VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 OBSAH Obsah Základní charakteristika školy 1 Výsledky výchovy a vzdělávání 7 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 12 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 15 Mezinárodní projekty a výměnné pobyty 16 Zájezdy 21 Exkurze 26 Školní akce 29 Soutěže 46 Sportovní soutěže 57 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 63 Environmentální výchova 65 Hospodaření školy 66 Zapojení školy do dalšího vzdělávání 70 Zapojení školy do projektů 71 Spolupráce s partnery školy 72 Výroční zpráva školy byla zpracována podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní charakteristika školy NÁZEV ŠKOLY Str ední odborna s kola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, pr íspe vkova organizace Revoluc ní 92, Krnov IČ : IZO r editelství : ZŘIZOVATEL Moravskoslezsky kraj, 28. r íjna 117, Ostrava ŘEDITEL Mgr. Zdene k Klein, SPČ E/11, Krnov SOUČÁSTI ŠKOLY Str ední odborna s kola dopravy a cestovního ruchu je ve vlastních prostora ch a sdruz uje c a sti: SOS dopravy a cestovního ruchu, IZO: Domov mla dez e, IZO: S kolní jídelna, IZO: ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL S kola byla zr ízena MS MT Č R dne pod c. j /93-28 ke dni jako na stupnicka organizace SOU z eleznic ního v Krnove. Dodatkem ke zr izovací listine 28128/ ze dne se zme nil na zev s koly na Integrovanou str ední s kolu dopravy a cestovního ruchu, Revoluc ní 92, Krnov. S u c inností od byla zar azena do síte s kol rozhodnutím pod c. j / ze dne Od dodatkem ke zr izovací listine c. 3 c. j /99-21 ze dne se zme nil na zev na Str ední odbornou s kolu dopravy a cestovního ruchu, Krnov, Revoluc ní 92. Poslední aktualizace byla provedena KAPACITA ŠKOLY Str ední odborna s kola dopravy a cestovního ruchu: 400 z a ku Domov mla dez e: 100 z a ku S kolní jídelna: 350 stra vníku SEZNAM STUDIJNÍCH OBORŮ RVP M/01 Ekonomika a podnika ní 1

4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY S VP Management v doprave denní c tyr lety studijní ekonomicky obor zame r en na leteckou dopravu RVP M/02 Čestovní ruch S VP Management cestovního ruchu denní c tyr lety studijní ekonomicky obor zame r en na techniku pru vodcovske c innosti s du razem na cizí jazyky, de jiny kultury a zeme pis ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBORŮ SOS dopravy a cestovního ruchu nabízí c tyr lete odborne str edos kolske vzde la ní ukonc ene maturitní zkous kou. S kola je jednou z ma la ver ejny ch str edních s kol v Moravskoslezske m kraji, ktera nabízí obor z oblasti cestovního ruchu zame r eny na ekonomiku, provoz cestovních kancela r í a agentur, pr ípravu a realizaci za jezdu a pru vodcovskou c innost. Jako jedina str ední s kola nabízíme v dopravním oboru orientaci na leteckou dopravu s moz ností získat pilotní pru kaz. Tato vy uka se realizuje v ra mci nepovinny ch pr edme tu a prakticky vy cvik probíha na letis ti v Mos nove. Odborny m garantem je vy cvikove str edisko Let s Fly z Mos nova, ktere za roven spolupracuje s VS B Ostrava. V ra mci praxí chodí studenti na letis te a pracují pr ímo v provozu na u seku odbavení cestujících. VYBAVENOST ŠKOLY S kola ma k dispozici 22 uc eben, z toho 10 odborny ch - pro vy uku cizích jazyku, vy poc etní techniky a informatiky, techniky administrativy, obchodní korespondence, zeme pisu a fiktivní firmy. Nevy hodou s koly je absence te locvic ny, kdy z a ci musejí docha zet do pronajate te locvic ny Lokomotivy Krnov. Uc ebny vy poc etní techniky, vs echny kabinety a kancela r e administrativy s koly jsou propojeny v loka lní síti. S kolní síť je pr ipojena na internet bezdra tovou linkou 100Mbps, cela s kola je pokryta WI-FI pro pr ipojova ní k internetu. Vs echny uc ebny jsou v odpoledních hodina ch volne pr ístupne studentu m. Mají zde moz nost vyuz ívat ves kerou techniku k douc ova ní a procvic ova ní uc iva, k rozvíjení schopností a dovedností. Tyto vy hody studenti hodnotí velmi kladne, zejme na uc ebny vy poc etní techniky jsou az do 21. hodiny plne obsazeny. Vs echny kabinety jsou vybaveny poc ítac em s tiska rnou. Ve s kole aktivne funguje intranet, kde pedagogove pro studenty vytva r ejí stra nky z jednotlivy ch pr edme tu, ktere jim poma hají pr i zvla dnutí uc iva. Pro uc itele byla vytvor ena elektronicka na ste nka, kde mohou nahle dnout do vs ech organizac ních dokumentu s koly. Pr i komunikaci je take hojne vyuz íva no ove pos ty, vs ichni pedagogove i z a ci mají zr ízene s kolní adresy. 2

