Empirická analýza vlivu kapitálové mobility na daňové zatížení v Evropské unii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Empirická analýza vlivu kapitálové mobility na daňové zatížení v Evropské unii"

Transkript

1 Empirická analýza vlivu kapitálové mobility na daňové zatížení v Evropské unii Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Ing. Svatopluk Kapounek Abstrakt Růst kapitálové mobility na jednotném trhu nutí členské státy snižovat jeho daňové zatížení tak, aby mohly nabídnut atraktivní daňové podmínky. Za předpokladu stabilní úrovně veřejných výdajů a příjmů státních rozpočtů může tato skutečnost vytvářet tlaky na příjmové stránky státních rozpočtů, neboť nižší výběr daně z kapitálu musí být kompenzován vyšším daňovým zatížením ostatních, především nemobilních faktorů, jako je práce. Cílem článku je statistické testování hypotézy, že růst kapitálové mobility vede k poklesu daňového zatížení kapitálu a dále testování hypotézy, že růst kapitálové mobility vede k růstu daňového zatížení práce. Klíčová slova Daňová soutěž, daňové zatížení, daň z kapitálu, veřejné výdaje, kapitálová mobilita, státní rozpočet. Abstrakt he increase in capital mobility force member states to decrease the tax burden on capital on the internal market, in order to offer attractive tax conditions. In situation, when public expenditures and budget revenues are considered to be stable, this can create a pressure on the revenue side of the budgets, for the decrease in capital tax yield has to be compensated with the decrease in the tax burden on other factors, mainly the immobile ones as labor. he aim of the paper is to demonstrate on empirical data the statistic test of hypothesis that the capital mobility increase leads to the decrease in the tax burden on capital and that the capital mobility increase leads to the increase in tax burden on labor. Key words ax competition, tax burden, capital taxation, public expenditures, capital mobility, state budget. JEL: H7, H87 1. Úvod V současné době existuje v oblasti přímého zdanění v Evropské unii 25 odlišných daňových systémů. ato skutečnost má stále významnější vliv na jednotný trh, a to zejména v souvislosti s růstem mobility kapitálu, jež se může operativně přesouvat do zemí s výhodnými daňovými podmínkami. Členské státy používají v soutěži o přilákání mobilních 1

2 faktorů daňovou politiku, což vede k tendenci snižovat daňové zatížení kapitálu. V případě, že dochází k poklesu daňového výnosu daní z kapitálu za předpokladu stejné úrovně veřejných výdajů, musí tento pokles členské státy kompenzovat zvýšením daňového zatížení jiných faktorů především nemobilních, jako je práce. ato skutečnost (často označovaná jako race to the bottom závod ke dnu) může v extrémním případě vést až k úplnému odstranění daně z kapitálu 1. Obavy ze závodu ve snižování daní z kapitálu se staly podnětem k příjímání opatření pro boj se škodlivou daňovou konkurencí 2 a to jak na poli OECD, tak v Evropské unii. OECD identifikovala faktory 3, které jsou typické pro tzv. škodlivé preferenční daňové režimy 4 a daňové ráje. Jedná se především o tzv. ring fencing situaci, kdy je preferenční daňový režim striktně oddělen od domácího trhu, domácí země před tímto režimem chrání svou ekonomiku (jedná se např. situaci, kdy režim explicitně, či implicitně vyjímá rezidenty z možnosti poskytování výhod, nebo kdy je např. zakázáno působit na domácím trhu společnostem, které požívají daňových výhod). Mezi další znaky, které identifikují škodlivou daňovou soutěž, patří velmi nízká či dokonce nulová efektivní sazba daně 5, nedostatek transparentnosti daňového systému a nedostatek efektivní výměny informací (zejména o poplatnících, kteří požívají výhod). Následně po identifikaci OECD navrhla opatření, jež by měla pomoci odstranit ustanovení, která vedou ke škodlivé daňové soutěži. Z těchto opatření vyšla při snaze omezovat škodlivou daňovou soutěž i Evropská komise. V roce 1997 přijala Evropská rada tzv. daňový balíček, který představuje soubor opatření pro boj se škodlivou daňovou konkurencí a dále opatření, jež by měla v rámci Evropských společenství podporovat daňovou koordinaci. Základem balíčku se stal Code of Conduct for Business axation tzv. smluvená pravidla pro zdaňování korporací, která zavazují členské státy nejen odstranit existující daňová ustanovení, jež zapříčiňují škodlivou daňovou soutěž, ale také upustit od budoucího zavádění ustanovení podobného charakteru. Další část daňového balíčku tvořil závazek přijmout opatření k dosažení vyššího stupně aproximace systémů zdaňování příjmů z úspor, který byl naplněn přijetím Směrnice č. 1 Viz např. Sinn, H-W. he Selection Principle and Market Failure in System Competition, Journal of Public Economics, vol. 8, no. 6, p Situace, kdy princip platební schopnosti nevede ekonomické subjekty k tomu, aby platily daně v zemi, ve které využívají veřejných služeb, naopak se snaží platit daně v daňové jurisdikci s nízkými sazbami a využívat veřejných služeb v daňové jurisdikci s vysokými sazbami, což vede nakonec ke zhoršení situace všech zemí. 3 Viz Harmful ax Competition An Emerging Global Issue, OECD, Režimy, které potenciálně mohou způsobovat škodlivou daňovou soutěž. 5 Efektivní sazba daně je odlišná od nominální sazby. Jedná se o sazbu daně, které daňový poplatník skutečně čelí, zahrnuje v sobě všechny odlišnosti jednotlivých daňových systémů, je proto tedy srovnatelnou veličinou. 2

