Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu"

Transkript

1 Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu Pavel Hrabě katedra informačních technologií, VŠE Praha W.Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Podmínkou úspěšné transformace (reformy) veřejné správy je vedle egovernmentu opora transformačních rozhodnutí o poznání státu zprostředkované s pomocí celkové architektury státu, označované jako EA nebo GEA. Česká cesta k egovernmentu přinesla významné pokroky v oblasti interoperability informačních systémů státu a sjednocování technologické infrastruktury. Nyní by měl následovat krok zahrnutí těchto architektur do jednotného rámce GEA České Republiky a jejich doplnění o business, aplikační a případně výkonnostní architekturu. Přitom je užitečné čerpat ze zkušeností ostatních úspěšných zemí. Příklady Rakouska, Kanady, Nového Zélandu a Singapuru ukazují, že je o co se opřít. Abstract: Successfull government transformations are done not only based on egovernment itself, but also based on knowledge and recognition of state with help of Governmental Enterprise Architecture - GEA. Czech Road to egovernmentu brought significant progress in area of governmental IS interoperability and unification and building of technological infrastructure. Following step should be to include this technical architecture into one unified architecture framework and enhance it by business, application and performance architectures of Czech state. It will be useful to take Best Practice of other successful country as it is demonstrated by examples of Austria, Canada, New Zealand a Singapore. Klíčová slova: Reforma veřejné správy, egovernment, celková architektura státu. Keywords: Public Sector Transformation, egovernment, Governmental Enterprise Architecture. Motto Všechny dosavadní strategie českého státu směřující k efektivnější veřejné správě obsahují správné cíle a úkoly, bohužel se neplní, plní se se zpožděním a plní se od zadu, tj. od technologií k procesům, nikoli od potřeb přes procesní změny a architekturu aplikací k infrastruktuře. Veřejná správa je služba občanům, ale často není služba občanovi. Ve skutečnosti jde o službu občanů občanům prostřednictvím státu, který si na to zřídili a udržují. Úředníci hrají roli zprostředkovatelů, průvodců při poskytnutí služby občana občanům. Službou úředníka je být dobrým a úslužným průvodcem. Úlohou celkové architektury státu je být myšlenkovým rámcem, který podpoří poznání státu ve všech jeho souvislostech a umožní správný návrh změn státu směřujících k dosažení jeho strategických cílů a návrh proveditelných kroků, kterými lze tyto změny uskutečnit. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

2 Pavel Hrabě 1. Úvod Vliv ICT (informační a komunikační technologie) na konkurenceschopnost státu vychází najevo v řadě oblastí, obdobně jako je tomu v podnikání. Konkurenceschopnost státu je tvořena souhrnem konkurenceschopnosti jeho podniků. Vedle toho je mezinárodně porovnávána tzv. konkurenceschopnost státní administrativy, neboť její výkonnost je jednou z podmínek výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků na území státu. Vliv ICT na konkurenceschopnost je hluboce analyzován Digital road to prosperity (Novotný & Voříšek, 2010), kde jsou stanoveny také hlavní cíle pro zlepšení v oblasti e-governmentu. Toto téma je dále rozvedeno ve zprávě NERV (Mejstřík, 2011), kde doporučení O6 vyžaduje "zavést principy podnikové architektury, architektonické řízení procesů a hodnocení investic do IT na základě kritérií prokazatelného zlepšení procesů státní správy, s cílem dosáhnout vyšší účinnosti investic veřejné správy do informačních a komunikačních technologií ". Investice do ICT by neměly být cílem, ale prostředkem transformace státu a veřejné správy. Při této transformaci je potřebné přebírat ověřené zkušenosti od ostatních zemí a mezinárodních podnikatelských korporací. Jednou z těchto tzv. nejlepších praxí je využívání celkové (podnikové) 1 architektury jako nástroje pro řízení business 2 transformace a její ICT podpory. Při aplikaci přístupu celkové architektury na stát, napříč jeho resorty, hovoříme o tzv. GEA (Governmental Enterprise Architecture) nebo podle britského vzoru o xgea (Cross- Governmental EA). V článku je poukázáno na některé základní aspekty úspěšné transformace veřejné správy a úlohu GEA při dosahování konkurenceschopnosti státu. 2. Definice pojmů 2.1 Co to je celková architektura státu Pojem podniková (celková) architektura, Enterprise Architecture (EA), stejně jako související výzkum i praktické implementace jsou poměrně nové, přibližně poslední desetiletí. Protože není k dispozici jednotná všeobecně přijímaná definice EA, představujeme definici Gartner (Rollings, 2010), kde "Podniková architektura je proces převodu obchodní vize a strategie do efektivní změny podniku vytvořením, komunikací a zlepšením klíčových principů a modelů, které popisují budoucí stav podniku a umožňují jeho vývoj". EA současně představuje vlastní návrh a manažerský přístup zásadní pro organizační soudržnost, vedoucí ke sladění, hbitosti a jistotě, jak zdůrazňuje Doucet (Doucet, Gøtze, Saha, & Bernard, 2009). Obsah EA se vyvíjel v průběhu čase nejméně ve třech základních fázích, jak je specifikovali Bredemeyer a Malanová (2004) : Fáze I - Technologická architektura architektura IT technologické infrastruktury 1 původní výraz je Enterprise Architecture, kde enterprise může znamenat jak podnik, tak organizaci veřejné správy nebo celý stát. Podstatné je kladení důrazu na to, že jde o architekturu podniku, organizace nebo státu jako celku. 2 výraz business je v diskusi o architekturách organizace uvažován pro veškeré aktivity a příslušné zdroje, umožňující naplňovat cíle a poslání organizace. Vedle business stojí dále oblasti informačních systémů (aplikací a dat) a technologické infrastruktury. 68 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

