IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Čtyřletý vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Čtyřletý vzdělávací program"

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Čtyřletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Palackého Nový Jičín IČO: REZIDO: IZO: Ředitel školy: RNDr. Jitka Hanzelková, zástupce statutárního orgánu Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Hana Maiwaelderová, Mgr. Martina Holubová Tel.: Webové stránky: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Tel.: Fax: Webové stránky: Platnost dokumentu od 1. září 2009 Dokument byl předloţen Školské radě k vyjádření Razítko školy Podpis ředitele ŠVP 4leté G Identifikační údaje Str. 1

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úvod Gymnázium v Novém Jičíně bylo zaloţeno jiţ v roce Základní kámen budovy byl poloţen v lednu 1927 a tato impozantní stavba se dodnes tyčí na ulici Palackého 50 jako významná architektonická dominanta Nového Jičína. Od roku 1968 se na gymnáziu vyučovalo ve čtyřletém studijním oboru, v průběhu 90. let se zde vyučovalo také v sedmiletém, osmiletém a šestiletém studijním oboru. V roce 2005 byl čtyřletý studijní obor znovu rozšířen o šestiletý studijní obor a o obor pedagogického lycea. Ve škole je zřízeno Komunitní vzdělávací centrum v rámci operačního programu financovaného z Evropských sociálních fondů. Velikost školy Kapacita školy je 870 ţáků. V současnosti navštěvuje školu cca 700 ţáků v oborech vzdělávání: Gymnázium čtyřleté Gymnázium šestileté jedna třída v ročníku Pedagogické lyceum jedna třída v ročníku Vybavení školy Školní budova je původní, dostavěna v roce 1927 a zrekonstruována v 80. letech. Máme k dispozici 36 učeben, škola je bezbariérová. Disponujeme třemi kvalitně vybavenými počítačovými učebnami, laboratořemi pro výuku F, Ch a Bi, jazykovými učebnami a odbornými učebnami Bi, F, Ch, D, Z. Studenti i učitelé mohou vyuţívat sluţeb naší knihovny. Mnohé učebny jsou pro výuku vybaveny moderní didaktickou technikou (dataprojektory s počítači). Pro výuku TV vyuţíváme dvou tělocvičen a venkovní areál, který je moderně upraven (tři hřiště s umělým povrchem, 100m běţecká dráha a doskočiště). V budově školy máme zřízenu také školní kuchyni s jídelnou a bufet. Pro zvláštní příleţitosti i pro výuku vyuţíváme aulu. Součástí naší školy je Komunitní vzdělávací centrum, které bylo zřízeno v rámci operačního programu financovaného z Evropských sociálních fondů. Studenti mohou vyuţívat kopírku, která je k dispozici po celý den. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje dlouhodobě více neţ 50 učitelů. Většina zde působí na celý úvazek, všichni jsou aprobovaní. Z hlediska zastoupení ţen a muţů je dlouhodobě poměr 3,5:2. Věkový průměr se pohybuje okolo 40 let. Kvalitní práci pedagogů doplňuje poradenské pracoviště, kde působí dva výchovní poradci, metodik protidrogové prevence a školení pedagogové v oblasti psychologie. Ve škole působí také koordinátor environmentální výchovy a koordinátor v oblasti ICT. Charakteristika ţáků Naši školu navštěvuje přibliţně 700 studentů v rozmezí let z Nového Jičína a jeho okolí. Vzdělání poskytujeme v oborech všeobecného čtyřletého a šestiletého gymnaziálního vzdělání a v oboru pedagogické lyceum. V odůvodněných případech poskytujeme studentům naší školy výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. ŠVP 4leté G Charakteristika školy Str. 2

