Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno,"

Transkript

1 Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno, při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a zásady Plodinové burzy Brno, které vyplývají ze zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon proti praní špinavých peněz"). 1. Vymezení pojmů 1a odst. 1 zákona proti praní špinavých peněz Legalizací výnosů z trestné činnosti (dále jen "legalizace výnosů") se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu z této činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem. Není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo zčásti na území České republiky. Uvedené jednání spočívá zejména a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání, b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku a nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti, c) v nabytí, držbě, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti, d) ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného pod písmeny a), b) nebo c). 1a odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz Výnosem podle tohoto zákona se rozumí jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu. 1a odst. 5 zákona proti praní špinavých peněz Obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí každé jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo k přesunu majetku nebo je přímo vyvolá, s výjimkou jednání, spočívajícího v plnění povinnosti stanovené zákonem, uložené rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného státního orgánu. Obchodem se rozumí rovněž nákup, prodej nebo směna investičního instrumentu.

2 2. Povinnosti Plodinové burzy Brno Podle zákona proti praní špinavých peněz, pro kontrolu Ministerstva financí a Komise pro cenné papíry, PBB zajišťuje splnění těchto povinností: A povinnost identifikace účastníků burzovního obchodu - dále jen Účastník, B povinnost uchovávat stanovené údaje, C povinnost vypracovat systém vnitřních zásad, školící programy. D stanovuje za osoby povinné provádět identifikaci účastníka a) osobu pověřenou k zastupováním PBB k plnění oznamovací povinnosti podle 4 b) soukromí dohodci a makléři PBB c) zaměstnanci PBB 2.1 Povinnost identifikace Citace zákona č. 61/1996 sb. 1a odst. 3 a 4 zákona proti praní špinavých peněz Identifikací se pro účely tohoto zákona rozumí a) u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a orgánu nebo státu, který jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též zjištění její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a identifikačního čísla,

3 b) u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, jména, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození a trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále zjištění většinového společníka nebo ovládající osoby2) a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, zjištění její obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla a identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a zjištění identifikačních údajů osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem. Ověření nebo zjištění údajů uvedených v odstavci 3 lze provést též dálkovým přenosem, jestliže je zaručena identifikace těchto dat podle zvláštního právního předpisu.[1] 2 odst. 1 zákona proti praní špinavých peněz Jestliže povinná osoba je účastníkem obchodu v hodnotě převyšující částku EUR vždy identifikuje účastníky obchodu, pokud tento zákon dále nestanoví jinak. Není-li v době uzavření obchodu nebo v kterémkoliv pozdějším okamžiku přesná výše celého plnění známa, vzniká uvedená povinnost v době, kdy je zřejmé, že stanovené hranice bude dosaženo; je-li obchod uskutečněn formou opakujícího se plnění, je rozhodující součet dílčích plnění za dvanáct po sobě jdoucích měsíců, nejde-li o opakovanou účast na loterii nebo jiné podobné hře podle zvláštního právního předpisu. Zaručeným elektronickým podpisem je ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, elektronický podpis, který splňuje následující požadavky: a) je jednoznačně spojen s podepisující osobou - účastníka, b) umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, c) byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, d) je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Za obchod, s nímž je spojena povinnost PBB identifikovat jeho účastníky, se považuje: a) jakákoliv burzovní operace, jejíž hodnota převyšuje částku EUR, b) nákup, prodej nebo směna jakýchkoliv druhů cenných papírů a jakýchkoliv derivátů různých emitentů stejnými smluvními stranami, jestliže cena, za kterou jsou cenné papíry nebo deriváty nakupovány nebo prodávány, nebo jejich hodnota stanovená podle zvláštního právního předpisu, přesahuje EUR.

