Podklady ke vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady ke vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o."

Transkript

1 Podklady ke vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Cenová soustava ÚRS Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební produkce. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební produkce v České republice. Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, Sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro rozpočtáře a kalkulanty, které obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a další unikátní informace. Databáze Cenové soustavy ÚRS obsahuje více než 170 tisíc položek stavebních prací a materiálů a dalších důležitých informací o užití položek, metodice rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd. Veřejné zakázky v souladu s novelou zákona č. 137/2006 a s prov. vyhláškou č. 230/2012 Sb. Cenová soustava ÚRS splňuje nové legislativní požadavky podle novely zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách platné od a prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. o veřejných zakázkách platné od Zadavatelům veřejných zakázek a zpracovatelům zadávací dokumentace poskytuje všechny nezbytné podklady pro sestavení soupisu prací při tvorbě zadání veřejných zakázek a vyhodnocení nabídek. Cenové a technické podmínky katalogů, jejichž dálkové zpřístupnění nové právní předpisy požadují, třídník TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí Cenové soustavy ÚRS naleznete na stránkách Nejčastější využití CS ÚRS tvorba rozpočtů staveb oceňování pojistných škod osvojení procesu rozpočtování rychlé ocenění stavebních prací kontrola cenových nabídek přehled o vývoji stavebnictví, cen,... Z čeho se CS ÚRS skládá? Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (HSV, PSV) Katalogy montáží technologických zařízení (M) Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM) Všeobecné podmínky použití cen Rozpočtové ukazatele (RUSO) Agregované položky komunikací (APK dle TP170) Soustava agregovaných položek pro rychlé ocenění stavebních prací (RYRO) Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) Tarify a sazebníky Indexy změn cen Normativní základny

2 Komu CS ÚRS slouží? Pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích výstavby - při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jim jako zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným nástrojem každého, kdo se věnuje problematice cen stavební produkce. Podklady CS ÚRS využívají zejména rozpočtáři, kalkulanti, stavební firmy, developeři a investoři pro transparentní a vzájemně akceptovatelné stanovení ceny stavebního díla. Katalogy popisů a směrných cen Katalogy řady HSV a PSV Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací patří mezi nepostradatelné podklady pro sjednávání cen stavebních prací, stavebního procesu a cen stavebních děl. Jsou určeny především projektantům, investorů a dodavatelům. Směrné ceny jsou počítány na základě kalkulace množství potřeb stanovených k jednotlivým položkám v členění podle kalkulačního vzorce. Jednotlivé potřeby jsou oceňovány cenami, případně sazbami, které jsou získávány výběrovými šetřeními. Katalogy popisů a směrných cen montáží technologických zařízení Katalogy lze použít pro ocenění montáže strojů a technologických zařízení pevně spojených se stavebními objekty (elektroinstalační práce, konstrukce a práce na stavbě dálkových trubních, komunikačních a energetických vedení, ventilačních a klimatizačních zařízení, výtahů, kovových konstrukcí budov), sestavování strojů a zařízení, instalace, úpravy a demontáž strojů aj. Sborník pořizovacích cen materiálů (úvodní část + svazky 1-6) Sborník pořizovacích cen materiálů obsahuje nejčastěji používané materiály v odvětví stavební výroby prodávané v ČR. Materiály jsou uspořádány podle Jednotné klasifikace (JK) a rozděleny do šesti svazků. Pro snazší vyhledávání jsou materiály seřazeny podle podskupin JK, technických, rozměrových, jakostních a dalších charakteristik. U každého materiálu je uveden jeho popis, kód výrobce, cena pořízení a plánovaná pořizovací cena, která oproti ceně pořízení zahrnuje také náklady spojené s pořízením a skladováním materiálu až na staveniště. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Oceňování stavebních prací má z minulosti mnoho prvků, které dříve tvořily pevnou a nikoliv nevýznamnou složku ceny a které v současné době naráží na problém dohody obou smluvních stran při sjednávání ceny stavebního díla. Mezi tyto prvky patří i vedlejší rozpočtové náklady (VRN). Tyto náklady představují tu oblast činností zhotovitele díla, kterou je nezbytné při realizaci stavby učinit a kterou není možné vztáhnout k jednotlivým konkrétním pracím. V minulosti existovalo několik druhů vedlejších rozpočtových nákladů, které v mnoha případech sloužily k jakémusi vyrovnání ceny (např. stimulační nebo oborová přirážka). Za současných podmínek je však použití všech bývalých typů neopodstatněné a pro správné stanovení celkové ceny stavby je vhodné použít pouze některé z nich. Které a v jaké výši je na zvážení toho, kdo cenu stavby sestavuje, protože vše co se týká vedlejších rozpočtových nákladů je v oblasti smluvních cen a informace z různých odborných periodik nebo literatury je nutné považovat výhradně za informativní nebo doporučené. Přitom je však nutné si uvědomit, že některé doporučené oceňovací soustavy jsou konstruovány tak, že předpokládají použití VRN při sestavení celkové ceny díla a v jejich jednotkových cenách není žádný podíl VRN započten. Pro orientaci v této oblasti uvádíme nejběžněji se vyskytující druhy vedlejších rozpočtových nákladů a jejich doporučené sazby ve vazbě na Jednotnou klasifikaci stavebních objektů. 1. ZÁKLADNÍ TYPY VEDLEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ 1.1 Náklady na zařízení staveniště (globál zařízení staveniště) GZS Tyto vedlejší náklady představují ty náklady zhotovitele, které souvisí se zajištěním pomocných provozů nutných pro provádění díla

