Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s. Diplomová práce Autor: Sedova Olesya finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha 30 Dubna, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s. vypracovala samostatně. Veškerou použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 30. dubna 2012 Sedova Olesya

3 Poděkovaní: Především bych chtěla poděkovat vedoucímu diplomové práce doc. Ing. František Pavelka, CSc. za odborné vedení a cenné připomínky během sbírání materiálů i samotného psaní této práce.

4 Anotace práce: Tématem mé diplomové práce je Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s. Mým cílem bylo provést analýzu úlohy pravidel Basel II na příkladu Evropské ruské banky, a.s. zejména z hlediska úlohy řízení rizika. Za podstatný úkol své práce jsem pokládala provést přehled vývoje pravidel kapitálových požadavků, provést analýzu rizikového portfolia banky, analyzovat úroveň plněni kapitálových požadavků Basel II z hlediska jednotlivých rizik a předběžné vyhodnocení dopadu Basel III na kvalitu řízeni rizik v bance. Analýza Evropsko-ruské banky a.s. je v diplomové práci provedená na individuálním základě banky a nezahrnuje analýzu mimobilančních položek banky. Klíčová slova: Basel II, řízení rizik, Basel III, kapitálové požadavky, leverage ratio, RWA, uvěrové, tržní, operační riziko. Theses Annotation The subject of my thesis is analysis of the role of Basel II rules on the example of European-Russian Bank. The objectives of the work are overview of the development of capital requirements, analysis of the risk portfolio and the adherence to the Basel II capital requirements of the Bank based on the standard risks according to Basel II. Furthermore the work includes an assessment of the impact of Basel III implementation with the focus on the risk management of the banks. The analysis of the European-Russian Bank has been performed on an individual basis and does not include an analysis of the off-balance sheet items of the bank. Key words: Basel II, risk management, Basel III, capital requirements, leverage ratio, RWA, credit, market, operational and liquidity risk 4

5 Obsah Úvod Přehled vývoje pravidel kapitálových požadavků Basel I Přehled Kapitálová složka Kapitálové požadavky Tržní riziko Dohled Implementace v ČR Hodnocení Basel II Přehled Pilíř Pilíř 2 - Dohled Pilíř Implementace v ČR Hodnocení Basel III Přehled Principy implementací Provedené změny Reforma Kapitálu Reforma likvidity Reforma dalších elementů pro dosažení stabilnosti financování Předběžné hodnocení Analýza rizikového portfolia banky Krátká historie vzniku banky, akcionáři, poslání Úvodní část Konkurenční výhody ERB Struktura akcionářů Organizační řad

6 2.1.5 Poslání Analýza vývoje struktury kapitálu Úvodní část Analýza vývoje struktury kapitálu Analýza finanční struktury banky, členěni podle hlavních rizik Úvodní část Úvěrové riziko v průběhu let Tržní riziko v průběhu let Operační riziko Riziko likvidity Riziko koncentrace Reputační riziko Analýza úrovně plnění kapitálových požadavků Basel II z hlediska jednotlivých rizik Pilíř 1 - Kapitálový požadavek Kapitálová složka Kapitálový požadavek Kapitálová přiměřenost Pilíř 2 Dohled Kapitálová přiměřenost vnitřních procesů posuzování Požadavky na dohled Pilíř 3 Tržní disciplína Souhrn Vyhodnocení dopadu Basel III na kvalitu řízení rizika v bance Očekávání od Basel III Kapitálová složka Úvodní část Conservation buffer Countercyclical buffer neboli proticyklické polštáře Leverage ratio Standarty likvidity Rámec řízení Nedostatek kapitálu Cesty řešení případného nedostatku kapitálu

7 4.7.1 Samofinancování, rozdělení zisků Externí financování Stress testy v rámci úvěrového rizika Stress testy v rámci tržního rizika...61 Závěr...62 Seznam obrázků...66 Seznam tabulek...67 Seznam grafů...68 Seznam použité literatury

