Informační listy Cyrilometodějského gymnázia Prostějov pro školní rok 2006 / 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační listy Cyrilometodějského gymnázia Prostějov pro školní rok 2006 / 2007"

Transkript

1 Informační listy Základní údaje o škole Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově, Komenského 17, Prostějov Telefon: Fax: ová adresa: Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké Datum vzniku školy: 24.ledna 1992 Právní forma: školská právnická osoba, 721, IČO: Studijní obor: gymnázium, osmileté studium, K/801 Zaměření studia: všeobecné Účet školy pro sponzorské dary: Česká spořitelna Prostějov, č.ú.: /0800 Ředitel: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, telefon , , Zástupce ředitele pro výuku: Mgr.Irena Wernerová, telefon , , Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.marie Cagalová, telefon , , Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte, telefon , , Pracovník pověřený poskytováním informací: paní Marie Richterová, telefon , Pracovník pověřený vyřizováním stížností: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, telefon , , Ke zřizovateli školy je možné se odvolat prostřednictvím ředitele CMG proti těmto rozhodnutím: - o přijetí žáka ke studiu - o přerušení studia - o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia - o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky Má-li žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může požádat ředitele školy o přezkoušení. Veškerá odvolání je třeba podat do tří dnů ode dne, kdy se zákonný zástupce žáka nebo žák dozvěděl o výsledku, proti kterému podává odvolání. Školní kaple sv.cyrila a Metoděje je otevřena denně od 7 do 18 hodin Školní mše je každou středu ve školní kapli od 7:55 hodin. Rodiče jsou vítáni! Od 4.září 2006 začínáme v primě a sekundě učit podle vlastního školního vzdělávacího programu!!! Podle školského zákona jsou povinny všechny základní školy a víceletá gymnázia nejpozději od 1.září 2007 vzdělávat podle vlastních vzdělávacích programů. Díky úsilí pedagogů naší školy začínáme s ročním předstihem již od letošního září se třídy prima a sekunda Cyrilometodějského gymnázia začínají učit podle nového školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program jsme nazvali Doopravdy a název vyjadřuje úsilí, se kterým pedagogové Nový školní vzdělávací program přistupují ke své práci, ale také nasazení, které vyžadujeme po našich studentech ne jako studovat, ne jako žít, ale vzít svůj život doopravdy, uchopit život jako výzvu, šanci být sami sebou, být doopravdy teď a tady, být doopravdy pro druhé. Rozvinout vlohy a nadání, kterými jsme byli obdarováni. Snad nejlépe školní vzdělávací program CMG charakterizuje motto programu citát pana profesora Petra Piťhy: Neusilujte o to, abyste byli dokonalí. Neusilujte dokonce ani o to, abyste byli dobří. Usilujte jen o to, abyste dnes byli lepší, než jste byli včera. Důraz vzdělávání je nově položen na tzv. klíčové Září 2006 Vážení rodiče vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přáli bychom si, aby to byl rok plný pohody a radostné pracovní atmosféry. Rok, ve kterém Vaše děti udělají velký krok ke smysluplnému a zodpovědnému dospělému životu. Na několika stránkách Vám nabízíme informace, o kterých si myslíme, že Vám budou po celý rok užitečné. I když některé jsou jen opakováním již známých faktů, jiné jsou novinkou. A tak snad každý z Vás najde v Infolistech informace, které zaujmou. S přáním jen samých dobrých zpráv v průběhu celého školního roku za všechny pracovníky CMG Mgr. Jaroslav Fidrmuc Organizace působící při škole Klub studentů, rodičů a přátel CMG Sídlo: Komenského 17, Prostějov Datum vzniku: 6.května 1992 IČO: Právní forma: občanské sdružení Předseda: Ing. František Hynek, Orgány Klubu: Valná hromada, rada klubu, revizní komise Číslo účtu: /0300, ČSOB Prostějov Školní sportovní klub jednota Orla Prostějov Sídlo: Komenského 17, Prostějov Datum vzniku: Zřizovatel: CMG a Tj Orel Právní forma: nemá právní subjektivitu Vedoucí: MVDr. Zuzana Malečková Informační centrum mládeže Sídlo: Komenského 17 Datum vzniku: Zřizovatel: Klub studentů, rodičů a přátel CMG Právní forma: nemá právní subjektivitu ICM má regionální zastoupení pro organizace: - Česká národní agentura pro mládež Praha (ČNA) - Eurodesk, informační portál EU Vedoucí: Stanislava Rotterová Školní klub Oáza Sídlo: Komenského 17 Datum vzniku: Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké Právní forma: nemá právní subjektivitu Vedoucí: Mgr. Vít Forbelský kompetence způsobilosti, které jsou vzděláváním vytvářeny. Cílem školní práce nejsou izolované znalosti, ale schopnost získané znalosti, dovednosti a postoje uplatňovat v běžném životě. K základním kompetencím, které vzděláváním chceme u našich studentů vytvářet, patří kompetence existenciální (objevovat smysl svého života ale i každé své činnosti), kompetence osobnostní (být sám sebou), sociální (aktivně tvořit společenství), občanské (být platným členem současné společnosti), kompetence k učení a kritickému myšlení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikační a pracovní (včetně důrazu na kooperaci a týmovou práci). 1

