Služba mládeži DISTRIKT 2240 Česká republika a Slovenská republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služba mládeži DISTRIKT 2240 Česká republika a Slovenská republika"

Transkript

1 Služba mládeži DISTRIKT 2240 Česká republika a Slovenská republika PŘÍRUČKA PRO PROGRAM DLOUHODOBÉ (ROČNÍ) VÝMĚNY MLÁDEŽE (Long Term Youth Exchange Program) (verze )

2 1. ÚVOD Jedním z nejlepších programů Rotary International je práce s mládeží. V rámci distriktu 2240 je tato činnost zajišťována "Službou mládeži" (SM). SM připravuje mladé lidi na jejich budoucí úlohy prostřednictvím podpory mezinárodního porozumění, rozšiřováním celkového rozhledu, poznáváním světa, poznáváním jiných kultur a také výchovou budoucích řídících pracovníků. Naše mládež bude je a bude konfrontována s takovými úkoly a vývojem, které vyžadují mimořádnou snahu a plné nasazení osobnosti na jejich zvládnutí. Je úkolem nás, rotariánů, přinášet a zprostředkovat mládeži podněty, impulsy a ideje, vést je k vědomí zodpovědnosti, schopnosti vlastního úsudku, toleranci a mezinárodního porozumění. Rotariánská práce s mládeží je naší největší duchovní investicí do budoucnosti. Mezinárodní výměnou podporujeme vzájemné porozumění, vzájemnou toleranci a poznání rozdílů v osobních a kulturních zvláštnostech různých ras a národů. Současně si také uvědomujeme, že se nacházíme v období jistého kulturního přelomu a že jsme na nejlepší cestě stát se konzumní společností. Toto poznání nás proto všechny zavazuje pomáhat zastavit pokles duchovních hodnot a také zpochybňovat konzumně orientované hodnotové žebříčky. Program jednoroční mládežnické výměny dává každý rok tisícům mladých lidí fantastickou příležitost cestovat do vzdálených zemí, žít a studovat v cizím prostředí. Jedním z hlavních smyslů programu je podpora mezinárodního porozumění tím, že je mladým lidem dána jedinečná možnost prohloubit své znalosti a rozšířit svůj horizont. Jen obtížně lze změřit, jaký vliv má tento program na budoucí život výměnných studentů. Mnozí z nich budou hrát ve společnosti v budoucnu vedoucí roli. 2. CÍLE PROGRAMU Prohloubení mezinárodního porozumění a přátelství tím, že dáme mladým lidem možnost poznat cizí země a jejich obyvatele. Prohloubení vzdělání výměnných studentů tím, že navštěvují po dobu jednoho roku školu v cizím prostředí a studují obory, které obvykle na našich gymnáziích nejsou vyučovány. Rozšíření obzoru poznání výměnného studenta tím, že se seznámí s lidmi jiných kultur, jiných názorů a jiné barvy pleti. Naučí se s nimi žít a naučí se řešit každodenní problémy v novém prostředí. Výměnní studenti, kteří vystupují v roli vyslanců své země, hovoří o své zemi v Rotary klubech a mezi mládeží navštívené země, zprostředkovávají informace o své vlasti. Program dává výměnným studentům možnost poznat prakticky všechny oblasti života a kultury hostující země a poskytuje jim možnost o těchto zkušenostech po návratu do vlasti dále informovat. 3. VŠEOBECNÉ ZÁSADY PROGRAMU 1. Roční výměna pro středoškolské studenty je určena jak pro děti rotariánů, tak také pro nerotariánské studenty, přičemž vždy je nutné doporučení Rotary klubu (RC), nikoliv pouze doporučení jednotlivců. Záruka RC je nutná, neboť výměna je reciproční a vysílající RC se zároveň zavazují, že budou hostit stejný počet studentů a zajistí jejich řádný pobyt. 2. Výměnnému studentovi tohoto programu je normálně 15 až 18,5 let při příjezdu do země. V některých zemích je hranice až 19 let. 3. V mnohých zemích, nevyjímaje Českou republiku a Slovensko, existuje zákonná možnost neopakovat školní rok za předpokladu, že student složí v požadovaném termínu rozdílové zkoušky. Většinou jsou výměnní studenti tak motivováni, že tyto zkoušky po roce v cizině vykonají úspěšně, dokonce úspěšněji než obvykle. Vše je však nutno předem dohodnout s vedením školy. Absolvovat výměnný pobyt až po složení maturity v našich podmínkách většinou není možné. Jednak mohou vzniknout problémy se zajištěním školy pro recipročního studenta, ale zejména ve většině zemí existuje horní hranice věku studenta - 18,5 let při příjezdu do země. Zvláště v USA a Kanadě je nutno toto respektovat. 4. Co se týká ubytování v rodinách, vyžadují se minimálně dvě. Hostitelskou rodinou nemusí být rodina rotariána, avšak RC jsou odpovědny za výběr vhodných rodin (přiměřené bytové podmínky, zdravé sociální prostředí, nenarušené vztahy, rodičovský dozor...). Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

