Struktura výdajů a úloha Státního fondu životního prostředí České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura výdajů a úloha Státního fondu životního prostředí České republiky"

Transkript

1 Struktura výdajů a úloha Státního fondu životního prostředí České republiky Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí je státní institucí politiky ochrany životního prostředí, využívanou zejména státy střední a východní Evropy. Zakládání státních fondů životního prostředí souvisí především se zaváděním poplatků za znečišťování životního prostředí. Výnosy z těchto poplatků jsou zpravidla příjmy státních fondů (REC 2001). V případě využití jiných ekonomických nástrojů jako jsou daně nebo obchodovatelná emisní povolení nejsou státní fondy zakládány a jsou využívány jiné druhy podpor (daňové úlevy, podpory ze státního rozpočtu aj.). Na počátku 90. let se začala využívat pro ochranu životního prostředí environemntální daňová reforma (Hájek 2005). Došlo k tomu na základě postupného vývoje od využívání uživatelských poplatků (kolem roku 1970) přes účelové poplatky a daně (kolem roku 1980) a stimulující daně (kolem roku 1990) k environemntální daňové soustavě, která se stává i součástí legislativy Evropské unie 1. Vzhledem k tomu, že použití jednotlivých nástrojů politiky životního prostředí je na zvážení členských států, lze obtížně předpovídat, zda bude do budoucna využíván pouze systém environmentálních daní, resp. environemntální daňová reforma, nebo bude vedle sebe systém environmentálních daní i poplatků. Systém environmentálních poplatků a státních fondů má zatím své opodstatnění a v některých státech uvažují o založení environmentálních státních fondů (např. balkánské státy). Existuje i opačný případ. Na Slovensku byl v roce 2002 environmentální státní fond zrušen spolu s ostatními státními fondy, ale po dvou letech byl opět zřízen pod názvem Environmentální fond. V České republice by podle současné koaliční smlouvy měly být zrušeny všechny státní fondy kromě Státního fondu životního prostředí České republiky, a to z toho důvodu, že všechny ostatní státní fondu jsou napojeny příjmy na státní rozpočet. Jedná se o jednu z výhod státních fondů životního prostředí, které nekonkurují svými příjmy státnímu rozpočtu. Pro státy střední a východní Evropy mají státní fondy životního prostředí velký význam v období přechodu k tržní ekonomice, kdy finanční zdroje státního rozpočtu jsou relativně malé (s ohledem na nízkou výkonnost ekonomiky) a požadavky na výdaje veřejných rozpočtů jsou nadměrné s ohledem na neutěšený stav životního prostředí (Hájek 1995). Fondy životního prostředí jsou, díky účelovosti uvolňovaných finančních prostředků, dlouhodobě stabilními finančními zdroji podpory opatření k ochraně životního prostředí a i díky tomu dochází postupně ke zlepšování stavu životního prostředí. Důvody vzniku a úloha Státního fondu životního prostředí České republiky Státní fond životního prostředí České republiky byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb. Vznikl sloučením Fondu ochrany ovzduší, Státního fondu vodního hospodářství a zahrnul i příjmy Státního fondu pro zúrodnění půdy. Stal se významným finančním zdrojem pro podporu opatření k ochraně životního prostředí. 1 Směrnice 2003/96/ES, o zdanění energetických produktů a elektřiny. 1

