AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TRHU PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TRHU PRÁCE"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TRHU PRÁCE SVATOPLUK SLOVÁK OSTRAVA 2007

2 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů projektu Podnikatelská výchova v přípravě učitelů středních odborných škol, CZ / /0405, řešeném na Ostravské univerzitě v Ostravě. Učební text je přístupný na webových stránkách Ostravské univerzity: 2

3 Milí studenti, Učební text, který máte před sebou si klade za cíl seznámit vás s některými zákonitostmi trhu práce a s problematikou nezaměstnanosti. Prezentuje ekonomické, legislativní a sociální aspekty trhu práce. Upozorňuje na aktuální trendy trhu práce na začátku 21. století a na nutnost permanentní vazby mezi trhem práce a vzdělávacími institucemi. Předložený studijní text rozhodně nemá ambice řešit dané téma komplexně v celé jeho šíři. Je pouze určitou sondou do velmi složité problematiky. Byl bych rád, kdyby vás následující řádky zaujaly a alespoň občas přinutily k přemýšlení. Čtěte pozorně a pokuste se správně odpovědět na otázky a řešit úkoly, které se v textu objevují. Ověříte si tak, že jste prostudovanou látku zvládli. Text je určen především pro studenty kombinovaného studia, kteří mají omezený rozsah prezenční výuky. Materiál nemá tudíž podobu klasických skript, ale studijní textové opory. Nicméně jsem si na základě rozsáhlého průzkumu mezi vámi dovolil neakceptovat některá doporučení pro autory distančních textů a snažil jsem se vyjít vstříc vaším potřebám a požadavkům. Předně neuvádím čas na nastudování jednotlivých kapitol, protože ten bude velmi individuální. Dále na základě vašich doporučení neuvádím informační značky a neřešené otázky a příklady zpravidla zadávám pouze na koncích kapitol. Některé příklady a pasáže jsou převzaty z literatury uvedené na konci textu. Omlouvám se autorům, že je řádně necituji. Vzhledem k charakteru materiálu (studijní textová opora) by mohly odkazy a citace působit na studující rušivě. Mnoho úspěchu ve studiu vám přeje Autor 3

4 OBSAH 1 NEZAMĚSTNANOST VYMEZENÍ NEZAMĚSTNANÉHO PŘÍČINY NEZAMĚSTNANOSTI TYPY NEZAMĚSTNANOSTI MĚŘENÍ NEZAMĚSTNANOSTI DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST NEGATIVNÍ DŮSLEDKY NEZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI DODATEK: SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI V ČR FUNGOVÁNÍ TRHU PRÁCE TRH PRÁCE POPTÁVKA NA TRHU PRÁCE NABÍDKA NA TRHU PRÁCE ROVNOVÁHA NA TRHU PRÁCE DODATEK 1: MINIMÁLNÍ MZDA DODATEK 2: PRODUKTIVITA PRÁCE DODATEK 3: DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE TRH PRÁCE AKTUÁLNÍ SITUACE TECHNOLOGICKÝ POKROK GLOBALIZACE EKONOMICKÝCH PROCESŮ ČESKÁ REPUBLIKA AKTUÁLNÍ TRENDY NA TRHU PRÁCE POŽADAVKY NA VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM DODATEK 1: INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU DODATEK 2: PRACOVNÍ DOBA A MZDA DODATEK 3: ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI LITERATURA

5 1 NEZAMĚSTNANOST STUDIJNÍ CÍLE Po prostudování této kapitoly budete vědět, jaké jsou příčiny, typy a negativní důsledky nezaměstnanosti. Budete umět vypočíst míru nezaměstnanosti a charakterizovat politiku zaměstnanosti v ČR. OBSAH KAPITOLY - vymezení nezaměstnaného - příčiny a typy nezaměstnanosti - měření nezaměstnanosti - dlouhodobá nezaměstnanost - negativní důsledky nezaměstnanosti - politika zaměstnanosti - systém služeb zaměstnanosti v České republice 1.1 VYMEZENÍ NEZAMĚSTNANÉHO První otázkou, na kterou budeme hledat odpověď je: kdo to je vlastně ten nezaměstnaný? Obyvatelstvo státu můžeme rozdělit na ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Mezi obyvatele ekonomicky neaktivní patří děti (lidé v předproduktivním věku), nepracující důchodci, ženy na mateřské dovolené, invalidní důchodci, apod. Pro obyvatele ekonomicky aktivní se běžně používá označení pracovní síla (ekonomicky aktivní obyvatelstvo rovná se pracovní síla). Pracovní sílu můžeme rozdělit na zaměstnané a nezaměstnané. Z uvedeného vyplývá na první pohled zdánlivě nelogická skutečnost, že osoby nezaměstnané patří mezi obyvatelstvo ekonomicky aktivní. Aby byl člověk označen za nezaměstnaného, měl by splňovat následující podmínky: 1. Absence placeného zaměstnání a podnikatelských aktivit. 5

