Zpravodaj CXB(JE Šauoaw. červen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj CXB(JE Šauoaw. červen 2011"

Transkript

1 Zpravodaj CXB(JE Šauoaw červen 2011

2 ČCově~nenínicjinélio než falfa jelio činů. Hegel

3 Vážení spoluobčané, S jistým časovým odstupem opět vydáváme výtisk zpravodaje a v něm přinášíme informace podstatné i méně důležité. Každém jak bude pasovat. Určitě se na něco i zapomnělo, to se zjistí vždy až po vydáni. Vždycky jsem se snažil apelovat na dobré sousedské vztahy, ale asi je to zbytečné. Kde není pochopení, tam není pořízení a smutné je, že se tyto problémy mnohdy přenášejí do dalších generací. Pojďme ale k veselejším věcem. Začíná červen první letní měsíc a jeho počátkem slaví všechny děti svůj svátek. Tak vám milé děti přeji aby jste se již bez úrazu dočkaly vytoužených prázdnin a aby vaše celoroční školní snažení bylo odměněno krásným vysvědčením. Skončil také měsíc květen a vám, kteří sledujete co zůstalo na stromech, zejména trnkových přeji na podzim co nejmenší zklamáni. Všem nám dohromady pak prožití krásného léta, taky odpočinku a zdraví tolik aby z vás padalo na zem choďa hore a dolů dědinů. K tomu Boží požehnáni, neboť bez něho marné je naše namáháni. Samo se však také nic neudělá. Tož pojďme na to pěkné léto a ať nám vydrží. František Tvarůžek starosta obce

4 Závěrečný účet obce Študlov za rok ) Hospodaření obce Študlov - rok 2010 (dle výkazu Fin 2-12) PŘÍJMY: Kč Položka dilčí výsledek celkem Daň z příjmu f. o. ze závislé činnosti ,25 Daň z přtimu f. o. za samostatné výdělečné činnosti 30493,36 Daň z příjmu f. o. z kapitálových výnosů 66864,97 Daň z příjmu právnických osob ,20 Daň z příjmů právnických osob za obce (platíme sami sobě) 97000,00 Daň z přidané hodnoty ,95 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 94800,00 Poplatek ze psů 6765,00 Poplatek ze vstupného 2560,00 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 19334,00 Správní poplatky 29040,00 Daň z nemovitostí ,79 Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na veřejnou správu) ,00 Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR 49162,00 volby do Parlamentu ČR 23000,00 volby do zastupitelstev 24000,00 sčítání lidu, domů a bytů r. 20II 2 162,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 dotace na veřejněprospěšné práce ,00 Neinvestiční při], transfery od krajů (zalesnění) 9000,00 Jncestiční přijaté transfery ze st. fondů (stavební úpravy KD - r. 2009) ,00 Lesní hospodářství (přijmy z těžby dřeva) ,00 Ubytování a stravování (turistická ubytovna) 84490,00 Cinnosti knihovnické (zápisné) 1 656,00 Ostatní záležitost kultury ,00 příjmy z pronájmu KD 25400,00 příjmy z pronájmu movitých věcí (stoly, židle) 300,00 rozbité sklenice 200,00 dotace na DPH - stavebni úpravy KD - r ,00 Rozhlas a televize (příjmy z rozhlasového hlášení) 650,00 Ostatní záležitosti kultury (vstupné divadlo) 5700,00 Sportovní zařízení v majetku obce (pronájem víceúčelového hřiště) 4785,00 Bytové hospodářství ,00 nájmy obecních bytů 95040,00 příjmy z poskytování služeb (voda, plyn) 24456,00 Nebytové hospodářství (nájem obchodu č.p.l, nocovna ČSAD) 42992,00 Komunální služby a územní rozvoj 28212,00 příjmy z pronájmu pozemků 177,00 příjmy z prodeje pozemků 28035,00 Nakládání z odpady 52183,50 příjmy z prodeje popelnic 5400,00 příjmy za tříděný odpad (EKO-KOM) 46783,50 Cinnost místní správy 40,00 Příjmy a výdaje z finančních operací (úroky) 296,80 Příjmy z tin. vypoř. min. let mezi obcemi (vratka dotace - čtyřkolka) ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí (vlečka) 200,00 Celkové příjmy ,82

5 VÝDAJE Položka dílčí výsledek celkem Pěstební činnost - lesní bospodářství ,00 ost. osobní výdaje (dohody o prov. práce - úklid po těžbě, sázeni stromků) 17329,00 nákup materiálu (sazenice) 20192,00 nákup ostatních služeb (těžba dřeva, ptibliženi, odměna lesního hospodáře) ,00 opravy a udržování (oprava kiovinorezu) 3392,00 příspěvek do Sdružení vlastníků obecních lesů ČR 900,00 Ubytování a stravování 39614,95 nákup materiálu.ťpolštáie, čistici pros/ledky) 3066,00 plyn 24918,95 služby telekomunikací a radiokomunikací 299,00 pojištění tur.ubytovny 3048,00 nákup ostatních služeb (vyprání prádla) 4354,00 opravy a udržování (oprava plyn. bojleru 2886 Kč, oprava sprch. koutu) 3929,00 Silnice ,00 nákup ostatních služeb (pasport MK Ké, zimni údržba MK) 44378,00 opravy a udržování (k é.p. 106, 1/3 - dluh r. 2009, k é.p. 18 a 23) 80560,00 stavby (MK ke hibitovu, k novostavbě pana Polácha) ,00 Silniční doprava 35420,00 [výdaje na dopravní územní obslužnost 35420,00 Doprava ostatních drab (lyžařský vlek) 18851,00 nákup materiálu (filtry pro rolbu 4845 Ké, akumulátor - rolba 2699 Kč 7544,00 elektrická energie 3695,00 pohonné hmoty a maziva 6612,00 služby školení a vzdělávání 1 000,00 Pitná voda ,00 stavby (vodovod ke Krajéom - dluh r. 2009) ,00 Odvádění a čištění odpadních vod 22620,00 nákup služeb (vyhotovení skutečného stavu dešť. kanalizace Kč, 22620,00 dodatečné povolení kanalizace, povolení k vypoušť. odp. vod, kanalizačnl iád) Základní školy ,00 neinv. transfery obcím - ZS Horní Lideč (včetně dluhu r. 2009) ,00 Speciální základní školy 3000,00 neinv. transfery školským právn. osob. - Speciální škola Horní Lideč 3000,00 První stupeň základních škol ,00 neinvestiční příspěvky ZS Studlov (včetně dluhu r. 2009) ,00 Cinnosti knibovnické 23668,00 ostatní osobní výdaje - odměna knihovnice 13680,00 knihy, učební pomůcky a tisk 9988,00