5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY V 10 tr ída ch jsou dataprojektory, ve 3 jsou interaktivní dataprojektory a ve 2 jsou interaktivní tabule, ktere pedagogove vyuz ívají ve vs ech pr edme tech a uplatn ují tak moderní formy vy uky. POČET ŽÁKŮ A TŘÍD Celkové počet žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,92 12,56 Počty žáků v jednotlivých třídách Třída Chlapci Dívky Celkem 1.A B C A B C A B C A B C

6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4.D Celkem Počty žáků v jednotlivých oborech Obor Chlapci Dívky Celkem CR EaP Celkem

7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5

8 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY SDRUŽENÍ PŘÁTEL SOŠ DCR O.P.S. Při naší škole pracuje obecně prospěšná společnost pod názvem Sdružení přátel SOŠ o.p.s. Zdroje finančních prostředků tvoří peněžité dary. Veřejnost je o činnosti o.p.s. informována prostřednictvím výroční zprávy, která je po uzavření období vyhotovována a veřejně přístupná na internetových stránkách naší školy. Činnost společnosti je zaměřena na poskytování finančních prostředků na odborné exkurze, modernizaci výchovného a vzdělávacího procesu, materiální podporu mimoškolní činnosti studentů, pomoc v oblasti drogové prevence, zajišťování a úhradu odborných přednášek k této problematice, na poskytování věcných odměn studentům za studijní výsledky, za účast a umístění ve vědomostních soutěžích, olympiádách a na celkovou reprezentaci školy. Také pomáhá s organizací finančního pokrytí studijních a poznávacích cest, které jsou každoročně pořádány naší školou pro naše studenty. Veškerá činnost společnosti je směřována ve prospěch studentů. O využití získaných finančních prostředků rozhodovala na základě doporučení pedagogické rady správní rada společnosti. Práce 3 členů správní rady společnosti je vykonávána v jejich volném čase bez jakéhokoliv nároku na odměnu. ŠKOLSKÁ RADA Školská rada byla zřízena a má 6 členů, z toho 2 zástupce jmenované zřizovatelem, 2 zástupce z řad pedagogů a 2 zástupce z řad rodičů a zletilých žáků. ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP webové stránky: mailová adresa: 6

9 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Výsledky výchovy a vzdělávání PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ Třída Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikování 1.A B C A B C A B C A B C D Celkem Pochvaly Důtky Známka z chování tříd. tříd. učitele ředitele učitele ředitele 2 3 Podmín. vyloučení Vyloučení ze studia Celkem

10 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZA 2. POLOLETÍ Třída Počet studentů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikování 1.A B C A B C A B C A B C D Celkem Známka z Pochvaly Důtky chování Podmín. Vyloučení tříd. tříd. vyloučení ze studia učitele ředitele učitele ředitele 2 3 Celkem

11 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ CR ,50 EaP ,80 AJ CR ,23 EaP ,17 M CR ,00 EaP ,90 ŠP CR ,00 EaP ,00 DK CR ,00 ZCR CR ,00 Prakt.CR CR ,19 LD EaP ,66 Prakt.LD EaP ,64 PEU CR ,52 PEU EaP ,36 Společná Profilová Obor Termín prospěl Jarní termín květen prospěl neprospěl s vyzn. prům. prospěch CR řádný ,29 opravný ,8 EaP řádný ,41 opravný ,8 Obor Termín prospěl Podzimní termín září prospěl neprospěl s vyzn. prům. prospěch CR řádný ,7 opravný ,29 EaP řádný opravný ,1 9

