Předmluva a shrnutí zprávy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva a shrnutí zprávy:"

Transkript

1 Předmluva a shrnutí zprávy: Zvyšování vlivu EU na vzdělávání po roce 2015 Napsáno Birgitte Lind Petersenovou z Dánského institutu mezinárodních studií Foto: Lotte Ærsøe/IBIS Duben 2014

2 Toto je předmluva a shrnutí studie, kterou zadala Alliance2015 prostřednictvím své dánské partnerské organizace IBIS s cílem aktualizovat stávající znalosti o pomoci EU pro vzdělání a tím informovat obhajobu práce Alliance2015. Alliance2015 je strategická síť osmi evropských nevládních organizací zabývajících se humanitární a rozvojovou činností, která se zavázala k dosažení rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Jejími členy jsou ACTED z Francie, CESVI z Itálie, Concern Worldwide z Irska, HIVOS z Nizozemí, IBIS z Dánska, Člověk v tísni z České republiky a Welthungerhilfe z Německa. Osmý člen, švýcarská organizace Helvetas Swiss Interco-operation, se připojil k Allianci2015 v prosinci Tato studie je nezávislou zprávou, kterou napsala Birgitte Lind Petersenová z Dánského institutu mezinárodních studií (DIIS) v únoru Se studií pomohl kolega a student doktorátu Adam Moe Fejerskov, jenž sbíral data a dělal rešerše, a kritické čtení provedl vedoucí vědecký pracovník Lars Engberg-Pedersen. Oba jsou taktéž členy DIIS. Tato publikace byla vytvořena za podpory Evropské unie. Obsah této publikace je výhradní odpovědností autora a v žádném případě se nesmí považovat za názor Evropské unie.

3 Od výzvy a příležitosti k akci výsledky ambiciózní politiky? V kritické době, kdy se blíží dokončení rozvojových cílů tisíciletí a kdy mezinárodní společenství utvářejí plány pro vývoj po roce 2015, je zřejmé, že nedokončená práce na rozvojových cílech tisíciletí znamená značné problémy, které je třeba řešit. Cíl v oblasti vzdělávání, kterým je zajistit, aby každé dítě mohlo dokončit základní vzdělání bez ohledu na svou situaci, aby bylo gramotné a mělo základní početní dovednosti, nebude do roku 2015 dosažen. Kromě toho je nutné nastavit ambicióznější cíl a sestavit plán, aby se zajistilo kvalitní a odpovídající vzdělávání v následujících letech. EU je v oblasti vzdělávání velký hráč a má zvláštní odpovědnost za to, aby se vzdělávání stalo prioritou mezinárodní spolupráce, což umožňuje správný a zásadní rozvoj. Dne 23. května 2013 komisař pro rozvoj Andris Piebalgs oznámil, že nejméně 20 % rozpočtu, který půjde na pomoc v letech , má být použito na rozvoj lidských zdrojů a sociálního začlenění, jehož je vzdělávání hlavní složkou. Potvrdil, že vzdělávání je prioritou pro rozvoj EU po roce Závazek EU k podpoře vzdělávání je dále potvrzen rozhodnutím podpořit vzdělávání v rámci globálního partnerství (GPE) na druhé dodatečné konferenci v červnu 2014 v Belgickém Bruselu. Podle globální monitorovací zprávy přes všechny tyto snahy 21 bilaterálních a multilaterálních sponzorů snížilo svou finanční pomoc na základní vzdělání v letech 2010 a 2011, včetně Evropské unie. Pouze 5 z 15 členů Evropské unie, kteří se dohodli na zvýšení své pomoci na 0,7 % z hrubého národního důchodu do roku 2015, očekává, že splní své závazky. V současné době existuje rozdíl v hodnotě 26 miliard dolarů na celém světě ročně mezi tím, co je zapotřebí, aby se zajistilo, že všechny děti budou moci chodit do základní školy, a tím, co se za tímto účelem skutečně investovalo. Pokud zahrneme i vzdělání na druhém stupni základní školy, tento rozdíl vzroste na 38 miliard dolarů ročně. To je důvod, proč musí vzdělávací cíle po roce 2015 obsahovat cíl pro financování ze strany partnerských vlád a sponzorů. V lednu 2013 s podporou Evropské komise zahájila Alliance2015 novou iniciativu advokacie s cílem posílit dialog o roli a odpovědnosti Evropy ve vztahu k boji s hladem a podvýživou a zvýšit její vliv na vzdělávání jak do roku 2015, tak i po něm. Tato zpráva je důležitým zdrojem informací a základem pro další dialog mezi platformami organizací působících v oblasti vzdělávání a rozvoje mimo EU a pro posílení těchto platforem / sítí a jejich interakce s institucemi EU. Zpráva přichází s řadou doporučení týkajících se oblastí, v nichž by EU mohla zvýšit svůj vliv na vzdělávání. EU má možnost vyniknout jako vzor ve financování vzdělávání: prostřednictvím plánovaného pokroku směrem k dosažení 20% závazku a plněním závazku, který je úměrný vedoucí roli EU v nadcházející konferenci GPE. Na závěr bych rád citoval paní Irinu Bokovou, generální ředitelku UNESCO, která u příležitosti Dialogu Alliance2015 u kulatého stolu o vzdělávání dne 31. března 2014 vyzvala, aby nedostatečné financování vzdělávání bylo vyřešeno takto: Musíme se na to dívat v širším kontextu financování vzdělávání. Za prvé musí vlády upřednostnit vzdělání ve svých domácích výdajích a rozšířit svůj daňový základ. Za druhé si sponzoři musí uvědomit obrovské následky toho, že investice nejdou do vzdělávání už dnes. Vagn Berthelsen, Alliance2015 Generální tajemník IBIS