3 2003/48/EC 6 o zdaňování příjmů z úspor ve formě úrokových plateb, která zavazuje členské státy k výměně informací o vyplacených úrokových příjmech. Poslední částí balíčku byla dohoda o odstranění srážkové daně z úrokových plateb a licenčních poplatků, která vyústila k přijetí Směrnice č.2003/49/ec 7 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států. Cílem příspěvku je ověření hypotézy, že růst kapitálové mobility vede k poklesu daňového zatížení kapitálu ve vybraných státech Evropské unie a dále ověření hypotézy, že růst kapitálové mobility vede k růstu daňového zatížení práce ve vybraných státech Evropské unie. Výsledky uvedené v příspěvku jsou součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU v Brně č. MSM s názvem "Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu", tématický směr "Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko - politická opatření vlády ČR v podmínkách integrovaného trhu". 2. eoretická východiska V teoretické rovině lze v přístupech k daňové soutěži nalézt dva základní proudy. První z nich zdůrazňuje úlohu tzv. daňové hry a snaží se odhadovat daňové reakční funkce, které ukazují, jak je daný stát závislý na daňové politice svých sousedů. Většina autorů v této oblasti došla k závěru, že vlády ve stanovování daňových sazeb reagují na změny v daňových sazbách svých sousedů, což je v souladu s teorií daňové soutěže. Jak uvádí Redoano (2003) daně z příjmu korporací ovlivňují především rozhodování firem o umístění investic, proto je rozhodnutí vlády o daňové sazbě vedeno snahou přilákat v rámci daňové soutěže daňové základy a nikoliv snahou o přilákání voličů, neboť těchto se daň z příjmu korporací dotýká jen okrajově. Altshuler (2002) a Goodspeed (2002) se zabývali empirickými odhady reakčních funkcí v oblasti sazby daně z příjmu korporací mezi členskými zeměmi OECD. Ve 6 Viz Nerudová, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Aspi, a.s., 2005, s. 236, ISBN Viz 6. 3