6 dilčí výsledek celkem Ostatní záležitosti kultury (kulturní dům) ,58 drobný hmotnýdlouhodobý majetek{pilsiušenstvi k robotu 6620 Kč, velké 24003,00 hrnce 5772 Kč, nerez trouba 4000, kuch. robot 5391, dig. váha, regál) nákup materiálu (čistící prostředky, toaletnl potřeby, skla - strop./300 Kč, 32691,00 polystyren 5091 Kč, kuchyňské nádobí - talire, sklenice, hrnce, sklenice na přípitek, kotouče na parkety. mater. na opravu židli, zásobniky toal. papíru..) voda 9661,00 [plyn 97335,78 elektrická energie ,00 [pojištění KD 3312,00 nákup služeb (vyprac. dokumentace - výměna oken Kč, praní ubrusů) 17136,00 opravy a udržování (oprava omítek a zatepleni 8000 Kč, zatepleni stropu sálu 99590, ,80, oprava stolů, opravy elektro dluh r. 2009, instalatérské a zámečnické opravy 9410 Kč, rekonstrukce záiivek Kč, elektroopravy...) Ochrana památek a péče o kult.dědictví 82719,00 elektrická energie (kaple) 1611,00 ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím (na poiizeni krojů) ,00 IČinnosti registrovaných církvi 10000,00 neinvestiční transfery církvím (farní úřad Valašké Klobouky) 10000,00 Rozhlas a televize 7068,00 nákup ost. služeb (pravidelná kontrola systému Orkan) 2952,00 opravy a udržování 4116,00 Ostatní záležitosti kultury 52328,00 ostatní osobní výdaje (odměna piedsedy komise pro kult. záležitosti) 11133,00 povinno pojistné na zdrav. pojištění 777,00 nákup služeb (doprava - divadlo, vystoupení div. souboru) 7570,00 pohoštění (divadelní soubor, občerstvení dětí piijarmarku) 3618,00 věcné dary (jubilanti} 4230,00 příspěvky novorozencům 25000,00 Tělovýchovná činnost 62838,40 nákup materiálu (olej a ben::ín - sekačka) 2370,90 elektrická energie ,00 [pohonné hmoty a maziva 621,50 nákup ostatních služeb (postiik hiiště 4080 Kč, zemnl práce) 15696,00 opravya udržování(opravy WC, oprava čerpodla, elektroopravy) 12287,00 příspěvek Sokol Študlov 10000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10000,00 ostatní neinvest. transfery nezisk. organ. (piispěvek hud. skupině Adorare} 10000,00 Bytové hospodářství ,00 voda 5000,00 [plyn 200,00 opravy a udržování (oprava el. vytápění, výměna oken Kč, výměna 73589,00 vodovodních baterií, oprava plyn. kotle) budovy, haly a stavby (čistička odpodních vod u hasičské zbrojnice) ,00

7 dílčí výsledek celkem Nebytové hospodářství 200,00 voda (nocovna ésad) 200,00 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství - byty č.p ,64 plyn 4802,64 budovy, haly a stavby (neuhraz. faktury r Kč, vnitini dveře, ,00 parapety Kč) Veřejné osvětlení ,00 elektrická energie ,00 opravy a udržování 30135,00 stavby (nový úsek vel'. osvětlení ke hrbitovu) 46516,00 Pohřebnictví ,00 stavby (nové chodníky, rozvody vody a elektiiny, osvětleni) ,00 Komunální služby a územní rozvoj ,00 platy zaměstnanců VPP ,00 povin.pojistné na soc.zabezpečení ,00 povin.pojistné na zdrav. pojištění ,00 konzultační, poradenské a právní sl. (služby spajené s prodejem pozemků) 1440,00 nákup ostatních služeb (geodetické a kartograf výkony, pro). dokumentace 15073,00 doplnění mantinelů na viceůč. hiiště 6000 Kč, piisp. na správu dig. techn. mapy. zdravotnl prohl. zaměstnanců platby daní a poplatků (daň = převodu nemovitosti) 1 113,00 náhrady mezd v době nemoci 1786,00 nákup pozemků 16693,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 38588,00 nákup služeb (dluh r Kč) 38588,00 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 nákup zboží (papelnice) ,00 nákup služeb (dluh r Kč) ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 19444,40 ochranné pomůcky (pracovní rukavice) 458,00 nákup materiálu (benzin; olej - sekačka a kiovinoiez, barvy, saz. květin. mater ,80 na opravu kiovinorezu. sekačky, na opravy v obci) pohonné hmoty a maziva (čtyrkolka) 1687,60 nákup ostatních služeb (úprava skládky u KD a betonu u obchodu) 3510,00 opravy a udržování (oprava kanalizačnich roštů) 1497,00 Sociální péče a pomoc občanům 12912,00 doplatek za dovoz obědů pro důchodce 12912,00 Požární ochrana - dobrovolná část 43480,59 drobný hmotný dlouhodobý majetek (sada hadic + rozdělovač) 15192,00 nákup materiálu (materiál na opravu Avie) 5628,00 voda 2200,00 plyn 1 957,59 elektrická energie 7413,00 pohonné hmoty a maziva 5000,00 nákup ostatních služeb (měření emisí, technická prohl. Avte) 1800,00 opravy a udržováni (oprava Avie, oprava stropu) 4290,00

