VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, Nový Bor Telefon: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZPRACOVAL: Mgr. Jiří Janás... PaedDr. Ilona Jindrová Linda Hrabcová PŘEDKLÁDÁ: PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka školy V Novém Boru dne

2 Obsah Obsah Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu ţáků V K. Šenově proběhlo 5. Sympozium rytého skla. Soutěţe se za naši školu zúčastnil L. Houdek Studenti VOŠ navštívili výstavu Biedermeier v Praze. Na programu exkurze byl i Z. Lhotstký, studio Pelechov a tavené sklo a výstava Expo Proběhl integrační kurz 1. ročníků Střední průmyslové školy sklářské a Gymnázia v Dolní Světlé 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, celoţivotního učení Spolupráce se sociálními partnery Zapojení do projektů Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské sluţby Řízení školy Oybin 12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Projednání výroční zprávy

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Sídlo: Wolkerova 316, Nový Bor Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Ilona Jindrová Údaje o školské radě: Termín voleb: Jmenování do funkce: do konce funkčního období školské rady 1. zasedání: Školská rada VOŠ Předseda: MgA. J. Prošek Školská rada SŠ: Předseda: Mgr. L. Bečvaříková Datum zařazení do rejstříku: Zřizovatel: Liberecký kraj Právní forma: kraj, IČO Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec Právnická osoba vykonávala ve školním roce 2008/2009 činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeţe Školní jídelna Školní jídelna výdejna V aule školy se uskutečnila beseda s hejtmanem Libereckého kraje p. P. Skokanem Ţáci Střední průmyslové školy sklářské pomohli s organizací sbírky Den, kdy svítí světlušky Druţstva chlapců a dívek nás reprezentovala na Corny 2008-Středoškolském poháru v lehké atletice. Naše minivýpravy se na soutěţi určitě neztratily V aule školy proběhla beseda s Petrem Rathem a Vlastimilem Pospíchalem.

4 Odloučená pracoviště školy: Školní dílny, ateliéry, galerie s prodejnou, Nový Bor, Palackého 171, 170 Střední odborné učiliště sklářské a Odborné učiliště, s vybavením pro teoretickou i praktickou výuku, Nový Bor, Revoluční 500 Domov mládeţe s výdejnou jídel a tělocvičnou, Nový Bor, Nemocniční 635, 636 Domov mládeţe, Nový Bor, Kalinova Organizace studia Přehled oborů vzdělání a kapacita školy Vyšší odborná škola (IZO ) kapacita: 60 cílová: 60 studentů N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba N/017 Tvorba uměleckého skla studium denní délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 20 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 60 Během měsíce září proběhla v naší škole sbírka nepotřebných věcí pro Domov pro postiţené matky s dětmi sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou Studentka Radka Kryzanová se zúčastnila Sympozia tavené plastiky ve sklářské škole ve Světlé nad Sázavou Pro děvčata 1. ročníků se uskutečnila v rámci výchovy ke zdraví beseda S Tebou o Tobě Naše škola uspořádala jiţ 8. ročník Školy Dominika Bimana pod záštitou předního českého rytce p. Harcuby. S panem Jiřím Harcubou se v rámci Školy Dominika Bimana uskutečnila beseda v aule. Střední škola (IZO ) kapacita: 650 cílová: 650 ţáků Gymnázium všeobecné K/401 studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 30 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Lyceum M/001Technické lyceum studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 30 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 120 4

5 82-41-M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/040 Výtvarné zpracování skla broušení a vzorování broušeného skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 108 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: Uskutečnil se Okresní přebor v kopané v České Lípě. Druţstvo chlapců pod vedením Jiřího Máchy a Jaroslava Schneidra obsadilo 3. místo M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/041 Výtvarné zpracování skla hutní tvarování skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 108 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/042 Výtvarné zpracování skla tvarování, malování a leptání skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 108 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/043 Výtvarné zpracování skla rytí skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 108 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl studium denní délka studia: 2 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 36 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: Studenti Vyšší odborné školy a ţáci 4. Ročníku Střední průmyslové školy navštívili Designblok v Praze Poslední termín přihlášek do soutěţe Národní cena za studentský design. Do soutěţe se přihlásila i M. Boštíková, která nakonec obsadila v soutěţi vynikající 3. místo Studenti školy navštívili závod na těţbu a úpravu sklářských písků L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl studium dálkové délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 60 5