3 Dlouhodobé projekty a spolupráce Škola se každoročně zapojuje do celé řady projektů. Pro ţáky základních škol studenti naší školy ve spolupráci s občanským sdruţením Prameny připravují projekty: Mosty a Skalní stezka. Jedná se o celodenní akce, kdy studenti naší školy připravují outdoorový program pro ţáky základních škol v Novém Jičíně a okolí. Ve spolupráci s občanským sdruţením Prameny připravujeme kaţdoročně řadu akcí (horskou expedici, sjíţdění některé z dostupných řek, vzdělávací akci ELEVATION) a dalších odpoledních aktivit (basketbalový maraton: Od soumraku do úsvitu, taneční maraton, míčový čtyřboj ). Pro první ročníky připravujeme adaptační kurzy. Na přípravě i realizaci se podílejí studenti rekreologie UP OLOMOUC. Druhé ročníky připravují pasování prváků a studenti prvních ročníků připravují program pro prvňáčky ZŠ prváci pro prvňáčky. Ve spolupráci s občanským sdruţením RO. NA. TA. (vzniklo za účelem podpory školních programů a aktivit), jejíţ členové jsou především pedagogové naší školy, organizujeme další projekty, které mají spíš vzdělávací charakter (např. ENERGIE výměnný pobyt našich a francouzských studentů, soustředění pěveckého sboru v Chorvatsku). Spolupracujeme s partnerským gymnáziem v Německu. V rámci této spolupráce se uskutečňují i výměnné pobyty studentů. Školní pěvecký sbor Puere et Pueri a SEXTET+ (chlapecké vokální seskupení) uskutečňují projekty v rámci své koncertní činnosti, a to jak soutěţní, tak i veřejné. V průběhu školního roku se uskutečňují jednodenní i vícedenní, tuzemské i zahraniční poznávací exkurze, které jsou vţdy tematicky zaměřeny (např. historické památky Anglie, Osvětim, Po stopách K.H.Máchy). V rámci různých projektů, např. Příběhy bezpráví, navštěvují školu mnohé známé osobnosti, které v rámci besed seznamují studenty se svými ţivotními zkušenostmi. Na konci školního roku pořádáme JUNIÁLES, studentskou veselici vţdy tematicky zaměřenou (starověký Egypt, 60. léta,..). Od roku 2008 má naše škola povolení vyučovat předměty ve francouzském jazyce. Jiţ při přípravě tohoto programu jsme spolupracovali s francouzskou ambasádou a tato spolupráce se nadále velmi dobře rozvíjí. Připravujeme stáţe studentů ve francouzských školách a také výměnné pobyty. Kaţdoročně mají studenti naší školy moţnost absolvovat výměnné i poznávací pobyty, např. v Německu, ve Francii, kde máme i své partnerské školy. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Komunikace s rodiči, odbornou i laickou veřejností je jednou z důleţitých témat naší školy. Vyuţíváme v tomto ohledu všechny dostupné moţnosti. Škola má zřízeny webové stránky kde uveřejňujeme všechny povinné informace. Informujeme zde také o akcích školy, harmonogramu školního roku, organizaci výuky, rodiče mají moţnost sledovat studijní úspěchy svých dětí pomocí on line systému známkování, zveřejňujeme zde i další aktuální informace. V den otevřených dveří se snaţíme ukázat všem zájemcům nejen jak škola vypadá, ale i jak se v ní doopravdy ţije. ŠVP 4leté G Charakteristika školy Str. 3