3 - kanceláře řídících pracovníků stavby, případně vrátnice - sociální objekty pro pracovníky stavby - údržbářské objekty, sklady, dílny, garáže, apod. - zpevněné plochy pro skladování materiálů - oplocení nebo jiné zabezpečení díla - vnitrostaveništní rozvody energií Doporučené sazby tohoto titulu VRN pak kryjí náklady na a) zřízení, údržbu a následnou demontáž těchto objektů, jsou-li v rámci zařízení staveniště vybudovány jako objekty dočasné b) nezbytné úpravy trvalých objektů, sloužících jako dočasné zařízení staveniště a jejich následné uvedení do původního stavu c) úhradu nájemného či jiných plateb za použití objektů jiného vlastníka, pokud jsou tyto objekty využívány jako zařízení staveniště a jejich uvedení do původního stavu Náklady na zařízení staveniště patří do skupiny nákladů, které vznikají na většině staveb a cena díla by tyto náklady měla obsahovat. Pouze v případě, že objednatel (investor) poskytuje tyto objekty či služby zhotoviteli bezplatně ve svých objektech a nevznikají žádné požadavky na jejich úpravu či náklady na jejich provoz po dobu používání, by zhotovitel tuto část ceny uplatňovat neměl. 1.2 Provozní vlivy (PV) Tyto náklady souvisí se ztížením provádění stavebních prací oproti běžnému způsobu realizace. Ve většině případů se jedná o rušení plynulosti prováděných prací, případně o práce ve ztíženém prostředí (extrémní teplo nebo zima, zdraví škodlivé prostředí apod.). Zhotoviteli zde vznikají zvýšené náklady zejména nutností přerušit na určitou dobu práce (po dobu překážky však musí vyplácet pracovníků mzdu) nebo při rušení dopravy se prodlužuje doba použití dopravních prostředků a tím i náklady na ně, ve zdraví škodlivém či extrémním prostředí se rovněž zkracuje doba provádění prací (povinné přestávky) případně je nutno vyplácet pracovníkům rizikové příplatky apod. Provozní vlivy podle výše uvedeného popisu lze rozdělit na čtyři základní druhy Silniční provoz pro práce prováděné na vozovkách, případně městských kolejových drahách, kde není vyloučen dopravní provoz Železniční provoz pro práce v bezprostřední blízkosti kolejiště, kde není výluka dopravy. Používá se i pro metro Provoz investora pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samostatném areálu Ztížené práce pro práce ve zdraví škodlivém prostředí nebo v prostředí s extrémními vnitřními podmínkami, které není možné pro provádění prací odstranit Tyto náklady je sice možné stanovit individuální kalkulací podle předem vypracovaného modelu nebo dohodnout mezi oběma stranami způsob prokazování těchto nákladů, ale podle našeho názoru se jedná o poměrně složitý a na počátku víceméně nepřesný propočet a z tohoto důvodu doporučujeme využít jednorázový procentický dopočet. 1.3 Území se ztíženými výrobními podmínkami Tato část VRN představuje dopočet nákladů, které zhotoviteli vznikají zejména ze dvou důvodů Ztížené dopravní podmínky pro práce prováděné ve městech, kdy mimostaveništní a technologická doprava je realizována za zvýšeného městského provozu Extrémní klimatické podmínky - pro práce realizované v místech s nadměrným výskytem srážek, extrémních vnějších teplot Výše uvedené typy vedlejších rozpočtových nákladů jsou individuelně poměrně obtížně stanovitelné a doporučujeme je v těch případech, kdy zhotovitel evidentně tyto náklady na realizaci vynaloží, uplatnit formou procentické přirážky k základním rozpočtovým nákladům (doporučené sazby jsou uvedeny v tabulce). Mimo

