Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny"

Transkript

1 Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015

2 Obsah 1 Úvod Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Užité zkratky Základní pojmy Základní charakteristika programu Hlavní zdroje informací Kontaktní místa a informace Právní předpisy a dokumenty Vybrané dotační tituly Předmět podpory Podprogram Podprogram Podprogram Žadatelé Výše finančních příspěvků Termín a místo podání žádosti Podmínky, požadavky a charakteristika podpory Náležitosti žádosti a její přílohy Postup žadatele a žádosti... 7 Příloha č. 1 Diagram POPFK

3 1 Úvod Vážení čtenáři. Dostává se vám do rukou metodika, která má za cíl přiblížit vám dotační program Podpora přirozených funkcí krajiny, financovaný z národních zdrojů Ministerstva životního prostředí České republiky. Uvedený dotační program je doplňujícím i navazujícím programem k již déle zavedeným dotačním programům jako jsou Program péče o krajinu a Operační program životní prostředí. Tento program je určen pro dotování investičních a neinvestičních opatření, zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní a nelesní ekosystémy, pro období Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 2.1 Užité zkratky AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky EVL Evropsky významná lokalita CHKO Chráněná krajinná oblast MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky OPŽP dotační program Operační program životní prostředí PO Ptačí oblasti POPFK dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny PPK dotační program Program péče o krajinu NP Národní park ÚSES Územní systém ekologické stability ZCHÚ Zvláště chráněné území 2.2 Základní pojmy AOPK ČR Organizační složka státu, která zajišťuje prostřednictvím regionálních pracovišť speciální státní správu pro území CHKO, pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů a pro vybrané ptačí oblasti vymezené jako součást soustavy Natura Dále zabezpečuje praktickou péči o desítky národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek. Zajišťuje monitoring stanovišť a druhů v zájmu Evropské unie a realizuje praktickou péči o krajinu. Dále usměrňuje a kontroluje tok finančních prostředků ze státních programů. Meliorační a zpevňující dřeviny (MZD) Výčet dřevin obsažený ve vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Nelesní zeleň/ dřevina rostoucí mimo les 2

4 Stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i sídelních útvarech na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa. Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je dřevinou rostoucí mimo les strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond (dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). Pozemek mimo les Pozemek, který není pozemkem určeným k plnění funkcí lesa. PO Území, které bylo vymezeno vládním nařízením jako nejvhodnější pro ochranu populací druhů ptáků vyskytujících se na území ČR a stanovených právními předpisy Evropských společenství z hlediska jejich výskytu, stavu a početnosti. ÚSES Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ZCHÚ Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, pro něž jsou stanoveny podmínky ochrany. Dělí se do kategorií národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. 2.3 Základní charakteristika programu POPFK je národním dotačním programem MŽP na období podporující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření na zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, lesní i nelesní ekosystémy, dále AOPK ČR a Správám NP umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o ZCHÚ, ze souhrnu doporučených opatření pro PO, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, a dále slouží k financování monitoringu a podkladových materiálů. Na jednoleté i víceleté realizace je poskytována dotace až do výše 100% celkových nákladů. V rámci programu se počítá s rozdělením řádově desítek miliónů korun ročně. Program obsahuje 6 podprogramů: Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k ZCHÚ a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany PO a EVL, Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy, Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy, Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy, Zajištění podkladových materiálů pro zlepšování přírodního prostředí a monitoring krajinotvorných programů. 3

5 Program zabezpečují tyto instituce: MŽP správce programu AOPK ČR kontaktní subjekt pro žadatele, provádí příjem žádostí, jejich hodnocení, kontrolu. 3 Hlavní zdroje informací 3.1 Kontaktní místa a informace MŽP Sídlo: Vršovická 1442/65, Praha 10 Tel.: Fax: url: Odbor obecné ochrany přírody a krajiny AOPK ČR Sídlo: Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov Poštovní adresa: Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov Tel.: sekretariát ředitele url: Internetová stránka specializovaná na dotace ohledně péče o přírodu a krajinu. Ceník AOPK, který uvádí cenu opatření pro posouzení záměrů a cen prací. Mapový server AOPK. Veškeré informace k programu poskytují místně příslušná střediska AOPK (seznam kontaktů viz Příloha č. 10 směrnice MŽP č. 6/2009). 3.2 Právní předpisy a dokumenty Směrnice MŽP č. 6/2009 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - program Zákon č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 4