4 Shrnutí odpovědného pracovníka Svět čelí obrovské výzvě ohledně vzdělání. Příliš mnoho dětí a mladých lidí nechodí do školy a mnozí z těch, kteří ji už navštěvují, se stále ještě neučí. Nejhorší situace je v nejchudších a nejslabších zemích, zejména v subsaharské Africe. Nerovnosti jsou obrovské a některé se dokonce zvětšují. Bylo zahájeno několik globálních iniciativ s cílem zajistit dosažení druhých rozvojových cílů tisíciletí (MDG2). Stále je ovšem třeba vyřešit základní problémy a rozšiřující se propast v oblasti financí, neplnění závazků sponzory, zvyšující se počet cílů a nejasnosti o tom, jak řešit nejdůležitější problémy ohledně rovnosti a kvality ve vzdělávání. EU je velký hráč v oblasti vzdělávání, je domovem některých z nejprogresivnějších sponzorů, kteří mohou hrát důležitou roli při plnění úkolů a při zvýšení vlivu na vzdělávání. Studie Tato studie analyzuje současné trendy a změny v podpoře Evropské unie (Evropská komise a vybraný členský stát) pro vzdělávání. S ohledem na globální výzvy studie identifikuje potenciál pro zvýšení vlivu EU na vzdělávání po roce Bere v potaz zejména to, jak může EU přispět k budování lepších vzdělávacích systémů, zajistit kvalitní vzdělávání a zvýšit financování vzdělávání. Analýza se soustřeďuje na Evropskou komisi (EK) a šest členských států: Dánsko, Francii, Německo, Nizozemsko, Spojené království a Irskou republiku, které dohromady poskytují zhruba osmdesát procent z celkové pomoci členských států EU na vzdělávání, což je činí důležitými aktéry v této oblasti. EU a vzdělání EK je silným zastáncem podpory vzdělávání, ale činy doposud zaostávaly za politikou. Nová vnitřní struktura, sedmileté plánovací období, strategická volba omezit podporu na tři sektory v jednotlivých zemích a nová rozvojová politika, Program změn, tvoří základ pro to, aby EK mohla reagovat na budoucí výzvy. EU se dohodla na společném politickém závazku a vnitřní dělbě práce, aby se vyřešily globální výzvy v oblasti vzdělávání. Vývoj politiky EK na podporu vzdělávání Od roku 2006 EK celkově finanční podporu vzdělávání zvýšila, a to i přes pokles od roku 2010, kdy podpora dosáhla vrcholu. Nicméně EK snížila podporu zemím s nízkými příjmy a subsaharské Afriky, zatímco prioritou se staly výměnné studentské programy a pomoc zemím se středními příjmy, zejména ve vlastním okolí EU. Zatímco EK pevně trvala na dosažení MDG2 a zahájila další iniciativu na poskytnutí prostředků ke splnění tohoto cíle, vliv byl příliš malý, a to zejména v zajištění kvality. EK stále více využívá rozpočtovou podporu, jejíž skutečný dopad lze obtížně dohledat, ale je vyzdvihována pro soulad s národními prioritami. V rámci nové strategie obdrží podporu slabší státy, ale stále musí být dodrženy podmínky v oblasti lidských práv, řádné správy věcí veřejných a demokracie. EK se stále více zaměřuje na vzdělávání mládeže a snaží se propojit vzdělávání s politikou zaměstnanosti, míru a aktivního zapojení občanů. Trendy v členských státech Velká Británie je v oblasti financování na vrcholu pomyslného žebříčku, díky své silné politice, důrazu na řešení chudoby a poskytování značných a rostoucích finančních prostředků. Německo a Francie jsou oba velkými sponzory vzdělávání, avšak Francie dává znepokojivě málo zemím, které to nejvíce potřebují. Oba jsou silnými zastánci vzdělání, ale hodně z jejich podpory směřuje na výměnné pobyty studentů. Německo se nedávno zavázalo k podpoře hlavního proudu vzdělávání ve své vývojové práci. Nizozemsko je hlavním sponzorem, ale s ohledem na změnu ve svých strategických prioritách bude v průběhu několika příštích let vyřazovat veškerou bilaterální pomoc. Dánsko hraje důležitou roli v prosazování a podpoře slabších států a bude poskytovat především mnohostrannou pomoc. Pomoc Irska ve vzdělání je malá, ale důležitá, protože je zcela zaměřena na nejchudší země. 4

