Zpravodaj CXB(JE Šauoaw. červen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj CXB(JE Šauoaw. červen 2011"

Transkript

1 Zpravodaj CXB(JE Šauoaw červen 2011

2 ČCově~nenínicjinélio než falfa jelio činů. Hegel

3 Vážení spoluobčané, S jistým časovým odstupem opět vydáváme výtisk zpravodaje a v něm přinášíme informace podstatné i méně důležité. Každém jak bude pasovat. Určitě se na něco i zapomnělo, to se zjistí vždy až po vydáni. Vždycky jsem se snažil apelovat na dobré sousedské vztahy, ale asi je to zbytečné. Kde není pochopení, tam není pořízení a smutné je, že se tyto problémy mnohdy přenášejí do dalších generací. Pojďme ale k veselejším věcem. Začíná červen první letní měsíc a jeho počátkem slaví všechny děti svůj svátek. Tak vám milé děti přeji aby jste se již bez úrazu dočkaly vytoužených prázdnin a aby vaše celoroční školní snažení bylo odměněno krásným vysvědčením. Skončil také měsíc květen a vám, kteří sledujete co zůstalo na stromech, zejména trnkových přeji na podzim co nejmenší zklamáni. Všem nám dohromady pak prožití krásného léta, taky odpočinku a zdraví tolik aby z vás padalo na zem choďa hore a dolů dědinů. K tomu Boží požehnáni, neboť bez něho marné je naše namáháni. Samo se však také nic neudělá. Tož pojďme na to pěkné léto a ať nám vydrží. František Tvarůžek starosta obce

4 Závěrečný účet obce Študlov za rok ) Hospodaření obce Študlov - rok 2010 (dle výkazu Fin 2-12) PŘÍJMY: Kč Položka dilčí výsledek celkem Daň z příjmu f. o. ze závislé činnosti ,25 Daň z přtimu f. o. za samostatné výdělečné činnosti 30493,36 Daň z příjmu f. o. z kapitálových výnosů 66864,97 Daň z příjmu právnických osob ,20 Daň z příjmů právnických osob za obce (platíme sami sobě) 97000,00 Daň z přidané hodnoty ,95 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 94800,00 Poplatek ze psů 6765,00 Poplatek ze vstupného 2560,00 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 19334,00 Správní poplatky 29040,00 Daň z nemovitostí ,79 Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na veřejnou správu) ,00 Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR 49162,00 volby do Parlamentu ČR 23000,00 volby do zastupitelstev 24000,00 sčítání lidu, domů a bytů r. 20II 2 162,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 dotace na veřejněprospěšné práce ,00 Neinvestiční při], transfery od krajů (zalesnění) 9000,00 Jncestiční přijaté transfery ze st. fondů (stavební úpravy KD - r. 2009) ,00 Lesní hospodářství (přijmy z těžby dřeva) ,00 Ubytování a stravování (turistická ubytovna) 84490,00 Cinnosti knihovnické (zápisné) 1 656,00 Ostatní záležitost kultury ,00 příjmy z pronájmu KD 25400,00 příjmy z pronájmu movitých věcí (stoly, židle) 300,00 rozbité sklenice 200,00 dotace na DPH - stavebni úpravy KD - r ,00 Rozhlas a televize (příjmy z rozhlasového hlášení) 650,00 Ostatní záležitosti kultury (vstupné divadlo) 5700,00 Sportovní zařízení v majetku obce (pronájem víceúčelového hřiště) 4785,00 Bytové hospodářství ,00 nájmy obecních bytů 95040,00 příjmy z poskytování služeb (voda, plyn) 24456,00 Nebytové hospodářství (nájem obchodu č.p.l, nocovna ČSAD) 42992,00 Komunální služby a územní rozvoj 28212,00 příjmy z pronájmu pozemků 177,00 příjmy z prodeje pozemků 28035,00 Nakládání z odpady 52183,50 příjmy z prodeje popelnic 5400,00 příjmy za tříděný odpad (EKO-KOM) 46783,50 Cinnost místní správy 40,00 Příjmy a výdaje z finančních operací (úroky) 296,80 Příjmy z tin. vypoř. min. let mezi obcemi (vratka dotace - čtyřkolka) ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí (vlečka) 200,00 Celkové příjmy ,82

