Struktura výdajů a úloha Státního fondu životního prostředí České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura výdajů a úloha Státního fondu životního prostředí České republiky"

Transkript

1 Struktura výdajů a úloha Státního fondu životního prostředí České republiky Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí je státní institucí politiky ochrany životního prostředí, využívanou zejména státy střední a východní Evropy. Zakládání státních fondů životního prostředí souvisí především se zaváděním poplatků za znečišťování životního prostředí. Výnosy z těchto poplatků jsou zpravidla příjmy státních fondů (REC 2001). V případě využití jiných ekonomických nástrojů jako jsou daně nebo obchodovatelná emisní povolení nejsou státní fondy zakládány a jsou využívány jiné druhy podpor (daňové úlevy, podpory ze státního rozpočtu aj.). Na počátku 90. let se začala využívat pro ochranu životního prostředí environemntální daňová reforma (Hájek 2005). Došlo k tomu na základě postupného vývoje od využívání uživatelských poplatků (kolem roku 1970) přes účelové poplatky a daně (kolem roku 1980) a stimulující daně (kolem roku 1990) k environemntální daňové soustavě, která se stává i součástí legislativy Evropské unie 1. Vzhledem k tomu, že použití jednotlivých nástrojů politiky životního prostředí je na zvážení členských států, lze obtížně předpovídat, zda bude do budoucna využíván pouze systém environmentálních daní, resp. environemntální daňová reforma, nebo bude vedle sebe systém environmentálních daní i poplatků. Systém environmentálních poplatků a státních fondů má zatím své opodstatnění a v některých státech uvažují o založení environmentálních státních fondů (např. balkánské státy). Existuje i opačný případ. Na Slovensku byl v roce 2002 environmentální státní fond zrušen spolu s ostatními státními fondy, ale po dvou letech byl opět zřízen pod názvem Environmentální fond. V České republice by podle současné koaliční smlouvy měly být zrušeny všechny státní fondy kromě Státního fondu životního prostředí České republiky, a to z toho důvodu, že všechny ostatní státní fondu jsou napojeny příjmy na státní rozpočet. Jedná se o jednu z výhod státních fondů životního prostředí, které nekonkurují svými příjmy státnímu rozpočtu. Pro státy střední a východní Evropy mají státní fondy životního prostředí velký význam v období přechodu k tržní ekonomice, kdy finanční zdroje státního rozpočtu jsou relativně malé (s ohledem na nízkou výkonnost ekonomiky) a požadavky na výdaje veřejných rozpočtů jsou nadměrné s ohledem na neutěšený stav životního prostředí (Hájek 1995). Fondy životního prostředí jsou, díky účelovosti uvolňovaných finančních prostředků, dlouhodobě stabilními finančními zdroji podpory opatření k ochraně životního prostředí a i díky tomu dochází postupně ke zlepšování stavu životního prostředí. Důvody vzniku a úloha Státního fondu životního prostředí České republiky Státní fond životního prostředí České republiky byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb. Vznikl sloučením Fondu ochrany ovzduší, Státního fondu vodního hospodářství a zahrnul i příjmy Státního fondu pro zúrodnění půdy. Stal se významným finančním zdrojem pro podporu opatření k ochraně životního prostředí. 1 Směrnice 2003/96/ES, o zdanění energetických produktů a elektřiny. 1

