Žádost o umístění do domova pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o umístění do domova pro seniory"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, Letovice, IČO , č.ú /0100 Žádost o umístění do domova pro seniory Telefon, Den podání žádosti Rodné číslo žadatele pro potřeby sociálního šetření Telefon, 1. Žadatel/ka.. Příjmení ( popř. rodné jméno ) Jméno ( křestní ) 2. Narozen/a.. den, měsíc, rok místo okres 3. Trvalé bydliště... obec, část obce, ulice, PSČ 4. Současné bydliště... (nemocnice,ldn,u příbuzných opatrovníka) obec, část obce, ulice, PSČ, telefon 5. Státní příslušnost Národnost Rodinný stav : svobodný/á, ženatý, vdaná, rozvedený/á, ovdovělý/á Žije s druhem, s družkou *) 7. Životní povolání (původní vyučen/a)..posledně zaměstnán/a (jako) Druh důchodu : invalidní, starobní, vdovský, jiný /jaký*/. Výše důchodu:.. 9. Výše příspěvku na péči... Kč, Nepřiznán V řízení(datum podání žádosti*) 10. Jiný příjem: příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. v platném znění (o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální )... Kč příjem z pronájmu.. Kč příjem z pojištění pro případ dožití určitého věku dle zákona č. 110/ odst. 2.. Kč další opakující se nebo pravidelné příjmy 11. Žadatel/ka bydlí ve vlastním domě vlastním bytě podnájmu u příbuzných s rodinou osaměle*) 12. Čím žadatel/ka odůvodňuje nutnost umístění v ústavu?. Nehodící škrtněte

2 13. Jméno a příjmení manžela/ky, a to i v případě, že manžel/ka zemřel/a nebo manželství bylo rozvedeno *), u manželky uveďte též její rodné jméno. 14. Osoby žijící ve společné domácnosti : manžel/ka, druh,družka, rodiče, děti, vnuci, zeť, snacha,opatrovník Jméno a příjmení Příbuzenský poměr k žadateli Data narození Telefon, adresa, , 15. Osoby bydlící mimo společnou domácnost : manžel/ka, rodiče, děti, vnuci, zeťové a snachy Jméno a příjmení Příbuzenský poměr k žadateli Data narození Telefon, adresa, , 16. Jméno a adresa zákonného zástupce, je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům / rozhodnutí soudu v ze dne č. j... / 17. Prohlášení žadatele/ky ( zákonného zástupce) : Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a toho, že nepravdivé údaje by měly za následek případné požadování náhrady vzniklé škody, event. i propuštění z domova pro seniory. Dne.. Čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce ( u zákonného zástupce uveďte jeho adresu ) 18. Souhlas se zpracováním osobních údajů : V souladu s ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání osobních údajů pro správní řízení, jejich předání do zařízení, do něhož budu přijat, a to až do doby jejich archivace a skartace. A dále svým podpisem uděluji souhlas s pořízením kopie občanského průkazu dle 2, odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Svým podpisem dávám souhlas, aby uvedené doklady: fotokopie rodného listu, fotokopie oddacího listu, úmrtního listu manžela/ky, rozsudek Okresního soudu, fotokopie důchodového výměru, listina o ustanovení opatrovníka,fotokopie rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na péči byly uloženy ve spisové dokumentaci v CSSML, příspěvková organizace. Dne.... Čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce Nehodící škrtněte

3 VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE k žádosti o umístění do domova pro seniory Rodné číslo žadatele/ky : 1. Žadatel/ka Příjmení ( u žen též rodné) jméno Narozen/a den, měsíc, rok místo okres Bydliště. místo ulice číslo okres pošta směrovací číslo 2. Anamnéza ( rodinná, osobní, pracovní ) : 3. Objektivní nález ( status praesens generalis; v případě orgánového postižení i status praesens localis ) : 4. Duševní stav ( popř. projevy narušující kolektivní soužití ) : 5. Diagnóza ( česky ) : Statistická značka hlavní choroby podle mezinárodního seznamu a) Hlavní b) Ostatní choroby nebo chorobné stavy

