Informační listy Cyrilometodějského gymnázia Prostějov pro školní rok 2006 / 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační listy Cyrilometodějského gymnázia Prostějov pro školní rok 2006 / 2007"

Transkript

1 Informační listy Základní údaje o škole Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově, Komenského 17, Prostějov Telefon: Fax: ová adresa: Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké Datum vzniku školy: 24.ledna 1992 Právní forma: školská právnická osoba, 721, IČO: Studijní obor: gymnázium, osmileté studium, K/801 Zaměření studia: všeobecné Účet školy pro sponzorské dary: Česká spořitelna Prostějov, č.ú.: /0800 Ředitel: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, telefon , , Zástupce ředitele pro výuku: Mgr.Irena Wernerová, telefon , , Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.marie Cagalová, telefon , , Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte, telefon , , Pracovník pověřený poskytováním informací: paní Marie Richterová, telefon , Pracovník pověřený vyřizováním stížností: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, telefon , , Ke zřizovateli školy je možné se odvolat prostřednictvím ředitele CMG proti těmto rozhodnutím: - o přijetí žáka ke studiu - o přerušení studia - o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia - o žádosti žáka ke změně studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky Má-li žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může požádat ředitele školy o přezkoušení. Veškerá odvolání je třeba podat do tří dnů ode dne, kdy se zákonný zástupce žáka nebo žák dozvěděl o výsledku, proti kterému podává odvolání. Školní kaple sv.cyrila a Metoděje je otevřena denně od 7 do 18 hodin Školní mše je každou středu ve školní kapli od 7:55 hodin. Rodiče jsou vítáni! Od 4.září 2006 začínáme v primě a sekundě učit podle vlastního školního vzdělávacího programu!!! Podle školského zákona jsou povinny všechny základní školy a víceletá gymnázia nejpozději od 1.září 2007 vzdělávat podle vlastních vzdělávacích programů. Díky úsilí pedagogů naší školy začínáme s ročním předstihem již od letošního září se třídy prima a sekunda Cyrilometodějského gymnázia začínají učit podle nového školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program jsme nazvali Doopravdy a název vyjadřuje úsilí, se kterým pedagogové Nový školní vzdělávací program přistupují ke své práci, ale také nasazení, které vyžadujeme po našich studentech ne jako studovat, ne jako žít, ale vzít svůj život doopravdy, uchopit život jako výzvu, šanci být sami sebou, být doopravdy teď a tady, být doopravdy pro druhé. Rozvinout vlohy a nadání, kterými jsme byli obdarováni. Snad nejlépe školní vzdělávací program CMG charakterizuje motto programu citát pana profesora Petra Piťhy: Neusilujte o to, abyste byli dokonalí. Neusilujte dokonce ani o to, abyste byli dobří. Usilujte jen o to, abyste dnes byli lepší, než jste byli včera. Důraz vzdělávání je nově položen na tzv. klíčové Září 2006 Vážení rodiče vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přáli bychom si, aby to byl rok plný pohody a radostné pracovní atmosféry. Rok, ve kterém Vaše děti udělají velký krok ke smysluplnému a zodpovědnému dospělému životu. Na několika stránkách Vám nabízíme informace, o kterých si myslíme, že Vám budou po celý rok užitečné. I když některé jsou jen opakováním již známých faktů, jiné jsou novinkou. A tak snad každý z Vás najde v Infolistech informace, které zaujmou. S přáním jen samých dobrých zpráv v průběhu celého školního roku za všechny pracovníky CMG Mgr. Jaroslav Fidrmuc Organizace působící při škole Klub studentů, rodičů a přátel CMG Sídlo: Komenského 17, Prostějov Datum vzniku: 6.května 1992 IČO: Právní forma: občanské sdružení Předseda: Ing. František Hynek, Orgány Klubu: Valná hromada, rada klubu, revizní komise Číslo účtu: /0300, ČSOB Prostějov Školní sportovní klub jednota Orla Prostějov Sídlo: Komenského 17, Prostějov Datum vzniku: Zřizovatel: CMG a Tj Orel Právní forma: nemá právní subjektivitu Vedoucí: MVDr. Zuzana Malečková Informační centrum mládeže Sídlo: Komenského 17 Datum vzniku: Zřizovatel: Klub studentů, rodičů a přátel CMG Právní forma: nemá právní subjektivitu ICM má regionální zastoupení pro organizace: - Česká národní agentura pro mládež Praha (ČNA) - Eurodesk, informační portál EU Vedoucí: Stanislava Rotterová Školní klub Oáza Sídlo: Komenského 17 Datum vzniku: Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké Právní forma: nemá právní subjektivitu Vedoucí: Mgr. Vít Forbelský kompetence způsobilosti, které jsou vzděláváním vytvářeny. Cílem školní práce nejsou izolované znalosti, ale schopnost získané znalosti, dovednosti a postoje uplatňovat v běžném životě. K základním kompetencím, které vzděláváním chceme u našich studentů vytvářet, patří kompetence existenciální (objevovat smysl svého života ale i každé své činnosti), kompetence osobnostní (být sám sebou), sociální (aktivně tvořit společenství), občanské (být platným členem současné společnosti), kompetence k učení a kritickému myšlení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikační a pracovní (včetně důrazu na kooperaci a týmovou práci). 1