3 5. Každý výměnný student musí dostat z hostitelského klubu přiděleného tzv. Counselora (poradce, důvěrníka), u děvčat to může být rotariánka, resp. manželka rotariána. Význam přidělení counselora spočívá v tom, že counselor je výměnnému studentovi k dispozici v zásadních otázkách, zajímá se o něho a je mu nápomocen při řešení problémů. Je mostem mezi studentem, RC, hostitelskými rodinami a školou. Měl by se studentem hovořit pravidelně, měl by ho blíže poznat. Role counselora je velmi zodpovědná a proto je třeba counselory pečlivě vybírat, je nutno se vyhnout formálnosti. 6. Hostitelský klub poskytuje studentovi měsíční kapesné ve výši 1500,- Sk. Je třeba dbát, aby kapesné bylo vypláceno v pravidelných měsíčních termínech. Výše kapesného je přizpůsobena kupní síle dané země a má krýt drobné vedlejší výdaje. Myslí se tím například výdaje na holiče, výlety, drobné osobní toaletní potřeby, často na věci, na které dávají rodiče i vlastním dětem zvláštní kapesné. Úhradu jízdného do školy a stravování ve škole hradí hostitelské rodiny nebo kluby. Také naše děti dostávají v cizině od hostujícího klubu kapesné, jedná se tedy o reciproční záležitost. V mnohých zámořských zemích je obvyklé, že mladí lidé si již od 15 nebo 16 let kapesné vydělávají vedlejšími činnostmi jako např. donáškou novin, mléka, apod. Výměnným studentům v rámci programu Rotary International je tato činnost zakázána. 7. Při oficiálních rotariánských akcích by měli být hostující studenti hosty klubu. Od hostitelských rodin by neměl být vybírán žádný účastnický poplatek. Je žádoucí, aby se o studenty nestaraly a nezajímaly pouze hostitelské rodiny, nýbrž všichni členové RC, neboť jsou to jejich studenti. 8. Pravidelná školní docházka je během výměnného pobytu absolutně povinná. Návštěva školy je také důvodem pro vydání dlouhodobého víza. Rozvrh studenta může být po dohodě se zástupci školy případně upraven, aby umožnil studentovi lépe se zapojit. Je potřeba, aby hostitelské rodiny a counselor, resp. hostitelský klub dohlíželi na řádnou docházku a nepřipouštěli neodůvodněné výjimky. 9. Program je chápán jako kulturní a vzdělávací program, který od výměnného studenta vyžaduje schopnost přizpůsobit se. Jinak řečeno, nepředpokládá se, že by se hostitelské rodiny přizpůsobovali studentovi, nýbrž se toto vyžaduje od studenta. Rotariánská výměna rovněž není žádnou cestovní kanceláří zabezpečující pobyty v určitých zemích a městech. 10. Díky vysokému stupni podpory členů Rotary klubu a především hostitelských rodin, díky principu reciprocity je tato forma výměny pro výměnné studenty relativně finančně nenáročná. Rodičům připadnou náklady na let, příp. cestu, pojištění a určitá vedlejší vydání (např. poplatky za víza, správní poplatek vysílajícímu distriktu, případně klubový poplatek na úhradu kapesného apod.). 4. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA VÝMĚNĚ VYSÍLAJÍCÍ DISTRIKT dohlíží nad výběrem výměnných studentů podle pravidel programu výměny mládeže zajišťuje umístění vybraných studentů v zahraničních distriktech informuje a proškolí ( orientuje ) výměnného studenta vhodným způsobem o výměnném programu a o Rotary International Zajišťuje pro studenty jednotná saka s emblémem Youth Exchange a vizitky zůstává v kontaktu během výměnného období s výměnným studentem a hostitelským distriktem PŘIJÍMAJÍCÍ DISTRIKT vyhledá pro výměnného studenta hostitelský klub vhodným způsobem informuje nově příchozí studenty (Během školního roku organizuje Služba mládeži dvě setkání výměnných studentů udržuje kontakt s výměnnými studenty a vysílajícím distriktem VYSÍLAJÍCÍ KLUB zodpovídá za výběr vhodných kandidátů zajistí, aby studenti vysílaní do zahraničí, byli informováni o činnosti vysílajícího ( sponzorujícího ) RC vybaví vyjíždějícího studenta vhodnými propagační předměty (vlaječky, ) jmenuje Counselora, aby mohl být udržován kontakt s výměnným žákem během výměnného období zodpovídá za reciproční umístění studentů Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

4 PŘIJÍMAJÍCÍ KLUB pečlivě vybere pokud možno 3-4 vhodné rodiny pro každého výměnného studenta zajistí umístění studenta do střední školy zajistí všechny nezbytné doklady pro vydání dlouhodobých víz resp. povolení k pobytu pro přijímané studenty vybere vhodného Counselora z řad členů RC (partnerů) zajistí proškolení counselora a hostitelských rodin vyzvedne výměnné studenty na letišti vytvoří pro výměnného studenta program aktivit a kontaktů zajistí výměnnému studentovi pravidelné předávání měsíčního kapesného ve výši Sk. udržuje kontakt s vysílajícím klubem a rodiči výměnného studenta zajišťuje, aby se výměnný student pravidelně účastnil všech mítingů i ostatních akcí klubu. HOSTITELSKÁ RODINA kontaktuje se s přijímaným studentem dopředu, informuje se o příjezdu studenta, očekává ho na letišti dává výměnnému studentovi bezplatně stravu a byt vůči výměnnému studentovi přebírá běžné rodičovské povinnosti v každém ohledu přijímá výměnného studenta jako člena rodiny, se všemi právy a povinnostmi chová se ke studentovi tak, jak by si přála, aby se chovali i k jejich dítěti RODIČE VÝMĚNNÉHO STUDENTA akceptují základní pravidla výměnného programu jako předpoklad výběru svého dítěte jako výměnného žáka zajišťují a hradí cestovní náklady vybavují studenta na celý rok vhodným oděvem a obutím; pokud ve vlasti výměnného studenta neexistuje, vybaví studenta dostatečným množstvím peněz. zásobí své dítě peněžní rezervou ve výši cca 400,- USD k použití pro zvláštní vydání (kauce) uzavřou pro své dítě zdravotní a úrazové pojištění požadované v hostitelské zemi, zajišťují cestovní doklady a víza zavazují se (nebo RC) recipročně přijmout výměnného studenta ze zahraničí uhradí v požadovaném termínu přijímací a zpracovávací poplatek distriktu uhradí v požadovaném termínu poplatek vysílajícímu klubu (pokud je vyžadován) VÝMĚNNÝ STUDENT svým podpisem potvrdí, že se podřizuje základním pravidlům výměnného programu akceptuje disciplinární nadřazení hostitelského distriktu, klubu, hostitelských rodičů. je ochoten a schopen hovořit před Rotary a jiným okruhem posluchačů během svého pobytu a po návratu koresponduje pravidelně s vysílajícím distriktem (zasílá pravidelně kvartální zprávy) a vysílajícím klubem po ukončení své výměny se neprodleně vrátí do své vlasti po návratu odevzdá formulář s hodnocením svého pobytu Je nezbytně nutné, aby všechny osoby uvedené výše dodržovaly pravidla platná pro dlouhodobé výměny. Pracovníci SM zajistí v jednotlivých RC potřebnou informovanost. 5. ŽÁDOSTI A VÝBĚR Předběžné žádosti nutno odeslat na místní Rotary klub do Pokud kandidát splňuje kritéria, vyplní čtyřikrát oficiální formulář žádosti (ROTARY INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE PROGRAMME APPLICATION). Řádně vyplněné žádosti v anglickém jazyce (všechny podpisy musí být originální) předá pracovníkovi SM příslušného RC. Komise místního Rotary klubu přezkoumá žádosti a zvláště promluví s kandidátem a jeho rodiči. Po schválení představenstvem klubu zašlou přihlášku koordinátorovi dlouhodobých výměn včetně informace o jaké země má uchazeč zájem. Konečný termín podání žádosti je 30. listopadu. Žádosti jsou přezkoumány na distriktní úrovni, kde se přijmé konečné rozhodnutí. Definitivní přijetí žádosti je závislé na tom, jestli je možno nalézt pro uchazeče odpovídající místo v zahraničí. Teprve je-li předložena garance přijetí studenta hostitelským klubem, je žádost akceptována. Pro výměnné studenty se pořádájí tzv. orientation meeting (pátek až neděle), na němž je účast bezpodmínečně nutná. Zde jsou studenti proškoleni a rovněž dostávají podrobné informace jako přípravu na svůj roční výměnný pobyt v zahraničí. Schůzky se současně zúčastňují i výměnní studenti, kteří jsou Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