6 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Sklář, sklářské práce H/005 Sklář délka studia: 3 r. 0 m studium denní nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 90 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Brusič skla, brusič technického a šperkařského kamene H/005 Brusič skla délka studia: 3 r. 0 m studium denní nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 150 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Malíř skla a keramiky H/003 Malíř skla a keramiky délka studia: 3 r. 0 m studium denní nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 150 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: E Sklář, sklářské práce E/002 Výroba dutého skla délka studia: 3 r. 0 m studium denní pro absolventy základní školy praktické nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 45 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: E/003 Zušlechťování skla délka studia: 2 r. 0 m studium denní pro absolventy základní školy praktické nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 25 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 25 Domov mládeţe (IZO ) kapacita: 260 cílová: 260 lůţek Okresní 11. přebor v kopané. Druţstvo chlapců pod SKLENĚNÁ vedením Jiřího NOC Máchy OTEVŘENÝCH a Jaroslava Schneidra DVEŘÍ obsadilo V 3. rámci místo. Týdnů vzdělávání dospělých Libereckého kraje se poprvé uskutečnila na naší školní huti Skleněná noc otevřených dveří. Zájemci co studium a návštěvníci měli moţnost vidět a vyzkoušet si prakticky všechny sklářské profese pod jednou střechou Studenti VOŠS navštívili Designblok v Praze. Návštěvníků bylo opravdu hodně Poslední 11. termín přihlášek do soutěţe Národní cena Studenti za studentský Vyšší design. odborné Přihlásila školy sklářské se i Markéta navštívili firnu AGC Boštíková, Teplice. která Exkurze obsadila byla celkově zaměřena vynikající na výrobu 3. místo! plaveného skla. Studentka Lucie Dráhová se podílela na grafické 13. podobě 11. broţury k 115. výročí Liberecké radnice. Uskutečnil se seminář Zákoník práce a jeho aplikace Uskutečnila se další ze série odborných exkurzí, 19. tentokrát 11. do Provodína. Studenti se seznámili s těţbou Proběhly a úpravou volby sklářských do obou písků. školských rad, Střední školy a Vyšší odborné školy. 6

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk 7 celkem celkem 2,619 11,975 12,291 14,599 1,881 43,37 z toho ţeny 0,619 5,801 7,697 6,356 0,715 21,19 Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 32,48 4,12 1,00 5,77 43,37 Z toho specializované činnosti výchovný poradce 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 koordinátor školního vzdělávacího programu 2 školní metodik prevence 1 koordinátor environmentální výchovy 1 Přehled pracovníků domova mládeţ v přepočtených úvazcích vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 4,00 3,00 2,00 9,00 Počty nepedagogických pracovníků Počty nepedagogických pracovníků Odchody pracovníků Nástupy nových pracovníků nepedagogických z toho externistů ukončilo z toho pedagogických nastoupilo z toho pedagogických Vyučující dějin umění Mgr. Martina Matoušková zorganizovala zájezd studentů naší školy a dalších zájemců o umění do Vídně na výstavu Vincenta van Gogha Proběhlo školní kolo astronomické olympiády Studenti střední školy pomohli s organizací sbírky Červená stuţka v rámci boje proti AIDS Ve stejný den uspořádal Domov mládeţe zájezd do Prahy, do Muzea Alfonse Muchy Okresní přebor ve florbalu chlapců Celá škola navštívila filmové představení Anglické jahody V aule školy proběhl pro přihlášené zájemce seminář na téma Informace o novele zákona 563/2004 Sb Ţáci Střední průmyslové školy sklářské se podíleli na sbírce Euroregionu Nisa- Pozvedněte slabé V Jablonci nad Nisou proběhla soutěţ na výtvarný návrh loga pro Česko-brazilskou společnost. Soutěţe se zúčastnila za naši školu i Anna Krchňáková a její návrh skončil na třetím místě.

