Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04."

Transkript

1 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/ CLIL Matematika

2 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 1 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Seznámení se základními pojmy planimetrie Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti - 1 -

3 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - rozumí pojmům bod, přímka, úsečka, polopřímka, čím jsou určeny - vyjadřuje souvislosti mezi body, přímkou, polopřímkou úsečkou - určí osu úsečky, zná vlastnosti - rozumí slovnímu zadání úloh (zvládá základní slovní zásobu v AJ související se základními pojmy planimetrie) - rozumí obsahu jednotlivých zadání úloh autentických materiálů (např. webové stránky matematiky v AJ) Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny 1-2 -

4 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny a motivace. Je to úvodní hodina do kapitoly planimetrie. Studenti se seznámí s tímto pojmem a s anglickou slovní zásobou s níž budou pracovat s učitelem v hodinách a v pracovních listech po více vyučovacích jednotek. Ukázka možné konverzace T - teacher S students T: Hello everybody, sit down, please. Let s see who is absent. Oh, Martin is absent again. Is Peter here? Zdravím vás všechny, posaďte se prosím. Podívejme se kdo chybí. Aha, Martin zase chybí. Je tu Petr? S: Yes, I am. Ano. T: OK, thanks. Let s begin this lesson. Today we are going to speak about planimetrie. Dobře, díky. Začněme. Dnes budeme hovořit o planimetrii

5 Řešení: Eukleidés Řešení: bod, úsečka, polopřímka, rovina, úhel,. Metodická poznámka Otevírá se nová obsáhlejší kapitola v matematice (planimetrie-geometrie) a je zde poměrně mnoho nových slov, potřebných od samého začátku, které studenti v angličtině neznají. Podstatná část vocabulary uvedené v této vyučovací jednotce bude nosná pro další hodiny zabývající se geometrií a dále pak stereometrií. Proto v této vyučovací jednotce budeme věnovat více času novým anglickým slovíčkům než ve vyučovacích jednotkách následujících. Ukázka možné konverzace T: Teacher S: Student T: John, hand out these worksheets, please. Now students, take worksheet 1 and look at English vocabulary we need for planimetry. Does anybody know the Czech meaning of any words they are on the list? T: Honzo, rozdej prosím, školní pracovní listy. Nyní studenti vezměte si pracovní list 1a podívejte se na slovní zásobu, kterou potřebujeme pro planimetrii. Ví někdo český význam některých slov na seznamu? - 4 -

6 S: Planimetry is planimetrie, different is různý, geometry is geometrie.. T: Great, you probably know more than half of them! So let s do task 1, it s matching the Czech words with the English words. Work in pairs, please. T: Výborně, vy možná znáte i víc než polovinu slov. Tak tedy udělejme úkol 1, to je přiřazení českých slov k anglickým. Metodická poznámka Učitel monitoruje průběh plnění úkolu 1, pomáhá studentům cca 5 minut. Potom projde abecedně seznam slovíček, studenti opakují anglicky každé slovíčko a přiřadí pokud ví české slovo. Učitel doplní. Task 1: Match the Czech words with English words. Řešení: - 5 -

7 angle /æŋɡ(ə)l/ úhel axis /æksɪs/ osa central /sentrəl/ středový chord /kɔː(r)d/ tětiva equal /iːkwəl/ shodný corresponding /,kɒrɪ spɒndɪŋ/ souhlasný determined /dɪ tɜː(r)mɪnd/ určen diameter /daɪ æmɪtə(r)/ průměr different /dɪfrənt/ odlišný divide /dɪ vaɪd/ rozdělit examine /ɪɡ zæmɪn/ zkoumat external point /ɪk stɜː(r)n(ə)l pɔɪnt/ vnější bod final point /faɪn(ə)l/ krajní bod geometry /dʒiː ɒmətri/ geometrie inner point /ɪnə(r)/ vnitřní bod line /laɪn/ přímka obtuse angle /əbtjuːs/ tupý úhel open segment /seɡmənt/ otevřená úsečka parallel /pærəlel/ rovnoběžný plane /pleɪn/ rovina planimetry planimetrie point /pɔɪnt/ bod property /prɒpə(r)ti/ vlastnost radius /reɪdiəs/ poloměr ray /reɪ/ polopřímka segment /seɡmənt/ úsečka segment inner vnitřek úsečky segment lenght /leŋθ/ délka úsečky shape /ʃeɪp/ tvar, útvar space /speɪs/ prostor start /stɑː(r)t/ počátek vertex /vɜː(r)teks/ vrchol Ukázka možné konverzace T: Now, to get familiar with the new vocabulary, let s do task 2 and 3 on worksheet 1. Work in pairs. T: Nyní abychom se více seznámily s novou slovní zásobou, udělejme úkol 2 a 3 na pracovním listu 1. Pracujte ve dvojicích. Metodická poznámka Studenti vypracovávají tyto dvě úlohy, sdělují si svá řešení, pomáhají si. Učitel monitoruje, sleduje jednotlivé dvojice, pomáhá. Na závěr sdělí řešení. Task 2: Řešení : - 6 -

8 Task 3: Řešení: - 7 -

9 Metodická poznámka Nyní je krátký čas pro shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů), zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework - 8 -

10 Ukázka možné konverzace T: That s all about planimetry for today. Let s set homework for the next lesson. It s task 3 on worksheet 1. Are there any questions? No? So, let s close today s lesson. Thanks for your attention. See you on Wednesday. To je pro dnešek vše o planimetrii. Zadejme si domácí úkol na příští hodinu. Je na pracovním listu 1, úkol 4. Nějaké dotazy? Ne? Tak uzavřeme dnešní hodinu. Děkuji za pozornost. Nashledanou ve středu. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

11 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 2 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Seznámení se s pojmy polorovina, úhel a dvojice úhlů Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

12 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - umí definovat polorovinu, konvexní a nekonvexní úhel - určí hraniční přímku a vnitřní body poloroviny - jednoznačně určí vnitřní body úhlů - používá poznatky o vedlejších, vrcholových a pravých úhlech - určí ostrý a tupý úhel a zná měření úhlů - rozumí slovnímu zadání úloh v AJ (zvládá základní slovní zásobu související s tématem polorovina, úhel a dvojice úhlů v AJ) Viz slovní zásoba uvedená v Popisu vyučovací hodiny