4 KVIC Nový Jičín kaţdoročně pořádá veletrh středních škol - GEMA, kde představujeme školu, její učební programy a aktuální školní i mimoškolní aktivity. Dvakrát ročně organizujeme informační odpoledne pro rodiče. V případě potřeby jsme připraveni informovat rodiče kdykoli po dohodě s vyučujícími. Při škole pracují tři občanská sdruţení: OSRP občanské sdruţení, které se zaměřuje na podporu studentů na soutěţích, podporu projektů předkládaných studenty, podporu zkvalitňování vybavení školy pro výuku PRAMENY občanské sdruţení, které má jako hlavní cíl činnosti podporu nových metod výchovy a vzdělávání na školách a dalších institucích s důrazem na rozvoj komunikace, týmové spolupráce, tvořivosti, sebepoznání, růstu osobnosti, vytváření nabídky volnočasových aktivit RO. NA. TA., občanské sdruţení, které má za úkol organizačně a materiálně zajišťovat mimoškolní, volnočasové a nadstandardní aktivity nadaných studentů školy, podporovat rozvojové aktivity školy. Při škole je zřízena rovněţ RADA ŠKOLY, její kompetence vyplývají z platných dokumentů, kterými se rada řídí. Spolupracujeme s městem Nový Jičín. Kaţdoročně podáváme ţádosti v rámci dotačních programů města, čelní představitelé města se účastní mnoha akcí školy (slavnostního předávání maturitních vysvědčení atd.). Naším partnerem je Pedagogicko-psychologická poradna v Novém Jičíně. Spolupracujeme s ní v rámci péče o nadané studenty i v rámci akcí zaměřených na primární prevenci. V souvislosti s přípravou a realizací výuky dalších předmětů v cizím jazyce spolupracujeme s francouzskou ambasádou. Našimi partnery v oblasti vzdělávání jsou i vysoké školy: Ostravská Univerzita, UP Olomouc, s nimiţ spolupracujeme především na poli pedagogických praxí. V rámci předmětů se kaţdoročně uskutečňuje celá řada projektů (např. Studenti studentům besedy o zajímavých místech, která studenti navštívili JA). ŠVP 4leté G Charakteristika školy Str. 4

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín, příspěvková organizace: poskytuje čtyřleté všeobecné vzdělání, připravuje studenty na studium na VŠ: klade důraz na: přihlíží: rozvíjí vytváří během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy, na aplikaci poznatků v praxi a jejich aktivní vyuţívání, vysokou volitelnost předmětů - moţnost profilace kaţdého jednotlivého ţáka. Rozsah i obsah studia v 1. ročníku čtyřletého gymnázia je ve všech třídách totoţný a odpovídá běţným učebním plánům gymnázií, od 2. ročníku se postupně zvyšuje moţnost volitelnosti, zodpovědný přístup ke studiu, k jazykové úrovni studentů a nabízí jim různé úrovně jazykového vzdělání. Z cizích jazyků si ţáci vybírají z angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny. Pro výuku cizích jazyků jsou ţáci v rámci celého ročníku rozděleni do skupin podle úrovně znalostí, individuálním potřebám studentů, osobnost studenta a jeho odborný růst, příjemné a harmonické prostředí. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 5

6 Profil absolventa Náš absolvent je: dobře připraven na VŠ umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání, získané vědomosti a dovednosti dokáţe vzájemně propojit a vyuţít v praktickém ţivotě, zdravě sebevědomý zodpovědný samostatný tvůrčí umí vhodnou formou prezentovat své názory, umí vyuţít svých předností pro zdárné splnění úkolu, chrání své zdraví a dokáţe pomoci druhým, podílí se na ochraně ţivotního a pracovního prostředí i kulturních a společenských hodnot, orientuje se v základních ekonomických a společenských problémech, na základě získaných poznatků a dovedností umí vyhodnocovat události, které se dějí ve společnosti, dokáţe si stanovit ţivotní cíle na základě analýzy svých vlastních moţností a schopností, své schopnosti vyuţívá k tvorbě nových hodnot. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 6

7 Organizace přijímacího řízení Podrobná kritéria se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Podrobná kritéria pro přijímací řízení jsou vţdy zveřejněna na webových stránkách školy v termínech nařízených legislativou. Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby ţák uspěl u maturity, musí úspěšně sloţit povinné zkoušky obou těchto částí. Povinné zkoušky: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika. Povinné zkoušky koná ţák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtíţnosti dle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro kaţdou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci). Pro úspěšné sloţení společné části maturitní zkoušky musí uspět u obou povinných zkoušek. Nepovinné zkoušky Ţák si můţe (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: další cizí jazyk matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda ţák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Ţák si můţe dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, ţe se tento jazyk na dané škole vyučuje. Kromě zmíněného cizího jazyka není volba nepovinných zkoušek omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. Ţák má moţnost si vybrat zkušební předmět, z něhoţ bude konat nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje. Nepovinné zkoušky (s výjimkou cizích jazyků) neznamenají pro školu ţádné nároky na kvalifikaci učitelů, neboť jsou realizovány formou centrálně zadávaných a centrálně vyhodnocovaných testů. Profilová část maturitní zkoušky Skládá se: ze dvou povinných zkoušek, z moţnosti konat aţ dvě nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat formou: písemnou, praktické zkoušky, ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 7