4 všech případech prokázali existenci kladného korelačního koeficientu tzn. že snížení daňové sazby sousední země bylo sledovanou zemí následováno. Devereux (2002), Lockwood (2002) a Redoano (2002) upozorňují, že každá země se při stanovovaní sazeb daně z příjmu právnických osob chová strategicky s ohledem na daňové sazby stanovené v sousedních státech. Autoři ovšem zdůrazňují i další skutečnost v daňové soutěži politiky a voliče. vůrci vládní politiky sledují daňové sazby okolních států, neboť v případě, že by stanovili vyšší daně než v sousedních srovnatelných zemích, riskovali by, že by ve volbách nemuseli být znovu zvoleni. Druhým přístupem, jež lze v teorii k daňové soutěži nalézt, je vliv kapitálové mobility na úroveň a strukturu daňových sazeb. V této oblasti autoři zdůrazňují negativní vliv kapitálové mobility na sazby daně z kapitálu a úroveň veřejných výdajů. Někteří autoři jako Garrett (2002) a Mitchell (2002) hovoří i o pozitivní vazbě mezi kapitálovou mobilitou a úrovní sazeb daní z kapitálu a veřejných výdajů, což je ovšem v rozporu s hypotézou o závodu ke dnu, která byla zmíněna výše. Východiskem teoretické argumentace zastánců pozitivního vztahu mezi mírou kapitálové mobility a úrovní veřejných výdajů je tzv. kompenzační teorie, která vychází z myšlenky, že ekonomická integrace (a s ní spojený růst mobility kapitálu) s sebou nese vedlejší efekty např. v podobě poklesu ekonomického růstu v určitých odvětví nebo vyšší volatility příjmů spotřebitele, což má za následek zvýšenou poptávku po veřejných výdajích, zejména v podobě sociálních programů. Zastánci kompenzační teorie jako Rodrik (1998) se domnívají, že vyšší daňové zatížení práce v důsledku růstu kapitálové mobility by poplatníkům mělo být kompenzováno v podobě zvláštních sociálních programů, které by byly financovány právě ze zvýšeného výběru tohoto typu daně. Bretschger (2002) a Hettich (2002) prokázali ve své studii na základě empirických dat existenci negativního vztahu mezi mírou otevřenosti ekonomiky a úrovní sazeb daní z kapitálu a veřejnými výdaji. Naopak mezi mírou otevřenosti ekonomiky a daňovým zatížením práce autoři identifikovali pozitivní vztah. Proces globalizace tedy má negativní vliv na sazby daně z kapitálu, což je v souladu s teorií daňové soutěže. Autoři článku formulací testovaných hypotéz zastávají druhý přístup k teorii o daňové soutěži snaží se nalézt empirický důkaz negativního vztahu mezi kapitálovou mobilitou a úrovní sazeb daně z kapitálu, a proto je formulována hypotéza, že růst kapitálové mobility vede k poklesu daňového zatížení kapitálu ve vybraných státech Evropské unie. Naopak mezi růstem kapitálové mobility a daňového zatížení práce se snaží nalézt pozitivní 4

5 vztah, což je formulováno v hypotéze, že růst kapitálové mobility vede ve vybraných státech Evropské unie k růstu daňového zatížení práce. 3. Materiál a metodika Data v podobě daňového zatížení jsou v analýze tvořena výběrem daně z kapitálu a daně z příjmů fyzických osob a domácností 8. Z důvodu odstranění vlivu výkonnosti ekonomiky jsou roční výběry daně vyjádřeny procentuelně ve vztahu k hrubému domácímu produktu (GDP). Mobilita kapitálu předpokládá vzájemnou závislost úspor a investic. Domácí úspory a investice jsou logicky spojeny s běžných účtem platební bilance. Lze napsat, že: CA Y ) P D G D D ( C + I + C S I, (1) kde CA je běžný účet platební bilance, Y je GDP, C soukromá a veřejná spotřeba a I investice. Mobilitu kapitálu lze pak vyjádřit vztahem: S D I Y D CA Y (2) Za ukazatel mobility kapitálu je tak zvolena absolutní hodnota běžného účtu platební bilance vůči GDP, jak uvádí např. Winner (2005). Autoři se domnívají, že deficity a přebytky na straně běžného účtu platební bilance jsou kompenzovány přílivem či odlivem kapitálu. Zvyšující se nerovnováha na běžném účtu platební bilance tak zvyšuje vlastní mobilitu kapitálu. Minimum 11 pozorování omezuje analýzu na vybrané státy Evropské unie, kterými jsou Francie, Itálie, Rakousko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie 9. Metodika empirické analýzy využívá korelační analýzy identifikující těsnost vzájemné závislosti. Doplňující regresní analýza pak poskytne závěry týkající se jednostranné kauzality, tedy závislosti výběru daně z kapitálu a výběru daně z příjmů fyzických osob a domácností na kapitálové mobilitě, přičemž kapitálová mobilita je nezávisle proměnnou. 8 Zdroj dat: databáze Eurostat 9 Zdroj dat: databáze Eurostat 5