12 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V tomto školním roce jsme otevřeli tři třídy, jednu oboru Cestovní ruch a dvě Ekonomika a podnikání. Přijímací řízení probíhalo formou jednotného testu z matematiky a českého jazyka. V celkovém hodnocení se sečetlo bodové hodnocení z písemného testu a dále výsledky klasifikace za předchozí dvě klasifikační období na základní škole. Průměrný prospěch ze základní školy u přijatých je 1,46 u oboru CR a 1,61 u oboru EaP. Přehled o počtu uchazečů a přijatých Obor Počet přihlášených Počet přijatých CR EaP Celkem STUDIUM NA VŠ A VOŠ Absolventi mají velký zájem o další studium na vysokých školách a na vyšších odborných školách, což představuje více než 90% všech studentů čtvrtých ročníků. Největší zájem byl o studium ekonomických oborů na VŠB v Ostravě, o studium dopravy na VUT v Brně, VŠD v Pardubicích a Žilině, ČVUT v Praze, hospodářské politiky a správy na Slezské univerzitě v Opavě, cestovního ruchu v Karviné, cizích jazyků a učitelství na Masarykově univerzitě v Brně, Univerzity T. Bati ve Zlíně. 10

13 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VÝSLEDKY V PROGRAMU KVALITA - ŽÁCI 1. ROČNÍKŮ Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání úspěšnost percentil percentil P(o4) - CR percentil P(o5) - EaP Jazyk český Matematika 47, Jazyk anglický Kritéria hodnocení školy v dané dovednosti 1. (85%; 100%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách prokazují Vaši žáci velmi dobré znalosti. 2. (65%; 85%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách nečiní Vašim žákům testované dovednosti větší problémy, přesto doporučujeme na základě podrobných výsledků žáků jejich procvičování. 3. (35%; 65%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách činí Vašim žákům testované dovednosti obtíže, proto je důležité cílené a systematické procvičování. 4. <0%; 35%> Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách mají Vaši žáci s testovanými dovednostmi vážné problémy, proto je důležité pravidelné a systematické procvičování. VÝSLEDKY V PROGRAMU KVALITA - ŽÁCI 3. ROČNÍKŮ Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol úspěšnost percentil percentil Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání P(o4) - CR přidaná hodnota název skupiny oborů vzdělání P(o5) - EaP percentil přidaná hodnota Jazyk český ,9 68 1,2 Matematika ,8 54 0,8 Jazyk anglický ,1 75 1,9 Stupně relativního přírůstku znalostí třídy: Při hodnotě nižší než -5 hovoříme o hodně podprůměrné základní přidané hodnotě. Při hodnotě od -5 do -2 hovoříme o podprůměrné základní přidané hodnotě. Při hodnotě od -2 do 2 hovoříme o průměrné základní přidané hodnotě. Při hodnotě od 2 do 5 hovoříme o nadprůměrné základní přidané hodnotě. Při hodnotě větší než 5 hovoříme o vysoce nadprůměrné základní přidané hodnotě. 11

14 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy POČTY PRACOVNÍKŮ Ve školním roce 2013/2014 na škole vyučovalo 32 učitelů (včetně ředitele a zástupce). Tři učitelé pracovali ve škole externě jen na částečný úvazek. Vyučovali cizí jazyky španělštinu, francouzštinu a ruštinu. Vyšli jsme tak vstříc těm studentům, kteří měli zájem o studium dalších cizích jazyků, pro které interní učitelé nemají aprobaci. Všichni ostatní učitelé jsou zaměstnáni na dobu neurčitou a mají plný úvazek. Na domově mládeže je zaměstnáno 5 vychovatelů na plný úvazek, ostatních provozních pracovníků je 16. Zaměstnanci Počty osob Pedagogové učitelé 32 vychovatelé 5 Ostatní správní 10 kuchyň 6 Celkem 53 12

15 Ředitel školy RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přepočtené počty pracovníků Uc itele 24,2 25,8 27,26 28,54 27,8 27,8 Vychovatele 4,9 5 5, ,96 THP 3,9 4,1 4 4,5 4 4 Kuchyn 6 5,9 6 6, U klid 5 5 5, Celkem 44,0 45,8 47,72 50,09 48,8 48,76 Organizační struktura Útvar teoretické výuky Zástupce ředitele Učitelé Útvar výchovy mimo vyučování Vedoucí VMV vedoucí vychovatelka Vychovatelé, Bezpečnostní pracovník Útvar stravování Vedoucí jídelny Kuchařky Útvar ekonomický Vedoucí ekonom. Útvaru - rozpočtář Účetní, Mzdová účetní, Referent majetkové správy, Domovník, Uklízečky 13

