Předmluva a shrnutí zprávy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva a shrnutí zprávy:"

Transkript

1 Předmluva a shrnutí zprávy: Zvyšování vlivu EU na vzdělávání po roce 2015 Napsáno Birgitte Lind Petersenovou z Dánského institutu mezinárodních studií Foto: Lotte Ærsøe/IBIS Duben 2014

2 Toto je předmluva a shrnutí studie, kterou zadala Alliance2015 prostřednictvím své dánské partnerské organizace IBIS s cílem aktualizovat stávající znalosti o pomoci EU pro vzdělání a tím informovat obhajobu práce Alliance2015. Alliance2015 je strategická síť osmi evropských nevládních organizací zabývajících se humanitární a rozvojovou činností, která se zavázala k dosažení rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Jejími členy jsou ACTED z Francie, CESVI z Itálie, Concern Worldwide z Irska, HIVOS z Nizozemí, IBIS z Dánska, Člověk v tísni z České republiky a Welthungerhilfe z Německa. Osmý člen, švýcarská organizace Helvetas Swiss Interco-operation, se připojil k Allianci2015 v prosinci Tato studie je nezávislou zprávou, kterou napsala Birgitte Lind Petersenová z Dánského institutu mezinárodních studií (DIIS) v únoru Se studií pomohl kolega a student doktorátu Adam Moe Fejerskov, jenž sbíral data a dělal rešerše, a kritické čtení provedl vedoucí vědecký pracovník Lars Engberg-Pedersen. Oba jsou taktéž členy DIIS. Tato publikace byla vytvořena za podpory Evropské unie. Obsah této publikace je výhradní odpovědností autora a v žádném případě se nesmí považovat za názor Evropské unie.

3 Od výzvy a příležitosti k akci výsledky ambiciózní politiky? V kritické době, kdy se blíží dokončení rozvojových cílů tisíciletí a kdy mezinárodní společenství utvářejí plány pro vývoj po roce 2015, je zřejmé, že nedokončená práce na rozvojových cílech tisíciletí znamená značné problémy, které je třeba řešit. Cíl v oblasti vzdělávání, kterým je zajistit, aby každé dítě mohlo dokončit základní vzdělání bez ohledu na svou situaci, aby bylo gramotné a mělo základní početní dovednosti, nebude do roku 2015 dosažen. Kromě toho je nutné nastavit ambicióznější cíl a sestavit plán, aby se zajistilo kvalitní a odpovídající vzdělávání v následujících letech. EU je v oblasti vzdělávání velký hráč a má zvláštní odpovědnost za to, aby se vzdělávání stalo prioritou mezinárodní spolupráce, což umožňuje správný a zásadní rozvoj. Dne 23. května 2013 komisař pro rozvoj Andris Piebalgs oznámil, že nejméně 20 % rozpočtu, který půjde na pomoc v letech , má být použito na