2 Všemi předměty pak prolínají tzv.průřezová témata oblasti znalostí, dovedností a postojů, na které není zaměřen žádný vzdělávací předmět, přestože jsou pro život velmi důležité. Průřezovými tématy jsou osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova, mediální výchova a výchova náboženská. Školní vzdělávací program dále obsahuje kromě učebního plánu (stanovuje počty hodin jednotlivým předmětům) a osnov jednotlivých předmětů (určují především obsah výuky) také pravidla pro hodnocení žáků a pravidla pro sebeevaluaci výsledků školy. Celý dokument školního vzdělávacího programu obsahuje přes 200 stran textu a pro Vás, kteří se chcete s programem blíže seznámit, je k dispozici v kanceláři školy. S novými webovými stránkami školy (měly by být v plném provozu od října letošního roku) připravujeme i zveřejnění celého školního Poplatky na CMG pro školní rok 2006/07 Povinné poplatky: Příspěvek na vzdělání studenta NG 1200Kč (kancelář, banka, složenka) Příspěvek na vzdělání studenta VG 2400Kč (kancelář, banka, složenka) Vstupní čip (zálohová platba) 200 Kč (TU, kancelář) Klíček k šatní skříňce (zálohová platba) 50 Kč (TU, kancelář) Studijní průkaz 30 Kč (TU, kancelář) Další zpoplatněné služby: Prodej: Další studijní průkaz (při ztrátě, zničení apod.) Ročenka školy Tričko s logem školy Polokošile s logem školy Přihláška na SŠ Přihláška na VOŠ Přihláška na VŠ Internet: Internet pro členy ŠK a SVČ Oáza: Internet pro studenty CMG, nečleny ŠK a SVČ Oáza: Použití tiskárny: Tisk stránky A4(jednostranně, černobíle) Tisk stránky A4 (oboustranně,černobíle) Tisk stránky A4(jednostranně, barevně) Tisk stránky A4 (oboustranně,barevně) Použití kopírky : Dobití karty na 50 kopií 50 Kč(kancelář) 100 Kč(ICM) 210 Kč(ICM) 350Kč (ICM) 5 Kč (kancelář) 5 Kč (kancelář) 10 Kč (kancelář) 200 MB / měsíc zdarma, 1 Kč / MB nad limit 40 MB / měsíc zdarma, 1 Kč / MB nad limit 1,- Kč (ICM) 1,50 Kč (ICM) 10,- Kč (kancelář) 15,- Kč (kancelář) Kopírovací karta prázdná (opakované použití) 20 Kč (ICM) 60 Kč (ICM) Poskytování informací: Každých započatých 10 minut práce spojené s poskytnutím požadované informace 10Kč (kancelář) Poskytnutí informace o prospěchu a chování studenta (pouze zákonnému zástupci) zdarma Vyhotovení kopie formátu A4: Stránka jednostranně (černobíle) 1,Kč (ICM, kancelář) Stránka oboustranně (černobíle) 1,50 Kč (ICM, kancelář) Kopírování na disketu, vypálení dat na CD 20,- Kč (ICM, kancelář) Telekomunikační poplatky a poštovné dle platných tarifů Druhopis vysvědčení 30 Kč (kancelář) Půjčování materiálu (pouze studentům a zaměstnancům školy): Půjčení sjezdových lyží včetně hůlek 30 Kč/den (kancelář) Půjčení běžeckých lyží včetně hůlek 20 Kč/den (kancelář) Půjčení lyžařských bot pro sjezdové lyže 20 Kč/den (kancelář) Půjčení lyžařských bot pro běžecké lyže 20 Kč/den (kancelář) Program osobnostního rozvoje studenta Pevnou součástí učebního plánu školy je Program osobnostního rozvoje studenta. O co vlastně jde a co všechno obnáší? Úkolem vzdělávání není jen připravit žáky na jejich budoucí profesní kariéru, ale ve spolupráci s rodinou rozvíjet osobnost mladého člověka (tj. samostatného, tvořivého a zodpovědného člověka se zdravou sebedůvěrou, který ví kdo je, co chce, kam kráčí) a jeho schopnost být členem společnosti (tj. vyznat se ve společnosti a aktivně vytvářet společenství). Hlavní díl práce se odvíjí ve výuce především občanské výchovy, základů společenských věd a náboženství (jehož součástí je i výuka etiky), na duchovních obnovách, v hnutí animátorů a speciálních kurzech. Na začátku primy studenti absolvují seznamovací kurz Kdo jsi?. Během čtyřdenního pobytu ve vzdělávacím středisku ve Staré Vodě v Jeseníkách se nově přijatí studenti, kteří přicházejí z různých škol Prostějovska, vzájemně seznámí a najdou si nové kamarády. Jednodenní kurz Umím se učit! připomene novým studentům školy pravidla efektivního studia. V sekundě absolvují formou čtyřdenního pobytového kurzu dramatické výchovy úvod do praktické sociální psychologie (kurz Nejsem tu sám ). Tercie (kurz s názvem Mně se líbí ) a kvarta (kurz s názvem Láska a zamilovanost ) se na pobytových seminářích věnují kultivaci vznikajících partnerských vztahů. Studenti kvinty na pobytovém kurzu Kdo jsem já? objevují své silné i slabé stránky a hledají smysl svého života. Na dvoudenním docházkovém kurzu s názvem Čemu věnuji svůj čas, tomu patří můj život probírají základy time managementu a organizace duševní práce. Sexta na pobytovém kurzu s názvem Žádný člověk není ostrov cíleně rozvíjí emoční inteligenci. Studenti septimy na kurzu Kam patřím přemýšlí o svém místě ve společnosti. Celý program je ukončen desetidenním Kurzem sociálních kompetencí, ve kterém se studenti aktivně zapojí do služby druhým lidem v domovech důchodců, dětských domovech a ústavech sociální péče. Vedoucími a lektory jednotlivých kurzů jsou o.ing.jaroslav Němec SDB, Mgr.Pavel Polcr, Mgr.Vít Forbelský a nově také Mgr.Marie Klašková. Od sekundy po septimu mají studenti možnost jedenkrát ročně absolvovat duchovní obnovu - prodloužený víkend se spirituálem školy a Mgr.Polcrem ve školícím středisku Stará Voda v Jeseníkách. Každá duchovní obnova má své téma Nazval jsem vás přáteli, Štěstí začíná uvnitř, Víra, naděje a láska, Ježíš Kristus, Láska a Pojď za mnou. Nedílnou součástí programu je animátorské hnutí společenství studentů, kteří chtějí aktivně pracovat pro druhé studenty, děti a mladé lidi jako vedoucí různých aktivit, lektoři kurzů, zdravotníci či vedoucí letních táborů. Do animátorského hnutí se mohou pod vedením o.jaroslava zapojit již studenti tercie a kvarty (příprava animátorů) a samozřejmě studenti vyššího gymnázia. Celý program doplňuje možnost účastnit se charitativních sbírek (Mgr.Wernerová), konzultace v poradenském středisku pro osobnostní rozvoj (Mgr.Polcr, o.němec) či rozvíjet svou osobnost v malých zájmových společenstvích (schola, dramatická, keramická, výtvarná dílna, filmový klub, redakční rada školního časopisu, florbal, aerobic a další). Program rozvoje osobnosti studenta je podpořen ze sociálního fondu strukturálních fondů Evropské unie v rámci 1.programového období. 2