8 Úvod Před vznikem Basilejské smlouvy roku 1988, neměla regulace bank jednotnou podobu, do vzniku Basel I byl využíván subjektivní přístup, kdy regulátor prováděl individuální analýzu každé banky s pomocí různých ukazatelů. Platilo pravidlo, že špatný vývoj jednoho ukazatele byl vyvážen příhodným vývojem jiných ukazatelů. Požadavek na kapitálovou přiměřenost byl odmítán a za dobrý ukazatel byla považována kvalita portfolia půjček a manažerského řízení. Z doby přijetí první Basilejské smlouvy uplynulo 24 let a během tohoto období finanční sektor vykonal obrovský pokrok v řízení finančních institucí a zároveň zažil dost krizových situací, které prokázaly nedokonalost finančního systému a také prostor pro jeho vylepšení. Basilejská smlouva zavedla aktivní kapitálové standardy, které jsou mezinárodně uznávané, ale mají ovšem nezávazný charakter. Hlavním úkolem basilejských smluv je vylepšení vedení všeobecných standardů v řízení finančních institucí, snaha o větší flexibilitu rizikových vah a odolnost bank proti finanční krizi. Dále také zavádění dodatečných kapitálových požadavků a jiné postupy pro zmírnění procykličnosti kapitálové regulace. A to vše díky Basilejským smlouvám I, II a III. Cílem této práce je provést analýzu úloh Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky. Mladé banky vykonávající svou bankovní činnost na finančním trhu území České republiky od roku Základním rysem práce je prozkoumat vnitřní mechanismy banky a podívat se, jak fungují standardy uloženy Basel II v praxi. Prozkoumat každý pilíř a zjistit kvalitativní a kvantitativní dopad využití mezinárodních standardů pod pojmem Basel II. Ve smyslu stanoveného cíle rozdělím celou práci do čtyř kapitol. V první kapitole se budu zabývat přehledem vývoje pravidel kapitálových požadavků. Popíši zde strukturní vývoj Basilejských smluv a to od Basel I až po Basel III, jejich základní pilíře a změny, které proběhly na cestě ke zlepšení kapitálových regulací a řízení rizik finančních institucí. Kapitola samozřejmě zahrnuje také implementace a uplatnění Basilejských smluv na území České republiky. V druhé kapitole bylo mým cílem podrobně analyzovat rizikový profil Evropsko-ruské banky. Kromě popisu historie vzniku banky jsem pokládala za podstatný úkol také provést průhlednou analýzu vývoje struktury kapitálu banky, vymezení kapitálových zdrojů banky ke 8

9 krytí rizik a analýzu finanční struktury banky, a to od doby jejího vzniku až ke dni Dále se budu zabývat bankovním členěním podle hlavních rizik a dalších rizik, která banka považuje za významná (reputační, strategické a rizikové koncentrace). Třetí kapitola je středem mé diplomové práce, protože se zabývá propočtem nároků na kapitál podle požadavku Basel II. Struktura kapitoly přesně odpovídá stanovenému pilíři Basel II, každá část se tak věnuje jednomu ze třech pilířů Basel II. Kapitola obsahuje analýzu úrovně plnění kapitálových požadavků podle Basel II a podle vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Dále se budu věnovat i funkci dohledu a tržní disciplíny. V práci je zdůrazněna důležitost stanoveného dohledu a tržní disciplíny nejenom pro dodržování plnění Basilejské smlouvy, ale také pro zachování stability finančního sektoru. Čtvrtá kapitola je zajímavá především vyhodnocením případných požadavků na kapitál a jeho kvalitu už z pohledu Basel III, který bude přijat finančními institucemi až v roce Obsah kapitoly představuje zavádění nových elementů Basel III v regulaci bankovního systému, metody adaptace banky na zavedení nových pravidel včetně cest řešení nedostatku kapitálu banky. V závěru práce provádím souhrn úloh Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky a.s., s ohledem na budoucí vývoj finančních institucí při působení Basel III. Shrnuji také pohled na nové požadavky Basel III ze třech stran, a to z makroekonomického pohledu, z pohledu regulátorů a z pohledu akcionářů bank. Analýza Evropsko-ruské banky a.s. je v diplomové práci provedená na individuálním základě banky a nezahrnuje analýzu mimobilančních položek banky. Pro zpracování práce jsem využívala nejaktuálnější informace mezinárodních finančních institucí, veřejně dostupné informace České národní banky, vnitřní normy, směrnice a výroční zprávy Evropsko-ruské banky a oficiální dokumenty Basel Committee on Banking Supervision. Čerpala jsem též z odborné literatury. 9