8 Mzdové podmínky pracovníků Zaměstnanci jsou odměňováni podle: Zákoníku práce č.262/2006 část VI. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniţších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíţeného pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíţeném pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet pracovníků Typ vzdělání 1 Dálkové nástavbové studium 4 DPS-kurz Pedagogická příprava pro vychovatele a pedagogy volného času 1 Škola učitelů informatiky Dvacítky, generace nové Evropy. Ondra Horák obsadil v této soutěţi v Libereckém kraji 1. místo. Jako vítěz krajského kola byl pozván do Bruselu Maturitní plesy tříd V4 A N Proběhlo školní kolo soutěţe Velcome to Samík pro studenty anglického jazyka Ţáci gymnázia uspořádali Projektový den o Evropské unii pro ţáky Střední školy. 8

9 4. Údaje o počtu žáků Obor vzdělávání Počet Průměrný počet odučených hodin v oboru KKOV Ţáků Tříd Teoretické vyučování OV, PCV, REN, RZT Gymnázium 7941K/ Sklářský průmysl-denní L/ Sklářský průmysl-dálkové L/ ,75 0 Výroba dutého skla E/ Sklář H/ ,52 16,33 16,33 Brusič skla H/ ,57 16,33 16,33 Malíř skla a keramiky H/ ,91 16,33 16,33 Výtvarné zpracování skla M ,25 8 Tvorba uměleckého skla N/ Pro zájemce z řad ţáků a studentů uspořádala naše škola zájezd do Německa. Na programu byly muzea a galerie v Berlíně. Únor V únoru se uskutečnil Lyţařský výchovně vzdělávací kurz 1. ročníků v Příchovicích u Tanvaldu. CELKEM k Údaje o přijímacím řízení SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 100 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 12 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 99 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ z toho vyřešeno autoremedurou z toho postoupeno krajskému úřadu Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 12 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 15 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 15 Počet podaných přihlášek do 2.adalších kol přijímacího řízení do VOŠ Pro ţáky studující anglický jazyk zorganizovala naše škola zájezd do Prahy na divadelní představení v originále Oliver Twist. Březen V naší škole proběhl workshop na téma Moţnost čerpání peněz z Evropské unie Proběhla soutěţ Mladý evropský moderátor. Soutěţe se zúčastnil i ţák 1. ročníku gymnázia David Šedina.

10 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 14 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 1 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ z toho vyřešeno autoremedurou z toho postoupeno krajskému úřadu celkem 141 Domovy mládeţe počet Počet podaných přihlášek do domova mládeţe 57 Počet přijatých dětí, ţáků a studentů do domova mládeţe 58 celkem 115 Rozhodnutí vydaná ředitelem školy Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 7 o změně oboru vzdělání 10 o přerušení vzdělávání 11 o opakování ročníku 4 o přeřazení ţáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 19 o vyloučení podle 31 ŠZ 3 o zamítnutí ţádosti o uznání dosaţeného vzdělání podle 70 a 100 ŠZ o povolení individuálního vzdělávání ţáka 2 o zrušení povolení individuálního vzdělávání ţáka o odkladu povinné školní docházky o sníţení úplaty za poskytování školských sluţeb o prominutí úplaty za poskytování školských sluţeb celkem Ţáci naší školy navštívili filmové představení Indie, královna orientu. Po skončení následovala beseda na toto téma Naše škola se prezentovala v Brně na výstavě Mobitex Proběhl projektový den, tentokrát pro ţáky základních škol v Novém Boru. Projektový den zorganizovala třída gymnázia pod vedením třídní učitelky p. Semerádové Konala se výstava prací účastníků Školy Dominika Bimana. Výstava byla zahájena vernisáţí dne Proběhla beseda pro ţáky a studenty naší školy s akademickým sochařem V. Machačem 10

