VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, Nový Bor Telefon: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZPRACOVAL: Mgr. Jiří Janás... PaedDr. Ilona Jindrová Linda Hrabcová PŘEDKLÁDÁ: PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka školy V Novém Boru dne

2 Obsah Obsah Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu ţáků V K. Šenově proběhlo 5. Sympozium rytého skla. Soutěţe se za naši školu zúčastnil L. Houdek Studenti VOŠ navštívili výstavu Biedermeier v Praze. Na programu exkurze byl i Z. Lhotstký, studio Pelechov a tavené sklo a výstava Expo Proběhl integrační kurz 1. ročníků Střední průmyslové školy sklářské a Gymnázia v Dolní Světlé 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, celoţivotního učení Spolupráce se sociálními partnery Zapojení do projektů Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské sluţby Řízení školy Oybin 12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Projednání výroční zprávy

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Sídlo: Wolkerova 316, Nový Bor Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Ilona Jindrová Údaje o školské radě: Termín voleb: Jmenování do funkce: do konce funkčního období školské rady 1. zasedání: Školská rada VOŠ Předseda: MgA. J. Prošek Školská rada SŠ: Předseda: Mgr. L. Bečvaříková Datum zařazení do rejstříku: Zřizovatel: Liberecký kraj Právní forma: kraj, IČO Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec Právnická osoba vykonávala ve školním roce 2008/2009 činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeţe Školní jídelna Školní jídelna výdejna V aule školy se uskutečnila beseda s hejtmanem Libereckého kraje p. P. Skokanem Ţáci Střední průmyslové školy sklářské pomohli s organizací sbírky Den, kdy svítí světlušky Druţstva chlapců a dívek nás reprezentovala na Corny 2008-Středoškolském poháru v lehké atletice. Naše minivýpravy se na soutěţi určitě neztratily V aule školy proběhla beseda s Petrem Rathem a Vlastimilem Pospíchalem.

4 Odloučená pracoviště školy: Školní dílny, ateliéry, galerie s prodejnou, Nový Bor, Palackého 171, 170 Střední odborné učiliště sklářské a Odborné učiliště, s vybavením pro teoretickou i praktickou výuku, Nový Bor, Revoluční 500 Domov mládeţe s výdejnou jídel a tělocvičnou, Nový Bor, Nemocniční 635, 636 Domov mládeţe, Nový Bor, Kalinova Organizace studia Přehled oborů vzdělání a kapacita školy Vyšší odborná škola (IZO ) kapacita: 60 cílová: 60 studentů N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba N/017 Tvorba uměleckého skla studium denní délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 20 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 60 Během měsíce září proběhla v naší škole sbírka nepotřebných věcí pro Domov pro postiţené matky s dětmi sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou Studentka Radka Kryzanová se zúčastnila Sympozia tavené plastiky ve sklářské škole ve Světlé nad Sázavou Pro děvčata 1. ročníků se uskutečnila v rámci výchovy ke zdraví beseda S Tebou o Tobě Naše škola uspořádala jiţ 8. ročník Školy Dominika Bimana pod záštitou předního českého rytce p. Harcuby. S panem Jiřím Harcubou se v rámci Školy Dominika Bimana uskutečnila beseda v aule. Střední škola (IZO ) kapacita: 650 cílová: 650 ţáků Gymnázium všeobecné K/401 studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 30 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Lyceum M/001Technické lyceum studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 30 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 120 4

5 82-41-M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/040 Výtvarné zpracování skla broušení a vzorování broušeného skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 108 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: Uskutečnil se Okresní přebor v kopané v České Lípě. Druţstvo chlapců pod vedením Jiřího Máchy a Jaroslava Schneidra obsadilo 3. místo M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/041 Výtvarné zpracování skla hutní tvarování skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 108 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/042 Výtvarné zpracování skla tvarování, malování a leptání skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 108 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/043 Výtvarné zpracování skla rytí skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 108 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl studium denní délka studia: 2 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 36 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: Studenti Vyšší odborné školy a ţáci 4. Ročníku Střední průmyslové školy navštívili Designblok v Praze Poslední termín přihlášek do soutěţe Národní cena za studentský design. Do soutěţe se přihlásila i M. Boštíková, která nakonec obsadila v soutěţi vynikající 3. místo Studenti školy navštívili závod na těţbu a úpravu sklářských písků L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl studium dálkové délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 60 5

