ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s."

Transkript

1 ZÁPIS z řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. Se sídlem Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333 IČ: Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 3173 konaná dne od 13,00 hod. v sídle společnosti Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333 Registrace: od 12,30 hod. Začátek: od 13,00 hod. Přítomno: celkem 5 akcionářů, představujících hlasů, tj. 100% z celkového počtu hlasů, o následujícím podílu na hlasovacích právech: Petr Pančocha: 2 akcie, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, tj. 400 hlasů (tj. 20%), zastoupen JUDr. Radimem Vicherkem, advokátem, na základě plné moci z Andrea Gahurová: 2 akcie, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, tj. 400 hlasů (tj. 20%), zastoupena Zdeňkem Machálkem, advokátem, na základě plné moci z Robert Kroča: 2 akcie, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, tj. 400 hlasů (tj. 20%), zastoupen Zdeňkem Machálkem, advokátem, na základě plné moci z Ing. Jozef Hollý: 2 akcie, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, tj. 400 hlasů (tj. 20%), Mgr. Juraj Petráš: 2 akcie, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, tj. 400 hlasů (tj. 20%), Průběh valné hromady dle následujícího pořadu jednání: 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 2) Schválení jednacího řádu valné hromady 3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob, pověřených sčítáním hlasů). 4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, vč. zprávy o vztazích propojených osob 5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku ) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku ) Schválení změny stanov Společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (tzv. generální opt in) 9) Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva 1

2 10) Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady 11) Rozhodnutí o určení mzdy 12) Závěr valné hromady s tím, že průběh valné hromady osvědčí přítomná notářka Mgr. Eva Daňková, notářka se sídlem ve Zlíně K bodu 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Zahájení valné hromady provedl představenstvem pověřený předseda představenstva pan Petr Pančocha, který seznámil přítomné s pořadem jednání řádné valné hromady, a konstatoval, že řádná valná hromada byla řádně svolána způsobem, který stanoví zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovy akciové společnosti, a to pozvánkou zaslanou akcionářům v zákonné lhůtě a uveřejněním na internetových stránkách společnosti. Seznámil valnou hromadu s počty přítomných a oznámil, že valná hromada je usnášeníschopná na základě přítomnosti akcionářů, vlastnících akcie se jmenovitou hodnotou: ,-Kč, celkem, představující 100% základního kapitálu akciové společnosti, kteří disponují hlasů, z celkového počtu hlasů, což představuje 100 % z celkového počtu hlasů. Pozvánka + doklady o odeslání či převzetí pozvánky Konstatoval, že nebyly vzneseny protesty proti výkonu hlasovacího práva kteréhokoli akcionáře. Dále konstatoval, že v souladu s ust. Čl stanov společnosti se hlasování bude provádět aklamací, tj. zvednutím hlasovacího lístku. K bodu 2: Schválení jednacího řádu valné hromady Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva Jednacího řádu valné hromady se zdůvodněním, že Jednací řád podrobněji upravuje průběh valné hromady a navrhl přijetí následujícího usnesení: Valná hromada společnosti BKP GROUP, a. s., schvaluje návrh jednacího řádu, ve znění předloženém představenstvem, zpřístupněném v sídle společnosti, jehož znění je přílohou zápisu z této valné hromady. Předseda představenstva konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů Hlasování pro: 1200 hlasů, tj. 60 % Návrh Jednacího řádu byl schválen 1200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Jednací řád 2