2 Všemi předměty pak prolínají tzv.průřezová témata oblasti znalostí, dovedností a postojů, na které není zaměřen žádný vzdělávací předmět, přestože jsou pro život velmi důležité. Průřezovými tématy jsou osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova, mediální výchova a výchova náboženská. Školní vzdělávací program dále obsahuje kromě učebního plánu (stanovuje počty hodin jednotlivým předmětům) a osnov jednotlivých předmětů (určují především obsah výuky) také pravidla pro hodnocení žáků a pravidla pro sebeevaluaci výsledků školy. Celý dokument školního vzdělávacího programu obsahuje přes 200 stran textu a pro Vás, kteří se chcete s programem blíže seznámit, je k dispozici v kanceláři školy. S novými webovými stránkami školy (měly by být v plném provozu od října letošního roku) připravujeme i zveřejnění celého školního Poplatky na CMG pro školní rok 2006/07 Povinné poplatky: Příspěvek na vzdělání studenta NG 1200Kč (kancelář, banka, složenka) Příspěvek na vzdělání studenta VG 2400Kč (kancelář, banka, složenka) Vstupní čip (zálohová platba) 200 Kč (TU, kancelář) Klíček k šatní skříňce (zálohová platba) 50 Kč (TU, kancelář) Studijní průkaz 30 Kč (TU, kancelář) Další zpoplatněné služby: Prodej: Další studijní průkaz (při ztrátě, zničení apod.) Ročenka školy Tričko s logem školy Polokošile s logem školy Přihláška na SŠ Přihláška na VOŠ Přihláška na VŠ Internet: Internet pro členy ŠK a SVČ Oáza: Internet pro studenty CMG, nečleny ŠK a SVČ Oáza: Použití tiskárny: Tisk stránky A4(jednostranně, černobíle) Tisk stránky A4 (oboustranně,černobíle) Tisk stránky A4(jednostranně, barevně) Tisk stránky A4 (oboustranně,barevně) Použití kopírky : Dobití karty na 50 kopií 50 Kč(kancelář) 100 Kč(ICM) 210 Kč(ICM) 350Kč (ICM) 5 Kč (kancelář) 5 Kč (kancelář) 10 Kč (kancelář) 200 MB / měsíc zdarma, 1 Kč / MB nad limit 40 MB / měsíc zdarma, 1 Kč / MB nad limit 1,- Kč (ICM) 1,50 Kč (ICM) 10,- Kč (kancelář) 15,- Kč (kancelář) Kopírovací karta prázdná (opakované použití) 20 Kč (ICM) 60 Kč (ICM) Poskytování informací: Každých započatých 10 minut práce spojené s poskytnutím požadované informace 10Kč (kancelář) Poskytnutí informace o prospěchu a chování studenta (pouze zákonnému zástupci) zdarma Vyhotovení kopie formátu A4: Stránka jednostranně (černobíle) 1,Kč (ICM, kancelář) Stránka oboustranně (černobíle) 1,50 Kč (ICM, kancelář) Kopírování na disketu, vypálení dat na CD 20,- Kč (ICM, kancelář) Telekomunikační poplatky a poštovné dle platných tarifů Druhopis vysvědčení 30 Kč (kancelář) Půjčování materiálu (pouze studentům a zaměstnancům školy): Půjčení sjezdových lyží včetně hůlek 30 Kč/den (kancelář) Půjčení běžeckých lyží včetně hůlek 20 Kč/den (kancelář) Půjčení lyžařských bot pro sjezdové lyže 20 Kč/den (kancelář) Půjčení lyžařských bot pro běžecké lyže 20 Kč/den (kancelář) Program osobnostního rozvoje studenta Pevnou součástí učebního plánu školy je Program osobnostního rozvoje studenta. O co vlastně jde a co všechno obnáší? Úkolem vzdělávání není jen připravit žáky na jejich budoucí profesní kariéru, ale ve spolupráci s rodinou rozvíjet osobnost mladého člověka (tj. samostatného, tvořivého a zodpovědného člověka se zdravou sebedůvěrou, který ví kdo je, co chce, kam kráčí) a jeho schopnost být členem společnosti (tj. vyznat se ve společnosti a aktivně vytvářet společenství). Hlavní díl práce se odvíjí ve výuce především občanské výchovy, základů společenských věd a náboženství (jehož součástí je i výuka etiky), na duchovních obnovách, v hnutí animátorů a speciálních kurzech. Na začátku primy studenti absolvují seznamovací kurz Kdo jsi?. Během čtyřdenního pobytu ve vzdělávacím středisku ve Staré Vodě v Jeseníkách se nově přijatí studenti, kteří přicházejí z různých škol Prostějovska, vzájemně seznámí a najdou si nové kamarády. Jednodenní kurz Umím se učit! připomene novým studentům školy pravidla efektivního studia. V sekundě absolvují formou čtyřdenního pobytového kurzu dramatické výchovy úvod do praktické sociální psychologie (kurz Nejsem tu sám ). Tercie (kurz s názvem Mně se líbí ) a kvarta (kurz s názvem Láska a zamilovanost ) se na pobytových seminářích věnují kultivaci vznikajících partnerských vztahů. Studenti kvinty na pobytovém kurzu Kdo jsem já? objevují své silné i slabé stránky a hledají smysl svého života. Na dvoudenním docházkovém kurzu s názvem Čemu věnuji svůj čas, tomu patří můj život probírají základy time managementu a organizace duševní práce. Sexta na pobytovém kurzu s názvem Žádný člověk není ostrov cíleně rozvíjí emoční inteligenci. Studenti septimy na kurzu Kam patřím přemýšlí o svém místě ve společnosti. Celý program je ukončen desetidenním Kurzem sociálních kompetencí, ve kterém se studenti aktivně zapojí do služby druhým lidem v domovech důchodců, dětských domovech a ústavech sociální péče. Vedoucími a lektory jednotlivých kurzů jsou o.ing.jaroslav Němec SDB, Mgr.Pavel Polcr, Mgr.Vít Forbelský a nově také Mgr.Marie Klašková. Od sekundy po septimu mají studenti možnost jedenkrát ročně absolvovat duchovní obnovu - prodloužený víkend se spirituálem školy a Mgr.Polcrem ve školícím středisku Stará Voda v Jeseníkách. Každá duchovní obnova má své téma Nazval jsem vás přáteli, Štěstí začíná uvnitř, Víra, naděje a láska, Ježíš Kristus, Láska a Pojď za mnou. Nedílnou součástí programu je animátorské hnutí společenství studentů, kteří chtějí aktivně pracovat pro druhé studenty, děti a mladé lidi jako vedoucí různých aktivit, lektoři kurzů, zdravotníci či vedoucí letních táborů. Do animátorského hnutí se mohou pod vedením o.jaroslava zapojit již studenti tercie a kvarty (příprava animátorů) a samozřejmě studenti vyššího gymnázia. Celý program doplňuje možnost účastnit se charitativních sbírek (Mgr.Wernerová), konzultace v poradenském středisku pro osobnostní rozvoj (Mgr.Polcr, o.němec) či rozvíjet svou osobnost v malých zájmových společenstvích (schola, dramatická, keramická, výtvarná dílna, filmový klub, redakční rada školního časopisu, florbal, aerobic a další). Program rozvoje osobnosti studenta je podpořen ze sociálního fondu strukturálních fondů Evropské unie v rámci 1.programového období. 2