5 Silné stránky EU v oblasti vzdělávání silný základ pro lepší vliv Silný sponzor se širokým dosahem. EU (EK a členské státy) je velký sponzor vzdělání, zavazuje se k dosažení rozvojových cílů tisíciletí a k pomoci společnosti EFA. Zabývá se plánováním po roce 2015 zejména s ohledem na vymýcení chudoby. Programy EK mají širší pole působnosti než jednotlivé členské státy, protože na rozdíl od nich dosáhnou na řadu chudých a slabých zemí. Proto má EU jedinečné předpoklady pro dialog o politice různých aspektů rovnosti, kvality a zapojení občanů v těchto zemích a zároveň vyjadřuje kolektivní priority EU. Ambiciózní politika EK a několika členských států. Program změn, posílený závazky komisaře pro rozvoj, odhaluje ambiciózní zaměření na vzdělávání jako základ pro zajištění jiných cílů rozvoje. Velká Británie má také velmi ambiciózní politiku, stejně jako zkušenosti v oblasti zajištění začlenění a kvality. Německo si klade za cíl hlavní vzdělávací proud ve všech vývojových pracích, což je zdaleka nejambicióznější priorita, kterou je třeba ještě naplnit. Několik agentur členských států svou rozvojovou politiku popisuje jako komplexní, se vzděláním jako nedílnou součástí. Plánování EK je dlouhodobé a předvídatelné. Doba plánu EK trvá sedm let. To umožňuje předvídatelné dlouhodobé financování, což je předpokladem pro vybudování vzdělávacích systémů. EU je domovem silných zastánců, odborníků a je vzorem ve vzdělávání. EU je domovem pro některé z nejsilnějších zastánců vzdělávání. Má jedinečné odborné znalosti, a to zejména ve Velké Británii, ale také v jiných zemích. Několik členských států zvyšuje podporu vzdělávání (Dánsko, Německo a Spojené království) a podporuje základní vzdělání v zemích, kde je to nejvíce potřeba (Dánsko, Irsko a Spojené království). Přestože je Dánsko malá země, tak hraje významnou roli při prosazování vzdělávání ve světovém měřítku. Irsko, další malá země, se silně zaměřuje na řešení chudoby a vzdělávání a aktivně se podílí na globálním partnerství pro vzdělávání (GPE). Francie je také aktivní v podpoře GPE a vede místní vzdělávací skupiny v několika zemích. Německo je velkým zastáncem vzdělání a našlo způsob, jak se vypořádat s třicetiprocentním omezením na přídělech do multilaterálních organizací tím, že financuje záložní iniciativu BACK-UP jako alternativní podporu GPE. Velká Británie je zdaleka nejvlivnějším členským státem jako sponzor jak v rozvoji nových oblastí v rámci vzdělávání, tak i v oblasti odborných znalostí. Soulad s národními prioritami a se světovými aktéry. EK a členské státy, jako je Irsko, Dánsko a Spojené království, sladily národní priority. Byly mezi průkopníky v upřednostňování rozpočtové podpory. Unikátní platforma pro koordinaci. EU, s EK jako ústředním aktérem a několika vedoucími sponzory v oblasti vzdělávání mezi členskými státy, tvoří jedinečnou platformu pro koordinaci. Formální kanály již existují, i když se zdá, že by mohla být posílena systematická koordinace i mimo určité partnerské země. Koordinace, sladění a dělba práce jsou silnými stránkami při uskutečňování cílů a politického dialogu. Silná podpora pro GPE. EK a členské státy zdůrazňují svůj závazek vůči GPE a jeho význam. Hrají jedinečnou roli v podpoře a vlivu na GPE. Francie vede mnoho místních vzdělávacích skupin v partnerských zemích, Německo zahájilo záložní iniciativu BACK-UP na podporu vlivu partnerských zemí v rámci GPE, Dánsko je silným zastáncem podpory GPE. Jak Irsko, tak i Nizozemsko aktivně politiku GPE podporují. 5