2 V období zřízení sloužil Státní fond životního prostředí České republiky k široké podpoře opatření k ochraně životního prostředí, které bylo na konci 90. let výrazně narušeno a vyžadovalo přijmout co nejdříve účinná opatření uvedená například v Programu ozdravení životního prostředí České republiky (tzv. Duhový program). Tento program kladl důraz na co nejrychlejší odstranění nejhorších projevů znečištění ovzduší a vody, zvláště ve výrazně postižených oblastech a obsahoval 7 základních cílů v oblasti ochrany ovzduší, vody, půd, lesů, přírody a krajiny a nakládání s odpady, včetně zastavení nepříznivého vývoje znečišťování životního prostředí do dvou let. Vývoj v přístupu k ochraně životního prostředí na počátku devadesátých let vyvrcholil v roce 1995 schválením první Státní politiky životního prostředí. Tato politika byla orientována na zajištění omezování zdravotních a ekologických rizik plynoucích ze stavu složek životního prostředí, omezování zásahů vyvolávajících nevratná poškození přírodního prostředí a ekosystémů, šetrné hospodaření s přírodními zdroji, postupné zahrnování negativních externích efektů do nákladů a postupná integrace hledisek ochrany životního prostředí do hospodářských a společenských aktivit. Podpory Státního fondu životního prostředí České republiky byly zaměřeny na priority této politiky, zejména na zvyšování kvality ovzduší snižováním emisí škodlivin, zvyšování kvality vod omezováním vypouštěného znečištění a snižování produkce odpadů. V pořadí druhá Státní politika životního prostředí České republiky byla schválena vládou České republiky v roce Předcházel jí dokument z roku 1999, který však byl vzat tehdejší vládou pouze na vědomí a definitivně byl schválen až o dva roky později. V tomto období je politika ochrany životního prostředí zaměřena zejména na připravovaný vstup do Evropské unie, z čehož vyplýval tlak na co nejrychlejší a nejúplnější implementaci legislativy v oblasti životního prostředí. V období přípravy na vstup do Evropské unie se výdaje Státního fondu životního prostředí České republiky orientují na dosažení souladu s legislativou Evropské unie a forma podpory se mění z národních programů na kofinancování podpor z evropských fondů. V současné době je Státní fond životního prostředí České republiky orientován z 90 % na kofinancování Operačního programu Životní prostředí jehož obsahem jsou priority politiky životního prostředí vyjádřené jednotlivými prioritními osami 2. Národní programy jsou orientovány na opatření, která nelze financovat z Operačního programu Životní prostředí. Na začátku roku 2008 byly vyhlášeny čtyři programy: - program ochrany ozónové vrstvy Země, - program na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, - dotace pro domácnosti na ekologické vytápění, - dotace na environmentální vzdělávání, osvětu a poradenství. S měnící se úlohou Státního fondu životního prostředí České republiky docházelo také k výrazné změně struktury poskytovaných podpor. Postupně ustoupila podpora akcí k ochraně ovzduší a v současné době výrazně převyšuje podpora akcí k ochraně vod (Graf 1), která 2 Operační program Životní prostředí navazuje na předcházející programy z fondů Evropské unie (Fond soudržnosti a Operační program Infrastrukrura) a je členěn do sedmi priorit. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, udržitelné využívání zdrojů energie, zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik, zlepšování stavu přírody a krajiny a rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. 2

3 dosáhla v roce 2008 podílu 70 %. Tato tendence vyplývá z měnících se priorit politiky životního prostředí a závazků vyplývajících z Přístupové smlouvy. Graf 1 Výdaje na ochranu životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí České republiky v roce Ochrana krajiny 10% Ochrana ovzduší 13% Nakládání s odpady 7% Ochrana vod 70% Zdroj: Rozbor hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky Důležitým mezníkem v historii Státního fondu životního prostředí České republiky je novela zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů z 18. července 2008, kde je stanoveno, že výnosy z prodeje emisních kreditů (jednotky AAU) jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a lze je použít pouze na podporu činností a akcí vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. Tyto finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím nového programu Zelená úsporám. Výdaje veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí a zásady jejich použití Veřejné rozpočty mají nemalý podíl na celkových výdajích na ochranu životního prostředí. V 90. letech došlo k výraznému poklesu tohoto podílu na celkových environmentálních investicích a naopak růstu podílu financování z vlastních zdrojů. Konkrétně klesl podíl veřejných rozpočtů ze 44 % v roce 1992 až na 19 % v roce Jedná se o tendenci projevující se obdobně ve všech státech přecházejících k tržní ekonomice (Peszko 2000), i když mezi jednotlivými státy je tento ukazatel rozdílný. Z obecného pohledu je způsoben relativně nízkými zdroji z veřejných rozpočtů a na druhé straně zákonnou povinností k provedení zásadních opatření k omezení znečištění ve smyslu příslušných zákonů. Tento podíl je nižší než v členských zemích OECD, což je konkrétně v České republice dáno zejména relativně vysokými investicemi na ochranu ovzduší, financovanými z převážné části z vlastních zdrojů (v roce 1998 dosáhl podíl financování těchto investic z vlastních zdrojů maximální výše 90,8 %). Mezi veřejné rozpočty podílející se na výdajích na ochranu životního prostředí zahrnujeme vedle státních fondů státní rozpočet a místní rozpočty (Peszko 2000). V České republice sem 3