4 Délku období pro výpočet rozhodné částky stanovuje PBB s ohledem na typ poskytovaných služeb, stupeň rizikovosti zákazníka a na ostatní rizikové charakteristiky prováděných obchodů, při uzavření závěrkového listu obchodu - uzavření smlouvy. PBB stanovuje povinnost identifikovat své účastníky nejpozději při uzavření závěrkového listu - kupní smlouvy upravující vztahy mezi PBB a jejím účastníkem. 2.2 Postup PBB při identifikaci účastníka. Provádění prvotní identifikace provádí burzovní dohodce se svým klientem za fyzické přítomnosti účastníka nebo osoby jednající jménem účastníka Identifikace může být provedena také sekretářem PBB, nebo odpovědnou osobou zaregistrovanou u Komise i mimo sídlo PBB. Tyto osoby jsou za získání všech identifikačních údajů účastníka burzovního obchodu, odpovědné. Burzovní dohodci mají povinnost uzavřít se svým účastníkem smlouvu, ve které bude jednoznačně stanoven způsob identifikace při zadávání pokynu k provedení obchodu, který může být podán například telefonicky nebo prostřednictvím internetu (při zadání PIN, hesla apod.), aby PBB neměla problém s provedením identifikace a se získáním identifikačních údajů účastníka ve smyslu zákona proti praní špinavých peněz. Identifikační doklady předložené účastníkem musí být platné v době uzavření smlouvy s účastníkem i v době provedení obchodu. PBB má povinnost kontrolovat v průběhu trvání smluvního vztahu s účastníkem platnost a úplnost získaných údajů o účastníkovi a v případě změn nebo nových údajů provádět jejich aktualizaci. PBB zavazuje dohodce a pověřené osoby, ve smlouvě s účastníkem jeho povinnost oznámit změny v identifikačních údajích účastníka. Pokud má PBB důvodné pochybnosti o dostatečné identifikaci účastníka a o platnosti nebo pravosti předložených identifikačních dokladů, odmítne uzavření smluvního vztahu s účastníkem, nebo provedení obchodu a informuje o tom FAÚ ministerstva financí PBB neprovede obchod v případě, že je zákonem proti praní špinavých peněz stanovena identifikační povinnost a účastníci obchodu se odmítnou podrobit identifikaci. Osoba pověřená PBB o této skutečnosti současně informuje FAÚ ministerstva financí. Pokud je účastník zastoupen jinou osobou, identifikace se provádí předložením plné moci s úředně ověřeným podpisem majitele finančních prostředků (cenných papírů) a provede se též ověření totožnosti osoby, která účastníka zastupuje. V případě pochybností PBB doporučuje dohodcům ověřit oprávněnost tohoto zastoupení např. telefonicky přímo u účastníka. 2.3 PBB stanoví zásady přijatelnosti účastníka z hlediska: dostatečnosti identifikace,

5 možnosti ověření identifikačních údajů, občanství a země sídla účastníka [2], občanství a země pobytu společníků právnické osoby, země původu obchodních partnerů, průhlednosti vlastnické struktury, původu finančních zdrojů, uvedení nebo neuvedení účastníka na seznamu sankcionovaných osob a osob podezřelých z podpory terorizmu, PBB ukončí smluvní vztah s účastníkem, který by byl vyhodnocen jako osoba s vyšším stupněm rizikovosti a hrozilo by využití PBB k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu. Před uzavřením smluvního vztahu s účastníkem PBB provede hloubkové prověření nového účastníka. Povinné osoby se zaměří zejména na: účel a důvod pro navázání smluvního vztahu mezi účastníkem a PBB předmět činnosti nebo zaměstnání účastníka, odhad předpokládané aktivity účastníka (počet a objem obchodů)[3], zdroj majetku účastníka, velikost základního kapitálu, vlastnickou strukturu, zjištění hlavních obchodních partnerů (informace požadované v tomto a předchozích bodech může finanční instituce zjistit např. z výroční zprávy, z obchodního rejstříku, z databáze informací Ariadna, nebo přímo dotazem na zákazníka finanční instituce v rámci dodržování zásady poznej svého zákazníka), zdroj finančních prostředků přijímaných PBB (popis původu a způsobu převodu finančních částek), reference nebo jiné zdroje potvrzující informace o důvěryhodnosti účastníka (pokud jsou k dispozici), zjištění, zda se účastníka vyskytuje na seznamu sankcionovaných osob a osob podezřelých ze spolupráce a z podpory terorizmu. Informace získané hloubkovou kontrolou PBB uloží v účastnické složce. Složka účastníka bude obsahovat zejména: smluvní dokumentaci, informace získané v souvislosti se zásadou "znej svého zákazníka" a další relevantní informace. Do účastnické složky konkrétního účastníka burzovního obchodu, mají přístup všechny oprávněné osoby jednající přímo s účastníkem. V účastnické složce konkrétního účastníka burzovního obchodu je uveden i aktuální stupeň rizikovosti účastníka, tak jak byl vyhodnocen během hloubkového prověřování účastníka a jak byl vyhodnocen rovněž díky dalším informacím získaným během smluvního vztahu s účastníkem. Stupeň rizikovosti účastníka může být příslušným oprávněným pracovníkům k dispozici i v informačním systému PBB. K účastníkovi je pak přistupováno podle vyhodnoceného stupně rizikovosti. 3. Stanovení rizikovosti účastníka Plodinová burza Brno definuje kategorie účastníků, u nichž je třeba postupovat se zvýšenou obezřetností při jejich identifikaci a při provádění jejich příkazů k transakci.

