- - 1-r-Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- - 1-r-Smluvní strany"

Transkript

1 DODATEK č. 1 Ke Smlouvě o dílo ze dne registrované pod ID KUJIP8110F0X SOUT Chotěboř - Oprava sociálního zařízení Kyjovská ul." r-Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro uplatňování reklamací: zástupce pro věci technické a technický dozor stavebníka: tel/fax IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanefn kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového Miloslav Šulc / CZ Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava /6800 Zhotovitel: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: tel./fax. : IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: TERMGAS s.r.o., Údolní 314/49, Praha 4 provozovna Humpolecká 3892, Havlíčkův Brod, PSČ Pavel Hobza - jednatel Pavel Hobza CZ Komerční banka,pobočka Havlíčkův Brod /0100 MS v Praze, odd. C, vl Předmět dodatku Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne na výše uvedené akci je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, avšak v zájmu zdárného dokončení a provozuschopnosti je nezbytné jejich provedení. Změny, rozšíření předmětu díla a práce neprováděné byly vždy projednány na pravidelných kontrolních dnech" stavby za přítomnosti zástupců zhotovitele, objednatele, uživatele a projektanta a jsou zaznamenány ve stavebním deníku a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty. Podrobný popis stavebních prací je v přiloženém komentáři. Nabídková cena byla posuzována a hodnocena dle jednotkových cen použitých v položkových rozpočtech ke Smlouvě o dílo na původní stavební práce, případně, pokud tyto dodatečné Stránka 1 z 2

2 Ijce nebyly v položkových rozpočtech obsaženy, pak byly jejich ceny stanoveny ve výši y čase obvyklých. Ijtny se z důvodů rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením či. 4.2 ( <jfjo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanoveni ÍK*o: mm ^notného díla je sjednána takto: 'li: ' i-.řed uzavřením dodatku č. 1 BK wěě he z cell&rn za dílo s DPH činí: rívarnilionyšesttisícsedmsetšedesátšestkorun víceprací - méně prací dle dodatku č. 1 -V, i víceprací bez DPH Cena méně prací bez DPH Celkem cena více a méněprací prací bez DPH 1.658,484,- Kč Kč ,- Kč českých ,- Kč ,-- Kč ,- Kč eny díla po uzavření dodatku č. 1 Ona díla bez DPH: DPM21 % ,- Kč ,59 Kč '. la celkem s DPH: ,50 Kč Slovy dvamilionydvěstěčtyřicetdvatisícosmsettřicetkorunceských 50/100 Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. ;ná ustanovení Oodatwk č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden dodavatel. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1. v Havl. Brodě, dne MAPn TERMGAS s.r.o. Údolní 3 1-1/49, :!47 00 Praha A ffl..ovo/nyng: Humpolecká 389,?, b80 OJ Havlíčkův Brod u": sunj/w>7 ruč: ao/9ř>7 v Jihlavě, dne. Kraj Vysočina yř > Hobza jednjmjfel společnosti Ing. LibofJoukl náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství Stránka 2 z 2