4 6. Přílohy : Aktuální výsledky odborných vyšetření psychiatrické, neurologické, ortopedické, chirurgické kde je žadatel dispenzarizován. 7. Je schopen/a chůze bez cizí pomoci ANO NE *) Je upoután/a trvale převážně*) na lůžko ANO NE *) Je schopen/a sám sebe obsloužit ANO NE *) Pomočuje se trvale ANO NE *) občas ANO NE *) v noci ANO NE *) potřebuje lékařské ošetření trvale ANO NE *) občas ANO NE *) Je pod dohledem specializovaného oddělení např. plicního, neurologického, psychiatrického, ortopedického, resp. chirurgického a interního, poradny diabetické, protialkoholní apod.*) ANO NE *) Potřebuje zvláštní péči jakou : 8. Jiné údaje : Dne... Podpis a razítko ošetřujícího lékaře 9. Vyjádření lékaře posuzujícího vhodnost umístění žadatele do domova pro seniory. Dne.... Podpis a razítko ošetřujícího lékaře Nehodící škrtněte

5 Standard č.3 Příloha č.1 Záznam o jednání se zájemcem o službu Jméno zájemce: Datum narození: Bydliště: Potřeby a osobní cíle zájemce o službu (vypište Vaše osobní potřeby a cíle, které chcete v našem zařízení uplatnit a jaké služby od našeho zařízení očekáváte): Zájemce byl informován o možnostech nabídnutých služeb viz. Standard č.3 Jednání se zájemcem o službu. Zájemce je spokojen s nabídkou služeb: Ano Ne důvodem je Služba naplňuje potřeby zájemce o službu a může být klientovi poskytována kvalitně: Ano Ne důvodem je Datum: Záznam provedla: Podpis zájemce o službu:

6 Manuál pro jednání se zájemcem o službu domova pro seniory Ubytování je poskytováno na jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Pokoje obsahují chodbičku s vestavěnými skříněmi, koupelnu se sprchovým koutem a WC, pokoj s polohovacími lůžky, nočními stolky, kuchyňskou linkou, skříňkou, stolem a křesly. Většina pokojů je vybavena i balkónem. Uživatel nemá možnost si vybrat svého spolubydlícího (z organizačních a kompetenčních důvodů DpS). Proto je naší prioritou umístit na jeden pokoj klienty se srovnatelnou fyzickou a mentální úrovní. Snažíme se na základě svých zkušeností, pomocí empatie a dalších komunikačních technik eliminovat možné neshody na vícelůžkových pokojích. Na každém podlaží je uživatelům k dispozici kuchyňka s lednicí a televizí. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází vedoucí sociální péče, ordinace lékařů a ve čtvrtém podlaží sesterna s dozorovnou a středisko osobní hygieny. Stravování - domov má vlastní moderní kuchyni, kde je připravována strava. Uživatelé mají možnost odběru běžné stravy a několika druhů diet dle doporučení a schválení lékaře. Jídlo je vydáváno 5x denně, diabetickým pacientům je podávána také druhá večeře. Mobilní uživatelé mají k dispozici novou moderní jídelnu. Imobilním uživatelům je strava rozvážena na pokoje, mají možnost také využívat kuchyňky na patrech, snažíme se jim vycházet vstříc. Uživatelé také mají možnost nákupu a rychlého občerstvení v kantýně. Nezbytné služby ordinace ústavního lékaře 1x týdně MUDr. Michael Šafránek nebo využít ordinací vlastního praktického lékaře konzultační činnost psychiatra zpravidla 1 x za měsíc - MUDr. Soňa Vavrincová konzultační činnost diabetologa a internisty zpravidla 1 x 14 dní - MUDr. Vítězslav Mejzlík Měsíční úhrada se v našem zařízení pohybuje cca. od do 9.000,- Kč. Bližší specifikace závisí na počtu lůžek na pokoji, případně na vybavení pokoje balkonem a také na dietě uživatele. Ošetřovatelská péče Nabízíme komfort polohovatelných lůžek Zajištění osobní hygieny s pomocí sprchovacího vozíku, zvedáku do vany, s možností vodní masáže ve vaně Úpravu lůžka a péči o prádlo Péče o odpočinek a spánek Zajištění inkontinenčních pomůcek hrazených pojišťovnou Zajištění léků dle ordinace lékaře Možnost využití EKG dle ordinace lékaře Využití ordinace zubního lékaře přímo v budově domova pro seniory Zvýšená péče v době nemoci a rekonvalescence. V případech, ve kterých by uživateli hrozilo nebezpečí, např. pád z lůžka, může zařízení se souhlasem uživatele z důvodu bezpečnosti použít tzv. restriktivní opatření (jedná se zejména o využití postranic u lůžka).

