Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení"

Transkript

1 Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. 2. SÍDLO: Pod Marjánkou 2, , Tuchoměřice, okr. Praha - západ Článek II. Poslání sdružení 1. Sdružení je fórem pro diskusi, studium a hlubší poznání souvislostí mezi medicínou a dalšími obory - hospodářstvím, kulturou a společenskými otázkami. 2. Sdružení poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti v otázkách spjatých s medicínou cílem je porozumění a tolerance mezi lidmi bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ. 3. Sdružení má za cíl přispění ke komplexnímu rozvoji akademického života studentů a mladých lékařů. 4. Sdružení je přísně apolitické. Článek III. Činnost sdružení 1. Sdružení rozvíjí vzdělávací aktivity, podporuje studenty ve vědecké práci, pořádá setkání medicínského charakteru, konference, kursy a semináře i se zahraniční účastí. 2. Sdružení organizuje společenské, kulturní a sportovní akce, zaměřené především na studenty medicíny a mladé lékaře. 3. Sdružení může organizovat zahraniční stáže a výměnné pobyty studentů a mladých lékařů. 4. Sdružení vyvíjí humanitární a charitativní činnost, jako jsou jednodenní akce pro ohrožené, handicapované či jinak postižené občany, případně o cizince žadatele o azyl na území České republiky. 5. Sdružení publikuje v elektronické a tištěné podobě. 6. Sdružení spolupracuje s dalšími českými i zahraničními subjekty. 7. Sdružení může pořádat dětské tábory pro ohrožené, handicapované či jinak znevýhodněné děti. 8. Sdružení aktivně vyvíjí další vzdělávací a kulturní aktivity, jež jsou posláním sdružení. 9. Sdružení může spolu s lékařskými fakultami spravovat studentský klub. 1

2 Článek IV. Členství 1. Sdružení se skládá ze řádných a čestných členů. 1. Řádným členem sdružení se může stát každý student 2 LF UK, dále absolvent nebo vysokoškolsky vzdělaná osoba působící na poli zdravotnictví a další zdravotničtí pracovníci. 2. Písemnou přihlášku přijímá Výkonná rada. Na základě doporučení Výkonné rady rozhoduje o přijetí za řádného člena nejbližší Valná hromada, přihlížeje zejména k dosavadní aktivitě žadatele. Členství vzniká dnem rozhodnutí Valné hromady a to po ukončení této Valné hromady. 3. Řádné členství ve sdružení zaniká: a) vystoupením ze sdružení, které člen písemně podá prezidentovi; b) rozhodnutím Valné hromady o vyloučení pro neplnění členských povinností nebo pro jiné závažné důvody; c) úmrtím člena. 5. Řádné členství je neslučitelné s čestným členstvím.. 6. Čestné členství vzniká udělením Valné hromady.čestným členem se může stát dlouholetý člen sdružení současně se zánikem nebo po zániku řádného členství nebo za jiných podmínek dlouholetý spolupracovník, spoluzakladatel aktivit sdružení, pokud s udělením čestného členství souhlasí. 7. Čestné členy navrhuje prezident sdružení. 8. Čestné členství není omezeno věkem. 9. Čestné členství zaniká: a) písemným prohlášením; b) rozhodnutím Valné hromady o zrušení čestného členství; c) úmrtím čestného člena. Článek V. Práva a povinnosti řádných členů 1. Právem člena sdružení je zejména: a) podílet se na činnosti sdružení b) volit a být volen do orgánů sdružení c) účastnit se veřejných i neveřejných akcí pořádaných sdružením d) být informován o činnosti sdružení. 2. Povinností člena sdružení je zejména: a) aktivně se podílet na činnosti sdružení b) konzultovat a informovat orgány sdružení o své činnosti související s členstvím ve sdružení dodržovat Stanovy a organizační řád sdružení. 2