rozvoj lidských zdrojů a sociálního začlenění, jehož je vzdělávání hlavní složkou. Potvrdil, že vzdělávání je prioritou pro rozvoj EU po roce Závazek EU k podpoře vzdělávání je dále potvrzen rozhodnutím podpořit vzdělávání v rámci globálního partnerství (GPE) na druhé dodatečné konferenci v červnu 2014 v Belgickém Bruselu. Podle globální monitorovací zprávy přes všechny tyto snahy 21 bilaterálních a multilaterálních sponzorů snížilo svou finanční pomoc na základní vzdělání v letech 2010 a 2011, včetně Evropské unie. Pouze 5 z 15 členů Evropské unie, kteří se dohodli na zvýšení své pomoci na 0,7 % z hrubého národního důchodu do roku 2015, očekává, že splní své závazky. V současné době existuje rozdíl v hodnotě 26 miliard dolarů na celém světě ročně mezi tím, co je zapotřebí, aby se zajistilo, že všechny děti budou moci chodit do základní školy, a tím, co se za tímto účelem skutečně investovalo. Pokud zahrneme i vzdělání na druhém stupni základní školy, tento rozdíl vzroste na 38 miliard dolarů ročně. To je důvod, proč musí vzdělávací cíle po roce 2015 obsahovat cíl pro financování ze strany partnerských vlád a sponzorů. V lednu 2013 s podporou Evropské komise zahájila Alliance2015 novou iniciativu advokacie s cílem posílit dialog o roli a odpovědnosti Evropy ve vztahu k boji s hladem a podvýživou a zvýšit její vliv na vzdělávání jak do roku 2015, tak i po něm. Tato zpráva je důležitým zdrojem informací a základem pro další dialog mezi platformami organizací působících v oblasti vzdělávání a rozvoje mimo EU a pro posílení těchto platforem / sítí a jejich interakce s institucemi EU. Zpráva přichází s řadou doporučení týkajících se oblastí, v nichž by EU mohla zvýšit svůj vliv na vzdělávání. EU má možnost vyniknout jako vzor ve financování vzdělávání: prostřednictvím plánovaného pokroku směrem k dosažení 20% závazku a plněním závazku, který je úměrný vedoucí roli EU v nadcházející konferenci GPE. Na závěr bych rád citoval paní Irinu Bokovou, generální ředitelku UNESCO, která u příležitosti Dialogu Alliance2015 u kulatého stolu o vzdělávání dne 31. března 2014 vyzvala, aby nedostatečné financování vzdělávání bylo vyřešeno takto: Musíme se na to dívat v širším kontextu financování vzdělávání. Za prvé musí vlády upřednostnit vzdělání ve svých domácích výdajích a rozšířit svůj daňový základ. Za druhé si sponzoři musí uvědomit obrovské následky toho, že investice nejdou do vzdělávání už dnes. Vagn Berthelsen, Alliance2015 Generální tajemník IBIS