4 tyto druhy vedlejších nákladů mohou při realizaci stavby vzniknou i náklady jiné, ne zcela běžně se vyskytující, které rovněž nejsou obsahem doporučených jednotkových cen stavebních prací. 2. OSTATNÍ DRUHY VEDLEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADU 2.1 Práce na kulturních památkách Stavební práce prováděné na památkově chráněných objektech jsou ve většině případů prováděny za jiných než obvyklých podmínek. Mimo nutnost nezbytné ochrany památek (fyzické zabezpečení památek před poškozením stavební činností) je i vlastní realizace poplatná stavu a charakteru objektu. Ve většině případů je omezen (v některých případech i zakázán) provoz mechanizace a strojů, práce musí být prováděny s ohledem na stávající památky (zvýšená spotřeba času práce). Pokud tedy je stavební dílo realizováno na objektu označeném jako kulturní památka, má zhotovitel právo požadovat i úhradu těchto vícenákladů. Jejich výše však závisí na mnoha okolnostech a je velmi těžké ji stanovit jako globální procentickou sazbu pro celý objekt nebo stavbu. Ve většině případů se tyto podmínky objeví jen u určitého okruhu nebo druhu prací a jiné práce jsou i na těchto objektech prováděny obvyklým způsobem. Z tohoto důvodu by tedy tyto vedlejší náklady měly být stanoveny individuální kalkulací Např. zvýšená opatrnost při realizaci prací, které by mohly ohrozit památky zahrnout do mzdových nákladů konkrétních položek zvýšenou časovou složku mzdy apod. 2.2 Individuální mimostaveništní doprava a mimořádně ztížené dopravní podmínky Náklady na dopravu materiálu z místa nákupu nebo výroby jsou zahrnuty přímo do cen materiálů jako tzv. pořizovací náklady. Při stanovení cen stavebních prací jsou ale tyto pořizovací náklady simulovány na určité, pro zpracovatele jednotkových cen nejběžnější podmínky a vzdálenosti. Ve skutečnosti však mohou být podmínky dopravy materiálu velice odlišné, a to buď vyšší vzdáleností, než je uvažována v pořizovacích nákladech (zcela hrubým odhadem lze pořizovací náklady považovat za dopravu do 40 km), nebo použitím jiných, než v pořizovacích nákladech zvolených, dopravních prostředků. I zde jsou varianty možného skutečného zajištění dopravy natolik různé, že je nutné podle konkrétních podmínek (vzdálenosti a zvoleného způsobu přepravy) stanovit tyto náklady individuální kalkulací. Upozornění: Obecně v současných trendech a způsobech oceňování stavebních prací je výrazným způsobem potlačena nejen individualizace dopravních nákladů, ale i individualizace vnitrostaveništního přesunu materiálu. Přitom tyto náklady se v celkových nákladech na realizaci díla podílí v rozmezí několika procent (hrubým propočtem lze hovořit o 5-12% z celkových nákladů, v případě extrémních podmínek i okolo 17%). Přitom této části věnuje zhotovitel pozornost pouze výjimečně s poukazem na značnou pracnost výpočtu. Jde ale o tak významnou složku nákladů, že v budoucnosti bude nezbytné vypracovat postupy pro individualizaci veškeré přepravy materiálů. Tabulka doporučených sazeb vedlejších rozpočtových nákladů JKSO stavebního objektu Doporučená sazba v % pro Náklady na Provozní vlivy Území se zařízení staveniště ztíženými výrobními podmínkami 801 Budovy občanské výstavby 2,75 0, Haly občanské výstavby 2,50 0, Budovy pro bydlení 2,40 0, Haly pro výrobu a služby 2,85 0, Budovy pro výrobu a služby 2,95 0, Nádrže a jímky 3,15 0, Objekty pozemní zvláštní 3,00 0, Komunikace pozemní 2,25 1, Trubní vedení 2,25 1,35 Stanoví se 831 Hydromeliorace 1,15 - individuálně

