních hodnot a také zpochybňovat konzumně orientované hodnotové žebříčky. Program jednoroční mládežnické výměny dává každý rok tisícům mladých lidí fantastickou příležitost cestovat do vzdálených zemí, žít a studovat v cizím prostředí. Jedním z hlavních smyslů programu je podpora mezinárodního porozumění tím, že je mladým lidem dána jedinečná možnost prohloubit své znalosti a rozšířit svůj horizont. Jen obtížně lze změřit, jaký vliv má tento program na budoucí život výměnných studentů. Mnozí z nich budou hrát ve společnosti v budoucnu vedoucí roli. 2. CÍLE PROGRAMU Prohloubení mezinárodního porozumění a přátelství tím, že dáme mladým lidem možnost poznat cizí země a jejich obyvatele. Prohloubení vzdělání výměnných studentů tím, že navštěvují po dobu jednoho roku školu v cizím prostředí a studují obory, které obvykle na našich gymnáziích nejsou vyučovány. Rozšíření obzoru poznání výměnného studenta tím, že se seznámí s lidmi jiných kultur, jiných názorů a jiné barvy pleti. Naučí se s nimi žít a naučí se řešit každodenní problémy v novém prostředí. Výměnní studenti, kteří vystupují v roli vyslanců své země, hovoří o své zemi v Rotary klubech a mezi mládeží navštívené země, zprostředkovávají informace o své vlasti. Program dává výměnným studentům možnost poznat prakticky všechny oblasti života a kultury hostující země a poskytuje jim možnost o těchto zkušenostech po návratu do vlasti dále informovat. 3. VŠEOBECNÉ ZÁSADY PROGRAMU 1. Roční výměna pro středoškolské studenty je určena jak pro děti rotariánů, tak také pro nerotariánské studenty, přičemž vždy je nutné doporučení Rotary klubu (RC), nikoliv pouze doporučení jednotlivců. Záruka RC je nutná, neboť výměna je reciproční a vysílající RC se zároveň zavazují, že budou hostit stejný počet studentů a zajistí jejich řádný pobyt. 2. Výměnnému studentovi tohoto programu je normálně 15 až 18,5 let při příjezdu do země. V některých zemích je hranice až 19 let. 3. V mnohých zemích, nevyjímaje Českou republiku a Slovensko, existuje zákonná možnost neopakovat školní rok za předpokladu, že student složí v požadovaném termínu rozdílové zkoušky. Většinou jsou výměnní studenti tak motivováni, že tyto zkoušky po roce v cizině vykonají úspěšně, dokonce úspěšněji než obvykle. Vše je však nutno předem dohodnout s vedením školy. Absolvovat výměnný pobyt až po složení maturity v našich podmínkách většinou není možné. Jednak mohou vzniknout problémy se zajištěním školy pro recipročního studenta, ale zejména ve většině zemí existuje horní hranice věku studenta - 18,5 let při příjezdu do země. Zvláště v USA a Kanadě je nutno toto respektovat. 4. Co se týká ubytování v rodinách, vyžadují se minimálně dvě. Hostitelskou rodinou nemusí být rodina rotariána, avšak RC jsou odpovědny za výběr vhodných rodin (přiměřené bytové podmínky, zdravé sociální prostředí, nenarušené vztahy, rodičovský dozor...). Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

3 5. Každý výměnný student musí dostat z hostitelského klubu přiděleného tzv. Counselora (poradce, důvěrníka), u děvčat to může být rotariánka, resp. manželka rotariána. Význam přidělení counselora spočívá v tom, že counselor je výměnnému studentovi k dispozici v zásadních otázkách, zajímá se o něho a je mu nápomocen při řešení problémů. Je mostem mezi studentem, RC, hostitelskými rodinami a školou. Měl by se studentem hovořit pravidelně, měl by ho blíže poznat. Role counselora je velmi zodpovědná a proto je třeba counselory pečlivě vybírat, je nutno se vyhnout formálnosti. 6. Hostitelský klub poskytuje studentovi měsíční kapesné ve výši 1500,- Sk. Je třeba dbát, aby kapesné bylo vypláceno v pravidelných měsíčních termínech. Výše kapesného je přizpůsobena kupní síle dané země a má krýt drobné vedlejší výdaje. Myslí se tím například výdaje na holiče, výlety, drobné osobní toaletní potřeby, často na věci, na které dávají rodiče i vlastním dětem zvláštní kapesné. Úhradu jízdného do školy a stravování ve škole hradí hostitelské rodiny nebo kluby. Také naše děti dostávají v cizině od hostujícího klubu kapesné, jedná se tedy o reciproční záležitost. V mnohých zámořských zemích je obvyklé, že mladí lidé si již od 15 nebo 16 let kapesné vydělávají vedlejšími činnostmi jako např. donáškou novin, mléka, apod. Výměnným studentům v rámci programu Rotary International je tato činnost zakázána. 7. Při oficiálních rotariánských akcích by měli být hostující studenti hosty klubu. Od hostitelských rodin by neměl být vybírán žádný účastnický poplatek. Je žádoucí, aby se o studenty nestaraly a nezajímaly pouze hostitelské rodiny, nýbrž všichni členové RC, neboť jsou to jejich studenti. 8. Pravidelná školní docházka je během výměnného pobytu absolutně povinná. Návštěva školy je také důvodem pro vydání dlouhodobého víza. Rozvrh studenta může být po dohodě se zástupci školy případně upraven, aby umožnil studentovi lépe se zapojit. Je potřeba, aby hostitelské rodiny a counselor, resp. hostitelský klub dohlíželi na řádnou docházku a nepřipouštěli neodůvodněné výjimky. 9. Program je chápán jako kulturní a vzdělávací program, který od výměnného studenta vyžaduje schopnost přizpůsobit se. Jinak řečeno, nepředpokládá se, že by se hostitelské rodiny přizpůsobovali studentovi, nýbrž se toto vyžaduje od studenta. Rotariánská výměna rovněž není žádnou cestovní kanceláří zabezpečující pobyty v určitých zemích a městech. 10. Díky vysokému stupni podpory členů Rotary klubu a především hostitelských rodin, díky principu reciprocity je tato forma výměny pro výměnné studenty relativně finančně nenáročná. Rodičům připadnou náklady na let, příp. cestu, pojištění a určitá vedlejší vydání (např. poplatky za víza, správní poplatek vysílajícímu distriktu, případně klubový poplatek na úhradu kapesného apod.). 4. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA VÝMĚNĚ VYSÍLAJÍCÍ DISTRIKT dohlíží nad výběrem výměnných studentů podle pravidel programu výměny mládeže zajišťuje umístění vybraných studentů v zahraničních distriktech informuje a proškolí ( orientuje ) výměnného studenta vhodným způsobem o výměnném programu a o Rotary International Zajišťuje pro studenty jednotná saka s emblémem Youth Exchange a vizitky zůstává v kontaktu během výměnného období s výměnným studentem a hostitelským distriktem PŘIJÍMAJÍCÍ DISTRIKT vyhledá pro výměnného studenta hostitelský klub vhodným způsobem informuje nově příchozí studenty (Během školního roku organizuje Služba mládeži dvě setkání výměnných studentů udržuje kontakt s výměnnými studenty a vysílajícím distriktem VYSÍLAJÍCÍ KLUB zodpovídá za výběr vhodných kandidátů zajistí, aby studenti vysílaní do zahraničí, byli informováni o činnosti vysílajícího ( sponzorujícího ) RC vybaví vyjíždějícího studenta vhodnými propagační předměty (vlaječky, ) jmenuje Counselora, aby mohl být udržován kontakt s výměnným žákem během výměnného období zodpovídá za reciproční umístění studentů Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