6 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Sklář, sklářské práce H/005 Sklář délka studia: 3 r. 0 m studium denní nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 90 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Brusič skla, brusič technického a šperkařského kamene H/005 Brusič skla délka studia: 3 r. 0 m studium denní nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 150 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Malíř skla a keramiky H/003 Malíř skla a keramiky délka studia: 3 r. 0 m studium denní nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 150 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: E Sklář, sklářské práce E/002 Výroba dutého skla délka studia: 3 r. 0 m studium denní pro absolventy základní školy praktické nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 45 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: E/003 Zušlechťování skla délka studia: 2 r. 0 m studium denní pro absolventy základní školy praktické nejvyšší povolený počet studentů v 1. ročníku: 25 nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 25 Domov mládeţe (IZO ) kapacita: 260 cílová: 260 lůţek Okresní 11. přebor v kopané. Druţstvo chlapců pod SKLENĚNÁ vedením Jiřího NOC Máchy OTEVŘENÝCH a Jaroslava Schneidra DVEŘÍ obsadilo V 3. rámci místo. Týdnů vzdělávání dospělých Libereckého kraje se poprvé uskutečnila na naší školní huti Skleněná noc otevřených dveří. Zájemci co studium a návštěvníci měli moţnost vidět a vyzkoušet si prakticky všechny sklářské profese pod jednou střechou Studenti VOŠS navštívili Designblok v Praze. Návštěvníků bylo opravdu hodně Poslední 11. termín přihlášek do soutěţe Národní cena Studenti za studentský Vyšší design. odborné Přihlásila školy sklářské se i Markéta navštívili firnu AGC Boštíková, Teplice. která Exkurze obsadila byla celkově zaměřena vynikající na výrobu 3. místo! plaveného skla. Studentka Lucie Dráhová se podílela na grafické 13. podobě 11. broţury k 115. výročí Liberecké radnice. Uskutečnil se seminář Zákoník práce a jeho aplikace Uskutečnila se další ze série odborných exkurzí, 19. tentokrát 11. do Provodína. Studenti se seznámili s těţbou Proběhly a úpravou volby sklářských do obou písků. školských rad, Střední školy a Vyšší odborné školy. 6

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk 7 celkem celkem 2,619 11,975 12,291 14,599 1,881 43,37 z toho ţeny 0,619 5,801 7,697 6,356 0,715 21,19 Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 32,48 4,12 1,00 5,77 43,37 Z toho specializované činnosti výchovný poradce 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 koordinátor školního vzdělávacího programu 2 školní metodik prevence 1 koordinátor environmentální výchovy 1 Přehled pracovníků domova mládeţ v přepočtených úvazcích vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 4,00 3,00 2,00 9,00 Počty nepedagogických pracovníků Počty nepedagogických pracovníků Odchody pracovníků Nástupy nových pracovníků nepedagogických z toho externistů ukončilo z toho pedagogických nastoupilo z toho pedagogických Vyučující dějin umění Mgr. Martina Matoušková zorganizovala zájezd studentů naší školy a dalších zájemců o umění do Vídně na výstavu Vincenta van Gogha Proběhlo školní kolo astronomické olympiády Studenti střední školy pomohli s organizací sbírky Červená stuţka v rámci boje proti AIDS Ve stejný den uspořádal Domov mládeţe zájezd do Prahy, do Muzea Alfonse Muchy Okresní přebor ve florbalu chlapců Celá škola navštívila filmové představení Anglické jahody V aule školy proběhl pro přihlášené zájemce seminář na téma Informace o novele zákona 563/2004 Sb Ţáci Střední průmyslové školy sklářské se podíleli na sbírce Euroregionu Nisa- Pozvedněte slabé V Jablonci nad Nisou proběhla soutěţ na výtvarný návrh loga pro Česko-brazilskou společnost. Soutěţe se zúčastnila za naši školu i Anna Krchňáková a její návrh skončil na třetím místě.

8 Mzdové podmínky pracovníků Zaměstnanci jsou odměňováni podle: Zákoníku práce č.262/2006 část VI. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniţších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíţeného pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíţeném pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet pracovníků Typ vzdělání 1 Dálkové nástavbové studium 4 DPS-kurz Pedagogická příprava pro vychovatele a pedagogy volného času 1 Škola učitelů informatiky Dvacítky, generace nové Evropy. Ondra Horák obsadil v této soutěţi v Libereckém kraji 1. místo. Jako vítěz krajského kola byl pozván do Bruselu Maturitní plesy tříd V4 A N Proběhlo školní kolo soutěţe Velcome to Samík pro studenty anglického jazyka Ţáci gymnázia uspořádali Projektový den o Evropské unii pro ţáky Střední školy. 8

