EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI"

Transkript

1 Poskytnutí dodatečných informací k ZD na akci Realizace energetických úspor při výrobě ve společnosti Tawesco č. 3 Požadavky ze strany uchazeče na poskytnutí dodatečných informací zaslané dne odpověď Na úvod odpovědí k následujícím dotazům je třeba zdůraznit, že ve znění dotazů je uvedena pouze část textu jednotlivých ustanovení. Návrh smlouvy obchodní podmínky je třeba chápat jako ucelený text, kdy jednotlivá ustanovení jsou vzájemně logicky provázána a souvisejí spolu. Pro body, kdy tazatel polemizuje se zákonem o veřejných zakázkách, je třeba zdůraznit, že v Zadávací dokumentaci je uvedeno, že výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o zakázku podle zákona č. 37/2006Sb. o veřejných zakázkách. Ve vztahu k návrhu smlouvy jako takovému je třeba uvést, že je tato problematika věcí návrhu a akceptace, podmínky jsou dány pro všechny uchazeče shodné a je věcí uchazeče, zda bude navržený text smlouvy akceptovat či nikoliv. Zadávací podmínky jsou zpracovány v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, kterými se zadavatel musí řídit a které stanovují závazný postup pro příjemce dotace. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací dokumentace, jsou zpracovány v souladu a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. Z dotazů vyplývá, že tyto jsou kladeny bez jištění souvztažnosti k Zadávací dokumentaci jako jednotnému celku.. V čl.2.2. Smlouvy o dílo je uvedeno: V případě nesouladu mezi projektovou dokumentací a dalšími uvedenými dokumenty je pro účely specifikace předmětu smlouvy vždy závazná projektová dokumentace. V případě, že některý z dalších uvedených dokumentů stanoví předmět smlouvy v širším rozsahu než projektová dokumentace, má se za to, že předmět této smlouvy je sjednán v takovémto širším rozsahu; v takovém případě je však zhotovitel povinen před zahájením takovýchto nad rámec projektové dokumentace sjednaných prací o tomto informovat písemně objednatele, který má možnost provedení těchto prací odmítnout. Nechť zadavatel vysvětlí rozpor tohoto ujednání se ZVZ (zákon o veřejných zakázkách), prováděcími předpisy a na ně navazující rozhodovací praxi, dle kterých nedostatky ZD, nejasnost, neurčitost atd.nemohou jít nikdy k tíži uchazeče, což toto ujednání stanoví. V odstavci 2.2 jsou vyjmenovány dokumenty, kterými je určen rozsah díla. Nacenění díla bude provedeno v rozsahu všech dokumentů. Uvedené ustanovení řeší postup v průběhu výstavby k nacenění prací, jež nelze předpokládat, a nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci. Nejedná se tedy o nedostatek zadávací dokumentace, ale o jasně definovaný rozsah díla a jasně definovanou podmínku pro provedení díla shodné pro všechny uchazeče. 2. V čl.2.2. Smlouvy o dílo je uvedeno: Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, Nechť zadavatel vysvětlí rozpor tohoto