3 Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu Fáze II Rozsah architektury je této fázi rozšířen na celou oblast IT a zahrnuje celý podnik Fáze III architektura nepokrývá pouze IT, ale také otázky business, přičemž právě na ně je kladen důraz. Použití EA ve veřejné správě prošlo všemi uvedenými fázemi a v současnosti odpovídá právě třetí fázi vývoje EA. V případě veřejné správy rozumíme pod pojmem business otázky poskytování: Funkcí státu, například poskytování základních funkcí státu jako je obrana státu, Služeb pro veřejnou administraci podniků i občanů Cross-Governmental Enterprise Architecture (xgea) nebo obecněji jenom GEA je aplikací podnikové architektury na stát jako systém stejným způsobem, jako je aplikována na velké obchodní společnosti. Jde tedy o celkovou architekturu vybudovanou napříč jednotlivými útvary, vytvořenou na základě toho nejlepšího ze známých architektonických rámců jako je TOGAF 3, FEAF 4, MODAF 5 či Zachman. 2.2 Dva pohledy na konkurenceschopnost Konkurenceschopnost státu je třeba posuzovat jako souhrn konkurenceschopností subjektů nacházejících se na území státu a jako konkurenceschopnost (výkonnost) státního aparátu, srovnávanou s ostatními státními aparáty. Z hlediska dlouhodobého rozvoje republiky se obě konkurenceschopnosti doplňují a podmiňují. Pro velmi komfortní stát, poskytující veřejné služby na vysoké úrovni je potřebné mít vysoké daňové příjmy od konkurenceschopných podnikatelů. Pro konkurence schopnost podnikatelů je vhodný komfortní stát. V počátku rozvoje však stát nemusí být komfortní, nýbrž účinný a efektivní, aby svěřené prostředky šetřil ve své vlastní režii a úspory mohl poskytnout do služeb podnikatelům. Ty následně zdaní a výnosy použije na zkvalitnění služeb. Z hlediska posuzování konkurenceschopnosti státu a možností jejího zlepšení je ale také třeba vzít v úvahu, že vedle zahraniční konkurence vstupuje stát, jako největší jednotlivý podnikatel na svém vlastním území, do konkurence se všemi na tomto území (a nejen na něm) sídlícími podniky. Jde v důsledku o to, zda konkurence podniků a státu jako podniku bude oboustranně povzbuzující soutěží nebo bude mít oboustranně fatální důsledky, jak jsme toho často svědky v Česku. 3. Stát jako poskytovatel služeb Klienti si stát zřídili a platí si za jeho služby jak paušálními platbami (daně), tak poplatky za dílčí službu. Pokud stát klientům službu neposkytuje v dostatečné kvalitě, přestanou mít důvod za ně platit a naleznou si jiný stát (podniky daňové ráje, odborníci atraktivní destinace). Z hlediska konkurenceschopnosti je tato úvaha zajímavá proto, že klienti státu, kteří mohou ovlivnit jeho konkurenceschopnost, jsou zpravidla schopni si i vybrat, ve kterém 3 TOGAF The Open Group Architecture Framework 4 FEAF Federal Enterprise Architecture Framework (USA) 5 MoDAF Ministry of Defence Architecture Framework (VB) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

4 Pavel Hrabě státě chtějí žít a podnikat. Ostatní klienti státu, kteří nedisponují možností mobility, se obvykle také nepodílí na konkurenceschopnosti státu, naopak se podílejí na jeho nákladech. S procesem optimalizace funkcí státu souvisí i uvědomění si rolí jednotlivých hráčů. Současně je třeba dát pozor na nadužívání pojmu služba či veřejná služba. Většina toho, co současný český stát činí, slouží k zajištění jeho stability, příjmů, bezpečnosti a podobně. Lze říci, že tím stát slouží svému lidu, tedy převedeno do podnikové terminologie svému majoritnímu akcionáři, zřizovateli či vlastníku. Jenom malá část funkcí státu je službou státu konkrétnímu jednotlivci, ať již občanu nebo firmě. 3.1 Příklad elektronického daňového přiznání z pohledu služby Usnadnění podání daňového přiznání není službou podnikateli, je to úkon pro stát. Pro stát znamená zpřesnění a zrychlení informací (pokud se provede dobře), v konečném důsledku zvýšení pravděpodobnosti daňového příjmu. Pro podnik nebo fyzickou osobu je elektronizace pouze jednou z forem, jak zmírnit příkoří a ústrky s touto povinností spojené. Málokdo si uvědomuje, že je stále řada subjektů, které elektronizaci nepovažují za přínos a uvítali by ze strany státu jiné usnadnění, například výrazné zjednodušení pravidel. 3.2 Příklad reálné služby státu podnikateli podpora založení firmy Jedním z úkonů, který výrazně souvisí s připraveností přijímat nebo vyvíjet nové technologie je založení nové firmy. I zde je si třeba uvědomit, že založení firmy není službou státu pro podnikatele, je nutné dobře porozumět zájmům všech zúčastněných stran a tomu přizpůsobit měřítka kvality poskytnutých služeb: podnikatel zakládá firmu, aby se seberealizoval a zbohatnul na novém nápadu. V kontextu konkurenceschopnosti to může být nápad spojený s inovativní obchodní praktikou nebo inovativní technologií. stát chce podchytit vznik nové firmy proto, aby si zajistil svůj podíl na jejím očekávaném zbohatnutí formou daní. Zájmy obou jsou zcela legitimní, oba subjekty by se o nich měly vzájemně otevřeně informovat. Je třeba vytvořit takové kulturní i legislativní prostředí, v němž každý bude vědět, že zbohatnout správné a také je správné se o svůj úspěch přiměřeně podělit se státem. Již na počátku může stát avizovat, že stojí o úspěch podnikatel tím, že mu zajistí nejsnadnější možnou registraci, pomůže mu v začátcích a podpoří jeho inovativní nápady. Jde o oboustranně výhodný obchod. Stát (a za něj například NERV nebo VŠ) by měl analyzovat, kde všude překáží podnikání a na druhou stranu si ohlídat, že se dočká daní. Založení Start-Up firmy může být podobné jako půjčka na vysokoškolské studium. Například do prvního vydělaného milionu se daně budou počítat poloviční sazbou a jejich splátka bude odložena až do dosažení této hranice, kde bude rozpuštěna do tří následujících let. 3.3 Katalog služeb státu Aby mohl stát dobře rozpoznat, kde jsou příležitosti pro zlepšení a jak jej měřit, musí provést inventuru všech požadavků na něj kladených, všech svých schopností a funkcí. Některé své funkce bude stát řídit jako ucelené sekvence, pak hovoříme o procesech. 70 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