6 2. Vyvíjí určitou aktivitu při hledání zaměstnání (minimálně se registruje na úřadu práce). 3. Je schopen nastoupit během krátké doby do zaměstnání.!!! Uvědomte si, že podmínka číslo 1 (absence placeného zaměstnání a podnikatelských aktivit) je nutnou, nikoli však postačující podmínkou k tomu, aby byl člověk označen za nezaměstnaného. 1.2 PŘÍČINY NEZAMĚSTNANOSTI Pokud by se vás někdo zeptal, jaké jsou příčiny nezaměstnanosti, jistě by jste dokázali reagovat. Příčin tohoto negativního celospolečenského jevu je určitě více. Jednotlivé příčiny se vzájemně doplňují a různí ekonomové na ně mají odlišný názor. Jaké jsou tedy příčiny nezaměstnanosti? Podle neoklasického (liberálního) přístupu je hlavní příčinou nezaměstnanosti nepružnost nabídky na trhu práce. Jak se dovíte v druhé kapitole, na straně nabídky na trhu práce stojí domácnosti, resp. jednotlivci. Ekonomové liberálních směrů se domnívají, že za nezaměstnanost si mohou jednotlivci sami. Nezaměstnanost je dle nich v podstatě dobrovolná. Lidé nejsou ochotni akceptovat mzdové podmínky, nejsou ochotni stěhovat se za prací, málo se informují o volných místech. V této souvislosti se nejvíce upozorňuje na měkké sociální systémy (mj. vysoké dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti), které působí demotivačně a nenutí člověka hledat si práci větší sociální ochrana snižuje motivaci k hledání práce. Liberální ekonomové argumentují srovnáváním situace v USA a v západní Evropě. Říkají, že vyšší nezaměstnanost je v kontinentální západní a jižní Evropě proto, že pro zde uplatňovanou evropskou koncepci tzv. sociálně tržního hospodářství (státu blahobytu) jsou typické zákonné minimální mzdy na relativně vysoké úrovni, štědré dávky sociálního zabezpečení, vysoké mimomzdové náklady na pracovní sílu, velká síla odborů. Trh práce v kontinentálních zemích Evropy je oproti USA velmi nepružný. Mimo jiné se také Evropané v porovnání se svými americkými kolegy nechtějí stěhovat za prací. Pokud budeme akceptovat nepružnost nabídky na trhu práce jako příčinu nezaměstnanosti, pak řešením by měla být deregulace pracovního trhu a oslabení záruk pracovních podmínek a sociálního zabezpečení. 6

7 Druhá skupina ekonomů vychází z učení anglického ekonoma J. M. Keynese a proto je můžeme označit jako Keynesiánce. Ekonomové těchto směrů naopak uznávají existenci nedobrovolné nezaměstnanosti a příčiny vidí především v technologickém pokroku, který vytlačuje živou práci a také v nedostatečné kupní síle obyvatel. Technologickému pokroku a jeho vlivu na nezaměstnanost se budeme podrobněji věnovat ve 3. kapitole. Co se týká malé kupní síly jako příčiny nezaměstnanosti, pak argumentace zastánců směřuje tímto směrem: Malá kupní síla obyvatel (odborněji: nedostatečná koupěschopná poptávka, popř. její pomalý růst) vede k poklesu výroby, což vede k propouštění, snižování poptávky a tak pořád dokola. Je zde zjevná souvislost s technologickým pokrokem. Stroje které nahrazují pracovní sílu mají jednu velkou nevýhodu. Nejen, že nedovedou vykoupit zboží, které samy tak snadno vyrobily, ale znemožňují nakupovat toto zboží i těm, které vytlačily do skupiny nezaměstnaných (jinými slovy: technologický pokrok může být příčinou nedostatečné koupěschopné poptávky). Důsledkem této situace je, že vyrobené zboží se hromadí ve skladech. Zbavit se ho je možné levným výprodejem a omezením výroby, což má za následek další propouštění. Pokud budeme akceptovat tuto příčinu nezaměstnanosti, pak řešení je třeba hledat v opatřeních, která povedou ke zvyšování koupěschopné poptávky a tím k oživení výroby. Jistě by jste našli i další příčiny nezaměstnanosti. Často se uvádí nedostatky v přizpůsobování kvalifikace pracovní síly, kdy struktura nabídky na trhu práce neodpovídá struktuře poptávky. Toto úzce souvisí s nepružností nabídky na trhu práce, o které již byla řeč. Za další příčinu nedostatečného růstu počtu pracovních míst v hospodářsky vyspělých zemích je považována zvýšená mezinárodní konkurence ze strany výrobců s nižšími mzdami v rámci postupující globalizace světové ekonomiky. V konkurenci vyhrává ten, kdo dokáže mít co nejméně zaměstnanců na výplatní listině. Sílící konkurence v mezinárodním měřítku přichází v poslední době zejména z Asie s její početnou, lacinou pracovní silou. Také problematice globalizace a jejího vlivu na trhy práce a nezaměstnanost se budeme podrobněji věnovat ve třetí kapitole. 7

