Podklady ke vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady ke vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o."

Transkript

1 Podklady ke vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Cenová soustava ÚRS Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební produkce. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební produkce v České republice. Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, Sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro rozpočtáře a kalkulanty, které obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a další unikátní informace. Databáze Cenové soustavy ÚRS obsahuje více než 170 tisíc položek stavebních prací a materiálů a dalších důležitých informací o užití položek, metodice rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd. Veřejné zakázky v souladu s novelou zákona č. 137/2006 a s prov. vyhláškou č. 230/2012 Sb. Cenová soustava ÚRS splňuje nové legislativní požadavky podle novely zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách platné od a prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. o veřejných zakázkách platné od Zadavatelům veřejných zakázek a zpracovatelům zadávací dokumentace poskytuje všechny nezbytné podklady pro sestavení soupisu prací při tvorbě zadání veřejných zakázek a vyhodnocení nabídek. Cenové a technické podmínky katalogů, jejichž dálkové zpřístupnění nové právní předpisy požadují, třídník TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí Cenové soustavy ÚRS naleznete na stránkách Nejčastější využití CS ÚRS tvorba rozpočtů staveb oceňování pojistných škod osvojení procesu rozpočtování rychlé ocenění stavebních prací kontrola cenových nabídek přehled o vývoji stavebnictví, cen,... Z čeho se CS ÚRS skládá? Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (HSV, PSV) Katalogy montáží technologických zařízení (M) Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM) Všeobecné podmínky použití cen Rozpočtové ukazatele (RUSO) Agregované položky komunikací (APK dle TP170) Soustava agregovaných položek pro rychlé ocenění stavebních prací (RYRO) Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) Tarify a sazebníky Indexy změn cen Normativní základny

2 Komu CS ÚRS slouží? Pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích výstavby - při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jim jako zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným nástrojem každého, kdo se věnuje problematice cen stavební produkce. Podklady CS ÚRS využívají zejména rozpočtáři, kalkulanti, stavební firmy, developeři a investoři pro transparentní a vzájemně akceptovatelné stanovení ceny stavebního díla. Katalogy popisů a směrných cen Katalogy řady HSV a PSV Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací patří mezi nepostradatelné podklady pro sjednávání cen stavebních prací, stavebního procesu a cen stavebních děl. Jsou určeny především projektantům, investorů a dodavatelům. Směrné ceny jsou počítány na základě kalkulace množství potřeb stanovených k jednotlivým položkám v členění podle kalkulačního vzorce. Jednotlivé potřeby jsou oceňovány cenami, případně sazbami, které jsou získávány výběrovými šetřeními. Katalogy popisů a směrných cen montáží technologických zařízení Katalogy lze použít pro ocenění montáže strojů a technologických zařízení pevně spojených se stavebními objekty (elektroinstalační práce, konstrukce a práce na stavbě dálkových trubních, komunikačních a energetických vedení, ventilačních a klimatizačních zařízení, výtahů, kovových konstrukcí budov), sestavování strojů a zařízení, instalace, úpravy a demontáž strojů aj. Sborník pořizovacích cen materiálů (úvodní část + svazky 1-6) Sborník pořizovacích cen materiálů obsahuje nejčastěji používané materiály v odvětví stavební výroby prodávané v ČR. Materiály jsou uspořádány podle Jednotné klasifikace (JK) a rozděleny do šesti svazků. Pro snazší vyhledávání jsou materiály seřazeny podle podskupin JK, technických, rozměrových, jakostních a dalších charakteristik. U každého materiálu je uveden jeho popis, kód výrobce, cena pořízení a plánovaná pořizovací cena, která oproti ceně pořízení zahrnuje také náklady spojené s pořízením a skladováním materiálu až na staveniště. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Oceňování stavebních prací má z minulosti mnoho prvků, které dříve tvořily pevnou a nikoliv nevýznamnou složku ceny a které v současné době naráží na problém dohody obou smluvních stran při sjednávání ceny stavebního díla. Mezi tyto prvky patří i vedlejší rozpočtové náklady (VRN). Tyto náklady představují tu oblast činností zhotovitele díla, kterou je nezbytné při realizaci stavby učinit a kterou není možné vztáhnout k jednotlivým konkrétním pracím. V minulosti existovalo několik druhů vedlejších rozpočtových nákladů, které v mnoha případech sloužily k jakémusi vyrovnání ceny (např. stimulační nebo oborová přirážka). Za současných podmínek je však použití všech bývalých typů neopodstatněné a pro správné stanovení celkové ceny stavby je vhodné použít pouze některé z nich. Které a v jaké výši je na zvážení toho, kdo cenu stavby sestavuje, protože vše co se týká vedlejších rozpočtových nákladů je v oblasti smluvních cen a informace z různých odborných periodik nebo literatury je nutné považovat výhradně za informativní nebo doporučené. Přitom je však nutné si uvědomit, že některé doporučené oceňovací soustavy jsou konstruovány tak, že předpokládají použití VRN při sestavení celkové ceny díla a v jejich jednotkových cenách není žádný podíl VRN započten. Pro orientaci v této oblasti uvádíme nejběžněji se vyskytující druhy vedlejších rozpočtových nákladů a jejich doporučené sazby ve vazbě na Jednotnou klasifikaci stavebních objektů. 1. ZÁKLADNÍ TYPY VEDLEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ 1.1 Náklady na zařízení staveniště (globál zařízení staveniště) GZS Tyto vedlejší náklady představují ty náklady zhotovitele, které souvisí se zajištěním pomocných provozů nutných pro provádění díla