4 PŘIJÍMAJÍCÍ KLUB pečlivě vybere pokud možno 3-4 vhodné rodiny pro každého výměnného studenta zajistí umístění studenta do střední školy zajistí všechny nezbytné doklady pro vydání dlouhodobých víz resp. povolení k pobytu pro přijímané studenty vybere vhodného Counselora z řad členů RC (partnerů) zajistí proškolení counselora a hostitelských rodin vyzvedne výměnné studenty na letišti vytvoří pro výměnného studenta program aktivit a kontaktů zajistí výměnnému studentovi pravidelné předávání měsíčního kapesného ve výši Sk. udržuje kontakt s vysílajícím klubem a rodiči výměnného studenta zajišťuje, aby se výměnný student pravidelně účastnil všech mítingů i ostatních akcí klubu. HOSTITELSKÁ RODINA kontaktuje se s přijímaným studentem dopředu, informuje se o příjezdu studenta, očekává ho na letišti dává výměnnému studentovi bezplatně stravu a byt vůči výměnnému studentovi přebírá běžné rodičovské povinnosti v každém ohledu přijímá výměnného studenta jako člena rodiny, se všemi právy a povinnostmi chová se ke studentovi tak, jak by si přála, aby se chovali i k jejich dítěti RODIČE VÝMĚNNÉHO STUDENTA akceptují základní pravidla výměnného programu jako předpoklad výběru svého dítěte jako výměnného žáka zajišťují a hradí cestovní náklady vybavují studenta na celý rok vhodným oděvem a obutím; pokud ve vlasti výměnného studenta neexistuje, vybaví studenta dostatečným množstvím peněz. zásobí své dítě peněžní rezervou ve výši cca 400,- USD k použití pro zvláštní vydání (kauce) uzavřou pro své dítě zdravotní a úrazové pojištění požadované v hostitelské zemi, zajišťují cestovní doklady a víza zavazují se (nebo RC) recipročně přijmout výměnného studenta ze zahraničí uhradí v požadovaném termínu přijímací a zpracovávací poplatek distriktu uhradí v požadovaném termínu poplatek vysílajícímu klubu (pokud je vyžadován) VÝMĚNNÝ STUDENT svým podpisem potvrdí, že se podřizuje základním pravidlům výměnného programu akceptuje disciplinární nadřazení hostitelského distriktu, klubu, hostitelských rodičů. je ochoten a schopen hovořit před Rotary a jiným okruhem posluchačů během svého pobytu a po návratu koresponduje pravidelně s vysílajícím distriktem (zasílá pravidelně kvartální zprávy) a vysílajícím klubem po ukončení své výměny se neprodleně vrátí do své vlasti po návratu odevzdá formulář s hodnocením svého pobytu Je nezbytně nutné, aby všechny osoby uvedené výše dodržovaly pravidla platná pro dlouhodobé výměny. Pracovníci SM zajistí v jednotlivých RC potřebnou informovanost. 5. ŽÁDOSTI A VÝBĚR Předběžné žádosti nutno odeslat na místní Rotary klub do Pokud kandidát splňuje kritéria, vyplní čtyřikrát oficiální formulář žádosti (ROTARY INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE PROGRAMME APPLICATION). Řádně vyplněné žádosti v anglickém jazyce (všechny podpisy musí být originální) předá pracovníkovi SM příslušného RC. Komise místního Rotary klubu přezkoumá žádosti a zvláště promluví s kandidátem a jeho rodiči. Po schválení představenstvem klubu zašlou přihlášku koordinátorovi dlouhodobých výměn včetně informace o jaké země má uchazeč zájem. Konečný termín podání žádosti je 30. listopadu. Žádosti jsou přezkoumány na distriktní úrovni, kde se přijmé konečné rozhodnutí. Definitivní přijetí žádosti je závislé na tom, jestli je možno nalézt pro uchazeče odpovídající místo v zahraničí. Teprve je-li předložena garance přijetí studenta hostitelským klubem, je žádost akceptována. Pro výměnné studenty se pořádájí tzv. orientation meeting (pátek až neděle), na němž je účast bezpodmínečně nutná. Zde jsou studenti proškoleni a rovněž dostávají podrobné informace jako přípravu na svůj roční výměnný pobyt v zahraničí. Schůzky se současně zúčastňují i výměnní studenti, kteří jsou Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