8 1.3 TYPY NEZAMĚSTNANOSTI Ekonomická teorie zpravidla rozlišuje čtyři základní typy nezaměstnanosti. Není to proto, abychom trápili studenty. Pokud se v konkrétních případech podaří identifikovat o jaký typ nezaměstnanosti se jedná, můžeme snadněji najít nástroj k jejímu odstranění. A) NEZAMĚSTNANOST FRIKČNÍ Frikční nezaměstnanost vzniká, když člověk dobrovolně opustí pracovní místo, protože si hledá místo jiné. Hledání práce zabere určitý čas, protože lidé se mnohdy zdráhají přijmout hned první nabídku očekávají lepší nabídky a chtějí si vybrat. Trvání nezaměstnanosti je zde tudíž dáno časem potřebným k vyhledání jiného místa a doba pobytu v nezaměstnanosti zpravidla nepřekročí tři měsíce. Frikční nezaměstnanost je důsledkem neustálého pohybu osob mezi pracovními místy a regiony. Typickou příčinou může být např. stěhování se z důvodu sňatku.!! Frikční nezaměstnanost má vždy krátkodobý charakter a můžeme ji považovat za nejméně nebezpečnou. Zaznamenali jste v poslední době ve svém okolí příklad frikční nezaměstnanosti? B) NEZAMĚSTNANOST STRUKTURÁLNÍ Již podle slova strukturální asi tušíte o co se jedná. Strukturální nezaměstnanost vzniká v případě, když nabídka práce určitého druhu (zpravidla dle profese, kvalifikace) neodpovídá poptávce po práci nabídka se nepřizpůsobuje dostatečně rychle. Často vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomice, kdy se některá odvětví zmenšují a jiná naopak expandují. Strukturální změny způsobují, že klesá poptávka po některých profesích. Zároveň ale roste poptávka po jiných profesích. Zmenšující se odvětví propouštějí část zaměstnanců, ale ti si mohou najít práci v expandujících odvětvích. To však zpravidla vyžaduje určitý čas, zejména na rekvalifikaci. Indikátorem je relativně vysoký počet volných pracovních míst. Například máme nezaměstnané soustružníky a volná místa jsou ve službách. Jistě jste přišli na to, že hlavním nástrojem řešení strukturální nezaměstnanosti jsou rekvalifikace. 8

9 Strukturální nezaměstnanost je obvykle delší než nezaměstnanost frikční. Znamená i větší zásah do života člověka. Není nijak snadné změnit profesi, projít rekvalifikací, zvyknout si na nové povolání. Nicméně strukturální změny probíhají a proto je i strukturální nezaměstnanost přirozenou a nevyhnutelnou součástí každé ekonomiky. C) NEZAMĚSTNANOST CYKLICKÁ Cyklická nezaměstnanost vzniká a je odstraňována výkyvy v ekonomické aktivitě země. Hrubý domácí produkt země kolísá v tzv. ekonomickém cyklu výroba střídavě roste a klesá a proto kolísá i potřeba pracovních sil. Cyklická nezaměstnanost nastává ve fázi celkového hospodářského poklesu, jehož průvodním jevem je zpravidla nezaměstnanost v mnoha odvětvích. Na rozdíl od strukturální nezaměstnanosti propuštění lidé těžko nalézají zaměstnání v jiných odvětvích. D) NEZAMĚSTNANOST SEZÓNNÍ V tomto případě také jistě víte o co se jedná a dovedli by jste vyjmenovat odvětví, kterých se týká. Sezónní nezaměstnanost je způsobována nepravidelnosti výroby nebo spotřeby v některých odvětvích. Jedná se zpravidla o odvětví, kde je produkce závislá na ročním období či na počasí (zemědělství, lesnictví, stavebnictví, cestovní ruch). Sezónní nezaměstnanost může postihovat i odvětví navazující. Zkuste se zamyslet, které další odvětví mohou být postižena sezónní nezaměstnanosti. 1.4 MĚŘENÍ NEZAMĚSTNANOSTI Výše nezaměstnanosti na určitém území (stát, region) se může v podstatě vyjadřovat dvěma ukazateli. A) POČTEM NEZAMĚSTNANÝCH Tímto ukazatelem lze měřit nezaměstnanost na daném území a sledovat její vývoj v čase (př. počet nezaměstnaných v České republice k a počet nezaměstnaných k můžeme získávat informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR). Srovnávání jednotlivých oblastí pomocí tohoto ukazatele je již problematické, protože regiony se liší počtem obyvatel a velikostí pracovní síly. 9