5 v daném roce v ČR a SR. To umožňuje studentům získat i konkrétní informace ze zemí kam studenti vyjedou a navázat první kontakty. Při posuzování, zda se kandidát hodí na vyslance země v cizině by rovněž měla být brána do úvahy tato kritéria : Vedle upraveného zevnějšku a dobrého chování by měly být základním předpokladem nadprůměrné výsledky ve škole (studijními výsledky by měl patřit do horní třetiny studentů). Schopnost a ochota přizpůsobit se odlišnému okolí, jinému kulturnímu prostředí, jinému způsobu života než na jaký je kandidát zvyklý z domova. Celková připravenost přijímat podněty a zájem o světové dění. Osobní zralost a vhodnost být vyslancem své země. Aktivní a dobrovolné zapojení do zájmové činnosti v mládežnické nebo sociální oblasti (např. mimoškolní aktivity, třídní samospráva, skauting, sport, sborový zpěv, studentské kontakty apod.). Pozitivní začlenění do uspořádaného rodinného života. Individuální pozitivní rozvoj osobnosti (nejen závislý na působení rodičů). Zvlášť důležitý je upřímný a vlastní zájem mladého člověka na účasti na výměnném programu a současně zásadní souhlas a porozumění rodičů s touto výměnou. Kandidáti by si měli rozmyslet, zda je opravdu jejich přáním odcestovat na dobu celého roku do ciziny a zda základem rozhodnutí není snad vědomě nebo nevědomě myšlenka vyhnout se nepříjemnostem doma, rozvodu rodičů nebo jiným osobním problémům. V takových případech je velmi pravděpodobné, že výměnný program nebude úspěšný. 6. POKYNY PRO VYSÍLAJÍCÍ ROTARY KLUB (SPONZORSKÝ KLUB) PŘI VÝBĚRU KANDIDÁTŮ 6.1. PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Rotary kluby mají seznamovat s programem výměny mládeže tím, že informují členy klubu, tisk a místní školy formou sdělení, příp. plakáty. Je třeba si uvědomit, že tato činnost může být dobrou propagací činnosti Rotary a dále, že by neměla být pouze privilegiem rotariánských rodin či jejich známých FORMULÁŘE Informace o roční výměně mládeže a žádosti jsou u vedoucího Služby mládeži klubu. Všechny formuláře, informace o výměně lze stáhnout v anglickém jazyce z internetu (www.rotary.sk), mohou být vyžádány ale také u příslušného referenta, odpovědného za danou oblast. Ve formuláři je rovněž uveden návod k vyplnění ZPRACOVÁNÍ ŽADOSTÍ Po přijetí všech žádostí by měl vedoucí služby mládeži v RC podniknout následující kroky: Obstarat si u vedení školy informace o kandidátových výsledcích ve škole. Kandidát by měl být co se týká úspěšnosti ve škole v horní třetině třídy. Studenti, kteří tento požadavek nesplňují, by měli být z výběru vyloučeni, leda že by měli jiné vynikající vlastnosti. Poněvadž vedení školy v jedné části formuláře musí podat dobrozdání vzhledem k vhodnosti uchazeče, bude existovat i písemné stanovisko. Měl by se zeptat několika osob mimo školu, které uchazeče znají a mohou posoudit jeho mimoškolní aktivity. Přitom by se měl vedoucí Služby mládeži informovat na zájmy uchazeče, na jeho chování vůči ostatním mladým lidem, na jeho účast na společenských aktivitách a jeho vůdčí vlastnosti. Kandidáti, kteří byli vybráni do užší volby, by měli projít pohovorem i se svými rodiči. Doporučuje se vytvořit malý výběr klubu pro výběr kandidátů, ke kterému by měli patřit kromě vedoucího služby mládeži zkušení rotariáni a ženy rotariánů, u kterých byli výměnní studenti, příp. jejichž děti byly výměnnými studenty. Ve výboru mohou hrát cennou roli také bývalí výměnní studenti. Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

6 Výběrová komise by si měla vytvořit obraz o tom, zda je kandidát dobrým vyslancem své země a Rotary v hostitelské zemi a jestli je do té míry dospělý, aby snesl nároky a zátěž, kterou s sebou pobyt v cizí zemi přináší. Vzory otázek a vyhodnocení pohovoru přikládáme. Měl by být používán jednotný dotazník, aby bylo zajištěno, že všem kandidátům byly kladeny v podstatě stejné otázky. Výběrová komise by měla zjistit také vztah uchazeče k rodičům a rodinné zázemí. Je důležité, aby si uchazeč sám přál strávit rok v cizině, aby jeho rodiče toto přání podporovali, aby ale nebyli hnací silou, která stojí za žádostí uchazeče. Po výběru uchazeče by měla být doplněna přihláška a ve čtyřech vyhotoveních poslána (s originálními podpisy) příslušnému referentovi pro výměnu se zámořím. Ten by měl přihlášku a další formuláře obdržet do 7. prosince VÝBĚR IDEÁLNÍHO KANDIDÁTA Dále jsou vyjmenovány vlastnosti, které by výběrová komise od kandidáta měla očekávat: Nadprůměrné výsledky ve škole. Žáci, kteří nejsou v první třetině třídy, by neměli být navrhováni, leda že by měli jiné vynikající kvality. Dobré znalosti dějin, kultury, politiky a hospodářství vlasti jsou předpokladem. Uchazeč by měl být dobrým vyslancem nejen svého měst, nýbrž také Rotary a své země. Během svého pobytu v cizině je často vyzván, aby mluvil před skupinami lidí, musí proto mít schopnost komunikovat s ostatními lidmi a umět jasně a dobře vyjádřit své mínění. Uchazeč má hrát aktivní roli ve společnosti svou činností ve sportu, koníčcích, aktivitách mladých lidí, církvi. Nejlepší výměnní studenti jsou obecně ti, kteří vedou ve svém společenství činný a aktivní život. Uchazeč má pocházet z uspořádaných poměrů, zvláště co se týká jeho rodiny. Studenti, kteří se nezapojili do své rodiny, budou mít velké potíže vyrovnat se s jednoduchými rodinnými situacemi v cizím prostředí. Stoprocentní podpora rodičů přispěje k úspěchu v účasti na výměnném programu. Uchazeč by měl mít schopnost vyrovnat se s měnícími se situacemi. Uchazeči, kteří mají sami cíl účastnit se výměnného programu a nepodlehli pouze naléhání rodičů, mají nejlepší předpoklady být úspěšnými výměnnými studenty. Uchazeč by měl mít dostatečnou znalost jazyka země plánovaného pobytu 6.5. PŘÍPRAVA ODJEZDU, KONTAKT BĚHEM POBYTU A PO NÁVRATU Jakmile výměnný student byl vybrán klubem a jeho žádost byla přijata referentem distriktu, měl by vysílající RC připravit studenta následovně: Pozvat výměnného studenta na několik schůzek Rotary tak, aby poznal členy klubu a získal základní znalosti o RC a byl schopen jej v zahraničí prezentovat. Výměnný student by měl být také pozván, aby měl na jedné schůzce krátkou řeč. Jmenovat vhodnou osobu, která bude se studentem během jeho pobytu v zahraničí udržovat kontakt a průběžně informovat členy RC. Vybavit studenta dostatečným množstvím vlaječek vysílajícího RC. Po návratu pozvat studenta do klubu, aby prezentoval své zkušenosti a poznatky z pobytu. 7. POKYNY PRO RODIČE VÝMĚNÉHO STUDENTA 7.1. FINANČNÍ ZÁVAZKY Rodiče výměnného studenta přebírají následující finanční závazky: Náklady na cestu výměnného studenta z domova do hostitelské země (letenka zpáteční open). Náklady na nemocenské a úrazové pojištění v hostitelské zemi. Některé země vyžadují, aby výměnný student uzavřel ještě dodatečně pojištění v hostitelské zemi, náklady nesou rodiče. Většinou v USA cca 600 USD. Rodiče musí pro případ nouze opatřit studenta kaucí cca 300,- USD. S touto sumou může disponovat student zpravidla jen se souhlasem Counselora přijímacího klubu. Tato částka má Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