3 Klub studentů, rodičů a přátel školy Cílem práce Klubu je vytvářet zpětnou vazbu od rodičů směrem k vedení školy a tím se podílet na řízení školy a tvorbě koncepce školy. Úkolem Klubu je i podporovat rozvoj školy a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, aby se programu školy mohli účastnit v plném rozsahu. Členy jsou všichni rodiče, kteří v daném školním roce zaplatí členský příspěvek. Valné hromady Klubu jsou součástí třídních schůzek. Klub řídí Rada Klubu, každá třída má v Radě své zástupce. Předsedou Klubu je ing.františek Hynek ( který je pravidelně přítomen ve sborovně školy v průběhu rodičovských třídních schůzek. Radu Klubu je možné požádat o příspěvek pro studenty, kteří by se z finančních důvodů nemohli účastnit některé akce školy. Formuláře žádosti jsou na webových stránkách školy, v kanceláři školy nebo je možné je získat u třídních učitelů. Výkony studentů na CMG hodnotíme známkami a body. Hodnocení známkami je v našich zeměpisných šířkách zaběhnutý a obecně používaný způsob hodnocení, přestože nenese příliš podrobnou informaci o skutečných znalostech a dovednostech studenta. Proto ve většině předmětů přecházíme na bodové hodnocení, které je objektivnější a má větší vypovídací hodnotu. V některých předmětech hodnotíme pomocí bodů všechny výkony žáka a teprve na vysvědčení je počet bodů převeden na známku, v jiných předmětech se body hodnotí pouze velké písemky a bodové hodnocení je okamžitě převedeno na známku. Pro převod bodů na známku všichni vyučující používají tuto tabulku: Počet % bodů dosažených z osobního maxima Odpovídající známka (100-90)% 1 (89-75)% 2 (74-55)% 3 (54-40)% 4 (39-0)% 5 Jak to vypadá, když je žák hodnocen pouze body? Každá zkouška (ústní či písemná) má podle svého rozsahu a obtížnosti stanoven maximální počet bodů. Bodovány jsou i další výkony v hodinách - zpracování referátu, samostatné prezentace aj. Navíc body za aktivitu si žák může sám vylepšovat průběžné skóre - tj. závisí jen na něm, zda se spokojí se svými výkony a výslednou známkou, která se průběžně automaticky vypočítává(viz webové stránky školy), nebo se rozhodne ji zlepšit. Ve kterých předmětech se můžete s bodovým hodnocením setkat? - v cizích jazycích (francouzština, němčina, angličtina) Školních akcí je moc a pořád jen něco platíme! A určitě máte plnou pravdu. Výuku doplňujeme řadou kurzů, výměnných pobytů, poznávacích zájezdů, duchovních obnov a exkurzí. Jde nám o to, aby studenti jen neseděli ve školních lavicích, ale aby se učili poznatky prakticky uplatňovat. Chceme studentům nejen předat celou řadu informací (které navíc často velmi brzy zapomenou), ale vytvářet především určité hodnoty, postoje, styly práce - komplexně rozvíjet jejich osobnost a učit je týmové práci. Je samozřejmé, že tyto akce znamenají často další náklady je třeba cestovat do školícího střediska ve Staré Vodě nebo dokonce i do zahraničí. Přitom je ale velmi důležité, aby se všech akcí účastnili pokud možno všichni studenti třídy, pro kterou je akce určena! Klub studentů, rodičů a přátel školy Vám, kteří máte problémy s úhradou nákladů, nabízí pomoc ve formě finančního příspěvku na konkrétní akci. Stačí osobně v kanceláři školy vyzvednout nebo z webových stránkách CMG (http://cmg.prostejov.cz/ - ve fyzice (v septimě a v oktávě) - ve výpočetní technice a v tělesné výchově Proč používáme při hodnocení body? Bodové hodnocení - umožňuje nejvyšší možnou přesnost a komplexnost posuzování žákova výkonu, protože body zohledňují rozdíly mezi velkým a malým zkoušením, přesně vystihují i takové rozdíly, které se někteří