2 V období zřízení sloužil Státní fond životního prostředí České republiky k široké podpoře opatření k ochraně životního prostředí, které bylo na konci 90. let výrazně narušeno a vyžadovalo přijmout co nejdříve účinná opatření uvedená například v Programu ozdravení životního prostředí České republiky (tzv. Duhový program). Tento program kladl důraz na co nejrychlejší odstranění nejhorších projevů znečištění ovzduší a vody, zvláště ve výrazně postižených oblastech a obsahoval 7 základních cílů v oblasti ochrany ovzduší, vody, půd, lesů, přírody a krajiny a nakládání s odpady, včetně zastavení nepříznivého vývoje znečišťování životního prostředí do dvou let. Vývoj v přístupu k ochraně životního prostředí na počátku devadesátých let vyvrcholil v roce 1995 schválením první Státní politiky životního prostředí. Tato politika byla orientována na zajištění omezování zdravotních a ekologických rizik plynoucích ze stavu složek životního prostředí, omezování zásahů vyvolávajících nevratná poškození přírodního prostředí a ekosystémů, šetrné hospodaření s přírodními zdroji, postupné zahrnování negativních externích efektů do nákladů a postupná integrace hledisek ochrany životního prostředí do hospodářských a společenských aktivit. Podpory Státního fondu životního prostředí České republiky byly zaměřeny na priority této politiky, zejména na zvyšování kvality ovzduší snižováním emisí škodlivin, zvyšování kvality vod omezováním vypouštěného znečištění a snižování produkce odpadů. V pořadí druhá Státní politika životního prostředí České republiky byla schválena vládou České republiky v roce Předcházel jí dokument z roku 1999, který však byl vzat tehdejší vládou pouze na vědomí a definitivně byl schválen až o dva roky později. V tomto období je politika ochrany životního prostředí zaměřena zejména na připravovaný vstup do Evropské unie, z čehož vyplýval tlak na co nejrychlejší a nejúplnější implementaci legislativy v oblasti životního prostředí. V období přípravy na vstup do Evropské unie se výdaje Státního fondu životního prostředí České republiky orientují na dosažení souladu s legislativou Evropské unie a forma podpory se mění z národních programů na kofinancování podpor z evropských fondů. V současné době je Státní fond životního prostředí České republiky orientován z 90 % na kofinancování Operačního programu Životní prostředí jehož obsahem jsou priority politiky životního prostředí vyjádřené jednotlivými prioritními osami 2. Národní programy jsou orientovány na opatření, která nelze financovat z Operačního programu Životní prostředí. Na začátku roku 2008 byly vyhlášeny čtyři programy: - program ochrany ozónové vrstvy Země, - program na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, - dotace pro domácnosti na ekologické vytápění, - dotace na environmentální vzdělávání, osvětu a poradenství. S měnící se úlohou Státního fondu životního prostředí České republiky docházelo také k výrazné změně struktury poskytovaných podpor. Postupně ustoupila podpora akcí k ochraně ovzduší a v současné době výrazně převyšuje podpora akcí k ochraně vod (Graf 1), která 2 Operační program Životní prostředí navazuje na předcházející programy z fondů Evropské unie (Fond soudržnosti a Operační program Infrastrukrura) a je členěn do sedmi priorit. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, udržitelné využívání zdrojů energie, zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik, zlepšování stavu přírody a krajiny a rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. 2

3 dosáhla v roce 2008 podílu 70 %. Tato tendence vyplývá z měnících se priorit politiky životního prostředí a závazků vyplývajících z Přístupové smlouvy. Graf 1 Výdaje na ochranu životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí České republiky v roce Ochrana krajiny 10% Ochrana ovzduší 13% Nakládání s odpady 7% Ochrana vod 70% Zdroj: Rozbor hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky Důležitým mezníkem v historii Státního fondu životního prostředí České republiky je novela zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů z 18. července 2008, kde je stanoveno, že výnosy z prodeje emisních kreditů (jednotky AAU) jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a lze je použít pouze na podporu činností a akcí vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. Tyto finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím nového programu Zelená úsporám. Výdaje veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí a zásady jejich použití Veřejné rozpočty mají nemalý podíl na celkových výdajích na ochranu životního prostředí. V 90. letech došlo k výraznému poklesu tohoto podílu na celkových environmentálních investicích a naopak růstu podílu financování z vlastních zdrojů. Konkrétně klesl podíl veřejných rozpočtů ze 44 % v roce 1992 až na 19 % v roce Jedná se o tendenci projevující se obdobně ve všech státech přecházejících k tržní ekonomice (Peszko 2000), i když mezi jednotlivými státy je tento ukazatel rozdílný. Z obecného pohledu je způsoben relativně nízkými zdroji z veřejných rozpočtů a na druhé straně zákonnou povinností k provedení zásadních opatření k omezení znečištění ve smyslu příslušných zákonů. Tento podíl je nižší než v členských zemích OECD, což je konkrétně v České republice dáno zejména relativně vysokými investicemi na ochranu ovzduší, financovanými z převážné části z vlastních zdrojů (v roce 1998 dosáhl podíl financování těchto investic z vlastních zdrojů maximální výše 90,8 %). Mezi veřejné rozpočty podílející se na výdajích na ochranu životního prostředí zahrnujeme vedle státních fondů státní rozpočet a místní rozpočty (Peszko 2000). V České republice sem 3

