Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno,"

Transkript

1 Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno, při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a zásady Plodinové burzy Brno, které vyplývají ze zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon proti praní špinavých peněz"). 1. Vymezení pojmů 1a odst. 1 zákona proti praní špinavých peněz Legalizací výnosů z trestné činnosti (dále jen "legalizace výnosů") se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu z této činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem. Není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo zčásti na území České republiky. Uvedené jednání spočívá zejména a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání, b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku a nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti, c) v nabytí, držbě, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti, d) ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného pod písmeny a), b) nebo c). 1a odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz Výnosem podle tohoto zákona se rozumí jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu. 1a odst. 5 zákona proti praní špinavých peněz Obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí každé jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo k přesunu majetku nebo je přímo vyvolá, s výjimkou jednání, spočívajícího v plnění povinnosti stanovené zákonem, uložené rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného státního orgánu. Obchodem se rozumí rovněž nákup, prodej nebo směna investičního instrumentu.

2 2. Povinnosti Plodinové burzy Brno Podle zákona proti praní špinavých peněz, pro kontrolu Ministerstva financí a Komise pro cenné papíry, PBB zajišťuje splnění těchto povinností: A povinnost identifikace účastníků burzovního obchodu - dále jen Účastník, B povinnost uchovávat stanovené údaje, C povinnost vypracovat systém vnitřních zásad, školící programy. D stanovuje za osoby povinné provádět identifikaci účastníka a) osobu pověřenou k zastupováním PBB k plnění oznamovací povinnosti podle 4 b) soukromí dohodci a makléři PBB c) zaměstnanci PBB 2.1 Povinnost identifikace Citace zákona č. 61/1996 sb. 1a odst. 3 a 4 zákona proti praní špinavých peněz Identifikací se pro účely tohoto zákona rozumí a) u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a orgánu nebo státu, který jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též zjištění její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a identifikačního čísla,

3 b) u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, jména, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození a trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále zjištění většinového společníka nebo ovládající osoby2) a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, zjištění její obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla a identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a zjištění identifikačních údajů osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem. Ověření nebo zjištění údajů uvedených v odstavci 3 lze provést též dálkovým přenosem, jestliže je zaručena identifikace těchto dat podle zvláštního právního předpisu.[1] 2 odst. 1 zákona proti praní špinavých peněz Jestliže povinná osoba je účastníkem obchodu v hodnotě převyšující částku EUR vždy identifikuje účastníky obchodu, pokud tento zákon dále nestanoví jinak. Není-li v době uzavření obchodu nebo v kterémkoliv pozdějším okamžiku přesná výše celého plnění známa, vzniká uvedená povinnost v době, kdy je zřejmé, že stanovené hranice bude dosaženo; je-li obchod uskutečněn formou opakujícího se plnění, je rozhodující součet dílčích plnění za dvanáct po sobě jdoucích měsíců, nejde-li o opakovanou účast na loterii nebo jiné podobné hře podle zvláštního právního předpisu. Zaručeným elektronickým podpisem je ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, elektronický podpis, který splňuje následující požadavky: a) je jednoznačně spojen s podepisující osobou - účastníka, b) umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, c) byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, d) je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Za obchod, s nímž je spojena povinnost PBB identifikovat jeho účastníky, se považuje: a) jakákoliv burzovní operace, jejíž hodnota převyšuje částku EUR, b) nákup, prodej nebo směna jakýchkoliv druhů cenných papírů a jakýchkoliv derivátů různých emitentů stejnými smluvními stranami, jestliže cena, za kterou jsou cenné papíry nebo deriváty nakupovány nebo prodávány, nebo jejich hodnota stanovená podle zvláštního právního předpisu, přesahuje EUR.