6 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Programový dokument, Metodický dokument AOPK ČR pro hodnocení žádostí, Směrnice MŽP č. 6/2009, příručka pro žadatele a ceník AOPK ČR je na stránce: 4 Vybrané dotační tituly POPFK se člení na 6 podprogramů, z nichž pouze 3 podprogramy jsou žadatelsky otevřené bez omezení na konkrétní území: Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy. 4.1 Předmět podpory Podprogram Účelem podprogramu je zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny. Opatření přispívající ke zlepšení přirozených funkcí toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti, obnova, tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova, rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru, zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim Podprogram Účelem podprogramu je zachování nebo obnova dostatečné plochy přírodě blízkých společenstev. Tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině, tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy, 5

7 opatření k omezení fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti krajiny (výjimka rybí přechody), likvidace invazních druhů Podprogram Opatření pro zlepšování druhové, věkové nebo prostorové skladby lesních porostů, včetně likvidace invazních druhů, bezpečné ponechání dřevní hmoty v lese, ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a následnému přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu, zpracování lesních hospodářských plánů pro nepasečné formy hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech. 4.2 Žadatelé Žadateli pro výše uvedené 3 podprogramy mohou být fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, kraje, občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky celé území ČR. Žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na kterých bude realizovat konkrétní opatření vlastník, nájemce, pověření vlastníka nebo nájemce, právo hospodaření. Žadatelem nemůže být zahraniční osoba. 4.3 Výše finančních příspěvků Dotace na opatření, spadající pod výše uvedené 3 podprogramy, může dosáhnout až 100 % uznatelných nákladů akce, případně je dotace stanovena sazbou. Dotace je omezena maximální výši podpory, a to u podprogramu je limit stanoven na 1 mil. Kč, u podprogramů a je limit stanoven na 250 tis. Kč. Podprogram obsahuje i opatření, kde je výše dotace stanovena sazbou: Bezpečné ponechání dřevní hmoty v lese = 500 Kč/m 3, ponechání výstavků po těžbě v lesním porostu do rozpadu = 400 Kč/m 3, Zpracování lesních hospodářských plánů pro nepasečné formy hospodaření v NP a jejich ochranných pásmech = 650 Kč/ha. 4.4 Termín a místo podání žádosti Žadatel předkládá žádost (investiční záměr/konečnou žádost + přílohy) v jednom vyhotovení na střediska AOPK, a to u nestavebních akcí* v termínu běžného roku a u stavebních akcí* průběžně po celý rok. * za stavební akci se považuje akce, na kterou je vyžadováno stavební nebo vodoprávní povolení. 6

8 4.5 Podmínky, požadavky a charakteristika podpory Na dotaci není právní nárok. Podpora je určena na mimoprodukční opatření, nesmí sloužit k výnosovému hospodaření a k vytváření zisku. Dotace nemá charakter veřejné podpory. Opatření lze realizovat na celém území ČR. Na jednoleté i víceleté projekty, maximální délka realizace akce je omezena na 5 let. Konečné vyhodnocení akce musí proběhnout nejpozději do konce roku Projekt může obsahovat opatření i z více podprogramů. Výběr zhotovitele akce probíhá před podáním žádosti. Povinnost vybírat zhotovitele akce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Akce může být zahájena až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žadatel je povinen dodržovat podmínky stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U stavebních akcí nesmí být žadatel spřízněn s dodavatelskými firmami. Dotace je poskytnuta na neuhrazené faktury. Nesmí být provedena jakákoliv změna vlastnictví po dobu 10 let na provedenou akci. Spoluúčast žadatele na akci může být pouze finanční. DPH se nesmí uplatňovat v případě plátce DPH. Budované a obnovené vodní nádrže nesmí sloužit k intenzivnímu a polointenzivnímu chovu ryb a drůbeže. Přípravu akce, jako např. projektová dokumentace, lze z programu samostatně financovat v případě, že žadatelem je organizační složka státu a příspěvková organizace zřízená MŽP nebo Zemědělská vodohospodářská správa, za podmínky, že další financování akce bude z POPFK. Náklady na výkup pozemků a další náklady související s přípravou akce mohou být hrazeny pouze organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím zřízeným MŽP, a dále nestátním neziskovým organizacím. V rámci ÚSES a revitalizaci toků mohou být tyto náklady hrazeny i Obcím a Zemědělské vodohospodářské správě. 4.6 Náležitosti žádosti a její přílohy Náležitosti, formuláře, přílohy žádosti jsou uvedené v přílohách směrnice MŽP č. 6/2009, kde se rozlišují projekty (akce) na stavební a nestavební. Žádost se předkládá ve formě Investičního záměru a Konečné žádosti spolu s přílohami. 4.7 Postup žadatele a žádosti Základní představa žadatele o akci, získání přehledu o dotačních programech, výběr vhodného dotačního programu a opatření. 7