3 - kanceláře řídících pracovníků stavby, případně vrátnice - sociální objekty pro pracovníky stavby - údržbářské objekty, sklady, dílny, garáže, apod. - zpevněné plochy pro skladování materiálů - oplocení nebo jiné zabezpečení díla - vnitrostaveništní rozvody energií Doporučené sazby tohoto titulu VRN pak kryjí náklady na a) zřízení, údržbu a následnou demontáž těchto objektů, jsou-li v rámci zařízení staveniště vybudovány jako objekty dočasné b) nezbytné úpravy trvalých objektů, sloužících jako dočasné zařízení staveniště a jejich následné uvedení do původního stavu c) úhradu nájemného či jiných plateb za použití objektů jiného vlastníka, pokud jsou tyto objekty využívány jako zařízení staveniště a jejich uvedení do původního stavu Náklady na zařízení staveniště patří do skupiny nákladů, které vznikají na většině staveb a cena díla by tyto náklady měla obsahovat. Pouze v případě, že objednatel (investor) poskytuje tyto objekty či služby zhotoviteli bezplatně ve svých objektech a nevznikají žádné požadavky na jejich úpravu či náklady na jejich provoz po dobu používání, by zhotovitel tuto část ceny uplatňovat neměl. 1.2 Provozní vlivy (PV) Tyto náklady souvisí se ztížením provádění stavebních prací oproti běžnému způsobu realizace. Ve většině případů se jedná o rušení plynulosti prováděných prací, případně o práce ve ztíženém prostředí (extrémní teplo nebo zima, zdraví škodlivé prostředí apod.). Zhotoviteli zde vznikají zvýšené náklady zejména nutností přerušit na určitou dobu práce (po dobu překážky však musí vyplácet pracovníků mzdu) nebo při rušení dopravy se prodlužuje doba použití dopravních prostředků a tím i náklady na ně, ve zdraví škodlivém či extrémním prostředí se rovněž zkracuje doba provádění prací (povinné přestávky) případně je nutno vyplácet pracovníkům rizikové příplatky apod. Provozní vlivy podle výše uvedeného popisu lze rozdělit na čtyři základní druhy Silniční provoz pro práce prováděné na vozovkách, případně městských kolejových drahách, kde není vyloučen dopravní provoz Železniční provoz pro práce v bezprostřední blízkosti kolejiště, kde není výluka dopravy. Používá se i pro metro Provoz investora pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samostatném areálu Ztížené práce pro práce ve zdraví škodlivém prostředí nebo v prostředí s extrémními vnitřními podmínkami, které není možné pro provádění prací odstranit Tyto náklady je sice možné stanovit individuální kalkulací podle předem vypracovaného modelu nebo dohodnout mezi oběma stranami způsob prokazování těchto nákladů, ale podle našeho názoru se jedná o poměrně složitý a na počátku víceméně nepřesný propočet a z tohoto důvodu doporučujeme využít jednorázový procentický dopočet. 1.3 Území se ztíženými výrobními podmínkami Tato část VRN představuje dopočet nákladů, které zhotoviteli vznikají zejména ze dvou důvodů Ztížené dopravní podmínky pro práce prováděné ve městech, kdy mimostaveništní a technologická doprava je realizována za zvýšeného městského provozu Extrémní klimatické podmínky - pro práce realizované v místech s nadměrným výskytem srážek, extrémních vnějších teplot Výše uvedené typy vedlejších rozpočtových nákladů jsou individuelně poměrně obtížně stanovitelné a doporučujeme je v těch případech, kdy zhotovitel evidentně tyto náklady na realizaci vynaloží, uplatnit formou procentické přirážky k základním rozpočtovým nákladům (doporučené sazby jsou uvedeny v tabulce). Mimo

