Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH"

Transkript

1 Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH REZORTNÍ PØEDPISY 5. Dodatek è. 7 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od Dodatek è. 9 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedío poskytování finanèních prostøedkùze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od Dodatek è. 10 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od Dodatek è. 12 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od Dodatek è. 14 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od Dodatek è. 15 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od SDÌLENÍ 14. Sdìlení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostøedí o vydání následujících technických norem vodního hospodáøství: Sdìlení odboru posuzování vlivù na životní prostøedí Ministerstva životního prostøedí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí) Sdìlení odboru posuzování vlivù na životní prostøedí MŽP o Spoleèném metodickém pokynu o posuzování vlivù investièních projektù na životní prostøedí financovaných ze Speciálního pøedvstupního programu pro rozvoj zemìdìlství a venkova, který zajiš uje poskytování finanèních pøíspìvkù Spoleèenství (SAPARD), vyplývající z dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemìdìlství a Ministerstvem životního prostøedí Sdìlení odboru enviromentálních rizik Ministerstva životního prostøedí o zveøejnìní dokumentu Seznam testovacích zaøízení zaøazených do Národního programu SLP Sdìlení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních pøedpisù, pøijatých výkladovou komisí ministra životního prostøedí Sdìlení odboru odpadù Ministerstva životního prostøedí o povìøení odborného subjektu k odborným a registraèním èinnostem REZORTNÍ PØEDPISY 5. DODATEK È. 7 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od

2 1) Dodatek k seznamu Pøílohy: v úvodních ustanoveních Pøíloh I Do seznamu Pøílohy: na konci úvodních ustanovení Pøíloh I Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí Èeské republiky (dále jen SFŽP ÈR) platným od se doplòuje položka Pøíloha è. I.12: Program podpory monitoringu atmosféry a hydrosféry. 2) Dodatek k Pøíloze è. I.1 Specifikace opatøení, na která bude SFŽP ÈR pøijímat žádosti" Do Pøílohy è. I.1 Specifikace opatøení, na která bude SFŽP ÈR pøijímat žádosti se za èást 6. doplòuje èást 7. v následujícím znìní: 7. PROGRAM PODPORY MONITORINGU ATMOSFÉRY A HYDROSFÉRY Tento program umožní podpoøit neinvestièní akce, které slouží pro monitoring stavu at-mosféry a hydrosféry. Cílem programu je dosažení souladu se stávající a pøipravovanou úrovní ve státech EU v monitoringu stavu atmosféry, zejména kvality ovzduší a stavu hydrosféry, zejména množství a jakosti povrchové a podzemní vody. Program tak umožní splnit požadavky Národního programu pøípravy na èlenství ÈR v EU. Program bude upøednostòovat akce, které zabezpeèí monitoring obou složek na celostátní úrovni, budou doplòovat investièní projekty z programù EU PHARE a ISPA a budou poskytovat data a informace o stavu životního prostøedí pro republikový informaèní systém. Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatøení vrámci následujících dílèích programù: 7.1. Monitorování kvality atmosféry Cílem programu je zabezpeèení monitoringu kvality atmosféry jako souèást Programu klimatických dat Národního klimatického programu ÈR (NKP), a to za úèelem získávání ob-jektivních informací o dosavadním vývoji a souèasném stavu zneèištìní ovzduší pro potøebu státní správy, samosprávy, informování veøejnosti, poskytování informací zahranièním partnerùm ze zemí EU a plnìní mezinárodních závazkù, dále zajištìní bezporuchového chodu smogových varovných a regulaèních systémù (smog zimní a letní fotochemický) ve smyslu vyhlášky MŽP è. 41/1992 Sb., v platném znìní, na základì mìøení koncentrací zneèiš ujících látek a zajištìní doprovodných meteorologických mìøení a dosažení úrovnì bìžné ve státech EU v oblasti monitorování zneèiš ujících látek v ovzduší. Získaná data jsou nutným pøedpokladem pro hodnocení vlivù pùsobících na atmosféru a k vypracování strategií použitelných k omezování negativních dùsledkù kolísání klimatu a klimatických zmìn Monitorování povrchových a podzemních vod Cílem programu je zabezpeèení monitoringu množství a jakosti povrchové a podzemní vody. Daný monitoring slouží k vytváøení informaèních systémù o stavu a vývoji hydrosféry pro potøebu orgánù státní správy a samosprávy, informování veøejnosti (podle zákona è.123/1998 Sb.) a poskytování informací zahranièním partnerùm v rámci Evropské informaèní sítì o životním prostøedí EIONET, Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Odry a Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, mezinárodních projektù Svìtové meteorologické organizace (SMO) a dalších agencií (UNESCO) Monitorování srážek k ochranì obyvatelstva a krajiny pøed povodnìmi a suchem Cílem programu je zabezpeèení monitoringu srážek jako souèást Programu klimatických dat NKP, a to za úèelem získávání objektivních informací o souèasném stavu a prognóze množství srážek pro potøeby krizového øízení a integrovaného záchranného systému ÈR pøi povodních a zároveò i k dlouhodobìjšímu vyhodnocování dopadù nadbytku srážek èi jejich nedostatku (sucho) pro potøebu státní správy, samosprávy i pøímé informování veøejnosti. Získávaná data a informace poslouží i pro snížení dopadù srážkových extrémù na obyvatelstvo i pøírodu a krajinu a pro vypracování strategií použitelných k omezování negativních dùsledkù kolísání klimatu a klimatických zmìn. Dalším cílem je zajištìní trvalého monitoringu srážek pro potøeby hlásného a pøedpovìd-ního systému povodòové ochrany i ochrany pøed suchem, které vychází ze Státní politiky životního prostøedí a usnesení vlády ÈR è. 185/1998 o opatøeních ke zlepšení povodòové ochrany s cílem dosažení úrovnì zemí EU v této oblasti. Informace z monitoringu srážek poslouží i pro plnìní úkolù z dohod vládních zmocnìncù na hranièních tocích a Mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Odry a Dunaje. Bližší specifikace jednotlivých dílèích programù a podmínek pro poskytování podpory jsou uvedeny v Pøíloze è.i.12. 2

