Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04."

Transkript

1 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/ CLIL Matematika

2 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 1 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Seznámení se základními pojmy planimetrie Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti - 1 -

3 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - rozumí pojmům bod, přímka, úsečka, polopřímka, čím jsou určeny - vyjadřuje souvislosti mezi body, přímkou, polopřímkou úsečkou - určí osu úsečky, zná vlastnosti - rozumí slovnímu zadání úloh (zvládá základní slovní zásobu v AJ související se základními pojmy planimetrie) - rozumí obsahu jednotlivých zadání úloh autentických materiálů (např. webové stránky matematiky v AJ) Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny 1-2 -

4 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny a motivace. Je to úvodní hodina do kapitoly planimetrie. Studenti se seznámí s tímto pojmem a s anglickou slovní zásobou s níž budou pracovat s učitelem v hodinách a v pracovních listech po více vyučovacích jednotek. Ukázka možné konverzace T - teacher S students T: Hello everybody, sit down, please. Let s see who is absent. Oh, Martin is absent again. Is Peter here? Zdravím vás všechny, posaďte se prosím. Podívejme se kdo chybí. Aha, Martin zase chybí. Je tu Petr? S: Yes, I am. Ano. T: OK, thanks. Let s begin this lesson. Today we are going to speak about planimetrie. Dobře, díky. Začněme. Dnes budeme hovořit o planimetrii

5 Řešení: Eukleidés Řešení: bod, úsečka, polopřímka, rovina, úhel,. Metodická poznámka Otevírá se nová obsáhlejší kapitola v matematice (planimetrie-geometrie) a je zde poměrně mnoho nových slov, potřebných od samého začátku, které studenti v angličtině neznají. Podstatná část vocabulary uvedené v této vyučovací jednotce bude nosná pro další hodiny zabývající se geometrií a dále pak stereometrií. Proto v této vyučovací jednotce budeme věnovat více času novým anglickým slovíčkům než ve vyučovacích jednotkách následujících. Ukázka možné konverzace T: Teacher S: Student T: John, hand out these worksheets, please. Now students, take worksheet 1 and look at English vocabulary we need for planimetry. Does anybody know the Czech meaning of any words they are on the list? T: Honzo, rozdej prosím, školní pracovní listy. Nyní studenti vezměte si pracovní list 1a podívejte se na slovní zásobu, kterou potřebujeme pro planimetrii. Ví někdo český význam některých slov na seznamu? - 4 -

6 S: Planimetry is planimetrie, different is různý, geometry is geometrie.. T: Great, you probably know more than half of them! So let s do task 1, it s matching the Czech words with the English words. Work in pairs, please. T: Výborně, vy možná znáte i víc než polovinu slov. Tak tedy udělejme úkol 1, to je přiřazení českých slov k anglickým. Metodická poznámka Učitel monitoruje průběh plnění úkolu 1, pomáhá studentům cca 5 minut. Potom projde abecedně seznam slovíček, studenti opakují anglicky každé slovíčko a přiřadí pokud ví české slovo. Učitel doplní. Task 1: Match the Czech words with English words. Řešení: - 5 -

7 angle /æŋɡ(ə)l/ úhel axis /æksɪs/ osa central /sentrəl/ středový chord /kɔː(r)d/ tětiva equal /iːkwəl/ shodný corresponding /,kɒrɪ spɒndɪŋ/ souhlasný determined /dɪ tɜː(r)mɪnd/ určen diameter /daɪ æmɪtə(r)/ průměr different /dɪfrənt/ odlišný divide /dɪ vaɪd/ rozdělit examine /ɪɡ zæmɪn/ zkoumat external point /ɪk stɜː(r)n(ə)l pɔɪnt/ vnější bod final point /faɪn(ə)l/ krajní bod geometry /dʒiː ɒmətri/ geometrie inner point /ɪnə(r)/ vnitřní bod line /laɪn/ přímka obtuse angle /əbtjuːs/ tupý úhel open segment /seɡmənt/ otevřená úsečka parallel /pærəlel/ rovnoběžný plane /pleɪn/ rovina planimetry planimetrie point /pɔɪnt/ bod property /prɒpə(r)ti/ vlastnost radius /reɪdiəs/ poloměr ray /reɪ/ polopřímka segment /seɡmənt/ úsečka segment inner vnitřek úsečky segment lenght /leŋθ/ délka úsečky shape /ʃeɪp/ tvar, útvar space /speɪs/ prostor start /stɑː(r)t/ počátek vertex /vɜː(r)teks/ vrchol Ukázka možné konverzace T: Now, to get familiar with the new vocabulary, let s do task 2 and 3 on worksheet 1. Work in pairs. T: Nyní abychom se více seznámily s novou slovní zásobou, udělejme úkol 2 a 3 na pracovním listu 1. Pracujte ve dvojicích. Metodická poznámka Studenti vypracovávají tyto dvě úlohy, sdělují si svá řešení, pomáhají si. Učitel monitoruje, sleduje jednotlivé dvojice, pomáhá. Na závěr sdělí řešení. Task 2: Řešení : - 6 -

8 Task 3: Řešení: - 7 -

9 Metodická poznámka Nyní je krátký čas pro shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů), zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework - 8 -

10 Ukázka možné konverzace T: That s all about planimetry for today. Let s set homework for the next lesson. It s task 3 on worksheet 1. Are there any questions? No? So, let s close today s lesson. Thanks for your attention. See you on Wednesday. To je pro dnešek vše o planimetrii. Zadejme si domácí úkol na příští hodinu. Je na pracovním listu 1, úkol 4. Nějaké dotazy? Ne? Tak uzavřeme dnešní hodinu. Děkuji za pozornost. Nashledanou ve středu. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

11 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 2 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Seznámení se s pojmy polorovina, úhel a dvojice úhlů Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

12 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - umí definovat polorovinu, konvexní a nekonvexní úhel - určí hraniční přímku a vnitřní body poloroviny - jednoznačně určí vnitřní body úhlů - používá poznatky o vedlejších, vrcholových a pravých úhlech - určí ostrý a tupý úhel a zná měření úhlů - rozumí slovnímu zadání úloh v AJ (zvládá základní slovní zásobu související s tématem polorovina, úhel a dvojice úhlů v AJ) Viz slovní zásoba uvedená v Popisu vyučovací hodiny