4 Délku období pro výpočet rozhodné částky stanovuje PBB s ohledem na typ poskytovaných služeb, stupeň rizikovosti zákazníka a na ostatní rizikové charakteristiky prováděných obchodů, při uzavření závěrkového listu obchodu - uzavření smlouvy. PBB stanovuje povinnost identifikovat své účastníky nejpozději při uzavření závěrkového listu - kupní smlouvy upravující vztahy mezi PBB a jejím účastníkem. 2.2 Postup PBB při identifikaci účastníka. Provádění prvotní identifikace provádí burzovní dohodce se svým klientem za fyzické přítomnosti účastníka nebo osoby jednající jménem účastníka Identifikace může být provedena také sekretářem PBB, nebo odpovědnou osobou zaregistrovanou u Komise i mimo sídlo PBB. Tyto osoby jsou za získání všech identifikačních údajů účastníka burzovního obchodu, odpovědné. Burzovní dohodci mají povinnost uzavřít se svým účastníkem smlouvu, ve které bude jednoznačně stanoven způsob identifikace při zadávání pokynu k provedení obchodu, který může být podán například telefonicky nebo prostřednictvím internetu (při zadání PIN, hesla apod.), aby PBB neměla problém s provedením identifikace a se získáním identifikačních údajů účastníka ve smyslu zákona proti praní špinavých peněz. Identifikační doklady předložené účastníkem musí být platné v době uzavření smlouvy s účastníkem i v době provedení obchodu. PBB má povinnost kontrolovat v průběhu trvání smluvního vztahu s účastníkem platnost a úplnost získaných údajů o účastníkovi a v případě změn nebo nových údajů provádět jejich aktualizaci. PBB zavazuje dohodce a pověřené osoby, ve smlouvě s účastníkem jeho povinnost oznámit změny v identifikačních údajích účastníka. Pokud má PBB důvodné pochybnosti o dostatečné identifikaci účastníka a o platnosti nebo pravosti předložených identifikačních dokladů, odmítne uzavření smluvního vztahu s účastníkem, nebo provedení obchodu a informuje o tom FAÚ ministerstva financí PBB neprovede obchod v případě, že je zákonem proti praní špinavých peněz stanovena identifikační povinnost a účastníci obchodu se odmítnou podrobit identifikaci. Osoba pověřená PBB o této skutečnosti současně informuje FAÚ ministerstva financí. Pokud je účastník zastoupen jinou osobou, identifikace se provádí předložením plné moci s úředně ověřeným podpisem majitele finančních prostředků (cenných papírů) a provede se též ověření totožnosti osoby, která účastníka zastupuje. V případě pochybností PBB doporučuje dohodcům ověřit oprávněnost tohoto zastoupení např. telefonicky přímo u účastníka. 2.3 PBB stanoví zásady přijatelnosti účastníka z hlediska: dostatečnosti identifikace,