4 tyto druhy vedlejších nákladů mohou při realizaci stavby vzniknou i náklady jiné, ne zcela běžně se vyskytující, které rovněž nejsou obsahem doporučených jednotkových cen stavebních prací. 2. OSTATNÍ DRUHY VEDLEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADU 2.1 Práce na kulturních památkách Stavební práce prováděné na památkově chráněných objektech jsou ve většině případů prováděny za jiných než obvyklých podmínek. Mimo nutnost nezbytné ochrany památek (fyzické zabezpečení památek před poškozením stavební činností) je i vlastní realizace poplatná stavu a charakteru objektu. Ve většině případů je omezen (v některých případech i zakázán) provoz mechanizace a strojů, práce musí být prováděny s ohledem na stávající památky (zvýšená spotřeba času práce). Pokud tedy je stavební dílo realizováno na objektu označeném jako kulturní památka, má zhotovitel právo požadovat i úhradu těchto vícenákladů. Jejich výše však závisí na mnoha okolnostech a je velmi těžké ji stanovit jako globální procentickou sazbu pro celý objekt nebo stavbu. Ve většině případů se tyto podmínky objeví jen u určitého okruhu nebo druhu prací a jiné práce jsou i na těchto objektech prováděny obvyklým způsobem. Z tohoto důvodu by tedy tyto vedlejší náklady měly být stanoveny individuální kalkulací Např. zvýšená opatrnost při realizaci prací, které by mohly ohrozit památky zahrnout do mzdových nákladů konkrétních položek zvýšenou časovou složku mzdy apod. 2.2 Individuální mimostaveništní doprava a mimořádně ztížené dopravní podmínky Náklady na dopravu materiálu z místa nákupu nebo výroby jsou zahrnuty přímo do cen materiálů jako tzv. pořizovací náklady. Při stanovení cen stavebních prací jsou ale tyto pořizovací náklady simulovány na určité, pro zpracovatele jednotkových cen nejběžnější podmínky a vzdálenosti. Ve skutečnosti však mohou být podmínky dopravy materiálu velice odlišné, a to buď vyšší vzdáleností, než je uvažována v pořizovacích nákladech (zcela hrubým odhadem lze pořizovací náklady považovat za dopravu do 40 km), nebo použitím jiných, než v pořizovacích nákladech zvolených, dopravních prostředků. I zde jsou varianty možného skutečného zajištění dopravy natolik různé, že je nutné podle konkrétních podmínek (vzdálenosti a zvoleného způsobu přepravy) stanovit tyto náklady individuální kalkulací. Upozornění: Obecně v současných trendech a způsobech oceňování stavebních prací je výrazným způsobem potlačena nejen individualizace dopravních nákladů, ale i individualizace vnitrostaveništního přesunu materiálu. Přitom tyto náklady se v celkových nákladech na realizaci díla podílí v rozmezí několika procent (hrubým propočtem lze hovořit o 5-12% z celkových nákladů, v případě extrémních podmínek i okolo 17%). Přitom této části věnuje zhotovitel pozornost pouze výjimečně s poukazem na značnou pracnost výpočtu. Jde ale o tak významnou složku nákladů, že v budoucnosti bude nezbytné vypracovat postupy pro individualizaci veškeré přepravy materiálů. Tabulka doporučených sazeb vedlejších rozpočtových nákladů JKSO stavebního objektu Doporučená sazba v % pro Náklady na Provozní vlivy Území se zařízení staveniště ztíženými výrobními podmínkami 801 Budovy občanské výstavby 2,75 0, Haly občanské výstavby 2,50 0, Budovy pro bydlení 2,40 0, Haly pro výrobu a služby 2,85 0, Budovy pro výrobu a služby 2,95 0, Nádrže a jímky 3,15 0, Objekty pozemní zvláštní 3,00 0, Komunikace pozemní 2,25 1, Trubní vedení 2,25 1,35 Stanoví se 831 Hydromeliorace 1,15 - individuálně

5 832 Hráze a objekty na tocích 2,45 - podle území 833 Nádrže na tocích, úpravy toků 1,95 - realizace Tabulka doporučených sazeb vedlejších rozpočtových nákladů pro území se ztíženými výrobními podmínkami Pro všechny typy JKSO Stavební dílo realizováno na území města tis. obyvatel tis. obyvatel tis. obyvatel nad 150 tis. obyvatel 0,85 1,35 2,25 3,5 3. ZPUSOB VÝPOČTU VEDLEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADU Vedlejší rozpočtové náklady stanovené individuální kalkulací se zakalkulují buď přímo do jednotkových cen stavebních prací (v tom případě se prakticky stávají základními rozpočtovými náklady) nebo se uplatní přímo absolutní sazbou vyjádřenou v Kč. Pro účely vykazování lze dohodnout, že budou vykazovány měsíčně přiměřeným podílem vztaženým např. k ZRN. U vedlejších nákladů stanovených procenticky je nutné dohodnout i základnu, ze které bude dané procento vycházet. V minulosti byly pro jednotlivé typy vedlejších nákladů stanoveny rozdílné základny pro výpočet. Tyto základny je samozřejmě možné respektovat, ale domníváme se, že v současné době to není zcela aktuální. Doporučujeme provést výpočet (platí samozřejmě pouze pro ty typy, pro něž jsou uvedeny doporučené sazby) vždy z celkových základních rozpočtových nákladů bez ohledu na jejich třídění (HSV, PSV. Montáže). KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE DÍLA Jedním z prvků ceny tvořících celkovou cenu stavebního díla je i kompletační činnost zhotovitele. Tyto náklady v minulém systému oceňování byly běžnou součástí ceny stavby nebo stavebního objektu a náležely vyššímu dodavateli za zajištění kompletní dodávky. Za současných podmínek se mnohdy tyto náklady ze strany zhotovitele díla uplatňují na všech stavbách, bez ohledu na jejich složitost, podíl subdodavatelů apod. V jiných případech je zhotoviteli upírána tato část ceny jako neopodstatněná, a to i případech, kdy mu náklady související s kompletací stavebního díla evidentně vznikají. Obecné řešení kdy a jak tyto náklady uplatnit či neuplatnit neexistuje, protože cena je tvořena dohodou obou stran a i na této části ceny se musí obě strany shodnout. Veškeré sazby uváděné v minulosti mají v současných podmínkách doporučující charakter a změnou jejich struktury a vývojem vstupních nákladů se podle našeho názoru posunuly do jiných hodnot než v minulosti. Je však zřejmé, že ten zhotovitel, který dodává stavbu jako celek má s její kompletací určité náklady, které by měl zahrnout do celkové ceny. Jedná se zejména o - zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních prostor a jejich poskytování poddodavatelům díla - koordinace postupu prací prováděných subdodavateli díla, zajišťování návazností jednotlivých prací, jejich přejímka, kontrola apod. - poskytování zednických a jiných výpomocí za úplatu - zajištění vypracování dokumentace skutečného stavu provedení díla - účast na předání stavby do užívání a na kolaudaci díla Jak tedy tyto náklady do ceny zahrnout je věcí každého zhotovitele, ale v mnoha případech, kdy zhotovitel kalkuluje svoji nabídkovou cenu, tyto náklady vědomě opomíjí, ve snaze snížit svoji cenu tak, aby vůči ostatním uchazečům nebyla jeho cena příliš vysoká, ale v konečném účtování mu tato část ceny musí chybět, protože náklady na její realizaci s určitostí vynaloží. Buď se smíří s tím, že je uhradí ze svého zisku nebo je musí do ceny již v počátku zakomponovat. Doporučené ceny stavebních prací vydané firmou RTS spol. s r.o., Brno, předpokládají určitou část těchto nákladů jako standardní (na většině staveb se vyskytují subdodavatelé, vypracovává se dokumentace skutečného stavu apod.) a mají ji zahrnuty již v jednotkových cenách prací. Přesto je nutné každou stavbu posuzovat zcela individuálně s jejími specifickými podmínkami a zvážit jak kompletační činnost do ceny zahrnout. V následující tabulce je uvedena orientační sazba kompletační činnosti zhotovitele díla podle druhu stavby a podle podílu technologických dodávek. Tato sazba vychází z propočtů firmy RTS spol. s r.o., a stejně jako všechny cenové údaje může být pro