10 1. Přehled vývoje pravidel kapitálových požadavků 1.1 Basel I Přehled Basilejský výbor pro bankovní dohled zavedl sjednocení mezinárodního bankovního systému. Cílem je snížení rizika bankrotů finančních institucí. V 80. letech 20. století po pádu velkých bank začali bankovní regulátoři hledat definované kapitálové standardy, které by byly mezinárodně uznávané. Právě z těchto důvodů vznikl Basilejský výbor pro bankovní dohled, který v roce 1988 inicioval dohodu o kapitálové regulaci známé jako Basel I. 1 Obrázek č. 1: Struktura Basel I Struktura BASEL I Kapitálová složka Kapitálové požadavky Tržní riziko (1996) Dohled Tier 1 Tier 2 Kapitálové požadavky pouze k úvěrovému riziku RWA 5 kategorií rizikovostí aktiv Tier 3 v ČR od roku principů minimální standarty pro bankovní regulaci a dohled KP 8% Tier 1 = Tier1 / RWA = 4% KP = T1 + T2 / RWA = 8% Tier 2 = Tier2 / RWA = 4% 1 Robert Holman, Budoucnost kapitálové regulace Bank, dostupné z: < >, [ ] 10

11 1.1.2 Kapitálová složka Basel I rozlišoval kapitál ve formě Tier 1 (který obsahoval základní kapitál akcionářů, tzv. equity) a Tier 2, (který obsahoval rezervy, dlouhodobý podřízený dluh a jiné hybridní typy dluhových nástrojů). Tier 1 je část kapitálu banky, který představuje součet splaceného základního kapitálu zapsaného do OR, splacené emisní ážio, povinné rezervní fondy ze zisku, nerozdělený zisk z předchozích období po zdanění, zisk ve schvalovacím řízení snížený o předpokládané dividendy, zisk běžného období snížený o předpokládané dividendy a odčitatelné položky.2 Tier 2 je především závislý na normách a předpisech konkrétních zemí a na celkovém bankovním prostředí. Na území ČR je T-2 závislý na vyhlášce č. 123/2007 Sb ČNB, část 4. Proces výpočtu regulatorního kapitálu je tvořen 100% omezením Tier 2 kapitálem Tier 1, to znamená, že celková výše dodatkového kapitálu (T-2) pro výpočty ukazatele kapitálové přiměřenosti nesmí přesáhnout výši vlastního kapitálu banky, a to do výše 1,25% RWA. Podřízený dluh A nesmí přesáhnut výše 50% T-1 a ostatních kapitálových fondů. Basel I v roce 1988 rozebírala a řešila problematiku úvěrového rizika a zavedla standard minimální kapitálové přiměřenosti. Vlastní kapitál KP = 8.00% RWA Kapitálové požadavky Pod pojmem kapitálové požadavky rozumíme celkový kapitálový požadavek, který vyjadřuje, jakým kapitálem má banka disponovat, aby byla kryta všechna bankou podstupovaná rizika. Riziková váha zaleží na různé kategorii rizikovosti aktiv banky. Basilejský výbor nastavuje škálu rizikových vah a zavádí pojem rizikově vážených aktiv (RWA risk weighted assets). Následující vzorec je využíván pro vypočet RWA: RWA Hodnota expozice riziková váha expozice Druhy rizikových faktorů stanoví regulátor a uvádí je v procentech. Z toho vyplývá, že úkolem každé banky je správné přirazení jednotlivého aktiva k druhu rizikovosti. Kategorizace rizikovostí aktiv: 2 Česká Národní banka, Slovník, dostupné z:< >, [ ] 11