8 dilčí výsledek celkem Zastupitelstvo obce ,00 odměny členů zastupitelstva ,00 I povinné poj. na soc. zabezp, 81865,00 [povinné poj. na zdr. pojištění 39078,00 náhrady mezd v době nemoci 3396,00 Volby do Parlamentu CR 18078,00 odměny členům volební komise 11800,00 [povinné poj. na zdr. pojištění 864,00 nákup materiálu 3412,00 služby zpracování dat 1 190,00 I pohoštění 812,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 18199,00 odměny členům volební komise ,00 [povinné poj. na zdr. pojištění 864,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3204,00 nákup materiálu 117,00 služby zpracování dat 1360,00 I pohoštění 854,00 Ostatní všeobecná vnitřní správa 2162,00 ostatní osobní výdaje (vyúčtování dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011) 2162,00 Cinnost místní správy ,80 I platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 ostatní osobní výdaje - dohody o prov. práce 25500,00 I povinné poj.na soc. zabezpečení 53565,00 [povinné poj. na zdr. pojištění 19408,00 I povinné pojistné na úrazové pojištění 3665,00 knihy, učební pomůcky a tisk (Jalovec, čas. Veřejná správa, věstnik ZK...) 5224,00 drobný dlouhodobý majetek (hands-free sada, autoradio - Renault) 4249,00 nákup materiálu (kanc. potřeby, popíry, inf. tabulky a štítky na dvete OÚ ,00 lékárničky první pomoci) elektrická energie (přeúčtování) -100,00 pohonné hmoty (benzin Renault) 29916,47 služby pošt (poštovné, známky) 3442,00 služby telekom. a radiokom ,13 služby peněžních ústavů 7361,00 (pojištění budovy zahrádkáie, obchod č.i, vlečka, Renault) konzultační, poradenské a právní služby (problematika D?H) 2210,00 služby školeni a vzdělávání (školení BOZ? 4896 Kč, školení - účetní) 9066,00 služby zpracování dat (zpracováni mezd, včetně dluhů r. 2009) ,00 nákup služeb (dokumentace BOZ? 8092 Kč, zabezpečeni objektu 9023 Kč, 42375,00 Eset antivirus, dálkový piistup do KN, streženi objektu, roční popl. KEO splátky, aktualizace a rozš. poč. programu 5826 Kč, kontr. systému zabezp.) opravy a udržován í (opravy os. auta Renault) 14661,20 cestovné 867,00 pohoštění (komise - vesnice roku, schůze MAS Hornolid., žehnáni hrbitova) 13202,00 věcné dary (tomboly, dětský karneval 1500 Kč) 4303,00 platby daní a poplatků (správní poplatky) 1279,00

9 dilčí výsledek celkem Obecné příjmy a výdaje z finančnícb operací 14508,20 úroky 7370,20 bankovní poplatky 7138,00 Ostatní finanční operace 97000,00 Iplatby daní a poplatků státnímu rozp. (daň = PPO, platíme sami sobě) 97000,00 Finanční vypořádání minulých let 5774,00 vratka dotace (volby) 5774,00 Ostatní činnosti 90920,00 Ipříspěvky do sdružení: 53760,00 Sdruženi obcf Hornolidečska Kč (včetně dluhu r. 2009) Mikroregion Mikroregion Jižni Valašsko Kč Vsetínsko Kč ostatní neinvestiční výdaje (roční zúčtováni daně zaměstnanců) ,00 Ostatní investiční transfery (Sdruženi obcí Hornolidečska} 26000,00 Celkové výdaje: ,56 Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k ,90 Příjmy k ,82 Výdaje k ,56 Uvěry a půjčky: ubrazené splátky dloubodobých přij. půjě. prostředků ,00 Operace nemajlcí cbarakter přfjmů a výdajů 23665,00 Zůstatek finančnícb prostředků na bankovním účtu k ,64 2) Výsledek bos odaření (dle výkazu zisku a ztráty) ,65 schváleno na 5. zasedání ZO dne ) Hospodářská činnost obce (dle výk. zisku a ztráty) 6735,27 schváleno na 5. zasedání ZO dne ) Hospodaření příspěvkových orzanizací obce Základní škola Studlov schváleno na 5. zasedání ZO dne výsledek hospodaření celkem 58117,75 rezervní fond 58117,75

