Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku a průmysl svoji silnou stránku. Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař pro průmysl a podnikání

2 OBSAH Proč Evropa potřebuje průmyslovou politiku... 3 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla. Přehled doposud vydaných publikací najdete na této internetové stránce: Jak EU vytváří a řídí průmyslovou politiku... 5 Jak EU podporuje malé podniky... 8 Jak EU podporuje klíčová průmyslová odvětví Perspektivy: vedoucí postavení v nové průmyslové revoluci Další informace Jak funguje Evropská unie Evropa 2020 evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální oblast Migrace a azyl Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Rozvoj a spolupráce Rybolov a námořní záležitosti Spotřebitelé Spravedlnost, občanství, základní práva Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostřed Politiky Evropské unie: Podniky Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Publikace 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v březnu 2013 Obálka a obrázek na straně 2: Dynamic Graphics/ Jupiterimages 16 s ,7 cm ISBN doi: /69548 Lucembursko: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013 Evropská unie, 2013 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 P O D N I K Y 3 Proč Evropa potřebuje průmyslovou politiku Z hospodářské krize se Evropa vzpamatovává poměrně pomalu a těžce. Od počátku se především snaží zlepšit stav veřejných financí a posílit evropský finanční systém. I když jsou tyto otázky stále důležité, je pro hospodářské oživení zásadní posílit reálnou ekonomiku, tzn. průmyslové podniky a další firmy dodávající konkrétní zboží a služby. Kromě toho bude s ohledem na globalizaci a rostoucí konkurenci z rozvíjejících se zemí dlouhodobá hospodářská prosperita Evropy záviset na tom, jak silná bude naše průmyslová základna: naše hospodářství se nemůže opírat pouze o sektor služeb a bankovnictví. EU zaujímá ve světě vedoucí pozici v oblasti energetické účinnosti a zahraničních investic. Nicméně produktivita průmyslu je v jednotlivých zemích EU značně nevyvážená. Naštěstí je průmysl EU v řadě oborů technologicky na špičce a skýtá v sobě velký potenciál hospodářského růstu. To je cíl, který evropská průmyslová politika sleduje. Průmysl je motorem růstu v Evropě. Evropa 2020 a průmyslová politika Vedle nutnosti vytvořit nová pracovní místa a zvýšit naši konkurenceschopnost, se musíme vypořádat i s problémy stárnutí populace v Evropě a růstu světové populace, se zvyšováním poptávky po surovinách a dodávkách energie, s potřebou reagovat na změny klimatu, chránit ekosystémy a uskutečnit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Na tyto výzvy nabízí řešení řada nových technologií. V dnešní době je jich navíc tolik, že se dá již mluvit o nové průmyslové revoluci. Právě uskutečnění nové průmyslové revoluce je základním cílem strategie Evropa 2020, unijní strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Dvě ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 se týkají průmyslu: Průmyslová politika pro éru globalizace, v jejímž rámci se mají zlepšit podmínky pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky (MSP) a podporovat rozvoj silné a udržitelné průmyslové základny, která bude schopná konkurovat v celosvětovém měřítku. Unie inovací : jejím cílem je zlepšit podnikatelské prostředí a možnosti financování výzkumu a inovací, aby na základě inovativních myšlenek vznikly skutečné výrobky a služby, jež budou zdrojem růstu a pracovních míst. V roce 2012 Evropská komise modernizovala svou stěžejní iniciativu v oblasti průmyslové politiky Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu, aby se mohlo z této nové průmyslové revoluce vytěžit co nejvíce. Úkolem iniciativy je povzbudit inovace v průmyslu a posílit reálnou ekonomiku. Součástí iniciativy je i snaha zapojit podniky v zemích mimo EU do vzájemně prospěšných vztahů s Unií důležitou součástí politiky EU je pomoci evropským podnikům nalézt nové trhy a zvýšit jejich konkurenceschopnost, tzn. jejich schopnost úspěšně konkurovat na světových trzích. istockphoto.com/tate Carlson