5 VÝDAJE Položka dílčí výsledek celkem Pěstební činnost - lesní bospodářství ,00 ost. osobní výdaje (dohody o prov. práce - úklid po těžbě, sázeni stromků) 17329,00 nákup materiálu (sazenice) 20192,00 nákup ostatních služeb (těžba dřeva, ptibliženi, odměna lesního hospodáře) ,00 opravy a udržování (oprava kiovinorezu) 3392,00 příspěvek do Sdružení vlastníků obecních lesů ČR 900,00 Ubytování a stravování 39614,95 nákup materiálu.ťpolštáie, čistici pros/ledky) 3066,00 plyn 24918,95 služby telekomunikací a radiokomunikací 299,00 pojištění tur.ubytovny 3048,00 nákup ostatních služeb (vyprání prádla) 4354,00 opravy a udržování (oprava plyn. bojleru 2886 Kč, oprava sprch. koutu) 3929,00 Silnice ,00 nákup ostatních služeb (pasport MK Ké, zimni údržba MK) 44378,00 opravy a udržování (k é.p. 106, 1/3 - dluh r. 2009, k é.p. 18 a 23) 80560,00 stavby (MK ke hibitovu, k novostavbě pana Polácha) ,00 Silniční doprava 35420,00 [výdaje na dopravní územní obslužnost 35420,00 Doprava ostatních drab (lyžařský vlek) 18851,00 nákup materiálu (filtry pro rolbu 4845 Ké, akumulátor - rolba 2699 Kč 7544,00 elektrická energie 3695,00 pohonné hmoty a maziva 6612,00 služby školení a vzdělávání 1 000,00 Pitná voda ,00 stavby (vodovod ke Krajéom - dluh r. 2009) ,00 Odvádění a čištění odpadních vod 22620,00 nákup služeb (vyhotovení skutečného stavu dešť. kanalizace Kč, 22620,00 dodatečné povolení kanalizace, povolení k vypoušť. odp. vod, kanalizačnl iád) Základní školy ,00 neinv. transfery obcím - ZS Horní Lideč (včetně dluhu r. 2009) ,00 Speciální základní školy 3000,00 neinv. transfery školským právn. osob. - Speciální škola Horní Lideč 3000,00 První stupeň základních škol ,00 neinvestiční příspěvky ZS Studlov (včetně dluhu r. 2009) ,00 Cinnosti knibovnické 23668,00 ostatní osobní výdaje - odměna knihovnice 13680,00 knihy, učební pomůcky a tisk 9988,00

6 dilčí výsledek celkem Ostatní záležitosti kultury (kulturní dům) ,58 drobný hmotnýdlouhodobý majetek{pilsiušenstvi k robotu 6620 Kč, velké 24003,00 hrnce 5772 Kč, nerez trouba 4000, kuch. robot 5391, dig. váha, regál) nákup materiálu (čistící prostředky, toaletnl potřeby, skla - strop./300 Kč, 32691,00 polystyren 5091 Kč, kuchyňské nádobí - talire, sklenice, hrnce, sklenice na přípitek, kotouče na parkety. mater. na opravu židli, zásobniky toal. papíru..) voda 9661,00 [plyn 97335,78 elektrická energie ,00 [pojištění KD 3312,00 nákup služeb (vyprac. dokumentace - výměna oken Kč, praní ubrusů) 17136,00 opravy a udržování (oprava omítek a zatepleni 8000 Kč, zatepleni stropu sálu 99590, ,80, oprava stolů, opravy elektro dluh r. 2009, instalatérské a zámečnické opravy 9410 Kč, rekonstrukce záiivek Kč, elektroopravy...) Ochrana památek a péče o kult.dědictví 82719,00 elektrická energie (kaple) 1611,00 ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím (na poiizeni krojů) ,00 IČinnosti registrovaných církvi 10000,00 neinvestiční transfery církvím (farní úřad Valašké Klobouky) 10000,00 Rozhlas a televize 7068,00 nákup ost. služeb (pravidelná kontrola systému Orkan) 2952,00 opravy a udržování 4116,00 Ostatní záležitosti kultury 52328,00 ostatní osobní výdaje (odměna piedsedy komise pro kult. záležitosti) 11133,00 povinno pojistné na zdrav. pojištění 777,00 nákup služeb (doprava - divadlo, vystoupení div. souboru) 7570,00 pohoštění (divadelní soubor, občerstvení dětí piijarmarku) 3618,00 věcné dary (jubilanti} 4230,00 příspěvky novorozencům 25000,00 Tělovýchovná činnost 62838,40 nákup materiálu (olej a ben::ín - sekačka) 2370,90 elektrická energie ,00 [pohonné hmoty a maziva 621,50 nákup ostatních služeb (postiik hiiště 4080 Kč, zemnl práce) 15696,00 opravya udržování(opravy WC, oprava čerpodla, elektroopravy) 12287,00 příspěvek Sokol Študlov 10000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10000,00 ostatní neinvest. transfery nezisk. organ. (piispěvek hud. skupině Adorare} 10000,00 Bytové hospodářství ,00 voda 5000,00 [plyn 200,00 opravy a udržování (oprava el. vytápění, výměna oken Kč, výměna 73589,00 vodovodních baterií, oprava plyn. kotle) budovy, haly a stavby (čistička odpodních vod u hasičské zbrojnice) ,00

