POVODŇOVÝ PLÁN. správního obvodu Města Uherské Hradiště, obce s rozšířenou působností (zkrácená verze, květen 2010)

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVODŇOVÝ PLÁN. správního obvodu Města Uherské Hradiště, obce s rozšířenou působností (zkrácená verze, květen 2010)"

Transkript

1 POVODŇOVÝ PLÁN správního obvodu Města Uherské Hradiště, obce s rozšířenou působností (zkrácená verze, květen 2010)

2 A. Úvodní část Povodňový plán správního obvodu Obce s rozšířenou působností (ORP) Uherské Hradiště je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany v daném území, je podkladem pro rozhodování Povodňové komise obce s rozšířenou působností. Vychází z platných právních norem, které upravují tuto problematiku a respektuje související povodňové plány a zkušenosti z dřívějších povodní. Aktuálnost povodňového plánu musí jeho zpracovatel každoročně prověřit a v případě potřeby neprodleně aktualizovat. Ochrana před povodněmi je v současné legislativě řešena zákonem 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách), konkrétně Povodněmi se ve smyslu 64 zákona o vodách rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy. Z právního hlediska nastává povodeň tehdy, je-li vyhlášen alespoň II. stupeň povodňové aktivity. Nebezpečí povodně jsou situace zejména při: - dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, - déle trvajících srážkách, prognóze intenzivních srážek, náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo vzniku ledové zácpy a nebo ledových nápěchů, - vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy. Správci vodních toků Významné vodní toky a nádrže na území správního obvodu spravuje Povodí Moravy s.p., Brno, Závod Střední Morava Uh. Hradiště. Pod tohoto správce spadá: Morava včetně slepých ramen a Bať ova kanálu, Olšava, Březnice, Dlouhá řeka, Salaška, Kudlovický potok, Odlehčovací rameno Uh. Ostroh, Okluky, Ostatní toky a nádrže spravují: - Zemědělská vodohospodářská správa Brno, územní pracoviště Uh. Hradiště, Hodonín a Zlín, - Lesy ČR, Správa toků Brno a Vsetín, - Město Uherské Hradiště.

3 Zájmové území je vymezeno správním obvodem obce s rozšířenou působností, týká se obcí: Obec 1. Babice 2. Bílovice 3. Boršice 4. Boršice u Blat. 5. Břestek 6. Březolupy 7. Buchlovice 8. Částkov 9. Hluk 10. Hostějov 11. Huštěnovice 12. Jalubí 13. Jankovice 14. Kněžpole 15. Kostelany n. M. 16. Košíky 17. Kudlovice 18. Kunovice 19. Medlovice 20. Mistřice 21. Modrá 22. Nedachlebice 23. Nedakonice 24. Ořechov 25. Ostrožská Lhota 26. Ostr. Nová Ves 27. Osvětimany 28. Podolí 29. Polešovice 30. Popovice 31. Salaš 32. Staré Hutě 33. Staré Město 34. Stříbrnice 35. Stupava 36. Sušice 37. Svárov 38. Topolná 39. Traplice 40. Tučapy 41. Tupesy 42. Uherské Hradiště 43. Uherský Ostroh 44. Újezdec 45. Vážany 46. Velehrad 47. Zlámanec 48. Zlechov

4 Související povodňové komise: - Povodňová komise obce s rozšířenou působností Kroměříž - Povodňová komise obce s rozšířenou působností Otrokovice - Povodňová komise obce s rozšířenou působností Uherský Brod - Povodňová komise obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou - Povodňová komise obce s rozšířenou působností Zlín - Povodňová komise Zlínského kraje

5 B. Věcná část B.1. Charakteristika zájmového území B.1.1. Hydrologické údaje Území okresu Uh. Hradiště se nachází převážně v povodí řeky Moravy, která tvoří páteř hydrografické sítě. Plocha povodí řeky Moravy činí 886,58 km 2 z celkové plochy okresu 995,75 km 2. Průměrné úhrny srážek v jednotlivých měsících v mm za období : pro Uh. Hradiště (A) a Uh. Brod (B): I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok A B Charakteristické průtoky Moravy, Olšavy, Dlouhé řeky, Březnice a Okluky tok profil N - leté průtoky v m 3 /s Q 1 Q 5 Q 10 Q 20 Q 50 Q 100 Morava Kroměříž Morava Spytihněv Morava nad Olšavou ,7 583,3 652,2 745,5 818 Morava - jez Kunovský les Morava - jez Nedakonice Dřevnice Zlín Olšava - Uh. Brod vodočet Olšava Kunovice 54, ,5 146, Dlouhá řeka Nedakonice 15,0 22,0 25,0 33,0 42,0 Březnice - nad Zlámanec. P ,5 38, ,5 Březnice ústí ,5 92 Okluky - Dolní Němčí 5,2 15,5 21,5 29, Okluky - pod Ostr. Lhotou 9, Aktuální informace o vodních stavech a průtocích (Morava, Bečva) lze nalézt na stranách: a (Morava - Kroměříž, Spytihněv, Strážnice, Dřevnice - Zlín, Olšava Uh. Brod). Pro tok Olšava jsou významné průtoky pod přehradami Bojkovice, Ludkovice, Luhačovice nádrž profil N - leté průtoky v m 3 /s Q 1 Q 10 Q 50 Q 100 Q 200 Q 500 Bojkovice - nad přehradou Bojkovice - pod přehradou Ludkovice - nad přehradou 6, Ludkovice - pod přehradou Luhačovice - nad přehradou 8, Luhačovice - pod přehradou 7,