3 Komentář Z jednání ve věci rozšíření předmětu díla na akci: SOUT Chotěboř - Oprava sociálního zařízení Kyjovská ul. " Investor: Projektant: Zhotovitel: Uživatel - škola : Miloslav Šulc - MG KrÚ STAVOTHERM - PROJEKCE ápol. s r.o. Havlíčkův Brod, Ing. Křehlík TERMGAS s.r.o., Údolní 314/49, Praha 4 1#PSČ , Pavel Hobza Ing. Hruška - ředitel školy Obecné zdůvodnění rozšíření předmětu díla: Při provádění vlastních prací při realizaci výše uvedené akce, bylo dohodnuto na kontrolních dnech akce rozšíření předmětu díla o práce se kterými v projektové dokumentaci a výkazu výměr nebylo počítáno, avšak z důvodu zdárného dokončeni díla je tyto práce nutno provést. Rozšíření předmětu díla bylo v zájmu kvalitního výsledku konzultováno vzájemně mezi investorem, zhotovitelem, uživatelem a projektantem. 1) Kontrolní den Bylo dohodnuto, že bude provedena nová dlažba v místnostech číslo 2.01, 2.02, Důvodem k výměně je zcela nevyhovující stav stávající dlažby v těchto prostorách. Nebude se provádět bourání stávajícího betonu v prostoru dílny v přízemí vlevo. Důvodem je zjištění jeho stavu po vyklizení a zaměření nerovnosti podlahy odbornou firmou. Tato nerovnost bude opravena novou samonivelační stěrkou opatřenou nátěrem pro průmyslové podlahy. Bylo dohodnuto opravení stávajících stoupaček kanalizace v prostoru dílen až k ležaté kanalizaci. Důvodem tohoto je jejich havarijní stav a snížená funkčnost odtoku odpadních vod ze sociálního zařízení. Uvedené bylo odzkoušeno zkouškou těsnosti. 2) Kontrolní den Bylo dohodnuto, že dodavatel zajistí spínání HDO elektroinstalace pro ohřev teplé vody Důvodem je snížení nákladů elektrické energie, není řešeno v projektu. Z důvodu nesoudržných betonových mazanin pod stávající povlakovou podlahou v místnostech č a 2.11, byla před pokládkou nové povlakové krytiny provedena oprava betonových mazanin a samonivelační stěrka. 3 ) Provedení maleb v dílně 2.N.P. vpravo Bylo dohodnuto, že v souvislosti s opravou podlahy ve výše uvedené dílně dodavatel opraví i stávající omítky a provede nové malby. Důvodem, je využití stavebních oprav podlahy ve vyklizené dílně ke kompletním stavebním opravám místnosti. 4 ) Úprava vnitřních vrat v přízemi Na základě srovnání výšek všech podlah v 1.N.P. byla upravena ocelová dvoukřídlá vrata do obou dílen. Nebylo součástí projektu a výškový rozdíl by nevyhověl bezpečnému používáni těchto vstupů. 51 Provedení nástřiku stávajících otopných těles v prostorách šaten Z důvodu oprav omítek a provádění nových povlakových podlah v šatnách byla zdemontována otopná tělesa, Toto byla přetěsněna, proveden nový nátěr a namontována zpět. Nebylo součástí projektu.

4 Na všechny uvedené práce jsou vyhotoveny a odsouhlaseny položkové rozpočty s přípočty a odpgcíy. Investor: Miloslav Sulc Projektant: Ing. Pavel Křehlík.i A t, Zhotovitel : Pavel Hobza, Pavel Stránský Uživatel: Ing. Hruška Příloha: Položkový rozpočet s uvedením vícepraci a méněprací a krycím listem.

5 Rekapitulace změn Zjednání ve věci rozšíření předmětu díla na akci: SOUT Chotěboř - Oprava sociálního zařízení Kyjovská ul. " Investor: Miloslav Šulc - MO KrÚ Projektant: STAVOTHERM - PROJEKCE spol. s r.o. Havlíčkův Brod, Ing. Křehlík Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Údolní 314/49-, Praha 4, PSČ , Pavel Hobza Uživatel - škola : Ing. Hruška - ředitel školy. Na základě komentáře a rozpočtů s krycím listem Cena dle smlouvy o dilo bez DPH : Méně práce bez DPH : Více práce bez DPH : ,-Kč ,-Kč ,-Kč Rozdíl v ceně díla bez DPH : ,-Kč Nová cena díla bez DPH : ,-Kč

6 Stavba SOUT Chotéboř - Část Méněpráce a vícepráce SOUHRNNÝ LIST 01 Stavební řešení 02 Zdravotechnika 03 Vytápění 04 Elektroinstalace 05 Vzduchotechnika 06 vedlejší náklady GZS mimosíaveništní doprava ztížené podmínky ,1% 1,8% 1,0% Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč O^Kč ^ J5JCČ 0 Kč DPH 21,0% z částky Kč Kč DPH 15,0% z částky 0 Kč 0 Kč Cena celkem $ DPH Kč j Utinlr 5*1 ovn s.r,o», l-'i / itíi'ptvil'ia 4 Sí.;o ui Havlíčkův Brod M' ' sí/uckw-lh'/ ;í»j&3wsž«s s*f m?. 53* 1-. ;