7 dílčí výsledek celkem Nebytové hospodářství 200,00 voda (nocovna ésad) 200,00 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství - byty č.p ,64 plyn 4802,64 budovy, haly a stavby (neuhraz. faktury r Kč, vnitini dveře, ,00 parapety Kč) Veřejné osvětlení ,00 elektrická energie ,00 opravy a udržování 30135,00 stavby (nový úsek vel'. osvětlení ke hrbitovu) 46516,00 Pohřebnictví ,00 stavby (nové chodníky, rozvody vody a elektiiny, osvětleni) ,00 Komunální služby a územní rozvoj ,00 platy zaměstnanců VPP ,00 povin.pojistné na soc.zabezpečení ,00 povin.pojistné na zdrav. pojištění ,00 konzultační, poradenské a právní sl. (služby spajené s prodejem pozemků) 1440,00 nákup ostatních služeb (geodetické a kartograf výkony, pro). dokumentace 15073,00 doplnění mantinelů na viceůč. hiiště 6000 Kč, piisp. na správu dig. techn. mapy. zdravotnl prohl. zaměstnanců platby daní a poplatků (daň = převodu nemovitosti) 1 113,00 náhrady mezd v době nemoci 1786,00 nákup pozemků 16693,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 38588,00 nákup služeb (dluh r Kč) 38588,00 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 nákup zboží (papelnice) ,00 nákup služeb (dluh r Kč) ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 19444,40 ochranné pomůcky (pracovní rukavice) 458,00 nákup materiálu (benzin; olej - sekačka a kiovinoiez, barvy, saz. květin. mater ,80 na opravu kiovinorezu. sekačky, na opravy v obci) pohonné hmoty a maziva (čtyrkolka) 1687,60 nákup ostatních služeb (úprava skládky u KD a betonu u obchodu) 3510,00 opravy a udržování (oprava kanalizačnich roštů) 1497,00 Sociální péče a pomoc občanům 12912,00 doplatek za dovoz obědů pro důchodce 12912,00 Požární ochrana - dobrovolná část 43480,59 drobný hmotný dlouhodobý majetek (sada hadic + rozdělovač) 15192,00 nákup materiálu (materiál na opravu Avie) 5628,00 voda 2200,00 plyn 1 957,59 elektrická energie 7413,00 pohonné hmoty a maziva 5000,00 nákup ostatních služeb (měření emisí, technická prohl. Avte) 1800,00 opravy a udržováni (oprava Avie, oprava stropu) 4290,00

8 dilčí výsledek celkem Zastupitelstvo obce ,00 odměny členů zastupitelstva ,00 I povinné poj. na soc. zabezp, 81865,00 [povinné poj. na zdr. pojištění 39078,00 náhrady mezd v době nemoci 3396,00 Volby do Parlamentu CR 18078,00 odměny členům volební komise 11800,00 [povinné poj. na zdr. pojištění 864,00 nákup materiálu 3412,00 služby zpracování dat 1 190,00 I pohoštění 812,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 18199,00 odměny členům volební komise ,00 [povinné poj. na zdr. pojištění 864,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3204,00 nákup materiálu 117,00 služby zpracování dat 1360,00 I pohoštění 854,00 Ostatní všeobecná vnitřní správa 2162,00 ostatní osobní výdaje (vyúčtování dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011) 2162,00 Cinnost místní správy ,80 I platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 ostatní osobní výdaje - dohody o prov. práce 25500,00 I povinné poj.na soc. zabezpečení 53565,00 [povinné poj. na zdr. pojištění 19408,00 I povinné pojistné na úrazové pojištění 3665,00 knihy, učební pomůcky a tisk (Jalovec, čas. Veřejná správa, věstnik ZK...) 5224,00 drobný dlouhodobý majetek (hands-free sada, autoradio - Renault) 4249,00 nákup materiálu (kanc. potřeby, popíry, inf. tabulky a štítky na dvete OÚ ,00 lékárničky první pomoci) elektrická energie (přeúčtování) -100,00 pohonné hmoty (benzin Renault) 29916,47 služby pošt (poštovné, známky) 3442,00 služby telekom. a radiokom ,13 služby peněžních ústavů 7361,00 (pojištění budovy zahrádkáie, obchod č.i, vlečka, Renault) konzultační, poradenské a právní služby (problematika D?H) 2210,00 služby školeni a vzdělávání (školení BOZ? 4896 Kč, školení - účetní) 9066,00 služby zpracování dat (zpracováni mezd, včetně dluhů r. 2009) ,00 nákup služeb (dokumentace BOZ? 8092 Kč, zabezpečeni objektu 9023 Kč, 42375,00 Eset antivirus, dálkový piistup do KN, streženi objektu, roční popl. KEO splátky, aktualizace a rozš. poč. programu 5826 Kč, kontr. systému zabezp.) opravy a udržován í (opravy os. auta Renault) 14661,20 cestovné 867,00 pohoštění (komise - vesnice roku, schůze MAS Hornolid., žehnáni hrbitova) 13202,00 věcné dary (tomboly, dětský karneval 1500 Kč) 4303,00 platby daní a poplatků (správní poplatky) 1279,00