6 někoho příliš nízká a pro jiného nepřijatelně vysoká. Stanovení doporučených sazeb respektuje rozdíly v náročnosti a nákladovosti úkonů tvořících kompletační činnost prováděných pro kompletaci stavební části stavby a technologické části stavby. Ve sloupci onačeném jako generální dodávka je uvedena doporučená složená sazba pro stavbu jako celek, která vychází z určitého předpokládaného objemu technologie a zahrnuje i nezbytné náklady na koordinaci mezi stavební a technologickou částí stavby. Tabulka doporučených sazeb kompletační činnosti zhotovitele pro stavby s RN (hlava II,III a VI) do 50 mil.kč JKSO stavebního objektu Doporučená sazba v % stavební část technologická část generální dodávka 801 Budovy občanské výstavby 1,70-2,10 4,30-4,80 2,10-2, Haly občanské výstavby 1,45-1,95 4,45-4,95 1,90-2, Budovy pro bydlení 1,00-1,45 3,95-4,20 1,50-1, Haly pro výrobu a služby 1,85-2,25 4,60-4,90 2,35-2, Budovy pro výrobu a služby 1,95-2,30 4,30-4,75 2,30-2, Nádrže a jímky 1,05-1,20 4,50-4,85 1,60-1, Objekty pozemní zvláštní 0,75-0,95 3,85-4,15 1,20-1, Komunikace pozemní 0,40-0,50 2,85-3,15 0,65-0, Trubní vedení 0,45-0,55 2,95-3,25 0,70-0, Hydromeliorace 0,20-0,25 2,60-2,90 0,40-0, Hráze a objekty na tocích 1,15-1,45 3,85-4,00 1,55-1, Nádrže na tocích, úpravy toků 0,20-0,25 2,45-2,65 0,40-0,45 Tabulka doporučených sazeb kompletační činnosti zhotovitele pro stavby s RN (hlava II,III a VI) nad 50 mil.kč JKSO stavebního objektu Doporučená sazba v % pro stavební část technologická část Generální dodávka 801 Budovy občanské výstavby 1,50-1,80 3,50-4,10 1,90-2, Haly občanské výstavby 1,20-1,55 3,75-4,15 1,70-2, Budovy pro bydlení 0,90-1,25 3,35-4,00 1,40-1, Haly pro výrobu a služby 1,55-1,85 4,00-4,40 2,05-2, Budovy pro výrobu a služby 1,65-2,00 3,50-4,05 1,95-2, Nádrže a jímky 0,65-0,95 3,95-4,25 1,45-1, Objekty pozemní zvláštní 0,55-0,75 3,15-3,95 1,15-1, Komunikace pozemní 0,30-0,40 2,45-2,85 0,50-0, Trubní vedení 0,35-0,45 2,55-3,05 0,55-0, Hydromeliorace 0,15-0,20 2,10-2,60 0,25-0, Hráze a objekty na tocích 0,90-1,15 3,05-3,80 1,35-1, Nádrže na tocích, úpravy toků 0,15-0,20 2,00-2,45 0,25-0,45 V praxi se setkáváme zcela běžně se dvěma extrémy. Na jedné straně objednatel kontroluje ceny subdodávek a požaduje na zhotoviteli díla aby tyto ceny používal i ve své faktuře či jiném zúčtovacím dokladu ve vztahu k objednateli. Tento postup je sice možný, ale nesprávný, protože už z pouhé podstaty obchodu nemohu prodat za stejnou cenu za jakou jsem nakoupil, ale zde navíc evidentně náklady zhotoviteli vznikají a měly by být uhrazeny. Objednatel může sice namítnout, že pokud zhotovitel určité práce zajišťuje subdodavatelsky je to jeho problém, ale tento argument je spíše účelový než oprávněný. Na druhé straně se setkáváme běžně se situací, kdy zhotovitel díla účtuje ke každé subdodavatelské faktuře 7-10% jako svoji obchodní marži. Ani tento postup není správný a měl by být dokladován skutečnými náklady s přiměřenou mírou zisku. Na závěr je nutné ještě jednou konstatovat, že kompletační činnost je činností zhotovitele jako každá jiná a měla by být určitou, předem sjednanou formou uhrazena nebo zahrnuta do sjednané ceny. CENA STAVEBNÍHO DÍLA