6 Silná občanská angažovanost. EU má srovnatelnou výhodu při zajišťování účasti občanů ve vzdělávání. EK upřednostňuje zapojení občanů prostřednictvím nové politiky, strukturovaných dialogů, strategického využívání tematických nástrojů, jako je investice do lidí a nestátní subjekty a místní orgány v rámci rozvoje. Cílem je podpořit rozšiřování stávajících postupů. To se těší dobrým výsledkům prostřednictvím podpory nových přístupů. Navíc tak dochází k začlenění místních lidí do zlepšení rovnosti a kvality tím, že se zapojí do řízení nových způsobů, jak školit učitele, budou se zajímat o obsah osnov, školní budovy a jejich údržbu. Slabé stránky EU v oblasti vzdělávání: brání pozitivnímu vlivu Všeobecně existují nedostatky v definování jasných cílů ohledně rovnosti a jakosti, s výjimkou Velké Británie. EK nestanovila strategii pro vzdělávání, aby se vzdělávání stalo prioritou v rámci nové rozvojové politiky. Poučení z minulého období plnění globálních závazků je, že bez jasně definovaných opatření a cílů nemohou být EK a členské státy zodpovědné, ani si nemohou uchovat velké ambice, aby zajistily rovnost a kvalitu vzdělávání. Financování je nedostatečné a není primárně zaměřené na ty země, skupiny a úrovně vzdělání, které to nejvíce potřebují. EK stále přiděluje velkou část své pomoci do zemí se středním příjmem a do vlastního okolí, i když nové plánovací období obsahuje i slabší státy. Pro Nizozemsko není pomoc v oblasti vzdělání prioritou, což je špatné nejen pro financování obecně, ale zanechává to i mezeru ve finančních prostředcích a odborných znalostech v postižených zemích. Střední vzdělání obecně přijímá ze strany EU příliš malou podporu. Všechny členské státy jsou silnými zastánci GPE, ale na rozdíl od Velké Británie je ve většině z nich třeba financování zvýšit. Prioritám často chybí jasné cíle, zejména s ohledem na rovnost a kvalitu. Kromě Velké Británie jsou v rámci EU zapotřebí jasné cíle pro sponzory, v neposlední řadě je třeba také zajistit prostřednictvím dělby práce ambiciózní změnu. Inflace v poskytování pomoci. EK, a zejména Francie a Německo, zaznamenaly, že náklady na studenta se připisují jako pomoc ke vzdělání. Toto ale nepomáhá vybudovat vzdělávací systémy a jedná se o velký problém, který, pokud jej vezmeme v úvahu, způsobí, že štědří sponzoři se již nebudou jevit tak štědrými. V EK je nedostatek odborných znalostí o vzdělávání, což je velká překážka pro zvýšení jejího vlivu. EK potřebuje patřičnou způsobilost, aby mohla ovlivňovat globální procesy, provádět podporu vzdělávacího sektoru, zapojit se do kvalifikovaného politického dialogu, v němž budou zahrnuty i opomíjené skupiny, a zajistit kvalitu vzdělávání. EK je poměrně pomalá, byrokratická a neflexibilní. EK je velký a byrokratický systém, což je hlavní důvod, proč ambiciózní politika není vždy dostatečně implementována. Navíc plánovací období na sedm let, ač zajišťuje předvídatelnost, brzdí flexibilitu. Nedostatek koordinace, když členské státy snižují podporu. Rozhodnutí o snížení podpory, o odstoupení od podpory v určitých zemích nebo o přesměrování pomoci do jiných geografických oblastí a úrovní vzdělávání nejsou vždy koordinována s dalšími sponzory z EU, ani se nevěnuje pozornost tomu, aby se zajistila dlouhodobá udržitelná podpora vzdělávání v zemích a u lidí, kteří jsou nejvíce v nouzi. Nizozemsko a Dánsko stáhly bilaterální pomoc, což zanechává mezeru ve financování zemí, kterých se to týká, a představuje to vážnou ránu pro dlouhodobou udržitelnost v oblasti podpory vzdělávání, pokud nebudou poskytnuty jiné formy podpory. 6

