Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s. Diplomová práce Autor: Sedova Olesya finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha 30 Dubna, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s. vypracovala samostatně. Veškerou použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 30. dubna 2012 Sedova Olesya

3 Poděkovaní: Především bych chtěla poděkovat vedoucímu diplomové práce doc. Ing. František Pavelka, CSc. za odborné vedení a cenné připomínky během sbírání materiálů i samotného psaní této práce.

4 Anotace práce: Tématem mé diplomové práce je Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s. Mým cílem bylo provést analýzu úlohy pravidel Basel II na příkladu Evropské ruské banky, a.s. zejména z hlediska úlohy řízení rizika. Za podstatný úkol své práce jsem pokládala provést přehled vývoje pravidel kapitálových požadavků, provést analýzu rizikového portfolia banky, analyzovat úroveň plněni kapitálových požadavků Basel II z hlediska jednotlivých rizik a předběžné vyhodnocení dopadu Basel III na kvalitu řízeni rizik v bance. Analýza Evropsko-ruské banky a.s. je v diplomové práci provedená na individuálním základě banky a nezahrnuje analýzu mimobilančních položek banky. Klíčová slova: Basel II, řízení rizik, Basel III, kapitálové požadavky, leverage ratio, RWA, uvěrové, tržní, operační riziko. Theses Annotation The subject of my thesis is analysis of the role of Basel II rules on the example of European-Russian Bank. The objectives of the work are overview of the development of capital requirements, analysis of the risk portfolio and the adherence to the Basel II capital requirements of the Bank based on the standard risks according to Basel II. Furthermore the work includes an assessment of the impact of Basel III implementation with the focus on the risk management of the banks. The analysis of the European-Russian Bank has been performed on an individual basis and does not include an analysis of the off-balance sheet items of the bank. Key words: Basel II, risk management, Basel III, capital requirements, leverage ratio, RWA, credit, market, operational and liquidity risk 4

5 Obsah Úvod Přehled vývoje pravidel kapitálových požadavků Basel I Přehled Kapitálová složka Kapitálové požadavky Tržní riziko Dohled Implementace v ČR Hodnocení Basel II Přehled Pilíř Pilíř 2 - Dohled Pilíř Implementace v ČR Hodnocení Basel III Přehled Principy implementací Provedené změny Reforma Kapitálu Reforma likvidity Reforma dalších elementů pro dosažení stabilnosti financování Předběžné hodnocení Analýza rizikového portfolia banky Krátká historie vzniku banky, akcionáři, poslání Úvodní část Konkurenční výhody ERB Struktura akcionářů Organizační řad

6 2.1.5 Poslání Analýza vývoje struktury kapitálu Úvodní část Analýza vývoje struktury kapitálu Analýza finanční struktury banky, členěni podle hlavních rizik Úvodní část Úvěrové riziko v průběhu let Tržní riziko v průběhu let Operační riziko Riziko likvidity Riziko koncentrace Reputační riziko Analýza úrovně plnění kapitálových požadavků Basel II z hlediska jednotlivých rizik Pilíř 1 - Kapitálový požadavek Kapitálová složka Kapitálový požadavek Kapitálová přiměřenost Pilíř 2 Dohled Kapitálová přiměřenost vnitřních procesů posuzování Požadavky na dohled Pilíř 3 Tržní disciplína Souhrn Vyhodnocení dopadu Basel III na kvalitu řízení rizika v bance Očekávání od Basel III Kapitálová složka Úvodní část Conservation buffer Countercyclical buffer neboli proticyklické polštáře Leverage ratio Standarty likvidity Rámec řízení Nedostatek kapitálu Cesty řešení případného nedostatku kapitálu

7 4.7.1 Samofinancování, rozdělení zisků Externí financování Stress testy v rámci úvěrového rizika Stress testy v rámci tržního rizika...61 Závěr...62 Seznam obrázků...66 Seznam tabulek...67 Seznam grafů...68 Seznam použité literatury

