Smlouva o dílo. ČLÁNEK I. Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo. ČLÁNEK I. Smluvní strany"

Transkript

1 Smlouva o dílo na akci: OPRAVA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU HL číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: ČLÁNEK I. Smluvní strany 1. Objednatel: název: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé sídlo: Košumberk 80, Luže zastoupený: MUDr. Václavem Volejníkem, CSc., ředitelem léčebny IČO: IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: GE Money Bank, Chrudim, č. ú /0600 státní příspěvk.organizace MZ ČR, samost.právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z , č.j. MZDR 2942/2007 tel a fax: / Za objednatele jsou oprávněni dále: - ve věcech smluvních jednat: Ing. Jiří Chytil, náměstek HTS - ve věcech technických jednat a podepisovat: p.zdeněk Doležal, vedoucí TO - ve věcech předání a převzetí díla jednat a podepisovat: p. Zdeněk Doležal vedoucí TO p. Bohumil Komínek - stavební dozor investora p. Bohumil Komínek 2. Zhotovitel: název: sídlo: zastoupený: IČO: Obchodní rejstřík: Bankovní spojení: Tel: Fax : Mobil: Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat: - ve věcech smluvních - technických, realizačních a předání provedených prací dále jen zhotovitel Smluvní strany uzavírají podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo v tomto znění: Smlouva na Oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu HL / 6

2 ČLÁNEK II. Název stavby OPRAVA KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU HL ČLÁNEK III. Předmět smlouvy 1. Předmětem plnění díla je oprava komunikace od vrátnice HL k rozcestí u HTS, od rozcestí u pavilonu,,l k spodnímu vstupu do pavilonu,,g, část komunikace u pavilonu,,a a zpevněná plocha u pavilonu G v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou OPTIMA spol. s.r.o. Vysoké Mýto pod zakázkovým číslem s názvem,,oprava KOMUNIKACE OD VRÁTNICE HL K ROZCESTÍ U HTS LUŽE- KOŠUMBERK (příloha B ze zadávací dokumentace) a dle situace a výkazu výměr (příloha C ze zadávací dokumentace). Dále je součástí předmětu plnění: - dodržení podmínek daných zadávací dokumentací č..., ze dne. - průběžné čištění případně znečištěných přilehlých komunikací, např. při odvozu výkopku apod., zejména u komunikací v areálu, kde se pohybují pacienti, včetně pacientů na vozíčku bude čištění prováděno neprodleně po znečištění komunikace. - doložení dokladů, certifikáty, prohlášení o shodě, prokazatelně ekologickou likvidaci stavebních sutí a odpadů - součástí předání a převzetí bude i projekt skutečného stavu (formou zakreslení změn červenou barvou do PD, každý výkres, zprávy a výpisy projektové dokumentace, jakož i všechny desky budou červeně označeny: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU - po ukončení prací uvede zhotovitel všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu. 2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení při objížďkách a uzávěrách komunikací, vytyčení podzemních sítí, provizorní zástěny, zakrývání a očištění okolních konstrukcí, bezpečnostní opatření apod. včetně splnění podmínek daných stavebními povoleními). 3. Dílo bude provedeno v konečné povrchové úpravě, zkompletováno, propojeno, včetně zajištění úklidu a odvozu zbylého materiálu. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí a to i v případě zhoršených klimatických podmínek. 4. Pro případ, že v předložené cenové nabídce zhotovitele není uvedeno přesné označení položek z výkazu výměr (nebo PD), platí výkaz výměr objednatele. Položky obsažené ve výkaze výměr, ale neoceněné v předložené cenové nabídce nebudou počítány jako vícepráce. 5. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu dle čl. V. této smlouvy. ČLÁNEK IV. Termíny plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku III. této smlouvy v těchto termínech: - zahájení prací : podpisem smlouvy - předpokládané předání staveniště : do 3 dnů po podpisu smlouvy - dokončení prací a předání díla : do vyklizení staveniště : do 3 dnů ode dne úspěšného předání a převzetí díla Smlouva na Oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu HL / 6

