Studijní obor: Národní hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní obor: Národní hospodářství"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Národní hospodářství DAŇOVÉ RÁJE Tax haven Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka GRIGARČÍKOVÁ Autor: Ilona SVOBODOVÁ Brno, květen 2009

2 Jméno a příjmení autora: Ilona Svobodová Název bakalářské práce: Daňové ráje Název práce v angličtině: Tax haven Katedra: ekonomie Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka Grigarčíková Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem bakalářské práce je problematika daňových rájů a jejich vliv na ekonomiku. První část se zabývá aspekty založení subjektu v daňovém ráji a jejich charakteristikou. Druhá část se věnuje vlivu daňových rájů na ekonomiky jednotlivých zemí i vlivem na světovou ekonomiku. Je zde rozebrána problematika praní špinavých peněz a bankovního tajemství. Hlavní částí práce je boj proti zneužívání daňovým rájů v dnešní finanční krizi a jsou rozebrány přístupy pro tento boj. Annotation The subject of this bachelor thesis is the issue of tax havens and its influence on economy. The first part deals with aspects of establishing a subject in a tax haven and its characteristics. The second part is about the influence of tax havens on the economy of specific countries and its influence on world economy. This part also analyzes problems of money laundering and banking secret. The main passage of this thesis addresses the struggle against abusing the tax havens during present financial crisis and analyzes the methods of this fight. Klíčová slova Daňový ráj (oáza), offshore společnost, bankovní tajemství, praní špinavých peněz, černá listina, daňový únik, transparentnost Keywords Tax haven, offshore, bank secret, money laundering, blacklist, tax evasion, transparency

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Daňové ráje vypracovala samostatně pod vedením Ing. Šárky Grigarčíkové a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 20.května 2009

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Šárce Grigarčíkové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování mé bakalářské práce, a také za vstřícný přístup.

5 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD DAŇOVÉ RÁJE A JEJICH CHARAKTERISTIKA Definice daňového ráje Země považované za daňové ráje Charakteristika daňového ráje Původ a principy mezinárodního daňového plánování VÝBĚR DAŇOVÉHO RÁJE Ochrana aktiv Ochrana soukromí Výběr státu Výběr banky Výběr poradce Funkce poradce pro oblast mezinárodního daňového plánování Konflikt zájmů klienta a poradce Faktory ovlivňující výběr poradce Výběr poskytovatele Lokální poskytovatelé Mezinárodní společnosti Specializovaná firma ČESKÉ FIRMY A DAŇOVÉ RÁJE Příčiny odchodu českých firem do daňových rájů Současná situace českých firem v daňových rájích Mezinárodní daňové plánování z pohledu českého práva VLIV DAŇOVÝCH RÁJŮ NA EKONOMIKU A STÁTNÍ ROZPOČET Podmínky pro založení subjektu v daňovém ráji Praní špinavých peněz Jak dochází k praní špinavých peněz Boj proti praní špinavých peněz v České republice Česká republika jako potenciální daňový ráj BOJ PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DAŇOVÝCH RÁJŮ Bankovní tajemství Definice bankovního tajemství Černá listina Šedá listina Bílá listina Daňové úniky Postoj Spojených států amerických Postoj Evropy Postoj Evropské komise Příklady některých zemí Problém Švýcarska Problém Lichtenštejnska Slovensko jako daňový ráj Pokračující tlak na daňové oázy ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK... 38

