O d ů v o d n ě n í :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O d ů v o d n ě n í :"

Transkript

1 Vrchní soud v Olomouci R o z h o d n u t í Kárný senát Vrchního soudu v Olomouci pro řízení ve věcech soudců rozhodl mimo ústní jednání dne 20. října 2008 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. I. K. a soudců JUDr. V. Š., JUDr. E. M., JUDr. L. B. a JUDr. A. J. o návrhu ministra spravedlnosti na zahájení kárného řízení proti JUDr. J. P. t a k t o : Podle 14 písm. a) zák.č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se kárné řízení vedené na základě návrhu ministra spravedlnosti ze dne proti JUDr. J. P., předsedovi Krajského soudu v Brně, pro skutek spočívající v tom, že jako předseda Krajského soudu v Brně a účastník programu o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku vážně porušoval z toho vyplývající povinnosti, neboť poté, co v srpnu 2007 byl schválen závazný limit ve výši mil. Kč pro financování stavby Justičního areálu v Brně, připustil provedení víceprací v hodnotě 60, ,80 Kč, aniž uzavřel dodatek smlouvy o dílo a měl pro takové vícepráce právní základ a aniž by měl zajištěno financování těchto víceprací v souladu s 45 odst. 2 zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, o svém postupu dostatečně a neprodleně neinformoval Ministerstvo spravedlnosti jako správce programu reprodukce majetku, neupozornil je na nemožnost zabezpečit realizaci akce v souladu se stanoveným závazným limitem v důsledku vzniku zvýšených nákladů dodavatele stavby za již provedené vícepráce na stavbě v hodnotě 60, ,80 Kč a učinil tak až po výzvě, když předložil Ministerstvu spravedlnosti upřesněný přehled víceprací v celkové výši 125, ,- Kč vypracovaný dne a obsahující návrh na změnu uvedeného limitu, čímž porušil ustanovení 19 odst. 1 Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 620/02-EO-R ze dne , ve kterém bylo spatřováno kárné provinění podle 87 ve spojení s ustanovením 126 odst. 1 zák.č. 6/2002 Sb., ve znění pozdější předpisů, neboť návrh byl podán opožděně. z a s t a v u j e, O d ů v o d n ě n í : Dne byl Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím faxu a následně dne jako poštovní zásilka doručen návrh ministra spravedlnosti na zahájení kárného řízení proti JUDr. J. P., předsedovi Krajského soudu v Brně, pro kárné provinění ve smyslu 87 ve spojení s ustanovením 126 odst. 1 zák.č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající v tom, že

2 - pokračování jako předseda Krajského soudu v Brně a účastník programu o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku vážně porušoval z toho vyplývající povinnosti, neboť poté, co v srpnu 2007 byl schválen závazný limit ve výši mil. Kč pro financování stavby Justičního areálu v Brně, připustil provedení víceprací v hodnotě 60, ,80 Kč, aniž uzavřel dodatek smlouvy o dílo a měl pro takové vícepráce právní základ a aniž by měl zajištěno financování těchto víceprací v souladu s 45 odst. 2 zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, o svém postupu dostatečně a neprodleně neinformoval Ministerstvo spravedlnosti jako správce programu reprodukce majetku, neupozornil je na nemožnost zabezpečit realizaci akce v souladu se stanoveným závazným limitem v důsledku vzniku zvýšených nákladů dodavatele stavby za již provedené vícepráce na stavbě v hodnotě 60, ,80 Kč a učinil tak až po výzvě, když předložil Ministerstvu spravedlnosti upřesněný přehled víceprací v celkové výši 125, ,- Kč vypracovaný dne a obsahující návrh na změnu uvedeného limitu, čímž porušil ustanovení 19 odst. 1 Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 620/02-EO-R ze dne , t e d y jako soudce jmenovaný do funkce předsedy soudu závažným způsobem porušoval povinnosti spojené s výkonem státní správy soudu. K návrhu byly připojeny přílohy v něm specifikované. Kárný soud zjistil, že návrh byl podán osobou oprávněnou ( 8 odst. 2 písm. a/ zák.č. 7/2002 Sb.) a že splňuje náležitosti zákonem vyžadované ( 9 odst. 2 zák.č. 7/2002 Sb.). Kárný návrh, včetně jeho příloh, proto zaslal ( 12 odst. 1 zák.č. 7/2002 Sb.) kárně obviněnému předsedovi soudu. V reakci na zaslání kárného návrhu obdržel kárný soud dne písemné vyjádření JUDr. J. P., v němž ke kárné žalobě vznesl níže uvedené námitky, pro které by mělo dojít k zastavení kárného řízení podle 14 písm. a) zák.č. 7/2002 Sb. Dle kárně obviněného byla kárná žaloba podána opožděně (ad 1), ohledně žalovaného skutku není dána pravomoc kárného soudu (ad 2). Ohledně tvrzení stran opožděnosti podání kárného návrhu kárně obviněný namítl, že z kárného návrhu není zřejmé, jak se kárný žalobce vyrovnal se splněním podmínek 9 odst. 1 zák.č. 7/2002 Sb., konkrétně se splněním subjektivní lhůty. Kárný soud je kárným žalobcem dezinformován tvrzením, že ministerstvo bylo kárně obviněným informováno až dopisem z , ač informující dopis společně s přehledem víceprací byl ministerstvu zaslán již v dubnu 2008 a tímto se, včetně posouzení vícenákladů, zabýval odbor investiční i ekonomický náměstek. Závěr o nedostatku pravomoci kárného soudu vyvozuje kárně obviněný předseda soudu z toho, že skutek, který je mu kárnou žalobou vytýkán, nesouvisí s rozhodovací činností.