4 patří i Fond národního majetku České republiky 3 (Hájek 1995), který hraje důležitou roli při úhradě nákladů spojených s odstraňováním starých ekologických zátěžích na privatizovaném majetku. Výdaje veřejných rozpočtů je možné v České republice systematicky sledovat, s ohledem na schválení jednotné metodiky pro veřejné rozpočty, až od roku 1997, avšak s některými dále uvedenými metodickými poznámkami i dříve. Na počátku 90. let nebyla v České republice rozpočtová skladba v takové struktuře, ze které by byly zřejmé výdaje na ochranu životního prostředí. Výdaje státního rozpočtu na ochranu životního prostředí byly proto stanoveny sečtením výdajů na konkrétní programy týkající se životního prostředí. Po poměrně snadném zjištění výdajů Státního fondu životního prostředí České republiky a Fondu národního majetku České republiky zbývaly výdaje místních rozpočtů, kde bylo možné využít tehdy platné rozpočtové skladby, tzn. výdajů kapitoly 702-Vodní hospodářství a životní prostředí. Od roku 1997 je pro všechny veřejné rozpočty (kromě Fondu národního majetku České republiky) závazná jednotná metodika vykazování. Tab. 1 Výdaje veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí v mil. Kč 4 Rok Státní rozpočet Státní fondy Místní rozpočty Fond národního majetku 3 Rok Státní rozpočet Státní fondy Místní rozpočty Fond národního majetku Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Z vývoje výdajů veřejných rozpočtů (Tab. 1) je zřejmá úloha Státního fondu životního prostředí České republiky. Nejvyšší výdaje byly vykázány sice z místních rozpočtů, ale tyto výdaje zahrnují i transfery ze státního rozpočtu a Státního fondu životního prostředí České republiky. Od roku 1997 jsou vykazovány výdaje všech státních fondů na ochranu životního prostředí. Kromě Státního fondu životního prostředí České republiky je výše výdajů zanedbatelná. Z dlouhé časové řady je zřejmý vývoj výdajů Státního fondu životního prostředí České republiky. Výše výdajů je ovlivněna řadou faktorů. Z těch nejdůležitějších lze uvést 3 Fond národního majetku České republiky byl zrušen zákonem č. 178/2005 Sb. ke dni Jeho závazky v oblasti financování odstranění starých ekologických škod převzalo Ministerstvo financí jako správce státních aktiv. 4 V tabulce není uveden součet, protože nelze vyloučit transfery mezi centrálními rozpočty a místními rozpočty. 5 Do roku 1996 včetně pitné vody. 6 Do roku 1996 pouze Státní fond životního prostředí České republiky. 4

5 - posílení z výnosů privatizace majetku (6,2 mld. Kč v letech ), - výše příjmů, - politická rozhodnutí, - výše limitu výdajů (je stanovován počínaje rokem 2004), - nečerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí (např. v roce 2007), atd. Velmi rozdílné jsou podpory Státního fondu životního prostředí České republiky podle jednotlivých krajů. Nelze přitom jednoznačně zdůvodnit, proč k těmto rozdílům dochází. Jihomoravský kraj obdržel nejvíce podpor i v průběhu celé historie Státního fondu životního prostředí České republiky. Jedná se přitom v zásadě o aktivitu při podávání žádostí o podporu. Graf 2 Finanční podpora akcí podle krajů v mil. Kč v roce Hl. m. Praha Zdroj: Rozbor Státního fondu životního prostředí České republiky. Při analýzách způsobu financování opatření k ochraně životního prostředí narážíme na poměrně složité systémy včetně kofinancování z různých finančních zdrojů. Přesto lze poměrně přesně určit pravidla, podle kterých jsou používány prostředky z jednotlivých veřejných rozpočtů (Hájek 2003). Oproti místním rozpočtům zaměřeným především na řešení lokálních problémů lze sledovat odlišné zaměření ve výdajích na ochranu životního prostředí z centrálních finančních zdrojů (státní rozpočet, Státní fond životního prostředí České republiky, Fond národního majetku České republiky). Centrální finanční zdroje řeší především problémy přesahující regionální rámec, a to z celostátního pohledu, nebo ve vztahu k mezinárodním úmluvám. Zaměření podpor z jednotlivých centrálních zdrojů na ochranu životního prostředí lze charakterizovat dle Tab. 2. 5