4 Shrnutí odpovědného pracovníka Svět čelí obrovské výzvě ohledně vzdělání. Příliš mnoho dětí a mladých lidí nechodí do školy a mnozí z těch, kteří ji už navštěvují, se stále ještě neučí. Nejhorší situace je v nejchudších a nejslabších zemích, zejména v subsaharské Africe. Nerovnosti jsou obrovské a některé se dokonce zvětšují. Bylo zahájeno několik globálních iniciativ s cílem zajistit dosažení druhých rozvojových cílů tisíciletí (MDG2). Stále je ovšem třeba vyřešit základní problémy a rozšiřující se propast v oblasti financí, neplnění závazků sponzory, zvyšující se počet cílů a nejasnosti o tom, jak řešit nejdůležitější problémy ohledně rovnosti a kvality ve vzdělávání. EU je velký hráč v oblasti vzdělávání, je domovem některých z nejprogresivnějších sponzorů, kteří mohou hrát důležitou roli při plnění úkolů a při zvýšení vlivu na vzdělávání. Studie Tato studie analyzuje současné trendy a změny v podpoře Evropské unie (Evropská komise a vybraný členský stát) pro vzdělávání. S ohledem na globální výzvy studie identifikuje potenciál pro zvýšení vlivu EU na vzdělávání po roce Bere v potaz zejména to, jak může EU přispět k budování lepších vzdělávacích systémů, zajistit kvalitní vzdělávání a zvýšit financování vzdělávání. Analýza se soustřeďuje na Evropskou komisi (EK) a šest členských států: Dánsko, Francii, Německo, Nizozemsko, Spojené království a Irskou republiku, které dohromady poskytují zhruba osmdesát procent z celkové pomoci členských států EU na vzdělávání, což je činí důležitými aktéry v této oblasti. EU a vzdělání EK je silným zastáncem podpory vzdělávání, ale činy doposud zaostávaly za politikou. Nová vnitřní struktura, sedmileté plánovací období, strategická volba omezit podporu na tři sektory v jednotlivých zemích a nová rozvojová politika, Program změn, tvoří základ pro to, aby EK mohla reagovat na budoucí výzvy. EU se dohodla na společném politickém závazku a vnitřní dělbě práce, aby se vyřešily globální výzvy v oblasti vzdělávání. Vývoj politiky EK na podporu vzdělávání Od roku 2006 EK celkově finanční podporu vzdělávání zvýšila, a to i přes pokles od roku 2010, kdy podpora dosáhla vrcholu. Nicméně EK snížila podporu zemím s nízkými příjmy a subsaharské Afriky, zatímco prioritou se staly výměnné studentské programy a pomoc zemím se středními příjmy, zejména ve vlastním okolí EU. Zatímco EK pevně trvala na dosažení MDG2 a zahájila další iniciativu na poskytnutí prostředků ke splnění tohoto cíle, vliv byl příliš malý, a to zejména v zajištění kvality. EK stále více využívá rozpočtovou podporu, jejíž skutečný dopad lze obtížně dohledat, ale je vyzdvihována pro soulad s národními prioritami. V rámci nové strategie obdrží podporu slabší státy, ale stále musí být dodrženy podmínky v oblasti lidských práv, řádné správy věcí veřejných a demokracie. EK se stále více zaměřuje na vzdělávání mládeže a snaží se propojit vzdělávání s politikou zaměstnanosti, míru a aktivního zapojení občanů. Trendy v členských státech Velká Británie je v oblasti financování na vrcholu pomyslného žebříčku, díky své silné politice, důrazu na řešení chudoby a poskytování značných a rostoucích finančních prostředků. Německo a Francie jsou oba velkými sponzory vzdělávání, avšak Francie dává znepokojivě málo zemím, které to nejvíce potřebují. Oba jsou silnými zastánci vzdělání, ale hodně z jejich podpory směřuje na výměnné pobyty studentů. Německo se nedávno zavázalo k podpoře hlavního proudu vzdělávání ve své vývojové práci. Nizozemsko je hlavním sponzorem, ale s ohledem na změnu ve svých strategických prioritách bude v průběhu několika příštích let vyřazovat veškerou bilaterální pomoc. Dánsko hraje důležitou roli v prosazování a podpoře slabších států a bude poskytovat především mnohostrannou pomoc. Pomoc Irska ve vzdělání je malá, ale důležitá, protože je zcela zaměřena na nejchudší země. 4