3 3) Dodatky k Pøíloze è.i.2. Zásady pro poskytování finanèních prostøedkù ze SFŽP ÈR", A) Do èlánku II, tabulky 1.A. Pøímé finanèní podpory, se doplòuje øádek Èíslo Typ Max. limit % Programu Název programu Žadatele podpory / dotace, ze základu pro výpoèet podpory 7 Program podpory monitoringu atmosféry a hydrosféry A, P 100/100 B) Do èlánku II, tabulky Nepodnikatelské subjekty, obce a mìsta a tabulky Podnikatelské subjekty se doplòuje øádek Èíslo Výše pùjèky Úrok Doba Odklad Programu Název programu v % zákl. podpory 1) úvìru v % 2) splatnosti vletech pùjèky vletech max. Kè p. a. 7.1 Program podpory monitoringu 0 atmosféry a hydrosféry 4) Vydává se Pøíloha è. I.12 Program na podporu monitoringu atmosféry a hydrosféry Pøíloha è. I.12 PROGRAM PODPORY MONITORINGU ATMOSFÉRY A HYDROSFÉRY Èlánek I ZÁKLADNÍ KRITERIA PRO VÝBÌR AKCÍ Základní kriteria pro výbìr akcí k poskytnutí podpory, které musí být v souladu se Státní politikou životního prostøedí, s Národním programem pøípravy Èeské republiky na vstup do EU a se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jsou stanovena v dílèích programech takto: 1. Dílèí program 7.1. Monitorování kvality atmosféry Vybavení a umístìní monitorovacích stanic musí splòovat požadavky pøíslušných smìrnic EU ( smìrnice 96/62/EK o øízení a hodnocení kvality ovzduší, 1. dceøiná smìrnice 99/30/EK pro SO2, NO2, NOx, PM10 a Pb, pøipravované dceøiné smìrnice pro benzen, CO, PAH, Cd, As, Ni, Hg, smìrnice 92/72/EHS o troposferickém ozónu, smìrnice 96/61/EK o integrované prevenci a integrovaném øízení zneèištìní) i požadavky Evropského støediska pro kvalitu ovzduší Evropské agentury pro životní prostøedí EU, týkající se sledování a hodnocení kvality ovzduší pomocí mìøící sítì EUROAIRNET, vèetnì zajištìní kvality dat. Žadatel o podporu musí být schopen zajistit autorizované mìøení imisí na základì oprávnìní udìleného ÈIŽP a napojení na akreditovanou kalibraèní referenèní laboratoø pro mìøení kvality ovzduší v ÈR. Souèasnì musí zajistit pøedávání namìøených verifikovaných dat do databáze Informaèního systému kvality ovzduší (ISKO) v souladu s provozním øádem tohoto systému tak, aby bylo možné jejich využití pro regionální i celorepublikové hodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší. 2. Dílèí program 7.2. Monitorování povrchových a podzemních vod Pøedmìtem podpory jsou akce smìrované na monitorování vodní složky životního prostøedí, které vychází z požadavkù legislativy EU, zejména Smìrnice Rady ustavující rámec pro èinnosti Spoleèenství v oblasti vodní politiky (tzv. Rámcové smìrnice) a dalších specializova-ných smìrnic v oblasti Voda, respektive jsou souèástí Aproximaèní strategie 3

4 pro oblast život-ního prostøedí kapitola Voda. Dále akce vycházející z požadavkù èeské legislativy, zejména zákona è. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znìní, a navazujících pøedpisù, se zohlednìním budoucích požadavkù podle 21 zákona è.254/2001 Sb., o vodách (nového vod-ního zákona), týkajících se zjiš ování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod. Monitorovací aktivity musí být souèástí státního monitoringu hydrosféry a výsledky monitoringu musí být pøedávány do republikové databáze provozované ÈHMÚ. 3. Dílèí program 7.3. Monitoring srážek k ochranì obyvatelstva a krajiny pøed povodnìmi a suchem V rámci programu musí být zabezpeèen monitoring srážek na celostátní, pøípadnì regionální úrovni. Namìøená data musí vstupovat do informaèního systému, do kterého bude možné vstupovat po sítích orgánù státní správy a orgánù krizového øízení a které v pøípadì potøeby zabezpeèí i pøímé informování a varování obyvatelstva. Vybavení a umístìní monitorovacích stanic a pøístrojù pro sledování srážek musí splòovat požadavky Svìtové meteorologické organizace (SMO). Žadatel o podporu musí zajistit napojení na mezinárodní sítì pro datovou výmìnu a používání pøístrojù zkontrolovaných akreditovanou kalibraèní laboratoøí navázanou na nejvyšší možné standardy. Souèasnì musí zajistit pøedávání namìøených a verifikovaných dat do databáze meteorologických a hydrologických dat provozovanou v ÈR Èeským hydrometeorologickým ústavem (ÈHMÚ). Splnìní uvedených požadavkù je podmínkou pro zahrnutí provozovaných stanic a monitorovacích systémù do sítì státního monitoringu srážek na území ÈR. Èlánek II SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANÈNÍ PODPORY 1. Finanèní podpora se poskytuje právnickým osobám neziskového charakteru nebo pod-nikatelským subjektùm na úhradu neinvestièních nákladù spojených s monitorováním atmosféry a hydrosféry. Podpora se poskytuje na základì žádosti formou dotace. 2. Výbìr subjektù, které provádìjí monitoring atmosféry a hydrosféry, bude proveden podle zákona è.199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, v platném znìní. Z dùvodu specifických odborných požadavkù lze výbìr provést podle 50, odst. 1, písm. b) zákona. V pøípadì monitoringu hydrosféry je výbìrem subjektù, které budou pøíjemci podpory z Fondu, povìøen ÈHMÚ. 3. Podporu na úhradu neinvestièních nákladù lze poskytnout v souladu s pøedmìtem podpory do výše prokazatelnì vynaložených nákladù v roce 2001, a to podle cenové kalkulace a dodavatelských smluv, vèetnì DPH. Èlánek III POSTUP PØI PØEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU 1. Žádosti o poskytnutí podpory se podávají na formuláøi podle pøílohy è.i.3 Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze SFŽP ÈR s tím, že budou vyplnìny oddíly A, B, C1 (na zvláštní pøíloze) a D. Oddíl D bude doplnìn pøílohou s kalkulací nákladù na realizaci akce. Oddíl E se u státních rozpoètových a pøíspìvkových organizací nevyplòuje. Žádost s požadovanými doklady se pøedkládá Kanceláøi Fondu. 2. Doklady, které jsou požadovány jako pøíloha žádosti: Doklad o právní subjektivitì žadatele Prohlášení žadatele zda je èi není plátcem DPH Údaje o navrhovaném øešení, které umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska Doklady o ekonomické a dùchodové situaci žadatele Cenová kalkulace Kopie dodavatelských smluv Prohlášení o dodržení zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, v platném znìní Odborný posudek ÈHMÚ potvrzený vìcnì pøíslušným odborem MŽP 4