7 krýt výdaje za oblečení, cesty v hostitelské zemi a případné nežádoucí výdaje zaviněné studentem. Tato částka musí být po vyčerpání vlastními rodiči opět doplněna. Hostitelský klub poskytuje výměnnému studentovi měsíční kapesné, které je používáno ke krytí malých výdajů a také poštovného. Rodiče vybaví výměnného studenta potřebným oblečením pro pobyt v hostitelské zemi. To znamená také uniformy, pokud jsou vyžadovány. Poplatek distriktu ve výši ,- Sk KORESPONDENCE Rodiče mají svému dítěti pravidelně psát. Výměnní studenti mají především na začátku výměnného roku problémy se smutkem po domově a dopisy rodičů jim mají pomoci smutek překonat. Pravidelná korespondence s hostitelskou rodinou je rovněž doporučována. Tímto způsobem mohou být taktně vyřešeny menší problémy. Rychlejším způsobem je , nesmí být však příliš častý. Telefonní hovory je nutno omezit na minimum, poněvadž zpravidla ruší duševní rovnováhu výměnného studenta a zesilují jeho smutek spíše, než aby ho zmírňovaly. Totéž platí o on-line komunikaci ( chat ) 7.3. NOVINKY Z DOMOVA Výměnní studenti dovedou ocenit, jsou-li informováni o událostech ze své vlasti. Může jim být zaslán např. regionální tisk apod., obzvláště pokud mají omezený přístup k internetu. Není však žádoucí, aby student žil více duševně ve své zemi a trávil hodiny sledováním na Internetu, co se děje v domovské zemi resp. debatoval on-line s rodinou, spolužáky apod NÁVŠTĚVY RODIČŮ VÝMĚNNÉHO STUDENTA Pokud chtějí rodiče navštívit výměnného studenta, je lépe ke konci výměnného období poslední dva měsíce. V této době se už student dobře aklimatizoval a může rodičům poskytnout možnost seznámení s většinou lidí, kteří pro něj hráli důležitou roli. V každém případě musí však mít předchozí souhlas hostitelského Rotary klubu, distriktu a hostitelské rodiny. Je však třeba upozornit, že Rotary nemá povinnost postarat se o ubytování rodičů. Protože výměnný žák může vynechat ze školního vyučování jen omezený počet dnů, nedoporučuje se v mnohých zemích, aby výměnný student doprovázel své rodiče na soukromé cestě hostitelskou zemí OBDOBÍ PŘIZPŮSOBOVÁNÍ PO NÁVRATU První měsíce po návratu výměnného studenta, který se nyní stal nezávislým a zralým člověkem, mohou být často pro všechny zúčastněné obtížné. Vznikají potíže návratu na zem. Vyžaduje to mnoho trpělivosti a porozumění ze strany rodičů. Nakonec vede výměna přece jen k obohacení všech zúčastněných. 8. POKYNY PRO RC PŘIJÍMAJÍCÍ STUDENTA (HOSTITELSKÉ KLUBY) Jak již bylo uvedeno, výměna studentů je zpravidla reciproční. Všichni členové hostitelského klubu by si měli uvědomovat, že starost a péče o studenta není pouze záležitostí vybraných členů klubu a hostitelských rodin, nýbrž členů všech. Je proto žádoucí, aby výměnného studenta zvali i ostatní členové na různé kulturní, sportovní či společenské akce, brali s sebou na výlety či pozvali do rodin např. přes víkend. Student by měl pocítit opravdový a upřímný zájem hostitelského klubu. Pokud se klub rozhodne zúčastnit výměnného programu, musí ustanovit pracovníka Služby mládeži a counselory pro jednotlivé výměnné studenty PRACOVNÍK SM Pracovník SM zajišťuje a řídí tuto činnost v rámci klubu a současně zajišťuje nezbytnou spolupráci mezi klubem a distriktním výborem SM. Zajišťuje výběr vhodných counselorů, kteří se budou starat o jednotlivé výměnné studenty. S těmito členy, případně s dalšími, kteří např. jsou nebo byli hostitelskými rodinami by měl organizovat a zajišťovat potřebné činnosti tak, aby byla výměnný pobyt studenta co nejúspěšnější. Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

8 Zajišťuje řádné proškolení a informovanost jednotlivých osob, které se výměny účastní nebo se na ní podílí (tedy counselorů, vybraných hostitelských rodin, zástupců školy). Kromě jejich výběru a proškolení musí dále zajistit potřebné doklady pro vydání víz, zajistit kontakt s hostitelskými školami, navázat kontaktu se studenty, zabezpečit jejich převzetí na letišti, atd.). Pracovník Služby mládeži je obvykle odpovědný na klubové úrovni i za další činnosti spadající do Služby mládeže (krátkodobé výměny, rodinné výměny, Rotex, Rotaract, Interact, atd.) 8.2. PORADCE - COUNSELOR Counselor musí být určen pro každého přijímaného výměnného studenta, což se potvrzuje i na Guarantee Form žádosti přijímaného studenta. Role counselora je v celém programu velmi odpovědná a proto je nutno k výběru counselorů pro přijímané studenty přistupovat opravdu s náležitou péčí. Counselor by měl mít skutečný zájem o mládež a o výměnný program. Je důležité, aby si získal studentovu důvěru i respekt, aby byl schopen poradit a pomoci. Vzhledem k roli, kterou counselor ve výměnném programu hraje by neměl být člen hostitelské rodiny. (V oficiální příručce RI se ani nedoporučuje, aby byl counselorem vedoucí služby mládeže hostitelského RC.) Povinnosti counselora: Seznámí se detailně s informacemi o studentu z Application Form (včetně zdravotního stavu, školního prospěchu, rodinných poměrů, zájmů, schopností ) Seznámí se podrobně s pravidly výměnného programu a činností v distriktu 2240 Ve spolupráci s pracovníkem SM zajistí včas výběr 3-4 vhodných hostitelských rodin včetně termínu změn rodiny.* Ve spolupráci s pracovníkem SM a hostitelskými rodinami zajistí vhodnou školu* Naváže písemný kontakt se studentem a jeho rodiči s cílem pomáhat mu v přípravě na příjezd, informovat ho o hostitelských rodinách, zjistit včas potřebné informace o předpokládaném příletu (datum, čas, let). Zajistí, aby byl student na letišti řádně vyzvednut (kromě hostitelské rodiny se preferuje i účast zástupce RC). Po příletu studenta zkontroluje, že je student řádné pojištěn na celou dobu pobytu, zajistí si kopii tohoto pojištění.* Zkontroluje, že má student platné vízum na celou dobu pobytu, zajistí si kopii víza i pasu. * Zkontroluje, že student má zpáteční letenku open, zajistí si kopii letenky.* Ujistí se, že student s sebou přivezl požadovanou částku na emergency fund, pokud se vyžaduje. Zajistí řádné uložení částky na dohodnutý účet, ze kterého nelze čerpat bez souhlasu zástupce RC. Projedná se studentem očekávané výdaje během roku a co kdo hradí. Dohodne se studentem způsob a termíny pravidelného vyplácení měsíčního kapesného.* Zajistí, aby student mohl své rodiče telefonicky informovat, že pořádku dorazil do ČR. Seznámí studenta s klubovými pravidly výměny (návštěvy schůzek RC, návštěvy akcí RC, přednáška v RC ) a co se od něho během roku očekává.* Uvede studenta do RC, zajistí jeho oficiální přivítání (na pravidelných návštěvách dát studentovi příležitost informovat co nového)* Udržuje kontakt s hostitelskými rodinami, pobídnout studenta ke vhodným mimoškolním aktivitám. Ověřuje si dodržování pravidelné školní docházky a působení studenta ve škole. Zajišťuje informovanost studenta i hostitelských rodin o distriktních akcích a akcích RC. Měl by být v kontaktu se studentem alespoň jednou týdně, průběžně si ověřuje u hostitelských rodin a ve škole, že se neobjevují nějaké problémy. Průběžně si ověřuje, že student má zajištěn dostatek smysluplných aktivit. Pamatuje na narozeniny studenta, Vánoce, a zajistí s RC vhodný dárek a oslavu. * Udržuje kontakt s vlastními rodiči studenta a příp. vysílajícím klubem podává jim informace, jak si student vede. Zajistí řádné rozloučení se studentem před odletem, ověří zajištění odletu a zabezpečí odlet studenta. Některé z výše uvedených povinností nebo požadavků mohou být zajištěny např. hostitelskými rodinami, nebo jiným členem RC (např. pracovník SM). Je však důležité, aby vše bylo pod kontrolou counselora resp. RC. To platí zejména v případě, že student je umístěn do nerotariánské rodiny. * Tyto záležitosti v podmínkách některých RC zajišťuje především pracovník SM, poradce counselor je nápomocný Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