3 K bodu 3 : Volba orgánů valné hromady Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva na volbu orgánů valné hromady se zdůvodněním, že volba orgánů valné hromady vyplývá z 422 zákona o obchodních korporacích, tedy aby: předsedou valné hromady byla zvolena: JUDr. Ivana Hašpicová, skrutátory : Ing. Anna Hollá, a p. Eva Pančochová, zapisovatelem : p. Martin Jakubčík, ověřovateli zápisu: Petr Pančocha, a Mgr. Juraj Petráš. K tomuto návrhu představenstva nebyl podán žádný protinávrh, protest ani žádost o vysvětlení. Předseda představenstva konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů Akcionáři hlasovali zvednutím hlasovacího lístku o všech orgánech valné hromady s následujícím výsledkem: Hlasování pro: 1200 hlasů, tj. 60 % Orgány valné hromady byly 1200 hlasy, tj. 60% přítomných hlasů platně zvoleny ve složení: předseda valné hromady: JUDr. Ivana Hašpicová, skrutátoři : Ing. Anna Hollá, a p. Eva Pančochová, zapisovatel : p. Martin Jakubčík, ověřovatelé zápisu: Petr Pančocha, a Mgr. Juraj Petráš. Předsedání valné hromady se ujal zvolený předseda řádné valné hromady. Předseda řádné valné hromady osvědčil, že řádná valná hromada je usnášeníschopná a že až do okamžiku jeho zvolení nebyly vzneseny protesty proti výkonu hlasovacích práv kteréhokoli z přítomných akcionářů. K bodu 4: Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, vč. zprávy o vztazích propojených osob Podle 84 a 436 odst.2 zákona o obchodních korporacích byli akcionáři seznámeni se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, zpracovanou a předloženou představenstvem. Předseda řádné valné hromady poté přednesl řádné valné hromadě návrh představenstva, aby ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 přijala následující usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 vč. zprávy o vztazích propojených osob. 3

4 Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů Usnesení představenstva bylo schváleno hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 K bodu 5: Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu s 447 odst.3 zákona o obchodních korporacích své vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2013 a v souladu s 83 odst.1 zákona o obchodních korporacích své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích. Akcionáři byli seznámeni s touto zprávou dozorčí rady. Předseda valné hromady přednesl řádné valné hromadě návrh, aby ke zprávě dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami přijala následující usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů zdrželo se : 00 hlasů, tj. 00% Usnesení představenstva bylo schváleno hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami K bodu 6: Rozhodnutí o řádné účetní závěrce za rok 2013 Akcionáři byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou. 4

5 Předseda valné hromady přednesl řádné valné hromadě návrh představenstva, aby ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, přijala následující usnesení, neboť schválení účetní závěrky je dle 421 odst.2 písm. g) a 403 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů. zdrželo se : 00 hlasů, tj. 00% Řádná účetní závěrka za rok 2012 byla schválena hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Účetní závěrka za rok 2013 (je součástí výroční zprávy) K bodu 7: Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2013 Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku a navrh řádné valné hromadě, aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku takto: Hospodářský výsledek za účetní období zisk Převod do zákonného rezervního fondu Převod na jiný výsledek hospodaření minulých let Výplata tantiém Výplata dividend Příděl na účet neuhrazené ztráty z minulých let ,76 Kč ,00 Kč ,41 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,35 Kč Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem je dle 421 odst.2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Návrh byl schválen hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. 5

6 K bodu 8: Schválení změny stanov Společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (tzv. generální opt in) V návaznosti na přijetí zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech musí společnost dle 777odst.2 zákona o obchodních korporacích přizpůsobit stanovy nové právní úpravě. Návrh nového úplného znění stanov byl akcionářům k dispozici v sídle společnosti, tito s ním byli řádně seznámeni. Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na přijetí následujícího usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním, uveřejněným na internetových stránkách společnosti a tvořícím přílohu tohoto usnesení, včetně podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech jako celku postupem dle 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň kvalifikovaná většina hlasů Návrh nebyl schválen. Proti hlasovali akcionáři p. Robert Kroča a p. Andrea Gahurová. Stanovy společnosti BKP GROUP, a.s. Připomínka advokáta p. Machálka - zástupce akcionářů p. Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové, který prohlašuje, že jím zastoupení akcionáři Robert Kroča a Andrea Gahurová souhlasí s rozhodnutím o podřízení se zákonu o obchodních korporacích, ale nesouhlasí se změnou stanov společnosti v rámci podřízení zákonu o obchodních korporacích, a ani s tím, aby bylo podřízení se zákonu o obchodních korporacích zapsáno ve stanovách společnosti, neboť mají za to, že v souvislosti s podřízením společnosti zákonu o obchodních korporacích není třeba měnit stanovy společnosti. Zástupce p. Machálek navrhuje rozdělit tento bod jednání na dva: a) rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích (tzv. generální opt in), b) schválení stanov společnosti. Předseda valné hromady konstatuje, že akcionáři R: Kroča a A. Gahurová nepodali tento návrh v zákonné lhůtě a navrhují jej až v průběhu konání valné hromady. Nato byla valná hromada na deset minut přerušena. V průběhu přestávky valné hromady sepsal a předložil p. Machálek návrh v zastoupení akcionářů p. Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové, aby bylo odděleně hlasováno o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích, a odděleně hlasováno o návrhu změny stanov společnosti. Změnu stanov ale nepředkládá a tvrdí, že v souvislosti s podřízením společnosti zákonu o obchodních korporacích není třeba měnit stanovy společnosti. Po přestávce předseda valné hromady dává tedy hlasovat o návrhu akcionářů p. Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové v tomto znění: 6