13 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Za předpokladu absolvování 1.vyučovací hodiny (úvod do planimetrie) se v této hodině pokračuje s výkladem pojmů polorovina, úhel a dvojice úhlů. Učitel vybere domácí úkol (Home Worksheet), poskytne studentům School Worksheets na tuto druhou vyučovací jednotku a na úkolu 1 zopakuje minulou látku. Ukázka možné konverzace T teacher S - student T: Good morning, students, sit down, please. Oh, you are all here today. That s great So, let s begin the lesson. Martin, what s the problem? Dobrý den studenti, posaďte se prosím. výborně, jste všichni zde dnes. Tedy začněme hodinu. Martine, co je? S: I am sorry, I don t have my homework. Omlovám se, nemám úkol. T: Have you done it? Udělal jsi ho? S: Sure, I just don t have it here. Jistě, jen ho nemám tady. T: OK, bring it next lesson. Dobře, přines ho příští hodinu. S: Sure, thank you. Jistě, děkuji. T: Students, today we are going to speak about things like polorovina, úhly a dvojice úhlů

14 First, Peter, collect Home Worksheets and you John, hand out the School Worksheets and Home Worksheets for today s lesson. So, ready? Let s repeat last topic a bit. Take your School Worksheets. Look at Task 1. Studenti, dnes budeme hovořit o pojmech jako polorovina, úhly a dvojice úhlů. Nejdřív Petře seber prosím domácí pracovní listy a ty Honzo, rozdej školní pracovní listy a domácí pracovní listy na dnešní hodinu. Tak, připraveni? Zopakujme si trochu minulé téma. Vezměte si školní pracovní list. Podívejte se na úlohu 1. Task 1: Draw line p and choose three different points on it in order A, B, C. Write down all rays and segments determined by the three points. Řešen úkolu 1 ze školního pracovního listu 2: Metodická poznámka Učitel vyzve k vypracování studenty. Ti pracují každý sám a učitel moderuje, pomáhá. Na závěr se studenti střídají v zapisování řešení na tabuli. Ukázka možné konverzace T: OK, so now let s look at the new vocabulary. Look on your school worksheets task 2 and repeat after me, please. Dobře, a teď se podíváme na novou slovní zásobu. Podívejte se do vašich školních pracovních listů na úkol 2 a opakujte po mě, prosím. Task 2: Pronounce the words. acute /ə kjuːt/ arm /ɑː(r)m/ border /bɔː(r)də (r)/ circular measure /sɜː(r)kjʊlə (r) meʒə (r)/ coincidence /kə ʊ ɪnsɪd(ə )ns/ degree /dɪ ɡriː/ half-plane /hɑːf/ opposite /ɒpə zɪt/ pair /peə (r)/ reflex /riːfleks/ ostrý (úhel) rameno (úhlu) hranice oblouková míra shodnost stupeň (úhlový) polorovina opačný dvojice nekonvexní (úhel)

15 right /raɪt/ round /raʊnd/ salient /seɪliə nt/ supplementary /sʌplɪ ment(ə )ri/ vertical /vɜː(r)tɪk(ə )l/ zero /zɪə rə ʊ/ pravý (úhel) plný (úhel) konvexní (úhel) vedlejší (úhel) vrcholový (úhel) nulový (úhel)

16 Metodická poznámka Nyní je krátký čas pro shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů), zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Ukázka možné konverzace T: Today it s all about half-plane, angles and pairs of angles. Homework is on your home worksheet as Homework 1: Translate into Czech. Thank you for your attention. See you Dnes je to vše o polorovině, úhlech a dvojicích úhlů. Úkol máte na domácím pracovním listu jako úkol 1: přeložte do češtiny. Děkuji vám za pozornost. Nashledanou Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

17

18 ; Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 3 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Dvě přímky a jejich vlastnosti Cíl vyučovací hodiny Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

19 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - umí klasifikovat dvě přímky vzhledem k jejich vzájemné poloze - využívá poznatky plynoucí z polohy dvou přímek - používá poznatky pro úhly, vzniklé různou polohou dvou přímek, umí je pojmenovat - rozumí slovnímu zadání úloh (zvládá základní slovní zásobu v AJ související s tématem dvou přímek) - čte nahlas plynule a foneticky správně v AJ texty související s tématem dvou přímek Viz slovní zásoba uvedená v Popisu vyučovací hodiny

20 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny. Bude krátké opakování poznatků z předešlé hodiny na probrání domácího úkolu. Poté dokončení kapitoly polorovina, úhly a dvojice úhlů, dnes kapitolou Dvě přímky. Tedy seznámení s novou slovní zásobou, nová látka a procvičení. Ukázka možné konverzace T teacher S student T: Hello students, sit down, please. You are all here again. That s great. So, let me begin today s lesson. We will speak about Two lines. And first let s look at your homework to check the knowledge from the previous lesson. Was it easy to translate the text? Zdravím vás studenti, posaďte se prosím. Jste tu opět všichni, to je skvělé. Dovolte mi tedy začít dnešní hodinu. Budeme mluvit o dvou přímkách. A nejdříve se podíváme na váš úkol abychom zkontrolovali znalosti z minulé hodiny. Bylo to lehké přeložit ten text? S: Sure, but Jistě, ale Task 1: Pronounce the words. coincidental lines /kə ʊ,ɪnsɪ dent(ə )l/ deviation /,diːvi eɪʃ(ə )n/ distance /dɪstə ns/ foot of perpendicular line /fʊt/ non-parallel lines /nɒn/ parallel lines /pærə lel/ totožné přímky odchylka vzdálenost pata kolmice různoběžky rovnoběžky

21 perpendicular /,pɜː(r)pə n dɪkjʊlə (r)/ perpendicular line plane strip /pleɪn strɪp/ kolmý kolmice rovinný pás

