Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku Praha nám. W. Churchilla Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha"

Transkript

1 IEEP Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku nám. W. Churchilla Praha nám. W. Churchilla Praha Výroční zpráva za rok 2005 Praha,

2 Obsah: 1. Úvodní slovo.3 2. Poslání a cíle organizace Zpráva o činnosti Vědeckovýzkumná činnost Konference a semináře Mezinárodní spolupráce Informace o vnitřní struktuře Identifikační údaje...7 2

3 1. Úvodní slovo Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) je nedílnou součástí Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Vzhledem k provázanosti IEEP s fakultou a celou VŠE, odkazuji zde na výroční zprávu VŠE, kterou můžete najít na stránkách a na výroční zprávu Národohospodářské fakulty, která je v elektronické podobě na stránkách Výroční zpráva institutu je dostupná v elektronické podobě na stránkách 2. Poslání a cíle organizace IEEP byl založen v roce 1997 jako pracoviště VŠE pro poradenskou, konzultační, vědeckou, vzdělávací a publikační činnosti v oblasti státní politiky v hospodářství, sociální sféře, životním prostředí a regionálním rozvoji. Těžištěm činností bylo řešení projektů vědy a výzkumu v rámci spolupráce s Ministerstvem životního prostředí České republiky. 1. ledna 2001 byl institut začleněn pod Národohospodářskou fakultu VŠE jako pracoviště s charakterem katedry. IEEP působí jako interdisciplinární ústav umožňující spolupráci odborníků z širokého spektra institucí. Programově se zaměřuje na vytváření flexibilních a variabilních týmů odborníků z různých oblastí jak v rámci VŠE, tak i z dalších vysokých škol (UK, ČVUT, ČZU aj.), výzkumných ústavů, státní správy i soukromé sféry. Při realizaci svých úkolů IEEP úzce spolupracuje s katedrami Národohospodářské fakulty i dalšími pracovišti VŠE. Využívá kontaktů s podobnými institucemi v České republice i v zahraničí. Ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními institucemi se pořádají semináře s účastí mezinárodně uznávaných odborníků. Ke stěžejním oblastem výzkumu patří následující oblasti: Analýza dopadů státních zásahů Nástroje politiky v životním prostředí Odpadové hospodářství Voda a povodně Regionální politika a využití strukturálních fondů EU 3. Zpráva o činnosti Ke stěžejním oblastem působnosti institutu patřila i v roce 2005 vědeckovýzkumná činnost, publikační činnost, pořádání konferencí a seminářů a spolupráce s mezinárodními subjekty. 3