6 B.1.2. Odtokové poměry A) Vodní toky Páteř říční sítě tvoří řeka Morava, která přitéká na území okresu ze severu (okres Zlín) a odtéká směrem jihozápadním (okres Hodonín). Řeka Morava je nejvodnějším tokem okresu. Její koryto toku je na celém území okresu od km 144,000 pod Uh. Ostrohem po km 167,200 u obce Babice upraveno. Pro vznik povodní je rozhodující celková hydrometeorologická situace v povodí a dále situace na soutoku Moravy s Bečvou. K mírnému zhoršení povodňové situace může dojít také vlivem povodně na Dřevnici. Kulminační průtoky od soutoku s Bečvou po proudu postupně klesají vlivem transformace povodně v záplavových (inundačních) územích. Po provedené rekonstrukci ochranných hrází je kapacita koryta následující: - v úseku jez Spytihněv jez Nedakonice cca m 3 /s, - v úseku jez Nedakonice Odlehčovací rameno Uh. Ostroh je kapacita nižší - asi m 3 /s, - v Uh. Ostrohu je kapacita pouhých 350 m 3 /s, část povodňových průtoků je převáděna odlehčovacím ramenem o kapacitě 300 m 3 /s. Uvedená kapacita je v některých úsecích záměrně snížena z důvodu řízeného odtoku povodňových průtoků do inundačních území, která jsou zahrnuta do vyhlášeného záplavového území řeky Moravy: - Levobřežní inundační území - Kněžpolský les. Do tohoto území voda přitéká jednak pod městem Napajedla (Pahrbek), jednak v úseku jez Spytihněv - Babice, kde má LB hráz kapacitu cca 630 m 3 /s. - Pravobřežní inundační území - Staroměstské louky. Pravobřežní hráz v prostoru slepých ramen Koňov a Mlač je snížena tak, aby do tohoto území přetékaly průtoky vyšší než 650 m 3 /s. - Levobřežní inundační území - les Zápověď. Do tohoto území přetékají průtoky vyšší než m 3 /s přes snížené levobřežní hráze Moravy u Kostelan a Olšavy před zaústěním. - Pravobřežní inundační území - Předměstský les. Do tohoto území odtékají povodňové průtoky přes sníženou pravobřežní hráz pod jezem Nedakonice. Vzhledem ke špatnému stavu ochranných hrází Morávky by však voda odtékala dále do území vpravo od odlehčovacího ramene Moravy. - Levobřežní inundační území Na pastruhu v Uh. Ostrohu se zaplavuje při průtocích vyšších než cca 200 m 3 /s v korytě staré Moravy (pod odlehčovacím ramenem). Spád toku a hladina vody v korytě je ovlivňována těmito jezy: - pohyblivý jez Veselí nad Moravou v říčním km 141,550 (okres Hodonín), - pevný jez Uh. Ostroh v říčním km 145,650, - pohyblivý jez na odlehčovacím rameni v Uh. Ostrohu, - pohyblivý jez Nedakonice v říčním km 150,400, - pohyblivý jez Kunovský les v říčním km 156,919, - pohyblivý jez Spytihněv v říčním km 169,726 (okres Zlín).

7 Přítoky Moravy jsou: Levobřežní: Březnice Jarošovský potok (hrazení stavidlem a zpětnou klapkou) Olšávka (hrazení stavidlem) Olšava Bobrovec Okluky Pravobřežní: Vrbka Kudlovický potok Jalubský potok (do Bať ova kanálu) Salaška Zlechovský potok Dlouhá řeka (do ramene Oblůčí) dále jako Morávka Polešovický potok (do Odlehčovacího ramene Moravy) Přítoky Moravy (kromě Jalubského a Polešovického potoka) jsou ve výustních tratích ohrázovány do výše hrází Moravy. Pravá hráz Kudlovického potoka před plavebním kanálem je snížena tak, aby povodňové průtoky odtékaly do pravobřežní záplavové území a neohrožovaly zástavbu obce Babice. Řeka Olšava protéká podélnou osou správního obvodu, od východu na západ. Pramení u obce Pitín v nadmořské výšce 550 m. Ústí do řeky Moravy pod Uherským Hradištěm. Má plochu povodí 520,025 km 2, z toho 143,086 km 2 připadá na Luhačovický potok (Šť ávnici) přitékající z území okresu Zlín. Řeka Olšava je druhým nejvodnějším tokem správního obvodu. Největší kapacitu má v úseku ústí - Míkovice a to 300 m 3 /s. Následuje neupravený úsek a přes obec Podolí je koryto upraveno na průtok 225 m 3 /s, přes obec Veletiny na 235 m 3 /s. Polní tratě jsou upraveny na 180 m 3 /s. Povodňové průtoky se rozlévají do vyhlášeného záplavového území převážně v polních tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem a Podolím. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území Kunovic. Dále po proudu záplavové území Olšavy splývá se záplavovým územím Moravy. Významné přítoky Olšavy v působnosti ORP Uh. Hradiště je to pouze Olšovec. Dále v povodí, v působnosti ORP Uh. Brod se nachází 3 přehrady: Ludkovice, Luhačovice a Bojkovice Kolelač. Vodočet je v Uh. Brodě. Dlouhá řeka je pravostranným přítokem Moravy, resp. je zaústěna do slepého ramene Oblůčí, ze kterého vytéká jako Morávka a ústí do odlehčovacího ramene Moravy u Uh. Ostrohu. Její povodí má velikost 57 km 2. Povodňové průtoky částečně transformuje závlahová nádrž Sovín nad Boršicemi. Od silničního mostu v Nedakonicích po ústí je ohrázována, v pravobřežní hrázi pod Nedakonicemi je zřízen bezpečnostní přepad do pravobřežního území. V obci Nedakonice má koryto kapacitu Q 100 = 42 m 3 /s. Významné přítoky: Medlovický a Zámecký potok. Březnice je levostranným přítokem Moravy nad Jarošovem. Její povodí má velikost 124,21 km 2. V úseku ústí - Bílovice (sil. most směr Topolná) má kapacitu 85 m 3 /s s převýše-ním hrází o 40 cm. Je provedeno oboustranné ohrázování s šířkou v koruně 3 m. V úseku ústí - Burava je pravobřežní hráz o 1,2 m snížena tak, aby povodňové průtoky zaplavovaly záplavové území Kněžpolský les.

