VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 OBSAH Obsah Základní charakteristika školy 1 Výsledky výchovy a vzdělávání 7 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 12 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 15 Mezinárodní projekty a výměnné pobyty 16 Zájezdy 21 Exkurze 26 Školní akce 29 Soutěže 46 Sportovní soutěže 57 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 63 Environmentální výchova 65 Hospodaření školy 66 Zapojení školy do dalšího vzdělávání 70 Zapojení školy do projektů 71 Spolupráce s partnery školy 72 Výroční zpráva školy byla zpracována podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní charakteristika školy NÁZEV ŠKOLY Str ední odborna s kola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, pr íspe vkova organizace Revoluc ní 92, Krnov IČ : IZO r editelství : ZŘIZOVATEL Moravskoslezsky kraj, 28. r íjna 117, Ostrava ŘEDITEL Mgr. Zdene k Klein, SPČ E/11, Krnov SOUČÁSTI ŠKOLY Str ední odborna s kola dopravy a cestovního ruchu je ve vlastních prostora ch a sdruz uje c a sti: SOS dopravy a cestovního ruchu, IZO: Domov mla dez e, IZO: S kolní jídelna, IZO: ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL S kola byla zr ízena MS MT Č R dne pod c. j /93-28 ke dni jako na stupnicka organizace SOU z eleznic ního v Krnove. Dodatkem ke zr izovací listine 28128/ ze dne se zme nil na zev s koly na Integrovanou str ední s kolu dopravy a cestovního ruchu, Revoluc ní 92, Krnov. S u c inností od byla zar azena do síte s kol rozhodnutím pod c. j / ze dne Od dodatkem ke zr izovací listine c. 3 c. j /99-21 ze dne se zme nil na zev na Str ední odbornou s kolu dopravy a cestovního ruchu, Krnov, Revoluc ní 92. Poslední aktualizace byla provedena KAPACITA ŠKOLY Str ední odborna s kola dopravy a cestovního ruchu: 400 z a ku Domov mla dez e: 100 z a ku S kolní jídelna: 350 stra vníku SEZNAM STUDIJNÍCH OBORŮ RVP M/01 Ekonomika a podnika ní 1

4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY S VP Management v doprave denní c tyr lety studijní ekonomicky obor zame r en na leteckou dopravu RVP M/02 Čestovní ruch S VP Management cestovního ruchu denní c tyr lety studijní ekonomicky obor zame r en na techniku pru vodcovske c innosti s du razem na cizí jazyky, de jiny kultury a zeme pis ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBORŮ SOS dopravy a cestovního ruchu nabízí c tyr lete odborne str edos kolske vzde la ní ukonc ene maturitní zkous kou. S kola je jednou z ma la ver ejny ch str edních s kol v Moravskoslezske m kraji, ktera nabízí obor z oblasti cestovního ruchu zame r eny na ekonomiku, provoz cestovních kancela r í a agentur, pr ípravu a realizaci za jezdu a pru vodcovskou c innost. Jako jedina str ední s kola nabízíme v dopravním oboru orientaci na leteckou dopravu s moz ností získat pilotní pru kaz. Tato vy uka se realizuje v ra mci nepovinny ch pr edme tu a prakticky vy cvik probíha na letis ti v Mos nove. Odborny m garantem je vy cvikove str edisko Let s Fly z Mos nova, ktere za roven spolupracuje s VS B Ostrava. V ra mci praxí chodí studenti na letis te a pracují pr ímo v provozu na u seku odbavení cestujících. VYBAVENOST ŠKOLY S kola ma k dispozici 22 uc eben, z toho 10 odborny ch - pro vy uku cizích jazyku, vy poc etní techniky a informatiky, techniky administrativy, obchodní korespondence, zeme pisu a fiktivní firmy. Nevy hodou s koly je absence te locvic ny, kdy z a ci musejí docha zet do pronajate te locvic ny Lokomotivy Krnov. Uc ebny vy poc etní techniky, vs echny kabinety a kancela r e administrativy s koly jsou propojeny v loka lní síti. S kolní síť je pr ipojena na internet bezdra tovou linkou 100Mbps, cela s kola je pokryta WI-FI pro pr ipojova ní k internetu. Vs echny uc ebny jsou v odpoledních hodina ch volne pr ístupne studentu m. Mají zde moz nost vyuz ívat ves kerou techniku k douc ova ní a procvic ova ní uc iva, k rozvíjení schopností a dovedností. Tyto vy hody studenti hodnotí velmi kladne, zejme na uc ebny vy poc etní techniky jsou az do 21. hodiny plne obsazeny. Vs echny kabinety jsou vybaveny poc ítac em s tiska rnou. Ve s kole aktivne funguje intranet, kde pedagogove pro studenty vytva r ejí stra nky z jednotlivy ch pr edme tu, ktere jim poma hají pr i zvla dnutí uc iva. Pro uc itele byla vytvor ena elektronicka na ste nka, kde mohou nahle dnout do vs ech organizac ních dokumentu s koly. Pr i komunikaci je take hojne vyuz íva no ove pos ty, vs ichni pedagogove i z a ci mají zr ízene s kolní adresy. 2