2 ujednání se ZVZ a prováděcími předpisy, dle kterých za správnost a úplnost ZD odpovídá ze zákona zadavatel, který ji nemůže platně žádným způsobem přenášet na uchazeče. Předmětem díla a součástí ceny tedy dle zákona může být pouze a jedině to, co je předmětem ZD, nic jiného. Toto ujednání je dle uchazeče neplatné. Předmět díla je zřetelně a jasně stanoven Zadávací dokumentací vč. včetně všech platných příloh. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací dokumentace, jsou zpracovány v souladu a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. Zadavatel upozorňuje, že daný dotaz byl již vypořádán v rámci dodatečných informací č.. 3. V čl.2.2. Smlouvy o dílo je uvedeno: Dílo tedy zahrnuje zejména :a) provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, Nechť zadavatel vysvětlí rozpor tohoto ujednání se ZVZ a prováděcími předpisy, dle kterých za správnost a úplnost ZD odpovídá ze zákona zadavatel, který ji nemůže platně žádným způsobem přenášet na uchazeče. Předmětem díla a součástí ceny tedy dle zákona může být pouze a jedině to, co je předmětem ZD, nic jiného. Toto ujednání je dle uchazeče neplatné. Předmět díla je zřetelně a jasně stanoven Zadávací dokumentací vč. včetně všech platných příloh. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. 4. V čl.2.2. Smlouvy o dílo je uvedeno: i) v případě písemného požadavku objednatele také požadované protokoly a výpočty (např. statické posudky a výpočty atd Jsou statické posudky v ceně? V uvedeném bodě smlouvy je stanoveno, že uchazeč na své náklady zpracuje dodavatelskou dokumentaci (samozřejmě v rozsahu platné legislativy a norem) a v případě písemného požadavku objednatele tuto svou dokumentaci doloží požadovanými protokoly a výpočty. 5. V čl.2.2. Smlouvy o dílo je uvedeno: j) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti bez ohledu na jejich hodnotu či charakter, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla, Ujednání v rozporu se ZVZ, dle kterého předmětem může být pouze to, co je předmětem ZD, za jejíž správnost a úplnost odpovídá zadavatel. uchazeče. Předmět díla je zřetelně a jasně stanoven Zadávací dokumentací vč. včetně všech platných příloh. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací dokumentace, jsou zpracovány v souladu a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. Dle ust. 44 odst. zák.č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění: Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Dle odst. 4 téhož ustanovení 2

3 Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 obsahovat a) příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě. Dle ust. vyhl.č. 230/202 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění: Příslušnou dokumentací se pro účely této vyhlášky rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací ) včetně výkazu výměr. Rozsah a obsah příslušné dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce stanovený touto vyhláškou je závazný pro všechny veřejné zakázky na stavební práce, to platí i pro veřejné zakázky na takové stavební práce, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení. Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby. Jestliže za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá ze zákona zadavatel a předmět smlouvy kopíruje zadávací dokumentaci, nelze přenášet odpovědnost za její vady, tedy i za její neúplnost v otázce vymezení předmětu díla, nevhodná řešení, materiály a technologie na zhotovitele. Zhotovitel naopak vychází ze zákonné presumpce, že za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel a v souladu s tímto kalkuluje a navrhuje cenu díla. Prosíme o vysvětlení tohoto ustanovení v návaznosti na shora uvedené, kdy máme za to, že nelze platně sjednat, že zhotovitel prověřil de facto správnost zadávací dokumentace a že je dílo možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu a v dohodnutém termínu. Máme za to, že za současného znění zákona je takovéto ujednání neplatné, kdy dle našeho názoru za předmět díla v celém rozsahu odpovídá zadavatel a nelze zákon obcházet shora citovaným ujednáním. uchazeče. Předmět díla je zřetelně a jasně stanoven Zadávací dokumentací včetně všech platných příloh. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. 6. V čl Smlouvy o dílo je uvedeno: V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení je potřeba pro provedení díla. Jelikož za správnost a úplnost ZD odpovídá zadavatel, může cena objektivně zahrnovat pouze a jedině to, co je předmětem ZD (promítnuté mj. i do slepého rozpočtu). Nechť zadavatel vysvětlí rozpor tohoto ujednání se zákonem i s rozhodovací praxí, dle které neúplnost, nesprávnost, jakýkoliv rozpor atd. nemůže jít k tíži zhotovitele. uchazeče. Zadavatel předpokládá, že uchazeč je odborná stavební firma. 3