3 Klub studentů, rodičů a přátel školy Cílem práce Klubu je vytvářet zpětnou vazbu od rodičů směrem k vedení školy a tím se podílet na řízení školy a tvorbě koncepce školy. Úkolem Klubu je i podporovat rozvoj školy a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, aby se programu školy mohli účastnit v plném rozsahu. Členy jsou všichni rodiče, kteří v daném školním roce zaplatí členský příspěvek. Valné hromady Klubu jsou součástí třídních schůzek. Klub řídí Rada Klubu, každá třída má v Radě své zástupce. Předsedou Klubu je ing.františek Hynek ( který je pravidelně přítomen ve sborovně školy v průběhu rodičovských třídních schůzek. Radu Klubu je možné požádat o příspěvek pro studenty, kteří by se z finančních důvodů nemohli účastnit některé akce školy. Formuláře žádosti jsou na webových stránkách školy, v kanceláři školy nebo je možné je získat u třídních učitelů. Výkony studentů na CMG hodnotíme známkami a body. Hodnocení známkami je v našich zeměpisných šířkách zaběhnutý a obecně používaný způsob hodnocení, přestože nenese příliš podrobnou informaci o skutečných znalostech a dovednostech studenta. Proto ve většině předmětů přecházíme na bodové hodnocení, které je objektivnější a má větší vypovídací hodnotu. V některých předmětech hodnotíme pomocí bodů všechny výkony žáka a teprve na vysvědčení je počet bodů převeden na známku, v jiných předmětech se body hodnotí pouze velké písemky a bodové hodnocení je okamžitě převedeno na známku. Pro převod bodů na známku všichni vyučující používají tuto tabulku: Počet % bodů dosažených z osobního maxima Odpovídající známka (100-90)% 1 (89-75)% 2 (74-55)% 3 (54-40)% 4 (39-0)% 5 Jak to vypadá, když je žák hodnocen pouze body? Každá zkouška (ústní či písemná) má podle svého rozsahu a obtížnosti stanoven maximální počet bodů. Bodovány jsou i další výkony v hodinách - zpracování referátu, samostatné prezentace aj. Navíc body za aktivitu si žák může sám vylepšovat průběžné skóre - tj. závisí jen na něm, zda se spokojí se svými výkony a výslednou známkou, která se průběžně automaticky vypočítává(viz webové stránky školy), nebo se rozhodne ji zlepšit. Ve kterých předmětech se můžete s bodovým hodnocením setkat? - v cizích jazycích (francouzština, němčina, angličtina) Školních akcí je moc a pořád jen něco platíme! A určitě máte plnou pravdu. Výuku doplňujeme řadou kurzů, výměnných pobytů, poznávacích zájezdů, duchovních obnov a exkurzí. Jde nám o to, aby studenti jen neseděli ve školních lavicích, ale aby se učili poznatky prakticky uplatňovat. Chceme studentům nejen předat celou řadu informací (které navíc často velmi brzy zapomenou), ale vytvářet především určité hodnoty, postoje, styly práce - komplexně rozvíjet jejich osobnost a učit je týmové práci. Je samozřejmé, že tyto akce znamenají často další náklady je třeba cestovat do školícího střediska ve Staré Vodě nebo dokonce i do zahraničí. Přitom je ale velmi důležité, aby se všech akcí účastnili pokud možno všichni studenti třídy, pro kterou je akce určena! Klub studentů, rodičů a přátel školy Vám, kteří máte problémy s úhradou nákladů, nabízí pomoc ve formě finančního příspěvku na konkrétní akci. Stačí osobně v kanceláři školy vyzvednout nebo z webových stránkách CMG (http://cmg.prostejov.cz/ - ve fyzice (v septimě a v oktávě) - ve výpočetní technice a v tělesné výchově Proč používáme při hodnocení body? Bodové hodnocení - umožňuje nejvyšší možnou přesnost a komplexnost posuzování žákova výkonu, protože body zohledňují rozdíly mezi velkým a malým zkoušením, přesně vystihují i takové rozdíly, které se někteří