16 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Odborný růst vyučujících je vedením školy podporován a snahou je zapojit do vzdělávání stále více pedagogů. DVPP probíhal na základě plánu, který je součástí plánu práce školy. Další sebevzdělávání učitelů považujeme za velmi důležité, zejména v souvislosti se zkvalitňováním výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. Snažíme se v rámci rozpočtu vyčlenit co nejvyšší částku a umožnit všem zájemcům o vzdělávání jejich růst. Seznamy vzdělávacích akcí Název akce Počet účastníků Konference OUP-Live The Language 2 Otázky výuky práva na SŠ 2 Alternativní metody a formy v hodinách JČ 2 On-line nástroje ve výuce 1 Hodnotitel písemných prací 3 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti 2 Nástroje na tvorbu elektronických materiálů v hodinách JČ 1 Finanční kontrola a rizika 1 Elektronická spisová služba 3 Otázky výuky ekonomiky na SŠ 2 Alternativní metody a formy výuky JČ 2 Rozvoj kompetencí učitelů 2 Jak vést dospívající, aby uměli řešit své krizové stavy 2 Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zajímavě 4 První pomoc u dětí 8 14

17 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. POČET PODANÝCH ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání vyloučení ze studia 0 0 podmíněné vyloučení ze studia 2 0 přijetí ke studiu 90 0 přerušení studia 2 0 podmíněné vyloučení z ubytování na DM 0 0 ukončení studia 13 0 DALŠÍ INFORMACE Žádné další žádosti o informace ani sankce za nedodržení zákona č. 106/199 Sb. nebyly řešeny. 15

18 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝMĚNNÉ POBYTY Mezinárodní projekty a výměnné pobyty PROJEKT "YOUTH ENTREPRENEURSHIP SERVICES" Ve dnech listopadu 2013 se 6 studentek naší školy zúčastnilo v Praze mezinárodního projektu Youth Entrepreneurship Services, pořádaného Institutem pro regionální rozvoj, o. p. s. Do tohoto projektu byli kromě našich dívek zařazeni také studenti z Rumunska, Makedonie a Černé Hory. Celý projekt byl věnován oblasti podnikání se zaměřením na zodpovědnost k životnímu prostředí a ke společnosti. Program byl připraven velmi pečlivě. Od počátečních seznamovacích aktivit, přes každodenní aktivity ve skupinkách, které byly národnostně různorodé, až ke konečnému cíli, čímž bylo sestavení podnikatelského plánu jednotlivých skupin. Tento plán, na kterém studenti strávili nejvíce času, posléze prezentovali na středních školách v Praze, kde museli ukázat nejen samotnou myšlenku, ale také vyhodnotit podnikatelské prostředí, finanční analýzy a samozřejmostí byla prezentace v jazyce anglickém, který byl jediným komunikačním prostředkem během těchto 10 dní. Děvčata také získala certifikát o absolvování výměnné zahraniční stáže, tzv. Youthpass for Youth Exchanges, který v budoucnu mohou přiložit ke svému životopisu. Cenné jsou především nové přátelské kontakty na Facebooku. PŘESHRANIČNÍ WORKSHOP PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ PL se učitelé a žáci středních škol z česko-polského euroregionu Praděd - Pradziad, Silesia, setkali v polské Pokrzywné. Cílem projektu je zpopularizování výuky jazyků sousedících zemí, motivace k přeshraniční spolupráci, mimo jiné díky překonávání stereotypů, a získání nových možností na trhu práce. Z naší školy se projektu zúčastnili 4 studenti druhých ročníků. V programu nechyběly integrační aktivity, týmová práce, prohlídka města Prudnik s průvodcem, návštěva lanového 16