učitelé snaží vystihnout známkami typu 2+, 3- apod. - minimalizuje subjektivní pohled učitele, protože kritéria pro bodové hodnocení jsou dopředu dána, žáci mohou v podstatě sami provést výpočty známek - vytváří systém, kterému žáci rozumějí, (např. v jazycích při ústním zkoušení mohou sami hodnotit výkony spolužáků) - podporuje sebekontrolu žáků a jejich aktivitu, protože mohou průběžně nejen sledovat hodnocení svých výkonů, ale mohou sami ovlivňovat svou výslednou známku Mgr.Alena Smyslilová Jak zjistím hodnocení svého studenta? Známky (či dosažené body, jejichž součet je průběžně převáděn na výslednou známku) vyučující zapisují do klasifikačního archu na webových stránkách školy a studenti si je zapisují do indexu studijního průkazu. Obě databáze jsou Vám k dispozici. Na webových stránkách (http://cmg.prostejov.cz) po výběru složky studium a dále složky klasifikace se Vám objeví kolonka pro vyplnění Příjmení Jméno (vyplňte bez diakritiky) a rodné číslo. Po odeslání dotazu se vám zobrazí katalogový list Vašeho studenta s jeho známkami od začátku aktuálního pololetí. Známky zapisuje přímo vyučující a nikdo jiný nemá oprávnění zapisovat další či měnit zapsané (dopsat známku můžete i ze svého PC, ale zápis se neuloží a tudíž příště nezobrazí). Učitelé známky aktualizují vždy k 15. a poslednímu formulare) stáhnout a vyplnit příslušný formulář, poslat třídnímu profesorovi, do kanceláře školy či předsedovi Klubu (Váš student nemusí o žádosti vůbec vědět. Členové rady, kteří o výši příspěvku rozhodují, jsou o informacích tohoto typu vázáni mlčenlivostí.). Příspěvek by Vám pak měl přijít domů poštou Na některé akce máte možnost čerpat finanční příspěvek i od zdravotních pojišťoven, které mohou klasifikovat lyžařský či turistický kurz jako ozdravný pobyt. Možnost přispět má často i Váš zaměstnavatel (z fondů FKSP či fondu sociálního) či odborová organizace. Pořádek v penězích dělá přátele, říká stará lidová moudrost. S vyúčtováním všech školních akcí třídy Vás na třídních schůzkách seznámí třídní učitelé nebo se můžete informovat u ekonomky školy, ing. Marie Cagalové, telefon , , Hodnocení studentů na CMG dni každého měsíce. Při jakýchkoliv problémech se zobrazením známek na webových stránkách školy, kontaktujte správce sítě, p. Sitteho: , Do studijního průkazu si studenti zapisují známky sami (pokud by je zapisoval učitel, je to zdržení ve vyučovací hodině a upřednostňujeme, aby se učitel žákům v hodině intenzivně věnoval, a ne aby plnil administrativní záležitosti). Tím, že si studenti zapisují známky do indexu sami, chceme studenty vést k odpovědnosti vůči svým výsledkům a svému pokroku ve vzdělání. Vás zároveň prosíme, abyste občas zkontrolovali, nakolik index Vašeho dítěte odpovídá katalogovému listu na webových stránkách. Učebnice, sešity a další školní potřeby si podle platné legislativy kupují studenti částečně sami. Na nižším gymnáziu (I IV) studentům učebnice půjčujeme, pracovní sešity pro výuku cizích jazyků (jsou určeny pro jednorázové použití) si studenti kupují sami přímo ve škole. Zeměpisné atlasy a matematicko-fyzikální a chemické tabulky půjčujeme studentům pouze ve škole a doporučujeme jejich zakoupení pro domácí přípravu. Studenti vyššího gymnázia (V-VIII) si všechny učebnice kupují sami. Pouze v odůvodněných případech si mohou učebnice půjčit od školy. Více informací o této možnosti je uvedeno na seznamu předepsané literatury pro školní rok, který každý student v červnu obdržel. Další učební pomůcky včetně potřeb pro výtvarnou výchovu si studenti vyššího i nižšího gymnázia kupují sami 3

