R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)"

Transkript

1 R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn si prohlédni ervené tyúhelníky uvnit dopravní znaky nebo ern oznaený železniní pejezd. Pokus se odpovdt na otázky:? Co mžeš íci o protjších stranách tyúhelníku? Jsou rovnobžné? Co mžeš íci o délkách protjších stran tyúhelníku? Jsou shodné Zapamatuj si: Rovnobžník je tyúhelník, jehož každé dv protjší strany jsou rovnobžné a shodné Úkol: Sestroj si rovnobžník dle následujícího postupu: 1. Narýsuj si libovolný trojúhelník ABD 2. Sestroj sted S strany BD 3. S( S) : A C - ve stedové soumrnosti se stedem S sestroj bod C jako obraz bodu A 4. Mením ov, zda jsi dostal rovnobžník ABCD

2 ? Zm si úhlomrem velikosti úhl 1 ; 1. Co jsi zjistil? Oba úhly jsou shodné ( 1 = 1 )? Jakou dvojici úhl tvoí úhly 1 ; 1? Jsou to úhly stídavé? Zm si úhlomrem velikosti úhl 2 ; 2. Co jsi zjistil? Oba úhly jsou shodné ( 2 = 2 )? Jakou dvojici úhl tvoí úhly 2 ; 2? Jsou to úhly stídavé? Co platí pro velikosti vnitních úhl pi vrcholech A, C? Jsou shodné, protože 1 1; 2 2; ? Ov si podobn, zda platí rovnost mezi vnitními úhly pi vrcholech B, D? Zapamatuj si: Každé dva protjší vnitní úhly rovnobžníku jsou shodné Úkol: Uri souet velikostí všech vnitních úhl rovnobžníku Nartni si libovolný rovnobžník ABCD a vyzna v nm jednu úhlopíku (nap. AC):

3 ? Co platí pro souet velikostí vnitních úhl v trojúhelníku ACD? Je roven 180 ( )? Co platí pro souet velikostí vnitních úhl v trojúhelníku ABC? Je roven 180 ( )? Jaký je souet vnitních úhl rovnobžníku ABCD? Je roven ( ) Zapamatuj si: Souet velikostí všech vnitních úhl rovnobžníku je Úkol: Uri velikosti dvou sousedních vnitních úhl rovnobžníku ABCD

4 ? Co platí pro velikosti úhl a? Jsou shodné, protože to jsou úhly souhlasné ( = )? Co platí pro velikosti úhl a? Jsou to úhly vedlejší, jejich souet je tedy 180 ( + = 180 )? Co nakonec platí pro souet velikosti dvou sousedních vnitních úhl a? Jejich souet je vždy 180, protože z pedchozích otázek plyne: 180 Zapamatuj si: Souet velikostí sousedních úhl rovnobžníku je 180 Úkol: Narýsuj si libovolný rovnobžník ABCD a vyzna v nm ob úhlopíky AC a BD (viz obr. vetn vnitních úhl) Odpovídej na otázky týkající se trojúhelník ASD a BSC::? Co platí pro délky stran AD a BD? Jsou shodné, jsou to rovnobžné strany rovnobžníku ABCD? Co platí pro velikosti vnitních úhl 2 a 2 trojúhelník ASD a BSC? Jsou shodné, protože se jedná o úhly stídavé? Co platí pro velikosti vnitních úhl 1 a 1 trojúhelník ASD a BSC? Jsou shodné, protože se jedná o úhly stídavé? Co mžeš íci o trojúhelnících ASD a BSC? Jsou shodné podle vty sus (oba se shodují v jedné stran a dvou úhlech ke stran pilehlých)? Co tedy platí pro strany AS a CS, respektive pro strany BS a DS trojúhelník ASD a BSC? Jsou shodné, platí tedy: AS SC ; BS SD

5 Zapamatuj si: Úhlopíky v rovnobžníku se navzájem plí (bod S je stedem obou úhlopíek) Výšky rovnobžníku Úkol: Uri vzdálenost dvou rovnobžek, na kterých leží protjší strany rovnobžníku Nejkratší vzdálenost dvou rovnobžek je kolmice vedená z jedné rovnobžky na druhou. Na obrázku jsou vyznaené tyi kolmice: v v a b v v a b výška rovnobžníku na stranu a (c) výška rovnobžníku na stranu b (d) Zapamatuj si: Výška rovnobžníku udává vzdálenost rovnobžek, na kterých leží jeho protjší strany. Existuje nekonen mnoho výšek na stranu rovnobžníku, všechny jsou navzájem rovnobžné a stejn dlouhé.