19 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝMĚNNÉ POBYTY centra a další zajímavé možnosti, jak si společně s polskými přáteli užít dvou projektových dnů. Ve dnech jsme společně s našimi polskými přáteli jeli na Praděd. Jednalo se o interkulturní workshop financovaný z projektu Euroregionu Praděd. Během dvou dnů jsme ve skupinkách (3 Češi + 3 Poláci) spolupracovali na záludných úkolech, navzájem soutěžili ve fyzicky i kreativně zaměřených aktivitách. Celé dění mělo tematicky představovat velké království se čtyřmi knížectvími, přičemž každé knížectví byla jedna skupina. Workshop byl zaměřen na překonávání negativních postojů a předsudků. Každý z účastníků zjistil, že i když žijeme v jiné zemi, jsme si velmi podobní, a zároveň jedineční. 17

20 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝMĚNNÉ POBYTY MEZINÁRODNÍ PROJEKT EMPOWERMENT OF DISADVANTAGED YOUNG PEOPLE Ve dnech proběhl v rakouském Klafferu projekt s názvem Empowerment of Disadvantaged Young People. Projekt byl organizován v rámci programu EU Mládež v akci a zahrnoval účast 7 zemí: Rakouska, České republiky, Portugalska, Itálie, Polska, Turecka a Bulharska. Jednotlivé země byly zastoupeny 2 vedoucími a 6 studenty. Jedním z cílů projektu bylo navázání přátelství mezi jednotlivými národy, seznámení se s jejich kulturou a odbourání tak předsudků vůči jednotlivým národnostem. Náplň projektu byla tedy z velké míry zaměřena na interaktivní hry a teambuildingové aktivity. Každá země měla také za úkol kreativním způsobem představit svou zemi. Studenti do prezentací zahrnuli například národní tance a písně, jazykolamy, divadelní scénky, videa a také ochutnávku národních jídel. Po dobu pobytu se studenti věnovali hlavnímu tématu projektu Empowerment of disadvantaged young people souvisejícím s diskriminací. Účastníci měli za úkol zamyslet se nad tím, co znamená diskriminace, a uvést příklady diskriminace (zdravotní omezení, náboženství, finanční zaopatření atd.). Příklady poté prezentovali pantomimou a výtvarným způsobem. Závěrečným úkolem projektu bylo vytvořit z celé skupiny účastníků sousoší diskriminovaných lidí. Toto sousoší bylo později představeno na táboře pro žáky rakouských základních škol a sklidilo velký úspěch. Na posledních 5 dní pobytu se projekt přesunul do Pergu, kde probíhal již zmíněný tábor pro rakouské žáky. Účastníci na táboře uspořádali festival národních her a tanců, který průběžně připravovali v Klafferu. Dle ohlasů se festival nesmírně vydařil. Žáci se naučili tančit různé národní tance a zahráli si hry, které jsou typické pro jednotlivé zastoupené země. 18

21 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝMĚNNÉ POBYTY PROJEKT ERASMUS+ Díky spolupráci s Institutem pro regionální rozvoj a organizací Europe Direct Bruntál se na konci srpna 12 studentů naší školy zúčastnilo třístranné výměny mládeže v Itálii, v obci Miglierina. V rámci pobytu si studenti zkusili natočit svá vlastní videa, pracovali v mezinárodních skupinkách, zúčastnili se workshopů, diskuzí a dalších zajímavých akcí. Hostitelem byla obec v horách v oblasti Kalábrie, která se do projektu zapojila celá, včetně místních obyvatel, kteří byli velmi milí a příjemní. V rámci projektu studenti absolvovali také túru na místní horu a piknik v přírodě. Čas strávený u teplého a průzračného Jonského moře si všichni nadmíru užili. Opět si každý mohl v praxi ověřit znalosti anglického jazyka a přehodnotit svůj pohled na život. A to vše díky možnostem a příležitostem, které EU mladým lidem nabízí. THE EUROPEAN YOUTH EVENT 2014 Na pozvání pana Vojtěcha Mynáře, poslance Evropského parlamentu, se 7 našich studentek zúčastnilo akce The European Youth Event 2014 ve francouzském Štrasburku. Tématem setkání určeného mladým lidem byly nápady pro lepší Evropu. Celý víkend probíhaly aktivity uvnitř parlamentu, ale také v blízkém okolí, kde byla vybudována festivalová vesnička. Studentky se zúčastnily přednášek, politických diskuzí, ale i workshopů a her na různá témata. Diskutovalo se o lidských právech na internetu, kam až mohou zajít nenávist a pomluvy, zda zavést kontrolu, co svoboda projevu? 19