6 ÚVOD Přirozený a známý fakt, že se firmy snaží dosáhnout maximálního možného zisku, se promítá do celkového uvažování vlastníků firem. Jednou z oblastí, která může tomuto cíli napomoci, je mezinárodní daňové plánování. V České republice existují daňové standardy, které se přibližují standardům zemí Evropské unie a OECD. Proto je podnikatel, který hodlá snížit svou daňovou povinnost, tedy snížit své náklady, nucen hledat jiná řešení. Podniky jsou zakládány nebo přesouvány do oblastí s minimálními daňovými sazbami a maximální mírou utajení. Problémem je však pohled na daňové ráje jako na něco nežádoucího, ba dokonce nelegálního. Je pravdou, že zde opravdu může vznikat prostor pro mnohdy nelegální aktivity, jako například daňové úniky, které nejsou dostatečně postihovány. V dnešní době finanční krize jsou státy nuceny řešit nejrůznější ekonomické problémy, přijímají opatření, která mají zabránit hlubšímu zasažení krizí a snaží se krizi řešit. Finanční krize mění zavedené jistoty, ke kterým lze zařadit také bankovní tajemství, které zajišťuje některým zemím příjmy ze správy majetku zahraničních klientů. Nyní se bankovní tajemství stává předmětem diskuzí a je vyvíjen tlak na jeho odhalení. Některé státy tak chtějí získat informace o podnikatelích, kteří sídlí v daňových rájích. Jelikož velké státy jako USA, Německo a Francie potřebují na uskutečňování nákladných programů na podporu ekonomiky mnoho peněz, trvají na zavedení opatření vůči daňovým rájům. Tyto státy samozřejmě nechtějí, aby se podnikatelé se svými firmami přesouvali do států s nižším daňovým zatížením a zakládali zde diskrétní bankovní účty, protože spolu s nimi odchází peníze, které by jinak plynuly do státního rozpočtu. Na druhou stranu státy, které poskytují bankovní tajemství, se jej nehodlají vzdát, protože získávají příjmy ze správy jejich majetku, ale současně nechtějí získat označení daňový ráj, neboť se obávají, že by to mohlo jejich bankovní klienty odradit. S ohledem na finanční krizi budou zavedena nekompromisní pravidla týkající se mezinárodních účetních standardů. Ty státy, které nebudou spolupracovat, tzn., nebudou poskytovat informace, čekají sankce. Cílem práce je rozbor současné situace daňových rájů a zhodnocení této situace. Práce se tak zabývá hlavními důvody, proč existenci daňových rájů eliminovat a jaké existují opatření pro tuto eliminaci. Hlavní část je věnována vlivu daňových rájů na ekonomiku a boji proti nim. 6

7 První kapitola seznamuje s problematikou daňových rájů z obecného pohledu, tedy co daňové ráje představují, jak jsou využívány a jaká je jejich stručná charakteristika. Jsou zde vyjmenovány také příklady daňových rájů a je věnována pozornost jejich historii a vývoji v čase. Druhá kapitola je věnována daňovým rájům z pohledu zakládajících firem. Tedy jak postupovat, pokud zde chceme firmu založit nebo sem přesunout její sídlo. Nechybí bližší popis faktorů, které ovlivňují rozhodovatele a ani problémy, které mohou nastat při výběru daňového ráje. Třetí kapitola se zabývá příčinami odchodu českých firem do zahraničí a současnou situací českých firem v daňových rájích. Je rozebráno, které oblasti podnikání nejvíce tíhnou ke snaze o minimální zdanění příjmů a kdy se firmám tento útěk do zemí s nižšími daňovými sazbami vyplatí. Ve čtvrté kapitole věnuji pozornost vlivu daňových rájů na ekonomiku a státní rozpočet. Podstatnou část této kapitoly obsahuje problematika praní špinavých peněz, která nepochybně s daňovými ráji souvisí a v neposlední řadě se věnuji pohledu na Českou republiku jako na potenciální daňový ráj, tedy zda má Česká republika předpoklady k tomu, že by se mohla stát daňovým rájem a je uveden konkrétní příklad, za jakých podmínek by k tomu mohlo dojít a zda by toho mohla Česká republika využít. Obsahem páté kapitoly je boj proti daňovým rájům, je vysvětlen pojem bankovní tajemství a problémy s ním spojené. Jsou zde zmíněny postoje, podle jakých se snaží proti daňovým rájům bojovat Spojené státy americké, Evropa a Evropská komise. Jako hlavní kritikové daňových rájů zde vystupuje OECD a G20 a je popsána jejich snaha v tomto boji a případné úspěchy. Je analyzována situace Švýcarska a jeho snahy zachovat si bankovní tajemství. 7