8 ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. Jedna zkouška můţe být rovněţ kombinací více uvedených forem (můţe se skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky). Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy. Skladba i forma profilových zkoušek bude vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části zveřejní ředitel školy nejpozději 12 měsíců před konáním první profilové zkoušky. Profilovou část vykoná ţák úspěšně tehdy, kdyţ uspěje u všech jejich povinných zkoušek. V případě neúspěchu má ţák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhoţ neuspěl. Ţák koná opravnou zkoušku vţdy pouze z toho předmětu, z něhoţ neuspěl. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 8

9 Výchovné a vzdělávací strategie Při realizaci výchovných a vzdělávacích cílů je z hlediska rozvoje jednotlivých kompetencí kladen důraz především na níţe uvedené postupy: Kompetence k učení učitelé motivují ţáky k otevřenosti v oblasti poznávání, zadávají ţákům problémové úkoly, vedou je k vyuţívání různých zdrojů informací, učitelé vedou ţáky k samostatné práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, vyhodnocování různých zdrojů), učitelé umoţňují ţákům prezentovat výsledky jejich práce ( prostřednictvím referátů, esejí, seminárních prací, laboratorních prací, prezentací na webu atd.), učitelé poskytují ţákům prostor k diskusi a hledání různých řešení předloţených problémů, učitelé vedou ţáky k organizování a řízení vlastního učení a k motivaci pro další učení. Kompetence k řešení problémů učitelé podněcují ţáky k rozpoznání a formulování problémů, k navrhování a k porovnávání různých řešení, učitelé vedou ţáky k vzájemnému hodnocení a k vyvozování závěrů z vlastních i cizích chyb, učitelé vedou ţáky k věcné argumentaci, učitelé podporují řešení problémů s vyuţitím znalostí z jiných vyučovacích předmětů. Kompetence komunikativní učitelé vedou ţáky k výstiţné a kultivované komunikaci ústní i písemné a k pochopení a vyuţívání odborné terminologie včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu, učitelé vedou ţáky k efektivnímu vyuţívání moderních komunikačních technologií, škola rozvíjí vztahy s jinými školami a dalšími subjekty (občanská sdruţení, úřady, atd.). Kompetence sociální a personální škola se zaměřuje na vytváření a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů mezi ţáky navzájem, ale i vztahů mezi ţáky a učiteli, učitelé respektují individualitu ţáků a vedou k tomu i ţáky, učitel vede ţáka ke schopnosti společně tvořit a vyhodnocovat, vytváří podmínky pro práci ve skupině a dodrţování základních pravidel skupiny, škola podporuje individuální zájmy ţáků, podporuje jejich rozvoj širokou nabídkou mimovyučovacích aktivit, učitelé posilují samostatné a zodpovědné chování ţáků při organizování různých činností a akcí školního, ale i meziškolního charakteru (akce kulturní, společenské, sportovní, přehlídky, soutěţe atd.) s ohledem na jejich fyzické a duševní moţnosti, učitel vede ţáky k respektování pravidel školy. Kompetence občanské škola dává moţnost ţákům zapojovat se do činnosti občanských sdruţení (pomoc postiţeným, adopce na dálku, sbírky, práce nadací apod.), učitelé vedou ţáky k toleranci vůči jiným kulturám a k jejich poznání, učitel vede ţáky k respektování různorodých hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí, učitel vede ţáky k zodpovědnému a tvořivému přístupu při plnění jejich povinností. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 9