5 Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu Jiné funkce bude stát řídit a měřit na základě formálního závazku o kvalitě jejich poskytování, pak hovoříme o službách. Tak zvaný katalog služeb nebo procesní model státu jsou obojí soubory znalostí o státu, které jsou nezbytně nutné, vzájemně se doplňují a spolu tvoří důležitou součást business 6 architektury státu. 3.4 Roztříštěnost versus sdílení ve veřejné správě Česká veřejná správa je historicky a ze zákona roztříštěná, viz například souhrnná prezentace pana Felixe z konference v březnu 2011 (Felix, 2011). Je patrné, že neexistuje politická vůle a síla ji sjednotit shora, z centra, počínajíc u zaměstnanců veřejné správy, přes procesy a služby k jejich informační a technologické podpoře. Ukazuje se, že dosud bylo nejlépe prosaditelné a realizovatelné připravit společnou IT infrastrukturu. Díky ní bude možno sdílet základní data o objektivně jedenkrát existujících entitách jako je občan, organizace, pozemek či budova. To umožní dokončované centrální registry státní správy. Bude-li politická vůle, přístup či metoda Government EA může pomoci identifikovat jaké změny architektury státu, například ve smyslu sjednocení procesů, centralizace výkonu služeb nebo konsolidace aplikační architektury, mohou být přínosné a proveditelné. Dobře navržená architektura umožní dělat kompromisy, jít po malých kouscích, ale vždy bude zřejmé, zda politické rozhodnutí směřuje k naplnění strategických cílů nebo proti nim. To je základní výhoda a bohužel současně nevýhoda GEA. 4. Stát jako transformující se podniková korporace Stát by se při řízení své architektury ve snaze stát se konkurenceschopným měl řídit stejnými principy a metodami jako úspěšně inovující velké korporace. Použijeme-li paralelu o korporaci, je stát finančně řízeným vícestupňovým holdingem. Každý resort si může dělat, co chce, vejde-li se do rozpočtu, stejně tak každá státem zřízená organizační jednotka. U řady typů organizačních jednotek státu mají resorty právo pouze je zřídit a následně již nemají žádnou moc ovlivňovat efektivitu jejich procesů, včetně investic do informatiky. V Česku je potřeba i vzhledem k výše uvedenému konstatovat, že stát ještě vůbec nevyužil potenciál být řízen strategicky a jednotně jako úspěšné korporace a jiné státy, které tak již učinily. To je ve skutečnosti dobrá zpráva, příslib možnosti realizovat očekávané úspory a zlepšení s pomocí tohoto konceptu. Pokud podnikový holding narazí na strop své efektivity, musí se transformovat. Základem takové transformace je například: odstranění duplicitních činností, centralizace a sjednocení činností rozdělení činností na komoditní (kontextové) a unikátní (hlavní) 7 6 Výraz Business zde neznamená ani obchod ani podnikání. Je ve spojení business architektura použit pro označení té oblasti celkové architektury organizace státní správy, ve které se zabývá veškerým svým konáním, s výjimkou IT a jeho aplikační, datové a infrastrukturní architektury. 7 Geoffrey R. Moore: Dealing with Darwin. Rozděluje procesy na Core a Context a k nim modeluje druhy IT architektury a využití lidských zdrojů. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