5 v daném roce v ČR a SR. To umožňuje studentům získat i konkrétní informace ze zemí kam studenti vyjedou a navázat první kontakty. Při posuzování, zda se kandidát hodí na vyslance země v cizině by rovněž měla být brána do úvahy tato kritéria : Vedle upraveného zevnějšku a dobrého chování by měly být základním předpokladem nadprůměrné výsledky ve škole (studijními výsledky by měl patřit do horní třetiny studentů). Schopnost a ochota přizpůsobit se odlišnému okolí, jinému kulturnímu prostředí, jinému způsobu života než na jaký je kandidát zvyklý z domova. Celková připravenost přijímat podněty a zájem o světové dění. Osobní zralost a vhodnost být vyslancem své země. Aktivní a dobrovolné zapojení do zájmové činnosti v mládežnické nebo sociální oblasti (např. mimoškolní aktivity, třídní samospráva, skauting, sport, sborový zpěv, studentské kontakty apod.). Pozitivní začlenění do uspořádaného rodinného života. Individuální pozitivní rozvoj osobnosti (nejen závislý na působení rodičů). Zvlášť důležitý je upřímný a vlastní zájem mladého člověka na účasti na výměnném programu a současně zásadní souhlas a porozumění rodičů s touto výměnou. Kandidáti by si měli rozmyslet, zda je opravdu jejich přáním odcestovat na dobu celého roku do ciziny a zda základem rozhodnutí není snad vědomě nebo nevědomě myšlenka vyhnout se nepříjemnostem doma, rozvodu rodičů nebo jiným osobním problémům. V takových případech je velmi pravděpodobné, že výměnný program nebude úspěšný. 6. POKYNY PRO VYSÍLAJÍCÍ ROTARY KLUB (SPONZORSKÝ KLUB) PŘI VÝBĚRU KANDIDÁTŮ 6.1. PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Rotary kluby mají seznamovat s programem výměny mládeže tím, že informují členy klubu, tisk a místní školy formou sdělení, příp. plakáty. Je třeba si uvědomit, že tato činnost může být dobrou propagací činnosti Rotary a dále, že by neměla být pouze privilegiem rotariánských rodin či jejich známých FORMULÁŘE Informace o roční výměně mládeže a žádosti jsou u vedoucího Služby mládeži klubu. Všechny formuláře, informace o výměně lze stáhnout v anglickém jazyce z internetu (www.rotary.sk), mohou být vyžádány ale také u příslušného referenta, odpovědného za danou oblast. Ve formuláři je rovněž uveden návod k vyplnění ZPRACOVÁNÍ ŽADOSTÍ Po přijetí všech žádostí by měl vedoucí služby mládeži v RC podniknout následující kroky: Obstarat si u vedení školy informace o kandidátových výsledcích ve škole. Kandidát by měl být co se týká úspěšnosti ve škole v horní třetině třídy. Studenti, kteří tento požadavek nesplňují, by měli být z výběru vyloučeni, leda že by měli jiné vynikající vlastnosti. Poněvadž vedení školy v jedné části formuláře musí podat dobrozdání vzhledem k vhodnosti uchazeče, bude existovat i písemné stanovisko. Měl by se zeptat několika osob mimo školu, které uchazeče znají a mohou posoudit jeho mimoškolní aktivity. Přitom by se měl vedoucí Služby mládeži informovat na zájmy uchazeče, na jeho chování vůči ostatním mladým lidem, na jeho účast na společenských aktivitách a jeho vůdčí vlastnosti. Kandidáti, kteří byli vybráni do užší volby, by měli projít pohovorem i se svými rodiči. Doporučuje se vytvořit malý výběr klubu pro výběr kandidátů, ke kterému by měli patřit kromě vedoucího služby mládeži zkušení rotariáni a ženy rotariánů, u kterých byli výměnní studenti, příp. jejichž děti byly výměnnými studenty. Ve výboru mohou hrát cennou roli také bývalí výměnní studenti. Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

6 Výběrová komise by si měla vytvořit obraz o tom, zda je kandidát dobrým vyslancem své země a Rotary v hostitelské zemi a jestli je do té míry dospělý, aby snesl nároky a zátěž, kterou s sebou pobyt v cizí zemi přináší. Vzory otázek a vyhodnocení pohovoru přikládáme. Měl by být používán jednotný dotazník, aby bylo zajištěno, že všem kandidátům byly kladeny v podstatě stejné otázky. Výběrová komise by měla zjistit také vztah uchazeče k rodičům a rodinné zázemí. Je důležité, aby si uchazeč sám přál strávit rok v cizině, aby jeho rodiče toto přání podporovali, aby ale nebyli hnací silou, která stojí za žádostí uchazeče. Po výběru uchazeče by měla být doplněna přihláška a ve čtyřech vyhotoveních poslána (s originálními podpisy) příslušnému referentovi pro výměnu se zámořím. Ten by měl přihlášku a další formuláře obdržet do 7. prosince VÝBĚR IDEÁLNÍHO KANDIDÁTA Dále jsou vyjmenovány vlastnosti, které by výběrová komise od kandidáta měla očekávat: Nadprůměrné výsledky ve škole. Žáci, kteří nejsou v první třetině třídy, by neměli být navrhováni, leda že by měli jiné vynikající kvality. Dobré znalosti dějin, kultury, politiky a hospodářství vlasti jsou předpokladem. Uchazeč by měl být dobrým vyslancem nejen svého měst, nýbrž také Rotary a své země. Během svého pobytu v cizině je často vyzván, aby mluvil před skupinami lidí, musí proto mít schopnost komunikovat s ostatními lidmi a umět jasně a dobře vyjádřit své mínění. Uchazeč má hrát aktivní roli ve společnosti svou činností ve sportu, koníčcích, aktivitách mladých lidí, církvi. Nejlepší výměnní studenti jsou obecně ti, kteří vedou ve svém společenství činný a aktivní život. Uchazeč má pocházet z uspořádaných poměrů, zvláště co se týká jeho rodiny. Studenti, kteří se nezapojili do své rodiny, budou mít velké potíže vyrovnat se s jednoduchými rodinnými situacemi v cizím prostředí. Stoprocentní podpora rodičů přispěje k úspěchu v účasti na výměnném programu. Uchazeč by měl mít schopnost vyrovnat se s měnícími se situacemi. Uchazeči, kteří mají sami cíl účastnit se výměnného programu a nepodlehli pouze naléhání rodičů, mají nejlepší předpoklady být úspěšnými výměnnými studenty. Uchazeč by měl mít dostatečnou znalost jazyka země plánovaného pobytu 6.5. PŘÍPRAVA ODJEZDU, KONTAKT BĚHEM POBYTU A PO NÁVRATU Jakmile výměnný student byl vybrán klubem a jeho žádost byla přijata referentem distriktu, měl by vysílající RC připravit studenta následovně: Pozvat výměnného studenta na několik schůzek Rotary tak, aby poznal členy klubu a získal základní znalosti o RC a byl schopen jej v zahraničí prezentovat. Výměnný student by měl být také pozván, aby měl na jedné schůzce krátkou řeč. Jmenovat vhodnou osobu, která bude se studentem během jeho pobytu v zahraničí udržovat kontakt a průběžně informovat členy RC. Vybavit studenta dostatečným množstvím vlaječek vysílajícího RC. Po návratu pozvat studenta do klubu, aby prezentoval své zkušenosti a poznatky z pobytu. 7. POKYNY PRO RODIČE VÝMĚNÉHO STUDENTA 7.1. FINANČNÍ ZÁVAZKY Rodiče výměnného studenta přebírají následující finanční závazky: Náklady na cestu výměnného studenta z domova do hostitelské země (letenka zpáteční open). Náklady na nemocenské a úrazové pojištění v hostitelské zemi. Některé země vyžadují, aby výměnný student uzavřel ještě dodatečně pojištění v hostitelské zemi, náklady nesou rodiče. Většinou v USA cca 600 USD. Rodiče musí pro případ nouze opatřit studenta kaucí cca 300,- USD. S touto sumou může disponovat student zpravidla jen se souhlasem Counselora přijímacího klubu. Tato částka má Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