7 Obchodní zákoník k ceně díla stanoví 546 Stanovení ceny (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná ( 536 odst.3), je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek. (2) Sjednaná a poskytnutá záloha na cenu za dílo se nedotýká účinků podle 548 a 549 Zákon tedy povinnost sjednat cenu nestanoví, ale je zřejmé, že u staveb by využití této možnosti bylo pro obě strany komplikované a že je v zájmu obou stran cenu za dílo sjednat přímo ve smlouvě. Způsob jakým bude cena stanovena je na dohodě obou stran. V každém případě však platí, že ustanovení týkající se výše ceny a zejména jejího obsahu patří k nejpodstatnějším ustanovením celé smlouvy. Pokud si strany ve smlouvě výši ceny nesjednají ani nestanoví způsob, kterým lze danou cenu určit, je smlouva i bez tohoto ujednání platná a objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu obvyklou v době uzavření smlouvy za obdobné dílo a obdobných obchodních podmínek. Pokud by nedošlo k dohodě o její výši, musel by ji stanovit příslušný soud, což může být proces velmi komplikovaný a zdlouhavý a pro jednu ze stran nevýhodný. Z tohoto důvodu je velmi vhodné cenu nebo alespoň způsob jejího určení ve smlouvě sjednat. Pro ujednání týkající se ceny díla je podstatné určit jednoznačně obsah sjednané ceny stanovit její výši stanovit její časovou platnost dohodnout podmínky případné změny ceny dohodnout způsob uplatnění případných změn ceny sjednat způsob ocenění případných víceprací CENA SJEDNANÁ PODLE ROZPOČTU K této formě sjednání ceny přináší Obchodní zákoník celou řadu ustanovení i když není zřejmé co má pod pojmem rozpočet na mysli. Lze ale vyjít z obecných zvyklostí ve stavebnictví, kde rozpočtem je chápán soupis prací a dodávek s uvedením množství měrných jednotek, s uvedením jednotkových cen a následně s cenou za položku celkem. Je-li cena za dílo takto stanovena pak Obchodní zákoník stanoví 547 Cena podle rozpočtu (1) Na výši ceny nemá vliv, že cena byla určena na základě rozpočtu, jenž je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy. (2) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu, ohledně něhož ze smlouvy vyplývá, že se nezaručuje jeho úplnost, může se zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. (3) Byla-li cena určena na základě rozpočtu, který podle smlouvy se považuje za nezávazný, může se zhotovitel domáhat, aby bylo určeno zvýšení ceny o částku, o níž nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem, náklady zahrnuté do rozpočtu. (4) Nesouhlasí-li se zvýšením ceny objednatel, určí její zvýšení soud na návrh zhotovitele. (5) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny podle odstavců 2 a 3 o částku, jež přesahuje o více než 10% cenu stanovenou na základě rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu. (6) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavců 2 a 3, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě rozpočtu.

8 Je-li tedy cena sjednána na základě rozpočtu, pak by to mělo být ve smlouvě výslovně uvedeno a současně by smlouva měla vymezit o jaký rozpočet ve vztahu k ceně se jedná, protože z toho vyplývají nároky na případnou změnu ceny. Rozpočet může být definován ve smlouvě jako a) závazný, zaručující jeho úplnost b) závazný, ale nezaručující jeho úplnost c) nezávazný V prvním případě se dá odvodit, že předkladatel rozpočtu (zhotovitel) ručí za jeho úplnost a případné nedostatky nese ve svých nákladech. Protože to však zákon jednoznačně neříká, je vhodné to do smlouvy výslovně uvést. Přitom je podle našeho názoru podstatné zda byl rozpočet zpracován na základě výkazu výměr předloženého objednatelem nebo byl vypracován zhotovitelem podle projektové dokumentace. V dalších dvou případech má rozpočet pouze určitou vypovídací schopnost a zhotoviteli přísluší zvýšení ceny pokud se objeví práce nepředvídatelné v době uzavření smlouvy a které nejsou obsaženy v rozpočtu nebo na zvýšení ceny pokud jeho účelně vynaložené náklady převýší cenu sjednanou podle nezávazného rozpočtu. To je výhodou pro zhotovitele a objednateli to nezaručuje, že sjednaná cena je cena konečná. Nevyplývá-li ze smlouvy nic jiného platí, že cena (stanovená jakýmkoliv způsobem) zahrnuje vše, tedy např. i DPH. Je-li úmyslem zhotovitele ke sjednané ceně účtovat DPH (což je asi vždy), musí to být ve smlouvě výslovně uvedeno. CENA SJEDNANÁ JINÝM ZPŮSOBEM Cena však nemusí být sjednána pouze na základě rozpočtu. Cenu lze sjednat jako jednu částku za celé dílo, bez ohledu na to, které jednotlivé práce a dodávky je nutné pro výsledek realizovat. Rozpočet v této konstrukci ceny pak nemá na její výši žádný vliv a je-li přesto prohlášen za součást smlouvy, pak je používám pouze pro prokazování finančního objemu provedených prací pro dílčí fakturaci, případně jeho jednotkové ceny jsou využívány pro ocenění víceprací. U ceny sjednané jednou částkou za celou stavbu nebo stavební objekt je však nezbytné jednoznačně a velmi přesně vymezit její obsah. OBSAH CENY Ve většině případů je obsah ceny definován projektovou dokumentací. Tedy to co je obsaženo v projektu je předmětem díla a většinou i obsahem sjednané ceny. Mnohdy však cena bývá vázána současně i na položkové rozpočty, které bývají součástí sjednané smlouvy. A zde může nastat problém, kdy oba tyto podklady se vzájemně liší. Je pak rozhodující projekt nebo rozpočet? Z praxe víme, že vypracovat přesný a úplný položkový rozpočet je věcí nesmírně obtížnou a ve většině případů v něm vždy něco chybí, případně jsou udávány jiná množství měrných jednotek nebo je v něm něco navíc. Přesto se domnívám, že cena vymezená rozpočtem jako prioritním podkladem rozhodujícím o skutečné výši a obsahu ceny je cenou nejserioznější, protože kolik množství práce a dodávek zhotovitel na díle provede, tolik mu ve sjednaných jednotkových cenách podle rozpočtu objednatel zaplatí. Tento způsob je samozřejmě náročný na přípravu a zpracování rozpočtu a klade nároky na odbornou zdatnost nejen zhotovitele ale i objednatele, protože obě strany si v době uzavření smlouvy musí být jisté, že rozpočet odpovídá svým obsahem požadovanému dílu. Pokud však objednatel z jakéhokoliv důvodu nechce diskutovat o obsahu položkového rozpočtu, pak musí ve smlouvě jednoznačně vymezit, že obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, bez ohledu na to zda jsou či nejsou součástí rozpočtu a pak je již věcí zhotovitele při zpracování rozpočtu (protože jinak se k celkové ceně nedostane) aby do něj zahrnul všechny práce a dodávky v potřebném množství. V souvislosti s obsahem ceny je nutné zmínit i vícepráce, které na většině realizovaných staveb vznikají a bývají předmětem sporu. Smlouva by měla jednoznačně vymezit co se za vícepráce považuje a co nikoliv a měla by stanovit povinnosti obou stran před jejich realizací a následně i po ní. Jako nejvhodnější způsob prokazování případných víceprací se jeví evidence v samostatném deníku (deník víceprací) s podrobným popisem důvodu vzniku a rozsahu víceprací a jejich následným oceněním. Objednatel by si měl ve smlouvě vymínit nutnost svého souhlasu s údaji uváděnými v deníku víceprací. PODMÍNKY ZMĚNY CENY Sjednaná cena podle jakéhokoli způsobu je stanovena na základě určitých podmínek a předpokladů. Vývoj v celém národním hospodářství však neumožňuje v současné době ve všech případech a zejména u staveb trvajících několik let odhadnout vývoj vstupních nákladů zhotovitele a z tohoto důvodu je nutné vzájemně ve smlouvě definovat i podmínky za kterých je možné sjednanou cenu změnit. Mezi základní podmínky patří