učitelé snaží vystihnout známkami typu 2+, 3- apod. - minimalizuje subjektivní pohled učitele, protože kritéria pro bodové hodnocení jsou dopředu dána, žáci mohou v podstatě sami provést výpočty známek - vytváří systém, kterému žáci rozumějí, (např. v jazycích při ústním zkoušení mohou sami hodnotit výkony spolužáků) - podporuje sebekontrolu žáků a jejich aktivitu, protože mohou průběžně nejen sledovat hodnocení svých výkonů, ale mohou sami ovlivňovat svou výslednou známku Mgr.Alena Smyslilová Jak zjistím hodnocení svého studenta? Známky (či dosažené body, jejichž součet je průběžně převáděn na výslednou známku) vyučující zapisují do klasifikačního archu na webových stránkách školy a studenti si je zapisují do indexu studijního průkazu. Obě databáze jsou Vám k dispozici. Na webových stránkách (http://cmg.prostejov.cz) po výběru složky studium a dále složky klasifikace se Vám objeví kolonka pro vyplnění Příjmení Jméno (vyplňte bez diakritiky) a rodné číslo. Po odeslání dotazu se vám zobrazí katalogový list Vašeho studenta s jeho známkami od začátku aktuálního pololetí. Známky zapisuje přímo vyučující a nikdo jiný nemá oprávnění zapisovat další či měnit zapsané (dopsat známku můžete i ze svého PC, ale zápis se neuloží a tudíž příště nezobrazí). Učitelé známky aktualizují vždy k 15. a poslednímu formulare) stáhnout a vyplnit příslušný formulář, poslat třídnímu profesorovi, do kanceláře školy či předsedovi Klubu (Váš student nemusí o žádosti vůbec vědět. Členové rady, kteří o výši příspěvku rozhodují, jsou o informacích tohoto typu vázáni mlčenlivostí.). Příspěvek by Vám pak měl přijít domů poštou Na některé akce máte možnost čerpat finanční příspěvek i od zdravotních pojišťoven, které mohou klasifikovat lyžařský či turistický kurz jako ozdravný pobyt. Možnost přispět má často i Váš zaměstnavatel (z fondů FKSP či fondu sociálního) či odborová organizace. Pořádek v penězích dělá přátele, říká stará lidová moudrost. S vyúčtováním všech školních akcí třídy Vás na třídních schůzkách seznámí třídní učitelé nebo se můžete informovat u ekonomky školy, ing. Marie Cagalové, telefon , , Hodnocení studentů na CMG dni každého měsíce. Při jakýchkoliv problémech se zobrazením známek na webových stránkách školy, kontaktujte správce sítě, p. Sitteho: , Do studijního průkazu si studenti zapisují známky sami (pokud by je zapisoval učitel, je to zdržení ve vyučovací hodině a upřednostňujeme, aby se učitel žákům v hodině intenzivně věnoval, a ne aby plnil administrativní záležitosti). Tím, že si studenti zapisují známky do indexu sami, chceme studenty vést k odpovědnosti vůči svým výsledkům a svému pokroku ve vzdělání. Vás zároveň prosíme, abyste občas zkontrolovali, nakolik index Vašeho dítěte odpovídá katalogovému listu na webových stránkách. Učebnice, sešity a další školní potřeby si podle platné legislativy kupují studenti částečně sami. Na nižším gymnáziu (I IV) studentům učebnice půjčujeme, pracovní sešity pro výuku cizích jazyků (jsou určeny pro jednorázové použití) si studenti kupují sami přímo ve škole. Zeměpisné atlasy a matematicko-fyzikální a chemické tabulky půjčujeme studentům pouze ve škole a doporučujeme jejich zakoupení pro domácí přípravu. Studenti vyššího gymnázia (V-VIII) si všechny učebnice kupují sami. Pouze v odůvodněných případech si mohou učebnice půjčit od školy. Více informací o této možnosti je uvedeno na seznamu předepsané literatury pro školní rok, který každý student v červnu obdržel. Další učební pomůcky včetně potřeb pro výtvarnou výchovu si studenti vyššího i nižšího gymnázia kupují sami 3