9 4. Údaje o počtu žáků Obor vzdělávání Počet Průměrný počet odučených hodin v oboru KKOV Ţáků Tříd Teoretické vyučování OV, PCV, REN, RZT Gymnázium 7941K/ Sklářský průmysl-denní L/ Sklářský průmysl-dálkové L/ ,75 0 Výroba dutého skla E/ Sklář H/ ,52 16,33 16,33 Brusič skla H/ ,57 16,33 16,33 Malíř skla a keramiky H/ ,91 16,33 16,33 Výtvarné zpracování skla M ,25 8 Tvorba uměleckého skla N/ Pro zájemce z řad ţáků a studentů uspořádala naše škola zájezd do Německa. Na programu byly muzea a galerie v Berlíně. Únor V únoru se uskutečnil Lyţařský výchovně vzdělávací kurz 1. ročníků v Příchovicích u Tanvaldu. CELKEM k Údaje o přijímacím řízení SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 100 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 12 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 99 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ z toho vyřešeno autoremedurou z toho postoupeno krajskému úřadu Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 12 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 15 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 15 Počet podaných přihlášek do 2.adalších kol přijímacího řízení do VOŠ Pro ţáky studující anglický jazyk zorganizovala naše škola zájezd do Prahy na divadelní představení v originále Oliver Twist. Březen V naší škole proběhl workshop na téma Moţnost čerpání peněz z Evropské unie Proběhla soutěţ Mladý evropský moderátor. Soutěţe se zúčastnil i ţák 1. ročníku gymnázia David Šedina.

10 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 14 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 1 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ z toho vyřešeno autoremedurou z toho postoupeno krajskému úřadu celkem 141 Domovy mládeţe počet Počet podaných přihlášek do domova mládeţe 57 Počet přijatých dětí, ţáků a studentů do domova mládeţe 58 celkem 115 Rozhodnutí vydaná ředitelem školy Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 7 o změně oboru vzdělání 10 o přerušení vzdělávání 11 o opakování ročníku 4 o přeřazení ţáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 19 o vyloučení podle 31 ŠZ 3 o zamítnutí ţádosti o uznání dosaţeného vzdělání podle 70 a 100 ŠZ o povolení individuálního vzdělávání ţáka 2 o zrušení povolení individuálního vzdělávání ţáka o odkladu povinné školní docházky o sníţení úplaty za poskytování školských sluţeb o prominutí úplaty za poskytování školských sluţeb celkem Ţáci naší školy navštívili filmové představení Indie, královna orientu. Po skončení následovala beseda na toto téma Naše škola se prezentovala v Brně na výstavě Mobitex Proběhl projektový den, tentokrát pro ţáky základních škol v Novém Boru. Projektový den zorganizovala třída gymnázia pod vedením třídní učitelky p. Semerádové Konala se výstava prací účastníků Školy Dominika Bimana. Výstava byla zahájena vernisáţí dne Proběhla beseda pro ţáky a studenty naší školy s akademickým sochařem V. Machačem 10

11 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Úspěšnost ţáků při závěrečných zkouškách zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky Počet žáků Počet žáků Počet žáků konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli V těchto dnech se uskutečnila výměnná stáţ studentů naší školy a školy ve slovenských Lednických Rovniach. Úspěšnost ţáků při maturitních zkouškách zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky Počet žáků Počet žáků Počet žáků konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Úspěšnost studentů při absolutoriu zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky Počet žáků Počet žáků Počet žáků konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Údaje o výchovných opatřeních 1. pololetí 2. pololetí pochvala 3 9 jiná ocenění 0 0 napomenutí 15 0 důtka třídního učitele důtka učitele odborného výcviku 0 0 důtka ředitele školy Sníţená známka z chování Slovenští studenti v Preciose Další skupina našich studentů vyrazila na výměnný studijní pobyt do Švédské Glassschool of Orefors, Nybrö Konalo se okresní kolo zeměpisné olympiády za účasti ţáků naší školy Na Domově mládeţe se uskutečnila beseda s Lubošem Opelkou, mistrem světa pro rok 2006 ve střelbě Naše škola zorganizovala seminář pro zájemce Důchodové pojištění od

