Předmluva a shrnutí zprávy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva a shrnutí zprávy:"

Transkript

1 Předmluva a shrnutí zprávy: Zvyšování vlivu EU na vzdělávání po roce 2015 Napsáno Birgitte Lind Petersenovou z Dánského institutu mezinárodních studií Foto: Lotte Ærsøe/IBIS Duben 2014

2 Toto je předmluva a shrnutí studie, kterou zadala Alliance2015 prostřednictvím své dánské partnerské organizace IBIS s cílem aktualizovat stávající znalosti o pomoci EU pro vzdělání a tím informovat obhajobu práce Alliance2015. Alliance2015 je strategická síť osmi evropských nevládních organizací zabývajících se humanitární a rozvojovou činností, která se zavázala k dosažení rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Jejími členy jsou ACTED z Francie, CESVI z Itálie, Concern Worldwide z Irska, HIVOS z Nizozemí, IBIS z Dánska, Člověk v tísni z České republiky a Welthungerhilfe z Německa. Osmý člen, švýcarská organizace Helvetas Swiss Interco-operation, se připojil k Allianci2015 v prosinci Tato studie je nezávislou zprávou, kterou napsala Birgitte Lind Petersenová z Dánského institutu mezinárodních studií (DIIS) v únoru Se studií pomohl kolega a student doktorátu Adam Moe Fejerskov, jenž sbíral data a dělal rešerše, a kritické čtení provedl vedoucí vědecký pracovník Lars Engberg-Pedersen. Oba jsou taktéž členy DIIS. Tato publikace byla vytvořena za podpory Evropské unie. Obsah této publikace je výhradní odpovědností autora a v žádném případě se nesmí považovat za názor Evropské unie.

3 Od výzvy a příležitosti k akci výsledky ambiciózní politiky? V kritické době, kdy se blíží dokončení rozvojových cílů tisíciletí a kdy mezinárodní společenství utvářejí plány pro vývoj po roce 2015, je zřejmé, že nedokončená práce na rozvojových cílech tisíciletí znamená značné problémy, které je třeba řešit. Cíl v oblasti vzdělávání, kterým je zajistit, aby každé dítě mohlo dokončit základní vzdělání bez ohledu na svou situaci, aby bylo gramotné a mělo základní početní dovednosti, nebude do roku 2015 dosažen. Kromě toho je nutné nastavit ambicióznější cíl a sestavit plán, aby se zajistilo kvalitní a odpovídající vzdělávání v následujících letech. EU je v oblasti vzdělávání velký hráč a má zvláštní odpovědnost za to, aby se vzdělávání stalo prioritou mezinárodní spolupráce, což umožňuje správný a zásadní rozvoj. Dne 23. května 2013 komisař pro rozvoj Andris Piebalgs oznámil, že nejméně 20 % rozpočtu, který půjde na pomoc v letech , má být použito na