9 Někdy se stane, že si student a counselor "nesednou". Pokud se to přihodí, je vhodné zvážit i změnu counselora. V žádném případě by se to nemělo brát jako neúspěšnost nebo selhání občas se to stane bez jakýchkoliv zjevných důvodů. Zásadní je, aby si counselor opravdu uvědomoval důležitost své role a svůj příspěvek pro celkovou úspěšnost výměny studenta. Je potřeba, aby udržoval otevřenou komunikaci, informoval a zapojil ostatní členy klubu, dohlížel na studenta a předcházel problémům nebo je hned v zárodku řešil VÝBĚR HOSTITELSKÝCH RODIN Hostitelský klub je zodpovědný za výběr vhodných tří až čtyř hostitelských rodin (ve výjimečných případech alespoň dvou, vyšší počet rodin než 4 rovněž není vhodný) pro každého studenta. Zkušenost nejen z našeho distriktu je taková, že není jednoduché zajistit dostatek vhodných hostitelských rodin. Hostitelské rodiny nemusí být rodiny Rotariánů. Velmi dobrou možností jsou rodiny vyjíždějících studentů nebo se účastnili v minulosti. Dovedou se obvykle dobře vcítit do pocitů výměnného studenta a vlastních rodičů, kterým student na rok odjede z domova. Jak již bylo uvedeno výše, výměna studentů je většinou reciproční. Proto je potřeba již při výběru vyjíždějících studentů myslet na vhodné hostitelské rodiny. Teoreticky nejjednodušší způsob může nastat, pokud jsou z klubu vysíláni tři studenti na výměnu do zahraničí a jejich rodiny se současně stanou rodinami hostitelskými. Je však potřebné si uvědomit, že ne každá rodina vysílaného studenta je vhodná jako hostitelská rodina a proto se nelze vždy takto jednoduše s výběrem hostitelských rodin vypořádat. Rovněž nelze připustit, aby se starost o vyhledání vhodných hostitelských rodin stala úkolem rodiny studenta, který chce vyjet ven. Hostitelský klub musí prověřit vhodnost hostitelských rodin pro umístění přijíždějícího studenta jak z materiálního, tak i duchovního hlediska. Členové klubu (nejlépe pracovník SM + counselor + případně další určený člen RC) by měli hostitelskou rodinu navštívit a prověřit bytové a sociální podmínky (zda je k dispozici samostatný pokoj, případně pokoj se sourozencem stejného pohlaví v tomto případě je potřebné, aby byl v obdobném věku; celkové podmínky bydlení čistota, kouření, hygienické podmínky; poznat všechny členy rodiny věk, zdravotní stav, poznat rodinné poměry - rodinnou atmosféru; znalost cizího jazyka, zjistit zájmy a koníčky rodiny, domácí zvířata, zda již mají nějakou zkušenost s výměnnými studenty, proč chtějí hostit výměnného studenta; trpělivost, smysl pro humor; vzdálenost a přiměřenost dopravy do školy, ). Je potřebné zajistit si i reference o této rodině. Není nezbytně nutné, aby hostitelské rodiny měli další děti v obdobném věku přijíždějícího studenta, mohou mít i děti malé, odrostlé nebo být bezdětní, rodiny by však měly být úplné. Prověření a výběr rodin by mělo být písemně dokumentováno ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTŮ PRO VYDÁNÍ VÍZA Pracovník Služby mládeži přijímajícího klubu obdrží od distriktního pracovníka pro dlouhodobé výměny jeden úplný výtisk Žádosti o dlouhodobou výměnu výměnného studenta. Výtisk zůstává pro potřeby klubu, s informacemi o studentovi mají být seznámeni jak counseloři tak hostitelské rodiny. Klub zajistí řádné potvrzení Guarantee Form/Visa Application (str. 9 uvedené žádosti), tedy potvrzení přijímajícího klubu, školy a stanoví hostitelského counselora a první hostitelskou rodinu (nezapomenout uvést také ové adresy, na které ve formuláři není pamatováno!) Všichni přijíždějící studenti musí žádat o udělení povolení k přechodnímu pobytu za účelem studia (tedy i ze zemí, kde jinak není vízová povinnost pro turistický pobyt). Pro žádost o udělení povolení k přechodnímu pobytu musí hostitelské kluby zajistit pro výměnného studenta následující dokumenty: Doklad potvrzující účel pobytu na území (potvrzení ze školy) Prostředky k pobytu na území (potvrzení vydané klubem); Doklad s ověřeným podpisem ubytovatele obsahující jeho souhlas s ubytováním cizince po dobu jeho pobytu na území + list vlastnictví Výpis z registra trestů SR Tyto doklady musí být v slovenském jazyce a podpisy notářsky ověřeny (u ubytováni). Další podrobnosti jsou aktualizovány průběžne. Je nutné, aby tyto doklady včetně Guarantee Form byly odeslány zpět distriktnímu koordinátorovi dlouhodobých výměn co nejdříve (nejpozději do konce března), aby student mohl co nejdříve zažádat o vízum. Celý proces bohužel trvá cca 4 měsíce. Pokud je žadatel ze země, se kterou máme bezvízový režim, posílá se jen Guarantee Form a není třeba ostatní doklady posílat. V tomto případe je nutno doklady jen připravit a student po příchodu k nám požádá o povolení na místnim oddělení cizinecké policie, přičemž předloží všechny podklady. Z domu si musí přinést potvrzení o zdravotním pojištění a výpis z registra trestů nebo obdobné potvrzení ze své vlasti. Všechny náklady spojené se získaním povolení (včetně překládání) snáší student! Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

