Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku a průmysl svoji silnou stránku. Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař pro průmysl a podnikání

2 OBSAH Proč Evropa potřebuje průmyslovou politiku... 3 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která vysvětluje, čemu se EU v různých oblastech věnuje a jakého pokroku zatím dosáhla. Přehled doposud vydaných publikací najdete na této internetové stránce: Jak EU vytváří a řídí průmyslovou politiku... 5 Jak EU podporuje malé podniky... 8 Jak EU podporuje klíčová průmyslová odvětví Perspektivy: vedoucí postavení v nové průmyslové revoluci Další informace Jak funguje Evropská unie Evropa 2020 evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální oblast Migrace a azyl Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Rozvoj a spolupráce Rybolov a námořní záležitosti Spotřebitelé Spravedlnost, občanství, základní práva Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostřed Politiky Evropské unie: Podniky Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Publikace 1049 Brusel BELGIE Rukopis dokončen v březnu 2013 Obálka a obrázek na straně 2: Dynamic Graphics/ Jupiterimages 16 s ,7 cm ISBN doi: /69548 Lucembursko: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013 Evropská unie, 2013 Reprodukce je povolena. V případě použití nebo reprodukce samotných fotografií je nutné žádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.

3 P O D N I K Y 3 Proč Evropa potřebuje průmyslovou politiku Z hospodářské krize se Evropa vzpamatovává poměrně pomalu a těžce. Od počátku se především snaží zlepšit stav veřejných financí a posílit evropský finanční systém. I když jsou tyto otázky stále důležité, je pro hospodářské oživení zásadní posílit reálnou ekonomiku, tzn. průmyslové podniky a další firmy dodávající konkrétní zboží a služby. Kromě toho bude s ohledem na globalizaci a rostoucí konkurenci z rozvíjejících se zemí dlouhodobá hospodářská prosperita Evropy záviset na tom, jak silná bude naše průmyslová základna: naše hospodářství se nemůže opírat pouze o sektor služeb a bankovnictví. EU zaujímá ve světě vedoucí pozici v oblasti energetické účinnosti a zahraničních investic. Nicméně produktivita průmyslu je v jednotlivých zemích EU značně nevyvážená. Naštěstí je průmysl EU v řadě oborů technologicky na špičce a skýtá v sobě velký potenciál hospodářského růstu. To je cíl, který evropská průmyslová politika sleduje. Průmysl je motorem růstu v Evropě. Evropa 2020 a průmyslová politika Vedle nutnosti vytvořit nová pracovní místa a zvýšit naši konkurenceschopnost, se musíme vypořádat i s problémy stárnutí populace v Evropě a růstu světové populace, se zvyšováním poptávky po surovinách a dodávkách energie, s potřebou reagovat na změny klimatu, chránit ekosystémy a uskutečnit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Na tyto výzvy nabízí řešení řada nových technologií. V dnešní době je jich navíc tolik, že se dá již mluvit o nové průmyslové revoluci. Právě uskutečnění nové průmyslové revoluce je základním cílem strategie Evropa 2020, unijní strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Dvě ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 se týkají průmyslu: Průmyslová politika pro éru globalizace, v jejímž rámci se mají zlepšit podmínky pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky (MSP) a podporovat rozvoj silné a udržitelné průmyslové základny, která bude schopná konkurovat v celosvětovém měřítku. Unie inovací : jejím cílem je zlepšit podnikatelské prostředí a možnosti financování výzkumu a inovací, aby na základě inovativních myšlenek vznikly skutečné výrobky a služby, jež budou zdrojem růstu a pracovních míst. V roce 2012 Evropská komise modernizovala svou stěžejní iniciativu v oblasti průmyslové politiky Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu, aby se mohlo z této nové průmyslové revoluce vytěžit co nejvíce. Úkolem iniciativy je povzbudit inovace v průmyslu a posílit reálnou ekonomiku. Součástí iniciativy je i snaha zapojit podniky v zemích mimo EU do vzájemně prospěšných vztahů s Unií důležitou součástí politiky EU je pomoci evropským podnikům nalézt nové trhy a zvýšit jejich konkurenceschopnost, tzn. jejich schopnost úspěšně konkurovat na světových trzích. istockphoto.com/tate Carlson