rozvoj lidských zdrojů a sociálního začlenění, jehož je vzdělávání hlavní složkou. Potvrdil, že vzdělávání je prioritou pro rozvoj EU po roce Závazek EU k podpoře vzdělávání je dále potvrzen rozhodnutím podpořit vzdělávání v rámci globálního partnerství (GPE) na druhé dodatečné konferenci v červnu 2014 v Belgickém Bruselu. Podle globální monitorovací zprávy přes všechny tyto snahy 21 bilaterálních a multilaterálních sponzorů snížilo svou finanční pomoc na základní vzdělání v letech 2010 a 2011, včetně Evropské unie. Pouze 5 z 15 členů Evropské unie, kteří se dohodli na zvýšení své pomoci na 0,7 % z hrubého národního důchodu do roku 2015, očekává, že splní své závazky. V současné době existuje rozdíl v hodnotě 26 miliard dolarů na celém světě ročně mezi tím, co je zapotřebí, aby se zajistilo, že všechny děti budou moci chodit do základní školy, a tím, co se za tímto účelem skutečně investovalo. Pokud zahrneme i vzdělání na druhém stupni základní školy, tento rozdíl vzroste na 38 miliard dolarů ročně. To je důvod, proč musí vzdělávací cíle po roce 2015 obsahovat cíl pro financování ze strany partnerských vlád a sponzorů. V lednu 2013 s podporou Evropské komise zahájila Alliance2015 novou iniciativu advokacie s cílem posílit dialog o roli a odpovědnosti Evropy ve vztahu k boji s hladem a podvýživou a zvýšit její vliv na vzdělávání jak do roku 2015, tak i po něm. Tato zpráva je důležitým zdrojem informací a základem pro další dialog mezi platformami organizací působících v oblasti vzdělávání a rozvoje mimo EU a pro posílení těchto platforem / sítí a jejich interakce s institucemi EU. Zpráva přichází s řadou doporučení týkajících se oblastí, v nichž by EU mohla zvýšit svůj vliv na vzdělávání. EU má možnost vyniknout jako vzor ve financování vzdělávání: prostřednictvím plánovaného pokroku směrem k dosažení 20% závazku a plněním závazku, který je úměrný vedoucí roli EU v nadcházející konferenci GPE. Na závěr bych rád citoval paní Irinu Bokovou, generální ředitelku UNESCO, která u příležitosti Dialogu Alliance2015 u kulatého stolu o vzdělávání dne 31. března 2014 vyzvala, aby nedostatečné financování vzdělávání bylo vyřešeno takto: Musíme se na to dívat v širším kontextu financování vzdělávání. Za prvé musí vlády upřednostnit vzdělání ve svých domácích výdajích a rozšířit svůj daňový základ. Za druhé si sponzoři musí uvědomit obrovské následky toho, že investice nejdou do vzdělávání už dnes. Vagn Berthelsen, Alliance2015 Generální tajemník IBIS