10 8.5. NAVÁZÁNÍ KONTAKTU SE STUDENTEM A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEZDU Student obdrží cestou distriktních koordinátorů dlouhodobých výměn kromě potřebných dokumentů pro udělení víza také základní informace o pobytu u nás. Je však potřeba, aby se studentem navázali kontakty jak counselor tak první hostitelské rodiny. Kromě nutných informací k vyzvednutí studenta po příjezdu (datum, čas, odletu a příletu, číslo letu) mu tak pomohou v přípravě k odletu a navázání zdravých vztahů. Studenti přilétají obvykle v polovině srpna, studenti z jižní polokoule obvykle na přelomu roku. Hostitelský RC (counselor, pracovník SM) musí ve spolupráci s hostitelskými rodinami zajistit přivítání a převzetí studenta na letišti (doporučuje se vzít si s sebou ceduli se jménem studenta, neboť aktuální podoba se někdy značně odlišuje od fotografií z žádosti) FINANCE Student má dostávat od hostitelského klubu pravidelné měsíční kapesné ve výši 1500,- Sk. Student by se měl snažit s těmito penězi vyjít. Soukromé cestování si má hradit student sám (není to povinnost hostitelských rodičů). To stejné platí pro oblečení. Student by měl po příjezdu složit hostitelskému RC kauci (emergency fund) ve výši 300 USD (10000 korun). Kauce je pojistkou na krytí výloh, které jdou na vrub studenta (úhrada léčení než uhradí pojišťovna, nákup nutného oblečení, ztráta pasu, atd.). V případě, že je nutno z kauce čerpat peníze, jsou rodiče studenta povinni doplnit kauci na původní částku. Na konci pobytu musí RC studentovi kauci vrátit plné výši (krytí poplatků za vedení účtu, případně kurzové ztráty nemohou jít na vrub studenta) POKYNY PRO HOSTITELSKÉ RODINY Pro hostitelskou rodinu zpravidla přináší pobyt výměnného studenta velmi obohacující zkušenost. Na druhou stranu je tato funkce velmi náročná a klade na rodinu značné nároky. Nejnáročnější bývá zpravidla úloha první hostitelské rodiny. Požadavky a doporučení: seznámit se s pravidly a problematikou výměn!!!!! (alkohol, cestování, drogy, řízení vozidel,atd.) vyjasnit si všechny otázky se zástupci RC (counselor, pracovník SM ještě před příjezdem studenta a udržovat časté a pravidelné kontakty v průběhu pobytu jste povinni hradit studentovi dopravu do školy a stravování ve škole navázat se studentem kontakt ještě před příjezdem, poskytnout mu informace o rodině vyzvednout studenta na letišti umožnit studentovi krátce zavolat domů, že řádně dorazil do ČR projít se studentem hned první den otázky "první noci" chovat se ke studentovi jako k vlastnímu dítěti včetně obvyklých domácích činností (ne jako k hostu), avšak dodržovat pravidla výměny student se má přizpůsobit životu rodiny a ČR, ne naopak student se musí snažit mluvit a naučit se česky mluvte na studenta slovensky v jednoduchých větách, v začátcích je vhodné opakovat anglicky (přesvědčte se, že vám student opravdu rozuměl) pomožte studentovi překonat stesk po domově (homesickness), který se dostaví v prvním období snažte se, aby student měl dost aktivit ptejte se studenta každý den co dělal, co zajímavého zažil, s kým se seznámil, atd. je potřeba řešit problémy hned na začátku, nepřecházejte věci, které vám vadí v případě problémů informujte RC (counselor, pracovník SM) a dohodněte se na dalším postupu student musí chodit pravidelně do školy a snažit se uspět nesmíte tolerovat záškoláctví! studenti nemají povoleno s "někým chodit", pokud toto zjistíte, projednejte to bez odkladu se studentem a RC! (pohlavní styk studenta je třeba řešit okamžitým předčasným návratem domů) nepovolujte studentům nadměrné vzájemné návštěvy mají se naučit česky a snažit se sžít s prostředím, nikoliv vytvářet "skupinku cizinců v SR dodržujte dohodnuté termíny přechodu studenta do další rodiny 8.8. AKCE ZAJIŠŤOVANÉ PRO STUDENTY Pro studenty je v průběhu jejich pobytu ve spolupráci s RC zajišťována řada akcí, která jim má umožnit poznat různá místa v ČR a SR, setkávat se s dalšími výměnnými studenty. Některé akce jsou zajišťovány Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

11 společně pro studenty z celého distriktu, část akcí je realizována pro studenty v rámci jednotlivých republik a část akcí je volitelná (dobrovolná) neboť studenti si je musí hradit sami. Mezi společné akce distriktu patří: Distriktní konference Na republikové úrovni se konají další akce, v ČR zpravidla ve spolupráci s Rotexem a v SR ve spolupráci s Rotaractem. Tak mají studenti možnost poznat další zajímavá místa a akce Mezi volitelné akce patří: Ski camp (lyžařský tábor) Týdenní pobyt je organizován zpravidla březnu v Nízkých Tatrách (organizuje SR) Případné náklady za účast na povinných akcích hradí host rodiče nebo host klub a na volitelných akcích (včetně dopravy) si hradí studenti sami. Účast na společných akcích distriktu je povinná. Akce Rotary mají dle pravidel pro studenty přednost před jinými aktivitami. Na společných akcích se zahraničními studenty se z důvodu dorozumění používá angličtina. Pracovníci s mládeží (nebo counseloři) jsou povinni ve spolupráci s hostitelskými rodinami zajistit výměnným studentům účast na těchto akcích. Doprava veřejnými hromadnými dopravními prostředky bez doprovodu schválenou dospělou osobou by měla být studentům dovolována až po podzimním OM ZAPOJENÍ STUDENTA DO KLUBOVÝCH AKCÍ Kromě účasti na distriktních nebo republikových akcích by měli být studenti zváni i na jiné akce RC a samozřejmě povinně se účastnit na pravidelných schůzkach klubu. Studentům je potřeba na schůzkách věnovat přiměřenou pozornost. Kromě pravidelných informacích o svém pobytu by měl mít alespoň 1 přednášku (o své zemi, distriktu, RC, rodině, ). Přednáška by měly být v českém jazyce, tedy zpravidla ve druhé polovině výměnného roku PRAVIDLA PRO POBYT STUDENTŮ V D 2240 Pravidla v D 2240 jsou téměř shodná s pravidly Rotary International pro výměny. K dílčím úlevám dochází pouze v otázce cestování, kde vzhledem k husté síti veřejné hromadné dopravy se umožňuje studentům za stanovených podmínek cestovat bez doprovodu schválené dospělé osoby, některé další spřísnění stanovil Distrikt Pravidla pro cestování v distriktu 2240 Na cestování studentů v rámci výměnného pobytu není automatický nárok. Je to výsada, která nemusí být studentovi poskytnuta. Bez zvláštního povolení mohou výměnní studenti cestovat s hostitelskou rodinou, členy hostitelského RC, na oficiální akce se školou a nebo v doprovodu dospělé osoby, kterou schválí hostitelský RC. Bez doporvdou může studnet cestovat jen na akce Rotary klubů nebo distritu, pokud to schválí hostující klub Alkohol Zákon v ČR i SR zakazuje podávání alkoholu mladistvým do 18 let. Je pravdou, že tento zákon bývá mnohdy porušován (zejména pití piva). Studentům se zkazuje pití alkoholu i ve věku vyšším než 18 let. Žádné excesy nebudou trpěny (alcohol abuse), zneužití tohoto pravidla povede k předčasnému návratu studenta domů Drogy Studentům je striktně zakázáno požití jakýchkoliv drog s výjimkou předepsaných lékařem na předpis. Porušení tohoto pravidla automaticky vede k vyloučení studenta z programu a k předčasnému návratu studenta domů. Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