6 PBB stanovuje provádět zvýšenou kontrolu u: účastníků - společností nevyvíjející ekonomickou činnost (požadované informace lze zjistit např. z výroční zprávy, z výpisu z obchodního rejstříku, z databáze informací Ariadna, atd.), účastníků s neprůhlednou vlastnickou strukturou (např. z výpisu z obchodního rejstříku ani z jiné obdobné evidence země sídla zahraničního subjektu, která není zapsána do obchodního rejstříku v České republice, a není-li v zemi sídla této zahraniční osoby taková evidence, pak z úředně ověřené společenské smlouvy nebo jiné listiny, kterou byla zahraniční osoba založena, a která obsahuje všechny její změny, nelze zjistit, kdo je společníkem účastníka (o neprůhlednou vlastnickou strukturu nejde, pokud se jedná o akciovou společnost, která obvykle nemá v obchodním rejstříku zapsány společníky a držitele akcií, informace o společnících mohou být např. součástí výroční zprávy); společníci účastníka jsou fiktivní subjekty (např. tzv. letter box company), osoby z tzv. off shore zemí nebo osoby z tzv. non cooperative countries, účastníků, u kterých je důvodné podezření, že účastník jedná za třetí osobu a tato třetí osoba není známa, účastníků s nejasným původem finančních zdrojů a účastníků, kteří deklarují původ finančních zdrojů např. jako výhru hotovosti v kasinu, obdržení daru - hotovosti, získání dědictví, atd. účastníků - společností sídlících v tzv. off-shore zónách a plateb směřujících do/z těchto zemí, účastníků, u kterých bezprostřední vlastníci nebo obchodní partneři zákazníků mají sídlo nebo bydliště v zemích, které nemají dostatečné standardy proti praní špinavých peněz, nedostatečně nebo vůbec neaplikují "40 Doporučení Financial Action Task Force on Money Laundering"[4], případně představují vysoké riziko zločinnosti a korupce, plateb směřujících do/z zemí uvedených v předchozím bodě. 4. Povinnost identifikace nestandardní osoby, PBB ve spolupráci s povinnými osobami vytvoří interní seznam osob, s nimiž je zakázáno vstupovat do obchodních vztahů. Tento seznam PBB pravidelně obnovuje podle informace Komise pro cenné papíry, která pravidelně zasílá finančním institucím aktualizaci seznamu osob podezřelých z podpory a financování terorismu. 5. Povinnost identifikace při elektronickém obchodování PBB zabezpečí prostřednictvím správce sítě přijmout taková opatření, která zabrání použití nových technologií při praní špinavých peněz. Každý dohodce je zodpovědný za své účastníky, které fyzicky zná a získá od něj prvotní identifikaci, případně lze připustit notářsky ověřené dokumenty s identifikačními údaji, "elektronický podpis"[5]. Pokud je účastníkem zahraniční osoba a nelze provést identifikaci účastníka prostřednictvím povinných osob nutné k identifikačním údajům je možno připojit "elektronický podpis"[6] nebo notářské ověření identifikačních údajů. PBB zabezpečuje u správce sítě ochranu systému, který znemožní bez provedení přesné identifikace účastníka disponování s finančními prostředky a investičními nástroji a eliminuje zneužití identifikačních znaků, resp. přístupových práv účastníků třetími osobami. Účastník je oprávněn zadávat pokyny k obchodování prostřednictvím svého chráněného přístupu na WEB stránky a u. El. přístup je zabezpečen přístupovým kódem přes ochranný protokol. PBB organizuje obchod zahraničních účastníků prostřednictvím osob oprávněných k obchodování, tzn. že každý zahraniční účastník obchodu má svého tuzemského zástupce - dohodce, který je povinen získat veškeré dostupné identifikační údaje.