8 1 DAŇOVÉ RÁJE A JEJICH CHARAKTERISTIKA V této kapitole se budu zabývat samotným pojmem daňový ráj a pokusím se jej blížeji specifikovat jak z pohledu veřejnosti, tak z pohledu daňové správy. Jednu z podkapitol věnuji historii a vzniku daňových rájů a jejich vývoji v čase. 1.1 Definice daňového ráje Definicí daňových rájů (daňových oáz) existuje spousta. Ve skutečnosti definici daňového ráje nevytvořili ani uživatelé, ani specialisté. 1 Pod pojmem daňový ráj si většina lidí představí země jako Bahamy, Kajmanské ostrovy, ostrov Man a podobné, většinou ostrovní oblasti. Ve skutečnosti se nejedná pouze o státy, ale daňovým rájem je každá oblast, která nezdaňuje určité či všechny ekonomické aktivity nebo majetek, nebo určité či všechny subjekty. 2 Obecně se jedná o stát (území), jehož zákony, popřípadě i jím uzavřená soustava smluv o zamezení dvojího zdanění, umožňují nízké nebo vůbec žádné zdanění, a to zejména příjmů. 3 Daňové ráje se dnes nazývají také jako offshore finanční centra. Termín označuje zemi, která nabízí daňové úlevy a další výhodné podmínky pro podnikatele. Patří k nim: vyspělá infrastruktura legislativa vymahatelnost práva rozvinutý bankovní systém 4 Podle pravidel OECD 5 jsou za daňové ráje považovány ty země, které nevybírají žádné daně nebo vybírají jen symbolické paušální poplatky a nevyžadují od firem finanční výkazy. 1.2 Země považované za daňové ráje V roce 2000 uveřejnila OECD seznam 35 mezinárodních finančních center, které považuje za daňové ráje. Jsou jimi: Americké Panenské ostrovy, Andorra, Anguilla, Antigua a Barbuda, 1 Leservoiser, L., Daňové ráje, str.9 2 Klein, Š., Daňové ráje aby nebyly daňovým peklem, str. 7, OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí. 8

9 Aruba, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, Britské Panenské ostrovy, Cookovy ostrovy, Dominikánská republika, Gibraltar, Grenada, Guernsey, Jersey, Libérie, Lichtenštejnsko, Maledivy, Man, Marshallovy ostrovy, Mauritius, Monako, Montserrat, Nauru, Nizozemské Antily, Niue, Panama, Samoa, Seychely, Sv. Lucie, Sv. Kryštof a Nevis, Sv. Vincent a Grenadiny, Tonga, Turks a Caicos, Vanuatu. 6 V současné době dochází k aktualizacím v seznamu daňových rájů, ale tímto faktem se budu zabývat později v jedné z následujících kapitol. 1.3 Charakteristika daňového ráje Existenci privilegovaného daňového režimu konstatuje daňová správa v případech, kdy neexistuje daň z příjmů nebo zisků pocházejících z profesionální činnosti nebo daň z příjmů, příjmy nebo zisky vznikající vně tohoto státu nebo teritoria nejsou podrobeny dani příjmů nebo důchodů, daně z příjmů nebo zisků jsou citelně nižší než ve Francii Původ a principy mezinárodního daňového plánování Počátky skutečného daňového plánování se datují do dvacátých až třicátých let 20. století. V Karibiku byly položeny základy legislativy umožňující registraci společností s daňovým osvobozením. Této možnosti začaly využívat bohaté rodiny z celého světa za účelem převodu zisků a držení podílů ve svých domácích společnostech. V ojedinělých případech začaly daňové oázy využívat i velké společnosti. Počet těchto velkých společností využívajících daňové ráje začal stoupat teprve od šedesátých let. Postupem času přestaly být daňové oázy doménou pouze těch největších nejbohatších. Na trhu se objevily organizace, které nabízely zakládání společností v daňových oázách za velmi výhodných podmínek. Pád železné opony a světová globalizace způsobili nutnost snižovat náklady díky sílícímu konkurenčnímu boji a stále více společností se přesouvalo do daňových rájů. Na trh vstoupily nové jurisdikce, které přijaly legislativu pro registraci offshore subjektů Leservoiser, L., Daňové ráje, str.9,10 9