4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 4 istockphoto.com/acilo o konkurenceschopnosti a pololetní zprávě o skladbě průmyslu. Mají-li být zaručena budoucí pracovní místa a vyhlídky na růst, je nanejvýš důležité podmínky pro podnikání v EU neustále zlepšovat. To vyžaduje součinnost opatření na úrovni EU a členských států. MSP a podnikání: základ hospodářského růstu Pro prosperitu EU je zásadní její vedoucí postavení v automobilovém průmyslu. Cílem EU v oblasti průmyslu a inovací do roku 2020 je upevnit průmyslovou základnu EU zvýšením její konkurenceschopnosti, podporovat přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, pomáhat při rozvoji inovací, díky nimž je možné vytvářet nové zdroje hospodářského růstu a uspokojovat potřeby společnosti, podporovat zakládání a rozvoj malých a středních podniků a prosazovat podnikatelskou kulturu, zajišťovat otevřenost vnitřního trhu se zbožím. Potřeba opatření na úrovni EU Opatření na úrovni EU jsou nutná k zajištění transparentního a spravedlivého prostředí na jednotném trhu se zbožím a službami. Na mezinárodní úrovni zastupuje evropské zájmy Evropská komise, která se otevíráním trhů a další liberalizací obchodu stará o to, aby podniky z EU mohly soutěžit za rovných podmínek na světových trzích. Komise kromě toho sleduje konkurenceschopnost 40 průmyslových odvětví a průmyslu EU jako celku a zveřejňuje svá zjištění ve výroční zprávě Zvláštní pozornost je věnována potřebám malých a středních podniků (MSP). Podpora MSP a propagace podnikání jsou pro hospodářské oživení klíčové. Malé a střední podniky (23 milionů) představují 98 % podniků v Evropě. Poskytují 67 % pracovních míst a vytvářejí 85 % nových pracovních příležitostí. Existuje celá škála podpůrných nástrojů, které těmto podnikům pomáhají zvládat správní a právní požadavky a formality, podporují jejich přeshraniční činnost a usnadňují jim přístup k financím a dalším obchodním příležitostem. MSP JSOU ZÁKLADEM HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU Počet podniků (v tisících) Střední podniky 219 Malé podniky Mikropodniky Počet zaměstnaných osob (v milionech) Velké podniky 43,3 Střední podniky 22,0 Mikropodniky 38,9 Přidaná hodnota (v miliardách eur) Velké podniky Střední podniky Zdroj: Evropská komise. Velké podniky 43 Malé podniky 26,6 Mikropodniky Malé podniky Převážnou většinu malých podniků představují mikropodniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo roční bilanční suma nepřesahuje 2 miliony eur. Zaměstnanost je mezi jednotlivé podniky rozložena rovnoměrně, přestože malé a střední podniky představují dvě třetiny všech pracovních míst v EU. Malé a střední podniky tvoří více než polovinu hodnoty vytvořené v ekonomice EU.

5 P O D N I K Y 5 Jak EU vytváří a řídí průmyslovou politiku Pro ekonomický blahobyt v Evropě je zásadní silný, konkurenceschopný a rozmanitý zpracovatelský průmysl. Zpracovatelský průmysl a související obchodní služby představují více než 50 % zaměstnanosti v soukromém sektoru, 75 % vývozu a 80 % soukromého výzkumu a vývoje v EU. Kromě toho se podniky EU čím dál více integrují do globálních hodnotových řetězců. Maximalizaci domácího podílu vývozu proto lze považovat za důležitou hnací sílu konkurenceschopnosti průmyslu. Podle údajů za rok 2009 se přibližně 87 % hodnoty unijního vývozu v EU i vyrábí. Průmyslová politika zahrnuje opatření na podporu inovací, internacionalizace podniků a posílení jednotného trhu s produkty a službami. Opatření EU na podporu inovací Evropská komise formuluje, ovlivňuje a případně realizuje politiky a programy, jejichž cílem je zvýšit inovační schopnost Evropy. Patří k nim například: Srovnávací přehled Unie inovací, který porovnává všech 27 členských států EU z hlediska jejich inovační výkonnosti a výzkumných a inovačních systémů. Síť sociální inovace pro Evropu, která podporuje vznik nových myšlenek, jež naplňují společenské potřeby a současně vytvářejí nové sociální vztahy nebo příležitosti spolupráce. Evropský výbor předních představitelů v oblasti designu, jenž plní poradenskou funkci ohledně širšího využívání inteligentních konstrukčních řešení k vývoji produktů s vysokou hodnotou a k účinnějšímu využívání zdrojů. Monitorování inovací v regionech (RIM), které poskytuje informace o regionálních inovačních politikách 20 členských států EU. Ekologické inovace v oblastech, jako je nakládání s odpady, recyklace a obnovitelné zdroje energie, které v Evropě zaměstnávají přibližně 3,4 milionu lidí a dosahují obratu ve výši 227 miliard eur. Mezi dalšími iniciativami lze jmenovat podporu průmyslových a spotřebních produktů, které se vyrábějí z obnovitelných biologických surovin (např. z rostlin a stromů). Komise za tímto účelem vytvořila ad hoc poradní skupinu pro bioprodukty. Komise kromě toho spravuje několik programů podporujících spolupráci v oblasti výzkumu a inovací, které poskytují zřetelnou přidanou hodnotu inovačnímu cyklu v EU, podnikům a vědecké obci. V současné době probíhá realizace sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj (FP7) s celkovým rozpočtem více než 50 miliard eur a rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Na sedmý rámcový program naváže od roku 2014 program Horizont 2020, který se zaměří na výzkum a inovace. Internacionalizace podniků v EU Aby evropské podniky mohly úspěšně konkurovat na světových trzích za spravedlivých podmínek, stará se Komise o zlepšení přístupu na trhy a sleduje a podporuje mezinárodní obchodní systém založený na mnohostranném i dvoustranném obchodu. Například oznamovací postup v rámci dohody Světové obchodní organizace (WTO) o technických překážkách obchodu Komisi umožňuje, aby sledovala, jaké návrhy požadavků na výrobky předkládají jednotliví obchodní partneři, a zasáhla v případě, že by tyto požadavky vytvořily neopodstatněné překážky obchodu. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Komise s členskými státy spolupracuje na zlepšení podnikatelského prostředí, odstranění překážek obchodu a investicím a podporování společných předpisů týkajících se výrobků. V rámci evropské politiky sousedství (EPS) se Komise snaží upevnit hospodářské vztahy se státy ve svém okolí. Vyjednává dohody o posuzování shody, které sbližují technické předpisy a normy EU a předpisy partnerských zemí mimo EU, a tím usnadňují volný pohyb průmyslových výrobků. Technické předpisy mají velký vliv na uvedení zboží na trh v zemích mimo EU. V zájmu podpory vývozu Unie podporuje spolupráci se svými důležitými zahraničními obchodními partnery s cílem technické předpisy harmonizovat nebo zajistit jejich slučitelnost nebo vzájemné uznávání výsledků zkoušek a posuzování shody.