4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 4 istockphoto.com/acilo o konkurenceschopnosti a pololetní zprávě o skladbě průmyslu. Mají-li být zaručena budoucí pracovní místa a vyhlídky na růst, je nanejvýš důležité podmínky pro podnikání v EU neustále zlepšovat. To vyžaduje součinnost opatření na úrovni EU a členských států. MSP a podnikání: základ hospodářského růstu Pro prosperitu EU je zásadní její vedoucí postavení v automobilovém průmyslu. Cílem EU v oblasti průmyslu a inovací do roku 2020 je upevnit průmyslovou základnu EU zvýšením její konkurenceschopnosti, podporovat přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, pomáhat při rozvoji inovací, díky nimž je možné vytvářet nové zdroje hospodářského růstu a uspokojovat potřeby společnosti, podporovat zakládání a rozvoj malých a středních podniků a prosazovat podnikatelskou kulturu, zajišťovat otevřenost vnitřního trhu se zbožím. Potřeba opatření na úrovni EU Opatření na úrovni EU jsou nutná k zajištění transparentního a spravedlivého prostředí na jednotném trhu se zbožím a službami. Na mezinárodní úrovni zastupuje evropské zájmy Evropská komise, která se otevíráním trhů a další liberalizací obchodu stará o to, aby podniky z EU mohly soutěžit za rovných podmínek na světových trzích. Komise kromě toho sleduje konkurenceschopnost 40 průmyslových odvětví a průmyslu EU jako celku a zveřejňuje svá zjištění ve výroční zprávě Zvláštní pozornost je věnována potřebám malých a středních podniků (MSP). Podpora MSP a propagace podnikání jsou pro hospodářské oživení klíčové. Malé a střední podniky (23 milionů) představují 98 % podniků v Evropě. Poskytují 67 % pracovních míst a vytvářejí 85 % nových pracovních příležitostí. Existuje celá škála podpůrných nástrojů, které těmto podnikům pomáhají zvládat správní a právní požadavky a formality, podporují jejich přeshraniční činnost a usnadňují jim přístup k financím a dalším obchodním příležitostem. MSP JSOU ZÁKLADEM HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU Počet podniků (v tisících) Střední podniky 219 Malé podniky Mikropodniky Počet zaměstnaných osob (v milionech) Velké podniky 43,3 Střední podniky 22,0 Mikropodniky 38,9 Přidaná hodnota (v miliardách eur) Velké podniky Střední podniky Zdroj: Evropská komise. Velké podniky 43 Malé podniky 26,6 Mikropodniky Malé podniky Převážnou většinu malých podniků představují mikropodniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo roční bilanční suma nepřesahuje 2 miliony eur. Zaměstnanost je mezi jednotlivé podniky rozložena rovnoměrně, přestože malé a střední podniky představují dvě třetiny všech pracovních míst v EU. Malé a střední podniky tvoří více než polovinu hodnoty vytvořené v ekonomice EU.

5 P O D N I K Y 5 Jak EU vytváří a řídí průmyslovou politiku Pro ekonomický blahobyt v Evropě je zásadní silný, konkurenceschopný a rozmanitý zpracovatelský průmysl. Zpracovatelský průmysl a související obchodní služby představují více než 50 % zaměstnanosti v soukromém sektoru, 75 % vývozu a 80 % soukromého výzkumu a vývoje v EU. Kromě toho se podniky EU čím dál více integrují do globálních hodnotových řetězců. Maximalizaci domácího podílu vývozu proto lze považovat za důležitou hnací sílu konkurenceschopnosti průmyslu. Podle údajů za rok 2009 se přibližně 87 % hodnoty unijního vývozu v EU i vyrábí. Průmyslová politika zahrnuje opatření na podporu inovací, internacionalizace podniků a posílení jednotného trhu s produkty a službami. Opatření EU na podporu inovací Evropská komise formuluje, ovlivňuje a případně realizuje politiky a programy, jejichž cílem je zvýšit inovační schopnost Evropy. Patří k nim například: Srovnávací přehled Unie inovací, který porovnává všech 27 členských států EU z hlediska jejich inovační výkonnosti a výzkumných a inovačních systémů. Síť sociální inovace pro Evropu, která podporuje vznik nových myšlenek, jež naplňují společenské potřeby a současně vytvářejí nové sociální vztahy nebo příležitosti spolupráce. Evropský výbor předních představitelů v oblasti designu, jenž plní poradenskou funkci ohledně širšího využívání inteligentních konstrukčních řešení k vývoji produktů s vysokou hodnotou a k účinnějšímu využívání zdrojů. Monitorování inovací v regionech (RIM), které poskytuje informace o regionálních inovačních politikách 20 členských států EU. Ekologické inovace v oblastech, jako je nakládání s odpady, recyklace a obnovitelné zdroje energie, které v Evropě zaměstnávají přibližně 3,4 milionu lidí a dosahují obratu ve výši 227 miliard eur. Mezi dalšími iniciativami lze jmenovat podporu průmyslových a spotřebních produktů, které se vyrábějí z obnovitelných biologických surovin (např. z rostlin a stromů). Komise za tímto účelem vytvořila ad hoc poradní skupinu pro bioprodukty. Komise kromě toho spravuje několik programů podporujících spolupráci v oblasti výzkumu a inovací, které poskytují zřetelnou přidanou hodnotu inovačnímu cyklu v EU, podnikům a vědecké obci. V současné době probíhá realizace sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj (FP7) s celkovým rozpočtem více než 50 miliard eur a rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Na sedmý rámcový program naváže od roku 2014 program Horizont 2020, který se zaměří na výzkum a inovace. Internacionalizace podniků v EU Aby evropské podniky mohly úspěšně konkurovat na světových trzích za spravedlivých podmínek, stará se Komise o zlepšení přístupu na trhy a sleduje a podporuje mezinárodní obchodní systém založený na mnohostranném i dvoustranném obchodu. Například oznamovací postup v rámci dohody Světové obchodní organizace (WTO) o technických překážkách obchodu Komisi umožňuje, aby sledovala, jaké návrhy požadavků na výrobky předkládají jednotliví obchodní partneři, a zasáhla v případě, že by tyto požadavky vytvořily neopodstatněné překážky obchodu. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Komise s členskými státy spolupracuje na zlepšení podnikatelského prostředí, odstranění překážek obchodu a investicím a podporování společných předpisů týkajících se výrobků. V rámci evropské politiky sousedství (EPS) se Komise snaží upevnit hospodářské vztahy se státy ve svém okolí. Vyjednává dohody o posuzování shody, které sbližují technické předpisy a normy EU a předpisy partnerských zemí mimo EU, a tím usnadňují volný pohyb průmyslových výrobků. Technické předpisy mají velký vliv na uvedení zboží na trh v zemích mimo EU. V zájmu podpory vývozu Unie podporuje spolupráci se svými důležitými zahraničními obchodními partnery s cílem technické předpisy harmonizovat nebo zajistit jejich slučitelnost nebo vzájemné uznávání výsledků zkoušek a posuzování shody.