10 Kompetence k podnikavosti učitelé motivují a vedou ţáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech vyuţívali v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání, učitelé vyţadují, aby ţáci při pracovních činnostech dodrţovali vymezená pravidla týkající se práce s technikou a zásady bezpečnosti včetně první pomoci, učitel vede ţáky k tomu, aby usilovali o dosaţení stanovených cílů, uměli je průběţně revidovat a kriticky hodnotit, popř. je korigovat. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 10

11 Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí platnou legislativou. Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba: se zdravotním postiţením (tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování) se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při vzdělávání) se sociálním znevýhodněním, jeţ je způsobeno o o rodinným prostředím s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţením sociálně patologickými jevy nařízenou ústavní výchovou nebo uloţenou ochrannou výchovou postavením azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu Speciální vzdělávací potřeby ţáků zjišťuje školské poradenské zařízení. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umoţní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro ţáky se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se individuálně přihlíţí k povaze postiţení nebo znevýhodnění. Délku středního vzdělávání můţe ředitel školy ve výjimečných případech jednotlivým ţákům se zdravotním postiţením prodlouţit (nejvýše však o dva školní roky). Pro ţáky s diagnostikovanými zdravotními omezeními a oslabeními je v případě potřeby otvírán nepovinný předmět zdravotní tělesná výchova. Díky bezbariérovému přístupu mohou na škole bez problémů studovat i zdravotně handicapovaní ţáci. Pokud zákonní zástupci ţáka doloţí jeho speciální vzdělávací potřeby (vrcholový sport, zahraniční studijní pobyty, studium cizinců, zdravotní či jiná omezení), snaţí se škola vytvářet vhodné podmínky k úspěšnému zvládnutí studia formou studia podle individuální úpravy organizace klasifikace, individuální úpravy organizace vzdělávání a individuálního vzdělávacího plánu přerušení studia uvolnění z vyučování některého předmětu odloţení klasifikace individuálního přístupu (včetně individuální konzultace) apod. Při zabezpečování výuky ţáků s diagnostikovanými formami určité dysfunkce škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Novém Jičíně. Ve škole je zřízeno poradenské pracoviště. Vzájemnou koordinaci práce jednotlivých vyučujících zabezpečuje v takovém případě třídní učitel a výchovný a studijní poradce školy. Kontrola plnění dohodnutých postupů a výsledků vzdělávání probíhá pravidelně v rámci čtvrtletních pedagogických rad. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 11

12 Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Ţáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod. mohou studovat podle upraveného vzdělávacího plánu. Ţáci, kteří dosahují výborných výsledků v některé z předmětových soutěţí, mohou svůj studijní zájem rozvíjet formou studia podle individuální úpravy organizace klasifikace, individuální úpravy organizace vzdělávání nebo individuálního vzdělávacího plánu, o které mají moţnost poţádat všichni ţáci. Škola rozlišuje: 1. Individuální úpravu organizace klasifikace. Ţák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Ţák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umoţňována účast na soustředěních. Tento studijní plán je udělován zpravidla ţákům, kteří dosahují výborných výsledků v předmětových soutěţích (Matematická olympiáda apod.), věnují se výkonnostně sportu, hře na hudební nástroj či jiné, časově náročné aktivitě a dosahují v ní výborných výsledků. 2. Individuální úpravy organizace vzdělávání. Kromě individuální úpravy organizace klasifikace je ţákovi povolena absence v přesně stanovených vyučovacích hodinách. Ţák uzavírá klasifikaci v řádném termínu. V předmětech, kde byla ţákovi povolena absence, získá ţák jeden z klasifikačních podkladů vykonáním zkoušení pro doplnění klasifikace. Návrh na toto zkoušení podává vyučující daného předmětu také v případě, ţe má málo podkladů pro klasifikaci. Zkouší vyučující, v zájmu objektivity zkoušení je navíc přítomen jeden odborník daného předmětu, kterého navrhuje TU a schvaluje ředitel školy. Ţák můţe konat v jednom dni nejvýše dvě zkoušky pro doplnění klasifikace. TU zodpovídá za organizaci zkoušení, jejich časové rozloţení a má právo být u všech zkoušek přítomen.tento studijní plán je zpravidla udělován vrcholovým sportovcům (můţe však jít i o ţáky, kteří se věnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni), kterým rozvrh tréninků či příprav koliduje s rozvrhem školní výuky. 3. Individuální vzdělávací plán. Student dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento individuální vzdělávací plán je udělován výjimečně, např. reprezentantům ČR v některé sportovní disciplíně, jejichţ sezóna jim neumoţňuje pravidelnou návštěvu školy. Na udělení individuálního studijního plánu nemají ţáci nárok a můţe jim být odebrán. Stane se tak v případě, ţe nedodrţují povinnosti (zejména termíny uzavírání klasifikace, docházku do výuky apod.), které jsou jim uloţeny. Podmínkou udělení individuálního studijního plánu jsou také dobré studijní výsledky. Dále je moţné vyuţít některých aplikovaných metod práce. Individuální přestup o ročník výš. Na ţádost zákonného zástupce a doporučení odborného pracoviště. Nabídka volitelných předmětů a krouţků. Vytvoření individuálního plánu práce. V předmětech, kde to odpovídá potřebám a schopnostem jednotlivých ţáků. Zadáváním problémových a individuálních úloh a jejich diferencováním. Zařazováním projektů, vytváření projektových skupin a plánů skupin. Motivace ţáků k účasti v soutěţích a olympiádách ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 12