7 6. Povinnost uchovávat stanovené údaje 3 odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz Identifikační údaje získané podle 1a odst. 3 a 2, kopie dokladů, nebo výpis příslušných identifikačních údajů z nich, předložených k identifikaci a v případě zastupování originál plné moci, uchovává povinná osoba po dobu 10 let od ukončení vztahu se zákazníkem. Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace uchovává nejméně 10 let po uskutečnění obchodu. Povinná osoba uvedená v 1a odst. 7 písm. k) uchovává údaje a doklady po dobu nejméně 10 let, byla-li hodnota obchodu vyšší než EUR, v ostatních případech tři roky po ukončení obchodu. Tato doba počíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl proveden poslední úkon obchodu známý povinné osobě. PBB archivuje získané údaje a doklady v papírové podobě nebo na elektronických nosičích. PBB vede účastnické složky obsahující zejména smlouvu, na základě které došlo k vytvoření smluvního vztahu (včetně případných dodatků), aktualizované identifikační údaje (včetně fotokopií identifikačních dokladů jestliže byly pořízeny), dispoziční práva s finančními prostředky nebo investičními instrumenty, podpisové vzory, informace z hloubkové kontroly účastníka, interní hlášení podezřelého obchodu (pokud byl nějaký obchod účastníka vyhodnocen jako podezřelý). Ze záznamů uchovávaných v účastnické složce musí být zřejmé kým, kdy a jakým způsobem byly tyto záznamy od účastníka získány a uloženy do účastnické složky, včetně uvedení toho kým, kdy a jakým způsobem byly tyto záznamy aktualizovány. V rámci 3 zákona proti praní špinavých PBB vede a uchovává evidenci: podezřelých obchodů oznámených FAÚ (včetně všech podkladů vztahujících se k podezřelému obchodu), obchodů, které povinné osoby hlásili jako podezřelé, ale které osoba odpovědná za praní špinavých peněz nevyhodnotila jako podezřelé obchody a nebyly tedy oznámeny jako podezřelé obchody FAÚ (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl), podezřelých obchodů, jejichž provedení bylo odloženo (včetně uvedení, kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl). PBB ukládá odpovědnost za bezpečné uložení a archivaci získaných identifikačních údajů a dokladů povinným osobám: osoba pověřená k zastupováním PBB k plnění oznamovací povinnosti podle 4. předseda Burzovní komory zaměstnanci PBB - mající oprávnění od Burzovní komory 7. Systém vnitřních zásad k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti Burzovní komora schválila interní předpis obsahující systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti, který obsahuje: určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Ministerstvem financí a k plnění oznamovací povinnosti podle 4 zákona proti praní špinavých peněz (dále též "pověřená osoba"), s uvedením jména, příjmení, organizačního začlenění pověřené osoby do struktury finanční instituce a telefonického, e- mailového a faxového spojení na pověřenou osobu, podrobný popis procesu identifikace účastníka,