5 možnosti ověření identifikačních údajů, občanství a země sídla účastníka [2], občanství a země pobytu společníků právnické osoby, země původu obchodních partnerů, průhlednosti vlastnické struktury, původu finančních zdrojů, uvedení nebo neuvedení účastníka na seznamu sankcionovaných osob a osob podezřelých z podpory terorizmu, PBB ukončí smluvní vztah s účastníkem, který by byl vyhodnocen jako osoba s vyšším stupněm rizikovosti a hrozilo by využití PBB k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu. Před uzavřením smluvního vztahu s účastníkem PBB provede hloubkové prověření nového účastníka. Povinné osoby se zaměří zejména na: účel a důvod pro navázání smluvního vztahu mezi účastníkem a PBB předmět činnosti nebo zaměstnání účastníka, odhad předpokládané aktivity účastníka (počet a objem obchodů)[3], zdroj majetku účastníka, velikost základního kapitálu, vlastnickou strukturu, zjištění hlavních obchodních partnerů (informace požadované v tomto a předchozích bodech může finanční instituce zjistit např. z výroční zprávy, z obchodního rejstříku, z databáze informací Ariadna, nebo přímo dotazem na zákazníka finanční instituce v rámci dodržování zásady poznej svého zákazníka), zdroj finančních prostředků přijímaných PBB (popis původu a způsobu převodu finančních částek), reference nebo jiné zdroje potvrzující informace o důvěryhodnosti účastníka (pokud jsou k dispozici), zjištění, zda se účastníka vyskytuje na seznamu sankcionovaných osob a osob podezřelých ze spolupráce a z podpory terorizmu. Informace získané hloubkovou kontrolou PBB uloží v účastnické složce. Složka účastníka bude obsahovat zejména: smluvní dokumentaci, informace získané v souvislosti se zásadou "znej svého zákazníka" a další relevantní informace. Do účastnické složky konkrétního účastníka burzovního obchodu, mají přístup všechny oprávněné osoby jednající přímo s účastníkem. V účastnické složce konkrétního účastníka burzovního obchodu je uveden i aktuální stupeň rizikovosti účastníka, tak jak byl vyhodnocen během hloubkového prověřování účastníka a jak byl vyhodnocen rovněž díky dalším informacím získaným během smluvního vztahu s účastníkem. Stupeň rizikovosti účastníka může být příslušným oprávněným pracovníkům k dispozici i v informačním systému PBB. K účastníkovi je pak přistupováno podle vyhodnoceného stupně rizikovosti. 3. Stanovení rizikovosti účastníka Plodinová burza Brno definuje kategorie účastníků, u nichž je třeba postupovat se zvýšenou obezřetností při jejich identifikaci a při provádění jejich příkazů k transakci.

6 PBB stanovuje provádět zvýšenou kontrolu u: účastníků - společností nevyvíjející ekonomickou činnost (požadované informace lze zjistit např. z výroční zprávy, z výpisu z obchodního rejstříku, z databáze informací Ariadna, atd.), účastníků s neprůhlednou vlastnickou strukturou (např. z výpisu z obchodního rejstříku ani z jiné obdobné evidence země sídla zahraničního subjektu, která není zapsána do obchodního rejstříku v České republice, a není-li v zemi sídla této zahraniční osoby taková evidence, pak z úředně ověřené společenské smlouvy nebo jiné listiny, kterou byla zahraniční osoba založena, a která obsahuje všechny její změny, nelze zjistit, kdo je společníkem účastníka (o neprůhlednou vlastnickou strukturu nejde, pokud se jedná o akciovou společnost, která obvykle nemá v obchodním rejstříku zapsány společníky a držitele akcií, informace o společnících mohou být např. součástí výroční zprávy); společníci účastníka jsou fiktivní subjekty (např. tzv. letter box company), osoby z tzv. off shore zemí nebo osoby z tzv. non cooperative countries, účastníků, u kterých je důvodné podezření, že účastník jedná za třetí osobu a tato třetí osoba není známa, účastníků s nejasným původem finančních zdrojů a účastníků, kteří deklarují původ finančních zdrojů např. jako výhru hotovosti v kasinu, obdržení daru - hotovosti, získání dědictví, atd. účastníků - společností sídlících v tzv. off-shore zónách a plateb směřujících do/z těchto zemí, účastníků, u kterých bezprostřední vlastníci nebo obchodní partneři zákazníků mají sídlo nebo bydliště v zemích, které nemají dostatečné standardy proti praní špinavých peněz, nedostatečně nebo vůbec neaplikují "40 Doporučení Financial Action Task Force on Money Laundering"[4], případně představují vysoké riziko zločinnosti a korupce, plateb směřujících do/z zemí uvedených v předchozím bodě. 4. Povinnost identifikace nestandardní osoby, PBB ve spolupráci s povinnými osobami vytvoří interní seznam osob, s nimiž je zakázáno vstupovat do obchodních vztahů. Tento seznam PBB pravidelně obnovuje podle informace Komise pro cenné papíry, která pravidelně zasílá finančním institucím aktualizaci seznamu osob podezřelých z podpory a financování terorismu. 5. Povinnost identifikace při elektronickém obchodování PBB zabezpečí prostřednictvím správce sítě přijmout taková opatření, která zabrání použití nových technologií při praní špinavých peněz. Každý dohodce je zodpovědný za své účastníky, které fyzicky zná a získá od něj prvotní identifikaci, případně lze připustit notářsky ověřené dokumenty s identifikačními údaji, "elektronický podpis"[5]. Pokud je účastníkem zahraniční osoba a nelze provést identifikaci účastníka prostřednictvím povinných osob nutné k identifikačním údajům je možno připojit "elektronický podpis"[6] nebo notářské ověření identifikačních údajů. PBB zabezpečuje u správce sítě ochranu systému, který znemožní bez provedení přesné identifikace účastníka disponování s finančními prostředky a investičními nástroji a eliminuje zneužití identifikačních znaků, resp. přístupových práv účastníků třetími osobami. Účastník je oprávněn zadávat pokyny k obchodování prostřednictvím svého chráněného přístupu na WEB stránky a u. El. přístup je zabezpečen přístupovým kódem přes ochranný protokol. PBB organizuje obchod zahraničních účastníků prostřednictvím osob oprávněných k obchodování, tzn. že každý zahraniční účastník obchodu má svého tuzemského zástupce - dohodce, který je povinen získat veškeré dostupné identifikační údaje.