3 Článek VI. Práva a povinnosti čestných členů 1. Právem čestného člena je zejména: a) podílet se na činnosti sdružení; b) být informován o činnosti sdružení; c) účastnit se veřejných (i neveřejných, dáváme na zvážení) akcí pořádaných sdružení 2. Čestní členové mohou založit orgán, jehož náplní je poradní, konzultační či podpůrná činnost sdružení, o jehož vzniku rozhoduje Výkonná rada s přihlédnutím k těmto stanovám. 3. Případný orgán čestných členů nemá jakoukoliv exekutivní pravomoc a jako takový se nepodílí na přijímaní rozhodnutí dalších orgánů sdružení, včetně rozhodnutí Valné hromady. 4. Čestný člen nedisponuje právem účasti na přijímání rozhodnutí orgánů sdružení, včetně rozhodnutí Valné Hromady. Článek VII. Funkcionáři sdružení 1. Funkcionáři sdružení jsou: a) ředitel sdružení b) koordinátor činnosti, projektu nebo programu sdružení. 2. Funkcionáři sdružení mohou jednat v souladu s těmito stanovami a z pověření prezidenta sdružení dovnitř i navenek organizace. 3. Funkcionáři sdružení jsou v souladu s těmito stanovami součástí orgánů sdružení. Článek VIII. Ředitel sdružení 1. Ředitel je exekutivním orgánem sdružení, řídí a zajišťuje činnost sdružení mezi zasedáními Valné hromady. 2. Ředitel je volen nadpoloviční většinou členů přítomných na Valné hromadě na období jednoho roku na období do konání následující Valné hromady, nejdéle však na období jednoho roku a vykonává svou funkci až do ustavení ředitele nového. 3. Ředitel svolává vhodnou formou a v dostatečném předstihu Valnou hromadu sdružení. 4. Ředitel svolává vhodnou formou a v dostatečném předstihu mimořádnou VH.. 5. Ředitel přijímá písemnou přihlášku zájemců o členství a předkládá ji nejbližší Valné hromadě. 6. Ředitel předkládá Valné hromadě návrh na udělení čestného členství. 7. Ředitel může vytvářet a obsazovat aparát pro činnost sdružení. Ředitel zároveň definuje funkci a pravomoci daného vytvořeného aparátu. Ředitel může vydat organizační řád sdružení. 8. Ředitel předkládá výroční zprávy o chodu a hospodaření organizace. Na žádost dozorčí komise předkládá zprávu o aktuálním stavu činnosti a hospodaření sdružení. 3

4 9. Ředitel odpovídá Valné hromadě za činnost a hospodaření sdružení. 10. Ředitel může být odvolán mimořádnou valnou hromadou, pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů. Návrh na odvolání ředitele podává Dozorčí rada anebo ¼ členů organizace. 11. Právem kandidovat sebe či jiného člena sdružení na funkci ředitele disponuje každý člen sdružení. Návrh je podáván nejpozději deset minut před hlasováním o návrzích kterýmkoliv řádným členem organizace. 12. Ředitelem se může stát řádný člen sdružení, který po dobu nejméně jednoho roku koordinoval činnost, projekt či program sdružení a je stále řádným členem sdružení. 13. Při svém rozhodování ředitel přihlíží ke stanoviskům koordinátorů projektů/programů a Dozorčí rady 14. Funkce ředitele je neslučitelná se členstvím v Dozorčí radě. 15. Ředitel zastupuje sdružení navenek, jedná jménem sdružení. 16. Ředitel disponuje podpisovým právem, toto právo může z vlastního rozhodnutí písemně převést na některého z koordinátorů programů nebo projektů. 17. Ředitel má právo účastnit se zasedání Dozorčí rady. Ředitel navrhuje členy Dozorčí rady. 18 Ředitel jmenuje koordinátory. 19. Ředitel přijímá písemné rezignace členů Dozorčí rady, koordinátorů programů a projektů, členů sdružení. Článek IX. Koordinátor činnosti, projektu nebo programu (dále jen koordinátor) 1. Koordinátorem se může stát kterýkoliv řádný člen sdružení. 2. Koordinátor může zvolen Valnou hromadou a jmenován ředitelem sdružení v případě, že byl navrhnut. 3. Koordinátora navrhuje prostá většina jím koordinované pracovní skupiny nebo Dozorčí rada. 4. Koordinátor je po určité době - minimálně ¼ roku ve své funkci na návrh prezidenta či Dozorčí rady zvolen Valnou hromadou do Výkonné rady nebo je Valnou hromadou odvolán ze své funkce. 5. Koordinátor má právo činit rozhodnutí v jím koordinované pracovní skupině v souladu s těmito stanovami. 6. Koordinátor z pověření prezidenta reprezentuje sdružení navenek v souvislosti s jím koordinovanou činností. 7. Koordinátor je nejvýše zodpovědný člen pracovní skupiny, v souladu s těmito stanovami může být ředitelem sdružení pověřen jednat dovnitř i navenek organizace. 8. Koordinátor sdružení se aktivně podílí na řízení organizace, úzce kooperuje s ředitelem organizace, dle jím koordinované činnosti se spolupodílí na konečných rozhodnutí ředitele; toto se týká zejména bodů 1, 4, 7, 13, 15, 16 článku VII. 4