9 Konzultace žadatele na střediscích AOPK ČR. Získání potřebných povolení, podkladů a dokladů k podání žádosti a to dle druhu akce. Výběr zhotovitele akce. Podání žádosti/investičního záměru (u nestavebních akcí v termínu ) s přílohami na střediska AOPK ČR. AOPK ČR žádost posoudí, doporučí procento příspěvku, vypracuje návrh Registračního listu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. To vše je zasláno na Odbor péče o krajinu MŽP. Pokud žádost formálně nevyhovuje, žádost se vrací zpět k přepracování, žádosti neodpovídající programu se zamítají, a to do 30/60 dní od podání žádosti. Odbor péče o krajinu MŽP zašle žadateli, a to v termínu do 60 dní u nestavebních akcí a 120 dní u stavebních akcí od podání žádosti, ve dvou vyhotoveních Rozhodnutí o poskytnutí dotace i s podmínkami. Jedno vyhotovení žadatel obratem zašle zpět i s jeho podpisem. Případně je doručeno zamítnutí žádosti ze strany Odboru péče o krajinu MŽP. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace si žadatel založí účet u vybrané banky a provede Pokyn k nastavení rozpočtového limitu. Realizace akce vybraným zhotovitelem v souladu s údaji a podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Fakturace zhotovitele je následně proplácena ze založeného účtu příkazem žadatele. Kontrola realizace akce je prováděna min. jednou ročně AOPK ČR, která zašle Zápis na MŽP. Pokud žadatel zjistí, že nemůže realizovat akci v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, musí před vlastní realizací změny zažádat AOPK ČR o změnu. Ukončení prací žadatel oznámí AOPK ČR, která provede kontrolu realizace a vydá žadateli Protokol o kontrole. Případné nedostatky zjištěné při kontrole AOPK žadatel odstraní. Žadatel požádá MŽP o Závěrečné vyhodnocení akce. Dotace je definitivně přiznána. 8

10 Příloha č. 1 Diagram POPFK Žadatel AOPK MŽP Konzultace, představa Příprava dokladů Výběr zhotovitele Zamítnutí Podání žádosti Kontrola, posouzení Zamítnutí Podklady pro MŽP Posouzení Rozhodnutí o poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Založení účtu Realizace Kontrola, zápis Platba zhotoviteli Ukončení Oznámení AOPK Kontrola, protokol Odstranění nedostatků Oznámení MŽP Závěrečné vyhodnocení akce Definitivní přiznání dotace Definitivní přiznání dotace 9

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Ministerstvo životního prostředí. Dokumentace programu 115 270

Ministerstvo životního prostředí. Dokumentace programu 115 270 Ministerstvo životního prostředí Dokumentace programu 115 270 MŽP LIKVIDACE ŠKOD PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH 3. aktualizace Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí České republiky (č.j. MŽP 37365/ENV/14)

Více

Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v období 2007-2013 HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2006

SMĚRNICE MŽP č. 1/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 13. ledna 2006 Č.j.: 93/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 1/2006 pro rok 2006 k Programu péče o urbanizované prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo životního

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí

Více

Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability (ÚSES) Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability (ÚSES) Doporučená literatura: Löw J. a kol.: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability, Brno 1995 Maděra P. et

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Dřeviny mimo les II. Ekomonitor. Hradec Králové 28. 1. 2016. Ing. Yvona Eliášová. yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz

Dřeviny mimo les II. Ekomonitor. Hradec Králové 28. 1. 2016. Ing. Yvona Eliášová. yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz Dřeviny mimo les II. Ekomonitor Hradec Králové 28. 1. 2016 Ing. Yvona Eliášová yvona@eliasova.cz 608 703 558 www.eliasova.cz Dotace do zeleně Operační program Životní prostředí Národní programy SFŽP Program

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, sekce ekonomiky a politiky životního prostředí vyhlašuje PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Ročník XIII, Červenec 2013, Částka 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 1. listopadu 2010 Č.j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí platnosti Příloh I podpisem ministra životního prostředí.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí platnosti Příloh I podpisem ministra životního prostředí. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 1. listopadu 2008 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen

Více

OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY

OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY PROSINEC 2008 ROČNÍK XVIII ČÁSTKA 12 VĚSTNÍK RESORTNÍ PŘEDPISY 3. Přílohy I Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 1. listopadu 2008... 1 METODICKÉ

Více

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 Příloha č. 5: Synergie a komplementarity 1. Synergie a komplementarity mezi prioritami OP ŽP 1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 OP ŽP 2014-2020 podporuje prostřednictvím specifického

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více