8 V Bílovicích nad silničním mostem je Březnice upravena na Q 50, tj. pod Zlámaneckým potokem cca 70 m 3 /s a nad ním 53 m 3 /s. Ohrázování je provedeno jen místy. Nad Zlámaneckým potokem je nekapacitní most, k vybřežení povodňových průtoků by došlo především na pravém břehu a to až po most směr Topolná. V obci Březolupy je kapacita Březnice Q 100 = 65,5 m 3 /s. Významné přítoky: - Burava - je ohrázována od ústí po sil. most Topolná - Napajedla, u RKS Topolná je levobřežní hráz snížena tak, aby povodňové průtoky přetékaly do záplavové území směr Březnice. - Mistřický potok - je nasedlán a ohrázován od ústí po silnici Jarošov - Bílovice. Povodňové průtoky přetékají do vyhlášeného záplavového území na levý i pravý břeh. - Zlámanecký potok, Hlubocký potok. Okluky jsou levostranným přítokem řeky Moravy v Uh. Ostrohu. Povodí má rozlohu 127,5 km 2. V Uh. Ostrohu je koryto ohrázováno do výšky hrází Moravy. V Uh. Ostrohu, Ostrožské Lhotě, Hluku je koryto upraveno na kapacitu Q 100. Významné přítoky - Boršický potok - povodňové průtoky jsou transformovány v závlahové nádrži Díly Hluk, - Petříkovec - při povodňových stavech na Moravě a Oklukách jsou vody z Petříkovce přečerpávány. Část povodí řeky Moravy, z k. ú. Staré Hutě a Stupava je odváděno Kyjovkou do vodárenské nádrže Koryčany na území okresu Kroměříž. Přehled vyhlášených záplavových území: 1. Morava vyhlášeno dne pod č.j. KUZL 7110/2005 ŽPZE-RH aktualizace dne pod č.j. KUZL 65829/2008 ŽPZE-DZ 2. Březnice vyhlášeno dne pod č.j. Vod.1455/95 3. Mistřický potok vyhlášeno dne pod č.j. Vod /98/Č 4. Dlouhá řeka, Morávka vyhlášeno dne pod č.j. KUZL 2637/2003 ŽPZE-DZ 5. Okluky vyhlášeno dne pod č.j. KUZL 9561/2003 ŽPZE-DZ 6. Olšava vyhlášeno dne pod č.j. KUZL 11401/2004 ŽPZE-RH 7. Kyjovka vyhlášeno dne pod č.j. KUZL 7819/2004 ŽPZE-DZ

9 B) Nádrže Povodí Moravy s.p. Brno spravuje: - Vodárenská nádrž Bojkovice na potoce Kolelač (ORP Uh. Brod) - Vodárenská nádrž Ludkovice na Ludkovickém potoce ( ORP Luhačovice ) - Retenční nádrž Luhačovice na Luhačovickém potoce ( ORP Luhačovice ) Zemědělská vodohospodářská správa spravuje: - Závlahová nádrž Osvětimany na Klimentském potoce - Závlahová nádrž Díly, k.ú. Hluk na Boršickém potoce - Závlahová nádrž Sovín, k.ú. Buchlovice na Dlouhé řece - Závlahová nádrž Gramanec, k.ú. Ostr. Nová Ves na Chylickém potoce MRS MO Kunovice spravuje: - víceúčelovou nádrž na Míkovickém potoce v Míkovicích Obec Březolupy spravuje: - víceúčelovou nádrž na Hlubockém potoce Ostatní nádrže a rybníky jsou z hlediska povodňové ochrany nevýznamné.

10 B.2. Charakteristika ohrožených území a objektů Obecně jsou zaplavením ohroženy pozemky a objekty v blízkosti vodních toků. V hornatých oblastech jsou ohrožená území omezena na úzké pásy podél vlastních toků, zatímco v nižších oblastech je ohrožena celá rovinatá niva toků - to se týká řeky Moravy, Olšavy a dolních částí některých menších toků jako jsou Březnice, Salaška, Dlouhá řeka, Okluky, Polešovický potok. V horních částech toků má tedy ohrožené území menší rozlohu a povodeň má relativně krátkou dobu trvání, voda zde má však velkou rychlost a tím i velké devastační účinky, zejména na vlastní koryto toku a objekty na toku (stupně, opevnění, mosty, lávky) a stavby v blízkosti toku. V dolních částech toků je ohrožené území i délka trvání povodně větší, voda v inundaci má však malou rychlost. Seznam obcí ohrožených povodněmi na území ORP Uherské Hradiště (třídění podle toků): Tok Správce Obec (po toku) Morava PM Babice, UH - Jarošov, Staré Město, Uh. Hradiště Kunovice, Kostelany, Nedakonice, Uh. Ostroh Kudlovický potok PM, LČR Kudlovice, Babice Jankovický potok ZVHS, LČR Jankovice, Traplice, Sušice, Babice Jalubský potok ZVHS Jalubí Salaška Salaš, Velehrad, Staré Město Modranský potok ZVHS, LČR Modrá Zlechovský potok LČR Břestek, Tupesy, Zlechov, Kostelany nad Mor. Dlouhá řeka PM, ZVHS, LČR Buchlovice, Boršice, Nedakonice Medlovický potok ZVHS Medlovice, Stříbrnice, Boršice Polešovický potok ZVHS, LČR Polešovice Ořechovský potok ZVHS Ořechov Březnice PM Březolupy, Bílovice, Kněžpole, UH - Jarošov Zlámanecký potok ZVHS, LČR Zlámanec, Částkov, Nedachlebice, Bílovice Burava ZVHS Topolná Olšava PM Podolí, UH - Míkovice, Vésky, Kunovice Okluky PM Hluk, Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh Boršický potok ZVHS, LČR Boršice u Blatnice Žabínek ZVHS Hluk Stupávka (Kyjovka) PM Staré Hutě, Stupava Hruškovice ZVHS Osvětimany