12 Riskless - 0% rizikovost (hotovost, financování v méně, státní dluhopisy, dluhy OECD). 20% rizikovost - dluhy banky vytvořené bankami začleněných do OECD, které nejsou členy OECD bankovního dluhu se splatností kratší než jeden rok, hotovostní položky pro sběr a půjčky garantované OECD veřejného sektoru. 50% rizikovosti hypotéky na bydlení, neboť zahrnují jeden druh majetku a hodnotu tohoto majetku. 100% rizikovost riziková váha je na 100% hodnoty aktiva a zahrnuje nároky na soukromém sektoru, který není členem OECD, bankovní úvěry se splatností delší než jeden rok, finanční pohledávky bank, které nejsou členy OECD dolarového dluhu nebo eurobondu, vlastní majetek v držení banky a všechna další aktiva. «Proměnná» kategorie rizikovosti zahrnuje nároky na domácí subjekty veřejného sektoru, které mohou být v hodnotě 0, 10, 20 nebo 50% v závislosti na uvážení centrální banky. Podle vlastního uvážení může banka použít i vyšší váhy rizikovosti, ale nesmí použít váhy nižší, než je stanoveno regulátorem Tržní riziko Tržní riziko bylo zavedeno až v roce 1996 podepsáním dohody o zahrnutí tržních rizik «Amendment to the capital accord to incorporate market risks», implementace dodatku byla nařízena do konce roku Výsledek uzavřeného dodatku je, že při výpočtu kapitálových požadavků se začalo počítat i s tržním rizikem. Definice tržního rizika se chápe jako riziko ztráty z rozvahových a mimobilančních pozic vznikajících s pohybem tržních cen. V ČR tato úprava vstoupila v platnost k Tržní riziko je kryto kapitálem Tier 3. Pro krátkodoby podřízený dluh plati stejné podmínky jako u podřízeného dluhu, rozdilém je termin spaltnosti, který je stanoven minimálně na 2 roky. Dohoda stanoví tyto vzájemné vztahy mezí kapitály Tier 1,Tier 2 a Tier 3: T-3 je omezen na 250% té části T-1, která je určena ke krytí tržního rizika; T-2 muže nahradit T-3 až ve výši 250%; Součet kapitálu T-2 a T-3 by neměl přesáhnout výši vlastního kapitálu T-1. 12

13 Vlastní kapitál KP = 8.00% RWA 12,5 MRP MRP- kapitálový požadavek k tržnímu riziku Dohled Basilejská metodika dohledu obsahuje 25 principů, které jsou celosvětově odsouhlasené jako minimální standarty pro bankovní regulaci a dohled. V ČR je zajišťována řadou opatření a vyhlášek ČNB. V normativech ČR jsou upraveny především tyto oblasti pravidel obezřetného podnikaní: kapitálová přiměřenost; angažovanost; pravidla řízení likvidity; klasifikace pohledávek z hlediska stupně jejich rizikovosti Implementace v ČR Od roku 1993 je Česká národní banka (centrální banka) připojená k dohodě Basel I. Banky, které nebyly schopny plnit požadavky Basel, skončily svou činnost nebo se sloučily. V souvislosti s přípravou ČR na vstup do EU, rozšířila ČNB v roce 2000 pravidla kapitálové přiměřenosti a požadavků expozic bank s cennými papíry (tržní riziko), a to v návaznosti na Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu Hodnocení V reakci na krizovou situaci, která vznikla v bankovním systému, byla uzavřena Basilejská smlouva. Příčiny neúspěchu Basel I jsou: - časový nesoulad, opatření přijímaná o krok pozadu po nastalé krizi v bankovním systému, - nedostatečné kapitálové vybavení bank. Regulační kapitál, určený jako 8% z rizikově vážených aktiv, je velmi hrubým odhadem ekonomického kapitálu, tzv. výše vlastních prostředků, nutných k pokrytí potenciálních ztrát, a tedy trvalému zachování finanční stability. 3 3 Ing. František Pavelka, CSc. dostupné z: «ZDROJE NEZBYTNOSTI EXISTENCE REGULATORNÍHO RÁMCE FINANČNÍCH TRHŮ» str. 3, [cit ] 13