7 Rehabilitační a aktivizační péče, princip podpory soběstačnosti Skupinové cvičení Nácvik sebeobsluhy při každodenních činnostech Jízda na rotopedu, na malém pedálovém rotopedu Polohování, posazování a nácvik chůze s využitím zvedáku Cvičení s pomůckami a přístroji Cvičení na lůžku Aktivní využití volného času Připomínky, náměty a stížnosti může podávat nejen uživatel služby, ale v jeho zájmu i kterýkoliv občan nebo zaměstnanec. Připomínky, náměty a stížnosti mohou být podány ústní i písemnou formou kterémukoli zaměstnanci našeho zařízení. Návštěvy mohou naši uživatelé přijímat neomezeně, pokud tím nebude rušen chod zařízení. V době nočního klidu jen se souhlasem ředitele. Formulář žádosti je předán zájemci o službu s vysvětlením, co má být vyplněno a upozorněním na přílohy a také na skutečnost, že neúplná žádost je zasílána zpět žadateli k doplnění chybějících údajů. Internetová adresa pro komunikaci se sociální pracovnicí je vždy na webových stránkách organizace: Prohlídka zařízení je, v případě zájmu, samozřejmou součástí seznámení zájemce o službu v našem zařízení. Záznam o jednání se zájemcem o službu je nedílnou součástí Žádosti o umístění v domově pro seniory. Záznam je pořizován sociálním pracovníkem při šetření. Byl jsem seznámen s výše uvedenými informacemi. Dne: Podpis:

8 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, Letovice, IČO , č.ú /0100 Přílohami žádosti do domova pro seniory jsou: kopie posledního výměru o výši důchodu z České správy sociálního zabezpečení, zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje, nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné, je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům - rozsudek soudu o zbavení způsobilosti a listina o ustanovení opatrovníka, kopie občanského průkazu, kopie rodného listu, kopie oddacího listu, úmrtního listu manžela/ky (nejsou obligatorní náležitosti) kopie rozhodnutí přiznaného příspěvku na péči, Minimental test (bude přiložen po provedení sociálního šetření) Žádost se vyplní čitelným hůlkovým písmem a žadatel se vlastnoručně podepíše!

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice Typ služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením (celoroční pobyt) Týdenní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením - Tréninkové bydlení Denní stacionář

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice Domov pro seniory Kaplice Míru 366, 382 41 Kaplice Tel.: 380 311 831, 380 313 077, 734 579 436 www.domovkaplice.cz, podatelna@domovkaplice.cz ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Žádost o poskytování

Více

Žádost o poskytování služby v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě

Žádost o poskytování služby v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě Žádost o poskytování služby v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě Den podání žádosti 1. Žadatel příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní) 2. Narozen. den, měsíc, rok místo kraj 3. Trvalé bydliště, PSČ.

Více

Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu

Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu G-centrum Mikulov, příspěvková organizace, Republikánské obrany 945/13 692 01 Mikulov gcentrum@gcentrummikulov.cz web: www.gcentrummikulov.cz Datum podání žádosti: (nevyplňujte) Žádost o umístění do Domova

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum OASA, s.r.o. Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 Domov pro seniory OASA e-mail: soc.pracovnik.seniorcentrum@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost

Více

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Den podání žádosti. Žadatel.. příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní). Narozen den, měsíc, rok místo okres Trvalé bydliště, PSČ.. telefon...

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.2014 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 1 2. Úvod... 4 3. Zájemce o službu...

Více

Žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, 736 01 Havířov - Město, IČ: 75139243

Žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, 736 01 Havířov - Město, IČ: 75139243 Žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, 736 01 Havířov - Město, IČ: 75139243 středisko HELIOS, Havířov - Město středisko LUNA, Havířov -

Více

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Otisk podacího razítka: ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Žádost podána dne: Tel.: +420 731 152 926 socialni.pracovnice@vilavancurova.cz www.vilavancurova.cz

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 204 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Adresa: PAMPELIŠKAA DOMOV PRO SENIORY. DpS. DpS se zvláštním. režimem. Ubytovna. Rodné číslo: Rodinný stav: : Pojišťovna: P.

Adresa: PAMPELIŠKAA DOMOV PRO SENIORY. DpS. DpS se zvláštním. režimem. Ubytovna. Rodné číslo: Rodinný stav: : Pojišťovna: P. Domov pro seniory Pampeliška Adresa: PAMPELIŠKAA DOMOV PRO SENIORY Jáchymovská 2352 470 01 Česká Lípa IČO: 27284506 DpS Příjmení žadatele: Kontaktníí osoba: sociální pracovnice Telefon: 484 842 254 Mobil:

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Vnitřní předpis směrnice č. 13 Pravidla pro ochranu osobních údajů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace Směrnice vychází ze zákona č. 101/2000 Sb.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více