5 832 Hráze a objekty na tocích 2,45 - podle území 833 Nádrže na tocích, úpravy toků 1,95 - realizace Tabulka doporučených sazeb vedlejších rozpočtových nákladů pro území se ztíženými výrobními podmínkami Pro všechny typy JKSO Stavební dílo realizováno na území města tis. obyvatel tis. obyvatel tis. obyvatel nad 150 tis. obyvatel 0,85 1,35 2,25 3,5 3. ZPUSOB VÝPOČTU VEDLEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADU Vedlejší rozpočtové náklady stanovené individuální kalkulací se zakalkulují buď přímo do jednotkových cen stavebních prací (v tom případě se prakticky stávají základními rozpočtovými náklady) nebo se uplatní přímo absolutní sazbou vyjádřenou v Kč. Pro účely vykazování lze dohodnout, že budou vykazovány měsíčně přiměřeným podílem vztaženým např. k ZRN. U vedlejších nákladů stanovených procenticky je nutné dohodnout i základnu, ze které bude dané procento vycházet. V minulosti byly pro jednotlivé typy vedlejších nákladů stanoveny rozdílné základny pro výpočet. Tyto základny je samozřejmě možné respektovat, ale domníváme se, že v současné době to není zcela aktuální. Doporučujeme provést výpočet (platí samozřejmě pouze pro ty typy, pro něž jsou uvedeny doporučené sazby) vždy z celkových základních rozpočtových nákladů bez ohledu na jejich třídění (HSV, PSV. Montáže). KOMPLETAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE DÍLA Jedním z prvků ceny tvořících celkovou cenu stavebního díla je i kompletační činnost zhotovitele. Tyto náklady v minulém systému oceňování byly běžnou součástí ceny stavby nebo stavebního objektu a náležely vyššímu dodavateli za zajištění kompletní dodávky. Za současných podmínek se mnohdy tyto náklady ze strany zhotovitele díla uplatňují na všech stavbách, bez ohledu na jejich složitost, podíl subdodavatelů apod. V jiných případech je zhotoviteli upírána tato část ceny jako neopodstatněná, a to i případech, kdy mu náklady související s kompletací stavebního díla evidentně vznikají. Obecné řešení kdy a jak tyto náklady uplatnit či neuplatnit neexistuje, protože cena je tvořena dohodou obou stran a i na této části ceny se musí obě strany shodnout. Veškeré sazby uváděné v minulosti mají v současných podmínkách doporučující charakter a změnou jejich struktury a vývojem vstupních nákladů se podle našeho názoru posunuly do jiných hodnot než v minulosti. Je však zřejmé, že ten zhotovitel, který dodává stavbu jako celek má s její kompletací určité náklady, které by měl zahrnout do celkové ceny. Jedná se zejména o - zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních prostor a jejich poskytování poddodavatelům díla - koordinace postupu prací prováděných subdodavateli díla, zajišťování návazností jednotlivých prací, jejich přejímka, kontrola apod. - poskytování zednických a jiných výpomocí za úplatu - zajištění vypracování dokumentace skutečného stavu provedení díla - účast na předání stavby do užívání a na kolaudaci díla Jak tedy tyto náklady do ceny zahrnout je věcí každého zhotovitele, ale v mnoha případech, kdy zhotovitel kalkuluje svoji nabídkovou cenu, tyto náklady vědomě opomíjí, ve snaze snížit svoji cenu tak, aby vůči ostatním uchazečům nebyla jeho cena příliš vysoká, ale v konečném účtování mu tato část ceny musí chybět, protože náklady na její realizaci s určitostí vynaloží. Buď se smíří s tím, že je uhradí ze svého zisku nebo je musí do ceny již v počátku zakomponovat. Doporučené ceny stavebních prací vydané firmou RTS spol. s r.o., Brno, předpokládají určitou část těchto nákladů jako standardní (na většině staveb se vyskytují subdodavatelé, vypracovává se dokumentace skutečného stavu apod.) a mají ji zahrnuty již v jednotkových cenách prací. Přesto je nutné každou stavbu posuzovat zcela individuálně s jejími specifickými podmínkami a zvážit jak kompletační činnost do ceny zahrnout. V následující tabulce je uvedena orientační sazba kompletační činnosti zhotovitele díla podle druhu stavby a podle podílu technologických dodávek. Tato sazba vychází z propočtů firmy RTS spol. s r.o., a stejně jako všechny cenové údaje může být pro