4 patří i Fond národního majetku České republiky 3 (Hájek 1995), který hraje důležitou roli při úhradě nákladů spojených s odstraňováním starých ekologických zátěžích na privatizovaném majetku. Výdaje veřejných rozpočtů je možné v České republice systematicky sledovat, s ohledem na schválení jednotné metodiky pro veřejné rozpočty, až od roku 1997, avšak s některými dále uvedenými metodickými poznámkami i dříve. Na počátku 90. let nebyla v České republice rozpočtová skladba v takové struktuře, ze které by byly zřejmé výdaje na ochranu životního prostředí. Výdaje státního rozpočtu na ochranu životního prostředí byly proto stanoveny sečtením výdajů na konkrétní programy týkající se životního prostředí. Po poměrně snadném zjištění výdajů Státního fondu životního prostředí České republiky a Fondu národního majetku České republiky zbývaly výdaje místních rozpočtů, kde bylo možné využít tehdy platné rozpočtové skladby, tzn. výdajů kapitoly 702-Vodní hospodářství a životní prostředí. Od roku 1997 je pro všechny veřejné rozpočty (kromě Fondu národního majetku České republiky) závazná jednotná metodika vykazování. Tab. 1 Výdaje veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí v mil. Kč 4 Rok Státní rozpočet Státní fondy Místní rozpočty Fond národního majetku 3 Rok Státní rozpočet Státní fondy Místní rozpočty Fond národního majetku Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Z vývoje výdajů veřejných rozpočtů (Tab. 1) je zřejmá úloha Státního fondu životního prostředí České republiky. Nejvyšší výdaje byly vykázány sice z místních rozpočtů, ale tyto výdaje zahrnují i transfery ze státního rozpočtu a Státního fondu životního prostředí České republiky. Od roku 1997 jsou vykazovány výdaje všech státních fondů na ochranu životního prostředí. Kromě Státního fondu životního prostředí České republiky je výše výdajů zanedbatelná. Z dlouhé časové řady je zřejmý vývoj výdajů Státního fondu životního prostředí České republiky. Výše výdajů je ovlivněna řadou faktorů. Z těch nejdůležitějších lze uvést 3 Fond národního majetku České republiky byl zrušen zákonem č. 178/2005 Sb. ke dni Jeho závazky v oblasti financování odstranění starých ekologických škod převzalo Ministerstvo financí jako správce státních aktiv. 4 V tabulce není uveden součet, protože nelze vyloučit transfery mezi centrálními rozpočty a místními rozpočty. 5 Do roku 1996 včetně pitné vody. 6 Do roku 1996 pouze Státní fond životního prostředí České republiky. 4