14 1.2 Basel II Přehled Basel II byla přijata v období krize Cílem bylo podpoření bezpečnosti a stability finančního sektoru. Podstata kapitálové přiměřenosti zde zůstává stejná. Basel II neřeší pouze povinnosti kapitálové přiměřenosti, ale navíc řeší i povinnosti regulátora při uskutečnění bankovního dohledu. Obrázek č. 2: Struktura Basel II Struktura BASEL II I PILÍŘ Kapitálové požadavky II PILÍŘ Dohled III PILÍŘ Tržní disciplína 1. Kreditní riziko - standardizovaný přístup; - základní IRB přístup; - pokročilý IRB přístup; 2. Tržní riziko - Standardizovaný přístup STA; - Interní model (Value at risk); 3. Operační riziko - základní přístup BIA; - standardizovaný přístup STA; - AMA přístup - Interní proces hodnocení kapitálové přiměřenosti - Proces dohledu regulátora Dodatečné kap.požadavky - Požadavky na uveřejňování - Interní postup uveřejňování Sankce regulátora KP = ( kapitál / KPúr + KPtr + KPop ) * 0,08 > 0.08 Dochází k zpřesnění způsobů stanovení kapitálových požadavků, s ohledem na úvěrové riziko bankovního portfolia. Riziko, které má být kryto kapitálem, zahrnuje také operační riziko banky. Zásadní změna je v přístupu k úvěrovému riziku bankovního portfolia, od hrubého stanovení rizikových vah k jednotlivým položkám aktiv, s pomocí stanovení 14

15 obecného charakteru dlužníka a tím se zavádí přesnější vyjádření úvěrového rizika na základě individuální bonity jednotlivých subjektů. 4 Základní vztah kapitálové přiměřenosti BASEL II při porovnání s BASEL I z roku 1996 zůstává nezměněný, kapitálová přiměřenost pro regulatorní kapitál platí 8%: kp KP UR kapitál KP TR KP OR 0,08 0, Pilíř Úvěrové riziko Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku činí velkou část celkových kapitálových požadavků k dalším rizikům. V periodách recese a krize může dostatečnost kapitálu dokonce rozhodnout o další existenci banky. Při zpomalení ekonomiky lze očekávat růst defaultů dlužníků bank, což by mohlo vést k růstu kapitálových požadavků, a to i nad rámec hodnot, kterých by bylo dosaženo podle Basel I. K měření rizika obchodního portfolia BASEL II stanoví standardní přístup nebo IRB (International Ratings Based Approach) interní přístup Standardní přístup Standardní přístup je definovaný Basel I jako externí rating- rating uznaných ratingových agentur (Standord &Poor s, Moody s). Výpočet standardního přístupu se provádí: Vypočet kapitálové přiměřenosti = výše úvěru *riziková váha *kapitálový požadavek = 8% Příjemci úvěru, který nedisponuje externím hodnocením (ratingem), se přiděluje riziková váha 100%. V České republice existuje velice málo firem, které mají externí rating. Tím pádem má většina klientů žádající o úvěr jednotnou rizikovou váhu ve výši 100 %. A tím se dostáváme ke slabší stránce tohoto přístupu. Díky nedostatečnému rozlišení podle bonity příjemců úvěrů prakticky nelze vypočítat adekvátní kapitálovou rezervu, odpovídající individuálnímu rizikovému profilu banky. 4 Wikipedia, Basel II, dostupné z: < >, [cit ] 15

16 IRB Interní rating - IRB (Internal Rating-Based Approach), umožňuje bankám citlivější hodnocení rizik ve srovnání s metodami používajícími externí ratingy. Dopadem využívání přístupu IRB je úspora kapitálu u méně rizikových expozic a naopak vyšší požadavky na kapitál u rizikovějších operací. Kapitálové požadavky jsou stanoveny nejen podle typu klienta či transakce, ale zohledňují i vývoj rizikového profilu v čase. 5 Podmínka pro použití IRB přístupu je předchozí souhlas dohledového orgánu, který má na starosti vyhodnocení, zda systém splňuje požadavky vyhlášky. Přístup IRB má vystupovat jako součást celkového systému řízení úvěrového rizika, ale nikoliv pouze pro výpočet kapitálového požadavku. Statistika ukazuje, že banky ČR, které se pustily do využívání systému IRB v roce 2007, ve srovnání s kapitálovými požadavky počítanými podle Basel I došlo k tomu, že banky, které již využily přístup IRB, k poklesu kapitálových požadavků v průměru o 19 %. V tomto ohledu snížila nejúspěšnější banka své celkové kapitálové požadavky dokonce o více než polovinu. 6 Pokud může přístup IRB vést ke snížení celkového povinného kapitálové vybavení finanční instituce, může jí také činit potenciálně zranitelnější. Nadměrnému poklesu kapitálového polštáře by měly zabránit minimální prahové hodnoty, stanovené vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb., pro přechodné období tří let. 7 Významné parametry systému IRB jsou pravděpodobnost defaultu a ztráta při defaultu. Hodnota rizikové vážené expozice vůči malým a středním podnikatelům se vypočítá podle vztahu pro dvojí selhání. Hodnota PD dlužníků v selhání je 100 %. PD u retailové expozice je alespoň 0,03 %. Expozice zajištěné nemovitostmi se nahrazují hodnotou korelace s (R)=0,15 na hodnotu korelace (R)=0,04. U úvěrů v kategorii Retail je nutné držet v rezervě méně kapitálu, než pro podnikové úvěry. V souladu s přílohou č. 10 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., má finanční instituce alespoň jednou ročně provádět aktualizaci zařazení 5 Česká Národní banka, dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2008/cl_08_080926c.html >, [cit ] 6 Česká Národní banka, dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2008/cl_08_080926c.html>, [cit ] 7 Česká Národní banka, dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2008/cl_08_080926c.html>, [cit ] 16