7 13002 Technická pomoc S01 SOUT Chotebor-oprava sociálního zařízeni Rozpočet: 13002C01B Stavební část - e- P.č. Název položky MJ dle SOD cena / MJ Díl: Zemní práce 1 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině íř. 1-2 m3 20,24 0,75 255,00 191,00 2 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 19,64 0,75 120,00 90,00 3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 19,64 0,75 244,00 183,00 4 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 196,40 i 0,75 25,00 19,00 Díl: Základy a zvláštní zakládání 12 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 0,87 0, , ,00 Díl: Úpravy povrchů vnitřní 37 Omítka vnitrní zdiva, MVČ, hladká m2 224,09 40,00 260, ,00 Díl: Podlahy a podlahové konstrukce 45 Mazanina betonová tl cm C 16/20 m3 5,59 1, , ,00 46 Mazanina betonová drátkobeton tl. 15crn C 20/25 vyztuž.ocel.vlákny 20kg/m3, stroj.hlaz.povrch m2 126,28-126,28 125, ,00 50 Potér samonivelační ručně tl. 4 mm m2 32,40 64,00 410, ,00 Díl: Bouráni konstrukcí 85 Bourání mazanin betonových tl, 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tt. mazaniny 8-10 cm m3 15,94-12,53 757, ,00 87 Bour dlažd keram tl 10 mm- >1m2 m2 20,41 78,00 33, ,00 Díl: Konstrukce truhlářské 201 Úprava stávajících dveřních křídel kus 8,00 200, ,00 Díl: Konstrukce zámečnické 202 Úprava vnitřních ocelových vrat kus 2, , ,00 Díl: Podlahy z dlaždic a obklady 119 Obklad soklíků kermaick.schod,stup.do cem.tmele vc.dlažby. spár.hmoíy m 3,50 74,00 620, , Montáž podlah keram.,do ftexibii.tmele, 30x30 cm m2 54,80 78,00 375, , Dlažba keramická protiskiuz.matná 300x300 mm R10 min.cena 500,-/m2 rr>2 20,69 78,00 500, ,00 Díl: Malby 139 Malba z malíř, směsí akrylátová 2" vc.penetrace m2 568,54 240,00 21, ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 1

8 Méněpráce a vícepráce ZTI ávb SOUT Chotěboř Rozpočet: Zdravotechnika í-.č. Název položky m 11c SOD cena/ MJ Pil: Stavební práce 5 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm m 9,00 55,00 32, ,00 Díl: Vnitřní kanalizace 10 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 7,00 210,00 32, ,00 17 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 26,00 10,00 32,00 320,00 19 Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky do průměru 110 mm, pročištění odpadu kus 5,00 500,00 2, , ,00 i Díl: Vnitřní vodovod 23 Potrubí z PPR Wavin, D 40/3,7 mm m 8,00 216,00 14, ,00 studená:2+6 8,00 27 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 38 mm m 8,00 37,00 14,00 518,00 8 8,00 38 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 63,00 10,00 14,00 140,00 Celkem méněpráce a vícepráce ,00 Stránka 1 z 1