6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 6 evropské podniky na zásadní význam práv duševního vlastnictví upozorňovat a pomáhá posuzovat dopad a účinnost jejich využívání. Byla také vytvořena asistenční služba, která malé a střední podniky informuje o otázkách práv duševního vlastnictví ve třetích zemích (např. v Číně). Služba poskytuje individualizované poradenství, které respektuje zásadu důvěrnosti. Jednotný trh se zbožím Evropská unie Existence jednotného trhu se zbožím je významným předpokladem pro blahobyt v EU. NASLOUCHAT ZAINTERESOVANÝM STRANÁM NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI Aby Komise mohla poskytovat poradenství ohledně hlavních obchodních partnerství, navázala vztahy s průmyslovými federacemi a některými specifickými subjekty, jako jsou například transatlantický obchodní dialog, transatlantický spotřebitelský dialog, obchodní jednání u kulatého stolu mezi EU a Japonskem a kulatý stůl představitelů průmyslu EU a Ruska. PODPORA MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V globalizovaném světě musí být malé a střední podniky neustále schopny konkurovat podnikům z rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik. Navíc existuje spojitost mezi internacionalizací malých a středních podniků a jejich rozvojem. Strategie Komise Malé podniky, velký svět si klade za cíl vnést do evropské ekonomiky novou dynamiku tím, že pomáhá malým a středním podnikům rozšířit jejich působnost mimo území EU. Jednotný nebo vnitřní trh se zbožím představuje pro EU jednu z nejdůležitějších priorit. Zajišťuje firmám rovné podmínky, podněcuje hospodářskou soutěž a spotřebitelům nabízí větší transparentnost. Tím, že je možno snadno nakupovat a prodávat výrobky kdekoli v EU, se také zvyšuje efektivita a stimuluje hospodářský růst. Aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování obchodu mezi zeměmi EU, byla do smluv o EU zakotvena zásada volného pohybu zboží. OCHRANA JEDNOTNÉHO TRHU: ÚLOHA KOMISE Hlavním cílem Komise je zajistit lepší fungování jednotného trhu. Proto odstraňuje stávající překážky obchodu a zamezuje vzniku nových. Zajišťuje rovné podmínky pro všechny a snaží se, aby vnitrostátní právní předpisy poskytovaly informace a právní jistotu, kterou firmy potřebují. Komise může zahájit právní řízení proti kterékoli zemi EU, která by přijala nebo naopak nezrušila pravidla či správní postupy, jež porušují právo EU. Také se může rozhodnout, že navrhne celoevropskou harmonizaci těchto pravidel. Zamezit překážkám obchodu je nesmírně důležité především pro malé a střední podniky, neboť často nabízejí vysoce specializované produkty, po nichž je na trhu poptávka. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNĚJŠÍCH VÝROBKŮ Jednotný trh s výrobky je utvářen harmonizovanými pravidly, která umožňují jejich prodej a koupi kdekoli v EU. Evropské předpisy se zaměřují hlavně na bezpečnost výrobků a často vyžadují zkoušky spolehlivosti výrobku. Například označení CE značkou výrobku prokazuje, že odpovídá požadavkům právních předpisů EU. Označení je povinné např. u zdravotnických prostředků, elektroniky a hraček. Evropské právní předpisy o odpovědnosti za vady chrání spotřebitele před kazovými výrobky a dávají jim možnost požádat o odškodné v případě vzniku škody. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Vedle zavádění právních předpisů EU týkajících se práv duševního vlastnictví (IPR) se Komise také snaží