3 - pokračování Pro případ, že by se kárný soud neztotožnil s důvody uvedenými ad 1) a 2), upozornil JUDr. P. na skutečnost, že si kárná žaloba protiřečí, když mu vytýká, že neuzavřel dodatek ke smlouvě o dílo, neboť tak nemohl učinit z důvodů upravených v zákonu o zadávání veřejných zakázek a z důvodu povinnosti nechat si takový dodatek před jeho uzavřením schválit ministerstvem. Uvádí-li dále žaloba, že neměl zabezpečeno financování v souladu se stanoveným finančním limitem, pak tento limit nebyl a ani nemohl být vyčerpán, neboť financování je rozloženo až do roku 2009, takže tento skutek ještě vůbec nemohl nastat. O provedených pracích jsou vedeny záznamy ve stavebním deníku a projednávaly se i na kontrolních dnech za účasti zástupce ministerstva. Kopie uvedeného vyjádření byla zaslána navrhovateli s výzvou k zaslání stanoviska k námitce obsažené pod bodem 1) a kárně obviněný předseda soudu byl vyzván, aby své námitky případně doplnil a doložil příslušnými listinnými důkazy. Dne obdržel kárný soud doplňující vyjádření JUDr. J. P., ve kterém tento uvedl, že v příloze průvodního dopisu ze dne odeslal doklady, které předepisuje zákon o zadávání veřejných zakázek, tedy Výzvu k jednání bez uveřejnění, Zadávací dokumentaci a Seznam změnových listů k , včetně těchto jednotlivých změnových listů. Takto byly zdokumentovány a podle zákona o veřejných zakázkách kárnému žalobci předloženy veškeré tehdy známé tzv. vícepráce v celkové hodnotě ,50 Kč, ohledně nichž je mu vytýkáno, že na ně neuzavřel se zhotovitelem díla dodatek ke smlouvě o dílo. Tímto dokládá, že kárný žalobce již koncem března (nejpozději začátkem dubna 2008) věděl o vícepracích i o jejich hodnotě. Odkazuje i na platnou právní úpravu zákona o zadávání veřejných zakázek, ze které je zcela zřejmé, že by pochybil, kdyby dodatek ke smlouvě o dílo uzavřel, aniž by respektoval tento zákon. To, co je mu vytýkáno kárnou žalobou, je tedy činěno nejen opožděně po uplynutí dvouměsíční subjektivní lhůty, ale jde i oproti právní úpravě. Tu respektoval, když ministerstvo požádal o odsouhlasení výše zmiňovaných dokumentů. Teprve po takovém odsouhlasení by mohl uzavřít onen vytýkaný dodatek ke smlouvě o dílo. Uvedený postup je stanoven v instrukci ministerstva, označené v kárné žalobě. Předkládá přípis Mgr. P. pověřené řízením odboru informačního ze dne , reagující na jeho dopis z , Informaci pro pana náměstka rovněž z , potvrzující, že o vícepracích byl informován též ekonomický náměstek, který připojil a podepsal rukou doplněný text a dopis ekonomického náměstka ze září 2008 (bez konkretizovaného dne), kde v úvodu rovněž potvrzuje povědomost o vícepracích a dokonce zahájení jednacího řízení bez uveřejnění. Přikládá též zápis z jednání datovaný dne , kde se za účasti ekonomického náměstka ministra spravedlnosti a dalších zaměstnanců ministerstva projednávaly vícepráce. O nich byl později přípisem ze dne informován také náměstek Mgr. S., kterého ministr pověřil jednáním s investorem i zhotovitelem o výstavbě Justičního areálu v Brně. Náměstku Mgr. S. byl poskytnut i seznam víceprací (rozšířený o všechny v té době známé vícepráce), který je patrný z přehledu uvedeného v dopisu ze dne , adresovaného investičnímu odboru ministerstva. Informovanost ministerstva o stavbě a jejím průběhu, včetně víceprací, byla bezprostřední i proto, že každý měsíc se na stavbě konaly tzv. ministerské kontrolní dny za účasti zástupce ministerstva spravedlnosti. Ohledně víceprací existuje řada dokladů, nešlo o ojedinělý akt, jak by se mohlo zdát z tvrzení obsaženého v kárném návrhu.