9 a. změna sazeb daně z přidané hodnoty b. změna kurzu Kč k vybrané zahraniční měně nebo měnám c. změna jiných daňových podmínek nebo zákonných odvodů mající vliv na cenu stavebních prací d. změna celních podmínek, je-li součástí stavby zahraniční dodávka e. změna úvěrových nebo úrokových podmínek f. celkový vývoj cen (dále jen inflace) v rámci národního hospodářství Všechny tyto podmínky, nastanou-li v průběhu realizace díla, mohou výrazným způsobem změnit náklady zhotovitele (ve většině případů negativně), aniž ten má možnost tyto podmínky ovlivnit. Pokud si je však ve smlouvě nevymezí jako podmínky zakládající jeho právo na změnu ceny, může nastat situace, kdy objednatel jakoukoliv změnu ceny odmítne. Obě strany by tedy měly definovat ve smlouvě za jakých podmínek a jakým způsobem lze sjednanou cenu změnit. Přitom musí být jasné co je v navržené ceně zahrnuto, aby bylo možno jednoznačně stanovit zda podmínka je či není splněna. ČASOVÁ PLATNOST CENY Tato podmínka vychází výhradně ze současného stavu při realizaci staveb hrazených z veřejných prostředků.. U naprosté většiny staveb s předpokládanými náklady nad 50 mil.kč, ale mnohdy i u menších dochází k redukci veřejných prostředků plánovaných na jednotlivé roky výstavby a tím i k posunu termínu dokončení celého díla. Tento aspekt má samozřejmě za následek i změnu podmínek za kterých byla cena sjednána a smlouva by tedy měla pamatovat i na případ, kdy tato situace nastane. Jednoznačně by mělo být vymezeno do kdy sjednaná cena platí (může to být i déle než je sjednaný termín dokončení) a zejména jakým způsobem budou obě strany postupovat, pokud dojde ke změně termínu dokončení z důvodů na straně objednatele. Jedná se zejména o zvýšení ceny, kdy stavební práce realizované v pozdějším termínu, než bylo původně sjednáno jsou obecným vývojem cen ve stavebnictví nákladnější a zhotovitel by měl mít právo na úhradu těchto zvýšených náklad. Smlouva by tedy měla řešit způsob jak bude toto zvýšení vypočteno, kdo jej provede a jak bude vzájemně odsouhlaseno. CENA VÍCEPRACÍ U většiny staveb nastane chvíle, kdy se vyskytnout práce a dodávky o nichž zhotovitel tvrdí, že nejsou předmětem díla a tedy ani obsahem sjednané ceny. Ať se již jedná o požadavek oprávněný nebo nikoliv je vhodné ve smlouvě sjednat způsob jak budou takovéto práce v případě jejich výskytu oceněny. Bez podrobné dohody ve smlouvě se většinou strany dostanou do sporu o výši ceny víceprací. Způsobů jak tyto práce ocenit je mnoho a je na zvážení obou stran, ke kterému se přikloní. Vzor sjednání ocenění víceprací 1. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a budou oboustranně odsouhlaseny se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a které se nazývají méněpráce) 2. Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny následovně : na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS spol. s r.o., Brno v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací, ke kterým se dopočte přirážka 2,3% jako podíl vedlejších nákladů. Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena ve výši 1,1%. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování. v případě pochybností nebo sporu bude o závazné stanovisko k jednotkovým cenám požádána firma RTS spol. s r.o., Brno, Lazaretní 13, jejíž vyjádření je pro obě strany závazné Zdroj:

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Hotel III. Pozemek Technolog. část Stavební část SO1- blok A Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice II. Stavební konstrukce a práce Stavební