7 Akcionáři p Robert Kroča a p. Andrea Gahurová navrhují, aby bylo odděleně hlasováno o rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích a odděleně hlasováno o schválení změny stanov společnosti. JUDr. Vicherek, zástupce akcionáře p. Petra Pančochy žádá dát do zápisu prohlášení: Máme za to, že při podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích musí být změněny stanovy společnosti. Akcionář tedy souhlasí s touto změnou programu pouze proto, aby bylo dosaženo shody se zákonem a pokud dojde při zápisu do obchodního rejstříku k jakýmkoli nesrovnalostem, zejména proto, že akcionáři, které zastupuje p. Machálek, odmítají přijmout změnu stanov v návaznosti na podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích, budou akcionáři, které zastupuje p. Machálek, plně odpovědni za tyto nedostatky a bude po nich vyžadována náhrada případných škod. Poté se hlasuje o přijetí tohoto bodu programu na zasedání valné hromady. Hlasování pro: 2000 hlasů, tj. 100 % proti: 0 hlasů, tj. 0% Předseda valné hromady konstatuje, že návrh na doplnění programu jednání, předložený zástupcem akcionářů p. Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové byl schválen 2000 hlasy, tj. 100% přítomných hlasů. Návrh akcionářů Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové Nyní se hlasuje o návrhu akcionářů p. Kroči a pí. Gahurové v tomto znění: Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Hlasování pro: 2000 hlasů, tj. 100 % proti: 0 hlasů, tj. 0% Předseda valné hromady konstatuje, že návrh tohoto usnesení byl schválen 2000 hlasy, tj. 100% přítomných hlasů. Dále se hlasuje o návrhu akcionářů p. Kroči a pí. Gahurové v tomto znění: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním, uveřejněným na internetových stránkách společnosti a tvořícím přílohu tohoto usnesení. Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň kvalifikovaná většina hlasů Předseda valné hromady dává tedy hlasovat o první polovině původním návrhu. 7

8 Návrh nebyl schválen. Proti byli akcionáři Robert Kroča a Andrea Gahurová. Stanovy společnosti BKP GROUP, a.s. K bodu 9: Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva Valná hromada dle 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti, navrhuje se proto přijetí tohoto usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro členy představenstva: Petra Pančochu, Ing. Jozefa Hollého a Mgr. Juraje Petráše, ve znění, v jakém jsou přílohou tohoto zápisu. Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů Návrh byl schválen hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva K bodu 10: Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Valná hromada dle 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti, navrhuje se proto přijetí tohoto usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady: Ing. Miroslava Papskáře, Ing. Anny Hollé a Evy Pančochové ve znění, v jakém jsou přílohou tohoto zápisu. Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů 8