4 - pokračování Ke svému vyjádření připojil JUDr. P. i výtah z organizačního řádu ministerstva spravedlnosti. S ohledem i na Nález Ústavního soudu, sp.zn. IV. ÚS 302/02, řešící otázku, kdy se orgán oprávněný podat kárný návrh dozvěděl o kárném provinění, činí závěr, že kárný návrh ze dne , podaný vůči němu ministrem spravedlnosti, je zjevně opožděný, učinil proto návrh, aby kárný soud kárné řízení podle 14 písm. a) zák. č. 7/2002 Sb., v platném znění, zastavil. Kárnému soudu byly kárně obviněným předsedou soudu předloženy listiny, které zmínil ve svém vyjádření, a to: podání pod Spr 776/2004 ze dne označené KS Brno-Justiční areál v Brně ev.č G 1032 zadávací dokumentace (č.l. 102), a k němu přiložené listiny Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (č.l ), Zadávací dokumentace (č.l ), Seznam změnových listů k (č.l. 107), sdělení Mgr. M. P. ze dne označené Konečné posouzení zadávacího řízení KS Brno JA v Brně G 1032 dodatečné stavební práce a dodávky JŘbU (č.l. 108), listina ze dne označená Informace pro pana náměstka (č.l. 109), sdělení náměstka ministra spravedlnosti, sekce ekonomická, č.j. 30/2008-INV-Z/13 (č.l. 110), Zápis z jednání ve věci výstavby Justičního areálu v Brně, které proběhlo dne (č.l. 111), Dopis ze dne (č.l. 112) a jeho příloha (č.l ), Organizační řád Ministerstva spravedlnosti, č.j. 179/2007-OPZZ-OS ze dne (jeho výtah č.l ). Obsahem uvedených listin jsou tvrzení obsažená v písemném vyjádření JUDr. J. P. ke kárnému návrhu ministra spravedlnosti doložena. Vyjádření navrhovatele k námitkám vzneseným kárně obviněným předsedou soudu ke dni posuzování otázky včasnosti podání kárného návrhu kárný soud neobdržel. Při posuzování důvodnosti vznesené procesní námitky uvážil kárný soud následující: Podle 8 odst. 1 zák.č. 7/2002 Sb. se kárné řízení zahajuje na návrh. Podle 9 odst. 1 zák.č. 7/2002 Sb., ve znění účinném do , návrh na zahájení kárného řízení musí být podán nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o kárném provinění, nejpozději však do 2 let ode dne spáchání kárného provinění. Z kárného návrhu ministra spravedlnosti neplyne explicitně, jaký okamžik je brán za rozhodný pro počátek běhu subjektivní lhůty upravené ustanovením 9 odst. 1 zák.č. 7/2002 Sb., avšak lze usuzovat, že je jím míněn okamžik, kdy byl Ministerstvu spravedlnosti doručen dopis kárně obviněného předsedy soudu ze dne Podstata vytýkaného jednání,

