Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře"

Transkript

1 Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické údaje musí obsahovat: Jméno tvůrce (tvůrců), rok, název, vydání (povinné, pokud se nejedná o první vydání), místo a nakladatel, datum publikování, standardní identifikátor (ISBN), pakliže je k dispozici. Záznam knihy, kterou napsal v roce 2006 Vladimír Týč a která vyšla ve Vydavatelství Economia jako páté, aktualizované vydání, provedeme takto: [1] TÝČ, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. vyd. Praha: Linde. ISBN Další příklad se týká bibliografické citace zahraniční publikace, která vyšla ve druhém, přepracovaném vydání: [2] JONES, R.J., The politics and economics of the European Union: an introductory text. 2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN X. V případě, že se jedná o první vydání citované jednotky, se vydání neuvádí. [3] HOLMAN, R., Makroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C.H. Beck. ISBN U dvou a více autorů se první autor uvádí ve formě, která je vhodná pro abecední uspořádání seznamu bibliografických citací, tj. obvykle v obráceném pořadí (příjmení je uvedeno jako první). Jména druhého a dalších autorů se zaznamenávají v přímém pořadí, tj. příjmení je uvedeno až jako druhé. [4] RYDVALOVÁ, P. a M. ŽIŽKA, Konkurenceschopnost a jedinečnost obce. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN [5] HINDLS, R., S. HRONOVÁ, J. SEGER a J. FISCHER, Statistika pro ekonomy. 8.vyd. Praha: Professional Publishing. ISBN Poznámka: zdroj [5] uvedeme přímo v textu práce zkráceně, tj. jako Hindls et al. (2007)

2 V případě institucionálního autorství, tj. tvůrcem díla je organizace (např. Český statistický úřad nebo Ministerstvo práce a sociální věcí) a dílo nemá konkrétního autora, se citovaná jednotka zaznamenává takto: Chceme uvést studii, již vydal v roce 1998 Národní vzdělávací fond a jež nemá konkrétního autora: [6] NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND, Analýza veřejné správy České republiky. Praha: Národní vzdělávací fond. Pokud autor vydal v daném roce dvě a více prací, odlišují se tyto výstupy malými písmeny abecedy, které následují po roce vydání. V případě, že autor vydal své práce v jiných letech (např. v roce 2001 a v roce 2009), je dostačujícím rozlišujícím atributem rok vydání a malá písmena se již neuvádějí, přičemž se díla řadí chronologicky, tj. první je citace nejstaršího dokumentu. V našem případě výzkumník K. Mahler vydal během roku 2003 dvě knihy. Aby nedošlo v textu k záměně níže uvedených zdrojů, rozlišíme tyto dva výstupy malými písmeny abecedy: [7] MAHLER, K., 2003a. Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska. 2. vydání. Praha: Triton. ISBN [8] MAHLER, K., 2003b. Koncept občanské společnosti. Brno: Žirafa. ISBN V případě, že je kniha pouze v elektronické podobě na specifickém typu nosiče, tj. nejedná se o tištěný dokument, potom musí být v bibliografické citaci zaznamenán typ nosiče (nejčastěji CD nebo DVD). Do seznamu literatury chceme vložit publikaci, kterou vypracovala v roce 2005 organizace Transparency International a máme ji pouze na cédečku. Potom v bibliografické citaci uvedeme také typ nosiče: [9] TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Hodnocení České republiky v indexu CPI od roku 1998 [CD]. Praha: Transparency International. ISBN