8 Úvod Před vznikem Basilejské smlouvy roku 1988, neměla regulace bank jednotnou podobu, do vzniku Basel I byl využíván subjektivní přístup, kdy regulátor prováděl individuální analýzu každé banky s pomocí různých ukazatelů. Platilo pravidlo, že špatný vývoj jednoho ukazatele byl vyvážen příhodným vývojem jiných ukazatelů. Požadavek na kapitálovou přiměřenost byl odmítán a za dobrý ukazatel byla považována kvalita portfolia půjček a manažerského řízení. Z doby přijetí první Basilejské smlouvy uplynulo 24 let a během tohoto období finanční sektor vykonal obrovský pokrok v řízení finančních institucí a zároveň zažil dost krizových situací, které prokázaly nedokonalost finančního systému a také prostor pro jeho vylepšení. Basilejská smlouva zavedla aktivní kapitálové standardy, které jsou mezinárodně uznávané, ale mají ovšem nezávazný charakter. Hlavním úkolem basilejských smluv je vylepšení vedení všeobecných standardů v řízení finančních institucí, snaha o větší flexibilitu rizikových vah a odolnost bank proti finanční krizi. Dále také zavádění dodatečných kapitálových požadavků a jiné postupy pro zmírnění procykličnosti kapitálové regulace. A to vše díky Basilejským smlouvám I, II a III. Cílem této práce je provést analýzu úloh Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky. Mladé banky vykonávající svou bankovní činnost na finančním trhu území České republiky od roku Základním rysem práce je prozkoumat vnitřní mechanismy banky a podívat se, jak fungují standardy uloženy Basel II v praxi. Prozkoumat každý pilíř a zjistit kvalitativní a kvantitativní dopad využití mezinárodních standardů pod pojmem Basel II. Ve smyslu stanoveného cíle rozdělím celou práci do čtyř kapitol. V první kapitole se budu zabývat přehledem vývoje pravidel kapitálových požadavků. Popíši zde strukturní vývoj Basilejských smluv a to od Basel I až po Basel III, jejich základní pilíře a změny, které proběhly na cestě ke zlepšení kapitálových regulací a řízení rizik finančních institucí. Kapitola samozřejmě zahrnuje také implementace a uplatnění Basilejských smluv na území České republiky. V druhé kapitole bylo mým cílem podrobně analyzovat rizikový profil Evropsko-ruské banky. Kromě popisu historie vzniku banky jsem pokládala za podstatný úkol také provést průhlednou analýzu vývoje struktury kapitálu banky, vymezení kapitálových zdrojů banky ke 8

9 krytí rizik a analýzu finanční struktury banky, a to od doby jejího vzniku až ke dni Dále se budu zabývat bankovním členěním podle hlavních rizik a dalších rizik, která banka považuje za významná (reputační, strategické a rizikové koncentrace). Třetí kapitola je středem mé diplomové práce, protože se zabývá propočtem nároků na kapitál podle požadavku Basel II. Struktura kapitoly přesně odpovídá stanovenému pilíři Basel II, každá část se tak věnuje jednomu ze třech pilířů Basel II. Kapitola obsahuje analýzu úrovně plnění kapitálových požadavků podle Basel II a podle vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Dále se budu věnovat i funkci dohledu a tržní disciplíny. V práci je zdůrazněna důležitost stanoveného dohledu a tržní disciplíny nejenom pro dodržování plnění Basilejské smlouvy, ale také pro zachování stability finančního sektoru. Čtvrtá kapitola je zajímavá především vyhodnocením případných požadavků na kapitál a jeho kvalitu už z pohledu Basel III, který bude přijat finančními institucemi až v roce Obsah kapitoly představuje zavádění nových elementů Basel III v regulaci bankovního systému, metody adaptace banky na zavedení nových pravidel včetně cest řešení nedostatku kapitálu banky. V závěru práce provádím souhrn úloh Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky a.s., s ohledem na budoucí vývoj finančních institucí při působení Basel III. Shrnuji také pohled na nové požadavky Basel III ze třech stran, a to z makroekonomického pohledu, z pohledu regulátorů a z pohledu akcionářů bank. Analýza Evropsko-ruské banky a.s. je v diplomové práci provedená na individuálním základě banky a nezahrnuje analýzu mimobilančních položek banky. Pro zpracování práce jsem využívala nejaktuálnější informace mezinárodních finančních institucí, veřejně dostupné informace České národní banky, vnitřní normy, směrnice a výroční zprávy Evropsko-ruské banky a oficiální dokumenty Basel Committee on Banking Supervision. Čerpala jsem též z odborné literatury. 9