6 Hypotézy o významnosti korelačního koeficientu a parametrů regresních modelů jsou testovány na 10% hladině významnosti. 4. Výsledky abulka 1: Korelační analýza, kapitálová mobilita a výběr daní z kapitálu Velká Francie Itálie Rakousko Slovinsko Švédsko Británie Korelační koeficient 0,0141-0,4891 0,5648 0,0199 0,0900-0,0651 P-value* 0,9635 0,0898 0,0703 0,9537 0,7925 0,7852 * p-value je nejnižší možná hladina významnosti, na které se zamítá hypotéza H 0 (o významnosti korelačního koeficientu) abulka 2: Korelační analýza, kapitálová mobilita a výběr daně z příjmů jednotlivců a domácností Velká Francie Itálie Rakousko Slovinsko Švédsko Británie Korelační koeficient 0,2472 0,1809-0,0718 0,7961-0,6276 0,0512 P-value 0,4156 0,5542 0,8338 0,0034 0,0387 0,8303 * p-value je nejnižší možná hladina významnosti, na které se zamítá hypotéza H 0 (o významnosti korelačního koeficientu) abulka 1 a 2 prezentují výsledky provedené korelační analýzy. V případě Itálie byla identifikována statisticky významná negativní závislost mezi kapitálovou mobilitou a daňovým zatížením kapitálu, tedy nebyla zamítnuta hypotéza, že růst kapitálové mobility vede k poklesu daňového zatížení kapitálu. Naopak v případě Rakouska byla identifikována pozitivní závislost mezi kapitálovou mobilitou a daňovým zatížením kapitálu. U ostatních zemí nebyla identifikována statisticky významná závislost. yto výsledky potvrzuje i regresní analýza. V případě Slovinska byla identifikována taktéž pozitivní závislost mezi kapitálovou mobilitou a daňovým zatížením práce na 10% hladině významnosti tedy nebyla zamítnuta druhá hypotéza, že růst mobility kapitálu vede k růstu daňového zatížení práce. ento závěr ale není možné zobecnit i pro ostatní země. Negativní vztah mezi kapitálovou mobilitou a daňovým zatížením práce byl identifikován v případě Švédska. V dalších zemích 6

7 nebyla prokázána statisticky významná závislost, což opět potvrdily i výsledky regresní analýzy. Výsledky provedené regresní analýzy u jednotlivých států jsou vedeny v následujících tabulkách 3 14: abulka 3: Kapitálová mobilita a výběr daně z kapitálu - Francie Intercept 0, , ,0282 0,0000 Slope 0, , , ,9635 abulka 4: Kapitálová mobilita a výběr daně z kapitálu - Itálie Intercept 0, , , ,0012 Slope -0, , ,8599 0,0898 abulka 5: Kapitálová mobilita a výběr daně z kapitálu - Rakousko Intercept 0, , ,4002 0,0000 Slope 0, , ,053 0,0703 abulka 6: Kapitálová mobilita a výběr daně z kapitálu - Slovinsko Intercept 0, , , ,0004 Slope 0, , , ,9537 7

8 abulka 7: Kapitálová mobilita a výběr daně z kapitálu - Švédsko Intercept 0, , , ,0000 Slope 0, , , ,7925 abulka 8: Kapitálová mobilita a výběr daně z kapitálu Velká Británie Intercept 0, , ,4005 0,0000 Slope -0, , , ,7852 abulka 9: Kapitálová mobilita a výběr daně z příjmu jednotlivců a domácností Francie Intercept 0, , ,2901 0,0000 Slope 0, , , ,4156 abulka 10: Kapitálová mobilita a výběr daně z příjmu jednotlivců a domácností Itálie Intercept 0, , ,3731 0,0000 Slope 0, , , ,5542 abulka 11: Kapitálová mobilita a výběr daně z příjmu jednotlivců a domácností Rakousko Intercept 0, , ,5546 0,0000 Slope -0, , , ,8338 8