5 Silné stránky EU v oblasti vzdělávání silný základ pro lepší vliv Silný sponzor se širokým dosahem. EU (EK a členské státy) je velký sponzor vzdělání, zavazuje se k dosažení rozvojových cílů tisíciletí a k pomoci společnosti EFA. Zabývá se plánováním po roce 2015 zejména s ohledem na vymýcení chudoby. Programy EK mají širší pole působnosti než jednotlivé členské státy, protože na rozdíl od nich dosáhnou na řadu chudých a slabých zemí. Proto má EU jedinečné předpoklady pro dialog o politice různých aspektů rovnosti, kvality a zapojení občanů v těchto zemích a zároveň vyjadřuje kolektivní priority EU. Ambiciózní politika EK a několika členských států. Program změn, posílený závazky komisaře pro rozvoj, odhaluje ambiciózní zaměření na vzdělávání jako základ pro zajištění jiných cílů rozvoje. Velká Británie má také velmi ambiciózní politiku, stejně jako zkušenosti v oblasti zajištění začlenění a kvality. Německo si klade za cíl hlavní vzdělávací proud ve všech vývojových pracích, což je zdaleka nejambicióznější priorita, kterou je třeba ještě naplnit. Několik agentur členských států svou rozvojovou politiku popisuje jako komplexní, se vzděláním jako nedílnou součástí. Plánování EK je dlouhodobé a předvídatelné. Doba plánu EK trvá sedm let. To umožňuje předvídatelné dlouhodobé financování, což je předpokladem pro vybudování vzdělávacích systémů. EU je domovem silných zastánců, odborníků a je vzorem ve vzdělávání. EU je domovem pro některé z nejsilnějších zastánců vzdělávání. Má jedinečné odborné znalosti, a to zejména ve Velké Británii, ale také v jiných zemích. Několik členských států zvyšuje podporu vzdělávání (Dánsko, Německo a Spojené království) a podporuje základní vzdělání v zemích, kde je to nejvíce potřeba (Dánsko, Irsko a Spojené království). Přestože je Dánsko malá země, tak hraje významnou roli při prosazování vzdělávání ve světovém měřítku. Irsko, další malá země, se silně zaměřuje na řešení chudoby a vzdělávání a aktivně se podílí na globálním partnerství pro vzdělávání (GPE). Francie je také aktivní v podpoře GPE a vede místní vzdělávací skupiny v několika zemích. Německo je velkým zastáncem vzdělání a našlo způsob, jak se vypořádat s třicetiprocentním omezením na přídělech do multilaterálních organizací tím, že financuje záložní iniciativu BACK-UP jako alternativní podporu GPE. Velká Británie je zdaleka nejvlivnějším členským státem jako sponzor jak v rozvoji nových oblastí v rámci vzdělávání, tak i v oblasti odborných znalostí. Soulad s národními prioritami a se světovými aktéry. EK a členské státy, jako je Irsko, Dánsko a Spojené království, sladily národní priority. Byly mezi průkopníky v upřednostňování rozpočtové podpory. Unikátní platforma pro koordinaci. EU, s EK jako ústředním aktérem a několika vedoucími sponzory v oblasti vzdělávání mezi členskými státy, tvoří jedinečnou platformu pro koordinaci. Formální kanály již existují, i když se zdá, že by mohla být posílena systematická koordinace i mimo určité partnerské země. Koordinace, sladění a dělba práce jsou silnými stránkami při uskutečňování cílů a politického dialogu. Silná podpora pro GPE. EK a členské státy zdůrazňují svůj závazek vůči GPE a jeho význam. Hrají jedinečnou roli v podpoře a vlivu na GPE. Francie vede mnoho místních vzdělávacích skupin v partnerských zemích, Německo zahájilo záložní iniciativu BACK-UP na podporu vlivu partnerských zemí v rámci GPE, Dánsko je silným zastáncem podpory GPE. Jak Irsko, tak i Nizozemsko aktivně politiku GPE podporují. 5