4 3.1 Vědeckovýzkumná činnost Významná spolupráce ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR v roce 2005: Projekt Klíčové dovednosti k pracovní mobilitě (Podpora pracovní mobility v rámci EU); zadavatel MPSV. V rámci řešení projektu proběhla v roce 2005 řada dotazníkových šetření u respondentů se zkušenostmi s prací v zahraničí. Zároveň byla zjišťována vazba jejich motivací na dovednosti a vzdělávací systém. Dosahování společenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany (zadavatel GAČR). Projekt přímo navazuje na předchozí výzkumné projekty řešené IEEP, které přinesly řadu zajímavých výstupů především v rámci analýzy institucí a rozhodovacích procesů a ekonomických souvislostí, které ovlivňují současnou podobu ochrany proti povodním v ČR. Tyto projekty se zabývaly zejména katastrofálními povodněmi 1997 a V rámci Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany byla v průběhu roku 2005 řešena zejména problematika bleskových povodní v malých povodích, které postihují určitá území ČR téměř každoročně a kterým doposud nebyla věnována větší pozornost. Stejně jako v předchozích projektech byly hlavní metodou výzkumu řízené rozhovory zejména se starosty postihovaných obcí, které budou následně vyhodnoceny. V listopadu 2005 byla podána Závěrečná zpráva o řešení projektu Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice (zadavatel MŽP ČR) v letech 2004 a Cílem řešeného projektu bylo na základě ex-post analýzy časových řad identifikovat vliv zaváděných administrativních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí na makroekonomické agregáty a tyto poznatky využít ke konstrukci makroekonomického modelu, který umožní v budoucnu provádět ex-ante analýzy připravovaných změn. Zpracovaná studie zkoumala vývoj jistých typů environmentální zátěže v České republice s důrazem na oblast znečištění ovzduší. Projekt Ex-post analýza poplatkových nástrojů v ochraně životního prostředí (zadavatel GA ČR). Hlavním cílem projektu je zhodnocení efektivnosti ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí vyplývajících z poplatkového systému z hlediska administrativních a vyvolaných nákladů a zhodnocení distorzí státních zásahů prostřednictvím realizované politiky životního prostředí v České republice. V průběhu roku 2005 podnikli členové řešitelského týmu projektu několik služebních tuzemských i zahraničních cest. Během těchto služebních cest byly zejména navázány významné kontakty s odbornými institucemi, které se dlouhodobě zabývají studiem efektivnosti nástrojů v ochraně životního prostředí. Tyto zkušenosti a získané odborné zdroje budou využity pro účely řešení projektu v roce Dne 20. prosince 2005 proběhl seminář na téma Administrativní náročnost poplatkových nástrojů ochrany ŽP v prostorách institutu IREAS, o. p. s., na kterém nás přednášející seznámili s předběžnými výsledky měření administrativních nákladů poplatkových nástrojů v ČR, a též provedli komparaci se zahraničím. Analýza využívání nástrojů ochrany životního prostředí (zadavatel IGA VŠE) Hlavním cílem tohoto projektu byl návrh doktorského grantu Analýza efektivnosti ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí pro Grantovou agenturu České republiky. Primárním cílem bylo kvalitně zpracovat přihlášku do doktorského programu GA ČR. Dalším přínosem bylo posílit publikační a výzkumnou činnost doktorandů. Projekt měl jak charakter teoretického výzkumu, tak i výzkumu aplikovaného, neboť bude dále navazovat na řešení několika projektů VaV MŽP ČR řešených na VŠE. 4

5 3.2 Konference a semináře V roce 2005 IEEP organizoval a spoluorganizoval následující konference a semináře: Datum a místo Název akce Povodně v Praze potenciál pro ekonomickou a sociologickou analýzu Revitalizační opatření jako jeden z nástrojů protipovodňové ochrany IEEP podal návrh projektu v rámci programu AKTION Česká republika Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, pod názvem Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Innovations in Austria and the Czech Republic. Tento projekt byl přijat na 44. zasedání řídícího grémia programu AKTION v Brně ve dnech 1. a V rámci tohoto projektu, do kterého se zapojily Vysoká škola ekonomická v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Graz a Technická univerzita Graz, proběhnou v roce 2006 dvě školy ve formě přednášek a interaktivních seminářů. Program bude akreditován (na VŠE) jako mimosemestrální kurz v anglickém jazyce (ohodnocen ECTS kredity) s kapacitou 10 studentů z ČR a 10 studentů z Rakouska. První týden zimní škola se uskuteční v Grazu (Rakousko) od 12. do 18. února 2006 a druhý týden letní škola proběhne v Praze července Výstupem bude vypracování bilaterální seminární práce (českým a rakouským studentem), kterou budou studenti prezentovat na letní škole v Praze. Z dlouhodobějšího hlediska půjde o navázání úzké spolupráce s partnerskou univerzitou v Rakousku (Univerzita Graz) ve formě např. studijního pobytu pro úspěšné studenty. 3.3 Mezinárodní spolupráce IEEP pokračoval v roce 2005 ve spolupráci na projektech MILUNET a COMETR, ale také navázal novou spolupráci s dalšími mezinárodními subjekty. IEEP klade velký důraz na zapojování se do mezinárodních projektů a snaží se navazovat kontakty s odborníky z oblasti environmentální politiky nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Jednotlivé mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v roce 2005: IEEP navázal v průběhu roku 2005 úzkou spolupráci v rámci projektu Analýza efektivnosti variabilních plateb za komunální odpad v podmínkách Německa a České republiky a transfer zkušeností s německým institutem FIFO Köln (při univerzitě Universität zu Köln), a dále se školou Fachhochschule Münster (prof. Bernhard Gallenkemper Labor für Abfallwirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft, Umweltchemie, LASU) a s institutem INFA Ahlen Institut für Abfall, Abwasser und Infrastrukturmanagement (Dr. Klaus Gellenbeck). V rámci řešení projektu proběhlo též dotazníkové šetření na úrovni obcí a odborné praktikum ve městě Detmold. V květnu 2005 dokončil řešitelský tým projekt Možnosti adaptace politiky životního prostředí a potenciál přizpůsobení institucí České republiky v souvislosti s ekologickými katastrofami (zadavatelem MŠMT). Předmětem výzkumu byla analýza schopnosti institucí a legislativy adaptovat se na specifické podmínky související s přírodní katastrofou a rovněž rozsah a rychlost této adaptace. V České republice byl výzkum orientován na přímé důsledky povodní z léta Obsahoval zmapování struktury, praktického fungování a odhalení komunikačních a kompetenčních problémů v rámci systému vodního hospodářství a krizového řízení. V rámci 5