4 Předmět díla je zřetelně a jasně stanoven Zadávací dokumentací včetně všech platných příloh. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. 7. V čl Smlouvy o dílo je uvedeno: Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 45 (slovy: čtyřicetpět) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. NECHŤ ZADAVATEL VYSVĚTLÍ ROZPOR TOHOTO UJEDNÁNÍ S KOGENTNÍ NOVELIZOVANOU ÚPRAVOU OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU. Stanovený termín pro splatnost daňových dokladů je plně v souladu s aktuálním platným zněním příslušné legislativy. V případě připomínek je nutno uvádět přesné znění zákonů, prováděcích vyhlášek a čísla paragrafů. Tazatel poukazuje na rozpor s kogentní úpravou obchodního zákoníku, avšak zde máme za to, že se nejedná o rozpor, neboť kogentní ustanovení se týká pouze 340 odst. 4 6, který stanoví, že splatnost nesmí být delší, než 60 dnů a případná dohoda o delší splatnosti platí jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. 8. V čl Smlouvy o dílo je uvedeno: Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li v prodlení se splněním termínů jednotlivých měsíčních uzlových bodů (závazných milníků) dle časového harmonogramu a ust. odst této smlouvy o více jak 5 dnů, je objednatel oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. NECHŤ ZADAVATEL VYSVĚTLÍ ROZPOR TOHOTO UJEDNÁNÍ S NOVELIZOVANÝM ZNĚNÍM OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU, ZEJMÉNA S KOGENTNÍ POVINNOSTÍ ZAPLATIT VE LHŮTĚ STANOVENÉ ZAKONEM BEZ MOŽNOSTI SE OD ZAKONNÉ DIKCE ODCHYLIT. Odpověď je stejná jako pro bod 7 (viz. výše), i když zde se jedná o sankci za porušení povinností zhotovitele, nikoliv ujednání o splatnosti. Pokud nebude dílo dodáno kompletní dle oddílů II a III, neposkytl zhotovitel sjednané plnění a nenáleží tak zhotoviteli sjednaná platba do doby řádného dodání či splnění závazku. (Navíc pro provoz objednatele je klíčové plnění milníků.) 9. V čl Smlouvy o dílo je uvedeno: Konečná faktura bude vystavena se splatností 45 (slovy: čtyřicetpět) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. NECHŤ ZADAVATEL VYSVĚTLÍ ROZPOR TOHOTO UJEDNÁNÍ S KOGENTNÍ ÚPRAVOU OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU VE ZNĚNÍ POSLEDNÍ NOVELIZACE, A TO JAK DO DOBY SPLATNOSTI, TAK OKAMŽIKU, OD KTERÉHO BĚŽÍ SPLATNOST FAKTURY (UST. 340 OBCH. ZAK.). Stanovený termín pro splatnost daňových dokladů je plně v souladu s aktuálním platným zněním příslušné legislativy. V případě připomínek je nutno uvádět přesné znění zákonů, prováděcích vyhlášek a čísla paragrafů. Tazatel poukazuje na rozpor s kogentní úpravou obchodního zákoníku, avšak zde máme za to, že se nejedná o rozpor, neboť kogentní ustanovení se týká pouze 340 odst. 4 6, který stanoví, že splatnost nesmí být delší, než 60 dnů a případná dohoda o delší splatnosti platí jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. 4