22 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A VÝMĚNNÉ POBYTY změnila pohled na EU. Vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu proběhlo také několik přednášek o samotném fungování EU, institucích, zájmech jednotlivých zemí, o čem parlament vůbec jedná, jak ovlivňuje členství v EU náš každodenní život a také co bychom mohli my sami ovlivnit. Hravá forma mládež přiváděla k inspiracím, jak zlepšit situaci ve školství, jak si představují moderně fungující školu. Také zde byl velký prostor pro všechny vyjádřit se, zda preferují integraci, či raději posílení národní identity. Po celou dobu se o naše studenty pečlivě starali asistentka pana poslance Vladimíra Lisková a stážista Patrik Haratyk. V doprovodném programu nechyběla prohlídka města Štrasburk, večerní projížďka lodí a večeře v tradiční francouzské restauraci. Celá tato akce v nás 20

23 ZÁJEZDY Zájezdy SKANDINÁVIE Při letmém pohledu na mapu Skandinávie nám nemůže uniknout rozervané pobřeží, stovky zálivů, fjordů, malých skalních ostrůvků a rozsáhlých pláží. Naše setkání se Švédskem bylo krátké, protože cílem naší cesty bylo Norsko. Je to země oplývající přírodními krásami. Setkáme se tu na jedné straně s romantickými hlubokými fjordy a zelení lesů a na druhé straně s ledovci, pásy téměř pustých hor a pláněmi tundry. Výčet míst, která jsme navštívili, lze udělat snadno: Berlín, Malmo, Göteborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Bergen, Geilo, Kodaň. Zážitky však lze vylíčit těžko: návštěva skokanských můstků, nejvyšší skalní stěna v Evropě, cesta Trollů, stovky vodopádů, výstup do pásma věčného sněhu, museum Vikingů s Heyerdahlovým vorem a lodí RA, hanzovní města. 21

24 ZÁJEZDY PODZIM V BENÁTKÁCH Při plánování a organizování podzimního zájezdu padlo rozhodnutí na Benátky. Město, o kterém se říká, že by se sem každý zamilovaný pár měl alespoň jednou za rok vypravit, mělo být již před rokem cílem našich studentů. Ale v poslední chvíli nás zastavilo počasí, kdy během karnevalového veselí v Benátkách mrzlo natolik, že se i vodní kanály ve městě měnily v kluziště. Vzhledem k dlouhé cestě jsme program zájezdu obohatili o návštěvu rakouského města Graz, kde jsme absolvovali exkurzi mezinárodního letiště v anglickém jazyce. Nemohli jsme si nechat ujít ani prohlídku historického centra města, které je zapsáno na seznamu památek UNESCO. Městskou dopravou jsme pohodlně dojeli až do samotného centra Benátek. Malebné uličky nás dovedly k náměstí svatého Marka, kolem nás se objevovaly významné památky, kouzelné mosty přes kanál Grande, ale také obchůdky s místními lahůdkami, kávou a suvenýry. Po celodenní prohlídce jsme se rádi svezli vodním taxi vaporetto a vrátili se zpět domů se spoustou zážitků. 22

25 ZÁJEZDY ADVENT VE WROCLAWI V letošním roce se nám podařilo v krátké době navštívit dvakrát Benátky. V listopadu to byly ty italské a ve středu 11. prosince jsme vyrazili do polské Wroclawi, která je nazývána jako Benátky severu. Pro nás doposud neznámé město nás ohromilo po všech stránkách. Úžasná architektura, historické centrum, katedrály, univerzitní město, spousta vodních kanálů a mostů a pohádková vánoční výzdoba. Po příjezdu na místo nás přivítala Magda Dobošová, absolventka naší školy, která v rámci programu Sokrates studuje na Wroclawské univerzitě obor Polonistika. Pod jejím vedením jsme prošli zajímavá místa a dozvěděli se mnoho o historii i současnosti tohoto města včetně typického studentského života vysokoškoláků z celého světa. Adventní atmosféru jsme ocenili při setmění v záři vánočních světel, koled a voňavých dobrot, které jsme ochutnali na vánočním jarmarku. Domů jsme se vraceli s příjemným pocitem nového poznání a vánočně naladěni. BERLÍN STOJEŘÁBOVÝ I VELETRŽNÍ Na začátku března jsme opět po dvou letech zavítali do Berlína na světový veletrh cestovního ruchu ITB. Nezvykle jarní počasí se sluníčkem bylo přidanou hodnotou k nabitému programu zájezdu, který se uskutečnil ve dnech března Studenti navštívili staré berlínské letiště Schoenefeld, centrum města a ZOO. Druhý den cestovali hlavním městem Německa typickou městskou dopravou, S-Bahnem a U-Bahnem. Díky tomu viděli Berlínskou zeď a East Side Gallery, Checkpoint Charlie, Říšský sněm, Braniborskou bránu, Alexanderplatz, Televizní věž i Červenou radnici. V programu byla také exkurze do technického muzea, kde formou interaktivních exponátů mohli proniknout do tajů fyziky i jiných přírodních jevů a zákonitostí. 23