9 dilčí výsledek celkem Obecné příjmy a výdaje z finančnícb operací 14508,20 úroky 7370,20 bankovní poplatky 7138,00 Ostatní finanční operace 97000,00 Iplatby daní a poplatků státnímu rozp. (daň = PPO, platíme sami sobě) 97000,00 Finanční vypořádání minulých let 5774,00 vratka dotace (volby) 5774,00 Ostatní činnosti 90920,00 Ipříspěvky do sdružení: 53760,00 Sdruženi obcf Hornolidečska Kč (včetně dluhu r. 2009) Mikroregion Mikroregion Jižni Valašsko Kč Vsetínsko Kč ostatní neinvestiční výdaje (roční zúčtováni daně zaměstnanců) ,00 Ostatní investiční transfery (Sdruženi obcí Hornolidečska} 26000,00 Celkové výdaje: ,56 Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k ,90 Příjmy k ,82 Výdaje k ,56 Uvěry a půjčky: ubrazené splátky dloubodobých přij. půjě. prostředků ,00 Operace nemajlcí cbarakter přfjmů a výdajů 23665,00 Zůstatek finančnícb prostředků na bankovním účtu k ,64 2) Výsledek bos odaření (dle výkazu zisku a ztráty) ,65 schváleno na 5. zasedání ZO dne ) Hospodářská činnost obce (dle výk. zisku a ztráty) 6735,27 schváleno na 5. zasedání ZO dne ) Hospodaření příspěvkových orzanizací obce Základní škola Studlov schváleno na 5. zasedání ZO dne výsledek hospodaření celkem 58117,75 rezervní fond 58117,75