10 Daňové oázy se zařadily mezi největší světová finanční centra. Hlavním důvodem je nulové či minimální zdanění příjmů, absence srážkových daní, minimum regulací a omezení a zamezení dvojího zdanění. Důležitým aspektem je také ustanovení o utajení informací. Objem prostředků držených a nebo přímo či nepřímo kontrolovaných subjekty z daňových oáz je odhadován na 60 % z celkového světového objemu zdrojů. 8 Začátkem jedenadvacátého století sílí tlak na daňové oázy ze strany mezinárodních organizací. Dochází k novelizacím legislativy směrem k větší regulaci a transparentnosti. Byla zavedena přísnější regulace v oblasti offshore bankovnictví a finančních služeb (např. společnosti, které registrují a spravují offshore firmy, jsou podrobeny licencování). Byl také zvýšen dohled nad offshore bankovním sektorem. V této době dochází poprvé ke stagnaci ve využívání daňových oáz. Některé daňové ráje se začínají bránit a přestávají se takto označovat a používají výraz mezinárodní finanční centra. Teroristický útok na USA byl podnětem k dalším tlakům proti daňovým rájům. Daňové ráje rozšířily legislativu a svá ustanovení proti praní špinavých peněz a nová legislativa také zakotvila spolupráci proti teroristům. 9 V poslední době sílí snaha kriminalizovat daňovou defraudaci (daňové úniky), ale také tzv. daňovou optimalizaci, která zahrnuje daňové plánování včetně vyhnutí se daním. Existují ale soudní rozhodnutí, která možnosti daňového plánování potvrzují. Na obranu daňových oáz vystupují také nezávislá finanční centra a sdružení a přední osobnosti jako např. Milton Friedman. 10 Tento americký zastánce ekonomického liberalismu dostal na jedné konferenci dotaz, jak by čelil konkurenci daňových rájů. "Není nic lehčího, stal bych se taky daňovým rájem," odpověděl slavný ekonom a mnoho zemí i v našem nejbližším okolí dalo na jeho slova. 11 Milton Friedman je liberální ekonom, a proto nejsou jeho slova nijak překvapivá. Jako liberál prosazuje nízkou míru přerozdělování a malé intervence státu do ekonomiky. Daňové ráje tyto požadavky bezezbytku splňují. 8 Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str

11 2 VÝBĚR DAŇOVÉHO RÁJE Pro založení subjektu v daňovém ráji existuje několik hlavních argumentů, proč tak český podnikatel chce učinit. Budu se zabývat hlavními aspekty této motivace. Jejich pořadí není jednoznačné, neboť každý podnikatel má v daňovém ráji jiný záměr a jiný důvod, proč v něm subjekt zakládat. Pro většinu podnikatelů je však hlavní motivací pro zřizování offshore struktury v zahraničí ochrana aktiv a soukromí, která někdy dokonce přesahuje daňové důvody, které představují výrazné daňové úspory a snadnější daňové přiznání. Dobře strukturované majetkové vztahy mohou vést k vyšší flexibilitě podnikání a k ochraně majetku před nepříznivými vlivy. Je znemožněno zabrání, zabavení, konfiskace nebo znárodnění majetku zakladatele zákonnými dědici (manželka, děti, příbuzní) či věřiteli (banka, finanční instituce, stát, věřitelé, atd.), neboť se oddělí vlastnictví takto vlastněného majetku, převodem na třetí osobu. Tyto aspekty jsou však v České republice překryty kriminálním zneužitím offshore jurisdikcí, což znamená, že se část seriózních podnikatelů dívá na offshore společnosti a trusty jako na nežádoucí nebo zakázané, protože je vidí jako nespravedlivé. Tato část podnikatelů odvádí v České republice vysoké daně na úkor společností, které mají své sídlo přesunuto do jiné země. Oponenti trustů se zaštiťují tvrzením, že trust je skrytá agenda, které se svěřují finanční prostředky a jiný majetek proto, aby byly ukryty před podvodnou dispozicí jejich zakladatelů a právním nátlakem ze strany existujících nebo budoucích věřitelů - tím má být založený trust na ochranu majetku nemorální. Existuje však celá řada mezinárodních společností s tím nejlepším jménem, které jsou drženy v trustových strukturách. 12 Příkladem takové společnosti může být Freemont group, realitní trustovou společností je například Real Estate Investment Trust REIT. 2.1 Ochrana aktiv Uložení majetku v trustu znamená ochranu před věřiteli a zároveň skrývá jistotu, že majetek nebude rozdělen v případě nepříznivého vývoje. Trust znamená v překladu svěřenectví, jedná se o to, že dosavadní vlastník (svěřitel) svěří někomu jinému (svěřenci) majetek do péče a tento svěřenec vykonává práva související s majetkem jako by vlastníkem skutečně byl, a to 12 Trusty způsob řešení problému ochrany majetku. Až na výjimky není uznáván v kontinentálním právním prostředí, tj. povinnost řádně spravovat vložený majetek nelze vymáhat v České republice, ale pouze v místě, podle jehož zákonodárství byl trust zřízen. 11