4 Shrnutí odpovědného pracovníka Svět čelí obrovské výzvě ohledně vzdělání. Příliš mnoho dětí a mladých lidí nechodí do školy a mnozí z těch, kteří ji už navštěvují, se stále ještě neučí. Nejhorší situace je v nejchudších a nejslabších zemích, zejména v subsaharské Africe. Nerovnosti jsou obrovské a některé se dokonce zvětšují. Bylo zahájeno několik globálních iniciativ s cílem zajistit dosažení druhých rozvojových cílů tisíciletí (MDG2). Stále je ovšem třeba vyřešit základní problémy a rozšiřující se propast v oblasti financí, neplnění závazků sponzory, zvyšující se počet cílů a nejasnosti o tom, jak řešit nejdůležitější problémy ohledně rovnosti a kvality ve vzdělávání. EU je velký hráč v oblasti vzdělávání, je domovem některých z nejprogresivnějších sponzorů, kteří mohou hrát důležitou roli při plnění úkolů a při zvýšení vlivu na vzdělávání. Studie Tato studie analyzuje současné trendy a změny v podpoře Evropské unie (Evropská komise a vybraný členský stát) pro vzdělávání. S ohledem na globální výzvy studie identifikuje potenciál pro zvýšení vlivu EU na vzdělávání po roce Bere v potaz zejména to, jak může EU přispět k budování lepších vzdělávacích systémů, zajistit kvalitní vzdělávání a zvýšit financování vzdělávání. Analýza se soustřeďuje na Evropskou komisi (EK) a šest členských států: Dánsko, Francii, Německo, Nizozemsko, Spojené království a Irskou republiku, které dohromady poskytují zhruba osmdesát procent z celkové pomoci členských států EU na vzdělávání, což je činí důležitými aktéry v této oblasti. EU a vzdělání EK je silným zastáncem podpory vzdělávání, ale činy doposud zaostávaly za politikou. Nová vnitřní struktura, sedmileté plánovací období, strategická volba omezit podporu na tři sektory v jednotlivých zemích a nová rozvojová politika, Program změn, tvoří základ pro to, aby EK mohla reagovat na budoucí výzvy. EU se dohodla na společném politickém závazku a vnitřní dělbě práce, aby se vyřešily globální výzvy v oblasti vzdělávání. Vývoj politiky EK na podporu vzdělávání Od roku 2006 EK celkově finanční podporu vzdělávání zvýšila, a to i přes pokles od roku 2010, kdy podpora dosáhla vrcholu. Nicméně EK snížila podporu zemím s nízkými příjmy a subsaharské Afriky, zatímco prioritou se staly výměnné studentské programy a pomoc zemím se středními příjmy, zejména ve vlastním okolí EU. Zatímco EK pevně trvala na dosažení MDG2 a zahájila další iniciativu na poskytnutí prostředků ke splnění tohoto cíle, vliv byl příliš malý, a to zejména v zajištění kvality. EK stále více využívá rozpočtovou podporu, jejíž skutečný dopad lze obtížně dohledat, ale je vyzdvihována pro soulad s národními prioritami. V rámci nové strategie obdrží podporu slabší státy, ale stále musí být dodrženy podmínky v oblasti lidských práv, řádné správy věcí veřejných a demokracie. EK se stále více zaměřuje na vzdělávání mládeže a snaží se propojit vzdělávání s politikou zaměstnanosti, míru a aktivního zapojení občanů. Trendy v členských státech Velká Británie je v oblasti financování na vrcholu pomyslného žebříčku, díky své silné politice, důrazu na řešení chudoby a poskytování značných a rostoucích finančních prostředků. Německo a Francie jsou oba velkými sponzory vzdělávání, avšak Francie dává znepokojivě málo zemím, které to nejvíce potřebují. Oba jsou silnými zastánci vzdělání, ale hodně z jejich podpory směřuje na výměnné pobyty studentů. Německo se nedávno zavázalo k podpoře hlavního proudu vzdělávání ve své vývojové práci. Nizozemsko je hlavním sponzorem, ale s ohledem na změnu ve svých strategických prioritách bude v průběhu několika příštích let vyřazovat veškerou bilaterální pomoc. Dánsko hraje důležitou roli v prosazování a podpoře slabších států a bude poskytovat především mnohostrannou pomoc. Pomoc Irska ve vzdělání je malá, ale důležitá, protože je zcela zaměřena na nejchudší země. 4