11 B.3. Druh a rozsah ohrožení B.3.1. Přirozená povodeň Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená deštěm a následným zvýšeným průtokem v korytě vodního toku. V závislosti na charakteru vodního toku lze rozsah ohrožení a účinnost předpovědní služby rozdělit na dva případy: 1. U nížinných toků s velkým povodím jako je Morava a Olšava lze povodeň celkem úspěšně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby. Tyto povodně bývají způsobeny trvalejšími příp. přívalovými srážkami (srážky nad 30 mm) na velkém území, a to jak v jarních, tak v letních, případně podzimních měsících. Průtoky jsou sledovány ve vodoměrných profilech (Strážnice, Spytihněv, Kroměříž, Olomouc, Uh. Brod, Bojkovice, Luhačovice) a následně jsou vyhlašovány jednotlivé stupně povodňové aktivity. S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby lze vývoj povodňové situace předvídat a činit potřebná opatření jak na úrovni obcí, tak na úrovni okresu. 2. U menších, bystřinných toků Chřibů a Vizovických vrchů má povodeň náhlý, rychlý a krátkodobý charakter, převážně po vydatných letních srážkách lokálního charakteru, příp. po náhlém oteplení a tání sněhu v jarním období. Tyto povodňové situace na základě předpovědní služby lze prakticky jen obtížně předvídat. Lze tak činit pouze orientačně na základě informací z meteorologických radarů ( zde lze vysledovat úhrny srážek až za 24 hodin). Proto by měly být řešeny operativní činností místních povodňových orgánů. Povodňová ochrana v těchto oblastech by měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou prevenci.

12 B.3.2. Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami Průběh přirozené povodně může být ovlivněn mimořádnými příčinami jako jsou zátarasy z plovoucích předmětů, ledové jevy, sesuvy půdy apod. Sesuvy půdy hrozí při vyšších průtocích v zaříznutých korytech menších toků v podhorských a horských oblastech Chřibů a Vizovických vrchů. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky. Ledové jevy naopak mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na větších nížinných tocích jako je Morava nebo Olšava. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce toku - Povodí Moravy. V manipulačních řádech jednotlivých objektů ( jezů ) je popsána manipulace při výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi. Předměty plovoucí na hladině toku nebo vodní nádrže mohou kritických profilech způsobit vznik zátarasu a následné vzdutí a vylití vody z břehů nebo přelití hráze. Z tohoto důvodu je nutné sledovat všechny mostní a jezové konstrukce, případně další kritické profily. Na řece Moravě se jedná o silniční mosty v Uh. Hradišti, Kostelanech, Uh. Ostrohu (Morava i odlehčovací rameno), lávku pro pěší v Uh. Hradišti a jezy Kunovský les a Nedakonice. Na vodních dílech tuto kontrolu provádí správce toku, na ostatních objektech hlídková služba povodňové komise příslušné obce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat územím za hrázemi vodních toků, ze kterých nemá vylitá voda možnost odtéct gravitačně zpět do koryta toku. Jedná se např. o lokalitu Jaktáře na levém břehu Moravy u Mařatic, v povodí Olšavy je takové území na pravém břehu u městské části Sady. B.3.3. Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená: - protržením přehradní hráze vodní nádrže, - poruchou výpustného zařízení vodní nádrže, - urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

13 B.4. Opatření k ochraně před povodněmi - Povodňové plány - největší důraz je kladen na povodňové plány obcí, které jsou nejpodrobnější, povodňové plány vyšších úrovní mají spíše koordinační charakter. - Povodňové prohlídky - jsou prováděny na úrovni obcí. - Předpovědní služba - zajišť uje ČHMÚ s pobočkami v Brně a Ostravě - Hlásnou službu - organizují povodňové komise obcí a obcí s rozšířenou působností ve spolupráci s ostatními účastníky povodňové ochrany k zabezpečení potřebných informací o povodni pro potřeby vyhodnocování a řízení opatření na ochranu před povodněmi. - Hlídkovou službu - organizují povodňové orgány obcí k zabezpečení hlásné služby na úrovni obcí - je zaměřena dle potřeby na kritické profily a ochranné hráze toků. - Zabezpečovací a záchranné práce - jsou operativní technická nebo organizační opatření ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků. - Evidenční a dokumentační práce - foto nebo video záznam o průběhu povodně, způsobených škodách a následcích, prováděných opatřeních a dalších okolnostech souvisejících s povodní. Dále sem patří záznamy v povodňové knize, zákresy v mapách, vyznačení nejvyšších dosažených hladin atd. (viz část D)

14 B.5. Stupně povodňové aktivity Tok Stav Průto k Tok Stav Průto k Profil SPA cm m 3 /s Profil SPA cm m 3 /s Morava I Kolelač I limnigraf Kroměříž II limnigraf Bojkovice II III pod přehradou III ,8 Dřevnice I ,5 Luhačovický potok I limnigraf Zlín II limnigraf Luhačovice II ,3 III pod přehradou III ,3 Morava I Ludkovický potok I. 70 3,4 limnigraf Spytihněv II limnigraf Ludkovice II. 85 6,7 III pod přehradou III ,5 Olšava I ,5 limnigraf Uh. Brod II ,6 III Pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity jsou rozhodující stavy hladin na vodočtu. Průtoky, stejně jako měrné křivky koryta se mohou měnit v závislosti na změnách hydraulických vlastností koryta. Z tohoto důvodu je platnost měrných křivek časově omezena, pro některé toky se používají různé měrné křivky pro letní a pro zimní období. I. stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se): - při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. - při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně. II. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti se vyhlašuje: - v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto toku, - při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku, - při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti. III. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení se vyhlašuje: - při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku, - při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku, - při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti. Hlásné profily kategorie A významné pro ORP Uh. Hradiště: Tok Profil provozovatel Morava Kroměříž ČHMÚ Morava jez Spytihněv ČHMÚ Dřevnice Zlín ČHMÚ Kolelač VD Bojkovice Povodí Moravy Luhačovický p. VD Luhačovice ČHMÚ Olšava Uh. Brod ČHMÚ