12 1. pololetí Gymnázium Celkový průměrný prospěch 2,3974 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 0 celkem ,00 Prospěl 12 z toho neomluvených 0 0 Neprospěl 0 Nehodnocen 1 Střední odborná škola Celkový průměrný prospěch 2,6419 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 1 celkem ,91 Prospěl 44 z toho neomluvených 129 2,22 Neprospěl 12 Nehodnocen 1 Střední odborné učiliště Celkový průměrný prospěch 2,6767 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 2 teorie celkem ,85 Prospěl 88 z toho neomluvených 480 3,58 Neprospěl 39 odborné celkem ,91 Nehodnocen 5 z toho neomluvených 164 1,22 celkem ,76 z toho neomluvených 644 4,81 Odborné učiliště Celkový průměrný prospěch 3,0285 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 0 teorie celkem ,23 Prospěl 7 z toho neomluvených Neprospěl 5 odborné celkem Nehodnocen 5 z toho neomluvených 2 0,12 celkem ,23 z toho neomluvených , Končí přihlášky do soutěţe pro studenty sklářských škol Zwiesel Kölbl. Soutěţe se zúčastnilo několik studentů z naší školy. Do uţšího kola a vyzváni k výstavě byli O. Horák, V. Brychtová a L. Houdek V rámci projektu Jeden svět navštívili ţáci střední školy filmové představení. Od listopadu 2008 mají studenti naší jedinečnou příleţitost sledovat mistra při práci. Umělecká díla navrhovaná světoznámým výtvarníkem Prof. Dr. Ing. Arch. Bořkem Šípkem vznikají totiţ ve školní huti sklářského učiliště. Děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Bořek Šípek se svými předními skláři si školní huť v Novém Boru nevybrali náhodou, ale především díky jejímu špičkovému vybavení. 12

13 2. pololetí Gymnázium Celkový průměrný prospěch 2,2113 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 0 celkem ,18 Prospěl 11 z toho neomluvených 1 0,09 Neprospěl 0 Nehodnocen 0 Střední odborná škola Celkový průměrný prospěch 2,54 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 1 celkem ,29 Prospěl 55 z toho neomluvených 153 2,64 Neprospěl 2 Nehodnocen 0 Střední odborné učiliště Celkový průměrný prospěch 2,5532 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 2 teorie celkem ,55 Prospěl 107 z toho neomluvených 373 3,08 Neprospěl 12 odborné celkem ,41 Nehodnocen 0 z toho neomluvených 274 2,26 celkem ,97 z toho neomluvených 647 5,34 Odborné učiliště Celkový průměrný prospěch 2,7500 Zameškané hodiny Celkem Na ţáka Prospěl s vyznamenáním 2 teorie celkem ,70 Prospěl 8 z toho neomluvených ,00 Neprospěl 0 odborné celkem ,40 Nehodnocen 0 z toho neomluvených 0 0 celkem ,10 z toho neomluvených , Při příleţitosti návštěvy amerického prezidenta Baracka Obamy v České republice vznikl v ateliéru Bořka Šípka na školní sklářské huti dárek pro amerického prezidenta V těchto dnech jednala v naší škole a ve SUPSŠ v Kamenickém Šenově Asociace středních škol a Vyšších odborných škol s uměleckým zaměřením. 13

14 Uplatnění absolventů. Vysoké procento absolventů školy nalézá uplatnění převáţně v malých firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých typech vyšších a vysokých škol. V současnosti studuje na naší Vyšší odborné škole šest absolventů loňského maturitního ročníku. Dva studenti byli přijati na vysokou školu. Podobná situace je i u absolventů Vyšší odborné školy. Velké procento z nich pokračuje ve studiu na vysoké škole. Škola zaznamenala v závěru tohoto školního roku zájem některých sklářských subjektů o absolventy naší školy. Sklárny poptávají především skláře, dále pak brusiče a malíře skla. Jedná se však především o malé firmy rodinného typu. Situace na Novoborsku však stále není dobrá u velkých firem. Výrobu znovu zahájila firma Egermann, obnovení výroby chystá i největší sklářská firma Crystalex. V souvislosti s vysokou nezaměstnaností na Novoborsku se nabízí uţší spolupráce velkých a středních firem ke spolupráci se školou, ke vzájemné součinnosti při náboru nových uchazečů a také k větší propagaci sklářských řemesel na veřejnosti. 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, celoživotního učení Přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných školou Název směr druh akreditace rozsah forma ukončení počet Kurz malování skla umělecký zájmový MŠMT 35 denní osvědčení 6 Kurz foukání skla umělecký zájmový MŠMT 35 denní osvědčení 1 Kurz fusingu umělecký zájmový MŠMT 35 denní osvědčení 1 Kurz vybrušování umělecký zájmový MŠMT 28 denní osvědčení 1 Kurz foukání skla umělecký zájmový MŠMT 14 denní osvědčení 1 Kurz vitráţí umělecký zájmový MŠMT 35 denní osvědčení 1 Kurz malování na ploché sklo umělecký zájmový MŠMT 35 denní osvědčení 1 Kurz foukání skla umělecký zájmový MŠMT 70 denní osvědčení Výtvarná rada školy vybrala do soutěţe sklářských škol v hotelu Sanssouci v Karlových Varech tyto studenty: V. Starosta, L. Houdek, M. Jakubíček, T. Popovská, G. Plášková, A. Čangel, P. Tregner, J. Kliment. Vojta Starosta Uskutečnila se exkurze ţáků střední školy do Jablonce nad Nisou, do Muzea skla a biţuterie Při příleţitosti Dne Země v Novém Boru se uskutečnila výstava studentů VOŠS na téma Ţivly V návaznosti na projektové dny o EU se studentům gymnázia dostalo milého pozvání do sídla Evropského parlamentu od europoslankyně PhDr. Jany Hybáškové. 14