5 Silné stránky EU v oblasti vzdělávání silný základ pro lepší vliv Silný sponzor se širokým dosahem. EU (EK a členské státy) je velký sponzor vzdělání, zavazuje se k dosažení rozvojových cílů tisíciletí a k pomoci společnosti EFA. Zabývá se plánováním po roce 2015 zejména s ohledem na vymýcení chudoby. Programy EK mají širší pole působnosti než jednotlivé členské státy, protože na rozdíl od nich dosáhnou na řadu chudých a slabých zemí. Proto má EU jedinečné předpoklady pro dialog o politice různých aspektů rovnosti, kvality a zapojení občanů v těchto zemích a zároveň vyjadřuje kolektivní priority EU. Ambiciózní politika EK a několika členských států. Program změn, posílený závazky komisaře pro rozvoj, odhaluje ambiciózní zaměření na vzdělávání jako základ pro zajištění jiných cílů rozvoje. Velká Británie má také velmi ambiciózní politiku, stejně jako zkušenosti v oblasti zajištění začlenění a kvality. Německo si klade za cíl hlavní vzdělávací proud ve všech vývojových pracích, což je zdaleka nejambicióznější priorita, kterou je třeba ještě naplnit. Několik agentur členských států svou rozvojovou politiku popisuje jako komplexní, se vzděláním jako nedílnou součástí. Plánování EK je dlouhodobé a předvídatelné. Doba plánu EK trvá sedm let. To umožňuje předvídatelné dlouhodobé financování, což je předpokladem pro vybudování vzdělávacích systémů. EU je domovem silných zastánců, odborníků a je vzorem ve vzdělávání. EU je domovem pro některé z nejsilnějších zastánců vzdělávání. Má jedinečné odborné znalosti, a to zejména ve Velké Británii, ale také v jiných zemích. Několik členských států zvyšuje podporu vzdělávání (Dánsko, Německo a Spojené království) a podporuje základní vzdělání v zemích, kde je to nejvíce potřeba (Dánsko, Irsko a Spojené království). Přestože je Dánsko malá země, tak hraje významnou roli při prosazování vzdělávání ve světovém měřítku. Irsko, další malá země, se silně zaměřuje na řešení chudoby a vzdělávání a aktivně se podílí na globálním partnerství pro vzdělávání (GPE). Francie je také aktivní v podpoře GPE a vede místní vzdělávací skupiny v několika zemích. Německo je velkým zastáncem vzdělání a našlo způsob, jak se vypořádat s třicetiprocentním omezením na přídělech do multilaterálních organizací tím, že financuje záložní iniciativu BACK-UP jako alternativní podporu GPE. Velká Británie je zdaleka nejvlivnějším členským státem jako sponzor jak v rozvoji nových oblastí v rámci vzdělávání, tak i v oblasti odborných znalostí. Soulad s národními prioritami a se světovými aktéry. EK a členské státy, jako je Irsko, Dánsko a Spojené království, sladily národní priority. Byly mezi průkopníky v upřednostňování rozpočtové podpory. Unikátní platforma pro koordinaci. EU, s EK jako ústředním aktérem a několika vedoucími sponzory v oblasti vzdělávání mezi členskými státy, tvoří jedinečnou platformu pro koordinaci. Formální kanály již existují, i když se zdá, že by mohla být posílena systematická koordinace i mimo určité partnerské země. Koordinace, sladění a dělba práce jsou silnými stránkami při uskutečňování cílů a politického dialogu. Silná podpora pro GPE. EK a členské státy zdůrazňují svůj závazek vůči GPE a jeho význam. Hrají jedinečnou roli v podpoře a vlivu na GPE. Francie vede mnoho místních vzdělávacích skupin v partnerských zemích, Německo zahájilo záložní iniciativu BACK-UP na podporu vlivu partnerských zemí v rámci GPE, Dánsko je silným zastáncem podpory GPE. Jak Irsko, tak i Nizozemsko aktivně politiku GPE podporují. 5