13 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Za předpokladu absolvování 1.vyučovací hodiny (úvod do planimetrie) se v této hodině pokračuje s výkladem pojmů polorovina, úhel a dvojice úhlů. Učitel vybere domácí úkol (Home Worksheet), poskytne studentům School Worksheets na tuto druhou vyučovací jednotku a na úkolu 1 zopakuje minulou látku. Ukázka možné konverzace T teacher S - student T: Good morning, students, sit down, please. Oh, you are all here today. That s great So, let s begin the lesson. Martin, what s the problem? Dobrý den studenti, posaďte se prosím. výborně, jste všichni zde dnes. Tedy začněme hodinu. Martine, co je? S: I am sorry, I don t have my homework. Omlovám se, nemám úkol. T: Have you done it? Udělal jsi ho? S: Sure, I just don t have it here. Jistě, jen ho nemám tady. T: OK, bring it next lesson. Dobře, přines ho příští hodinu. S: Sure, thank you. Jistě, děkuji. T: Students, today we are going to speak about things like polorovina, úhly a dvojice úhlů

14 First, Peter, collect Home Worksheets and you John, hand out the School Worksheets and Home Worksheets for today s lesson. So, ready? Let s repeat last topic a bit. Take your School Worksheets. Look at Task 1. Studenti, dnes budeme hovořit o pojmech jako polorovina, úhly a dvojice úhlů. Nejdřív Petře seber prosím domácí pracovní listy a ty Honzo, rozdej školní pracovní listy a domácí pracovní listy na dnešní hodinu. Tak, připraveni? Zopakujme si trochu minulé téma. Vezměte si školní pracovní list. Podívejte se na úlohu 1. Task 1: Draw line p and choose three different points on it in order A, B, C. Write down all rays and segments determined by the three points. Řešen úkolu 1 ze školního pracovního listu 2: Metodická poznámka Učitel vyzve k vypracování studenty. Ti pracují každý sám a učitel moderuje, pomáhá. Na závěr se studenti střídají v zapisování řešení na tabuli. Ukázka možné konverzace T: OK, so now let s look at the new vocabulary. Look on your school worksheets task 2 and repeat after me, please. Dobře, a teď se podíváme na novou slovní zásobu. Podívejte se do vašich školních pracovních listů na úkol 2 a opakujte po mě, prosím. Task 2: Pronounce the words. acute /ə kjuːt/ arm /ɑː(r)m/ border /bɔː(r)də (r)/ circular measure /sɜː(r)kjʊlə (r) meʒə (r)/ coincidence /kə ʊ ɪnsɪd(ə )ns/ degree /dɪ ɡriː/ half-plane /hɑːf/ opposite /ɒpə zɪt/ pair /peə (r)/ reflex /riːfleks/ ostrý (úhel) rameno (úhlu) hranice oblouková míra shodnost stupeň (úhlový) polorovina opačný dvojice nekonvexní (úhel)

15 right /raɪt/ round /raʊnd/ salient /seɪliə nt/ supplementary /sʌplɪ ment(ə )ri/ vertical /vɜː(r)tɪk(ə )l/ zero /zɪə rə ʊ/ pravý (úhel) plný (úhel) konvexní (úhel) vedlejší (úhel) vrcholový (úhel) nulový (úhel)

16 Metodická poznámka Nyní je krátký čas pro shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů), zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Ukázka možné konverzace T: Today it s all about half-plane, angles and pairs of angles. Homework is on your home worksheet as Homework 1: Translate into Czech. Thank you for your attention. See you Dnes je to vše o polorovině, úhlech a dvojicích úhlů. Úkol máte na domácím pracovním listu jako úkol 1: přeložte do češtiny. Děkuji vám za pozornost. Nashledanou Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

17

18 ; Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 3 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Dvě přímky a jejich vlastnosti Cíl vyučovací hodiny Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

19 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - umí klasifikovat dvě přímky vzhledem k jejich vzájemné poloze - využívá poznatky plynoucí z polohy dvou přímek - používá poznatky pro úhly, vzniklé různou polohou dvou přímek, umí je pojmenovat - rozumí slovnímu zadání úloh (zvládá základní slovní zásobu v AJ související s tématem dvou přímek) - čte nahlas plynule a foneticky správně v AJ texty související s tématem dvou přímek Viz slovní zásoba uvedená v Popisu vyučovací hodiny

20 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny. Bude krátké opakování poznatků z předešlé hodiny na probrání domácího úkolu. Poté dokončení kapitoly polorovina, úhly a dvojice úhlů, dnes kapitolou Dvě přímky. Tedy seznámení s novou slovní zásobou, nová látka a procvičení. Ukázka možné konverzace T teacher S student T: Hello students, sit down, please. You are all here again. That s great. So, let me begin today s lesson. We will speak about Two lines. And first let s look at your homework to check the knowledge from the previous lesson. Was it easy to translate the text? Zdravím vás studenti, posaďte se prosím. Jste tu opět všichni, to je skvělé. Dovolte mi tedy začít dnešní hodinu. Budeme mluvit o dvou přímkách. A nejdříve se podíváme na váš úkol abychom zkontrolovali znalosti z minulé hodiny. Bylo to lehké přeložit ten text? S: Sure, but Jistě, ale Task 1: Pronounce the words. coincidental lines /kə ʊ,ɪnsɪ dent(ə )l/ deviation /,diːvi eɪʃ(ə )n/ distance /dɪstə ns/ foot of perpendicular line /fʊt/ non-parallel lines /nɒn/ parallel lines /pærə lel/ totožné přímky odchylka vzdálenost pata kolmice různoběžky rovnoběžky

21 perpendicular /,pɜː(r)pə n dɪkjʊlə (r)/ perpendicular line plane strip /pleɪn strɪp/ kolmý kolmice rovinný pás