4 Pokud potřebujete z jakýchkoliv důvodů uvolnit žáka z výuky, je třeba předem písemně požádat o uvolnění třídního učitele. Pokud se jedná o uvolnění na jediný den, stačí požádat i jen jeden den předem. Pokud se jedná o uvolnění na více dnů, pak Vás prosíme, pokud je to možné, požádat písemně s předstihem alespoň 3 dny. O uvolnění na dva a více dnů rozhoduje ředitel školy a rozhodnutí obdržíte písemně. Pokud nechcete, aby se žák účastnil některého vícedenního kurzu, pak je třeba zažádat na tyto dny o uvolnění z výuky. Není v silách školy organizovat výuku pro několik jedinců a ani pro žáky není přínosem pasivně trávit čas v jiném ročníku, než v tom, který navštěvují. Pokud žák onemocněl či se z jiných nepředvídatelných důvodů nedostavil do školy, pak prosím telefonicky či em informujte svého třídního učitele. Při návratu do školy vybavte studenta omluvenkou v indexu. Co vlastně slovo portfolio znamená? V původním smyslu slova to jsou desky, do kterých se ukládají dokumenty, obrazy, fotografie apod. Desky jsou pak dokladem toho, co umíme. Evropské jazykové portfolio ( EJP ) je dokladem jazykovým a vzniklo v Radě Evropy. Rada Evropy je důležitou evropskou organizací se sídlem ve francouzském Štrasburku. Chce, aby si lidé rozuměli a respektovali se. Zabývá se také zlepšováním jazykového vzdělávání. Proto Rada Evropy vytvořila a doufá, že ho budou moci využívat všichni Evropané. Portfolio má názorně a podle mezinárodně stanovených a srovnatelných kritérií informovat o jazykových dovednostech studentů. Zároveň má pomáhat učit se lépe a snadněji. Jedním z cílů vytvoření EJP je to, že v podmínkách jednotné Evropy bude moci každý člověk mít u sebe dokument, ve kterém je uvedena a potvrzena určitá úroveň osvojení cizího jazy- 4 Omlouvání absencí a uvolnění z výuky Rodič jako zákonný zástupce studenta je oprávněn podepisovat veškeré omluvenky. Pokud by omluvenku podepisoval lékař (není nutné) či jiná organizace (sportovní oddíl apod.), pak opět vždy pouze do indexu. Potvrzení lékaře je naopak nutné, pokud žádáte o částečné nebo úplné uvolnění z hodin tělesné výchovy. ka. Mělo by z něho být jasně vidět, co pomocí cizích jazyků dokážete. Do Portfolia by si měli studenti ukládat své nejlepší práce a zapisovat si, co se naučili. Také učitelé mohou zaznamenat a potvrdit, co už žáci v jazyce umějí. Jazykové portfolio má tři části: 1. J a z y k o v ý p a s - podává přehled o aktuální úrovni vašich jazykových znalostí, o vykonaných jazykových zkouškách, obsahuje seznam kritérií k sebehodnocení a stručný popis jednotlivých úrovní. Vyplňují ho studenti a učitelé. 2. J a z y k o v ý ž i v o t o p i s - dokumentuje proces učení se cizím jazykům, tzn. co už umíte vyjádřit, co jste se naučili. Studenti hodnotí sami sebe. 3. S o u b o r d o k u m e n t ů a p r a c í - je sbírkou osobních prací nejrůznějšího charakteru, které názorně dokládají, jakých výsledků jste dosáhli, např.diplomy, vysvědčení z kurzů. Pokud student zamešká více jak 25% odučených hodin kteréhokoliv předmětu za klasifikační období, pak podle vnitřního řádu školy zpravidla musí prokázat své znalosti při komisionální zkoušce. Takže určitě je lepší, pro návštěvu zubní ordinace apod., využít čas mimo vyučování! Na závěr telefonické a ové spojení na třídní učitele: I Mgr. Zdeňka Smutná II Mgr.Jana Daňková III Mgr.Pavel Polcr IV Mgr.Martina Šubčíková V Mgr.Blanka Chmelařová VI Mgr.Bohumila Měchurová VII Mgr.Martina Kubíčková VIII Mgr.Jana Krčová Kancelář školy Zástupkyně ředitele pro výuku , Ředitel školy , Mezinárodní jazykové certifikáty Na CMG se studenti mohou připravovat ke složení mezinárodních jazykových certifikátů, které jsou podmínkou pro studium v zahraničí a pro přijetí do zaměstnání u mnoha firem. Při přijímacích zkouškách na vysoké školy mohou znamenat další cenné body do celkového součtu a jsou zařazeny do mezinárodního systému pro hodnocení úrovně znalosti evropských jazyků (viz článek Mgr.Pokorné Evropské jazykové portfolio ). Příprava probíhá především v rámci volitelných či nepovinných hodin konverzace v anglickém, německém či francouzském jazyce v posledních ročnících studia (pokud by se student chtěl připravovat v kurzech, které pořádají např. jazykové školy, roční kurzovné činí až 25 tisíc Kč). Certifikát se skládá na Britské radě (anglický jazyk, poplatek Britské radě činí 3.950Kč), Goethově institutu (německý jazyk) a z francouzského jazyka přímo u nás na škole (poplatek Francouzském institutu činí 300Kč). Kandidáti jsou testováni ze čtyř jazykových dovedností: poslechu, mluvení, čtení a psaní. Tyto části zahrnují řadu úkolů, které hodnotí schopnost prakticky používat cizí jazyk v různých situacích a efektivně komunikovat v cizím jazyce. V případě neúspěchu se peníze nevracejí. Úspěšnost přihlášených studentů CMG byla dosud následující: anglický jazyk 100%, německý jazyk 100%, francouzský jazyk (nejvíce studentů) 100%. Určitou nevýhodou je, že o výsledku se studenti doví často s dvouměsíčním zpožděním, protože testy se opravují v zahraničí. Student, který složí jazykový certifikát, je výborně připraven ke složení maturitní zkoušky. Škoda tuto příležitost nevyužít! Výměnné pobyty v Německu Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás už na začátku školního roku upozornili na výměnný pobyt, který se uskuteční především pro studenty VI, popřípadě VII. Naše partnerská škola se nachází v pěkné oblasti severního Německa a studenti mají možnost procvičit si v praxi, co se naučili v hodinách německého jazyka ve škole. Pobyt německých studentů v Prostějově je plánován na období května 2007, naši studenti navštíví město Porta Westfalica v době od června Během pobytu v Německu plánujeme i návštěvu Berlína. Studenti si platí pouze jízdenku tam a zpět, pobyt v Německu je hrazen naším partnerem. Očekává se, že se naopak studenti v ČR postarají o své německé kamarády. Mgr. Martina Malečková, vyučující NJ Evropské jazykové portfolio Tedy vše, čím byste se chtěli pochlubit. Svou sbírku můžete postupně obměňovat. Evropské jazykové portfolio užívá šesti mezinárodních jazykových úrovní, které Rada Evropy navrhla. Stejné úrovně se používají v mnoha evropských zemích. Nejnižší úroveň je A1 (Beginner) a potom A2(Elementary). O něco vyšší je B1(Lower Intermediate) a pak B2 (Upper Intermediate). Ještě vyšší je C1(Advanced) a nejvyšší C2(very advanced), což je prakticky na úrovni rodilého mluvčího. S EJP se pracuje několik let. Student by ho měl ukázat všem novým vyučujícím, aby věděli, čeho dosáhl. Proto by mělo být snahou všech studujících, aby byly všechny údaje úplné a měli se čím pochlubit. Mgr. Božena Pokorná vyučující AJ