15 Spolupráce se sociálními partnery Letošní školní rok byl nejen ve sklářském školství poznamenán hospodářskou recesí. Pro oblast Novoborska byl nejtěţším zásahem krach Crystalexu a omezení výroby ve firmě Egermann. Pro naši školu to znamenalo ukončení praktického vyučování několika ţáků na několik měsíců u firmy Egermann, kteří se přesunuli do školních dílen. Mnohem zásadněji se však tento moment projevil při přijímacím řízení, kdy se na sklářské obory učební i maturitní přihlásil pro příští školní rok minimální počet uchazečů o studium. V důsledku rapidního zvýšení nezaměstnanosti na Novoborsku se naše škola stala centrem setkávání Operativní skupiny pro řešení nezaměstnanosti na Novoborsku, v níţ byli zastoupeni kromě ředitelů středních škol českolipského okresu zástupci zřizovatele OŠMT LK, představitelé měst Nového Boru a Kamenického Šenova a úřadů práce. Výsledkem těchto jednání bylo např. vytvoření vzdělávací nabídky středních škol českolipského okresu pro další vzdělávání dospělých, její distribuce a vlastní realizace kurzů. Ve spolupráci s Úřadem práce v České Lípě byly na naší škole realizovány tzv. jobkluby. Nezaměstnaní si v prostorách naší školy rozvíjeli svou osobnostní stránku - pod vedením odborníků se učili napsat ţivotopis, učili se prezentovat sami sebe, a tak napomoci v budoucnu k uplatnění na trhu práce. S postupným oţivováním trhu práce jsme poskytovali prostory pro nábor pracovníků nejen pro úřad práce, ale také pro jednotlivé firmy i mimo sklářský průmysl (Johnson Controls). 8. Zapojení do projektů V roce 2008/2009 se studenti Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru zúčastnili dvou výměnných stáţí se svými partnerskými školami ve švédském Orrefors a slovenských Lednickým Rovniach. Sklářská škola v Novém Boru byla jedním z významných partnerů při pořádání 10. mezinárodního sklářského sympozia, které se konalo ve dnech v Novém Boru. 15 Naše škola se rozhodla podpořit handicapované děti spoluprací při veřejné sbírce Svátek s Emilem Ţáci 4. ročníku střední školy uskutečnili poznávací exkurzi do Prahy Třída malířek vyjela do Prahy. Cílem exkurze bylo Policejní muzeum a návštěva ZOO Naši skláři prezentovali svůj um na jarmarku v německém Bertsdorfu. K vidění byla i naše mobilní pícka. Glassmachři na sklářských slavnostech v Novém Boru Výběr školy pod vedením akad. mal. S. Grebeníčkové navštívil v Praze výstavu Connection skleněná plastika v galerii Mánes a výstavu Daniel a Ignác Preisslerové-barokní malíři skla a porcelánu v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