7 krýt výdaje za oblečení, cesty v hostitelské zemi a případné nežádoucí výdaje zaviněné studentem. Tato částka musí být po vyčerpání vlastními rodiči opět doplněna. Hostitelský klub poskytuje výměnnému studentovi měsíční kapesné, které je používáno ke krytí malých výdajů a také poštovného. Rodiče vybaví výměnného studenta potřebným oblečením pro pobyt v hostitelské zemi. To znamená také uniformy, pokud jsou vyžadovány. Poplatek distriktu ve výši ,- Sk KORESPONDENCE Rodiče mají svému dítěti pravidelně psát. Výměnní studenti mají především na začátku výměnného roku problémy se smutkem po domově a dopisy rodičů jim mají pomoci smutek překonat. Pravidelná korespondence s hostitelskou rodinou je rovněž doporučována. Tímto způsobem mohou být taktně vyřešeny menší problémy. Rychlejším způsobem je , nesmí být však příliš častý. Telefonní hovory je nutno omezit na minimum, poněvadž zpravidla ruší duševní rovnováhu výměnného studenta a zesilují jeho smutek spíše, než aby ho zmírňovaly. Totéž platí o on-line komunikaci ( chat ) 7.3. NOVINKY Z DOMOVA Výměnní studenti dovedou ocenit, jsou-li informováni o událostech ze své vlasti. Může jim být zaslán např. regionální tisk apod., obzvláště pokud mají omezený přístup k internetu. Není však žádoucí, aby student žil více duševně ve své zemi a trávil hodiny sledováním na Internetu, co se děje v domovské zemi resp. debatoval on-line s rodinou, spolužáky apod NÁVŠTĚVY RODIČŮ VÝMĚNNÉHO STUDENTA Pokud chtějí rodiče navštívit výměnného studenta, je lépe ke konci výměnného období poslední dva měsíce. V této době se už student dobře aklimatizoval a může rodičům poskytnout možnost seznámení s většinou lidí, kteří pro něj hráli důležitou roli. V každém případě musí však mít předchozí souhlas hostitelského Rotary klubu, distriktu a hostitelské rodiny. Je však třeba upozornit, že Rotary nemá povinnost postarat se o ubytování rodičů. Protože výměnný žák může vynechat ze školního vyučování jen omezený počet dnů, nedoporučuje se v mnohých zemích, aby výměnný student doprovázel své rodiče na soukromé cestě hostitelskou zemí OBDOBÍ PŘIZPŮSOBOVÁNÍ PO NÁVRATU První měsíce po návratu výměnného studenta, který se nyní stal nezávislým a zralým člověkem, mohou být často pro všechny zúčastněné obtížné. Vznikají potíže návratu na zem. Vyžaduje to mnoho trpělivosti a porozumění ze strany rodičů. Nakonec vede výměna přece jen k obohacení všech zúčastněných. 8. POKYNY PRO RC PŘIJÍMAJÍCÍ STUDENTA (HOSTITELSKÉ KLUBY) Jak již bylo uvedeno, výměna studentů je zpravidla reciproční. Všichni členové hostitelského klubu by si měli uvědomovat, že starost a péče o studenta není pouze záležitostí vybraných členů klubu a hostitelských rodin, nýbrž členů všech. Je proto žádoucí, aby výměnného studenta zvali i ostatní členové na různé kulturní, sportovní či společenské akce, brali s sebou na výlety či pozvali do rodin např. přes víkend. Student by měl pocítit opravdový a upřímný zájem hostitelského klubu. Pokud se klub rozhodne zúčastnit výměnného programu, musí ustanovit pracovníka Služby mládeži a counselory pro jednotlivé výměnné studenty PRACOVNÍK SM Pracovník SM zajišťuje a řídí tuto činnost v rámci klubu a současně zajišťuje nezbytnou spolupráci mezi klubem a distriktním výborem SM. Zajišťuje výběr vhodných counselorů, kteří se budou starat o jednotlivé výměnné studenty. S těmito členy, případně s dalšími, kteří např. jsou nebo byli hostitelskými rodinami by měl organizovat a zajišťovat potřebné činnosti tak, aby byla výměnný pobyt studenta co nejúspěšnější. Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

8 Zajišťuje řádné proškolení a informovanost jednotlivých osob, které se výměny účastní nebo se na ní podílí (tedy counselorů, vybraných hostitelských rodin, zástupců školy). Kromě jejich výběru a proškolení musí dále zajistit potřebné doklady pro vydání víz, zajistit kontakt s hostitelskými školami, navázat kontaktu se studenty, zabezpečit jejich převzetí na letišti, atd.). Pracovník Služby mládeži je obvykle odpovědný na klubové úrovni i za další činnosti spadající do Služby mládeže (krátkodobé výměny, rodinné výměny, Rotex, Rotaract, Interact, atd.) 8.2. PORADCE - COUNSELOR Counselor musí být určen pro každého přijímaného výměnného studenta, což se potvrzuje i na Guarantee Form žádosti přijímaného studenta. Role counselora je v celém programu velmi odpovědná a proto je nutno k výběru counselorů pro přijímané studenty přistupovat opravdu s náležitou péčí. Counselor by měl mít skutečný zájem o mládež a o výměnný program. Je důležité, aby si získal studentovu důvěru i respekt, aby byl schopen poradit a pomoci. Vzhledem k roli, kterou counselor ve výměnném programu hraje by neměl být člen hostitelské rodiny. (V oficiální příručce RI se ani nedoporučuje, aby byl counselorem vedoucí služby mládeže hostitelského RC.) Povinnosti counselora: Seznámí se detailně s informacemi o studentu z Application Form (včetně zdravotního stavu, školního prospěchu, rodinných poměrů, zájmů, schopností ) Seznámí se podrobně s pravidly výměnného programu a činností v distriktu 2240 Ve spolupráci s pracovníkem SM zajistí včas výběr 3-4 vhodných hostitelských rodin včetně termínu změn rodiny.* Ve spolupráci s pracovníkem SM a hostitelskými rodinami zajistí vhodnou školu* Naváže písemný kontakt se studentem a jeho rodiči s cílem pomáhat mu v přípravě na příjezd, informovat ho o hostitelských rodinách, zjistit včas potřebné informace o předpokládaném příletu (datum, čas, let). Zajistí, aby byl student na letišti řádně vyzvednut (kromě hostitelské rodiny se preferuje i účast zástupce RC). Po příletu studenta zkontroluje, že je student řádné pojištěn na celou dobu pobytu, zajistí si kopii tohoto pojištění.* Zkontroluje, že má student platné vízum na celou dobu pobytu, zajistí si kopii víza i pasu. * Zkontroluje, že student má zpáteční letenku open, zajistí si kopii letenky.* Ujistí se, že student s sebou přivezl požadovanou částku na emergency fund, pokud se vyžaduje. Zajistí řádné uložení částky na dohodnutý účet, ze kterého nelze čerpat bez souhlasu zástupce RC. Projedná se studentem očekávané výdaje během roku a co kdo hradí. Dohodne se studentem způsob a termíny pravidelného vyplácení měsíčního kapesného.* Zajistí, aby student mohl své rodiče telefonicky informovat, že pořádku dorazil do ČR. Seznámí studenta s klubovými pravidly výměny (návštěvy schůzek RC, návštěvy akcí RC, přednáška v RC ) a co se od něho během roku očekává.* Uvede studenta do RC, zajistí jeho oficiální přivítání (na pravidelných návštěvách dát studentovi příležitost informovat co nového)* Udržuje kontakt s hostitelskými rodinami, pobídnout studenta ke vhodným mimoškolním aktivitám. Ověřuje si dodržování pravidelné školní docházky a působení studenta ve škole. Zajišťuje informovanost studenta i hostitelských rodin o distriktních akcích a akcích RC. Měl by být v kontaktu se studentem alespoň jednou týdně, průběžně si ověřuje u hostitelských rodin a ve škole, že se neobjevují nějaké problémy. Průběžně si ověřuje, že student má zajištěn dostatek smysluplných aktivit. Pamatuje na narozeniny studenta, Vánoce, a zajistí s RC vhodný dárek a oslavu. * Udržuje kontakt s vlastními rodiči studenta a příp. vysílajícím klubem podává jim informace, jak si student vede. Zajistí řádné rozloučení se studentem před odletem, ověří zajištění odletu a zabezpečí odlet studenta. Některé z výše uvedených povinností nebo požadavků mohou být zajištěny např. hostitelskými rodinami, nebo jiným členem RC (např. pracovník SM). Je však důležité, aby vše bylo pod kontrolou counselora resp. RC. To platí zejména v případě, že student je umístěn do nerotariánské rodiny. * Tyto záležitosti v podmínkách některých RC zajišťuje především pracovník SM, poradce counselor je nápomocný Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