5 Duchovní život na CMG Cílem práce školního kaplana na CMG v Prostějově je napomáhat integrálnímu rozvoji osobnosti studentů. Činnost školního kaplana se dělí do těchto částí: A. Školní činnost 1. pravidelná výuka náboženství a etiky 2. slavení bohoslužby ve školní kapli 3. duchovní rozhovory se studenty a vyučujícími 4. zajišťování duchovních obnov pro studenty a vyučující 5. rozvoj školní scholy 6. duchovní vedení na školních kurzech (kurzy osobnostního růstu, sportovní a turistické kurzy) B. Mimoškolní činnost 1. metodická a duchovní příprava studentů animátorů pro práci s dětmi a mladými lidmi ve spolupráci s Klubem SHM Prostějov a školním klubem Oáza 2. příprava krátkodobých prázdninových akcí v průběhu školního roku (podzimní, vánoční a jarní prázdniny) 3. příprava a vedení letních pobytových a putovních táborů Všechny tyto aktivity jsou určeny jak pro studenty CMG Prostějov, tak i pro děti a mladé lidi města Prostějova i prostějovského děkanátu. Ing. Jaroslav Němec, školní kaplan Jak bude vypadat nová maturita a kterých studentů se bude týkat? Podle nového školního zákona budou probíhat maturity ve školním roce 2007/08, tj. budou se týkat již letošních studentů septimy. Maturita bude mít dvě části: část společnou všem středním školám ČR (tzv. společnou část) část profilovou - školní Společná část maturitní zkoušky je zadávána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a má 3 části: Písemná a ústní zkouška z českého jazyka» Písemná část obsahuje dvě části: - Didaktický šedesátiminutový test zaměřený na schopnost práce s textem - Písemná šedesátiminutová práce zaměřená na písemné produktivní dovednosti» Ústní část trvá 15 minut a žák má 15 minut na přípravu Písemná a ústní zkouška z cizího jazyka ( anglický nebo francouzský nebo německý jazyk)» Písemná část obsahuje dvě části: - Didaktický stominutový test, který obsahuje poslechový subtest v délce 40 minut a test, který ověřuje jazykové kompetence - Strukturovaná písemná práce, která ověřuje písemný projev» Ústní část trvá 15 minut a žák má 15 minut na přípravu Volitelná zkouška formou písemného devadesátiminutového testu. Student si vybírá jednu z těchto čtyř zkoušek:» Matematika» Občanský základ (zahrnuje předměty základy společenských věd, dějepis)» Přírodovědně technický základ (zahrnuje předměty fyzika, biologie, zeměpis, chemie)» Informačně technologický základ (zahrnuje předmět informační a výpočetní technika) Profilová část je zadávána školou a skládá se ze tří povinných zkoušek (další si student může zvolit dobrovolně). Na Cyrilometodějském gymnáziu si studenti budou moci volit zkoušky z předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, matematika, informační a výpočetní technika (popř. informačně technologický základ), dějepis, základy společenských věd, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, občanský základ a přírodovědně technický základ. Forma zkoušky může být klasická ústní v délce 15 minut se stejně dlouhou přípravou, ale také písemný test, obhajoba maturitní práce či kombinace uvedených forem. Informovanost rodičů pomocí SMS zpráv Proběhla třídní schůzka a k Vám se informace nedostala? Vůbec nevíte o tom, že se 31.května na farní zahradě konala skvělá Zahradní slavnost pro rodiče studentů CMG? Nezlobte se na své děti, i ony mají svých povinností více než dost a pozvánka občas ve školní brašně uvízne déle, než by měla. Abychom zapomínání předcházeli, již od minulého školního roku nabízíme možnost informovat rodiče pomocí sms nebo ových zpráv (pokud uvedete oba kontakty, uveďte, který kontakt upřednostňujete zpráva bude přicházet pouze na preferenční kontakt, druhý kontakt je záložní). Pokud jste ještě škole nedali číslo svého mobilu a ovou adresu, můžete to provést i telefonicky ( či em na adresu Pokud jste své číslo či adresu škole poslali a přesto Vám zprávy nechodí, vznikla někde chybička a prosím uveďte znovu správné číslo a ovou adresu. Slibujeme, že Vás zprávami nezahltíme, ale budeme pečlivě vybírat a posílat jen skutečně důležité. Zase to školné si možná povzdechnete v září. Ano, jsme škola, kteá od rodičů vybírá příspěvek na vzdělání, tzv. školné. Přestože to nejsou velké částky (1 200 Kč na nižším, Kč na vyšším gymnáziu ročně), může být s placením celá řada problémů třeba jen nezapomenout. Proto Vám nabízíme několik způsobů, jak školné můžete uhradit. Vyberte si ten, který bude pro Vás nejsnazší: a) osobně v kanceláři školy b) jednorázovým převodem na účet Cyrilometodějského gymnázia u České spořitelny, pobočka Prostějov účet číslo /0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo studenta (bez lomítka) c) formou měsíčních splátek - trvalým příkazem na výše uvedený účet se zadaným variabilním symbolem d) složenkou, kterou Vám každoročně zasíláme po Vašem studentovi. Pokud se stane, že z jakýchkoli důvodů nemůžete školné uhradit, můžete vyplnit formulář Žádost o zproštění platby příspěvku na vzdělání a doručit ho na ředitelství školy. Příslušný formulář najdete na webových stránkách školy či obdržíte v kanceláři školy. O hospodaření s takto svěřenými prostředky Vás pak každoročně informuje ročenka školy, kterou si můžete zakoupit v informačním centru školy v podkroví školní budovy. Takže příště už snad žádné problémy s placením školného! Středisko pro volný čas dětí a mládeže Oáza Do odjezdu autobusu zbývá hodina, nestíhám se doma naučit, potřebuji dárek k Vánocům, chci přijít na jiné myšlenky a popovídat se svými přáteli Kde? Ve středisku pro volný čas dětí a mládeže Oáza - Středisko Oáza najdete v přízemí Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Je otevřeno každý pracovní den od 7.00 do hodin. Dopoledne slouží hlavně jako studovna, místo pro krátký oddech mezi hodinami a doplnění energie ze školního bufetu. Ke klubu patří malá keramická dílna s keramickým kruhem. V pravidelných kroužcích a dílnách se mohou studenti zdokonalovat v mnoha dovednostech. Při jednorázových akcích se dovídají spoustu informací a zažijí mnoho zajímavého. V klubu studenti společně prožívají krásné a veselé chvíle se svými přáteli, poznávají nové lidi, a to nejen z České republiky, ale i z Německa a Polska, protože klub Oáza je součástí mezinárodního programu Klub-net, na který přispěla nadace NROS. Vedoucí Mgr. Vít Forbelský 5