7 P O D N I K Y 7 Inteligentní regulace Zatímco stávající regulační rámec podporuje bezproblémové fungování jednotného trhu, Komise si je vědoma toho, že právní úpravu řady oblastí je třeba neustále zlepšovat. Cílem pravidel inteligentního vnitřního trhu je: systematicky vyhodnocovat přínosy a náklady stávajících právních předpisů ( kontrola účelnosti ), zlepšit konzultace se zúčastněnými stranami, zlepšit kvalitu posuzování dopadu, zjednodušit právní předpisy EU a snížit administrativní zátěž, zlepšit začleňování právních předpisů EU do legislativy jednotlivých členských států, a posléze jejich provádění a prosazování. KONTROLA NOVÝCH PRAVIDEL PODLE ODVĚTVÍ PRŮMYSLU Zdraví/zdravotnictví Internetové služby Domácí a rekreační zařízení Zdroj: Evropská komise Léčiva a kosmetické přípravky Energie, minerály, dřevo 515 Zboží a výrobky Díky oznamovacímu postupu EU se daří odstraňovat překážky obchodu. Země EU mají povinnost oznámit Evropské komisi tvorbu nových pravidel pro výrobky. Od roku 1984 bylo ověřeno na předloh nařízení, aby se zajistilo, že jsou v souladu s pravidly jednotného trhu. 626 Životní prostředí 712 Chemické látky Stavebnictví Strojnictví Doprava Telekomunikace Zemědělství, rybolov a potraviny Zabránit překážkám obchodu na jednotném trhu dříve, než vzniknou Vnitrostátní právní předpisy mohou v některých případech podnikům prodej výrobků v jiných členských státech komplikovat. Postup pro sdělování podle práva EU proto členským státům ukládá povinnost informovat Evropskou komisi a ostatní členské státy o návrzích technických předpisů týkajících se výrobků ještě před tím, než se stanou právně závaznými. Během tříměsíční odkladné lhůty členské státy a Komise zjišťují, zda navrhované nařízení nevytváří překážky obchodu. Od roku 1984 bylo takto prověřeno více než předloh nařízení, aby se zajistilo, že nebudou blokovat obchodování na vnitřním trhu. Přínos norem Firmy vyrábějící mobilní telefony nebo software se každý den předhánějí v tom, kdo bude nejlépe splňovat normy, což potvrzuje význam norem v prostředí mezinárodní konkurence. Není pochyb o tom, že dobrá norma může spotřebitelům usnadnit život, podpořit udržitelný rozvoj a posílit vedoucí postavení Evropy v oblasti technologií na světových trzích. Normy jsou soubory technických a jakostních kriterií pro výrobky, služby a výrobní postupy. Jejich dodržování je dobrovolné, nabízí však mnoho výhod. Normy jednak pomáhají podnikům spolupracovat, jednak spotřebitelům usnadňují život a šetří jim peníze. Společné normy v Evropské unii jsou důležité pro fungování jednotného trhu, Jejich vytvářením se zabývají evropské normalizační orgány (ENO). Evropské normy nahrazují normy členských států, jež bývají často protichůdné a mohou vytvářet technické překážky pro vstup na trh. Evropská komise pravidelně orgány ENO pověřuje, aby vypracovaly nové normy. Vypracovat novou evropskou normu však často trvá několik let a některé takto vytvořené normy pak za rychle se vyvíjejícími technologiemi příliš zaostávají. Některá odvětví navíc nechtějí být normami svázána. Komise se zasazuje o zavedení většího množství mezinárodních norem, jež by byly používány po celém světě v těch hospodářských sektorech, ve kterých je Evropa světovou špičkou. I nadále pak bude prosazovat sbližování s mezinárodními normami a využívání dobrovolných norem v právním prostředí. K rychlejšímu přijímání norem Komise rovněž využívá pomoci spotřebitelů, malých podniků, sociálních organizací a organizací v oblasti životního prostředí.

8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 8 Jak EU podporuje malé podniky Vzhledem k tomu, že malé a středními podniky představují 98 % všech podniků a 67 % pracovních míst v EU, jsou hlavní hnací silou hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Evropská komise proto podporuje úspěšné podnikání a zlepšuje podmínky pro působení malých a středních podniků. Iniciativa Small Business Act Iniciativa Small Business Act je politickou koncepcí EU zaměřenou na malé a střední podniky. Jádrem iniciativy je zásada zelenou malým a středním podnikům. Ta staví MSP do popředí tvorby politik a pomáhá zajistit, aby právní předpisy nebyly pro podniky další zátěží. Proto byl zaveden test dopadů na malé a střední podniky, při němž se ověřuje, zda budou mít nové politiky a právní předpisy EU dopad na MSP. V květnu 2011 byla zřízena síť zmocněnců pro malé a střední podniky, jejímž úkolem je zajistit, aby politiky na vnitrostátní, regionální a místní úrovni více zohledňovaly potřeby MSP. Snazší přístup malých a středních podniků k financování Hlavní prioritou je rovněž usnadnit malým a středním podnikům přístup k financování. Evropa jim dává k dispozici vyvážený soubor možností financování: strukturální fondy, programy na podporu výzkumu a inovací, mikrofinancování Progress a poskytování úvěrů od Evropské investiční banky. Do poloviny roku 2012 využilo více než MSP finančních nástrojů rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). V letech poskytla Evropská investiční banka více než 210 tisícům malých a středních podniků půjčky ve výši zhruba 40 miliard eur. Od roku 2014 budou moci MSP čerpat další podporu z Programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME). Podnikání mimo EU: Hospodářský růst jako mise V dnešním globalizovaném světě musí být malé a střední podniky neustále schopny konkurovat podnikům z rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik. Navíc existuje spojitost mezi internacionalizací malých a středních podniků a jejich rozvojem. Strategie Komise Malé podniky, velký svět si klade za cíl vnést do evropské ekonomiky novou dynamiku tím, že pomáhá malým a středním podnikům rozšířit jejich působnost mimo území EU. Komise podporuje internacionalizaci MSP pořádáním tzv. služebních cest podporujících hospodářský růst. Ty mají přispívat k uzavírání dohod mezi podniky CO STOJÍ V CESTĚ TĚM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ V EU STÁT PODNIKATELEM? Průzkum veřejného mínění ve 27 zemích EU k otázce: S tímto tvrzením rozhodně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte, důrazně nesouhlasíte? Zahájit vlastní podnikání je obtížné kvůli nedostatku dostupné finanční podpory. Zahájit vlastní podnikání je obtížné kvůli složitým administrativním postupům. Je obtížné získat dostatek informací o tom, jak založit podnik Lidé, kteří založili vlastní podnik a posléze zkrachovali, by měli dostat druhou šanci Člověk by neměl začít podnikat, pokud hrozí riziko, že zkrachuje Rozhodně souhlasím Souhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Nevím/Neuvedeno Hlavními překážkami v zakládání podniků v Evropě je nedostatek financování a složité administrativní postupy. Zdroj: Bleskový průzkum Eurobarometru č. 283.