6 Silná občanská angažovanost. EU má srovnatelnou výhodu při zajišťování účasti občanů ve vzdělávání. EK upřednostňuje zapojení občanů prostřednictvím nové politiky, strukturovaných dialogů, strategického využívání tematických nástrojů, jako je investice do lidí a nestátní subjekty a místní orgány v rámci rozvoje. Cílem je podpořit rozšiřování stávajících postupů. To se těší dobrým výsledkům prostřednictvím podpory nových přístupů. Navíc tak dochází k začlenění místních lidí do zlepšení rovnosti a kvality tím, že se zapojí do řízení nových způsobů, jak školit učitele, budou se zajímat o obsah osnov, školní budovy a jejich údržbu. Slabé stránky EU v oblasti vzdělávání: brání pozitivnímu vlivu Všeobecně existují nedostatky v definování jasných cílů ohledně rovnosti a jakosti, s výjimkou Velké Británie. EK nestanovila strategii pro vzdělávání, aby se vzdělávání stalo prioritou v rámci nové rozvojové politiky. Poučení z minulého období plnění globálních závazků je, že bez jasně definovaných opatření a cílů nemohou být EK a členské státy zodpovědné, ani si nemohou uchovat velké ambice, aby zajistily rovnost a kvalitu vzdělávání. Financování je nedostatečné a není primárně zaměřené na ty země, skupiny a úrovně vzdělání, které to nejvíce potřebují. EK stále přiděluje velkou část své pomoci do zemí se středním příjmem a do vlastního okolí, i když nové plánovací období obsahuje i slabší státy. Pro Nizozemsko není pomoc v oblasti vzdělání prioritou, což je špatné nejen pro financování obecně, ale zanechává to i mezeru ve finančních prostředcích a odborných znalostech v postižených zemích. Střední vzdělání obecně přijímá ze strany EU příliš malou podporu. Všechny členské státy jsou silnými zastánci GPE, ale na rozdíl od Velké Británie je ve většině z nich třeba financování zvýšit. Prioritám často chybí jasné cíle, zejména s ohledem na rovnost a kvalitu. Kromě Velké Británie jsou v rámci EU zapotřebí jasné cíle pro sponzory, v neposlední řadě je třeba také zajistit prostřednictvím dělby práce ambiciózní změnu. Inflace v poskytování pomoci. EK, a zejména Francie a Německo, zaznamenaly, že náklady na studenta se připisují jako pomoc ke vzdělání. Toto ale nepomáhá vybudovat vzdělávací systémy a jedná se o velký problém, který, pokud jej vezmeme v úvahu, způsobí, že štědří sponzoři se již nebudou jevit tak štědrými. V EK je nedostatek odborných znalostí o vzdělávání, což je velká překážka pro zvýšení jejího vlivu. EK potřebuje patřičnou způsobilost, aby mohla ovlivňovat globální procesy, provádět podporu vzdělávacího sektoru, zapojit se do kvalifikovaného politického dialogu, v němž budou zahrnuty i opomíjené skupiny, a zajistit kvalitu vzdělávání. EK je poměrně pomalá, byrokratická a neflexibilní. EK je velký a byrokratický systém, což je hlavní důvod, proč ambiciózní politika není vždy dostatečně implementována. Navíc plánovací období na sedm let, ač zajišťuje předvídatelnost, brzdí flexibilitu. Nedostatek koordinace, když členské státy snižují podporu. Rozhodnutí o snížení podpory, o odstoupení od podpory v určitých zemích nebo o přesměrování pomoci do jiných geografických oblastí a úrovní vzdělávání nejsou vždy koordinována s dalšími sponzory z EU, ani se nevěnuje pozornost tomu, aby se zajistila dlouhodobá udržitelná podpora vzdělávání v zemích a u lidí, kteří jsou nejvíce v nouzi. Nizozemsko a Dánsko stáhly bilaterální pomoc, což zanechává mezeru ve financování zemí, kterých se to týká, a představuje to vážnou ránu pro dlouhodobou udržitelnost v oblasti podpory vzdělávání, pokud nebudou poskytnuty jiné formy podpory. 6