6 někoho příliš nízká a pro jiného nepřijatelně vysoká. Stanovení doporučených sazeb respektuje rozdíly v náročnosti a nákladovosti úkonů tvořících kompletační činnost prováděných pro kompletaci stavební části stavby a technologické části stavby. Ve sloupci onačeném jako generální dodávka je uvedena doporučená složená sazba pro stavbu jako celek, která vychází z určitého předpokládaného objemu technologie a zahrnuje i nezbytné náklady na koordinaci mezi stavební a technologickou částí stavby. Tabulka doporučených sazeb kompletační činnosti zhotovitele pro stavby s RN (hlava II,III a VI) do 50 mil.kč JKSO stavebního objektu Doporučená sazba v % stavební část technologická část generální dodávka 801 Budovy občanské výstavby 1,70-2,10 4,30-4,80 2,10-2, Haly občanské výstavby 1,45-1,95 4,45-4,95 1,90-2, Budovy pro bydlení 1,00-1,45 3,95-4,20 1,50-1, Haly pro výrobu a služby 1,85-2,25 4,60-4,90 2,35-2, Budovy pro výrobu a služby 1,95-2,30 4,30-4,75 2,30-2, Nádrže a jímky 1,05-1,20 4,50-4,85 1,60-1, Objekty pozemní zvláštní 0,75-0,95 3,85-4,15 1,20-1, Komunikace pozemní 0,40-0,50 2,85-3,15 0,65-0, Trubní vedení 0,45-0,55 2,95-3,25 0,70-0, Hydromeliorace 0,20-0,25 2,60-2,90 0,40-0, Hráze a objekty na tocích 1,15-1,45 3,85-4,00 1,55-1, Nádrže na tocích, úpravy toků 0,20-0,25 2,45-2,65 0,40-0,45 Tabulka doporučených sazeb kompletační činnosti zhotovitele pro stavby s RN (hlava II,III a VI) nad 50 mil.kč JKSO stavebního objektu Doporučená sazba v % pro stavební část technologická část Generální dodávka 801 Budovy občanské výstavby 1,50-1,80 3,50-4,10 1,90-2, Haly občanské výstavby 1,20-1,55 3,75-4,15 1,70-2, Budovy pro bydlení 0,90-1,25 3,35-4,00 1,40-1, Haly pro výrobu a služby 1,55-1,85 4,00-4,40 2,05-2, Budovy pro výrobu a služby 1,65-2,00 3,50-4,05 1,95-2, Nádrže a jímky 0,65-0,95 3,95-4,25 1,45-1, Objekty pozemní zvláštní 0,55-0,75 3,15-3,95 1,15-1, Komunikace pozemní 0,30-0,40 2,45-2,85 0,50-0, Trubní vedení 0,35-0,45 2,55-3,05 0,55-0, Hydromeliorace 0,15-0,20 2,10-2,60 0,25-0, Hráze a objekty na tocích 0,90-1,15 3,05-3,80 1,35-1, Nádrže na tocích, úpravy toků 0,15-0,20 2,00-2,45 0,25-0,45 V praxi se setkáváme zcela běžně se dvěma extrémy. Na jedné straně objednatel kontroluje ceny subdodávek a požaduje na zhotoviteli díla aby tyto ceny používal i ve své faktuře či jiném zúčtovacím dokladu ve vztahu k objednateli. Tento postup je sice možný, ale nesprávný, protože už z pouhé podstaty obchodu nemohu prodat za stejnou cenu za jakou jsem nakoupil, ale zde navíc evidentně náklady zhotoviteli vznikají a měly by být uhrazeny. Objednatel může sice namítnout, že pokud zhotovitel určité práce zajišťuje subdodavatelsky je to jeho problém, ale tento argument je spíše účelový než oprávněný. Na druhé straně se setkáváme běžně se situací, kdy zhotovitel díla účtuje ke každé subdodavatelské faktuře 7-10% jako svoji obchodní marži. Ani tento postup není správný a měl by být dokladován skutečnými náklady s přiměřenou mírou zisku. Na závěr je nutné ještě jednou konstatovat, že kompletační činnost je činností zhotovitele jako každá jiná a měla by být určitou, předem sjednanou formou uhrazena nebo zahrnuta do sjednané ceny. CENA STAVEBNÍHO DÍLA

7 Obchodní zákoník k ceně díla stanoví 546 Stanovení ceny (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná ( 536 odst.3), je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek. (2) Sjednaná a poskytnutá záloha na cenu za dílo se nedotýká účinků podle 548 a 549 Zákon tedy povinnost sjednat cenu nestanoví, ale je zřejmé, že u staveb by využití této možnosti bylo pro obě strany komplikované a že je v zájmu obou stran cenu za dílo sjednat přímo ve smlouvě. Způsob jakým bude cena stanovena je na dohodě obou stran. V každém případě však platí, že ustanovení týkající se výše ceny a zejména jejího obsahu patří k nejpodstatnějším ustanovením celé smlouvy. Pokud si strany ve smlouvě výši ceny nesjednají ani nestanoví způsob, kterým lze danou cenu určit, je smlouva i bez tohoto ujednání platná a objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu obvyklou v době uzavření smlouvy za obdobné dílo a obdobných obchodních podmínek. Pokud by nedošlo k dohodě o její výši, musel by ji stanovit příslušný soud, což může být proces velmi komplikovaný a zdlouhavý a pro jednu ze stran nevýhodný. Z tohoto důvodu je velmi vhodné cenu nebo alespoň způsob jejího určení ve smlouvě sjednat. Pro ujednání týkající se ceny díla je podstatné určit jednoznačně obsah sjednané ceny stanovit její výši stanovit její časovou platnost dohodnout podmínky případné změny ceny dohodnout způsob uplatnění případných změn ceny sjednat způsob ocenění případných víceprací CENA SJEDNANÁ PODLE ROZPOČTU K této formě sjednání ceny přináší Obchodní zákoník celou řadu ustanovení i když není zřejmé co má pod pojmem rozpočet na mysli. Lze ale vyjít z obecných zvyklostí ve stavebnictví, kde rozpočtem je chápán soupis prací a dodávek s uvedením množství měrných jednotek, s uvedením jednotkových cen a následně s cenou za položku celkem. Je-li cena za dílo takto stanovena pak Obchodní zákoník stanoví 547 Cena podle rozpočtu (1) Na výši ceny nemá vliv, že cena byla určena na základě rozpočtu, jenž je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy. (2) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu, ohledně něhož ze smlouvy vyplývá, že se nezaručuje jeho úplnost, může se zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. (3) Byla-li cena určena na základě rozpočtu, který podle smlouvy se považuje za nezávazný, může se zhotovitel domáhat, aby bylo určeno zvýšení ceny o částku, o níž nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem, náklady zahrnuté do rozpočtu. (4) Nesouhlasí-li se zvýšením ceny objednatel, určí její zvýšení soud na návrh zhotovitele. (5) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny podle odstavců 2 a 3 o částku, jež přesahuje o více než 10% cenu stanovenou na základě rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu. (6) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavců 2 a 3, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě rozpočtu.