6 S H R N U T Í Vlastnosti rovnobžníku 1. Každé dv protjší strany rovnobžníku jsou rovnobžné AB // CD AD // BC 2. Protjší strany rovnobžníku mají stejnou délku AB CD BC AD 3. Protjší úhly rovnobžníku mají stejnou velikost 4. Souet velikostí všech vnitních úhl rovnobžníku je 5. Souet velikostí dvou sousedních vnitních úhl rovnobžníku je Úhlopíky rovnobžníku se navzájem plí v bod S, který se nazývá prseík úhlopíek AS SC BS 7. Rovnobžník je stedov soumrný útvar se stedem soumrnosti S (ve stedové soumrnosti se stedem S se rovnobžník zobrazí sám na sebe) SD

7 Píklad 1: Na obrázku je vyznaen rovnobžník ABCD. Odpovídej ANO NE na níže položené otázky:? Strana AD je stranou rovnobžníku? Ano, stejn jako zbývající strany AB, BC a CD? Strana DB je stranou rovnobžníku? Ne, je to úhlopíka rovnobžníku? Strany AD a CD jsou sousedními stranami rovnobžníku? Ano, stejn jako strany AB a BC; BC a CD; DA a AB? Souet velikostí dvou protjších úhl je 180? Ne vždy, ale napíklad u tverce nebo obdélníku Ano. Náš obrázek však ukazuje pípad, kdy tomu tak není ( je urit menší než 180 )? Dva sousední úhly mají vždy stejnou velikost? Ne vždy, ale napíklad u tverce a obdélníku Ano. V našem obrázku tomu však není, protože nap. sousední úhly ( ostrý) a ( tupý) mají rznou velikost? Dva protjší vnitní úhly jsou v rovnobžníku shodné? Ano, je to jedna ze základních vlastností rovnobžník? Úhlopíky rovnobžníku se na vzájemn plí? Ano, je to jedna ze základních vlastností rovnobžník? Sousední strany rovnobžníku jsou rovnobžné? Ne, protjší strany rovnobžníku jsou navzájem kolmé, sousední musí být vždy rznobžné. Píklad 2: Je dán tyúhelník ABCD a bod S, který je prseíkem úhlopíek rovnobžníku. Zjistte, zda je daný tyúhelník rovnobžník, je-li dáno: a) AB 6cm; BC 4cm; CD 4cm; DA 6cm b) AB 0,05m; BC 0,5dm; CD 5cm; DA 50mm c) AB 10cm; BC 150mm; CD 0,1m ; DA 15dm d) AS 7cm; BS 5cm; CS 7cm; DS 5cm e) AS 8cm; BS 6cm; CS 9cm; DS 7cm f ) AS 7cm; AC 12cm; DS 4cm; DB 8cm

8 Rovnobžník je tyúhelník, jehož protjší strany (AB a CD; BC a AD) jsou rovnobžné a mají stejnou délku. Proto musí platit: AB CD ; BC AD a) AB CD ; BC AD nejedná se o rovnobžník b) AB BC CD DA jedná se o rovnobžník( tverec) c) AB CD 10cm; BC AD 15cm jedná se o rovnobžník Úhlopíky rovnobžníku se navzájem plí v bod S (prseík úhlopíek). Musí tedy platit: AS SC ; BS SD d) AS SC ; BS SD e) AS SC ; BS SD jedná se o rovnobžník nejedná se o rovnobžník f) Aby se jednalo o úhlopíku rovnobžníku, musí platit: AS SC ; AS SC AC. V našem pípad tomu však není protože pokud což se neshoduje se zadáním AS 7 cm SC, pak AS SC 14cm, AC 12cm. Nejedná se tedy o rovnobžník. Píklad 3: Vypoítejte všechny vnitní úhly rovnobžníku ABCD, je-li dáno: a) a) b) 8522 Opt uplatníme vlastnosti vnitních úhl rovnobžníku: 1. Protjší vnitní úhly ležící na úhlopíce mají stejnou velikost:

9 2. Souet sousedních vnitních úhl je 180. Pro velikost vnitních úhl ; tedy platí: 180 Na závr si ovíme, že jsme poítali správn: Velikosti vnitních úhl rovnobžníku jsou 120; b) Již bez komentáe provedeme výpoty zbývajících vnitních úhl rovnobžníku: Velikosti vnitních úhl rovnobžníku jsou 8522 ; 9438 Píklad 4: Vypoítejte velikosti vnitních úhl rovnobžníku ABCD, víte-li, že velikost jednoho vnitního úhlu je o vtší než velikost druhého vnitního úhlu. Protože v rovnobžníku jsou vnitní úhly ležící na úhlopíce shodné, je jeden ze dvou sousedních úhl o vtší.