9 Někdy se stane, že si student a counselor "nesednou". Pokud se to přihodí, je vhodné zvážit i změnu counselora. V žádném případě by se to nemělo brát jako neúspěšnost nebo selhání občas se to stane bez jakýchkoliv zjevných důvodů. Zásadní je, aby si counselor opravdu uvědomoval důležitost své role a svůj příspěvek pro celkovou úspěšnost výměny studenta. Je potřeba, aby udržoval otevřenou komunikaci, informoval a zapojil ostatní členy klubu, dohlížel na studenta a předcházel problémům nebo je hned v zárodku řešil VÝBĚR HOSTITELSKÝCH RODIN Hostitelský klub je zodpovědný za výběr vhodných tří až čtyř hostitelských rodin (ve výjimečných případech alespoň dvou, vyšší počet rodin než 4 rovněž není vhodný) pro každého studenta. Zkušenost nejen z našeho distriktu je taková, že není jednoduché zajistit dostatek vhodných hostitelských rodin. Hostitelské rodiny nemusí být rodiny Rotariánů. Velmi dobrou možností jsou rodiny vyjíždějících studentů nebo se účastnili v minulosti. Dovedou se obvykle dobře vcítit do pocitů výměnného studenta a vlastních rodičů, kterým student na rok odjede z domova. Jak již bylo uvedeno výše, výměna studentů je většinou reciproční. Proto je potřeba již při výběru vyjíždějících studentů myslet na vhodné hostitelské rodiny. Teoreticky nejjednodušší způsob může nastat, pokud jsou z klubu vysíláni tři studenti na výměnu do zahraničí a jejich rodiny se současně stanou rodinami hostitelskými. Je však potřebné si uvědomit, že ne každá rodina vysílaného studenta je vhodná jako hostitelská rodina a proto se nelze vždy takto jednoduše s výběrem hostitelských rodin vypořádat. Rovněž nelze připustit, aby se starost o vyhledání vhodných hostitelských rodin stala úkolem rodiny studenta, který chce vyjet ven. Hostitelský klub musí prověřit vhodnost hostitelských rodin pro umístění přijíždějícího studenta jak z materiálního, tak i duchovního hlediska. Členové klubu (nejlépe pracovník SM + counselor + případně další určený člen RC) by měli hostitelskou rodinu navštívit a prověřit bytové a sociální podmínky (zda je k dispozici samostatný pokoj, případně pokoj se sourozencem stejného pohlaví v tomto případě je potřebné, aby byl v obdobném věku; celkové podmínky bydlení čistota, kouření, hygienické podmínky; poznat všechny členy rodiny věk, zdravotní stav, poznat rodinné poměry - rodinnou atmosféru; znalost cizího jazyka, zjistit zájmy a koníčky rodiny, domácí zvířata, zda již mají nějakou zkušenost s výměnnými studenty, proč chtějí hostit výměnného studenta; trpělivost, smysl pro humor; vzdálenost a přiměřenost dopravy do školy, ). Je potřebné zajistit si i reference o této rodině. Není nezbytně nutné, aby hostitelské rodiny měli další děti v obdobném věku přijíždějícího studenta, mohou mít i děti malé, odrostlé nebo být bezdětní, rodiny by však měly být úplné. Prověření a výběr rodin by mělo být písemně dokumentováno ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTŮ PRO VYDÁNÍ VÍZA Pracovník Služby mládeži přijímajícího klubu obdrží od distriktního pracovníka pro dlouhodobé výměny jeden úplný výtisk Žádosti o dlouhodobou výměnu výměnného studenta. Výtisk zůstává pro potřeby klubu, s informacemi o studentovi mají být seznámeni jak counseloři tak hostitelské rodiny. Klub zajistí řádné potvrzení Guarantee Form/Visa Application (str. 9 uvedené žádosti), tedy potvrzení přijímajícího klubu, školy a stanoví hostitelského counselora a první hostitelskou rodinu (nezapomenout uvést také ové adresy, na které ve formuláři není pamatováno!) Všichni přijíždějící studenti musí žádat o udělení povolení k přechodnímu pobytu za účelem studia (tedy i ze zemí, kde jinak není vízová povinnost pro turistický pobyt). Pro žádost o udělení povolení k přechodnímu pobytu musí hostitelské kluby zajistit pro výměnného studenta následující dokumenty: Doklad potvrzující účel pobytu na území (potvrzení ze školy) Prostředky k pobytu na území (potvrzení vydané klubem); Doklad s ověřeným podpisem ubytovatele obsahující jeho souhlas s ubytováním cizince po dobu jeho pobytu na území + list vlastnictví Výpis z registra trestů SR Tyto doklady musí být v slovenském jazyce a podpisy notářsky ověřeny (u ubytováni). Další podrobnosti jsou aktualizovány průběžne. Je nutné, aby tyto doklady včetně Guarantee Form byly odeslány zpět distriktnímu koordinátorovi dlouhodobých výměn co nejdříve (nejpozději do konce března), aby student mohl co nejdříve zažádat o vízum. Celý proces bohužel trvá cca 4 měsíce. Pokud je žadatel ze země, se kterou máme bezvízový režim, posílá se jen Guarantee Form a není třeba ostatní doklady posílat. V tomto případe je nutno doklady jen připravit a student po příchodu k nám požádá o povolení na místnim oddělení cizinecké policie, přičemž předloží všechny podklady. Z domu si musí přinést potvrzení o zdravotním pojištění a výpis z registra trestů nebo obdobné potvrzení ze své vlasti. Všechny náklady spojené se získaním povolení (včetně překládání) snáší student! Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