6 Pavel Hrabě posílení zodpovědnosti manažerů a řízení zaměstnanců podle cílů a výkonnosti Stejné potřeby a možnosti transformace platí i stát. Z toho, co se již delší dobu se státem děje, je patrné, že transformaci potřebuje a že některé transformační kroky již započal. Jmenujme systém Státní pokladny, plánované Jednotné Inkasní Místo JIM, nebo jednotné výplatní místo. Všechno jsou to dobré myšlenky, ale s naprosto nedostatečným zadáním, bez návazné organizační transformace a naprosto vytržené z kontextu celkové architektury státu, protože ta žádná neexistuje. Příležitost nalezení komoditní procesů, které mohou být sjednoceny až sloučeny na jedné straně a modelování vztahů a kardinalit mezi součástmi systému státu a jeho okolím na druhé straně, vede k úvaze o možnosti úspor prostřednictvím konceptu Center sdílených služeb (CSS) Klíčové a komoditní procesy státu koncept CSS Stát jako holding s vysokou pravděpodobností bude identifikovat ohromnou řadu činností z oblasti vlastní správy (Back Office) i z oblasti výkonu veřejných služeb (Front Office), kde je potenciál k dosažení úspor na základě sjednocení a případné centralizace těchto procesů. Prostředkem pro efektivní vykonávání sjednocených procesů je obvykle vlastní nebo outsourcované CSS. Taková centra často vykonávají služby pro organizace jejich jménem a na jejich účet, ale dělají to levněji a efektivněji než tyto organizace. Centra sdílených služeb je možno budovat v jedné horizontální úrovni hierarchie řízení státu (například jednotné kontaktní centrum pro všechny organizační složky jednoho ministerstva) nebo dokonce přes více úrovní hierarchie (jedno centrum výpočtu a výplaty mezd zaměstnancům státu, jedno centrum správy všech pohledávek a závazků klientů státu vůči státu, apod.) za všechny resorty najednou. Významným počátečním pokrokem by bylo vytvoření CSS ve vertikálách řízení státu, tedy v resortech. I tady tomu nyní brání jak lidské tak legislativní překážky, které však jsou překonatelné. 4.2 Transformace státní správy Skutečnou transformaci státní správy s podporou IT nelze provést pouze na úrovni agendových systémů a centrálních registrů. Zkušenosti říkají, že musí nejprve o transformaci procesů zázemí organizací státní správy a teprve potom se projeví zlepšení služeb klientům, které bude současně nákladově efektivní. Viz (Östberg, 2007) Trust in egov is determined by the ICT front office rendition of policy implementation starting in the back (far back) office. Volně přetlumočeno citát znamená, že důvěra v elektronizovaný stát (egovernment) je podmíněna ICT podporou komunikačních kanálů s občanem, služby musí být nejprve zavedeny ve (vzdáleném) zázemím agentury. 4.3 Spokojenost klientů státu není jenom egovernment Stát, na rozdíl od podnikových korporací, je tu pro všechny a nemůže si vybírat, které klienty uspokojí a kterým se vyhne. I ty v elektronické gramotnosti nejúspěšnější země dosahují míru komunikace klientů se státem elektronicky cca. 50%. V Česku je to přes 20%. 8 V anglické literatuře i praxi se nejčastěji vyskytuje zkratka SSC (Shared Service Center). 72 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

7 Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu Jak ale dosáhnout spokojenosti zbývajících 50-80% klientů státu a být přitom nákladově efektivní? Každý nově zaváděný proces a jeho IT podpora musí být implementován současně pro všechny komunikační kanály (web, mail, hlas, dopis i osobní), s důrazem na automatizaci společných agendových systémů i zázemí. 4.4 IT podpora transformace státu Pro dobrý návrh IT podpory státu, je nejprve nutné uvést do pořádku to, co je podporováno (funkce, procesy, služby). K tomu je nutné fungování státu poznat a porozumět mu co nejvíce objektivně. Rozpoznat: Kdo je koho klientem Kdo komu přináší přidanou hodnotu a kdo by tedy měl za co platit Jak výkon funkce řídit a měřit - (je to vždy služba občanovi?) Není to vždy služba občanovi žádajícímu, nýbrž služba občanům tvořícím stát. Zajištění inkasa daně, vydání stavebního povolení nebo řidičského průkazu jsou příklady služby státu občanům, prostřednictvím úkonu provedeného s jedním z občanů. Ochrana bezpečnosti, zajištění zdraví a vzdělání, poskytnutí dávek jsou příklady služby státu občanovi jako jednotlivci. Tato nezbytná poznání a následné návrhy nápravy jsou součástí architektury státu - GEA 5. Architektura státu 5.1 Úsilí států o EA Většina států úspěšných v transformaci veřejné správy a egovernmentu (což není totéž, ale úzce to souvisí) již má vybudován obraz cílové EA státu a řídí transformaci státu a jeho IT podle této architektury. Většina těchto států začala s budováním Governmental EA mezi roky 2000 a 2005, nyní již mají k dispozici několikátou verzi referenčního modelu i procesů řízení architektury. V posledních letech počet zveřejňovaných publikací o GEA klesá, protože všichni již ji mají a spíše popisují řešení konkrétních optimalizačních úloh. Existenci EA při tom automaticky předpokládají. 5.2 Motivace k implementaci GEA V řadě zemí byla GEA zavedena nejprve ve snaze zajistit interoperabilitu mezi komponentami IT uvnitř státu, případně pro zajištění mezinárodní kooperace, zejména mezi ministerstvy obrany západních zemí. Současně byla EA v podobě rámce FEAF zavedena v USA jako nástroj IT Governance a řízení čerpání prostředků na IT z rozpočtu prezidenta. Podobně například hodnotící zpráva IT auditu státu z Kanady (2008) hovoří o klíčové úloze GEA při prioritizaci a řízení IT projektů státu. Následně začala být GEA využívána jako nástroj návrhu a řízení transformace států. 5.3 Úloha Governmental EA při transformaci státu Po letech implementací EA v řadě zemí se objevují hodnotící články, vyzdvihující její pozitivní význam, ale zpochybňující její přínos. Závěry se dají shrnout asi takto: SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