7 6. Povinnost uchovávat stanovené údaje 3 odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz Identifikační údaje získané podle 1a odst. 3 a 2, kopie dokladů, nebo výpis příslušných identifikačních údajů z nich, předložených k identifikaci a v případě zastupování originál plné moci, uchovává povinná osoba po dobu 10 let od ukončení vztahu se zákazníkem. Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace uchovává nejméně 10 let po uskutečnění obchodu. Povinná osoba uvedená v 1a odst. 7 písm. k) uchovává údaje a doklady po dobu nejméně 10 let, byla-li hodnota obchodu vyšší než EUR, v ostatních případech tři roky po ukončení obchodu. Tato doba počíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl proveden poslední úkon obchodu známý povinné osobě. PBB archivuje získané údaje a doklady v papírové podobě nebo na elektronických nosičích. PBB vede účastnické složky obsahující zejména smlouvu, na základě které došlo k vytvoření smluvního vztahu (včetně případných dodatků), aktualizované identifikační údaje (včetně fotokopií identifikačních dokladů jestliže byly pořízeny), dispoziční práva s finančními prostředky nebo investičními instrumenty, podpisové vzory, informace z hloubkové kontroly účastníka, interní hlášení podezřelého obchodu (pokud byl nějaký obchod účastníka vyhodnocen jako podezřelý). Ze záznamů uchovávaných v účastnické složce musí být zřejmé kým, kdy a jakým způsobem byly tyto záznamy od účastníka získány a uloženy do účastnické složky, včetně uvedení toho kým, kdy a jakým způsobem byly tyto záznamy aktualizovány. V rámci 3 zákona proti praní špinavých PBB vede a uchovává evidenci: podezřelých obchodů oznámených FAÚ (včetně všech podkladů vztahujících se k podezřelému obchodu), obchodů, které povinné osoby hlásili jako podezřelé, ale které osoba odpovědná za praní špinavých peněz nevyhodnotila jako podezřelé obchody a nebyly tedy oznámeny jako podezřelé obchody FAÚ (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl), podezřelých obchodů, jejichž provedení bylo odloženo (včetně uvedení, kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl). PBB ukládá odpovědnost za bezpečné uložení a archivaci získaných identifikačních údajů a dokladů povinným osobám: osoba pověřená k zastupováním PBB k plnění oznamovací povinnosti podle 4. předseda Burzovní komory zaměstnanci PBB - mající oprávnění od Burzovní komory 7. Systém vnitřních zásad k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti Burzovní komora schválila interní předpis obsahující systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti, který obsahuje: určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Ministerstvem financí a k plnění oznamovací povinnosti podle 4 zákona proti praní špinavých peněz (dále též "pověřená osoba"), s uvedením jména, příjmení, organizačního začlenění pověřené osoby do struktury finanční instituce a telefonického, e- mailového a faxového spojení na pověřenou osobu, podrobný popis procesu identifikace účastníka,