22 Ukázka možné konverzace T: And now let s practise a bit today s new topic in task 2. Does anybody have any questions? If not, let s begin task 2. A teď si trochu procvičme to, co jsme se dnes dozvěděli, na úkolu 2. Má někdo nějaké otázky? Pokud ne, dejme se do úkolu

23 Metodická poznámka Studenti pracují dohromady, vzájemně si pomáhají, učitel monitoruje, prochází mezi žáky, případně napíše na tabuli jednotlivé výsledky. Opět je krátký čas na zhodnocení práce (autoevaulace studentů), shrnutí hodiny a dotazy, zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework

24 Ukázka možné konverzace T: It s all for today. You have got the homework, there are no more questions, so thank you for your attention. Enjoy the veekend. See you on Monday. To je pro dnešek vše. Úkol máte, dotazy už nejsou, tak vám děkuji za pozornost. Užijte si víkend. Nashledanou v pondělí. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

25 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 4 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Trojúhelník a jeho prvky Cíl vyučovací hodiny Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

26 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - čte, určuje, zapisuje, anglicky pojmenuje vrchol a stranu trojúhelníku, vnitřní a vnější uhly trojúhelníku - rozumí slovnímu zadání geometrických úloh o trojúhelníku(zvládá základní slovní zásobu) - - rozhodne o existenci trojúhelníku z trojúhelníkové nerovnosti a ze součtu úhlů v trojůhelníku určí při dvou úhlech úhel třetí - vyhledá v textu důležité informace, odvodí pravděpodobný význam nových slov v AJ Viz slovní zásoba uvedená v Popisu vyučovací hodiny

27 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny. Vybrání domácího úkolu. Seznámení se s novou slovní zásobou. Dnes na téma rovinných útvarů Trojúhelník. Ukázka možné konverzace T teacher S student T: Hello everybody, sit down, please. John, thank you for helping me with the books. Martin, tell me, please, who is missing today. Oh, Peter again. Is it all? Ok, we can begin the lesson. Today Let s look at new vocabulary on your school worksheet 4. Repeat after me, please. Zdravím vás, posaďte se, prosím. Honzo, děkuji ti za pomoc s knihami. Martině, řekni, prosím, kdo dnes chybí. Aha, zase Petr. Je to vše? Dobře, můžeme začít hodinu Dnes Podívejme se na novou slovní zásobu na školním pracovním listu 4. Opakujte po mě prosím. Task 1: Pronounce the words. apply /ə plaɪ/ to platit pro decide /dɪ saɪd/ rozhodnout equality /ɪ kwɒlə ti/ rovnost exist /ɪɡ zɪst/ existovat external angle /ɪk stɜː(r)n(ə )l vnější úhel æŋɡ(ə )l/ inequality /,ɪnɪ kwɒlə ti/ nerovnost inner angle /ɪnə (r) æŋɡ(ə )l/ vnitřní úhel remaining vertex /rɪ meɪnɪŋ zbývající vrchol

28 vɜː(r)teks/ side of /saɪd ə v/ strana (čeho) sum /sʌm/ součet triangle /traɪæŋɡ(ə )l/ trojúhelník Ukázka možné konverzace T: Now we have one task to solve. If there are no questions we can begin doing it. No questions, let s go. Look at task 2 on school worksheet 4. Work in pairs. Nyní máme vyřešit jednu úlohu. Pokud nejsou žádné dotazy můžeme začít. Žádné dotazy, tedy pojďme. Podívejte se na úlohu 2 na školním pracovním listu 4. Pracujte ve dvojicích

29 Ukázka možné konverzace T: Ok, there is another task, we can look at. Task 4 on school worksheet 4. Let s do it. Dobrá, máme ještě jeden úkol, na který se můžeme podívat. Úkol 4 ve školním pracovním listu 4. Udělejme ho. Task 4: In triangle ABC there are: Make order by measurement of rays AB, BC, AC. Řešení: Metodická poznámka Studenti pracují každý sám, učitel monitoruje a pomáhá kde je potřeba. Na závěr některý ze studentů předvede řešení. Je čas na krátké shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů), zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework Task 1: Řešení Ukázka možné konverzace

30 T: That s all for today. Are there any questions? If not, let me close the lesson. Thank you for your attention. Good bye, see you next lesson. To je pro dnešek vše. Jsou nějaké otázky? Pakliže ne, dovolte mi uzavřít hodinu. Děkuji za pozornost. Nashledanou příští hodinu. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

31 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 5 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Střední příčka, výška, těžnice trojúhelníka, obsah a obvod trojúhelníka Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

32 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - čte, určuje, zapisuje, anglicky pojmenovává střední příčku, těžnici, výšku a obsaha obvod trojúhelníku - načrtne tyto prvky - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty související s tématem trojúhelníků - rozumí slovnímu zadání geometrických úloh v AJ (zvládá základní slovní zásobu v AJ související s trojúhelníky) Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny

33 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny po absolvování vrchol, strana, úhel trojúhelníku pokračování na střední příčka, výška, těžnice trojúhelníka. Vybrání domácího úkolu, rozdání školních a domácích pracovních listů 5. Seznámení se s novou slovní zásobou. Ukázka možné konverzace T: Good morning, students. Sit down, please. Martin, could you open the window, both please, it s quite hot today. Thank you. First, who is missing, John? Nobody, great. Please collect home worksheets and Jane, hand out school and home worksheets 5, please. Ready? So let s begin the lesson. Today. Dobrý den studenti. Posaďte se prosím. Martine, mohl bys otevřít okno, obě prosím, dnes je teplo. Děkuji. Nejdříve, kdo chybí, Honzo? Nikdo, skvělé. Vyber domácí úkoly a ty Jano rozdej prosím školní a domácí pracovní listy 5. Připraveni? Tak začněme hodinu. Dnes Metodická poznámka Pro snazší navázání na další látku o trojúhelníku zopakuje se na jednom příkladu látka z minula. Učitel pomáhá přeložit zadání úlohy, aby bylo zcela jasné. Studenti řeší úlohu v angličtině, pomáhají si češtinou. Task 1: Triangle ABC has side a = 35 cm and side b = 18 cm. Find out qualifications for the third side. Řešení: Task 2: Pronounce the words. altitude to side a / æltɪ,tjuːd/ area /eə riə / výška na stranu a obsah, plocha