13 Začlenění průřezových témat Značení průřezových témat a jejich okruhů Průřezová témata jsou realizována jako součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, je moţné jim věnovat samostatné projekty, semináře, kurzy, besedy apod. Účinnost výchovného působení průřezových témat je podporována i vyuţíváním dalších vhodných příleţitostí (např. divadelní a filmová představení, televizní pořady, přednášky, výstavy, besedy, výukové programy, ). OSV EGS Osobnostní a sociální výchova a b c d e Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce a soutěţ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MKV Multikulturní výchova EV MV a b c d e a b c Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Ţijeme v Evropě Environmentální výchova a b c Mediální výchova a b c d e Vzdělávání v Evropě a ve světě Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a ţivotní prostředí Ţivotní prostředí regionu a České republiky Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 13

14 Průřezové Tematický Námět činnosti Vyučovací Forma realizace Ročník téma okruh předmět MKV a Etiketa, legislativa v informatice IVT Integrováno 1. MV a Typy masmédií na internetu, tvorba multimediálních souborů IVT Integrováno 2. MV b Typografie, výrazové prostředky konkrétních typů mediálních souborů IVT Integrováno 1. MV c Hygiena práce na PC, ergonomie pracovního místa IVT Integrováno 1. MV d Vlivy médií na jedince, ochrana proti nim-násilí, pornografie IVT Integrováno 1. EV a Vodík, kyslík a jejich sloučeniny Ch Integrováno 1. EV b Vodík, kyslík a jejich sloučeniny Ch Integrováno 1. EV a P-prvky-VII.A skupina PSP Ch Integrováno 1. EV a P-prvky-V.A skupina PSP Ch Integrováno 2. EV a P-prvky-IV.A skupina PSP Ch Integrováno 2. EV b Uhlovodíky surovinové zdroje Ch Integrováno 2. OSV a Rozcvičení, pohybové aktivity všeobecně TV Integrováno OSV b Hry všeobecně TV Integrováno OSV c Tělesná cvičení, sportovní hry TV Integrováno ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 14