5 - posílení z výnosů privatizace majetku (6,2 mld. Kč v letech ), - výše příjmů, - politická rozhodnutí, - výše limitu výdajů (je stanovován počínaje rokem 2004), - nečerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí (např. v roce 2007), atd. Velmi rozdílné jsou podpory Státního fondu životního prostředí České republiky podle jednotlivých krajů. Nelze přitom jednoznačně zdůvodnit, proč k těmto rozdílům dochází. Jihomoravský kraj obdržel nejvíce podpor i v průběhu celé historie Státního fondu životního prostředí České republiky. Jedná se přitom v zásadě o aktivitu při podávání žádostí o podporu. Graf 2 Finanční podpora akcí podle krajů v mil. Kč v roce Hl. m. Praha Zdroj: Rozbor Státního fondu životního prostředí České republiky. Při analýzách způsobu financování opatření k ochraně životního prostředí narážíme na poměrně složité systémy včetně kofinancování z různých finančních zdrojů. Přesto lze poměrně přesně určit pravidla, podle kterých jsou používány prostředky z jednotlivých veřejných rozpočtů (Hájek 2003). Oproti místním rozpočtům zaměřeným především na řešení lokálních problémů lze sledovat odlišné zaměření ve výdajích na ochranu životního prostředí z centrálních finančních zdrojů (státní rozpočet, Státní fond životního prostředí České republiky, Fond národního majetku České republiky). Centrální finanční zdroje řeší především problémy přesahující regionální rámec, a to z celostátního pohledu, nebo ve vztahu k mezinárodním úmluvám. Zaměření podpor z jednotlivých centrálních zdrojů na ochranu životního prostředí lze charakterizovat dle Tab. 2. 5

6 Tab. 2 Charakteristika použití centrálních finančních zdrojů k účelům ochrany životního prostředí Státní rozpočet Investiční a neinvestiční podpory. Hradí mimo jiné náklady na odstranění významných starých ekologických zátěží. Řeší dlouhodobé priority politiky životního prostředí. Státní fond životního Fond národního majetku prostředí České republiky České republiky Podpora investičních a Úhrada nákladů na opatření neinvestičních akcí odstraňující kontaminaci zlepšujících životní prostředí 7. podzemních vod, kontaminaci zeminy a nezabezpečené skládky škodlivých odpadů. Nehradí náklady spojené s Hradí pouze náklady odstraněním starých související s odstraněním ekologických zátěží starých ekologických zátěží (zaměřuje se na preventivní na privatizovaném majetku. opatření). Podporuje dlouhodobé i krátkodobé priority politiky životního prostředí, umožňuje operativní změny podpor v závislosti na průběžné korekce priorit politiky životního prostředí. Vývoj výše podpory v delším časovém horizontu Řeší pouze jeden specifický problém ochrany životního prostředí. Při hodnocení efektivnosti vynakládaných prostředků se v případě environmentálních podpor často využívá kritéria měrné investiční náročnosti, např. na odstranění jednotky znečištění. Dává se přitom přednost projektům s nejnižší měrnou náročností, resp. s nejvyšším přínosem pro životní prostředí. Je tomu tak i v případě Státního fondu životního prostředí České republiky. Obecně je využit výraz S... měrná náročnost IN... investiční náklady Q... množství odstraněného znečištění v naturálních jednotkách za určité časové období Tento postup vychází z teoretického vztahu mezi výší znečištění a náklady na jeho odstranění, ze kterého je zřejmé, že čím je znečištění nižší, tím stoupají náklady na jeho odstranění, množství odstraněného znečištění na jednotku nákladů postupně klesá. Při porovnání mají přednost ty projekty, které při minimálních nákladech odstraní maximum znečištění. Pro tyto účely stanovuje například Státní fond životního prostředí České republiky tzv. limit měrné efektivnosti (popřípadě průměrnou efektivnost), přičemž konkrétní opatření bude tím více efektivní, čím níže bude pod touto hranicí. Na stanovení takovéhoto ukazatele má však vliv druh opatření a také je nutno počítat s meziročním nárůstem, který je způsoben 7 Ve smyslu zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky. S = IN Q 6