6 Silná občanská angažovanost. EU má srovnatelnou výhodu při zajišťování účasti občanů ve vzdělávání. EK upřednostňuje zapojení občanů prostřednictvím nové politiky, strukturovaných dialogů, strategického využívání tematických nástrojů, jako je investice do lidí a nestátní subjekty a místní orgány v rámci rozvoje. Cílem je podpořit rozšiřování stávajících postupů. To se těší dobrým výsledkům prostřednictvím podpory nových přístupů. Navíc tak dochází k začlenění místních lidí do zlepšení rovnosti a kvality tím, že se zapojí do řízení nových způsobů, jak školit učitele, budou se zajímat o obsah osnov, školní budovy a jejich údržbu. Slabé stránky EU v oblasti vzdělávání: brání pozitivnímu vlivu Všeobecně existují nedostatky v definování jasných cílů ohledně rovnosti a jakosti, s výjimkou Velké Británie. EK nestanovila strategii pro vzdělávání, aby se vzdělávání stalo prioritou v rámci nové rozvojové politiky. Poučení z minulého období plnění globálních závazků je, že bez jasně definovaných opatření a cílů nemohou být EK a členské státy zodpovědné, ani si nemohou uchovat velké ambice, aby zajistily rovnost a kvalitu vzdělávání. Financování je nedostatečné a není primárně zaměřené na ty země, skupiny a úrovně vzdělání, které to nejvíce potřebují. EK stále přiděluje velkou část své pomoci do zemí se středním příjmem a do vlastního okolí, i když nové plánovací období obsahuje i slabší státy. Pro Nizozemsko není pomoc v oblasti vzdělání prioritou, což je špatné nejen pro financování obecně, ale zanechává to i mezeru ve finančních prostředcích a odborných znalostech v postižených zemích. Střední vzdělání obecně přijímá ze strany EU příliš malou podporu. Všechny členské státy jsou silnými zastánci GPE, ale na rozdíl od Velké Británie je ve většině z nich třeba financování zvýšit. Prioritám často chybí jasné cíle, zejména s ohledem na rovnost a kvalitu. Kromě Velké Británie jsou v rámci EU zapotřebí jasné cíle pro sponzory, v neposlední řadě je třeba také zajistit prostřednictvím dělby práce ambiciózní změnu. Inflace v poskytování pomoci. EK, a zejména Francie a Německo, zaznamenaly, že náklady na studenta se připisují jako pomoc ke vzdělání. Toto ale nepomáhá vybudovat vzdělávací systémy a jedná se o velký problém, který, pokud jej vezmeme v úvahu, způsobí, že štědří sponzoři se již nebudou jevit tak štědrými. V EK je nedostatek odborných znalostí o vzdělávání, což je velká překážka pro zvýšení jejího vlivu. EK potřebuje patřičnou způsobilost, aby mohla ovlivňovat globální procesy, provádět podporu vzdělávacího sektoru, zapojit se do kvalifikovaného politického dialogu, v němž budou zahrnuty i opomíjené skupiny, a zajistit kvalitu vzdělávání. EK je poměrně pomalá, byrokratická a neflexibilní. EK je velký a byrokratický systém, což je hlavní důvod, proč ambiciózní politika není vždy dostatečně implementována. Navíc plánovací období na sedm let, ač zajišťuje předvídatelnost, brzdí flexibilitu. Nedostatek koordinace, když členské státy snižují podporu. Rozhodnutí o snížení podpory, o odstoupení od podpory v určitých zemích nebo o přesměrování pomoci do jiných geografických oblastí a úrovní vzdělávání nejsou vždy koordinována s dalšími sponzory z EU, ani se nevěnuje pozornost tomu, aby se zajistila dlouhodobá udržitelná podpora vzdělávání v zemích a u lidí, kteří jsou nejvíce v nouzi. Nizozemsko a Dánsko stáhly bilaterální pomoc, což zanechává mezeru ve financování zemí, kterých se to týká, a představuje to vážnou ránu pro dlouhodobou udržitelnost v oblasti podpory vzdělávání, pokud nebudou poskytnuty jiné formy podpory. 6