6 Tab. 2 Charakteristika použití centrálních finančních zdrojů k účelům ochrany životního prostředí Státní rozpočet Investiční a neinvestiční podpory. Hradí mimo jiné náklady na odstranění významných starých ekologických zátěží. Řeší dlouhodobé priority politiky životního prostředí. Státní fond životního Fond národního majetku prostředí České republiky České republiky Podpora investičních a Úhrada nákladů na opatření neinvestičních akcí odstraňující kontaminaci zlepšujících životní prostředí 7. podzemních vod, kontaminaci zeminy a nezabezpečené skládky škodlivých odpadů. Nehradí náklady spojené s Hradí pouze náklady odstraněním starých související s odstraněním ekologických zátěží starých ekologických zátěží (zaměřuje se na preventivní na privatizovaném majetku. opatření). Podporuje dlouhodobé i krátkodobé priority politiky životního prostředí, umožňuje operativní změny podpor v závislosti na průběžné korekce priorit politiky životního prostředí. Vývoj výše podpory v delším časovém horizontu Řeší pouze jeden specifický problém ochrany životního prostředí. Při hodnocení efektivnosti vynakládaných prostředků se v případě environmentálních podpor často využívá kritéria měrné investiční náročnosti, např. na odstranění jednotky znečištění. Dává se přitom přednost projektům s nejnižší měrnou náročností, resp. s nejvyšším přínosem pro životní prostředí. Je tomu tak i v případě Státního fondu životního prostředí České republiky. Obecně je využit výraz S... měrná náročnost IN... investiční náklady Q... množství odstraněného znečištění v naturálních jednotkách za určité časové období Tento postup vychází z teoretického vztahu mezi výší znečištění a náklady na jeho odstranění, ze kterého je zřejmé, že čím je znečištění nižší, tím stoupají náklady na jeho odstranění, množství odstraněného znečištění na jednotku nákladů postupně klesá. Při porovnání mají přednost ty projekty, které při minimálních nákladech odstraní maximum znečištění. Pro tyto účely stanovuje například Státní fond životního prostředí České republiky tzv. limit měrné efektivnosti (popřípadě průměrnou efektivnost), přičemž konkrétní opatření bude tím více efektivní, čím níže bude pod touto hranicí. Na stanovení takovéhoto ukazatele má však vliv druh opatření a také je nutno počítat s meziročním nárůstem, který je způsoben 7 Ve smyslu zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky. S = IN Q 6

7 jednak růstem cenové hladiny a potom již naznačeným vztahem mezi množstvím odstraněného znečištění a náklady na jeho odstranění. Praktické výsledky Státního fondu životního prostředí České republiky ukazují, že jsou postupně podporovány čistírny odpadních vod s vyššími měrnými náklady, resp., že postupně dochází k poklesu odstraněného znečištění. Graf 3 Ekologické přínosy podporovaných akcí v ochraně vod (redukce emisí v t/rok) NL BSK Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ekologické přínosy v ochraně vod potvrzují teoretické úvahy o jejich postupném snižování. Nastavená kritéria Státního fondu životního prostředí České republiky vycházely z podpory akcí s co největším ekologickým přínosem a proto docházelo k tomu, že akce s menšími přínosy se nerealizovaly, resp. se odsouvaly na delší dobu. Z Grafu 3 je zřejmé, že největší přínosy byly v zápětí po zřízení Státního fondu životního prostředí České republiky. Je to dáno mj. tím, že již byly zkušenosti s podporou výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací ze státního rozpočtu a Státního fondu vodního hospodářství, kde byla používána obdobná kritéria. Do určité míry rozdílný je vývoj přínosů v oblasti ochrany ovzduší (Graf 4). I když v zásadě dochází taktéž v dlouhodobém časovém horizontu k poklesu ekologických přínosů. V prvních letech existence Státního fondu životního prostředí České republiky nebyly podporovány akce s největším přínosem, resp. byly podporovány více akce v oblasti ochrany vod než v oblasti ochrany ovzduší. Dále je vývoj značně rozkolísaný, i když vede postupně k nižšímu ekologickému efektu. 7