5 Doklad o autorizaci mìøení (ÈIŽP pro program 1) a akreditaci laboratoøe (ÈIA pro program 1, ÈIA nebo ASLAB pro program 2) a napojení na státní sí pro monitorování srážek (SMO/OSN, CERAD pro program 3 ) jako podklad ke zpracování odborného posudku. Èlánek IV ODBORNÝ POSUDEK Odborný posudek zpracovává pro akce spadající do státního monitoringu atmosféry a hydrosféry ÈHMÚ a potvrzuje pøíslušný odbor MŽP (tj. odbor ochrany ovzduší nebo odbor ochrany vod). Odborný posudek vychází z této osnovy: a) Obecné údaje b) Identifikace pøedkladatele žádosti c) Adresát a úèel posudku d) Základní charakteristika opatøení, období realizace, náklady na realizaci, požadavek na Fond e) Posouzení úèelnosti a potøebnosti opatøení ve vztahu k celkové koncepci monitoringu atmosféry a hydrosféry a plnìní požadavkù legislativy ES v oblasti ochrany životního prostøedí f) Informace o provedení výbìrového øízení g) Posouzení úmìrnosti vynakládaných nákladù k pøedpokládaným výsledkùm a hodnocení variant v pøípadì variantního øešení h) Jednoznaèné stanovisko, zda opatøení odpovídá podmínkám programu a doporuèuje se realizovat v pøedloženém rozsahu a èasovém období a finanèní podporou Fondu. Èlánek V VÝŠE A ZPÙSOB POSKYTNUTÍ PODPORY 1. Podpora se poskytuje pøi splnìní podmínek na základì smlouvy o poskytnutí podpory formou dotace až do výše 100 % ze základu pro výpoèet podpory. Uvolòuje se do celkové výše pøiznané dotace na základì dílèích faktur podle rozsahu skuteènì provedených prací, odsouhlasených ÈHMÚ a pøíslušným odborem MŽP. Poslední dílèí faktura bude vystavena do Podpora se poskytuje bez zadržení podílu 10 % dotace až do koneèného schválení podpory v rámci závìreèného vyhodnocení. Souèet všech SFŽP ÈR poskytnutých podpor všem žadatelùm v rámci realizace programu v roce 2001 mùže dosáhnout max. 60 mil. Kè. 2. Podpora se poskytuje na bìžný rok a vyúètovává se do následujícího roku. Podmínky èerpání podpory jsou stanoveny ve smlouvì. Vyúètování poskytnuté podpory, které pøedkládá žadatel po ukonèení opatøení, slouží pro definitivní pøiznání podpory. K vyúètování žadatel pøedkládá tyto doklady: Závìreèné vyhodnocení akce vèetnì seznamu subdodavatelských faktur. Závìreènou zprávu potvrzenou ÈHMÚ a pøíslušným odborem MŽP. Èlánek VI ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ 1. Podpora nesmí být použita na práce, které jsou financovány ze státního rozpoètu prostøednictvím ÈHMÚ. Evidence a vyúètování prací musí být vedeno oddìlenì. 2. Fond je oprávnìn na základì zjištìní odborných orgánù resortu MŽP nebo na základì výsledkù vlastní kontrolní èinnosti uplatnit postih vùèi pøíjemci podpory pøi nedodržení podmínek stanovených uzavøenou smlouvou o poskytnutí podpory. 3. Postih vùèi jednotlivým žadatelùm mùže mít formu odejmutí èásti nebo celé pøiznané podpory. Postih je možno uplatnit do 3 mìsícù po zjištìní nedostatkù, nejpozdìji však do 2 let po ukonèení realizace opatøení s finanèní podporou z Fondu. 5

6 4. Žádosti o poskytnutí podpory na realizaci opatøení v rámci Programu podpory monito-ringu atmosféry a hydrosféry mùže Fond pøijmout a zaregistrovat i po termínu zahájení realizace opatøení. Do nákladù na realizaci uvedených v žádosti mohou být zahrnuty i náklady na provedené, pøípadnì ukonèené práce od poèátku roku Pro poskytování podpory ze SFŽP na realizaci opatøení v rámci Programu podpory monitoringu atmosféry a hydrosféry platí v plném rozsahu ustanovení Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze SFŽP a jejích pøíloh na dané období, pokud nejsou upravena touto pøílohou Smìrnice. 5) Zmìny Dodatku è. 6 k Pøílohám I Smìrnice MŽP platným od V Dodatku è. 6 k Pøílohám I Smìrnice MŽP platným od , kterým byl vyhlášen program na podporu opatøení související s výskytem nemoci BSE v ÈR, se mìní èíslo programu podpory ze na a oznaèení pøíslušné pøílohy z Pøílohy è. I.12 na Pøílohu è. I.13. 6) Spoleèné ustanovení Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, úèinnosti dnem a jeho úèinnost je èasovì omezena do Na základì rozhodnutí pana ministra životního prostøedí se prodlužuje platnost dodatku è. 7 do V Praze dne RNDr. Miloš Kužvart, v. r. ministr životního prostøedí 6. DODATEK È. 9 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od ) Dodatek k Pøíloze è. I.1 Specifikace opatøení, na která bude SFŽP ÈR pøijímat žádosti V Pøíloze è. I.1 Specifikace opatøení, na která bude SFŽP ÈR pøijímat žádosti, oddíl 2. Oblast ochrany ovzduší, èást Program snižování hlavních zneèiš ujících látek a ochrany klimatu Zemì s dùrazem na energeticky úsporné øešení se upravuje znìní programu 2.4 následovnì: 2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí Program je urèen pro obce do 1000 obyvatel a èásti obcí do 1000 obyvatel, pokud jsou souèástí vìtších obcí a základní sídelní jednotky tìchto èástí (urbanistické obvody a sídelní lokality) jsou od okolní zástavby oddìleny nezastavìnými plochami (nikoliv pouze hranicemi katastrálních území) ve smyslu vyhlášky è. 120/1979 Sb. v platném znìní. Jedná se zejména o tato opatøení: výstavba veøejných èástí pøípojek a STL plynovodù; výstavba veøejných èástí pøípojek a sítí CZT. Podmínky zaøazení do programu jsou následující: zpracování èástí územní energetické koncepce v souladu s požadavky naøízení vlády è. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce podle požadavkù MŽP a SFŽP vyjadøujících prokazatelné úspory energie, vèetnì navazujících úsporných opatøení spojených s realizací akce a maximálním využitím energetického potenciálu z obnovitelných zdrojù energie minimálnì o 25 %; energetický potenciál pro zásobování teplem z obnovitelných zdrojù v øešeném území; analýzu možností následného využití energetického potenciálu z obnovitelných zdrojù v øešeném území. mìrná finanèní nároènost na odstranìné zneèištìní vztažená k základu pro stanovení podpory nepøevýší hodnotu 20 tis. Kè/t jednotkové emise za rok; 6