17 dlužníka do rizikové skupiny a v případě potřeby stanovit nový rating. Jedním z nástrojů pro hodnocení kapitálové přiměřenosti je provedení stress testů. Stress test zahrnuje všechny události nebo budoucí změny, které můžou ovlivnit úvěrové expozice a hodnocení schopností povinné osoby odolat této změně. Test se provádí se souhlasem oprávněného orgánu dohledu vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., 7 odst. (b). V souladu s Basel II jsou určitá zajištění uznávána v závislosti na metodě měření rizika. Zajištění principiálně snižuje riziko poskytovatele úvěru, a tím se snižuje kapitálový požadavek pro financování. Pro klienta to znamená výhodnější podmínky úvěru. K vzhledem k vysoké finanční náročnosti přístupu IRB je tato metoda využitelná především u velkých bank a finančních skupin. Při využití IRB přístupu berou banky v úvahu nejenom riziko klienta, ale i další předpoklady klienta (bonita, zajištění). Na druhou stranu s přístupem IRB se projevuje úspora kapitálu u méně rizikových expozic a naopak vyšší požadavky na kapitálu banky u rizikovějších operací a transakce jsou zohledněny ne jenom podle typu klienta, ale i rizikového profilu v čase Tržní riziko Tržní riziko je riziko ztráty banky, vyplývající ze změn cen, kurzů a sazeb na finančních trzích. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen. 8 Kapitálové požadavky k tržnímu riziku se stanoví stejně jako v Basel I, buď pomocí standardizované metody nebo pomocí interních modelů (Value at Risk). Value at Risk je nejrozšířenějším ukazatelem tržního rizika, vychází ze znalosti minulých pohybů tržních sazeb a na jejich základě odhaduje maximální pravděpodobnou ztrátu v horizontu několika nejbližších dní Operační riziko Na základě 170 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., se mezi přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku řadí : výpočet kapitálových požadavků, které jsou použity bez předchozího souhlasu České národní banky: přístup BIA; standardizovaný přístup; 8 Česká Národní banka, dostupné z: < > [cit ] 9 Mgr. Petr Strnad, «RIZIKO TRŽNÍ LIKVIDITY A JEHO ZOHLEDNĚNÍ V UKAZATELI VALUE AT RISK», dostupné z: < [cit ] 17