5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY V 10 tr ída ch jsou dataprojektory, ve 3 jsou interaktivní dataprojektory a ve 2 jsou interaktivní tabule, ktere pedagogove vyuz ívají ve vs ech pr edme tech a uplatn ují tak moderní formy vy uky. POČET ŽÁKŮ A TŘÍD Celkové počet žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,92 12,56 Počty žáků v jednotlivých třídách Třída Chlapci Dívky Celkem 1.A B C A B C A B C A B C

6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4.D Celkem Počty žáků v jednotlivých oborech Obor Chlapci Dívky Celkem CR EaP Celkem

7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5

8 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY SDRUŽENÍ PŘÁTEL SOŠ DCR O.P.S. Při naší škole pracuje obecně prospěšná společnost pod názvem Sdružení přátel SOŠ o.p.s. Zdroje finančních prostředků tvoří peněžité dary. Veřejnost je o činnosti o.p.s. informována prostřednictvím výroční zprávy, která je po uzavření období vyhotovována a veřejně přístupná na internetových stránkách naší školy. Činnost společnosti je zaměřena na poskytování finančních prostředků na odborné exkurze, modernizaci výchovného a vzdělávacího procesu, materiální podporu mimoškolní činnosti studentů, pomoc v oblasti drogové prevence, zajišťování a úhradu odborných přednášek k této problematice, na poskytování věcných odměn studentům za studijní výsledky, za účast a umístění ve vědomostních soutěžích, olympiádách a na celkovou reprezentaci školy. Také pomáhá s organizací finančního pokrytí studijních a poznávacích cest, které jsou každoročně pořádány naší školou pro naše studenty. Veškerá činnost společnosti je směřována ve prospěch studentů. O využití získaných finančních prostředků rozhodovala na základě doporučení pedagogické rady správní rada společnosti. Práce 3 členů správní rady společnosti je vykonávána v jejich volném čase bez jakéhokoliv nároku na odměnu. ŠKOLSKÁ RADA Školská rada byla zřízena a má 6 členů, z toho 2 zástupce jmenované zřizovatelem, 2 zástupce z řad pedagogů a 2 zástupce z řad rodičů a zletilých žáků. ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP webové stránky: mailová adresa: 6

9 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Výsledky výchovy a vzdělávání PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ Třída Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikování 1.A B C A B C A B C A B C D Celkem Pochvaly Důtky Známka z chování tříd. tříd. učitele ředitele učitele ředitele 2 3 Podmín. vyloučení Vyloučení ze studia Celkem

10 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZA 2. POLOLETÍ Třída Počet studentů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikování 1.A B C A B C A B C A B C D Celkem Známka z Pochvaly Důtky chování Podmín. Vyloučení tříd. tříd. vyloučení ze studia učitele ředitele učitele ředitele 2 3 Celkem

11 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ CR ,50 EaP ,80 AJ CR ,23 EaP ,17 M CR ,00 EaP ,90 ŠP CR ,00 EaP ,00 DK CR ,00 ZCR CR ,00 Prakt.CR CR ,19 LD EaP ,66 Prakt.LD EaP ,64 PEU CR ,52 PEU EaP ,36 Společná Profilová Obor Termín prospěl Jarní termín květen prospěl neprospěl s vyzn. prům. prospěch CR řádný ,29 opravný ,8 EaP řádný ,41 opravný ,8 Obor Termín prospěl Podzimní termín září prospěl neprospěl s vyzn. prům. prospěch CR řádný ,7 opravný ,29 EaP řádný opravný ,1 9