7 Jak může EU přispět k vybudování lepších vzdělávacích systémů a zajistit vyvážené a kvalitní vzdělávání Realizací ambiciózní politiky. Vedle zdravotnictví a sociální péče je prioritou v Programu změn vzdělání, jelikož je stejně jako ony zásadní pro rozvoj lidstva. V poslední době komisař pro rozvoj zdůrazňuje význam vzdělání a závazků s cílem zajistit rovné a kvalitní vzdělávání pro všechny děti do roku Většina členských států (s výjimkou Nizozemska) má v politice vzdělání ambice. Ty musí být podloženy praxí, protože pokud budou realizovány, mohou výrazně zvýšit dopad na vzdělávání. Kompilace silných stránek EK a členských států a podpora vzorných příkladů. EK a většina členských států mají silné stránky a vykazují pozitivní trendy, které by měly být zkombinovány tak, aby zlepšily dopad. Dělba práce, která staví na silných stránkách, může zvýšit dopad a pozitivní příklady mohou být také použity jako vzory, které mohou inspirovat nebo posílit ostatní. Například Velká Británie má odborné znalosti, které EK chybí, a Spojené království tak může pomoci rozvíjet schopnosti EU v nových oblastech vzdělávání s ohledem na slabší státy a alternativní modely financování. EU jako celek má poměrné výhody při zajištění rovnosti v přístupu a účasti opomíjených skupin, při zapojování různých občanských představitelů do poskytování a řízení vzdělávání a při zajišťování inovativních forem vzdělávání. Pokračovat a systematizovat koordinace: zejména když sponzoři odstoupí. Ke koordinaci dochází, je ale často velmi nesystematická. Členské státy se koordinují jak vzájemně, tak s delegací EU v konkrétních zeměpisných oblastech a pro specifické úkoly. Existuje však prostor pro zlepšení, pokud jde o koordinaci před odstoupením od partnerských zemí a o koordinaci s cílem zajistit, aby se při výběru nových zemí pomoc zaměřila na strategické priority, které odpovídají počtu již stávajících sponzorů z EU, jejich schopnostem a oblastem zájmu. Členské státy se koordinují, když jsou dárci ve stejných zemích. Avšak mohly by zvýšit dopad při ovlivňování stanovisek EK vzájemným čerpáním schopností v určitých oblastech. Dělba práce již byla dohodnuta, ale systematičtější využívání poměrných výhod jednotlivých zemí by zvýšilo celkový dopad. Zajistit rovnováhu mezi bilaterální a multilaterální pomocí. Bilaterální pomoc pro vzdělání ze strany EK a členských států je vysoce ceněna pro svou sladěnost s národními prioritami a jako protiváha k rozvojovým bankám kvůli většímu počtu jejích podmíněností. Podpora v rámci GPE je také v souladu s národními prioritami a zaměřuje se na chudé země a základní vzdělávání, a je proto důležité, aby se tato podpora kombinovala s bilaterální pomocí. Specifické rovnostní a kvalitativní priority s jasnými definicemi a cíli, pokud možno prostřednictvím strategie vzdělávání. Rovnost a kvalita jsou společné priority, avšak u rovnosti se jedná především o pohlaví a její pojetí se musí rozšířit, zatímco kvalita je pro většinu sponzorů v EU velmi málo specifikována a vysvětlena. Je třeba, aby vzdělávací strategie určila priority EK a stejně tak aby se zaměřila zejména na konkrétní výhody EU, které z práce na začlenění plynou. Nadále podporovat zapojení občanů do řádné správy věcí veřejných. Strukturované zapojení občanů spojuje EK, členské státy a partnerské země a je klíčem ke zvýšení dopadu prostřednictvím inovativních způsobů práce, rozšiřování a rozvoje přístupu zdola nahoru, aby se zajistila řádná správa věcí veřejných. Také je vhodné zajistit strategičtější využití tematických nástrojů, aby se nestátní představitelé, občané nebo nevládní organizace zapojovali do zajišťování vzdělávací priority tím, že podpoří iniciativu s dobrým dopadem a vývoj inovativních postupů s cílem zajistit rovnost, kvalitu vzdělávání a řádnou správu věcí veřejných. Nicméně je třeba pro nevládní organizace zjednodušit postupy, jak získat financování v dané oblasti. 7