5 Článek X. Orgány sdružení 1. Orgány sdružení jsou: a) Valná hromada b) Dozorčí rada 2. Členy orgánů mohou být pouze členové sdružení. Článek XI. Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, složeným ze všech jeho členů. 2. Valná hromada je svolávána ředitelem nejpozději dvanáct měsíců od konání předchozí Valné hromady. 3. Valná hromada je svolávána vhodnou formou a v dostatečném předstihu ředitelem sdružení. 4. Valná hromada: a) rozhoduje o náplni, hlavních úkolech sdružení a o všech dalších zásadních otázkách činnosti b)volí ředitele c) volí Dozorčí radu d) rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných členů může měnit Stanovy e) může rozhodnout o zavedení členských příspěvků a stanovit jejich výši f) rozhoduje o vzniku řádného členství. g) rozhoduje o zrušení členství h) rozhoduje o udělení či zrušení čestného členství i) rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných členů rozhoduje o zániku sdružení j) vykonává další činnosti směřující k naplnění poslání sdružení v souladu s těmito Stanovami. 5. Ředitel svolává Valnou hromadu rovněž na žádost Dozorčí rady nebo nejméně poloviny členů sdružení (tzv. mimořádná valná hromada). Mimořádná valná hromada musí být rovněž svolána v případě odstoupení, neschopnosti výkonu funkce nebo úmrtí ředitele či Dozorčí rady. 6. V případě konání Valné hromady v mimořádném termínu rozhoduje tato výlučně o otázkách, pro které byla svolána. Procedurální pravidla v tomto případě pro ni platí jako pro Valnou hromadu konanou v řádném termínu. 7. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů sdružení. Pokud se ve stanovený den a hodinu nesejdou alespoň dvě třetiny členů sdružení, posouvá se začátek Valné hromady o jednu hodinu. Poté je Valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné poloviny členů sdružení. 8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, pokud není v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení. 9. Rozhodnutí Valné hromady jsou závazná pro všechny členy sdružení a jeho orgány. 10. Valné hromady se členové sdružení účastní osobně. 11. Ze zasedání Valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje nejméně jeden člen Dozorčí rady. 5