12 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V tomto školním roce jsme otevřeli tři třídy, jednu oboru Cestovní ruch a dvě Ekonomika a podnikání. Přijímací řízení probíhalo formou jednotného testu z matematiky a českého jazyka. V celkovém hodnocení se sečetlo bodové hodnocení z písemného testu a dále výsledky klasifikace za předchozí dvě klasifikační období na základní škole. Průměrný prospěch ze základní školy u přijatých je 1,46 u oboru CR a 1,61 u oboru EaP. Přehled o počtu uchazečů a přijatých Obor Počet přihlášených Počet přijatých CR EaP Celkem STUDIUM NA VŠ A VOŠ Absolventi mají velký zájem o další studium na vysokých školách a na vyšších odborných školách, což představuje více než 90% všech studentů čtvrtých ročníků. Největší zájem byl o studium ekonomických oborů na VŠB v Ostravě, o studium dopravy na VUT v Brně, VŠD v Pardubicích a Žilině, ČVUT v Praze, hospodářské politiky a správy na Slezské univerzitě v Opavě, cestovního ruchu v Karviné, cizích jazyků a učitelství na Masarykově univerzitě v Brně, Univerzity T. Bati ve Zlíně. 10

13 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VÝSLEDKY V PROGRAMU KVALITA - ŽÁCI 1. ROČNÍKŮ Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání úspěšnost percentil percentil P(o4) - CR percentil P(o5) - EaP Jazyk český Matematika 47, Jazyk anglický Kritéria hodnocení školy v dané dovednosti 1. (85%; 100%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách prokazují Vaši žáci velmi dobré znalosti. 2. (65%; 85%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách nečiní Vašim žákům testované dovednosti větší problémy, přesto doporučujeme na základě podrobných výsledků žáků jejich procvičování. 3. (35%; 65%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách činí Vašim žákům testované dovednosti obtíže, proto je důležité cílené a systematické procvičování. 4. <0%; 35%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách mají Vaši žáci s testovanými dovednostmi vážné problémy, proto je důležité pravidelné a systematické procvičování. VÝSLEDKY V PROGRAMU KVALITA - ŽÁCI 3. ROČNÍKŮ Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol úspěšnost percentil percentil Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání P(o4) - CR přidaná hodnota název skupiny oborů vzdělání P(o5) - EaP percentil přidaná hodnota Jazyk český ,9 68 1,2 Matematika ,8 54 0,8 Jazyk anglický ,1 75 1,9 Stupně relativního přírůstku znalostí třídy: Při hodnotě nižší než -5 hovoříme o hodně podprůměrné základní přidané hodnotě. Při hodnotě od -5 do -2 hovoříme o podprůměrné základní přidané hodnotě. Při hodnotě od -2 do 2 hovoříme o průměrné základní přidané hodnotě. Při hodnotě od 2 do 5 hovoříme o nadprůměrné základní přidané hodnotě. Při hodnotě větší než 5 hovoříme o vysoce nadprůměrné základní přidané hodnotě. 11

14 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy POČTY PRACOVNÍKŮ Ve školním roce 2013/2014 na škole vyučovalo 32 učitelů (včetně ředitele a zástupce). Tři učitelé pracovali ve škole externě jen na částečný úvazek. Vyučovali cizí jazyky španělštinu, francouzštinu a ruštinu. Vyšli jsme tak vstříc těm studentům, kteří měli zájem o studium dalších cizích jazyků, pro které interní učitelé nemají aprobaci. Všichni ostatní učitelé jsou zaměstnáni na dobu neurčitou a mají plný úvazek. Na domově mládeže je zaměstnáno 5 vychovatelů na plný úvazek, ostatních provozních pracovníků je 16. Zaměstnanci Počty osob Pedagogové učitelé 32 vychovatelé 5 Ostatní správní 10 kuchyň 6 Celkem 53 12