22 Ukázka možné konverzace T: And now let s practise a bit today s new topic in task 2. Does anybody have any questions? If not, let s begin task 2. A teď si trochu procvičme to, co jsme se dnes dozvěděli, na úkolu 2. Má někdo nějaké otázky? Pokud ne, dejme se do úkolu

23 Metodická poznámka Studenti pracují dohromady, vzájemně si pomáhají, učitel monitoruje, prochází mezi žáky, případně napíše na tabuli jednotlivé výsledky. Opět je krátký čas na zhodnocení práce (autoevaulace studentů), shrnutí hodiny a dotazy, zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework

24 Ukázka možné konverzace T: It s all for today. You have got the homework, there are no more questions, so thank you for your attention. Enjoy the veekend. See you on Monday. To je pro dnešek vše. Úkol máte, dotazy už nejsou, tak vám děkuji za pozornost. Užijte si víkend. Nashledanou v pondělí. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

25 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 4 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Trojúhelník a jeho prvky Cíl vyučovací hodiny Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

26 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - čte, určuje, zapisuje, anglicky pojmenuje vrchol a stranu trojúhelníku, vnitřní a vnější uhly trojúhelníku - rozumí slovnímu zadání geometrických úloh o trojúhelníku(zvládá základní slovní zásobu) - - rozhodne o existenci trojúhelníku z trojúhelníkové nerovnosti a ze součtu úhlů v trojůhelníku určí při dvou úhlech úhel třetí - vyhledá v textu důležité informace, odvodí pravděpodobný význam nových slov v AJ Viz slovní zásoba uvedená v Popisu vyučovací hodiny

27 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny. Vybrání domácího úkolu. Seznámení se s novou slovní zásobou. Dnes na téma rovinných útvarů Trojúhelník. Ukázka možné konverzace T teacher S student T: Hello everybody, sit down, please. John, thank you for helping me with the books. Martin, tell me, please, who is missing today. Oh, Peter again. Is it all? Ok, we can begin the lesson. Today Let s look at new vocabulary on your school worksheet 4. Repeat after me, please. Zdravím vás, posaďte se, prosím. Honzo, děkuji ti za pomoc s knihami. Martině, řekni, prosím, kdo dnes chybí. Aha, zase Petr. Je to vše? Dobře, můžeme začít hodinu Dnes Podívejme se na novou slovní zásobu na školním pracovním listu 4. Opakujte po mě prosím. Task 1: Pronounce the words. apply /ə plaɪ/ to platit pro decide /dɪ saɪd/ rozhodnout equality /ɪ kwɒlə ti/ rovnost exist /ɪɡ zɪst/ existovat external angle /ɪk stɜː(r)n(ə )l vnější úhel æŋɡ(ə )l/ inequality /,ɪnɪ kwɒlə ti/ nerovnost inner angle /ɪnə (r) æŋɡ(ə )l/ vnitřní úhel remaining vertex /rɪ meɪnɪŋ zbývající vrchol

28 vɜː(r)teks/ side of /saɪd ə v/ strana (čeho) sum /sʌm/ součet triangle /traɪæŋɡ(ə )l/ trojúhelník Ukázka možné konverzace T: Now we have one task to solve. If there are no questions we can begin doing it. No questions, let s go. Look at task 2 on school worksheet 4. Work in pairs. Nyní máme vyřešit jednu úlohu. Pokud nejsou žádné dotazy můžeme začít. Žádné dotazy, tedy pojďme. Podívejte se na úlohu 2 na školním pracovním listu 4. Pracujte ve dvojicích

29 Ukázka možné konverzace T: Ok, there is another task, we can look at. Task 4 on school worksheet 4. Let s do it. Dobrá, máme ještě jeden úkol, na který se můžeme podívat. Úkol 4 ve školním pracovním listu 4. Udělejme ho. Task 4: In triangle ABC there are: Make order by measurement of rays AB, BC, AC. Řešení: Metodická poznámka Studenti pracují každý sám, učitel monitoruje a pomáhá kde je potřeba. Na závěr některý ze studentů předvede řešení. Je čas na krátké shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů), zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework Task 1: Řešení Ukázka možné konverzace

30 T: That s all for today. Are there any questions? If not, let me close the lesson. Thank you for your attention. Good bye, see you next lesson. To je pro dnešek vše. Jsou nějaké otázky? Pakliže ne, dovolte mi uzavřít hodinu. Děkuji za pozornost. Nashledanou příští hodinu. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

31 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 5 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Střední příčka, výška, těžnice trojúhelníka, obsah a obvod trojúhelníka Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

32 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - čte, určuje, zapisuje, anglicky pojmenovává střední příčku, těžnici, výšku a obsaha obvod trojúhelníku - načrtne tyto prvky - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty související s tématem trojúhelníků - rozumí slovnímu zadání geometrických úloh v AJ (zvládá základní slovní zásobu v AJ související s trojúhelníky) Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny

33 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny po absolvování vrchol, strana, úhel trojúhelníku pokračování na střední příčka, výška, těžnice trojúhelníka. Vybrání domácího úkolu, rozdání školních a domácích pracovních listů 5. Seznámení se s novou slovní zásobou. Ukázka možné konverzace T: Good morning, students. Sit down, please. Martin, could you open the window, both please, it s quite hot today. Thank you. First, who is missing, John? Nobody, great. Please collect home worksheets and Jane, hand out school and home worksheets 5, please. Ready? So let s begin the lesson. Today. Dobrý den studenti. Posaďte se prosím. Martine, mohl bys otevřít okno, obě prosím, dnes je teplo. Děkuji. Nejdříve, kdo chybí, Honzo? Nikdo, skvělé. Vyber domácí úkoly a ty Jano rozdej prosím školní a domácí pracovní listy 5. Připraveni? Tak začněme hodinu. Dnes Metodická poznámka Pro snazší navázání na další látku o trojúhelníku zopakuje se na jednom příkladu látka z minula. Učitel pomáhá přeložit zadání úlohy, aby bylo zcela jasné. Studenti řeší úlohu v angličtině, pomáhají si češtinou. Task 1: Triangle ABC has side a = 35 cm and side b = 18 cm. Find out qualifications for the third side. Řešení: Task 2: Pronounce the words. altitude to side a / æltɪ,tjuːd/ area /eə riə / výška na stranu a obsah, plocha