26 ZÁJEZDY Poslední den návštívili veletrhu cestovního ruchu ITB. Neuvěřitelná podívaná, prezentace a show cestovních kanceláří, aeroliniií různých zemí a kontinentů nabízela potenciálním turistům v několika pavilonech nové trendy v cestování a trávení dovolené. Letošním partnerem veletrhu bylo Mexiko a jeho etnické prvky bylo možno potkávat na každém kroku. V nabídce byly i méně zastoupené formy turismu jako homosexuální či dobrodružný cestovní ruch. LONDÝN Poslední dny prázdnin si někteří studenti zpříjemnili zájezdem do Velké Británie. Navštívili londýnský Greenwich s nultým poledníkem a Tower of London, kde jsme si mohli prohlédnout korunovační klenoty Velké Británie. Poté jejich kroky směrovaly přes známý most Tower Bridge a kolem nábřeží řeky Temže, potom na Baker Street, bydliště detektiva Sherlocka Holmese a do pověstného Muzeua voskových figurín Madame Tussauds, kde se každý mohl vyfotit vedle své oblíbené hvězdy. 24

27 ZÁJEZDY Poté se studenti rozešli k ubytováni v anglických rodinách. Další den navštívili Strattford upon Avon, rodiště nejvýznamnějšího spisovatele Velké Británie, Williama Shakespeara. Nevynechali ani Muzeum RAF. V Brightonu navštívili podmořské muzeum, a někteří se vydali do královského paláce Royal Pavilion. Poslední den zavítali do srdce Londýna. Navštívili London Eye, Big Ben, Traffalgar Square, Piccadelly Circus, Buckingham Palace. 25

28 EXKURZE Exkurze EXKURZE DO PRAHY Ve dnech října 2013 studenti 1. až 4. ročníků, zúčastnili exkurze do Prahy. Náplní tohoto výletu byla prohlídka letiště Václava Havla, na kterém mohli vidět provoz letiště a nové terminály. Letištním autobusem se pohybovali po odbavovací ploše a pozorovali proces technického odbavení letadla. Ve výcvikovém středisku pilotů a palubních průvodčích jim byl ukázán a vysvětlen výcvik pilotů na simulátorech letadel Boeing 737, Airbus A320 a ATR 42/72. Dále letuška předvedla demonstraci záchranných prostředků, záležitosti s obsluhou cestujících a zodpověděla otázky týkající se práce v letectví. Druhý den studenti absolvovali exkurzi Řízení letového provozu v Jenči u Prahy s přednáškou o řízení provozu letadel ve vzdušném prostoru a o práci dispečerů. V odpoledních hodinách si prohlédli Stavovské divadlo a navštívili večerní představení muzikálu v Divadle na Vinohradech. EXKURZE NA LETIŠTI V BRNĚ Dne 5. listopadu 2013 se studenti prvních a druhých ročníků zúčastnili exkurze na letišti v Brně-Tuřanech. Celou exkurzi prováděl Ing. Radek Lang, vedoucí přepravního provozu. Studenti měli možnost vidět a projít si proces obchodního i bezpečnostního odbavení. Seznámili se s činnostmi, které budou vykonávat po dobu odborné praxe. Při odborné přednášce týkající se technického odbavování letadla se jim naskytla příležitost vidět celé technické odbavení letadla včetně přistání a následným odletem letadla BOEING Zpestřením programu byla prohlídka vnitřních prostor tohoto letounu, kterou výjimečně 26