15 Ředitel školy RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přepočtené počty pracovníků Uc itele 24,2 25,8 27,26 28,54 27,8 27,8 Vychovatele 4,9 5 5, ,96 THP 3,9 4,1 4 4,5 4 4 Kuchyn 6 5,9 6 6, U klid 5 5 5, Celkem 44,0 45,8 47,72 50,09 48,8 48,76 Organizační struktura Útvar teoretické výuky Zástupce ředitele Učitelé Útvar výchovy mimo vyučování Vedoucí VMV vedoucí vychovatelka Vychovatelé, Bezpečnostní pracovník Útvar stravování Vedoucí jídelny Kuchařky Útvar ekonomický Vedoucí ekonom. Útvaru - rozpočtář Účetní, Mzdová účetní, Referent majetkové správy, Domovník, Uklízečky 13

16 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Odborný růst vyučujících je vedením školy podporován a snahou je zapojit do vzdělávání stále více pedagogů. DVPP probíhal na základě plánu, který je součástí plánu práce školy. Další sebevzdělávání učitelů považujeme za velmi důležité, zejména v souvislosti se zkvalitňováním výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. Snažíme se v rámci rozpočtu vyčlenit co nejvyšší částku a umožnit všem zájemcům o vzdělávání jejich růst. Seznamy vzdělávacích akcí Název akce Počet účastníků Konference OUP-Live The Language 2 Otázky výuky práva na SŠ 2 Alternativní metody a formy v hodinách JČ 2 On-line nástroje ve výuce 1 Hodnotitel písemných prací 3 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti 2 Nástroje na tvorbu elektronických materiálů v hodinách JČ 1 Finanční kontrola a rizika 1 Elektronická spisová služba 3 Otázky výuky ekonomiky na SŠ 2 Alternativní metody a formy výuky JČ 2 Rozvoj kompetencí učitelů 2 Jak vést dospívající, aby uměli řešit své krizové stavy 2 Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zajímavě 4 První pomoc u dětí 8 14

17 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. POČET PODANÝCH ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání vyloučení ze studia 0 0 podmíněné vyloučení ze studia 2 0 přijetí ke studiu 90 0 přerušení studia 2 0 podmíněné vyloučení z ubytování na DM 0 0 ukončení studia 13 0 DALŠÍ INFORMACE Žádné další žádosti o informace ani sankce za nedodržení zákona č. 106/199 Sb. nebyly řešeny. 15

18 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝMĚNNÉ POBYTY Mezinárodní projekty a výměnné pobyty PROJEKT "YOUTH ENTREPRENEURSHIP SERVICES" Ve dnech listopadu 2013 se 6 studentek naší školy zúčastnilo v Praze mezinárodního projektu Youth Entrepreneurship Services, pořádaného Institutem pro regionální rozvoj, o. p. s. Do tohoto projektu byli kromě našich dívek zařazeni také studenti z Rumunska, Makedonie a Černé Hory. Celý projekt byl věnován oblasti podnikání se zaměřením na zodpovědnost k životnímu prostředí a ke společnosti. Program byl připraven velmi pečlivě. Od počátečních seznamovacích aktivit, přes každodenní aktivity ve skupinkách, které byly národnostně různorodé, až ke konečnému cíli, čímž bylo sestavení podnikatelského plánu jednotlivých skupin. Tento plán, na kterém studenti strávili nejvíce času, posléze prezentovali na středních školách v Praze, kde museli ukázat nejen samotnou myšlenku, ale také vyhodnotit podnikatelské prostředí, finanční analýzy a samozřejmostí byla prezentace v jazyce anglickém, který byl jediným komunikačním prostředkem během těchto 10 dní. Děvčata také získala certifikát o absolvování výměnné zahraniční stáže, tzv. Youthpass for Youth Exchanges, který v budoucnu mohou přiložit ke svému životopisu. Cenné jsou především nové přátelské kontakty na Facebooku. PŘESHRANIČNÍ WORKSHOP PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ PL se učitelé a žáci středních škol z česko-polského euroregionu Praděd - Pradziad, Silesia, setkali v polské Pokrzywné. Cílem projektu je zpopularizování výuky jazyků sousedících zemí, motivace k přeshraniční spolupráci, mimo jiné díky překonávání stereotypů, a získání nových možností na trhu práce. Z naší školy se projektu zúčastnili 4 studenti druhých ročníků. V programu nechyběly integrační aktivity, týmová práce, prohlídka města Prudnik s průvodcem, návštěva lanového 16