10 1. Přehled vývoje pravidel kapitálových požadavků 1.1 Basel I Přehled Basilejský výbor pro bankovní dohled zavedl sjednocení mezinárodního bankovního systému. Cílem je snížení rizika bankrotů finančních institucí. V 80. letech 20. století po pádu velkých bank začali bankovní regulátoři hledat definované kapitálové standardy, které by byly mezinárodně uznávané. Právě z těchto důvodů vznikl Basilejský výbor pro bankovní dohled, který v roce 1988 inicioval dohodu o kapitálové regulaci známé jako Basel I. 1 Obrázek č. 1: Struktura Basel I Struktura BASEL I Kapitálová složka Kapitálové požadavky Tržní riziko (1996) Dohled Tier 1 Tier 2 Kapitálové požadavky pouze k úvěrovému riziku RWA 5 kategorií rizikovostí aktiv Tier 3 v ČR od roku principů minimální standarty pro bankovní regulaci a dohled KP 8% Tier 1 = Tier1 / RWA = 4% KP = T1 + T2 / RWA = 8% Tier 2 = Tier2 / RWA = 4% 1 Robert Holman, Budoucnost kapitálové regulace Bank, dostupné z: < >, [ ] 10

11 1.1.2 Kapitálová složka Basel I rozlišoval kapitál ve formě Tier 1 (který obsahoval základní kapitál akcionářů, tzv. equity) a Tier 2, (který obsahoval rezervy, dlouhodobý podřízený dluh a jiné hybridní typy dluhových nástrojů). Tier 1 je část kapitálu banky, který představuje součet splaceného základního kapitálu zapsaného do OR, splacené emisní ážio, povinné rezervní fondy ze zisku, nerozdělený zisk z předchozích období po zdanění, zisk ve schvalovacím řízení snížený o předpokládané dividendy, zisk běžného období snížený o předpokládané dividendy a odčitatelné položky.2 Tier 2 je především závislý na normách a předpisech konkrétních zemí a na celkovém bankovním prostředí. Na území ČR je T-2 závislý na vyhlášce č. 123/2007 Sb ČNB, část 4. Proces výpočtu regulatorního kapitálu je tvořen 100% omezením Tier 2 kapitálem Tier 1, to znamená, že celková výše dodatkového kapitálu (T-2) pro výpočty ukazatele kapitálové přiměřenosti nesmí přesáhnout výši vlastního kapitálu banky, a to do výše 1,25% RWA. Podřízený dluh A nesmí přesáhnut výše 50% T-1 a ostatních kapitálových fondů. Basel I v roce 1988 rozebírala a řešila problematiku úvěrového rizika a zavedla standard minimální kapitálové přiměřenosti. Vlastní kapitál KP = 8.00% RWA Kapitálové požadavky Pod pojmem kapitálové požadavky rozumíme celkový kapitálový požadavek, který vyjadřuje, jakým kapitálem má banka disponovat, aby byla kryta všechna bankou podstupovaná rizika. Riziková váha zaleží na různé kategorii rizikovosti aktiv banky. Basilejský výbor nastavuje škálu rizikových vah a zavádí pojem rizikově vážených aktiv (RWA risk weighted assets). Následující vzorec je využíván pro vypočet RWA: RWA Hodnota expozice riziková váha expozice Druhy rizikových faktorů stanoví regulátor a uvádí je v procentech. Z toho vyplývá, že úkolem každé banky je správné přirazení jednotlivého aktiva k druhu rizikovosti. Kategorizace rizikovostí aktiv: 2 Česká Národní banka, Slovník, dostupné z:< >, [ ] 11