34 base of altitude centroid /sentrə ɪd/ median /miːdiə n/ midpoint / mɪd,pɔɪnt/ orthocenter /,ɔː(r)θə ʊ sentə (r)/ základna výšky těžiště těžnice střed ortocentrum

35 Metodická poznámka Nyní je čas na dotazy, na shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaluace studentů), zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework 1: Calculate triangle ABC area, if there is: a = b = c = 4 cm. Řešení: Ukázka možné konverzace T: For the homework use Herron s formula. And it s all for now. Any questions? If not, let s close today s lesson. Have a nice time in the mountains. I m looking forward to seeing you again. Good bye. V domácím úkolu použijte Herronův vzorec. A to je zatím vše. Nějaké otázky? Pakliže ne, uzavřeme hodinu. Mějte se hezky na horách. Těším se na vás po horách. Nashledanou. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN

36 MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

37 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 6 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Kružnice vepsaná, opsaná trojúhelníku, rozdělení trojúhelníků dle stran a úhlů Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

38 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba student - dokáže popsat kružnici, která je trojúhelníku opsaná a vepsaná - orientuje se a určí název trojúhelníku dle velikosti stran nebo velikosti úhlů - řeší aplikační úlohy na výpočet obsahu trojúhelníka jsou-li dány strany a ostatní prvky trojúhelníku - rozumí zadání slovní úlohy v AJ (zvládá základní slovní zásobu související s trojúhelníky) - čte nahlas plynule a foneticky zadání slovní úlohy a texty přiměřeného obsahu související s tématem trojúhelníků v AJ Viz slovní zásoba uvedená v Popisu vyučovací hodiny

39 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny dnes to bude kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku a dělení trojúhelníků dle stran a úhlů. Před novou látkou projdeme úkol z domácího pracovního listu 4. Ne všichni byli úspěšní v řešení. Poté spočítáme příklad na obsah trojúhelníku a uvedeme novou slovní zásobu. Opět vybrání domácího úkolu, rozdání domácího a školního pracovního listu 6. Ukázka možné konverzace T: Hello, students, sit down, please. John, who is missing today? Zdravím vás studenti, posaďte se prosím. S: Martin is apologizing for coming later. He is at the dentist. Nobody else is missing. Martin se omlouvá, přijde později. Je u zubaře. Nikdo jiný nechybí. T: Thank you. Let s start the lesson. Today we will check the homework from worksheet 4 inner triangle angles with sides measurement in 2 : 3 : 5. Then we will calculate a triangel area and then we will learn new vocabulary and learn something new about triangles. Děkuji. Začněme hodinu. Dnes zkontrolujeme úkol z pracovního listu 4 vnitřní úhly trojúhelníka se stranami v poměru 2 : 3 : 5. Potom vypočítáme obsah trojúhelníka a pak se podíváme na novou slovní zásobu a dovíme se něco nového o trojúhelnících. Metodická poznámka Studenti pracují ve dvojicích, učitel monitoruje a potvrdí správný postup. Nejrychlejší student znázorní příklad na tabuli a ve spolupráci s učitelem a ostatními studenty naznačí řešení. Učitel podle času uvede (či ne) další možné řešení úlohy. Pokud nestíhá, dává rozmyslet další řešení jako domácí úkol. Task 1: Calculate triangle ABC area, if there is a = 153cm, b = 97cm, v c = 72cm

40 Řěšení: Task 2: Pronounce new words. acute-angled /ə kjuːt æŋɡ(ə )lə d/ arm /ɑː(r)m/ base /beɪs/ by angles /baɪ æŋɡ(ə )lz/ by sides /baɪsaɪdz/ center of / sentə (r) ə v/ circle /sɜː(r)k(ə )l/ curcumcircle / sɜː(r)kə m,sɜː(r)k(ə )l/ diameter /daɪ æmɪtə (r)/ equilateral / iːkwɪlæt(ə )rə l/ inscribe circle /ɪn skraɪb/ isoscles /aɪ sʌsə liːz/ obtuse-angled /ə b tjuːs æŋɡ(ə )lə d/ radius /reɪdiə s/ right-angled /raɪt æŋɡ(ə )lə d/ scalene / skeɪliːn/ ostroúhlý rameno (troj.) základna dle úhlů dle stran střed kružnice kružnice opsaná průměr rovnostranný kružnice vepsaná rovnoramenný tupoúhlý poloměr pravoúhlý obecný, různostranný

41 Metodická poznámka Je čas na shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaluace studentů). A dále ukončení hodiny. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny

42 Ukázka možné konversace T: It s all for today. Are there any questions? No, so let s set homework. On your home worksheets you have two tasks. Look at what you are to do. Is it clear? Ok, so thank you for you attention and hard work today. Have a nice weekend. See you on Monday. Homework Task 1: Isoscles triangle ABC area is 30cm 2. It s base is side AB. Calculate the lenth of side AB, if the distance of centroid T and side AB is 4cm. Řešení: Task 2: Fill in the gaps with these words. equal scalene equiangular equal interior Řešení:

43 Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

44 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 7 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Aplikace teorie obecného trojúhelníku na příkladech, Pythagorova věta Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti Nová slovní zásoba Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny

45 Očekávané výstupy Pomůcky Student - rozliší odvěsny a přeponu v pravoúhlém trojúhelníku - rozumí odvození Pythagorovy věty - využívá poznatků o Pythagovově větě při výpočtu prvků pravoúhlého trojúhelníku - analyzuje a řeší úkol tím, že provede rozbor a formou náčrtku - rozhodne na základě výpočtu, zda trojúhelník zadaný třemi stranami je pravoúhlý - rozumí slovnímu zadání úlohy v AJ - zvládá základní slovní zásobu v AJ související s tématem Pythagorovy věty - čte nahlas plynule a foneticky texty přiměřené obsahu související s tématem Pythagorovy věty Pracovní list (School Worksheet ), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny aplikace předchozí látky na příkladech a nová látka - Pythagorova věta. Předtím kontrola domácího úkolu z domácího pracovního listu 5 a seznámení se s novou slovní zásobou. Ukázka možné konverzace T: Good morning, students. Oh, you are all her. That s great. So today we will try hard to solve some tasks using our knowledge about triangles and we also check