8 Je-li tedy cena sjednána na základě rozpočtu, pak by to mělo být ve smlouvě výslovně uvedeno a současně by smlouva měla vymezit o jaký rozpočet ve vztahu k ceně se jedná, protože z toho vyplývají nároky na případnou změnu ceny. Rozpočet může být definován ve smlouvě jako a) závazný, zaručující jeho úplnost b) závazný, ale nezaručující jeho úplnost c) nezávazný V prvním případě se dá odvodit, že předkladatel rozpočtu (zhotovitel) ručí za jeho úplnost a případné nedostatky nese ve svých nákladech. Protože to však zákon jednoznačně neříká, je vhodné to do smlouvy výslovně uvést. Přitom je podle našeho názoru podstatné zda byl rozpočet zpracován na základě výkazu výměr předloženého objednatelem nebo byl vypracován zhotovitelem podle projektové dokumentace. V dalších dvou případech má rozpočet pouze určitou vypovídací schopnost a zhotoviteli přísluší zvýšení ceny pokud se objeví práce nepředvídatelné v době uzavření smlouvy a které nejsou obsaženy v rozpočtu nebo na zvýšení ceny pokud jeho účelně vynaložené náklady převýší cenu sjednanou podle nezávazného rozpočtu. To je výhodou pro zhotovitele a objednateli to nezaručuje, že sjednaná cena je cena konečná. Nevyplývá-li ze smlouvy nic jiného platí, že cena (stanovená jakýmkoliv způsobem) zahrnuje vše, tedy např. i DPH. Je-li úmyslem zhotovitele ke sjednané ceně účtovat DPH (což je asi vždy), musí to být ve smlouvě výslovně uvedeno. CENA SJEDNANÁ JINÝM ZPŮSOBEM Cena však nemusí být sjednána pouze na základě rozpočtu. Cenu lze sjednat jako jednu částku za celé dílo, bez ohledu na to, které jednotlivé práce a dodávky je nutné pro výsledek realizovat. Rozpočet v této konstrukci ceny pak nemá na její výši žádný vliv a je-li přesto prohlášen za součást smlouvy, pak je používám pouze pro prokazování finančního objemu provedených prací pro dílčí fakturaci, případně jeho jednotkové ceny jsou využívány pro ocenění víceprací. U ceny sjednané jednou částkou za celou stavbu nebo stavební objekt je však nezbytné jednoznačně a velmi přesně vymezit její obsah. OBSAH CENY Ve většině případů je obsah ceny definován projektovou dokumentací. Tedy to co je obsaženo v projektu je předmětem díla a většinou i obsahem sjednané ceny. Mnohdy však cena bývá vázána současně i na položkové rozpočty, které bývají součástí sjednané smlouvy. A zde může nastat problém, kdy oba tyto podklady se vzájemně liší. Je pak rozhodující projekt nebo rozpočet? Z praxe víme, že vypracovat přesný a úplný položkový rozpočet je věcí nesmírně obtížnou a ve většině případů v něm vždy něco chybí, případně jsou udávány jiná množství měrných jednotek nebo je v něm něco navíc. Přesto se domnívám, že cena vymezená rozpočtem jako prioritním podkladem rozhodujícím o skutečné výši a obsahu ceny je cenou nejserioznější, protože kolik množství práce a dodávek zhotovitel na díle provede, tolik mu ve sjednaných jednotkových cenách podle rozpočtu objednatel zaplatí. Tento způsob je samozřejmě náročný na přípravu a zpracování rozpočtu a klade nároky na odbornou zdatnost nejen zhotovitele ale i objednatele, protože obě strany si v době uzavření smlouvy musí být jisté, že rozpočet odpovídá svým obsahem požadovanému dílu. Pokud však objednatel z jakéhokoliv důvodu nechce diskutovat o obsahu položkového rozpočtu, pak musí ve smlouvě jednoznačně vymezit, že obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, bez ohledu na to zda jsou či nejsou součástí rozpočtu a pak je již věcí zhotovitele při zpracování rozpočtu (protože jinak se k celkové ceně nedostane) aby do něj zahrnul všechny práce a dodávky v potřebném množství. V souvislosti s obsahem ceny je nutné zmínit i vícepráce, které na většině realizovaných staveb vznikají a bývají předmětem sporu. Smlouva by měla jednoznačně vymezit co se za vícepráce považuje a co nikoliv a měla by stanovit povinnosti obou stran před jejich realizací a následně i po ní. Jako nejvhodnější způsob prokazování případných víceprací se jeví evidence v samostatném deníku (deník víceprací) s podrobným popisem důvodu vzniku a rozsahu víceprací a jejich následným oceněním. Objednatel by si měl ve smlouvě vymínit nutnost svého souhlasu s údaji uváděnými v deníku víceprací. PODMÍNKY ZMĚNY CENY Sjednaná cena podle jakéhokoli způsobu je stanovena na základě určitých podmínek a předpokladů. Vývoj v celém národním hospodářství však neumožňuje v současné době ve všech případech a zejména u staveb trvajících několik let odhadnout vývoj vstupních nákladů zhotovitele a z tohoto důvodu je nutné vzájemně ve smlouvě definovat i podmínky za kterých je možné sjednanou cenu změnit. Mezi základní podmínky patří

