lllllllllllll MMB Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Obsah: Návrh usnesení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lllllllllllll MMB2015000000236 Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Obsah: Návrh usnesení:"

Transkript

1 /A Rada města Brna lllllllllllll MMB ZMll$e 40 Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Obsah: Návrh dodatku č.l smlouvy o dílo č (str.2-40) Důvodová zpráva (str.41-44) Smlouva o dílo č (str.45-62) Zastupitelstvo města Brna Návrh usnesení: schva luje dodatek č.l ke smlouvě o dílo č na veřejnou zakázku Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - dodatečné stavební práce č.l" mezi statutárním městem Brnem a společností KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Brno, který tvoří přílohu č těchto usnesení Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna proj ednala na své schůzi R7/015 konané dne a doporučila Zastupitelstvu navržené usnesení schválit Zpracoval: Bytový odbor MMB Předkládá: Rada města Brna %f

2 Důvodová zpráva Jedná se o výstavbu domu s pečovatelskou službou umístěnou v proluce při ul. Křídlovická, Brno-střed. Dům se 4NP a malou venkovní zahrádkou pro obyvatele objektu, bude mít 18 bj., ve NP, z toho 12x 1+kk, 6x 2+kk, z toho 2 byty ve 2.NP budou byty zvláštního určení - bezbariérové. V l.np budou administrativní a sociální prostory pečovatelské služby a hromadná garáž pro 9 aut (2 invalid, stání) Stavební povolení bylo vydáno dne , nabytí právní moci je k datu Záměr výstavby DPS byl schválen RMB R6/034 dne Dále byla akce zařazena do rozpočtu usnesením ZMB Z6/010 dne ORG 2937 s RN ve výši. 30 mil. a termíny realizace Po zpracování dokumentace a rozpočtu byla cena aktualizována a ZMB Z6/024 dne schválilo zvýšení RN akce na 37 mil. Kč, termín realizace: V návrhu rozpočtu pro rok 2015 je termín dokončení posunut na rok 2015, ve vazbě na zpoždění realizace projektu vzniklé opakovaným výběrem zhotovitele stavby. Zhotovitelem je firma KOMFORT, a.s., SOD byla schválena ZMB Z6/033 dne , uzavřena Celkové náklady na stavbu dle uzavřené SOD jsou ve výši Kč bez DPH, Kč vč.dph. Stavba byla zahájena , dokončení dle smlouvy o dílo je Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nabytí nového majetku, byla smlouva o dílo schvalována v ZMB a rovněž dodatky podléhají schválení v ZMB. V současné době je dokončena hrubá stavba, jsou osazeny okna a probíhají práce uvnitř budovy-rozvody instalací, omítky, podkladové vrstvy podlah. V průběhu postupu realizace stavebních prací byly zjištěny následující skutečnosti, které jsou předmětem dodatečných stavebních prací č. 1: 1) Změnový list č.la,b - Vzhledem k umístění domu v záplavové oblasti řeky Svratky je potřeba v l.np splnit protipovodňová opatření. V projektové dokumentaci byly navrženy 2 ks protipovodňových dveří. S ohledem na složitost vyhotovení protipovodňového řešení dveří a zejména komplikovaný provoz - možnosti poškození a s tím související nákladné opravy a kontroly těsnosti byla navržena jednodušší a vhodnější varianta - osazení 2 ks mobilních povodňových krytů. Systém se skládá z trvale osazeného rámu a hliníkového krytu, který bude osazen pouze v případě vyhlášení povodňového nebezpečí. Při běžném provozu v budově bude uložen ve skladu. Tato varianta byla předem projednána a odsouhlasena OVLHZ MMB dne Změnové listy řeší méněpráce - ZL la a vícepráce - ZL lb. Výše uvedené záměna nebude mít vliv na cenu, protipovodňové opatření bude provedeno za cenu, kterou měl zhotovitel v rozpočtu na původní řešení. 2) Změnový list č. 2a,b - V projektové dokumentaci byla navržena do prostoru vjezdu do garáží výklopná vrata. S ohledem na budoucí provoz a servis vrat je navržena změna za vrata sekční. V případě jakéhokoliv poškození je výměna jedné poškozené sekce jednodušší a levnější než výměna celého kusu výklopných vrat. Změnové listy řeší méněpráce - ZL 2a a vícepráce - ZL 2b. Změna typu vrat nebude mít vliv na cenu. 3) Změnový list č.3 - Ve výkazu výměr a smluvním rozpočtu stavby nebyla obsažena dodávka 16 ks el. sporáků pro seniory a 2 ks vestavných trub a varných desek pro 2 bezbariérové byty. Změnový list řeší vícepráce - ZL 3. Všechny bytové domy budované městem jsou v rámci stavby vybavovány sporáky, dodatečné osazování např. správcem již znamená komplikace, protože ve 2 bytech se jedná o specifické řešení pro bezbariérový provoz. 2 /s