4 Pokud potřebujete z jakýchkoliv důvodů uvolnit žáka z výuky, je třeba předem písemně požádat o uvolnění třídního učitele. Pokud se jedná o uvolnění na jediný den, stačí požádat i jen jeden den předem. Pokud se jedná o uvolnění na více dnů, pak Vás prosíme, pokud je to možné, požádat písemně s předstihem alespoň 3 dny. O uvolnění na dva a více dnů rozhoduje ředitel školy a rozhodnutí obdržíte písemně. Pokud nechcete, aby se žák účastnil některého vícedenního kurzu, pak je třeba zažádat na tyto dny o uvolnění z výuky. Není v silách školy organizovat výuku pro několik jedinců a ani pro žáky není přínosem pasivně trávit čas v jiném ročníku, než v tom, který navštěvují. Pokud žák onemocněl či se z jiných nepředvídatelných důvodů nedostavil do školy, pak prosím telefonicky či em informujte svého třídního učitele. Při návratu do školy vybavte studenta omluvenkou v indexu. Co vlastně slovo portfolio znamená? V původním smyslu slova to jsou desky, do kterých se ukládají dokumenty, obrazy, fotografie apod. Desky jsou pak dokladem toho, co umíme. Evropské jazykové portfolio ( EJP ) je dokladem jazykovým a vzniklo v Radě Evropy. Rada Evropy je důležitou evropskou organizací se sídlem ve francouzském Štrasburku. Chce, aby si lidé rozuměli a respektovali se. Zabývá se také zlepšováním jazykového vzdělávání. Proto Rada Evropy vytvořila a doufá, že ho budou moci využívat všichni Evropané. Portfolio má názorně a podle mezinárodně stanovených a srovnatelných kritérií informovat o jazykových dovednostech studentů. Zároveň má pomáhat učit se lépe a snadněji. Jedním z cílů vytvoření EJP je to, že v podmínkách jednotné Evropy bude moci každý člověk mít u sebe dokument, ve kterém je uvedena a potvrzena určitá úroveň osvojení cizího jazy- 4 Omlouvání absencí a uvolnění z výuky Rodič jako zákonný zástupce studenta je oprávněn podepisovat veškeré omluvenky. Pokud by omluvenku podepisoval lékař (není nutné) či jiná organizace (sportovní oddíl apod.), pak opět vždy pouze do indexu. Potvrzení lékaře je naopak nutné, pokud žádáte o částečné nebo úplné uvolnění z hodin tělesné výchovy. ka. Mělo by z něho být jasně vidět, co pomocí cizích jazyků dokážete. Do Portfolia by si měli studenti ukládat své nejlepší práce a zapisovat si, co se naučili. Také učitelé mohou zaznamenat a potvrdit, co už žáci v jazyce umějí. Jazykové portfolio má tři části: 1. J a z y k o v ý p a s - podává přehled o aktuální úrovni vašich jazykových znalostí, o vykonaných jazykových zkouškách, obsahuje seznam kritérií k sebehodnocení a stručný popis jednotlivých úrovní. Vyplňují ho studenti a učitelé. 2. J a z y k o v ý ž i v o t o p i s - dokumentuje proces učení se cizím jazykům, tzn. co už umíte vyjádřit, co jste se naučili. Studenti hodnotí sami sebe. 3. S o u b o r d o k u m e n t ů a p r a c í - je sbírkou osobních prací nejrůznějšího charakteru, které názorně dokládají, jakých výsledků jste dosáhli, např.diplomy, vysvědčení z kurzů. Pokud student zamešká více jak 25% odučených hodin kteréhokoliv předmětu za klasifikační období, pak podle vnitřního řádu školy zpravidla musí prokázat své znalosti při komisionální zkoušce. Takže určitě je lepší, pro návštěvu zubní ordinace apod., využít čas mimo vyučování! Na závěr telefonické a ové spojení na třídní učitele: I Mgr. Zdeňka Smutná II Mgr.Jana Daňková III Mgr.Pavel Polcr IV Mgr.Martina Šubčíková V Mgr.Blanka Chmelařová VI Mgr.Bohumila Měchurová VII Mgr.Martina Kubíčková VIII Mgr.Jana Krčová Kancelář školy Zástupkyně ředitele pro výuku , Ředitel školy , Mezinárodní jazykové certifikáty Na CMG se studenti mohou připravovat ke složení mezinárodních jazykových certifikátů, které jsou podmínkou pro studium v zahraničí a pro přijetí do zaměstnání u mnoha firem. Při přijímacích zkouškách na vysoké školy mohou znamenat další cenné body do celkového součtu a jsou zařazeny do mezinárodního systému pro hodnocení úrovně znalosti evropských jazyků (viz článek Mgr.Pokorné Evropské jazykové portfolio ). Příprava probíhá především v rámci volitelných či nepovinných hodin konverzace v anglickém, německém či francouzském jazyce v posledních ročnících studia (pokud by se student chtěl připravovat v kurzech, které pořádají např. jazykové školy, roční kurzovné činí až 25 tisíc Kč). Certifikát se skládá na Britské radě (anglický jazyk, poplatek Britské radě činí 3.950Kč), Goethově institutu (německý jazyk) a z francouzského jazyka přímo u nás na škole (poplatek Francouzském institutu činí 300Kč). Kandidáti jsou testováni ze čtyř jazykových dovedností: poslechu, mluvení, čtení a psaní. Tyto části zahrnují řadu úkolů, které hodnotí schopnost prakticky používat cizí jazyk v různých situacích a efektivně komunikovat v cizím jazyce. V případě neúspěchu se peníze nevracejí. Úspěšnost přihlášených studentů CMG byla dosud následující: anglický jazyk 100%, německý jazyk 100%, francouzský jazyk (nejvíce studentů) 100%. Určitou nevýhodou je, že o výsledku se studenti doví často s dvouměsíčním zpožděním, protože testy se opravují v zahraničí. Student, který složí jazykový certifikát, je výborně připraven ke složení maturitní zkoušky. Škoda tuto příležitost nevyužít! Výměnné pobyty v Německu Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás už na začátku školního roku upozornili na výměnný pobyt, který se uskuteční především pro studenty VI, popřípadě VII. Naše partnerská škola se nachází v pěkné oblasti severního Německa a studenti mají možnost procvičit si v praxi, co se naučili v hodinách německého jazyka ve škole. Pobyt německých studentů v Prostějově je plánován na období května 2007, naši studenti navštíví město Porta Westfalica v době od června Během pobytu v Německu plánujeme i návštěvu Berlína. Studenti si platí pouze jízdenku tam a zpět, pobyt v Německu je hrazen naším partnerem. Očekává se, že se naopak studenti v ČR postarají o své německé kamarády. Mgr. Martina Malečková, vyučující NJ Evropské jazykové portfolio Tedy vše, čím byste se chtěli pochlubit. Svou sbírku můžete postupně obměňovat. Evropské jazykové portfolio užívá šesti mezinárodních jazykových úrovní, které Rada Evropy navrhla. Stejné úrovně se používají v mnoha evropských zemích. Nejnižší úroveň je A1 (Beginner) a potom A2(Elementary). O něco vyšší je B1(Lower Intermediate) a pak B2 (Upper Intermediate). Ještě vyšší je C1(Advanced) a nejvyšší C2(very advanced), což je prakticky na úrovni rodilého mluvčího. S EJP se pracuje několik let. Student by ho měl ukázat všem novým vyučujícím, aby věděli, čeho dosáhl. Proto by mělo být snahou všech studujících, aby byly všechny údaje úplné a měli se čím pochlubit. Mgr. Božena Pokorná vyučující AJ