6 Studenti se mohou přihlásit do těchto nepovinných předmětů: Konverzace v anglickém jazyce, francouzském jazyce a německém jazyce v septimě a oktávě (Mark Miller B. A., prof. Hyllová, Mgr. Soukupová a prof. Knapová) Sborový zpěv ve všech ročnících gymnázia (Mgr. Měchurová) Nepovinné předměty budou vyučovány od 15.září. Studenti se také mohou přihlásit do řady tvůrčích dílen a zájmových kroužků, které pro ně přímo ve škole organizuje školní studentský klub Oáza (vedoucí školního klubu je Mgr.Forbelský). V letošním školním roce si studenti mohou vybrat z nabídky: Tvůrčí dílny a kroužky se naplno rozběhnou od 1.října. Kdyby někdo z Vás, rodičů nebo přátel se chtěl ujmout vedení dalšího zájmového útvaru nebo tvůrčí dílny, jste vítáni!!! Zdravotní péče o studenty Protože zdravotní pojišťovny stomatologům již nehradí preventivní prohlídky, škola je nezajišťuje. Přesto prosím pamatujte na zdravotní prevenci a nejméně jednou ročně svého studenta na prohlídku pošlete pokud možno v době mimo vyučování. Preventivní prohlídka dorostového lékaře probíhá na základě pozvání lékaře vždy jednou za dva roky až do věku 19 let studenta. 6 Nepovinné předměty a tvůrčí dílny Nové www stránky školy Dne byly uvedeny do zkušebního provozu nové webové stránky naší školy. Cílem vznikající prezentace je především poskytovat informace studentům, rodičům a ostatním zájemcům o CMG. Naší snahou je maximální přehlednost a možnost postupně stránky rozšiřovat o další tzv. moduly. Novinkou je zaváděný redakční systém, který umožní operativně spravovat obsah stránek a tím přispět k jejich stálé aktuálnosti. Rádi uvítáme Vaše připomínky a návrhy na adrese nebo na tel. čísle Stanislav Kajtár správce webu Kromě osobní návštěvy, telefonického či ového dotazu můžete získat další informace prostřednictvím webových stránek školy či školní ročenky. Na Internetu nás najdete na adrese http: //cmg.prostejov.cz Uvádíme zde všechny důležité údaje o škole, pracovnících i studentech (kromě těch, na které se vztahuje zákon č.101/2000sb. o ochraně osobních údajů), ale také přehled zastupování za nepřítomné pedagogy, formuláře žádostí, roční, měsíční i týdenní plán práce a další aktuální informace včetně známek Vašeho studen- Kroužek,dílna Vedoucí Termín schůzek Místo Aerobik MVDr. Malečková Po 16:00-17:00 tělocvična Kom.4 Basketbalový V. Vylášek Pá tělocvična Kom.4 Řezbářství a graf. p. Pitronová klubovna šk.klubu Doučování studenti dle dlomluvy učebna Fj, Studovna, Sborovna, Klubovna šk.klubu Dramat.dílna Mgr. Forbelský Jazyková uč. 107 Filmový klub Mgr. Forbelský 1 x za 2 měsíce klubovna šk.klubu Florbal Mgr. Košák Čt 15:00-16:00 tělocvična Kom.4 Fotograf.dílna klubovna šk.klubu Franc.divadlo prof. Hyllová Jazyková uč. 107 IVT,programování Mgr. Matyášková učebna IVT Keramika prof. Náglová klubovna šk.klubu Keramika pro školku prof. Náglová klubovna šk.klubu Konverzace v Aj pro V, VI dle domluvy Konverzace v Nj pro V, VI Prof. Knapová Učebna jazyků 413 Konverzace ve Fj pro IV, V, VI Prof. Hyllová Jazyková uč. 107 Kytarová školička Mgr. Forbelský Po/St 14:30 Jazyková uč. 107 Německé divadlo Prof. Knapová, uč.čj 307 Jazyková uč. 107 Redakční rada šk.časopisu Mgr. Wernerová klubovna šk.klubu Schola o. Jaroslav Němec 10:20-10:40 školní kaple Volejbal prof. Springer St 14:30-16:00 ZŠ E.Valenty Výtvarná dílna Dr. Snášelová St 14:05 15:30 učebna D a Vv Výtvarný kruh pro dospělé Dr. Snášelová Út 16:00-18:00 učebna Vv Studenti na internetu Studenti mají k dispozici internetovou učebnu denně do 18 hodin. Zajímá Vás, které stránky navštěvují a kolik dat mají staženo? Pokud ano, pak tady je návod: a) Otevřete webové stránky naší školy na stránce: Zde se Vám objeví nabídka: Přehled uživatelů Internetu a jejich stažených dat z období: měsíce, týdne, dne. b) Po kliknutí na příslušné období se Vám otevře seznam jednotlivých období daného typu. Zvolte si příslušný měsíc, týden, den, který Vás zajímá. c) Po kliknutí na období se Vám otevře seznam uživatelských jmen všech studentů, kteří se ve zobrazeném období přes školní server připojovali na Internet. Najděte přihlašovací jméno Vašeho studenta a klikněte. d) Otevře se Vám seznam v daném období navštívených stránek s dalšími informacemi. Nyní jistě můžete klidně spát, protože Váš student se připojoval jen na stránky se vzdělávacími programy a Vy už víte, proč se mu tak skvěle daří ve studiu! Jak získat další informace o škole? ta (přístupné jen rodičům po zadání přístupového hesla) a informace z Klubu studentů, rodičů a přátel CMG. V Informačním centru školy (v budově školy v podkroví) je nově k prodeji nová ročenka školy (100 Kč). V ní Vám přinášíme přehled nejdůležitějších informací z uplynulého školního roku, včetně textů přijímacích zkoušek či témat maturitních písemných prací z českého jazyka, ale hlavně fotografií ze školní akcí, výsledky soutěží a literární práce Vašich studentů. ICM Informační centrum pro mládež ICM je místo, kam může přijít každý nejen žáci a studenti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Získáte zde informace (rozdělené do jedenácti základních oblastí) v tištěné i v elektronické podobě. Můžete u nás využít počítač, internet, scanner, tiskárnu nebo třeba kopírku. K dispozici jsou i kvalitní encyklopedie v knižní i elektronické podobě. Studenti mohou získat informace o brigádách, zakoupit kartu EURO<26 (slevová karta při cestování po České republice i Evropě), slevovou kartu ISIC (která je navíc mezinárodně uznávaným průkazem studenta). Zájemcům ve věkovém rozmezí 15 až 26 let nabízíme ve spolupráci s ČNA poradenskou činnost ohledně programu MLÁDEŽ, který je financován z prostředků EU. ICM je zároveň i vzdělávacím centrem školy organizuje další vzdělávání dospělých především v oblasti informačních technologií a nově připravuje i další vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Sledujte webové stránky ICM! Informační centrum pro mládež je otevřeno i pro každého z rodičů v pracovní dny od 7:30 do 8:00 hodin, od 10:20 do 10:40 hodin a od 14:00 do 18:00 hodin včetně prázdnin. Stanislava Rotterová, vedoucí ICM Výuka tělocviku v septimě a oktávě bude letos opět pojata netradičně, ale snad pro studenty příjemnější formou. Protože základní náplň osnov splníme v předchozích šesti ročnících studia, nabízíme našim nejstarším studentům možnost zvolit si tělovýchovnou aktivitu. Každá skupina absolvuje dvě hodiny tělocviku týdně, jejichž náplň si studenti mohou volit z nabídky: plavání, sportovní hry a klasický tělocvik (vhodný především pro ty, kteří uvažují o přihlášce k dalšímu studiu na obory, které vyžadují složit přijímací zkoušku z tělesné výchovy). No řekněte, nechtěli byste dnes také chodit do školy nebo alespoň do tělocviku? Pro CMG vyrobila Computer Media s.r.o.