9 Méněpráce a vícepráce ptavba Technická pomoc SO 03 SOUT Chotebor-oprava sociálního zařízení Rozpočet: 13002C01A P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: Rozvod potrubí 10 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 8,00 30,00 240,00 11 Potrubí měděné Supersan 15x1 mm, polotvrdé m 8,00 195, ,00 12 Vsazeni odbočky do stávajícího méd. potrubí d 15 kus 4,00 150,00 600,00 13 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m 420,00 nodkazl Díl: Armatury 14 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 8,00 20,00 160,00 15 Šroubení V 4300 přímé, G 3/8 kus 4,00 75,00 300,00 16 Kohouty dvoureguiačni V 4522 přímé, G 3/8 kus 4,00 312, ,00 17 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00 420,00 1,61 #ODKAZl Díl: Otopná tělesa 18 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 11,00 155, ,00 19 Montáž panelových těles Iřadých do délky 1500 mm kus 4,00 450, ,00 20 Vypuštění vody z otopných těles m2 50,00 15,00 750,00 Přetěsnění otopných těles ocelových článkových kus 4, , ,00 _ nátěr otopných těles ocelových článkových m2 11,00 85,00 935,00 Celkem za méněpráce a vícepráce ,00 Zpracováno programem BUlLDpower, RTS, a.s. Strana 1

10 e!ekíro-1 Rozpočet název stavby SOUT Chotěboř - Kyjovská Méněpráce a vícepráce ELEKTRO Název výrobku spínací HDO zařízeni CYKY 2AX1.5 CYKY 5x10 DPH Jed. 3ie SOD rozdíl p.cena/jedn celkem 21% ks , Kč rn , Kč m , Kč Celkem méněpráce a vícepráce elektro e Kč 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 if fc) DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 KUJIP0Í10EVT I SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry"

Dodatek č.1. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry Dodatek č.1 KUJIP014YXX5 Smlouvy o dílo č. objednatele ID 70334, č.zhotovitele 13822149 ze dne 18. 7. 2013 uzavřené podle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW

É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW KUJIP00ZFTZE É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ I 511 WW PROGRAM ftminilll EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ R02V0J KrajVysocmci S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla

Smluvní strany. Krajský úřad Pardubického kraje. Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005. na zhotovení díla Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OMSŘI/13/22005 na zhotovení díla SZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová rekonstrukce kotelny uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry

Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry vanderlaan Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry ORIGINÁL 71 ZHOTOVITEL Název: Adresa: Zastoupená: IC: DIČ: Bankovní spojení: Vanderlaan s.r.o. V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 Petra Stejskalová, jednatelka

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice se sídlem: Hlavní 114, 362 63 Dalovice IČO: 00574384 DIČ: CZ00574384 bankovní

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

v y z ý v á - 1 - Doporučeně.

v y z ý v á - 1 - Doporučeně. - 1 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 51, IČ: 00638722 DIČ: CZ00638722 tel.: 244 105 001, fax: 244 105 043 e-mail: zdravotnickaskola@centrum.cz web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz

Více

Smlouva. o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava

Smlouva. o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava iiiiiiiiniiiih KUJIP014VGIM Smlouva o zajištěni výkonu koordinátora BOZP na rok 2014 - Jihlava uzavřená podle 1748 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen

Více

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH (Kč) G.1 STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany joměřížská nemocnice a.s. lavlíčkova660/73 767 55 Kroměříž 27660532 DIČ CZ27660532 Í73322111 Fax: 573 331 109 SMLOUVA O DÍLO Kroměřížská nemocnice a.s. Evidence emlyv uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

uzavírají, tuto SMLOUVU O DÍLO NA VÝROBU A MONTÁŽ NEBO VÝSTAVBU DOMU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI číslo 14101 (dále jen smlouva )

uzavírají, tuto SMLOUVU O DÍLO NA VÝROBU A MONTÁŽ NEBO VÝSTAVBU DOMU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI číslo 14101 (dále jen smlouva ) V souladu s ustanovením 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění ( občanský zákoník ), Jméno a příjmení, datum narození trvale bytem: Ulice, PSČ Město, kontaktní

Více

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: březen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou přílohou této Zadávací dokumentace. Uchazeč do

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská č. j. objednatele 13/2013/R č. j. zhotovitele P013059 uzavřená ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice Smlouva o dílo Číslo smlouvy objednatele: OLP/1439/2013 Číslo smlouvy zhotovitele: 17010441 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE Rekonstrukce bytové jednotky č.49, ul.bělehradská č.p.513, Pardubice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE V Pardubicích, duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek A.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více