7 V pøípadì dostateèného ekonomicky využitelného energetického potenciálu pro zásobování teplem z obnovitelných zdrojù energie v øešeném území bude toto øešení upøednostnìno v pøípadì podpory prostøednictvím pøíslušných programù Fondu. V souvislosti s pøípravou a realizací regionálních programù ochrany ovzduší budou podmínky programu upøesòovány a podpora rozvoje infrastruktury obcí uskuteèòována pouze na základì koncepcí ochrany ovzduší dle místních potøeb. Vìcná náplò tohoto programu pøejde plynule do programù pøipravovaných na základì územních koncepcí zpracovaných kraji v souladu s legislativou v oblasti ochrany ovzduší a hospodaøení energií. 2) Spoleèná ustanovení Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem Žádosti registrované Fondem pøed nabytím úèinnosti dodatku budou vyøízeny podle dosavadní právní úpravy. RNDr. Miloš Kužvart, v. r. ministr životního prostøedí 7. DODATEK È. 10 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od Dodatek è. 10 k Pøílohám I Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze SFŽP ÈR platným od obsahuje vyhlášení nového programu podpory environmentálního vzdìlávání, osvìty a Místní Agendy 21. 1) Dodatek k seznamu Pøílohy: v úvodních ustanoveních Pøíloh I Do seznamu Pøílohy na konci úvodních ustanovení Pøíloh I Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze SFŽP ÈR platných od se doplòuje položka s Pøílohou è. I. 16. v následujícím znìní: Pøíloha è. I. 16.: Program environmentálního vzdìlávání a osvìty a Místní Agendy 21 2) Dodatek k Pøíloze è.i.1 Specifikace opatøení, na která bude SFŽP ÈR pøijímat žádosti Do Pøílohy è.i.1 Specifikace opatøení, na která bude SFŽP ÈR pøijímat žádosti se doplòuje èást 10. Program podpory environmentálního vzdìlávání, osvìty a Místní Agendy 21 v následujícím znìní: 10. Program podpory environmentální vzdìlávání, osvìty a Místní Agendy Program neinvestièní podpory environmentálního vzdìlávání a osvìty Cílem programu je realizace následujících opatøení, vedoucích k dostupnosti environmentálních vzdìlávacích a osvìtových programù a environmentálního poradenství na celém území Èeské republiky: realizace environmentálních vzdìlávacích programù pro jednotlivé kategorie zamìstnancù veøejné správy a pro èleny samospráv v rámci jejich vzdìlávání podle usnesení vlády Èeské republiky è. 349 ze dne 18. dubna 2001, k Systému vzdìlávání pracovníkù ve veøejné správì a o veøejné správì, vèetnì pilotních vzdìlávacích programù pro budoucí školitele; 7

8 realizace celostátních, krajských, regionálních nebo mìstských environmentálních vzdìlávacích a osvìtových programù; èinnost regionálních nebo obecních center a støedisek environmentální (ekologické) výchovy a environmentálních (ekologických) poraden; koordinace èinností environmentálnì zamìøených informaèních center Program investièní podpory environmentálního vzdìlávání a osvìty Cílem programu je zabezpeèení funkèní sítì center a støedisek environmentální (ekologické) výchovy a environmentálních (ekologických) poraden za úèelem plošné dostupnosti environmentálního vzdìlávání a osvìty a environmentálního poradenství na celém území ÈR. O podporu je možno žádat na opravy a rekonstrukce nemovitostí, které slouží plnì nebo z pøevážné èásti jako centrum nebo støedisko environmentální výchovy nebo environmentální poradna a jsou buï ve vlastnictví žadatele nebo v dlouhodobém pronájmu (nejménì 15 následujících let) Program neinvestièní podpory místních Agend 21 Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje místních Agend 21 realizací následujících opatøení: podpora vzniku nových místních Agend 21; podpora pøípravy strategických dokumentù rozvoje Místní Agenda 21 v obcích a regionech na základì dialogu místních správ s obèany, místními nestátními neziskovými organizacemi a soukromými podniky stávajících místních Agend 21; podpora studií, cyklù semináøù a školení a osvìtových kampaní celorepublikového dosahu nebo pilotního charakteru. 3) Dodatek k Pøíloze è. I.2 Zásady pro poskytování finanèních prostøedkù ze SFŽP ÈR èlánek II Do Pøílohy è. I.2 Zásady pro poskytování finanèních prostøedkù ze SFŽP ÈR, èlánek I, se do tabulky 1.A Pøímé finanèní podpory doplòuje øádek s programem è , a v následujícím znìní: Èíslo Typ Max. limit % Programu Název programu Žadatele podpory / dotace, ze základu pro výpoèet podpory Program neinvestièní podpory A, obecnì prospìšné 70/70 environmentálního spoleènosti, obce max. 2 mil. Kè/rok vzdìlávání a osvìty a sdružení obcí a obèanská sdružení Program investièní podpory A, obecnì prospìšné 70/70 environmentálního spoleènosti, obce max. 20 mil. Kè/rok vzdìlávání a osvìty a sdružení obcí a obèanská sdružení Program neinvestièní podpory A, obecnì prospìšné 70/70 místních Agend 21 spoleènosti, obce max. 5 mil. Kè/rok a sdružení obcí a obèanská sdružení 4) Pøíloha è. I.16. Program environmentální vzdìlávání, osvìty a místní Agendy 21 Pøílohy I Smìrnice MŽP platné od se doplòují o Pøílohu è. I.16. s následujícím znìním: 8