9 P O D N I K Y 9 a napomáhat při pořádaní akcí, které zprostředkovávají navazování kontaktů mezi Evropskou platformou spolupráce mezi klastry a partnerskými organizacemi např. z Japonska, Brazílie, Indie a Tuniska. Komise rovněž v Evropě vytvořila síť Enterprise Europe Network (podpora v podnikání a inovacích pro MSP) a rozšířila ji do Asie, severní Afriky a Ameriky. Síť seznamuje MSP s právními předpisy EU a prostřednictvím 600 regionálních partnerů poskytuje podpůrné programy a internacionalizační služby v 54 zemích světa. Pomáhá MSP zajistit financování a poskytuje obchodní a technické posudky i poradenské služby v oblasti práv duševního vlastnictví. Podpora podnikání Evropa potřebuje více podnikatelů Politika EU se zaměřuje na propagaci podnikání. Ačkoli v současné době podniká pouze 10 % evropských občanů, o podnikání by jich mělo zájem 45 %. V zájmu uvolnění tohoto obrovského potenciálu pro růst a zaměstnanost vytvořila Komise řadu iniciativ. Klastry a podnikatelské sítě: Klastry jsou skupiny specializovaných podniků a dalších podpůrných aktérů v určité lokalitě, které úzce spolupracují. Jedná se například o organizace, regionální iniciativy a další formy obchodních sítí. Příkladem takového klastru je Aerospace Valley se sídlem v Toulouse ve Francii, který především proslavily konstrukce, vývoj a výroba letadel Airbus. Klastry urychlují vznik nových průmyslových odvětví. EU se podílí na několika činnostech, jejichž cílem je zlepšit normy a transparentnost klastrů, zejména prostřednictvím Evropské platformy spolupráce mezi klastry, iniciativy European Cluster Excellence a evropského inovačního centra pro oblast služeb. Vzdělávání v oblasti podnikání: Ve většině evropských zemí nachází vzdělávání podnikatelů stále větší podporu. Komise navíc začala jako další podnět pořádat Evropský týden malých a středních podniků. Jedná se o kampaň na podporu podnikání v celé Evropě, která podnikatele informuje o dostupné podpoře. Další konkrétní iniciativou je Erasmus pro mladé podnikatele, výměnný program, který umožňuje podnikatelům učit se od zkušenějších kolegů v jiných zemích EU. Více žen v podnikání: Evropa má obecně nedostatek podnikatelů. U podnikatelek to platí dvojnásob. V roce 2012 pouze 30 % podnikatelů v Evropě byly ženy. Komise zřídila evropskou síť vyslankyň v podnikání, která by měla ženy do podnikání přilákat. Na 270 podnikatelek této skupiny má být inspirací pro další ženy, které by si chtěly podnikání zkusit. Ženy jsou nevyužitým podnikatelským talentem a potenciálem Evropy. istockphoto.com/jacob Wackerhausen

10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 10 Jak EU podporuje klíčová průmyslová odvětví Inovace: hnací síla růstu a zaměstnanosti EU poskytuje přímou finanční podporu pro tvůrce inovací, např. podniky a výzkumné instituty, prostřednictvím těchto programů financování: Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), který bude brzy nahrazen programem COSME, a operační programy evropských strukturálních fondů. Inovace vyžadují interakci a spolupráci mnoha aktérů: tvůrců inovací, podniků, výzkumných center, inovačních a rozvojových agentur, center pro přenos technologií, vzdělávacích a školících institucí, investorů atd. EU podněcuje k tomu, aby k těmto interakcím docházelo v rámci regionálních a klastrových iniciativ. Předávání vědomostí a spolupráci mezi členskými státy a regiony EU podporuje Komise sponzorováním některých iniciativ, např. projektu Europe Innova, jenž rozvíjí a testuje nové nástroje podporující inovace, či iniciativy PRO INNO Europe, jejímž cílem je předávat osvědčené postupy a přispět k rozvoji nových, propracovanějších politik inovací. Suroviny mízou evropského průmyslu Obrat ve výši miliard eur a 30 milionů pracovních míst v EU závisí na nepřetržitém přístupu k surovinám. Ty pro evropský průmysl představují životodárnou mízu. Kromě toho mají také zásadní význam pro vývoj moderních technologií šetrných k životnímu prostředí, například elektromobilů a fotovoltaických článků. Evropská komise prosazuje přístup založený na třech pilířích: zajištění regulérních a udržitelných dodávek surovin z mezinárodních trhů; podpora udržitelných dodávek surovin v rámci EU; zvýšení účinnosti zdrojů a prosazování recyklace. JSOU EVROPANÉ INOVATIVNÍ? Spojené státy Japonsko Jižní Korea Klíčové základní technologie Hnací silou hospodářského a technologického rozvoje jsou klíčové základní technologie (KET), např. nanotechnologie, mikroelektronika a nanoelektronika včetně polovodičů, pokročilé materiály, biotechnologie a fotonika. Evropská komise provádí strategii na zvýšení průmyslové výroby produktů založených na klíčových technologiích v Evropě. Cílem je, aby Evropa udržela krok se svými hlavními mezinárodními konkurenty, aby došlo k obnovení hospodářského růstu v Evropě, byla vytvářena nová pracovní místa v průmyslu a zároveň nalezena řešení současných společenských problémů. Evropská unie Kanada Austrálie Rusko Čína Indie Brazílie Jižní Afrika Zdroj: Evropská komise. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Pětiletý index různých ukazatelů inovativnosti jednotlivých zemí. Ukazatele zahrnují například úroveň výzkumu, vzdělávání, počet nových patentů, počet inovativních malých a středních podniků apod. Vyšší hodnota indexu znamená větší inovativnost.