10 8.5. NAVÁZÁNÍ KONTAKTU SE STUDENTEM A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEZDU Student obdrží cestou distriktních koordinátorů dlouhodobých výměn kromě potřebných dokumentů pro udělení víza také základní informace o pobytu u nás. Je však potřeba, aby se studentem navázali kontakty jak counselor tak první hostitelské rodiny. Kromě nutných informací k vyzvednutí studenta po příjezdu (datum, čas, odletu a příletu, číslo letu) mu tak pomohou v přípravě k odletu a navázání zdravých vztahů. Studenti přilétají obvykle v polovině srpna, studenti z jižní polokoule obvykle na přelomu roku. Hostitelský RC (counselor, pracovník SM) musí ve spolupráci s hostitelskými rodinami zajistit přivítání a převzetí studenta na letišti (doporučuje se vzít si s sebou ceduli se jménem studenta, neboť aktuální podoba se někdy značně odlišuje od fotografií z žádosti) FINANCE Student má dostávat od hostitelského klubu pravidelné měsíční kapesné ve výši 1500,- Sk. Student by se měl snažit s těmito penězi vyjít. Soukromé cestování si má hradit student sám (není to povinnost hostitelských rodičů). To stejné platí pro oblečení. Student by měl po příjezdu složit hostitelskému RC kauci (emergency fund) ve výši 300 USD (10000 korun). Kauce je pojistkou na krytí výloh, které jdou na vrub studenta (úhrada léčení než uhradí pojišťovna, nákup nutného oblečení, ztráta pasu, atd.). V případě, že je nutno z kauce čerpat peníze, jsou rodiče studenta povinni doplnit kauci na původní částku. Na konci pobytu musí RC studentovi kauci vrátit plné výši (krytí poplatků za vedení účtu, případně kurzové ztráty nemohou jít na vrub studenta) POKYNY PRO HOSTITELSKÉ RODINY Pro hostitelskou rodinu zpravidla přináší pobyt výměnného studenta velmi obohacující zkušenost. Na druhou stranu je tato funkce velmi náročná a klade na rodinu značné nároky. Nejnáročnější bývá zpravidla úloha první hostitelské rodiny. Požadavky a doporučení: seznámit se s pravidly a problematikou výměn!!!!! (alkohol, cestování, drogy, řízení vozidel,atd.) vyjasnit si všechny otázky se zástupci RC (counselor, pracovník SM ještě před příjezdem studenta a udržovat časté a pravidelné kontakty v průběhu pobytu jste povinni hradit studentovi dopravu do školy a stravování ve škole navázat se studentem kontakt ještě před příjezdem, poskytnout mu informace o rodině vyzvednout studenta na letišti umožnit studentovi krátce zavolat domů, že řádně dorazil do ČR projít se studentem hned první den otázky "první noci" chovat se ke studentovi jako k vlastnímu dítěti včetně obvyklých domácích činností (ne jako k hostu), avšak dodržovat pravidla výměny student se má přizpůsobit životu rodiny a ČR, ne naopak student se musí snažit mluvit a naučit se česky mluvte na studenta slovensky v jednoduchých větách, v začátcích je vhodné opakovat anglicky (přesvědčte se, že vám student opravdu rozuměl) pomožte studentovi překonat stesk po domově (homesickness), který se dostaví v prvním období snažte se, aby student měl dost aktivit ptejte se studenta každý den co dělal, co zajímavého zažil, s kým se seznámil, atd. je potřeba řešit problémy hned na začátku, nepřecházejte věci, které vám vadí v případě problémů informujte RC (counselor, pracovník SM) a dohodněte se na dalším postupu student musí chodit pravidelně do školy a snažit se uspět nesmíte tolerovat záškoláctví! studenti nemají povoleno s "někým chodit", pokud toto zjistíte, projednejte to bez odkladu se studentem a RC! (pohlavní styk studenta je třeba řešit okamžitým předčasným návratem domů) nepovolujte studentům nadměrné vzájemné návštěvy mají se naučit česky a snažit se sžít s prostředím, nikoliv vytvářet "skupinku cizinců v SR dodržujte dohodnuté termíny přechodu studenta do další rodiny 8.8. AKCE ZAJIŠŤOVANÉ PRO STUDENTY Pro studenty je v průběhu jejich pobytu ve spolupráci s RC zajišťována řada akcí, která jim má umožnit poznat různá místa v ČR a SR, setkávat se s dalšími výměnnými studenty. Některé akce jsou zajišťovány Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