16 V roce 2008/2009 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru předloţila ve výzvě Liberecký kraj - Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Sklářský workshop pro ţáky i učitele základních škol Libereckého kraje spojený s návštěvou sklárny, sklářské galerie a sklářského muzea. Bohuţel projekt nebyl vybrán pro dotaci o 4 body v hodnocení. Projekt bude upraven a zařazen do nové výzvy v roce Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky soutěţí a přehlídek Přehled všech aktivit školy naleznete v postraním textovém poli V těchto dnech proběhl výtvarný kurz druhého ročníku střední školy v Ţelezném Brodě. Pedagogický dozor zajistili Akad. Mal. S. Grebeníčková a Mgr. M. Matoušková Naše škola byla spolupořadatelem 10. IGS, mezinárodního sklářského sympozia v Novém Boru Škola se prezentovala na Náměstí Míru v Novém Boru během Sklářských slavností. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání. Řemeslné sklářské profese i umělecké obory střední průmyslové školy a vyšší odborné školy jsou mimořádně náročné na rukodělné dovednosti. Ty jsou prohlubovány na vlastní školní huti a rafinačních dílnách školy prostřednictvím praktického vyučování. Velkým bonusem navíc se však v tomto školním roce stala přítomnost osobnosti světového významu v oblasti designu Bořka Šípka. Bořek Šípek tvoří se svou skupinou sklářů (dříve AJETO ) na pronajaté školní pánvi a studenti a ţáci tak mají moţnost nejen jej sledovat při práci, ale téţ na vzniku artefaktů participovat, coţ je pro ně neocenitelná zkušenost. Vedení školy připravuje s Bořkem Šípkem projekt sklářských kurzů pro japonské zájemce, coţ by mohlo znamenat další obohacení tvůrčích zkušeností a moţností našich ţáků. 10. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce školy Od počátku školního roku 2008/2009 pracuje na všech součástech školy pouze jeden výchovný poradce. V rámci svých kompetencí spolupracuje s PPP v České Lípě, a to v rámci pravidelných schůzek i mimo ně. Zároveň spolupracuje i s Úřadem práce v České Lípě. Jako kaţdý školní rok byli na počátku roku vytipováni ţáci, kteří by mohli mít problémy týkající se zvládnutí učiva či problémy zdravotní. Dle předpokladu se ţáci se 16

17 specifickými poruchami učení vyskytovali převáţně na součásti Středního odborného učiliště. Byl s nimi proveden pohovor. Během celého školního roku pak probíhala spolupráce mezi výchovným poradcem, těmito ţáky i učiteli jednotlivých předmětů, kteří byli v tomto směru také informováni (způsoby zkoušení, klasifikace ţáků se SPU ). Ţákům se specifickými poruchami učení se věnují převáţně učitelé českého jazyka a učitelé cizích jazyků, kteří přihlíţejí ke specifickým poruchám ţáků. V minulém školním roce byly řešeny pouze drobné případy nekázně. Největším problémem byla nadměrná absence, která byla řešena výchovným poradcem spolu se třídními učiteli. Byly také provedeny pohovory s ţáky a rodiči. Ve dvou případech byl řešen závaţný problém ţáků SOU, který vyšetřují kriminalisté. Na začátku školního roku byli také vytipováni talentovaní ţáci, kteří byli orientováni na krouţky mimoškolní činnosti i na příslušné soutěţe školy. Výchovný poradce studentům zprostředkovává informace o všech akcích, kterých by se ţáci mohli zúčastnit i ve svém volném čase. Ţáci byli seznámeni s časopisem Student, který je především určen těm, co chtějí pokračovat dál ve studiu. Výchovný poradce pravidelně informoval ţáky o moţnostech studia na VOŠ či VŠ, o moţnostech doučování i o jazykových kurzech, předával jim propagační materiály a pomáhal s vyplňováním příslušných přihlášek. Další informace se týkaly způsobu řešení osobních či studijních problémů ţáků. Ţáci maturitních ročníků byli poučeni o tom, jak se efektivně připravovat k maturitě a k přijímacím zkouškám na VOŠ a VŠ. Všem pedagogům byly pravidelně předávány informace, týkající se práce výchovného poradce. Pedagogové i ţáci získávali pravidelné informace i na nástěnce výchovného poradce. Tyto se týkaly jak dalšího studia, tak i vyhledávání další pomoci v PPP. Výchovný poradce pravidelně informoval o výsledcích své práce ostatní pedagogické pracovníky na společných poradách. I v tomto školním roce se výchovný poradce vzdělával v oblasti systemické psychologie, absolvoval řadu seminářů nahlíţejících na školu jako na uzavřený specifický systém vztahů a především uplatňoval nově získané poznatky při jednání s klienty i v poradenské činnosti kolegům Naši skláři se během roku prezentovali se svou mobilní píckou několikrát, tentokrát to bylo na Antonínské pouti v Radvanci. Prezentace sklářských technik byla doplněna prodejem ţákovských prací Proběhl jiţ 15. ročník celostátní přehlídky absolventských prací v Kladně za účasti naší školy Proběhl 5. Internationaler Glaskunstpreis der Stadt Rheinbach Nachwuchsförderpreis za účasti studentů Vyšší odborné školy sklářské. Oceněni byli Jan Kliment, Jana Strášková, Lukáš Houdek a Ondřej Horák. Studenti VOŠ se zúčastnili International Summer Academy ve Frauenau. 17