19 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝMĚNNÉ POBYTY centra a další zajímavé možnosti, jak si společně s polskými přáteli užít dvou projektových dnů. Ve dnech jsme společně s našimi polskými přáteli jeli na Praděd. Jednalo se o interkulturní workshop financovaný z projektu Euroregionu Praděd. Během dvou dnů jsme ve skupinkách (3 Češi + 3 Poláci) spolupracovali na záludných úkolech, navzájem soutěžili ve fyzicky i kreativně zaměřených aktivitách. Celé dění mělo tematicky představovat velké království se čtyřmi knížectvími, přičemž každé knížectví byla jedna skupina. Workshop byl zaměřen na překonávání negativních postojů a předsudků. Každý z účastníků zjistil, že i když žijeme v jiné zemi, jsme si velmi podobní, a zároveň jedineční. 17

20 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝMĚNNÉ POBYTY MEZINÁRODNÍ PROJEKT EMPOWERMENT OF DISADVANTAGED YOUNG PEOPLE Ve dnech proběhl v rakouském Klafferu projekt s názvem Empowerment of Disadvantaged Young People. Projekt byl organizován v rámci programu EU Mládež v akci a zahrnoval účast 7 zemí: Rakouska, České republiky, Portugalska, Itálie, Polska, Turecka a Bulharska. Jednotlivé země byly zastoupeny 2 vedoucími a 6 studenty. Jedním z cílů projektu bylo navázání přátelství mezi jednotlivými národy, seznámení se s jejich kulturou a odbourání tak předsudků vůči jednotlivým národnostem. Náplň projektu byla tedy z velké míry zaměřena na interaktivní hry a teambuildingové aktivity. Každá země měla také za úkol kreativním způsobem představit svou zemi. Studenti do prezentací zahrnuli například národní tance a písně, jazykolamy, divadelní scénky, videa a také ochutnávku národních jídel. Po dobu pobytu se studenti věnovali hlavnímu tématu projektu Empowerment of disadvantaged young people souvisejícím s diskriminací. Účastníci měli za úkol zamyslet se nad tím, co znamená diskriminace, a uvést příklady diskriminace (zdravotní omezení, náboženství, finanční zaopatření atd.). Příklady poté prezentovali pantomimou a výtvarným způsobem. Závěrečným úkolem projektu bylo vytvořit z celé skupiny účastníků sousoší diskriminovaných lidí. Toto sousoší bylo později představeno na táboře pro žáky rakouských základních škol a sklidilo velký úspěch. Na posledních 5 dní pobytu se projekt přesunul do Pergu, kde probíhal již zmíněný tábor pro rakouské žáky. Účastníci na táboře uspořádali festival národních her a tanců, který průběžně připravovali v Klafferu. Dle ohlasů se festival nesmírně vydařil. Žáci se naučili tančit různé národní tance a zahráli si hry, které jsou typické pro jednotlivé zastoupené země. 18

21 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝMĚNNÉ POBYTY PROJEKT ERASMUS+ Díky spolupráci s Institutem pro regionální rozvoj a organizací Europe Direct Bruntál se na konci srpna 12 studentů naší školy zúčastnilo třístranné výměny mládeže v Itálii, v obci Miglierina. V rámci pobytu si studenti zkusili natočit svá vlastní videa, pracovali v mezinárodních skupinkách, zúčastnili se workshopů, diskuzí a dalších zajímavých akcí. Hostitelem byla obec v horách v oblasti Kalábrie, která se do projektu zapojila celá, včetně místních obyvatel, kteří byli velmi milí a příjemní. V rámci projektu studenti absolvovali také túru na místní horu a piknik v přírodě. Čas strávený u teplého a průzračného Jonského moře si všichni nadmíru užili. Opět si každý mohl v praxi ověřit znalosti anglického jazyka a přehodnotit svůj pohled na život. A to vše díky možnostem a příležitostem, které EU mladým lidem nabízí. THE EUROPEAN YOUTH EVENT 2014 Na pozvání pana Vojtěcha Mynáře, poslance Evropského parlamentu, se 7 našich studentek zúčastnilo akce The European Youth Event 2014 ve francouzském Štrasburku. Tématem setkání určeného mladým lidem byly nápady pro lepší Evropu. Celý víkend probíhaly aktivity uvnitř parlamentu, ale také v blízkém okolí, kde byla vybudována festivalová vesnička. Studentky se zúčastnily přednášek, politických diskuzí, ale i workshopů a her na různá témata. Diskutovalo se o lidských právech na internetu, kam až mohou zajít nenávist a pomluvy, zda zavést kontrolu, co svoboda projevu? 19