15 OSV d Pohybové aktivity všeobecně TV Integrováno OSV e Gymnastika, atletika, sportovní hry TV Integrováno EV b Lyţařský a turistický kurz TV Integrováno EV c Lyţařský a turistický kurz TV Integrováno EV a Energetické přeměny v běţném ţivotě F Integrováno 1., 2., 3. EV b Vyuţití kapalin a plynů-mechanika kapalin a plynů F Integrováno 1. EV b Uţití zdrojů energie F Integrováno 3. EGS d Dějiny výtvarného umění v Evropě VV Integrováno EV b Příroda kolem nás:tvoření v přírodě. Rostlinné motivy, stylizace a abstrakce přírodních tvarů. VV Integrováno 2. MV a Ilustrace příběhu: Výtvarné zpracování písmen, ilustrace textu. VV Integrováno 1. MV d Uţitá grafika: Reklamní tvorba, vyuţití počítačové grafiky, psychologie barev. Dějiny výtvarného umění: Pop Art a intermediální umění. OSV a Fantazie, sny, náhoda, výtvarné tvoření na základě podvědomých reakcí OSV e Ilustrace příběhu, výtvarné zpracování písmen, ilustrace textu. Týmová práce VV Integrováno 2. VV Integrováno 1. VV Integrováno 1. EGS d Člověk a národní folklór VV Integrováno 1. OSV a, c, e Rodina, přátelé, příbuzní, škola, koníčky, ţivot mimo domov JR Integrováno 1., 3., 4. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 15

16 MKV c Reálie Ruska, rozdíly v ţivot. stylu, tradice, zvyky, cestování JR Integrováno 1., 2. EV b Ochrana ţivot. prostředí JR Integrováno 2. EGS d, e Reálie Ruska, cestování, systém vzdělávání v Evropě JR Integrováno 1., 2., 3. MV a, b, c, d Tvorba multimediálních projektů k různým tématům JR Integrováno 2., 3., 4. OSV d Athénská demokracie D Integrováno 1. OSV a Kalokagathia D Integrováno 1. EGS a Římská civilizace a její kontakty D Integrováno 1. EGS e Vzdělanost a umění středověké Evropy, univerzity D Integrováno 1. EGS d Významní evropští reformátoři, myslitelé, umělci a objevitelé D Integrováno 2. MKV a Dekolonizace, třetí svět a modernizační procesy D Integrováno 3. MV e Globální problémy moderní společnosti D Integrováno 3. EV b Ekologické problémy moderního světa D Integrováno 3. MV a, b Literatura MV b Literatura Základy literární vědy: literární teorie, historie, poetika, interdisciplinární literární vědy, literatura a její funkce Metody interpretace textu: interpretační metody a konvence, význam a smysl, popis, analýza, výklad a vlastní interpretace textu, čtenářské kompetence, interpretace JČ Práce s textem rozbor, analýza 1. JČ Práce s textem rozbor, analýza 1. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 16

17 EGS d Literatura Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury JČ Integrováno 1. OSV c Sloh JČ Integrováno, práce s textem, tvorba 1. Text a styl, slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní textů, tvorba referátů, prezentace Míra připravenosti, oficiálnosti, formálnosti, veřejnosti komunikace:mluvenost, psanost vlastní práce OSV c Sloh JČ Integrováno, práce s textem, tvorba 1. Komunikační strategie: textů, prezentace samostatné práce adresnost, volba jazykového útvaru, prostředků verbálních i neverbálních s ohledem na partnera, vyjadřování přímé a nepřímé, jazyková etiketa EGS d Jazyk Obecné poučení o jazyku a řeči: jazyk a řeč, jazyková komunikace, myšlení a jazyk, národní jazyk a jeho útvary, čeština a slovanské jazyky, jazyková kultura, základní vývojové tendence českého jazyka JČ Integrováno 1. OSV a, d Literární historie česká a světová JČ Integrováno 2. EGS d Romantismus, realismus JČ Integrováno 2. OSV a Literární moderna konce 19. století JČ Integrováno 2. MKV c Tvarosloví morfologie JČ Integrováno 2. EGS d Základy románu a moderní eseje JČ Integrováno 2. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 17