12 Riskless - 0% rizikovost (hotovost, financování v méně, státní dluhopisy, dluhy OECD). 20% rizikovost - dluhy banky vytvořené bankami začleněných do OECD, které nejsou členy OECD bankovního dluhu se splatností kratší než jeden rok, hotovostní položky pro sběr a půjčky garantované OECD veřejného sektoru. 50% rizikovosti hypotéky na bydlení, neboť zahrnují jeden druh majetku a hodnotu tohoto majetku. 100% rizikovost riziková váha je na 100% hodnoty aktiva a zahrnuje nároky na soukromém sektoru, který není členem OECD, bankovní úvěry se splatností delší než jeden rok, finanční pohledávky bank, které nejsou členy OECD dolarového dluhu nebo eurobondu, vlastní majetek v držení banky a všechna další aktiva. «Proměnná» kategorie rizikovosti zahrnuje nároky na domácí subjekty veřejného sektoru, které mohou být v hodnotě 0, 10, 20 nebo 50% v závislosti na uvážení centrální banky. Podle vlastního uvážení může banka použít i vyšší váhy rizikovosti, ale nesmí použít váhy nižší, než je stanoveno regulátorem Tržní riziko Tržní riziko bylo zavedeno až v roce 1996 podepsáním dohody o zahrnutí tržních rizik «Amendment to the capital accord to incorporate market risks», implementace dodatku byla nařízena do konce roku Výsledek uzavřeného dodatku je, že při výpočtu kapitálových požadavků se začalo počítat i s tržním rizikem. Definice tržního rizika se chápe jako riziko ztráty z rozvahových a mimobilančních pozic vznikajících s pohybem tržních cen. V ČR tato úprava vstoupila v platnost k Tržní riziko je kryto kapitálem Tier 3. Pro krátkodoby podřízený dluh plati stejné podmínky jako u podřízeného dluhu, rozdilém je termin spaltnosti, který je stanoven minimálně na 2 roky. Dohoda stanoví tyto vzájemné vztahy mezí kapitály Tier 1,Tier 2 a Tier 3: T-3 je omezen na 250% té části T-1, která je určena ke krytí tržního rizika; T-2 muže nahradit T-3 až ve výši 250%; Součet kapitálu T-2 a T-3 by neměl přesáhnout výši vlastního kapitálu T-1. 12

13 Vlastní kapitál KP = 8.00% RWA 12,5 MRP MRP- kapitálový požadavek k tržnímu riziku Dohled Basilejská metodika dohledu obsahuje 25 principů, které jsou celosvětově odsouhlasené jako minimální standarty pro bankovní regulaci a dohled. V ČR je zajišťována řadou opatření a vyhlášek ČNB. V normativech ČR jsou upraveny především tyto oblasti pravidel obezřetného podnikaní: kapitálová přiměřenost; angažovanost; pravidla řízení likvidity; klasifikace pohledávek z hlediska stupně jejich rizikovosti Implementace v ČR Od roku 1993 je Česká národní banka (centrální banka) připojená k dohodě Basel I. Banky, které nebyly schopny plnit požadavky Basel, skončily svou činnost nebo se sloučily. V souvislosti s přípravou ČR na vstup do EU, rozšířila ČNB v roce 2000 pravidla kapitálové přiměřenosti a požadavků expozic bank s cennými papíry (tržní riziko), a to v návaznosti na Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu Hodnocení V reakci na krizovou situaci, která vznikla v bankovním systému, byla uzavřena Basilejská smlouva. Příčiny neúspěchu Basel I jsou: - časový nesoulad, opatření přijímaná o krok pozadu po nastalé krizi v bankovním systému, - nedostatečné kapitálové vybavení bank. Regulační kapitál, určený jako 8% z rizikově vážených aktiv, je velmi hrubým odhadem ekonomického kapitálu, tzv. výše vlastních prostředků, nutných k pokrytí potenciálních ztrát, a tedy trvalému zachování finanční stability. 3 3 Ing. František Pavelka, CSc. dostupné z: «ZDROJE NEZBYTNOSTI EXISTENCE REGULATORNÍHO RÁMCE FINANČNÍCH TRHŮ» str. 3, [cit ] 13