11 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Úspěšnost ţáků při závěrečných zkouškách zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky Počet žáků Počet žáků Počet žáků konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli V těchto dnech se uskutečnila výměnná stáţ studentů naší školy a školy ve slovenských Lednických Rovniach. Úspěšnost ţáků při maturitních zkouškách zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky Počet žáků Počet žáků Počet žáků konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Úspěšnost studentů při absolutoriu zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky Počet žáků Počet žáků Počet žáků konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Údaje o výchovných opatřeních 1. pololetí 2. pololetí pochvala 3 9 jiná ocenění 0 0 napomenutí 15 0 důtka třídního učitele důtka učitele odborného výcviku 0 0 důtka ředitele školy Sníţená známka z chování Slovenští studenti v Preciose Další skupina našich studentů vyrazila na výměnný studijní pobyt do Švédské Glassschool of Orefors, Nybrö Konalo se okresní kolo zeměpisné olympiády za účasti ţáků naší školy Na Domově mládeţe se uskutečnila beseda s Lubošem Opelkou, mistrem světa pro rok 2006 ve střelbě Naše škola zorganizovala seminář pro zájemce Důchodové pojištění od

12 1. pololetí Gymnázium Celkový průměrný prospěch 2,3974 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 0 celkem ,00 Prospěl 12 z toho neomluvených 0 0 Neprospěl 0 Nehodnocen 1 Střední odborná škola Celkový průměrný prospěch 2,6419 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 1 celkem ,91 Prospěl 44 z toho neomluvených 129 2,22 Neprospěl 12 Nehodnocen 1 Střední odborné učiliště Celkový průměrný prospěch 2,6767 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 2 teorie celkem ,85 Prospěl 88 z toho neomluvených 480 3,58 Neprospěl 39 odborné celkem ,91 Nehodnocen 5 z toho neomluvených 164 1,22 celkem ,76 z toho neomluvených 644 4,81 Odborné učiliště Celkový průměrný prospěch 3,0285 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 0 teorie celkem ,23 Prospěl 7 z toho neomluvených Neprospěl 5 odborné celkem Nehodnocen 5 z toho neomluvených 2 0,12 celkem ,23 z toho neomluvených , Končí přihlášky do soutěţe pro studenty sklářských škol Zwiesel Kölbl. Soutěţe se zúčastnilo několik studentů z naší školy. Do uţšího kola a vyzváni k výstavě byli O. Horák, V. Brychtová a L. Houdek V rámci projektu Jeden svět navštívili ţáci střední školy filmové představení. Od listopadu 2008 mají studenti naší jedinečnou příleţitost sledovat mistra při práci. Umělecká díla navrhovaná světoznámým výtvarníkem Prof. Dr. Ing. Arch. Bořkem Šípkem vznikají totiţ ve školní huti sklářského učiliště. Děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Bořek Šípek se svými předními skláři si školní huť v Novém Boru nevybrali náhodou, ale především díky jejímu špičkovému vybavení. 12

13 2. pololetí Gymnázium Celkový průměrný prospěch 2,2113 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 0 celkem ,18 Prospěl 11 z toho neomluvených 1 0,09 Neprospěl 0 Nehodnocen 0 Střední odborná škola Celkový průměrný prospěch 2,54 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 1 celkem ,29 Prospěl 55 z toho neomluvených 153 2,64 Neprospěl 2 Nehodnocen 0 Střední odborné učiliště Celkový průměrný prospěch 2,5532 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 2 teorie celkem ,55 Prospěl 107 z toho neomluvených 373 3,08 Neprospěl 12 odborné celkem ,41 Nehodnocen 0 z toho neomluvených 274 2,26 celkem ,97 z toho neomluvených 647 5,34 Odborné učiliště Celkový průměrný prospěch 2,7500 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 2 teorie celkem ,70 Prospěl 8 z toho neomluvených ,00 Neprospěl 0 odborné celkem ,40 Nehodnocen 0 z toho neomluvených 0 0 celkem ,10 z toho neomluvených , Při příleţitosti návštěvy amerického prezidenta Baracka Obamy v České republice vznikl v ateliéru Bořka Šípka na školní sklářské huti dárek pro amerického prezidenta V těchto dnech jednala v naší škole a ve SUPSŠ v Kamenickém Šenově Asociace středních škol a Vyšších odborných škol s uměleckým zaměřením. 13