5 0. V čl. 5.. Smlouvy o dílo je uvedeno: Vyvstane-li při provádění díla nutnost provést určité práce či výkony a smluvní strany se neshodnou na tom, zda se jedná o vícepráce či nikoli (a v důsledku toho neuzavřou dodatek řešící rozšíření předmětu díla a navýšení ceny), zavazuje se zhotovitel tyto práce či výkony provést na své náklady s tím, že následně může u objednatele uplatňovat úhradu ceny odpovídající těmto pracím a výkonům ve výši uvedené v odst této smlouvy, pokud prokáže, že se jednalo o vícepráce. NECHŤ ZADAVATEL VYSVĚTLÍ ROZPOR TOHOTO UJEDNÁNÍ SE ZVZ A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ JESTLIŽE ZA SPRÁVNOST A ÚPLNOST ZD ODPOVÍDÁ ZE ZÁKONA ZADAVATEL A TUTO NEMŮŽE PLATNĚ PŘENÉST ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NA ZHOTOVITELE, JEVÍ SE TOTO UJEDNÁNÍ JAKO POKUS O OBCHÁZENÍ TĚCHTO PŘEDPISŮ. JESTLIŽE JE ZD SPRÁVNÁ A UPLNÁ, NEMUŽE VYVSTAT NUTNOST PROVÉST URČITÉ PRÁCE TEDY JINÉ NEŽ TY, KTERÉ JSOU PŘEDMETEM ZD. POKUD ZD SPRÁVNÁ A UPLNÁ NENÍ NEMŮŽE JÍT JEJÍ NESPRÁVNOST A NEÚPLNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ K TÍŽI ZHOTOVITELE, A TO UŽ VŮBEC NE TAK, ŽE BY MUSEL NA SVE NÁKLADY REALIZOVAT JAKÉKOLIV VÍCEPRACE. NAVÍC VÍCEPRACE JE MOŽNO REALIZOVAT POUZE DLE KOGENTNÍ ÚPRAVY ZVZ A TUTO NELZE OBCHAZET TAKOVÝMTO ZPŮSOBEM. UJEDNÁNÍ POVAŽUJEME ZA NEPLATNÉ. Objednatel požaduje dodat kompletní a funkční dílo dle SOD a zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že každý zhotovitel může mít své technologické postupy, které mohou být částečně odlišné od technologických postupů, uvedených v projektové dokumentaci (tzn. se kterými uvažoval objednatel), čímž může dojít k jiným pracovním postupů a výkonům (toto však nejsou vícenáklady). Objednatel chce tímto ustanovením zamezit zbytečné administrativě při realizaci, kdy nelze omezit provoz objednatele jakýmkoli způsobem, takže nedochází k žádnému rozporu. Výše uvedená podmínka je jasně formulovaná v souladu platnou legislativou a je závazná pro všechny účastníky výběru. Předmět díla je zřetelně a jasně stanoven Zadávací dokumentací včetně všech platných příloh. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů.. V čl Smlouvy o dílo je uvedeno: Jestliže nutnost provedení víceprací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. NECHŤ ZADAVATEL VYSVĚTLÍ ROZPOR TOHOTO UJEDNÁNÍ SE ZVZ A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ JESTLIŽE ZA SPRÁVNOST A ÚPLNOST ZD ODPOVÍDÁ ZE ZÁKONA ZADAVATEL A TUTO NEMŮŽE PLATNĚ PŘENÉST ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NA ZHOTOVITELE, JEVÍ SE TOTO UJEDNÁNÍ JAKO POKUS O OBCHÁZENÍ TĚCHTO PŘEDPISŮ. JESTLIŽE JE ZD SPRÁVNÁ A UPLNÁ, NEMUŽE VYVSTAT NUTNOST PROVÉST URČITÉ PRÁCE TEDY JINÉ NEŽ TY, KTERÉ JSOU PŘEDMETEM ZD. POKUD ZD SPRÁVNÁ A UPLNÁ NENÍ NEMŮŽE JÍT JEJÍ NESPRÁVNOST A NEÚPLNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ K TÍŽI ZHOTOVITELE, A TO UŽ VŮBEC NE TAK, ŽE BY MUSEL NA SVE NÁKLADY REALIZOVAT JAKÉKOLIV VÍCEPRACE. NAVÍC VÍCEPRACE JE MOŽNO REALIZOVAT POUZE DLE KOGENTNÍ ÚPRAVY ZVZ A TUTO NELZE OBCHAZET TAKOVÝMTO ZPŮSOBEM. UJEDNÁNÍ POVAŽUJEME ZA NEPLATNÉ. ZHOTOVITEL NEMŮŽE PROVÉST VÍCEPRÁCE BEZ DODATKU, PROTOŽE BY TÍM PORUŠIL SMLOUVU, PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, které jasně definuje předmět, i ZVZ. TAKOVÉTO UJEDNÁNÍ JE V ROZPORU SE ZAKONEM. 5