9 Pøíloha è. I. 16. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDÌLÁVÁNÍ, OSVÌTY A MÍSTNÍCH AGEND 21 Èlánek I ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO VÝBÌR AKCÍ Základní kritéria pro výbìr akcí k poskytnutí podpory, které musí být v souladu se Státní politikou životního prostøedí a s Národním programem pøípravy Èeské republiky na vstup do EU, jsou stanovena v dílèích programech takto: 1. Dílèí program Program neinvestièní podpory environmentálního vzdìlávání a osvìty Pøedmìtem podpory je environmentální poradenství, vzdìlávací a osvìtové programy pro veøejnou správu, nestátní neziskové organizace, malé a støední podnikatele i pro veøejnost (propojování regionálních a místních aktivit), vèetnì vzdìlávacích programù pro budoucí školitele. 2. Dílèí program Program investièní podpory environmentálního vzdìlávání a osvìty Pøedmìtem podpory je nezbytná a úèelná rekonstrukce, oprava a údržba nemovitostí pro zabezpeèení funkèní sítì center a støedisek environmentální (ekologické) výchovy a environmentálních (ekologických) poraden. 3. Dílèí program Program neinvestièní podpory místních Agend 21 Pøedmìtem podpory jsou studie, semináøe a osvìtové kampanì celorepublikového významu k Místní Agendì 21 a regionální a místní aktivity smìøující k vytvoøení Místní Agendy 21, jako nástroje ke zlepšení kvality života a životního prostøedí na místní úrovni. Èlánek II SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANÈNÍ PODPORY 1. Finanèní podpora na realizaci opatøení podle dílèích programù až se poskytuje obcím a sdružením obcí, obecnì prospìšným spoleènostem a obèanským sdružením, které se soustavnì vìnují environmentálnímu vzdìlávání, osvìtì nebo Místní Agendì 21. Èlánek III POSTUP PØI PØEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU 1. Žádost o poskytnutí podpory z Fondu podává žadatel na formuláøi podle pøílohy è. 4 Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze SFŽP ÈR. 2. Doklady, které jsou požadovány jako pøíloha k Formuláøi žádosti pro vyhodnocení žádosti: Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele. Prohlášení žadatele, zda je èi není plátcem DPH. Dokumentace v takovém stupni pøípravy, která umožní posouzení žádosti z technického, ekonomického a ekologického hlediska. 9

10 Prohlášení o dodržení zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, v platném znìní. Doklady o ekonomické a dùchodové situaci žadatele. Rozpoèet a zdùvodnìní finanèních nákladù. Vyjádøení místnì pøíslušného okresního nebo krajského úøadu. Údaje o zdrojích financování doklady o celkovém financování pøedmìtu podpory. Pro dílèí program doklad o vlastnictví pøedmìtné nemovitosti a, pokud je žadatel v pronájmu, také ovìøená nájemní smlouva. Fond je oprávnìn stanovit další požadavky na doložení údajù uvedených v žádosti specifickými doklady (napøíklad souèástí žádosti o podporu semináøù bude vedle bìžných dokladù jejich program, základní informace o pøednášejících a informace o pøedpokládané klientele). Žadatel v pøípadì vydání kladného Rozhodnutí ministra pøedloží Kanceláøi Státního fondu životního prostøedí ÈR podklady pro uzavøení písemné smlouvy o podpoøe. POSTUP K UZAVØENÍ SMLOUVY O PODPOØE 1. Doklady, které jsou požadovány pro uzavøení písemné smlouvy o poskytnutí podpory: Dokumentace v takovém stupni, která umožní prùbìžnou i závìreènou kontrolu podporovaného opatøení z ekonomického i vìcného hlediska. Èestné prohlášení žadatele, že neuplatòuje na pøedmìt podpory jiný nárok na podporu ze státních zdrojù, pøípadnì doložit na jaké jiné položky a jaký orgán žádá. 2. Obce dále pøedkládají: Výkaz o plnìní rozpoètu obce, rozvahu (pøíp. výkaz aktiv a pasiv) za minulý rok a poslední vykazované období a schválený rozpoèet na daný rok. 3. Sdružení obcí dále pøedkládají: Všechny výše uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdružení, zakladatelskou smlouvu sdružení, stanovy sdružení a tabulky v rozdìlení podle jednotlivých obcí a let: zdroje pøíjmù sdružení (z rozpoètu obce, dotace, pùjèka, pøíp. jiné). 4. Obèanská sdružení a obecnì prospìšné spoleènosti dále pøedkládají: Výroèní zprávy za poslední 3 roky. DOKLADY POŽADOVANÉ K ZÁVÌREÈNÉMU VYHODNOCENÍ INVESTIÈNÍ PODPORY DÍLÈÍHO PROGRAMU Soupis faktur vèetnì jejich vìcné náplnì, kopie pøíslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisù, popø. úèetní doklady; Protokol o pøedání staveništì, pøípadnì výpis ze stavebního deníku; Protokol o pøedání a pøevzetí dokonèené stavby, pøípadnì výpis ze stavebního deníku; Èestné prohlášení žadatele, že po celou dobu realizace nebyl plátce DPH. Èlánek IV ODBORNÝ POSUDEK 1. Odborný posudek, který pro opatøení v rámci Programu podpory environmentálního vzdìlávání, osvìty a Místní Agendy 21 zpracovává místnì pøíslušné odborné pracovištì MŽP, tj. odbor strategií MŽP, a bude vycházet z této osnovy: 10

11 a) Obecné údaje b) Identifikace pøedkladatele žádosti c) Adresát a úèel posudku d) Základní charakteristika opatøení, náklady na realizaci, období realizace, požadavek na Fond e) Posouzení potøebnosti opatøení a úèelnosti navrženého øešení z hlediska ochrany životního prostøedí a úmìrnosti pøedpokládaných nákladù k dosaženým efektùm f) Hodnocení jednotlivých variant v pøípadì variantního øešení g) Jednoznaèné stanovisko, zda opatøení odpovídá podmínkám Programu podpory environmentálního vzdìlávání, osvìty a místních Agend 21. Èlánek V ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ 1. Fond je oprávnìn na základì zjištìní odborných orgánù ochrany životního prostøedí nebo na základì výsledkù vlastní kontrolní èinnosti uplatnit postih vùèi pøíjemci podpory pøi nedodržení podmínek stanovených uzavøenou smlouvou o poskytnutí podpory, zejména pøi realizaci dohodnutých opatøení nevhodným zpùsobem s negativním vlivem na stav životního prostøedí v lokalitì, pøi finanènì neúmìrnì nároèné realizaci opatøení, pøièemž je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky ménì nároèné zpùsoby a pod. 2. Postih vùèi jednotlivým žadatelùm mùže mít formu odejmutí èásti nebo celé pøiznané podpory. Postih je možno uplatnit do 3 mìsícù po zjištìní nedostatkù, nejpozdìji však do 2 let po ukonèení realizace opatøení s finanèní podporou z Fondu. 3. Pro poskytování podpory ze SFŽP ÈR na realizaci opatøení v rámci Programu podpory environmentální výchovy, osvìty a místních Agend 21 platí v plném rozsahu ustanovení Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze SFŽP ÈR a jejích pøíloh na dané období, pokud nejsou upravena touto pøílohou Smìrnice. 5) Spoleèné ustanovení Tento dodatek nabývá platnosti a úèinnosti dnem podpisu. V Praze dne RNDr. Miloš Kužvart, v. r. ministr životního prostøedí 11