10 B) MÍROU NEZAMĚSTNANOSTI Míra nezaměstnanosti je ukazatel s větší vypovídací schopností. Míra nezaměstnanosti = ( počet nezaměstnaných / pracovní síla). 100% Vypočte se jako podíl počtu nezaměstnaných na velikosti pracovní síly a vyjadřuje se v procentech.!! Při výpočtu je nutno mít na zřeteli definici pracovní síly (jsou to vlastně zaměstnaní a nezaměstnaní). PŘÍKLAD: V České republice žije 10 miliónů obyvatel. 5 miliónů je zaměstnaných a 500 tisíc je nezaměstnaných. Jaká je míra nezaměstnanosti v České republice? Nabízí se odpověď 10%. Tato odpověď však není správná. Správné řešení je 9,1% (500 tisíc / 5,5 miliónů). Ve jmenovateli je pracovní síla a ta činí dle zadání 5,5 miliónů (5 miliónů zaměstnaných a 500 tisíc nezaměstnaných). SPECIFICKÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI Míra nezaměstnanosti se často vyjadřuje pro jednotlivé skupiny obyvatel hovoříme o specifických mírách nezaměstnanosti (např. míra nezaměstnanosti žen, míra nezaměstnanosti osob se základním vzděláním, míra nezaměstnanosti absolventů atd). Proč se specifické míry nezaměstnanosti zavádí? Specifické míry nezaměstnanosti některých skupin obyvatel jsou výrazně vyšší než celková míra nezaměstnanosti. Těmto skupinám se běžně říká problémové skupiny osob na trhu práce. Pomocí specifických měr můžeme tyto skupiny identifikovat. Víme pak tedy, které skupiny osob jsou nejvíce postiženy nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti pak více směřuje k těmto skupinám. Pozn.: PROBLÉMOVÉ SKUPINY OSOB NA TRHU PRÁCE Jedná se tedy o sociální (demografické) skupiny, které jsou více postiženy nezaměstnaností. Jistě by jste je opět dokázali vyjmenovat: 1. Osoby bez kvalifikace a osoby se základním vzděláním 2. Starší lidé (pro trh práce se za starší považují osoby nad 50 let) 3. Osoby zdravotně handicapované 4. Osoby společensky nepřizpůsobivé (např. recidivisté) 5. Ženy samoživitelky 6. Národnostní menšiny 10

11 7. Mladiství a absolventi 8. Dlouhodobě nezaměstnaní 1.5 DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST Jak se dovíte v kapitole 3, možná vážnějším problémem než výše nezaměstnanosti je dlouhodobá nezaměstnanost. Za dlouhodobě nezaměstnané se považují osoby nezaměstnané déle než jeden rok. Pokud je nezaměstnanost krátkodobá, obvykle nepůsobí lidem žádné vážnější problémy. U dlouhodobě nezaměstnaných je situace o poznání horší. Dlouhodobá nezaměstnanost může mít vážné sociální důsledky, může přivodit existenční potíže člověka a jeho rodiny. Vede ke ztrátě kvalifikace a sebeúcty. Někdy se samovolně mění z nedobrovolné v dobrovolnou, protože je-li člověk dlouhodobě nezaměstnaný mění se jeho způsob života i jeho postoje k zaměstnání. Lidé dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí motivaci hledat si práci. Jednak ztrácejí naději, že je práce pro ně vůbec k nalezení a jednak si mnozí zvyknou na skromnější, ale pohodlnější život ze státních sociálních podpor. 2 PŘÍČINY DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI A) ČAS - Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí pracovní mravnost a motivaci hledat dále místo na trhu práce. - Ztrácejí lidský kapitál (dovednosti, kvalifikace, pracovní návyky). - Ztrácejí také důvěru zaměstnavatelů. Pozn.: Důsledky jsou zároveň příčinami dlouhodobé nezaměstnanosti B) OSOBNÍ CHARAKTERISTIKY - Nízké vzdělání, malá či žádná kvalifikace (dlouhodobá nezaměstnanost postihuje nejvíc lidi se základním vzděláním a vyučené). - Nedostatečné pracovní návyky (mladiství, absolventi). - Nízká flexibilita pracovní síly (neochota akceptovat mzdové podmínky, malá prostorová mobilita). - Diskriminace (národnostní menšiny, zdravotně postižení, starší lidé). 11