18 Strategie prevence sociálně patologických jevů Ve školní strategii prevence sociálně patologických jevů povaţujeme za prioritní spolupráci všech součástí školy (teorie, dílny, domov mládeţe), kdy je studentům předkládán alternativní způsob trávení volného času bez deviantních projevů chování vůči společnosti, bez drog, alkoholu, šikanování a násilí. Základní koncepcí školy v rámci prevence sociálně patologických jevů je před ţáky jasně, zřetelně, ale na druhou stranu nekompromisně formulovat návyky výchovy, vedoucí k odstranění xenofobních, rasistických, intolerantních, či extremistických a náboţenských předsudků, vytvořit podmínky pro multikulturní souţití ţáků, kteří přicházejí z různého etnického, rodinného i ekonomického zázemí a prostředí. Cílem strategie je nenásilnou formou nasměrovat studenty k aktivnímu postoji ke studiu a zapojit je do utváření ţivota ve škole. Aktivity pro studenty Některé aktivity mají formu dlouhodobých projektů, jiné mají charakter jednorázových akcí. Všechny však nabízejí vyplnění volného času studentů v rámci výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu, slouţí k rozvoji harmonické osobnosti mladého člověka, přispívají ke zvyšování odolnosti proti sociálně patologickým jevům. Poskytují moţnost zapojení velkého mnoţství studentů podle schopností a zájmů. Ve společných diskusích o problematice drog a dalších sociálně patologických jevech ţáci sami přiznávají určité zkušenosti s drogami, zejména marihuanou. Dílčí prevence spočívá v práci třídních učitelů, kteří mohou ve své skupině studentů rozpoznat problémové jedince. Důraz se klade zejména na evidenci školní docházky, neboť záškoláctví je často neklamným důkazem dalších existujících sociálně patologických jevů. Prevencí záškoláctví se snaţíme přispět obecně k prevenci kriminality mládeţe. Školní i mimoškolní aktivity směřují k minimalizaci rizik a vlivů, které narušují zdravý sociální vývoj mládeţe, jejich rozmanitost má vést k zapojení co největšího počtu studentů. Na preventivních aktivitách se vedle školního metodika prevence podílí řada dalších pracovníků školy. Při tvorbě plánu volnočasových aktivit se zaměřujeme na pokračování činností zájmových útvarů, ve kterých pracovali ţáci jiţ na základní škole, s rozšířením moţností, daných přístupem k tělocvičně, moţnostmi školy, města, okresu. Aktivity jsou voleny tak, aby respektovaly všestranný rozvoj osobnosti ţáků, fyzický, sociálně kulturní i profesní. Zde je však nutné zmínit se o tom, ţe zájem studentů o nabízené aktivity rok od roku klesá a upadá především zájem o sportovní činnost. 18 Výběr prací studentů VOŠ Jan Kliment, A3, absolventská práce Štěpánka Benešová, A3, absolventská práce

19 Studentům se snaţíme poskytovat dostatečné mnoţství aktuálních informací nejen o drogách a drogové závislosti, ale i o dalších aspektech rizikového chování v osobním ţivotě (AIDS, Hepatitida B) a jejich prevenci. Jsme si vědomi toho, ţe pouhé informování ke změně ţivotních postojů nestačí a snaţíme se studentům nabídnout programy k vyuţití volného času, které by byly v souladu se zdravým ţivotním stylem. Kaţdé odpoledne škola nabízí pro vyuţití volného času studentů tělocvičnu s posilovnou, kde cvičení probíhá pod dohledem zkušeného pedagoga. K dispozici je knihovna ţákovská i odborná. Velmi vyuţívaná je mimo výuku zejména učebna výpočetní techniky, kde je studentům umoţněn přístup na Internet. Úkolem kaţdého pedagoga je v rámci Minimální preventivní strategie zařazovat do výuky svého předmětu v rámci moţností prevenci, propagaci zdraví a spoluvytvářet příznivé sociálně psychologické klima školy. Pro vyuţití volného času studentů poskytuje vedení školy prakticky všechny školní učebny, k výtvarným činnostem jsou k dispozici kreslírny a modelárna. Značný zájem je o vyuţití fotokomory. Řada studentů se svými fotografiemi zúčastnila soutěţí. K rozmanitým aktivitám slouţí audioučebna, kde probíhají různé přednášky, diskusní programy a filmové projekce. Ve školním roce 2007/2008 škola úspěšně pokračovala ve spolupráci s Odborem školství MěÚ. Snaţíme se podporovat kulturní vyţití ţáků při zajištění vstupenek na programy Městského divadla, při vyuţívání nabídky programu městského kina, muzea, akcí v Navrátilově síni, realizací tematických výletů a exkurzí, vyuţíváním besed s lektory Akademie J. A. Komenského v České Lípě (náplň a téma volí ţáci sami). Posilujeme právní vědomí studentů návštěvami soudních přelíčení u okresního soudu v České Lípě, zorganizováním besedy s vyšetřovateli kriminální sluţby Policie ČR i exkurzí do vazební věznice ve Stráţi pod Ralskem. Škola pořádá umělecké soutěţe a prezentuje práce studentů, umoţňuje reprezentaci školy nadaným a talentovaným ţákům (výměnné zahraniční stáţe), poskytuje moţnost studentům účastnit se lyţařských, vodáckých kurzů pořádaných školou. Funguje kontakt mezi výchovnými pracovníky, podílejícími se na výuce a výchově ţáka, pravidelně je sledován prospěch a chování svěřených ţáků a tyto poznatky jsou konzultovány v rámci kontaktu třídní učitel, učitel odborného výcviku, vychovatel a individuálně jsou uplatňovány zpětnou vazbou na ţáky a jsou o nich informováni rodiče ţáků. Škola trvale spolupracuje s protidrogovou komisí MěÚ, jsou shromaţďovány a vyhodnocovány poznatky z jednání ostatních škol a domovů mládeţe. Štěpán Hortenský, A3, absolventská práce Gabriela Plášková, A3, absolventská práce 19