15 Hlásné profily kategorie B nejsou stanoveny. Hlásné profily kategorie C na území ORP Uherské Hradiště: vodní tok: obec: lokalizace: 1. Salaška Staré Město pilíř silničního mostu I/50 2. Morava Kostelany n.m. pilíř mostu vodočetná lať PM 3. Dlouhá řeka Nedakonice pilíř silničního mostu II/ Okluky Ostrožská Lhota pilíř silničního mostu u Radochů 5. Okluky Hluk pilíř mostu Klebetov (ke koupališti) 6. Morava Uh. Ostroh plavební komora vodočetná lať PM 7. Březnice Bílovice pilíř mostu na silnici směr Topolná 8. Březnice Březolupy pilíř mostu na silnici ke sport. areálu Hlásné profily kategorie C na území Města Uherské Hradiště: 1. Olšava Sady výustní objekt mel. odpadu (tabulový uzávěr) 2. Morava Uh. Hradiště pilíř silničního mostu vodočetná lať PM

16 C. Organizační část C.1. Obecné informace V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány 1. orgány obcí, 2. obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 3. krajské úřady, 4. Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra. Po dobu povodně jsou povodňovými orgány 1. povodňové komise obcí, 2. povodňové komise obcí s rozšířenou působností, 3. povodňové komise krajů, 4. Ústřední povodňová komise (UPK). Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda, ta také schvaluje její statut. Předsedou komise je ministr životního prostředí a místopředsedou ministr vnitra. Předsedou povodňové komise kraje je hejtman kraje, v jehož územní působnosti povodí, nebo jeho převážná část, leží. V případě ORP Uh. Hradiště je to Hejtman Zlínského kraje. Ústřední řízení ochrany před povodněmi a výkon dozoru nad ní přísluší ministerstvu ŽP. Ochranu před povodněmi v celém rozsahu připravují, organizují, řídí, kontrolují a činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi koordinují ve svých územních obvodech příslušné povodňové orgány. Povodňovou komisi obcí s rozšířenou působností zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje. Povinnosti povodňové komise obce s rozšířenou působností jsou dány 79 zákona o vodách. 1. potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností, 2. zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku, 3. organizují provádění povodňových prohlídek, 4. prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 5. organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi, 6. ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany, 7. organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,

17 8. organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc, 9. vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 10. využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky, 11. v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, 12. v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech) spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišť ování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území, 13. soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni, 14. vedou záznamy v povodňové knize. Převzetí řízení povodňové ochrany jak ve vztahu k obcím tak ve vztahu k PK kraje je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz 77, odst.8 vodního zákona). Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi, tyto nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišť ování ochrany před povodněmi. Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správami povodí. Na hlásné službě se podílejí i další orgány a organizace podle povodňových plánů a pokynů povodňových orgánů. Orgány a organizace, zejména ty, které zajišť ují telekomunikační služby, jsou povinny přednostně zabezpečovat komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové služby ve věcech ochrany před povodněmi. Správci vodních toků, vlastníci nebo uživatelé VH děl ve vodních tocích, jakož i ti, jejichž majetek by mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit, jsou povinni činit opatření na ochranu před povodněmi nebo při zmírňování jejich škodlivých účinků nebo následků v rozsahu rozhodnutí povodňových orgánů. Povodňové orgány ukládají tyto povinnosti jen v nevyhnutelně potřebném rozsahu.

18 Činnost při povodni: Dle 75 vodního zákona zajišť ují povodňové zabezpečovací práce na vodních tocích správci vodních toků a vlastníci dotčených objektů podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů. Jedná se zejména o: - odstraňování překážek z vodního toku a z kritických profilů toku, - rozrušování ledových celin a nápěchů na vodním toku, - ochrana břehů před působením povodňových průtoků a sanace nátrží, - opatření proti přelití a protržení ochranných hrází toku nebo hrází vodních děl, - provizorní uzavírání protržených hrází, - instalace protipovodňových zábran, - opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací, - opatření k omezení znečištění vody, - opatření zajišť ující stabilizaci území před sesuvy. Povodňové záchranné práce zajišť ují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi ( 74 vodního zákona). Dle 63, odst.3 vodního zákona je každý povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky,příp. stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňového orgánu osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Rozsah činností účastníků ochrany před povodněmi včetně hrazení nákladů na opatření jsou uvedeny ve vodním zákonu: - správci povodí správci vodních toků vlastníci vodních děl vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území, nebo zhoršují průběh povodně náklady na opatření - 86

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Povinnosti Povodňového orgánu obce Základní předpis Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Více

Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb

Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb Ing. Jana Kozelková Uherské Hradiště, 15.01.2014 Počet pracovních úvazků

Více

VOP DOLNÍ BOUSOV spol. s r. o. Michal Školník Vladimír Mrkvička

VOP DOLNÍ BOUSOV spol. s r. o. Michal Školník Vladimír Mrkvička VOP Dolní Bousov, spol. s.r.o., Tovární 785 294 04 Dolní Bousov Tel./fax: 326 396 250, mobil: +420 603 261 191 E-mail: vop@vop-db.cz, webové stránky: www.vop-db.cz IČO: 62959531, DIČ: CZ62959531 VOP DOLNÍ

Více

Povodně z hlediska vodního zákona Povinnosti povodňových orgánů. Školení povodňových orgánů obcí

Povodně z hlediska vodního zákona Povinnosti povodňových orgánů. Školení povodňových orgánů obcí Povodně z hlediska vodního zákona Povinnosti povodňových orgánů Školení povodňových orgánů obcí 9.5.2018 Hana Zahradníková, KÚ - OZZL Povodně byly, jsou a budou Největší povodně v některých hlásných profilech

Více

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice

2.6. Rozsah záplavového území. 2.6/1 Záplavové území toku Březnice 2.6. Rozsah záplavového území Při zpracování Záplavového území toku Březnice bylo použito : Zaměření vodního toku Březnice od zaústění do Moravy po km 23,281 bylo provedeno útvarem hydroinformatiky, Povodí

Více

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Ing. Josef Reidinger Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 998 E-mail: reidinger@mzp.cz Ochrana před povodněmi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých

Více

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště PROJEKT PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště Sběr dat Registrovaní poskytovatelé sociálních

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) orgány obcí orgány obcí s

Více

OBCE D R A Ž I Č K Y

OBCE D R A Ž I Č K Y POVODŇOVÝ PLÁN OBCE D R A Ž I Č K Y Schválil: MěÚ Tábor odbor životního prostředí Datum: Revize povodňového plánu:... 1 x za rok Revize povodňového plánu:... Revize povodňového plánu:... Revize povodňového

Více

Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti. Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby 2.ročník, ateliér vizuální komunikace 2010

Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti. Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby 2.ročník, ateliér vizuální komunikace 2010 Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby.ročník, ateliér vizuální komunikace 00 Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti

Více

foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST IV. Monitoring vodních stavů

foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST IV. Monitoring vodních stavů foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST Obsah: Aktuální informace o odtokových poměrech na internetu:... 3 Presentace hlásné a předpovědní povodňové služby... 3 Hlásná povodňová služba...