8 podrobný demonstrativní výčet znaků podezřelého obchodu, vztahující se ke všem produktům a službám, které PBB nabízí včetně jejich základní charakteristiky, výčet znaků podezřelého obchodu, kdy je navrhován odklad splnění příkazu účastníka, pravidla pro provádění hloubkové kontroly účastníka při uzavřením smluvního vztahu a pravidla monitorování obchodů účastníka, tzn. pravidla naplňování zásad "znej svého zákazníka", kategorizaci rizikových zákazníků podle hlediska "přijatelnosti (rizikovosti) zákazníka", postup a rozhodovací kritéria při uzavírání smluvních vztahů s rizikovými účastníky, pokud PBB disponuje informacemi o rizikovosti účastníka před navázáním obchodního vztahu, a postup v případě, že se rizikovost účasníka zvýší během trvání obchodního vztahu, postup pro případy, kdy má PBB podezření nebo zjistí-li, že účastník nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu, postup PBB od zjištění podezřelého obchodu do okamžiku doručení oznámení FAÚ ministerstva financí včetně stanovení lhůty pro vypracování interního hlášení podezřelého obchodu a způsobu přenosu informací na FAÚ ministerstva financí, opatření, která zabrání hrozícímu nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu účastníka by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu (např. zajištění přímého spojení dohodce s pověřenou osobou, která rozhodne o odložení provedení příkazu účastníka; otázka zastupování pověřené osoby, atd.) technická a personální opatření, která zajistí, aby ministerstvo mohlo vůči PBB provádět v zákonných termínech úkony podle 6 a 8 zákona proti praní špinavých peněz, aktuální seznam států, osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření (včetně seznamu osob podezřelých z podpory a spolupráce s terorizmem, nebo odkaz na místo, kde je uvedený seznam okamžitě k dispozici viz. část 7.8.), aktuální seznam států a teritorií, v nichž nejsou dostatečným způsobem uplatňována opatření proti praní špinavých peněz (tzv. "non cooperative countries") rozšířený o země, které PBB považuje za rizikové (např. tzv. "daňové ráje"), systém uchovávání identifikačních údajů o účastnících a údajů o obchodech spojených s povinností identifikace, mechanismus, který umožní údaje uchovávané podle 3 zákona proti praní špinavých peněz zpřístupnit ministerstvu a Komisi, systém školení zaměstnanců v problematice praní špinavých peněz, kontrolní pravidla naplňovaná jednotlivými kontrolními úrovněmi v oblasti praní špinavých peněz (burzovní dohodce, makléř, zaměstnanec PBB, oprávněná osoba), organizační opatření a postupy sloužící k zajištění plnění povinnosti mlčenlivosti stanovené v zákoně proti praní špinavých peněz, organizační opatření a postupy sloužící k efektivnímu fungování pověřené osoby a všech opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti organizační opatření a postupy sloužící k efektivnímu fungování interního auditu v rámci PBB při prověřování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, 7.1 Postavení a úloha pověřené osoby PBB stanovuje pověřenou osobou člena statutárního orgánu Burzovní komory. Pověřená osoba má postavení a přístupová práva pověřené osoby a má přístup ke všem informacím týkající se vztahů s účastníky. 7.2 Povinnosti a odpovědnosti pověřené osoby: přijímat a analyzovat přijatá Interní hlášení podezřelého obchodu s cílem vyhodnotit zda se skutečně jedná o podezřelý obchod, předávat Oznámení podezřelého obchodu FAÚ ministerstva financí nejpozději do 5 kalendářních dnů od zjištění, resp. provedení podezřelého obchodu, v případě nebezpečí z prodlení informovat o podezřelém obchodu okamžitě FAÚ ministerstva financí a zjišťovat, zda je nutné zajistit odklad splnění příkazu, zjišťovat čas přijetí oznámení na FAÚ ministerstva financí[7] a v případě, že je nutné zajistit odklad splnění příkazu, sdělit tuto skutečnost pracovníkovi, který zpracoval Interní hlášení podezřelého obchodu a předsedovi burzovní komory PBB,