5 - pokračování v němž navrhovatel spatřuje kárné provinění, přitom dle skutkového vyjádření v žalobním návrhu spočívá v jednání, jímž jako předseda Krajského soudu v Brně a účastník programu o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku vážně porušoval z toho vyplývající povinnosti, neboť poté, co v srpnu 2007 byl schválen závazný limit ve výši mil. Kč pro financování stavby Justičního areálu v Brně, připustil provedení víceprací v hodnotě 60, ,80 Kč, aniž uzavřel dodatek smlouvy o dílo a měl pro takové vícepráce právní základ a aniž by měl zajištěno financování těchto víceprací v souladu s 45 odst. 2 zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, o svém postupu dostatečně a neprodleně neinformoval Ministerstvo spravedlnosti jako správce programu reprodukce majetku, neupozornil je na nemožnost zabezpečit realizaci akce v souladu se stanoveným závazným limitem v důsledku vzniku zvýšených nákladů dodavatele stavby za již provedené vícepráce na stavbě v hodnotě 60, ,80 Kč, neboť učinil tak až po výzvě, když předložil Ministerstvu spravedlnosti upřesněný přehled víceprací v celkové výši 125, ,- Kč vypracovaný dne a obsahující návrh na změnu uvedeného limitu, čímž porušil ustanovení 19 odst. 1 Instrukce Ministerstva spravedlnosti, čj. 620/02-EO-R ze dne Nelze přehlédnout, že dopis, kterým mělo být Ministerstvo spravedlnosti, potažmo kárný žalobce, informováno o stavu věcí (a tvrzeném porušování povinností kárně obviněným předsedou soudu), byl adresován nikoli přímo ministru spravedlnosti (kárnému žalobci), ale jeho náměstku, který podle Organizačního řádu Ministerstva spravedlnosti, č.j. 179/2007- OPZZ-OS, účinného od , koordinuje činnost organizačních útvarů, které řídí (Čl. 5 odst. 3), resp. který dle Čl. 5 odst. 2 zastupuje ministra a jedná jeho jménem ve věcech spadajících do působnosti organizačních útvarů, které řídí [jimi jsou dle Čl. 7 písm. a) a c) též odbory ekonomický a investiční]. Informace, které dle tvrzení kárného žalobce Ministerstvo spravedlnosti obdrželo od kárně obviněného předsedy soudu až na výzvu v podobě dopisu ze dne , však témuž ministerstvu, a téže osobě určené jeho organizačním řádem, jak plyne z předloženého listinného důkazu na č.l , byly kárně obviněným předsedou krajského soudu poskytnuty včetně vyčíslení víceprací v hodnotě ,50 Kč, již na základě dopisu ze dne (seznam změnových listů k č.l. 107 převzala Mgr. P. dne ). Nevznikají důvodné pochybnosti o tom, že s obsahem této předávané informace byl náměstek ministra spravedlnosti sekce ekonomické seznámen podstatně dříve, než v červenci 2008, neboť o této skutečnosti svědčí jeho vyjádření na dokladu datovaném dne tj. Informaci pro pana náměstka (č.l. 109). Kárný soud usuzuje, že poukaz kárně obviněného na aplikovatelnost závěrů obsažených v rozhodnutí Ústavního soudu ČR, sp.zn. IV. ÚS 302/02, je důvodný, a že je nutno činit závěr [právě s ohledem na vymezení obsažená v Organizačním řádu Ministerstva spravedlnosti a informovanost Mgr. Ing. F. S., Ph.D., náměstka ministra spravedlnosti sekce

6 - pokračování ekonomické, o stavu věci na podkladě informací doručených ministerstvu spravedlnosti na konci měsíce března 2008], že ministr spravedlnosti podáním kárného návrhu na JUDr. J. P. u kárného soudu až dne lhůtu upravenou v ustanovení 9 odst. 1 zák.č. 7/2002 Sb., ve znění účinném do , nedodržel. Kárný soud proto aplikoval ustanovení 14 písm. a) zák.č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a kárné řízení vedené proti JUDr. J. P. na základě kárného návrhu ministra spravedlnosti ze dne zastavil. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Vrchního soudu v Olomouci k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně. Odvolání může podat soudce, proti němuž se kárné řízení vede a ministr spravedlnosti, který je v této věci současně navrhovatelem. Odvolání má odkladný účinek. V Olomouci dne 20. října Za správnost vyhotovení: E. P. JUDr. I. K., v.r. předseda senátu kárného soudu pro řízení ve věcech soudců

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 A 13/2001 Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Marie Turkové v právní

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : 15 Kse 1/2013-56 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková, Mgr. Martina Douchová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

Označení podatele rozkladu : ČR- Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, IČ: 00023817

Označení podatele rozkladu : ČR- Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, IČ: 00023817 Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: +420 272 185 111 e-mail: posta@sukl.cz Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 fax: +420 271 732 377 web: www.sukl.cz Vážený pan RNDr. Igor Němec předseda Úřadu pro ochranu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 69/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004JC43* UOHSX004JC43 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S382/2012/VZ-19078/2012/511/ASh Brno 10. 10. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -123 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Petra Šebka a JUDr. Petra Polácha v právní

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, se sídlem Prokopova 339/14, Písek,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, se sídlem Prokopova 339/14, Písek, 14 Kse 4/2011-79 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Mgr. Stanislava

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S026, S035/2007-00046/2007/550-VŠ V Praze dne 10.4.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S026, S035/2007-00046/2007/550-VŠ V Praze dne 10.4. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ Č.j.: S026, S035/2007-00046/2007/550-VŠ V Praze dne 10.4.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky III.ÚS 562/12 ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 24. října 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 86/2008 198 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 3/2003-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Michala

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 8/2013-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 67/2011-238 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 26/2006-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a Mgr. et Ing. et

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 202/2014-236 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o.

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o. I. Podá-li účastník zadávacího řízení podnět k přezkumu úkonů zadavatele místo návrhu na zahájení řízení podle zákona o veřejných zakázkách, nestává se účastníkem řízení u Úřadu na ochranu hospodářské

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ao 1/2007-210 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 8. 12. 2006 zadavatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005F99Y* UOHSX005F99Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S459/2013/VZ-22958/2013/523/OPi Brno 26. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 160/2012-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr.

Více