12 8. DODATEK È. 12 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od ) Dodatek k Pøíloze è. I.1 Specifikace opatøení, na která bude SFŽP ÈR pøijímat žádosti V Pøíloze è. I.1 dochází ke zmìnì v èásti 1. Oblast ochrany vod, bod 1.2 Program Ochrana zdrojù pitné vody, která se doplòuje následovnì: 1.2. Program Ochrana zdrojù pitné vody nebo opatøení u zdrojù zneèištìní na území národních parkù (NP) a chránìných krajinných oblastí (CHKO) Opatøení u komunálních zdrojù zneèištìní do 2000 ekvivalentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojù pitné vody nebo na území národních parkù a chránìných krajinných oblastí. 2) Dodatek k Pøíloze è. I.2 Zásady pro poskytování finanèních prostøedkù ze SFŽP ÈR A) Do èlánku II, tabulky 1.A. Pøímé finanèní podpory se doplòuje: Èíslo Typ Max. limit % Programu Název programu Žadatele podpory / dotace, ze základu pro výpoèet podpory 1.2. Program Ochrana povrchových nebo A 80/60 podzemních vod urèených pro zásobování max. 50 mil. Kè* pitnou vodou nebo opatøení u zdrojù zneèištìní 80/0 na území národních parkù a chránìných nad 50 mil. Kè* krajinných oblastí P 80/0 B) Do èlánku II, tabulky Nepodnikatelské subjekty., obce a mìsta se doplòuje: Èíslo Výše pùjèky Úrok Doba Odklad Programu Název programu v % ze zákl. úvìru splatnosti pùjèky podpory 1) v% 2) vletech vletech max. Kè p. a Program Ochrana povrchových nebo podzemních vod urèených pro do 50 mil. Kè zásobování pitnou vodou nebo opatøení u zdrojù zneèištìní na území národních 80 parkù a chránìných krajinných oblastí nad 50 mil. Kè C) Do èlánku II, tabulky Podnikatelské subjekty se doplòuje: Èíslo Výše pùjèky Úrok Doba Odklad Programu Název programu v % ze zákl. úvìru splatnosti pùjèky podpory 1) v% 2) max. Kè p. a. vletech vletech 1.2. Program Ochrana povrchových nebo 80 podzemních vod urèených pro zásobování pitnou vodou nebo opatøení u zdro jù zneèištìní na území národních parkù a chránìných krajinných oblastí. neomezena 12

13 D) Do èlánku II, do poznámek pod tabulkou Podnikatelské subjekty se doplòuje: 4) Maximální výše podpory mùže být snížena tak, aby byla v souladu s 4 odst. 1 písm. a) zákona è. 59/2000 Sb., o veøejné podpoøe, v platném znìní. 3) Dodatek k pøíloze è. I. 5 Postup a nezbytné doklady, které jsou pøedkládány jako pøíloha k žádosti o podporu ze SFŽP ÈR Do Pøílohy è.1.5, èást Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako pøíloha k Formuláøi žádosti, jsou následující se doplòuje: Vyjádøení vodohospodáøského orgánu V pøípadì ochrany zdrojù pitné vody doložit doklady o vyhlášení pásma ochrany vodních zdrojù. Vyjádøení pøíslušného orgánu státní správy podle 75 zákona è.114/1992 Sb. v aktuálním znìní v pøípadì ochrany NP a CHKO. 4) Spoleèné ustanovení Tento dodatek nabývá platnosti a úèinnosti dnem podpisu. V Praze dne RNDr. Miloš Kužvart, v. r. ministr životního prostøedí 9. DODATEK È. 14 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od ) Dodatek k Pøíloze è. I.1 Specifikace opatøení, na která bude SFŽP ÈR pøijímat žádosti V Pøíloze è. I.1 Specifikace opatøení na která bude SFŽP ÈR pøijímat žádosti, oddíl 5. Technologie a výroba, èást 5.3. Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD se upravuje znìní programu 5.3. následovnì: 5.3. Program na podporu plynofikace MHD Cílem programu je podpora rozšíøení mìstské hromadné dopravy provozované na zemní plyn, a to podporou nákupu autobusù s pohonem na zemní plyn. Podmínkou pro poskytnutí podpory je soulad navrhovaného opatøení s územním plánem dotèeného území, resp. s dopravní koncepcí. Program je prioritnì zamìøen na území mìst vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší dle platné legislativy. Program je koncipován jako èasovì omezený po dobu maximálnì 5 let. Žadatel je povinen plnit povinnosti dané vyhláškou Ministerstva dopravy a spojù è. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátì ve veøejné linkové dopravì a vytváøet v souladu s platnou legislativou rezervu na budoucí obnovu vozového parku i v dalších letech. Žadatel je povinen mít zajištìn dostateèný zdroj paliva pro autobusy s pohonem na zemní plyn (plnièka zemního plynu). Podporu lze poskytnout pouze na autobusy splòující emisní limity úrovnì EURO 3 a vyšší. 13

14 Úprava tabulky 1.A. Pøímé finanèní podpory 5.3. Program na podporu plynofikace MHD A 100/100 ***) P 100/100 ***) ***) Základem pro výpoèet podpory je prokazatelný rozdíl ceny nákupu autobusu na pohon stlaèeným zemním plynem proti autobusu na pohon motorovou naftou, maximálnì 900 tis. Kè na jeden autobus. Úprava tabulek Nepodnikatelské subjekty, obce, mìsta a Podnikatelské subjekty Program 5.3 se z tìchto tabulek vyøazuje (nebudou poskytovány pùjèky). 2) Spoleèná ustanovení Tento dodatek nabývá úèinnosti dnem 15. bøezna RNDr. Miloš Kužvart, v. r. ministr životního prostøedí 10. DODATEK È. 15 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platným od Tento dodatek doplòuje Dodatek è. 12 a rozšiøuje program 1.2. následovnì: 1.2. Program Ochrana zdrojù pitné vody nebo pøírodních léèivých zdrojù a opatøení u zdrojù zneèištìní na území národních parkù (NP) a chránìných krajinných oblastí (CHKO). Opatøení u komunálních zdrojù zneèištìní do 2000 ekvivalentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojù pitné vody, nebo pøírodních léèivých zdrojù", nebo na území národních parkù a chránìných krajinných oblastí. V èásti Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako pøíloha k Formuláøi žádosti, jsou následující se doplòuje: Vyjádøení vodohospodáøského orgánu V pøípadì ochrany zdrojù pitné vody doložit doklady o vyhlášení pásma ochrany vodních zdrojù nebo pøírodních léèivých zdrojù". 4) Spoleèné ustanovení Tento dodatek nabývá platnosti a úèinnosti dnem podpisu. V Praze dne RNDr. Miloš Kužvart, v. r. ministr životního prostøedí