11 P O D N I K Y 11 istockphoto.com/alexander Raths Inovace: zdroj růstu a zaměstnanosti. Nové technologie kromě toho umožní těžbu surovin z hlubších ložisek, či v hůře dosažitelných oblastech a drsnějších podmínkách. Komise podporuje cílené inovační a výzkumné úsilí, převratné technologie a multidisciplinární přístup, jakož i opatření na straně poptávky (např. prostřednictvím norem, veřejných zakázek a regulačních opatření). Například evropské inovační partnerství v oblasti surovin sdružuje kapitál a lidské zdroje ve snaze zlepšit průzkum, těžbu a zpracování surovin v Evropě. Příkladem takového partnerství je prohlášení o záměru mezi EU a Grónskem o průzkumu a těžbě nerostných surovin. Strategické potřeby EU a surovinový potenciál Grónska Grónsko má: významný potenciál pro šest ze 14 prvků na seznamu kritických surovin EU (niob, kovy ze skupiny platiny, vzácných zemin a tantal) a mírný potenciál pro tři z těchto prvků, vysoký počet potenciálních ložisek prvků vzácných zemin, podíl 3,4 9,2 % globálních zdrojů prvků vzácných zemin (tj. zhruba 4,89 12 milionů tun).

12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 12 istockphoto.com/ivan Rubanov Přístup k surovinám a jiným vzácným zeminám je zásadní pro pokračující úspěch evropského průmyslu. Světově nejpropracovanější předpisy týkající se chemických látek Chemický a gumárenský průmysl a průmysl plastů patří mezi největší a nejdynamičtější průmyslová odvětví v EU. Společně vytvářejí kolem 3,2 milionu pracovních míst ve více než podniků a představují přibližně 30 % světového prodeje chemických látek. Registrací, hodnocením, povolováním a omezením chemických látek se od roku 2007 zabývá nařízení REACH. Na jeho základě musí výrobci a dovozci chemických látek hodnotit a řídit rizika spojená s určitými chemickými látkami a poskytovat uživatelům příslušné bezpečnostní informace. Jeho systém klasifikace určuje chemické látky, které jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí, a stanoví informace, které musí být uvedeny na etiketách chemických výrobků určených pro pracovníky i spotřebitele. Nové právní předpisy o klasifikaci, označování a balení chemických látek (předpisy CLP) přizpůsobily od roku 2011 systém klasifikace EU globálně harmonizovanému systému OSN. Stejná nebezpečí jsou díky tomu popsána a označována týmž způsobem po celém světě. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zřízená v červnu 2007 odpovídá za řízení právních předpisů REACH a CLP a za poskytování vědeckého poradenství k otázkám souvisejícím s bezpečnostními a socioekonomickými aspekty používání chemických látek. Chemický průmysl hraje klíčovou roli, pokud jde o inovační materiály a technologická řešení, které mají dopad na celkovou konkurenceschopnost evropského průmyslu. EU se proto snaží podporovat mezinárodní konkurenceschopnost svého chemického průmyslu a zajistit jeho větší udržitelnost. Vesmír: vize moderního světa Většina důležitých služeb, které považujeme v moderním světě za samozřejmé, je založena na technologiích vytvořených v rámci objevování vesmíru od telekomunikací přes televizní vysílání, předpovědi počasí, až po světové finanční systémy. Obor vesmírných technologií může poskytnout i nástroje k řešení mnoha globálních problémů. Evropa proto potřebuje účinnou politiku pro oblast vesmíru, výzkum vesmíru a kosmický program, který Unii umožní, aby se ve strategických oblastech vyrovnala světovým lídrům na tomto vysoce konkurenčním trhu.