12 Dlouhodobá nezaměstnanost tedy představuje vážný problém. Nezaměstnanost bychom měli posuzovat nejen podle její výše, ale také (a možná především!!) podle její délky. 1.6 NEGATIVNÍ DŮSLEDKY NEZAMĚSTNANOSTI Z předcházejících řádků jste jistě poznali, že nezaměstnanost je jevem pro jednotlivce i celou společnost velmi nepříjemným. Její negativní účinky lze rozdělit na ekonomické a sociální, přitom obě skupiny spolu souvisí a vzájemně se doplňují. EKONOMICKÉ DŮSLEDKY PRO NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Můžeme je shrnout zhruba takto: - Nezaměstnanost představuje ztrátu produkce (nevyužitá pracovní síla) a s tím související snížení daňového výnosu. Nezaměstnanost je plýtvání produktivní silou, protože část potenciálu národní produkce se nerealizuje. - Stát je nucen vyplácet hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti, popř. další sociální dávky. - Nezaměstnanost vede ke ztrátě kvalifikace, dovedností a schopností, zejména u dlouhodobě nezaměstnaných. Stejně jako se lidé při dělání věcí učí, tak při nedělání tyto schopnosti ztrácejí. - Nezaměstnanost může také způsobovat organizační nepružnost a technologický konzervatismus. Při vysoké úrovni nezaměstnanosti je odpor k zavádění nových technologií obzvláště silný. SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Této problematice se věnuje spousta sociologů, psychologů i ekonomů. Existuje spousta odborných publikací, které řeší sociální či psychologické důsledky nezaměstnanosti. Pokusme se je vyjmenovat. - Nezaměstnanost vede ke ztrátě svobody a sociálnímu vyloučení. Lidé sice získávají podporu ze sociálního pojištění, nemají však možnost se svobodně rozhodovat a pociťují to jako velké strádání. - Nezaměstnanost má negativní psychologické důsledky. Může způsobit intenzivní utrpení a mentální agónii (dokonce sebevraždy). - Nezaměstnaní mohou upadat do rezignace a pasivity. - Nezaměstnanost může vést ke zhoršování zdravotního stavu, ke klinicky zjistitelným nemocem a k vyšší míře úmrtnosti. 12

13 - Nezaměstnanost může způsobovat pocity beznaděje a zhroucení motivace. - Nezaměstnanost může zpřetrhat mnoho zdánlivě pevných vztahů mezi lidmi a vést k narušení života rodin. - Vyloučení z organizovaného pracovního života je samo o sobě pociťováno jako vážná újma a krize identity. - Společnost se rozděluje mezi většinu lidí, pro které je zaměstnání základnou pro smysluplný život a menšinou zavržených (ztráta sociálních hodnot a odpovědnosti). - Nezaměstnanost postihuje různé lidi nerovnoměrně zhoršuje vyhlídku na integraci menšin do hlavního proudu společnosti (nerovnost na základě rasy, pohlaví, národnosti). - Nezaměstnanost způsobuje negativní postoje vůči systému. - Nezaměstnanost může vést k alkoholismu, popř. k jiné závislosti. - Nemožnost získávat prostředky k životu legální činností může vést k rostoucí kriminalitě. 1.7 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Politika zaměstnanosti představuje součást hospodářské politiky státu, která usiluje o dosažení rovnováhy mezi nabídkou práce a poptávkou po práci. Jedná se o soubor nástrojů, jejichž realizace motivuje zaměstnané, nezaměstnané a zaměstnavatele k jistému chování na trhu práce. Cílem je pochopitelně snížení nezaměstnanosti. Politiku zaměstnanosti můžeme dělit podle několika hledisek: 1. Na makroekonomickou a regionální 2. Na aktivní a pasivní 3. Orientovanou na nezaměstnané osoby a orientovanou na zaměstnané osoby 1a) MAKROEKONOMICKÁ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI - Tzv. velká politika zaměstnanosti. - Působí víceméně plošně především na straně poptávky. - Je závislá na zaměření celé hospodářské politiky státu. - Je zaměřená hlavně na odstranění příčin. 13

14 1b) REGIONÁLNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI - Tzv. malá politika zaměstnanosti. - Někdy se nazývá politikou trhu práce. - Řeší důsledky existující nerovnováhy na určitém trhu práce. - Je zaměřena na řešení konkrétních situací v konkrétních regionech. 2a) AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří: - školení a rekvalifikace, - programy pro mladé a absolventy, - programy pro zdravotně handicapované osoby, - subvence a dotace v soukromém sektoru, popř. daňové úlevy, - podpora nezaměstnaným, kteří chtějí podnikat, - přímá tvorba pracovních míst (veřejně prospěšné práce). 2b) PASIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Mezi nástroje pasivní politiky zaměstnanosti patří: - vyplácení hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, - předčasný odchod do důchodu (popř. zkracování pracovní doby). 3a) POLITIKA ORIENTOVANÁ NA NEZAMĚSTNANÉ OSOBY i. Opatření zaměřená na získání a změnu kvalifikace - získávání teoretických vědomostí a pracovních dovedností. ii. Pomoc při začleňování osob na trh práce - poskytování zaměstnavatelům dotace ke mzdám nebo daňová zvýhodnění v případě, že zaměstnavatel zaměstná nezaměstnanou osobu. iii. Pomoc při založení podniku - např. poskytnutí peněžní sumy, refundace z úroků investičních nákladů apod. (v případě, že nezaměstnaný začne samostatně podnikat). iv. Veřejně prospěšné práce - orientované na veřejné zájmy, 14