22 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝMĚNNÉ POBYTY změnila pohled na EU. Vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu proběhlo také několik přednášek o samotném fungování EU, institucích, zájmech jednotlivých zemí, o čem parlament vůbec jedná, jak ovlivňuje členství v EU náš každodenní život a také co bychom mohli my sami ovlivnit. Hravá forma mládež přiváděla k inspiracím, jak zlepšit situaci ve školství, jak si představují moderně fungující školu. Také zde byl velký prostor pro všechny vyjádřit se, zda preferují integraci, či raději posílení národní identity. Po celou dobu se o naše studenty pečlivě starali asistentka pana poslance Vladimíra Lisková a stážista Patrik Haratyk. V doprovodném programu nechyběla prohlídka města Štrasburk, večerní projížďka lodí a večeře v tradiční francouzské restauraci. Celá tato akce v nás 20

23 ZÁJEZDY Zájezdy SKANDINÁVIE Při letmém pohledu na mapu Skandinávie nám nemůže uniknout rozervané pobřeží, stovky zálivů, fjordů, malých skalních ostrůvků a rozsáhlých pláží. Naše setkání se Švédskem bylo krátké, protože cílem naší cesty bylo Norsko. Je to země oplývající přírodními krásami. Setkáme se tu na jedné straně s romantickými hlubokými fjordy a zelení lesů a na druhé straně s ledovci, pásy téměř pustých hor a pláněmi tundry. Výčet míst, která jsme navštívili, lze udělat snadno: Berlín, Malmo, Göteborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Bergen, Geilo, Kodaň. Zážitky však lze vylíčit těžko: návštěva skokanských můstků, nejvyšší skalní stěna v Evropě, cesta Trollů, stovky vodopádů, výstup do pásma věčného sněhu, museum Vikingů s Heyerdahlovým vorem a lodí RA, hanzovní města. 21

24 ZÁJEZDY PODZIM V BENÁTKÁCH Při plánování a organizování podzimního zájezdu padlo rozhodnutí na Benátky. Město, o kterém se říká, že by se sem každý zamilovaný pár měl alespoň jednou za rok vypravit, mělo být již před rokem cílem našich studentů. Ale v poslední chvíli nás zastavilo počasí, kdy během karnevalového veselí v Benátkách mrzlo natolik, že se i vodní kanály ve městě měnily v kluziště. Vzhledem k dlouhé cestě jsme program zájezdu obohatili o návštěvu rakouského města Graz, kde jsme absolvovali exkurzi mezinárodního letiště v anglickém jazyce. Nemohli jsme si nechat ujít ani prohlídku historického centra města, které je zapsáno na seznamu památek UNESCO. Městskou dopravou jsme pohodlně dojeli až do samotného centra Benátek. Malebné uličky nás dovedly k náměstí svatého Marka, kolem nás se objevovaly významné památky, kouzelné mosty přes kanál Grande, ale také obchůdky s místními lahůdkami, kávou a suvenýry. Po celodenní prohlídce jsme se rádi svezli vodním taxi vaporetto a vrátili se zpět domů se spoustou zážitků. 22