8 Pavel Hrabě Všechny mimořádně úspěšné země mají svoji transformační strategii provázanou s celostátní EA a konkrétním rozvojovým plánem. Existence EA je považována za nutnou podmínku úspěchu transformace vládnutí, nikoli však postačující. Jsou známy příklady, kde je GEA vytvořena, ale změny nebyly dotaženy do úspěšného konce. 5.4 Federalizovaná architektura Stejně jako ve velkých korporacích, i na úrovni státu platí, že ne všechny procesy a funkce je možné sjednotit či dokonce centralizovat. Úměrně tomu to platí i pro aplikační architekturu státu, v níž některé aplikační komponenty budou pouze jedenkrát, jiné budou sdíleny více institucemi a další budou v každém resortu nebo OSS unikátní. Tomuto principu se říká federalizovaná architektura. Znamená však, že jde o architekturu řízenou přesnými pravidly, nikoli o libovůli jednotlivých institucí. 6. Příklady architektur státu Přestože jsou k dispozici studijní materiály z mnoha zemí, z důvodu omezeného rozsahu příspěvu uvedu příklady pouze několika z nich. Kanada byla do nedávna považována za světového lídra egovernmentu, Rakousko za evropského. Přístupy obou zemí se značně liší, přitom jsou si v podstatných faktorech tak podobné. Stejně tak Nový Zéland a Singapur představují velmi pokročilé využití GEA pro řízení transformace státu. Pozoruhodné je, jak se státy vzájemně ovlivňují, doplňují a jak jejich architekti spolupracují, což je patrné i ze společně vydaných knih. 6.1 Rakousko Rakousko je velmi úspěšné jak v oblasti egovernmentu, tak transformace veřejné správy a její IT podpory. V materiálech jsem nenašel informace o použití Enterprise Architecture, zato však velmi časté odkazy na přínosy používání tzv. Holistického referenčního rámce, modelu Marie A. Wimmerové. Na bázi tohoto referenčního rámce byla vyvinuta celá řada úspěšných rakouský egovernment projektů, například elektronický e-tax aplikace FinanzOnline, viz (Makolm, 2006). 74 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

9 Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu Obrázek 1 Holistický referenční rámec podle Wimmerové, Rakousko (Makolm, 2006) Přestože rakouští odborníci nepoužívají pojem EA, řada vlastností jejich rámce se s rámci EA shoduje. Ať již je to zejména celostní (holistický) přístup, úrovně abstrakce odpovídající jednoltivým vrstvám enterprise architektury či rozmanitá view odpovídající například segmentových architekturám. Přikláním se k tomu, že se v případě Rakouska jedná o úspěšnou aplikaci principů celkové architektury státu. O tom vypovídá i následující schéma (Palkovits & Wimmer, 2004), de facto metamodelu EA, ale podle holistického referenčního modelu Wimmerové: Obrázek 2 Holistický rámec pro modelování veřejných služeb, Rakousko (Palkovits & Wimmer, 2004) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

10 Pavel Hrabě Rakousko je federetivním státem a úspěch je podmíněn centrální koordinací a vzájemnou spoluprací. Již od roku 2001 má Rakousko federálního CIO, který podléhá přímo kancléři, je jím Prof. Dr. Reinhard Posch. Od roku 2005 vede centrální instituci zvanou Platform Digital Austria. Podle rakouských úřadů, stěžejní úkol e-governmentu je, na jedné straně, zjednodušení a zrychlení procesů mezi občany a správou, a na druhé straně, transformace interních procesů a organizace veřejné správy. E-government se zaměřuje na měnící se interakce mezi občany / podniky a správou a mezi správními orgány navzájem. Z pohledu veřejné správy a samosprávy je důležitá iniciativa E-Government Reference Cities, plánovaná pro roky V jejím rámci má být na pilotních městech ověřena tzv. egora (což je akronym pro e-government reference architecture ).Jde o aplikační a zejména technologickou architekturu stanovující národní standardy podporující interoperabilitu. 6.2 Kanada Již od přelomu tisíciletí je v Kanadě rozvíjen princip tzv. federalizované architektury, viz výše. V rámci jí stanovených pravidel se rozvíjely Enterpise Architecture jednotlivých resortů. V roce 2004 zavedla kanadská vláda program BTEP (Business Transformation Enablement Program), viz například (Treasury Board of Canada, 2004): Obrázek 3 Struktura EA rámce Kanady, pojmenovaného BTEP Transformation Framework (Treasury Board of Canada, 2004) Tento transformační program je ve skutečnosti praktickou implementací GEA. Stojí za povšimnutí, jak struktura modelu transformačního rámce nápadně připomíná rámec Zachmanův. 76 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