Více

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ, AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA Část 11, Díl 11, str. 1 11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na stavební práce musí zadavatel stanovit v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK

Více

Přednáška 1. Náklady ve stavebnictví. Propočet celkových nákladů stavby

Přednáška 1. Náklady ve stavebnictví. Propočet celkových nákladů stavby Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby poř.č. datum Před/Cvič Náplň přednášky / cvičení 1 2.10. před Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Domov pro seniory Loučka - dokončení protipožárních opatření dodávka stavby SVAZEK 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Domov pro seniory Loučka - dokončení protipožárních opatření dodávka stavby SVAZEK 4 Příloha č. 1086-16-P10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Domov pro seniory

Více

Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET

Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET Oceňování stavebních a restaurátorských prací Magistrát hlavního města Prahy Škodův palác 15. 9. a 10.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST. Partneři ve výstavbovém procesu. stavebník (objednatel, investor) projektant. zhotovitel (dodavatel stavby)

PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST. Partneři ve výstavbovém procesu. stavebník (objednatel, investor) projektant. zhotovitel (dodavatel stavby) Smluvní vztahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění Projektování elektrických systémů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb ng. Ladra 1 Partneři

Více

Stavební ekonomika. Propočet celkových nákladů stavby. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522

Stavební ekonomika. Propočet celkových nákladů stavby. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Stavební ekonomika Propočet celkových nákladů stavby Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Celkové náklady výstavby A. Projektové a průzkumné práce B. Provozní

Více

CENÍK ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA

CENÍK ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA CENOVÉ PODMÍNKY 2013/ I. CENÍK 800-786 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění Ceník je členěn do následujících částí: Část A - Zřízení konstrukcí Část A 01

Více

NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, HROTOVICE, P.Č. 3/1 A 9/11

NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, HROTOVICE, P.Č. 3/1 A 9/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVĚ CENY Veřejná zakázka na stavební práce: NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ,

Více

CENÍK KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

CENÍK KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro ocenění tesařských prací na stavebních objektech

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.6 Pasport prvků Dokument: 179-5.D6 Razítko Datum: 4/2014 Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZMĚNA STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVA BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Zadavatel : Obec Horrníí Sttrropniice,, Horrníí Sttrropniice

Více

MĚSTYS ŽELETAVA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO NOVOU ZÁSTAVBU RD UL. ŠAŠOVSKÁ

MĚSTYS ŽELETAVA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO NOVOU ZÁSTAVBU RD UL. ŠAŠOVSKÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Veřejná zakázka na stavební práce: MĚSTYS ŽELETAVA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ

CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro montáže na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce Realizace úspor energií - Zateplení objektu - Základní

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo. uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Obec Zvole se sídlem OÚ: Hlavní 33 252 45 Zvole jednající: Ing. Miroslavem Stoklasou starostou obce IČ 00241890

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC

CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky konstrukcí sklobetonových na stavebních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, jejíž zadání se v souladu s ust. 18 odst. 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 0679-12-P08 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce SPZ Holešov sanace kanalizace Svazek

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Výstavba a rekonstrukce chodníků

Více

CENÍK PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT

CENÍK PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro ocenění podlah syntetických na stavebních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na stavební práce Oprava Havírenské cesty" Identifikace poptávajícího: Poptávající: Obec Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 242 IČ: 00580791

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku Zadavatel: Město Broumov třída Masarykova 239 550 01 Broumov zastoupen: Kamilem Slezákem, místostarostou města kontaktní osoba: Petr Kuchta,

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV OBCE STARÝ PETŘÍN

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV OBCE STARÝ PETŘÍN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Veřejná zakázka na stavební práce: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV OBCE STARÝ

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Rekonstrukce bývalé celnice Čížov Hardegg. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Rekonstrukce bývalé celnice Čížov Hardegg. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Rekonstrukce bývalé celnice Čížov Hardegg Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí 1 Identifikační údaje zadavatele 1.1 Základní údaje Název:

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Ve smyslu 6 a 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

CENÍK 800-775 PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ

CENÍK 800-775 PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-775 PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro ocenění vlysových, parketových a povlakových podlah

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

SMLOUVA O DÍLO - REALIZACE STAVBY

SMLOUVA O DÍLO - REALIZACE STAVBY SMLOUVA O DÍLO - REALIZACE STAVBY uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění. Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: I. Smluvní strany (dále jen objednatel ) a INPROSTAV-Slaný s.r.o. Lacinova

Více

Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně ve VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Zadavatel. Komenského 873, Kostelec nad Orlicí

Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně ve VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Zadavatel. Komenského 873, Kostelec nad Orlicí ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Název veřejné zakázky:

Více

Pojem a zařazení smlouvy

Pojem a zařazení smlouvy Smlouva o dílo 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Pojem a zařazení smlouvy Relativní obchod Úprava ve třetí části ObZ Event. obchod fakultativní Tradiční smlouva (již v rakouském právu) U smlouvy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. podlimitní veřejná zakázka VD Šance drenážní štola Svazek 4 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ZADAVATEL:

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" Obsah nabídky veřejné zakázky strana 02 A Identifikační údaje strana 03 B Základní kvalifikační předpoklady strana 04 C Profesní kvalifikační předpoklady

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Demolice roty Kvilda 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava příjmení: Sídlo / místo podnikání /

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Zpřístupnění objektu bývalého mlýna Papírna veřejnosti

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Zpřístupnění objektu bývalého mlýna Papírna veřejnosti Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Zpřístupnění objektu bývalého mlýna Papírna veřejnosti Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí 1 Identifikační údaje zadavatele 1.1 Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 Obec Malý Újezd: Revitalizace zeleně v obci Malý Újezd-2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Zadavatel Název veřejné zakázky Číslo VZ podle evidence zadavatele Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021 VT Dětmarovická