11 společně pro studenty z celého distriktu, část akcí je realizována pro studenty v rámci jednotlivých republik a část akcí je volitelná (dobrovolná) neboť studenti si je musí hradit sami. Mezi společné akce distriktu patří: Distriktní konference Na republikové úrovni se konají další akce, v ČR zpravidla ve spolupráci s Rotexem a v SR ve spolupráci s Rotaractem. Tak mají studenti možnost poznat další zajímavá místa a akce Mezi volitelné akce patří: Ski camp (lyžařský tábor) Týdenní pobyt je organizován zpravidla březnu v Nízkých Tatrách (organizuje SR) Případné náklady za účast na povinných akcích hradí host rodiče nebo host klub a na volitelných akcích (včetně dopravy) si hradí studenti sami. Účast na společných akcích distriktu je povinná. Akce Rotary mají dle pravidel pro studenty přednost před jinými aktivitami. Na společných akcích se zahraničními studenty se z důvodu dorozumění používá angličtina. Pracovníci s mládeží (nebo counseloři) jsou povinni ve spolupráci s hostitelskými rodinami zajistit výměnným studentům účast na těchto akcích. Doprava veřejnými hromadnými dopravními prostředky bez doprovodu schválenou dospělou osobou by měla být studentům dovolována až po podzimním OM ZAPOJENÍ STUDENTA DO KLUBOVÝCH AKCÍ Kromě účasti na distriktních nebo republikových akcích by měli být studenti zváni i na jiné akce RC a samozřejmě povinně se účastnit na pravidelných schůzkach klubu. Studentům je potřeba na schůzkách věnovat přiměřenou pozornost. Kromě pravidelných informacích o svém pobytu by měl mít alespoň 1 přednášku (o své zemi, distriktu, RC, rodině, ). Přednáška by měly být v českém jazyce, tedy zpravidla ve druhé polovině výměnného roku PRAVIDLA PRO POBYT STUDENTŮ V D 2240 Pravidla v D 2240 jsou téměř shodná s pravidly Rotary International pro výměny. K dílčím úlevám dochází pouze v otázce cestování, kde vzhledem k husté síti veřejné hromadné dopravy se umožňuje studentům za stanovených podmínek cestovat bez doprovodu schválené dospělé osoby, některé další spřísnění stanovil Distrikt Pravidla pro cestování v distriktu 2240 Na cestování studentů v rámci výměnného pobytu není automatický nárok. Je to výsada, která nemusí být studentovi poskytnuta. Bez zvláštního povolení mohou výměnní studenti cestovat s hostitelskou rodinou, členy hostitelského RC, na oficiální akce se školou a nebo v doprovodu dospělé osoby, kterou schválí hostitelský RC. Bez doporvdou může studnet cestovat jen na akce Rotary klubů nebo distritu, pokud to schválí hostující klub Alkohol Zákon v ČR i SR zakazuje podávání alkoholu mladistvým do 18 let. Je pravdou, že tento zákon bývá mnohdy porušován (zejména pití piva). Studentům se zkazuje pití alkoholu i ve věku vyšším než 18 let. Žádné excesy nebudou trpěny (alcohol abuse), zneužití tohoto pravidla povede k předčasnému návratu studenta domů Drogy Studentům je striktně zakázáno požití jakýchkoliv drog s výjimkou předepsaných lékařem na předpis. Porušení tohoto pravidla automaticky vede k vyloučení studenta z programu a k předčasnému návratu studenta domů. Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

12 8.11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Je velmi důležité řešit problémy v zárodku. Základem je dobrá vzájemná informovanost a dostatečná komunikace (Student hostitelská rodina counselor pracovník SM SM distriktu). Studenti jsou instruováni, aby se snažili problémy řešit v linii hostitelská rodina counselor pracovník SM prezident hostitelského RC SM distriktu) Je nutné dodržovat pravidla všemi osobami dotčenými na výměně. Je potřeba zajistit jednotný přístup. Studenti se navzájem velmi dobře informují o každé maličkosti a "své nároky" rádi v průběhu pobytu stále zvyšují. Jednotný přístup je potřeba dodržet zejména v těch případech, kdy se záležitost týká více studentů z více klubů ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Jestliže dojde k vážnému zranění nebo vážnému onemocnění studenta musí hostitelský RC okamžitě informovat Distriktního pracovníka (koordinátora dlouhodobých výměn), vlastní rodiče studenta a pojišťovnu. Hostitelský RC musí studentovi pomoci při řešení požadavků pojišťovny. V případě úmrtí výměnného studenta se musí konat velmi rychle a musí být dodržen následující postup: 1. Přesvědčit se, že zemřelým je opravdu výměnný student. 2. Spojit se s policií, získat kopii policejní zprávy, pas student. 3. Zajistit úmrtní list. 4. Okamžitě informovat distriktního pracovníka SM, pokud není k zastižení tak vedoucího SM, případně Guvernéra distriktu, hostitelskou rodinu, counselora, pracovníka SM a prezidenta hostitelského klubu (případně místního RC s žádostí o pomoc, pokud k úmrtí došlo mimo místo pobytu studenta) 5. Oznámit telefonicky zprávu distriktnímu partnerovi v zemi studenta a rodičům studenta 6. Od rodičů studenta získat jasnou instrukci týkající se pohřbu, kremace nebo návratu těla. Musí se rovněž zvážit náboženské vyznání zemřelého,. 7. Kontaktovat pojišťovnu a spolupracovat s ní 8. Kontaktovat příslušné velvyslanectví na získání rady a pomoci. 9. Zajistit potřebné úkony a dokumenty spojené s přípravou těla a mezinárodní přepravou studenta do jeho země (kopie úmrtního listu, dokladu o balzamování, dokladu o těsnosti rakve, importní a exportní povolení, pas). 10. Zajistit smuteční obřad pro zemřelého. 11. Sepsat kompletní zprávu a doručit ji Distriktnímu pracovníkovi SM a distriktnímu guvernérovi. Kopie zaslat na ústředí Rotary International, distriktnímu partnerovi v zemi studenta a vysílajícímu RC. Řada dalších informací k Programu dlouhodobých výměn je společně s mnoha dalšími informacemi o Rotary International k dispozici na oficiálních webových stránkách (www.rotary.org nebo na sekcia Služba mládeži) Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