15 - místa často vytvářejí obce (městské obvody) a slouží ke krátkodobému umístění uchazečů o zaměstnání, - zaměstnavateli jsou po určitou dobu plně nebo částečně hrazeny náklady spojené se zaměstnáváním nezaměstnaných. 3b) POLITIKA ORIENTOVANÁ NA ZAMĚSTNANÉ OSOBY i. Opatření zaměřená na získání a změnu kvalifikace ii. Zkrácení normální pracovní doby a životní pracovní aktivity - možnost práce na částečný pracovní úvazek (aniž by na to doplácela osoba např. ztrátou sociální ochrany), - umožnění předčasného odchodu do důchodu. 1.8 DODATEK: SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI V ČR Systém služeb zaměstnanosti v České republice tvoří Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřady práce. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti výkonem následující činností. V žádném případě se neučte tento výčet nazpaměť! Stačí když budete schopni uvést několik činností, které provádí toto ministerstvo v oblasti nezaměstnanosti. 1. Řídí Úřady práce. 2. Vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, včetně ukládání pokut. 3. Spravuje prostředky na zabezpečování státní politiky zaměstnanosti a rozhoduje o jejich použití. 4. Soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, zpracovává prognózy vývoje zaměstnanosti a přijímá opatření na ovlivnění nabídky práce a poptávky po práci, včetně usměrňování pracovních sil ze zahraničí. 5. Zpracovává koncepce státní politiky zaměstnanosti, které předkládá vládě. 6. Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy při tvorbě návrhů programů opatření pro umísťování zaměstnanců, uvolňovaných v důsledku strukturálních změn. 7. Zpracovává v součinnosti s dalšími orgány státní rekvalifikační programy. 15

16 8. Uděluje a odnímá povolení fyzickým a právnickým osobám k výkonu zprostředkování zaměstnání za úhradu. 9. Rozvíjí mezinárodní vztahy a zároveň zabezpečuje provádění závazků z nich vyplývajících. ÚŘADY PRÁCE Představují základní územní orgán služeb zaměstnanosti, vykonává následující činnosti. Opět stačí, když budete mít alespoň základní přehled. 1. Informuje občany o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy, rekvalifikace apod. 2. Informuje zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil. 3. Zprostředkovává uchazečům a zájemcům, kteří mají trvalý pobyt v jeho územním obvodu vhodné zaměstnání. 4. Poskytuje občanům poradenské služby spojené se zaměstnáním, volbou povolání apod. 5. Organizuje, zabezpečuje a usměrňuje rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání. 6. Vede evidenci volných pracovních míst, evidenci uchazečů o zaměstnání, evidenci vydaných pracovních povolení cizincům. 7. Provádí kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, včetně ukládání pokut. 8. Hospodaří s prostředky na státní politiku zaměstnanosti. 9. Sleduje a hodnotí stav trhu práce a zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém územním obvodu a činí opatření k ovlivňování nabídky a poptávky na trhu práce (může například vyžadovat od zaměstnavatelů informace o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti). 10. Podněcuje a hmotně podporuje vytváření veřejně prospěšných prací ve svém obvodě. 11. Projednává se zaměstnavateli na základě jejich informací umísťování uvolněných zaměstnanců při strukturálních změnách, racionalizačních opatřeních apod. 12. Rozhoduje o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. 13. Rozhoduje o přiznání, nepřiznání, odejmutí, zastavení nebo vrácení výplaty hmotného zabezpečení. 14. Rozhoduje o vydání a odnětí povolení k zaměstnávání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí. 16