8 podrobný demonstrativní výčet znaků podezřelého obchodu, vztahující se ke všem produktům a službám, které PBB nabízí včetně jejich základní charakteristiky, výčet znaků podezřelého obchodu, kdy je navrhován odklad splnění příkazu účastníka, pravidla pro provádění hloubkové kontroly účastníka při uzavřením smluvního vztahu a pravidla monitorování obchodů účastníka, tzn. pravidla naplňování zásad "znej svého zákazníka", kategorizaci rizikových zákazníků podle hlediska "přijatelnosti (rizikovosti) zákazníka", postup a rozhodovací kritéria při uzavírání smluvních vztahů s rizikovými účastníky, pokud PBB disponuje informacemi o rizikovosti účastníka před navázáním obchodního vztahu, a postup v případě, že se rizikovost účasníka zvýší během trvání obchodního vztahu, postup pro případy, kdy má PBB podezření nebo zjistí-li, že účastník nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu, postup PBB od zjištění podezřelého obchodu do okamžiku doručení oznámení FAÚ ministerstva financí včetně stanovení lhůty pro vypracování interního hlášení podezřelého obchodu a způsobu přenosu informací na FAÚ ministerstva financí, opatření, která zabrání hrozícímu nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu účastníka by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu (např. zajištění přímého spojení dohodce s pověřenou osobou, která rozhodne o odložení provedení příkazu účastníka; otázka zastupování pověřené osoby, atd.) technická a personální opatření, která zajistí, aby ministerstvo mohlo vůči PBB provádět v zákonných termínech úkony podle 6 a 8 zákona proti praní špinavých peněz, aktuální seznam států, osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření (včetně seznamu osob podezřelých z podpory a spolupráce s terorizmem, nebo odkaz na místo, kde je uvedený seznam okamžitě k dispozici viz. část 7.8.), aktuální seznam států a teritorií, v nichž nejsou dostatečným způsobem uplatňována opatření proti praní špinavých peněz (tzv. "non cooperative countries") rozšířený o země, které PBB považuje za rizikové (např. tzv. "daňové ráje"), systém uchovávání identifikačních údajů o účastnících a údajů o obchodech spojených s povinností identifikace, mechanismus, který umožní údaje uchovávané podle 3 zákona proti praní špinavých peněz zpřístupnit ministerstvu a Komisi, systém školení zaměstnanců v problematice praní špinavých peněz, kontrolní pravidla naplňovaná jednotlivými kontrolními úrovněmi v oblasti praní špinavých peněz (burzovní dohodce, makléř, zaměstnanec PBB, oprávněná osoba), organizační opatření a postupy sloužící k zajištění plnění povinnosti mlčenlivosti stanovené v zákoně proti praní špinavých peněz, organizační opatření a postupy sloužící k efektivnímu fungování pověřené osoby a všech opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti organizační opatření a postupy sloužící k efektivnímu fungování interního auditu v rámci PBB při prověřování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, 7.1 Postavení a úloha pověřené osoby PBB stanovuje pověřenou osobou člena statutárního orgánu Burzovní komory. Pověřená osoba má postavení a přístupová práva pověřené osoby a má přístup ke všem informacím týkající se vztahů s účastníky. 7.2 Povinnosti a odpovědnosti pověřené osoby: přijímat a analyzovat přijatá Interní hlášení podezřelého obchodu s cílem vyhodnotit zda se skutečně jedná o podezřelý obchod, předávat Oznámení podezřelého obchodu FAÚ ministerstva financí nejpozději do 5 kalendářních dnů od zjištění, resp. provedení podezřelého obchodu, v případě nebezpečí z prodlení informovat o podezřelém obchodu okamžitě FAÚ ministerstva financí a zjišťovat, zda je nutné zajistit odklad splnění příkazu, zjišťovat čas přijetí oznámení na FAÚ ministerstva financí[7] a v případě, že je nutné zajistit odklad splnění příkazu, sdělit tuto skutečnost pracovníkovi, který zpracoval Interní hlášení podezřelého obchodu a předsedovi burzovní komory PBB,