13 P O D N I K Y 13 Evropa vyváží prvotřídní vesmírné systémy pro obchodní a vědecké účely. Unie uznává, že k udržení její pozice musí být v kosmickém průmyslu zajištěna trvalá úroveň výzkumu nových technologií a jejich využívání. GALILEO: EVROPSKÝ GLOBÁLNÍ DRUŽICOVÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM Galileo je globální družicový navigační systém Evropské unie pod evropskou civilní kontrolou. Umožňuje uživatelům zjistit jejich přesnou polohu v čase a prostoru, stejně jako GPS, avšak s mnohem větší přesností a spolehlivostí. Odhaduje se, že asi 6 7 % evropského HDP, tzn. 800 miliard eur, se již používá na satelitní navigační aplikace. Kromě toho se současná hodnota světového trhu s produkty a službami globální družicové navigace odhaduje na 124 miliard eur ročně a očekává se, že by se do roku 2020 mohla zvýšit až na 244 miliard eur. Celkový hospodářský dopad Galilea v příštích 20 letech bude činit přibližně 90 miliard eur. Na oběžnou dráhu již bylo vypuštěno několik družic Galileo. Plně by pak systém měl začít fungovat v roce Evropská družicová navigace již dnes umožňuje bezpečnější přistávání letadel a pomáhá omezovat zpoždění letů, jejich odchýlení od trasy nebo zrušení. Určování polohy pomocí družicové navigace se od roku 2009 neustále zdokonaluje a informace získané díky této technologii můžete získat do vašeho počítače, i když nemáte možnost družicový signál přijímat. Díky opravě chyb způsobených faktory atmosférických poruch byla v roce 2012 zahájena zdokonalená služba pro pokrytí navigací. Tím by se zvýšila přesnost družicové navigace a podpořily by se závislé aplikace vyžadujících vysokou míru přesnosti. GMES: MONITOROVÁNÍ PLANETY V ZÁJMU CELOSVĚTOVÉ BEZPEČNOSTI Řízení přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti, sledování stavu oceánů, monitorování chemického složení naší atmosféry chceme-li mít na tyto oblasti vliv, potřebujeme přesné a včas poskytnuté informace. Evropská iniciativa pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES) poskytuje údaje, díky nimž lze řešit širokou škálu problémů a úkolů od změny klimatu až po ostrahu hranic. Díky rychlému sledování a mapování kapacit může GMES rovněž podporovat poskytování celosvětové pomoci v případě výskytu přírodních pohrom, průmyslových havárií nebo humanitárních krizí. Podle OECD by světový trh s údaji z pozorování Země mohl do roku 2017 vzrůst o 3 miliardy amerických dolarů ročně. Přínos GMES by měl až desetkrát převýšit jeho počáteční investiční náklady. Evropský globální družicový navigační systém Galileo bude podporovat mnoho hodnotných aplikací. Výzkum v oblasti bezpečnosti chránící naši společnost Cílem výzkumu v oblasti bezpečnosti je, aby Evropa svým občanům zajišťovala větší bezpečnost a byla odolná vůči vnějším faktorům. EU investuje do zlepšení ochrany naší infrastruktury a do posílení našeho bezpečnostního průmyslu. Automobilový průmysl: upevnění přední pozice Evropy EU je předním výrobce vozidel. Evropský automobilový průmysl je proto pro její prosperitu klíčový. Toto odvětví zaměstnává obrovské množství kvalifikovaných pracovníků a je důležitým zdrojem znalostí a inovací, vývozcem. Významnou měrou se podílí na HDP EU a je největším evropským soukromým investorem do oblasti výzkumu a vývoje. V posílení konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu je hlavním činitelem technická harmonizace, neboť zjednodušuje přístup na istockphoto.com/rafal Olechowski

14 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 14 trhy a snižuje náklady na podnikání. V rámci EU mohou výrobci získat schválení typu vozidla v jednom členském státě, a poté ho prodávat na trhu v celé EU, aniž by ho musely podrobit dalším zkouškám. Na půdě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) usiluje Evropská komise o zavedení podobné technické harmonizace na celosvětové úrovni. Komise se zaměřuje na tyto priority: 1) Podporovat investice do vyspělých technologií a inovací pro ekologická vozidla provedením uceleného balíčku opatření, která mají za cíl řešit emise CO 2, znečišťující látky a snížení emisí hluku. 2) Zlepšit tržní podmínky posílením jednotného trhu na základě zdokonalení systému schvalování typu vozidla a zefektivnění finančních pobídek na ekologická vozidla a jednotného uplatňování zásad inteligentní regulace. Činnost Evropské komise v oblasti bezpečnosti motorových vozidel se týká bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Nedávno přijaté právní předpisy zavedly standardní bezpečnostní prvky, např. elektronické systémy kontroly stability u všech motorových vozidel, vyspělé systémy nouzového brzdění a systémy varování při vybočení z jízdního pruhu u těžkých nákladních vozidel. Automobily musí být nyní vybaveny systémy asistence při brzdění, které mají zabránit střetům s chodci a cyklisty, a zajistit, aby ke střetům, jimž nelze zabránit, alespoň docházelo při mnohem nižších rychlostech. Nové právní předpisy pro mopedy a motocykly dále navrhují standardní vybavení těchto vozidel pokročilými brzdnými systémy chránícími řidiče. Komise navrhla jednodušší pravidla pro registraci vozidel, která by podstatně usnadnila přeregistraci automobilu v jiné zemi EU. 3) Podporovat odvětví v jeho vstupu na světové trhy uzavíráním vyvážených obchodních dohod, prosazováním a rozvíjením dvoustranných dialogů s hlavními trhy třetích zemí a zintenzivněním práce na mezinárodní harmonizaci předpisů týkajících se vozidel. Harmonizace technických aspektů automobilů ze strany EU podporuje jednotný trh. istockphoto.com/chad Truemper