10 Škola ve školním roce 2010/2011 Když přemýšlím, kde začít, mám-li postihnout nejdůležitější okamžiky ze života naší školy za poslední přibližně rok, napadá mě jen to, že s ohledem na rozsah Zpravodaje musím nutně hodně krátit. Začnu zapojením do celostátních projektů Školní mléko a Ovoce do škol- oba probíhají s podporou evropských fondů - první z nich již několik let, druhý rokem druhým. Školní mléko dotuje zhruba polovinu ceny vybraných mléčných výrobků, projekt Ovoce do škol poskytuje většinou jednou týdně ovoce všem dětem zcela zdarma. Projektem, který pomáhá pečovat o zdraví dětí,jsou Zdravé zuby, kde se v rámci prvouky a přírodovědy učí správně pečovat o svůj chrup. V minulém školním roce nás navštívila také zubní hygienistka Bc.Lenka Budayová, která s dětmi správné čištění zubů i prakticky vyzkoušela. Bc. Lenka Budayová s dětmi v jejich třídách Zapojujeme se i do dalšího širšího projektu Recyklohraní, abychom v dětech podporovali vědomí o nutnosti správného nakládání s odpady a péči o životní prostředí. Další projekty jsou již naše vlastní - Chráněná lokalita Hrádek, Podzimní příroda, Halloween a měsíční projekt Čas adventu a Vánoc. A právě najeho začátku proběhl adventní jarmark, který byl sice náročnou akcí, ale také velmi úspěšnou. Nejenže se podařilo díky aktivitě všech, kdo mohli, přichystat spoustu zajímavých, hezkých i chutných produktů, ale také díky návštěvníkům se téměř všechny výrobky prodaly. Za výtěžek z akce jsme tentokrát zakoupili sedačku do školní družiny, kterou využívají děti i o přestávkách mezi hodinami. Jednorázové akce pro děti jsou jednak ty pravidelné každoroční a pak ty, co vyplynou z možností, jež se nabízejí neočekávaně. K těm pravidelným patří mikulášská besídka, vánoční besídka, dětský karneval, Den matek a dětský den. Dětský karneval a Den maminek patří s adventním jarmarkem k těm náročnějším, které by se neobešly bez pomoci maminek (a když to tak vezmu - ani Mikuláš jen s námi by nebyl ideální). Možná již někoho nudím, ale musím znovu poděkovat těm, kteří mohou a přijdou pomoci. Vím, že tohle ještě není běžné ajsem na to patřičně hrdá. K pravidelným událostem patří i návštěva spádové školy v Horní Lidči našimi žáky pátého ročníku v červnu před prázdninami. Nevím, nakolikjim pomůže v jejich začlenění do nové školy, ale jistě je trochu zbaví stresu před posledními prázdninami u nás - naše průvodkyně jsou vždy velmi milé a laskavé paní učitelky a pokaždé nás najdou i někteří z našich dřívějších žáků a ukáží tak páťákům, že se nemusí bát, že před nimi to zvládli i ti, které znali ze školy jako starší spolužáky. K jednorázovým akcím patří návštěva divadla. Letos to bylo divadelní představení Princ Bajaja ve Valašských Kloboukách (Docela velké divadlo Litvínov). Pravidelně jezdíme i do Zlína, jen letos jsme nezachytili divadlo vhodné pro celý 1. stupeň ZŠ, které bychom ještě neviděli. Tak se budeme těšit na příští školní rok. Samostatnou kapitolkou jsou divadelní představení přímo v naší škole. Jednou nebo dvakrát do roka to bývá maňáskové divadélko z Hodonína (naposledy Krtek a medvídek a Malý čaroděj). Protože jsme letos nejezdili na Vsetín do Alceda, využili jsme rádi možnosti vyrobit keramickou misku-srdíčko ke Dni maminek ve škole. Dětem se výroba líbila, snad potěšila i jejich maminky. Soutěže. Snažíme se postihnout různé zájmy a dovednosti dětí. Pravidelně soutěžíme v recitaci a ve zpěvu. Děti jsou rozděleny podle věku většinou do třech kategorií a berou soutěž velmi vážně. Hodnocení pro nás nikdy není jednoduché. Soutěžíme také v atletickém trojboji, kde mají možnost vyniknout sportovně nadané děti. V mezinárodní matematické soutěži Klokan (kategorie Cvrček - 2. a 3. ročník a Klokánek - 4. a 5. ročník) zase předvedou své kvality matematické talenty. V letošním roce se dva páťáci zúčastnili i matematické soutěže Pythagoriáda ve Valašských Kloboukách (letos poprvé byla tato soutěž určena i žákům 5. ročníku).

11 Kromě soutěží se snažíme zjistit také úroveň znalostí a dovedností našich dětí v porovnání s ostatními žáky v ČR. K tomu využíváme srovnávací testy Kalibro. Třetí ročník řeší úkoly z matematiky, českého jazyka a prvouky, 5. ročník z matematiky, českého jazyka, angličtiny, přírodovědy a humanitního základu. Letošní výsledky sice ještě v tuto chvíli neznáme, ale tabulky z dřívějších let nám ukazují, že se nemusíme za nic stydět - nadprůměrné výsledky sice vykazují jen někteří žáci, ale celkově jsme kolem průměru - což znamená, že se učebními výsledky můžeme srovnávat i se školami, které mají ke vzdělávání mnohem lepší podmínky. Od realizujeme náš projekt Lepší škola pro děti (plně z dotací EU a MŠMT). V jeho rámci chceme koupit nové počítače do PC učebny (čtyři původní získané v projektu Internet do škol nám poctivě slouží 9 let ajsoujiž velmi unavené... ) a interaktivní tabuli. Pedagogové školy jako výstup projektu musí vytvořit 72 pracovních materiálů pro děti do prvouky a přírodovědy, 72 materiálů do angličtiny a celkem 120 digitálních učebních materiálů (Jč, M). Projekt máme rozpracován na 30 měsíců a končit budeme v červnu Snad ještě na závěr - zprovoznili jsme na stránkách obecního úřadu záložku Základní škola, doufáme, že se nám podaří lépe přiblížit naši činnost a rychleji informovat o chystaných i proběhlých akcích. Obsazená sedačka ve školní družině Obecen tvo u maňáskového divadélka