9 Návrh byl schválen hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady K bodu 11: Rozhodnutí o určení mzdy Valná hromada dle 61 odst.32 zákona o obchodních korporacích schvaluje určení mzdy zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu a osobě jemu blízké, navrhuje se proto přijetí tohoto usnesení: Valná hromada schvaluje určení mzdy zaměstnanců: Petra Pančochy, Ing. Jozefa Hollého, Mgr. Juraje Petráše, Ing. Anny Hollé a Evy Pančochové tak, že členové představenstva, členové dozorčí rady a osoby blízké obdrží za vykonanou práci dle pracovní smlouvy mzdu, jejíž výše musí dosahovat nejméně zákonem stanovené minimální mzdy. Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí návrhu je třeba alespoň prostá většina hlasů Pan Machálek namítá, že takto formulovaný návrh není v souladu se zákonem a je neplatným návrhem. K tomu předseda valné hromady konstatuje, že se jedná o návrh představenstva společnosti, následně o něm nechává hlasovat. Návrh byl schválen hlasy, tj. 60% přítomných hlasů. Pan Machálek po hlasování upozorňuje, že by měla být v rámci valné hromady schvalována i smlouva s p. Paprskářem (pokud existuje), dále požaduje na příští valné hromadě nechat schvalovat další smlouvy a smluvní vztahy, ze kterých plynou pro členy představenstva nebo dozorčí rady nějaké finanční požitky, například smlouvu o pronájmu budov apod. Na dotaz předsedy valné hromady upřesňuje, že se jedná se o připomínku obou jím zastupovaných akcionářů (tj. R. Kroči a A. Gahurové). K bodu 12: Závěr valné hromady Po projednání posledního bodu jednání konstatoval předseda valné hromady, že nikdo nevznesl námitky proti výkonu hlasovacích práv a že valná hromada byla až doposud usnášeníschopná. Konstatuje se vyčerpání programu jednání v plném rozsahu a jednání valné hromady bylo ukončeno ve 14:25 hod. Přílohy: 9

10 Přílohy: - Pozvánka na valnou hromadu + doklad o jejím odeslání či převzetí - Listina osob přítomných na valné hromadě - Plné moci akcionářů - Kontrola usnášeníschopnosti (při zahájení valné hromady) - Jednací řád - Zpráva o vztazích propojených osob - Výroční zpráva jejíž součástí je řádná účetní závěrka 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva dozorčí rady - Návrhy usnesení představenstva - Návrh akcionářů Roberta Kroči a p. Andrey Gahurové - Stanovy společnosti - Smlouvy o výkonu funkce (návrhy) - Protokoly o hlasování V Uherském Brodě dne Za správnost zápisu: Zapisovatel: Martin Jakubčík... Ověřovatelé: Petr Pančocha. Mgr. Juraj Petráš. Předseda řádné valné hromady: JUDr. Ivana Hašpicová. 10

Zápis z jednání I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Zápis z jednání I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: 60192593 se sídlem Soběslavská 15, Praha 3 konané dne 18. června 2019 od 11 hodin v Praze Na základě pozvánky

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 29. června 2017

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 29. června 2017 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 29. června 2017 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

Zápis z řádné valné hromady společnosti. Lázně Mšené, a.s.

Zápis z řádné valné hromady společnosti. Lázně Mšené, a.s. Zápis z řádné valné hromady společnosti Lázně Mšené, a.s. se sídlem Mšené lázně, Lázeňská 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 211, IČ 44569530

Více

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 465 05 156, konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů.

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů. Zápis z řádné valné hromady Moravské zemědělské,akciové společnosti konané dne 24.června 2014 v zasedací místnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti v Prosenicích s tímto programem jednání: 1) Zahájení

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Agropodnik Košetice, a.s., se sídlem č.p. 212, 394 22 Košetice, IČO: 260 67 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů ZÁPIS z jednání valné hromady obchodní společnosti Společnost pro zemědělskou výrobu Ostře dek, a.s., IČ 46355871, se sídlem Ostředek, pošta Chocerady, PSČ 257 24 konané dne 23.6.2014 od 16.00 hodin v

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MANAG, a.s. se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ: 479 06 898 zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 984 svolává

Více

konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání

konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání Platný program jednání

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pozvánka. dne v 10, 00 hodin ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou

Pozvánka. dne v 10, 00 hodin ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou Pozvánka představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s., se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46993665, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. B,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

538 34 Rosice u Chrasti

538 34 Rosice u Chrasti Východočeské plynárenské strojírny, akciová společnost 538 34 Rosice u Chrasti Z Á P I S Z V A L N É H R O M A D Y S P O L E Č N O S T I V P S, a.s. KONANÉ DNE 5.6. 2014 OD 10,00 HODIN V SÍDLE SPOLEČNOSTI

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Zápis z řádné valné hromady

Zápis z řádné valné hromady Zápis z řádné valné hromady obchodní korporace Srí Lanka Project a.s., IČO 031 96 305 se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 22. května 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 23. června 2016 POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 8. února 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 12. ledna 2016 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6.