18 výpočet kapitálových požadavků, které jsou použity s předchozím souhlasem České národní banky: standardizovaný přístup v kombinaci s přístupem BIA; přístup ASA; přístup ASA v kombinaci s přístupem BIA; přístup AMA; přístup AMA v kombinaci s ostatními přístupy. Pro měření operačního rizika v ustanovení 170 až 175 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., a v příloze č. 22 určuje relevantní ukazatel, který je indikátorem expozice vůči operačnímu riziku finanční instituci. Hodnota relevantního ukazatele ukazuje současnou a budoucí situaci operačního rizika, je využitelná po dobu 1 roku a až potom, na základě aktuálních údajů, stanovuje nový relevantní ukazatel. Pro určení relevantního ukazatele se používají údaje z výkazu zisku a ztráty za poslední 3 účetní období, které jsou ověřeny auditorem. Cíl relevantního ukazatele je zajištění případných výkyvů a nepřiměřené volatilitě výsledků v čase, a proto se v přístupech využívají údaje za tříleté období Pilíř 2 - Dohled Orgán dohledu může využít dodatečné omezení povinné osoby v případě pravděpodobné pohybnosti v pečlivém vyměření rizik. Dodatečný kapitálový požadavek, neboli leverage ratio, je uplatněn jako podíl vlastního kapitálu k rizikově neváženým aktivům. Leverage ratio je jednoduchý kapitálový požadavek, který nevyžaduje oceňování rizik. Leverage ratio má funkci zastavování nadměrné expanze bankovních aktiv v případě, že dochází k podceňování kreditních rizik, z tohoto pohledu objem aktiv v rámci Basel II rychle roste. Je-li však současně uplatňován kapitálový požadavek založený na rizikově nevážených aktivech, může růst bankovních aktiv zastavit, resp. přinutit banky, aby zvyšovaly kapitál. Díky tomu pak mají banky v období recese více kapitálu na pokrytí ztrát. I když leverage ratio není zaručeným prostředkem proti finanční krizi, zkušenosti ukazují, že banky, které jej uplatňovaly, si v době krize vedly přece jen lépe. Nedostatkem této kapitálové regulace je fakt, že není možné podchytit mimobilanční aktiva. Bankám se často dařilo vyvádět některá aktiva mimo bilanci, a tím tuto regulaci obcházet. Úspěšné 10 Ing. Růžena Víšková, Ph.D. «Jak se stanoví relevantní ukazatel, resp. kapitálový požadavek k operačnímu riziku, v běžných a v mimořádných situacích, např. při vzniku povinné osoby, při přeměnách, ukončení některých činností?» dostupné z: < >, [cit ] 18

19 uplatňování leverage ratio proto vyžaduje opatření, která by zamezila či minimalizovala vyvádění aktiv mimo bankovní bilance. Regulátor by se měl snažit zasahovat preventivně, aby zabránil poklesu kapitálu pod minimální požadovanou úroveň. Měl by přihlížet k rizikovým charakteristikám konkrétní banky a požadovat okamžitá nápravná opatření, jestliže kapitál není udržován nebo obnoven. Měl by přezkoumávat a evaluovat vnitřní hodnocení a strategii kapitálové přiměřenosti banky, rovněž její schopnost monitorovat a zajišťovat soulad s regulátorem stanovenou hodnotou tohoto ukazatele. Orgán bankovního dohledu má právo požadovat kapitálový požadavek vyšší, než činí propočet banky, dojde li orgán pro bankovní dohled k názoru, že kapitálový požadavek neodpovídá jejímu rizikovému profilu. Limit kapitálové přiměřenosti 8% zůstává nadále absolutním minimem. V závislosti na rizikovém profilu banky by se však kapitálová přiměřenost měla pohybovat v určité výši nad 8% Pilíř 3 Tržní disciplínou se rozumí zveřejňování relevantních ukazatelů rizik. Každá banka je povinna informovat a dokumentovat, jak měří své riziko, jak vypadá její rizikový profil a kolik vlastního kapitálu v poměru k přijatým rizikům drží. Význam těchto informací roste s rozsáhlejším využíváním vlastních rizikových parametrů a modelů při stanovení adekvátního kapitálu. Tento pilíř BASEL II logicky doplňuje ostatní dva. Uveřejňované informace jsou však důležité nejen pro orgán bankovního dohledu, ale také pro ostatní účastníky trhu, aby získali lepší přehled o rizikovém profilu banky, což zároveň vytváří tlak na disciplinované chování bank. 11 Banky mají postupovat podle pravidel a zveřejňovat informace o své činnosti, své strategii sledování a měření rizik a kapitálové struktury. Požadavky na zveřejnění jsou následující: kapitálová struktura, rizikové pozice a hodnocení rizik, kapitálová přiměřenost Implementace v ČR V ČR bylo zavadění BASEL II uskutečněno vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb., od 1. července Regulace kapitálového trhu stanoví rámec pro podnikání poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu. Činnost účastníků kapitálového trhu je upravena zejména 11 Wikipedia dostupné z: < > [cit ] 19

20 zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zmocnění v těchto zákonech vydává ČNB vyhlášky, které stanovují zejména bližší podmínky pro vstup na kapitálový trh, obezřetnostní pravidla, pravidla jednání s investory a klienty a pravidla tržní transparence Hodnocení BASEL II se dá charakterizovat jako soubor požadavků na tržní disciplínuzveřejňovaní ukazatelů rizik (způsob měření, poměr vlastního kapitálu v poměrech přijatým rizikům). Cílem je otevřenost informací pro získání lepšího přehledu o rizikovosti portfolia banky a vytváření tlaku na disciplinované chování banky. 20