9 a. změna sazeb daně z přidané hodnoty b. změna kurzu Kč k vybrané zahraniční měně nebo měnám c. změna jiných daňových podmínek nebo zákonných odvodů mající vliv na cenu stavebních prací d. změna celních podmínek, je-li součástí stavby zahraniční dodávka e. změna úvěrových nebo úrokových podmínek f. celkový vývoj cen (dále jen inflace) v rámci národního hospodářství Všechny tyto podmínky, nastanou-li v průběhu realizace díla, mohou výrazným způsobem změnit náklady zhotovitele (ve většině případů negativně), aniž ten má možnost tyto podmínky ovlivnit. Pokud si je však ve smlouvě nevymezí jako podmínky zakládající jeho právo na změnu ceny, může nastat situace, kdy objednatel jakoukoliv změnu ceny odmítne. Obě strany by tedy měly definovat ve smlouvě za jakých podmínek a jakým způsobem lze sjednanou cenu změnit. Přitom musí být jasné co je v navržené ceně zahrnuto, aby bylo možno jednoznačně stanovit zda podmínka je či není splněna. ČASOVÁ PLATNOST CENY Tato podmínka vychází výhradně ze současného stavu při realizaci staveb hrazených z veřejných prostředků.. U naprosté většiny staveb s předpokládanými náklady nad 50 mil.kč, ale mnohdy i u menších dochází k redukci veřejných prostředků plánovaných na jednotlivé roky výstavby a tím i k posunu termínu dokončení celého díla. Tento aspekt má samozřejmě za následek i změnu podmínek za kterých byla cena sjednána a smlouva by tedy měla pamatovat i na případ, kdy tato situace nastane. Jednoznačně by mělo být vymezeno do kdy sjednaná cena platí (může to být i déle než je sjednaný termín dokončení) a zejména jakým způsobem budou obě strany postupovat, pokud dojde ke změně termínu dokončení z důvodů na straně objednatele. Jedná se zejména o zvýšení ceny, kdy stavební práce realizované v pozdějším termínu, než bylo původně sjednáno jsou obecným vývojem cen ve stavebnictví nákladnější a zhotovitel by měl mít právo na úhradu těchto zvýšených náklad. Smlouva by tedy měla řešit způsob jak bude toto zvýšení vypočteno, kdo jej provede a jak bude vzájemně odsouhlaseno. CENA VÍCEPRACÍ U většiny staveb nastane chvíle, kdy se vyskytnout práce a dodávky o nichž zhotovitel tvrdí, že nejsou předmětem díla a tedy ani obsahem sjednané ceny. Ať se již jedná o požadavek oprávněný nebo nikoliv je vhodné ve smlouvě sjednat způsob jak budou takovéto práce v případě jejich výskytu oceněny. Bez podrobné dohody ve smlouvě se většinou strany dostanou do sporu o výši ceny víceprací. Způsobů jak tyto práce ocenit je mnoho a je na zvážení obou stran, ke kterému se přikloní. Vzor sjednání ocenění víceprací 1. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a budou oboustranně odsouhlaseny se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a které se nazývají méněpráce) 2. Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny následovně : na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS spol. s r.o., Brno v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací, ke kterým se dopočte přirážka 2,3% jako podíl vedlejších nákladů. Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena ve výši 1,1%. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování. v případě pochybností nebo sporu bude o závazné stanovisko k jednotkovým cenám požádána firma RTS spol. s r.o., Brno, Lazaretní 13, jejíž vyjádření je pro obě strany závazné Zdroj:

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Hotel III. Pozemek Technolog. část Stavební část SO1- blok A Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice II. Stavební konstrukce a práce Stavební