10 Škola ve školním roce 2010/2011 Když přemýšlím, kde začít, mám-li postihnout nejdůležitější okamžiky ze života naší školy za poslední přibližně rok, napadá mě jen to, že s ohledem na rozsah Zpravodaje musím nutně hodně krátit. Začnu zapojením do celostátních projektů Školní mléko a Ovoce do škol- oba probíhají s podporou evropských fondů - první z nich již několik let, druhý rokem druhým. Školní mléko dotuje zhruba polovinu ceny vybraných mléčných výrobků, projekt Ovoce do škol poskytuje většinou jednou týdně ovoce všem dětem zcela zdarma. Projektem, který pomáhá pečovat o zdraví dětí,jsou Zdravé zuby, kde se v rámci prvouky a přírodovědy učí správně pečovat o svůj chrup. V minulém školním roce nás navštívila také zubní hygienistka Bc.Lenka Budayová, která s dětmi správné čištění zubů i prakticky vyzkoušela. Bc. Lenka Budayová s dětmi v jejich třídách Zapojujeme se i do dalšího širšího projektu Recyklohraní, abychom v dětech podporovali vědomí o nutnosti správného nakládání s odpady a péči o životní prostředí. Další projekty jsou již naše vlastní - Chráněná lokalita Hrádek, Podzimní příroda, Halloween a měsíční projekt Čas adventu a Vánoc. A právě najeho začátku proběhl adventní jarmark, který byl sice náročnou akcí, ale také velmi úspěšnou. Nejenže se podařilo díky aktivitě všech, kdo mohli, přichystat spoustu zajímavých, hezkých i chutných produktů, ale také díky návštěvníkům se téměř všechny výrobky prodaly. Za výtěžek z akce jsme tentokrát zakoupili sedačku do školní družiny, kterou využívají děti i o přestávkách mezi hodinami. Jednorázové akce pro děti jsou jednak ty pravidelné každoroční a pak ty, co vyplynou z možností, jež se nabízejí neočekávaně. K těm pravidelným patří mikulášská besídka, vánoční besídka, dětský karneval, Den matek a dětský den. Dětský karneval a Den maminek patří s adventním jarmarkem k těm náročnějším, které by se neobešly bez pomoci maminek (a když to tak vezmu - ani Mikuláš jen s námi by nebyl ideální). Možná již někoho nudím, ale musím znovu poděkovat těm, kteří mohou a přijdou pomoci. Vím, že tohle ještě není běžné ajsem na to patřičně hrdá. K pravidelným událostem patří i návštěva spádové školy v Horní Lidči našimi žáky pátého ročníku v červnu před prázdninami. Nevím, nakolikjim pomůže v jejich začlenění do nové školy, ale jistě je trochu zbaví stresu před posledními prázdninami u nás - naše průvodkyně jsou vždy velmi milé a laskavé paní učitelky a pokaždé nás najdou i někteří z našich dřívějších žáků a ukáží tak páťákům, že se nemusí bát, že před nimi to zvládli i ti, které znali ze školy jako starší spolužáky. K jednorázovým akcím patří návštěva divadla. Letos to bylo divadelní představení Princ Bajaja ve Valašských Kloboukách (Docela velké divadlo Litvínov). Pravidelně jezdíme i do Zlína, jen letos jsme nezachytili divadlo vhodné pro celý 1. stupeň ZŠ, které bychom ještě neviděli. Tak se budeme těšit na příští školní rok. Samostatnou kapitolkou jsou divadelní představení přímo v naší škole. Jednou nebo dvakrát do roka to bývá maňáskové divadélko z Hodonína (naposledy Krtek a medvídek a Malý čaroděj). Protože jsme letos nejezdili na Vsetín do Alceda, využili jsme rádi možnosti vyrobit keramickou misku-srdíčko ke Dni maminek ve škole. Dětem se výroba líbila, snad potěšila i jejich maminky. Soutěže. Snažíme se postihnout různé zájmy a dovednosti dětí. Pravidelně soutěžíme v recitaci a ve zpěvu. Děti jsou rozděleny podle věku většinou do třech kategorií a berou soutěž velmi vážně. Hodnocení pro nás nikdy není jednoduché. Soutěžíme také v atletickém trojboji, kde mají možnost vyniknout sportovně nadané děti. V mezinárodní matematické soutěži Klokan (kategorie Cvrček - 2. a 3. ročník a Klokánek - 4. a 5. ročník) zase předvedou své kvality matematické talenty. V letošním roce se dva páťáci zúčastnili i matematické soutěže Pythagoriáda ve Valašských Kloboukách (letos poprvé byla tato soutěž určena i žákům 5. ročníku).

11 Kromě soutěží se snažíme zjistit také úroveň znalostí a dovedností našich dětí v porovnání s ostatními žáky v ČR. K tomu využíváme srovnávací testy Kalibro. Třetí ročník řeší úkoly z matematiky, českého jazyka a prvouky, 5. ročník z matematiky, českého jazyka, angličtiny, přírodovědy a humanitního základu. Letošní výsledky sice ještě v tuto chvíli neznáme, ale tabulky z dřívějších let nám ukazují, že se nemusíme za nic stydět - nadprůměrné výsledky sice vykazují jen někteří žáci, ale celkově jsme kolem průměru - což znamená, že se učebními výsledky můžeme srovnávat i se školami, které mají ke vzdělávání mnohem lepší podmínky. Od realizujeme náš projekt Lepší škola pro děti (plně z dotací EU a MŠMT). V jeho rámci chceme koupit nové počítače do PC učebny (čtyři původní získané v projektu Internet do škol nám poctivě slouží 9 let ajsoujiž velmi unavené... ) a interaktivní tabuli. Pedagogové školy jako výstup projektu musí vytvořit 72 pracovních materiálů pro děti do prvouky a přírodovědy, 72 materiálů do angličtiny a celkem 120 digitálních učebních materiálů (Jč, M). Projekt máme rozpracován na 30 měsíců a končit budeme v červnu Snad ještě na závěr - zprovoznili jsme na stránkách obecního úřadu záložku Základní škola, doufáme, že se nám podaří lépe přiblížit naši činnost a rychleji informovat o chystaných i proběhlých akcích. Obsazená sedačka ve školní družině Obecen tvo u maňáskového divadélka