8 Graf 4 Ekologické přínosy podporovaných akcí v ochraně ovzduší (redukce emisí v t/rok) Tuhé částice SO2 NOX Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí České republiky Celkově je možno hodnotit kladně, že jsou sledovány ekologické přínosy podporovaných akcí a že jsou zároveň tyto přínosy zahrnuty mezi kriteria při posuzování žádostí o podporu. Dochází tak k efektivnějšímu uvolňování prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky a postupně se realizují akce s největšími ekologickými přínosy. Je spíše teoretickou otázkou, do jaké míry podporovat akce k ochraně vod a ovzduší do budoucna, nebo zda po vyčerpání určitého potenciálu opatření přejít k podpoře řešení jiné priority politiky životního prostředí. Státní fond životního prostředí České republiky a místní rozpočty I když úloha veřejných rozpočtů v oblasti ochrany životního prostředí je na centrální úrovni zřejmá, poněkud jiná je role místních rozpočtů. Především, jak již bylo zmíněno, hodně podpor z centrální úrovně míří do místních rozpočtů. U Státního fondu životního prostředí České republiky se jedná v dlouhodobém průměru o cca 85 % výdajů, které směřují do rozpočtu obcí. Obce získávají podporu na již zmíněná opatření (investice) vyplývající z priorit politiky životního prostředí. Existují však návrhy na převedení většího podílu příjmů z poplatků za znečišťování životního prostředí na místní rozpočty. Z pohledu Státního fondu životního prostředí České republiky by však tímto došlo k oslabení příjmů a snížení schopnosti finančně podporovat dosažení priorit politiky životního prostředí, nehledě k obtížnějšímu sledování ekologických přínosů. V současné době existuje řada příkladů, kdy je příjemcem poplatků vedle Státního fondu životního prostředí České republiky obec. Jsou to například poplatky za ukládání odpadů, odvody za odnětí zemědělského půdního fondu, zpoplatnění malých zdrojů znečištění podle 8

9 zákona o ochraně ovzduší, poplatky podle horního zákona aj. Obec je příjemcem poplatků zejména v těch případech, kdy má zpoplatněná činnost přímý dopad na životní prostředí v místě působení dané činnosti. Často je v zákoně ustanovení, že získané prostředky mohou být použity pouze na akce k ochraně životního prostředí i když z poznatků z kontrol vyplývá, že obce toto ustanovení nedodržují. Příjmy a výdaje podle složek životního prostředí Porovnávání příjmů a výdajů Státního fondu životního prostředí České republiky podle jednotlivých složek nemá v zásadě význam. Z teoretického pohledu by šlo uvažovat, že by se příjmy Fondu čerpaly podle toho, jak velké příjmy byly v dané složce. Šlo by však o výrazné omezení, které by bránilo orientaci Státního fondu životního prostředí České republiky na podporu priorit politiky životního prostředí. Je to obdobný princip jako snaha vynakládat v jednotlivých krajích takové prostředky, které by odpovídaly příjmům z tohoto území. Došlo by k rozčlenění na 56 dílčích environmentálních fondů, což by nemělo praktický význam. V současné době se sledují příjmy a výdaje zejména u freonů, neboť zde existuje podle zákona povinnost vybrané prostředky opět vložit do opatření ke snižování produkce těchto plynů. Jiné příjmy nemá Státní fond životního prostředí České republiky takto striktně vázané. Graf 5 Příjmy a výdaje podle složek v mil. Kč Příjmy Výdaje Ochrana vod ochrana ovzduší Ochrana přírody Odpady Zdroj: Rozbor Státního fondu životního prostředí České republiky. Na grafu 5 je uveden podíl mezi příjmy a výdaji za rok Výdaje nejsou typické, protože jsou poměrně nízké vzhlede k tomu, že se nečerpají evropské fondy a tudíž ani prostředky na kofinancování. Nicméně je zřejmé, že velký rozdíl mezi příjmy a výdaji v oblasti ochrany ovzduší. Je to dáno již zmíněnou prioritou, kterou je ochrana vod. 9

10 Perspektiva Státního fondu životního prostředí České republiky z pohledu příjmů Nevýhodou environmentálních fondů je, že čím je čistější životní prostředí, tím mají tyto fondy méně finančních prostředků. Proto lze do určité míry připustit tvrzení, že tyto fondy způsobují samy sobě zánik, neboť podporují akce ke snižování vypouštěného znečištění a tím mají nižší a nižší příjmy. Graf 6 Vývoj příjmů z poplatků a splátek půjček v mil. Kč Splátky půjček Poplatky a ostatní příjmy Zdroj: Rozbor hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky V případě Státního fondu životního prostředí České republiky je zřejmý zprvu strmý a od roku 2000 mírný pokles příjmů z poplatků. Zpočátku se ukazovalo, že pokles příjmů z poplatků by mohl pokrýt příjem ze splátek půjček, ale počínaje rokem 2003 je zřejmé, že dochází k nezadržitelnému poklesu celkových příjmů. Tento pokles je vedle poplatků způsoben i poklesem splátek půjček, tedy strategií Státního fondu životního prostředí České republiky, která vede k prohlubování poklesu zdrojů. Tab. 2 Podíl půjček Státního fondu životního prostředí České republiky na celkových výdajích. Rok Podíl % 28,0 40,8 47,9 44,1 41,4 42,9 33,5 26,0 Rok Podíl % 27,4 19,0 15,3 12,2 11,8 11,9 6,8 5,6 Zdroj: Rozbor hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky Z tabulky 2 je zřejmé, že došlo k velmi výraznému omezení půjček a tím i ke zmíněnému snížení příjmů ze splátek půjček. Při schvalování nové strategie by proto měl být zásadně navýšen podíl půjček na celkových výdajích který by zachoval zdroje fondu v delším časovém horizontu. 10