9 informovat předsedu Burzovní komory (v případě nepřítomnosti předsedy představenstva jinou určenou osobu - např. určeného člena BK) o informacích postoupených FAÚ ministerstva financí, vést evidenci Interních hlášení podezřelého obchodu přijatých v rámci PBB (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl), vést evidenci Oznámení podezřelého obchodu odeslaných FAÚ ministerstva financí PBB (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl), vést evidenci Interních hlášení podezřelého obchodu, které pověřená osoba nevyhodnotila jako podezřelé obchody a které proto nebyly odeslány FAÚ ministerstva financí (včetně uvedení kdo v této věci rozhodl, kdy a z jakých důvodů o těchto obchodech rozhodl), vést evidenci odkladů splnění příkazu účastníka, zabezpečit archivaci veškeré dokumentace týkající se podezřelých obchodů PBB, zabezpečit zpřístupnění identifikačních údajů o účastnících a obchodech podléhající identifikační povinnosti FAÚ ministerstva financí a Komisi, vést jednání s FAÚ ministerstva financí a Komisí v souvislosti s ochranou finanční instituce před praním špinavých peněz a financováním terorismu, sledovat aktuální vývoj v oblasti praní špinavých peněz (zejména sankcionované a rizikové subjekty) a Doporučení Financial Action Task Force on Money Laundering a ostatních mezinárodních organizací činných v oblasti boje proti praní špinavých peněz, společně s compliance sleduje soulad vnitřních předpisů PBB a platných legislativních přepisů, zabezpečovat provádění vstupních školení všech nových zaměstnanců v problematice praní špinavých peněz a financování terorismu, zabezpečovat provádění každoročních školení zaměstnanců a osob oprávněným k burzovním obchodům, kteří se při své práci mohou setkat s praním špinavých peněz, v problematice zamezení zneužití finanční instituce k legalizaci výnosů z trestné činnosti, vést záznamy o tom, kteří zaměstnanci a osoby oprávněné k burzovním obchodům absolvovali školení a v jakých termínech. 7.3 Pravomoci pověřené osoby v rámci PBB: vyžadovat veškeré informace a kopie dokladů týkajících se obchodů prověřovaných z podezření na praní špinavých peněz, vyžadovat součinnost od všech povinných osob v rámci PBB. Pověřená osoba předloží jednou ročně Burzovní komoře zprávu hodnotící oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti ve finanční instituci s uvedením zjištěných nedostatků a vyhodnocením rizik, která z nich vyplívají. Zpráva bude obsahovat zejména: zhodnocení, zda PBB dodržela všechna ustanovení zákona proti praní špinavých peněz, informace o veškerých opatřeních, které v minulém období PBB přijala v oblasti praní špinavých peněz, informace o počtu interních hlášení podezřelého obchodu v rámci PBB informace o počtu oznámení podezřelých obchodů zaslaných FAÚ ministerstva financí. 8.Povinnost každoročního proškolení zaměstnanců 9 odst. 6 zákona proti praní špinavých peněz Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své práce setkat s podezřelými obchody. Školicí programy se zaměří na způsoby zjišťování podezřelých obchodů a na uplatňování postupů podle tohoto zákona. Burzovní komora ukládá pověřené osobě sestavit plán školení. V rámci školení budou osoby oprávněné k burzovnímu obchodování informováni o změnách v zákoně proti praní špinavých peněz a v interním předpisu obsahujícím systém vnitřních zásad proti praní špinavých peněz. 9.Proces vyhodnocování podezřelého obchodu uvnitř PBB