34 base of altitude centroid /sentrə ɪd/ median /miːdiə n/ midpoint / mɪd,pɔɪnt/ orthocenter /,ɔː(r)θə ʊ sentə (r)/ základna výšky těžiště těžnice střed ortocentrum

35 Metodická poznámka Nyní je čas na dotazy, na shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaluace studentů), zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework 1: Calculate triangle ABC area, if there is: a = b = c = 4 cm. Řešení: Ukázka možné konverzace T: For the homework use Herron s formula. And it s all for now. Any questions? If not, let s close today s lesson. Have a nice time in the mountains. I m looking forward to seeing you again. Good bye. V domácím úkolu použijte Herronův vzorec. A to je zatím vše. Nějaké otázky? Pakliže ne, uzavřeme hodinu. Mějte se hezky na horách. Těším se na vás po horách. Nashledanou. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN

36 MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

37 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 6 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Kružnice vepsaná, opsaná trojúhelníku, rozdělení trojúhelníků dle stran a úhlů Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

38 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba student - dokáže popsat kružnici, která je trojúhelníku opsaná a vepsaná - orientuje se a určí název trojúhelníku dle velikosti stran nebo velikosti úhlů - řeší aplikační úlohy na výpočet obsahu trojúhelníka jsou-li dány strany a ostatní prvky trojúhelníku - rozumí zadání slovní úlohy v AJ (zvládá základní slovní zásobu související s trojúhelníky) - čte nahlas plynule a foneticky zadání slovní úlohy a texty přiměřeného obsahu související s tématem trojúhelníků v AJ Viz slovní zásoba uvedená v Popisu vyučovací hodiny

39 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny dnes to bude kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku a dělení trojúhelníků dle stran a úhlů. Před novou látkou projdeme úkol z domácího pracovního listu 4. Ne všichni byli úspěšní v řešení. Poté spočítáme příklad na obsah trojúhelníku a uvedeme novou slovní zásobu. Opět vybrání domácího úkolu, rozdání domácího a školního pracovního listu 6. Ukázka možné konverzace T: Hello, students, sit down, please. John, who is missing today? Zdravím vás studenti, posaďte se prosím. S: Martin is apologizing for coming later. He is at the dentist. Nobody else is missing. Martin se omlouvá, přijde později. Je u zubaře. Nikdo jiný nechybí. T: Thank you. Let s start the lesson. Today we will check the homework from worksheet 4 inner triangle angles with sides measurement in 2 : 3 : 5. Then we will calculate a triangel area and then we will learn new vocabulary and learn something new about triangles. Děkuji. Začněme hodinu. Dnes zkontrolujeme úkol z pracovního listu 4 vnitřní úhly trojúhelníka se stranami v poměru 2 : 3 : 5. Potom vypočítáme obsah trojúhelníka a pak se podíváme na novou slovní zásobu a dovíme se něco nového o trojúhelnících. Metodická poznámka Studenti pracují ve dvojicích, učitel monitoruje a potvrdí správný postup. Nejrychlejší student znázorní příklad na tabuli a ve spolupráci s učitelem a ostatními studenty naznačí řešení. Učitel podle času uvede (či ne) další možné řešení úlohy. Pokud nestíhá, dává rozmyslet další řešení jako domácí úkol. Task 1: Calculate triangle ABC area, if there is a = 153cm, b = 97cm, v c = 72cm

40 Řěšení: Task 2: Pronounce new words. acute-angled /ə kjuːt æŋɡ(ə )lə d/ arm /ɑː(r)m/ base /beɪs/ by angles /baɪ æŋɡ(ə )lz/ by sides /baɪsaɪdz/ center of / sentə (r) ə v/ circle /sɜː(r)k(ə )l/ curcumcircle / sɜː(r)kə m,sɜː(r)k(ə )l/ diameter /daɪ æmɪtə (r)/ equilateral / iːkwɪlæt(ə )rə l/ inscribe circle /ɪn skraɪb/ isoscles /aɪ sʌsə liːz/ obtuse-angled /ə b tjuːs æŋɡ(ə )lə d/ radius /reɪdiə s/ right-angled /raɪt æŋɡ(ə )lə d/ scalene / skeɪliːn/ ostroúhlý rameno (troj.) základna dle úhlů dle stran střed kružnice kružnice opsaná průměr rovnostranný kružnice vepsaná rovnoramenný tupoúhlý poloměr pravoúhlý obecný, různostranný

41 Metodická poznámka Je čas na shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaluace studentů). A dále ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny

42 Ukázka možné konversace T: It s all for today. Are there any questions? No, so let s set homework. On your home worksheets you have two tasks. Look at what you are to do. Is it clear? Ok, so thank you for you attention and hard work today. Have a nice weekend. See you on Monday. Homework Task 1: Isoscles triangle ABC area is 30cm 2. It s base is side AB. Calculate the lenth of side AB, if the distance of centroid T and side AB is 4cm. Řešení: Task 2: Fill in the gaps with these words. equal scalene equiangular equal interior Řešení:

43 Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

44 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 7 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Aplikace teorie obecného trojúhelníku na příkladech, Pythagorova věta Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti Nová slovní zásoba Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny

45 Očekávané výstupy Pomůcky Student - rozliší odvěsny a přeponu v pravoúhlém trojúhelníku - rozumí odvození Pythagorovy věty - využívá poznatků o Pythagovově větě při výpočtu prvků pravoúhlého trojúhelníku - analyzuje a řeší úkol tím, že provede rozbor a formou náčrtku - rozhodne na základě výpočtu, zda trojúhelník zadaný třemi stranami je pravoúhlý - rozumí slovnímu zadání úlohy v AJ - zvládá základní slovní zásobu v AJ související s tématem Pythagorovy věty - čte nahlas plynule a foneticky texty přiměřené obsahu související s tématem Pythagorovy věty Pracovní list (School Worksheet ), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny aplikace předchozí látky na příkladech a nová látka - Pythagorova věta. Předtím kontrola domácího úkolu z domácího pracovního listu 5 a seznámení se s novou slovní zásobou. Ukázka možné konverzace T: Good morning, students. Oh, you are all her. That s great. So today we will try hard to solve some tasks using our knowledge about triangles and we also check