8 Zastavit pokles v oblasti rozpočtové podpory a omezit podmíněnosti. EK upřednostňuje rozpočtovou podporu, ta teď ale upadá, což je také případ několika členských států. EK respektuje národní priority a je uznávaná jako citlivý a dobře koordinovaný partner pro jiné sponzory a partnerské země. Kvůli novému plánování EK a následnému zaměření několika členských států se uplatňuje více podmínek. Ty by měly být omezeny. EU by měla i nadále přesvědčovat členské státy, aby využívaly rozpočtové podpory. Posílit odborné vzdělávání v EK. Toto je velmi důležité pro správnou spolupráci v rámci GPE a nastavení globálního vzdělávání. Odborné vzdělávání je zásadní pro zajištění koordinace se členskými státy, v neposlední řadě pro cíl zajistit kvalifikovanou podporu pro práci na rovnosti a kvalitě. Podporovat a objevovat nové postupy. Inovativní praktiky, jako je záložní iniciativa BACK-UP nebo podpora vzdělání dívek oddělením pro mezinárodní vývoj (DfID), jsou novými způsoby, jak potenciálně zintenzivnit vliv v oblastech, které dosud zůstaly nevyužity. Jak může EU zajistit finanční prostředky na vzdělávání Zodpovědně plnit závazky. Pro EK je potřeba více specifikovat a konkretizovat závazky, které přislíbí dvacet procent z celkové podpory na zdravotnictví a vzdělávání. Pro členské státy je třeba stanovit jasné, ambiciózní a dlouhodobé cíle pro financování vzdělávání. EU by měla vystupovat jako vzor při financování během hostování druhé konference GPE. Tím, že se uskuteční dodatečná konference, se EK, ale také členské státy zavazují k tomu, že dají najevo svou ochotu zajistit financování vzdělávání. U zemí, jako je Dánsko a Nizozemsko, které postupně vyřazují bilaterální pomoc, je třeba slíbit, že budou vzdělání podporovat. To bude přínosem pro slabší země s nízkými příjmy a ukáže to odhodlání zaměřit se na země, které potřebují pomoc nejvíce. Je třeba vytvořit kolektivní závazky k zajištění alternativních zdrojů financování. EK a členské státy musí ukázat upřímnou snahu a stanovit cíle pro rozvoj a podporu nových zdrojů financování vzdělávání. Zejména od EU se žádá, aby našla nové formy financování vzdělávání. Již několik iniciativ je v plném proudu. EU by měla být podporována, aby aktivněji využila svého postavení v politickém dialogu, aby s vládami prozkoumala situaci ohledně domácího financování, aby využila své vztahy v rámci soukromého sektoru na získání finančních prostředků a podporovala dobročinné fondy a diasporu skupin v rámci EU na podporu vzdělávání. Je důležité zajistit, aby alternativní financování vzdělávání, zejména financování ze soukromého sektoru, neohrožovalo politické priority. Pokles bilaterálního financování by měl být následován zvýšením multilaterálního financování, zejména financováním v rámci GPE. Po nepříznivých trendech ve financování v Nizozemsku a Irsku by mělo následovat zvýšení multilaterálního financování, zejména pro GPE. GPE by mělo poskytnout údaje Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD/DAC), aby bylo možné situaci sledovat a aby sponzoři v EU měli přehled, a to se netýká jen sponzorů, jako je Dánsko, které se snaží přesměrovat téměř veškerou svou pomoc bilaterální na multilaterální. V rámci EU jsou zapotřebí široké znalosti a podpora vzdělávání. Veřejnost v EU obecně podporuje rozvojovou pomoc. Ale podpora klesá a jedním z důvodů může být, že existuje zásadní nedostatek znalostí o klíčovém významu vzdělání pro další aspekty vývoje. Rozšiřování povědomí o těchto aspektech je ze strany EK a členských států velmi důležité, aby se zvýšila veřejná podpora a tlak, což by mělo vliv i na finanční podporu od představitelů v soukromém sektoru. 8