14 Uplatnění absolventů. Vysoké procento absolventů školy nalézá uplatnění převáţně v malých firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých typech vyšších a vysokých škol. V současnosti studuje na naší Vyšší odborné škole šest absolventů loňského maturitního ročníku. Dva studenti byli přijati na vysokou školu. Podobná situace je i u absolventů Vyšší odborné školy. Velké procento z nich pokračuje ve studiu na vysoké škole. Škola zaznamenala v závěru tohoto školního roku zájem některých sklářských subjektů o absolventy naší školy. Sklárny poptávají především skláře, dále pak brusiče a malíře skla. Jedná se však především o malé firmy rodinného typu. Situace na Novoborsku však stále není dobrá u velkých firem. Výrobu znovu zahájila firma Egermann, obnovení výroby chystá i největší sklářská firma Crystalex. V souvislosti s vysokou nezaměstnaností na Novoborsku se nabízí uţší spolupráce velkých a středních firem ke spolupráci se školou, ke vzájemné součinnosti při náboru nových uchazečů a také k větší propagaci sklářských řemesel na veřejnosti. 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, celoživotního učení Přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných školou Název směr druh akreditace rozsah forma ukončení počet Kurz malování skla umělecký zájmový MŠMT 35 denní osvědčení 6 Kurz foukání skla umělecký zájmový MŠMT 35 denní osvědčení 1 Kurz fusingu umělecký zájmový MŠMT 35 denní osvědčení 1 Kurz vybrušování umělecký zájmový MŠMT 28 denní osvědčení 1 Kurz foukání skla umělecký zájmový MŠMT 14 denní osvědčení 1 Kurz vitráţí umělecký zájmový MŠMT 35 denní osvědčení 1 Kurz malování na ploché sklo umělecký zájmový MŠMT 35 denní osvědčení 1 Kurz foukání skla umělecký zájmový MŠMT 70 denní osvědčení Výtvarná rada školy vybrala do soutěţe sklářských škol v hotelu Sanssouci v Karlových Varech tyto studenty: V. Starosta, L. Houdek, M. Jakubíček, T. Popovská, G. Plášková, A. Čangel, P. Tregner, J. Kliment. Vojta Starosta Uskutečnila se exkurze ţáků střední školy do Jablonce nad Nisou, do Muzea skla a biţuterie Při příleţitosti Dne Země v Novém Boru se uskutečnila výstava studentů VOŠS na téma Ţivly V návaznosti na projektové dny o EU se studentům gymnázia dostalo milého pozvání do sídla Evropského parlamentu od europoslankyně PhDr. Jany Hybáškové. 14