11 Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu V prezentaci (Alexander, Canada: Pre-requisites and Enablers for a Whole-ofgovernment Approach, 2006) zdůrazňuje cíl transformace, kterým je zvýšení důvěry občana ve stát a politiku, viz obr. Obrázek 4 Hodnotový řetězec transformace kanadské veřejné správy (Alexander, 2008) Znamená to na jedné straně, že měřítkem úspěchu není zavedení egovernmentu, ale jeho příspěvel k měřitelnému zvýšení důvěry občanů ve vlasntí stát. Jinak egovernment ztrácí smysl. Současně schéma jasně vyjadřuje názor kanadských architektů, že úspěch externích veřejných služeb je podmíněn předchozí motivací státních zaměstnanců a zavedením interních služeb. Prostředkem k dosažení důvěry občanů má být také přístup zvaný Whole-of-government Approach, tedy situace, kdy nejenom každá agentura zacílí svoje služby na klienta, ale kdy současně se všechny sjednotí tak, aby své vnitřní procesy vykonávaly jednotně a ke svým klíčovým službám umoňovaly klientům jednotný přístup, kterým koli komunikačním kanálem. Očekávanou míru sjednocení služeb podle jejich kategorií ukazuje následující obrázek. Využití GEA jako předpokladu reforem veřejné správy vysvětluje Jim Alexander, zastupující CIO kanadské vlády v (Alexander, 2008). Enterprise architecture je podle něj prostředkem, jak se na vládní úrovni ujistit, že obsah reforem je správný a že se bude správně realizovat. Současně je GEA prostředkem jak o tom přesvědčit politiky, občany, podnikatelskou komunitu a media. Základem struktury federalizované architektury kanadského státu je tzv. GSRM - Governments of Canada Strategic Reference Model. Model vnuknul v roce 1995 původně pro asociaci obecních samospráv (MRM Municipal reference Model), posléze byl upraven v roce 2000 pro potřeby provincie Ontario (PSRM Public Service Reference Model) a od roku 2003 se využívá pod názvem GSRM na federální úrovni. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

12 Pavel Hrabě Obrázek 5 Rozdílná míra cílového sjednocení různých kategorií služeb ve veřejné správě, Kanada (Alexander, Canada: Pre-requisites and Enablers for a Whole-ofgovernment Approach, 2006) V Kanadě je EA důležitým nástrojem řízení transformace veřejné správy. Hlavním architektem Kanady, pracovníkem sekretariátu Treasury Board of Canada, je Gary Doucet, autor řady uznávaných publikací o EA. Pod jeho vedením Kanada směřuje ke stavu, který nazývá Coherent Government, jakožto výsledek Coherent Architecture. Doucet ve své prezentaci (Doucet, 2008) také definuje vztah mezi GEA a e- Governmentem. Jsetliže vládní weby Kanady smeřují k funkcionalitám z kategorie WEB 2.0, pak to představuje business transformaci. Business Transformace vyžaduje Business architekturu, nikoli technologickou architekturu. V roce 2008 definoval Doucet jako klíčový pro kanadskou vládu projekt ISRA (Internal Services Renewal Alignment). Je to iniciativa zaměřená na sladění interních služeb, což by mělo být prostředkem zlepšení veřejných služeb. 6.3 Nový Zéland Na Novém Zélandu je GAE, zde nazývaná FEA (Federated Enterprise Architecture) nedílnou součástí egovernmentu. Velmi zajímavé jsou explicitně vyjádřené architektonické principy Nového Zélandu. Tyto zásady jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší prioritu: (Government of New Zealand, nedatováno). 1. Princip důvěry - Důvěra ve vládu bude posílena. 2. Princip svrchovanosti - je Suverenita a národní identita Nového Zélandu bude podporována a udržována. 78 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

13 Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu 1. 3.Princip aktiv - Informace budou uznány jako aktivum, které má hodnotu pro vládu a budou spravovány podle toho. 3. Princip dostupnosti (Accessibility) - Informace a služby budou k dispozici snadno, široce a spravedlivě ve prospěch obyvatel Nového Zélandu. 4. Princip jednoty (Consistency) bude dodržován celkový a konzistentní přístup. 5. Princip pružnosti (Agility) - přístupy, které zvyšují pružnost budou přijaty. 6. Uživatelsko-centrický princip - Služby a procesy budou navrženy z pohledu uživatele služeb. 7. Princip minimalizace škod - Škodlivé účinky změn budou minimální. 8. Princip hodnota za peníze - rozhodnutí budou poskytovat optimální přínose pro vládu jako celek. Architektonický rámec NZFEAF (New Zealand Federated EA Framework) je odvozen od australského EAF, který byl vytvořen na bázi amerického FEAF (Federative EA Framework) se vedle výše uvedených architektonických principů silně opírá o tzv referenční modely jednotlivých architektur, tak ja jsou podrobně představeny v (NZFEAF RM, 2009): Performance Reference Model (PRM) Business Reference Model (BRM) Service Reference Model (SRM) Data Reference Model (DRM/SF) Technical Reference Model (TRM) viz také citované původní australské schéma: Obrázek 6 Struktura referenčních modelů australského architektonického rámce FEAF (NZFEAF RM, 2009) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

14 Pavel Hrabě Z hlediska záměru tohoto článku rozšířit záběr architektury českého egovernmentu nad dosavadní technologické pojetí je velmi důležitý tzv. Business RM. Tento business ref. model využívá dvou již dříve vytvořených a ověřených taxonomií, a to Funce veřejné správy NZ (Functions of New Zealand government - FONZ) a Subjekty veřejné správy NZ (Subjects of New Zealand government -SONZ). Výkonnostní referenční model byl zatím záměrně ponechán prázdný a bude doplněn v dalších verzích vývoje modelu. Katalog funkcí FONZ je rozdělen do tří základních kategorií: Funkce pro Novozélanďany poskytované státem jménem a pro jednotlivce, podnikatele a organizace, naplňující poslání státu. Podpůrné funkce které poskytují politické, programoví a manažerské základy pro fungování státu. Management zdrojů státu - interní funkce, které umožňují státu fungovat účinně a efektivně. Funkce v katalogu subjektů státu jsou členěny do sedmi širokých kategorií: Party (Účastník, zúčastněná strana): někdo, kdo chce využít přínosy nebo se podílí na aktivitách státu. Typicky je to osoba, profese, role, podnik nebo organizace, například Student, Spotřebitel apod. Aktivita: prováděná účastníkem, který chce využít služeb státu nebo přispívající k tomu, o co účastník usiluje (například odpočinek, věda, podnikání). Událost: o niž účastník stojí nebo kterou trpí (například živelná pohroma). Zdroj: využívaný účastníky potřebný pro vykonávání jejich aktivit, podobně jako například loď je nezbytná pro plachtění. Nárok: právo nebo prospěch, ke kterému je osoba, podnik nebo organizace oprávněna a potřebuje nějakou formu zapojení státu, aby jej mohla čerpat nebo užívat. Povinnost: dávka nebo daň, kterou osoba, podnik nebo organizace musí splnit a potřebuje k tomu určitou formu zapojení státu. Podmínka: stav nebo měřitelný atribut, který lze využít k popisu účastníka, zdroje, události, nároku nebo povinnosti. Schéma ukazuje strukturu katalogů funkcí a subjektů referenčního modelu NZFEAF. Přitom takké vymezuje zodpovědnost na úroveň celkové architektury státu a architektury jednotlivých agentur, u nás resortů a OSS. 80 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