12 Provoz hřbitova V červnu loňského roku byl uveden do teoreticky včetně požehnání naším p. farářem do provozu nový hřbitov. Zatím se udržuje pouze pravidelným kosením trávy. Je to trochu specifická stavba občanské vybavenosti. Když postavíme kostel, kulturní dům, hospodu, tak jsme rádi pokud tam lidi chodí a využívá se. U hřbitova je to zcela odlišné jsme rádi, že tam nemusíme aje dobře žeje prázdný, ale připravený. evíme dne aní hodiny. Jsou dvě možnosti, jak si připravit hrobové misto. Bud' se to nechá osudu a nebo si je můžeme po dohodě se zástupcem provozovatele, tedy obce vybrat dopředu a po vyměření si zhotovit obrubu. Šalovací desky si prostředníctvím obce můžete zapůjčit. Připravuje se i varianta, že obec na své náklady vybuduje několik míst, které se můžou v případě potřeby odprodat. Pokud vás tato problematika zajímá, tak se za mnou zastavte si popovídat. Výměna oken v KD V loňském roce jsme připravili projekt na výměnu oken v KD včetně hlavního vstupního dveřového komplexu. Důvodem je to, že okna jsou za dobu provozu od 70. let totálně zničena (rozlámaná pantová mechaníka nebo kliky) a většinou jsou zajištěna napevno proti otevření šrouby. V letošním roce se podařilo získat finanční pří pěvek na výměnu těchto komponentů. Předpokládá se, že stavebně by akce měla proběhnout v měsíci září. Tato akce samozřejmě částečně přispěje i zateplení, ale i k estetice budovy. Ještě bych připomněl, že v minulém roce bylo provedeno zateplení stropní konstrukce nad sálem i nad podiem, do střechy byly namontovány dvě otočné větrací hlavice, které odvětrávají případnou vlhkost z půdního prostoru. Zateplením by se mělo zabránit problémům s malým sklonem střechy. Tato zima byla velmi chudá na srážky, takže se nedá objektivně posoudit, do jaké míry to pomohlo. Oprava budovy č.p. 1 - obchod u školy Zastupitelstvo obce se usneslo na opravě této budovy. Vlastní oprava by spočívala v tom, že se sundá střecha, shodí se stropni konstrukce (obojí je dost prohnilé). a zdivo se zabetonuje věnec, dají se nové stropní trámy nová střešní vazba a krytina se použije stávající aby se ušetřilo. Vevnitř i zvenčí necháme udělat sanační omítky proti vlhkosti. Dále je třeba odstranít kabřinec ze stěn nějaké úpravy elektroinstalace a rozvody vody. Vlastní podřezání stavby a zaizolování proti vlhkosti je zatím předmětem jednání a je otázkou co to bude obnášet pracovně a co finančně. Pak teprve se rozhodne. Předpokládáme, že oprava by trvala měsíc nebo o něco déle a měla by proběhnout v září. Po dobu oprav bude obchod samozřejmě uzavřen ale pokud možno na dobu co nejkratší. Předpokládáme, že práce budou prováděny převážně domácími živnostníky. starosta obce

13 Zeleň v obci Když projdeme dědinu, zjišťujeme, že zde máme poměrně dost různých typů přerostlých stromů. Jsou tady velmi vzrostlé lípy, vysoké jehličnany i košaté ovocné stromy. ěkteré je potřeba chránit a některé zase redukovat. Řada z nich je vrostlá do sítě nízkého napětí nebo veřejného osvětlení. To pak při větším větru hned zkratuje a zhasíná. Bylo by velmi vhodné, kdybyste za sucha některé větve na svých pozemcích ořezali. Rovněž popeláři si stěžují, že s moderními auty mají problém s průjezdem např. kolem č.p. 126, 72, 61 pak 144, 54 a u č.p. 79, směrem od točny ke hřišti atd. Co se týká stromů na veřejných prostranstvích, je připraven projekt na jejich obnovu.v řešení je soustava lip u dolního kříže. Na základě žádosti o skácení těchto lip jsme začali pracovat na koncepci úpravy i jiných veřejných ploch. V návrhu vypadá situace tak, že tyto lípy nejsou v nejlepším zdravotním stavu a dojde k pokácení všech, kromě té největší, která se upraví zatím ořezem. Je navržena nová úprava prostoru kolem kříže včetně nové zeleně a úprava vjezdu k novostavbě pana Polácha. U kulturního domu jsou v dosti špatném stavu dvě smuteční vrby a musí se podřezat, vrba u mostu je zatím dobrá a potřebuje jen radikálnější ořez. Také dva jehličnany u kaple jsou přerostlé a počítá se s jejich odstraněním. U zastávky autobusu by jehličnany zůstaly. Počítá se i s úpravou prostoru parčíku před bývalým Vašičkovým obchodem a starou hospodou. Místo pokácených stromů jsou navrženy nové výsadby. K takovéto realizaci je však potřeba získat prostředky z operačního programu životního prostředí a na tom se v současní době pracuje. Odpadní vody V loňském roce jsem musel dát do pořádku záležitosti, týkající se hlavní kanalizační sítě v obci. Jedná se o úsek od č.p. 119 až po objekt zemědělské farmy. Tento téměř kílometrový úsek byl postaven převážně v 70. letech min. století a našla se k němu jen malá část dokumentace bez jakýchkoliv stavebních povolení. Nový vodní zákon ukládá obcím, aby měly povolení k vypouštění odpadních vod do vodoteče minimálně tam, kde je napojeno na síť nad 50 ekvivalentnich obyvatel. To ovšem nelze vydat, pokud není povolen vlastní kanalizační systém. ejdříve jsem musel vyřídit dodatečné povolení na kanál a pak povolení k vypouštění. a uvedené délce kanalizace jsou 4 výustě do vodoteče - pod točnou, vedle školy, u dolní zastávky a poblíž mostu u KD. a těchto výpustích jsme povinni zajistit odběr a kontrolu vzorků. Pokud vyhovují, je to dobré. Teď ty poslední nevyšly. Ovlivňují to různé faktory. Jedním z nich je velmi suché počasí bez srážek, kanály nejsou propláchlé tajícím sněhem nebo dešťovými vodami. Druhým faktorem je, že i když máte řádně povolené septiky s přepadem, je povinností každého majitele tento septik každoročně vyčerpat a vyvézt, a po vyčerpání se musí celý naplnit čistou vodou, potom může dobře plnit svou funkci. Pak je ještě problém s žumpami na vyvážení, tyto nesmí mít přepad a přesto se občas i tyto vody dostanou zřejmě do kanalizace nebo potoka. Proto vás žádám, zamyslete se nad tím, protože nová kanalizace na ČOV není samo spasitelná, je velmi cenově náročná a pokud se někdy vybuduje, tak to není jako s plynem - zdraží se, tak se jede do hory na dřevo. Ne, tady se nedá placení nijak vyhnout a vidíte, že vodné je stálé dražší a stočné roste s ním a platí se bez ohledu na to, zda odebíráte z veřejného vodovodu, nebo vlastní studny. starosta obce