21 1.3 Basel III Přehled Basel III navrhuje držet více kapitálu, využívat likviditu jako nástroj na posílení banky, posílení bankovního dohledu a regulace řízení rizik bankovního sektoru. Kapitálové standardy a nové kapitálové nárazníky budou vyžadovat, aby banky držely více kapitálu a vyšší kvalitu kapitálu než musejí podle současných pravidel Basel II. Nový pákový poměr je založen na opatření hodnocení rizika na minimální požadavky na kapitál. Nové poměry likvidity zajistí, aby odpovídající finanční prostředky byly udržovány v případě krize (viz Obrázek č. 3). Obrázek č. 3: 12 Struktura Basel III NSFR Struktura BASEL III LCR<3% Q=30 dnů PILÍŘ I Kapitálová přiměřenost Likvidita Leverage ratio T1/aktiva+podrozvaha>3% PILÍŘ II Dohled PILÍŘ III Tržní disciplina Kapitál RWA T1= Tier1 / RWA =8,5% T2= Tier1 / RWA =2% KP=10.5% (+ proticyklycky polštář 2.5% v době expanze) Kreditní riziko - Standardní přístup; - IRB; IRB pokročila; Tržní riziko STA; - Interní model (Value at risk); Operační riziko -BIA; -STA; - AMA přístup Koncentrace EU L Expouse 12 Moodys annalytics: Basel III capital and liquidity standards, dostupné z: <http://www.moodysanalytics.com/~/media/insight/regulatory/basel-iii/thought-leadership/2012/ MA-Basel-III-FAQs.ashx>, [cit ] 21

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. prosince 2009. 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. prosince 2009. 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. prosince 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Regulace bank v oblasti kapitálu, likvidity a kvality úvěrů. Přednáška kurzu Regulace činnosti bank BIVŠ Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.

Regulace bank v oblasti kapitálu, likvidity a kvality úvěrů. Přednáška kurzu Regulace činnosti bank BIVŠ Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc. Regulace bank v oblasti kapitálu, likvidity a kvality úvěrů Přednáška kurzu Regulace činnosti bank BIVŠ Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Přehled doposud probírané problematiky 1.Finanční trhy a finanční

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Basel III: dopad do českého finančního sektoru

Basel III: dopad do českého finančního sektoru Jak Basel III ovlivní podnikatelskou činnost a řízení bank Basel III: dopad do českého finančního sektoru Vladimír Tomšík Česká národní banka 31. květen 2011 Osnova Cíle Basel III Oblasti, které Basel

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Komerční bankovnictví A 1-5

Komerční bankovnictví A 1-5 Komerční bankovnictví A 1-5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku Mgr. Ing. Václav Novotný Advanced Risk Management, s.r.o. Konference "Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Praha,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00. Identifikační číslo: 28428943. Kód banky: 2210. Telefonické spojení: +420 236 073 757

Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00. Identifikační číslo: 28428943. Kód banky: 2210. Telefonické spojení: +420 236 073 757 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00 Identifikační číslo: 28428943 Právní forma: Předmět podnikání: akciová společnost bankovní činnost

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Evropsko-ruská banka, a.s. P O V I N N Ě ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE D L E VYHLÁŠKY 123/200 7 SB. KE DNI 30. 6.2013

Evropsko-ruská banka, a.s. P O V I N N Ě ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE D L E VYHLÁŠKY 123/200 7 SB. KE DNI 30. 6.2013 Evropsko-ruská banka, a.s. P O V I N N Ě ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE D L E VYHLÁŠKY 123/200 7 SB. KE DNI 30. 6.2013 Zveřejněno 9. 8. 2013 OBSAH 1 Údaje o povinné osobě, složení akcionářů, struktuře konsolidačního

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika

Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika Metody a podmínky pro zohledňování účinků technik snižování úvěrového rizika Příloha č. 16 I. Vymezení pojmů Pro účely této přílohy se rozumí hlavním účastníkem trhu a) centrální vláda nebo centrální banka

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více