15 SDÌLENÍ 14. SDÌLENÍ odboru ochrany vod Ministerstva životního prostøedí o vydání následujících technických norem vodního hospodáøství: TNV Jakost vod Stanovení rozpuštìné mìdi, olova, kadmia, selenu, thallia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštìcí (stripping) voltametrií Podle této normy se stanoví mìï, olovo, kadmium, selen, thallium, kobalt, nikl, a chrom ve vodách metodami anodické a katodické rozpouštìcí (stripping) voltametrie v provedení se rtu ovou elektrodou nebo v provedení se rtu ovou filmovou elektrodou. Rtu ve vodách se podle této normy stanoví anodickou rozpouštìcí voltametrií v provedení se zlatou elektrodou. Metodu lze použít pro stanovení uvedených prvkù v pitných, podzemních, povrchových a odpadních vodách. Tisk a distribuci TNV zabezpeèuje Hydroprojekt CZ a.s., oddìlení technické normalizace, Táborská 31, Praha 4. Ing. Jaroslav Kinkor, v. r. øeditel odboru ochrany vod 15. SDÌLENÍ odboru posuzování vlivù na životní prostøedí Ministerstva životního prostøedí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí) Odbor posuzování vlivù na životní prostøedí MŽP uveøejòuje zmìny v seznamu autorizovaných osob pro oblast posuzování vlivù na životní prostøedí. Jedná se o osoby, které se považují za držitele autorizace od do dle 19, resp. 24 odst. 1 zákona è. 100/2001 Sb. a do oznámili zmìny údajù. Zmìny údajù jsou provádìny na základì písemných žádostí autorizovaných osob. Ing. arch. Martin Øíha, v.r. øeditel odboru posuzování vlivù na ŽP 15

16 Kratochvíl František RNDr. Geologické služby, s.r.o. Poštovní 14 Riegrova Velké Meziøíèí Chomutov mobil: 0723/ tel./fax: 0396/ ( ) Konopásek Václav Ing. CSc. Konopásek Václav Ing. CSc. Špaèkova 17/1005 Špaèkova 17/ Praha 6 Suchdol Praha 6 Suchdol tel./fax: 02/ mobil: 0603/ Guthová Zuzana RNDr. CSc. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. (Švecová) Hlubocká 598 Hlubocká Borovany Borovany tel.: 038/ mobil: 0608/ Mikyška Cyril Ing. Ing. Cyril Mikyška ATELIER ŽIVOTNÍHO Nad Pískovnou 50 PROSTØEDÍ Praha 4 Braunerova Roztoky u Prahy tel.: 02/ fax: 02/ Henyšová Hana Ing. Ing. Hana Henyšová Nám. krále Jiøího z Podìbrad 32 Poradenská èinnost v životním prostøedí Cheb nám. krále Jiøího z Podìbrad Cheb tel./fax: 0166/ (0166/ ) Vorel Josef Ing. Ing. Josef Vorel Èernohorská 611 Èernohorská Prachatice Prachatice tel.: 0338/ mobil: 0603/ e-amil: Juøica Radomír Ing. Ing. Radomír Juøica Lesní 818 Lesní Orlová Lutynì Orlová Lutynì Kubešová Alena Mgr. Mgr. Alena Kubešová (Smrèková) Závist 1159 Závist Praha 5 Zbraslav Praha 5 Zbraslav tel.: 02/ mobil: 0724/ Cihláø Miroslav Ing. Ing. Miroslav Cihláø K Roztokùm 190 K Roztokùm Praha Praha 6 Pondìlíèek Michael Mgr. KPZ Plzeòská 659/70 Mgr. M. Pondìlíèek Beroun Plzeòská 659/ Beroun 16

17 Lapèík Vladimír Doc. Ing. CSc. VŠB Technická univerzita K Odøe 10 Institut environmentálního inženýrství Ostrava Výškovice Tø. 17. listopadu Ostrava Poruba tel.: 069/ fax: 069/ Kalous Jaroslav Ing. SEPARA EKO, spol. s r.o. Ostrovaèická 13 Slovákova Brno Brno Beran Tomáš RNDr zemøel Rous Jiøí Ing. Ing. Jiøí Rous PIREO Litomìøická 2084/8 J. V. Sládka Teplice Teplice tel.: 0417/ tel./fax: 0417/ mobil: 0603/ SDÌLENÍ odboru posuzování vlivù na životní prostøedí MŽP o Spoleèném metodickém pokynu o posuzování vlivù investièních projektù na životní prostøedí financovaných ze Speciálního pøedvstupního programu pro rozvoj zemìdìlství a venkova, který zajiš uje poskytování finanèních pøíspìvkù Spoleèenství (SAPARD), vyplývající z dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemìdìlství a Ministerstvem životního prostøedí Ve sdìlení odboru posuzování vlivù na životní prostøedí MŽP o Spoleèném metodickém pokynu o posuzování vlivù investièních projektù na životní prostøedí financovaných ze Speciálního pøedvstupního programu pro rozvoj zemìdìlství a venkova, který zajiš uje poskytování finanèních pøíspìvkù Spoleèenství (SAPARD), vyplývající z dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemìdìlství a Ministerstvem životního prostøedí zveøejnìném ve Vìstníku MŽP vbøeznu 2002 vèástce 3 došlo ke zmìnì pøílohy è. 1 a pøílohy è. 2. Nová platná verze tìchto pøíloh je níže uvedena. Platné výklady k tìmto bodùm pøíloh najdete v Informaèním systému EIA (IS EIA) na webových stránkách Èeského ekologického ústavu ( a Ministerstva životního prostøedí ( 17 Ing. arch. Martin ØÍHA, v. r. øeditel odboru posuzování vlivù na ŽP