12 8.11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Je velmi důležité řešit problémy v zárodku. Základem je dobrá vzájemná informovanost a dostatečná komunikace (Student hostitelská rodina counselor pracovník SM SM distriktu). Studenti jsou instruováni, aby se snažili problémy řešit v linii hostitelská rodina counselor pracovník SM prezident hostitelského RC SM distriktu) Je nutné dodržovat pravidla všemi osobami dotčenými na výměně. Je potřeba zajistit jednotný přístup. Studenti se navzájem velmi dobře informují o každé maličkosti a "své nároky" rádi v průběhu pobytu stále zvyšují. Jednotný přístup je potřeba dodržet zejména v těch případech, kdy se záležitost týká více studentů z více klubů ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Jestliže dojde k vážnému zranění nebo vážnému onemocnění studenta musí hostitelský RC okamžitě informovat Distriktního pracovníka (koordinátora dlouhodobých výměn), vlastní rodiče studenta a pojišťovnu. Hostitelský RC musí studentovi pomoci při řešení požadavků pojišťovny. V případě úmrtí výměnného studenta se musí konat velmi rychle a musí být dodržen následující postup: 1. Přesvědčit se, že zemřelým je opravdu výměnný student. 2. Spojit se s policií, získat kopii policejní zprávy, pas student. 3. Zajistit úmrtní list. 4. Okamžitě informovat distriktního pracovníka SM, pokud není k zastižení tak vedoucího SM, případně Guvernéra distriktu, hostitelskou rodinu, counselora, pracovníka SM a prezidenta hostitelského klubu (případně místního RC s žádostí o pomoc, pokud k úmrtí došlo mimo místo pobytu studenta) 5. Oznámit telefonicky zprávu distriktnímu partnerovi v zemi studenta a rodičům studenta 6. Od rodičů studenta získat jasnou instrukci týkající se pohřbu, kremace nebo návratu těla. Musí se rovněž zvážit náboženské vyznání zemřelého,. 7. Kontaktovat pojišťovnu a spolupracovat s ní 8. Kontaktovat příslušné velvyslanectví na získání rady a pomoci. 9. Zajistit potřebné úkony a dokumenty spojené s přípravou těla a mezinárodní přepravou studenta do jeho země (kopie úmrtního listu, dokladu o balzamování, dokladu o těsnosti rakve, importní a exportní povolení, pas). 10. Zajistit smuteční obřad pro zemřelého. 11. Sepsat kompletní zprávu a doručit ji Distriktnímu pracovníkovi SM a distriktnímu guvernérovi. Kopie zaslat na ústředí Rotary International, distriktnímu partnerovi v zemi studenta a vysílajícímu RC. Řada dalších informací k Programu dlouhodobých výměn je společně s mnoha dalšími informacemi o Rotary International k dispozici na oficiálních webových stránkách (www.rotary.org nebo na sekcia Služba mládeži) Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