9 informovat předsedu Burzovní komory (v případě nepřítomnosti předsedy představenstva jinou určenou osobu - např. určeného člena BK) o informacích postoupených FAÚ ministerstva financí, vést evidenci Interních hlášení podezřelého obchodu přijatých v rámci PBB (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl), vést evidenci Oznámení podezřelého obchodu odeslaných FAÚ ministerstva financí PBB (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl), vést evidenci Interních hlášení podezřelého obchodu, které pověřená osoba nevyhodnotila jako podezřelé obchody a které proto nebyly odeslány FAÚ ministerstva financí (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl), vést evidenci odkladů splnění příkazu účastníka, zabezpečit archivaci veškeré dokumentace týkající se podezřelých obchodů PBB, zabezpečit zpřístupnění identifikačních údajů o účastnících a obchodech podléhající identifikační povinnosti FAÚ ministerstva financí a Komisi, vést jednání s FAÚ ministerstva financí a Komisí v souvislosti s ochranou finanční instituce před praním špinavých peněz a financováním terorismu, sledovat aktuální vývoj v oblasti praní špinavých peněz (zejména sankcionované a rizikové subjekty) a Doporučení Financial Action Task Force on Money Laundering a ostatních mezinárodních organizací činných v oblasti boje proti praní špinavých peněz, společně s compliance sleduje soulad vnitřních předpisů PBB a platných legislativních přepisů, zabezpečovat provádění vstupních školení všech nových zaměstnanců v problematice praní špinavých peněz a financování terorismu, zabezpečovat provádění každoročních školení zaměstnanců a osob oprávněným k burzovním obchodům, kteří se při své práci mohou setkat s praním špinavých peněz, v problematice zamezení zneužití finanční instituce k legalizaci výnosů z trestné činnosti, vést záznamy o tom, kteří zaměstnanci a osoby oprávněné k burzovním obchodům absolvovali školení a v jakých termínech. 7.3 Pravomoci pověřené osoby v rámci PBB: vyžadovat veškeré informace a kopie dokladů týkajících se obchodů prověřovaných z podezření na praní špinavých peněz, vyžadovat součinnost od všech povinných osob v rámci PBB. Pověřená osoba předloží jednou ročně Burzovní komoře zprávu hodnotící oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti ve finanční instituci s uvedením zjištěných nedostatků a vyhodnocením rizik, která z nich vyplívají. Zpráva bude obsahovat zejména: zhodnocení, zda PBB dodržela všechna ustanovení zákona proti praní špinavých peněz, informace o veškerých opatřeních, které v minulém období PBB přijala v oblasti praní špinavých peněz, informace o počtu interních hlášení podezřelého obchodu v rámci PBB informace o počtu oznámení podezřelých obchodů zaslaných FAÚ ministerstva financí. 8.Povinnost každoročního proškolení zaměstnanců 9 odst. 6 zákona proti praní špinavých peněz Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své práce setkat s podezřelými obchody. Školicí programy se zaměří na způsoby zjišťování podezřelých obchodů a na uplatňování postupů podle tohoto zákona. Burzovní komora ukládá pověřené osobě sestavit plán školení. V rámci školení budou osoby oprávněné k burzovnímu obchodování informováni o změnách v zákoně proti praní špinavých peněz a v interním předpisu obsahujícím systém vnitřních zásad proti praní špinavých peněz. 9.Proces vyhodnocování podezřelého obchodu uvnitř PBB