3 ČLÁNEK V. Cena prací 1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje jako cena maximální, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí: Dohodnutá cena celkem bez DPH DPH 20% Cena celkem vč. DPH... Kč. Kč. Kč Součástí této SOD jsou položkové rozpočty (cenová nabídka zhotovitele), podle které budou fakturovány provedené práce. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších nákladů a nákladů souvisejících (jako např. náklady na poplatky, přesuny, ochranu stávajících prvků, dopravu, mobilní zábrany proti vstupu nepovolaných osob, úklidy, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, klimatickými podmínkami apod.). Cena obsahuje i náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, na pojištění osob apod. Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. 2. Případné vícepráce a změny oproti projektové dokumentaci, písemně požadované objednatelem, budou prováděny na základě předem potvrzených zápisů ve stavebním deníku. 3. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce (i práce a výměry oceněné v nabídce a zahrnuté do celkové ceny, ale neprovedené), je zhotovitel povinen provézt jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 4. Na základě písemného samostatného soupisu ve stavebním deníku odsouhlaseného objednatelem, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů uvedených v nabídce a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníku stavebních prací vydaných firmou URS - Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. ČLÁNEK VI. Platební podmínky 1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli peněžní zálohy. 2. Provedené práce budou fakturovány po předání a převzetí bezvadného díla, vždy podle objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Případné vícepráce budou fakturovány rovněž po předání a převzetí bezvadného díla zadavatelem. 3. Splatnost faktury vystavené po předání a převzetí díla bude 30 kalendářních dní. Splatnost se počítá ode dne doručení faktury objednateli. 4. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené platnými daňovými předpisy. Pokud faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. ČLÁNEK VII. Smluvní pokuty 1. Nedodrží-li zhotovitel termíny dle článku IV. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu takto: - V případě nesplnění termínu dokončení prací nebo stanoveného náhradního termínu 5.000,- Kč za každý den prodlení - V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště nebo stanoveného náhradního termínu 1.000,-Kč za každý den prodlení - V případě nedodržení stanoveného termínu odstranění reklamační vady 500,- Kč za každý den prodlení 2. Při prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši platných právních předpisů z dlužné částky. Smlouva na Oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu HL / 6

4 3. Objednatel je oprávněn a zhotovitel souhlasí se započtením smluvní pokuty proti platbám vyúčtovaným zhotovitelem. Jednotlivé smluvní pokuty lze sčítat. 4. Za prokázané porušení závazků vyplývajících z článku XI. Další ujednání, bodů 11, 12 a 13 této smlouvy, zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ až do odstranění následku porušení každé jedné povinnosti. 5. Tato ujednání o smluvních pokutách se nedotýkají ustanovení o náhradě škody dle 373 a násl. obchodního zákoníku. ČLÁNEK VIII. Záruka 1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle čl. III. této smlouvy záruční dobu v délce... měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání ex post zjištěné vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal. ČLÁNEK IX. Předání díla 1. O předání a převzetí bezvadného díla sepíše zhotovitel protokol. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně 3 pracovní dny předem. 3. K předání a převzetí díla doloží zhotovitel projekt skutečného provedení ( barevné zakreslení změn do 1 paré PD), stavební (příp. montážní) deník, veškeré atesty a certifikáty, prohlášení o shodě, příp. návody k použití na dodávané dílo a jeho komponenty, zkoušky, revize apod. Součástí předání a převzetí díla bude i případné zaškolení obsluhy. ČLÁNEK X. Vady a reklamace 1. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě o dílo a následně ustanoveními Obchodního zákoníku. 2. Zhotovitel zajistí bezplatně opravy závad v záruční době tak, že pracovníci nastoupí na opravu do 7 dnů od nahlášení vady díla (pokud se jedná o lokální vadu neohrožující provoz díla) a vady opraví do 21 dnů od nastoupení na odstraňování závad. 3. Nebude-li možné vadu odstranit do 5 dnů od nahlášení, zajistí zhotovitel zprovoznění vadné části díla do 7 dnů od nahlášení vady náhradním způsobem do doby definitivního odstranění vady. 4. V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna do 14 dnů od nahlášení, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám ( prostřednictvím třetí osoby) na náklady zhotovitele ( toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli v reklamaci), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 5. V případě havarijní vady nebo závady určité části takové povahy, vzhledem ke které dílo neplní své základní poslání, zhotovitel ihned (nejpozději do 24 hodin) po ohlášení vady díla učiní nezbytná opatření k zamezení dalších škod souvisejících s touto vadou a začne vadu neprodleně odstraňovat. 6. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel. 7. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady reklamované vady nebo poruchy i v těch případech, kdy tyto vady nebo poruchy neuzná. Náklady na odstranění výše uvedených reklamovaných vad nebo poruch nese až do dohody smluvních stran zhotovitel (příp. do rozhodnutí nezávislého soudu). ČLÁNEK XI. Další ujednání 1. V případě vzniku škod bude postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy. 2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za porušení smlouvy se považuje: podstatné prodlení zhotovitele s dodáním díla dle článku IV. o více jak 15 dní Smlouva na Oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu HL / 6