6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 6 evropské podniky na zásadní význam práv duševního vlastnictví upozorňovat a pomáhá posuzovat dopad a účinnost jejich využívání. Byla také vytvořena asistenční služba, která malé a střední podniky informuje o otázkách práv duševního vlastnictví ve třetích zemích (např. v Číně). Služba poskytuje individualizované poradenství, které respektuje zásadu důvěrnosti. Jednotný trh se zbožím Evropská unie Existence jednotného trhu se zbožím je významným předpokladem pro blahobyt v EU. NASLOUCHAT ZAINTERESOVANÝM STRANÁM NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI Aby Komise mohla poskytovat poradenství ohledně hlavních obchodních partnerství, navázala vztahy s průmyslovými federacemi a některými specifickými subjekty, jako jsou například transatlantický obchodní dialog, transatlantický spotřebitelský dialog, obchodní jednání u kulatého stolu mezi EU a Japonskem a kulatý stůl představitelů průmyslu EU a Ruska. PODPORA MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V globalizovaném světě musí být malé a střední podniky neustále schopny konkurovat podnikům z rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik. Navíc existuje spojitost mezi internacionalizací malých a středních podniků a jejich rozvojem. Strategie Komise Malé podniky, velký svět si klade za cíl vnést do evropské ekonomiky novou dynamiku tím, že pomáhá malým a středním podnikům rozšířit jejich působnost mimo území EU. Jednotný nebo vnitřní trh se zbožím představuje pro EU jednu z nejdůležitějších priorit. Zajišťuje firmám rovné podmínky, podněcuje hospodářskou soutěž a spotřebitelům nabízí větší transparentnost. Tím, že je možno snadno nakupovat a prodávat výrobky kdekoli v EU, se také zvyšuje efektivita a stimuluje hospodářský růst. Aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování obchodu mezi zeměmi EU, byla do smluv o EU zakotvena zásada volného pohybu zboží. OCHRANA JEDNOTNÉHO TRHU: ÚLOHA KOMISE Hlavním cílem Komise je zajistit lepší fungování jednotného trhu. Proto odstraňuje stávající překážky obchodu a zamezuje vzniku nových. Zajišťuje rovné podmínky pro všechny a snaží se, aby vnitrostátní právní předpisy poskytovaly informace a právní jistotu, kterou firmy potřebují. Komise může zahájit právní řízení proti kterékoli zemi EU, která by přijala nebo naopak nezrušila pravidla či správní postupy, jež porušují právo EU. Také se může rozhodnout, že navrhne celoevropskou harmonizaci těchto pravidel. Zamezit překážkám obchodu je nesmírně důležité především pro malé a střední podniky, neboť často nabízejí vysoce specializované produkty, po nichž je na trhu poptávka. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNĚJŠÍCH VÝROBKŮ Jednotný trh s výrobky je utvářen harmonizovanými pravidly, která umožňují jejich prodej a koupi kdekoli v EU. Evropské předpisy se zaměřují hlavně na bezpečnost výrobků a často vyžadují zkoušky spolehlivosti výrobku. Například označení CE značkou výrobku prokazuje, že odpovídá požadavkům právních předpisů EU. Označení je povinné např. u zdravotnických prostředků, elektroniky a hraček. Evropské právní předpisy o odpovědnosti za vady chrání spotřebitele před kazovými výrobky a dávají jim možnost požádat o odškodné v případě vzniku škody. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Vedle zavádění právních předpisů EU týkajících se práv duševního vlastnictví (IPR) se Komise také snaží