46 homework you did on worksheet 5. Then we will speak about Pythagoras and his theorem. Let s start. John, thak you for handing out the copies. Dobré ráno studenti. Jste všichni zde. To je skvělé. Tak, dnes se budeme snažit vyřešit nějaké úlohy pomocí znalostí, které máme o trojúhelnících a také zkontrolujeme domácí úkol z pracovního listu 5. Pak budeme mluvit o Pythagorovi a jeho větě. Jdeme na to. Honzo, děkuji za rozdání kopií. Task 1: What s the area S and the lenth of all three altitudes in triangle with a = 10cm, b = 8cm and c = 14cm? Řešení: Task 2: Solve it

47 Řešení: Ukázka možné konverzace T: You were doing well, thanks. Now let s speak several sentences about Pythagoras. Pythagoras was a Greek mathematician. He lived between 580 and 500B.C. He lived in southern Italy, where he set up Pythagorean school. He found out, for example, the sum of the interior angles of a triangle is equal to 180º. Pythagorean theorem knew in China before, but Pythagoras constructed the first proof. Vedli jste si dobře, děkuji. Teď si povězme pár vět o Pythagorovi. Pythagoras byl řecký matematik. Žil v letech 580 až 500 před naším letopočtem. Žil v jižní Itálii, kde založil Pythagorovskou školu. On například zjistil, že součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je roven 180º.Pythagorův teorém znali v Číně už před tím ale Pythagoras byl první kdo udělal důkaz. Metodická poznámka Studenti se vystřídali u tabule při řešení dvou úloh. Teď si může učitel zvolit dva simultání překladatele, kteří se budou střídat v překladu o Pythagorovi. Ostatní pomáhají se svými nápady na překlad

48 Task 3: Pronounce tne new words. diagram /daɪə ɡræm/ draw /drɔː/ hypotenuse /haɪ pɒtə njuːz/ leg /leɡ/ square /skweə (r)/ (number) theorem /θɪə rə m/ diagram, náčrt nakreslit, rýsovat přepona odvěsna druhá mocnina věta, teorem Task 4: What s the lenth of triangle ABC sides, if: right angle is at vertex C, t a = 8cm, t b = 12cm. See the diagram. Řešení:

49 Metodická poznámka Je opět čas na shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů). Zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Protože dnes jsme v hodině nestihli dopočítat Task 4, bude jako domácí úkol. Příště ho v rámci opakování zkontrolujem. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Ukázka možné konverzace T: It s higt time to close today s lesson. Finish Task 4 off as homework, please. Next lesson we will check it. Have a nice afternoon, see you on Thursday. Je nejvyšší čas ukončit hodinu. Dokončete prosím úlohu 4 jako domácí úkol. Příští hodinu to zkontrolujeme. Přeji vám hezké odpoledne, nashledanou ve čtvrtek. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

50

51 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 8 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Euklidovy věty, procvičení latky obecného trojúhelníka a vět Euklidových Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

52 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - rozumí Euklidovým větám a aplikuje je na příklady - na základě analýzy úlohy určí možnost použití Euklidových vět - rozumí zadání úloh v AJ (zvládá základní slovní zásobu související s tématem Euklidovy věty) - analyzuje a řeší úkol tím, že provede jednoduchý rozbor formou náčrtku - čte nahlas, plynule a foneticky správně v AJ texty přiměřeného obsahu souvisejícího s tématem Euklidovy věty Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny

53 Pomůcky Pracovní list (School Worksheet Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny Euklidovy věty a příklady. Předtím kontrola příkladu z předchozí hodiny, který měli studenti za domácí úkol dodělat tedy ze školního pracovního listu. Dále pak seznámení s novou slovní zásobou. Ukázka možné konverzace T: Hello, students, sit down, please. That s great you are all here. John, clean the whiteboard, please. Today we will speak about Euklide s theorems and we will meet new vocabulary. But first we check the homework from last lesson. Can anybody come to the whiteboard and write the homework on? Nobody? So Alice, it s your turn, come here. I don t want us to spend much time on this. Zdravím vás studenti. Je skvělé, že jste všichni zde. Honzo, prosím tě, smaž tabuli. tabuli. Dnes budeme mluvit o Euklidových větách a také se seznámíme s novou slovní zásobou. Ale nejdříve zkontrolujeme úkol z minulé hodiny. Chce jít někdo k tabuli a napsat úkol a napsat ho? Nikdo? Tak Alice, jsi na řadě, pojď. Nechci abychom na tom strávili příliš času. Task 1: Repeat new words after me. adjacent /ə dʒeɪs(ə )nt/ přilehlý construct /kə n strʌkt/ sestrojit determine /dɪ tɜː(r)mɪn/ určit foot (of height) /fʊt/ pata (výšky) run (the height) /rʌn/ spustit (výšku) segment /seɡmə nt/ úsek

54 Task 2: Řešení: Task 3: Find the smallest side. Řešení:

55 Task 4: The sides of a triangle have lenghts 2,4 and 5. What kind of triangle is it? Acute, right or obtuse? Řešení:

56 Task 5: Řešení: Metodická poznámka: Studenti vypracovávají jednotlivé úlohy. Učitel u každé úlohy kontroluje, zda je zadání jasné, případně společně se studenty přeloží.volí vypracování samostatně, ve dvojicích nebo frontálně u tabule. Monitoruje, pomáhá, upozorňuje na většinové chyby v postupu

57 Ukázka možné konverzace: T: Do the Task 3 on your own. Then change the task with your neighbour. Compare the solution. Udělejte úlohu 3 samostatně. Potom si prohoďte úlohu se sousedem. Porovnejte řešení. Metodická poznámka Po vyřešení úloh je čas na shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů). A protože nezbyl čas na vyřešení úlohy 5, bude zadána jako domácí úkol s tím, že v hodině byl se studenty probrán překlad zadání a v příští hodině úloha bude v rámci opakování zkontrolována. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Ukázka možné konverzace T: I think it s better not to start task 5. We have no chance to finish it. Have you got any questions? Jane? Myslím, že bude lépe když nezačneme úlohu 5. Nemáme možnost ji dokončit. Máte nějaké otázky? Jana? S: I don t understand. Nerozumím. Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