6 projektu probíhala intenzivní mezinárodní spolupráce s americkými partnery z Massachusetts Institute of Technology a proběhly výměnné pobyty studentů doktorského studia obou akademických pracovišť. Na jaře 2005 se sešli členové týmu v Chapel Hill, Severní Karolína, USA, aby analyzovali data, zhodnotili výstupy projektu, jakož i silné a slabé stránky spolupráce obou týmů. Projekt a jeho předběžné výsledky byly prezentovány na semináři na The University of North Carolina. Projekt The Competetiveness of Green Tax Reforms COMETR (zadavatelem 6. rámcový program EU). Projekt se zabývá aplikacemi ekologických daní v zemích Evropské unie včetně jejích nových členských států. V jeho rámci bude provedena první podrobná ex-post analýza tzv. zelených daňových reforem ve vybraných zemích EU. V rámci řešení projektu COMETR proběhla v r setkání členů řešitelského týmu. První pracovní schůzka se konala v Rakousku (Vídeň), při které byla dokončena a revidována databáze energetických dat pro 5 nových členských států Evropské unie. Na 2. setkání (v irském Dublinu) byla domluvena spolupráce na případových studiích v České republice. Projekt MILUNET (Multifunctional Intensive Land Use in Europe) Multifunkční intenzivní využívání území v Evropě (zadavatel INTERREG IIIC). MILUnet je síť určená pro vytváření, sběr a výměnu a transfer znalostí týkajících se problematiky multifunkčního intenzivního využití území jako prostředek pro realizaci udržitelného (urbanizovaného) rozvoje v Evropě. Česká republika je jedním z 24 partnerů, kteří se na projektu aktivně podílí. V průběhu roku 2005 se uskutečnily 2 pracovní semináře (ve Španělsku, Huelva, a v Německu, Mnichov), jejichž výsledkem byla doporučení pro řešení specifických urbanistických problémů v obou městech. 4. Informace o vnitřní struktuře IEEPu V roce 2005 byla ředitelkou institutu prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Spolu s ní se na činnosti institutu podíleli doktorandi a studenti převážně Národohospodářské fakulty. Seznam spolupracujících doktorandů přináší následující tabulka: Jméno doktoranda Fakulta Typ studia Ing. Lenka Čamrová NF interní Ing. Jan Slavík NF interní Ing. Jitka Vlčková NF interní Ing. Katarina Markošová NF interní Ing. Jiří Moravec, MBA ČZU Ing. Jarmila Ottová NF externí Ing. Martin Pělucha NF interní Ing. Vítězslav Píša CERGE interní Ing. Oto Potluka NF externí Ing. David Prušvic Fakulta financí a účetnictví interní Ing. Jan Slavík NF interní Ing. Soňa Veverková NF interní Ing. Dana Viktorová NF interní Ing. Jitka Vlčková NF interní 6

7 5. Identifikační údaje Název institutu: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH VŠE Sídlo institutu: nám. W. Churchilla 4, Praha 3, (místnost NB26) Způsob vzniku Nařízení rektora Datum vzniku: 1997 Tel.: Fax: Internetová stránka: 7

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha IEEP Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha Výroční zpráva za rok 2006 Praha, 2007 1 Výroční

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2005 KVĚTEN 2004 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ, WWW.VSEM.CZ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2011 Září 2010 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Funkce centra transferu technologií

Funkce centra transferu technologií Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 6 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Funkce centra transferu technologií Studie je zaměřena na popsání funkcí a aktivit

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2014 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více