14 1.2 Basel II Přehled Basel II byla přijata v období krize Cílem bylo podpoření bezpečnosti a stability finančního sektoru. Podstata kapitálové přiměřenosti zde zůstává stejná. Basel II neřeší pouze povinnosti kapitálové přiměřenosti, ale navíc řeší i povinnosti regulátora při uskutečnění bankovního dohledu. Obrázek č. 2: Struktura Basel II Struktura BASEL II I PILÍŘ Kapitálové požadavky II PILÍŘ Dohled III PILÍŘ Tržní disciplína 1. Kreditní riziko - standardizovaný přístup; - základní IRB přístup; - pokročilý IRB přístup; 2. Tržní riziko - Standardizovaný přístup STA; - Interní model (Value at risk); 3. Operační riziko - základní přístup BIA; - standardizovaný přístup STA; - AMA přístup - Interní proces hodnocení kapitálové přiměřenosti - Proces dohledu regulátora Dodatečné kap.požadavky - Požadavky na uveřejňování - Interní postup uveřejňování Sankce regulátora KP = ( kapitál / KPúr + KPtr + KPop ) * 0,08 > 0.08 Dochází k zpřesnění způsobů stanovení kapitálových požadavků, s ohledem na úvěrové riziko bankovního portfolia. Riziko, které má být kryto kapitálem, zahrnuje také operační riziko banky. Zásadní změna je v přístupu k úvěrovému riziku bankovního portfolia, od hrubého stanovení rizikových vah k jednotlivým položkám aktiv, s pomocí stanovení 14

15 obecného charakteru dlužníka a tím se zavádí přesnější vyjádření úvěrového rizika na základě individuální bonity jednotlivých subjektů. 4 Základní vztah kapitálové přiměřenosti BASEL II při porovnání s BASEL I z roku 1996 zůstává nezměněný, kapitálová přiměřenost pro regulatorní kapitál platí 8%: kp KP UR kapitál KP TR KP OR 0,08 0, Pilíř Úvěrové riziko Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku činí velkou část celkových kapitálových požadavků k dalším rizikům. V periodách recese a krize může dostatečnost kapitálu dokonce rozhodnout o další existenci banky. Při zpomalení ekonomiky lze očekávat růst defaultů dlužníků bank, což by mohlo vést k růstu kapitálových požadavků, a to i nad rámec hodnot, kterých by bylo dosaženo podle Basel I. K měření rizika obchodního portfolia BASEL II stanoví standardní přístup nebo IRB (International Ratings Based Approach) interní přístup Standardní přístup Standardní přístup je definovaný Basel I jako externí rating- rating uznaných ratingových agentur (Standord &Poor s, Moody s). Výpočet standardního přístupu se provádí: Vypočet kapitálové přiměřenosti = výše úvěru *riziková váha *kapitálový požadavek = 8% Příjemci úvěru, který nedisponuje externím hodnocením (ratingem), se přiděluje riziková váha 100%. V České republice existuje velice málo firem, které mají externí rating. Tím pádem má většina klientů žádající o úvěr jednotnou rizikovou váhu ve výši 100 %. A tím se dostáváme ke slabší stránce tohoto přístupu. Díky nedostatečnému rozlišení podle bonity příjemců úvěrů prakticky nelze vypočítat adekvátní kapitálovou rezervu, odpovídající individuálnímu rizikovému profilu banky. 4 Wikipedia, Basel II, dostupné z: < >, [cit ] 15

16 IRB Interní rating - IRB (Internal Rating-Based Approach), umožňuje bankám citlivější hodnocení rizik ve srovnání s metodami používajícími externí ratingy. Dopadem využívání přístupu IRB je úspora kapitálu u méně rizikových expozic a naopak vyšší požadavky na kapitál u rizikovějších operací. Kapitálové požadavky jsou stanoveny nejen podle typu klienta či transakce, ale zohledňují i vývoj rizikového profilu v čase. 5 Podmínka pro použití IRB přístupu je předchozí souhlas dohledového orgánu, který má na starosti vyhodnocení, zda systém splňuje požadavky vyhlášky. Přístup IRB má vystupovat jako součást celkového systému řízení úvěrového rizika, ale nikoliv pouze pro výpočet kapitálového požadavku. Statistika ukazuje, že banky ČR, které se pustily do využívání systému IRB v roce 2007, ve srovnání s kapitálovými požadavky počítanými podle Basel I došlo k tomu, že banky, které již využily přístup IRB, k poklesu kapitálových požadavků v průměru o 19 %. V tomto ohledu snížila nejúspěšnější banka své celkové kapitálové požadavky dokonce o více než polovinu. 6 Pokud může přístup IRB vést ke snížení celkového povinného kapitálové vybavení finanční instituce, může jí také činit potenciálně zranitelnější. Nadměrnému poklesu kapitálového polštáře by měly zabránit minimální prahové hodnoty, stanovené vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb., pro přechodné období tří let. 7 Významné parametry systému IRB jsou pravděpodobnost defaultu a ztráta při defaultu. Hodnota rizikové vážené expozice vůči malým a středním podnikatelům se vypočítá podle vztahu pro dvojí selhání. Hodnota PD dlužníků v selhání je 100 %. PD u retailové expozice je alespoň 0,03 %. Expozice zajištěné nemovitostmi se nahrazují hodnotou korelace s (R)=0,15 na hodnotu korelace (R)=0,04. U úvěrů v kategorii Retail je nutné držet v rezervě méně kapitálu, než pro podnikové úvěry. V souladu s přílohou č. 10 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., má finanční instituce alespoň jednou ročně provádět aktualizaci zařazení 5 Česká Národní banka, dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2008/cl_08_080926c.html >, [cit ] 6 Česká Národní banka, dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2008/cl_08_080926c.html>, [cit ] 7 Česká Národní banka, dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2008/cl_08_080926c.html>, [cit ] 16