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet ON Ostatní náklady stavby JKSO Objekt Název objektu SKP SO 00 Vedlejší a ostatní náklady stavby Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek Vybudování přístupové komunikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 Městys Plaňany: Revitalizace zeleně v Plaňanech ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

SVAZEK JASINKA KANALIZACE A ČOV PODPROJEKT 2. KANALIZACE A ČOV JASENICE

SVAZEK JASINKA KANALIZACE A ČOV PODPROJEKT 2. KANALIZACE A ČOV JASENICE VODOVODY A KANALIZACE JASINKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Veřejná zakázka na stavební práce: SVAZEK

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Křečovice Křečovice 9 257 56 Neveklov IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem:,,spz Triangle odstranění podzemních objektů ( Nexen )

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem:,,spz Triangle odstranění podzemních objektů ( Nexen ) Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v předběžném oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem:,,spz Triangle odstranění podzemních

Více

Zadávací dokumentace k zakázce. Oprava lesní cesty Nad Kasárny

Zadávací dokumentace k zakázce. Oprava lesní cesty Nad Kasárny Zadávací dokumentace k zakázce (název zakázky) Oprava lesní cesty Nad Kasárny Identifikační údaje zadavatele: Jméno/název: Město Rožmitál pod Třemšínem Sídlo zadavatele: Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod

Více

Doplnění zadávací dokumentace 6

Doplnění zadávací dokumentace 6 Doplnění zadávací dokumentace 6 pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 9 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ), zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je restaurátorský průzkum vnějších a vnitřních omítek a provedení restaurátorských prací omítek a náhrobní desky u nemovité kulturní

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk Smlouva o dílo č. 040/2015 na zhotovení díla Oprava zdi Krajské knihovny v Pardubicích uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Ekonomika a management

Ekonomika a management Ekonomika a management (EKMN) 6.3.2014 { Ceny stavební produkce Cena projekčních prací ING. PETR KALČEV, PH.D. Ceny stavební produkce Zbožím jsou stavební materiály, výrobky, polotovary, díly, konstrukce

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Příloha č. 6 SMLOUVA O DÍLO. I.Smluvní strany

Příloha č. 6 SMLOUVA O DÍLO. I.Smluvní strany Příloha č. 6 SMLOUVA O DÍLO I.Smluvní strany Objednatel: Předměřická a.s. 294 74 Předměřice nad Jizerou č. p. 250 zastoupená Ing. Miroslavem Matějkou předsedou představenstva IČ: 00105686 DIČ: 00105686

Více

Obec Štipoklasy. Štipoklasy 20, IČ: Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Obec Štipoklasy. Štipoklasy 20, IČ: Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obec Štipoklasy Štipoklasy 20, 284 01 IČ: 00640409 Oprava hasičské zbrojnice Štipoklasy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/MRFP Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Městský

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti. 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby

Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti. 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby Cenová soustava RTS 2014 Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby 004 1 Vedlejší náklady ve fázi zpracování PD pro provádění 004 11 Příprava stavby

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV

Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu

Více

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č.

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č. Název zakázky Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim zákona č. 137/2006

Více

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy.

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy. Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) Zajištění činnosti technického

Více

SMLOUVA O DÍLO Návrh Příloha č. 3 zadávací dokumentace I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO Návrh Příloha č. 3 zadávací dokumentace I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Návrh Příloha č. 3 zadávací dokumentace uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Obec

Více

Název veřejné zakázky: Výstavba chodníku - Stružinec

Název veřejné zakázky: Výstavba chodníku - Stružinec Výzva k podání nabídky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) s výjimkou ustanovení 6 odst. 1 zákona Název veřejné

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Elektroinstalace ZŠ Masarykova

Elektroinstalace ZŠ Masarykova ZADAVATEL: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice UCHAZEČ: Vážení, na základě kladných referencí o činnosti Vaší firmy si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky na dodavatele díla: Bližší údaje jsou

Více

Oprava lesní svážnice U seníku

Oprava lesní svážnice U seníku Správa lesů města Tábora, s.r.o. U Čápova dvora 2712 Měšice 390 02 Tábor V Táboře dne 6. 11. 2015 Počet stran textu: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. SLMT/261/2015/Ka k veřejné zakázce malého rozsahu podle

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 2. z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Beroun, P r e i s l e r o v a 1 3 3 5 tel: 311622572, fax 311623413, e-mail 2zsberoun@tiscali.cz, 2zs@2zsberoun.cz http://www.2zsberoun.cz VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Rozpočtování staveb. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Rozpočtování staveb. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Rozpočtování staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Literatura: Schneiderová Heralová, R., Střelcová, I., Brožová, L., Strnad,M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ. uzavřená podle ustanovení 566 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. I. Smluvní strany

SMLOUVA MANDÁTNÍ. uzavřená podle ustanovení 566 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. I. Smluvní strany SMLOUVA MANDÁTNÍ uzavřená podle ustanovení 566 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů MANDANT se sídlem IČ: DIČ: zapsaná v: Zastoupená: Bankovní spojení: (dále jen mandant) I. Smluvní

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 10. zasedání dne 13. 1. 2016 USNESENÍ č. 87/16/ZMČ k veřejné zakázce Dostavba a stavební úpravy ZŠ Zastupitelstvo MČ po projednání I. schvaluje

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí 1 Identifikační údaje zadavatele 1.1 Základní údaje Název: Zastoupena: Sídlo: Správa

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6 zapsaná

Více