10 Při vyhodnocování podezřelého obchodu uvnitř PBB je volen následující postup: Základní odpovědnost za sledování obchodních transakcí účastníka spočívá na dohodci, který průběžně sleduje objemy, charakter, četnost a právní důvod obchodů uskutečňovaných účastníky. Do účastnické složky účastníka mají přístup všichni dohodci jednající přímo s účastníkem. Na sledování neobvyklých charakteristik účastníkem uskutečňovaných obchodů se podílí rovněž informační systém PBB. Pokud dohodce vyhodnotí obchod jako podezřelý, okamžitě kontaktuje pověřenou osobu.. Dohodce konzultuje podezřelý obchod s pověřenou osobou Pokud je obchod vyhodnocen jako podezřelý, dohodce vyplní formulář "Interní hlášení podezřelého obchodu" v němž uvede: identifikační údaje dohodce a PBB, který oznamuje podezřelý obchod, identifikační údaje účastníka, kterého se oznámení týká, příp. identifikační údaje osoby, která jedná jménem účastníka, kterého se oznámení týká, popis předmětu a podstatných okolností uzavření obchodu, datum. Pověřená osoba vyhodnotí přijaté hlášení podezřelého obchodu. V případě důvodného podezření, že se jedná o podezřelý obchod, pověřená osoba rozhodne, zda u obchodu hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu. V případě, že hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu je obchod odložen a okamžitě oznámen FAÚ ministerstva financí telefonicky, em nebo faxem. O této skutečnosti informuje pověřená osoba dohodce. Pokud nebezpečí zmaření nebo ztížení zajištění výnosu nehrozí, dá pověřená osoba pokyn dohodci k provedení obchodu. Obchod, který pověřená osoba vyhodnotí jako podezřelý, oznámí na formuláři Oznámení podezřelého obchodu, včetně kopií dokumentace vztahující se k obchodu, FAÚ ministerstva financí do 5 kalendářních dnů od provedení obchodu. Po odeslání na FAÚ ministerstva financí oznámí pověřená osoba tuto skutečnost dohodci, který tento podezřelý obchod nahlásil. 10. Seznamy subjektů podezřelých ze spolupráce s terorismem PBB, na základě doporučení Komise, monitoruje výše uvedené seznamy sankcionovaných subjektů, aby podle uvedeného seznamu osob aktualizovala interní seznam sankcionovaných osob. PBB, na základě doporučení Komise, vede seznam osob podezřelých ze spolupráce s terorismem a z podpory terorismu nebo odkaz na místo, kde je tento seznam okamžitě k dispozici, jako příloha interního předpisu obsahujícího systém vnitřních zásad finanční instituce proti praní špinavých peněz. O aktualizaci seznamu subjektů podezřelých z podpory terorismu jsou finanční instituce, i PBB, informováni Komisí, obvykle prostřednictvím elektronické pošty. Aktualizace, změny a doplnění v seznamu osob podezřelých ze spolupráce a z podpory terorismu, který PBB vede jako přílohu systému vnitřních zásad proti praní špinavých peněz není nutno zasílat FAÚ ministerstva financí. Pokud ovšem PBB během prověřování výskytu osob podezřelých z podpory terorismu ve finančních a obchodních databázích PBB identifikuje tyto podezřelé osoby, musí o tom okamžitě učinit oznámení FAÚ ministerstva financí a Komisi. PBB začleňuje na základě doporučení Komise, do systému vnitřních zásad aktuální seznamy: států, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření,