18 MV b Grafická stránka jazyka JČ Integrováno 2. EGS d Slovní zásoba, sémantika a tvoření slov JČ Integrováno 2. MV b Rozšiřování slovní zásoby JČ Integrováno 2. OSV c Způsoby tvoření slov JČ Integrováno 2. OSV c Skladba JČ Integrováno 2. OSV c Slohová charakteristika výrazových prostředků JČ Integrováno 2. OSV MV b b, c, d Rétorika JČ Integrováno 2. MKV c Funkční styly a jejich realizace v textech JČ Integrováno 2. OSV c Obecné poučení o jazyku a řeči JČ Integrováno 2. OSV a Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti na základě četby a charakteristiky literárních hrdinů OSV d Upevňování hodnot morálky všedního dne na základě četby a také plnění úkolů JČ Integrováno 2. JČ Integrováno 3. OSV c Sociální komunikace rozvíjena formou dialogů a mluvních cvičení JČ Integrováno 3. MKV a Rozlišování základních sociokulturních rozdílů na základě četby JČ Integrováno 3. MV a Publicistický styl JČ Integrováno 3. MV b Publicistický styl JČ Integrováno 3. MV c Publicistický styl JČ Integrováno 3. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 18

19 MV d Publicistický styl JČ Integrováno 3. MV e Publicistický styl JČ Integrováno 3. EGS d Základní vlastnosti textu, principy jeho výstavby koherence textu (svazování, odkazování, tematické posloupnosti): členění textu a jeho signály: odstavec a další jednotky, vzájemné vztahy textů (intertextovost) funkční styly a jejich realizace v textech MV c,b Základní vlastnosti textu, principy jeho výstavby koherence textu (svazování, odkazování, tematické posloupnosti): členění textu a jeho signály: odstavec a další jednotky, vzájemné vztahy textů (intertextovost), funkční styly a jejich realizace v textech MKV a, b, c Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení,umění a kultury funkce, periodizace literatury, vývoj kontextu české a světové literatury JČ Integrováno 4. JČ Integrováno 4. JČ Integrováno 4. OSV b Muzikoterapie verbální a neverbální komunikace HV Integrováno MKV a Nové směry v hudbě 20. století HV Integrováno 2. MV b Nové technologie v hudebním průmyslu HV Integrováno MKV b Interpretace hudebního díla HV Integrováno OSV a Vokální činnosti HV Integrováno OSV c Hudební nástroje HV Integrováno OSV a Orientace v notovém zápise HV Integrováno EGS a Globalizační procesy v Evropě Z Integrováno 2. EGS d Procesy a důsledky evropské integrace Z Integrováno 2. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 19

20 EGS e Vzdělávání v Evropě Z Integrováno 2. EV b Ţivotní prostředí regionů Z Integrováno 2. EGS d Česká republika v evropském integračním procesu Z Integrováno 3. EV c Ţivotní prostředí Z Integrováno 3. MKV a Sociální problémy v Africe, Americe a Asii Z Integrováno 3. EV b Ekologické katastrofy v Africe a Asii Z Integrováno 3. EGS a Globalizační procesy v Asii Z Integrováno 3. EGS b Globální problémy a jejich příčiny a důsledky v jednotlivých regionech světa Z Integrováno 2. EGS c Humanitární a rozvojová pomoc ve světě Z Integrováno 2. EV b Vliv člověka na ţivotní prostředí Z Integrováno 1. EV b Člověk a ţivotní prostředí formou konverzace ve francouzském jazyce EGS b Globální problémy, jejich příčiny a důsledky formou konverzace ve francouzském jazyce MKV a Základní problémy sociokulturních rozdílů - ukázáno na francouzské a české společnosti JF Integrováno 4. JF Integrováno 4. JF Integrováno 4. MV b Mediální produkty a jejich významy práce s frankofonními médii JF Integrováno 4. MV d Účinky mediální produkce a vliv médií při práci s frankofonními médii JF Integrováno 3., 4. ŠVP 4leté G Charakteristika ŠVP Str. 20

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Čtyřletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Čtyřletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Čtyřletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium NG. Hlavními rysy programů jsou:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Nová maturita od roku 2011

Nová maturita od roku 2011 Nová maturita od roku 2011 Základní charakteristika Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více