3 4) Změnový list č.4 - V projektové dokumentaci nebyla řešena vyrovnávací samonivelační stěrka na betonovou podlahu pod vinylovou podlahovou krytinu. Rovinnost podkladní vrtsvy není v ČSN nijak upravena, upravuje pouze rovinnost finální našlápne vrstvy, tj. max. 2mm/2m při lepení vinylové krytiny. Aplikací vyrovnávací samonivelační stěrky v ti.2-3 mm dojde ke zvýšení kvality podkladní vrstvy a k zamezení prokreslení nerovností do finální vinylové vrstvy. Tato stěrka je běžně používána na obdobných konstrukcích podlah a dodavatel podlah ji vyžaduje ve vazbě na poskytnutí záruky na našlápnou vinylovou vrstvu. Změnový list řeší vícepráci - ZL 4. 5) Změnový list č.5a,b - Ve výkazu výměr a smluvním rozpočtu stavby nebyla obsažena dodávka 8 kusů protidešťových žaluzií v garážovém prostoru. Chybně byla v rozpočtu uvedena dvakrát položka revizní dvířka, namísto položky protidešťové žaluzie a zhotovitel nacenil rozpočet podle výkazu výměr. Proto je chybně uvedená položka odečtena jako méněpráce a nově je oceněna položka žaluzií. Osazení žaluzií je nezbytné, jelikož zabraňují proniknutí deště do prostor garáže. Změnové listy řeší méněpráce - ZL 5a a vícepráce - ZL 5b. 6) Změnový list č.6 - V projektové dokumentaci nebylo v oddíle zdravotechniky řešeno osazení komponentů zvyšujících komfort bydlení a zajišťující následný levnější provoz objektu. Jedná se o vodovodní regulační a redukční ventily,expanzní nádobu a s tím související armatury a kohouty. Původní navržená sestava byla sice rovněž funkční, ale v současné době se osazují již další prvky a doplněním o nové prvky armatur dojde k následným úsporám při provozu objektu. Změnový list řeší vícepráci - ZL 6. Výše uvedené vícepráce odsouhlasil zpracovatel projektové dokumentaci i technický dozor investora. Dne , v souladu sust. 23, odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněm, předal osobně Bytový odbor zhotoviteli stavby - firmě Komfort, a.s. k akci Dům s pečovatelskou službou Křídlovická, výzvu k podání nabídky na dodatečné stavební práce č.l. Jednalo se o jednací řízem bez uveřejnění. Výzva obsahovala soupis prací, dodávek a služeb: Změnový list č. la,b- protipovodňové dveře, protipovodňový kryt, Změnový list č. 2a,b - výklopná vrata, sekční vrata, Změnový list č. 3- elektrické sporáky, Změnový list č. 4- vyrovnávací samonivelační stěrka, Změnový list č. 5a,b - revizní dvířka, protidešťové žaluzie, Změnový list č. 6 - zdravotechnika Součástí výzvy byl také technický popis zpracovaný Ing. arch. Knoflíčkem a dále také návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č Nabídku měl vyzvaný zhotovitel podat na BO MMB dne do 12,00 hod.. Zhotovitel na výzvu reagoval podáním nabídky ve stanoveném termínu. V podané nabídce ocenil předané slepé výkazy výměr na 6 změnových listů a dále předložil změnový list č. 7, který obsahoval další vícepráce- elektrický zámek a ocelový rošt v zádveří. Nabídka včetně změnového listu č. 7 byla předložena ve výši ,- Kč bez DPH. Podaná nabídka: ZLÍ a Kč (méněpráce) ZL lb Kč ZL2a Kč (méněpráce) ZL 2b Kč J/S