Více

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi Činnost povodňových orgánů, základní ustanovení k ochraně před povodněmi Ing. Helena Skálová Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 853 E-mail: helena.skalova@mzp.cz Ochrana před povodněmi HLAVA

Více

Ochrana před povodněmi - výpis ze zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Díl 1 Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi - výpis ze zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Díl 1 Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi - výpis ze zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Díl 1 Ochrana před povodněmi 63 (1) Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Katastrální území specifikace Přibližná kapacita Mouchnice km 69,60-70,25 >Q50 km 70,50-72,70 >Q100 Koryčany

Katastrální území specifikace Přibližná kapacita Mouchnice km 69,60-70,25 >Q50 km 70,50-72,70 >Q100 Koryčany Povodí Dyje Kyjovka Litava Katastrální území specifikace Přibližná kapacita Mouchnice km 69,60-70,25 > km 70,50-72,70 > Koryčany km 72,70-73,10 > km 73,10-73,90 > km 79,13-79,40 > km 79,40-79,82 >Q5 km

Více

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281

Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Název studie : Záplavové území toku Březnice km 0,000 km 23,281 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie : Průvodní zpráva

Více

Povinnosti jednotlivých členů PK Prostějov

Povinnosti jednotlivých členů PK Prostějov Povinnosti jednotlivých členů PK Prostějov Činnost předsedy povodňové komise ORP Prostějov Předseda komise je oprávněn: podle plánu práce svolávat řádná zasedání komise, rozhodnout o svolání mimořádného

Více

CS04 - Vodohospodářská legislativa. Přednáška číslo 10. Zákon 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)

CS04 - Vodohospodářská legislativa. Přednáška číslo 10. Zákon 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) CS04 - Vodohospodářská legislativa Přednáška číslo 10. Zákon 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) Cíle ochrany před povodněmi 63: Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti

Více

CS004 - Vodohospodářská legislativa. Přednáška číslo 10. Zákon 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)

CS004 - Vodohospodářská legislativa. Přednáška číslo 10. Zákon 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) CS004 - Vodohospodářská legislativa Přednáška číslo 10. Zákon 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) Cíle ochrany před povodněmi 63: Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti

Více

HLAVA IX OCHRANA PŘED POVODNĚMI. Díl 1

HLAVA IX OCHRANA PŘED POVODNĚMI. Díl 1 Systém ASPI - stav k 4.1.2015 do částky 145/2014 Sb. a 37/2014 Sb.m.s. - RA658 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu HLAVA IX OCHRANA PŘED POVODNĚMI Díl 1 Ochrana před povodněmi 63 (1) Ochranou

Více

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí 5.5.2016 Hana Zahradníková, KÚ - OZZL Povodně byly, jsou a budou Srpen/září 1890 Povodňové epizody do konce 60. let 20. století Červenec 1997 Morava

Více

Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Ochrana před povodněmi Upravuje ji Hlava IX, ustanovení

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY Zpracoval : Obecní úřad Neumětely Datum zpracování : 30.8.2013 Schválil: Luděk Kuniak v.r. Projednáno Zastupitelstvem obce Neumětely dne 4.10.2013 Seznam členů povodňové komise

Více

POVODŇOVÁ OCHRANA nová legislativa. Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi odbor ochrany vod

POVODŇOVÁ OCHRANA nová legislativa. Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi odbor ochrany vod POVODŇOVÁ OCHRANA nová legislativa Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi odbor ochrany vod Podněty k novele vodního zákona č. 150/2010 Sb. zkušenosti s aplikací stávající legislativy

Více

Směrnice pro předpovědní, hlásnou a varovnou službu na česko-slovenských hraničních vodních tocích

Směrnice pro předpovědní, hlásnou a varovnou službu na česko-slovenských hraničních vodních tocích Směrnice pro předpovědní, hlásnou a varovnou službu na česko-slovenských hraničních vodních tocích schválená na 5. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody Všeobecná část Článek I Úvodní ustanovení

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

Činnosti v průběhu povodní

Činnosti v průběhu povodní Činnosti v průběhu povodní STÁTNÍ PODNIK Kraj Vysočina seminář pro povodňové orgány obcí a ORP Jihlava, 13. 2. 2018 Pojem Přechodné výrazné zvýšení hladiny ve vodních tocích nebo jiných povrchových vodách

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Zlín, 22.5.2014 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik ve Zlínském

Více

Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi

Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi 1. Úroveň obcí (měst, městysů a městských a místních částí statutárního

Více

Úloha Krajských úřadů v povodňové ochraně

Úloha Krajských úřadů v povodňové ochraně KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Úloha Krajských úřadů v povodňové ochraně Praha 13. 4. 2011 14. 4. 2011 Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi vychází z dokumentu Strategie ochrany před povodněmi na území

Více

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity

Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka. A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Foto: Povodeň 2006, Loštice Třebůvka A.VĚCNÁ ČÁST Struktura řízení, stupně povodňové aktivity Obsah: Struktura řízení ochrany před povodněmi... 3 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek...

Více

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány 3. PŘEHLED HLÁSNÝCH PROFILŮ B C B 3.1. Stupně povodňové aktivity (SPA) / 70 čl.2 zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů/ Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí.