12 Provoz hřbitova V červnu loňského roku byl uveden do teoreticky včetně požehnání naším p. farářem do provozu nový hřbitov. Zatím se udržuje pouze pravidelným kosením trávy. Je to trochu specifická stavba občanské vybavenosti. Když postavíme kostel, kulturní dům, hospodu, tak jsme rádi pokud tam lidi chodí a využívá se. U hřbitova je to zcela odlišné jsme rádi, že tam nemusíme aje dobře žeje prázdný, ale připravený. evíme dne aní hodiny. Jsou dvě možnosti, jak si připravit hrobové misto. Bud' se to nechá osudu a nebo si je můžeme po dohodě se zástupcem provozovatele, tedy obce vybrat dopředu a po vyměření si zhotovit obrubu. Šalovací desky si prostředníctvím obce můžete zapůjčit. Připravuje se i varianta, že obec na své náklady vybuduje několik míst, které se můžou v případě potřeby odprodat. Pokud vás tato problematika zajímá, tak se za mnou zastavte si popovídat. Výměna oken v KD V loňském roce jsme připravili projekt na výměnu oken v KD včetně hlavního vstupního dveřového komplexu. Důvodem je to, že okna jsou za dobu provozu od 70. let totálně zničena (rozlámaná pantová mechaníka nebo kliky) a většinou jsou zajištěna napevno proti otevření šrouby. V letošním roce se podařilo získat finanční pří pěvek na výměnu těchto komponentů. Předpokládá se, že stavebně by akce měla proběhnout v měsíci září. Tato akce samozřejmě částečně přispěje i zateplení, ale i k estetice budovy. Ještě bych připomněl, že v minulém roce bylo provedeno zateplení stropní konstrukce nad sálem i nad podiem, do střechy byly namontovány dvě otočné větrací hlavice, které odvětrávají případnou vlhkost z půdního prostoru. Zateplením by se mělo zabránit problémům s malým sklonem střechy. Tato zima byla velmi chudá na srážky, takže se nedá objektivně posoudit, do jaké míry to pomohlo. Oprava budovy č.p. 1 - obchod u školy Zastupitelstvo obce se usneslo na opravě této budovy. Vlastní oprava by spočívala v tom, že se sundá střecha, shodí se stropni konstrukce (obojí je dost prohnilé). a zdivo se zabetonuje věnec, dají se nové stropní trámy nová střešní vazba a krytina se použije stávající aby se ušetřilo. Vevnitř i zvenčí necháme udělat sanační omítky proti vlhkosti. Dále je třeba odstranít kabřinec ze stěn nějaké úpravy elektroinstalace a rozvody vody. Vlastní podřezání stavby a zaizolování proti vlhkosti je zatím předmětem jednání a je otázkou co to bude obnášet pracovně a co finančně. Pak teprve se rozhodne. Předpokládáme, že oprava by trvala měsíc nebo o něco déle a měla by proběhnout v září. Po dobu oprav bude obchod samozřejmě uzavřen ale pokud možno na dobu co nejkratší. Předpokládáme, že práce budou prováděny převážně domácími živnostníky. starosta obce

13 Zeleň v obci Když projdeme dědinu, zjišťujeme, že zde máme poměrně dost různých typů přerostlých stromů. Jsou tady velmi vzrostlé lípy, vysoké jehličnany i košaté ovocné stromy. ěkteré je potřeba chránit a některé zase redukovat. Řada z nich je vrostlá do sítě nízkého napětí nebo veřejného osvětlení. To pak při větším větru hned zkratuje a zhasíná. Bylo by velmi vhodné, kdybyste za sucha některé větve na svých pozemcích ořezali. Rovněž popeláři si stěžují, že s moderními auty mají problém s průjezdem např. kolem č.p. 126, 72, 61 pak 144, 54 a u č.p. 79, směrem od točny ke hřišti atd. Co se týká stromů na veřejných prostranstvích, je připraven projekt na jejich obnovu.v řešení je soustava lip u dolního kříže. Na základě žádosti o skácení těchto lip jsme začali pracovat na koncepci úpravy i jiných veřejných ploch. V návrhu vypadá situace tak, že tyto lípy nejsou v nejlepším zdravotním stavu a dojde k pokácení všech, kromě té největší, která se upraví zatím ořezem. Je navržena nová úprava prostoru kolem kříže včetně nové zeleně a úprava vjezdu k novostavbě pana Polácha. U kulturního domu jsou v dosti špatném stavu dvě smuteční vrby a musí se podřezat, vrba u mostu je zatím dobrá a potřebuje jen radikálnější ořez. Také dva jehličnany u kaple jsou přerostlé a počítá se s jejich odstraněním. U zastávky autobusu by jehličnany zůstaly. Počítá se i s úpravou prostoru parčíku před bývalým Vašičkovým obchodem a starou hospodou. Místo pokácených stromů jsou navrženy nové výsadby. K takovéto realizaci je však potřeba získat prostředky z operačního programu životního prostředí a na tom se v současní době pracuje. Odpadní vody V loňském roce jsem musel dát do pořádku záležitosti, týkající se hlavní kanalizační sítě v obci. Jedná se o úsek od č.p. 119 až po objekt zemědělské farmy. Tento téměř kílometrový úsek byl postaven převážně v 70. letech min. století a našla se k němu jen malá část dokumentace bez jakýchkoliv stavebních povolení. Nový vodní zákon ukládá obcím, aby měly povolení k vypouštění odpadních vod do vodoteče minimálně tam, kde je napojeno na síť nad 50 ekvivalentnich obyvatel. To ovšem nelze vydat, pokud není povolen vlastní kanalizační systém. ejdříve jsem musel vyřídit dodatečné povolení na kanál a pak povolení k vypouštění. a uvedené délce kanalizace jsou 4 výustě do vodoteče - pod točnou, vedle školy, u dolní zastávky a poblíž mostu u KD. a těchto výpustích jsme povinni zajistit odběr a kontrolu vzorků. Pokud vyhovují, je to dobré. Teď ty poslední nevyšly. Ovlivňují to různé faktory. Jedním z nich je velmi suché počasí bez srážek, kanály nejsou propláchlé tajícím sněhem nebo dešťovými vodami. Druhým faktorem je, že i když máte řádně povolené septiky s přepadem, je povinností každého majitele tento septik každoročně vyčerpat a vyvézt, a po vyčerpání se musí celý naplnit čistou vodou, potom může dobře plnit svou funkci. Pak je ještě problém s žumpami na vyvážení, tyto nesmí mít přepad a přesto se občas i tyto vody dostanou zřejmě do kanalizace nebo potoka. Proto vás žádám, zamyslete se nad tím, protože nová kanalizace na ČOV není samo spasitelná, je velmi cenově náročná a pokud se někdy vybuduje, tak to není jako s plynem - zdraží se, tak se jede do hory na dřevo. Ne, tady se nedá placení nijak vyhnout a vidíte, že vodné je stálé dražší a stočné roste s ním a platí se bez ohledu na to, zda odebíráte z veřejného vodovodu, nebo vlastní studny. starosta obce