15 Spolupráce se sociálními partnery Letošní školní rok byl nejen ve sklářském školství poznamenán hospodářskou recesí. Pro oblast Novoborska byl nejtěţším zásahem krach Crystalexu a omezení výroby ve firmě Egermann. Pro naši školu to znamenalo ukončení praktického vyučování několika ţáků na několik měsíců u firmy Egermann, kteří se přesunuli do školních dílen. Mnohem zásadněji se však tento moment projevil při přijímacím řízení, kdy se na sklářské obory učební i maturitní přihlásil pro příští školní rok minimální počet uchazečů o studium. V důsledku rapidního zvýšení nezaměstnanosti na Novoborsku se naše škola stala centrem setkávání Operativní skupiny pro řešení nezaměstnanosti na Novoborsku, v níţ byli zastoupeni kromě ředitelů středních škol českolipského okresu zástupci zřizovatele OŠMT LK, představitelé měst Nového Boru a Kamenického Šenova a úřadů práce. Výsledkem těchto jednání bylo např. vytvoření vzdělávací nabídky středních škol českolipského okresu pro další vzdělávání dospělých, její distribuce a vlastní realizace kurzů. Ve spolupráci s Úřadem práce v České Lípě byly na naší škole realizovány tzv. jobkluby. Nezaměstnaní si v prostorách naší školy rozvíjeli svou osobnostní stránku - pod vedením odborníků se učili napsat ţivotopis, učili se prezentovat sami sebe, a tak napomoci v budoucnu k uplatnění na trhu práce. S postupným oţivováním trhu práce jsme poskytovali prostory pro nábor pracovníků nejen pro úřad práce, ale také pro jednotlivé firmy i mimo sklářský průmysl (Johnson Controls). 8. Zapojení do projektů V roce 2008/2009 se studenti Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru zúčastnili dvou výměnných stáţí se svými partnerskými školami ve švédském Orrefors a slovenských Lednickým Rovniach. Sklářská škola v Novém Boru byla jedním z významných partnerů při pořádání 10. mezinárodního sklářského sympozia, které se konalo ve dnech v Novém Boru. 15 Naše škola se rozhodla podpořit handicapované děti spoluprací při veřejné sbírce Svátek s Emilem Ţáci 4. ročníku střední školy uskutečnili poznávací exkurzi do Prahy Třída malířek vyjela do Prahy. Cílem exkurze bylo Policejní muzeum a návštěva ZOO Naši skláři prezentovali svůj um na jarmarku v německém Bertsdorfu. K vidění byla i naše mobilní pícka. Glassmachři na sklářských slavnostech v Novém Boru Výběr školy pod vedením akad. mal. S. Grebeníčkové navštívil v Praze výstavu Connection skleněná plastika v galerii Mánes a výstavu Daniel a Ignác Preisslerové-barokní malíři skla a porcelánu v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

16 V roce 2008/2009 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru předloţila ve výzvě Liberecký kraj - Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Sklářský workshop pro ţáky i učitele základních škol Libereckého kraje spojený s návštěvou sklárny, sklářské galerie a sklářského muzea. Bohuţel projekt nebyl vybrán pro dotaci o 4 body v hodnocení. Projekt bude upraven a zařazen do nové výzvy v roce Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky soutěţí a přehlídek Přehled všech aktivit školy naleznete v postraním textovém poli V těchto dnech proběhl výtvarný kurz druhého ročníku střední školy v Ţelezném Brodě. Pedagogický dozor zajistili Akad. Mal. S. Grebeníčková a Mgr. M. Matoušková Naše škola byla spolupořadatelem 10. IGS, mezinárodního sklářského sympozia v Novém Boru Škola se prezentovala na Náměstí Míru v Novém Boru během Sklářských slavností. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání. Řemeslné sklářské profese i umělecké obory střední průmyslové školy a vyšší odborné školy jsou mimořádně náročné na rukodělné dovednosti. Ty jsou prohlubovány na vlastní školní huti a rafinačních dílnách školy prostřednictvím praktického vyučování. Velkým bonusem navíc se však v tomto školním roce stala přítomnost osobnosti světového významu v oblasti designu Bořka Šípka. Bořek Šípek tvoří se svou skupinou sklářů (dříve AJETO ) na pronajaté školní pánvi a studenti a ţáci tak mají moţnost nejen jej sledovat při práci, ale téţ na vzniku artefaktů participovat, coţ je pro ně neocenitelná zkušenost. Vedení školy připravuje s Bořkem Šípkem projekt sklářských kurzů pro japonské zájemce, coţ by mohlo znamenat další obohacení tvůrčích zkušeností a moţností našich ţáků. 10. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce školy Od počátku školního roku 2008/2009 pracuje na všech součástech školy pouze jeden výchovný poradce. V rámci svých kompetencí spolupracuje s PPP v České Lípě, a to v rámci pravidelných schůzek i mimo ně. Zároveň spolupracuje i s Úřadem práce v České Lípě. Jako kaţdý školní rok byli na počátku roku vytipováni ţáci, kteří by mohli mít problémy týkající se zvládnutí učiva či problémy zdravotní. Dle předpokladu se ţáci se 16