10 Při vyhodnocování podezřelého obchodu uvnitř PBB je volen následující postup: Základní odpovědnost za sledování obchodních transakcí účastníka spočívá na dohodci, který průběžně sleduje objemy, charakter, četnost a právní důvod obchodů uskutečňovaných účastníky. Do účastnické složky účastníka mají přístup všichni dohodci jednající přímo s účastníkem. Na sledování neobvyklých charakteristik účastníkem uskutečňovaných obchodů se podílí rovněž informační systém PBB. Pokud dohodce vyhodnotí obchod jako podezřelý, okamžitě kontaktuje pověřenou osobu.. Dohodce konzultuje podezřelý obchod s pověřenou osobou Pokud je obchod vyhodnocen jako podezřelý, dohodce vyplní formulář "Interní hlášení podezřelého obchodu" v němž uvede: identifikační údaje dohodce a PBB, který oznamuje podezřelý obchod, identifikační údaje účastníka, kterého se oznámení týká, příp. identifikační údaje osoby, která jedná jménem účastníka, kterého se oznámení týká, popis předmětu a podstatných okolností uzavření obchodu, datum. Pověřená osoba vyhodnotí přijaté hlášení podezřelého obchodu. V případě důvodného podezření, že se jedná o podezřelý obchod, pověřená osoba rozhodne, zda u obchodu hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu. V případě, že hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu je obchod odložen a okamžitě oznámen FAÚ ministerstva financí telefonicky, em nebo faxem. O této skutečnosti informuje pověřená osoba dohodce. Pokud nebezpečí zmaření nebo ztížení zajištění výnosu nehrozí, dá pověřená osoba pokyn dohodci k provedení obchodu. Obchod, který pověřená osoba vyhodnotí jako podezřelý, oznámí na formuláři Oznámení podezřelého obchodu, včetně kopií dokumentace vztahující se k obchodu, FAÚ ministerstva financí do 5 kalendářních dnů od provedení obchodu. Po odeslání na FAÚ ministerstva financí oznámí pověřená osoba tuto skutečnost dohodci, který tento podezřelý obchod nahlásil. 10. Seznamy subjektů podezřelých ze spolupráce s terorismem PBB, na základě doporučení Komise, monitoruje výše uvedené seznamy sankcionovaných subjektů, aby podle uvedeného seznamu osob aktualizovala interní seznam sankcionovaných osob. PBB, na základě doporučení Komise, vede seznam osob podezřelých ze spolupráce s terorismem a z podpory terorismu nebo odkaz na místo, kde je tento seznam okamžitě k dispozici, jako příloha interního předpisu obsahujícího systém vnitřních zásad finanční instituce proti praní špinavých peněz. O aktualizaci seznamu subjektů podezřelých z podpory terorismu jsou finanční instituce, i PBB, informováni Komisí, obvykle prostřednictvím elektronické pošty. Aktualizace, změny a doplnění v seznamu osob podezřelých ze spolupráce a z podpory terorismu, který PBB vede jako přílohu systému vnitřních zásad proti praní špinavých peněz není nutno zasílat FAÚ ministerstva financí. Pokud ovšem PBB během prověřování výskytu osob podezřelých z podpory terorismu ve finančních a obchodních databázích PBB identifikuje tyto podezřelé osoby, musí o tom okamžitě učinit oznámení FAÚ ministerstva financí a Komisi. PBB začleňuje na základě doporučení Komise, do systému vnitřních zásad aktuální seznamy: států, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření,