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod

Více

Využití dostupných dat

Využití dostupných dat Využití dostupných dat Při tvorbě dpp města, budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů (např. digitální povodňový plán Kraje Vysočina, povodňový plán ORP Velké Meziříčí, či povodňový plán povodí

Více

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov Článek 1 Základní ustanovení 1. Předsedou povodňové komise je podle zák. o vodách starosta obce Sudkov 2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise 3. Komise je v době povodně povodňovým

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ MORAVY OLŠAVA 10100083_1 (PM-46) - Ř. KM 0,000 7,450 ODLEH. RAMENO 10101064_1 (PM-47) - Ř. KM 0,000 9,338

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.8.101 UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3377 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Alena Mikovcová Dr. Jiřina

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ MORAVY OLŠAVA 10100083_1 (PM-46) - Ř. KM 0,000 7,450 ODLEH. RAMENO 10101064_1 (PM-47) - Ř. KM 0,000 9,338

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. OBEC Čím OKRES:Příbram

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. OBEC Čím OKRES:Příbram POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBEC OKRES:Příbram A) Věcná část 1/ Charakteristika území: se vyznačuje stabilním horninovým podložím bez evidovaných poddolovaných území a důlních děl. Vodní režim je poměrně vyrovnaný,

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Organizační řád MěÚ ( )

Organizační řád MěÚ ( ) Organizační řád MěÚ (21.01.2014) Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 21.01.2014 01.02.2014-30.06.2014 Další předpisy Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště

Více

Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň

Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň 18.2.2015 Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň 18.2.2015 Školení k problematice činnosti orgánů při mimořádné události - Povodeň Osnova: - Povodeň - Vodohospodářský dispečink

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Městský úřad Kladruby Náměstí Republiky 89 349 61 Kladruby P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Zpracován dne: Schválil: Projednáno radou města dne: Projednáno zastupitelstvem města dne: - 2 - Povodňový

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky 1 Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice tel. 546411 037 POVODŇOVÝ PLÁN Správci vodních toků v obci: Povodí Moravy s.p. Státní pozemkový fond Lesy Ceské republiky 2 OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU Stránka

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. města. Uherské Hradiště. Zlínský kraj. Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. města. Uherské Hradiště. Zlínský kraj. Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 P O V O D Ň O V Ý P L Á N města Uherské Hradiště Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Morava,

Více

5. Stupně povodňové aktivity

5. Stupně povodňové aktivity 5. Stupně povodňové aktivity Věcná část Povodeň je definice - 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) - úplné znění 64 vodního zákona

Více

A [ha] délka [m] výška [m]

A [ha] délka [m] výška [m] chráněná plocha / charakter území [%] H001 hráz Břest Moštěnka Břest studie LB 913 2.0 9 10% 90% 14 608 2 H002 hráz Střížovice Dolní Kotojedka Střížovice studie PB 1719 0.5-2.0 150 80% 5% 15% 15 471 2

Více

Setkání účastníků ochrany před povodněmi na vodním toku Botič a jeho přítocích

Setkání účastníků ochrany před povodněmi na vodním toku Botič a jeho přítocích Setkání účastníků ochrany před povodněmi na vodním toku Botič a jeho přítocích Program: 1) Předpovědní a hlásná povodňová služba 2) Charakteristika vodního toku Botič 3) Měrné profily v povodí vodního

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Činnost jednotek při povodni Metodický list číslo

Více

Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Ochrana před povodněmi Upravuje ji Hlava IX, ustanovení 63 87 zákona č. 254/2001 Sb.,

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY BŘEZNICE 10100214_1 (PM-51) - Ř. KM 5,459 8,857 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

POVODŇOVÝ PLÁN. správního obvodu Města Sušice VÝTISK Č. Město Sušice Náměstí Svobody 138, Sušice. Schválen:

POVODŇOVÝ PLÁN. správního obvodu Města Sušice VÝTISK Č. Město Sušice Náměstí Svobody 138, Sušice. Schválen: Město Sušice Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice tel: 376 540 111, fax:376 540 112,e-mail: podatelna@mususice.cz, web: www.sumavanet.cz/susice POVODŇOVÝ PLÁN správního obvodu Města Sušice Schválen: Usnesením

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Povodí Moravy, s. p.

Povodí Moravy, s. p. Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. Ing. Tomáš Kříž Povodí Moravy, s. p. kriz@pmo.cz VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK Provozovat vodohospodářský dispečink je dáno hlavním předmětem podnikání podniku

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Okres: Jičín. Obec : CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ. Vodní tok : Bystřice. správce: Povodí Labe, a.s. Hradec Králové

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Okres: Jičín. Obec : CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ. Vodní tok : Bystřice. správce: Povodí Labe, a.s. Hradec Králové POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Obec : CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ Okres: Jičín Vodní tok : Bystřice správce: Povodí Labe, a.s. Hradec Králové Vypracoval : Milan Tobolka datum: 28.05.204 Schválil : Zastupitelstvo obce

Více

MOV217A57_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -

MOV217A57_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření - 1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) MOV217A57_O1 3. Typ listu opatření O

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků Částka 62 Sbírka zákonů č. 178 / 2012 Strana 2599 178 VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Více

Hydrologická situace na tocích ORP

Hydrologická situace na tocích ORP Hydrologická situace na tocích ORP Magistrát města Olomouce Odbor ochrany 28.2.2012 Informace k hydrometeorologické situaci na území ORP a města Olomouce v období 29.2. - 1.3.2012 Vlivem oteplení během

Více

A. Technická zpráva OBSAH: Akce: MORAVA, Uherské Hradiště, Staré Město zvýšení kapacity koryta aktualizovaný investiční záměr

A. Technická zpráva OBSAH: Akce: MORAVA, Uherské Hradiště, Staré Město zvýšení kapacity koryta aktualizovaný investiční záměr Akce: MORAVA, Uherské Hradiště, Staré Město zvýšení kapacity koryta aktualizovaný investiční záměr A. Technická zpráva OBSAH: 1. Úvod a identifikační údaje 2. Stručný popis dnešního stavu toku řeky Moravy

Více

VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ

VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ Okres Silnice II/492: Luhačovice, křížení se 1. silnicí III/4922 investice 101,417 2006-2007 Luhačovice ZL Silnice II/437: Chvalčov, most ev. č. 2. 437 027 investice 47,493 2006 Chvalčov KM 3. Most 05741-1