18 Pøíloha è. 1 Projekty vždy posuzované Projekty vyjmenované v pøíloze è. 1 k zákonu è. 100/2001 Sb. kategorie I. Zámìr Sloupec A Sloupec B (ministerstvo) (krajský úøad) 1.1. Trvalé odlesnìní nebo zalesnìní nelesního pozemku X o ploše od 25 ha Odbìr vody nebo pøevod vody mezi povodími nebo X mezi dílèími èástmi povodí, pokud množství odebírané nebo pøevádìné vody pøesahuje 100 mil. m 3 za rok, nebo pokud se pøevádí množství vody nad mil. m 3 za rok, které pøesahuje 5 % prùmìrného roèního odtoku v místì odbìru Èerpání podzemní vody nebo umìlé doplòování zásob podzemní vody v objemu od 10 mil. m 3 /rok. X 1.4. Pøehrady, nádrže a jiná zaøízení urèená k zadržování X nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, jestliže objem zadržované nebo akumulované vody pøesahuje 10 mil. m Èistírny odpadních vod s kapacitou od 100 tis. ekvivalentních X obyvatel a kanalizace pro více než napojených obyvatel Projekty vodohospodáøských úprav nebo jiných opatøení X ovlivòujících odtokové pomìry (napø. odvodnìní, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace atd.) na ploše od 50 ha Chov hospodáøských zvíøat s výjimkou s kapacitou X od 180 dobytèích jednotek (1 dobytèí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) Kafilerie. X 2.1. Tìžba ropy v množství nad 50 t/den a zemního plynu X v množství nad m 3 /den Tìžba èerného uhlí nový dobývací prostor nebo X zmìna stávajícího Tìžba ostatních nerostných surovin nový dobývací X prostor nebo zmìna stávajícího Úprava èerného a hnìdého uhlí vsázka nad 3 mil. tun/rok. X 2.5. Uran tìžba (vèetnì zmìny a ukonèení tìžby) a úprava X uranové rudy (chemická úprava a jiné technologie, odkalištì a kalová pole) Zaøízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od 200 MW. X 3.2. Zaøízení s jadernými reaktory (vèetnì jejich demontáže nebo X koneèného uzavøení) s výjimkou výzkumných zaøízení, jejichž maximální výkon nepøesahuje 1 kw kontinuální tepelné zátìže. 18

19 3.3. Zaøízení na konverzi, obohacování nebo výrobu jaderného X paliva Zaøízení urèená pro zpracování vyhoøelého nebo ozáøeného X jaderného paliva nebo vysoce aktivních radioaktivních odpadù Zaøízení urèená pro koneèné uložení, koneèné zneškodnìní nebo X dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhoøelého nebo ozáøeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadù na jiném místì, než na kterém jsou vyprodukovány Nadzemní pøenosová vedení elektrické energie o napìtí X od 110 kv a délce od 15 km Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry X a dalších látek o délce nad 20 km a prùmìru nad 800 mm Pražení, aglomerace a slinování kovových rud. X 4.2. Zaøízení k výrobì surového železa a oceli, X vèetnì kontinuálního odlévání Zaøízení k výrobì neželezných surových kovù z rudy, koncentrátù nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo elektrolytických procesù Povrchová úprava kovù nebo plastù elektrolytickými nebo chemickými procesy, vèetnì lakoven, s kapacitou od 500 tis. m 2 /rok upravené plochy. X X 5.1. Prùmyslová výroba a zpracování celulózy, papíru a lepenky. X 6.1. Cementárny, vápenky nebo výroba magnezitu. X 6.2. Zaøízení k tìžbì azbestu a produkce výrobkù obsahujících X azbest s kapacitou od 10 t/rok finálních výrobkù Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popøípadì bitumeno- X vých bøidlic, vèetnì výroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací uhlí nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitizací Rafinerie ropy nebo primární zpracování ropných produktù. X 7.3. Zaøízení k výrobì základních organických a anorganických X chemikálií (napøíklad uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak apod.) Zaøízení k farmaceutické výrobì. X 7.5. Zaøízení k výrobì pesticidù a prùmyslových hnojiv. X Pesticidy jakékoliv chemické látky nebo chemické pøípravky urèené k hubení škodlivých nebo nežádoucích organismù Zaøízení k výrobì výbušnin a regenerace nebo destrukce X výbušných látek Zaøízení na skladování ropy a ropných a chemických X produktù s kapacitou od 100 tis. tun Novostavby železnièních tratí delší než 1 km. X 19

20 9.2. Letištì se vzletovou nebo pøistávací dráhou od m. X 9.3. Novostavby, rozšiøování a pøeložky dálnic. X 9.4. Novostavby, rekonstrukce a pøeložky silnic neuvedených X v bodì se ètyømi nebo více jízdními pruhy, delší než 10 km Vodní cesty vèetnì jezù a ostatních vzdouvacích zaøízení X a mol pro nakládání a vykládání na bøeh nebo pøístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad tun Zaøízení pro nakládání s nebezpeènými odpady. X Zaøízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou X nad t/rok. Pøíloha è. 2 Projekty posuzované, pokud se tak stanoví na základì zjiš ovacího øízení Projekty vyjmenované v pøíloze è. 1 k zákonu è. 100/2001 Sb. kategorie II. Zámìr Sloupec A Sloupec B (ministerstvo) (krajský úøad) 1.1. Trvalé nebo doèasné odlesnìní od 5 do 25 ha. X 1.2. Restrukturalizace pozemkù v krajinì, využívání X neobdìlávaných pozemkù nebo polopøirozených oblastí k intenzivnímu zemìdìlskému využívání, uvedení zemìdìlské pùdy do klidu na ploše od 10 ha Vodohospodáøské úpravy nebo jiné úpravy ovlivòujících X odtokové pomìry (napø. odvodnìní, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha Úpravy tokù a opatøení proti povodním významnì mìnící X charakter toku a ráz krajiny Chov hospodáøských zvíøat s kapacitou od 50 do 180 X dobytèích jednotek (1 dobytèí jednotka= 500 kg živé hmotnosti) Intenzivní chov ryb od 5 tun živé hmotnosti. X 1.7. Pøehrady, nádrže a jiná zaøízení urèená k zadržovaní nebo X k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepøísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody pøesahuje m 3 nebo výška hradicí konstrukce pøesahuje 10 m nad základovou spárou Odbìr podzemní vody nebo pøevody vody mezi dílèími X èástmi povodí tokù, pokud nejsou zahrnuty v kategorii I a dochází nebo je uvažováno s pøesunem více než 5% prùmìrného roèního odtoku v místì odbìru, pokud se pøevádí množství nad 1 mil. m 3 za rok, nebo pokud celkový roèní objem odebrané vody pøesahuje 50 tis. m Uhlí hlubinná tìžba nad t/rok pokud vlivy X zasahují mimo schválený dobývací prostor. 20

KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení)

KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení) KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení) ZÁMĚR Sloupec A Sloupec B 1.1 Trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha. 1.2 1.3 1.4 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P -496399/2008/00P NI/E 1A/5 73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více