46 homework you did on worksheet 5. Then we will speak about Pythagoras and his theorem. Let s start. John, thak you for handing out the copies. Dobré ráno studenti. Jste všichni zde. To je skvělé. Tak, dnes se budeme snažit vyřešit nějaké úlohy pomocí znalostí, které máme o trojúhelnících a také zkontrolujeme domácí úkol z pracovního listu 5. Pak budeme mluvit o Pythagorovi a jeho větě. Jdeme na to. Honzo, děkuji za rozdání kopií. Task 1: What s the area S and the lenth of all three altitudes in triangle with a = 10cm, b = 8cm and c = 14cm? Řešení: Task 2: Solve it

47 Řešení: Ukázka možné konverzace T: You were doing well, thanks. Now let s speak several sentences about Pythagoras. Pythagoras was a Greek mathematician. He lived between 580 and 500B.C. He lived in southern Italy, where he set up Pythagorean school. He found out, for example, the sum of the interior angles of a triangle is equal to 180º. Pythagorean theorem knew in China before, but Pythagoras constructed the first proof. Vedli jste si dobře, děkuji. Teď si povězme pár vět o Pythagorovi. Pythagoras byl řecký matematik. Žil v letech 580 až 500 před naším letopočtem. Žil v jižní Itálii, kde založil Pythagorovskou školu. On například zjistil, že součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je roven 180º.Pythagorův teorém znali v Číně už před tím ale Pythagoras byl první kdo udělal důkaz. Metodická poznámka Studenti se vystřídali u tabule při řešení dvou úloh. Teď si může učitel zvolit dva simultání překladatele, kteří se budou střídat v překladu o Pythagorovi. Ostatní pomáhají se svými nápady na překlad

48 Task 3: Pronounce tne new words. diagram /daɪə ɡræm/ draw /drɔː/ hypotenuse /haɪ pɒtə njuːz/ leg /leɡ/ square /skweə (r)/ (number) theorem /θɪə rə m/ diagram, náčrt nakreslit, rýsovat přepona odvěsna druhá mocnina věta, teorem Task 4: What s the lenth of triangle ABC sides, if: right angle is at vertex C, t a = 8cm, t b = 12cm. See the diagram. Řešení:

49 Metodická poznámka Je opět čas na shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů). Zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Protože dnes jsme v hodině nestihli dopočítat Task 4, bude jako domácí úkol. Příště ho v rámci opakování zkontrolujem. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Ukázka možné konverzace T: It s higt time to close today s lesson. Finish Task 4 off as homework, please. Next lesson we will check it. Have a nice afternoon, see you on Thursday. Je nejvyšší čas ukončit hodinu. Dokončete prosím úlohu 4 jako domácí úkol. Příští hodinu to zkontrolujeme. Přeji vám hezké odpoledne, nashledanou ve čtvrtek. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

50

51 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 8 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Euklidovy věty, procvičení latky obecného trojúhelníka a vět Euklidových Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

52 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - rozumí Euklidovým větám a aplikuje je na příklady - na základě analýzy úlohy určí možnost použití Euklidových vět - rozumí zadání úloh v AJ (zvládá základní slovní zásobu související s tématem Euklidovy věty) - analyzuje a řeší úkol tím, že provede jednoduchý rozbor formou náčrtku - čte nahlas, plynule a foneticky správně v AJ texty přiměřeného obsahu souvisejícího s tématem Euklidovy věty Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny

53 Pomůcky Pracovní list (School Worksheet Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny Euklidovy věty a příklady. Předtím kontrola příkladu z předchozí hodiny, který měli studenti za domácí úkol dodělat tedy ze školního pracovního listu. Dále pak seznámení s novou slovní zásobou. Ukázka možné konverzace T: Hello, students, sit down, please. That s great you are all here. John, clean the whiteboard, please. Today we will speak about Euklide s theorems and we will meet new vocabulary. But first we check the homework from last lesson. Can anybody come to the whiteboard and write the homework on? Nobody? So Alice, it s your turn, come here. I don t want us to spend much time on this. Zdravím vás studenti. Je skvělé, že jste všichni zde. Honzo, prosím tě, smaž tabuli. tabuli. Dnes budeme mluvit o Euklidových větách a také se seznámíme s novou slovní zásobou. Ale nejdříve zkontrolujeme úkol z minulé hodiny. Chce jít někdo k tabuli a napsat úkol a napsat ho? Nikdo? Tak Alice, jsi na řadě, pojď. Nechci abychom na tom strávili příliš času. Task 1: Repeat new words after me. adjacent /ə dʒeɪs(ə )nt/ přilehlý construct /kə n strʌkt/ sestrojit determine /dɪ tɜː(r)mɪn/ určit foot (of height) /fʊt/ pata (výšky) run (the height) /rʌn/ spustit (výšku) segment /seɡmə nt/ úsek

54 Task 2: Řešení: Task 3: Find the smallest side. Řešení:

55 Task 4: The sides of a triangle have lenghts 2,4 and 5. What kind of triangle is it? Acute, right or obtuse? Řešení:

56 Task 5: Řešení: Metodická poznámka: Studenti vypracovávají jednotlivé úlohy. Učitel u každé úlohy kontroluje, zda je zadání jasné, případně společně se studenty přeloží.volí vypracování samostatně, ve dvojicích nebo frontálně u tabule. Monitoruje, pomáhá, upozorňuje na většinové chyby v postupu

57 Ukázka možné konverzace: T: Do the Task 3 on your own. Then change the task with your neighbour. Compare the solution. Udělejte úlohu 3 samostatně. Potom si prohoďte úlohu se sousedem. Porovnejte řešení. Metodická poznámka Po vyřešení úloh je čas na shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů). A protože nezbyl čas na vyřešení úlohy 5, bude zadána jako domácí úkol s tím, že v hodině byl se studenty probrán překlad zadání a v příští hodině úloha bude v rámci opakování zkontrolována. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Ukázka možné konverzace T: I think it s better not to start task 5. We have no chance to finish it. Have you got any questions? Jane? Myslím, že bude lépe když nezačneme úlohu 5. Nemáme možnost ji dokončit. Máte nějaké otázky? Jana? S: I don t understand. Nerozumím. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