15 Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu Obrázek 7 Struktura referenčního modelu funkcí a subjektů NZ, (NZFEAF RM, 2009) 6.4 Singapur V Singapuru (Saha, 2008) vznikala celková architektura státu postupně, společně s jednotlivými programi zavádění informatiky a e-governmentu. V roce 1999 vzniknul technologický standard Singapuru, zvaný SWTA (Service-Wide Technical Architecture). Následující program rozvoje architektury dostal název ewave (Enterprise-Wide Architecture for Value Enhancement), tedy celostátní architektura pro zvyšování hodnoty. Společně s SWTA dohromady tvoří SGEA (Singapore Government Enterprise Architecture). Tato SGEA je konceptem, zahrnujícím: Business funkce Odpovídající datové standardy Sdílené systémy (aplikace) a služby IS Technologickou infrastrukturu Vytvořená architektura jde napříč resorty a směřuje k naplnění integrujících cílů přístupu Whole-of-Government. Také SGEA se opírá o jednotný referenční business model. Ten je tvořen třemi úrovněmi abstrakce a obsahuje: 2 oblasti služeb (Business Areas) představující nejvyšší úroveň rozdělení funkcí státu na: o Služby veřejnosti a o Korporátní a podpůrné služby 33 linií služeb (LoB Lines of Business) - představujících jemnější členění produktů a služeb poskytovaných státem jeho zájmovým skupinám 137 funkcí (Business Functions) popisujících specifické funkce, které agentury vykonovájí v rámci LoB, za něž jsou zodpovědné. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

16 Pavel Hrabě Obrázek 8 Struktura funkcí v business referenčním modelu SGEA, (Saha, 2008) Výrazným přínosem týmu SGEA je vytvoření první metodiky pro udržování a rozvoj architektury státu zvané MAGENTA (Methodology for Agency Enterprise Architecture). 7. Závěr Veškeré porozumění stavu domácí veřejné správy, zahraničním zkušenostem s transformací veřejné správy a znalost celkové (podnikové) architektury mě vedou k přesvědčení, že právě GEA, jako podniková architektura státu je jedním z chybějících předpokladů úspěšné transformace veřejné správy v Česku. Doporučuji odrazit se od úspěchů, kterých již bylo dosaženo v oblasti IT infrastruktury egovernmentu a na cestě k interoperabilitě IS veřejné správy a rozšířit architekturu státu o koherentní architekturu činností státu (business) a aplikační architekturu, případně výkonnostní architekturu. Při poznávání vlastního státu a tvorbě jeho celkové architektury doporučuji využít všechny cesty spolupráce (mezivládní, akademické, neziskové i podnikové) k zajištění přenosu ověřených zkušeností s tvorbou a využitím GEA při úspěšné transformaci veřejné správy. Poděkování Příspěvek vznikl s podporou Grantové agentury ČR grant číslo: P Enterprise Architecture jako princip v řízení malých a středních organizacích 8. Literatura ALEXANDER, J. (2006): Pre-requisites and Enablers for a Whole-of-government Approach. Canada: International Council for Information Technology in Government Administration ICA 40th Conference ALEXANDER, J. (2008): Assurance in Transformation: Government Enterprise Architecture as Enabler of Public Sector Reform. Washington DC: The World Bank 82 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

17 Úloha Government EA při zvyšování konkurenceschopnosti státu DOUCET, G. (2008): Enterprise Architecture at the Government of Canada. Otawa: Treasury Board of Canada DOUCET, G., GØTZE, J., SAHA, P., & BERNARD, S. (2009): Coherency Management. Architecting the Enterprise for Alignment, Agility and Assurance. Bloomington: authorhouse FELIX, O. ( ): Co přinese nová funkcionalita egovernmentu v ČR? Načteno z Softecon 2011: Government of New Zealand (nedatováno): FEA Principles. Získáno , z E- government in New Zealand: MAKOLM, J. (2006): A Holistic Reference Framework for e-government: The Practical Proof of a Scientific Concept. Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences MEJSTŘÍK, M. (2011): Framework of Competitiveness Strategy of the Czech Republic. Prague NZFEAF RM. (2009): New Zealand Government Architecture Reference Models Version 2.0. State Services Commission, New Zealand NOVOTNÝ, O., VOŘÍŠEK, J. (2010): Digital road to prosperity. Proceedings of the Systems Integration (stránky 1-8). Praha ÖSTBERG, O. (2007): ICA 41st Conference, Session 7 "In Gov We Trust". Získáno , z ICA International Council for IT in Government Administration: PALKOVITS, S., & WIMMER, M. A. (2004): Processes in e-government - A Holistic Framework for Modelling Electronic Public Services. Linz: Institute of Applied Computer Science, University of Linz QGCIO (Enterprise Architecture & Strategy), (2009): Queensland Government Enterprise Architecture Framework 2.0. Queensland Government Chief Information Office, Enterprise Architecture & Strategy. The State of Queensland (Department of Public Works) 2009 ROLLINGS, M. (2010, January 11): Marginalizing Enterprise Architecture. Retrieved July 15, 2010, from burton GROUP BLOGS: Executive Advisory: SAHA, P. (2008): Government Enterprise Architecture in Singapore: Issues, Practices and Trends. Government Enterprise Architecture as Enabler of Public Sector Reform. Washington DC: The World Bank Treasury Board of Canada (2004): Business Transformation Enablement Program - An Executive Overview. Ottawa: Treasury Board of Canada SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Metodické postupy tvorby architektury