17 dlužníka do rizikové skupiny a v případě potřeby stanovit nový rating. Jedním z nástrojů pro hodnocení kapitálové přiměřenosti je provedení stress testů. Stress test zahrnuje všechny události nebo budoucí změny, které můžou ovlivnit úvěrové expozice a hodnocení schopností povinné osoby odolat této změně. Test se provádí se souhlasem oprávněného orgánu dohledu vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., 7 odst. (b). V souladu s Basel II jsou určitá zajištění uznávána v závislosti na metodě měření rizika. Zajištění principiálně snižuje riziko poskytovatele úvěru, a tím se snižuje kapitálový požadavek pro financování. Pro klienta to znamená výhodnější podmínky úvěru. K vzhledem k vysoké finanční náročnosti přístupu IRB je tato metoda využitelná především u velkých bank a finančních skupin. Při využití IRB přístupu berou banky v úvahu nejenom riziko klienta, ale i další předpoklady klienta (bonita, zajištění). Na druhou stranu s přístupem IRB se projevuje úspora kapitálu u méně rizikových expozic a naopak vyšší požadavky na kapitálu banky u rizikovějších operací a transakce jsou zohledněny ne jenom podle typu klienta, ale i rizikového profilu v čase Tržní riziko Tržní riziko je riziko ztráty banky, vyplývající ze změn cen, kurzů a sazeb na finančních trzích. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen. 8 Kapitálové požadavky k tržnímu riziku se stanoví stejně jako v Basel I, buď pomocí standardizované metody nebo pomocí interních modelů (Value at Risk). Value at Risk je nejrozšířenějším ukazatelem tržního rizika, vychází ze znalosti minulých pohybů tržních sazeb a na jejich základě odhaduje maximální pravděpodobnou ztrátu v horizontu několika nejbližších dní Operační riziko Na základě 170 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., se mezi přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku řadí : výpočet kapitálových požadavků, které jsou použity bez předchozího souhlasu České národní banky: přístup BIA; standardizovaný přístup; 8 Česká Národní banka, dostupné z: < > [cit ] 9 Mgr. Petr Strnad, «RIZIKO TRŽNÍ LIKVIDITY A JEHO ZOHLEDNĚNÍ V UKAZATELI VALUE AT RISK», dostupné z: < [cit ] 17