14 Hospodářská činnost obce, nájmy sálu KD V lednu loňského roku začala obec podnikat ve sféře pohostinství a také se tzv. hospodářskou činností podílí na pořádáni svateb či rodinných oslav ve zdejším kulturním domě. Spolu s panem starostou jsme se rozhodli zhodnotit více než jednoleté podnikáni obce v této oblasti. V roce 2010 se podařilo uspořádat 7 oslava 1 svatba. Letošního roku jsem měli možnost pronajmout sál k těmto účelům už šestkrát, což je vzhledem k obsazení sálu v plesové sezoně, či na pořádáni zábav hodně. Jak vidíte, o druh této hospodářské činnosti je v obci zájem a to nás samozřejmě těší. Ze spokojených reakcí našich zákazníků můžeme vyvodit závěr, že pustit se do těchto aktivit bylo dobré rozhodnutí. Pro ty, kteří ještě neměli možnost využít našich služeb, bychom rádi napsali pár informací. Přemýšlíte-li o oslavě či svatbě v našem kulturním zařízení, rezervujte si, prosím, termín dopředu. Cena za pronájem sálu je 800,- Kč za oslavu, 1000,- Kč za svatbu, k této částce si ještě účtujeme položku za praní ubrusů. / cca Kč / Co se týká jídla a pití: Cena běžného hlavního chodu i s polévkou se pohybuje kolem 95,- Kč na osobu, pokud si přejete tzv. švédský stůl, cena je vyšší - asi Kč na osobu. Vše se odvíjí od vašeho výběru jídel. Z alkoholických nápojů zajišťujeme čepované pivo, zase dle výběru. Ostatní alkoholické či nealkoholické nápoje si můžete přinést sami. Totéž platí o zaj ištění zákusků vdolečků a " frgálů". Do ceny se promítne ještě příprava sváteční tabule, pokud máte požadavek na její nachystáni. Je tady ale možnost, že si vše připravíte sami. Z naší strany bychom vás ještě chtěli informovat o povinnostech, které ze zapůjčení sálu vyplývají. Především je to povinnost zajistit kulturní dům po akci, zodpovědnost přebírá ten, kdo oslavu pořádá. Jedná se o úklid sálu, na jehož rozsahu se předem domluvíte s panem starostou a také včasné vrácení klíčů. Do budoucna se nebude tolerovat nedělní celodenní tzv. " popravková akce" v sále a obec bude při porušení dohody vyžadovat zaplacení nájmu na další den. Zastupitelstvo obce se bude v nejbližší době podrobněji zabývat i změnami pronájmu sálu za účelem pořádáni tanečních zábav, protože náklady na jeho úklid po takové akci v současné době převyšují výši nájmu. Je také potřeba, aby sál byl kvalitně a rychle uklizen, což je zejména po taneční zábavě čím dál větší problém. Jsme rádi, že se kulturní dům využívá, a budeme rádi, když s našimi službami budete spokojeni aspoň tak, jako doposud. Ladislava Šerá, místostarostka Kontakty František Tvarůžek, starosta Ladislava Šerá, místostarostka Obecní úřad Študlov Provoz víceúčel. hřiště/ubytovna tel tel tel tel

15 Cestovní ruch a sportovní aktivity Když běžím očima po kancelářském stole, neunikne mi dokumentace na cyklostezku. Jedná se o propojení parkoviště u hřiště a svážnice, tedy cyklostezky č.5059 od Poteče k "Václavovi". Už více jak dva roky je na ni vydáno územní rozhodnutí, ale tam kde měly být prostředky na financování, už nejsou. Program cestovního ruchu z příhraniční spolupráce je vyčerpaný a v roce 2009, kdy proběhla poslední výzva na čerpání, nebylo možné na slovenské straně sehnat partnera, který by byl připraven s podobným projektem. yní s projektantem připravujeme stavební povolení na tento propoj dlouhý cca 700 metrů. Kdybychom se rozpočtově dostali kolem 2 mil., naskytovala by se možnost tuto akci financovat z prostředků dopravní infrastruktury s podílem dotace 60%. Dále se mezi dokumentací nachází studie na společný projekt obce Študlov a Střelná a to rozhledna na.končité". Projekt připravuje ing. Závada a jeho dokončení přislíbíl do konce června. áklady na rozhlednu by se měly pohybovat kolem 1,5 mil. Kč. Tady je to složitější se zajišťováváním finančních prostředků pro vlastní stavbu, ale když bude stavební povolení, tak se určitě ledy pohnou. Další dokumentace je připravena pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu vodní plochy na "Seninkách". Tady to zatím stojí a nepokračuje se, ač prostředky na stavbu za splnění určitých podmínek ve výši 90% nákladů díla jsou, jen si je vzít. Ale ty podmínky! Tyto akce, o kterých byla řeč, nejsou občanskou vybaveností, ale jsou jakýmsi nadstandardem pro turistiku, sport, odpočinek, vycházky i rybaření. Nepovažuji je za žádné megalomanské stavby a domnívám se, že krajina kolem naší obce by se jimi dala zpestřit a přitáhla by možná i další návštěvníky. Sběr odpadů "Jarní úklid" započali 20. dubna místní hasiči, kteří provedli po obci sběr železného šrotu. Za kulturním domem je celoročně přistaven kontejner, do kterého můžete průběžně tento odpad odkládat. Počátkem května byly přistaveny v obci na dvou místech kontejnery na velkoobjemový odpad. Celkem bylo odvezeno 7 plných kontejnerů. Poté následoval sběr elektroodpadu a nyní nás čeká sběr nebezbečných odpadů. Tento proběhne v pondělí 27. června od 15. hodin na autobusové točně. Mezi nebezpečný odpad patří: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, staré kosmetické přípravky, staré léky, obaly od sprejů, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby znečištěné od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, opotřebované pneumatiky. ebezpečný odpad se nesmí vozit na místo sběru dřív než bude přistavena svozová technika. starosta obce