9 abulka 12: Kapitálová mobilita a výběr daně z příjmu jednotlivců a domácností Slovinsko Intercept 0, , ,526 0,0000 Slope 0, , , ,0034 abulka 13: Kapitálová mobilita a výběr daně z příjmu jednotlivců a domácností Švédsko Intercept 0, , ,619 0,0000 Slope -0, , , ,0387 abulka 14: Kapitálová mobilita a výběr daně z příjmu jednotlivců a domácností V. Británie Intercept 0, , ,304 0,0000 Slope 0, , , , Diskuse a závěr Provedená empirická korelační a regresní analýza prokázala existenci pozitivní korelace mezi kapitálovou mobilitou a daňovým zatížením kapitálu v případě Rakouska, což je v souladu se závěry, které empiricky prokázali Garrett (2001) a Mitchell (2001), jež zdůvodňují pozitivní závislost existencí tzv. kompenzační teorie. Ekonomická integrace s sebou přináší vedlejší efekty např. v podobě poklesů určitých sektorů ekonomiky, což zvyšuje nároky na veřejné výdajové programy (tedy zvyšuje nároky na příjmovou stránku rozpočtů). Uvedený výsledek je ovšem v rozporu s hypotézou o závodu ke dnu 10 a dále je také v rozporu s teorií o daňových reakční funkcích, dle které vlády stanovují daňové sazby v reakci na změny v daňových sazbách sousedních zemí. 10 Viz kapitola teoretická východiska 9

10 Prokázání existence negativní korelace mezi kapitálovou mobilitou a daňovým zatížením kapitálu v případě Itálie potvrdilo závěry, jež empiricky prokázali Bretschger (2002) a Hettich (2002) že v souladu s daňovou teorií růst kapitálové mobility jako důsledek ekonomické integrace vede k poklesu daňového zatížení kapitálu. Výsledky získané statistickou analýzou nelze jednoznačně zobecnit a získat tak empirický důkaz pro prokázání platnosti kompenzační teorie nebo hypotézy o závodu ke dnu v daňové teorii, což je v souladu s existencí dvou hlavních současných přístupů k daňové soutěži v daňové teorii, jež byly popsány výše. Provedená empirická korelační a regresní analýza totiž abstrahuje od ostatních vlivů, působících na časové řady. Jedná se zejména o demografické faktory, politická rozhodnutí ovlivňující jak výběr daní tak mobilitu kapitálu apod. Autoři jsou si vědomi nereálnosti očištění časových řad od těchto vlivů a proto zvažují další výzkum vyhlazených časových řad s použitím filtrů. 6. Literatura Altshuler, R. Goodspeed,. J. Follow the Leader? Evidence on European and U.S. ax Competition. City University of New York: 2002, nepublikovaná studie, 24 str. Bretschger, L. Hettich, F. Globalisation, Capital Mobility and ax Competition: heory and Evidence for OECD Countries. European Journal of Political Economy. Elsevier Science: 2002, roč. 18, č. 4, str , ISSN: Devereux, M. P. Lockwood, B. Redoano, M. Do Countries Compete Over Corporate ax Rates, CEPR Working Paper No. 3400, London: Garrett, G. Mitchell, D. Globalization, Government Spending and axation in the OECD. European Journal of Political Research, Springer Netherlands: 2001, roč. 39, č. 2, str , ISSN: Redoano, M. Fiscal Interactions Among European Countries. Warwick Economic Research Papers No. 680, University of Warwick: 2003, 30 str. Rodrik, D. Why Do More Open Economies Have Digger Governments? Journal of Political Economy, he University of Chicago Press: 1998, roč. 106, č. 5, str , ISSN: Winner, H. Has ax Competition Emerged in OECD Countries? Evidence from Panel Data. International ax and Public Finance, Springer Science: 2005, roč. 12, č. 5, str , ISSN:

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan. ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES KLÍMA Jan, PALÁT Milan Abstract The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males,

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU PETRA SCHILLEROVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Dvojí zdanění se definuje jak situace,

Více

10. přednáška. Daně ze zisku společností

10. přednáška. Daně ze zisku společností 10. přednáška Daně ze zisku společností Daně ze zisku společností - Osnova 1. Úvod, výnosy 2. Charakteristika daně 3. Technika daně 4. Dvojí zdanění dividend 5. Jiné daně placené společnostmi 6. Harmonizace

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Kurzový přizpůsobovací mechanismus

Kurzový přizpůsobovací mechanismus Kurzový přizpůsobovací mechanismus pohledem nové makroekonomie otevřené ekonomiky Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 15. dubna 2008 Osnova přednášky Analýza vnější ekonomické rovnováhy

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Osobní železniční přeprava v EU a její

Osobní železniční přeprava v EU a její Osobní železniční přeprava v EU a její kolísání v průběhu roku Kateřina Pojkarová Univerzita Pardubice Abstrakt Článek se zabývá analýzou současné situace v oblasti železniční přepravy v Evropské unii,

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Dopady zavedení C(C)CTB na rozpočet České republiky