5 Duchovní život na CMG Cílem práce školního kaplana na CMG v Prostějově je napomáhat integrálnímu rozvoji osobnosti studentů. Činnost školního kaplana se dělí do těchto částí: A. Školní činnost 1. pravidelná výuka náboženství a etiky 2. slavení bohoslužby ve školní kapli 3. duchovní rozhovory se studenty a vyučujícími 4. zajišťování duchovních obnov pro studenty a vyučující 5. rozvoj školní scholy 6. duchovní vedení na školních kurzech (kurzy osobnostního růstu, sportovní a turistické kurzy) B. Mimoškolní činnost 1. metodická a duchovní příprava studentů animátorů pro práci s dětmi a mladými lidmi ve spolupráci s Klubem SHM Prostějov a školním klubem Oáza 2. příprava krátkodobých prázdninových akcí v průběhu školního roku (podzimní, vánoční a jarní prázdniny) 3. příprava a vedení letních pobytových a putovních táborů Všechny tyto aktivity jsou určeny jak pro studenty CMG Prostějov, tak i pro děti a mladé lidi města Prostějova i prostějovského děkanátu. Ing. Jaroslav Němec, školní kaplan Jak bude vypadat nová maturita a kterých studentů se bude týkat? Podle nového školního zákona budou probíhat maturity ve školním roce 2007/08, tj. budou se týkat již letošních studentů septimy. Maturita bude mít dvě části: část společnou všem středním školám ČR (tzv. společnou část) část profilovou - školní Společná část maturitní zkoušky je zadávána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a má 3 části: Písemná a ústní zkouška z českého jazyka» Písemná část obsahuje dvě části: - Didaktický šedesátiminutový test zaměřený na schopnost práce s textem - Písemná šedesátiminutová práce zaměřená na písemné produktivní dovednosti» Ústní část trvá 15 minut a žák má 15 minut na přípravu Písemná a ústní zkouška z cizího jazyka ( anglický nebo francouzský nebo německý jazyk)» Písemná část obsahuje dvě části: - Didaktický stominutový test, který obsahuje poslechový subtest v délce 40 minut a test, který ověřuje jazykové kompetence - Strukturovaná písemná práce, která ověřuje písemný projev» Ústní část trvá 15 minut a žák má 15 minut na přípravu Volitelná zkouška formou písemného devadesátiminutového testu. Student si vybírá jednu z těchto čtyř zkoušek:» Matematika» Občanský základ (zahrnuje předměty základy společenských věd, dějepis)» Přírodovědně technický základ (zahrnuje předměty fyzika, biologie, zeměpis, chemie)» Informačně technologický základ (zahrnuje předmět informační a výpočetní technika) Profilová část je zadávána školou a skládá se ze tří povinných zkoušek (další si student může zvolit dobrovolně). Na Cyrilometodějském gymnáziu si studenti budou moci volit zkoušky z předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, matematika, informační a výpočetní technika (popř. informačně technologický základ), dějepis, základy společenských věd, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, občanský základ a přírodovědně technický základ. Forma zkoušky může být klasická ústní v délce 15 minut se stejně dlouhou přípravou, ale také písemný test, obhajoba maturitní práce či kombinace uvedených forem. Informovanost rodičů pomocí SMS zpráv Proběhla třídní schůzka a k Vám se informace nedostala? Vůbec nevíte o tom, že se 31.května na farní zahradě konala skvělá Zahradní slavnost pro rodiče studentů CMG? Nezlobte se na své děti, i ony mají svých povinností více než dost a pozvánka občas ve školní brašně uvízne déle, než by měla. Abychom zapomínání předcházeli, již od minulého školního roku nabízíme možnost informovat rodiče pomocí sms nebo ových zpráv (pokud uvedete oba kontakty, uveďte, který kontakt upřednostňujete zpráva bude přicházet pouze na preferenční kontakt, druhý kontakt je záložní). Pokud jste ještě škole nedali číslo svého mobilu a ovou adresu, můžete to provést i telefonicky ( či em na adresu Pokud jste své číslo či adresu škole poslali a přesto Vám zprávy nechodí, vznikla někde chybička a prosím uveďte znovu správné číslo a ovou adresu. Slibujeme, že Vás zprávami nezahltíme, ale budeme pečlivě vybírat a posílat jen skutečně důležité. Zase to školné si možná povzdechnete v září. Ano, jsme škola, kteá od rodičů vybírá příspěvek na vzdělání, tzv. školné. Přestože to nejsou velké částky (1 200 Kč na nižším, Kč na vyšším gymnáziu ročně), může být s placením celá řada problémů třeba jen nezapomenout. Proto Vám nabízíme několik způsobů, jak školné můžete uhradit. Vyberte si ten, který bude pro Vás nejsnazší: a) osobně v kanceláři školy b) jednorázovým převodem na účet Cyrilometodějského gymnázia u České spořitelny, pobočka Prostějov účet číslo /0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo studenta (bez lomítka) c) formou měsíčních splátek - trvalým příkazem na výše uvedený účet se zadaným variabilním symbolem d) složenkou, kterou Vám každoročně zasíláme po Vašem studentovi. Pokud se stane, že z jakýchkoli důvodů nemůžete školné uhradit, můžete vyplnit formulář Žádost o zproštění platby příspěvku na vzdělání a doručit ho na ředitelství školy. Příslušný formulář najdete na webových stránkách školy či obdržíte v kanceláři školy. O hospodaření s takto svěřenými prostředky Vás pak každoročně informuje ročenka školy, kterou si můžete zakoupit v informačním centru školy v podkroví školní budovy. Takže příště už snad žádné problémy s placením školného! Středisko pro volný čas dětí a mládeže Oáza Do odjezdu autobusu zbývá hodina, nestíhám se doma naučit, potřebuji dárek k Vánocům, chci přijít na jiné myšlenky a popovídat se svými přáteli Kde? Ve středisku pro volný čas dětí a mládeže Oáza - Středisko Oáza najdete v přízemí Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Je otevřeno každý pracovní den od 7.00 do hodin. Dopoledne slouží hlavně jako studovna, místo pro krátký oddech mezi hodinami a doplnění energie ze školního bufetu. Ke klubu patří malá keramická dílna s keramickým kruhem. V pravidelných kroužcích a dílnách se mohou studenti zdokonalovat v mnoha dovednostech. Při jednorázových akcích se dovídají spoustu informací a zažijí mnoho zajímavého. V klubu studenti společně prožívají krásné a veselé chvíle se svými přáteli, poznávají nové lidi, a to nejen z České republiky, ale i z Německa a Polska, protože klub Oáza je součástí mezinárodního programu Klub-net, na který přispěla nadace NROS. Vedoucí Mgr. Vít Forbelský 5