58 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 9 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Shodnost a podobnost trojúhelníků Cíl vyučovací hodiny Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

59 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - rozumí větám sss, sus, usu, Ssu - analyzuje úlohu tím, že vytvoří jednoduchý náčrtek a správně určí řešení pomocí některé z vět o shodnosti či podobnosti trojúhelníků - rozumí pojmu poměr podobnosti trojúhelníků a aplikuje ho na příklady - rozumí zadání úloh v AJ (zvládá základní slovní zásobu v AJ související s tématem podobnost a shodnost trojúhelníků) - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu související s tématem shodnost a podobnost trojúhelníků Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny

60 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny shodnost a podobnost trojúhelníků. Opět nová slovní zásoba a taktéž kontrola domácího úkolu což byl task 5 ze školního pracovního listu. Ukázka možné konveerzace T: Good morning, students. Sit down, please. Who is absent today? James, it s your turn to tell me today. Dobrý den, studenti. Posaďte se prosím. Kdo dnes chybí? Jakube, ty máš dnes hlásit. S: Sorry. Just telling. Alice and George are missing. Omlouvám se.už hlásím. Alice a Jiří chybí. T: Thank you, James. Today we will check task 5 from previous lesson on school worksheets 8, we will meet new vocabulary you have on your school worksheets 9. The vocabulary belongs to the new topic Congruence and similarity of triangles (Shodnost a podobnost trojúhelníků). So let s start working. Děkuji, Jakube. Dnes si zkontrolujeme úkol 5 z předchozí hodiny na školních pracovních listech 8, podíváme se na novou slovní zásobu, kterou máte na školních pracovních listech 9. Slovní zásoba patří novému tématu a tím je shodnost a podobnost trojúhelníků.. Tak začněme pracovat. Task 1: Repeat these new words after me. congrunce /kɒŋɡruə nt/ corresponding /,kɒrɪ spɒndɪŋ/ denominator /dɪ nɒmɪ,neɪtə (r)/ shodnost odpovídající jmenovatel

61 diagram /daɪə ɡræm/ form /fɔː(r)m/ fraction /frækʃ(ə )n/ mean /miːn/ numerator / njuːmə,reɪtə (r)/ proportion /prə pɔː(r)ʃ(ə )n/ ratio /reɪʃiə ʊ/ schéma tvořit zlomek znamenat čitatel úměra poměr Řešení:

62 Řešení :

63 Řešení : Task 5 :

64 Řešení :

65 Metodická poznámka Je čas ukončit hodinu. Opět shrnutí hodiny, zhodnocení práce (autoevaulace studentů). Zadání domácího úkolu. Rozloučení. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework : Řešení :

66 Task 2 : Řešení :

67 Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN

68 HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

69 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 10 Vyučovací předmět Ročník Časová dotace Matematika II. OSŠP 45 minut Planimetrie Téma Cíl vyučovací hodiny Mnohoúhelníky úvod, pravidelné mnohoúhelníky Klíčová kompetence K učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a sociální a personální Průřezová témata Multikulturní výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova Minimálně jazyková úroveň A2 Předpokládané jazykové znalosti Ukončený I.ročník střední školy Předpokládané odborné znalosti

70 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Student - čte, určuje, zspisuje anglicky pojmenuje jednotlivé pravidelné mnohoúhelníky - zná vlastnosti stran a úhlů v pravidelných mnohoúhelníkách a aplikuje to při výpočtu úloh - zná pojem konvexní a konkávní mnohoúhelník - rozumí slovnímu zadání úloh v AJ (zvládá základní slovní zásobu v AJ související s tématem mnohoúhelníky a pravidelné mnohoúhelníky) Viz slovní zásoba uvedená v popisu vyučovací hodiny

71 Pomůcky Pracovní listy (School Worksheet a Home Worksheet), interaktivní tabule, projektor, anglicko-český slovníček, PC Popis vyučovací hodiny Metodická poznámka Seznámení s cílem hodiny Vybrání domácího úkolu ke kontrole, kterou provede učitel a další hodinu upozorní na většinové nedostatky. Motivace. Seznámení se se slovní zásobou pro nové téma. Ukázka možné konverzace T: Hello everybody, sit down please. Let s see who is absent. Jane again. OK, is it all? So let s talk about today s topic- polygons, in Czech mnohoúhelníky. Do you think you could give the Czech names of these polygons?... Zdravím vás, posaďte se, prosím. Podívejme se kdo chybí. Opět Jana. Dobře, je to vše? Pojďme hovořit o dnešním tématu, kterým jsou mnohoúhelníky. Myslíte, že byste uměli přiřadit česká pojmenování k těmto několika mnohoúhelníkům?

72 Konvexní convex konkávní concave

73 - 72 -

74 Task 2: Repeat these new words after me. circumscribe / sɜː(r)kə m,skraɪb/ concave /kɒnkeɪv/ construct /kə n strʌkt/ convex /kɒnveks/ inscribe /ɪn skraɪb/ perimeter /pə rɪmɪtə (r)/ polygon /pɒlɪɡə n/ regular /ˈ reɡjʊlə (r)/ opsat konkávní sestrojit konvexní vepsat obvod mnohoúhelník pravidelný /,kwɒdrɪ læt(ə )rə l/ Task 3: For the circus k(s,r = 6cm) construct regular pentagon that is inscribed into the circus. What is the area and perimetr of the pentagon? Řešení:

75 Task 4: What regular polygon is it, if all its inner angles are 144? Řešení: Metodická poznámka Studenti se vystřídali u tabule, společně s ostatními řešili úlohy, učitel koordinuje, pomáhá. Je téměř konec hodiny čas na shrnutí probrané látky, zhodnocení práce (autoevaulace studentů), zadání domácího úkolu, ukončení hodiny. Ukázka možné konverzace T: You were doing well, thank you. It s all for today. Let s set homework. Jake, hand out the home worksheets. Look at the task 1. Does everybody understand the assignment? Any questions? No, so good bye, see you on Monday