3 V případě, že je kniha v elektronické podobě (nejčastěji ve formátu PDF) umístěna na specifickém webovém portálu, tj. nejedná se o tištěný dokument, potom musí být v bibliografické citaci uvedeny specifikace média ([online]), datum stažení ([vid. 3.září 2012]) a také musí být uvedena konkrétní webová stránka (Dostupné z:) Pokud chceme vložit do seznamu literatury knihu od A. Slaného a kol. Faktory konkurenceschopnosti: (komparace zemí V-4), kterou nemáme v tištěné podobě, ale kniha je dostupná na určité webové stránce, v našem případě na stránkách Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (http://www.econ.muni.cz/centrum-vyzkumu-konkurencni-schopnosticeske-ekonomiky/), potom musíme uvést označení elektronického zdroje, datum stažení a cestu: [10] SLANÝ, A. a kol., Faktory konkurenceschopnosti: (komparace zemí V-4) [online]. Brno: Masarykova univerzita [vid. 3. srpna 2012]. Dostupné z: Velmi častým informačním zdrojem jsou tzv. Working papery čili výzkumné zprávy či studie, které vydávají renomované výzkumné organizace. Ty jsou zpravidla dostupné v elektronické podobě (formát PDF). Working paper výzkumníků J.Basla a J. Poura bychom potom citovali takto: [11] BASL, J. a J. POUR, Kvalita podnikové informatiky v kontextu informační společnosti [online]. Working paper CES VŠEM No. 10/2006. Praha: VŠEM [vid. 3. srpna 2012]. Dostupné z: Pokud je informačnímu zdroji přiděleno číslo DOI (Digital Object Identifier), může se uvést na místo informace o elektronickém umístění (viz předchozí příklad). DOI má oproti URL adrese (http//www) výhodu v tom, že se v průběhu času nemění: [12] SWINNEN, J.M. a S. ROZELLE, From Marx and Mao to the Market [online]. Oxford: University Press [vid. 3. srpna 2012]. doi: / B. Bibliografická citace příspěvku v knize nebo podobném dokumentu Pokud je citovanou položkou příspěvek, jenž je součástí jiného dokumentu, musí být jeho název typograficky odlišen od názvu mateřského dokumentu. Pro monografické publikace by měla být použita předložka In:, která předchází názvu mateřského dokumentu. Nejčastěji se jedná o samostatné kapitoly v knize nebo o příspěvky ve sbornících. Bibliografické údaje musí obsahovat: Jméno tvůrce (tvůrců) citovaného dokumentu, rok, název příspěvku, odlišení názvu příspěvku od názvu mateřského dokumentu (tzv. In:), jméno tvůrce mateřského dokumentu (pokud se jedná o editora publikace, uvádí se

4 za příjmením ed., pokud je editorů více, potom eds., název mateřského dokumentu, vydání (povinné, pokud se nejedná o první vydání), místo a nakladatel, číslování svazku, rozsah číslování stránek příspěvku, standardní identifikátor (ISBN). Kapitolu s názvem Hodnocení ekonomické výkonnosti České republiky jejímž autorem je O. Krpálek a která je od stránky 27 až po stránku 56 součástí velké knihy Česká ekonomika a její konkurenceschopnost, jejímž autorem je P. Novosad, bychom zapsali takto: [13] KRPÁLEK, O., Hodnocení ekonomické výkonnosti České republiky. In: P. NOVOSAD, ed. Česká ekonomika a její konkurenceschopnost. Praha: Ekonomické vydavatelství, s ISBN Další příklady ukazují zápis knihy, pokud existuje více editorů knihy nebo více autorů dané kapitoly v knize: [14] JANÁČEK, K., Legislativní aspekty fungování trhu práce. In: P. NOVOSAD a K. MACHÁČEK, eds. Právní prostředí v zemích střední a východní Evropy. Praha: Ekonomické vydavatelství, s ISBN [15] SKOKANOVÁ, B. a M. DOHNAL, Vývoj Evropy ve 20.století. In: P. SADÍLEK a K. MACH, eds. Světové dějiny. Praha: Ekonomické vydavatelství, s ISBN C. Bibliografická citace příspěvku v seriálových publikacích Bibliografické údaje musí obsahovat: Jméno tvůrce (tvůrců) citovaného dokumentu, rok, název příspěvku, název zdrojového seriálu (např. časopisu), místo a nakladatel, číslování ročníku, rozsah stránek příspěvku, standardní identifikátor (ISSN, DOI). Článek s názvem Vlastnická dimenze společenské odpovědnosti, který vyšel v roce 1999 v tištěném časopise Politická ekonomie, ročník 47 (do bibliografické citace vkládáme tučným písmem), číslo 6 a má rozpětí stránek od 797 po 810, můžeme zaznamenat takto: [16] KLUSOŇ, V., Vlastnická dimenze společenské odpovědnosti. Politická ekonomie, 47(6), ISSN V případě, že článek s názvem Economic Growth and Risk Aversion vyšel v roce 2012 v časopise European Journal of Social Sciences, ročník 28, číslo 1 a má rozpětí stránek od 92 až po 100 a který existuje pouze v online verzi na určité webové stránce, potom zaznamenáme tento zdroj následovně: [17] DAVIDSSON, M., Economic Growth and Risk Aversion. European Journal of Social Sciences [online]. 28(1), [vid. 3. srpna 2012]. ISSN Dostupné z:

5 Pokud chceme citovat novinový článek, který je dostupný na webových stránkách daného periodika, např. článek D. Gorgola nesoucí název Noční bouřka v Bohumíně odnesla střechu domu ze dne 7.srpna 2012 a jenž je dostupný na webovém portálu Karvinského a havířovského deníku, budeme zaznamenávat tento zdroj takto: [18] GORGOL, D., Noční bouřka v Bohumíně odnesla střechu domu. Karvinský a havířovský deník [online]. 7. srpen 2012 [vid. 10. září 2012]. Dostupné z: D. Bibliografická citace ostatních zdrojů z webu Jedná se zejména o zákony, vyhlášky, sdělení či citace textů z webových stránek bez konkrétního autora. V práci jsme použili aktuální znění zákoníku práce, přičemž jsme využili stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, na jehož stránkách je tento zákon umístěn. Bibliografická citace bude potom vypadat takto: [19] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [vid. 10. srpna 2012]. Dostupné z: Pokud daný elektronický zdroj stažený z webové stránky nemá konkrétního autora (např. informace o Evropském parlamentu, které jsme využili v práci a jež jsou dostupné na oficiálním webovém portálu Evropské unie), potom se zaznamenává tento zdroj takto: [20] Evropský parlament. Europa.eu: oficiální internetová stránka Evropské unie [online]. [vid. 10. srpna 2012]. Dostupné z:

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

1. Sociální exkluze Dimenze sociální exkluze. 1.1 Dimenze sociální exkluze Dimenze ekonomická. 1.1.1 Dimenze ekonomická Exkluze politická

1. Sociální exkluze Dimenze sociální exkluze. 1.1 Dimenze sociální exkluze Dimenze ekonomická. 1.1.1 Dimenze ekonomická Exkluze politická Náležitosti rukopisu Celkový rozsah Vašeho tetu (včetně názvu, biografických charakteristik, abstraktů, klíčových slov, vlastní stati, seznamu použitých zdrojů, vysvětlivek) má rozsah 10 000 slov. Veškerý

Více

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Knihovna ----------------------------------------------------------------------- Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce

rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce Příloha č. II. rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Modifikace platné normy sice upřednostňuje určité změny ve způsobu citování, ale v evropském pojetí se připouští přesto několik

Více

Citace a citační etika

Citace a citační etika Citace a citační etika Proč citovat Povinnost uvádět ve své práci použité zdroje ukládá tzv. citační etika. Mezi zásady citační etiky patří: Uvést všechny použité prameny. Neuvádět prameny, které při práci

Více

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska

Více

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 . Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015

Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015 Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz.. Užitečné odkazy Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Mladá Boleslav,

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Jiří Němec, Petra Šedinová leden 2006 Pozn.: Tento text vytváří společný rámec pro psaní bakalářských a diplomových prací na PdF MU v Brně. Dílčí formální,

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské)

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) 1 z 46 11.6.2011 8:51 NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Obecné metodické rady k psaní a formální úpravě závěrečných vysokoškolských prací na PdF MU. Stránky:

Více

Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi

Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Typologie informačních zdrojů tištěné knihy, časopisy

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Příloha č. 1: Vzory vybraných částí diplomových/bakalářských prací

Příloha č. 1: Vzory vybraných částí diplomových/bakalářských prací Příloha č. 1: Vzory vybraných částí diplomových/bakalářských prací Titulní strana Generuje se studentovi/studentce z IS VUT. Abstrakt Obsahuje stručnou charakteristiku práce, její zaměření, význam a dosažené

Více

Rozhodnutí rektora č. 4/2012. Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP

Rozhodnutí rektora č. 4/2012. Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP Rozhodnutí rektora č. 4/2012 Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP 1. Stanovuji závazná pravidla pro psaní kvalifikačních prací na MUP. Těmito pravidly jsou povinni se řídit studenti,

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Citace dle normy ISO 690/2011

Citace dle normy ISO 690/2011 Citace dle normy ISO 690/2011 1) Proč bychom měli citovat? bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného tématu identifikace

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Výnos č. 1/2000 upravené znění ze dne 12. 1. 2011 (organizace studia) METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 1. ÚVOD Vypracování bakalářské/diplomové práce a její obhajoba je

Více

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Citování literatury v odborném textu ÚVOD DO PROBLEMATIKY CITOVÁNÍ, TVORBA A SPRÁVA BIBLIOGRAFICKÝCH

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více