7 P O D N I K Y 7 Inteligentní regulace Zatímco stávající regulační rámec podporuje bezproblémové fungování jednotného trhu, Komise si je vědoma toho, že právní úpravu řady oblastí je třeba neustále zlepšovat. Cílem pravidel inteligentního vnitřního trhu je: systematicky vyhodnocovat přínosy a náklady stávajících právních předpisů ( kontrola účelnosti ), zlepšit konzultace se zúčastněnými stranami, zlepšit kvalitu posuzování dopadu, zjednodušit právní předpisy EU a snížit administrativní zátěž, zlepšit začleňování právních předpisů EU do legislativy jednotlivých členských států, a posléze jejich provádění a prosazování. KONTROLA NOVÝCH PRAVIDEL PODLE ODVĚTVÍ PRŮMYSLU Zdraví/zdravotnictví Internetové služby Domácí a rekreační zařízení Zdroj: Evropská komise Léčiva a kosmetické přípravky Energie, minerály, dřevo 515 Zboží a výrobky Díky oznamovacímu postupu EU se daří odstraňovat překážky obchodu. Země EU mají povinnost oznámit Evropské komisi tvorbu nových pravidel pro výrobky. Od roku 1984 bylo ověřeno na předloh nařízení, aby se zajistilo, že jsou v souladu s pravidly jednotného trhu. 626 Životní prostředí 712 Chemické látky Stavebnictví Strojnictví Doprava Telekomunikace Zemědělství, rybolov a potraviny Zabránit překážkám obchodu na jednotném trhu dříve, než vzniknou Vnitrostátní právní předpisy mohou v některých případech podnikům prodej výrobků v jiných členských státech komplikovat. Postup pro sdělování podle práva EU proto členským státům ukládá povinnost informovat Evropskou komisi a ostatní členské státy o návrzích technických předpisů týkajících se výrobků ještě před tím, než se stanou právně závaznými. Během tříměsíční odkladné lhůty členské státy a Komise zjišťují, zda navrhované nařízení nevytváří překážky obchodu. Od roku 1984 bylo takto prověřeno více než předloh nařízení, aby se zajistilo, že nebudou blokovat obchodování na vnitřním trhu. Přínos norem Firmy vyrábějící mobilní telefony nebo software se každý den předhánějí v tom, kdo bude nejlépe splňovat normy, což potvrzuje význam norem v prostředí mezinárodní konkurence. Není pochyb o tom, že dobrá norma může spotřebitelům usnadnit život, podpořit udržitelný rozvoj a posílit vedoucí postavení Evropy v oblasti technologií na světových trzích. Normy jsou soubory technických a jakostních kriterií pro výrobky, služby a výrobní postupy. Jejich dodržování je dobrovolné, nabízí však mnoho výhod. Normy jednak pomáhají podnikům spolupracovat, jednak spotřebitelům usnadňují život a šetří jim peníze. Společné normy v Evropské unii jsou důležité pro fungování jednotného trhu, Jejich vytvářením se zabývají evropské normalizační orgány (ENO). Evropské normy nahrazují normy členských států, jež bývají často protichůdné a mohou vytvářet technické překážky pro vstup na trh. Evropská komise pravidelně orgány ENO pověřuje, aby vypracovaly nové normy. Vypracovat novou evropskou normu však často trvá několik let a některé takto vytvořené normy pak za rychle se vyvíjejícími technologiemi příliš zaostávají. Některá odvětví navíc nechtějí být normami svázána. Komise se zasazuje o zavedení většího množství mezinárodních norem, jež by byly používány po celém světě v těch hospodářských sektorech, ve kterých je Evropa světovou špičkou. I nadále pak bude prosazovat sbližování s mezinárodními normami a využívání dobrovolných norem v právním prostředí. K rychlejšímu přijímání norem Komise rovněž využívá pomoci spotřebitelů, malých podniků, sociálních organizací a organizací v oblasti životního prostředí.

8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 8 Jak EU podporuje malé podniky Vzhledem k tomu, že malé a středními podniky představují 98 % všech podniků a 67 % pracovních míst v EU, jsou hlavní hnací silou hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Evropská komise proto podporuje úspěšné podnikání a zlepšuje podmínky pro působení malých a středních podniků. Iniciativa Small Business Act Iniciativa Small Business Act je politickou koncepcí EU zaměřenou na malé a střední podniky. Jádrem iniciativy je zásada zelenou malým a středním podnikům. Ta staví MSP do popředí tvorby politik a pomáhá zajistit, aby právní předpisy nebyly pro podniky další zátěží. Proto byl zaveden test dopadů na malé a střední podniky, při němž se ověřuje, zda budou mít nové politiky a právní předpisy EU dopad na MSP. V květnu 2011 byla zřízena síť zmocněnců pro malé a střední podniky, jejímž úkolem je zajistit, aby politiky na vnitrostátní, regionální a místní úrovni více zohledňovaly potřeby MSP. Snazší přístup malých a středních podniků k financování Hlavní prioritou je rovněž usnadnit malým a středním podnikům přístup k financování. Evropa jim dává k dispozici vyvážený soubor možností financování: strukturální fondy, programy na podporu výzkumu a inovací, mikrofinancování Progress a poskytování úvěrů od Evropské investiční banky. Do poloviny roku 2012 využilo více než MSP finančních nástrojů rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). V letech poskytla Evropská investiční banka více než 210 tisícům malých a středních podniků půjčky ve výši zhruba 40 miliard eur. Od roku 2014 budou moci MSP čerpat další podporu z Programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME). Podnikání mimo EU: Hospodářský růst jako mise V dnešním globalizovaném světě musí být malé a střední podniky neustále schopny konkurovat podnikům z rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik. Navíc existuje spojitost mezi internacionalizací malých a středních podniků a jejich rozvojem. Strategie Komise Malé podniky, velký svět si klade za cíl vnést do evropské ekonomiky novou dynamiku tím, že pomáhá malým a středním podnikům rozšířit jejich působnost mimo území EU. Komise podporuje internacionalizaci MSP pořádáním tzv. služebních cest podporujících hospodářský růst. Ty mají přispívat k uzavírání dohod mezi podniky CO STOJÍ V CESTĚ TĚM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ V EU STÁT PODNIKATELEM? Průzkum veřejného mínění ve 27 zemích EU k otázce: S tímto tvrzením rozhodně souhlasíte, souhlasíte, nesouhlasíte, důrazně nesouhlasíte? Zahájit vlastní podnikání je obtížné kvůli nedostatku dostupné finanční podpory. Zahájit vlastní podnikání je obtížné kvůli složitým administrativním postupům. Je obtížné získat dostatek informací o tom, jak založit podnik Lidé, kteří založili vlastní podnik a posléze zkrachovali, by měli dostat druhou šanci Člověk by neměl začít podnikat, pokud hrozí riziko, že zkrachuje Rozhodně souhlasím Souhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Nevím/Neuvedeno Hlavními překážkami v zakládání podniků v Evropě je nedostatek financování a složité administrativní postupy. Zdroj: Bleskový průzkum Eurobarometru č. 283.