76 Vedli jste si dobře, děkuji. To je pro dnešek všechno. Nyní si zadejme úkol. Jakube, rozdej prosím tě domácí pracovní listy. Podívejte se na úlohu 1. Rozumíte všichni zadání? Nějaké otázky? Ne, tak nashledanou v pondělí. Pokud by vyřešení úloh zabralo méně času než se předpokládá, je možné čerpat další úlohy v AJ na www stránkách uvedených ve zdroji, který je na konci popisu vyučovací hodiny. Homework Task 1: For the circus k(s,r = 6cm) construct regular hexagon inscribed into the circus. What is the area and perimeter of the hexagon? Řešení: Zdroje: KAŠPAROVÁ, Dana SKLENÁŘOVÁ, Lenka. Planimetrie, Studijní text, Matematika02. Kapitola1,2 a 3. BETÁKOVÁ, Lucie. Angličtina učitele angličtiny. 4. vydání. Fraus, Fraus Plzeň, 2012 Mc CARTHY, Michael O DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. 5. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. 4. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN HORNBY, Albert, Sidney. Oxford Advanced Learner s Dictionary. 6. vydání.oxford: Oxford University Press, ISBN

77 angle /æŋɡ(ə )l/ otevřená úsečka axis /æksɪs/ vnější bod central /sentrə l/ tvar, útvar chord /kɔː(r)d/ průměr equal /iːkwə l/ úhel Pracovní list: PL

78 corresponding /,kɒrɪ spɒndɪŋ/ zkoumat determined /dɪ tɜː(r)mɪnd/ přímka diameter /daɪ æmɪtə (r)/ počátek different /dɪfrə nt/ vnitřní bod divide /dɪ vaɪd/ polopřímka examine /ɪɡ zæmɪn/ rovina external point /ɪk stɜː(r)n(ə )l vlastnost pɔɪnt/ final point /faɪn(ə )l/ rovnoběžný geometry /dʒiː ɒmə tri/ tupý úhel inner point /ɪnə (r)/ planimetrie line /laɪn/ shodný obtuse angle /ə btjuːs/ krajní bod open segment /seɡmə nt/ úsečka parallel /pærə lel/ osa plane /pleɪn/ rozdělit planimetry poloměr point /pɔɪnt/ určen property /prɒpə (r)ti/ bod radius /reɪdiə s/ odlišný ray /reɪ/ souhlasný segment /seɡmə nt/ tětiva segment inner prostor segment lenght /leŋθ/ středový shape /ʃeɪp/ vnitřek úsečky space /speɪs/ délka úsečky start /stɑː(r)t/ vrchol vertex /vɜː(r)teks/ geometrie P L A N I M E T R I E School Worksheet Task 1: Match the Czech words with Englich words. Task 2:

79 Task 3:

80 Pracovní list : PL 2 P L A N I M E T R I E School Worksheet Task 1: Draw line p and choose three different points on it in order A, B, C. Write down all rays and segments determined by the three points. Task 2: Pronounce the words. acute /ə kjuːt/ arm /ɑː(r)m/ border /bɔː(r)də (r)/ circular measure /sɜː(r)kjʊlə (r) meʒə (r)/ coincidence /kə ʊ ɪnsɪd(ə )ns/ degree /dɪ ɡriː/ half-plane /hɑːf/ opposite /ɒpə zɪt/ pair /peə (r)/ reflex /riːfleks/ right /raɪt/ round /raʊnd/ salient /seɪliə nt/ supplementary /sʌplɪ ment(ə )ri/ vertical /vɜː(r)tɪk(ə )l/ zero /zɪə rə ʊ/ ostrý (úhel) rameno (úhlu) hranice oblouková míra shodnost stupeň (úhlový) polorovina opačný dvojice nekonvexní (úhel) pravý (úhel) plný (úhel) konvexní (úhel) vedlejší (úhel) vrcholový (úhel) nulový (úhel)

81 Pracovní list : PL 3 P L A N I M E T R I E - School Worksheet Task 1: Pronounce the words. coincidental lines /kə ʊ,ɪnsɪ dent(ə )l/ deviation /,diːvi eɪʃ(ə )n/ distance /dɪstə ns/ foot of perpendicular line /fʊt/ non-parallel lines /nɒn/ parallel lines /pærə lel/ perpendicular /,pɜː(r)pə n dɪkjʊlə (r)/ perpendicular line plane strip /pleɪn strɪp/ totožné přímky odchylka vzdálenost pata kolmice různoběžky rovnoběžky kolmý kolmice rovinný pás

82 Pracovní list: PL 4 P L A N I M E T R I E - School Worksheet Task 1: Pronounce the words. apply /ə plaɪ/ to platit pro decide /dɪ saɪd/ rozhodnout equality /ɪ kwɒlə ti/ rovnost exist /ɪɡ zɪst/ existovat external angle /ɪk stɜː n(ə )l vnější úhel æŋɡ(ə )l/ inequality /,ɪnɪ kwɒlə ti/ nerovnost inner angle /ɪnə æŋɡ(ə )l/ vnitřní úhel remaining vertex /rɪ meɪnɪŋ zbývající vrchol vɜː teks/ side of /saɪd ə v/ strana (čeho) sum /sʌm/ součet triangle /traɪæŋɡ(ə )l/ trojúhelník Task 4: In triangle ABC there are: Make order by measurement of rays AB, BC, AC

83 Pracovní list: PL 5 P L A N I M E T R I E - School Worksheet Task 1: Triangle ABC has side a = 35 cm and side b = 18 cm. Find out qualifications for the third side