12 ve prospěch třetí osoby, kterou může být sám svěřitel. Těmto třetím osobám tedy plyne veškerý prospěch ze svěřeného majetku. Přitom je svěřený majetek nezávislý na jakémkoliv právním subjektu. Důležité je, že majetek vlastní trust, a ne někdo jiný, a současně, samotný trust ze své podstaty nepatří nikomu. Dá se tedy říct, že vlastník má prakticky postavení tichého společníka. Využití těchto trustových struktur lze doporučit těm, jejichž majetkové vztahy mohou být jakkoli ohroženy, a jejichž objem majetku je nebo v budoucnosti bude nadprůměrný. 13 Trusty bývají zakládány např. jako prevence pro případ konkurzu u právnických osob nebo pro případy, kdy musí fyzická osoba uhradit peněžitý trest uložený soudem. 2.2 Ochrana soukromí Shromáždění peněžních prostředků mimo dohled domácích úřadů znamená ochranu soukromí. Nestačí však pouze založit účet v zahraničí, protože informace o účtech nerezidentů jsou již nyní shromažďovány a zasílány příslušným úřadům. Stejně tak jsou předávány informace o nákupech a prodejích nerezidentů na akciových trzích. Nezdanění takto získaných prostředků může mít vážné následky Výběr státu Posuzuje se především politická stabilita oblasti, vztah vlády a politických subjektů k daňovým úlevám a výjimkám, existenci daňových omezení, anonymní vlastnictví společností apod. Je důležité si uvědomit, že právní systémy se vyvíjejí, vlády se mění, a to, co bylo realitou včera, dnes platit nemusí. Důležité je také dopravní a telefonní spojení, či obchodní jazyk, který by měl poplatník ovládat Výběr banky Musíme rozlišovat dva pojmy: daňový ráj, tj. místo, kde poplatky placené místní správě nejsou závislé na účetních výsledcích, 13 Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str Klein, Š., Daňové ráje aby nebyly daňovým peklem, str. 24,25 12

13 bankovní ráj, tj. místo, kde existují nejlepší podmínky pro finanční majetek z hlediska výnosu a bezpečnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se offshore společnosti a bankovní účty těchto společností byly využívány na praní špinavých peněz 16, banky se staly opatrnější při výběru svých klientů. 17 Ještě více obezřetné se banky staly po teroristických útocích na USA z 11. září Dokonce se některé bankovní domy rozhodly nové účty již neotevírat. 18 Výběr banky závisí na tom: v jakém státě se banka nachází, Není zdaleka nutné, aby banka sídlila ve stejné zemi jako offfshore společnost. U státu, jehož banku si vybereme, nás zajímá stabilita celkového ekonomického prostředí, což nám mohou ukázat hodnocení mezinárodních ratingových agentur. Druhým faktorem je vztah legislativy k bankovnímu tajemství, což v praxi znamená, že má banka povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích a transakcích probíhajících na účtech klientů. Legislativa upravuje, komu smí banka tyto údaje sdělit bez souhlasu klienta. jaká banka to je, tedy její pověst a původ, Největší jistotou jsou místní pobočky mezinárodních bank. jaké služby banka nabízí Výběr poradce Jen málo klientů má dostatek zkušeností v oboru mezinárodního daňového plánování, proto je výběr poradce jedním z klíčových faktorů úspěchu. S pomocí kvalifikovaného poradce se klient může vyhnout mnoha nástrahám Funkce poradce pro oblast mezinárodního daňového plánování pomoc při navrhování offshore struktury, 16 Praní špinavých peněz je ve světě běžně používaný termín pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nemusí se však jednat pouze o peníze ale třeba i cenné papíry, směnky nebo jakýkoliv majetek získaný trestnou činností. Termín má původ v USA. Pod praním špinavých peněz lze tedy chápat jakoukoliv činnost směřující k zastření jejich původu a v dokonalejším případě vzbudit zdání jejich legálnosti. 17 Klein, Š., Daňové ráje aby nebyly daňovým peklem, str Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str Klein, Š., Daňové ráje aby nebyly daňovým peklem, str. 25,26 13