6 Článek XII. Dozorčí rada 1. Dozorčí rada kontroluje hospodaření a činnost sdružení a má právo navrhovat v této souvislosti příslušná opatření orgánům sdružení. 2. Dozorčí rada může požadovat od ředitele zprávu o aktuálním stavu činnosti a hospodaření sdružení. Ředitel je povinen této žádosti v odpovídající lhůtě vyhovět. 3. Dozorčí rada dohlíží na řádné dodržování stanov sdružení. 4 Dozorčí rada je složena ze tří členů. Jejich funkce je neslučitelná s funkcí ředitele. 5. Dozorčí rada je volena nadpoloviční většinou členů přítomných na Valné hromadě na období jednoho roku a vykonává svou funkci až do ustavení Dozorčí rady nové. 7. Členem Dozorčí rady se může stát řádný člen sdružení. 8. Návrh na členství v Dozorčí radě vznáší ředitel sdružení. Návrh je podáván nejpozději deset minut před hlasováním o návrzích na obsazení této funkce. 9. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů. 10. Členové Dozorčí rady se na základě svého rozhodnutí mohou účastnit jednání všech orgánů sdružení s hlasem poradním. 11. Členové Dozorčí rady podepisují zápis z Valné hromady sdružení. 12. Dozorčí rada může informuje vhodnou formou o svých závěrech a zjištěních informovat Valnou hromadu sdružení. 13. Dozorčí rada může požádat o schůzku s ředitelem organizace či se podílet na jednání ředitele a koordinátorů projektů/programů Dozorčí rada se vyjadřuje k návrhu organizačního řádu sdružení. 15. Dozorčí rada může být odvolána mimořádnou valnou hromadou z rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů. Návrh na odvolání Dozorčí rady nebo některého z členů Dozorčí rady podává ředitel anebo ¼ členů sdružení. Článek XIII. Pracovní skupiny 1. Na návrh prezidenta rozhodne Výkonná rada o ustavení pracovní skupiny k naplňování poslání sdružení. 2. Pracovní skupiny vznikají k naplňování činností, projektů a programů. 3. Členem pracovní skupiny se může stát kterýkoliv řádný člen či čekatel na řádné členství, který o danou činnost projeví zájem. 4. Člen sdružení může působit v libovolné pracovní skupině či ve více pracovních skupinách. 5. Pracovní skupina je vedena koordinátorem, který je odpovědný za svou činnost Výkonné radě. Koordinátor je povinen překládat Výkonné radě pravidelné písemné zprávy o činnosti své i pracovní skupiny. 6. Pracovní skupiny nemají právní subjektivitu. 6

7 Článek XIV. Jednání jménem sdružení 1. Jménem sdružení je plně oprávněn jednat a vystupovat prezident. O svém jednání a vystupování jménem sdružení podává pravidelné zprávy Výkonné radě a Dozorčí radě. Článek XV. Zásady hospodaření 1. Zdrojem majetku sdružení jsou dary, výnosy z majetku, dotace a příspěvky z rozpočtů a další zdroje. 2. Cílem sdružení není zisková činnost. Majetek je určen k naplňování poslání sdružení podle těchto Stanov a k zajištění provozních potřeb v souladu s těmito Stanovami. 3. Sdružení je oprávněno nabývat majetek a disponovat s ním v souladu s těmito Stanovami. Článek XVI. Změna stanov 1. Stanovy lze měnit rozhodnutím Valné hromady na návrh Dozorčí rady, ředitele anebo na návrh 2/3 členů sdružení. Článek XVII. Zánik sdružení 1. O zániku rozhoduje Valná hromada sdružení. 2. Majetkové vypořádání provádí Výkonná rada na základě rozhodnutí přijatých Valnou hromadou. 7

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

Stanovy ELSA Olomouc, z. s.

Stanovy ELSA Olomouc, z. s. Stanovy ELSA Olomouc, z. s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s.

Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Stanovy spolku Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Název spolku je: "Klub Moudrého podnikání žen, z.s." (dále jen spolek ). Sídlo spolku je: Na dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. I. NÁZEV SPOLKU Spolek přijal název Asociace producentů v audiovizi, z.s., který může být vyjádřen i zkratkou APA. IČ: 61379654 II. SÍDLO SPOLKU Sídlem spolku

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY Svazu záchranných brigád kynologů ČR Článek 1 Základní ustanovení Článek 2 Poslání

STANOVY Svazu záchranných brigád kynologů ČR Článek 1 Základní ustanovení Článek 2 Poslání STANOVY Svazu záchranných brigád kynologů ČR Článek 1 Základní ustanovení 1.1 Název: Svaz záchranných brigád kynologů České republiky (dále jen svaz ) 1.2 Sídlo: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 1.3 Působnost:

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti. I. Základní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti. I. Základní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Uničovsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsána do

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více