16 Nech toho sousede, bud' máte štěstí a vaši sousedé vám dělají ze života ráj na zemi, nebo máte smůlu a sousedy, kteří vám ze života dělají peklo. abízí se otázka, jestli se můžete proti sousedům bránit. Můžete rozhodně proti těm druhým. Zvláštním bodem občanského zákoníku je paragraf 127, který myslí právě na takové sousedy, kteří vás " nad míru přiměřenou poměrům 'obtěžují a to " hlukem, prachem, popílkem, nebo třeba kouřem" Připomenu v tomto případě bezohledné pálení mokrého sena a dalších odpadů z domácnosti či zahrady, které znepříjemní život i polovině obce. edá se větrat, věšet prádlo venje takřka nemožné a nechat děti hrát si v takové kouřové cloně se nám také jistě nelíbí. echci však zůstat jen u tohoto problému, dovolte mi připomenout další nešvar a to volně pobíhající psy. Pan starosta je doslova bombardován anonymními zprávami že s tímto problémem nic nedělá. Anonymem se dá vykřičet ledacos, ale napsat oficiální stížnost na obecní úřad je věc jiná, je k ní potřeba více odvahy. Tímto způsobem se pak dá dosáhnout více, než anonymem. Ať už se jedná o psy, kouř, nebo jiné přestupky proti občanskému soužití, je dobré zajít za viníkem osobně, a pokud se nedohodnete tímto způsobem, podejte výše zmiňovanou stížnost k nám na obecní úřad a my ji předáme na přestupkovou komisi do Val.Klobouk. Stížnost by měla obsahovat kromě povinných náležitostí jako jména stěžovatele, na koho je stížnost podána a předmětu stížnosti, také fotografii přestupku s datem. Já osobně nejsem příznivce podávání stížností a většina našich spoluobčanů asi taky ne, ale pokud se i do budoucna bude jednat o opakované přestupky stále stejnými lidmi, jsem pro, aby se postupovalo razantněj i. Ladislava Šerá, místo starostka obce Czech POINT Kontaktní pracoviště Czech POINT funguje na místním obecním úřadě už od roku Můžete zde na počkáni získat např. výpis z katastru nemovitostí (100 Kč za 1. stránku a 20 Kč za každou další), výpis z obchodního rejstříku (100 Kč) výpis ze živnostenského rejstříku (100 Kč), výpis z rejstříku trestů (50 Kč) výpis z bodového hodnocení řidiče (100 Kč) a další. Dostupná je zde také agenda informačního systému datových schránek a autorizovaná konverze dokumentů. Bližší informace získáte na nebo přímo v kanceláři místního obecního úřadu. Jaroslava Molková

17 Myslivecké sdružení Študlov - Valašské Příkazy Myslivecké sdružení Študlov - Valašské Příkazy, je jedním ze zájmových občanských sdružení působíci v obci Študlov. Toto uskupení sdružuje občany se zájmem o myslivost a výkon práva myslivosti. Chod sdružení upravují stanovy a provozní řád, jež jsou jeho hlavními dokumenty. Myslivecké sdružení má v současné době 10 členů. Tito členové jsou občany uvedených obcí v názvu sdružení, či mají kořeny ve zmíněných obcích, popřípadě jsou v uvedených obcích vlastníky nemovitostí nebo zde hospodaří na pronajatých nemovitostech. Myslivecké sdružení vykonává právo myslivosti v pronajaté honitbě od Honebního společenstva Študlov- Valašské Příkazy. Honitba je tvořena zemědělskými a lesními pozemky v katastru obcí Študlov a Valašské Příkazy a dále její součástí je i část lesních pozemků ve vlastnictví státu. Výkon práva myslivosti obnáší především péči o zvěř a mnoho jiných činností. K těmto činnostem patří především zvyšování úživnosti honitby, např. zakládání tzv. mysliveckých políček či předkládání krmiva jak v zimním období, tak i mimo něj. Dále péče o lovecké a myslivecké zařízení, což jsou po sedy, kazatelny a krmelce. Samozřejmostí k péči o zvěř rovněž patří i lov zvěře, což je pro laickou veřejnost typická představa o myslivosti, neboť zrovna do této činnosti patří to nepopulární "střílení zvěře". Ovšem nemůžeme mluvit pouze o střílení samotném, ale i o pozorování zvěře, zjišťování jeho zdravotního stavu. Samotným odstřelem již dochází jen k odstraňování pro chov nevhodných jedinců či redukce stavů zvěře na předepsané množství, ať už z pohledu jejího množství, či úpravy pohlaví. Další činností, byť není dominantní, je osvěta myslivosti směrem k veřejnosti či podpora kulturního života v místě působnosti, mezi kterou už patří samostatný výkon práva myslivosti, poněvadž v mysliveckém sdružení jsou lidé se stejným zájmen k přírodě, aktivně využívající volný čas a samozřejmě relaxující při svém koníčku (zálibě). V rámci podpory kulturního života se myslivci zařazují mezi složky, jež pořádají různé společenské akce, zábavy, plesy či výstavy a v neposlední řadě poslední leče. Poslední leč je posezení po úspěšném či neúspěšném společném lovu, kde je o dobrou náladu postaráno nejen připraveným pohoštěním, ale taky hudebním doprovodem, jak k tanci, tak i k poslechu, kam je samozřejmě zvána i veřejnost. Myslivecké sdružení Študlov- Valašské Příkazy má tříčlenný výbor, který tvoří předseda mysliveckého sdružení, myslivecký hospodář a fmanční hospodář. Předsedu MS, jež je statutárním orgánem sdružení a zodpovídá za chod sdružení, je Ing.Petr Smolík. Mysliveckého hospodáře, jež musí mít odpovídající kvalifikaci a je jmenován státní správou, vykonává Vitězslav Čiž a finančního hospodáře vykonává Josef Ďulík. Myslivecké sdružení Študlov- Valašské Příkazy není uzavřeným sdružením a je otevřeno dalším zájemcům o výkon práva myslivosti, především, z řad občanů obce Študlov a Valašské Příkazy. předseda MS kontakt pro zájemce: Ing. Petr Smolík, tel , Vítězslav Číž, tel ,