7 jednak růstem cenové hladiny a potom již naznačeným vztahem mezi množstvím odstraněného znečištění a náklady na jeho odstranění. Praktické výsledky Státního fondu životního prostředí České republiky ukazují, že jsou postupně podporovány čistírny odpadních vod s vyššími měrnými náklady, resp., že postupně dochází k poklesu odstraněného znečištění. Graf 3 Ekologické přínosy podporovaných akcí v ochraně vod (redukce emisí v t/rok) NL BSK Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ekologické přínosy v ochraně vod potvrzují teoretické úvahy o jejich postupném snižování. Nastavená kritéria Státního fondu životního prostředí České republiky vycházely z podpory akcí s co největším ekologickým přínosem a proto docházelo k tomu, že akce s menšími přínosy se nerealizovaly, resp. se odsouvaly na delší dobu. Z Grafu 3 je zřejmé, že největší přínosy byly v zápětí po zřízení Státního fondu životního prostředí České republiky. Je to dáno mj. tím, že již byly zkušenosti s podporou výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací ze státního rozpočtu a Státního fondu vodního hospodářství, kde byla používána obdobná kritéria. Do určité míry rozdílný je vývoj přínosů v oblasti ochrany ovzduší (Graf 4). I když v zásadě dochází taktéž v dlouhodobém časovém horizontu k poklesu ekologických přínosů. V prvních letech existence Státního fondu životního prostředí České republiky nebyly podporovány akce s největším přínosem, resp. byly podporovány více akce v oblasti ochrany vod než v oblasti ochrany ovzduší. Dále je vývoj značně rozkolísaný, i když vede postupně k nižšímu ekologickému efektu. 7

8 Graf 4 Ekologické přínosy podporovaných akcí v ochraně ovzduší (redukce emisí v t/rok) Tuhé částice SO2 NOX Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí České republiky Celkově je možno hodnotit kladně, že jsou sledovány ekologické přínosy podporovaných akcí a že jsou zároveň tyto přínosy zahrnuty mezi kriteria při posuzování žádostí o podporu. Dochází tak k efektivnějšímu uvolňování prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky a postupně se realizují akce s největšími ekologickými přínosy. Je spíše teoretickou otázkou, do jaké míry podporovat akce k ochraně vod a ovzduší do budoucna, nebo zda po vyčerpání určitého potenciálu opatření přejít k podpoře řešení jiné priority politiky životního prostředí. Státní fond životního prostředí České republiky a místní rozpočty I když úloha veřejných rozpočtů v oblasti ochrany životního prostředí je na centrální úrovni zřejmá, poněkud jiná je role místních rozpočtů. Především, jak již bylo zmíněno, hodně podpor z centrální úrovně míří do místních rozpočtů. U Státního fondu životního prostředí České republiky se jedná v dlouhodobém průměru o cca 85 % výdajů, které směřují do rozpočtu obcí. Obce získávají podporu na již zmíněná opatření (investice) vyplývající z priorit politiky životního prostředí. Existují však návrhy na převedení většího podílu příjmů z poplatků za znečišťování životního prostředí na místní rozpočty. Z pohledu Státního fondu životního prostředí České republiky by však tímto došlo k oslabení příjmů a snížení schopnosti finančně podporovat dosažení priorit politiky životního prostředí, nehledě k obtížnějšímu sledování ekologických přínosů. V současné době existuje řada příkladů, kdy je příjemcem poplatků vedle Státního fondu životního prostředí České republiky obec. Jsou to například poplatky za ukládání odpadů, odvody za odnětí zemědělského půdního fondu, zpoplatnění malých zdrojů znečištění podle 8