9 P O D N I K Y 9 a napomáhat při pořádaní akcí, které zprostředkovávají navazování kontaktů mezi Evropskou platformou spolupráce mezi klastry a partnerskými organizacemi např. z Japonska, Brazílie, Indie a Tuniska. Komise rovněž v Evropě vytvořila síť Enterprise Europe Network (podpora v podnikání a inovacích pro MSP) a rozšířila ji do Asie, severní Afriky a Ameriky. Síť seznamuje MSP s právními předpisy EU a prostřednictvím 600 regionálních partnerů poskytuje podpůrné programy a internacionalizační služby v 54 zemích světa. Pomáhá MSP zajistit financování a poskytuje obchodní a technické posudky i poradenské služby v oblasti práv duševního vlastnictví. Podpora podnikání Evropa potřebuje více podnikatelů Politika EU se zaměřuje na propagaci podnikání. Ačkoli v současné době podniká pouze 10 % evropských občanů, o podnikání by jich mělo zájem 45 %. V zájmu uvolnění tohoto obrovského potenciálu pro růst a zaměstnanost vytvořila Komise řadu iniciativ. Klastry a podnikatelské sítě: Klastry jsou skupiny specializovaných podniků a dalších podpůrných aktérů v určité lokalitě, které úzce spolupracují. Jedná se například o organizace, regionální iniciativy a další formy obchodních sítí. Příkladem takového klastru je Aerospace Valley se sídlem v Toulouse ve Francii, který především proslavily konstrukce, vývoj a výroba letadel Airbus. Klastry urychlují vznik nových průmyslových odvětví. EU se podílí na několika činnostech, jejichž cílem je zlepšit normy a transparentnost klastrů, zejména prostřednictvím Evropské platformy spolupráce mezi klastry, iniciativy European Cluster Excellence a evropského inovačního centra pro oblast služeb. Vzdělávání v oblasti podnikání: Ve většině evropských zemí nachází vzdělávání podnikatelů stále větší podporu. Komise navíc začala jako další podnět pořádat Evropský týden malých a středních podniků. Jedná se o kampaň na podporu podnikání v celé Evropě, která podnikatele informuje o dostupné podpoře. Další konkrétní iniciativou je Erasmus pro mladé podnikatele, výměnný program, který umožňuje podnikatelům učit se od zkušenějších kolegů v jiných zemích EU. Více žen v podnikání: Evropa má obecně nedostatek podnikatelů. U podnikatelek to platí dvojnásob. V roce 2012 pouze 30 % podnikatelů v Evropě byly ženy. Komise zřídila evropskou síť vyslankyň v podnikání, která by měla ženy do podnikání přilákat. Na 270 podnikatelek této skupiny má být inspirací pro další ženy, které by si chtěly podnikání zkusit. Ženy jsou nevyužitým podnikatelským talentem a potenciálem Evropy. istockphoto.com/jacob Wackerhausen

10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 10 Jak EU podporuje klíčová průmyslová odvětví Inovace: hnací síla růstu a zaměstnanosti EU poskytuje přímou finanční podporu pro tvůrce inovací, např. podniky a výzkumné instituty, prostřednictvím těchto programů financování: Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), který bude brzy nahrazen programem COSME, a operační programy evropských strukturálních fondů. Inovace vyžadují interakci a spolupráci mnoha aktérů: tvůrců inovací, podniků, výzkumných center, inovačních a rozvojových agentur, center pro přenos technologií, vzdělávacích a školících institucí, investorů atd. EU podněcuje k tomu, aby k těmto interakcím docházelo v rámci regionálních a klastrových iniciativ. Předávání vědomostí a spolupráci mezi členskými státy a regiony EU podporuje Komise sponzorováním některých iniciativ, např. projektu Europe Innova, jenž rozvíjí a testuje nové nástroje podporující inovace, či iniciativy PRO INNO Europe, jejímž cílem je předávat osvědčené postupy a přispět k rozvoji nových, propracovanějších politik inovací. Suroviny mízou evropského průmyslu Obrat ve výši miliard eur a 30 milionů pracovních míst v EU závisí na nepřetržitém přístupu k surovinám. Ty pro evropský průmysl představují životodárnou mízu. Kromě toho mají také zásadní význam pro vývoj moderních technologií šetrných k životnímu prostředí, například elektromobilů a fotovoltaických článků. Evropská komise prosazuje přístup založený na třech pilířích: zajištění regulérních a udržitelných dodávek surovin z mezinárodních trhů; podpora udržitelných dodávek surovin v rámci EU; zvýšení účinnosti zdrojů a prosazování recyklace. JSOU EVROPANÉ INOVATIVNÍ? Spojené státy Japonsko Jižní Korea Klíčové základní technologie Hnací silou hospodářského a technologického rozvoje jsou klíčové základní technologie (KET), např. nanotechnologie, mikroelektronika a nanoelektronika včetně polovodičů, pokročilé materiály, biotechnologie a fotonika. Evropská komise provádí strategii na zvýšení průmyslové výroby produktů založených na klíčových technologiích v Evropě. Cílem je, aby Evropa udržela krok se svými hlavními mezinárodními konkurenty, aby došlo k obnovení hospodářského růstu v Evropě, byla vytvářena nová pracovní místa v průmyslu a zároveň nalezena řešení současných společenských problémů. Evropská unie Kanada Austrálie Rusko Čína Indie Brazílie Jižní Afrika Zdroj: Evropská komise. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Pětiletý index různých ukazatelů inovativnosti jednotlivých zemí. Ukazatele zahrnují například úroveň výzkumu, vzdělávání, počet nových patentů, počet inovativních malých a středních podniků apod. Vyšší hodnota indexu znamená větší inovativnost.