7 Jak může EU přispět k vybudování lepších vzdělávacích systémů a zajistit vyvážené a kvalitní vzdělávání Realizací ambiciózní politiky. Vedle zdravotnictví a sociální péče je prioritou v Programu změn vzdělání, jelikož je stejně jako ony zásadní pro rozvoj lidstva. V poslední době komisař pro rozvoj zdůrazňuje význam vzdělání a závazků s cílem zajistit rovné a kvalitní vzdělávání pro všechny děti do roku Většina členských států (s výjimkou Nizozemska) má v politice vzdělání ambice. Ty musí být podloženy praxí, protože pokud budou realizovány, mohou výrazně zvýšit dopad na vzdělávání. Kompilace silných stránek EK a členských států a podpora vzorných příkladů. EK a většina členských států mají silné stránky a vykazují pozitivní trendy, které by měly být zkombinovány tak, aby zlepšily dopad. Dělba práce, která staví na silných stránkách, může zvýšit dopad a pozitivní příklady mohou být také použity jako vzory, které mohou inspirovat nebo posílit ostatní. Například Velká Británie má odborné znalosti, které EK chybí, a Spojené království tak může pomoci rozvíjet schopnosti EU v nových oblastech vzdělávání s ohledem na slabší státy a alternativní modely financování. EU jako celek má poměrné výhody při zajištění rovnosti v přístupu a účasti opomíjených skupin, při zapojování různých občanských představitelů do poskytování a řízení vzdělávání a při zajišťování inovativních forem vzdělávání. Pokračovat a systematizovat koordinace: zejména když sponzoři odstoupí. Ke koordinaci dochází, je ale často velmi nesystematická. Členské státy se koordinují jak vzájemně, tak s delegací EU v konkrétních zeměpisných oblastech a pro specifické úkoly. Existuje však prostor pro zlepšení, pokud jde o koordinaci před odstoupením od partnerských zemí a o koordinaci s cílem zajistit, aby se při výběru nových zemí pomoc zaměřila na strategické priority, které odpovídají počtu již stávajících sponzorů z EU, jejich schopnostem a oblastem zájmu. Členské státy se koordinují, když jsou dárci ve stejných zemích. Avšak mohly by zvýšit dopad při ovlivňování stanovisek EK vzájemným čerpáním schopností v určitých oblastech. Dělba práce již byla dohodnuta, ale systematičtější využívání poměrných výhod jednotlivých zemí by zvýšilo celkový dopad. Zajistit rovnováhu mezi bilaterální a multilaterální pomocí. Bilaterální pomoc pro vzdělání ze strany EK a členských států je vysoce ceněna pro svou sladěnost s národními prioritami a jako protiváha k rozvojovým bankám kvůli většímu počtu jejích podmíněností. Podpora v rámci GPE je také v souladu s národními prioritami a zaměřuje se na chudé země a základní vzdělávání, a je proto důležité, aby se tato podpora kombinovala s bilaterální pomocí. Specifické rovnostní a kvalitativní priority s jasnými definicemi a cíli, pokud možno prostřednictvím strategie vzdělávání. Rovnost a kvalita jsou společné priority, avšak u rovnosti se jedná především o pohlaví a její pojetí se musí rozšířit, zatímco kvalita je pro většinu sponzorů v EU velmi málo specifikována a vysvětlena. Je třeba, aby vzdělávací strategie určila priority EK a stejně tak aby se zaměřila zejména na konkrétní výhody EU, které z práce na začlenění plynou. Nadále podporovat zapojení občanů do řádné správy věcí veřejných. Strukturované zapojení občanů spojuje EK, členské státy a partnerské země a je klíčem ke zvýšení dopadu prostřednictvím inovativních způsobů práce, rozšiřování a rozvoje přístupu zdola nahoru, aby se zajistila řádná správa věcí veřejných. Také je vhodné zajistit strategičtější využití tematických nástrojů, aby se nestátní představitelé, občané nebo nevládní organizace zapojovali do zajišťování vzdělávací priority tím, že podpoří iniciativu s dobrým dopadem a vývoj inovativních postupů s cílem zajistit rovnost, kvalitu vzdělávání a řádnou správu věcí veřejných. Nicméně je třeba pro nevládní organizace zjednodušit postupy, jak získat financování v dané oblasti. 7