25 ZÁJEZDY ADVENT VE WROCLAWI V letošním roce se nám podařilo v krátké době navštívit dvakrát Benátky. V listopadu to byly ty italské a ve středu 11. prosince jsme vyrazili do polské Wroclawi, která je nazývána jako Benátky severu. Pro nás doposud neznámé město nás ohromilo po všech stránkách. Úžasná architektura, historické centrum, katedrály, univerzitní město, spousta vodních kanálů a mostů a pohádková vánoční výzdoba. Po příjezdu na místo nás přivítala Magda Dobošová, absolventka naší školy, která v rámci programu Sokrates studuje na Wroclawské univerzitě obor Polonistika. Pod jejím vedením jsme prošli zajímavá místa a dozvěděli se mnoho o historii i současnosti tohoto města včetně typického studentského života vysokoškoláků z celého světa. Adventní atmosféru jsme ocenili při setmění v záři vánočních světel, koled a voňavých dobrot, které jsme ochutnali na vánočním jarmarku. Domů jsme se vraceli s příjemným pocitem nového poznání a vánočně naladěni. BERLÍN STOJEŘÁBOVÝ I VELETRŽNÍ Na začátku března jsme opět po dvou letech zavítali do Berlína na světový veletrh cestovního ruchu ITB. Nezvykle jarní počasí se sluníčkem bylo přidanou hodnotou k nabitému programu zájezdu, který se uskutečnil ve dnech března Studenti navštívili staré berlínské letiště Schoenefeld, centrum města a ZOO. Druhý den cestovali hlavním městem Německa typickou městskou dopravou, S-Bahnem a U-Bahnem. Díky tomu viděli Berlínskou zeď a East Side Gallery, Checkpoint Charlie, Říšský sněm, Braniborskou bránu, Alexanderplatz, Televizní věž i Červenou radnici. V programu byla také exkurze do technického muzea, kde formou interaktivních exponátů mohli proniknout do tajů fyziky i jiných přírodních jevů a zákonitostí. 23

26 ZÁJEZDY Poslední den návštívili veletrhu cestovního ruchu ITB. Neuvěřitelná podívaná, prezentace a show cestovních kanceláří, aeroliniií různých zemí a kontinentů nabízela potenciálním turistům v několika pavilonech nové trendy v cestování a trávení dovolené. Letošním partnerem veletrhu bylo Mexiko a jeho etnické prvky bylo možno potkávat na každém kroku. V nabídce byly i méně zastoupené formy turismu jako homosexuální či dobrodružný cestovní ruch. LONDÝN Poslední dny prázdnin si někteří studenti zpříjemnili zájezdem do Velké Británie. Navštívili londýnský Greenwich s nultým poledníkem a Tower of London, kde jsme si mohli prohlédnout korunovační klenoty Velké Británie. Poté jejich kroky směrovaly přes známý most Tower Bridge a kolem nábřeží řeky Temže, potom na Baker Street, bydliště detektiva Sherlocka Holmese a do pověstného Muzeua voskových figurín Madame Tussauds, kde se každý mohl vyfotit vedle své oblíbené hvězdy. 24

27 ZÁJEZDY Poté se studenti rozešli k ubytováni v anglických rodinách. Další den navštívili Strattford upon Avon, rodiště nejvýznamnějšího spisovatele Velké Británie, Williama Shakespeara. Nevynechali ani Muzeum RAF. V Brightonu navštívili podmořské muzeum, a někteří se vydali do královského paláce Royal Pavilion. Poslední den zavítali do srdce Londýna. Navštívili London Eye, Big Ben, Traffalgar Square, Piccadelly Circus, Buckingham Palace. 25

28 EXKURZE Exkurze EXKURZE DO PRAHY Ve dnech října 2013 studenti 1. až 4. ročníků, zúčastnili exkurze do Prahy. Náplní tohoto výletu byla prohlídka letiště Václava Havla, na kterém mohli vidět provoz letiště a nové terminály. Letištním autobusem se pohybovali po odbavovací ploše a pozorovali proces technického odbavení letadla. Ve výcvikovém středisku pilotů a palubních průvodčích jim byl ukázán a vysvětlen výcvik pilotů na simulátorech letadel Boeing 737, Airbus A320 a ATR 42/72. Dále letuška předvedla demonstraci záchranných prostředků, záležitosti s obsluhou cestujících a zodpověděla otázky týkající se práce v letectví. Druhý den studenti absolvovali exkurzi Řízení letového provozu v Jenči u Prahy s přednáškou o řízení provozu letadel ve vzdušném prostoru a o práci dispečerů. V odpoledních hodinách si prohlédli Stavovské divadlo a navštívili večerní představení muzikálu v Divadle na Vinohradech. EXKURZE NA LETIŠTI V BRNĚ Dne 5. listopadu 2013 se studenti prvních a druhých ročníků zúčastnili exkurze na letišti v Brně-Tuřanech. Celou exkurzi prováděl Ing. Radek Lang, vedoucí přepravního provozu. Studenti měli možnost vidět a projít si proces obchodního i bezpečnostního odbavení. Seznámili se s činnostmi, které budou vykonávat po dobu odborné praxe. Při odborné přednášce týkající se technického odbavování letadla se jim naskytla příležitost vidět celé technické odbavení letadla včetně přistání a následným odletem letadla BOEING Zpestřením programu byla prohlídka vnitřních prostor tohoto letounu, kterou výjimečně 26