11 Scénář budoucího využití Státního fondu životního prostředí České republiky Z dosavadního využívání Státního fondu životního prostředí České republiky je zřejmá jeho důležitá role v ochraně životního prostředí. Přes jeho nespornou úlohu v období transformace ekonomiky a vstupu do Evropské unie lze očekávat, že bude mít své místo mezi ekonomickými nástroji i v časovém horizontu roku 2015 a zejména 2020, kam jsou směřovány další cíle politiky životního prostředí. Z výše uvedené problematiky vyplývá, že je třeba do budoucna věnovat zvýšenou pozornost příjmové stránce tak, aby byla zachována akceschopnost Státního fondu životního prostředí České republiky při zajišťování nových priorit. Na základě diskutovaných problémů souvisejících s existencí Státního fondu životního prostředí České republiky vyplývá soustředit se zejména na řešení následujících okruhů - věnovat pozornost příjmům z poplatků a případně navýšit jejich sazby, - výrazně zvýšit podíl půjček, - nerozdělovat Státní fond životního prostředí České republiky na dílčí, menší fondy vázáním možného čerpání podpor na území nebo složky, ze kterých fond příjmy obdržel, - koordinovat podpory s ostatními veřejnými rozpočty, - prohlubovat analýzy efektivnosti poskytovaných podpor s ohledem na snižování znečištění. Závěr Státní fond životního prostředí České republiky hraje důležitou roli mezi ostatními nástroji politiky životního prostředí. V období transformace ekonomiky a vstupu do Evropské unie si ověřil své přednosti a lze počítat s jeho budoucí úlohou při podpoře priorit politiky životního prostředí. Literatura Environmental Funds in the Candidate countries. The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Hájek, M.: Úloha fondů životního prostředí v období transformace ekonomiky. Finance a úvěr č. 2/1995, s Hájek, M.: Efektivnost výdajů z veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem Hájek, M.: Struktura výdajů z veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí v ČR. Finance a úvěr 1-2/2003, s Hájek, M.: Ekologická daňová reforma v SRN a její příprava v ČR. Sborník příspěvků ke studiu problematiky. Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem Jílková, J.-Hájek, M.: Mimorozpočtové fondy jako nástroj státní politiky životního prostředí. Finance a úvěr

12 Moldan, B. a kol.: Program ozdravení životního prostředí České republiky - duhový program. Academia, Praha Peszko, G.: Integrating Public Environmental Expenditure Management and Public Finance in Transition Economies. Finance for Sustainable Development: Testing New Policy Approaches. United Nations Department of Economic and Social Affair Division for Sustainable Development Papers presented at Fifth Experte GroupMeeting on Finance for Sustainable Development Nairobi, Kenya, 1-4 December Sourcebook on Environmental Funds in Economies in Transition. OECD Státní politika životního prostředí. Dokument schválený vládou České republiky dne 23. srpna Ministerstvo životního prostředí, Praha Státní politika životního prostředí České republiky (usnesení vlády č. 38 ze dne 10. ledna 2001). Ministerstvo životního prostředí, Praha, Státní politika životního prostředí České republiky na roky Ministerstvo životního prostředí, Praha

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS)

ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS) ZMĚNY V EVROPSKÉM SYSTÉMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ (EU ETS) Mgr. Jan Šatra Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe 5. prosince 2013, Praha Proč nová legislativní úprava? v ČR od počátku

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Současný stav OPŽP Programový dokument na roky 2007 2013 Implementační dokument Členění na prioritní osy Proběhla 1. výzva pro podání

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více