Více

Role státních podniků Povodí při zvládání povodní Ing. Jana Kadeřábková, Brno

Role státních podniků Povodí při zvládání povodní Ing. Jana Kadeřábková, Brno Ing. Jana Kadeřábková, Brno kaderabkova.jk@seznam.cz Hlavní evropské rozvodnice dělí hydrologicky územíčeské republiky na tři hlavní povodířek Labe, Odry a Moravy národníčásti mezinárodních oblastí povodí

Více

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření - 1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ Zpracoval: Miroslav Válek, starosta obce Ing. Jaromír Štach, člen rady obce Hvozdná, září 2011 Schváleno radou obce, září 2011 Strana 1 (celkem 14) OBSAH 1 STUPNĚ POVODŇOVÉ

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY KOLELAČ 10101493_1 (PM-114) - Ř. KM 0,000 1,334 OLŠAVA 10100083_3 (PM-115) - Ř. KM

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Všem dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 26. srpna 2015 Ing. Marcela Tichá KUZL 53103/2015 KUSP

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Všem dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 9. června 2015 Ing. Marcela Tichá KUZL 35811/2015 KUSP

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JEVIŠOVKA 10100035_1 (PM-108) - Ř. KM 52,946 55,356 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p.

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ POVODŇOVÉ PLÁNY

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ POVODŇOVÉ PLÁNY ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Petr Hovorka Povodí Vltavy, státní podnik Povodňové plány 71 - zákona č.254/2001 Sb. Dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část 1 A. Věcná část Úvod: Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: Tel.: MUUH-OD/22665/Zap 4353/2015 Ing. Dana Zapletalová 572525551 e-mail: dana.zapletalova@město-uh.cz

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice Bystrý správce: POVODÍ LABE a.s HK VZ správa Jičín Vypracoval: Bc. Nosek Miroslav datum: 9.ledna 2007

Více

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání

Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání Vyjádření k povodňové situaci v obci Běloky, zápis ze setkání 26.6.2015 Přítomní: Ing. Jaroslav Cejnar, starosta obce Běloky Ing. Jan Papež, firma Koordinace Bc. Tomáš Barth, firma Koordinace Průběh setkání:

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY LUHAČOVICKÝ POTOK 10100218_1 (PM-116) - Ř. KM 11,760 12,796 Pořizovatel: Povodí Moravy,

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES KROMĚŘÍŽ 1. Bařice-Velké Těšany 669 497 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 2. Bezměrov 725 518 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 3. Blazice 378 197 Bystřice p.hostýnem Bystřice

Více

1. Název opatření Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) MOV217A44_O1 3. Typ listu opatření O

1. Název opatření Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) MOV217A44_O1 3. Typ listu opatření O 1. Název opatření Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) MOV217A44_O1 3. Typ listu opatření O 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence 1.1.1 5. Typ

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice BYSTRÝ správce: POVODÍ LABE a.s. HK VZ správa Jičín Vypracoval: Hlavatý Tomáš datum: 30.1.2014 d:30.1.2014

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Všem dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 19. června 2017 Ing. Marcela Tichá KUZL 41135/2017

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY 10.1. POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU OBSAH strana A. OBECNÁ ČÁST 1. Stručný popis krizové situace na území ORP... 3 2. Možné dopady vzniklé krizové situace ve správním

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE TVAROŽNÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE TVAROŽNÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE TVAROŽNÁ TVAROŽNÁ, ČERVEN 2011 Obsah: A. Věcná část 1. Vymezení problematiky 1.1. Struktura povodňové služby ČR 1.2. Povodňové komise 1.3. Povodňové orgány obcí 1.4. Převzetí řízení

Více

POVODŇOVÝ PLÁN ROHOZNICE

POVODŇOVÝ PLÁN ROHOZNICE POVODŇOVÝ PLÁN pro OBEC ROHOZNICE ADONIX spol. s r.o., Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice Září 2015 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ROHOZNICE SCHVÁLENÍ PROVEDL OBECNÍ ÚŘAD ROHOZNICE: Dne: Č.j.: Podpis: VYJÁDŘENÍ

Více

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod.

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod. Zpracoval: Ing. Iva Jelínková vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Více

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Oprávnění Zákon č. 240/2000 Sb. Vláda Poznámka Omezení: - práva na nedotknutelnost osoby a obydlí při evakuaci z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,

Více

Příloha č.1 Umístění hlásných profilů použitelných pro město Uherský Brod, situace 1: 135000

Příloha č.1 Umístění hlásných profilů použitelných pro město Uherský Brod, situace 1: 135000 OBSAH: Příloha č.1 Umístění hlásných profilů použitelných pro město Uherský Brod, situace 1: 135000 Tabulka č.1 Umístění hlásných profilů ve městě Uherský Brod a blízkém okolí3 EVIDENČNÍ LISTY: Stávající

Více

STAV PŘÍPRAVY NOVELY VODNÍHO ZÁKONA

STAV PŘÍPRAVY NOVELY VODNÍHO ZÁKONA 30.5.2018 STAV PŘÍPRAVY NOVELY VODNÍHO ZÁKONA ZVLÁDÁNÍ SUCHA A NEDOSTATKU VODY NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

Více

Příloha č.7. Dokument doplňuje povodňový plán obce Drnovice. Doporučené vybavení osoby vykonávající povodňovou službu: tento výtah

Příloha č.7. Dokument doplňuje povodňový plán obce Drnovice. Doporučené vybavení osoby vykonávající povodňovou službu: tento výtah Výtah z povodňového plánu Dokument doplňuje povodňový plán obce Drnovice. Doporučené vybavení osoby vykonávající povodňovou službu: tento výtah počítač s připojením na internet datový nosič s dpp (uloženou

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE A. ÚVODNÍ ČÁST

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE A. ÚVODNÍ ČÁST POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE A. ÚVODNÍ ČÁST Strana 2 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE VODNÍ TOK: Litava (km 39,6 km 43,8) a její přítok Hvězdlička (km 0,0 cca km1,3) SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ NA ÚZEMÍ OBCE: Litava:

Více