7 Jak může EU přispět k vybudování lepších vzdělávacích systémů a zajistit vyvážené a kvalitní vzdělávání Realizací ambiciózní politiky. Vedle zdravotnictví a sociální péče je prioritou v Programu změn vzdělání, jelikož je stejně jako ony zásadní pro rozvoj lidstva. V poslední době komisař pro rozvoj zdůrazňuje význam vzdělání a závazků s cílem zajistit rovné a kvalitní vzdělávání pro všechny děti do roku Většina členských států (s výjimkou Nizozemska) má v politice vzdělání ambice. Ty musí být podloženy praxí, protože pokud budou realizovány, mohou výrazně zvýšit dopad na vzdělávání. Kompilace silných stránek EK a členských států a podpora vzorných příkladů. EK a většina členských států mají silné stránky a vykazují pozitivní trendy, které by měly být zkombinovány tak, aby zlepšily dopad. Dělba práce, která staví na silných stránkách, může zvýšit dopad a pozitivní příklady mohou být také použity jako vzory, které mohou inspirovat nebo posílit ostatní. Například Velká Británie má odborné znalosti, které EK chybí, a Spojené království tak může pomoci rozvíjet schopnosti EU v nových oblastech vzdělávání s ohledem na slabší státy a alternativní modely financování. EU jako celek má poměrné výhody při zajištění rovnosti v přístupu a účasti opomíjených skupin, při zapojování různých občanských představitelů do poskytování a řízení vzdělávání a při zajišťování inovativních forem vzdělávání. Pokračovat a systematizovat koordinace: zejména když sponzoři odstoupí. Ke koordinaci dochází, je ale často velmi nesystematická. Členské státy se koordinují jak vzájemně, tak s delegací EU v konkrétních zeměpisných oblastech a pro specifické úkoly. Existuje však prostor pro zlepšení, pokud jde o koordinaci před odstoupením od partnerských zemí a o koordinaci s cílem zajistit, aby se při výběru nových zemí pomoc zaměřila na strategické priority, které odpovídají počtu již stávajících sponzorů z EU, jejich schopnostem a oblastem zájmu. Členské státy se koordinují, když jsou dárci ve stejných zemích. Avšak mohly by zvýšit dopad při ovlivňování stanovisek EK vzájemným čerpáním schopností v určitých oblastech. Dělba práce již byla dohodnuta, ale systematičtější využívání poměrných výhod jednotlivých zemí by zvýšilo celkový dopad. Zajistit rovnováhu mezi bilaterální a multilaterální pomocí. Bilaterální pomoc pro vzdělání ze strany EK a členských států je vysoce ceněna pro svou sladěnost s národními prioritami a jako protiváha k rozvojovým bankám kvůli většímu počtu jejích podmíněností. Podpora v rámci GPE je také v souladu s národními prioritami a zaměřuje se na chudé země a základní vzdělávání, a je proto důležité, aby se tato podpora kombinovala s bilaterální pomocí. Specifické rovnostní a kvalitativní priority s jasnými definicemi a cíli, pokud možno prostřednictvím strategie vzdělávání. Rovnost a kvalita jsou společné priority, avšak u rovnosti se jedná především o pohlaví a její pojetí se musí rozšířit, zatímco kvalita je pro většinu sponzorů v EU velmi málo specifikována a vysvětlena. Je třeba, aby vzdělávací strategie určila priority EK a stejně tak aby se zaměřila zejména na konkrétní výhody EU, které z práce na začlenění plynou. Nadále podporovat zapojení občanů do řádné správy věcí veřejných. Strukturované zapojení občanů spojuje EK, členské státy a partnerské země a je klíčem ke zvýšení dopadu prostřednictvím inovativních způsobů práce, rozšiřování a rozvoje přístupu zdola nahoru, aby se zajistila řádná správa věcí veřejných. Také je vhodné zajistit strategičtější využití tematických nástrojů, aby se nestátní představitelé, občané nebo nevládní organizace zapojovali do zajišťování vzdělávací priority tím, že podpoří iniciativu s dobrým dopadem a vývoj inovativních postupů s cílem zajistit rovnost, kvalitu vzdělávání a řádnou správu věcí veřejných. Nicméně je třeba pro nevládní organizace zjednodušit postupy, jak získat financování v dané oblasti. 7