14 Hospodářská činnost obce, nájmy sálu KD V lednu loňského roku začala obec podnikat ve sféře pohostinství a také se tzv. hospodářskou činností podílí na pořádáni svateb či rodinných oslav ve zdejším kulturním domě. Spolu s panem starostou jsme se rozhodli zhodnotit více než jednoleté podnikáni obce v této oblasti. V roce 2010 se podařilo uspořádat 7 oslava 1 svatba. Letošního roku jsem měli možnost pronajmout sál k těmto účelům už šestkrát, což je vzhledem k obsazení sálu v plesové sezoně, či na pořádáni zábav hodně. Jak vidíte, o druh této hospodářské činnosti je v obci zájem a to nás samozřejmě těší. Ze spokojených reakcí našich zákazníků můžeme vyvodit závěr, že pustit se do těchto aktivit bylo dobré rozhodnutí. Pro ty, kteří ještě neměli možnost využít našich služeb, bychom rádi napsali pár informací. Přemýšlíte-li o oslavě či svatbě v našem kulturním zařízení, rezervujte si, prosím, termín dopředu. Cena za pronájem sálu je 800,- Kč za oslavu, 1000,- Kč za svatbu, k této částce si ještě účtujeme položku za praní ubrusů. / cca Kč / Co se týká jídla a pití: Cena běžného hlavního chodu i s polévkou se pohybuje kolem 95,- Kč na osobu, pokud si přejete tzv. švédský stůl, cena je vyšší - asi Kč na osobu. Vše se odvíjí od vašeho výběru jídel. Z alkoholických nápojů zajišťujeme čepované pivo, zase dle výběru. Ostatní alkoholické či nealkoholické nápoje si můžete přinést sami. Totéž platí o zaj ištění zákusků vdolečků a " frgálů". Do ceny se promítne ještě příprava sváteční tabule, pokud máte požadavek na její nachystáni. Je tady ale možnost, že si vše připravíte sami. Z naší strany bychom vás ještě chtěli informovat o povinnostech, které ze zapůjčení sálu vyplývají. Především je to povinnost zajistit kulturní dům po akci, zodpovědnost přebírá ten, kdo oslavu pořádá. Jedná se o úklid sálu, na jehož rozsahu se předem domluvíte s panem starostou a také včasné vrácení klíčů. Do budoucna se nebude tolerovat nedělní celodenní tzv. " popravková akce" v sále a obec bude při porušení dohody vyžadovat zaplacení nájmu na další den. Zastupitelstvo obce se bude v nejbližší době podrobněji zabývat i změnami pronájmu sálu za účelem pořádáni tanečních zábav, protože náklady na jeho úklid po takové akci v současné době převyšují výši nájmu. Je také potřeba, aby sál byl kvalitně a rychle uklizen, což je zejména po taneční zábavě čím dál větší problém. Jsme rádi, že se kulturní dům využívá, a budeme rádi, když s našimi službami budete spokojeni aspoň tak, jako doposud. Ladislava Šerá, místostarostka Kontakty František Tvarůžek, starosta Ladislava Šerá, místostarostka Obecní úřad Študlov Provoz víceúčel. hřiště/ubytovna tel tel tel tel