17 specifickými poruchami učení vyskytovali převáţně na součásti Středního odborného učiliště. Byl s nimi proveden pohovor. Během celého školního roku pak probíhala spolupráce mezi výchovným poradcem, těmito ţáky i učiteli jednotlivých předmětů, kteří byli v tomto směru také informováni (způsoby zkoušení, klasifikace ţáků se SPU ). Ţákům se specifickými poruchami učení se věnují převáţně učitelé českého jazyka a učitelé cizích jazyků, kteří přihlíţejí ke specifickým poruchám ţáků. V minulém školním roce byly řešeny pouze drobné případy nekázně. Největším problémem byla nadměrná absence, která byla řešena výchovným poradcem spolu se třídními učiteli. Byly také provedeny pohovory s ţáky a rodiči. Ve dvou případech byl řešen závaţný problém ţáků SOU, který vyšetřují kriminalisté. Na začátku školního roku byli také vytipováni talentovaní ţáci, kteří byli orientováni na krouţky mimoškolní činnosti i na příslušné soutěţe školy. Výchovný poradce studentům zprostředkovává informace o všech akcích, kterých by se ţáci mohli zúčastnit i ve svém volném čase. Ţáci byli seznámeni s časopisem Student, který je především určen těm, co chtějí pokračovat dál ve studiu. Výchovný poradce pravidelně informoval ţáky o moţnostech studia na VOŠ či VŠ, o moţnostech doučování i o jazykových kurzech, předával jim propagační materiály a pomáhal s vyplňováním příslušných přihlášek. Další informace se týkaly způsobu řešení osobních či studijních problémů ţáků. Ţáci maturitních ročníků byli poučeni o tom, jak se efektivně připravovat k maturitě a k přijímacím zkouškám na VOŠ a VŠ. Všem pedagogům byly pravidelně předávány informace, týkající se práce výchovného poradce. Pedagogové i ţáci získávali pravidelné informace i na nástěnce výchovného poradce. Tyto se týkaly jak dalšího studia, tak i vyhledávání další pomoci v PPP. Výchovný poradce pravidelně informoval o výsledcích své práce ostatní pedagogické pracovníky na společných poradách. I v tomto školním roce se výchovný poradce vzdělával v oblasti systemické psychologie, absolvoval řadu seminářů nahlíţejících na školu jako na uzavřený specifický systém vztahů a především uplatňoval nově získané poznatky při jednání s klienty i v poradenské činnosti kolegům Naši skláři se během roku prezentovali se svou mobilní píckou několikrát, tentokrát to bylo na Antonínské pouti v Radvanci. Prezentace sklářských technik byla doplněna prodejem ţákovských prací Proběhl jiţ 15. ročník celostátní přehlídky absolventských prací v Kladně za účasti naší školy Proběhl 5. Internationaler Glaskunstpreis der Stadt Rheinbach Nachwuchsförderpreis za účasti studentů Vyšší odborné školy sklářské. Oceněni byli Jan Kliment, Jana Strášková, Lukáš Houdek a Ondřej Horák. Studenti VOŠ se zúčastnili International Summer Academy ve Frauenau. 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV ŠKOLNÍ ROK 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 8 5 6 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 Obsah 1.Základní údaje o škole...3 2.Organizace studia...3 Přehled možností zájmové činnosti :...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: 487 826 212, web: www.oa.clnet.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 5. ÚDAJE

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více