17 KORESPONDENČNÍ ŮKOL 1: Následující data ukazují toky na trhu práce v průběhu jednoho roku. Na začátku roku byla celková pracovní síla lidí, z toho bylo 2900 lidí nezaměstnaných lidí ztratilo naději, že najdou práci. Přestali ji hledat lidí bylo propuštěno z práce lidí z práce odešlo do důchodu lidí odešlo z práce samo a práci hledají původně nezaměstnaných bylo přijato do práce absolventů škol hledá své první zaměstnání lidí, kteří nebyli vedeni jako nezaměstnaní bylo přijato do práce. a) Kolik pracovníků se připojilo k nezaměstnaným v průběhu roku? b) Kolik lidí bylo vyřazeno ze skupiny nezaměstnaných? c) Kolik lidí se připojilo k pracovní síle? d) Kolik lidí opustilo skupinu ekonomicky aktivních? e) Jak se změnila velikost skupiny nezaměstnaných? f) Určete velikost pracovní síly na konci roku. g) Určete velikost skupiny nezaměstnaných na konci roku. h) Vypočtěte míru nezaměstnanosti na začátku a na konci roku. KONTROLNÍ OTÁZKY A ÚLOHY 1. V zemi žije 80 miliónů obyvatel. 45 miliónů obyvatel je zaměstnaných, 4,2 miliónů je nezaměstnaných. Kolik je míra nezaměstnanosti? 2. Specifická míra nezaměstnanosti je oproti obecné míře nezaměstnanosti vyšší nebo nižší? 3. Jak se liší pohled liberálních ekonomů a Keynesiánců na příčiny nezaměstnanosti? 4. Jaké znáte problémové skupiny osob z pohledu uplatnitelnosti na trhu práce? Co můžete říci o jejich specifické míře nezaměstnanosti? 5. Jaké znáte nástroje aktivní politiky zaměstnanosti? 6. Jaké jsou nejvážnější důsledky nezaměstnanosti pro společnost z ekonomického hlediska? 17

18 7. Čím je charakteristická frikční nezaměstnanost? Co může být její příčinou? 8. Co jsou to veřejně prospěšné práce? 9. Co je příčinou cyklické nezaměstnanosti? 10. Může být politika zaměstnanosti směřována i na zaměstnané osoby? Jakými nástroji? 11. Jaký vliv na příjmovou a výdajovou stránku státního rozpočtu má zvýšení nezaměstnanosti? Vysvětlete. 12. Co si představíte pod tvrzením: Trh práce je málo pružný 13. V dané zemi se zvýšila nezaměstnanost. Zároveň zde byl velký počet pracovních míst. O jakou nezaměstnanost se zřejmě jedná? Vysvětlete 14. Může sezónní nezaměstnanost postihnout i sektor služeb? Vysvětlete. Uveďte příklad. KORESPONDENČNÍ ÚKOL 2: V které zemi Evropské unie je nejvyšší míra nezaměstnanosti? V které naopak nejnižší? Jaká je pozice České republiky? 18

19 2 FUNGOVÁNÍ TRHU PRÁCE STUDIJNÍ CÍLE Po prostudování kapitoly budete umět popsat fungování trhů práce, budete vědět jak se vytváří poptávka po práci a nabídka práce. Pochopíte k čemu vedou změny poptávky a nabídky na trhu práce a co je příčinou těchto změn. OBSAH KAPITOLY - trh práce základní pojmy - poptávka na trhu práce chování firmy, individuální a tržní poptávka - nabídka práce chování jednotlivce, individuální a tržní nabídka práce - fungování trhu práce, střet nabídky a poptávky na trhu práce - minimální mzda - diskriminace na trhu práce - produktivita práce 2.1 TRH PRÁCE Člověk uspokojuje své potřeby spotřebou statků. Aby mohl statky spotřebovávat, musí je vyrobit. Výroba je proces přeměny vstupů (výrobních faktorů) ve výstupy (výrobky a služby). K výrobě jsou tedy nezbytné výrobní faktory. Jedním z výrobních faktorů je práce (dále patří mezi výrobní faktory půda, resp. přírodní zdroje a kapitál). PRÁCE Slovo práce používáme takřka denně v různých pádech a souvislostech. Co to je práce? Pro naše potřeby ji můžeme popsat takto: - Každý druh manuální nebo duševní činnosti, který je v tržní ekonomice potřebný k produkci výrobků a služeb. - Je to cílevědomá činnost, jejímž nositelem je člověk. - Pro většinu lidí je to nejdůležitější prostředek k získávání důchodu (příjmu). 19