8 Zastavit pokles v oblasti rozpočtové podpory a omezit podmíněnosti. EK upřednostňuje rozpočtovou podporu, ta teď ale upadá, což je také případ několika členských států. EK respektuje národní priority a je uznávaná jako citlivý a dobře koordinovaný partner pro jiné sponzory a partnerské země. Kvůli novému plánování EK a následnému zaměření několika členských států se uplatňuje více podmínek. Ty by měly být omezeny. EU by měla i nadále přesvědčovat členské státy, aby využívaly rozpočtové podpory. Posílit odborné vzdělávání v EK. Toto je velmi důležité pro správnou spolupráci v rámci GPE a nastavení globálního vzdělávání. Odborné vzdělávání je zásadní pro zajištění koordinace se členskými státy, v neposlední řadě pro cíl zajistit kvalifikovanou podporu pro práci na rovnosti a kvalitě. Podporovat a objevovat nové postupy. Inovativní praktiky, jako je záložní iniciativa BACK-UP nebo podpora vzdělání dívek oddělením pro mezinárodní vývoj (DfID), jsou novými způsoby, jak potenciálně zintenzivnit vliv v oblastech, které dosud zůstaly nevyužity. Jak může EU zajistit finanční prostředky na vzdělávání Zodpovědně plnit závazky. Pro EK je potřeba více specifikovat a konkretizovat závazky, které přislíbí dvacet procent z celkové podpory na zdravotnictví a vzdělávání. Pro členské státy je třeba stanovit jasné, ambiciózní a dlouhodobé cíle pro financování vzdělávání. EU by měla vystupovat jako vzor při financování během hostování druhé konference GPE. Tím, že se uskuteční dodatečná konference, se EK, ale také členské státy zavazují k tomu, že dají najevo svou ochotu zajistit financování vzdělávání. U zemí, jako je Dánsko a Nizozemsko, které postupně vyřazují bilaterální pomoc, je třeba slíbit, že budou vzdělání podporovat. To bude přínosem pro slabší země s nízkými příjmy a ukáže to odhodlání zaměřit se na země, které potřebují pomoc nejvíce. Je třeba vytvořit kolektivní závazky k zajištění alternativních zdrojů financování. EK a členské státy musí ukázat upřímnou snahu a stanovit cíle pro rozvoj a podporu nových zdrojů financování vzdělávání. Zejména od EU se žádá, aby našla nové formy financování vzdělávání. Již několik iniciativ je v plném proudu. EU by měla být podporována, aby aktivněji využila svého postavení v politickém dialogu, aby s vládami prozkoumala situaci ohledně domácího financování, aby využila své vztahy v rámci soukromého sektoru na získání finančních prostředků a podporovala dobročinné fondy a diasporu skupin v rámci EU na podporu vzdělávání. Je důležité zajistit, aby alternativní financování vzdělávání, zejména financování ze soukromého sektoru, neohrožovalo politické priority. Pokles bilaterálního financování by měl být následován zvýšením multilaterálního financování, zejména financováním v rámci GPE. Po nepříznivých trendech ve financování v Nizozemsku a Irsku by mělo následovat zvýšení multilaterálního financování, zejména pro GPE. GPE by mělo poskytnout údaje Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD/DAC), aby bylo možné situaci sledovat a aby sponzoři v EU měli přehled, a to se netýká jen sponzorů, jako je Dánsko, které se snaží přesměrovat téměř veškerou svou pomoc bilaterální na multilaterální. V rámci EU jsou zapotřebí široké znalosti a podpora vzdělávání. Veřejnost v EU obecně podporuje rozvojovou pomoc. Ale podpora klesá a jedním z důvodů může být, že existuje zásadní nedostatek znalostí o klíčovém významu vzdělání pro další aspekty vývoje. Rozšiřování povědomí o těchto aspektech je ze strany EK a členských států velmi důležité, aby se zvýšila veřejná podpora a tlak, což by mělo vliv i na finanční podporu od představitelů v soukromém sektoru. 8

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 Územní rozvoj SAWP Meeting, 3 July 2012 Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 1 KVMR LEADER-legislativa EU Navazuje na bohaté zkušenosti z: LEADER (EAFRD), Osa 4 (EFF), iniciativu společenství Urban

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020 CLLD nebo také CLLD-U? aneb nezávislý pohled na oblast místního udržitelného rozvoje Brno, 24. února 2014 Komunitně vedený místní

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Předmluva Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce i praxe sledují cíl podpořit do nejvyšší

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více