18 výpočet kapitálových požadavků, které jsou použity s předchozím souhlasem České národní banky: standardizovaný přístup v kombinaci s přístupem BIA; přístup ASA; přístup ASA v kombinaci s přístupem BIA; přístup AMA; přístup AMA v kombinaci s ostatními přístupy. Pro měření operačního rizika v ustanovení 170 až 175 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., a v příloze č. 22 určuje relevantní ukazatel, který je indikátorem expozice vůči operačnímu riziku finanční instituci. Hodnota relevantního ukazatele ukazuje současnou a budoucí situaci operačního rizika, je využitelná po dobu 1 roku a až potom, na základě aktuálních údajů, stanovuje nový relevantní ukazatel. Pro určení relevantního ukazatele se používají údaje z výkazu zisku a ztráty za poslední 3 účetní období, které jsou ověřeny auditorem. Cíl relevantního ukazatele je zajištění případných výkyvů a nepřiměřené volatilitě výsledků v čase, a proto se v přístupech využívají údaje za tříleté období Pilíř 2 - Dohled Orgán dohledu může využít dodatečné omezení povinné osoby v případě pravděpodobné pohybnosti v pečlivém vyměření rizik. Dodatečný kapitálový požadavek, neboli leverage ratio, je uplatněn jako podíl vlastního kapitálu k rizikově neváženým aktivům. Leverage ratio je jednoduchý kapitálový požadavek, který nevyžaduje oceňování rizik. Leverage ratio má funkci zastavování nadměrné expanze bankovních aktiv v případě, že dochází k podceňování kreditních rizik, z tohoto pohledu objem aktiv v rámci Basel II rychle roste. Je-li však současně uplatňován kapitálový požadavek založený na rizikově nevážených aktivech, může růst bankovních aktiv zastavit, resp. přinutit banky, aby zvyšovaly kapitál. Díky tomu pak mají banky v období recese více kapitálu na pokrytí ztrát. I když leverage ratio není zaručeným prostředkem proti finanční krizi, zkušenosti ukazují, že banky, které jej uplatňovaly, si v době krize vedly přece jen lépe. Nedostatkem této kapitálové regulace je fakt, že není možné podchytit mimobilanční aktiva. Bankám se často dařilo vyvádět některá aktiva mimo bilanci, a tím tuto regulaci obcházet. Úspěšné 10 Ing. Růžena Víšková, Ph.D. «Jak se stanoví relevantní ukazatel, resp. kapitálový požadavek k operačnímu riziku, v běžných a v mimořádných situacích, např. při vzniku povinné osoby, při přeměnách, ukončení některých činností?» dostupné z: < >, [cit ] 18

19 uplatňování leverage ratio proto vyžaduje opatření, která by zamezila či minimalizovala vyvádění aktiv mimo bankovní bilance. Regulátor by se měl snažit zasahovat preventivně, aby zabránil poklesu kapitálu pod minimální požadovanou úroveň. Měl by přihlížet k rizikovým charakteristikám konkrétní banky a požadovat okamžitá nápravná opatření, jestliže kapitál není udržován nebo obnoven. Měl by přezkoumávat a evaluovat vnitřní hodnocení a strategii kapitálové přiměřenosti banky, rovněž její schopnost monitorovat a zajišťovat soulad s regulátorem stanovenou hodnotou tohoto ukazatele. Orgán bankovního dohledu má právo požadovat kapitálový požadavek vyšší, než činí propočet banky, dojde li orgán pro bankovní dohled k názoru, že kapitálový požadavek neodpovídá jejímu rizikovému profilu. Limit kapitálové přiměřenosti 8% zůstává nadále absolutním minimem. V závislosti na rizikovém profilu banky by se však kapitálová přiměřenost měla pohybovat v určité výši nad 8% Pilíř 3 Tržní disciplínou se rozumí zveřejňování relevantních ukazatelů rizik. Každá banka je povinna informovat a dokumentovat, jak měří své riziko, jak vypadá její rizikový profil a kolik vlastního kapitálu v poměru k přijatým rizikům drží. Význam těchto informací roste s rozsáhlejším využíváním vlastních rizikových parametrů a modelů při stanovení adekvátního kapitálu. Tento pilíř BASEL II logicky doplňuje ostatní dva. Uveřejňované informace jsou však důležité nejen pro orgán bankovního dohledu, ale také pro ostatní účastníky trhu, aby získali lepší přehled o rizikovém profilu banky, což zároveň vytváří tlak na disciplinované chování bank. 11 Banky mají postupovat podle pravidel a zveřejňovat informace o své činnosti, své strategii sledování a měření rizik a kapitálové struktury. Požadavky na zveřejnění jsou následující: kapitálová struktura, rizikové pozice a hodnocení rizik, kapitálová přiměřenost Implementace v ČR V ČR bylo zavadění BASEL II uskutečněno vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb., od 1. července Regulace kapitálového trhu stanoví rámec pro podnikání poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu. Činnost účastníků kapitálového trhu je upravena zejména 11 Wikipedia dostupné z: < > [cit ] 19