11 P O D N I K Y 11 istockphoto.com/alexander Raths Inovace: zdroj růstu a zaměstnanosti. Nové technologie kromě toho umožní těžbu surovin z hlubších ložisek, či v hůře dosažitelných oblastech a drsnějších podmínkách. Komise podporuje cílené inovační a výzkumné úsilí, převratné technologie a multidisciplinární přístup, jakož i opatření na straně poptávky (např. prostřednictvím norem, veřejných zakázek a regulačních opatření). Například evropské inovační partnerství v oblasti surovin sdružuje kapitál a lidské zdroje ve snaze zlepšit průzkum, těžbu a zpracování surovin v Evropě. Příkladem takového partnerství je prohlášení o záměru mezi EU a Grónskem o průzkumu a těžbě nerostných surovin. Strategické potřeby EU a surovinový potenciál Grónska Grónsko má: významný potenciál pro šest ze 14 prvků na seznamu kritických surovin EU (niob, kovy ze skupiny platiny, vzácných zemin a tantal) a mírný potenciál pro tři z těchto prvků, vysoký počet potenciálních ložisek prvků vzácných zemin, podíl 3,4 9,2 % globálních zdrojů prvků vzácných zemin (tj. zhruba 4,89 12 milionů tun).

12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 12 istockphoto.com/ivan Rubanov Přístup k surovinám a jiným vzácným zeminám je zásadní pro pokračující úspěch evropského průmyslu. Světově nejpropracovanější předpisy týkající se chemických látek Chemický a gumárenský průmysl a průmysl plastů patří mezi největší a nejdynamičtější průmyslová odvětví v EU. Společně vytvářejí kolem 3,2 milionu pracovních míst ve více než podniků a představují přibližně 30 % světového prodeje chemických látek. Registrací, hodnocením, povolováním a omezením chemických látek se od roku 2007 zabývá nařízení REACH. Na jeho základě musí výrobci a dovozci chemických látek hodnotit a řídit rizika spojená s určitými chemickými látkami a poskytovat uživatelům příslušné bezpečnostní informace. Jeho systém klasifikace určuje chemické látky, které jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí, a stanoví informace, které musí být uvedeny na etiketách chemických výrobků určených pro pracovníky i spotřebitele. Nové právní předpisy o klasifikaci, označování a balení chemických látek (předpisy CLP) přizpůsobily od roku 2011 systém klasifikace EU globálně harmonizovanému systému OSN. Stejná nebezpečí jsou díky tomu popsána a označována týmž způsobem po celém světě. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zřízená v červnu 2007 odpovídá za řízení právních předpisů REACH a CLP a za poskytování vědeckého poradenství k otázkám souvisejícím s bezpečnostními a socioekonomickými aspekty používání chemických látek. Chemický průmysl hraje klíčovou roli, pokud jde o inovační materiály a technologická řešení, které mají dopad na celkovou konkurenceschopnost evropského průmyslu. EU se proto snaží podporovat mezinárodní konkurenceschopnost svého chemického průmyslu a zajistit jeho větší udržitelnost. Vesmír: vize moderního světa Většina důležitých služeb, které považujeme v moderním světě za samozřejmé, je založena na technologiích vytvořených v rámci objevování vesmíru od telekomunikací přes televizní vysílání, předpovědi počasí, až po světové finanční systémy. Obor vesmírných technologií může poskytnout i nástroje k řešení mnoha globálních problémů. Evropa proto potřebuje účinnou politiku pro oblast vesmíru, výzkum vesmíru a kosmický program, který Unii umožní, aby se ve strategických oblastech vyrovnala světovým lídrům na tomto vysoce konkurenčním trhu.