6 Studenti se mohou přihlásit do těchto nepovinných předmětů: Konverzace v anglickém jazyce, francouzském jazyce a německém jazyce v septimě a oktávě (Mark Miller B. A., prof. Hyllová, Mgr. Soukupová a prof. Knapová) Sborový zpěv ve všech ročnících gymnázia (Mgr. Měchurová) Nepovinné předměty budou vyučovány od 15.září. Studenti se také mohou přihlásit do řady tvůrčích dílen a zájmových kroužků, které pro ně přímo ve škole organizuje školní studentský klub Oáza (vedoucí školního klubu je Mgr.Forbelský). V letošním školním roce si studenti mohou vybrat z nabídky: Tvůrčí dílny a kroužky se naplno rozběhnou od 1.října. Kdyby někdo z Vás, rodičů nebo přátel se chtěl ujmout vedení dalšího zájmového útvaru nebo tvůrčí dílny, jste vítáni!!! Zdravotní péče o studenty Protože zdravotní pojišťovny stomatologům již nehradí preventivní prohlídky, škola je nezajišťuje. Přesto prosím pamatujte na zdravotní prevenci a nejméně jednou ročně svého studenta na prohlídku pošlete pokud možno v době mimo vyučování. Preventivní prohlídka dorostového lékaře probíhá na základě pozvání lékaře vždy jednou za dva roky až do věku 19 let studenta. 6 Nepovinné předměty a tvůrčí dílny Nové www stránky školy Dne byly uvedeny do zkušebního provozu nové webové stránky naší školy. Cílem vznikající prezentace je především poskytovat informace studentům, rodičům a ostatním zájemcům o CMG. Naší snahou je maximální přehlednost a možnost postupně stránky rozšiřovat o další tzv. moduly. Novinkou je zaváděný redakční systém, který umožní operativně spravovat obsah stránek a tím přispět k jejich stálé aktuálnosti. Rádi uvítáme Vaše připomínky a návrhy na adrese nebo na tel. čísle Stanislav Kajtár správce webu Kromě osobní návštěvy, telefonického či ového dotazu můžete získat další informace prostřednictvím webových stránek školy či školní ročenky. Na Internetu nás najdete na adrese http: //cmg.prostejov.cz Uvádíme zde všechny důležité údaje o škole, pracovnících i studentech (kromě těch, na které se vztahuje zákon č.101/2000sb. o ochraně osobních údajů), ale také přehled zastupování za nepřítomné pedagogy, formuláře žádostí, roční, měsíční i týdenní plán práce a další aktuální informace včetně známek Vašeho studen- Kroužek,dílna Vedoucí Termín schůzek Místo Aerobik MVDr. Malečková Po 16:00-17:00 tělocvična Kom.4 Basketbalový V. Vylášek Pá tělocvična Kom.4 Řezbářství a graf. p. Pitronová klubovna šk.klubu Doučování studenti dle dlomluvy učebna Fj, Studovna, Sborovna, Klubovna šk.klubu Dramat.dílna Mgr. Forbelský Jazyková uč. 107 Filmový klub Mgr. Forbelský 1 x za 2 měsíce klubovna šk.klubu Florbal Mgr. Košák Čt 15:00-16:00 tělocvična Kom.4 Fotograf.dílna klubovna šk.klubu Franc.divadlo prof. Hyllová Jazyková uč. 107 IVT,programování Mgr. Matyášková učebna IVT Keramika prof. Náglová klubovna šk.klubu Keramika pro školku prof. Náglová klubovna šk.klubu Konverzace v Aj pro V, VI dle domluvy Konverzace v Nj pro V, VI Prof. Knapová Učebna jazyků 413 Konverzace ve Fj pro IV, V, VI Prof. Hyllová Jazyková uč. 107 Kytarová školička Mgr. Forbelský Po/St 14:30 Jazyková uč. 107 Německé divadlo Prof. Knapová, uč.čj 307 Jazyková uč. 107 Redakční rada šk.časopisu Mgr. Wernerová klubovna šk.klubu Schola o. Jaroslav Němec 10:20-10:40 školní kaple Volejbal prof. Springer St 14:30-16:00 ZŠ E.Valenty Výtvarná dílna Dr. Snášelová St 14:05 15:30 učebna D a Vv Výtvarný kruh pro dospělé Dr. Snášelová Út 16:00-18:00 učebna Vv Studenti na internetu Studenti mají k dispozici internetovou učebnu denně do 18 hodin. Zajímá Vás, které stránky navštěvují a kolik dat mají staženo? Pokud ano, pak tady je návod: a) Otevřete webové stránky naší školy na stránce: Zde se Vám objeví nabídka: Přehled uživatelů Internetu a jejich stažených dat z období: měsíce, týdne, dne. b) Po kliknutí na příslušné období se Vám otevře seznam jednotlivých období daného typu. Zvolte si příslušný měsíc, týden, den, který Vás zajímá. c) Po kliknutí na období se Vám otevře seznam uživatelských jmen všech studentů, kteří se ve zobrazeném období přes školní server připojovali na Internet. Najděte přihlašovací jméno Vašeho studenta a klikněte. d) Otevře se Vám seznam v daném období navštívených stránek s dalšími informacemi. Nyní jistě můžete klidně spát, protože Váš student se připojoval jen na stránky se vzdělávacími programy a Vy už víte, proč se mu tak skvěle daří ve studiu! Jak získat další informace o škole? ta (přístupné jen rodičům po zadání přístupového hesla) a informace z Klubu