20 zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zmocnění v těchto zákonech vydává ČNB vyhlášky, které stanovují zejména bližší podmínky pro vstup na kapitálový trh, obezřetnostní pravidla, pravidla jednání s investory a klienty a pravidla tržní transparence Hodnocení BASEL II se dá charakterizovat jako soubor požadavků na tržní disciplínuzveřejňovaní ukazatelů rizik (způsob měření, poměr vlastního kapitálu v poměrech přijatým rizikům). Cílem je otevřenost informací pro získání lepšího přehledu o rizikovosti portfolia banky a vytváření tlaku na disciplinované chování banky. 20

21 1.3 Basel III Přehled Basel III navrhuje držet více kapitálu, využívat likviditu jako nástroj na posílení banky, posílení bankovního dohledu a regulace řízení rizik bankovního sektoru. Kapitálové standardy a nové kapitálové nárazníky budou vyžadovat, aby banky držely více kapitálu a vyšší kvalitu kapitálu než musejí podle současných pravidel Basel II. Nový pákový poměr je založen na opatření hodnocení rizika na minimální požadavky na kapitál. Nové poměry likvidity zajistí, aby odpovídající finanční prostředky byly udržovány v případě krize (viz Obrázek č. 3). Obrázek č. 3: 12 Struktura Basel III NSFR Struktura BASEL III LCR<3% Q=30 dnů PILÍŘ I Kapitálová přiměřenost Likvidita Leverage ratio T1/aktiva+podrozvaha>3% PILÍŘ II Dohled PILÍŘ III Tržní disciplina Kapitál RWA T1= Tier1 / RWA =8,5% T2= Tier1 / RWA =2% KP=10.5% (+ proticyklycky polštář 2.5% v době expanze) Kreditní riziko - Standardní přístup; - IRB; IRB pokročila; Tržní riziko STA; - Interní model (Value at risk); Operační riziko -BIA; -STA; - AMA přístup Koncentrace EU L Expouse 12 Moodys annalytics: Basel III capital and liquidity standards, dostupné z: <http://www.moodysanalytics.com/~/media/insight/regulatory/basel-iii/thought-leadership/2012/ MA-Basel-III-FAQs.ashx>, [cit ] 21

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Basel III: dopad do českého finančního sektoru

Basel III: dopad do českého finančního sektoru Jak Basel III ovlivní podnikatelskou činnost a řízení bank Basel III: dopad do českého finančního sektoru Vladimír Tomšík Česká národní banka 31. květen 2011 Osnova Cíle Basel III Oblasti, které Basel

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku Mgr. Ing. Václav Novotný Advanced Risk Management, s.r.o. Konference "Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Praha,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Komerční bankovnictví A 1-5

Komerční bankovnictví A 1-5 Komerční bankovnictví A 1-5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika Příloha č. 16 I. Vymezení pojmů Pro účely této přílohy se rozumí hlavním účastníkem trhu a) centrální vláda nebo centrální banka

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - úvěrové, - úrokové, - měnové, - operační - likvidity. Řízení jednotlivých

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2012

Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2012 Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2012 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Strategie a postupy řízení rizik v Českomoravské záruční a rozvojové

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. 1 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny 2 Ratingová indikace Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II.

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II. Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013 Část II. Výsledky prezentované jako RKC J&T (Regulovaný konsolidační celek) publikovaný na webu www.jtfg.com v rámci zveřejňovaných informací banky, není totožný

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Konzultační materiál

Konzultační materiál Konzultační materiál Klíčové body obsažené v připravovaném makroobezřetnostním doporučení ČNB k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi Účel konzultace

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Impact of Basel III for interest rates. Dopady zavedení Basel III na úrokové sazby

Impact of Basel III for interest rates. Dopady zavedení Basel III na úrokové sazby Impact of Basel III for interest rates Dopady zavedení Basel III na úrokové sazby Josef Novotný 1 Abstract The paper is focus on description of estimation corporate and household credit interest rate for

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S.

1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S. 1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S. 2 Obsah Úvodní slovo představenstva... 3 Komentář představenstva k výsledkům za rok 2009... 4 Hospodářský výsledek...

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více