6 uchazeče. Předmět díla je zřetelně a jasně stanoven Zadávací dokumentací včetně všech platných příloh. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. Zadavatel znovu upozorňuje, že dílo bude prováděno i v zimním období za plného provozu (v zadávací dokumentaci jasně specifikováno) a mnoho okolností může ovlivnit nejen postup výstavby, v průběhu mohou nastat i legislativní změny. 2. V čl Smlouvy o dílo je uvedeno: Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny dle ust. 549 obch. zákoníku. Tato věta nedává smysl nechť ji zadavatel vysvětlí. Uvedené ustanovení má smysl, neboť poslední větu je nutno hodnotit v kontextu celého bodu, a to je v zásadě dohoda o tom, jak se stanoví cena v případě víceprací. Strany tímto způsobem v zásadě stanovily způsob ocenění, neboť zákon v 549 pouze hovoří o přiměřené úpravě ceny, ale nehovoří o tom, z čeho tuto přiměřenost stanoví. Proto je smlouvou stanoven postup, podle čeho bude změněná cena stanovena. Vysvětlením budiž odstavec (2), 549, zákona 53/99 Sb. v aktuálním znění od : Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně díla a nesjednají-li její důsledky na výši ceny, je objednavatel povinen zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla. 3. V čl. 7.. Smlouvy o dílo je uvedeno: Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. NECHT ZADAVATEL VYSVĚTLÍ ROZPOR TOHOTO UJEDNÁNÍ SE ZVZ A PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY. ZHOTOVITEL OBJEKTIVNĚ MÁ MOŽNOST V DOBĚ PODÁNÍ NABÍDKY A PODPISU TÉTO SMLOUVY SEZNÁMIT SE POUZE SE ZD, TAKŽE NEMŮŽE PROHLAŠOVAT SHORA UVEDENÉ PROKLAMACE, NEBOŤ V DOBĚ PODÁNÍ NABÍDKY NEMÁ MOŽNOST SE PLNĚ SEZNÁMIT S NIČÍM JINÝM, NEŽ SE ZD, ZA JEJÍŽ SPRÁVNOST A ÚPLNOST ODPOVÍDÁ ZADAVATEL. TOTO UJEDNÁNÍ NEMÁ A NEMŮŽE MÍT ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ ÚČINKY. Předmět díla je zřetelně a jasně stanoven Zadávací dokumentací včetně všech platných příloh. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. V zadávací dokumentaci byla uvedena možnost prohlídek stavby budoucího místa provádění díla a stanovena povaha a rozsah díla i možnost upřesnění získaných poznatků 6

7 odbornými technickými dotazy. Uchazeči byli dokonce na jednotlivé termíny prohlídek upozorňování před jejich konáním a to písemně, prostřednictvím elektronické pošty zasílané k rukám kontaktní osoby jednotlivých uchazečů. Všichni uchazeči měli stejnou možnost se plně seznámit nejen se Zadávací dokumentací, ale i místem plnění a ověření si všech skutečností na budoucí stavbě. Žádný rozpor v tomto bodě opět není. 4. V čl. 7.. Smlouvy o dílo je uvedeno: Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. 55 odst. 3 obch. zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. NECHT ZADAVATEL VYSVĚTLÍ ROZPOR TOHOTO UJEDNÁNÍ SE ZVZ A PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY. ZHOTOVITEL OBJEKTIVNĚ MÁ MOŽNOST V DOBĚ PODÁNÍ NABÍDKY A PODPISU TÉTO SMLOUVY SEZNÁMIT SE POUZE SE ZD, TAKŽE NEMŮŽE PROHLAŠOVAT SHORA UVEDENÉ PROKLAMACE, NEBOŤ V DOBĚ PODÁNÍ NABÍDKY NEMÁ MOŽNOST SE PLNĚ SEZNÁMIT S NIČÍM JINÝM, NEŽ SE ZD, ZA JEJÍŽ SPRÁVNOST A ÚPLNOST ODPOVÍDÁ ZADAVATEL. TOTO UJEDNÁNÍ NEMÁ A NEMŮŽE MÍT ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ ÚČINKY. ZA DANÉ SITUACE, KDY ZA SPRÁVNOST A ÚPLNOST ZD ODPOVÍDÁ ZE ZÁKONA ZADAVATEL A NEJSOU ZNÁMY ŽÁDNÉ POKYNY, NELZE PLATNĚ SJEDNAT, ŽE SE ZHOTOVITEL V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA NEMŮŽE DOVOLÁVÁVAT JINÉ NEŽ DOHODNUTÉ SOUČINNOSTI A NEVHODNOSTI POKYNŮ NEBO VĚCÍ PŘEDANÝCH OBJEDNATELEM. Odpověď je stejná jako pro bod 3. viz. výše. Navíc je potřeba si uvědomit, že stavba bude probíhat za provozu objednatele a součinnost objednatele a zhotovitele je nutná nejen z důvodu výrobních, ale i po stránce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací dokumentace, jsou zpracovány v souladu a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. uchazeče a uchazeč by se měl být vědom při uzavírání smlouvy těchto skutečností. 5. V čl Smlouvy o dílo je uvedeno: Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smysl ust. 55 obchodního zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. NECHŤ ZADAVATEL VYSVĚTLÍ ROZPOR TOHOTO UJEDNÁNÍ SE ZVZ A PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY, DLE KTERÝCH ZA SPRÁVNOST A ÚPLNOST ZD ODPOVÍDÁ ZADAVATEL A TEN JI NEMŮŽE ŽADNÝM ZPŮSOBEM PLATNĚ PŘENÁŠET NA ZHOTOVITELE. 7