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6. Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 2. června 2005 Program jednání Platný program jednání

Více

svolává řádnou valnou hromadu na úterý od 11:00 hod. v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512, Zlín

svolává řádnou valnou hromadu na úterý od 11:00 hod. v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512, Zlín POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Společnost Interhotel Moskva a.s. se sídlem náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín IČ: 46347623 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Z Á P I S. které se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti

Z Á P I S. které se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Valná hromada je schopna se usnášet.

Valná hromada je schopna se usnášet. Zápis z valné hromady akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Nádražní 641, 379 20 Třeboň IČ 13503031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B., vložka

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s.

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. IČ: 463 55 863 sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova ul. 32/25, 115 25 Praha 1, IČ: 60192402, sp. zn.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti ENERGOCHEMICA SE, identifikační číslo: 241 98 099, konané dne 30. 06. 2015 (dále jen valná hromada ) Na řádné valné hromadě byli přítomni,

Více

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Kalenská zemědělská a. s. IČO 25962612 registrovaná Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2211 se sídlem v Dolní Kalné č. p. 150, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů,

Více

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávská 20, PSČ 547 01, Česká republika identifikační číslo: 465 04 991 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY. společnosti. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ , IČO:

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY. společnosti. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ , IČO: ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01, IČO: 62242504 konané dne 25. 02. 2019 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Valná hromada P o z v á n k a

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Valná hromada P o z v á n k a P o z v á n k a Představenstvo společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01 IČO: 62242504 s v o l á v á ř á d n o u v a l n o u h r o m a

Více

Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.

Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. JEDNACÍ a HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady obchodní společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávské ul. 20 IČO 465 04 991 konané dne 29. června 2015 v Náchodě Článek I 1.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady. POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti HOME, a.s. se sídlem Mikuleckého 1313/12, Praha 4, IČ: 45274754, www.ubytovanihome.cz zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, Představenstvo společnosti Statek Uhřínov, a.s. se sídlem Liberk, Uhřínov 57, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 601 08 754 zapsané v obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem)

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. Praha, Hvožďanská 2053/3, PSČ 148 00, IČO: 45359229 registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17790 Stanovy obchodní společnosti Jáchymov

Více

POZVÁNKA v 11:00 hod.

POZVÁNKA v 11:00 hod. Svaz výrobců mléka a. s. Nemocniční 53, č.p. 1852, 787 01 Šumperk, tel., fax 583 214 718, 603 89 12 89, e-mail: svazkdv@spk.cz vedený v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 684,

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY společnosti O2 Czech Republic, a.s. konané dne 19. dubna 2016 Při zahájení jednání bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 27258611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, Trutnov ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dne 28. května 2013 v sídle společnosti Valná hromada byla svolána oznámením

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady:

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady: Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Registrace: Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 476 74 954, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČO: 451 92 570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 47, PSČ: 753 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 02 IČ: 250 22 962 konanou dne 26. 6. 2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Česká lékárnická, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Česká lékárnická, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Česká lékárnická, a.s. Představenstvo společnosti Česká lékárnická, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 63080877, zapsané v obchodním

Více

Zápis z jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s.

Zápis z jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s. Zápis z jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s. se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti E4U a.s., IČ: , se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ

Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti E4U a.s., IČ: , se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti E4U a.s., IČ: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 Datum konání: 07.06.2018, 13:00 hod. Místo konání: Salonek Sportcentra Želva

Více

Představenstvo společnos6 Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnos6 Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnos6 Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Ba4 383, 760 49, IČ: 49454561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Zápis. z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo společnosti P-D Refractories CZ a. s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více