13 P O D N I K Y 13 Evropa vyváží prvotřídní vesmírné systémy pro obchodní a vědecké účely. Unie uznává, že k udržení její pozice musí být v kosmickém průmyslu zajištěna trvalá úroveň výzkumu nových technologií a jejich využívání. GALILEO: EVROPSKÝ GLOBÁLNÍ DRUŽICOVÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM Galileo je globální družicový navigační systém Evropské unie pod evropskou civilní kontrolou. Umožňuje uživatelům zjistit jejich přesnou polohu v čase a prostoru, stejně jako GPS, avšak s mnohem větší přesností a spolehlivostí. Odhaduje se, že asi 6 7 % evropského HDP, tzn. 800 miliard eur, se již používá na satelitní navigační aplikace. Kromě toho se současná hodnota světového trhu s produkty a službami globální družicové navigace odhaduje na 124 miliard eur ročně a očekává se, že by se do roku 2020 mohla zvýšit až na 244 miliard eur. Celkový hospodářský dopad Galilea v příštích 20 letech bude činit přibližně 90 miliard eur. Na oběžnou dráhu již bylo vypuštěno několik družic Galileo. Plně by pak systém měl začít fungovat v roce Evropská družicová navigace již dnes umožňuje bezpečnější přistávání letadel a pomáhá omezovat zpoždění letů, jejich odchýlení od trasy nebo zrušení. Určování polohy pomocí družicové navigace se od roku 2009 neustále zdokonaluje a informace získané díky této technologii můžete získat do vašeho počítače, i když nemáte možnost družicový signál přijímat. Díky opravě chyb způsobených faktory atmosférických poruch byla v roce 2012 zahájena zdokonalená služba pro pokrytí navigací. Tím by se zvýšila přesnost družicové navigace a podpořily by se závislé aplikace vyžadujících vysokou míru přesnosti. GMES: MONITOROVÁNÍ PLANETY V ZÁJMU CELOSVĚTOVÉ BEZPEČNOSTI Řízení přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti, sledování stavu oceánů, monitorování chemického složení naší atmosféry chceme-li mít na tyto oblasti vliv, potřebujeme přesné a včas poskytnuté informace. Evropská iniciativa pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES) poskytuje údaje, díky nimž lze řešit širokou škálu problémů a úkolů od změny klimatu až po ostrahu hranic. Díky rychlému sledování a mapování kapacit může GMES rovněž podporovat poskytování celosvětové pomoci v případě výskytu přírodních pohrom, průmyslových havárií nebo humanitárních krizí. Podle OECD by světový trh s údaji z pozorování Země mohl do roku 2017 vzrůst o 3 miliardy amerických dolarů ročně. Přínos GMES by měl až desetkrát převýšit jeho počáteční investiční náklady. Evropský globální družicový navigační systém Galileo bude podporovat mnoho hodnotných aplikací. Výzkum v oblasti bezpečnosti chránící naši společnost Cílem výzkumu v oblasti bezpečnosti je, aby Evropa svým občanům zajišťovala větší bezpečnost a byla odolná vůči vnějším faktorům. EU investuje do zlepšení ochrany naší infrastruktury a do posílení našeho bezpečnostního průmyslu. Automobilový průmysl: upevnění přední pozice Evropy EU je předním výrobce vozidel. Evropský automobilový průmysl je proto pro její prosperitu klíčový. Toto odvětví zaměstnává obrovské množství kvalifikovaných pracovníků a je důležitým zdrojem znalostí a inovací, vývozcem. Významnou měrou se podílí na HDP EU a je největším evropským soukromým investorem do oblasti výzkumu a vývoje. V posílení konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu je hlavním činitelem technická harmonizace, neboť zjednodušuje přístup na istockphoto.com/rafal Olechowski

14 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E 14 trhy a snižuje náklady na podnikání. V rámci EU mohou výrobci získat schválení typu vozidla v jednom členském státě, a poté ho prodávat na trhu v celé EU, aniž by ho musely podrobit dalším zkouškám. Na půdě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) usiluje Evropská komise o zavedení podobné technické harmonizace na celosvětové úrovni. Komise se zaměřuje na tyto priority: 1) Podporovat investice do vyspělých technologií a inovací pro ekologická vozidla provedením uceleného balíčku opatření, která mají za cíl řešit emise CO 2, znečišťující látky a snížení emisí hluku. 2) Zlepšit tržní podmínky posílením jednotného trhu na základě zdokonalení systému schvalování typu vozidla a zefektivnění finančních pobídek na ekologická vozidla a jednotného uplatňování zásad inteligentní regulace. Činnost Evropské komise v oblasti bezpečnosti motorových vozidel se týká bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Nedávno přijaté právní předpisy zavedly standardní bezpečnostní prvky, např. elektronické systémy kontroly stability u všech motorových vozidel, vyspělé systémy nouzového brzdění a systémy varování při vybočení z jízdního pruhu u těžkých nákladních vozidel. Automobily musí být nyní vybaveny systémy asistence při brzdění, které mají zabránit střetům s chodci a cyklisty, a zajistit, aby ke střetům, jimž nelze zabránit, alespoň docházelo při mnohem nižších rychlostech. Nové právní předpisy pro mopedy a motocykly dále navrhují standardní vybavení těchto vozidel pokročilými brzdnými systémy chránícími řidiče. Komise navrhla jednodušší pravidla pro registraci vozidel, která by podstatně usnadnila přeregistraci automobilu v jiné zemi EU. 3) Podporovat odvětví v jeho vstupu na světové trhy uzavíráním vyvážených obchodních dohod, prosazováním a rozvíjením dvoustranných dialogů s hlavními trhy třetích zemí a zintenzivněním práce na mezinárodní harmonizaci předpisů týkajících se vozidel. Harmonizace technických aspektů automobilů ze strany EU podporuje jednotný trh. istockphoto.com/chad Truemper

15 P O D N I K Y 15 Cestovní ruch: klíčové odvětví Odvětví cestovního ruchu v EU přímo vytváří více než 5 % HDP Unie. Působí v něm přibližně 1,8 milionu firem, které zaměstnávají asi 5,2 % z celkového počtu pracovních sil v EU (odhadem 9,7 milionu pracovních míst). Vezmou-li se v úvahu i související odvětví, podílí se cestovní ruch nepřímo na 12 % zaměstnanosti. Cílem EU je, aby Evropa zůstala i nadále přední světovou turistickou destinací. Za tímto účelem podporuje diverzifikaci a kvalitu nabízených služeb. Hlavní roli hrají inovace a udržitelnost, a to zejména u MSP. Program EU Calypso usnadňuje výměnné pobyty určitých cílových skupin mezi státy EU mimo hlavní sezónu (např. seniorů, tj. skupiny mající na trhu významný potenciál). Křižovatka Evropy je každoroční událost se zaměřením na kulturní turistiku zdůrazňující místa a trasy v Evropě, na nichž se setkávají různé kultury. Cílem je stimulovat nový druh cestovního ruchu. Iniciativa s názvem Evropské destinace nejvyšší kvality (EDEN) podporuje netradiční a udržitelné turistické destinace. Zahrnuje národní soutěže, v nichž vybírá turistické destinace nejvyšší kvality odpovídající tématu, které se každý rok mění. Komise zřídila inovativní spolupráci mezi Jižní Amerikou a Evropou na základě iniciativy turistů, která podporuje cestování mimo hlavní sezónu, využívá volné kapacity leteckých společností a hotelového ubytování. Ke zdůraznění kvality evropského cestovního ruchu navrhuje Evropská komise zavedení evropské značky kvality v oblasti cestovního ruchu, která by autorizovala stávající štítky na základě společných kritérií. Díky tomu by měli turisté možnost lépe porovnávat jednotlivé destinace. Cestovní ruch nepřímo vytváří více než 10 % HDP Evropské unie. V rychle se měnícím světovém hospodářství si musí Evropa udržet své postavení přední světové destinace. istockphoto.com/maridav