4 a - 5b Kč Kč Kč (méněpráce) Kč Kč Kč BO MMB v souladu s možnostmi danými zákonem vyzval zhotovitele k jednání o ceně a obsahu podané nabídky. Jednání se uskutečnilo dne a v rámci jednání byla celková cena dodatečných prací snížena na ,- Kč. Konečná nabídka ZLla - ZLlb - ZL2a - ZL2b Kč (méněpráce) Kč Kč (méněpráce) Kč ZL Kč ZL Kč ZL5a - ZL5b Kč (méněpráce) Kč ZL Kč Celkem vícepráce Celkem méněpráce Kč Kč Celkové navýšení ceny díla o Kč bez DPH. Dopad vícepráci a méněprací Cena stavebních prací sjednaná ve smlouvě o dílo č : Cena bez DPH Kč V případě uzavření dodatku č.l k SOD č se celková cena mění takto: Cena bez DPH Kč Náklady celkem včetně DPH ,65 Kč BO MMB doporučuje schválení dodatku č.l ke smlouvě o dílo na akci Dům s pečovatelskou službou Křídlovická. Komise bydlení Rady města Brna projednala materiál na svém jednání č.6 konaném dne a doporučila RMB a ZMB schválit dodatek č.l ke smlouvě o dílo. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel z 11 členů. Rada města Brna na své schůzi R7/015 konané dne schválila výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - dodatečné stavební práce č.l" vzala na vědomí písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu zápisu RMB. vybrala pro veřejnou zakázku na stavební práce Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - dodatečné stavební práce č.l" jako nejvhodnější nabídku společnosti KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Brno doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č.l ke smlouvě o dílo č na veřejnou zakázku Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - dodatečné stavební práce č.l" mezi statutárním městem Brnem a společností KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Brno */s:

5 pověřila vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře Oznámení o zadání zakázky" uložila vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit: - odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek T: do 15 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo - zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení - uveřejnění výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele T: do 15 dnů od jeho uzavření - uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele T: v termínu stanoveném zákonem - další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu T: bezodkladně Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo odesláno v souladu se zákonem do 5 pracovních dnů od výběru nejvhodnější nabídky. Dodatek č.l SOD bude uzavřen neprodleně po schválení Zastupitelstvem města Brna z důvodu nutnosti pokračovat co nejdříve ve stavebních pracech. r/6-

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

Název veřejné zakázky: "Výkon TDI při realizaci akce Výstavba DSS Sámova"

Název veřejné zakázky: Výkon TDI při realizaci akce Výstavba DSS Sámova Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č. 1 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Václavkova 1040, Mladá Boleslav město Mladá Boleslav Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková,

Více

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Č.J.: KRPH- 6816-2ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12

Č.J.: KRPH- 6816-2ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12 Č.J.: KRPH- 6816-2ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009

Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009 Město Orlová V Orlové dne 31.7.2009 Pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Orlová, konané dne 12.8.2009 Úpravy rozpočtu roku 2009 Zpráva se předkládá: na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 25.7.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 25.7.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 25.7.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.7.2013 Program: 1. Vyvěšení nového záměru pronajmout poz. v ul. Pod Hřebenem 2. Dodatek č.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Parkoviště pro osobní automobily, Šeříková ul., Cheb

Parkoviště pro osobní automobily, Šeříková ul., Cheb Město Cheb Zadávací dokumentace k otevřenému řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí:

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: Příloha č. 1 Základní definice a přehled podporovaných opatření Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: pověřeným subjektem Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více