8 Zastavit pokles v oblasti rozpočtové podpory a omezit podmíněnosti. EK upřednostňuje rozpočtovou podporu, ta teď ale upadá, což je také případ několika členských států. EK respektuje národní priority a je uznávaná jako citlivý a dobře koordinovaný partner pro jiné sponzory a partnerské země. Kvůli novému plánování EK a následnému zaměření několika členských států se uplatňuje více podmínek. Ty by měly být omezeny. EU by měla i nadále přesvědčovat členské státy, aby využívaly rozpočtové podpory. Posílit odborné vzdělávání v EK. Toto je velmi důležité pro správnou spolupráci v rámci GPE a nastavení globálního vzdělávání. Odborné vzdělávání je zásadní pro zajištění koordinace se členskými státy, v neposlední řadě pro cíl zajistit kvalifikovanou podporu pro práci na rovnosti a kvalitě. Podporovat a objevovat nové postupy. Inovativní praktiky, jako je záložní iniciativa BACK-UP nebo podpora vzdělání dívek oddělením pro mezinárodní vývoj (DfID), jsou novými způsoby, jak potenciálně zintenzivnit vliv v oblastech, které dosud zůstaly nevyužity. Jak může EU zajistit finanční prostředky na vzdělávání Zodpovědně plnit závazky. Pro EK je potřeba více specifikovat a konkretizovat závazky, které přislíbí dvacet procent z celkové podpory na zdravotnictví a vzdělávání. Pro členské státy je třeba stanovit jasné, ambiciózní a dlouhodobé cíle pro financování vzdělávání. EU by měla vystupovat jako vzor při financování během hostování druhé konference GPE. Tím, že se uskuteční dodatečná konference, se EK, ale také členské státy zavazují k tomu, že dají najevo svou ochotu zajistit financování vzdělávání. U zemí, jako je Dánsko a Nizozemsko, které postupně vyřazují bilaterální pomoc, je třeba slíbit, že budou vzdělání podporovat. To bude přínosem pro slabší země s nízkými příjmy a ukáže to odhodlání zaměřit se na země, které potřebují pomoc nejvíce. Je třeba vytvořit kolektivní závazky k zajištění alternativních zdrojů financování. EK a členské státy musí ukázat upřímnou snahu a stanovit cíle pro rozvoj a podporu nových zdrojů financování vzdělávání. Zejména od EU se žádá, aby našla nové formy financování vzdělávání. Již několik iniciativ je v plném proudu. EU by měla být podporována, aby aktivněji využila svého postavení v politickém dialogu, aby s vládami prozkoumala situaci ohledně domácího financování, aby využila své vztahy v rámci soukromého sektoru na získání finančních prostředků a podporovala dobročinné fondy a diasporu skupin v rámci EU na podporu vzdělávání. Je důležité zajistit, aby alternativní financování vzdělávání, zejména financování ze soukromého sektoru, neohrožovalo politické priority. Pokles bilaterálního financování by měl být následován zvýšením multilaterálního financování, zejména financováním v rámci GPE. Po nepříznivých trendech ve financování v Nizozemsku a Irsku by mělo následovat zvýšení multilaterálního financování, zejména pro GPE. GPE by mělo poskytnout údaje Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD/DAC), aby bylo možné situaci sledovat a aby sponzoři v EU měli přehled, a to se netýká jen sponzorů, jako je Dánsko, které se snaží přesměrovat téměř veškerou svou pomoc bilaterální na multilaterální. V rámci EU jsou zapotřebí široké znalosti a podpora vzdělávání. Veřejnost v EU obecně podporuje rozvojovou pomoc. Ale podpora klesá a jedním z důvodů může být, že existuje zásadní nedostatek znalostí o klíčovém významu vzdělání pro další aspekty vývoje. Rozšiřování povědomí o těchto aspektech je ze strany EK a členských států velmi důležité, aby se zvýšila veřejná podpora a tlak, což by mělo vliv i na finanční podporu od představitelů v soukromém sektoru. 8

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1 OECD Journal on Development Development Co-operation 2006 Report Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 Issue 1 Summary in Czech Věstník OECD o rozvoji Spolupráce

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Matice k gendrově politickým strategiím

Matice k gendrově politickým strategiím / GENDER TOOLBOX Matice k gendrově politickým strategiím Cílová skupina (-y): Řídící skupiny, vedoucí pracovníci/pracovnice, multiplikátorky a multiplikátoři U delších gendrových školeních nebo kurzů:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva

Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva Předmluva Mezinárodní rozvojový program se v posledních desetiletích dramaticky změnil. Historické konference a summity OSN v devadesátých letech a na

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS Evropská akce v oblasti drog (EAD) ACTION ON DRU Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS European Action Víte, že? Asi 12 milionů osob v EU

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více