29 EXKURZE umožnila posádka letadla. Poté se studenti projeli letištním autobusem po vzletové a přistávací dráze, kde viděli přibližovací a sestupovou soustavu a další dráhová značení. V další části exkurze se žáci přemístili do požární stanice letiště. Zde jim byla předvedena požární technika a seznámili se z jednotlivými činnostmi hasičů. EXKURZE JOB AIR TECHNIC, OSTRAVA-MOŠNOV Dne se uskutečnila každoroční exkurze do opravny letadel Job Air Technic, sídlící na letišti v Ostravě Mošnově. Exkurze byla jako tradičně spjata s opakováním maturitních ročníků k následující zkoušce dospělosti. Studenti si poslechli výklad o historii a činnosti opravny Job Air Technic, o stavbě letadel, dostali prostor pro vlastní dotazy, a následně se podívali do dopravního letadla Airbus A

30 EXKURZE EXKURZE LETIŠTĚ OSTRAVA MOŠNOV Na konci dubna se opět uskutečnila každoroční exkurze na letiště Ostrava Mošnov určená studentům 1. ročníku. Studenti se jeli předně podívat, kde budou vykonávat odbornou praxi. Díky panu Dostálovi z bezpečnostní ostrahy letiště se podařilo uskutečnit exkurzi, která se řadí mezi nejzdařilejší, kterých jsme se zatím zúčastnili. Studenti si prošli pracoviště, kam se běžný člověk vůbec nedostane, a měli také možnost pozorovat cvičný výjezd hasičů, kteří museli dodržet dojezdové časy. Exkurze byla samotnými studenty hodnocena vysoce kladně. Většinu získaných poznatků využijí ve výuce. 28

31 ŠKOLNÍ AKCE Školní akce DNY NATO 2013 Ve dnech září se naše škola zúčastnila mezinárodní výstavy leteckého průmyslu FLYIN, která se pořádá společně se Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR, kde se představily firmy podnikající v oblasti leteckého průmyslu a školy, se kterými tradičně FLYIN spolupracuje. Také naše škola se zde prezentovala svým stánkem a naši studenti vypomáhali pořadatelům výstavy. UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V KRNOVĚ V úterý 8. října 2013 byla oficiálně ukončena turistická sezóna v Krnově komentovanou prohlídkou historického centra města. Akci zorganizovala SOŠ dopravy a cestovního ruchu ve spolupráci s místním turistickým informačním centrem. Výkladu se ujaly mladé průvodkyně, studentky druhého ročníku oboru Management cestovního ruchu, které si předávaly slovo na jednotlivých zastávkách. Poutavou formou a s nadšením vyprávěly návštěvníkům historická fakta i zajímavosti spojené s konkrétními historickými objekty. Prohlídkový okruh začínal u radnice a končil u kláštera Minoritů, kde se průvodkyně rozloučily se skupinou. Návštěvníci mohli na závěr absolvovat v kostele Nanebevzetí Panny Marie osobitý výklad otce Josefa, představeného řádu Minoritů. Zhruba dvouhodinové procházky se zúčastnilo asi 30 zájemců, kteří odměnili mladé průvodkyně za jejich snahu soustředěnou pozorností, úsměvem i potleskem. 29

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

Biskupské gymnázium Skuteč. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. čj. 286/2007

Biskupské gymnázium Skuteč. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. čj. 286/2007 Biskupské gymnázium Skuteč Výroční zpráva za školní rok 006/007 čj. 86/007 OBSAH:. Základní údaje o škole. Kontakty. Vedení školy. Učební plán pro čtyřleté studium 5. Učební plán pro osmileté studium 6.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Výroční zpráva 2011-2012 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Müllerová Ing. Karel Hajžman

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: 487 826 212, web: www.oa.clnet.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2008/2009 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 www.vassboskovice.cz 1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitelky školy... 3 Základní údaje o škole... 5 Charakteristika školy... 6 Školská rada... 7 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 7 Volitelné předměty... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Nade Mží 1, 318 00 Plzeň Hotelova-skola-plzen.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Září 2014 Mgr. Jitka Sochorová ředitelka školy Obsah 1. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Slovo úvodem. Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy,

Slovo úvodem. Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy, Slovo úvodem Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy, dovolte, abych Vás přivítal nad otevřenou výroční zprávou Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku. Stránky

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: 487 826 212, web: www.oa.clnet.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I. Základní údaje o SZŠ a VOŠ Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 5 d) Přehled studijních oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více