studentů, rodičů a přátel CMG. V Informačním centru školy (v budově školy v podkroví) je nově k prodeji nová ročenka školy (100 Kč). V ní Vám přinášíme přehled nejdůležitějších informací z uplynulého školního roku, včetně textů přijímacích zkoušek či témat maturitních písemných prací z českého jazyka, ale hlavně fotografií ze školní akcí, výsledky soutěží a literární práce Vašich studentů. ICM Informační centrum pro mládež ICM je místo, kam může přijít každý nejen žáci a studenti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Získáte zde informace (rozdělené do jedenácti základních oblastí) v tištěné i v elektronické podobě. Můžete u nás využít počítač, internet, scanner, tiskárnu nebo třeba kopírku. K dispozici jsou i kvalitní encyklopedie v knižní i elektronické podobě. Studenti mohou získat informace o brigádách, zakoupit kartu EURO<26 (slevová karta při cestování po České republice i Evropě), slevovou kartu ISIC (která je navíc mezinárodně uznávaným průkazem studenta). Zájemcům ve věkovém rozmezí 15 až 26 let nabízíme ve spolupráci s ČNA poradenskou činnost ohledně programu MLÁDEŽ, který je financován z prostředků EU. ICM je zároveň i vzdělávacím centrem školy organizuje další vzdělávání dospělých především v oblasti informačních technologií a nově připravuje i další vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Sledujte webové stránky ICM! Informační centrum pro mládež je otevřeno i pro každého z rodičů v pracovní dny od 7:30 do 8:00 hodin, od 10:20 do 10:40 hodin a od 14:00 do 18:00 hodin včetně prázdnin. Stanislava Rotterová, vedoucí ICM Výuka tělocviku v septimě a oktávě bude letos opět pojata netradičně, ale snad pro studenty příjemnější formou. Protože základní náplň osnov splníme v předchozích šesti ročnících studia, nabízíme našim nejstarším studentům možnost zvolit si tělovýchovnou aktivitu. Každá skupina absolvuje dvě hodiny tělocviku týdně, jejichž náplň si studenti mohou volit z nabídky: plavání, sportovní hry a klasický tělocvik (vhodný především pro ty, kteří uvažují o přihlášce k dalšímu studiu na obory, které vyžadují složit přijímací zkoušku z tělesné výchovy). No řekněte, nechtěli byste dnes také chodit do školy nebo alespoň do tělocviku? Pro CMG vyrobila Computer Media s.r.o.

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014 Informační listy Vážení rodiče, Vážení rodiče vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přejeme si, aby to byl rok nových objevů pro studenty, rok dobrých zpráv pro jejich rodiče, rok smysluplné

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Obchodní akademie 6-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos Školní vzdělávací program KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos gymnázium (čtyřleté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-41-M/01 Sociální činnost

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-41-M/01 Sociální činnost Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-41-M/01 Sociální činnost Obsah ŠVP SOCIÁLNÍ ČINNOST - AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O G Y M N Á Z I A

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O G Y M N Á Z I A Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O G Y M N Á Z I A G y m n á z i um, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro Gymnázium, České

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Wilsonova 405, 392 01 Soběslav Školní vzdělávací program Zednické práce Obor vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce Školní vzdělávací program -

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM BROUMOV HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Ať každý hájí své názory, neboť úsudky jsou svobodné. Cicero 2 Část Obsah Strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST STRUKTURA ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STR.4 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MOJE ŠKOLA GYMNÁZIUM, BROUMOV, HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP G Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero 2 Část

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV)

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) Školní vzdělávací program Církevní gymnázium v Kutné Hoře Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) 1 OBSAH OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...6 2.1. VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY...6 2.2.

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více