18 Klub žen Z iniciativy několika žen důchodového a předdůchodového věku byl založen v naší obci KLUB ŽE s názvem "BABINEC", který má nyní 15 stálých členek. Účelem klubu jsou občasné schůzky kde se při malém pohoštění ženy pobaví, vyměňují si zkušenosti na různé ruční práce a koníčky a plánují společné akce. V roce 2010 proběhl v rámci klubu kurz pletení košíků a různých dekorativních předmětů z "pedigu", o který byl velký zájem. V rámci svých možností podnikají taky různé akce, jako např. společná návštěva lázní ve Vsetíně, společný výlet do Luhačovic, na Floru Olomouc, zámek Vizovice apod. Klub žen je v případě zájmu otevřen i novým členkám bez omezeni věku. Eva Kostková Adorare Hudební skupina Adorare která má svůj původ v naší obci, prodělala během uplynulého půlroku menší změny. V souvislosti s vydáním cédéčka ' V otázkách' Iv červnu a jeho prodejem bylo vytvořeno občanské sdružení (Adorare o. s.) se všemi náležitostmi. Kapela vystoupila na koncertech např. v Pustějově, Drnovicích, Pitíně, Uherském Hradišti, Brně- Žabovřeskách atp. V nejbližší době plánujeme koncert až v jižnich Čechách - konkrétně v Prachaticích v předvečer národni pouti (17.6.). Další akce a koncerty jsou zatím ve fázi plánování. Petra Čížová Informace SDH Študlov abídka občanům: možnost pronájmu hasičské zbrojnice na soukromé akce. K dispozici je vybavená kuchyňka (nádobí, plynový sporák lednice, rychlovarná konvice atd.) a zasedací místnost pro osob. Cena za pronájem je 400,-Kč. Kontaktní osoba: Blanka Poláchová,tel: Blanka Poláchová

19 Ju6ifanti v roce ret Čížová o/casta Študfov 50 * ret ~adcecová jf.nna 'Valentooá (]3ožena Šerá Ludmila Štutffov 2 študfov 88 Štutffov 89 * * * ret Lu{áš Josef Štutffov 2 Ptáčk,gvá PrantišRg Štutffov 67 * * ret Šerý František; PURJ Zdeni{ PURJ František, študfov 72 Študfov54 Študfov 77 * * * / Ietošnim roce došlo Rg změně předsedy {u[tumí k,gmise. 'Iimto cfě{ujeme panu Stanislaoooi PoCácfiovi} kjerý tuto funfisi ryk,gnáva[ dlouhá Iéta pečlioě a zodpovědně. punfisi předsedy {u[tumí k,gmise piijala pani Anna o/ypušťák,gvá} kjeré přejeme mimo jiné} a6y sejejí rozhlasové relace týrgcypřevážně radostnýcfi události.

20 (])ěti narozené v roce 2010 Tomáš LanžfiotsRj ŠtuáCo'V 55 Lu!táš (])ančá!t ŠtuáCo'V 118 Ladislav Po[ácfi ŠtuáCo'V 136 Tobias 'l(f1i'voster ŠtuáCo'V 28 }láéfa :Mačf<.g'Vá ŠtuáCo'V 61 Ja!tu6 Šerý ŠtuáCo'V 74 * * * * * * Vmrtí V roce 2010 Stanislav o/ypušťá!t ŠtuáCo'V 16 JosefPojtí!t ŠtuáCo'V 47 o/ácfa'v Ptáče!t ŠtuáCo'V 67 :Mária [anáčooá ŠtuáCo'V 92 }lntonín Zajíče!t ŠtuáCo'V 14 :Marie pojtíf<.g'vá ŠtuáCo'V 47 * * * * * * Sňat~ uzavfené V roce Ja!tu6 Po[ácfi a 'Kateiina Samsonková ŠtuáCo'V 159 ŠtuáCo'V 'Kare! o/ue!t a (])agmar 'l(ohnf<.g'vá ŠtuáCo'V 105 ŠtuáCo'V :Martina (j3eňo'vá a Záeně!tJfa'VeCk.g. ŠtuáCo'V 156 Liáečf<.g Jan :Mače!t a Petra Janošíf<.g'Vá ŠtuáCo'V 152 Lužná (J'očeto6yvateC ~ :Muži 261 Ženy 251 CefR..em 512

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet obce Študlov za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet obce Študlov za rok 2014 - návrh Závěrečný účet obce Študlov za rok 2014 - návrh 1) Hospodaření obce Študlov - rok 2013 (dle výkazu Fin 2-12) PŘÍJMY: Kč par. pol. Položka dílčí výsledek celkem 1111 Daň z příjmu f. o. ze závislé činnosti

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

OdPa Položka Popis ROZPOČET PŘÍJMY

OdPa Položka Popis ROZPOČET PŘÍJMY OdPa Položka Popis ROZPOČET 2013 - PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVC 20 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap.výnosů 72 000,00

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 V Jezeřanech-Maršovicích dne 15.11.2013 Počet listů: 9 NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 PŘÍJMY par. pol. název 2014 poznámka 0 1111 Daň

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 470 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 15 000,00

Více

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2017 Příjmy 2017 0000 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 200 000,00

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 000,00

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

Rozpočtové příjmy. Paragraf Položka Text Rozpočet

Rozpočtové příjmy. Paragraf Položka Text Rozpočet Návrh rozpočtu 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn. 1 871 000 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 50 000 Kč 1113 Daň z příjmu fyz.

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne 12.12. 2016 usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více