Dopady zavedení C(C)CTB na rozpočet České republiky Dopady zavedení C(C)CTB na rozpočet České republiky Danuše Nerudová, Veronika Solilová Mendel University Brno Praha, 2.11. 2016 The project is research 1 and innovation. Agenda Základní východiska analýzy

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Fiskální politika v IS-LM a AS-AD modelech Cíl: Seznámit studenty se základními principy konstrukce obou modelů k interpretaci

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

C(C)CTB a vliv implementace na rozpočet České republiky

C(C)CTB a vliv implementace na rozpočet České republiky C(C)CTB a vliv implementace na rozpočet České republiky Danuše Nerudová, Veronika Solilová Mendel University Brno Praha, 8.11. 2016 The project is research 1 and innovation. Historický vývoj 1975 návrh

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Daňová politika nových členských zemí Evropské unie jsou zde typické znaky?

Daňová politika nových členských zemí Evropské unie jsou zde typické znaky? Daňová politika nových členských zemí Evropské unie jsou zde typické znaky? Květa Kubátová 1 Abstrakt: Cílem příspěvku je charakterizovat daňovou politiku nových 12 zemí Evropské unie v porovnání se stávajícími

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci 8. ročníku odborné konference Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě PhDr. 23. února 2012 Institut pro veřejnou diskusi, Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI 1. část Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI Šest členských států Evropské unie zavedlo daňovou reformu, která přesouvá daňové břemeno ze zdanění práce k zdanění energie náročné na

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Hypotéza finanční nestability. Ondřej Lopušník

Hypotéza finanční nestability. Ondřej Lopušník Hypotéza finanční nestability Ondřej Lopušník Co vás čeká Úvod Hypotéza finanční nestability Doporučení pro hospodářskou politiku HFN a otevřená ekonomika Závěr Úvod Hyman Minsky (1919 1996) In all disciplines

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Financování ochrany životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Opatření Evropské komise k omezení daňových úniků a zavedení transparentnějšího daňového prostředí

Opatření Evropské komise k omezení daňových úniků a zavedení transparentnějšího daňového prostředí Opatření Evropské komise k omezení daňových úniků a zavedení transparentnějšího daňového prostředí Kulatý stůl k mezinárodnímu zdanění 8. listopadu 2016 Martin Jareš Ministerstvo financí Úvod Korporátní

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Regionální dopady sektorových politik

Regionální dopady sektorových politik Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje & Urbánní a regionální laboratoř 20. listopadu 2008, Seminář Výzkumného záměru MSM 0021620831 Regionální

Více

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Boj proti agresivnímu daňovému plánování

Boj proti agresivnímu daňovému plánování Boj proti agresivnímu daňovému plánování Výsledky kontrol převodních cen včetně offshorových společností 21. dubna 2016 Ministr financí Andrej Babiš Generální ředitel GFŘ Martin Janeček Tisková konference:

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Blok 3 Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích 1. Daňová kvóta. 2. Ukazatelé globální progresivity daní. 3. Giniho koeficient.

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Základy ekonomie. Makroekonomie předmět zkoumání, HDP

Základy ekonomie. Makroekonomie předmět zkoumání, HDP Základy ekonomie Makroekonomie předmět zkoumání, HDP Co je makroekonomie Makroekonomie = ta část ekonomie, která se zabývá chováním národního hospodářství jako celku srovnej s mikroekonomií mikro: kdo,

Více

AKTIVITA A 10104 Prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby v současných podmínkách ekonomické recese na úrovni ČR a jednotlivých krajů

AKTIVITA A 10104 Prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby v současných podmínkách ekonomické recese na úrovni ČR a jednotlivých krajů Koordinační schůzka k projektu WD-05-7-3 Hnanice, 21.9. 23.9. 2011 AKTIVITA A 10104 Prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby v současných podmínkách ekonomické recese na úrovni ČR a jednotlivých krajů

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 11-49

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 11-49 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 6. 11. 2013 2013/0130(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 11-49 Návrh zprávy Elena Oana Antonescu (PE521.527v01-00) Environmentální

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Tax harmonization and alternative sources of EU budget. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Tax harmonization and alternative sources of EU budget. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Daňová harmonizace z hlediska alternativních zdrojů rozpočtu EU Tax harmonization and alternative sources of EU budget Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Abstrakt Příspěvek se zabývá možností alternativních zdrojů

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více