15 Cestovní ruch a sportovní aktivity Když běžím očima po kancelářském stole, neunikne mi dokumentace na cyklostezku. Jedná se o propojení parkoviště u hřiště a svážnice, tedy cyklostezky č.5059 od Poteče k "Václavovi". Už více jak dva roky je na ni vydáno územní rozhodnutí, ale tam kde měly být prostředky na financování, už nejsou. Program cestovního ruchu z příhraniční spolupráce je vyčerpaný a v roce 2009, kdy proběhla poslední výzva na čerpání, nebylo možné na slovenské straně sehnat partnera, který by byl připraven s podobným projektem. yní s projektantem připravujeme stavební povolení na tento propoj dlouhý cca 700 metrů. Kdybychom se rozpočtově dostali kolem 2 mil., naskytovala by se možnost tuto akci financovat z prostředků dopravní infrastruktury s podílem dotace 60%. Dále se mezi dokumentací nachází studie na společný projekt obce Študlov a Střelná a to rozhledna na.končité". Projekt připravuje ing. Závada a jeho dokončení přislíbíl do konce června. áklady na rozhlednu by se měly pohybovat kolem 1,5 mil. Kč. Tady je to složitější se zajišťováváním finančních prostředků pro vlastní stavbu, ale když bude stavební povolení, tak se určitě ledy pohnou. Další dokumentace je připravena pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu vodní plochy na "Seninkách". Tady to zatím stojí a nepokračuje se, ač prostředky na stavbu za splnění určitých podmínek ve výši 90% nákladů díla jsou, jen si je vzít. Ale ty podmínky! Tyto akce, o kterých byla řeč, nejsou občanskou vybaveností, ale jsou jakýmsi nadstandardem pro turistiku, sport, odpočinek, vycházky i rybaření. Nepovažuji je za žádné megalomanské stavby a domnívám se, že krajina kolem naší obce by se jimi dala zpestřit a přitáhla by možná i další návštěvníky. Sběr odpadů "Jarní úklid" započali 20. dubna místní hasiči, kteří provedli po obci sběr železného šrotu. Za kulturním domem je celoročně přistaven kontejner, do kterého můžete průběžně tento odpad odkládat. Počátkem května byly přistaveny v obci na dvou místech kontejnery na velkoobjemový odpad. Celkem bylo odvezeno 7 plných kontejnerů. Poté následoval sběr elektroodpadu a nyní nás čeká sběr nebezbečných odpadů. Tento proběhne v pondělí 27. června od 15. hodin na autobusové točně. Mezi nebezpečný odpad patří: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, staré kosmetické přípravky, staré léky, obaly od sprejů, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby znečištěné od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, opotřebované pneumatiky. ebezpečný odpad se nesmí vozit na místo sběru dřív než bude přistavena svozová technika. starosta obce

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení prostřednictvím tohoto jarního obecního zpravodaje. Přeji Vám, klidné prožití svátků velikonočních,

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Slovo starosty. 3 záfií 2008 zdarma. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu 2008. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. 3 záfií 2008 zdarma. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu 2008. Vážení spoluobčané, 11 Doba prázdnin s sebou vždy přináší (bohužel) zvýšené projevy vandalismu, rušení nočního klidu atp. Některé věci můžeme tolerovat (všichni se chceme bavit), ale ničení autobusových zastávek, laviček,

Více

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi Život 3/2010 3/2010 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník LI OBSAH Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi 1. Úvod cena panu Antonínu Marečkovi...1 2. Slovo redakce...3 3. Koncert

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz Duben 2011 www.staraves.cz Vážení občané, svůj příspěvek píšu první jarní den, kdy venkovní teplota mírně překračuje bod mrazu, ale sluníčko už je vysoko a dává zimě jasně najevo, že i přesto, že se houževnatě

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

BŘEZEN. Jan Nepomucký text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka

BŘEZEN. Jan Nepomucký text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka 3 Sv. Jan Nepomucký text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka BŘEZEN Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 100 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Soutěž Vesnice roku 2015

Soutěž Vesnice roku 2015 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy U svatého Jana Jan Kropáč O občanské společnosti Dodnes tu stojí socha svatého Jana Černý kvadrátek na hlavě kněžská kutna větrem rozevlátá s bílou rochetkou Ramena

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více