8 Předmět díla je zřetelně a jasně stanoven Zadávací dokumentací vč. včetně všech platných příloh. Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou součástí Zadávací 230/202 Sb. a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. uchazeče. Uchazeč si musí uvědomit při provádění díla, že zákony, vyhlášky, normy apod. se mohou změnit a je nutné provádět dílo tak, aby bylo shodné s platnou legislativou. 6. V čl..4. Smlouvy o dílo je uvedeno: Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 5 dnů od oznámení vady (nebude-li objednatelem v reklamačním oznámení požadována lhůta delší). Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději od 72 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zašle objednateli vyjádření v tom smyslu, zda vadu uznává jako záruční či nikoli. Neučiní-li tak, platí, že vadu uznává jako vadu záruční. Oznámení dle tohoto odstavce smlouvy mohou být zaslány i formou u na adresy: NECHŤ ZADAVATEL VYSVĚTLÍ SMYSL TOHOTO UJEDNÁNÍ, DLE KTERÉHO MUSÍ NASTOUPIT K ODSTRANĚNÍ VAD DO 48 HODIN, I KDYŽ ODOVĚDNOST NEUZNÁVÁ, PŘIČEMŽ DO 72 HODIN MUSÍ ZASLAT VYJÁDŘENÍ, ZDA VADU JAKO ZÁRUČNÍ UZNÁVÁ ČI NEUZNÁVÁ. NECHŤ ZADAVATEL VYSVĚTLÍ JAKÝ BUDE POSTUP V PŘÍPADĚ, KDY ZHOTOVITEL NASTOUPÍ DO 48 HODIN, DO 72 HODIN OZNÁMI, ŽE VADU NEUZNÁVÁ ZA VADU ZÁRUČNÍ? JAKÝM ZPŮSOBEM A V JAKÉ LHŮTĚ MU V PŘÍPADĚ, ŽE SE O ZÁRUČNÍ VADU NEBUDE JEDNAT, OBJEDNATEL UHRADÍ NÁKLADY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S ODSTRANĚNÍ TAKOVÉ VADY VYNALOŽIL. I v tomto bodě je smlouva logická, neboť jasně ukládá zhotoviteli odstraňovat veškeré vady s tím, že mu dává i de facto poté, co nastoupí na odstraňování vady, čas na to, aby vadu vyhodnotil a v případě, že se jedná o vadu záruční, nepochybně bude nastupovat proces, kdy je povinen vadu bezplatně odstranit. Pokud by mu vznikl nárok na úhradu nákladů s odstraněním vady, neboť by se jednalo o nikoliv záruční vadu, pak bude nepochybně možno přistoupit k analogii s tím, že by cena byla stanovena dle bodu 5.4., případně 5.3. Připomínka opět vychází z neznalosti zadávací dokumentace. Z důvodu nemožnosti omezit nepřetržitý třísměnný provoz a je vadu třeba okamžitě odstranit. Následně se dle zadávací dokumentace, SOD a platné legislativy bude řešit zodpovědnost za vadu a možnost úhrady. 7. V čl Smlouvy o dílo je uvedeno: Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust.odst. 2.7 této smlouvy a nemá vliv na okamžik provedení díla dle této smlouvy. NECHŤ ZADAVATEL VYSVĚTLÍ ROZPOR TOHOTO UJEDNÁNÍ S ČL. III., DLE KTERÉHO JE DÍLO PROVEDENO ŘADNÝM UKONČENÍM A PROTOKOLÁRNÍM PŘEDÁNÍM A PŘEVZETÍM, KDY JE TEDY DÍLO PROVEDENO, KDYŽ PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE O TOM, ŽE DÍLO PŘEJÍMÁ, NEMÁ VLIV NA OKAMŽIK PROVEDENÍ DÍLA DLE TÉTO SMLOUVY. Nejedná o žádný rozpor, neboť pouhým předáním dílo ještě není provedeno, když dílo je provedeno až řádným ukončením a samozřejmě bez vad a nedodělků. Smlouva připouští, 8