58 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 9 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Shodnost a podobnost trojúhelníků Cíl vyučovací hodiny Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

59 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - rozumí větám sss, sus, usu, Ssu - analyzuje úlohu tím, že vytvoří jednoduchý náčrtek a správně určí řešení pomocí některé z vět o shodnosti či podobnosti trojúhelníků - rozumí pojmu poměr podobnosti trojúhelníků a aplikuje ho na příklady - rozumí zadání úloh v AJ (zvládá základní slovní zásobu v AJ související s tématem podobnost a shodnost trojúhelníků) - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu související s tématem shodnost a podobnost trojúhelníků Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny

60 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny shodnost a podobnost trojúhelníků. Opět nová slovní zásoba a taktéž kontrola domácího úkolu což byl task 5 ze školního pracovního listu. Ukázka možné konveerzace T: Good morning, students. Sit down, please. Who is absent today? James, it s your turn to tell me today. Dobrý den, studenti. Posaďte se prosím. Kdo dnes chybí? Jakube, ty máš dnes hlásit. S: Sorry. Just telling. Alice and George are missing. Omlouvám se.už hlásím. Alice a Jiří chybí. T: Thank you, James. Today we will check task 5 from previous lesson on school worksheets 8, we will meet new vocabulary you have on your school worksheets 9. The vocabulary belongs to the new topic Congruence and similarity of triangles (Shodnost a podobnost trojúhelníků). So let s start working. Děkuji, Jakube. Dnes si zkontrolujeme úkol 5 z předchozí hodiny na školních pracovních listech 8, podíváme se na novou slovní zásobu, kterou máte na školních pracovních listech 9. Slovní zásoba patří novému tématu a tím je shodnost a podobnost trojúhelníků.. Tak začněme pracovat. Task 1: Repeat these new words after me. congrunce /kɒŋɡruə nt/ corresponding /,kɒrɪ spɒndɪŋ/ denominator /dɪ nɒmɪ,neɪtə (r)/ shodnost odpovídající jmenovatel

61 diagram /daɪə ɡræm/ form /fɔː(r)m/ fraction /frækʃ(ə )n/ mean /miːn/ numerator / njuːmə,reɪtə (r)/ proportion /prə pɔː(r)ʃ(ə )n/ ratio /reɪʃiə ʊ/ schéma tvořit zlomek znamenat čitatel úměra poměr Řešení:

62 Řešení :

63 Řešení : Task 5 :

64 Řešení :

65 Metodická poznámka Je čas ukončit hodinu. Opět shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů). Zadání domácího úkolu. Rozloučení. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework : Řešení :

66 Task 2 : Řešení :

67 Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN

68 HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

69 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 10 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Mnohoúhelníky úvod, pravidelné mnohoúhelníky Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

70 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - čte, určuje, zspisuje anglicky pojmenuje jednotlivé pravidelné mnohoúhelníky - zná vlastnosti stran a úhlů v pravidelných mnohoúhelníkách a aplikuje to při výpočtu úloh - zná pojem konvexní a konkávní mnohoúhelník - rozumí slovnímu zadání úloh v AJ (zvládá základní slovní zásobu v AJ související s tématem mnohoúhelníky a pravidelné mnohoúhelníky) Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny

71 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny Vybrání domácího úkolu ke kontrole, kterou provede učitel a další hodinu upozorní na většinové nedostatky. Motivace. Seznámení se se slovní zásobou pro nové téma. Ukázka možné konverzace T: Hello everybody, sit down please. Let s see who is absent. Jane again. OK, is it all? So let s talk about today s topic- polygons, in Czech mnohoúhelníky. Do you think you could give the Czech names of these polygons?... Zdravím vás, posaďte se, prosím. Podívejme se kdo chybí. Opět Jana. Dobře, je to vše? Pojďme hovořit o dnešním tématu, kterým jsou mnohoúhelníky. Myslíte, že byste uměli přiřadit česká pojmenování k těmto několika mnohoúhelníkům?

72 Konvexní convex konkávní concave

73 - 72 -

74 Task 2: Repeat these new words after me. circumscribe / sɜː(r)kə m,skraɪb/ concave /kɒnkeɪv/ construct /kə n strʌkt/ convex /kɒnveks/ inscribe /ɪn skraɪb/ perimeter /pə rɪmɪtə (r)/ polygon /pɒlɪɡə n/ regular /ˈ reɡjʊlə (r)/ opsat konkávní sestrojit konvexní vepsat obvod mnohoúhelník pravidelný /,kwɒdrɪ læt(ə )rə l/ Task 3: For the circus k(s,r = 6cm) construct regular pentagon that is inscribed into the circus. What is the area and perimetr of the pentagon? Řešení:

75 Task 4: What regular polygon is it, if all its inner angles are 144? Řešení: Metodická poznámka Studenti se vystřídali u tabule, společně s ostatními řešili úlohy, učitel koordinuje, pomáhá. Je téměř konec hodiny čas na shrnutí probrané látky, zhodnocení práce (autoevaulace studentů), zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Ukázka možné konverzace T: You were doing well, thank you. It s all for today. Let s set homework. Jake, hand out the home worksheets. Look at the task 1. Does everybody understand the assignment? Any questions? No, so good bye, see you on Monday

76 Vedli jste si dobře, děkuji. To je pro dnešek všechno. Nyní si zadejme úkol. Jakube, rozdej prosím tě domácí pracovní listy. Podívejte se na úlohu 1. Rozumíte všichni zadání? Nějaké otázky? Ne, tak nashledanou v pondělí. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework Task 1: For the circus k(s,r = 6cm) construct regular hexagon inscribed into the circus. What is the area and perimeter of the hexagon? Řešení: Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