84 Pracovní list: PL 6 P L A N I M E T R I E School Worksheet Task 1: Calculate triangle ABC area, if there is a = 153cm, b = 97cm, v c = 72cm. Task 2: Pronounce new words. acute-angled /ə kjuːt æŋɡ(ə )lə d/ arm /ɑː(r)m/ base /beɪs/ by angles /baɪ æŋɡ(ə )lz/ by sides /baɪsaɪdz/ center of / sentə (r) ə v/ circle /sɜː(r)k(ə )l/ curcumcircle / sɜː(r)kə m,sɜː(r)k(ə )l/ diameter /daɪ æmɪtə (r)/ equilateral / iːkwɪlæt(ə )rə l/ inscribe circle /ɪn skraɪb/ isoscles /aɪ sʌsə liːz/ ostroúhlý rameno (troj.) základna dle úhlů dle stran střed kružnice kružnice opsaná průměr rovnostranný kružnice vepsaná rovnoramenný

85 obtuse-angled /ə b tjuːs æŋɡ(ə )lə d/ radius /reɪdiə s/ right-angled /raɪt æŋɡ(ə )lə d/ scalene / skeɪliːn/ tupoúhlý poloměr pravoúhlý obecný, různostranný

86 Pracovní list: PL 7 P L A N I M E T R I E School Worksheet Task 1: What s the area S and the lenth of all three altitudes in triangle with a = 10cm, b = 8cm and c = 14cm?

87 Pracovní list : PL 8 P L A N I M E T R I E School Worksheet Task 1: Repeat new words after me. adjacent /ə dʒeɪs(ə )nt/ přilehlý construct /kə n strʌkt/ sestrojit determine /dɪ tɜː(r)mɪn/ určit foot (of height) /fʊt/ pata (výšky) run (the height) /rʌn/ spustit (výšku) segment /seɡmə nt/ úsek Task 2: Task 3: Find the smallest side. Task 4: The sides of a triangle have lenghts 2,4 and 5. What kind of triangle is it? Acute, right or obtuse? Task 5:

88 - 87 -

89 Pracovní list : PL 9 P L A N I M E T R I E - School Worksheet Task 1: Repeat these new words after me. congrunce /kɒŋɡruə nt/ corresponding /,kɒrɪ spɒndɪŋ/ denominator /dɪ nɒmɪ,neɪtə (r)/ diagram /daɪə ɡræm/ form /fɔː(r)m/ fraction /frækʃ(ə )n/ mean /miːn/ numerator / njuːmə,reɪtə (r)/ proportion /prə pɔː(r)ʃ(ə )n/ ratio /reɪʃiə ʊ/ shodnost odpovídající jmenovatel schéma tvořit zlomek znamenat čitatel úměra poměr

90 - 89 -

91 Task 5 :

92 - 91 -

93 Pracovní list: PL 10 P L A N I M E T R I E - School Worksheet Task 1: Task 2: circumscribe / sɜː(r)kə m,skraɪb/ concave /kɒnkeɪv/ construct /kə n strʌkt/ convex /kɒnveks/ inscribe /ɪn skraɪb/ polygon /pɒlɪɡə n/ regular /ˈ reɡjʊlə (r)/ opsat konkávní sestrojit konvexní vepsat mnohoúhelník pravidelný Task 3: For the circus k(s,r = 6cm) construct regular pentagon that is inscribed into the circus. What is the area and perimetr of the pentagon?

94 Task 4: What regular polygon is it, if all its inner angles are 144? Řešení:

95 Pracovní list: PL 1 P L A N I M E T R I E Home Worksheet Homework 1:

96 Pracovní list: PL 2 P L A N I M E T R I E - Home Worksheet Homework 1: Translate into Czech If you look around you, you will see angles everywhere. Angles are measured in degrees. A degree is a fraction of a circle-there are 360 degrees in a circle represented like this: 360º. You can think of a right angle as one-fourth of a circle, which is 360º divided by 4, or 90º. The right angle is thew most common angle-the edges of your notebook paper, stair steps, door facings, the edges of picture frames-all of these form right angles. Let s look at some other types of angles. A straight angle represents half of a circle. 360º divided by 2 equals 180º-that is a measure of a straight angel. An acute angel is any angle that measures less than 90º. An obtuse angle measures greater than 90º but less than 180º

97 Pracovní list: PL 3 P L A N I M E T R I E Home Worksheet

98 Pracovní list: PL 4 P L A N I M E T R I E Home Worksheet

99 Pracovní list: PL 5 P L A N I M E T R I E Home Worksheet Homework 1: Calculate triangle ABC area, if there is: a = b = c = 4 cm

100 Pracovní list: PL 6 P L A N I M E T R I E Home Worksheet Task 1: Isoscles triangle ABC area is 30cm 2. It s base is side AB. Calculate the lenth of side AB, if the distance of centroid T and side AB is 4cm. Task 2: Fill in the gaps with these words. equal scalene equiangular equal interior

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů.

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. Trojúhelník Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body se nazývají vrcholy trojúhelníku Úsečky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik TROJÚHELNÍK Definice Nechť body A, B, C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, CAB. Viz příloha: obecny_trojuhelnik Definice trojúhelníku Uzavřená, jednoduchá (neprotínající

Více

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů Trojúhelník Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

PLANIMETRIE. Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04

PLANIMETRIE. Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04 PLANIMETRIE Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online PRACOVNÍ SEŠIT 6. tematický okruh: PLANIMETRIE vytvořila: RNDr. Věra Effenberger expertka na online přípravu na SMZ

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Mgr. Monika Urbancová. a vepsané trojúhelníku

Mgr. Monika Urbancová. a vepsané trojúhelníku Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Monika Urbancová Datum 28. 8. 2014 Ročník 6. ročník Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PRVNÍ PODMÍNKOVÁ VĚTA VY_32_INOVACE_AK_2_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013

16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013 16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Language of Mathematics

Language of Mathematics Language of Mathematics English - Czech Vedral, J. (2002). Anglicko-český matematický slovník. Ptaha: JTP. 16 p. http://www.ped.muni.cz/wmath/dictionary/v.htm English Bolt, B., Hobbs, D.: A Mathematical

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 British vs. American English General English Ročník: Identifikace

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Planimetrie úvod, základní pojmy (teorie)

Planimetrie úvod, základní pojmy (teorie) Planimetrie úvod, základní pojmy (teorie) Geometrie (původně zeměměřictví) nyní část matematiky, zabývající se studiem geometrických objektů Planimetrie rovinná geometrie Stereometrie prostorová geometrie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Phrasal verbs General English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více