9 že lze převzít i dílo, které však dokončeno není, neboť obsahuje případné vady, které musí být ze strany zhotovitele odstraněny, aby se dalo hovořit o řádně provedeném díle. 8. V čl Smlouvy o dílo je uvedeno: Strany této smlouvy sjednaly oprávnění objednatele jednostranně zúžit sjednaný předmět této smlouvy, a to bez jakýchkoli omezení a důsledků pro objednatele. NECHŤ ZADAVATEL VYSVĚTLÍ ROZPOR TOHOTO UJEDNÁNÍ SE ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ TEORIÍ JESTLIŽE JE SMLOUVA DVOUSTRANNÝM PRÁVNÍM ÚKONEM, TVOŘÍ JI SHODNÁ VŮLE DVOU SMLUVNÍCH STRAN, LZE JI MĚNIT OPĚT JEN DVOUSTRANNÝM PRÁVNÍM ÚKONEM, NIKOLIV JEDNOSTRANNĚ. TOTO NELZE OBEJÍT ANI UJEDNÁNÍM, ŽE SI STRANY SJEDNALY OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE JEDNOSTRANNĚ BEZ DAŠÍHO MĚNIT OBSAH SMLOUVY. Zadavatel zde opět nevidí žádný rozpor, neboť smlouva je sice dvojstranný právní úkon, avšak strany si mohou sjednat i případné úpravy, které mohou být provedeny jednostranně a v tomto případě je zcela jasné, že si objednatel vyhrazuje právo zúžit předmět plnění, a to takovým způsobem, aby taková změna neměla pro něj žádné důsledky, tzn., aby nemusel například hradit škodu nebo ušlý zisk z toho, že zhotovitel nějakou část díla neprovedl. Je pouze na uchazeči (zhotoviteli), zda uvedené ustanovení bude akceptovat učiněním nabídky a podpisem smlouvy. Závěrem připomínáme, že žádné úpravy ve smlouvě o dílo (mimo daná doplnění) nejsou přípustné a jsou platné pro všechny uchazeče. Návrh smlouvy obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace, která je pro všechny účastníky stejná a není tudíž možno činit jakékoli změny, které by vedly ke zvýhodnění kteréhokoliv uchazeče. Jakékoli úpravy ve smlouvě o dílo předložené uchazečem mohou být podnětem k vyloučení uchazeče z výběrového řízení za nesplnění podmínek stanovených tímto výběrovým řízením V Kopřivnici Vypracovala: Ing. Petra Kopřivová 9

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Obdrží: Zveřejněno na certifikovaném profilu zadavatele, odesláno všem známým dodavatelům Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o. Dne: 26. 2.

Obdrží: Zveřejněno na certifikovaném profilu zadavatele, odesláno všem známým dodavatelům Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o. Dne: 26. 2. Obdrží: Zveřejněno na certifikovaném profilu zadavatele, odesláno všem známým dodavatelům Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o. Dne: 26. 2. 2015 PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZ DODAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice se sídlem: Hlavní 114, 362 63 Dalovice IČO: 00574384 DIČ: CZ00574384 bankovní

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská č. j. objednatele 13/2013/R č. j. zhotovitele P013059 uzavřená ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3.

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3. Quart Construct, s.r.o., IČ: 29237271, sídlem v Pohořelicích, Pšeničná 284, PSČ: 691 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67567 Všeobecné obchodní podmínky

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou přílohou této Zadávací dokumentace. Uchazeč do

Více

Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD)

Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD) Všeobecné podmínky pro dodavatele společnosti ACTHERM strojírenství, s.r.o. (dále jen VPD) I. Aplikace VPD 1. VPD se považují za součást každé kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo nebo za součást každé jednotlivé

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB PRO STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHY A,

Více

Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže

Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Platnost od 1.1.2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Platnost od 1.1.2014 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Platnost od 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více