14 pomoc při výběru dalších subjektů, posuzování a navrhování závazkových a kapitálových vztahů v rámci skupiny, posuzování daňových aspektů mezinárodních smluv, dohled nad výsledky prováděných procesů (přebírání zaregistrovaných společností, srážení a zajišťování daně apod.), nové podněty k rozvoji struktury, audit struktury a její úpravy podle změny daňových a jiných zákonů, technická a organizační pomoc (komunikace) Konflikt zájmů klienta a poradce Konzultant může tvrdit svému klientovi, že dostatečnou anonymitu získá vytvořením řetězce několika offshore společností nebo trustů, že tedy svůj majetek rozdělení do několika společností, ve kterých jej budou mít v péči jiné osoby. Tito konzultanti jsou však většinou spojeni s podnikáním v oblasti zakládání společností a ze správy těchto společností jim plynou nemalé peníze. Jejich cílem je samozřejmě prodat co nejvíce firem. 21 Proto si nepořizujte offshore společnost přímo od svého poradce, ale obraťte se na poskytovatele, který je vám schopen poskytnout odpovídající služby jako pomoc s výběrem offshore struktury, s výběrem státu, do kterého sídlo společnosti umístit podle daňových aspektů, dohled a kontrola nad činností offshore struktury. Důležitý je nepřetržitý servis a neustálá kontrola ze strany konzultanta, která vám umožní přizpůsobovat se dané situaci i v průběhu podnikání a zlepšovat tak dynamiku růstu vaší společnosti Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str Klein, Š., Daňové ráje aby nebyly daňovým peklem, str Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str

15 2.5.3 Faktory ovlivňující výběr poradce Je nutné si stanovit, jakou cenu jsme ochotni za svého poradce zaplatit a pečlivě zvážit, jakého poradce potřebujeme. Výběr poradce je tedy závislý především na odvětví, ve kterém hodláme podnikat a na jeho zkušenostech s offshore jurisdikcemi Cena jeho služeb Ceny poradenských služeb jsou odvozeny spíše od mezinárodních než od tuzemských cen. Důležité je si uvědomit protichůdnost dvou faktorů. A sice, že nízká cena vede ke snížení nákladů na daňové plánování, ale také, že nízká cena indikuje nízkou kvalitu služeb Zaměření poradce Ideální poradce by měl mít zkušenosti v oblasti, kterou řešíte, a v jurisdikcích, které chcete využít. Je možné mít poskytovatelů více. 24 Pokud není člověk vzdělán v daňové oblasti, neměl by se v žádném případě sám pouštět do mezinárodního daňového plánování bez konzultace s profesionálním poradcem, riskoval by tím nejen peněžní ztráty, ale i daňové či trestně právní následky Výběr poskytovatele Důležitým faktorem pro výběr poskytovatele je odborná připravenost a zázemí ve vztahu k vlastní jurisdikci i k jurisdikci klienta. Je také dobré mít informace o jurisdikci, kde pracuje poskytovatel, na kterého se klient hodlá obrátit. Méně sofistikované jurisdikce znamenají snížené nároky na poskytovatele ze strany místních orgánů, tím pádem snížené náklady a ceny. Na druhé straně zde vzniká riziko, že licenci k poskytování registračních služeb získají i subjekty, které mohou klienta poškodit. Podmínky získání licence se v jednotlivých zemích liší. Pro klienta bude také klíčová cenová hladina služeb, které poskytovatel poskytuje. Je opět vhodné vyloučit podezřele výhodné nabídky. Příkladem může být to, že 23 Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str Autorovi osobně velmi vyhovuje spolupráce se stávajícími konzultanty, kteří podrobně znají jeho situaci. Doporučuje však, abyste měli alespoň jednoho poradce ze země, kde je váš daňový domicil, a aspoň jednoho ze země, kde je hlavní zdroj příjmů vaší společnosti. (Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str. 67) 25 Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str. 66,67 15

16 společnost, za kterou poskytovatel požaduje nízkou částku, nemusí být vůbec zaregistrována a klient přitom nemá příliš možností to posoudit. Tato skutečnost se relativně často vyskytuje na území střední a východní Evropy. Z hlediska chodu společnosti je správný výběr poskytovatele mnohem důležitější, než by se mohlo zdát Lokální poskytovatelé Tato volba je vhodná pro klienta, který jezdí do dané země relativně často a má o ní přehled. Klient je dostatečně kvalifikován k tomu, aby mohl offshore strukturu správně vést. Výhodou lokálního poskytovatele je jednoduchá komunikace, méně formální vztahy, cena. Dávat pozor by si ale měl klient na to, aby od lokálního poskytovatele nekupoval společnosti z jiných jurisdikcích. Lokální poskytovatel totiž není seznámen s jemnými nuancemi práva jiné země a nemůže tak poskytnout odborné vedení Mezinárodní společnosti Těmito společnostmi jsou buď poradenské a auditorské firmy, nebo firmy přímo specializované na zakládání společnosti. Služby jsou obvykle poskytovány na vyšším standardu, je zde nižší míra rizika ztráty finančních prostředků, protože tyto společnosti jsou pojištěny. Nevýhoda je v těžkopádnosti velkých podniků a tom, že poskytovatel může klienta tlačit do pro něj výhodnějších řešení. Tento poskytovatel je vhodný pro začínající klienty Specializovaná firma Typicky se jedná o společnosti zaměřené na určitý průmysl nebo na určitou třídu klientů. Jedná se o služby, které nejsou určeny obvyklé klientele. 29 Následující tabulka podává přehled nejvýhodnějších daňových rájů podle typu uživatelů. Nelze však zapomínat, že daňové hledisko není pro výběr daňového ráje jediný. 26 Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str. 69,70 27 Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str. 68,69 29 Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str