29 EXKURZE umožnila posádka letadla. Poté se studenti projeli letištním autobusem po vzletové a přistávací dráze, kde viděli přibližovací a sestupovou soustavu a další dráhová značení. V další části exkurze se žáci přemístili do požární stanice letiště. Zde jim byla předvedena požární technika a seznámili se z jednotlivými činnostmi hasičů. EXKURZE JOB AIR TECHNIC, OSTRAVA-MOŠNOV Dne se uskutečnila každoroční exkurze do opravny letadel Job Air Technic, sídlící na letišti v Ostravě Mošnově. Exkurze byla jako tradičně spjata s opakováním maturitních ročníků k následující zkoušce dospělosti. Studenti si poslechli výklad o historii a činnosti opravny Job Air Technic, o stavbě letadel, dostali prostor pro vlastní dotazy, a následně se podívali do dopravního letadla Airbus A

30 EXKURZE EXKURZE LETIŠTĚ OSTRAVA MOŠNOV Na konci dubna se opět uskutečnila každoroční exkurze na letiště Ostrava Mošnov určená studentům 1. ročníku. Studenti se jeli předně podívat, kde budou vykonávat odbornou praxi. Díky panu Dostálovi z bezpečnostní ostrahy letiště se podařilo uskutečnit exkurzi, která se řadí mezi nejzdařilejší, kterých jsme se zatím zúčastnili. Studenti si prošli pracoviště, kam se běžný člověk vůbec nedostane, a měli také možnost pozorovat cvičný výjezd hasičů, kteří museli dodržet dojezdové časy. Exkurze byla samotnými studenty hodnocena vysoce kladně. Většinu získaných poznatků využijí ve výuce. 28

31 ŠKOLNÍ AKCE Školní akce DNY NATO 2013 Ve dnech září se naše škola zúčastnila mezinárodní výstavy leteckého průmyslu FLYIN, která se pořádá společně se Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR, kde se představily firmy podnikající v oblasti leteckého průmyslu a školy, se kterými tradičně FLYIN spolupracuje. Také naše škola se zde prezentovala svým stánkem a naši studenti vypomáhali pořadatelům výstavy. UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V KRNOVĚ V úterý 8. října 2013 byla oficiálně ukončena turistická sezóna v Krnově komentovanou prohlídkou historického centra města. Akci zorganizovala SOŠ dopravy a cestovního ruchu ve spolupráci s místním turistickým informačním centrem. Výkladu se ujaly mladé průvodkyně, studentky druhého ročníku oboru Management cestovního ruchu, které si předávaly slovo na jednotlivých zastávkách. Poutavou formou a s nadšením vyprávěly návštěvníkům historická fakta i zajímavosti spojené s konkrétními historickými objekty. Prohlídkový okruh začínal u radnice a končil u kláštera Minoritů, kde se průvodkyně rozloučily se skupinou. Návštěvníci mohli na závěr absolvovat v kostele Nanebevzetí Panny Marie osobitý výklad otce Josefa, představeného řádu Minoritů. Zhruba dvouhodinové procházky se zúčastnilo asi 30 zájemců, kteří odměnili mladé průvodkyně za jejich snahu soustředěnou pozorností, úsměvem i potleskem. 29

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

PROJEKT LEONARDO DA VINCI

PROJEKT LEONARDO DA VINCI Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES PROJEKT LEONARDO DA VINCI (číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/IVT/134291) s názvem Mezikulturní učení na základě pracovněprávních

Více

Výroční zpráva o škole a hospodaření

Výroční zpráva o škole a hospodaření Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Stromořadí 420, Uničov Výroční zpráva o škole a hospodaření za školní rok 2013/2014 Ředitel školy: Ing. Antonín Koudelka Výroční zpráva o škole obsahuje:

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více