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Evropský rok rozvoje /EYD2015/

Evropský rok rozvoje /EYD2015/ Prezentace projektu Evropský rok rozvoje /EYD2015/ 1. Kampaň Česko proti chudobě Od roku 2005 tvoří hlavní agendu kampaně Česko proti chudobě osm Rozvojových cílů tisíciletí. Těchto osm cílů, které byly

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava,

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava, Strategická příprava regionu Setkání s regionálními partnery Ostrava, 22. 11. 2011 Obsah Stávající priority kraje - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 a Regionální inovační strategie

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Publikace Metody a nástroje pro strategický přístup k bezpečnosti ve městech

Publikace Metody a nástroje pro strategický přístup k bezpečnosti ve městech European Forum for Urban Security Publikace Metody a nástroje pro strategický přístup k bezpečnosti ve městech Úvod >>>>>>>>>>> Jasné a přesné znalosti o trestné činnosti na konkrétním území a o jejím

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2017 (OR. en) 5734/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 5188/17 ECOFIN 50 UEM 14 SOC 51 EMPL

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

P7_TA(2013)0432. Místní orgány a občanská společnost

P7_TA(2013)0432. Místní orgány a občanská společnost P7_TA(2013)0432 Místní orgány a občanská společnost Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2013 o místních orgánech a občanské společnosti: zapojení Evropy do podpory udržitelného rozvoje (2012/2288(INI))

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 SHRNUTÍ Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 Dopad kvalitního uměleckého a kulturního vzdělávání na úplný rozvoj jednotlivce,

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

6266/1/17 REV 1 ls/rk 1 DG B 1C

6266/1/17 REV 1 ls/rk 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 1. března 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Rada SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) 14465/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II)/Rada Č. předchozího dokumentu: 11996/1/16

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Možnosti grantové podpory škol Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty

Možnosti grantové podpory škol Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty Možnosti grantové podpory škol Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty Ing. Václav Kugler lesní inženýr se zálibou v botanice předseda Správní rady, ENVIRA, o.p.s. fundraiser,

Více

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Mgr. Stanislav Schneidr Odbor evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Střední Čechy 2010 Brandýs nad Labem, 15. září

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Akčního plánu platformy pro výměnu poznatků na rok 2017 Evropský výbor regionů

Akčního plánu platformy pro výměnu poznatků na rok 2017 Evropský výbor regionů Akčního plánu platformy pro výměnu poznatků na rok 2017 Evropský výbor regionů Platforma pro výměnu poznatků je formou spolupráce mezi Evropským výborem regionů (VR) a Generálním ředitelstvím Evropské

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více