15 P O D N I K Y 15 Cestovní ruch: klíčové odvětví Odvětví cestovního ruchu v EU přímo vytváří více než 5 % HDP Unie. Působí v něm přibližně 1,8 milionu firem, které zaměstnávají asi 5,2 % z celkového počtu pracovních sil v EU (odhadem 9,7 milionu pracovních míst). Vezmou-li se v úvahu i související odvětví, podílí se cestovní ruch nepřímo na 12 % zaměstnanosti. Cílem EU je, aby Evropa zůstala i nadále přední světovou turistickou destinací. Za tímto účelem podporuje diverzifikaci a kvalitu nabízených služeb. Hlavní roli hrají inovace a udržitelnost, a to zejména u MSP. Program EU Calypso usnadňuje výměnné pobyty určitých cílových skupin mezi státy EU mimo hlavní sezónu (např. seniorů, tj. skupiny mající na trhu významný potenciál). Křižovatka Evropy je každoroční událost se zaměřením na kulturní turistiku zdůrazňující místa a trasy v Evropě, na nichž se setkávají různé kultury. Cílem je stimulovat nový druh cestovního ruchu. Iniciativa s názvem Evropské destinace nejvyšší kvality (EDEN) podporuje netradiční a udržitelné turistické destinace. Zahrnuje národní soutěže, v nichž vybírá turistické destinace nejvyšší kvality odpovídající tématu, které se každý rok mění. Komise zřídila inovativní spolupráci mezi Jižní Amerikou a Evropou na základě iniciativy turistů, která podporuje cestování mimo hlavní sezónu, využívá volné kapacity leteckých společností a hotelového ubytování. Ke zdůraznění kvality evropského cestovního ruchu navrhuje Evropská komise zavedení evropské značky kvality v oblasti cestovního ruchu, která by autorizovala stávající štítky na základě společných kritérií. Díky tomu by měli turisté možnost lépe porovnávat jednotlivé destinace. Cestovní ruch nepřímo vytváří více než 10 % HDP Evropské unie. V rychle se měnícím světovém hospodářství si musí Evropa udržet své postavení přední světové destinace. istockphoto.com/maridav

16 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Perspektivy: vedoucí postavení v nové průmyslové revoluci 16 NA CS-C Průmysl sehrává důležitou úlohu v podpoře udržitelného růstu, vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst a řešení společenských výzev, kterým čelíme. V 21. století důležitost průmyslu v Evropě poklesla. Tomuto propadu je nutné zabránit. Cílem EU je zvýšit do roku 2020 přínos průmyslu k růstu ze současných 15,6 % HDP EU na alespoň 20 %. Komise proto navrhuje řadu prioritních opatření na podporu investic do nových technologií, zlepšení podnikatelského prostředí, usnadnění přístupu na trhy a k financování, zejména pro MSP, a zajištění kvalifikace pracovní síly, kterou průmysl potřebuje. Evropský průmysl má pro tento úkol ideální podmínky: celosvětově zaujímá Evropa vedoucí postavení v mnoha strategických odvětvích, k nimž patří automobilový průmysl, letectví, inženýrství, kosmický průmysl, chemický a farmaceutický průmysl. Průmysl stále představuje čtyři pětiny vývozu, přičemž 80 % celoevropského vývozu a soukromých investic do výzkumu a vývoje pochází ze zpracovatelského průmyslu. Pokud se podaří obnovit důvěru investorů a tím získat nové investice, může evropský průmysl podávat lepší výsledky a začít znovu růst. Uskutečnit revoluci V zájmu uskutečnění nové průmyslové revoluce se Unie zaměřuje na stimulaci průmyslových odvětví, zlepšení přístupu k financím, podporu malých a středních podniků a upevnění práv spotřebitelů. ZLEPŠIT PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ A PODPOROVAT MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Podniky v EU dnes čelí úvěrové krizi, která se pravděpodobně ještě zhorší, až banky provedou restrukturalizaci a zbaví se špatných aktiv. Komise proto zkoumá možnosti, jak zlepšit financování, zejména pro malé a střední podniky. Nové financování bude poskytovat Evropská investiční banka (EIB). Kromě toho Komise navrhuje poskytnout v období v rámci programu COSME 1,4 miliardy eur v dluhových a kapitálových nástrojích na podporu MSP. POSÍLIT POSTAVENÍ SPOTŘEBITELŮ A PODPOŘIT TAK PRŮMYSLOVÉ INOVACE Rozvoj průmyslových inovací mohou popohnat i spotřebitelé. Pokud např. provozovatelé autokarové dopravy požádají výrobce vozidel, aby na střechy autobusů umístili solární panely, mohl by průmysl vyrábět takové vozy v širším měřítku a za nižší cenu. Další informace XX Přehled průmyslové politiky EU: XX Evropa 2020 Strategie EU v oblasti růstu: XX Finanční prostředky EU pro malé a střední podniky: XX Síť Enterprise Europe Network: XX Evropská kosmická agentura: XX Evropská agentura pro chemické látky: XX Máte dotazy týkající se EU? Obraťte se na službu Europe Direct: ISBN doi: /69548

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Problémy s plněním nařízení REACH

Problémy s plněním nařízení REACH Problémy s plněním nařízení REACH Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Praha 6. května 2010 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Plnění požadavků nařízení REACH Plnění prvních požadavků přináší

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více