11 aktuální seznam zemí a teritorií, v nichž nejsou dostatečným způsobem uplatňována opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, států, které finanční instituce považuje za rizikové (např. tzv. daňové ráje, "off shore" země, nebo země, jejichž občané jsou ve zvýšené míře v ČR spojováni s organizovaným zločinem a jinou trestnou činností ). Pokud PBB provádí obchod, kde se vyskytuje subjekt, který má bydliště nebo sídlo (příp. společníky, hlavní obchodní partnery) v zemích ze seznamu tzv. non cooperative countries nebo ze seznamu off shore zemí, neznamená to automaticky, že se jedná o podezřelý obchod a že PBB musí tento obchod ohlásit FAÚ ministerstva financí. Výskyt subjektu z výše uvedených seznamů zemí je nutno vyhodnotit jako "riziková charakteristika" a subjekt se tak zařadí do skupiny rizikových zákazníků. Podezřelým obchodem, který se hlásí FAÚ ministerstva financí se pak daný obchod stává, pokud se u tohoto znaku vyskytují současně ještě jiné podezřelé okolnosti. Pokud PBB provádí obchod, kde se vyskytuje subjekt, který je na seznamu osob podezřelých ze spolupráce s terorismem, je PBB povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit FAÚ ministerstva financí. 11. Kontrolní mechanismy v rámci PBB PBB stanovuje na základě doporučení Komise povinnost členům Burzovní komory kontrolovat důsledné dodržování povinností stanovených zákonem proti praní špinavých peněz a systémem vnitřních zásad proti praní špinavých peněz. Burzovní komora: a) Prověřuje, testuje a vyhodnocuje efektivnost a funkčnost systému opatření k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti, b) Ověřuje soulad interního předpisu obsahujícího systém vnitřních zásad finanční instituce s platnými právními předpisy, c) V případě zjištění nedostatků navrhuje provedení změn opatření proti praní špinavých peněz, provedení změn v interním předpisu obsahujícím systém vnitřních zásad proti praní špinavých peněz, případně v dalších interních předpisech, zdokonalení informačního systému, zdokonalení školícího systému apod. Burzovní komora projedná případné vzniklé nedostatky ve fungování systému proti praní špinavých peněz ve své zprávě a následně přijme opatření k jejich odstranění. [2] viz. Příloha č. 1 Seznam zemí, které nemají dostatečnou ochranu finančního systému před zneužitím k legalizaci výnosů z trestné činnosti podle Financial Action Task Force on Money Laundering (tzv. non-cooperative countries). Národnost či etnický původ zákazníka nemohou být kriteriem pro poskytování služeb finanční institucí. [3] Např. investiční společnosti sledují u podílníků charakter a objem jimi běžně realizovaných obchodů s podílovými listy a četnost a rozsah určitých vybočení z tohoto běžného režimu. [4] Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) vydává a aktualizuje dokument "The Forty Recommendations" obsahující doporučení pro boj proti praní špinavých peněz, dostupný na www1.oecd.org/fatf [5] Možnost použití dálkového přenosu dat pro provedení identifikace zákazníka je zmíněna rovněž v části 5 tohoto materiálu. [6] Možnost použití dálkového přenosu dat pro provedení identifikace zákazníka je zmíněna rovněž v části 5 tohoto materiálu. [7] Důležité pro dodržení lhůty 24 hodin od přijetí oznámení FAÚ ministerstva financí. Tato lhůta se vztahuje na odklad splnění příkazu klienta v případě, že bezodkladným splněním by mohlo být zmařeno nebo podstatně sníženo zajištění výnosu.

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 10 Ročník 2005 Vydáno dne 27. července 2005 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č. 61/1996

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 253/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a vyhlášky 281/2008 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT)

OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT) 1 OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT) vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Předmět vnitřního

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Klient Se sídlem IČ: Jednající

Klient Se sídlem IČ: Jednající Klient Se sídlem IČ: Jednající (dále jen klient ) a Pojišťovací makléřství INPOL a.s. se sídlem Praha 4 Braník, Bezová 1658 IČ: 63 99 85 99 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Pravidla burzovního obchodování

Pravidla burzovního obchodování Pravidla burzovního obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ, POSTUP A ZÁSADY PLYNOUCÍ ZE ZÁKONA č.61/1996 Sb,284/2004 Sb. Část I. Článek 1 Použití burzovních pravidel 1. Burzovní pravidla upravují průběh

Více

Věstník ČNB částka 12/2007 ze dne 29. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007

Věstník ČNB částka 12/2007 ze dne 29. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007 Třídící znak 2 1 5 0 7 6 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007 kterým se vydává metodika k vybraným povinnostem podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, určená

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban FAÚ Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban 1. FAÚ - Obsah prezentace Činnost FAÚ Zákonná úprava Spolupráce s Policií ČR, daňovou a celní správou 2. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Ing. Libor Kazda Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 2015 Finanční analytický útvar Ministr financí Náměstek ministra sekce 05 Odd. 2401 Mezinárodní

Více

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích.

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích. A. Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích 1. právech: Obchodní firma IČ Sídlo: ulice ISIN č.p. obec PSČ 2 3 4 Podíl

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE METODICKÁ POMŮCKA k provádění identifikace podle 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb., o některých

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Rámcová smlouva o poskytování právních služeb v souvislosti s realizací Operačního

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 Třídící znak 2 0 5 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost Česká národní banka

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace 1. Úvod a účel Tento dokument je věnován základnímu výkladu povinností a opatření v boji proti

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Dřevo Pevnost Poznání 002-2012

Dřevo Pevnost Poznání 002-2012 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému na nákup dřeva a dřevěných stavebních materiálů pro projekt Pevnost Poznání, zadávanou dle 95 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Zákon č. 61/1996 Sb.

Zákon č. 61/1996 Sb. Zákon č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 239/2001

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více