Více

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ, AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA Část 11, Díl 11, str. 1 11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na stavební práce musí zadavatel stanovit v

Více

Přednáška 1. Náklady ve stavebnictví. Propočet celkových nákladů stavby

Přednáška 1. Náklady ve stavebnictví. Propočet celkových nákladů stavby Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby poř.č. datum Před/Cvič Náplň přednášky / cvičení 1 2.10. před Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt,

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST. Partneři ve výstavbovém procesu. stavebník (objednatel, investor) projektant. zhotovitel (dodavatel stavby)

PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST. Partneři ve výstavbovém procesu. stavebník (objednatel, investor) projektant. zhotovitel (dodavatel stavby) Smluvní vztahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění Projektování elektrických systémů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb ng. Ladra 1 Partneři

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Stavební ekonomika. Propočet celkových nákladů stavby. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522

Stavební ekonomika. Propočet celkových nákladů stavby. Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Stavební ekonomika Propočet celkových nákladů stavby Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz B 416, 22435 4522 Celkové náklady výstavby A. Projektové a průzkumné práce B. Provozní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.6 Pasport prvků Dokument: 179-5.D6 Razítko Datum: 4/2014 Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, HROTOVICE, P.Č. 3/1 A 9/11

NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, HROTOVICE, P.Č. 3/1 A 9/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVĚ CENY Veřejná zakázka na stavební práce: NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ,

Více

CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ

CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro montáže na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech")

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Rekonstrukce bývalé celnice Čížov Hardegg. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Rekonstrukce bývalé celnice Čížov Hardegg. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Rekonstrukce bývalé celnice Čížov Hardegg Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí 1 Identifikační údaje zadavatele 1.1 Základní údaje Název:

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" Obsah nabídky veřejné zakázky strana 02 A Identifikační údaje strana 03 B Základní kvalifikační předpoklady strana 04 C Profesní kvalifikační předpoklady

Více

CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC

CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky konstrukcí sklobetonových na stavebních

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

CENÍK 800-775 PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ

CENÍK 800-775 PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-775 PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro ocenění vlysových, parketových a povlakových podlah

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí 1 Identifikační údaje zadavatele 1.1 Základní údaje Název: Zastoupena: Sídlo: Správa

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ Mnichovice Toto odůvodnění

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Příloha č. I Zadávací podmínky

Příloha č. I Zadávací podmínky Příloha č. I Zadávací podmínky 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Gymnázium Na Pražačce Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 2825/23, PSČ 130 00 Právní forma: Příspěvková organizace IČ: 60461675

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK

Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, ze dne 26. 01. 2015 zasílá VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK s ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti. 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby

Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti. 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby Cenová soustava RTS 2014 Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby 004 1 Vedlejší náklady ve fázi zpracování PD pro provádění 004 11 Příprava stavby

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO - REALIZACE STAVBY

SMLOUVA O DÍLO - REALIZACE STAVBY SMLOUVA O DÍLO - REALIZACE STAVBY uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění. Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: I. Smluvní strany (dále jen objednatel ) a INPROSTAV-Slaný s.r.o. Lacinova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

OPRAVA LESNÍ CESTY KOHOUT

OPRAVA LESNÍ CESTY KOHOUT 1 ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OPRAVA LESNÍ CESTY KOHOUT Zadavatel: se sídlem: Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Nábřeží Svatopluka Čecha 859, 374 01 Trhové Sviny IČ: 0025195816 statutární zástupce:

Více

REKONSTRUKCE FASÁDY DVORNÍHO TRAKTU DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA Pobřežní 323/6, Praha 8 Karlín

REKONSTRUKCE FASÁDY DVORNÍHO TRAKTU DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA Pobřežní 323/6, Praha 8 Karlín ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY DVORNÍHO TRAKTU DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA Pobřežní 323/6, OBJEDNATEL: Development Pobřežní, s.r.o. Pobřežní 620/3 186 00, Praha 8

Více

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Demolice roty Kvilda 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava příjmení: Sídlo / místo podnikání /

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor

Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadávací dokumentace pro

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE na zakázku se nevztahuje zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více

Ekonomika a management

Ekonomika a management Ekonomika a management (EKMN) 6.3.2014 { Ceny stavební produkce Cena projekčních prací ING. PETR KALČEV, PH.D. Ceny stavební produkce Zbožím jsou stavební materiály, výrobky, polotovary, díly, konstrukce

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy.

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy. Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) Zajištění činnosti technického

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6 zapsaná

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba inženýrských sítí a obslužné komunikace pro 14 rodinných domků v lokalitě 1/6 výběr generálního dodavatele souboru stavebních prací Zadavatel:

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Rekonstrukce rozběhové dráhy a doskočiště při ZŠ Velké Karlovice Zadavatel veřejné zakázky Základní škola Velké Karlovice,

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zateplení fasády, Turpišova

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Zateplení sportovní haly v Železném

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více