17 Tabulka 1 Přehled nejvýhodnějších daňových rájů podle typu uživatelů Uživatelé Nejvýhodnější daňové ráje Fyzické osoby Andorra, Bahamy, Bermudy, Campione d Italia, Kajmanské ostrovy, Irsko, Monako, Francouzská Polynésie Obchodní Bahamy, Bahrajn, Bermudy, společnosti Kajmanské ostrovy, Kypr, Hongkong, Jersey, Guernsey, Libérie, Lichtenštejnsko, Man, Nauru, Panama Holdingy Bahamy, Bermudy, Kajmanské ostrovy, Britské panenské ostrovy, Jersey, Lichtejnštejnsko, Lucembursko, Nauru, Nizozemsko Závislé pojišťovací Bahamy, Bermudy, Kajmanské společnosti ostrovy, Guernsey, Lucembursko, Man, Vanuatu Společnosti pro námořní plavbu Panama, Libérie, Nizozemské Antily, Jersey, Guernsey Trusty Bermudy, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko Pramen: Leservoiser, Daňové ráje 17

18 3 ČESKÉ FIRMY A DAŇOVÉ RÁJE 3.1 Příčiny odchodu českých firem do daňových rájů Za výhodnějšími systémy odvodů daní nejčastěji odchází osoby podnikající v oblasti importu, exportu, developerství, obchodu s pohledávkami nebo obchodu na světových měnových burzách, je ale možné najít řešení pro téměř každý druh podnikání. Podmínkami tuzemského podnikatelského prostředí se zabýval také průzkum Hospodářské komory (HK) z loňského podzimu. Asi dvě pětiny firem vidí jako největší překážku podnikání v Česku byrokracii. Při snižování administrativní zátěže nejde jen o přímé finanční úspory, které by mohly činit až pětinu současných nákladů na administrativu ve výši kolem sedmnácti miliard korun, uvedl prezident HK Petr Kužel. Za poslední dobu sledujeme vysoký nárůst zájemců o konzultace na téma mezinárodního daňového plánování. Podnikatelé si při dnešní globální krizi velice rychle uvědomují, že pro zajištění kontinuity podnikání bude zapotřebí regulovat veškeré náklady, sdělil Michal Freidberger, analytik poradenské společnosti Akont Trust Company, jež poskytuje poradenství při zakládání takzvaných offshore společností. Ministerstvo financí v odchodu firem do zahraničí problém nevidí. Členské státy mohou zavádět jistá daňová zvýhodnění pro určité skupiny daňových subjektů. Avšak i tato musí být v souladu se základními principy volného trhu. Pokud by však šlo o zcela zjevné zneužívání těchto systémů, existují podle práva EU i podle práva tuzemského nástroje, jak toto zneužití podchytit a omezit, sdělil mluvčí ministerstva Jakub Haas. 30 Otázkou je, kdy se vyplatí přesun do daňového ráje. Odborníci na daňovou problematiku uvádějí, že se tento přesun vyplatí od jednoho milionu hrubého zisku. Nicméně, každý podnikatel či společnost má jinak nastavené priority, což znamená, že na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Je třeba si uvědomit, že za současných podmínek činí daň z příjmu právnických osob 20% a má za rok klesnout až na 19 %. Při milionovém zisku by tak firma odvedla zhruba 200 tisíc, roční poplatky v daňovém ráji nepřesáhnou 100 tisíc. 30 Ekonom, číslo 10 18