5 a) neplnění povinností daných touto smlouvou, zejména bodů 12 a 13 tohoto článku. 3. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy k přerušení prací došlo z důvodu, jejichž příčina nemá původ v jednání zhotovitele. 4. Jakékoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu musí být provedeno písemnou formou a podepsáno oprávněnými osobami obou smluvních stran. Zápisy ve stavebním (montážním) deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případného dodatku k této smlouvě. 5. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště, včetně určení jeho hranic, napojovací body na vodu a elektřinu a prostory pro deponii stavebních materiálů. Toto bude provedeno písemnou a v případě potřeby výkresovou formou a tyto dokumenty budou podepsané oběma smluvními stranami. Zhotovitel zajistí po dobu realizace oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob (pevné zábrany, páska + plot). 7. Po dobu neplnění povinnosti stavební připravenosti objednatelem, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel se bude maximálně snažit o dodržení termínu provedených prací, pokud bude nutné změnit konečný termín, tak maximálně o dobu shodnou s prodlením objednatele. 8. Objednatel se zavazuje provádět trvalý Technický dozor nad prováděním stavby. 9. Na stavbě bude veden stavební deník ve smyslu znění Stavebního zákona a předpisů souvisejících, kde budou uvedeny veškeré rozhodné skutečnosti. Na vyzvání zápisem ve stavebním deníku je druhá strana povinna se do 3 dnů vyjádřit. 10. Práce, které budou v průběhu provádění díla zakryty, musí být ze strany stavebního dozoru před jejich zakrytím prověřeny. Zhotovitel vyzve, písemnou formou stavební dozor, technický dozor k jejich převzetí 3 pracovní dny před jejich zakrytím. 11. Zhotovitel bude věnovat pozornost tomu, aby při realizaci díla nedošlo k poškození parkových ploch a porostů.v případě poškození je uvede do původního stavu. Současně bude zhotovitel dodržovat rychlost max. 20 km/hod. při jízdě v areálu HL 12. Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude postupovat v souladu s platnými předpisy BOZP a PO. Zároveň se zavazuje, že přebírá odpovědnost za dodržování předpisů BOZP a PO při činnostech svých pracovníků v místě provádění stavby. Dále zhotovitel prohlašuje, že je jediným zhotovitelem ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a zavazuje se, že při provádění díla zajistí provádění prací v souladu se zák.č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č.591/2006 Sb Zhotovitel bude dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací zejména v prostorech u pavilonů a bude respektovat podmínku objednatele, že stavební práce budou probíhat s přihlédnutím k charakteru prostředí, ve kterém se stavba nachází, budou práce probíhat denně a o sobotách v době od 7,00 do 18,00 hod. kromě nedělí a svátků, kdy je pracovní klid (zadavatel v případě prací uvnitř objektu může udělit na základě předchozí písemné žádosti zhotovitele díla výjimku z denní doby 7-18 hod.). 14. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby, až do jejího předání a převzetí bezpečný přístup a příjezd k objektu a k hlavním vstupům, provoz pavilonů zůstane po celou dobu stavby nepřerušen ( jedná se mimo jiné o příjezd sanitky, zásobování, vnitrodopravu apod. ). 15. Dále zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu dotčených dřevin proti poškození. 16. Objednatel v rámci svých dostupných možností zajistí, aby do zhotovitelem vyhrazeného prostoru staveniště nevstupovali nepovolané osoby a staveniště bude vždy výrazně označeno a dostatečně zabezpečeno, z důvodu pohybu nevidomcích osob je bezpodmínečně nutné řádné zabezpečení. 17. Znění smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení není obchodním tajemstvím a uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu. Tento úkon má přispět k vyšší transparentnosti průběhu veřejných zakázek. ČLÁNEK XII. Závěrečné ujednání 1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě ve smyslu 373 a násl. obchodního zákoníku. Případně způsobené škody se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši, nebo sjednat Smlouva na Oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu HL / 6

6 nápravu uvedením do původního stavu. Právo volby způsobu náhrady škody má poškozená strana. Ve všech výše uvedených případech má objednatel právo zadržet všechny dlužné částky zhotoviteli, aby mohl být zaručen smluvní postih. 2. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění. 3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: - příloha č. 1 položkové rozpočety - příloha č. 2 Dohoda o vzájemných vztazích, závazcích a povinnostech mezi smluvními stranami v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, která je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastníci si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. V.. dne... V Luži - Košumberku dne MUDr. Václav Volejník, CSc.... ředitel léčebny Smlouva na Oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu HL / 6

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská č. j. objednatele 13/2013/R č. j. zhotovitele P013059 uzavřená ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou přílohou této Zadávací dokumentace. Uchazeč do

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice se sídlem: Hlavní 114, 362 63 Dalovice IČO: 00574384 DIČ: CZ00574384 bankovní

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: Objednatel: I. Smluvní strany Město Velké Pavlovice se sídlem Nám. 9. května 40, 691 06

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HAMZOVA ODBORNÁ pro děti a dospělé ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.810/11/tes Ve smyslu 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a interního předpisu HL k zajištění

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice Smlouva o dílo Číslo smlouvy objednatele: OLP/1439/2013 Číslo smlouvy zhotovitele: 17010441 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více