77 angle /æŋɡ(ə )l/ otevřená úsečka axis /æksɪs/ vnější bod central /sentrə l/ tvar, útvar chord /kɔː(r)d/ průměr equal /iːkwə l/ úhel Pracovní list: PL

78 corresponding /,kɒrɪ spɒndɪŋ/ zkoumat determined /dɪ tɜː(r)mɪnd/ přímka diameter /daɪ æmɪtə (r)/ počátek different /dɪfrə nt/ vnitřní bod divide /dɪ vaɪd/ polopřímka examine /ɪɡ zæmɪn/ rovina external point /ɪk stɜː(r)n(ə )l vlastnost pɔɪnt/ final point /faɪn(ə )l/ rovnoběžný geometry /dʒiː ɒmə tri/ tupý úhel inner point /ɪnə (r)/ planimetrie line /laɪn/ shodný obtuse angle /ə btjuːs/ krajní bod open segment /seɡmə nt/ úsečka parallel /pærə lel/ osa plane /pleɪn/ rozdělit planimetry poloměr point /pɔɪnt/ určen property /prɒpə (r)ti/ bod radius /reɪdiə s/ odlišný ray /reɪ/ souhlasný segment /seɡmə nt/ tětiva segment inner prostor segment lenght /leŋθ/ středový shape /ʃeɪp/ vnitřek úsečky space /speɪs/ délka úsečky start /stɑː(r)t/ vrchol vertex /vɜː(r)teks/ geometrie P L A N I M E T R I E School Worksheet Task 1: Match the Czech words with Englich words. Task 2:

79 Task 3:

80 Pracovní list : PL 2 P L A N I M E T R I E School Worksheet Task 1: Draw line p and choose three different points on it in order A, B, C. Write down all rays and segments determined by the three points. Task 2: Pronounce the words. acute /ə kjuːt/ arm /ɑː(r)m/ border /bɔː(r)də (r)/ circular measure /sɜː(r)kjʊlə (r) meʒə (r)/ coincidence /kə ʊ ɪnsɪd(ə )ns/ degree /dɪ ɡriː/ half-plane /hɑːf/ opposite /ɒpə zɪt/ pair /peə (r)/ reflex /riːfleks/ right /raɪt/ round /raʊnd/ salient /seɪliə nt/ supplementary /sʌplɪ ment(ə )ri/ vertical /vɜː(r)tɪk(ə )l/ zero /zɪə rə ʊ/ ostrý (úhel) rameno (úhlu) hranice oblouková míra shodnost stupeň (úhlový) polorovina opačný dvojice nekonvexní (úhel) pravý (úhel) plný (úhel) konvexní (úhel) vedlejší (úhel) vrcholový (úhel) nulový (úhel)

81 Pracovní list : PL 3 P L A N I M E T R I E - School Worksheet Task 1: Pronounce the words. coincidental lines /kə ʊ,ɪnsɪ dent(ə )l/ deviation /,diːvi eɪʃ(ə )n/ distance /dɪstə ns/ foot of perpendicular line /fʊt/ non-parallel lines /nɒn/ parallel lines /pærə lel/ perpendicular /,pɜː(r)pə n dɪkjʊlə (r)/ perpendicular line plane strip /pleɪn strɪp/ totožné přímky odchylka vzdálenost pata kolmice různoběžky rovnoběžky kolmý kolmice rovinný pás

82 Pracovní list: PL 4 P L A N I M E T R I E - School Worksheet Task 1: Pronounce the words. apply /ə plaɪ/ to platit pro decide /dɪ saɪd/ rozhodnout equality /ɪ kwɒlə ti/ rovnost exist /ɪɡ zɪst/ existovat external angle /ɪk stɜː n(ə )l vnější úhel æŋɡ(ə )l/ inequality /,ɪnɪ kwɒlə ti/ nerovnost inner angle /ɪnə æŋɡ(ə )l/ vnitřní úhel remaining vertex /rɪ meɪnɪŋ zbývající vrchol vɜː teks/ side of /saɪd ə v/ strana (čeho) sum /sʌm/ součet triangle /traɪæŋɡ(ə )l/ trojúhelník Task 4: In triangle ABC there are: Make order by measurement of rays AB, BC, AC

83 Pracovní list: PL 5 P L A N I M E T R I E - School Worksheet Task 1: Triangle ABC has side a = 35 cm and side b = 18 cm. Find out qualifications for the third side

84 Pracovní list: PL 6 P L A N I M E T R I E School Worksheet Task 1: Calculate triangle ABC area, if there is a = 153cm, b = 97cm, v c = 72cm. Task 2: Pronounce new words. acute-angled /ə kjuːt æŋɡ(ə )lə d/ arm /ɑː(r)m/ base /beɪs/ by angles /baɪ æŋɡ(ə )lz/ by sides /baɪsaɪdz/ center of / sentə (r) ə v/ circle /sɜː(r)k(ə )l/ curcumcircle / sɜː(r)kə m,sɜː(r)k(ə )l/ diameter /daɪ æmɪtə (r)/ equilateral / iːkwɪlæt(ə )rə l/ inscribe circle /ɪn skraɪb/ isoscles /aɪ sʌsə liːz/ ostroúhlý rameno (troj.) základna dle úhlů dle stran střed kružnice kružnice opsaná průměr rovnostranný kružnice vepsaná rovnoramenný

85 obtuse-angled /ə b tjuːs æŋɡ(ə )lə d/ radius /reɪdiə s/ right-angled /raɪt æŋɡ(ə )lə d/ scalene / skeɪliːn/ tupoúhlý poloměr pravoúhlý obecný, různostranný

86 Pracovní list: PL 7 P L A N I M E T R I E School Worksheet Task 1: What s the area S and the lenth of all three altitudes in triangle with a = 10cm, b = 8cm and c = 14cm?