19 3.2 Současná situace českých firem v daňových rájích V daňovém ráji už sídlí 8990 vlastníků českých firem, což představuje asi 3 % všech firem působících v tuzemsku. Jen v roce 2008 stoupl zájem o daňový ráj o 9 %. 31 Přestože daňové zatížení v Česku klesá, zájem společností o přesun sídla do daňově výhodnějších míst roste. K nejatraktivnějším státům z hlediska daňové výhodnosti nyní patří Nizozemsko, Kypr, Lucembursko, Jersey, Kajmanské ostrovy, Panama nebo Seychely. V druhé polovině roku 2008 však dynamiku přesunu majitelů firem zbrzdila finanční krize. Číslo 8990 vlastníků se sídlem společnosti v daňovém ráji však podle všeho není konečné, protože Čekia 32 čerpá z veřejně dostupných zdrojů, které nezahrnují firmy založené v daňových rájích fyzickými nebo právnickými osobami, mnohdy za účelem fiktivního snižování daňového základu jiných, na první pohled nespřízněných firem. 33 Tabulka 2 Sídla českých firem v daňových rájích KDE SÍDLÍ ČESKÉ FIRMY (počet českých firem s vlastníkem z dané země) Nizozemsko 3474 Belize 55 USA 2135 Monako 40 Kypr 1150 Kajmanské ostrovy 33 Lucembursko 935 Bahamy 33 Britské Panenské ostrovy 441 Nizozemské Antily 14 Lichtenštejnsko 275 Bermudské ostrovy 6 Seychelská republika 225 Jersey (Velká Británie) 5 Panama 108 Celkem 8990 Gibraltar 61 Pramen: ČEKIA (ke ) 31 Tento údaj oznámila dne Česká kapitálová informační agentura (Čekia) 32 ČEKIA - Česká kapitálová informační agentura, tuzemský poskytovatel databází firem a ekonomických informací. Orientuje se zejména na získávání hospodářských informací o českých podnicích a jejich poskytování prostřednictvím informačních technologií. 33 Hospodářské noviny,

20 3.3 Mezinárodní daňové plánování z pohledu českého práva Většina českých podnikatelů, kteří založili společnost v daňovém ráji, si vůči České republice zachovává nějaký daňový status. Děje se tak ze dvou příčin. Jednou z nich je, že mezinárodní struktury budou odvozovat své příjmy alespoň z části z České republiky. Druhou je, že oni sami pravděpodobně zůstanou českými daňovými rezidenty. České právo nerozlišuje zahraniční subjekty podle jejich původu, a proto se na podnikání daňově preferovaných subjektů na našem území vztahují stejné podmínky jako pro kterýkoli jiný zahraniční subjekt. Tyto podmínky upravují obchodní zákoník a živnostenský zákon. Pokud se jedná o přemístění sídla společnosti, zahraniční právnická osoba může přemístit sídlo do České republiky, pokud to dovoluje její domácí právní řád. Přesun sídla české společnosti do zahraničí obchodní zákoník neupravuje. Přitom mnohé offshore jurisdikce mají ve svém právu zakotvenou možnost změnit sídlo společnosti a tedy její přesun do zahraničí Žídek. K., Klein, Š. Mezinárodní daňové plánování, str

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Daňové ráje a firmy v České republice. Petr Janský CERGE-EI a IES FSV UK

Daňové ráje a firmy v České republice. Petr Janský CERGE-EI a IES FSV UK Daňové ráje a firmy v České republice Petr Janský CERGE-EI a IES FSV UK Daňové ráje Empirický výzkum Výzkumné otázky Data (Orbis a BEA) První výsledky Závěr Daňové ráje a firmy v České republice Které

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU

PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Brno International Business School PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Milan Švácha KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010 Publikace byla vydána

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI Michal Vodrážka Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje oficiální postoje České národní banky. BITCOIN (BTC) V KONTEXTU ke konci ledna cca 2 000

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Mezinárodní zdanění. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Mezinárodní zdanění. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Mezinárodní zdanění Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daňové ráje a offshore společnosti 1. Pojmy daňový ráj a offshore centra 2. Offshore společnosti a další typy subjektů a forem podnikání 1. Pojmy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Svatý Kryštof a Nevis. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Svatý Kryštof a Nevis. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Svatý Kryštof a vis Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci vis byl až do roku 1970 ekonomikou de facto zcela

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011 Návrh právní regulace listinných akcií na majitele Tisková konference 12. 10. 2011 Současný stav Akciovým společnostem umožněno vydávat akcie na jméno i anonymní akcie na majitele (doručitele). Akcie na

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky.

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Praha, 26. července 2013 Tisková zpráva Prodejce nemovitosti v Česku platí nadprůměrné daně Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Jak ukazuje průzkum

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více