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Ředitel: Mgr.Jaroslav Fidrmuc. Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.marie Cagalová. Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte

Ředitel: Mgr.Jaroslav Fidrmuc. Zástupce ředitele pro ekonomiku: ing.marie Cagalová. Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte Informační listy Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přáli bychom si, aby to byl rok plný pohody a radostné pracovní atmosféry. Rok, ve kterém Vaše děti udělají další

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Kolik tříd otevíráme? Kolik žáků přijímáme? Pro školní rok 2015/2016

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Výsledky jednotných přijímacích zkoušek ve šk. roce 2014/2015 Průměrný

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké

Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké Informační listy Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přáli bychom si, aby to byl rok plný pohody a radostné pracovní atmosféry. Rok, ve kterém Vaše děti udělají další

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726. Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726. Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726. Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, milí studenti, pro lepší orientaci v rámci systému hodnocení jednotlivých učitelů

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zdroje informací o učebních oborech Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium NG. Hlavními rysy programů jsou:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

Zástupce ředitele pro výuku: Mgr.Martina Šubčíková telefon: +420582302543, 731604073. e-mail: fidrmuc@cmg.prostejov.cz

Zástupce ředitele pro výuku: Mgr.Martina Šubčíková telefon: +420582302543, 731604073. e-mail: fidrmuc@cmg.prostejov.cz Informační listy Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přáli bychom si, aby to byl rok plný pohody a radostné pracovní atmosféry. Rok, ve kterém Vaše děti udělají další

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726, Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726, Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726, Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ 2. pololetí šk.r. 2014/2015 Vážení rodiče, milí studenti, pro lepší orientaci v rámci systému hodnocení jednotlivých

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin Elektronická komunikace s rodiči a žáky Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.).

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více