13 Pravidlá a podmienky výmeny v D ) Musíte dodržiavať zákony hostiteľskej krajiny. Ak porušíte nejaký zákon, nečakajte žiadnu pomoc od vášho Rotary klubu alebo domovskej krajiny. Budete sa musieť vrátiť domov na vlastné náklady hneď ako Vás uvoľnia príslušné orgány. 2) Ako výmenný študent budete podliehať hostiteľskému dištriktu a musíte dodržiavať pravidlá a podmienky programu vydané hostiteľským dištriktom. Rodičia/zákonní zástupcovia nesmú povoľovať žiadne aktivity priamo Vám. Príbuzní, (ak máte v hostiteľskej krajine) nebudú mať voči Vám žiadnu právomoc, pokiaľ sa zúčastňujete tohto programu. 3) Nie je dovolené vlastniť alebo užívať nelegálne drogy. Doktorom predpísané lieky sú povolené. 4) Nepovolené pitie a užívanie alkoholických nápojov je vyslovene zakázané. To platí aj pre študentov, ktorí dosiahli plnoletosť. Ak hostiteľská rodina ponúkne alkoholický nápoj, je povolené to prijať pod ich dohľadom. Nemierne pitie a opitosť sú zakázané. 5) Študent nesmie riadiť akýkoľvek druh motorového vozidla, vrátane áut, motoriek, lietadiel, štvorkoliek, snežných skútrov, lodí alebo iného vodného stroja, taktiež sa nesmie zúčastniť vodičského kurzu. 6) Fajčenie sa neodporúča. Ak ste v žiadosti uviedli že ste nefajčiar, bude sa od vás vyžadovať, aby ste nefajčili počas celého roku. Vaše prijatie a umiestnenie do hostiteľskej rodiny sa robí na základe údajov z vašej prihlášky. Za žiadnych okolností nesmiete fajčiť v izbách hostiteľských rodín. 7) Piercing alebo tetovanie počas pobytu je zakázané zo zdravotných dôvodov. 8) Mali by ste vynaložiť maximálne úsilie na to, aby ste sa naučili reč hostiteľskej krajiny a buďte pripravený zaplatiť možné doučovanie alebo jazykové tábory. 9) Obmedzujte používanie internetu a mobilných telefónov, tak ako vás usmerní váš hostiteľský dištrikt, klub alebo rodina. Nadmerné a nevhodné používanie nie je akceptovateľné. Prezeranie alebo sťahovanie pornografického materiálu je zásadne zakázané. 10) Študent musí pravidelne navštevovať školu a snažiť sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 11) Musíte mať cestovné poistenie, ktoré poskytuje krytie liečebných a zubných nákladov na nepredvídateľné zranenia a choroby, platby v prípade úmrtia (vrátane transportu pozostatkov), úrazové a invalidné platby, pohotovostnú evakuáciu, 24 hodinovú pohotovostnú pomoc, dlhodobé liečebné výdavky a na lekársku pomoc. Poistenie musí byť také, aby vyhovovalo požiadavkám hostiteľského Rotary dištriktu. Poistený musíte byť odo dňa odchodu do dňa návratu. 12) Musíte mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby ste si zabezpečili pokojný výmenný program. Váš hostiteľský klub môže vyžadovať zloženie istej sumy pre prípadné núdzové situácie. Nepoužité finančné prostriedky, ktoré klub od vás vyžadoval budú vrátené Vám alebo vašim rodičom po skončení výmenného pobytu. 13) Musíte rešpektovať pravidlá cestovania platné vo vašom host dištrikte. Cestovanie (aj do cudziny) je povolené s hosť rodičmi, rotariánmi alebo dospelými osobami schválenými host RC alebo dištriktom. Bez sprievodu možno cestovať na akcie Rotary klubu alebo dištriktu, ak to schváli host RC. Host dištrikt a klub, host rodina a vaši rodičia alebo zákonný zástupca musia schváliť a potvrdiť akékoľvek iné cestovanie v písomnej forme, ktorá zbavuje Rotary zodpovednosti za vás. 14) Po ukončení výmenného pobytu by mal študent ísť priamou cestou domov. Vysielajúci a host dištrikt a vlastní rodičia /zákonni zástupcovia musia schváliť akýkoľvek iný spôsob návratu písomne formou, ktorá zbavuje Rotary zodpovednosti 15) Náklady na predčasný návrat domov alebo iné nezvyčajné výdavky (výlety, doučovanie atď.) znášate vy a Vaši rodičia alebo zákonní zástupcovia. 16) Návštevu Vašich rodičov, súrodencov alebo priateľov počas výmeny je možné uskutočniť jedine so súhlasom hostiteľského klubu a dištriktu a podľa ich pokynov. Návštevy sú obvykle povolené len v poslednej štvrtine pobytu alebo počas krátkych prázdnin, ale nie počas hlavných prázdnin (napr. Vianoce). 17) Sexuálna aktivita je zakázaná, a vážnym vzťahom sa treba vyhýbať. 18) Pokiaľ sa stretnete so sexuálnym zneužívaním alebo obťažovaním, konzultujte to s vašim poradcom, hostiteľskou rodinou alebo inou dôveryhodnou osobou. Odporúčania pre úspešné prežitie výmenného pobytu 1) Mali by ste komunikovať s prvou hostiteľskou rodinou ešte pred vaším odchodom na výmenný pobyt. Informácie o prvej hostiteľskej rodine vám poskytne váš hostiteľský Rotary klub alebo dištrikt ešte pred Vašim odchodom. 2) Rešpektujte priania a zvyky vašej hosťujúcej rodiny. Snažte sa integrovať do rodiny a stať sa jej súčasťou, prijmite ochotne povinnosti, ktoré sú obvyklé pre študenta vášho veku alebo pre vlastné detí v rodine. 3) Učte sa jazyk, ktorým sa rozpráva v krajine do ktorej cestujete, ešte pred odchodom čo najviac a snažte sa ho bežne používať. Ocení to každý, kto vás stretne: učitelia, hostiteľskí rodičia aj klub a ľudia vo vašom okolí. Uľahčí vám to začiatky v novom prostredí. 4) Navštevujte udalosti organizované hostiteľským klubom čí rodinou a prejavte o ne záujem. Dobrovoľne sa zapájajte do aktivít. Nedostatok záujmu môže mať negatívny dopad na neskoršie výmenné pobyty. 5) Snažte sa zapojiť do školských a miestnych aktivít. Plánujte si voľný čas hlavne na rôzne školské aktivity alebo miestnych kamarátov. Netrávte všetok čas s ostatnými výmennými študentmi. Ak v škole pôsobí Interact klub, neváhajte a pripojte sa. 6) Priateľov si vyberajte opatrne. Nechajte si poradiť od hostiteľských rodičov, poradcu alebo školského personálu. 7) Nepožičiavajte si peniaze. Všetky účty plaťte okamžite. Opýtajte sa, či môžte použiť rodinný telefón, počítač. Sledujte si počet telefonátov a čas strávený na internete, doplaťte potrebnú sumu rodine každý mesiac. 8) Ak ste pozvaný a máte možnosť ísť na nejaký výlet, uistite sa, že máte jasno vo všetkých výdavkoch a povinnostiach, ktoré musíte vykonať. Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2)

Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2) Evropská komise Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2) Vzdělávání a odborná příprava Obsah Obsah... 2 Úvod 4 Oddíl 1: Obecné informace o

Více

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Úvodem Milí studenti, vážení rodiče, děkujeme vám za projevený zájem o služby agentury STUDYLINE. V tomto katalogu naleznete bližší informace o studiu na středních školách v USA, Německu, Velké Británii,

Více

Youth Exchange Program

Youth Exchange Program www.rotary.cz Rotary International Youth Exchange Program Orientation Meeting I. Třebíč 12. listopadu 2011 Jaromír Barák Distriktní výbor Sluţby mládeţi D 2240 Program přednášky Co je to Rotary? Sluţba

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Informace o náhradní rodinné péči v kostce.

Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji Náborová kampaň: Zasaďte se o spokojené

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj.

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. 15. Poznámky Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt:

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA Můj záchranný kruh Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Co je pěstounská péče 5 Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 Příbuzenská pěstounská

Více

- 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních. vydává

- 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních. vydává - 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních vydává ředitelka Dětského domova v Mariánských Lázních v souladu se Zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

Youth Exchange Program

Youth Exchange Program www.rotary.cz The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci:

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci: 1. Zaměstnanci V této kapitole se dozvíme základní informace, týkající se způsobů hledání práce, trhu práce, úřadu práce, vzniku, změn a zániku pracovního poměru. Dále si povíme co je bezpečnost a ochrana

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více