13 Pravidlá a podmienky výmeny v D ) Musíte dodržiavať zákony hostiteľskej krajiny. Ak porušíte nejaký zákon, nečakajte žiadnu pomoc od vášho Rotary klubu alebo domovskej krajiny. Budete sa musieť vrátiť domov na vlastné náklady hneď ako Vás uvoľnia príslušné orgány. 2) Ako výmenný študent budete podliehať hostiteľskému dištriktu a musíte dodržiavať pravidlá a podmienky programu vydané hostiteľským dištriktom. Rodičia/zákonní zástupcovia nesmú povoľovať žiadne aktivity priamo Vám. Príbuzní, (ak máte v hostiteľskej krajine) nebudú mať voči Vám žiadnu právomoc, pokiaľ sa zúčastňujete tohto programu. 3) Nie je dovolené vlastniť alebo užívať nelegálne drogy. Doktorom predpísané lieky sú povolené. 4) Nepovolené pitie a užívanie alkoholických nápojov je vyslovene zakázané. To platí aj pre študentov, ktorí dosiahli plnoletosť. Ak hostiteľská rodina ponúkne alkoholický nápoj, je povolené to prijať pod ich dohľadom. Nemierne pitie a opitosť sú zakázané. 5) Študent nesmie riadiť akýkoľvek druh motorového vozidla, vrátane áut, motoriek, lietadiel, štvorkoliek, snežných skútrov, lodí alebo iného vodného stroja, taktiež sa nesmie zúčastniť vodičského kurzu. 6) Fajčenie sa neodporúča. Ak ste v žiadosti uviedli že ste nefajčiar, bude sa od vás vyžadovať, aby ste nefajčili počas celého roku. Vaše prijatie a umiestnenie do hostiteľskej rodiny sa robí na základe údajov z vašej prihlášky. Za žiadnych okolností nesmiete fajčiť v izbách hostiteľských rodín. 7) Piercing alebo tetovanie počas pobytu je zakázané zo zdravotných dôvodov. 8) Mali by ste vynaložiť maximálne úsilie na to, aby ste sa naučili reč hostiteľskej krajiny a buďte pripravený zaplatiť možné doučovanie alebo jazykové tábory. 9) Obmedzujte používanie internetu a mobilných telefónov, tak ako vás usmerní váš hostiteľský dištrikt, klub alebo rodina. Nadmerné a nevhodné používanie nie je akceptovateľné. Prezeranie alebo sťahovanie pornografického materiálu je zásadne zakázané. 10) Študent musí pravidelne navštevovať školu a snažiť sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 11) Musíte mať cestovné poistenie, ktoré poskytuje krytie liečebných a zubných nákladov na nepredvídateľné zranenia a choroby, platby v prípade úmrtia (vrátane transportu pozostatkov), úrazové a invalidné platby, pohotovostnú evakuáciu, 24 hodinovú pohotovostnú pomoc, dlhodobé liečebné výdavky a na lekársku pomoc. Poistenie musí byť také, aby vyhovovalo požiadavkám hostiteľského Rotary dištriktu. Poistený musíte byť odo dňa odchodu do dňa návratu. 12) Musíte mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby ste si zabezpečili pokojný výmenný program. Váš hostiteľský klub môže vyžadovať zloženie istej sumy pre prípadné núdzové situácie. Nepoužité finančné prostriedky, ktoré klub od vás vyžadoval budú vrátené Vám alebo vašim rodičom po skončení výmenného pobytu. 13) Musíte rešpektovať pravidlá cestovania platné vo vašom host dištrikte. Cestovanie (aj do cudziny) je povolené s hosť rodičmi, rotariánmi alebo dospelými osobami schválenými host RC alebo dištriktom. Bez sprievodu možno cestovať na akcie Rotary klubu alebo dištriktu, ak to schváli host RC. Host dištrikt a klub, host rodina a vaši rodičia alebo zákonný zástupca musia schváliť a potvrdiť akékoľvek iné cestovanie v písomnej forme, ktorá zbavuje Rotary zodpovednosti za vás. 14) Po ukončení výmenného pobytu by mal študent ísť priamou cestou domov. Vysielajúci a host dištrikt a vlastní rodičia /zákonni zástupcovia musia schváliť akýkoľvek iný spôsob návratu písomne formou, ktorá zbavuje Rotary zodpovednosti 15) Náklady na predčasný návrat domov alebo iné nezvyčajné výdavky (výlety, doučovanie atď.) znášate vy a Vaši rodičia alebo zákonní zástupcovia. 16) Návštevu Vašich rodičov, súrodencov alebo priateľov počas výmeny je možné uskutočniť jedine so súhlasom hostiteľského klubu a dištriktu a podľa ich pokynov. Návštevy sú obvykle povolené len v poslednej štvrtine pobytu alebo počas krátkych prázdnin, ale nie počas hlavných prázdnin (napr. Vianoce). 17) Sexuálna aktivita je zakázaná, a vážnym vzťahom sa treba vyhýbať. 18) Pokiaľ sa stretnete so sexuálnym zneužívaním alebo obťažovaním, konzultujte to s vašim poradcom, hostiteľskou rodinou alebo inou dôveryhodnou osobou. Odporúčania pre úspešné prežitie výmenného pobytu 1) Mali by ste komunikovať s prvou hostiteľskou rodinou ešte pred vaším odchodom na výmenný pobyt. Informácie o prvej hostiteľskej rodine vám poskytne váš hostiteľský Rotary klub alebo dištrikt ešte pred Vašim odchodom. 2) Rešpektujte priania a zvyky vašej hosťujúcej rodiny. Snažte sa integrovať do rodiny a stať sa jej súčasťou, prijmite ochotne povinnosti, ktoré sú obvyklé pre študenta vášho veku alebo pre vlastné detí v rodine. 3) Učte sa jazyk, ktorým sa rozpráva v krajine do ktorej cestujete, ešte pred odchodom čo najviac a snažte sa ho bežne používať. Ocení to každý, kto vás stretne: učitelia, hostiteľskí rodičia aj klub a ľudia vo vašom okolí. Uľahčí vám to začiatky v novom prostredí. 4) Navštevujte udalosti organizované hostiteľským klubom čí rodinou a prejavte o ne záujem. Dobrovoľne sa zapájajte do aktivít. Nedostatok záujmu môže mať negatívny dopad na neskoršie výmenné pobyty. 5) Snažte sa zapojiť do školských a miestnych aktivít. Plánujte si voľný čas hlavne na rôzne školské aktivity alebo miestnych kamarátov. Netrávte všetok čas s ostatnými výmennými študentmi. Ak v škole pôsobí Interact klub, neváhajte a pripojte sa. 6) Priateľov si vyberajte opatrne. Nechajte si poradiť od hostiteľských rodičov, poradcu alebo školského personálu. 7) Nepožičiavajte si peniaze. Všetky účty plaťte okamžite. Opýtajte sa, či môžte použiť rodinný telefón, počítač. Sledujte si počet telefonátov a čas strávený na internete, doplaťte potrebnú sumu rodine každý mesiac. 8) Ak ste pozvaný a máte možnosť ísť na nejaký výlet, uistite sa, že máte jasno vo všetkých výdavkoch a povinnostiach, ktoré musíte vykonať. Rotary International, Distrikt 2240, Příručka pro Program dlouhodobých výměn mládeže, /13

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více

Youth Exchange Program

Youth Exchange Program www.rotary.cz Rotary International Youth Exchange Program Orientation Meeting I. Praktické rady pro studenty a jejich rodiče Třebíč 12. listopadu 2011 Jaromír Barák Distriktní výbor Služby mládeži D 2240

Více

Youth Exchange Program

Youth Exchange Program www.rotary.cz The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the

Více

místopředseda Distriktního výboru Výměny mládeže D 2240 www.ryedb.net www.rotary2240.org

místopředseda Distriktního výboru Výměny mládeže D 2240 www.ryedb.net www.rotary2240.org www.rotary.cz Rotary International D 2240 Výměna mládeže Šlapanice 17. září 2011 Jaromír Barák místopředseda Distriktního výboru Výměny mládeže D 2240 Program přednášky Výměna mládeže vlajková loď distriktu

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1 Práva a povinnosti žáka a jeho zákonných zástupců 1.1 Práva žáka: Žák má právo účastnit se výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných ŠD. Žák má právo na odpočinek,

Více

Distriktní politika prevence zneužívání a obtěžování při výměně mládeže. Distrikt 2240.

Distriktní politika prevence zneužívání a obtěžování při výměně mládeže. Distrikt 2240. 1. Prohlášení o chování při práci s mládeží Distrikt 2240 se zavazuje vytvořit a udržovat co nejbezpečnější prostředí pro všechny, kdo se účastní rotariánských aktivit. Je povinností všech rotariánů, jejich

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Metodika pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků

Metodika pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků Město Blansko Metodika pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Finanční zdroje 3. Obecné podmínky poskytování dotace 4. Určování výše dotace 5. Postup při schvalování

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Článek I Principy rozhodování 1.1 Pro rozhodování v orgánech Hnutí platí následující pravidla: K účasti na zasedání presidia je předseda presidia povinen

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE, STAROHOLICKÁ 236, OKRES PARDUBICE INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 Přijímací řízení probíhá na MŠ Staroholická na základě Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním,

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ pro školní rok 2013/2014

SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 Odloučené pracoviště MŠ Perknov telefon : 569 427 642 e-mail: wolkerova.ms@havlickuvbrod.net webové stránky: http://www.perknov.cz/ms/ SOUBOR

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 0. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:...

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:... SVP HELP ME BOŘETICKÁ 2, 629 00 BRNO VINOHRADY Tel.: 544234629, Tel./fax: 544216178 e-mail: helpme@volny.cz, www.svphelpme.cz ambulance: 602/343309, vychovatelé: 602/343533 NÁSTUPNÍ LIST Jméno klienta:...

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s.

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Pořadatel: Elitavers Akademy, z. s., Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava Místo konání: Lezecké

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI WEBTRANSFER česky OTÁZKY a ODPOVĚDI Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI Proč vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajímavé zhodnocení půjček 0,5-3% denně bonus za registraci

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY. Mgr. Irena Šichová, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY. Mgr. Irena Šichová, ředitel školy Č.j.:: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Směrnice nabývá

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více