16 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Perspektivy: vedoucí postavení v nové průmyslové revoluci 16 NA CS-C Průmysl sehrává důležitou úlohu v podpoře udržitelného růstu, vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst a řešení společenských výzev, kterým čelíme. V 21. století důležitost průmyslu v Evropě poklesla. Tomuto propadu je nutné zabránit. Cílem EU je zvýšit do roku 2020 přínos průmyslu k růstu ze současných 15,6 % HDP EU na alespoň 20 %. Komise proto navrhuje řadu prioritních opatření na podporu investic do nových technologií, zlepšení podnikatelského prostředí, usnadnění přístupu na trhy a k financování, zejména pro MSP, a zajištění kvalifikace pracovní síly, kterou průmysl potřebuje. Evropský průmysl má pro tento úkol ideální podmínky: celosvětově zaujímá Evropa vedoucí postavení v mnoha strategických odvětvích, k nimž patří automobilový průmysl, letectví, inženýrství, kosmický průmysl, chemický a farmaceutický průmysl. Průmysl stále představuje čtyři pětiny vývozu, přičemž 80 % celoevropského vývozu a soukromých investic do výzkumu a vývoje pochází ze zpracovatelského průmyslu. Pokud se podaří obnovit důvěru investorů a tím získat nové investice, může evropský průmysl podávat lepší výsledky a začít znovu růst. Uskutečnit revoluci V zájmu uskutečnění nové průmyslové revoluce se Unie zaměřuje na stimulaci průmyslových odvětví, zlepšení přístupu k financím, podporu malých a středních podniků a upevnění práv spotřebitelů. ZLEPŠIT PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ A PODPOROVAT MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Podniky v EU dnes čelí úvěrové krizi, která se pravděpodobně ještě zhorší, až banky provedou restrukturalizaci a zbaví se špatných aktiv. Komise proto zkoumá možnosti, jak zlepšit financování, zejména pro malé a střední podniky. Nové financování bude poskytovat Evropská investiční banka (EIB). Kromě toho Komise navrhuje poskytnout v období v rámci programu COSME 1,4 miliardy eur v dluhových a kapitálových nástrojích na podporu MSP. POSÍLIT POSTAVENÍ SPOTŘEBITELŮ A PODPOŘIT TAK PRŮMYSLOVÉ INOVACE Rozvoj průmyslových inovací mohou popohnat i spotřebitelé. Pokud např. provozovatelé autokarové dopravy požádají výrobce vozidel, aby na střechy autobusů umístili solární panely, mohl by průmysl vyrábět takové vozy v širším měřítku a za nižší cenu. Další informace XX Přehled průmyslové politiky EU: XX Evropa 2020 Strategie EU v oblasti růstu: XX Finanční prostředky EU pro malé a střední podniky: XX Síť Enterprise Europe Network: XX Evropská kosmická agentura: XX Evropská agentura pro chemické látky: XX Máte dotazy týkající se EU? Obraťte se na službu Europe Direct: ISBN doi: /69548

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 PŘÍLOHA k TEXTŮM PŘIJATÝM na zasedání konaném ve čtvrtek 22. října 2009 Změny a pozměňovací návrhy k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Cast 1/1

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.7.2016 COM(2016) 438 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Program meziregionální spolupráce Interrer Europe

Program meziregionální spolupráce Interrer Europe European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies Program meziregionální spolupráce Interrer Europe 5. dubna 2016 Hradec Králové Geografické vymezení programu

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Peníze z Bruselu H2020. Petr Stryk, Ostrava,

Peníze z Bruselu H2020. Petr Stryk, Ostrava, Peníze z Bruselu H2020 Petr Stryk, Ostrava, 3.3.2015 Obsah dnešní prezentace Evropská podpora MSP - Co je H2020? Jak podporuje H2020 MSP? Mám nárok na podporu z H2020? Fast Track to Innovation SME instrument

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno Role inovačních systémů při rozvoji konkurenceschopných klastrů Ing. Luboš Lukasík Ředitel divize rozvoje podnikání Rozvoj MSP Hlavním problémem malých a středních

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Úvod a souvislosti. 1 Informace o vás. Dotazník konzultace. 1.1 Dotazník vyplňujete jako: *

Úvod a souvislosti. 1 Informace o vás. Dotazník konzultace. 1.1 Dotazník vyplňujete jako: * Silná evropská politika na podporu malých a středních podniků a podnikatelů v období 2015 2020 Veřejná konzultace týkající se iniciativy na podporu malých a středních podniků (tzv. iniciativy Small Business

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více