20 TRH PRÁCE Také trh práce je velmi frekventovaný pojem, přesto mnoho lidí neví o co se jedná.!! Trh práce je místo, kde se střetává nabídka práce s poptávkou po práci. Na straně poptávky stojí firmy, které si pracovní sílu kupují, resp. pronajímají. Na straně nabídky stojí domácnosti (jednotlivci), kteří práci nabízejí (prodávají) nabízejí svůj lidský kapitál. Cenou práce je mzda, resp. mzdová sazba. Výsledkem střetů nabídky a poptávky na trzích práce je rozmístění různých osob do různých zaměstnání za různé mzdy. Jednotlivé trhy práce (trh zedníků, pekařů, ) fungují v podstatě jako trhy výrobků a služeb. Tzn. na základě střetu nabídky a poptávky se vytváří rovnovážná cena (mzda, mzdová sazba). 2.2 POPTÁVKA NA TRHU PRÁCE Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1 na straně poptávky na trhu práce stojí firmy. Jistě víte co je to firma a jaký má cíl. Firma je subjekt, který nakupuje vstupy (mj. i práci), přeměňuje je na výstupy, které pak prodává. Výroba statků je v tržní ekonomice možná pouze za předpokladu, že výrobce nakoupí na trhu výrobní faktory.!!! Hlavním cílem firmy je maximalizace zisku. POPTÁVKA PO PRÁCI Poptávka po práci je vztah mezi různými mzdovými sazbami a množstvím poptávané práce. Trh práce je úzce propojen s trhy výrobků a služeb. Poptávka po daném vstupu je závislá na poptávce po výstupech, na jejichž výrobu se vstup používá. Tzn. poptávka po práci je poptávkou odvozenou (závisí na poptávce po výrobcích a službách, které se pomocí dané práce vyrábí). CHOVÁNÍ FIRMY Jak se firma chová při nákupu výrobních faktorů? Kolik firma nakoupí jednotek výrobního faktoru, resp. kolik pracovníků zaměstná? Uvedli jsme, že cílem firmy je maximalizace zisku. To znamená, že racionálně se chovající firma nakoupí takové množství výrobního faktoru (zaměstná tolik pracovníků), při kterém je zisk maximální. 20

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

NEZAMĚSTNANOST. Nezaměstnanost bychom si mohli hned v úvodu velice zjednodušeně definovat jako nevyužití. Trh práce

NEZAMĚSTNANOST. Nezaměstnanost bychom si mohli hned v úvodu velice zjednodušeně definovat jako nevyužití. Trh práce NEZAMĚSTNANOST Nezaměstnanost bychom si mohli hned v úvodu velice zjednodušeně definovat jako nevyužití faktoru práce. Trh práce Trh práce je charakterizován jako střetávání tržní poptávky po práci a tržní

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Studijní text. Vzdělávací cíl: Seznámit studenty s nezaměstnaností, jejími příčinami, druhy a formami.

Studijní text. Vzdělávací cíl: Seznámit studenty s nezaměstnaností, jejími příčinami, druhy a formami. Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Participace na trhu práce a nezaměstnanost Vzdělávací

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Test Trh práce. 4. Vyjmenujte všechny výrobní faktory v procesu výroby. Uveďte praktický příklad výrobních faktorů při pečení chleba.

Test Trh práce. 4. Vyjmenujte všechny výrobní faktory v procesu výroby. Uveďte praktický příklad výrobních faktorů při pečení chleba. Test Trh práce 1. Co je to práce? 2. Jaká je cena lidské práce? 3. Vyjmenujte faktory ovlivňující cenu práce. 4. Vyjmenujte všechny výrobní faktory v procesu výroby. Uveďte praktický příklad výrobních

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Pracovní list Trh práce

Pracovní list Trh práce Pracovní list Trh práce Pracovní síly ČSÚ sleduje podle několika různých hledisek: - podle vykonávaného zaměstnání (jakou práci dělají) - podle odvětvových sektorů (kde pracují) - podle dosažené kvalifikace

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_238_VES_18 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Trh výrobních faktorů

Trh výrobních faktorů Trh výrobních faktorů Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Trh primárních výrobních faktorů Základní pojmy: Celkový fyzický produkt (Total Physical Product,TPP); Mezní fyzický produkt (MPP); Příjem z mezního

Více

EKONOMIKA Nezaměstnanost vznik, příčiny

EKONOMIKA Nezaměstnanost vznik, příčiny Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nezaměstnanost

Více

Rozklad cyklických a strukturálních šoků pomocí Beveridgeovy křivky. Kamil Galuščák, ČNB Smilovice, 17.5.2004

Rozklad cyklických a strukturálních šoků pomocí Beveridgeovy křivky. Kamil Galuščák, ČNB Smilovice, 17.5.2004 Rozklad cyklických a strukturálních šoků pomocí Beveridgeovy křivky Kamil Galuščák, ČNB Smilovice, 17.5.2004 B-křivka (leden 1993 - duben 2004) 115000 105000 počet volných pracovních míst 95000 85000 75000

Více

Inflace a nezaměstnanost. Inflace

Inflace a nezaměstnanost. Inflace = projevy makroekonomické nerovnováhy Inflace a nezaměstnanost Inflace Inflace = růst cenové hladiny Deflace = pokles cenové hladiny Akcelerovaná inflace = zvyšování míry inflace Dezinflace = snižování

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

7.kaptola Nezaměstnanost

7.kaptola Nezaměstnanost 7.kaptola Nezaměstnanost V této kapitole se seznámíte: Kdo je vůbec z pohledu ekonomie nezaměstnaný, S výpočtem míry nezaměstnanosti S jednotlivými typy nezaměstnanosti, S dlouhodobě udržitelnou nezaměstnaností

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více