9 zákona o ochraně ovzduší, poplatky podle horního zákona aj. Obec je příjemcem poplatků zejména v těch případech, kdy má zpoplatněná činnost přímý dopad na životní prostředí v místě působení dané činnosti. Často je v zákoně ustanovení, že získané prostředky mohou být použity pouze na akce k ochraně životního prostředí i když z poznatků z kontrol vyplývá, že obce toto ustanovení nedodržují. Příjmy a výdaje podle složek životního prostředí Porovnávání příjmů a výdajů Státního fondu životního prostředí České republiky podle jednotlivých složek nemá v zásadě význam. Z teoretického pohledu by šlo uvažovat, že by se příjmy Fondu čerpaly podle toho, jak velké příjmy byly v dané složce. Šlo by však o výrazné omezení, které by bránilo orientaci Státního fondu životního prostředí České republiky na podporu priorit politiky životního prostředí. Je to obdobný princip jako snaha vynakládat v jednotlivých krajích takové prostředky, které by odpovídaly příjmům z tohoto území. Došlo by k rozčlenění na 56 dílčích environmentálních fondů, což by nemělo praktický význam. V současné době se sledují příjmy a výdaje zejména u freonů, neboť zde existuje podle zákona povinnost vybrané prostředky opět vložit do opatření ke snižování produkce těchto plynů. Jiné příjmy nemá Státní fond životního prostředí České republiky takto striktně vázané. Graf 5 Příjmy a výdaje podle složek v mil. Kč Příjmy Výdaje Ochrana vod ochrana ovzduší Ochrana přírody Odpady Zdroj: Rozbor Státního fondu životního prostředí České republiky. Na grafu 5 je uveden podíl mezi příjmy a výdaji za rok Výdaje nejsou typické, protože jsou poměrně nízké vzhlede k tomu, že se nečerpají evropské fondy a tudíž ani prostředky na kofinancování. Nicméně je zřejmé, že velký rozdíl mezi příjmy a výdaji v oblasti ochrany ovzduší. Je to dáno již zmíněnou prioritou, kterou je ochrana vod. 9

10 Perspektiva Státního fondu životního prostředí České republiky z pohledu příjmů Nevýhodou environmentálních fondů je, že čím je čistější životní prostředí, tím mají tyto fondy méně finančních prostředků. Proto lze do určité míry připustit tvrzení, že tyto fondy způsobují samy sobě zánik, neboť podporují akce ke snižování vypouštěného znečištění a tím mají nižší a nižší příjmy. Graf 6 Vývoj příjmů z poplatků a splátek půjček v mil. Kč Splátky půjček Poplatky a ostatní příjmy Zdroj: Rozbor hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky V případě Státního fondu životního prostředí České republiky je zřejmý zprvu strmý a od roku 2000 mírný pokles příjmů z poplatků. Zpočátku se ukazovalo, že pokles příjmů z poplatků by mohl pokrýt příjem ze splátek půjček, ale počínaje rokem 2003 je zřejmé, že dochází k nezadržitelnému poklesu celkových příjmů. Tento pokles je vedle poplatků způsoben i poklesem splátek půjček, tedy strategií Státního fondu životního prostředí České republiky, která vede k prohlubování poklesu zdrojů. Tab. 2 Podíl půjček Státního fondu životního prostředí České republiky na celkových výdajích. Rok Podíl % 28,0 40,8 47,9 44,1 41,4 42,9 33,5 26,0 Rok Podíl % 27,4 19,0 15,3 12,2 11,8 11,9 6,8 5,6 Zdroj: Rozbor hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky Z tabulky 2 je zřejmé, že došlo k velmi výraznému omezení půjček a tím i ke zmíněnému snížení příjmů ze splátek půjček. Při schvalování nové strategie by proto měl být zásadně navýšen podíl půjček na celkových výdajích který by zachoval zdroje fondu v delším časovém horizontu. 10