20 11. Řízení školy Tento školní rok byl druhým funkčním rokem kompletně nového vedení školy. Kromě statutárního zástupce ředitele byl ustanoven zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Středního odborného učiliště sklářského v Revoluční ulici, kde je školní huť a kde v rafinačních dílnách zároveň probíhalo veškeré praktické vyučování, tedy i pro studenty Vyšší odborné školy sklářské a ţáky Střední průmyslové školy sklářské. Změnou organizační struktury došlo k zeštíhlení administrativního úseku školy. Velkým úspěchem tohoto školního roku se stalo slavnostní otevření 1. ročníku gymnázia, které lze chápat jako jakési znovuotevření všeobecně vzdělávací školy, která v 2. polovině minulého století v Novém Boru existovala. Do 1. ročníku gymnázia nenastoupilo sice mnoho ţáků, ale tento první ročník se typickým středoškolským způsobem ţivota velmi dobře uvedl a dá se říci, ţe jeho dobrá pověst škole přinesla uţ mnohem početnější další ročník. Pedagogický sbor gymnázia je plně kvalifikován. Velkou výhodou školy, která zahrnuje kromě Gymnázia i Vyšší odbornou školu sklářskou, Střední průmyslovou školu sklářskou a Střední odborné učiliště sklářské je fakt, ţe pro jednotlivé předměty vyučované na gymnáziu si mohlo vedení školy vybrat z několika učitelů. To by mělo být zárukou kvality vzdělávání našich gymnazistů. Přestoţe jsme gymnázium otevírali v nepříznivé době - pokles ţáků obecně, nedůvěra k nově vznikající instituci - dá se dnes jiţ s jistotou říci, ţe to pro spádovou oblast Novoborska byl krok správným směrem. Zejména v době hospodářské krize rodiče ocenili moţnost všeobecného vzdělávání svých dětí v místě bydliště. V oblasti odborného vzdělávání jednotlivým sklářským oborům jsme si stanovili několik cílů: otevřít ţivot školy veřejnosti, našemu městu, propojit praktické vyučování s pracovišti našich sociálních partnerů. Tento záměr se podařilo naplnit řadou konkrétních akcí, o nichţ bude řeč na jiném místě této zprávy. Na jaře roku 2009 byly řádnými volbami zvoleny 2 rady školy: pro Střední školu, zahrnující Gymnázium, Střední průmyslovou školu sklářskou, Střední odborné učiliště sklářské a Odborné učiliště a zvlášť pro Vyšší odbornou školu sklářskou. V obou radách školy pracují lidé se skutečným zájmem o ţivot školy. Jsou to zároveň představitelé institucí, které se mohou ve své činnosti se školou vzájemně ovlivňovat např. místostarosta Města Nový Bor, ředitelka Sklářského muzea v Novém Boru, městští zastupitelé. To je zárukou neformální práce rad školy s cílem nepomáhat dalšímu rozvoji školy. Kontakt s rodičovskou veřejností realizujeme po několika liniích. Informační schůzky pro rodiče o výsledcích výchovy a vzdělávání ţáků se konají 2x do roka, vţdy po prvním a 20 Jan Kliment, A3, absolventská práce Adriana Kudrnová, V4, maturitní práce

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) : Střední průmyslová škola,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více