87 Pracovní list : PL 8 P L A N I M E T R I E School Worksheet Task 1: Repeat new words after me. adjacent /ə dʒeɪs(ə )nt/ přilehlý construct /kə n strʌkt/ sestrojit determine /dɪ tɜː(r)mɪn/ určit foot (of height) /fʊt/ pata (výšky) run (the height) /rʌn/ spustit (výšku) segment /seɡmə nt/ úsek Task 2: Task 3: Find the smallest side. Task 4: The sides of a triangle have lenghts 2,4 and 5. What kind of triangle is it? Acute, right or obtuse? Task 5:

88 - 87 -

89 Pracovní list : PL 9 P L A N I M E T R I E - School Worksheet Task 1: Repeat these new words after me. congrunce /kɒŋɡruə nt/ corresponding /,kɒrɪ spɒndɪŋ/ denominator /dɪ nɒmɪ,neɪtə (r)/ diagram /daɪə ɡræm/ form /fɔː(r)m/ fraction /frækʃ(ə )n/ mean /miːn/ numerator / njuːmə,reɪtə (r)/ proportion /prə pɔː(r)ʃ(ə )n/ ratio /reɪʃiə ʊ/ shodnost odpovídající jmenovatel schéma tvořit zlomek znamenat čitatel úměra poměr

90 - 89 -

91 Task 5 :

92 - 91 -

93 Pracovní list: PL 10 P L A N I M E T R I E - School Worksheet Task 1: Task 2: circumscribe / sɜː(r)kə m,skraɪb/ concave /kɒnkeɪv/ construct /kə n strʌkt/ convex /kɒnveks/ inscribe /ɪn skraɪb/ polygon /pɒlɪɡə n/ regular /ˈ reɡjʊlə (r)/ opsat konkávní sestrojit konvexní vepsat mnohoúhelník pravidelný Task 3: For the circus k(s,r = 6cm) construct regular pentagon that is inscribed into the circus. What is the area and perimetr of the pentagon?

94 Task 4: What regular polygon is it, if all its inner angles are 144? Řešení:

95 Pracovní list: PL 1 P L A N I M E T R I E Home Worksheet Homework 1:

96 Pracovní list: PL 2 P L A N I M E T R I E - Home Worksheet Homework 1: Translate into Czech If you look around you, you will see angles everywhere. Angles are measured in degrees. A degree is a fraction of a circle-there are 360 degrees in a circle represented like this: 360º. You can think of a right angle as one-fourth of a circle, which is 360º divided by 4, or 90º. The right angle is thew most common angle-the edges of your notebook paper, stair steps, door facings, the edges of picture frames-all of these form right angles. Let s look at some other types of angles. A straight angle represents half of a circle. 360º divided by 2 equals 180º-that is a measure of a straight angel. An acute angel is any angle that measures less than 90º. An obtuse angle measures greater than 90º but less than 180º

97 Pracovní list: PL 3 P L A N I M E T R I E Home Worksheet

98 Pracovní list: PL 4 P L A N I M E T R I E Home Worksheet

99 Pracovní list: PL 5 P L A N I M E T R I E Home Worksheet Homework 1: Calculate triangle ABC area, if there is: a = b = c = 4 cm

100 Pracovní list: PL 6 P L A N I M E T R I E Home Worksheet Task 1: Isoscles triangle ABC area is 30cm 2. It s base is side AB. Calculate the lenth of side AB, if the distance of centroid T and side AB is 4cm. Task 2: Fill in the gaps with these words. equal scalene equiangular equal interior

CZ.1.07/1.3.04/04.0017

CZ.1.07/1.3.04/04.0017 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Chemie Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny

Více

CLIL Management IV. ročník

CLIL Management IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

CLIL Management III. ročník

CLIL Management III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management III. ročník III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

CLIL Marketing IV. ročník

CLIL Marketing IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Marketing IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MARKETING ZÁKLADY

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘ Í Č Í ANGLIČ TINA III GRAMATIKA A KONVERZACE U Č EBNÍ TEXT PRO DISTANČ NÍ FORMU VZDĚ LÁVÁNÍ MGR. ALENA MOULEOVÁ RNDR. ANNA

Více

CLIL Banka gramatika

CLIL Banka gramatika Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka gramatika Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_gramatika.rar

Více

Seznamte se s CLILem SBORNÍK Z K Getting to kno ONFERENCE w CLIL practices

Seznamte se s CLILem SBORNÍK Z K Getting to kno ONFERENCE w CLIL practices Seznamte se s CLILem SBORNÍK Getting to know Z KONFERENCE CLIL practices Seznamte se s CLILem Getting to know CLIL practices Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Odborná angličtina pro nelékařské zdravotnické profese. Markéta Poštulková

Odborná angličtina pro nelékařské zdravotnické profese. Markéta Poštulková Odborná angličtina pro nelékařské zdravotnické profese Markéta Poštulková OBSAH Úvod... 3 1 ZNAKY ODBORNÉHO TEXTU... 4 2 VÝSLOVNOST... 6 3 SLOVNÍ ZÁSOBA, SLOVNÍKY, USTÁLENÁ SPOJENÍ... 10 3.1 Slovní zásoba...

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

MATEMATIKA V ANGLIČTINĚ

MATEMATIKA V ANGLIČTINĚ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra matematiky MATEMATIKA V ANGLIČTINĚ diplomová práce Autor: Jana Vavřinová Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel Pech Prohlašuji, že jsem

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 21. 23. říjen 1998 Mariánské Lázně Obsah Úvodem 5 Plenární přednášky 7 Jiří Křen Možnosti školské matematiky při řešení praktických úloh... 9 František

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007. Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení

Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007. Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007 Content and Language Integrated Learning Obsahově a jazykově integrované učení Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ.1.07/1.1.10/03.0007

Více

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka témata Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_temata.rar

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK 5.1.2 Anglický jazyk ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK I. Obsahové vymezení Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Časová dotace daného předmětu činí 5 hodin týdně na 1. stupni a 4. hodiny týdně

Více

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY I N V E S T I C E D O R O Z VO J E VZ D Ě L ÁVÁ N Í ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY Metodická příručka k modulu projektové výuky cizích jazyků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S BILINGVNÍM PROGRAMEM

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S BILINGVNÍM PROGRAMEM ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S BILINGVNÍM PROGRAMEM OBSAH Matematika 1.- 5. ročník Výběrový seminář: Konverzace v angličtině 2.r., Hudební seminář 3.r. Anglický jazyk 6-9. ročník Francouzský jazyk 6.-

Více