10 / -120 / : 4 Vnitní úhly pi vrcholech A, C mají velikost, vnitní úhly pi vrcholech B, D mají velikost 120. Souet všech vnitních úhl je , což jer jedna z vlastností rovnobžníku. Píklad 5: Jedna strana rovnobžníku má délku 5 cm. Mohou mít úhlopíky rovnobžníku velikost 6 cm a 16 cm? Nartneme si rovnobžník ABCD a opt využijeme vlastnosti úhlopíek navzájem se plí:

11 ? Podívej se nyní na trojúhelník BSC. Co o nm mžeš íci? Trojúhelník BSC (ale i DSA) nelze sestrojit, protože není splnna jedna z trojúhelníkových nerovností (5 + 3 není vtší než 8). Úhlopíky rovnobžníku se stranou velikosti 5 cm nemohou mít délky 16 cm a 6 cm. C V I E N Í Nejprve si zkus sám spoítat dané úkoly, poté si své výsledky, popípad ešení zkontroluj s mým, které je uvedeno za zadáním cviení. Hodn zdaru! Úloha 1: Na obrázku je vyznaen rovnobžník ABCD.

12 Vyhledej a uri: a) Strany sousední se stranou a b) Stranu protjší ke stran b c) Dvojice shodných vnitních úhl d) Dvojice úhl, jejichž souet je 180 e) Úhly sousedící s úhlem f) Všechny dvojice sousedních stran g) Všechny dvojice sousedních vnitních úhl h) Všechny úhlopíky rovnobžníku Úloha 2: Je dán tyúhelník ABCD a bod S, který je prseíkem úhlopíek rovnobžníku. Zjistte, zda je daný tyúhelník rovnobžník, je-li dáno: a) AB b) AS BC 10cm; CD SC ; BS SD c) AB 1,7 dm; BC 15mm; CD 17cm; DA 0,15dm d) 50; 100; 50; 100 e) 70; 110; 70; 110 f ) 120; 120; ; g) AS 7,5cm; AC 14cm; BS 5cm; BD 10cm h) CS 4,5cm; CA 9cm; DS DA 8cm SB 5cm Úloha 3: Vypoítejte všechny vnitní úhly rovnobžníku ABCD, je-li dáno: a) 65; 115 b) 72 c) 4515 d) 8244 Úloha 4: Urete velikost úhlu v rovnobžníku ABCD, je-li dáno: a) 9654 b) c) 12535, kde kde vedlejší úhel k úhlu Úloha 5: Vypotte velikosti vnitních úhl rovnobžníku ABCD, je-li dán následující obrázek:

13 Úloha 6: Vypotte velikosti vnitních úhl rovnobžníku ABCD, je-li dán následující obrázek: Úloha 7: Vypoítejte velikosti vnitních úhl rovnobžníku ABCD, víte-li, že velikost jednoho vnitního úhlu je o 45 menší než velikost druhého vnitního úhlu. Úloha 8: Vypoítejte velikosti vnitních úhl rovnobžníku ABCD, víte-li, že velikost jednoho vnitního úhlu je 3krát vtší než velikost druhého vnitního úhlu. Úloha 9: Jedna ze stran rovnobžníku má velikost 10 cm. Mohou mít úhlopíky tohoto rovnobžníku velikosti: a)14cm;12 cm b)7cm;13 cm Úloha 10: Vypotte velikosti vnitních úhl rovnobžníku ABCD na obrázku:

14 EŠENÍ ÚLOH, NÁPOVDA K ÚLOHÁM Úloha 1: Doplníme si oznaení stran rovnobžníku a zakreslíme úhlopíky s prseíkem S a) b; d b) d c) dvojice shodných úhl jsou, a, d) dvojice úhl, ;, ;, ; ; e) ; f) a, b ; b, c ; c, d ; a, d g), ;, ;, ; ; h) AC, BD

15 Úloha 2: a) Ne (protjší strany mají rznou velikost) b) Ne (bod S musí mít stejnou vzdálenost od vrchol B a D) c) Ano d) Ne (souet vnitních úhl není º) e) Ano f) Ne (úhly ležící naproti sob na úhlopíce nemají stejnou velikost) g) Ne ( velikost úhlopíky AC není rovna dvojnásobku délky AS) h) Ano Úloha 3: a) = = 65 ; = = 115 b) = = 72 ; = = 108 c) = = ; = = d) = = ; = = Úloha 4: a) = b) = c) = (využiješ poznatku o vedlejších úhlech: + =180 ) Úloha 5: Vnitní úhel pi vrcholu B je vrcholový úhel k úhlu mající velikost a má tedy stejnou velikost: Vnitní úhly mají velikost: 6413 ; Úloha 6: Nejprve si postupn dopoteme všechny možné úhly tak, aby se nám podailo urit aspo jeden vnitní úhel rovnobžníku:

16 Velikosti vnitních úhl jsou: ; 70 Úloha 7: / , / : 4 Vnitní úhly mají velikost: 112,5; , , 5 Úloha 8:

17 / : 8 : 8 45 Vnitní úhly mají velikost: 45; Úloha 9: a) Rovnobžník lze sestrojit (podívej se na vzorový píklad 5) b) Rovnobžník nelze sestrojit Úloha 10: Všimni si nejdíve tyúhelníku AXCY na obrázku. Znáš v nm ti vnitní úhly. Užiješ-li poznatku o soutu vnitních úhl tyúhelníku, získáš velikost vnitního úhlu pi vrcholu A rovnobžníku ABCD:

18 125 ( ) 235 Vnitní úhly mají velikost: 125; 55

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 3. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Jednotky asu.... 3 II.

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 4. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Slovní a úsudkové úlohy....

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

VY_32_INOVACE_04_Shodnost trojúhelníků -věta sss_02. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_04_Shodnost trojúhelníků -věta sss_02. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Shodnost trojúhelníků -věta sss_02 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Skripta do matematiky k maturitě 1 30

Skripta do matematiky k maturitě 1 30 Skripta do matematiky k maturitě 1 30 IgMen igmen.wz.cz 008 Obsah 1 Výroková logika...4 1.1 Základní logické spojky...4 1. Kvantifikované výroky...5 Množiny operace, intervaly...6.1 Absolutní hodnota reálného

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek.

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek. . ABSOLUTNÍ HODNOTA definice absolutní hodnoty reálného čísla a geometrická interpretace, definice absolutní hodnoty komplexního čísla a geometrická interpretace, vzdálenost bodu od přímky (v rovině i

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

VTA OBRÁCENÁ K PYTHAGOROV VT VÝPOET DÉLEK STRAN V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU. (2 hodiny)

VTA OBRÁCENÁ K PYTHAGOROV VT VÝPOET DÉLEK STRAN V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU. (2 hodiny) VTA OBRÁCENÁ K PYTHAGOROV VT VÝPOET DÉLEK TRAN V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU ( hodiny) Nejpre si pro osžení zopkujeme geometriké znní Pythgoroy ty: Osh tere sestrojeného nd peponou proúhlého trojúhelníku se

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

1.Výrazy a jejich využití

1.Výrazy a jejich využití 1.Výrazy a jejich využití Výrazy, které obsahují proměnnou - buď samostatně, nebo v matematických operacích 1.1 Jednočlen Výraz obsahující jen číslo, proměnnou nebo jejich součin, podíl nebo mocninu Jednočlen

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

1.7.10 Střední příčky trojúhelníku

1.7.10 Střední příčky trojúhelníku 1710 Střední příčky trojúhelníku Předpoklady: Př 1: Narýsuj libovolný trojúhelník (zvol ho tak, aby se co nejvíce lišil od trojúhelníku, který narýsoval soused) Najdi středy všech stran S a, S b a S c

Více

Poměr 153. 8 (dílů) * 2,63 g (hmotnost 1 dílu) = 21,04 g

Poměr 153. 8 (dílů) * 2,63 g (hmotnost 1 dílu) = 21,04 g Poměr 153 Míchání živin pro květinu ZADÁNÍ Pro kvetoucí rostliny je potřeba připravit hnojivou zálivku. Aby květiny dobře prospívaly, musí být dodán hlavně dusík, fosfor a draslík, a to v poměru 8 : 5

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 TUDIJNÍ OPOR DITNČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘEŠENÍ PLNIMETRIKÝH KONTRUKČNÍH ÚLOH EV DVIDOVÁ Ostrava 2005 Zpracovala: RNDr. Eva Davidová Recenzenti: Doc. RNDr. Pavel Květoň,

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Analytická geometrie II: Geometrické transformace

Analytická geometrie II: Geometrické transformace Analytická geometrie II: Geometrické transformace Naďa Stehlíková 2006 2008 Tento materiál vzniká postupně na základě skript Geometrické transformace (metoda analytická) autorů M. Hejný, D. Jirotková,

Více

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Matematika MATURITNÍ OTÁZKY

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Matematika MATURITNÍ OTÁZKY WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA Matematika MATURITNÍ OTÁZKY Ostrava 2008 Tomáš Vejpustek OBSAH 1 Obsah 1 Výrazy a jejich úpravy 8 1.1 Mocniny a odmocniny........................ 8 1.1.1 Umocňování

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více