Metodické postupy tvorby architektury Metodické postupy tvorby architektury Název Metodické postupy tvorby architektury Datum zhotovení 14. 3. 2016 Zhotovitel KPMG Česká republika, s.r.o. Zpracoval za zhotovitele Tomáš Martinka Verze 2.1 Veřejná

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Několik poznámek ke koncepci ICT v hlavním městě Praze

Několik poznámek ke koncepci ICT v hlavním městě Praze Několik poznámek ke koncepci ICT v hlavním městě Praze Ondřej Felix Digitální šampion ČR předseda ICT komise MHMP hlavní architekt ZR člen Rady vlády pro informační společnost 18.12.2014 ICT v Praze v

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě

Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s., sekce Veřejné správa Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 e-mail: tomas.hrabik@i.cz Abstrakt: Článek

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Implementace egovernment do měst a obcí Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Co řeší egovernment? Reálnou potřebu veřejné správy Všechny stupně veřejné správy včetně organizací Prioritní osy -

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015 Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě leden 2015 Agenda Koncept sdílených služeb Výhled využívání sdílených služeb ve veřejném sektoru Současná situace využívání sdílených služeb ve

Více

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo vnitra Roman Vrba ředitel Odbor egovernmentu Petr Kuchař ředitel Odbor hlavního

Více

Úvodní slovo k tématu Informačný obsah, jeho zdroje, koordinácia a využívanie, back office verejnej správy

Úvodní slovo k tématu Informačný obsah, jeho zdroje, koordinácia a využívanie, back office verejnej správy Úvodní slovo k tématu Informačný obsah, jeho zdroje, koordinácia a využívanie, back office verejnej správy PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Témata Soustava registrů, jako základu veřejných informačních systémů,

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

ADOit. IT architektura a řízení IT služeb. Luděk Kryšpín, Lukáš Dvořák, PADCOM, s.r.o.

ADOit. IT architektura a řízení IT služeb. Luděk Kryšpín, Lukáš Dvořák, PADCOM, s.r.o. ADOit IT architektura a řízení IT služeb Luděk Kryšpín, Lukáš Dvořák, PADCOM, s.r.o. Představení PADCOM Základní informace o firmě Poradenská firma s výhradně českým kapitálem Zahájení činnosti 2008 Počet

Více

VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR

VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR VÝZVY EGOVERNMENTU V ČR prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konference ČSSI, 8.11.2013 Výzvy egovernmentu 1. Ohlédnutí za uplynulými 2 roky 2. Využívání dat stávajících IS VS pro efektivní řízení státu 3. Koncepční

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

ISSS 2016. Národní architektura ehealth

ISSS 2016. Národní architektura ehealth ISSS 2016 Národní architektura ehealth Ing. Ji í Borej, CGEIT Koordinátor Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví České republiky Hradec Králové 4. dubna 2016 Agenda 1.

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Architektura v organizaci

Architektura v organizaci Architektura v organizaci Radek Vácha Seminář CSSI, 23.3.2007 Accenture, its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Obsah Můj profil Architektura odraz světa Jiné pohledy

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s VŠE v Praze a Ministerstvem vnitra ČR a s podporou partnerů konference KŠB AK, IBM, KPMG a Microsoft si Vás dovoluje pozvat na konferenci Sdílené

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu 13. dubna 2015 Hradec Králové Ing. Iva Merhautová, MBA Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Michal Rada ICT MPSV Základní oblasti řízení: ICT ministerstva práce

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

Michal Zbořil Solution Specialist Oracle Czech

Michal Zbořil Solution Specialist Oracle Czech Michal Zbořil Solution Specialist Oracle Czech e-government a Komunikační centra pro občany Agenda Proč se zabývat Komunikačními centry? Stávající stav a jeho dopady Role Komunikačních center a jednotlivých

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI Michal Rada hlavní architekt EG MPSV a člen týmu pro tvorbu Národní strategie ehealth Sociálně-zdravotní systémy Vesměs jsou tři pojetí:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Strategie NTK 2013 2019. Prezentace pro MŠMT

Strategie NTK 2013 2019. Prezentace pro MŠMT Strategie NTK 2013 2019 Prezentace pro MŠMT V Praze, dne 7. 4. 2013 Přehled Vize - mise Klíčové hodnoty Motto Východiska strategie Strategie struktura Fakta 2008 2012 Financování Závěr 2 Vize - mise My

Více

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Praha a okolí Kdo jsem, odkud přicházím, co vím o IS HMP Cíl: předcházení rizik rozvoje systému, v kontextu egovernment,

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více