11 aktuální seznam zemí a teritorií, v nichž nejsou dostatečným způsobem uplatňována opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, států, které finanční instituce považuje za rizikové (např. tzv. daňové ráje, "off shore" země, nebo země, jejichž občané jsou ve zvýšené míře v ČR spojováni s organizovaným zločinem a jinou trestnou činností ). Pokud PBB provádí obchod, kde se vyskytuje subjekt, který má bydliště nebo sídlo (příp. společníky, hlavní obchodní partnery) v zemích ze seznamu tzv. non cooperative countries nebo ze seznamu off shore zemí, neznamená to automaticky, že se jedná o podezřelý obchod a že PBB musí tento obchod ohlásit FAÚ ministerstva financí. Výskyt subjektu z výše uvedených seznamů zemí je nutno vyhodnotit jako "riziková charakteristika" a subjekt se tak zařadí do skupiny rizikových zákazníků. Podezřelým obchodem, který se hlásí FAÚ ministerstva financí se pak daný obchod stává, pokud se u tohoto znaku vyskytují současně ještě jiné podezřelé okolnosti. Pokud PBB provádí obchod, kde se vyskytuje subjekt, který je na seznamu osob podezřelých ze spolupráce s terorismem, je PBB povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit FAÚ ministerstva financí. 11. Kontrolní mechanismy v rámci PBB PBB stanovuje na základě doporučení Komise povinnost členům Burzovní komory kontrolovat důsledné dodržování povinností stanovených zákonem proti praní špinavých peněz a systémem vnitřních zásad proti praní špinavých peněz. Burzovní komora: a) Prověřuje, testuje a vyhodnocuje efektivnost a funkčnost systému opatření k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti, b) Ověřuje soulad interního předpisu obsahujícího systém vnitřních zásad finanční instituce s platnými právními předpisy, c) V případě zjištění nedostatků navrhuje provedení změn opatření proti praní špinavých peněz, provedení změn v interním předpisu obsahujícím systém vnitřních zásad proti praní špinavých peněz, případně v dalších interních předpisech, zdokonalení informačního systému, zdokonalení školícího systému apod. Burzovní komora projedná případné vzniklé nedostatky ve fungování systému proti praní špinavých peněz ve své zprávě a následně přijme opatření k jejich odstranění. [2] viz. Příloha č. 1 Seznam zemí, které nemají dostatečnou ochranu finančního systému před zneužitím k legalizaci výnosů z trestné činnosti podle Financial Action Task Force on Money Laundering (tzv. non-cooperative countries). Národnost či etnický původ zákazníka nemohou být kriteriem pro poskytování služeb finanční institucí. [3] Např. investiční společnosti sledují u podílníků charakter a objem jimi běžně realizovaných obchodů s podílovými listy a četnost a rozsah určitých vybočení z tohoto běžného režimu. [4] Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) vydává a aktualizuje dokument "The Forty Recommendations" obsahující doporučení pro boj proti praní špinavých peněz, dostupný na www1.oecd.org/fatf [5] Možnost použití dálkového přenosu dat pro provedení identifikace zákazníka je zmíněna rovněž v části 5 tohoto materiálu. [6] Možnost použití dálkového přenosu dat pro provedení identifikace zákazníka je zmíněna rovněž v části 5 tohoto materiálu. [7] Důležité pro dodržení lhůty 24 hodin od přijetí oznámení FAÚ ministerstva financí. Tato lhůta se vztahuje na odklad splnění příkazu klienta v případě, že bezodkladným splněním by mohlo být zmařeno nebo podstatně sníženo zajištění výnosu.

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace 1. Úvod a účel Tento dokument je věnován základnímu výkladu povinností a opatření v boji proti

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle par. 642 651 Obchodního zákoníku v platném znění) Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01 IČ 26439573

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA 141/2011 Sb. ze dne 13. května 2011, o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 27. 1. 2015 VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Čl. 1 Peněžitý a nepeněžitý vklad (1) Vysoká

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ Název instituce IČ... se sídlem:... zapsaná v jejímž jménem jedná... dále jen Klient a IČ: 256 77 888 se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu

www.airbank.cz I banku můžete mít rádi Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

Burzovní pravidla Dohodci

Burzovní pravidla Dohodci Burzovní pravidla Dohodci Článek 1 Článek 2 Článek 3 Tato část Pravidel upravuje podmínky pro vznik a ukončení činnosti dohodců na KBP, odnětí povolení k činnosti dohodce a řízení s tím související. Dohodce

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Finanční analytický útvar : pošt. přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: meiq7wd : +420 257 044 501; fax: +420 257 044 502 V Praze dne 29. října

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více