11 Scénář budoucího využití Státního fondu životního prostředí České republiky Z dosavadního využívání Státního fondu životního prostředí České republiky je zřejmá jeho důležitá role v ochraně životního prostředí. Přes jeho nespornou úlohu v období transformace ekonomiky a vstupu do Evropské unie lze očekávat, že bude mít své místo mezi ekonomickými nástroji i v časovém horizontu roku 2015 a zejména 2020, kam jsou směřovány další cíle politiky životního prostředí. Z výše uvedené problematiky vyplývá, že je třeba do budoucna věnovat zvýšenou pozornost příjmové stránce tak, aby byla zachována akceschopnost Státního fondu životního prostředí České republiky při zajišťování nových priorit. Na základě diskutovaných problémů souvisejících s existencí Státního fondu životního prostředí České republiky vyplývá soustředit se zejména na řešení následujících okruhů - věnovat pozornost příjmům z poplatků a případně navýšit jejich sazby, - výrazně zvýšit podíl půjček, - nerozdělovat Státní fond životního prostředí České republiky na dílčí, menší fondy vázáním možného čerpání podpor na území nebo složky, ze kterých fond příjmy obdržel, - koordinovat podpory s ostatními veřejnými rozpočty, - prohlubovat analýzy efektivnosti poskytovaných podpor s ohledem na snižování znečištění. Závěr Státní fond životního prostředí České republiky hraje důležitou roli mezi ostatními nástroji politiky životního prostředí. V období transformace ekonomiky a vstupu do Evropské unie si ověřil své přednosti a lze počítat s jeho budoucí úlohou při podpoře priorit politiky životního prostředí. Literatura Environmental Funds in the Candidate countries. The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Hájek, M.: Úloha fondů životního prostředí v období transformace ekonomiky. Finance a úvěr č. 2/1995, s Hájek, M.: Efektivnost výdajů z veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem Hájek, M.: Struktura výdajů z veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí v ČR. Finance a úvěr 1-2/2003, s Hájek, M.: Ekologická daňová reforma v SRN a její příprava v ČR. Sborník příspěvků ke studiu problematiky. Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem Jílková, J.-Hájek, M.: Mimorozpočtové fondy jako nástroj státní politiky životního prostředí. Finance a úvěr

12 Moldan, B. a kol.: Program ozdravení životního prostředí České republiky - duhový program. Academia, Praha Peszko, G.: Integrating Public Environmental Expenditure Management and Public Finance in Transition Economies. Finance for Sustainable Development: Testing New Policy Approaches. United Nations Department of Economic and Social Affair Division for Sustainable Development Papers presented at Fifth Experte GroupMeeting on Finance for Sustainable Development Nairobi, Kenya, 1-4 December Sourcebook on Environmental Funds in Economies in Transition. OECD Státní politika životního prostředí. Dokument schválený vládou České republiky dne 23. srpna Ministerstvo životního prostředí, Praha Státní politika životního prostředí České republiky (usnesení vlády č. 38 ze dne 10. ledna 2001). Ministerstvo životního prostředí, Praha, Státní politika životního prostředí České republiky na roky Ministerstvo životního prostředí, Praha

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické nástroje - poplatky a daně Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Financování ochrany životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Operační program Životní prostředí 2014-2020 Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství Strategický zastřešující

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3. zelená linka:

Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3.  zelená linka: Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS)

ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS) ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS) Mgr. Jan Šatra Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe 5. prosince 2013, Praha Proč nová legislativní úprava? v ČR od počátku

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

kam směřuje zelený závazek EU?

kam směřuje zelený závazek EU? Energetická účinnost: Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor debata v Evropském domě 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Nový Operační program Životní prostředí

Nový Operační program Životní prostředí Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Výstup projektu Enviprofese

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metoda DPSIR DPSIR (vliv - stav - odezva) 2 3 Hnací síly - D Zátěže - P Stav - S Dopady - I Odezva R Drivers Pressure

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Podpora opatření pro adaptaci na změnu klimatu

Podpora opatření pro adaptaci na změnu klimatu Podpora opatření pro adaptaci na změnu klimatu Praha Žižkovská věž, 14. prosince 2016 Ing. Jakub Hrbek Ředitel odboru Řízení Národních programů Ministerstvo životního prostředí (MŽP) MŽP bylo zřízeno speciálním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD)

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Ekonomické informace Všechna přímo řízená zdravotnická zařízení zaznamenala za posledních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více